38. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 25. marts 2014, kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "38. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 15.00-18.00"

Transkript

1 38. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 25. marts 2014, kl Endelig dagsorden: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 10. december 2013 Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer 3. Punkter til beslutning: a) Regnskab 2013: Årsrapport er udsendt med fodpost / Protokollat ed med som fil og omdeles i papir på mødet. Revisionen deltager under dette punkt. b) Bestyrelsens sammensætning. c) Ændring af vedtægt for Kolding HF og VUC (bilag udsendt med foreløbig dagsorden) d) Værdigrundlag og pædagogisk udgangspunkt (bilag udsendt med foreløbig dagsorden). 4. Punkter til drøftelse: a) Ligestillingsinitiativer mv. (bilag udsendt med foreløbig dagsorden) b) Temapunkt iht. Årshjul: Midtvejsdebat om øverste leders resultatlønskontrakt for (bilag udsendt med foreløbig dagsorden). c) Opfølgning på evaluering af kommunalreformen (bilag udsendt med foreløbig dagsorden) 5. Punkter til orientering: a) Status byggeri b) VEU center Trekanten. c) Nyt fra Kursistrådet Afsked med Kim Hansen, H.C. Jensen og Vibeke Nielsen Eventuelt Der serveres drikkevarer/frugt mv. i forbindelse med mødet. Evt. afbud sendes pr. til eller på telefon til Verner. Kolding, den 19. marts 2014 Med venlig hilsen Kurt Nielsen-Dharmaratne / Verner Rylander-Hansen formand rektor Kolding HF & VUC Ålegården Kolding Cvr.nr Telefon:

2 REFERAT Møde i Kolding HF & VUC s Bestyrelse Den 25. marts 2014, kl , 38. møde Deltagere: Fraværende: Kurt Nielsen-Dharmaratne (formand), Kim Larsen, Vibeke Cock Nielsen (stemmeret) (forlod mødet kl under behandlingen af punkt 4.b), H.C. Jensen, Kim Hansen, Verner Rylander-Hansen, Morten W. Frederiksen (referent). Revisor Helle Lorenzen deltog under punkt 3.a. Anesa Krasnic deltog i bestyrelsesmødet som observatør. Mia Teut (uden stemmeret), Andreas Holm (stemmeret) Dagsorden 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet d. 10. december Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer 3. Punkter til beslutning: a) Regnskab 2013: Årsrapport (bilag). Revisionen deltager under dette punkt. b) Bestyrelsens sammensætning c) Ændring af vedtægt for Kolding HF og VUC (bilag) d) Værdigrundlag og pædagogisk udgangspunkt (bilag) 4. Punkter til drøftelse: a) Ligestillingsinitiativer mv. (bilag) b) Temapunkt iht. Årshjul: Midtvejsdebat om øverste leders resultatlønskontrakt for (bilag) c) Opfølgning på evaluering af kommunalreformen (bilag) 5. Punkter til orientering: a) Status byggeri b) VEU center Trekanten. c) Nyt fra Kursistrådet 6. Afsked med Kim Hansen, H.C. Jensen og Vibeke Nielsen 7. Eventuelt Referat Side 2

3 Kurt Nielsen-Dharmaratne bød velkommen til mødet. Ad. Punkt 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 10. december 2013 Da der ikke var bemærkninger til referatet fra bestyrelsesmødet den 10. december 2013, blev referatet godkendt og underskrevet. Ad. Punkt 2. Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer Ad. Punkt 3. Punkter til beslutning Ad.3.a) Regnskab 2013: Årsrapport Årsrapporten for 2013 med tilhørende revisionsprotokollat var udsendt som bilag til mødet. Revisor Helle Lorenzen fra KPMG deltog i mødet. Helle Lorenzens plancher fra mødet er medsendt referatet som bilag. Helle Lorenzen indledte gennemgangen med at oplyse, at der var blank påtegning, hvilket betyder, at revisionen ikke har bemærkninger til årsregnskabet. Helle Lorenzen oplyste, at revisionen udtaler sig om ledelsesberetning og målrapportering, men at der ikke er tale om egentlig revision af disse punkter. Årsrapporten viser, at Kolding HF & VUC i 2013 havde 597 årselever, hvilket er en vækst på 59 årskursister i forhold til sidste år. Der er næsten kontinuerlig vækst fra Med hensyn til antallet af ansatte var der 76 årsværk i 2013, hvilket er 6 mere end sidste år. Væksten er hovedsalig sket på lærersiden, men der har også været en mindre vækst i antallet af øvrige ansatte. Samlet set er der en produktivitetsforbedring i forhold til 2012 med hensyn til årskursist/lærer-ratio og årskursist/årsværksratio. Omsætningen er steget i forhold til 2012, fordi Kolding HF & VUC har haft flere ordinære kursister, handleplanskursister og højere IDV-aktiviteten. Omkostningerne er ligeledes steget, og der har primært været en vækst i lønudgiften til undervisere, hvilket blandt andet skyldes flere ansatte, nye overenskomst og lockput samt slutafregning af timeregnskabet på HF i forbindelse med overgang til ny overenskomst. Kolding HF & VUC har samlet set et overskud på 3,5 mio. kr. Herefter gennemgik Helle Lorenzen forskellige poster og nøgletal fra årsrapporten. Helle Lorenzen gennemgik revisionsprotokollatet. KPMG har en enkelt anbefaling om, at økonomiopfølgningen i forbindelse med kvartalsregnskaberne baserer sig direkte på udtræk fra Navision Stat. Dette indebærer, at der skal bogføres yderligere periodiseringer i institutionens økonomisystem. Morten W. Frederiksen oplyste, at økonomiopfølgningen i 2013 er blevet ændret for at imødekomme denne anbefaling. I den forbindelse er vi gået over til, at bestyrelsen får fremlagt kvartalsregnskaber. Side 3

4 Som bestyrelsen også blev orienteret om i 2013, er det en proces at få ændret arbejdsgangene. I Processen har der været flere udfordringer, end vi lige forventede, men vi arbejder videre på at imødekomme anbefalingen. Kurt Nielsen-Dharmaratne spurgte, om økonomistyringen ville kunne leve op til revisionens anbefalinger ved udgangen af 2014, og Morten W. Frederiksen svarede, at det er forventningen. Helle Lorenzen oplyste, at revisionens øvrige anbefalinger fra 2012 vedrørende budgetprocedurer og perioderapportering var imødekommet. Helle Lorenzen spurgte herudover om, hvorvidt bestyrelsens havde kendskab til eventuelle besvigelser, hvilket bestyrelsen ikke havde. Helle Lorenzen sluttede med at oplyse, at der er kommet nye regler omkring solcelleanlæg. I forbindelse med ibrugtagning af den nye bygning, der har et solcelleanlæg, skal skolen være opmærksom på, at indtægter for salg af energi fra solcelleanlægget er skattepligtige. Beslutning Bestyrelsen godkendte enstemmigt årsrapporten for 2013 med tilhørende revisionsprotokollat. Begge dele blev underskrevet. Ad.3.b) Bestyrelsens sammensætning Verner Rylander-Hansen oplyste om, at Undervisningsministeriets regler for bestyrelsens sammensætning giver os mulighed for at vælge 2 medlemmer ved selvsupplering. I øjeblikket er 1 valgt ved selvsupplering. Vi vil gerne styrke bestyrelsen i forhold til kendskab til erhvervsskoleområdet. Herudover vil vi gerne have en profil til og det må gerne være en kvinde. Med 2 medlemmer valgt ved selvsupplering, består bestyrelsen fremover af 5 eksterne bestyrelsesmedlemmer. H.C. Jensen fremhævede, at det er en fordel med flere eksterne, så der hele tiden er balance mellem eksternt og internt udpegede bestyrelsesmedlemmer. Beslutning Bestyrelsen vedtog, at antallet af bestyrelsesmedlemmer udvides med endnu et bestyrelsesmedlem, så der er 2 medlemmer valgt ved selvsupplering. Antallet af bestyrelsesmedlemmer med stemmeret udvides dermed til 7. Ad.3.c) Ændring af vedtægt for Kolding HF og VUC Udkast til nye vedtægter for Kolding & VUC, Orientering om forenkling af procedure for godkendelse af vedtægtsændringer m.v., Kolding HF & VUC s nuværende vedtægter samt Bilag til vedtægter for Kolding & VUC var udsendt som bilag til bestyrelsen. Verner Rylander-Hansen oplyste, at en ændring af bestyrelsens sammensætning eller ændring i antallet af bestyrelsesmedlemmer kræver en ændring af Kolding HF & VUC s vedtægter. Side 4

5 Verner Rylander-Hansen oplyste, at det udsendte udkast til Kolding HF & VUC s nye vedtægter er baseret på en standardskabelon udarbejdet af undervisningsministeriet. Institutionen har kun mulighed for at ændre på nogle få punkter. Verner Rylander-Hansen oplyste herudover, at vedtægtsændringer kun kræver godkendelse af Undervisningsministeriet, hvis institutionen skifter navn. Beslutning Bestyrelsen vedtog det fremsendte udkast til nye vedtægter. De nye vedtægter har virkning fra det tidspunkt, hvor de offentliggøres på skolens hjemmeside. Ad.3.d) Værdigrundlag og pædagogisk udgangspunkt (bilag) Værdigrundlag og pædagogisk udgangspunkt for Kolding HF & VUC var udsendt som bilag til mødet Kurt Nielsen-Dharmaratne repeterede, at det fremsendte udkast var blevet drøftet på sidste møde. Der er foretaget ganske få ændringer i forhold til det, der blev drøftet på sidste møde. Verner Rylander-Hansen oplyste, at det er Pædagogisk Råd på Kolding HF & VUC, der vedtager det pædagogiske udgangspunkt. Beslutning Bestyrelsen vedtog det fremsendte udkast til nyt værdigrundlag. Ad. Punkt 4. Punkter til drøftelse Ad. 4. a) Ligestillingsinitiativer mv. (bilag) Brevet Nye krav til ligestillingstiltag på institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse fra Undervisningsministeriet var udsendt som bilag til mødet. Verner Rylander-Hansen oplyste om, at som udgangspunkt skal der være en ligelig fordeling af kvinder og mænd i både bestyrelse og ledelse. Bestyrelsen består af 9 personer, hvoraf 7 har stemmeret. Det er dog kun de eksterne medlemmer, der indgår i beregningen af kønsfordelingen, hvorfor det kun er 5 medlemmer, der indgår i beregningen. Ved ligelig fordeling af kønnene, forstår Undervisningsministeriet at mindst 40 % af hvert køn er repræsenteret. Det betyder, at der skal være mindst 2 medlemmer af samme køn blandt de eksternt udpegede medlemmer af bestyrelsen. Kurt Nielsen-Dharmaratne påpegede, at det kun er medlemmer valgt ved selvsupplering, vi har indflydelse på. Verner Rylander-Hansen oplyste, at staten mener, at vi kan oplyse byråd mv. om, at de bør udpege henholdsvis en kvinde eller en mand. Vi forventer dog ikke, at det har nogen effekt i praksis. Verner Rylander-Hansen oplyste, at bestyrelsen dels skal vedtage et måltal for den kønsfordeling, som vi forventer at kunne opnå i næste periode. Herudover skal der vedtages en politik, om, hvordan bestyrelsen opnår en ligelig fordeling af kønnene. Bestyrelsen skal herudover lave en politik for ligelig fordeling af kønnene i ledelsen. Som udgangspunkt kan der kun ændres på kønsfordelingen, såfremt der bliver ledige stillinger. Der er dog tale om diskrimination, hvis det primære hensyn, der ligger til grund for ansættelser er kønnet. Side 5

6 Verner Rylander-Hansen forslog en politik, der sigter imod en kønsfordeling med henholdsvis 4 bestyrelsesmedlemmer af det ene køn og 1 af det andet i den kommende periode. Herudover kan politikken indeholde, at der skal oplyses om ønsket om ligestilling ved opslag af ledige lederstillinger. Kurt Nielsen-Dharmaratne supplerede med, at vi ved selvsuppleringer kan gå efter at udpege en af hvert køn og samtidigt opfordre de udpegende myndigheder til en ligelig kønslig fordeling i de udpegede medlemmer. Det blev aftalt, at skolens ledelse udformer udkast til en politik til næste bestyrelsesmøde. Ad. 4. b) Temapunkt iht. Årshjul: Midtvejsdebat om øverste leders resultatlønskontrakt for Bilaget resultatlønskontrakt for rektor for skoleåret 2013/2014 var udsendt som bilag til mødet Verner Rylander-Hansen gennemgik arbejdet med de indsatsområder, der er angivet i rektors resultatlønskontrakt i skoleåret 2013/2014. En række punkter er vi rigtigt langt med. Vi har på AVU startet 4 fjern-undervisningshold som planlagt, men er blevet nødt til at lukke det ene igen, da vi har vurderet, at dansk som andetsprog ikke giver mening som nethold. Ligeledes er vi i mål med revisionen af værdigrundlag og pædagogisk udgangspunkt, og vi arbejder løbende med en strategi for flytning til ny skole. Med hensyn til indsatsområdet omkring studievejledning, har virkeligheden overhalet den plan, der oprindeligt blev lagt. I arbejdet med en handleplan for studievejledningen, er vi blevet opmærksomme på, at der kræves en højere grad af daglig ledelse i vejledningen. Vi har derfor lavet en rokering, hvor en uddannelsesleder fremadrettet bliver vejledningschef. Samtidigt rykker vi på vejledningens fokus. Da der er tale om en lidt større organisationsændring får den dog først virkning fra 1. august Kurt Nielsen-Dharmaratne fremhævede, at hvis man ser på frafaldsprocenten virker det fornuftigt at prioritere indsatsen i vejledningen. Kim Larsen foreslog, at det kan være hensigtsmæssigt at udarbejde noget statistik omkring, hvor mange vi får igennem med psykiske problemer eller andre problematikker. UC Syddanmark laver detaljeret registreringer på alle studerende herunder frafaldsårsager, så der kan laves statistik og undersøgelser om det. Verner Rylander-Hansen oplyste endvidere, at der på Hf arbejdes med opbygningen af evalueringskultur og evalueringsmodeller. Med hensyn til lektieintegreret undervisning, er Hf-afdelingen endnu længere fremme med indsatsen. Lektieintegreret undervisning dækker over, at der er en progression i mængden af hjemmearbejde. Vi forsøger at minimere lektier generelt og i særdeleshed i starten af kursisternes undervisningsforløb. Kursister skal også lære at arbejde selvstædigt hjemme. Med hensyn til indsatsen mod frafald, arbejder vi løbende med mange forskellige initiativer, hvilket også fremgår af årsrapporten. Om det har en effekt, ved vi faktisk endnu ikke. Side 6

7 Omdrejningspunktet i indsatserne er, at lærerne spiller en afgørende rolle i forhold til at øge gennemførelsen. I den forbindelse skal man i være opmærksom på, at lærernes bruger mange ressourcer på at navigere i forhold de nye overenskomster og de dermed radikalt ændrede arbejdsbetingelser. Indsatsområdet vedrørende nye arbejdstidsregler fylder meget i det daglige arbejde. Grundlæggende er lærerne rigtigt godt med i forhold til at arbejde og navigere i de nye rammer. Det giver problemer for nogle at ændre gamle vaner og arbejdsgange, hvilket er nødvendigt, hvis lærerne skal kunne holde deres faktiske arbejdstid inden for rammerne. Kurt Nielsen-Dharmaratne spurgte til, hvordan det går med indførelsen af arbejdstidsregistreringer. Verner Rylander-Hansen oplyste, at det stort set er 100 %, der registrerer deres arbejdstid. Omlagt skriftelighed er det mest succesrige tiltag og indsatsområde, vi har lavet i løbet af de sidste par år. Tiltaget indebærer, at en del af kursisternes skriftelige arbejde foregår på skolen. Er eleverne bagude med afleveringer, skal de i skrivefængsel. Vi udvikler nu på at fokusere lærernes opgaveretning, så den er tilpasset de forskellige problemer som kursisterne har. Ad. 4. c) Opfølgning på evaluering af kommunalreformen Bilaget Opfølgning på evaluering af kommunalreformen fra Undervisningsministeriet var udsendt som bilag til dagsordenen. Verner Rylander-Hansen oplyste, at opfølgningen fra Undervisningsministeriet er en præcisering af, at bestyrelsen ikke kan agere uden at foretage høringer af de høringsberettigede parter. Vi hører regionsrådet i forbindelse med indgåelse af driftsoverenskomster. I det fremsendte er der lagt vægt på, at man ikke må nedlægge geografiske undervisningsafdelinger uden at høre regionsrådet. Dette er dog ikke relevant for os. Vi har ikke undervisningsafdelinger andre steder end i Kolding, og at vi flytter inden for Kolding Kommunen betyder i denne sammenhæng ikke noget. Ad. Punkt 5. Punkter til orientering Ad. Punkt 5.a) Status byggeri Verner Rylander-Hansen mindede om rejsegildet den efterfølgende dag. Kurt Nielsen-Dharmaratne spurgte til tidsplan og økonomi. Verner Rylander-Hansen oplyste, at med den milde vinter har vi sparet op imod 1 mio. kr. til vinterforanstaltninger. Nu er råhuset opført, og dermed har vi overstået den støbningsfase, hvor der er flest usikkerhedsmomenter og størst risiko for forsinkelse. Der har været en række ekstraomkostninger, der er afholdt af rammen til uforudsete udgifter, men vi har stadigt lige under 4 mio. kr. tilbage på rammen. Vi forventer at kunne overholde den økonomiske ramme, som bestyrelsen har vedtaget. Side 7

8 Tidsrammen forventes også overholdt. Ad. Punkt 5.b) VEU center Trekanten Kirsten Skaastrup har været udpeget af Kolding HF og VUC som medlem i VEU-centrets bestyrelse. Verner Rylander-Hansen oplyste, at han ikke havde noget at orientere om vedrørende VEU Centeret. Ad. Punkt 5.c) Nyt fra kursistrådet Verner Rylander-Hansen oplyste, at kursistrådet er blevet bedt om at udpege 2 nye medlemmer til bestyrelsen, men at det først sker efter de nye 1. årselever starter efter sommerferien. Ad. Punkt 6 Afsked med Kim Hansen, H.C. Jensen og Vibeke Nielsen Der blev sagt pænt farvel til bestyrelsesmedlemmerne Kim Hansen, H.C. Jensen og Vibeke Nielsen, der alle udtræder af bestyrelsen pr. 30. april Ad. Punkt 7. Eventuelt Ingen Mødet sluttede kl Referatet modtaget og læst: Kurt Nielsen-Dharmaratne (formand) Vibeke Cock Nielsen Christian Haugk Kim Larsen Andreas Holm Kim Hansen Verner Rylander-Hansen (Rektor) Side 8

9 Side 9

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand) deltog til og med pkt. 10.2, Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Mogens Birkebæk, Dorte Stockfisch

Læs mere

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand.

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 27. maj 2014 E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 Dato 9. maj 2014 Sagsfremstilling til dagsordenens

Læs mere

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 1. Godkendelse og underskrift af referat (kl. 15.20) Referaterne indstilles til godkendelse. Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 Referaterne

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstedeværende: PLO, CRH, HF, KVN, BB, TV, PL, KRH, EF, NSK, PB, ES og Klaus fra BDO Afbud: TEF Referent: SUH Dagsordenspunkt: 1. Godkendelse

Læs mere

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer:

Læs mere

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen.

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen. Bestyrelsen Ledelsessekretariatet Solbjerg Plads 3 DK-2000 Frederiksberg Tel: +45 3815 3815 Fax: +45 3815 2015 www.cbs.dk Møde i CBS bestyrelsen d. 23. april 2010 Efter aftale med formanden indkaldes hermed

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. 26. januar 2010 Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen, Marie Røn Ansbjerg, Anders Bauman, Børge Rasmussen, Sidsel Homann og Erik

Læs mere

Punkt 5 og 6 fremrykkes til punkt 4 og 5, da Kent Thomsen melder forfald til en del af mødet. Dagsorden i øvrigt godkendt.

Punkt 5 og 6 fremrykkes til punkt 4 og 5, da Kent Thomsen melder forfald til en del af mødet. Dagsorden i øvrigt godkendt. Bestyrelsesmøde fredag d. 5. december 2014 Til stede: John Clausen, Kent Thomsen, Søren Stubkjær Pedersen, Stine Nørlund, Martin Kristensen, Anne- Mette Thorøe, John Frederiksen, Mikkjal Helmsdal, Kristian

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde 9.12.2014

Referat fra bestyrelsesmøde 9.12.2014 fra bestyrelsesmøde 9.12.2014 Deltagere: Lars Bang (LB) Dan Skovgaard Larsen (DS) Knud Vestergaard Nielsen (KN) Susanne Markussen (SM) Henrik Mikkelsen (HM) Henrik Nygaard (NY) Louise Bak (LO) Stefanie

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen (pkt.1-4), Marie Røn Ansbjerg, Dorte Stockfisch, Peter Bonfils,

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010 Jyllandsgade 2 DK-7600 Struer Tlf: 9785 4300 Fax: 9785 4133 struer-statsgym@stgym.dk www.struer-statsgym.dk Sagsbehandler: S: Dato 20.12.2010 Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag

Læs mere

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 TIRSDAG DEN 20. SEPTEMBER 2012 KL 19.00! PVRAMIDEN,SKREJRUPVEJ, RØNDE Emne: Generalforsamling Rønde Fjernvarme Sted: Mødetid: Pyramiden

Læs mere

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende:

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende: K/S ELEONORA Selskabet afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 21. maj 2013 kl. 15.00 på Hotel Cornwell i Kolding. I alt var 302 stemmeberettigede anparter repræsenteret fordelt på 224 fremmødte

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 26. marts 2015 cava Mødested: Mødelokalet Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense City Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

Skolestart kræver en hjælpende hånd!

Skolestart kræver en hjælpende hånd! Skolestart kræver en hjælpende hånd! INDHOLDSFORTEGNELSE 1. HVAD SKAL DER TIL FOR, AT ØKONOMIEN KAN BÆRE?....7 Hvor kommer indtægterne fra?...8 Hvor skal vi bo?....10 Bæredygtighedsmodel....10 Økonomien

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat ordinært bestyrelsesmøde MSBolig - 11. juni 2013 side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere:

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere: Referat Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand Jens Andersen Lars Onsberg Henriksen Per Bennetsen- afbud Henrik Dalsgaard

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: den 20.januar 2010 Tid: kl. 17 Sted: rektors kontor Til stede: Peter Speldt Flemming Krogh Preben Busch Michael Krautwald-Rasmussen Charlotte

Læs mere

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Den 13. april 2015 kl. 10.30 afholdtes i DGI Byen - CPH Conference, Tietgensgade

Læs mere

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag 169B168B167B166B165B164B163B162B161B160B159B158B157B 156B155B154B153B152B151B150B149B148B147B146B145B144B 143B142B141B140B139B138B137B136B135B134B133B132B131B 130B129B128B127B126B125B124B123B122B121B120B119B118B

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 24. april 2014

Referat af generalforsamlingen den 24. april 2014 Referat af generalforsamlingen den 24. april 2014 Den 24. april 2014 kl. 10.30 afholdtes på Hotel Radisson Blu Scandinavia, Amager Boulevard 70, København ordinær generalforsamling i Pensionskassen for

Læs mere

Imaks repræsentantskabsmøde 2005 Hotel Arctic, Ilulissat den 8. 10. april 2005

Imaks repræsentantskabsmøde 2005 Hotel Arctic, Ilulissat den 8. 10. april 2005 Imaks repræsentantskabsmøde 2005 Hotel Arctic, Ilulissat den 8. 10. april 2005 Dagsorden 1. Mødets åbning og valg af dirigent 2. Forretningsorden 3. Formandens beretning 4. Regnskab 5. Forslag til OK-krav

Læs mere

REFERAT af 4. september 2013

REFERAT af 4. september 2013 REFERAT af 4. september 2013 Bestyrelsesmøde nr. 69 i BO-VEST Malervangen 1, Glostrup. Torsdag den 4. september 2013 kl. 16.30 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen

Læs mere

Årsberetning 2012/2013. Censorformandskabet. ved. Sygeplejerskeuddannelsen

Årsberetning 2012/2013. Censorformandskabet. ved. Sygeplejerskeuddannelsen Årsberetning 2012/2013 Censorformandskabet ved Sygeplejerskeuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse Resume.3 1. Indledning.4 1.1 Kort beskrivelse af censorkorpsets sammensætning.6 2. Årets arbejde i Censorformandskabet..7

Læs mere