Årsrapport for. Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder (DCISM)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2003. for. Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder (DCISM)"

Transkript

1 Årsrapport 2003 for Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder (DCISM)

2 Årsrapport DCISM Side 2/15 1. Beretning 1.1 Præsentation af Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder Formålet med nærværende beretning er at give en præsentation af Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder (DCISM), herunder de to institutter, Institut for Internationale Studier (DIIS) og Institut for Menneskerettigheder (IMR), samt deres faglige og økonomiske resultater i DCISM er etableret i medfør af lov nr. 411 af 6. juni DCISM er en selvejende institution, der bevillingsmæssigt hører under Udenrigsministeriet. Årsrapporten udgør den første af sin slags fra Centret siden fusionen den 1. januar DCISM s formål er at styrke forsknings-, udrednings- og informationsvirksomheden i Danmark om internationale forhold, forstået som det udenrigs-, sikkerheds- og udviklingspolitiske område, konflikter, holocaust, folkedrab og politiske massedrab, samt menneskerettigheder i ind- og udland. I DCISM indgår som selvstændige enheder: 1) DIIS, omfattende de hidtidige aktiviteter under Dansk Udenrigspolitisk Institut, Center for Udviklingsforskning og Center for Freds- og Konfliktforskning. De hidtidige aktiviteter under Dansk Center for Holocaust- og Folkedrabsstudier indgår som en særlig sektion i instituttet, 2) IMR, omfattende de hidtidige aktiviteter under Det Danske Center for Menneskerettigheder, og De respektive institutter har ikke indgået egentlige resultatkontrakter med Ministeriet, men har indgået hhv. en Udviklingskontrakt og en Samarbejdsaftale, hvor bench-marking indgår som et væsentligt element Dansk Institut for Internationale Studier DIIS arbejder for opfyldelsen af sit formål på flere områder. Primært ved at udføre forskning, udredninger og redegørelser om internationale forhold med henblik på at vurdere Danmarks udenrigs- og sikkerhedspolitiske situation, herunder udviklingspolitiske problemstillinger. Sideløbende arbejdes der med at lave formidling af disse forskningsresultater, analyser og viden samt udøvelse af dokumentations-, biblioteks- og informationsvirksomhed. DIIS medvirker ved uddannelse af forskere, herunder støtte til udvikling af forskningskapacitet i udviklingslandene. Det er blandt andet et mål at fungere som bindeled mellem danske og internationale forskningsmiljøer Institut for Menneskerettigheder IMR er en national menneskerettigheds- og forskningsinstitution, hvis virke tager udgangspunkt i FN s Paris Principper fra IMR har som målsætning nationalt, regionalt og internationalt at fremme og udvikle viden om og respekt for menneskerettigheder og ligebehandling i lovgivning, i forvaltning og i praksis. Ønsket er

3 Årsrapport DCISM Side 3/15 at medvirke til en fredelig udvikling i verden, at forebygge voldelige konflikter og at bruge menneskerettigheder som redskab til forandring gennem dialog og rådgivning. Det er IMR s ambition at være blandt de førende institutioner på menneskerettighedsområdet. IMR arbejder på at fremme den teoretiske viden om de retlige standarder, deres rækkevidde og praktiske implementering. 1.2 Årets finansielle resultater DCISM har i 2003 sammenlagt haft et bevillingsmæssigt overskud på 4,8 mio. kr. Beløbet er inklusiv opsparede midler fra tidligere år fra de sammenlagte institutioner samt årets resultat fra indtægtsdækket virksomhed. Tabel 1, Oversigt over DCISM finansielle resultat i mio.kr. Indtægter 45,0 Udgifter 73,0 Resultat, brutto -28,0 Bevilling (nettotal) inkl. TB 31,3 Resultat, netto 3,3 Til videreførsel 4,8 Tabel 2, Akkumuleret resultat 2003 for DCISM korrigeret for forpligtelser Mio. kr. Akkumuleret bevillingsmæssigt overskud ultimo ,8 - Koldkrigsbevilling (optaget på TB03, vedr. 04), forpligtelse -6,1 - Forventet flytteudgifter i 2004, forpligtelse -1,0 - Forsvars- og Sikkerhedspolitiske studier til 2004 (ej forbrugte midler 2003) -0,8 Akkumuleret overskud korrigeret for disponerede midler -3,1 - Etnisk ligebehandling forventet optaget på TB04, af udgifter i ,0 Reelt overskud: Inkl. korrektion for allerede disponerede midler og TB-2004 vedrørende udgifter afholdt i 2003 Dette overskud fremkommer, når der er korrigeret for forud disponerede midler til flytning, koldkrigsudredning, Forsvars- og Sikkerhedspolitiske studier samt korrigeres for en forventet merbevilling på 3,0 mio. kr. til etnisk ligebehandling midler der forventes optaget på TB-2004, men som kunne have været optaget på TB-2003, Finansministeriet er underrettet herom. 1.3 Årets faglige resultater Året 2003 bar på alle områder præg af sammensmeltningen mellem de fire institutioner under DIIS og IMR. En fusion som førte mange udfordringer med sig, men som i løbet af året også udmøntede sig i nogle spændende åbninger for fagligt samarbejde mellem de to institutter. Fredag den 13. juni blev der afholdt en fælles DCISM samarbejdsdag, hvor der blev identificeret flere muligheder for I alt -0,1

4 Årsrapport DCISM Side 4/15 fælles projekter og aktiviteter. Åbninger som efterfølgende har resulteret i konkrete projekter med deltagelse af begge institutter, herunder bl.a. bogproduktion og seminarrække om globale offentlige goder, som opfølgning på initiativ fra Udenrigsministeriets Råd for Udviklingssamarbejde, og 10- året for folkemordet i Rwanda Dansk Institut for Internationale Studier År 2003 var præget af sammenlægningen af de 4 institutter til ét institut. DIIS består af de tidligere aktiviteter under Dansk Udenrigspolitisk Institut, Center for Udviklingsforskning og Center for Freds- og Konfliktforskning. De hidtidige aktiviteter under Dansk Center for Holocaust- og Folkedrabsstudier indgår som en særlig sektion i instituttet. Megen tid er gået med oprettelse af nye afdelinger, ansættelse af afdelingschefer, fordeling af budgetter, udarbejdelse af udviklingskontrakter, udarbejdelse af normer og endelig den fysiske flytning. Ikke desto mindre er en række af normale aktiviteter blevet fortsat, workshops, konferencer, bogudgivelser, udredninger, redegørelser og konsulentarbejde. De tidligere ulandsafdelinger, sikkerheds- og konfliktafdelingen og holocaust- og koldkrigsafdelingen samt koldkrigsudredningsenheden har været mindre berørt af forandringerne, medens Europaafdelingen har været stærkt berørt Institut for Menneskerettigheder På strategiområdet blev der i 2003 arbejdet med fire kompetenceområder: Menneskeretlige standarder, menneskerettigheder i samfundsudvikling og kapacitetsopbygning, menneskerettigheder og beskyttelse af udsatte grupper, menneskerettigheder i social og kulturel praksis. En revision af strategiplanen for og handlingsplaner for 2004 blev igangsat, hvor der bl.a. arbejdes med tre nye forskningstemaer og et nyt fælles værdisæt. Processen er startskuddet til et langt mere omfattende strategiarbejde, som vil finde sted i Forskningen var i 2003 koncentreret omkring fire hovedemner: Flygtninge- og statsborgerskabsproblematikken, hvor to forskere har færdiggjort hhv. en bog om Flygtninge i Danmark samt en Ph.d. afhandling om statsborgerskabsrettigheder. De udelelige menneskerettigheder, herunder sociale rettigheder, repræsenterer delvis ny forskning om menneskerettighedernes indbyrdes sammenhæng, dels færdiggørelsen af et værk om sociale rettigheder i Danmark. Inden for Menneskerettighedernes historie er der færdiggjort manuskripter til dels en doktorafhandling om, hvorledes historieforskningen kan bidrage til en dybere forståelse af menneskerettighederne, dels en Ph.d. afhandling om retslig og politisk myndighed i Danmark mellem 1750 og Et fjerde tema har været Menneskerettigheder og udvikling, hvor der er opstartet et projekt om rettighedsbaseret udvikling omhandlende menneskerettighedernes integration i bistandspolitikken. Et værk om politimyndighed i overgangssamfund er færdiggjort og en Ph.d. afhandling om forskelle i hhv. regionale og internationale reaktioner i forhold til menneskerettighedskrænkelser i Zimbabwe er påbegyndt. Endelig er der taget skridt til at styrke forskningen om civile og politiske rettigheder. Centralt i forskningen var desuden udarbejdelsen af høringssvar i forbindelse med danske lovforslag, EU-retlige og andre internationale initiativer af menneskeretlig relevans. Det primære fokus for det nationale arbejde i 2003 var, udover menneskerettigheder, ligebehandling, integration, mangfoldighed og Klagekomitéen for Etnisk Ligebehandling. Hovedfunktioner omfattede udredning, analyser og høringssvar samt rapportering til internationale organer. Klagekomitéen har som opgave at behandle konkrete klager over forskelsbehandling på grund af race eller etnisk oprindelse. Komitéen behandler tillige klager over, at en person er blevet udsat for repressalier som følge af, at vedkommende har klaget over forskelsbehandling på grund af race eller etnisk oprindelse.

5 Årsrapport DCISM Side 5/15 Som led i arbejdet med at fremme mangfoldighed har Instituttet i 2003 været med til at stifte den såkaldte MIA-pris, en frontløberpris til virksomheder, der aktivt fremmer mangfoldighed og er med til at forhindre forskelsbehandling i deres organisation. Øvrige aktiviteter i 2003 har bl.a. omfattet handikappede personers rettigheder, kvinders rettigheder, børns rettigheder og privatlivsbeskyttelse. IMR udvikler og gennemfører menneskerettighedsprogrammer internationalt i samarbejde med statslige myndigheder, uafhængige institutioner og civilsamfund. IMR s partnerskabsprogrammer var i 2003 organiseret i fire tematiske programområder: i) Access to Justice, ii) reform af lovgivning og statslige institutioner, iii) civilsamfundet, iv) universiteter og forskningsinstitutioner. Et forholdsvist nyt område, menneskerettigheder og erhverv, er under opbygning. Formålet er at fremme virksomheders sociale ansvar med udgangspunkt i menneskerettighederne. Dette gøres i samarbejde med Dansk Industri og Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene. Flere større planning base publikationer blev iværksat med henblik på at sikre erfaringsopsamling, herunder om civilsamfundsorganisationer, reform af statslige institutioner og Juvenile Justice. Endvidere blev publikation om globale offentlige goder iværksat. På uddannelsesområdet blev der i 2003 arbejdet såvel nationalt som internationalt indenfor to fokusområder: Det generelle, der retter sig mod målgrupper, hvis profession har menneskeretlige aspekter og Det tematiske, der retter sig mod repræsentanter for retssektoren. Arbejdet omfattede afholdelse af kurser, udvikling af materiale og undervisningsplaner, implementering samt evaluering af effekt. Udover den generelle informationsvirksomhed indgik Instituttet som konsulent for Europarådet, EU og den tyrkiske stat i planlægningen af en omfattende awareness-kampagne om menneskerettigheder og demokrati til hele den tyrkiske befolkning. Instituttet planlagde i samarbejde med Zentropa desuden et projekt der søger at etablere et permanent udstillingscenter om menneskerettigheder og demokrati. Instituttet var, i samarbejde med DIIS, ligeledes ansvarlig for afholdelsen af Danmarks første Auschwitz-mindedag om folkedrab d som led i arbejdsgruppe under Udenrigsministeriet. Lande, hvor IMR i 2003 havde projekter med lokale samarbejdspartnere : Benin, Gambia, Kenya, Malawi, Mozambique, Niger, Rwanda, Tanzania, Uganda, Kina, HongKong, Indonesien, Vietnam, Cambodia, Nepal, Sri Lanka, Guatemala, Rusland, Georgien, Ukraine, Kirgisistan, Tadsjikistan, Rumænien, Bulgarien, Tyrkiet, Albanien, Bosnien & Hercegovina, Kroatien, Makedonien, Montenegro, Serbien, Kosovo, Afghanistan, Irak og Iran. 1.4 Forventninger til det kommende år Fagligt arbejde Arbejdet med at styrke forskningssamarbejde inden for rammerne af DCISM vil fortsat være en prioritet i Som led i en længere proces, er der i starten af året blevet identificeret mulige samarbejdsflader inden for bestemte emneområder så som bistandspolitik, globalisering, terrorbekæmpelse og det Arabiske Initiativ. Herudover vil der foregå en fortsat konsolidering og udvikling af det faglige arbejde på de respektive institutter. År 2004 kommer således til at vise de første positive resultater af sammenføringen. Der er kommet gang i flere tværgående projekter såsom ovennævnt støtten til Udenrigsministeriets arabiske initiativ. Udredningen om humanitær intervention efter 1999 er sat i gang, der er indledt et tværgående samarbejde om Asiensforskning, og der er gang i et samarbejde om EU's nabolande, Rusland, Ukraine og Belarus.

6 Årsrapport DCISM Side 6/15 På DIIS diskuteres den overordnede strategi fortsat med henblik på fastlæggelse i Forventningerne for 2004 er indeholdt i de enkelte afdelingers resultatkontrakter med Udenrigsministeriet, henholdsvis indgåede aftaler med forsvarsministeriet. Instituttet vil i løbet af efteråret 2004 søge at udarbejde en samlet strategi. På IMR vil der være særlig fokus på de i handlingsplanen for 2004 nye forskningstemaer: Menneskeretlige standarder, deres udvikling og implementering; globalisering og menneskerettigheder; menneskerettigheder og beskyttelse af udsatte grupper samt øvrige indsatsområder så som ligebehandling, uddannelsesprogrammer og informationsvirksomhed i forhold til Instituttets virke, herunder særligt det internationale arbejde. Fagbibliotek Biblioteket var i 2003 præget af henholdsvis sammenlægning og ombygning, som følge af fusionen. Biblioteket er nu fuldt operationelt og vil i 2004 udbygge og cementere dets position som dansk dokumentationscentrum for forskning i hele spektret af internationale relationer og menneskerettigheder. Biblioteket rummer mere end bind, bøger og rapporter og abonnerer på over tidsskrifter og årbøger. Udover egne samlinger indgår materialer fra de tidligere biblioteker i Udenrigsministeriet og Danida. Organisation og personale Udvikling og samkøring af alle de administrative retningslinier for den samlede organisation vil være et prioriteret område i På systemområdet arbejdes der med den videre implementering af DCISM s nye ressource- og aktivitetsstyringssystem (ARS) samt opgraderingen af Navision Stat. På det personalepolitiske område forestår der et arbejde med at etablere en fælles personalepolitik for DCISM og de to underliggende institutter. 1.5 Oversigt over hovedkonti Årsrapporten omhandler udelukkende hovedkonto Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder. 2. Målrapportering 2.1 Skematisk oversigt Institut for Menneskerettigheder I nedenstående afrapporteres IMR s, internt fastlagte, mål for 2003 i skematisk form. De overordnede resultatkrav dækker såvel den ordinære bevilling som eksternt finansierede projektbevillinger. Hovedparten af Instituttets aktiviteter vedrører eksternt finansierede projektbevillinger. Resultatberetning for Samarbejdsaftalen fremsendes separat til Udenrigsministeriet d. 1. juli Rapportering i forhold til Instituttets øvrige projektportefølje sker på projektniveau og afrapporteres bilateralt til Udenrigsministeriet og øvrige donorer. Forskningsarbejdet repræsenterer en række forskellige fag og forskningstraditioner, som supplerer og udfordrer hinanden i udforskningen af menneskerettighederne. Nationalt arbejdes der med udredning og analyser. Der afholdes seminarer og kurser. Instituttet oplyser og rådgiver om menneskerettigheder og ligebehandling og rapporterer til internationale organer om menneskerettigheder i Danmark. Internationalt skaber Instituttet redskaber og forudsætninger for at styrke menneskerettighe-

7 Årsrapport DCISM Side 7/15 derne i udvalgte lande. Siden 1993 har Instituttet udført konsulentopgaver og projekter i Afrika, Europa, Kaukasus og Centralamerika. Desuden udvikles materialer og undervisning for blandt andet grundskolen, politiskolen og en række professionelle grupper i Danmark og i udlandet, ligesom der udarbejdes kommunikations- og kampagnerådgivning på området, og laves materialer, bøger rapporter, websites og andet IKT om menneskerettigheder. Tabel 3, indikatorer, 2003, IMR Resultatkrav Årsstatus Bemærkninger Deltagelse i eksterne udvalg, bestyrelser m.v. Antal Institutarrangementer (kurser, konferencer, offentlige møder m.v.) Antal modtagne klager, Klagekomitéen for Etnisk Ligestilling *) Ekskl. mindre tidsskrifter, pjecer, rapporter, foldere m.v. 83 Målopfyldelsen vurderes at være tilfredsstillende 134 Målopfyldelsen vurderes at være tilfredsstillende 15 Målopfyldelsen vurderes at være tilfredsstillende. Resultatet skal ses i lyset af, at bevillingen blev givet i 2. halvdel af året Antal større bogproduktioner* 10 Målopfyldelsen vurderes at være tilfredsstillende. To bogproduktioner blev forsinket, men udgives i 2004 Antal videnskabelige artikler 37 Målopfyldelsen vurderes at være tilfredsstillende Antal større artikler i dagspressen 3 Målopfyldelsen vurderes at være tilfredsstillende Antal kronikker 7 Målopfyldelsen vurderes at være tilfredsstillende Antal taler, foredrag m.v. 143 Målopfyldelsen vurderes at være tilfredsstillende Antal besøg på humanrights.dk Målopfyldelsen vurderes at være tilfredsstillende Antal besøg på menneskeret.dk Målopfyldelsen vurderes at være tilfredsstillende Antal besøg på NHRI.net Målopfyldelsen vurderes at være tilfredsstillende Antal eksternt finansierede projekter: Afrika Antal eksternt finansierede projekter: Europa (inkl. DK), Baltikum, SNG Antal eksternt finansierede projekter: Mellemamerika Antal eksternt finansierede projekter: Tværregionale 35 Målopfyldelsen vurderes at være tilfredsstillende 45 Målopfyldelsen vurderes at være tilfredsstillende 24 Målopfyldelsen vurderes at være tilfredsstillende 24 Målopfyldelsen vurderes at være tilfredsstillende Antal projektevalueringer 5 Målopfyldelsen vurderes at være tilfredsstillende

8 Årsrapport DCISM Side 8/ Dansk Institut for Internationale Studier I nedenstående tabeller afrapporteres mål for de respektive afdelinger i DIIS. Tabel 4, koldkrigsudredningen Mål Status Bemærkninger Arkivstudier gennemført i danske arkiver, samt i Moskva, Warszawa, Prag, Berlin, Bruxelles, Paris, London, Washington, D.C. og de amerikanske præsidentarkiver Arbejdet med udredningen om Danmarks sikkerhedspolitiske situation under den kolde krig fortsatte i det store og hele efter planen, dog med en mindre forsinkelse i medfør af et midlertidigt stillingsstop som følge af institutsammenlægningerne. Tabel 5, afdelingen for holocaust- og folkedrabsstudier Mål Status Bemærkninger Afholdelse af Auschwitzdag Undersøgelse af dansk flygtningepolitik Udforskning af holocaust og andre folkedrab Afholdt igen i 2004 Arkivundersøgelse gennemført, elektronisk database over samtlige flygtningesager er færdiggjort 2 antologier, 1 monografi samt videnskabelige artikler Udføres ph.d.-afhandlinger I gang Færdiggøres i 2004 og 2005 Ekstern undervisning og konsulenttjeneste Pågår løbende Tabel 6, afdelingen for europaforskning Mål Status Bemærkninger Udgivelse af bøger 8 Artikler i peer reviewed tidsskrifter og edited volumes Working papers og konferencepapirer Formidling til et bredere publikum Anonym referee i forhold til tidsskriftartikler og bøger 34 Et stort antal Et stort antal avisartikler og utallige offentlige foredrag Et stort antal

9 Årsrapport DCISM Side 9/15 Tabel 7, afdelingen for sikkerheds- og konfliktstudier Mål Status Bemærkninger Forsvars- og sikkerhedspolitisk forskning Krav: publikationer med peerreview Formidling til Ministerier og den danske offentlighed Krav: Formidling i medierne: Krav: interviews og kronikskrivning Afdelingen har fået udgivet publikationer med peer-review på både dansk og engelsk Der er udgivet e-briefs og forskningsrapporter samt afholdt konferencer og seminarer Der er givet interviews til aviser, radio og TV hver eneste uge og der er skrevet adskillige aviskronikker Udredninger for bestyrelse og Folketing Krav: De skal foretages på anmodning fra ovennævnte Policy udvikling Krav: bidrage til udvikling af dansk sikkerhedspolitik Afdelingen sagde ja til at lave en udredning for Folketinget om Irak som skal afleveres i efteråret 2004 Afdelingen havde repræsentant i Bruun udvalget og har fungeret som rådgiver for fagministerier. Der er også holdt oplæg for flere partier. Forskernetværk Krav: deltage i internationalt forskningssamarbejde Afdelingens medlemmer har deltaget i internationale konferencer og inviteret udenlandske forskere til arrangementer i Danmark Ekstern finansiering Krav: tiltrække eksterne forskningsmidler Udvikle ekspertise Krav: øge antallet af forsvarsog sikkerhedspolitiske eksperter Afdelingen har fået finansieret projekter af Udenrigsministeriet og Folketinget Afdelingen har ansat en ph.d. stipendiat, øget antallet af forskere og undervist i sikkerhedspolitiske emner ved en lang række institutioner

10 Årsrapport DCISM Side 10/15 Tabel 8, afdelingen for udviklingsforskning (DoDR) og afdelingen for globaliserings- og governanceforskning (G&G) 1. Forskningsaktiviteter Resultatkrav: Uafhængig samfundsvidenskabelig forskning i Danmark af international kvalitet og af relevans for det internationale udviklingssamarbejde. 2. Forskningsbaserede ydelser Resultatkrav: Afdelingen forventes at deltage aktivt i dansk og internationalt forskningssamarbejde, forskeruddannelse, undervisning, træning af udviklingspraktikere, og konference organisering Årsstatus: Målet er opfyldt Resultatkravet er opfyldt, idet afdelingens forskere har produceret publikationer der modsvarer resultatkontraktens kvalitetskrav og overstiger kontraktens kvantitetskrav Årsstatus: Målet er opfyldt Resultatkravet er opfyldt for samtlige indikatorer Bemærkninger: Publikationer er opdelt i a) peer reviewed artikler og bogkapitler (i alt 27), b) konference og arbejdspapirer (i alt 36), c) dansksprogede artikler (i alt 9), og policy briefings/policy papers (i alt 11). Det bemærkes at forskeres publikations output måles over en 3-årig periode, hvorfor kvantet kan variere fra år til år. Bemærkninger: Målopfyldelsen er ikke jævnt fordelt på enkeltforskeres bidrag, men da denne i lighed med resultatkrav 1 måles over en 3-årig periode forventes dette at udjævne sig på sigt. 3. Forskningsbaserede udredninger og redegørelser Resultatkrav: Afdelingen forventes at bidrage med indtjening via konsulentarbejde, indtægtsdækkede redegørelser og indtægtsdækket forskning Årsstatus: Målet er opfyldt Resultatkrav er opfyldt, idet afdelingens indtægtsdækning for 2003 har bidraget positivt til det samlede DIIS. Bemærkninger: Målopfyldelsen er ikke jævnt fordelt på enkeltforskeres bidrag, men da denne i lighed med resultatkrav 1 måles over en 3-årig periode forventes dette at udjævne sig på sigt. Vedrørende Europaafdelingen skal det understreges, at afdelingens medarbejdere først blev flyttet sammen pr. 1.oktober Fordi Europaafdelingens medarbejdere således var fysisk placeret i forskellige institutioner i 9 måneder af året, blev der ikke indgået resultatkontrakt med eksterne opdragsgivere. Derfor fastholdes de almindeligt gældende regler for mål for forskningsinstitutioner. I forhold til de almindeligt gældende regler for produktion for forskningsinstitutioner har Europaafdelingens medarbejdere leveret over de forventede produktionsmål. 2.2 Uddybende analyser og vurderinger Institut for Menneskerettigheder Som led i arbejdet med Instituttets strategiplan for 2005 forventes det, at Instituttet, via det netop etablerede aktivitets- og ressourcestyringssystem (ARS), vil udvikle og differentiere indikatorerne for Instituttets virke yderligere og dermed fremme mål- og resultatstyringen gennem en bedre kobling af denne med Instituttets økonomistyring.

11 Årsrapport DCISM Side 11/15 IMR indgik pr. 1. januar 2004 en ny Samarbejdsaftale med Udenrigsministeriet. Formålet med Samarbejdsaftalen er over en længere periode at identificere, planlægge og gennemføre programmer, projekter og andre udviklingsrelaterede aktiviteter til gavn for udviklingslandenes befolkninger i overensstemmelse med gældende danske bistandspolitiske målsætninger og strategier. Samarbejdsaftalen omfatter to hovedområder: - Støtte til forsknings, udrednings og uddannelsesarbejde af relevans for Danmarks udviklingssamarbejde, herunder oplysningsarbejde i tilknytning til aktiviteterne. - Støtte til IMR s projektaktiviteter i udviklingslandene, herunder oplysningsarbejde i tilknytning til aktiviteterne. Aftalen medvirker ligeledes til en forbedret mål- og resultatstyring, idet der fremover ikke kun anvendes indikatorer på projektniveau, men også på et mere overordnet rammeniveau. Instituttet har i 2003/04 taget et første skridt i denne retning ved at koncentrere projektporteføljen yderligere hen imod etablering af egentlige landeprogrammer, f.eks. Malawi og Niger, og formulere landestrategier samt indikatorer på hhv. lande- og programniveau. Arbejdet med indikatorer understøttes af en større IMR udredning. Arbejdet forventes at blive færdiggjort i 2004 og udgør 2. fase af et langsigtet udredningsarbejde Dansk Institut for Internationale Studier Vedrørende aktiviteter i afdelingen for udviklingsforskning og afdelingen for globaliserings- og governanceforskning falder hovedparten af disse under Udviklingskontrakt: delaftale om bistandsrammen Formålet med denne kontrakt er dels at specificere mål og ydelser finansieret af tilskuddet fra bistandsrammen, og dels at sætte rammen for en løbende dialog med Udenrigsministeriet om bistands- og udviklingsrelevant forskning, udredning og redegørelser, uddannelse og formidling samt om behovet for viden og kapacitet til at styrke Danmarks deltagelse i det internationale udviklingssamarbejde. Det er også kontraktens formål at skabe stabile rammer for udviklingsforskningen på DIIS i kontraktperioden. Endelig er kontrakten grundlaget for den årlige rapportering om tilskuddet fra bistandsrammen. Hvad udviklingsforskningen angår, arbejder DIIS (jf. Lov nr. 411 af 6. juni 2002, 1 og 2) for opfyldelsen af sit formål ved at udføre: 1. Uafhængig samfundsvidenskabelig forskning af relevans for det internationale udviklingssamarbejde. 2. Forskningsbaserede ydelser. 3. Forskningsbaserede udredninger og redegørelser samt resultatformidling af relevans for Danmarks deltagelse i det internationale udviklingssamarbejde. Resultater for 2003 er analyseret i Intern evaluering af udviklingsforskningen ved DIIS (februar 2002), diskuteret og godkendt af Udenrigsministeriet 31. marts Resultatkontrakten dækker 14.5 seniorforskerårsværk for det samlede DIIS, hvoraf DoDRs og G&Gs andel i 2003 har været 14. Da den endelige overordnede strategi fortsat diskuteres, er forventningerne til 2004 indeholdt i de respektive afdelingers resultatkontrakter med Udenrigsministeriet, henholdsvis indgåede aftaler med Forsvarsministeriet.

12 Årsrapport DCISM Side 12/15 3. Regnskab 3.1 Driftsregnskab Tabel 9, regnskab for DCISM 2003 ( ) Centret er etableret ved lov pr Regnskab 2002 Budget 2003 Regnskab 2003 Difference Budget 2004 Udgifter - 54,7 73,0 18,3 60,1 Indtægter - 35,7 45,0 9,3 17,6 Resultat, brutto - 19,0 28,0 9,0 42,5 Bevilling (nettotal) - 19,0 31,3 12,3 42,5 Resultat, netto - 0,0 3,3 3,3 0,0 Overskud fra IV 0,6 0,0 0,9 1,5 0,0 Resultat inkl. IV overskud 0,6 0,0 4,2 4,8 0,0 Det samlede driftsregnskab inkl. overskud fra Indtægtsdækket virksomhed udviser et overskud på 4,8 mio. kr. beløbet er inklusiv opsparede midler fra tidligere år fra de fem sammenlagte institutioner. Differencen på udgiftssiden modsvares af tilsvarende større indtægter herunder tilførte midler i forbindelse med tillægsbevilling samt administrationsbidrag fra eksterne bevillinger, der bidrager til fællesudgifterne. Af større udgifter i 2003 kan nævnes 6,5 mio.kr. i forbindelse med etablering og flytning af Centeret samt Institut for Menneskerettigheders implementering af lov om etnisk ligebehandling der blev iværksat med virkning fra 1. juli 2003 beløbet hertil udgjorde 3,0 mio. kr. 3.2 Bevillingsafregning og akkumuleret resultat Tabel 10, bevillingsafregning for DCISM (mio. kr.) Hovedkonto Driftsbevilling Bevilling Regnskab Årets overskud Disp. overskud der bortfalder Akkumuleret overskud til videreførsel ultimo året - Lønsum 38,4 39,5-1,1 - -1,1 - Øvrig drift -6,1-11,5 5,4-5,4 - I alt 32,3 28,0 4,3-4,3

13 Årsrapport DCISM Side 13/15 Tabel 11, akkumuleret resultat, DCISM (mio. kr.) Hovedkonto Ultimo 2000 Ultimo 2001 Ultimo 2002 Årets resultat Ultimo ,8 4,8 Et akkumuleret overskud primo 2003 på 0,5 mio. kr. er blevet videreført fra Dansk Center for Menneskerettigheder, akkumuleret overskud ultimo Indtægtsdækket virksomhed Tabel 12, akkumuleret resultat for ordninger for indtægtsdækket virksomhed (1.000 kr.) Konsulentydelser

14 Årsrapport DCISM Side 14/ Tilskudsfinansierede aktiviteter DCISM har i årets løb modtaget tilskud fra følgende kilder: Tabel 13 Tilskudsgiver: IMR DIIS Tilskudsgiver: IMR DIIS Britisk Council X Norsk Hydro X Care Danmark X Novo Nordisk A/S X Carl Bro X Nævnet for EU Oplysning X Center for konfliktløsning X OHCHR X CIRIUS, Nordic Council of Ministers X PricewaterhouseCoopers X Danfoss X Projektrådgivningen X Danida X X Rigspolitichefen X DFID, Dep. for International Development, UK X Røde Kors, Dansk X Eleni Nakou Foundation, UK X Raoul Wallenberg Instituttet X EU X X Red barnet X Flygtningehjælpen X X Roskilde Universtitetscenter X Folkehøjskolen X Rådet for Ulandsforskning X Folkekirkens Nødhjælp X De Samvirkende Invalideorganisationer X Forskningsrådene X X Shell X Forsvarsministeriet X SIDA X Försvarshögskolan, Sverige X SOROS, Columbia Universitet, NY, X FRESTA X X Statens Pædagogiske Forsøgscenter X Grundfos A/S X Statoil X IFAD, Internat. Fund for Agricultural Development, Italien X Tips og Lottomidler X IIED, Internat. Inst. for Environment & Development, UK X T&B Consult X IOM X Udenrigsministeriet X X Internation Media Service X Undervisningsministeriet X IRCT X UNDP X KPMG Consulting X UNHCR X LO Skolen X Universitetet i Lund X Mac Arthur Fund, UK X US-Embassy X Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration X World Bank X NCC Treasury X WWF X NORAD X Åbo Akademi X Nordisk Ministerråd X

15 Årsrapport DCISM Side 15/15

Forslag til Lov om etablering af Dansk Institut for Internationale Studier. Kapitel 1. Etablering og formål

Forslag til Lov om etablering af Dansk Institut for Internationale Studier. Kapitel 1. Etablering og formål Udenrigsudvalget 2011-12 URU alm. del Bilag 134 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET UDKAST Forslag til Lov om etablering af Dansk Institut for Internationale Studier Kapitel 1 Etablering og formål 1. Med det

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Høringssvar fra Dansk Institut for Internationale Studier til udkast til forslag til lov om internationalt udviklingssamarbejde

Høringssvar fra Dansk Institut for Internationale Studier til udkast til forslag til lov om internationalt udviklingssamarbejde Høringssvar fra Dansk Institut for Internationale Studier til udkast til forslag til lov om internationalt udviklingssamarbejde Målsætning Ad 1, stk. 1: DIIS sætter pris på intentionerne om at præcisere

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om den økonomiske styring på Aarhus Universitet og Københavns Universitet (beretning

Læs mere

Årsrapport Indhold. Beretning side 2 Målrapportering side 4 Regnskab side 5 Påtegning side 7

Årsrapport Indhold. Beretning side 2 Målrapportering side 4 Regnskab side 5 Påtegning side 7 Årsrapport 2003 Indhold Beretning side 2 Målrapportering side 4 Regnskab side 5 Påtegning side 7 Side 1 af 7 1: Beretning Dansk Center for Undervisningsmiljø åbnede i april 2002, hvor der blev ansat en

Læs mere

PRODUKTIONS- OG YDELSESKONTRAKT FOR 2013 MELLEM FORSVARSMINISTERIET OG CENTER FOR MILITÆRE STUDIER, KØBENHAVNS UNIVERSITET

PRODUKTIONS- OG YDELSESKONTRAKT FOR 2013 MELLEM FORSVARSMINISTERIET OG CENTER FOR MILITÆRE STUDIER, KØBENHAVNS UNIVERSITET Forsvarsudvalget, Det Udenrigspolitiske Nævn 2012-13 FOU Alm.del Bilag 83, UPN Alm.del Bilag 113 Offentligt PRODUKTIONS- OG YDELSESKONTRAKT FOR 2013 MELLEM FORSVARSMINISTERIET OG CENTER FOR MILITÆRE STUDIER,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Det Arabiske Initiativ. December 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Det Arabiske Initiativ. December 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Det Arabiske Initiativ December 2011 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Det Arabiske Initiativ (beretning nr. 10/2009)

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions-

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- og udviklingsbasering samt forskningssamarbejde Dokumentdato: Dokumentansvarlig: bbc Godkendt af UCN s direktion den 27. oktober 2008 Senest revideret:

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

BESTEMMELSE FOR FAK FORSKNINGSPUBLIKATION. Revideret maj 2016.

BESTEMMELSE FOR FAK FORSKNINGSPUBLIKATION. Revideret maj 2016. BESTEMMELSE FOR FAK FORSKNINGSPUBLIKATION Revideret maj 2016. Ref.: a. FAKPUB DE.990-1 Forsvarsakademiets forskningsstrategi b. Vejledning vedrørende FAK eksterne digitale magasin, bilag 2 til FAKDIR 340-1

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 108 Offentligt (04)

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 108 Offentligt (04) Det Udenrigspolitiske Nævn 2013-14 UPN Alm.del Bilag 108 Offentligt (04) Statut for Center for Militære Studier NAVN 1. Forskningscentrets navn er "Center for Militære Studier", forkortet CMS. Den engelske

Læs mere

Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Att.: Grete M. Kladakis D. 01.07.2010. Høring over Open Access

Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Att.: Grete M. Kladakis D. 01.07.2010. Høring over Open Access Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Att.: Grete M. Kladakis J.NR.: 2009-1-0280 Ref.: mv D. 01.07.2010 Høring over Open Access Professionshøjskolernes Rektorkollegium University

Læs mere

ERKLÆRING OM MILJØMINISTERIETS REGNSKAB

ERKLÆRING OM MILJØMINISTERIETS REGNSKAB 1 23. Miljøministeriet ERKLÆRING OM MILJØMINISTERIETS REGNSKAB Miljøministeriets regnskab er rigtigt. ANDRE VÆSENTLIGE REVISIONSBEMÆRKNINGER Rigsrevisionen tog forbehold for Naturstyrelsens regnskab for

Læs mere

Dansk Flygtningehjælps Internationale Arbejde. - Fra nødhjælp til langsigtet rehabilitering og udvikling

Dansk Flygtningehjælps Internationale Arbejde. - Fra nødhjælp til langsigtet rehabilitering og udvikling Dansk Flygtningehjælps Internationale Arbejde - Fra nødhjælp til langsigtet rehabilitering og udvikling Internationalt mandat (vedtaget 2004) Beskyttelse og fremme af varige løsninger på flygtninge- og

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om harmonisering og tilpasning af Danmarks bilaterale bistand til programsamarbejdslandene.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om harmonisering og tilpasning af Danmarks bilaterale bistand til programsamarbejdslandene. Notat til Statsrevisorerne om beretning om harmonisering og tilpasning af Danmarks bilaterale bistand til programsamarbejdslandene November 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik April 2016 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser, én om etnisk

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden November 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Udenrigsministeriets administration

Læs mere

Flygtningelande 2007

Flygtningelande 2007 Flygtningelande 2007 Dækningsgrad på baggrund Asylprocent Danmarks Statistik har dannet en ny variabel for indvandrere og efterkommere, som det er nærmere beskrevet i i Danmark 2008, kapitel 2. For at

Læs mere

Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008

Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008 Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 11. maj 2006 Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008 Regeringens globaliseringsstrategi rummer en række nye initiativer på forskningsområdet

Læs mere

2014 Udgivet den 25. april 2014. 23. april 2014. Nr. 393. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

2014 Udgivet den 25. april 2014. 23. april 2014. Nr. 393. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Lovtidende A 2014 Udgivet den 25. april 2014 23. april 2014. Nr. 393. Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution

Læs mere

Ligestillingsrapport 2013 fra. Udenrigsministeriet

Ligestillingsrapport 2013 fra. Udenrigsministeriet Ligestillingsrapport 2013 fra Indledning Rammen for arbejdet med ligestilling i er på det personalepolitiske område vores ligestillingshandlingsplan, som blev udarbejdet i 2005. I forhold til ministeriets

Læs mere

Venstres dødsliste for dansk u- landsbistand

Venstres dødsliste for dansk u- landsbistand Venstres dødsliste for dansk u- landsbistand Policy Advice Maj 2015 Hvis meningsmålingerne holder, vil der efter folketingsvalget være et politisk flertal - bestående af Venstre, Liberal Alliance og Dansk

Læs mere

LIGEBEHANDLING 2013-2016 SUBSTRATEGI

LIGEBEHANDLING 2013-2016 SUBSTRATEGI LIGEBEHANDLING 2013-2016 SUBSTRATEGI LIGEBEH ANDLING ER E N MENNE SKERET INTRO LIGEBEHANDLING ER EN MENNESKERET MISSION ˮInstitut for Menneskerettigheder skal fremme ligebehandling og herigennem bidrage

Læs mere

27. juni 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

27. juni 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 27. juni 2012 EM 2012/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstinget pålagde ved landstingsbeslutning på efterårssamlingen 2008 det daværende Landsstyre at undersøge muligheder

Læs mere

GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI

GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI INTRO SYSTEMATISK OG MÅLRETTET INDSATS I SAMARBEJDE MED GRØNLAND MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders mission i Grønland er at fremme og beskytte menneskerettighederne.

Læs mere

Vedtægt. KØBENHAVNS UNIVERSITET Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi

Vedtægt. KØBENHAVNS UNIVERSITET Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi KØBENHAVNS UNIVERSITET Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Vedtægt Grundlaget for IFRO fremgår af 61 i vedtægt for Københavns Universitet og særskilte vedtægt

Læs mere

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER.

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER. DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER OG DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER Samarbejdsaftale Indledning Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital

Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital November 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om universiteternes stigende egenkapital (beretning nr.

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik April 2015 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser, én om etnisk

Læs mere

Ordinære finanslovsbevillinger 759

Ordinære finanslovsbevillinger 759 Økonomiske forhold Ordinære finanslovsbevillinger 759 Samlet oversigt milliard kroner, hvoraf godt 80 % er dækket af bevillinger, mens de 20% er betinget af indtægter. Forde- Universitetet har i 1992

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002.

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002. 1 Bilag 63 Finansministeriet. København, den 26. november 2002. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at ændre virksomhedsregnskabet, således at det opbygges med en beretning,

Læs mere

Vedtægter for Atlantsammenslutningen i Danmark. Forum for sikkerhedspolitik

Vedtægter for Atlantsammenslutningen i Danmark. Forum for sikkerhedspolitik Vedtægter for Atlantsammenslutningen i Danmark Forum for sikkerhedspolitik I NAVN 1 Sammenslutningens navn er: Atlantsammenslutningen i Danmark -forum for sikkerhedspolitik 2 Sammenslutningens hjemsted

Læs mere

Internationale studerende i Viborg Kommune 2014

Internationale studerende i Viborg Kommune 2014 Sagsnr. 14/142258 Sagsansvarlig: vpjacu Internationale studerende i Viborg Kommune 2014 Uddannelsesinstitutioner med internationale studerende Viborg Kommunes udviklingsstrategi beskriver indsatsområderne

Læs mere

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Bilag 60 Offentligt Danida UDENRIGSMINISTERIET DAC sektor: 150 Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien evalueringresumé 2009.07

Læs mere

Resultatkontrakt 2014

Resultatkontrakt 2014 esultatkontrakt 2014 esultatkontrakt for EVA 2014 1. Indledning esultatkontrakten indgås mellem Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) og Undervisningsministeriet (UVM). 2. Præsentation af EVA Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Strategi for Forskning Juridisk Institut, Syddansk Universitet

Strategi for Forskning Juridisk Institut, Syddansk Universitet Strategi for Forskning 2011-2015 Juridisk Institut, Syddansk Universitet 1. Indledning I 1999 begyndte de første studerende på HA(jur.)-uddannelsen på SDU. Juridisk Institut blev selvstændigt den 1. januar

Læs mere

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Formål, opgaver, mission og værdier... 2 3. Vision... 3 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...

Læs mere

Resultatkontrakt 2013

Resultatkontrakt 2013 Resultatkontrakt 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 1 2. Mission... 1 3. Vision... 1 4. Revisionens fokus... 1 5. Præsentation af produkter og ydelser - opgavehierarkiet... 2 6. Mål og resultatkrav...

Læs mere

Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016

Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016 Rammeaftale December 2012 Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Nota på den anden side fastlægger

Læs mere

Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund.

Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. En opgørelse foretaget den 7. november 2006 af indsatte og klienter i Kriminalforsorgen, viser at 19 % har udenlandsk

Læs mere

Beretning. udvalgets virksomhed

Beretning. udvalgets virksomhed Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne Alm.del UET - Beretning 1 Offentligt Beretning nr. 7 Folketinget 2005-06 Beretning afgivet af Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne den 13. september

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn April 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sagsbehandlingstider i 6 statslige

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens anvendelse af private konsulenter.

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens anvendelse af private konsulenter. Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens anvendelse af private konsulenter November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen

Læs mere

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. 1. Resume Der lægges

Læs mere

November. Udrejseform Skønnet udrejst Påset udrejst Selv udrejst År til dato Måned. Ledsaget udrejst

November. Udrejseform Skønnet udrejst Påset udrejst Selv udrejst År til dato Måned. Ledsaget udrejst fordelt på udrejseform i forbindelse med den seneste registrerede udrejse/udsendelse i perioden ' '` 1 Afghanistan 3 52 26 373 6 103 2 16 37 544 Albanien... 1. 3... 4 Algeriet. 6 4 83 1 46 1 1 6 136 Armenien.

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Definitioner på publikationstyper i PURE

Definitioner på publikationstyper i PURE Definitioner på publikationsr i PURE Definition Bidrag til tidsskrift/avis Artikel, peer reviewed Artikel Letter Kommentar / debat Review Videnskabelig anmeldelse Editorial Tidsskriftsartikel Anmeldelse

Læs mere

MEDDELELSER FRA FORMANDEN/ADMINISTRATIONEN ORIENTERING

MEDDELELSER FRA FORMANDEN/ADMINISTRATIONEN ORIENTERING Dagsorden punkt 2 MEDDELELSER FRA FORMANDEN/ADMINISTRATIONEN ORIENTERING Bestyrelsen skal løbende orienteres om Anti Doping Danmarks resultater, aktiviteter og initiativer. 2.1 Bestyrelsesrapport samt

Læs mere

! " #$ %& ' % ( )%$ ### )%$ #$ ) +,, -. / #

!  #$ %& ' % ( )%$ ### )%$ #$ ) +,, -. / # ! " #$ %& ' % ( )%$ ### )%$ #$ *# ) +,, -. / # ! * 0 1,#)# 2*01)3 *01) $#- ' - ## -# *- ## -#)#.-- 144$ ## # *01)--#, # # -$56 7 $* 6 $*01)-. ## -. -$. # -$5. 66- #5,#, *01)-$- 8 )# $#-'- ## -#.- *01)..#

Læs mere

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. november 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og

Læs mere

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Indledning Dansk Flygtningehjælps arbejde er baseret på humanitære principper og grundlæggende menneskerettigheder. Det er organisationens formål at bidrage til at

Læs mere

Analyse af DMU 16. december 2002 fil: DMUrapport_C5_Arbejdsdeling.doc

Analyse af DMU 16. december 2002 fil: DMUrapport_C5_Arbejdsdeling.doc Analyse af DMU 16. december 2002 fil: DMUrapport_C5_Arbejdsdeling.doc C. Analyse af arbejdsdelingen/grænsefladerne mellem DMU og den miljøforskning der foregår ved andre sektorforskningsinstitutioner,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks bistand til Tanzania. Januar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks bistand til Tanzania. Januar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks bistand til Tanzania Januar 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Danmarks bistand til Tanzania (beretning nr. 12/2009) 10.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter Januar 2011 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om fremme, beskyttelse og overvågning af gennemførelsen af FN s konvention om rettigheder for personer med handicap

Forslag til folketingsbeslutning om fremme, beskyttelse og overvågning af gennemførelsen af FN s konvention om rettigheder for personer med handicap 2010/1 BSF 15 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-6306 Fremsat den 4. november 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier hos Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier hos Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier hos Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. Marts 2013 Rammeaftale 2013-2016 for JazzDanmark 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. JazzDanmark er en selvejende institution,

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009 DANSK CENTER FOR INTERNATIONALE STUDIER OG MENNESKERETTIGHEDER

ÅRSRAPPORT 2009 DANSK CENTER FOR INTERNATIONALE STUDIER OG MENNESKERETTIGHEDER ÅRSRAPPORT 2009 DANSK CENTER FOR INTERNATIONALE STUDIER OG MENNESKERETTIGHEDER Årsrapport 2009 for Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder Udgivet af: Dansk Center for Internationale

Læs mere

!" " # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '! """ -&/% / '!""!" "!"".!" " -, 0 %1 2 0!! " # + *! * ) ( &'! " # $! %!

!  # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '!  -&/% / '!! !.!  -, 0 %1 2 0!!  # + *! * ) ( &'!  # $! %! !""#$%&'(#) #!%*'&%&'+,-.%.'!""" -&/%/'!""!""!"".!""-, 0%12 0!!"# &'()*!*+!" # $! %! $%"" & 2008 2009 2010 Antal indvandrere og efterkommere Århus 40.835 42.993 43.933 Region Midtjylland 91.964 97.274

Læs mere

Udviklingskontrakt for IT-Universitetet i København 2015-2017

Udviklingskontrakt for IT-Universitetet i København 2015-2017 Udviklingskontrakt for IT-Universitetet i København 2015-2017 Indledning Denne udviklingskontrakt omhandler IT-Universitetet i Københavns udvikling 2015-2017 inden for følgende områder: 1. Bedre kvalitet

Læs mere

Erklæring og revisionsberetning om revision af IT-Universitetet i Københavns årsrapport for Marts 2011

Erklæring og revisionsberetning om revision af IT-Universitetet i Københavns årsrapport for Marts 2011 Erklæring og revisionsberetning om revision af IT-Universitetet i Københavns årsrapport for 2010 Marts 2011 ERKLÆRING OG REVISIONSBERETNING OM REVISION AF IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVNS ÅRSRAPPORT FOR 2010

Læs mere

Høringssvar L 183 (tillæg) Forslag til lov om etablering af Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder

Høringssvar L 183 (tillæg) Forslag til lov om etablering af Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder (tillæg) Forslag til lov om etablering af Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder Indhold 43. Syddansk Universitet...2 44. Center for Etik og Ret i Natur og Samfund...3 45. Roskilde

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Internationale Opgaver - en introduktion. Snorre Chr. Andersen sektionsleder, operativt beredskab

Beredskabsstyrelsens Internationale Opgaver - en introduktion. Snorre Chr. Andersen sektionsleder, operativt beredskab Beredskabsstyrelsens Internationale Opgaver - en introduktion Snorre Chr. Andersen sektionsleder, operativt beredskab Det lovmæssige grundlag Beredskabsloven 3 Forsvarsministeren kan bestemme, at redningsberedskabet

Læs mere

Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES

Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 Lov om udviklingssamarbejde 1971: støtte samarbejdslandenes regeringer i at opnå økonomisk vækst for derigennem at sikre social fremgang og politisk uafhængighed

Læs mere

Kunststyrelsen. Årsrapport 2003. marts 2004 1050 KØBENHAVN K. J.nr.: 15.1.1-04. ks@kunststyrelsen.dk www.kunststyrelsen.dk CVR-NR.

Kunststyrelsen. Årsrapport 2003. marts 2004 1050 KØBENHAVN K. J.nr.: 15.1.1-04. ks@kunststyrelsen.dk www.kunststyrelsen.dk CVR-NR. Kunststyrelsen Årsrapport 2003 marts 2004 KUNSTSTYRELSEN KONGENS NYTORV 3 1050 KØBENHAVN K TELEFON 33 74 45 00 FAX 33 74 45 19 ks@kunststyrelsen.dk www.kunststyrelsen.dk CVR-NR. 11-87-69-27 J.nr.: 15.1.1-04

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om undervisningen på universiteterne. Februar 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om undervisningen på universiteterne. Februar 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om undervisningen på universiteterne Februar 2013 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Rigsrevisionens notat om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af løn- og fratrædelsesforhold mv. i DR

Rigsrevisionens notat om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af løn- og fratrædelsesforhold mv. i DR Rigsrevisionens notat om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af løn- og fratrædelsesforhold mv. i DR November 2017 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om flerårsaftalen for Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner 2003-2006 (beretning nr. 8/05) 28. februar 2008 RN A401/08 Indledning

Læs mere

Resultatkontrakt 2006

Resultatkontrakt 2006 Resultatkontrakt 2006 1. Indledning...3 2. Formål, opgaver, mission og værdier...3 3. Vision...4 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...7 4.1 Resultatkrav vedr. forankring og formidling af viden:...8

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S November 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1

Læs mere

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om STRATEGI 2013-2016 EN NY FOR ANKRI NG FORORD EN NY FORANKRING Institut for Menneskerettigheder fejrede sit 25-års-jubilæum den 5. maj 2012. På 25 år er instituttet vokset fra at være et lille menneskerettighedscenter

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Maj 2011

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Maj 2011 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Maj 2011 Opgørelse af indsatte og klienters etniske baggrund pr. 2. november 2010. Den nyeste opgørelse af indsatte og klienters

Læs mere

()) /001-22) 3 * *!*3 ' * % *) % )! # * 4!# 2)* * )% ) )5*3*!# 3 ) %!#)!)5 " ') #!# 6) %!#!# ) * *" % )* )!!

()) /001-22) 3 * *!*3 ' * % *) % )! # * 4!# 2)* * )% ) )5*3*!# 3 ) %!#)!)5  ') #!# 6) %!#!# ) * * % )* )!! !"# $#% &! '! ( % % )*!#* +!,%! -.!. ()) /001-22) 3 * *!*3 ' * % *) % )! # * 4!# 2)* * )% ) )5*3*!# 3 ) %!#)!)5 " ') #!# 6) %!#!# ) * *" % )* )!! )7!% )*) *!#5 ) ( " )5 ' % % ) 8## "!!!"! #%* #)*)"5 #!'

Læs mere

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt NB: Det talte ord gælder. NOTITS Til: Udenrigsministeren J.nr.: CC: Bilag: Fra: ALO Dato: 5. april 2016 Emne: Indledende tale - Samråd

Læs mere

Bilag 4. Rapport om den løbende årsrevision ved IT-Universitetet i København. Februar 2010

Bilag 4. Rapport om den løbende årsrevision ved IT-Universitetet i København. Februar 2010 Bilag 4 Rapport om den løbende årsrevision ved IT-Universitetet i København Februar 2010 RAPPORT OM REVISIONEN VED IT-UNIVERSITETET I KØBEN- HAVN 1 Løbende revision ved IT-Universitet i København i oktober

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 25. november 2005 RN D101/05

RIGSREVISIONEN København, den 25. november 2005 RN D101/05 RIGSREVISIONEN København, den 25. november 2005 RN D101/05 Udvidet notat til statsrevisorerne om årsrapporterne for Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene (IFU) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 21. november 2003 RN A207/03

RIGSREVISIONEN København, den 21. november 2003 RN A207/03 RIGSREVISIONEN København, den 21. november 2003 RN A207/03 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om Fødevareministeriets bevillingsadministration (beretning nr. 10/00) 1. I mit

Læs mere

Marts 2009. Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012

Marts 2009. Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012 Marts 2009 Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012 Rammeaftalen mellem kulturministeren og departementet på den ene side og Danmarks Kunstbibliotek på den anden side fastlægger mål for bibliotekets virksomhed

Læs mere

T 2013 ÅRSRAPPORDIIS

T 2013 ÅRSRAPPORDIIS DIIS ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 FOR DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER (DIIS) DIIS blev en selvstændig virksomhed pr. 1. januar 2013, jf. Lov om Dansk Institut for Internationale Studier, lov

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

Opgørelsen vedrørende statsborgerskab er baseret på de indsatte, der opholdt sig i fængsler og arresthuse den 10. december Se tabel 6.

Opgørelsen vedrørende statsborgerskab er baseret på de indsatte, der opholdt sig i fængsler og arresthuse den 10. december Se tabel 6. Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor April 2014 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to væsensforskellige opgørelser, én om etnisk oprindelse og én om statsborgerskab.

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to væsensforskellige opgørelser, én om etnisk oprindelse og én om statsborgerskab.

Læs mere

Indholdsfortegnelse ! "! "! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>===

Indholdsfortegnelse ! ! ! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>=== Indholdsfortegnelse " " # $ % & &'( )* +* ), - (./ ( /. 0 1 0 1,23 ' 4 0 1 523 ' 4 6& 7 - (+' -#3089 7:0*( ";:0*( 3: :< :< :< =::>>=== 1. Beretning 1.1. Statsbibliotekets mission og hovedopgaver # 0*.

Læs mere

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Maj 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Maj 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet Maj 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet Marts 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om handicapindsatsen

Læs mere

Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019

Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019 Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019 Indhold Center for Maritim Sundhed og Samfund, CMSS... 2 1 Mission og vision... 2 1.1 Mission... 2 1.2 Vision... 2 1.3 Mål 2015-2019... 3 2

Læs mere

Opfølgning på resultatmål i udviklingskontrakt for 2009 til 2010 Opfølgning pr. 25. august 2010

Opfølgning på resultatmål i udviklingskontrakt for 2009 til 2010 Opfølgning pr. 25. august 2010 Bilag 2 Opfølgning på resultatmål i udviklingskontrakt for 2009 til 2010 Opfølgning pr. 25. august 2010 Afrapporteringen i nedenstående skema afspejler resultaterne i 2009 og første halvår af Signatur:

Læs mere

Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Revisionsudvalget og Intern Revision.

Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Revisionsudvalget og Intern Revision. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 11-11-2013 Sagsnr. 2013-46927 Bilag 1 - Beskrivelse af model 1, 2 og 3 Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns

Læs mere

Tillæg til. Årsrapport Tillæg til Årsrapport side 1

Tillæg til. Årsrapport Tillæg til Årsrapport side 1 Tillæg til Årsrapport 2003 Tillæg til Årsrapport 2003 - side 1 Forskning Tabel 1 Forskningsudgifter og forskningsårsværk Tabel 2 Videnskabelige publikationer Forskeruddannelse Tabel 3 Aktivitetstal for

Læs mere

Oplæg ved Landsforeningen SIND s Konference om FN s Handicapkonvention. 4. februar 2012 Signe Stensgaard

Oplæg ved Landsforeningen SIND s Konference om FN s Handicapkonvention. 4. februar 2012 Signe Stensgaard Oplæg ved Landsforeningen SIND s Konference om FN s Handicapkonvention 4. februar 2012 Signe Stensgaard Dagsorden Hvad er Institut for Menneskerettigheder? Hvad laver Institut for Menneskerettigheder?

Læs mere

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400 Statsrevisorerne 2013 Nr. 10 Rigsrevisionens faktuelle notat om orientering om nye internationale principper for offentlig revision - ISSA 200, 300 og 400 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om orientering

Læs mere

Administrative tjeklister

Administrative tjeklister Administrative tjeklister Revideret 19-04-2010 INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN 3 3 TJEKLISTE VEDRØRENDE

Læs mere