Digital forvaltning på tværs af den offentlige sektor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Digital forvaltning på tværs af den offentlige sektor"

Transkript

1 Dgtal forvaltnng på tværs den offentlge sektor Manager Lars Andersen PLS RAMBØLL Management A/S oktober 2002

2 Den Dgtale Borger 2002

3 Konklusoner Nettet er blevet hverdag sær brugsfrekvensen er steget 71% danskerne har prøvet nettet 45% bruger det daglgt Udlgnng på tværs beskæftgelse køn Blandt LO-medlemmer var 50% nternetbrugere I 2002 er det 79%. Selvstændge var 55% I 2002 er de oppe på 84% Blandt kvndelge nternetbrugere benytter 56% homebankng, blandt mændene er det 63%. Alder tlknytnng tl arbejdsmarkedet gørende Blandt danskere 50 erne er 69% nternetbrugere. Blandt pensonster er det det kun 20%

4 Konklusoner Kendskab brug offentlge e-servce stger kun langsomt 2001 vste 29% mulgheden for udfylde flyttemeddelelse på nettet. I 2002 er det 34% Men danskerne har store forventnnger tl offentlge e-servce Hele 69% alle nternetbrugere ønsker det offentlge øget omfang skal udbyde servces vs nettet. 64% nternetbrugerne sger, de fremtden vl benytte flere de offentlge servces på nettet. Kommunkerer gerne dgtalt 39% foretrækker modtage e-mal frem for breve fra det offentlge. Samtdgt foretrækker 43% gve oplysnnger tl det offentlge va nettet. 60% nternetbrugere vl gerne betale regnnger tl det offentlge va nettet.

5 Konklusoner Spare td er gørende 90% de danskere der leverer deres selvangvelse dgtalt, begrunder det med det er hurtgere mere effektvt 81% alle nternetbrugere mener dgtal selvbetjenng kan spare dem td Danskerne kræver kendskab, tdsbesparelse overskuelghed for benytte offentlge e-servces net mere. Næsten halvdelen vl stemme va nettet 44% vl gerne stemme va nettet 31% vl gerne gve deres menng tl kende va nettet

6

7 Dagrundlag Målgruppen: 400 største prve vrksomheder Mnsterer, styrelser stsnsttutoner Alle amtskommunerne 100 største kommuner Besvarelserne dækker ca arbejdspladser De 176 prve vrksomheder har en omsætnng på ca. 403 ma. kr. Rettet Stkprøve Besvarelser Svarprocent henvendelse tl Prve vrksomheder % Offentlge vrksomheder % I alt %

8 Borgerne efterspørger enkle ndgange fra det offentlge der er behov for tværgående sagsbehandlng. Modenheden e-servce på nettet Informoner Rekvrerng Beregnng Indberetnng Sagsbehandlng Tværgående sagsbehandlng 94% 70% 50% 49% 19% 4% Kun Kun 4% 4% de de offentlge offentlge nsttutoner nsttutoner er er gået gået sammen sammen om om levere levere en en sammenhængende sammenhængende servce servce 80% 80% tlkendegver, tlkendegver, behovet behovet er er der der Den Den Dgtale Dgtale Borger Borger % 81% vl vl spare spare td td va va selvbetjenng selvbetjenng vl vl derfor derfor kun kun gå gå ét ét sted sted hen hen Den Den Dgtale Dgtale Borger Borger /3 2/3 danskerne danskerne mener, mener, man man bør bør belønne belønne borgere, borgere, der der benytter benytter dgtale dgtale servces servces Brcks Brcks rule rule the the clcks clcks

9 Dgtal forvaltnng er en kæmpe opgave vl kræve et langt sejt træk. Rsko for skepss skuffede forventnnger som effektvserngsnstrument - på kort sgt Forventnnger tl dgtal forvaltnng Forventnnger Lov om elektronsk sgnur Infosamfundet 2000 Dgtal Forvaltnng Den Dgtale Task Force sætter fokus på barrerer lovgvnngen Danmark på Nettet Bonnerup-rapporten ESDH sten resulterne har kke ndfret forventnngerne Det Dgtale Nordjylland SKI-tale om dgtal sgnur skaber kke gennembrud anvendelsen Omstllng tl netværkssamfundet SKI-ESDH-udbud lyses ersttes et samlet offentlgt udbud Mange venter stadg på dgtal sgnur Det Dgtale Danmark Servce & Velfærd Større organsorske De dgtale tlpasnnger Standardseret kommuner brugerdentfkon Sammenhængende rejseplanen.dk Dgtal forvaltnng skuffer web-servces ndberetnng.dk som effektvserngsnstrument I gang med Dgtal Forvaltnng 2%-grønthøsteren henter effektvserngsgevnsten Udvklng vsonen Forventnngerne topper Fokus på barrererne Skuffede forventnnger Det seje træk skaber resulter Dgtal forvaltnng er kke længere et projekt

10 Bedre projektledelse - sær sten er der sket et voldsomt sprng. Men der er stgende udfordrnger med projektmålsætnnger projektlederressourcer, der kan betyde forrnget effektvtet Projektværktøjer Effektvtetsmålnger gennemførte projekter? Fælles projektmodel? 0% 21% 38% 43% 54% 57% Kommune Amt St En En række række succesfulde succesfulde IT-projekter IT-projekter har har gennem gennem best best practce practce vst vst vejen vejen gvet gvet postv postv ndflydelse ndflydelse pfølgnng på evne tl ennemføre IT-projekter? 14% 32% 63% Barrerer for organsorsk forandrng (offentlge) Løbende rskovurderng? Leverandørpoltk for IT-ndkøb? 29% 40% 58% 68% 72% Uklar projektmålsætnng 82% 27% 30% IT prakss 2002 IT prakss 2001 IT prakss % 20% 40% 60% 80% 40% Bonnerup-rapporten Bonnerup-rapporten har har tydelgt tydelgt s s st st præg præg Manglende projektlederressourcer 28% 34% Note: Der er kke sammenlgnelge tal for alle kegorer 0% 20% 40%

11 Udvklng større effektvtet (offentlge) IT bdrager stgende grad tl effektvserngsgevnster. Effektvserng drver nvesterngerne teknol. Bundlnen er kommet fokus. E-handel drves procesforbedrnger dgtal forvaltnng drves nye servces uden et tværgående fokus IT prakss % IT prakss 2001 IT prakss % 69% 22% 22% de de offentlge offentlge vrksomheder vrksomheder reducere reducere medarbejderantallet medarbejderantallet ved ved ndførsel ndførsel IT IT mod mod 14% 14% IT prakss % 0% 20% 40% 60% 80% 80% 75% Årsager tl teknol-adopton 72% Offentlge Prve 41% 41% har har effektvseret effektvseret va va e-handel e-handel 60% 56% 50% 49% Under Under 10% 10% har har effektvseret effektvseret va va dgtal dgtal forvaltnng forvaltnng 40% 20% 35% Men Men kun kun godt godt hver hver tredje tredje måler måler 0% Ønske om effektvserng nterne forretnngsprocesser Ønske om effektvserng forretnngsprocesser med samarbejdspartnere Teknol er en forudsætnng for kunne opfylde vrksomhedens forretnngsstreg

12 Hyppge teroner stregarbejdet gver godt ledelsesengagement gode reloner mellem IT- forretnngsenheder. Vrksomheder med IT-stregen ntegreret forretnngsstregen oplever de laveste barrerer Oplevet Betydnngen IT-stregens alder for reloner engagement OVERVEJE UDVIKLE 46% 46% de de prve prve vrksomheder vrksomheder arbejder arbejder med med IT-streg IT-streg som som en en nurlg nurlg del del den den IT-stregske IT-stregske planlægnng planlægnng IT-streg fra 1998 eller tdlgere Oplevede problemer Reloner mellem IT forretnngsenheder IT-streg fra IT-streg fra IT-streg fra 1998 eller tdlgere IT-streg ntegreret forretnngsstreg Ledelsesengagement IT-streg fra IT-streg fra IT-stregprocessen IT-stregprocessen går går fra fra være være et et projekt projekt tl tl blve blve en en løbende løbende justerng justerng koordnerng koordnerng streger streger ntver ntver IT-streg ntegreret forretnngsstreg Ikke oplevet Mndre vgtgt OBSERVERE Hvor vgtgt er det ved mplementerng FASTHOLDE Meget vgtgt Manglende Manglende ledelsesfokus ledelsesfokus gver gver støvede støvede streger streger

13 Der sættes kke kun længere strøm tl de gamle rutner. Processer re-desgnes, nye opgavetyper opstår. Forandrnger gver resulter Typer forandrnger (kommuner) Outsourcng udvalgte forretnngsprocesser eller støttefunktoner Redukton medarbejderantal 8% 18% IT IT bdrager bdrager tl tl stadg stadg øget øget effektvtet. effektvtet. Er Er vokset vokset fra fra 51% 51% tl tl 74% 74% Centralserng opgaver 32% Effekt organsorsk omstllng 80% ndrede kompetence-/ansvarsforhold 39% Mest organsorsk forandrng Mndst organsorsk forandrng Mddel organsorsk forandrng 61% Indførelse dstancearbejdspladser 40% 60% 55% 55% Decentralserng opgaver 59% Udvklng nye opgavetyper servces 60% 40% 35% 23% 25% Ændrede arbejdsprocesser 73% 0% 20% 40% 60% 80% 20% 16% 13% 16% Hvor Hvor den den prve prve sektor sektor centralserer, centralserer, sker sker der der forts forts prmært prmært en en decentralserng decentralserng den den offentlge offentlge sektor sektor 0% Servce- kvaltetsforbedrnger Effektvserngsresulter Medarbejderresulter

14 Kommunesamarbejde antager mange former. Dgtale Kommuner gver kke besparelser på kort sgt. Uskkerhed om gevnst kan fastholdes, sektoropdelng organsorske grænser er de største udfordrnger. Kommunesamarbejde skal ses stregsk perspektv Ad hoc Fælles planlæg- Fælles ressource- Mellemkommunale Fælles udførende Samarbejde nng streg kapactetsstyrng betalngsordnnger nveau/forvaltnng Barrerer for servcefællesskaber (kommuner) Organsonen har behov for synlghed Modstand mod centralserng Jurdske/ansvarsmæssge forhold 34% 42% 52% Samarbejde gennem partnerskaber 40% fællesskaber Hdtdge erfarnger med den store model Hdtdge erfarnger med den store model En stor organsorsk poltsk udfordrng En stor organsorsk poltsk udfordrng På drftstunge områder (merelgård, løn & På drftstunge områder (merelgård, løn & personale) er det mulgt opnå effektvserng personale) er det mulgt opnå effektvserng Oftere faglg styrkelse end økonomsk besparelse Oftere faglg styrkelse end økonomsk besparelse Fælles dgtal nfrastruktur er en forudsætnng Fælles dgtal nfrastruktur er en forudsætnng Forventer, stordrftsfordel realseres på sgt Forventer, stordrftsfordel realseres på sgt Indtl nu Fremover Sektoropdelng organorske grænser 60% 20% 45% 23% or stor uskkerhed forhold tl kunne fastholde effektvserngsgevnst 0% 20% 40% 60% 66% 0% 6% Etablerng servcefællesskaber med andre organsoner 2% Partnerskaber/andre nye samarbejdsformer med prve vrksomheder

15 Stort uudnyttet effektvserngspotentale dgtal forvaltnng det store fokus har været nformon det er kke her, effektvteten lgger. ESDH er et need to have, men gevnsterne er svære hve hjem. Samarbejde på tværs er nødvendgt Effektvserngspotentalets udnyttelse (kommuner) Ved selvbetjenng på nternettet - uden brug dgtal sgnur Ved nformere borgerne va nternettet 30% 20% 10% Ved anvendelse elektronsk sags- dokumenthåndterng Informonsndssen Informonsndssen kan kan vrke vrke som som reklame reklame gve gve endnu endnu flere flere henvendelser henvendelser samtdg samtdg blver blver henvendelserne henvendelserne mere mere komplekse komplekse 0% Effektvserngspotentalets omfang (kommuner) Ved nformere borgerne va nternettet 80% Ved selvbetjenng på nternettet - med brug dgtal sgnur 51-75% % Ved etablerng servcefællesskaber på tværs forvaltnngsgrænser 60% 40% Ved selvbetjenng på nternettet - uden brug dgtal sgnur 20% Ved anvendelse elek. sags- dokumenthåndtern 0% ESDH-systemerne ESDH-systemerne er er ofte ofte lavet lavet tl tl journalmedarbejdere journalmedarbejdere opleves opleves som som tunge tunge øvrge øvrge medarbejdere medarbejdere processer/arbejdsgange processer/arbejdsgange skal skal ændres ændres for for realsere realsere effektvserngspotentaler effektvserngspotentaler Ved selvbetjenng på nternettet - med brug dgtal sgnur Stort Meget stort Ved etablerng servcefællesskaber på tværs forvaltnngsgrænser

16 Få har ndtl vdere skabt effektvserngsgevnster va dgtal forvaltnng, men forventnngerne er der. Den dgtale forvaltnng har ht fokus på egen berettgelse va nye bedre servces, men kke på besparelser. Omvendt den prve sektor Effekter dgtal forvaltnng (kommuner) Resulter e-handel Økonom- ressourcebesparelser 3% 57% Fremover Indtl nu Kortere forsynngskæde 32% Tættere ddragelse/samspl med orgere vrksomheder 15% 77% Nye produkter/servces (fx nteraktv betjenng) Nye samarbejdsformer med partnere 34% 36% Bedre servce for borgere/vrksomheder 35% 94% Større synlghed markedet 37% Nye servces 32% 84% Ronalserng effektvserng nterne processer 41% 0% 20% 40% 60% 80% 0% 20% 40 Kun 6% kommunerne er gået sammen om levere en sammenhængende servce Udbud Efterspørgsel Den Dgtale Borger % vl spare td va selvbetjenng gennem enkle ndgange tl det offentlge

17 Succesfuld forandrngsledelse kræver bevdsthed om modenhedsnveau klar rollefordelng. Skab motvon engagement blandt mellemlederne Barrerer for forandrng (kommuner) Faggrænser/krav fra faglge organsoner Mangelfuld udd. medarbejdere Manglende projektlederkompetencer 8% 24% 29% Målsætnng Mdler Modenhed Mod Uklar ansvarsfordelng 30% Uklar projektmålsætnng 35% Manglende projektlederressourcer 40% Manglende omstllngsparhed Manglende edelsesfokus/-opbaknng 57% 57% 0% 20% 40% 60% Kommunerne Kommunerne savner savner oftere oftere ledelsesengagement ledelsesengagement omstllngsparhed omstllngsparhed Mellemlederen Mellemlederen er er den den vgtgste vgtgste brk brk ndførelsen ndførelsen nye nye arbejdsprocesser arbejdsprocesser

18 Dgtal forvaltnng Stregske udfordrnger 2002 IT prakss 2002 Den dgtale borger 2002

19 De offentlge vrksomheder skal postonere sg det dgtale landskab kun de færreste vrksomheder er bedre end sammenlgnelge organsoner på alle områder Få specalsernger stuonen dag Portaludbyder Portalcentreret Portalcentreret Skaber Skaber værd værd ved ved tlbyde tlbyde enkle enkle ndgange ndgange - - der der kan kan pr. pr. defnton defnton kun kun være være få få Udbudscentreret Den typske offentlge e-servceorganson Indholdsudbyder Servceudbyder Udbudscentreret Udbudscentreret Skaber Skaber sn sn værd værd ved ved tlbyde tlbyde de de servces, servces, organsonen organsonen er er s s verdenen verdenen for for levere levere Portalcentreret Produktonscentreret Fokus på ndhold Indholdsproducent Servceproducent Fokus på forretnngslk Produktonscentreret Produktonscentreret Skaber Skaber sn sn værd værd va va unkt unkt ndhold ndhold eller eller forretnngslk forretnngslk

20 Dgtale postoner (den nødvendge specalserng) Portaludbyder - Borgerportalen - Erhvervsportalen - Sundhedsportalen Produktonscentreret Udbudscentreret Indholdsudbyder - Operons- ventelsteststk (nfo.sum.dk) - Danmarks Ststk Servceudbyder - Letløn - Bblotek.dk - Netborger.dk Portalcentreret Indholdsproducent - Retsnformon -CPR-regstret - Kort- geoda Fokus på ndhold Servceproducent - KMDs systemer -NavsonSt - Kommunale servcefællesskaber (ex. sk) Fokus på forretnngslk

21 Arktektur Lednngsejer GIS system ESDH system Ansøgnnger Krav Mulgheder Lednngsda Kortda Osv. Afgørelser Best-Practse Sagsda Lednngsejer GIS system ESDH system GIS Da Journal Da GIS Da Journal Da Fordelng ansøgnnger Indholdsproducenter Afgørelser Web-servces Servceproducenter VD VD Amt Amt Kommune VD VD Frma Frma 11 Frma Frma 22 ESDH system ESDH system ESDH system Portal system Vej system GIS system Journal Journal Journal Da Da Da Bruger Da Vej Da GIS Da

22 Opgravnngstlladelsen Dgtal postonerng fremover (Sammenhængende specalseret forvaltnng) Portaludbyder Poltsk opbaknng tl (over-)tage opgaven Forenklng bedre servce Brugergrænseflader Produktonscentreret Udbudscentreret Indholdsudbyder - Koordnerng -Målng - Producentgrænseflader Servceudbyder - Udbud styrng - Centralserng - Effektvserng Portalcentreret Indholdsproducent - Bedst bllgst -Ressort Servceproducent - Konkurrence - Leverandørprofl Fokus på ndhold Fokus på forretnngslk

23 Dgtal Forvandlng - 5 anbefalnger 1. Udvklng aktv stregsk styrng Defner klare mål. Sæt effektvserng på dagsordenen med sæt opgaven kke strukturen. Fokuser ndssen. Skab ledelses- forretnngsnvolverng IT. Understøt relonerne mellem IT forretnngssden. Mål! 2. Udvklng organsorsk modenhed Afdæk erkend modenhedsnveauet. Tag hensyn tl det ved mplementerng. Etabler konkrete udvklngsplaner tlpas rekrutterngsstreg. 3. Etabler en klar kunde- forretnngsorenteret tlgang samarbejd Bestem organsonens placerng poston ft. kunderne. Afdæk, hvad markedet efterspørger. Tænk nctamenter den værd e-servces skaber for borger vrksomheder. Identfcer partnere såvel ndenfor som udenfor den offentlge sektor. 4. Engagér mellemlederen Etabler trumvr bestående topledelse, mellemleder projektleder. Få placeret mellemlederen centrum for omstllng arbejdsprocesserne. Nedbrng uskkerhed så tdlgt som mulgt. Sæt holdet. 5. Udvklng teknolsk modenhed Undervurder kke teknolelementet. Integron skkerhed er krtsk. Afdæk vurder nøje rsko. Sørg for et tlstrækkelgt soldt teknolsk fundament. Etabler sourcngstreg.

24 Kontaktpersoner Underdrektør Ejvnd Jørgensen Ansvarlg for IT prakss IT-stregske udfordrnger Dgtal forvaltnng IT-streg Tlf , mobl emal: Manager Lars Andersen Dgtal forvaltnng Tlf , mobl emal: Konsulent Steen Chrstensen Projektleder for IT prakss Elektronsk Handel IT-nvesternger IT-streg Den offentlge ndkøbsportal Tlf , mobl emal: Chefkonsulent Aage Svanholm IT-streg Organsorske forandrnger Organserng Tlf , mobl emal: Konsulent Anders Sønderby IT-streg Styrng målng Barrerer Resulter Tlf , mobl emal: Chefkonsulent Ncola Brehm Suhr Organserng Outsourcng Tlf , mobl emal: Manager Mchael Kandel Teknolske tendenser Elektronsk handel Den offentlge ndkøbsportal Outsourcng Tlf , mobl emal: Busness Manager Erk Møberg IT-stregske udfordrnger Tlf , mobl emal:

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskj Den store russske forfatter tænkte naturlgvs kke på markedsførng, da han skrev dsse lner.

Læs mere

Synopsis for handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS)

Synopsis for handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) Handlngsplanens aktvteter struktureres ndenfor strategens temaer: Regon er et attraktvt sted at bo, arbejde og drve vrksomhed De rette kompetencer styrker væksten Innovaton og store anlægsnvesternger skaber

Læs mere

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet BEU - 14.9.2009 - Dagsordenspunkt: 3 09-0855 - JEFR - Blag: 3 Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser nden for FTFområdet Det ndstlles: At BEU tlslutter sg, at KL/FTF-aftalen søges poltsk forankret gennem

Læs mere

Medarbejderhåndbog. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S

Medarbejderhåndbog. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S Medarbejderhåndbog Velkommen som medarbejder SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S ejes af Bent & Elsabeth Hansen. 1 Det bedst mulge ansættelsesforløb SIKA Rengørng A/S blev grundlagt 2001 af Bent & Elsabeth

Læs mere

Organisationsmanual. Organisationen bag SIKA Rengøring A/S

Organisationsmanual. Organisationen bag SIKA Rengøring A/S Organsatonsmanual Organsatonen bag SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S ejes af Bent & Elsabeth Hansen. 1 En robust organsaton SIKA Rengørng blev grundlagt 2001 af Bent Hansen, som enkeltmandsvrksomhed.

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg TO-BE BRUGERREJSE // Personlgt tllæg PROCES FØR SITUATION / HANDLING Pa er 55 år og bor en mndre by på Sjælland. Hun er på førtdspenson og har været det mange år på grund af problemer med ryggen efter

Læs mere

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte FTF dokumentaton nr. 3 2014 Vden prakss Hovedorgansaton for 450.000 offentlgt og prvat ansatte Sde 2 Ansvarshavende redaktør: Flemmng Andersen, kommunkatonschef Foto: Jesper Ludvgsen Layout: FTF Tryk:

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014 Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young 26. februar 2014 Bass- og ex ante-målng af de admnstratve konsekvenser ved forslag tl lov om autorsaton af vrksomheder el-, vvs- og kloaknstallatonsområdet Indholdsfortegnelse

Læs mere

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland REDENSBORG KOMMUNE Ansøgnng om tlskud fra samarbejdspuljen Brug venlgst blokbstaver eller udfyld skemaet p dn pc. 1. Ansøgers forenng eller tlsvarende: DGl Nordsjælland 2. Ansøgers postadresse, emal telefonnummer:

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder TO-BE BRUGERREJSE // Fødder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jens er 72 år og har været pensonst sden han blev 65. Gennem længere td har han haft bøvl med fødderne, og da det kun blver værre, vælger han

Læs mere

Nim Skole og Børnehus

Nim Skole og Børnehus Nm Skole og Børnehus... 2 Samlet vurderng af skolen... 2 Rammebetngelser... 4 Budget... 4 Personaletal... 4 Pædagogske processer... 4 Indsatsområder og resultater... 4 Opfølgnng og nye ndsatsområder...

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder TO-BE BRUGERREJSE // Tænder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jørgen er 75 år og folkepensonst. Da han er vanskelgt stllet økonomsk, har han tdlgere modtaget hjælp fra kommunen, bl.a. forbndelse med fodbehandlng

Læs mere

Handleplan for Myndighed (Handicap og Socialpsykiatri)

Handleplan for Myndighed (Handicap og Socialpsykiatri) for Myndghed (Handcap og Socalpsykatr) Baggrund Økonomudvalget besluttede den 17. maj 2010, at der bl.a. på Myndghedsområdet for Handcap og Socalpsykatr skal udarbejdes en handleplan som følge den konstaterede

Læs mere

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00 Fagblok 4b: Regnskab og fnanserng 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 tl 31.01 2004 kl. 14.00 Dette opgavesæt ndeholder følgende: Opgave 1 (vægt 50%) p. 2-4 Opgave 2 (vægt 25%) samt opgave 3 (vægt

Læs mere

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning!

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning! Vden gver vækst Højtuddannede tl mdt- og vestjyske vrksomheder Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretnng! Vrksomheder og højtuddannede har brug for hnanden Vækst forudsætter

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN!

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! Bornholms Regonskommune står for Folkemødets praktske rammer. Men det poltske ndhold selve festvalens substans blver leveret af parter, organsatoner, forennger, vrksomheder og

Læs mere

Miljøpolitik. Officiel politik for håndtering af globalt miljø og arbejdsmiljø i SIKA Rengøring A/S

Miljøpolitik. Officiel politik for håndtering af globalt miljø og arbejdsmiljø i SIKA Rengøring A/S Mljøpoltk Offcel poltk for håndterng af globalt mljø og arbejdsmljø SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S blev grundlagt 2001 af Rchard Petersen, Elsabeth Hansen og Bent Hansen, som har mere end 30 års praktsk

Læs mere

Ernst & Youngs oversigt over administrative effektiviseringsforslag til Nyborg kommune

Ernst & Youngs oversigt over administrative effektiviseringsforslag til Nyborg kommune Ernst & Youngs oversgt over admnstratve effektvserngsforslag tl Nyborg kommune Forslag Kommentarer Samlet drøftet med borgmester, kommunaldrektør og økonomchef. Omfatter alt følgende 7 punkter. Potentalet

Læs mere

faktaark om nybygningens og 5. sporets kapacitet

faktaark om nybygningens og 5. sporets kapacitet Trafkudvalget 2008-09 TRU alm. del Blag 602 Offentlgt greve kommune holbæk kommune høje-taastrup kommune shøj kommune kalundborg kommune lejre kommune odsherred kommune rosklde kommune solrød kommune vallensbæk

Læs mere

Integrationspolitikkens Handleplan 2013 - bruttokatalog

Integrationspolitikkens Handleplan 2013 - bruttokatalog Integratonspoltkkens Handleplan bruttokatalog Læsevejlednng: Første del er en skematsk oversgt. Nye ndsatser er markeret med en stjerne og fndes beskrevet mere udførlgt den sdste del af kataloget. Grøn

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Blag 365 Offentlgt Notat Kemkaler J.nr. MST-652-00099 Ref. Doble/lkjo Den 5. maj 2010 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommssonens forslag om tlpasnng tl den

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdaterng af Økonom- og Erhvervsmnsteret (Blag A) Aktvtetsbaseret målng af vrksomhedernes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Økonom- og Erhvervsmnsterets

Læs mere

½ års evaluering af projekt Praktisk Pædagogisk Funktionsstøtte

½ års evaluering af projekt Praktisk Pædagogisk Funktionsstøtte ½ års evaluerng projekt Praktsk Pædagsk Funktonsstøtte Der forelgger her en evaluerng beskrvelse projektstllngen Praktsk Pædagsk Funktonsstøtte efter et halvt års vrke. Tl forskel fra 3 måneders evaluerngen

Læs mere

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved Lgevægt på varemarkedet gen! Sdste gang bestemtes følgende IS-relatonen, der beskrver lgevægten på varemarkedet tl: Y = C(Y T) + I(Y, r) + G εim(y, ε) + X(Y*, ε) Altså er varemarkedet lgevægt, hvs den

Læs mere

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan.

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan. Vdenscenter for Transkulturel Psykatr har ekssteret sden 2002 og skal fremme psykatrsk udrednng, dagnostk, behandlng, pleje og opfølgnng af patenter, der har en anden etnsk baggrund end dansk. Kulturel

Læs mere

Lineær regressionsanalyse8

Lineær regressionsanalyse8 Lneær regressonsanalyse8 336 8. Lneær regressonsanalyse Lneær regressonsanalyse Fra kaptel 4 Mat C-bogen ved v, at man kan ndtegne en række punkter et koordnatsystem, for at afgøre, hvor tæt på en ret

Læs mere

OPI virksomhedsinvolvering:

OPI virksomhedsinvolvering: 18. jun 2012 OPI vrksomhedsnvolverng: Erfarnger fra OPI-Lab demonstratonsprojekt 1 1 Det Intellgente Hosptalsbaderum Peter Bamberg Jensen, OPI projektleder Syddansk Sundhedsnnovaton Regon Syddanmark Peter.Bamberg.Jensen@regonsyddanmark.dk

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver inden for øvrig folkeskolevirksomhed

1. Beskrivelse af opgaver inden for øvrig folkeskolevirksomhed Bevllngsområde 30.32 Øvrg folkeskolevrksomhed Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrvelse opgaver nden for øvrg folkeskolevrksomhed Området omfatter aktvteter tlknytnng tl den almndelge folkeskoledrft

Læs mere

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016 Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samlng) SUU Alm.del Blag 41 Offentlgt Sundheds- og Ældremnsteret Sundheds- og ældremnsteren Enhed: Jurmed Sagsbeh.: hbj Sagsnr.: 1503875 Dok. nr.: 1768205 Dato: 3.

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af forandringsteori

Vejledning til udarbejdelse af forandringsteori Afdelngen for erhvervsrettet voksen Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mal uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejlednng tl udarbejdelse forandrngsteor 1. Udarbejdelse

Læs mere

Personfnidder blokerer for politiske reformer

Personfnidder blokerer for politiske reformer Personfndder blokerer for poltske reformer Danskernes dom er klar: mededæknng Danmark blver for høj grad domneret af personspørgsmål. En ny Cevea-undersøgelse vser, at de mange personsager dansk poltk

Læs mere

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21 Vestbyskolen... 2 Samlet vurderng af skolen... 3 Rammebetngelser... 5 Budget... 5 Personaletal... 5 Pædagogske processer... 6 Indsatsområder og resultater... 6 Opfølgnng og nye ndsatsområder... 10 Udfordrnger...

Læs mere

Stadig ligeløn blandt dimittender

Stadig ligeløn blandt dimittender Stadg lgeløn blandt dmttender Kvnder og mænd får stadg stort set lge meget løn deres første job, vser DJs dmttendstatstk for oktober 2013. Og den gennemsntlge startløn er nu på den pæne sde af 32.000 kr.

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 30.9.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 30.9.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.9.2015 C(2015) 6588 fnal KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 30.9.2015 om ændrng af Kommssonens delegerede forordnng (EU) 2015/35 for så vdt angår beregnng

Læs mere

Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder

Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder Kvanttatve metoder 2 Forår 2007 Oblgatorsk opgave 2 Indtjenng, konkurrencestuaton og produktudvklng danske vrksomheder Opgavens prmære formål er at lgne formen på tag-hjem delen af eksamensopgaven. Der

Læs mere

Industrioperatør. Uddannelse inden for produktion og udvikling

Industrioperatør. Uddannelse inden for produktion og udvikling Industropatør Uddannelse nden for produkton udvklng 1 Industropatør - en andledes hvvsuddannelse Høje kvaltetskrav, fokus på mljø skkhed, modne teknol, psonlgt ansvar, løbende udvklng af råvar process

Læs mere

Sikker og effektiv håndtering af kontanter i detailhandlen

Sikker og effektiv håndtering af kontanter i detailhandlen effektv af detalhandlen Nu kan du sætte dagens banken, uden at forlade forretnngen. Reducerer omkostnnger Sparer td Kontrol af er en enkel effektv kontants, der sparer dg for td omkostnnger. Manuel optællng

Læs mere

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876]

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876] Kontaktoplysnn Indlednng For elever specalskoler, gruppeordnnger, specalklasser og elever, der modtager særlg støtte tl nkluson almndelge klasser, skal der udarbejdes en ndvduel elevplan, der tager udgangspunkt

Læs mere

Spændingskvalitet. Tilslutningsbetingelserne med hensyn til spændingskvalitet for forbrugsanlæg tilsluttet transmissionsnettet

Spændingskvalitet. Tilslutningsbetingelserne med hensyn til spændingskvalitet for forbrugsanlæg tilsluttet transmissionsnettet Teknsk forskrft TF 3.4.1 pændngskvaltet Tlslutnngsbetngelserne med hensyn tl spændngskvaltet for forbrugsanlæg tlsluttet transmssonsnettet 02.04.2013 02.04.2013 02.04.2013 09.04.2013 DATE 1.3 PHT FBC FJ

Læs mere

Betjeningsvejledning. Trådløs motoraktuator 1187 00

Betjeningsvejledning. Trådløs motoraktuator 1187 00 Betjenngsvejlednng Trådløs motoraktuator 1187 00 Indholdsfortegnelse Om denne vejlednng... 2 Enhedsoversgt... 3 Monterng... 3 Afmonterng... 3 Spændngsforsynng... 4 Ilægnng af batter... 4 Tlstand ved faldende

Læs mere

ORiGINAL EKS~MPL4R dåto ii1r~17-2t/, -~ 9. fti 12. LDk4II~PL11~N~. ni~kkaj~1o.n,jrw. w~dvut~ MHRJIFFtiE1~~BY, M...t... Oi~ii

ORiGINAL EKS~MPL4R dåto ii1r~17-2t/, -~ 9. fti 12. LDk4II~PL11~N~. ni~kkaj~1o.n,jrw. w~dvut~ MHRJIFFtiE1~~BY, M...t... Oi~ii ORGINAL EKS~MPL4R dåto 1r~17-2t/, -~ 9 LDk4II~PL11~N~. ft 12. w~dvut~ n~kkaj~1o.n,jrw MHRJIFFtE1~~BY, NARIH1ER k~ummune M...t... O~ Indholdsfortegnelse Sde REDEGØRELSE Generelt Lokalpanens område Lokapanens

Læs mere

Beregning af strukturel arbejdsstyrke

Beregning af strukturel arbejdsstyrke VERION: d. 2.1.215 ofe Andersen og Jesper Lnaa Beregnng af strukturel arbedsstyrke Der er betydelg forskel Fnansmnsterets (FM) og Det Økonomske Råds (DØR) vurderng af det aktuelle output gap. Den væsentlgste

Læs mere

FLYDENDE LEDELSE 6 LEDETRÅDEN BUPL S FAGBLAD TIL PÆDAGOGFAGLIGE LEDERE NR. 1/2013

FLYDENDE LEDELSE 6 LEDETRÅDEN BUPL S FAGBLAD TIL PÆDAGOGFAGLIGE LEDERE NR. 1/2013 FLYDENDE LEDELSE I lgt Hjørrng rør fra Kommune den menge fl yd medarbejd god ledelse tl den en øvste lnd strøm topchef gennem tlbage et usyn- gen. Leadshp Ppelne hedd ledelsestankegangen. Den komm fra

Læs mere

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 Aftale om generelle vlkår for tlldsrepræsentanter -^ Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 1. Aftalens parter Mellem parterne Århus Kommune, Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg og FOA,

Læs mere

Import af biobrændsler, er det nødvendigt?

Import af biobrændsler, er det nødvendigt? Vktor Jensen, sekretaratsleder Danske Fjernvarmeværkers Forenng Import af bobrændsler, er det nødvendgt? Svaret er: Nej, kke ud fra et ressourcemæssgt og kapactetsmæssgt synspunkt. Men ud fra et kommercelt

Læs mere

Kunsten at leve livet

Kunsten at leve livet Kunsten at leve lvet UNGE - ADFÆRD - RUSMIDLER 3. maj 2011 Hvad er msbrug? Alment om den emotonelle udvklng Hvem blver msbruger? Om dagnoser Om personlghedsforstyrrelser Mljøterap, herunder: - baggrund

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdaterng af Skattemnsteret Aktvtetsbaseret målng af nes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Skattemnsterets område peroden 1. jul 2007 tl 30.

Læs mere

Prøveeksamen Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder Kommenteret vejledende besvarelse

Prøveeksamen Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder Kommenteret vejledende besvarelse Økonometr Prøveeksamen Indtjenng, konkurrencestuaton og produktudvklng danske vrksomheder Kommenteret vejledende besvarelse Resultaterne denne besvarelse er fremkommet ved brug af eksamensnummer 7. Dne

Læs mere

i ". servicecenteret i 2 4 APR. 2014

i . servicecenteret i 2 4 APR. 2014 to g 24-04-20 S MODTAGET C) ". servcecenteret 2 4 APR. 2014 l ) l Advokat Rune Wold Vester Farmagsgade 23 1606 København V J nr ^ozés UDSKRFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET g 0» ' 1 t» l ) o +-04-204--42ld20

Læs mere

Fakta om Erhvervet. Af. Cand. Oecon. Finn Christensen, kilde: Fakta om Erhvervet 2012, udgivet af Landbrug & Fødevarer 1995-99 2008 2009 2010 2011

Fakta om Erhvervet. Af. Cand. Oecon. Finn Christensen, kilde: Fakta om Erhvervet 2012, udgivet af Landbrug & Fødevarer 1995-99 2008 2009 2010 2011 Fakta om Erhvervet Af. Cand. Oecon. Fnn Chrstensen, klde: Fakta om Erhvervet 0, udgvet Landbrug & Fødeer Landbrug & Fødeer udgav november 0 den seneste udgave publkatonen Fakta om Erhvervet 0, Notatder

Læs mere

Udvikling af en metode til effektvurdering af Miljøstyrelsens Kemikalieinspektions tilsyn og kontrol

Udvikling af en metode til effektvurdering af Miljøstyrelsens Kemikalieinspektions tilsyn og kontrol Udvklng af en metode tl effektvurderng af Mljøstyrelsens Kemkalenspektons tlsyn og kontrol Orenterng fra Mljøstyrelsen Nr. 10 2010 Indhold 1 FORORD 5 2 EXECUTIVE SUMMARY 7 3 INDLEDNING 11 3.1 AFGRÆNSNING

Læs mere

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde.

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde. Ishøj Kommune Att.: Kommunaldrektør Anders Hvd Jensen Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj Lett Advokatfrma Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlr. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 lettl lett.dk www.lett.dk Kære Anders

Læs mere

Efterår 2013 : Status på igangværende aktiviteter inden for velfærdsteknologi, der leder frem mod strategi 2020 mål, (skema 1).

Efterår 2013 : Status på igangværende aktiviteter inden for velfærdsteknologi, der leder frem mod strategi 2020 mål, (skema 1). VELFÆRDSTEKNOLOGI PROCESBESKRIVELSE Efterår 2013 : Status på gangværende aktvteter nden for velfærds, der leder frem mod strateg 2020 mål, (skema 1). Tds- procesplan for uddannelsens ndsatsområder ndenfor

Læs mere

ZENITH BRUGERVEJLEDNING. UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Originale Brugsanvisning

ZENITH BRUGERVEJLEDNING. UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Originale Brugsanvisning BRUGERVEJLEDNING UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Orgnale Brugsanvsnng R INDHOLD GENERELT...3 Indlednng...4 Advarsler...4 Forholdsregler...5 Tlsgtet brug...6 OVERSIGT

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Tage Rasmussen, Kresten Bundgaard, Maranne Dderksen, Bjarne Vogt, Vggo Kofod Fraværende: Ingen Dagsorden for mødet

Læs mere

DEN ELEKTRONISKE KOMMUNIKATIONSREVOLUTION 1/19. - Et notat om e-mail markedsføring. Gem dette dokument

DEN ELEKTRONISKE KOMMUNIKATIONSREVOLUTION 1/19. - Et notat om e-mail markedsføring. Gem dette dokument DEN ELEKTRONISKE KOMMUNIKATIONSREVOLUTION - Et notat om e-mal markedsførng Gem dette dokument 1/19 Den elektronske kommunkatonsrevoluton INDHOLD Den elektronske kommunkatonsrevoluton... 3 Den elektronske

Læs mere

Den politiske organisation

Den politiske organisation Regnskab 2010 Den poltske organsaton Byrådet 2010 2013 Ulla Hardy-Hansen (C) 1. vceborgmester Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester Carsten Wlff (V) 2. vceborgmester Per Frost Henrksen (A) Ergn Øzer (A)

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Dansk Journalstforbund Februar 2011 BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Jobs og lønkroner er kke lgelgt fordelt blandt mandlge og kvndelge forbunds. Derfor har v her samlet fre oversgter, der sger

Læs mere

Bilag 6: Økonometriske

Bilag 6: Økonometriske Marts 2015 Blag 6: Økonometrske analyser af energselskabernes omkostnnger tl energsparendsatsen Energstyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Paneldataanalyse 3 Specfkaton af anvendte panel regressonsmodeller

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse

Tilfredshedsundersøgelse Tlfredshedsundersøgelse 9-1 Erhvervsakademer, Professonshøjskoler og Erhvervsskoler Februar 1 VIA Unversty College Svarprocent: 35% (3.411 besvarelser ud af 9.738 mulge) Insttutonsrapport Introdukton Indhold

Læs mere

Tabsberegninger i Elsam-sagen

Tabsberegninger i Elsam-sagen Tabsberegnnger Elsam-sagen Resumé: Dette notat beskrver, hvordan beregnngen af tab foregår. Første del beskrver spot tabene, mens anden del omhandler de afledte fnanselle tab. Indhold Generelt Tab spot

Læs mere

Marco Goli, Ph.D, & Shahamak Rezaei. Den Sociale Højskole København & Roskilde Universitetscenter

Marco Goli, Ph.D, & Shahamak Rezaei. Den Sociale Højskole København & Roskilde Universitetscenter Marco Gol, Ph.D, & Shahamak Rezae Den Socale Højskole København & Rosklde Unverstetscenter Folkelg opnon Folkelg opnon Kaptel 1: tdernes morgen Folkelg opnon Folkelg opnon Kaptel 2 : Den ratonelle ndvandrer

Læs mere

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din skridt-for-skridt guide til den nye Online Rapport (OLR) Online Rapport

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din skridt-for-skridt guide til den nye Online Rapport (OLR) Online Rapport Onlne Rapport Introdukton Onlne Rapport www.olr.ccl.com Dn skrdt-for-skrdt gude tl den nye Onlne Rapport (OLR) Vgtg nformaton tl alle krker og organsatoner Ikke flere paprlster Sangrapporten går nu onlne

Læs mere

Side 1. Bibliotekarforbundet (Karin Madsen) Indhold. Eksempler på retspraksis Litteratur og links

Side 1. Bibliotekarforbundet (Karin Madsen) Indhold. Eksempler på retspraksis Litteratur og links Sde 1 IT-ovvågnng anste - emal ntnet D omsggrbde brug IT nd for alle branch gv dsse år arbejdsgve helt nye mulghed for ovvåge des medarbejde. Man frygte, ledels rundt omkrng kast sg ov dsse nye kontrolmulghed,

Læs mere

Dagsorden: Iver Poulsen (på valg) Christian Holm Nielsen Maybritt Pugflod Bodil Schmidt Lars Provstgaard Bjarne Vogt (på valg) Viggo Kofod (på valg)

Dagsorden: Iver Poulsen (på valg) Christian Holm Nielsen Maybritt Pugflod Bodil Schmidt Lars Provstgaard Bjarne Vogt (på valg) Viggo Kofod (på valg) afholdes en Fælles Generalforsamlng sammen med HGU, Dagl Brugsen, Dn Egen Forenng og Dagsorden: 1. Valg af drgent 2. Valg af stemmetællere 3. Formandens beretnng og fremlæggelse af vsoner for fremtden

Læs mere

Skruekompressorer SM-serien Med den verdenskendte SIGMA PROFIL Ydelse 0,30 til 1,50m3/min, Tryk 8 11 15 bar. www.kaeser.com

Skruekompressorer SM-serien Med den verdenskendte SIGMA PROFIL Ydelse 0,30 til 1,50m3/min, Tryk 8 11 15 bar. www.kaeser.com Skruekompressorer SM-seren Med den verdenskendte SIGMA PROFIL Ydelse 0,0 tl,0m/mn, Tryk www.kaeser.com Hvad forventer forbrugerne af et trykluftsystem? De forventer maksmal drftsskkerhed og ydeevne. Dette

Læs mere

Almindelige bemærkninger

Almindelige bemærkninger Bemærknnger tl lovforslaget Almndelge bemærknnger l. ndlednng 2. Lovforslagets ndhold 2.1. ndførelse af nye sanktoner for overtrædelse af de fællesskabsretlge udbudsregler 2.2. Justerng af standstl-reglerne

Læs mere

Kreditrisiko efter IRBmetoden

Kreditrisiko efter IRBmetoden Kredtrsko efter IRBmetoden Vacceks formel Arbejdspapr, oktober 2013 1 KRAKAfnans - Fnanskrsekommssonens sekretarat Teknsk arbejdspapr udkast 15. oktober 2013 Indlednng Det absolutte mndstekrav tl et kredtnsttut

Læs mere

TheraPro HR90. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang

TheraPro HR90. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang . Kort beskrvelse TheraPro HR9 Elektronsk radatortermostat. Leverngens omfang I radatortermostatens emballage er der: 4 Med den elektronske radatortermostat kan du ndstlle rumtemperaturen nøjagtgt efter

Læs mere

Stadig ligeløn blandt dimittender

Stadig ligeløn blandt dimittender Stadg lgeløn blandt dmttender Kvnder og mænd får stadg stort set lge meget løn deres første job, vser DJs dmttendstatstk for oktober 2012. Og den gennemsntlge startløn er fortsat på den pæne sde af 31.500

Læs mere

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave MnFremtd tl OSO 10. klasse Forberedelse tl den oblgatorske selvvalgte opgave Emnet for dn oblgatorske selvvalgte opgave (OSO) skal tage udgangspunkt dn uddannelsesplan og dt valg af ungdomsuddannelse.

Læs mere

H A N D E L S A F T A L E

H A N D E L S A F T A L E H A N D E L S A F T A L E I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Defntoner - Fortolknng af Vlkår... 2 2. Erkendelse og accept af rsko... 2 3. Ydelser... 3 4. Handel mellem Net Fonds og Kunden... 4 5.

Læs mere

SYGEPTEJE AFHÆI{GER. TItI.il)

SYGEPTEJE AFHÆI{GER. TItI.il) SYGEPI.EJE W AF ANETTE REINHOLD, CAND.CUR., OG KATE DYBDAL, SIUD.CUR.. ILLUSTRATION: BODIL MOTICH SYGEPTEJE AFHÆI{GER TItI.l) J6 Gensd,g tlld mellem pøt,ent og sygeplejerske erkke en selufølge, men den

Læs mere

Note til Generel Ligevægt

Note til Generel Ligevægt Mkro. år. semester Note tl Generel Lgevægt Varan kap. 9 Generel lgevægt bytteøkonom Modsat partel lgevægt betragter v nu hele økonomen på én gang; v betragter kke længere nogle prser for gvet etc. Den

Læs mere

L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER

L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER S A X O L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER S E R I O U S T R A D I N G. W O R L D W I D E. 1 1 1.1. v v v v v x x x x x xv DEFINITIONER - FORTOLKNING AF VILKÅR I dsse Almndelge Forretnngsbetngelser

Læs mere

Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 til brug for rammeaftalen på de sociale og socialpsykiatriske tilbud i Region Syddanmark

Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 til brug for rammeaftalen på de sociale og socialpsykiatriske tilbud i Region Syddanmark Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 tl brug for rammeaftalen på de socale og socalpsykatrske tlbud Denne skabelon omfatter kommunens forventnnger tl forbrug af

Læs mere

MÅNEDENS SYNSPUNKT: GIS samler data

MÅNEDENS SYNSPUNKT: GIS samler data I 0 c 0 - I z- I r 0 c() Qo ø perspektvrgt Irgatg Fax. DANSK VEJTTDSSKRIFTNR. l l996 Dansk Vejtdsskrf SSN (XII 1-6548 Nummer 1/96-73 L dgvet af Dansk Vejtdsskrft ApS. reg. nr. 079. Medlemsblad for Dansk

Læs mere

Hovedgård Skole Tlf.: 76291900 Fax: 75661141

Hovedgård Skole Tlf.: 76291900 Fax: 75661141 Hovedgård Skole... 2 Samlet vurderng af skolen... 2 Rammebetngelser... 4 Budget... 4 Personaletal... 4 Pædagogske processer... 5 Indsatsområder og resultater... 5 Opfølgnng og nye ndsatsområder... 8 ndsatsområder...

Læs mere

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION Forberedelse 1 Pergo lamnatgulvmateraler leveres med vejlednnger form af llustratoner. Nedenstående tekst gver forklarnger på llustratonerne og er nddelt tre områder: Klargørngs-, monterngs- og rengørngsvejlednnger.

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Bjarne Vogt, Lars Provstgaard,

Læs mere

Indholdsfortegnelse Instrumentopsætning Betjening Tekniske specificationer Indstillinger Meddelseskoder Vedligeholdelse Garanti

Indholdsfortegnelse Instrumentopsætning Betjening Tekniske specificationer Indstillinger Meddelseskoder Vedligeholdelse Garanti Indholdsfortegnelse Instrumentopsætnng - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introdukton - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Oversgt - - - - - - - - - - -

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs og Selskabsstyrelsen: AMVABopdaterng af Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fsker Aktvtetsbaseret målng af vrksomhedernes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Mnsteret for

Læs mere

Kvantitative metoder 2 Forår 2007 Ugeseddel 9

Kvantitative metoder 2 Forår 2007 Ugeseddel 9 Kvanttatve metoder 2 Forår 2007 Ugeseddel 9 Program for øvelserne: Introdukton af problemstllng og datasæt Gruppearbejde SAS øvelser Paneldata for tlbagetræknngsalder Ugesedlen analyserer et datasæt med

Læs mere

er ikke kun for voksne

er ikke kun for voksne junor Coacng Coacng er kke kun for voksne Fre ungdomsryttere fra Sanrum Rklub aft mulged for at møs med en coac. Koort været at booste troen egne evner Tekst og foto: Tet R asmussen D e fleste nesker forbnr

Læs mere

Flere job. Gennem nye alliancer og samarbejde

Flere job. Gennem nye alliancer og samarbejde Et magasn om udfordrngerne på arbejdsmarkedet et regonalt perspektv. Med fokus på nytænkende samarbejder på tværs af erhvervs-, uddannelses- og beskæftgelsesndsatser. Når vden omsættes tl vækst. 2015 TEMA

Læs mere

MfA. V Udstyr. Trafikspejle. Vejregler for trafikspejles egenskaber og anvendelse. Vejdirektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998

MfA. V Udstyr. Trafikspejle. Vejregler for trafikspejles egenskaber og anvendelse. Vejdirektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998 > MfA V Udstyr Trafkspejle Vejregler for trafkspejles egenskaber og anvendelse Vejdrektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998 Vejreglernes struktur I henhold tl 6, stk. 1 lov om offentlge veje (Trafkmnsterets

Læs mere

HASHI HASH? Vidste du at. pillugu suna. nalunngiliuk? Hvad ved du om. Hvad ved du om hash? Mental sundhed. Love og konsekvenser

HASHI HASH? Vidste du at. pillugu suna. nalunngiliuk? Hvad ved du om. Hvad ved du om hash? Mental sundhed. Love og konsekvenser Najoqqutarsat / Klder: Henrk Rndom Rusmdlernes Bolog, udgvet af Sundhedsstyrelsen 2000. www.netstof.dk www.stofnfo.sst.dk www.sundhedsstyrelsen.dk www.sundhed.dk www.peqqk.gl Denne brochure gver dg oplysnnger

Læs mere

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2007

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2007 Vejlednng om kontrol med krydsoverensstemmelse 007 Maj 007 Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fsker Drektoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejlednng om kontrol med krydsoverensstemmelse 007 Maj 007 Denne

Læs mere

Binomialfordelingen. Erik Vestergaard

Binomialfordelingen. Erik Vestergaard Bnomalfordelngen Erk Vestergaard Erk Vestergaard www.matematkfysk.dk Erk Vestergaard,. Blleder: Forsde: Stock.com/gnevre Sde : Stock.com/jaroon Sde : Stock.com/pod Desuden egne fotos og llustratoner. Erk

Læs mere

Betjeningsvejledning. Rumtemperaturregulator med ur 0389..

Betjeningsvejledning. Rumtemperaturregulator med ur 0389.. Betjenngsvejlednng Rumtemperaturregulator med ur 0389.. Indholdsfortegnelse Normalvsnng på dsplayet... 3 Grundlæggende betjenng af rumtemperaturregulatoren... 3 Vsnnger og knapper detaljer... 3 Om denne

Læs mere

Forbedret Fremkommelighed i Aarhus Syd. Agenda. 1. Vurdering af forsøg Lukning af Sandmosevej

Forbedret Fremkommelighed i Aarhus Syd. Agenda. 1. Vurdering af forsøg Lukning af Sandmosevej Trafkgruppen Agenda 1. Vurderng af forsøg Luknng af Sandmosevej 2. Vurderng af foreslået forsøg Luknng af Sandmosevej og Brunbakkevej 3. Forslag tl forbedret fremkommelghed for hele Aarhus Syd 4. Kortsgtet

Læs mere

SåDAn GØR VI KLASSELEDELSE. Hvad skal eleverne lære?

SåDAn GØR VI KLASSELEDELSE. Hvad skal eleverne lære? SåDAn GØR VI Februar 2014 KLASSELEDELSE Hvad skal eleverne lære? Fagudvalgene har fået en central rolle Sofendalskolens arbejde med klasseledelse og struktur relaton tl folkeskolereformen. Klasserumsledelse

Læs mere

Kvantitative metoder 2

Kvantitative metoder 2 Program for dag: Kvanttatve metoder Den smple regressonsmodel 9. februar 007 Regressonsmodel med en forklarende varabel (W..3-5) Varansanalyse og goodness of ft Enheder og funktonel form af varabler modellen

Læs mere

INTELLIGENT ONE OPSTREGNINGSROBOT

INTELLIGENT ONE OPSTREGNINGSROBOT INTELLIGENT ONE OPSTREGNINGSROBOT AUTOMATISERET ARBEJDSGANG V præsenterer Intellgent One, verdens første opstregnngsrobot, der automatserer opstregnngen af jeres boldbane. Vores patenterede teknolog skrer

Læs mere

Områdefornyelse BYFORNYELSESPROGRAM

Områdefornyelse BYFORNYELSESPROGRAM Områdefornyelse BYFORNYELSESPROGRAM Glamsbjerg bymdte FEBRUAR 2005 Forord Glamsbjerg er en statonsby fra ca. 1890-1910, der er opstået hvor jernbanen Oden se-assens krydser landevejen Bogense/Fåborg. Byens

Læs mere

Årsrapport. (intern)

Årsrapport. (intern) Tlf: 74 52 41 41 BDO Statsautorseret revsonsakteselskab haders[ev bdodk Jomfrusten 27, Box 391 www.bdo.dk DK-6100 Haderslev CVR-nr. 20 22 26 70 Chrstansfeld Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Årsrapport 2010/11

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bjarne Vogt, Tage Rasmussen, Bodl Schmdt, Susanne K. Larsen, Vggo Kofod Dagsorden for mødet er: 1) Kommentarer/godkendelse

Læs mere

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Pod/Phone speaker ALD1915H ASB4I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 13 FR 25 ES 37 DE 49 EL 62 DA 75 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ligeløn-stilling blandt dimittender

Ligeløn-stilling blandt dimittender Lgeløn-stllng blandt dmttender For fjerde år træk vser DJs dmttendstatstk, at der prakss stort set er lønmæssg lgestllng blandt nyuddannede. Lge mange mænd og kvnder får næsten det samme løn. Startløn

Læs mere