Digital forvaltning på tværs af den offentlige sektor

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Digital forvaltning på tværs af den offentlige sektor"

Transkript

1 Dgtal forvaltnng på tværs den offentlge sektor Manager Lars Andersen PLS RAMBØLL Management A/S 23. oktober 2002

2 Den Dgtale Borger 2002

3 Konklusoner Nettet er blevet hverdag sær brugsfrekvensen er steget 71% danskerne har prøvet nettet 45% bruger det daglgt Udlgnng på tværs beskæftgelse køn Blandt LO-medlemmer var 50% nternetbrugere I 2002 er det 79%. Selvstændge var 55% I 2002 er de oppe på 84% Blandt kvndelge nternetbrugere benytter 56% homebankng, blandt mændene er det 63%. Alder tlknytnng tl arbejdsmarkedet gørende Blandt danskere 50 erne er 69% nternetbrugere. Blandt pensonster er det det kun 20%

4 Konklusoner Kendskab brug offentlge e-servce stger kun langsomt 2001 vste 29% mulgheden for udfylde flyttemeddelelse på nettet. I 2002 er det 34% Men danskerne har store forventnnger tl offentlge e-servce Hele 69% alle nternetbrugere ønsker det offentlge øget omfang skal udbyde servces vs nettet. 64% nternetbrugerne sger, de fremtden vl benytte flere de offentlge servces på nettet. Kommunkerer gerne dgtalt 39% foretrækker modtage e-mal frem for breve fra det offentlge. Samtdgt foretrækker 43% gve oplysnnger tl det offentlge va nettet. 60% nternetbrugere vl gerne betale regnnger tl det offentlge va nettet.

5 Konklusoner Spare td er gørende 90% de danskere der leverer deres selvangvelse dgtalt, begrunder det med det er hurtgere mere effektvt 81% alle nternetbrugere mener dgtal selvbetjenng kan spare dem td Danskerne kræver kendskab, tdsbesparelse overskuelghed for benytte offentlge e-servces net mere. Næsten halvdelen vl stemme va nettet 44% vl gerne stemme va nettet 31% vl gerne gve deres menng tl kende va nettet

6

7 Dagrundlag Målgruppen: 400 største prve vrksomheder Mnsterer, styrelser stsnsttutoner Alle amtskommunerne 100 største kommuner Besvarelserne dækker ca arbejdspladser De 176 prve vrksomheder har en omsætnng på ca. 403 ma. kr. Rettet Stkprøve Besvarelser Svarprocent henvendelse tl Prve vrksomheder % Offentlge vrksomheder % I alt %

8 Borgerne efterspørger enkle ndgange fra det offentlge der er behov for tværgående sagsbehandlng. Modenheden e-servce på nettet Informoner Rekvrerng Beregnng Indberetnng Sagsbehandlng Tværgående sagsbehandlng 94% 70% 50% 49% 19% 4% Kun Kun 4% 4% de de offentlge offentlge nsttutoner nsttutoner er er gået gået sammen sammen om om levere levere en en sammenhængende sammenhængende servce servce 80% 80% tlkendegver, tlkendegver, behovet behovet er er der der Den Den Dgtale Dgtale Borger Borger % 81% vl vl spare spare td td va va selvbetjenng selvbetjenng vl vl derfor derfor kun kun gå gå ét ét sted sted hen hen Den Den Dgtale Dgtale Borger Borger /3 2/3 danskerne danskerne mener, mener, man man bør bør belønne belønne borgere, borgere, der der benytter benytter dgtale dgtale servces servces Brcks Brcks rule rule the the clcks clcks

9 Dgtal forvaltnng er en kæmpe opgave vl kræve et langt sejt træk. Rsko for skepss skuffede forventnnger som effektvserngsnstrument - på kort sgt Forventnnger tl dgtal forvaltnng Forventnnger Lov om elektronsk sgnur Infosamfundet 2000 Dgtal Forvaltnng Den Dgtale Task Force sætter fokus på barrerer lovgvnngen Danmark på Nettet Bonnerup-rapporten ESDH sten resulterne har kke ndfret forventnngerne Det Dgtale Nordjylland SKI-tale om dgtal sgnur skaber kke gennembrud anvendelsen Omstllng tl netværkssamfundet SKI-ESDH-udbud lyses ersttes et samlet offentlgt udbud Mange venter stadg på dgtal sgnur Det Dgtale Danmark Servce & Velfærd Større organsorske De dgtale tlpasnnger Standardseret kommuner brugerdentfkon Sammenhængende rejseplanen.dk Dgtal forvaltnng skuffer web-servces ndberetnng.dk som effektvserngsnstrument I gang med Dgtal Forvaltnng 2%-grønthøsteren henter effektvserngsgevnsten Udvklng vsonen Forventnngerne topper Fokus på barrererne Skuffede forventnnger Det seje træk skaber resulter Dgtal forvaltnng er kke længere et projekt

10 Bedre projektledelse - sær sten er der sket et voldsomt sprng. Men der er stgende udfordrnger med projektmålsætnnger projektlederressourcer, der kan betyde forrnget effektvtet Projektværktøjer Effektvtetsmålnger gennemførte projekter? Fælles projektmodel? 0% 21% 38% 43% 54% 57% Kommune Amt St En En række række succesfulde succesfulde IT-projekter IT-projekter har har gennem gennem best best practce practce vst vst vejen vejen gvet gvet postv postv ndflydelse ndflydelse pfølgnng på evne tl ennemføre IT-projekter? 14% 32% 63% Barrerer for organsorsk forandrng (offentlge) Løbende rskovurderng? Leverandørpoltk for IT-ndkøb? 29% 40% 58% 68% 72% Uklar projektmålsætnng 82% 27% 30% IT prakss 2002 IT prakss 2001 IT prakss % 20% 40% 60% 80% 40% Bonnerup-rapporten Bonnerup-rapporten har har tydelgt tydelgt s s st st præg præg Manglende projektlederressourcer 28% 34% Note: Der er kke sammenlgnelge tal for alle kegorer 0% 20% 40%

11 Udvklng større effektvtet (offentlge) IT bdrager stgende grad tl effektvserngsgevnster. Effektvserng drver nvesterngerne teknol. Bundlnen er kommet fokus. E-handel drves procesforbedrnger dgtal forvaltnng drves nye servces uden et tværgående fokus IT prakss % IT prakss 2001 IT prakss % 69% 22% 22% de de offentlge offentlge vrksomheder vrksomheder reducere reducere medarbejderantallet medarbejderantallet ved ved ndførsel ndførsel IT IT mod mod 14% 14% IT prakss % 0% 20% 40% 60% 80% 80% 75% Årsager tl teknol-adopton 72% Offentlge Prve 41% 41% har har effektvseret effektvseret va va e-handel e-handel 60% 56% 50% 49% Under Under 10% 10% har har effektvseret effektvseret va va dgtal dgtal forvaltnng forvaltnng 40% 20% 35% Men Men kun kun godt godt hver hver tredje tredje måler måler 0% Ønske om effektvserng nterne forretnngsprocesser Ønske om effektvserng forretnngsprocesser med samarbejdspartnere Teknol er en forudsætnng for kunne opfylde vrksomhedens forretnngsstreg

12 Hyppge teroner stregarbejdet gver godt ledelsesengagement gode reloner mellem IT- forretnngsenheder. Vrksomheder med IT-stregen ntegreret forretnngsstregen oplever de laveste barrerer Oplevet Betydnngen IT-stregens alder for reloner engagement OVERVEJE UDVIKLE 46% 46% de de prve prve vrksomheder vrksomheder arbejder arbejder med med IT-streg IT-streg som som en en nurlg nurlg del del den den IT-stregske IT-stregske planlægnng planlægnng IT-streg fra 1998 eller tdlgere Oplevede problemer Reloner mellem IT forretnngsenheder IT-streg fra IT-streg fra IT-streg fra 1998 eller tdlgere IT-streg ntegreret forretnngsstreg Ledelsesengagement IT-streg fra IT-streg fra IT-stregprocessen IT-stregprocessen går går fra fra være være et et projekt projekt tl tl blve blve en en løbende løbende justerng justerng koordnerng koordnerng streger streger ntver ntver IT-streg ntegreret forretnngsstreg Ikke oplevet Mndre vgtgt OBSERVERE Hvor vgtgt er det ved mplementerng FASTHOLDE Meget vgtgt Manglende Manglende ledelsesfokus ledelsesfokus gver gver støvede støvede streger streger

13 Der sættes kke kun længere strøm tl de gamle rutner. Processer re-desgnes, nye opgavetyper opstår. Forandrnger gver resulter Typer forandrnger (kommuner) Outsourcng udvalgte forretnngsprocesser eller støttefunktoner Redukton medarbejderantal 8% 18% IT IT bdrager bdrager tl tl stadg stadg øget øget effektvtet. effektvtet. Er Er vokset vokset fra fra 51% 51% tl tl 74% 74% Centralserng opgaver 32% Effekt organsorsk omstllng 80% ndrede kompetence-/ansvarsforhold 39% Mest organsorsk forandrng Mndst organsorsk forandrng Mddel organsorsk forandrng 61% Indførelse dstancearbejdspladser 40% 60% 55% 55% Decentralserng opgaver 59% Udvklng nye opgavetyper servces 60% 40% 35% 23% 25% Ændrede arbejdsprocesser 73% 0% 20% 40% 60% 80% 20% 16% 13% 16% Hvor Hvor den den prve prve sektor sektor centralserer, centralserer, sker sker der der forts forts prmært prmært en en decentralserng decentralserng den den offentlge offentlge sektor sektor 0% Servce- kvaltetsforbedrnger Effektvserngsresulter Medarbejderresulter

14 Kommunesamarbejde antager mange former. Dgtale Kommuner gver kke besparelser på kort sgt. Uskkerhed om gevnst kan fastholdes, sektoropdelng organsorske grænser er de største udfordrnger. Kommunesamarbejde skal ses stregsk perspektv Ad hoc Fælles planlæg- Fælles ressource- Mellemkommunale Fælles udførende Samarbejde nng streg kapactetsstyrng betalngsordnnger nveau/forvaltnng Barrerer for servcefællesskaber (kommuner) Organsonen har behov for synlghed Modstand mod centralserng Jurdske/ansvarsmæssge forhold 34% 42% 52% Samarbejde gennem partnerskaber 40% fællesskaber Hdtdge erfarnger med den store model Hdtdge erfarnger med den store model En stor organsorsk poltsk udfordrng En stor organsorsk poltsk udfordrng På drftstunge områder (merelgård, løn & På drftstunge områder (merelgård, løn & personale) er det mulgt opnå effektvserng personale) er det mulgt opnå effektvserng Oftere faglg styrkelse end økonomsk besparelse Oftere faglg styrkelse end økonomsk besparelse Fælles dgtal nfrastruktur er en forudsætnng Fælles dgtal nfrastruktur er en forudsætnng Forventer, stordrftsfordel realseres på sgt Forventer, stordrftsfordel realseres på sgt Indtl nu Fremover Sektoropdelng organorske grænser 60% 20% 45% 23% or stor uskkerhed forhold tl kunne fastholde effektvserngsgevnst 0% 20% 40% 60% 66% 0% 6% Etablerng servcefællesskaber med andre organsoner 2% Partnerskaber/andre nye samarbejdsformer med prve vrksomheder

15 Stort uudnyttet effektvserngspotentale dgtal forvaltnng det store fokus har været nformon det er kke her, effektvteten lgger. ESDH er et need to have, men gevnsterne er svære hve hjem. Samarbejde på tværs er nødvendgt Effektvserngspotentalets udnyttelse (kommuner) Ved selvbetjenng på nternettet - uden brug dgtal sgnur Ved nformere borgerne va nternettet 30% 20% 10% Ved anvendelse elektronsk sags- dokumenthåndterng Informonsndssen Informonsndssen kan kan vrke vrke som som reklame reklame gve gve endnu endnu flere flere henvendelser henvendelser samtdg samtdg blver blver henvendelserne henvendelserne mere mere komplekse komplekse 0% Effektvserngspotentalets omfang (kommuner) Ved nformere borgerne va nternettet 80% Ved selvbetjenng på nternettet - med brug dgtal sgnur 51-75% % Ved etablerng servcefællesskaber på tværs forvaltnngsgrænser 60% 40% Ved selvbetjenng på nternettet - uden brug dgtal sgnur 20% Ved anvendelse elek. sags- dokumenthåndtern 0% ESDH-systemerne ESDH-systemerne er er ofte ofte lavet lavet tl tl journalmedarbejdere journalmedarbejdere opleves opleves som som tunge tunge øvrge øvrge medarbejdere medarbejdere processer/arbejdsgange processer/arbejdsgange skal skal ændres ændres for for realsere realsere effektvserngspotentaler effektvserngspotentaler Ved selvbetjenng på nternettet - med brug dgtal sgnur Stort Meget stort Ved etablerng servcefællesskaber på tværs forvaltnngsgrænser

16 Få har ndtl vdere skabt effektvserngsgevnster va dgtal forvaltnng, men forventnngerne er der. Den dgtale forvaltnng har ht fokus på egen berettgelse va nye bedre servces, men kke på besparelser. Omvendt den prve sektor Effekter dgtal forvaltnng (kommuner) Resulter e-handel Økonom- ressourcebesparelser 3% 57% Fremover Indtl nu Kortere forsynngskæde 32% Tættere ddragelse/samspl med orgere vrksomheder 15% 77% Nye produkter/servces (fx nteraktv betjenng) Nye samarbejdsformer med partnere 34% 36% Bedre servce for borgere/vrksomheder 35% 94% Større synlghed markedet 37% Nye servces 32% 84% Ronalserng effektvserng nterne processer 41% 0% 20% 40% 60% 80% 0% 20% 40 Kun 6% kommunerne er gået sammen om levere en sammenhængende servce Udbud Efterspørgsel Den Dgtale Borger % vl spare td va selvbetjenng gennem enkle ndgange tl det offentlge

17 Succesfuld forandrngsledelse kræver bevdsthed om modenhedsnveau klar rollefordelng. Skab motvon engagement blandt mellemlederne Barrerer for forandrng (kommuner) Faggrænser/krav fra faglge organsoner Mangelfuld udd. medarbejdere Manglende projektlederkompetencer 8% 24% 29% Målsætnng Mdler Modenhed Mod Uklar ansvarsfordelng 30% Uklar projektmålsætnng 35% Manglende projektlederressourcer 40% Manglende omstllngsparhed Manglende edelsesfokus/-opbaknng 57% 57% 0% 20% 40% 60% Kommunerne Kommunerne savner savner oftere oftere ledelsesengagement ledelsesengagement omstllngsparhed omstllngsparhed Mellemlederen Mellemlederen er er den den vgtgste vgtgste brk brk ndførelsen ndførelsen nye nye arbejdsprocesser arbejdsprocesser

18 Dgtal forvaltnng Stregske udfordrnger 2002 IT prakss 2002 Den dgtale borger 2002

19 De offentlge vrksomheder skal postonere sg det dgtale landskab kun de færreste vrksomheder er bedre end sammenlgnelge organsoner på alle områder Få specalsernger stuonen dag Portaludbyder Portalcentreret Portalcentreret Skaber Skaber værd værd ved ved tlbyde tlbyde enkle enkle ndgange ndgange - - der der kan kan pr. pr. defnton defnton kun kun være være få få Udbudscentreret Den typske offentlge e-servceorganson Indholdsudbyder Servceudbyder Udbudscentreret Udbudscentreret Skaber Skaber sn sn værd værd ved ved tlbyde tlbyde de de servces, servces, organsonen organsonen er er s s verdenen verdenen for for levere levere Portalcentreret Produktonscentreret Fokus på ndhold Indholdsproducent Servceproducent Fokus på forretnngslk Produktonscentreret Produktonscentreret Skaber Skaber sn sn værd værd va va unkt unkt ndhold ndhold eller eller forretnngslk forretnngslk

20 Dgtale postoner (den nødvendge specalserng) Portaludbyder - Borgerportalen - Erhvervsportalen - Sundhedsportalen Produktonscentreret Udbudscentreret Indholdsudbyder - Operons- ventelsteststk (nfo.sum.dk) - Danmarks Ststk Servceudbyder - Letløn - Bblotek.dk - Netborger.dk Portalcentreret Indholdsproducent - Retsnformon -CPR-regstret - Kort- geoda Fokus på ndhold Servceproducent - KMDs systemer -NavsonSt - Kommunale servcefællesskaber (ex. sk) Fokus på forretnngslk

21 Arktektur Lednngsejer GIS system ESDH system Ansøgnnger Krav Mulgheder Lednngsda Kortda Osv. Afgørelser Best-Practse Sagsda Lednngsejer GIS system ESDH system GIS Da Journal Da GIS Da Journal Da Fordelng ansøgnnger Indholdsproducenter Afgørelser Web-servces Servceproducenter VD VD Amt Amt Kommune VD VD Frma Frma 11 Frma Frma 22 ESDH system ESDH system ESDH system Portal system Vej system GIS system Journal Journal Journal Da Da Da Bruger Da Vej Da GIS Da

22 Opgravnngstlladelsen Dgtal postonerng fremover (Sammenhængende specalseret forvaltnng) Portaludbyder Poltsk opbaknng tl (over-)tage opgaven Forenklng bedre servce Brugergrænseflader Produktonscentreret Udbudscentreret Indholdsudbyder - Koordnerng -Målng - Producentgrænseflader Servceudbyder - Udbud styrng - Centralserng - Effektvserng Portalcentreret Indholdsproducent - Bedst bllgst -Ressort Servceproducent - Konkurrence - Leverandørprofl Fokus på ndhold Fokus på forretnngslk

23 Dgtal Forvandlng - 5 anbefalnger 1. Udvklng aktv stregsk styrng Defner klare mål. Sæt effektvserng på dagsordenen med sæt opgaven kke strukturen. Fokuser ndssen. Skab ledelses- forretnngsnvolverng IT. Understøt relonerne mellem IT forretnngssden. Mål! 2. Udvklng organsorsk modenhed Afdæk erkend modenhedsnveauet. Tag hensyn tl det ved mplementerng. Etabler konkrete udvklngsplaner tlpas rekrutterngsstreg. 3. Etabler en klar kunde- forretnngsorenteret tlgang samarbejd Bestem organsonens placerng poston ft. kunderne. Afdæk, hvad markedet efterspørger. Tænk nctamenter den værd e-servces skaber for borger vrksomheder. Identfcer partnere såvel ndenfor som udenfor den offentlge sektor. 4. Engagér mellemlederen Etabler trumvr bestående topledelse, mellemleder projektleder. Få placeret mellemlederen centrum for omstllng arbejdsprocesserne. Nedbrng uskkerhed så tdlgt som mulgt. Sæt holdet. 5. Udvklng teknolsk modenhed Undervurder kke teknolelementet. Integron skkerhed er krtsk. Afdæk vurder nøje rsko. Sørg for et tlstrækkelgt soldt teknolsk fundament. Etabler sourcngstreg.

24 Kontaktpersoner Underdrektør Ejvnd Jørgensen Ansvarlg for IT prakss IT-stregske udfordrnger Dgtal forvaltnng IT-streg Tlf , mobl emal: Manager Lars Andersen Dgtal forvaltnng Tlf , mobl emal: Konsulent Steen Chrstensen Projektleder for IT prakss Elektronsk Handel IT-nvesternger IT-streg Den offentlge ndkøbsportal Tlf , mobl emal: Chefkonsulent Aage Svanholm IT-streg Organsorske forandrnger Organserng Tlf , mobl emal: Konsulent Anders Sønderby IT-streg Styrng målng Barrerer Resulter Tlf , mobl emal: Chefkonsulent Ncola Brehm Suhr Organserng Outsourcng Tlf , mobl emal: Manager Mchael Kandel Teknolske tendenser Elektronsk handel Den offentlge ndkøbsportal Outsourcng Tlf , mobl emal: Busness Manager Erk Møberg IT-stregske udfordrnger Tlf , mobl emal:

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskj Den store russske forfatter tænkte naturlgvs kke på markedsførng, da han skrev dsse lner.

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg TO-BE BRUGERREJSE // Personlgt tllæg PROCES FØR SITUATION / HANDLING Pa er 55 år og bor en mndre by på Sjælland. Hun er på førtdspenson og har været det mange år på grund af problemer med ryggen efter

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014 Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young 26. februar 2014 Bass- og ex ante-målng af de admnstratve konsekvenser ved forslag tl lov om autorsaton af vrksomheder el-, vvs- og kloaknstallatonsområdet Indholdsfortegnelse

Læs mere

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte FTF dokumentaton nr. 3 2014 Vden prakss Hovedorgansaton for 450.000 offentlgt og prvat ansatte Sde 2 Ansvarshavende redaktør: Flemmng Andersen, kommunkatonschef Foto: Jesper Ludvgsen Layout: FTF Tryk:

Læs mere

Nim Skole og Børnehus

Nim Skole og Børnehus Nm Skole og Børnehus... 2 Samlet vurderng af skolen... 2 Rammebetngelser... 4 Budget... 4 Personaletal... 4 Pædagogske processer... 4 Indsatsområder og resultater... 4 Opfølgnng og nye ndsatsområder...

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder TO-BE BRUGERREJSE // Fødder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jens er 72 år og har været pensonst sden han blev 65. Gennem længere td har han haft bøvl med fødderne, og da det kun blver værre, vælger han

Læs mere

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland REDENSBORG KOMMUNE Ansøgnng om tlskud fra samarbejdspuljen Brug venlgst blokbstaver eller udfyld skemaet p dn pc. 1. Ansøgers forenng eller tlsvarende: DGl Nordsjælland 2. Ansøgers postadresse, emal telefonnummer:

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder TO-BE BRUGERREJSE // Tænder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jørgen er 75 år og folkepensonst. Da han er vanskelgt stllet økonomsk, har han tdlgere modtaget hjælp fra kommunen, bl.a. forbndelse med fodbehandlng

Læs mere

Miljøpolitik. Officiel politik for håndtering af globalt miljø og arbejdsmiljø i SIKA Rengøring A/S

Miljøpolitik. Officiel politik for håndtering af globalt miljø og arbejdsmiljø i SIKA Rengøring A/S Mljøpoltk Offcel poltk for håndterng af globalt mljø og arbejdsmljø SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S blev grundlagt 2001 af Rchard Petersen, Elsabeth Hansen og Bent Hansen, som har mere end 30 års praktsk

Læs mere

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN!

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! Bornholms Regonskommune står for Folkemødets praktske rammer. Men det poltske ndhold selve festvalens substans blver leveret af parter, organsatoner, forennger, vrksomheder og

Læs mere

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning!

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning! Vden gver vækst Højtuddannede tl mdt- og vestjyske vrksomheder Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretnng! Vrksomheder og højtuddannede har brug for hnanden Vækst forudsætter

Læs mere

Lineær regressionsanalyse8

Lineær regressionsanalyse8 Lneær regressonsanalyse8 336 8. Lneær regressonsanalyse Lneær regressonsanalyse Fra kaptel 4 Mat C-bogen ved v, at man kan ndtegne en række punkter et koordnatsystem, for at afgøre, hvor tæt på en ret

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdaterng af Økonom- og Erhvervsmnsteret (Blag A) Aktvtetsbaseret målng af vrksomhedernes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Økonom- og Erhvervsmnsterets

Læs mere

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved Lgevægt på varemarkedet gen! Sdste gang bestemtes følgende IS-relatonen, der beskrver lgevægten på varemarkedet tl: Y = C(Y T) + I(Y, r) + G εim(y, ε) + X(Y*, ε) Altså er varemarkedet lgevægt, hvs den

Læs mere

OPI virksomhedsinvolvering:

OPI virksomhedsinvolvering: 18. jun 2012 OPI vrksomhedsnvolverng: Erfarnger fra OPI-Lab demonstratonsprojekt 1 1 Det Intellgente Hosptalsbaderum Peter Bamberg Jensen, OPI projektleder Syddansk Sundhedsnnovaton Regon Syddanmark Peter.Bamberg.Jensen@regonsyddanmark.dk

Læs mere

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21 Vestbyskolen... 2 Samlet vurderng af skolen... 3 Rammebetngelser... 5 Budget... 5 Personaletal... 5 Pædagogske processer... 6 Indsatsområder og resultater... 6 Opfølgnng og nye ndsatsområder... 10 Udfordrnger...

Læs mere

FLYDENDE LEDELSE 6 LEDETRÅDEN BUPL S FAGBLAD TIL PÆDAGOGFAGLIGE LEDERE NR. 1/2013

FLYDENDE LEDELSE 6 LEDETRÅDEN BUPL S FAGBLAD TIL PÆDAGOGFAGLIGE LEDERE NR. 1/2013 FLYDENDE LEDELSE I lgt Hjørrng rør fra Kommune den menge fl yd medarbejd god ledelse tl den en øvste lnd strøm topchef gennem tlbage et usyn- gen. Leadshp Ppelne hedd ledelsestankegangen. Den komm fra

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdaterng af Skattemnsteret Aktvtetsbaseret målng af nes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Skattemnsterets område peroden 1. jul 2007 tl 30.

Læs mere

Industrioperatør. Uddannelse inden for produktion og udvikling

Industrioperatør. Uddannelse inden for produktion og udvikling Industropatør Uddannelse nden for produkton udvklng 1 Industropatør - en andledes hvvsuddannelse Høje kvaltetskrav, fokus på mljø skkhed, modne teknol, psonlgt ansvar, løbende udvklng af råvar process

Læs mere

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876]

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876] Kontaktoplysnn Indlednng For elever specalskoler, gruppeordnnger, specalklasser og elever, der modtager særlg støtte tl nkluson almndelge klasser, skal der udarbejdes en ndvduel elevplan, der tager udgangspunkt

Læs mere

Import af biobrændsler, er det nødvendigt?

Import af biobrændsler, er det nødvendigt? Vktor Jensen, sekretaratsleder Danske Fjernvarmeværkers Forenng Import af bobrændsler, er det nødvendgt? Svaret er: Nej, kke ud fra et ressourcemæssgt og kapactetsmæssgt synspunkt. Men ud fra et kommercelt

Læs mere

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016 Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samlng) SUU Alm.del Blag 41 Offentlgt Sundheds- og Ældremnsteret Sundheds- og ældremnsteren Enhed: Jurmed Sagsbeh.: hbj Sagsnr.: 1503875 Dok. nr.: 1768205 Dato: 3.

Læs mere

Udvikling af en metode til effektvurdering af Miljøstyrelsens Kemikalieinspektions tilsyn og kontrol

Udvikling af en metode til effektvurdering af Miljøstyrelsens Kemikalieinspektions tilsyn og kontrol Udvklng af en metode tl effektvurderng af Mljøstyrelsens Kemkalenspektons tlsyn og kontrol Orenterng fra Mljøstyrelsen Nr. 10 2010 Indhold 1 FORORD 5 2 EXECUTIVE SUMMARY 7 3 INDLEDNING 11 3.1 AFGRÆNSNING

Læs mere

Kreditrisiko efter IRBmetoden

Kreditrisiko efter IRBmetoden Kredtrsko efter IRBmetoden Vacceks formel Arbejdspapr, oktober 2013 1 KRAKAfnans - Fnanskrsekommssonens sekretarat Teknsk arbejdspapr udkast 15. oktober 2013 Indlednng Det absolutte mndstekrav tl et kredtnsttut

Læs mere

Fakta om Erhvervet. Af. Cand. Oecon. Finn Christensen, kilde: Fakta om Erhvervet 2012, udgivet af Landbrug & Fødevarer 1995-99 2008 2009 2010 2011

Fakta om Erhvervet. Af. Cand. Oecon. Finn Christensen, kilde: Fakta om Erhvervet 2012, udgivet af Landbrug & Fødevarer 1995-99 2008 2009 2010 2011 Fakta om Erhvervet Af. Cand. Oecon. Fnn Chrstensen, klde: Fakta om Erhvervet 0, udgvet Landbrug & Fødeer Landbrug & Fødeer udgav november 0 den seneste udgave publkatonen Fakta om Erhvervet 0, Notatder

Læs mere

DEN ELEKTRONISKE KOMMUNIKATIONSREVOLUTION 1/19. - Et notat om e-mail markedsføring. Gem dette dokument

DEN ELEKTRONISKE KOMMUNIKATIONSREVOLUTION 1/19. - Et notat om e-mail markedsføring. Gem dette dokument DEN ELEKTRONISKE KOMMUNIKATIONSREVOLUTION - Et notat om e-mal markedsførng Gem dette dokument 1/19 Den elektronske kommunkatonsrevoluton INDHOLD Den elektronske kommunkatonsrevoluton... 3 Den elektronske

Læs mere

i ". servicecenteret i 2 4 APR. 2014

i . servicecenteret i 2 4 APR. 2014 to g 24-04-20 S MODTAGET C) ". servcecenteret 2 4 APR. 2014 l ) l Advokat Rune Wold Vester Farmagsgade 23 1606 København V J nr ^ozés UDSKRFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET g 0» ' 1 t» l ) o +-04-204--42ld20

Læs mere

Kunsten at leve livet

Kunsten at leve livet Kunsten at leve lvet UNGE - ADFÆRD - RUSMIDLER 3. maj 2011 Hvad er msbrug? Alment om den emotonelle udvklng Hvem blver msbruger? Om dagnoser Om personlghedsforstyrrelser Mljøterap, herunder: - baggrund

Læs mere

Den politiske organisation

Den politiske organisation Regnskab 2010 Den poltske organsaton Byrådet 2010 2013 Ulla Hardy-Hansen (C) 1. vceborgmester Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester Carsten Wlff (V) 2. vceborgmester Per Frost Henrksen (A) Ergn Øzer (A)

Læs mere

L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER

L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER S A X O L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER S E R I O U S T R A D I N G. W O R L D W I D E. 1 1 1.1. v v v v v x x x x x xv DEFINITIONER - FORTOLKNING AF VILKÅR I dsse Almndelge Forretnngsbetngelser

Læs mere

Note til Generel Ligevægt

Note til Generel Ligevægt Mkro. år. semester Note tl Generel Lgevægt Varan kap. 9 Generel lgevægt bytteøkonom Modsat partel lgevægt betragter v nu hele økonomen på én gang; v betragter kke længere nogle prser for gvet etc. Den

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Dansk Journalstforbund Februar 2011 BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Jobs og lønkroner er kke lgelgt fordelt blandt mandlge og kvndelge forbunds. Derfor har v her samlet fre oversgter, der sger

Læs mere

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde.

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde. Ishøj Kommune Att.: Kommunaldrektør Anders Hvd Jensen Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj Lett Advokatfrma Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlr. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 lettl lett.dk www.lett.dk Kære Anders

Læs mere

H A N D E L S A F T A L E

H A N D E L S A F T A L E H A N D E L S A F T A L E I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Defntoner - Fortolknng af Vlkår... 2 2. Erkendelse og accept af rsko... 2 3. Ydelser... 3 4. Handel mellem Net Fonds og Kunden... 4 5.

Læs mere

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave MnFremtd tl OSO 10. klasse Forberedelse tl den oblgatorske selvvalgte opgave Emnet for dn oblgatorske selvvalgte opgave (OSO) skal tage udgangspunkt dn uddannelsesplan og dt valg af ungdomsuddannelse.

Læs mere

Tabsberegninger i Elsam-sagen

Tabsberegninger i Elsam-sagen Tabsberegnnger Elsam-sagen Resumé: Dette notat beskrver, hvordan beregnngen af tab foregår. Første del beskrver spot tabene, mens anden del omhandler de afledte fnanselle tab. Indhold Generelt Tab spot

Læs mere

Binomialfordelingen. Erik Vestergaard

Binomialfordelingen. Erik Vestergaard Bnomalfordelngen Erk Vestergaard Erk Vestergaard www.matematkfysk.dk Erk Vestergaard,. Blleder: Forsde: Stock.com/gnevre Sde : Stock.com/jaroon Sde : Stock.com/pod Desuden egne fotos og llustratoner. Erk

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs og Selskabsstyrelsen: AMVABopdaterng af Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fsker Aktvtetsbaseret målng af vrksomhedernes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Mnsteret for

Læs mere

Side 1. Bibliotekarforbundet (Karin Madsen) Indhold. Eksempler på retspraksis Litteratur og links

Side 1. Bibliotekarforbundet (Karin Madsen) Indhold. Eksempler på retspraksis Litteratur og links Sde 1 IT-ovvågnng anste - emal ntnet D omsggrbde brug IT nd for alle branch gv dsse år arbejdsgve helt nye mulghed for ovvåge des medarbejde. Man frygte, ledels rundt omkrng kast sg ov dsse nye kontrolmulghed,

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Bjarne Vogt, Lars Provstgaard,

Læs mere

Luftfartens vilkår i Skandinavien

Luftfartens vilkår i Skandinavien Luftfartens vlkår Skandnaven - Prsens betydnng for valg af transportform Af Mette Bøgelund og Mkkel Egede Brkeland, COWI Trafkdage på Aalborg Unverstet 2000 1 Luftfartens vlkår Skandnaven - Prsens betydnng

Læs mere

Områdefornyelse BYFORNYELSESPROGRAM

Områdefornyelse BYFORNYELSESPROGRAM Områdefornyelse BYFORNYELSESPROGRAM Glamsbjerg bymdte FEBRUAR 2005 Forord Glamsbjerg er en statonsby fra ca. 1890-1910, der er opstået hvor jernbanen Oden se-assens krydser landevejen Bogense/Fåborg. Byens

Læs mere

Vejinformation til fremtiden

Vejinformation til fremtiden 0 c 0-0. Sb I 1 0 (I) c Cl) -o Qo m s cl) CD -I 0 - CD overgangssyntern en blleder EDB - Det som er gvet og 2 DANSK VEJTIDSSKRIFT NR. 1 1993 Dansk Vejtdsskrff ISSN 0011-6548 Udgvet sf Dansk Vejtdssbft

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bjarne Vogt, Tage Rasmussen, Bodl Schmdt, Susanne K. Larsen, Vggo Kofod Dagsorden for mødet er: 1) Kommentarer/godkendelse

Læs mere

HR92. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang

HR92. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang 2. Kort beskrvelse HR92 Trådløs elektronsk radatortermostat. Leverngens omfang I radatortermostatens emballage er der: 2 2443 Radatortermostaten HR92 er eu.baccertfceret. Honeywell HR92 er en trådløs elektronsk

Læs mere

Virksomhedsmappen WANEK & MYRNER. Nyt! 42 jobcentres foretrukne præsentationsredskab. Kvalitetsmapper. 44 opdaterede faktaark

Virksomhedsmappen WANEK & MYRNER. Nyt! 42 jobcentres foretrukne præsentationsredskab. Kvalitetsmapper. 44 opdaterede faktaark Kvaltetsmapper 44 opdaterede faktaark Skema tl vrkshedsbesøg Nyt! Nem webvsnng og opdaterng af faktaark Vrkshedsmappen Nem og effektv præsentaton af jobcentrets tlbud tl vrksheder 42 jobcentres foretrukne

Læs mere

42 Prof il. For at sikre vores hø1e kvalitetsniveau og for at

42 Prof il. For at sikre vores hø1e kvalitetsniveau og for at 72 42 42 42 Prof l Mn Trans har sden 1968 været blandt erhvervslvets foretrukne transoorterer Det skyldes kke mndst at v består og ejes af selvstændge vognmænd Det skrer maksmal opmærksomhed og ansvarlghed

Læs mere

Monteringsvejledning. Indbygningsradio 0315..

Monteringsvejledning. Indbygningsradio 0315.. Monterngsvejlednng Indbygnngsrado 0315.. 1 Betjenng Fgur 1: Betjenngselement Indbygnngsradoens funktoner styres va knapperne på betjenngselementet: Med et kort tryk tændes/slukkes radoen; med et langt

Læs mere

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Pod/Phone speaker ALD1915H ASB4I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 13 FR 25 ES 37 DE 49 EL 62 DA 75 Indholdsfortegnelse

Læs mere

God fornøjelse. NLP Huset 2010

God fornøjelse. NLP Huset 2010 20 ÅR 20 PORTRÆTTER INDHOLD Forord Velkommen tl NLP Huset Peter Grønnng - Fandme farlgt Karen Jensen I dag ser jeg hele mennesker Lsbeth Holm og Søren Stags Hvad nu hvs? Hvad er Enneagrammet? Chrstel Seerø

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30)

ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) NDESBOIGFORENINGEN PEBINGE DOSSERING 30 (PD30) 1 Formand Peter Hansen Telefon: 3536 6912 E-mal: hansn@hansen.mal.dk Næstformand Nels Radsch Telefon: 3539 1944 E-mal: Nels@pd30.dk Sekretær Hennng J. Jerchau

Læs mere

I det omfang der er behov for uddybning af de anførte områder henvises til revisionsrapporten og/eller de administrative vejledninger på områderne.

I det omfang der er behov for uddybning af de anførte områder henvises til revisionsrapporten og/eller de administrative vejledninger på områderne. Dette dokument beskrver overordnet de væsentlge ændrnger tl verson 2.6. I dokumentet er kun medtaget de ændrnger, der har medført ændrnger tl revsonsrapporten. I det omfang der er behov for uddybnng af

Læs mere

Rammeaftale 2010. for Social- og specialundervisningsområdet. Del B: Beskrivende del

Rammeaftale 2010. for Social- og specialundervisningsområdet. Del B: Beskrivende del Rammeaftale 2010 for Socal- og specalundervsnngsområdet Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Dragør Egedal Fredensborg Frederksberg Frederkssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Grbskov Halsnæs

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS 2011 74

DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS 2011 74 DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS 211 74 Johan Gustav Kaas Jacobsen Danmarks Natonalbank Søren Truels Nelsen Danmarks Natonalbank Betalngsvaner Danmark September 211 The Workng Papers of Danmarks Natonalbank

Læs mere

G Skriverens Kryptologi

G Skriverens Kryptologi G Skrverens Kryptolog Nels Juul Munch, Mdtsjællands Gymnasum Matematk Indlednng I den foregående artkel G Skrverens Hstore blev det hstorske forløb om G Skrveren beskrevet og set sammenhæng med Sverges

Læs mere

Jr Superfos. Dammann-Luxol ais Tune lufthavn. Asfaltentreprisen udført af Superfos Dammann-Luxol als

Jr Superfos. Dammann-Luxol ais Tune lufthavn. Asfaltentreprisen udført af Superfos Dammann-Luxol als 1. januar sammensluttes Superfos Dammann als og A/S Luxol. Det er vort hàb, at den tlld, der har været vst os, må blve over ført tl vort nye selskab: Jr Superfos Dammann-Luxol as Tune lufthavn. Asfaltentreprsen

Læs mere

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013 Beskæftgelse, Socal og Økonom Økonom og Ejendomme Sagsnr. 260912 Brevd. 1957603 Ref. LAOL Dr. tlf. 4631 3152 lasseo@rosklde.dk NOTAT: Benchmarkng: Rosklde Kommunes servceudgfter regnskab 2013 19. august

Læs mere

PPSS. DiSC RolleProfil 29.10.2009. Denne rapport er udleveret af: DISCOVER A/S Telegade 1 DK - 2630 Taastrup Tlf. +45 46 32 12 40

PPSS. DiSC RolleProfil 29.10.2009. Denne rapport er udleveret af: DISCOVER A/S Telegade 1 DK - 2630 Taastrup Tlf. +45 46 32 12 40 PP RolleProfl RolleProfl tllng: Regnskabschef Afdelng: rft Vrksomhed: Navnløs A/ Evalueret af: Bogholdergruppen 9.0.009 enne rapport er udleveret af: IOVER A/ Telegade K - 0 Taastrup Tlf. + 0 Person Profl

Læs mere

Fastlæggelse af strukturel arbejdsstyrke

Fastlæggelse af strukturel arbejdsstyrke d. 23.5.2013 Fastlæggelse af strukturel arbedsstyrke Dokumentatonsnotat tl Dansk Økonom, Forår 2013 For at kunne vurdere økonomens langsgtede vækstpotentale og underlggende saldoudvklng og for at kunne

Læs mere

Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Brugervejledning

Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Brugervejledning Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC da Brugervejlednng 3 da Indholdsfortegnelse Centralkontrolenhed Indholdsfortegnelse 1 Tl nformaton 8 1.1 Illustraton af trnnene 8 1.2 Vse startmenuen 8 1.3

Læs mere

klædeskab samt et børneværelse/kontor med renoveret i 2008/2011. ALT er nyt!. Udover yderst charmerende og med klassiske

klædeskab samt et børneværelse/kontor med renoveret i 2008/2011. ALT er nyt!. Udover yderst charmerende og med klassiske Totalrenoveret 4-værelses med bedste belggenhed Oplevelsen af denne sønne lejlghed starter allerede på gaden med de flotte gamle træer. Den klassske hovedtrappe fører dg op tl. lejlgheden, hvor man kommer

Læs mere

Motivationseffekten af aktivering

Motivationseffekten af aktivering DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Kanddatspecale Bran Larsen Motvatonseffekten af aktverng Vejleder: Anders Holm Afleveret den: 03/03/06 Indholdsfortegnelse 1. Indlednng... 1 2.

Læs mere

Advokatfirmaet Poul Schmith

Advokatfirmaet Poul Schmith Advokatfrmaet Poul Schmth JULI 2011 J.nr.: 8914888 BORDERdjj Redegørelse medfør af konkurslovens 125, stk. Fjordbank Mors under konkurs Skfteretten Holstebro - SKS 8D-240/201 1 Konkursdag: 27. jun 2011

Læs mere

LmenBo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Tirsdag den 4. september 2012, kl. 19.00

LmenBo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Tirsdag den 4. september 2012, kl. 19.00 LmenBo Bolgorgansatonen AlmenBo Aarhus Frydenlunds Allé 8 Tl beboerne afdelng 31 LSV Telefon 8938 2000 post@almenbo-aarhusdk wwwalmenbo-aarhus.dk CVR 59645013 28. august 2012 REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til Brugeren. Betjeningsvejledning VAI 3-025 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN. Væghængte enheder

Betjeningsvejledning. Til Brugeren. Betjeningsvejledning VAI 3-025 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN. Væghængte enheder Betjenngsvejlednng Tl Brugeren Betjenngsvejlednng VAI 3-05 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN Væghængte enheder DK Pakkelste Anlægget leveres med de dele som vses nedenstående tabel Indendørs enhed Tlbehør Antal

Læs mere

Insttut for samfundsudvklng og planlægnng Fbgerstræde 11 9220 Aalborg Øst Ttel: Relatv Fasepostonerng Med bllge håndholdte GPS-modtagere Projektperode: Februar 2006 Jul 2006 Semester: 10. Projektgruppe:

Læs mere

PURE CYCLING. Vigtigt! Monteringsvejledning side 10. Læs side 5-9 inden du kører på cyklen første gang.

PURE CYCLING. Vigtigt! Monteringsvejledning side 10. Læs side 5-9 inden du kører på cyklen første gang. PURE CYCLING Cykelmanual Landevejscykel 1 13 14 2 3 4 5 c a 15 16 17 6 7 8 9 10 11 12 e d b 18 19 20 21 22 23 24 25 Vgtgt! Monterngsvejlednng sde 10. Læs sde 5-9 nden du kører på cyklen første gang.! Dn

Læs mere

^i TT T TS TV IF. August 1968-117 Årgang. Nr. 8. .ri *N^ ... - 1 1 1 I '""**

^i TT T TS TV IF. August 1968-117 Årgang. Nr. 8. .ri *N^ ... - 1 1 1 I '** ... - '""** e ^ TT T TS TV IF Nr. 8 August 1968-117 Årgang.r *N^ 1 1 1 I I den den løssalg Det nsprerende budskab AF MARION G. ROMNEY af De Tolvs Råd Gud har fra begyndelsen ment det på sn plads at anbrnge

Læs mere

Typografi & ombrydning

Typografi & ombrydning Typr & brydnng Regørelse Typr & brydnng Opgav Blledtekst te fktv opgave, d består to opslag tre artkl d handl socale. Artklne fun rapport socale albranch. Dagrammet første opslag lavet Illustror, udgangspunkt

Læs mere

183o~19o0, 1e udarhejfiei af: Pouí Ravn Jegsen Jørgen U

183o~19o0, 1e udarhejfiei af: Pouí Ravn Jegsen Jørgen U *?fâtté; Z H' ' /2/- 085"? S H Sko CU < F-3 CO CU 23 CD f'-+~ öansk vestn J(D ;3 83o~9o0, sä JCD C7 -- n CDlt med henbl -nu-lø ;=-'=:" på St Crox og St Themas! U G *~ f ~- - åuå Q ~;f>'; 6? #-=@'f'/*`?'-"å-f-

Læs mere

VIP X1600 Netværksvideoserver. Installations- og betjeningsvejledning

VIP X1600 Netværksvideoserver. Installations- og betjeningsvejledning VIP X1600 Netværksvdeoserver da Installatons- og betjenngsvejlednng VIP X1600 Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Forord 7 1.1 Om denne vejlednng 7 1.2 Konventoner denne vejlednng 7 1.3 Tlsgtet

Læs mere

Installationsvejledning 3. Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol

Installationsvejledning 3. Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol da Installatonsvejlednng 3 Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens ndhold af alkohol Indhold Indhold 1 Vedrørende dn skkerhed........................ 4 1.1 Overhold nstallatons- og brugsanvsnngen...........

Læs mere

Bølgeudbredelse ved jordskælv

Bølgeudbredelse ved jordskælv rojekt: Jordskæl Bølgeudbredelse ed jordskæl IAG 2005 Bølgeudbredelse ed jordskæl V skal dette projekt studere bølgeudbredelse ed jordskæl. Her kommer så ldt teor om bølger. Bølger Man tegner næsten altd

Læs mere

CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1

CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1 PURE CYCLING CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1 13 14 15 2 16 3 4 c a I II 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 e d f b III IV 19 20 21 22 23 24 25 26! Dn cykel og denne betjenngsvejlednng svarer tl skkerhedskravene den europæske

Læs mere

Capital Asset Pricing Modellen

Capital Asset Pricing Modellen Captal Asset Prcng Modellen og det danske aktearked Bachelorprojekt af Thoas Klesdorff Hougaard Vejleder Lone Sauelsen Afleverngsdato.05.006 Erhvervsøkono/HA-uddannelsen Insttut for Safundsvdenskab og

Læs mere

Beder-Malling Bio-Local

Beder-Malling Bio-Local = 4 4 4 4 1 - + - - =+ =+ 4 4 Beder-Mallng Bo-Local ksempel på omdannelse et selvstændgt bysamfund -3 -q < 1 1 Bltln-t[lAlll lt G B 0-10G[1 2050 rr nslnrpl på nvrulrrlru r nu suå Bysn[ruln Beder-Mallng

Læs mere

Først: Slut controlleren til Tænd instrumentet Tryk på Fortsæt for at installere en ny kreds (tryk på Gendan for at genoptage behandlingen)

Først: Slut controlleren til Tænd instrumentet Tryk på Fortsæt for at installere en ny kreds (tryk på Gendan for at genoptage behandlingen) Oversgtsvejlednng Opsætnng og prmng Indsaml følgende utensler nden Opsætnng: Én 500 ml eller 1.000 ml pose/flaske med prmngopløsnng (0,9 % NaCl med 1 E/ml tlsat heparn) Én 500 ml eller 1.000 ml pose fysologsk

Læs mere

SikkerhedSStandarder

SikkerhedSStandarder SkkhedSStandard SIKKERHEDSSTANDARDER & testprocedur TESTPROCEDURER ndhold Forord...4 ord...4 Forskell skell standard drektv...5 5 Standard ISO SO 7176 del 19 Om moblt udstyr hjul tl brug motorkøretøj...20...20

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 6. juli 2010

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 6. juli 2010 Tl NASDAQ OMX Copenhagen A/S 6. jul 2010 Ændrng Endelge vlkår tl prospekt for oblgatoner udstedt medfør af 33 e lov om realkredtlån og realkredtoblgatoner m.v. (junor covered bonds) (udstedt peroden 1.

Læs mere

Kursuscenterguiden. KURSUSCENTRE.dK. KoNfERENCE med UdSigT og indsigt TÆNK HVAD VI KAN GØRE FOR DIG

Kursuscenterguiden. KURSUSCENTRE.dK. KoNfERENCE med UdSigT og indsigt TÆNK HVAD VI KAN GØRE FOR DIG Kursuscenterguden www.u-u.dk KURSUSCENTRE.dK KoNfERENCE med UdSgT og NdSgT TÆNK HVAD VI KAN GØRE FOR DIG Hos KursusCentre.dk holder v meget af at forkæle vores gæster, så jeres oplevelse blver mere and

Læs mere

1925 2.AARGANG 2.HÆFTE. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN B.

1925 2.AARGANG 2.HÆFTE. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN B. 0 1925 2.AARGANG 2.HÆFTE FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN B. ,,Vølund Damptromlen Da første Sere,,Vølund Damptromler allerede blev solgt nden Fudførelsen, har v straks paabegyndt Fremstllngen

Læs mere

MES Korrolyseanlæg UACAC. Driftsinstruktion for: Delstrom på varmt brugsvand cirkulation med indregulerings ventil

MES Korrolyseanlæg UACAC. Driftsinstruktion for: Delstrom på varmt brugsvand cirkulation med indregulerings ventil Ü UACAC MES Korrolyseanlæg Drftsnstrukton for: Delstrom på varmt brugsvand crkulaton med ndregulerngs ventl Grønne sder Delstrom på varmt brugsvand med pumpe Gule sder Delstrom på koldt brugsvand med pumpe

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Onsdag den 28. november 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Onsdag den 28. november 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Maybrtt Pugflod, Lars Provstgaard,

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 3. december 2010

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 3. december 2010 Tl NASDAQ OMX Copenhagen A/S 3. december 2010 Ændrng Endelge vlkår tl prospekt for oblgatoner udstedt medfør af 33 e lov om realkredtlån og realkredtoblgatoner mv. (junor covered bonds) (udstedt peroden

Læs mere

The original laser distance meter. The original laser distance meter

The original laser distance meter. The original laser distance meter Leca Leca DISTO DISTO TM TM D810 X10 touch The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter Indholdsfortegnelse Instrumentopsætnng - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Måleusikkerhed i kalibrering Nr. : AB 11 Dato : 2011-12-01 Side : 1/3

Måleusikkerhed i kalibrering Nr. : AB 11 Dato : 2011-12-01 Side : 1/3 Sde : 1/3 1. Anvendelsesområde 1.1 Denne akkredterngsbestemmelse gælder ved DANAK s akkredterng af kalbrerngslaboratorer. 1. Akkredterede kalbrerngslaboratorer skal ved estmerng af uskkerhed, rapporterng

Læs mere

SM B-1-99 forskudsvist udbetalt børnebidrag enlig forsørger

SM B-1-99 forskudsvist udbetalt børnebidrag enlig forsørger ordnært ekstra børnlskud standsnng tlbagebalng fælles husførelse SM B199 forskudsvst udbalt børnebdrag enlg forsørger ægteskabslgnende forhold bevs folkeregster mod bedre vdende Resumé Ankestyrelsen har

Læs mere

Mødet. Sektioner,blev. i Tømrerkroen. den. 15. oktober. Arbeidsfag

Mødet. Sektioner,blev. i Tømrerkroen. den. 15. oktober. Arbeidsfag Møt 15. oktober d WILLY VED Forløber Tømrerkro 1871 MARKVAD Socalmokret,»D Internonale Arbejng Danmark«, stftet på et mø Tømrerkro, Alga 27, d 15. oktober 1871. Ugeblat Socalst bragte nr. 15, lørdag d

Læs mere

Egedal Kommune Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke

Egedal Kommune Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Egedal Kommne Dronnng Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Blag tl Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Regnskabsprakss... 3 Målopfølgnng... 9 Investerngsoversgt... 21 Bemærknnger tl nvesterngsoversgt...

Læs mere

N.B. S G E N E R A L F O R S A M L I N G

N.B. S G E N E R A L F O R S A M L I N G N.B. S G E N E R A L F O R S A M L N G TORDSDAG DEN 25. JANUAR AFHOLDT NB ST ARLGE GENERALFORSAMLNG pa NØRHERREDHUS. DER VAR GANSKE FNT FREMMØDE. UDOVER BESTYRELSEN VAR DER GODT 60 MEDLEMMER OG FORÆLDREREPRÆSENTANTER.

Læs mere

Hvordan etableres fremtidens sammenhængende IT-ydelser?

Hvordan etableres fremtidens sammenhængende IT-ydelser? Hvordan etableres fremtidens sammenhængende IT-ydelser? Manager Lars Andersen PLS RAMBØLL Management A/S www.pls-ramboll.com 20. maj 2003 Agenda 1. Status og udfordringer i Danmark 2. Nye teknologiske

Læs mere

Statistisk. tiársoversigt 1998. Tema om overforselsindkomster. Statistical ten -year review 1998 DAN MARKS 01.0. STATIST I K

Statistisk. tiársoversigt 1998. Tema om overforselsindkomster. Statistical ten -year review 1998 DAN MARKS 01.0. STATIST I K Statstsk társoversgt 1998 Tema om overforselsndkomster Statstcal ten year revew 1998 DAN MARKS STATIST I K 01.0. Statstsk társoversgt 1998 Udgvet af Danmarks Statstk August 1998 39. árgang ISBN 87 501

Læs mere

Detektionsgraenser og isotopidentifikation

Detektionsgraenser og isotopidentifikation INlSmf 6 DET FJERDE NORDISKE RADIO0KOLOGISEMINAR 27. FEBRUAR. MARTS 985 GOL, NORGE Detektongraener og otopdentfkaton Sven Poul Ntlen Foraganlaeg R» DK4000 Roklde INDLEDNING Ved det nordke mnemnar 67 februar

Læs mere

LmenBo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Mandag den 17. september2012, kl. 19.00

LmenBo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Mandag den 17. september2012, kl. 19.00 Med venlg hlsen 2. Forslag fra Ann I. Smonsen og Nls 0. Due vedr. trappevask. 3. Forslag fra Anette Hartvg vedr, opsætnng af gelænder. 6. Eventuelt Dagsorden: AFDELI NGSMØDE REVIDERET DAGSORDEN TIL Bo9gorgansatonen

Læs mere

Foto: Karl Svansø Iversen - Vintersolen over Kirstinelund. Vinderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere side 15...

Foto: Karl Svansø Iversen - Vintersolen over Kirstinelund. Vinderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere side 15... Marts 2010 Voers Blad Foto: Karl Svansø Iversen - Vntersolen over Krstnelund. Vnderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere sde 15... Formandsstafetten V har Voers Skole, Voers Spejdere, Voers Idrætsforenng,

Læs mere

REFORM DREAMs multisektor-cge-model

REFORM DREAMs multisektor-cge-model REFORM DREAMs multsektor-cge-model Peter Stephensen Dansh Ratonal Economc Agents Model, DREAM Grane Høegh Dansh Ratonal Economc Agents Model, DREAM Peter Bache Fnansmnsteret DREAM Arbedspapr 2015:2 Aprl

Læs mere

Validering og test af stokastisk trafikmodel

Validering og test af stokastisk trafikmodel Valderng og test af stokastsk trafkmodel Maken Vldrk Sørensen M.Sc., PhDstud. Otto Anker Nelsen Cv.Ing., PhD, Professor Danmarks Teknske Unverstet/ Banestyrelsen Rådgvnng 1. Indlednng Trafkmodeller har

Læs mere

Husholdningsbudgetberegner

Husholdningsbudgetberegner Chrstophe Kolodzejczyk & Ncola Krstensen Husholdnngsbudgetberegner En model for husholdnngers daglgvareforbrug udarbejdet for Penge- og Pensonspanelet Publkatonen Husholdnngsbudgetberegner En model for

Læs mere

WiM. ififc K*^" «s«^f? "mi. i^* w' Ipsé^"'.#.» *%. '"':.'' Nummer 9 September 1969. DEIfi(«MleSTJERafE. 118. Årgang

WiM. ififc K*^ «s«^f? mi. i^* w' Ipsé^'.#.» *%. '':.'' Nummer 9 September 1969. DEIfi(«MleSTJERafE. 118. Årgang : '"':.'' % ml WM ffc V K*^" x* «s«^f? "m ^* w' Ipsé^"'.#.» *%. -^ DEIf(«MleSTJERafE Nummer 9 September 1969 118. Årgang I fællesskab. Krken Det nsprerende budskab AF BOYD K. PACKER, assstent tl De Tolvs

Læs mere