Årsrapport for. Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder (DCISM)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2003. for. Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder (DCISM)"

Transkript

1 Årsrapport 2003 for Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder (DCISM)

2 Årsrapport DCISM Side 2/15 1. Beretning 1.1 Præsentation af Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder Formålet med nærværende beretning er at give en præsentation af Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder (DCISM), herunder de to institutter, Institut for Internationale Studier (DIIS) og Institut for Menneskerettigheder (IMR), samt deres faglige og økonomiske resultater i DCISM er etableret i medfør af lov nr. 411 af 6. juni DCISM er en selvejende institution, der bevillingsmæssigt hører under Udenrigsministeriet. Årsrapporten udgør den første af sin slags fra Centret siden fusionen den 1. januar DCISM s formål er at styrke forsknings-, udrednings- og informationsvirksomheden i Danmark om internationale forhold, forstået som det udenrigs-, sikkerheds- og udviklingspolitiske område, konflikter, holocaust, folkedrab og politiske massedrab, samt menneskerettigheder i ind- og udland. I DCISM indgår som selvstændige enheder: 1) DIIS, omfattende de hidtidige aktiviteter under Dansk Udenrigspolitisk Institut, Center for Udviklingsforskning og Center for Freds- og Konfliktforskning. De hidtidige aktiviteter under Dansk Center for Holocaust- og Folkedrabsstudier indgår som en særlig sektion i instituttet, 2) IMR, omfattende de hidtidige aktiviteter under Det Danske Center for Menneskerettigheder, og De respektive institutter har ikke indgået egentlige resultatkontrakter med Ministeriet, men har indgået hhv. en Udviklingskontrakt og en Samarbejdsaftale, hvor bench-marking indgår som et væsentligt element Dansk Institut for Internationale Studier DIIS arbejder for opfyldelsen af sit formål på flere områder. Primært ved at udføre forskning, udredninger og redegørelser om internationale forhold med henblik på at vurdere Danmarks udenrigs- og sikkerhedspolitiske situation, herunder udviklingspolitiske problemstillinger. Sideløbende arbejdes der med at lave formidling af disse forskningsresultater, analyser og viden samt udøvelse af dokumentations-, biblioteks- og informationsvirksomhed. DIIS medvirker ved uddannelse af forskere, herunder støtte til udvikling af forskningskapacitet i udviklingslandene. Det er blandt andet et mål at fungere som bindeled mellem danske og internationale forskningsmiljøer Institut for Menneskerettigheder IMR er en national menneskerettigheds- og forskningsinstitution, hvis virke tager udgangspunkt i FN s Paris Principper fra IMR har som målsætning nationalt, regionalt og internationalt at fremme og udvikle viden om og respekt for menneskerettigheder og ligebehandling i lovgivning, i forvaltning og i praksis. Ønsket er

3 Årsrapport DCISM Side 3/15 at medvirke til en fredelig udvikling i verden, at forebygge voldelige konflikter og at bruge menneskerettigheder som redskab til forandring gennem dialog og rådgivning. Det er IMR s ambition at være blandt de førende institutioner på menneskerettighedsområdet. IMR arbejder på at fremme den teoretiske viden om de retlige standarder, deres rækkevidde og praktiske implementering. 1.2 Årets finansielle resultater DCISM har i 2003 sammenlagt haft et bevillingsmæssigt overskud på 4,8 mio. kr. Beløbet er inklusiv opsparede midler fra tidligere år fra de sammenlagte institutioner samt årets resultat fra indtægtsdækket virksomhed. Tabel 1, Oversigt over DCISM finansielle resultat i mio.kr. Indtægter 45,0 Udgifter 73,0 Resultat, brutto -28,0 Bevilling (nettotal) inkl. TB 31,3 Resultat, netto 3,3 Til videreførsel 4,8 Tabel 2, Akkumuleret resultat 2003 for DCISM korrigeret for forpligtelser Mio. kr. Akkumuleret bevillingsmæssigt overskud ultimo ,8 - Koldkrigsbevilling (optaget på TB03, vedr. 04), forpligtelse -6,1 - Forventet flytteudgifter i 2004, forpligtelse -1,0 - Forsvars- og Sikkerhedspolitiske studier til 2004 (ej forbrugte midler 2003) -0,8 Akkumuleret overskud korrigeret for disponerede midler -3,1 - Etnisk ligebehandling forventet optaget på TB04, af udgifter i ,0 Reelt overskud: Inkl. korrektion for allerede disponerede midler og TB-2004 vedrørende udgifter afholdt i 2003 Dette overskud fremkommer, når der er korrigeret for forud disponerede midler til flytning, koldkrigsudredning, Forsvars- og Sikkerhedspolitiske studier samt korrigeres for en forventet merbevilling på 3,0 mio. kr. til etnisk ligebehandling midler der forventes optaget på TB-2004, men som kunne have været optaget på TB-2003, Finansministeriet er underrettet herom. 1.3 Årets faglige resultater Året 2003 bar på alle områder præg af sammensmeltningen mellem de fire institutioner under DIIS og IMR. En fusion som førte mange udfordringer med sig, men som i løbet af året også udmøntede sig i nogle spændende åbninger for fagligt samarbejde mellem de to institutter. Fredag den 13. juni blev der afholdt en fælles DCISM samarbejdsdag, hvor der blev identificeret flere muligheder for I alt -0,1

4 Årsrapport DCISM Side 4/15 fælles projekter og aktiviteter. Åbninger som efterfølgende har resulteret i konkrete projekter med deltagelse af begge institutter, herunder bl.a. bogproduktion og seminarrække om globale offentlige goder, som opfølgning på initiativ fra Udenrigsministeriets Råd for Udviklingssamarbejde, og 10- året for folkemordet i Rwanda Dansk Institut for Internationale Studier År 2003 var præget af sammenlægningen af de 4 institutter til ét institut. DIIS består af de tidligere aktiviteter under Dansk Udenrigspolitisk Institut, Center for Udviklingsforskning og Center for Freds- og Konfliktforskning. De hidtidige aktiviteter under Dansk Center for Holocaust- og Folkedrabsstudier indgår som en særlig sektion i instituttet. Megen tid er gået med oprettelse af nye afdelinger, ansættelse af afdelingschefer, fordeling af budgetter, udarbejdelse af udviklingskontrakter, udarbejdelse af normer og endelig den fysiske flytning. Ikke desto mindre er en række af normale aktiviteter blevet fortsat, workshops, konferencer, bogudgivelser, udredninger, redegørelser og konsulentarbejde. De tidligere ulandsafdelinger, sikkerheds- og konfliktafdelingen og holocaust- og koldkrigsafdelingen samt koldkrigsudredningsenheden har været mindre berørt af forandringerne, medens Europaafdelingen har været stærkt berørt Institut for Menneskerettigheder På strategiområdet blev der i 2003 arbejdet med fire kompetenceområder: Menneskeretlige standarder, menneskerettigheder i samfundsudvikling og kapacitetsopbygning, menneskerettigheder og beskyttelse af udsatte grupper, menneskerettigheder i social og kulturel praksis. En revision af strategiplanen for og handlingsplaner for 2004 blev igangsat, hvor der bl.a. arbejdes med tre nye forskningstemaer og et nyt fælles værdisæt. Processen er startskuddet til et langt mere omfattende strategiarbejde, som vil finde sted i Forskningen var i 2003 koncentreret omkring fire hovedemner: Flygtninge- og statsborgerskabsproblematikken, hvor to forskere har færdiggjort hhv. en bog om Flygtninge i Danmark samt en Ph.d. afhandling om statsborgerskabsrettigheder. De udelelige menneskerettigheder, herunder sociale rettigheder, repræsenterer delvis ny forskning om menneskerettighedernes indbyrdes sammenhæng, dels færdiggørelsen af et værk om sociale rettigheder i Danmark. Inden for Menneskerettighedernes historie er der færdiggjort manuskripter til dels en doktorafhandling om, hvorledes historieforskningen kan bidrage til en dybere forståelse af menneskerettighederne, dels en Ph.d. afhandling om retslig og politisk myndighed i Danmark mellem 1750 og Et fjerde tema har været Menneskerettigheder og udvikling, hvor der er opstartet et projekt om rettighedsbaseret udvikling omhandlende menneskerettighedernes integration i bistandspolitikken. Et værk om politimyndighed i overgangssamfund er færdiggjort og en Ph.d. afhandling om forskelle i hhv. regionale og internationale reaktioner i forhold til menneskerettighedskrænkelser i Zimbabwe er påbegyndt. Endelig er der taget skridt til at styrke forskningen om civile og politiske rettigheder. Centralt i forskningen var desuden udarbejdelsen af høringssvar i forbindelse med danske lovforslag, EU-retlige og andre internationale initiativer af menneskeretlig relevans. Det primære fokus for det nationale arbejde i 2003 var, udover menneskerettigheder, ligebehandling, integration, mangfoldighed og Klagekomitéen for Etnisk Ligebehandling. Hovedfunktioner omfattede udredning, analyser og høringssvar samt rapportering til internationale organer. Klagekomitéen har som opgave at behandle konkrete klager over forskelsbehandling på grund af race eller etnisk oprindelse. Komitéen behandler tillige klager over, at en person er blevet udsat for repressalier som følge af, at vedkommende har klaget over forskelsbehandling på grund af race eller etnisk oprindelse.

5 Årsrapport DCISM Side 5/15 Som led i arbejdet med at fremme mangfoldighed har Instituttet i 2003 været med til at stifte den såkaldte MIA-pris, en frontløberpris til virksomheder, der aktivt fremmer mangfoldighed og er med til at forhindre forskelsbehandling i deres organisation. Øvrige aktiviteter i 2003 har bl.a. omfattet handikappede personers rettigheder, kvinders rettigheder, børns rettigheder og privatlivsbeskyttelse. IMR udvikler og gennemfører menneskerettighedsprogrammer internationalt i samarbejde med statslige myndigheder, uafhængige institutioner og civilsamfund. IMR s partnerskabsprogrammer var i 2003 organiseret i fire tematiske programområder: i) Access to Justice, ii) reform af lovgivning og statslige institutioner, iii) civilsamfundet, iv) universiteter og forskningsinstitutioner. Et forholdsvist nyt område, menneskerettigheder og erhverv, er under opbygning. Formålet er at fremme virksomheders sociale ansvar med udgangspunkt i menneskerettighederne. Dette gøres i samarbejde med Dansk Industri og Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene. Flere større planning base publikationer blev iværksat med henblik på at sikre erfaringsopsamling, herunder om civilsamfundsorganisationer, reform af statslige institutioner og Juvenile Justice. Endvidere blev publikation om globale offentlige goder iværksat. På uddannelsesområdet blev der i 2003 arbejdet såvel nationalt som internationalt indenfor to fokusområder: Det generelle, der retter sig mod målgrupper, hvis profession har menneskeretlige aspekter og Det tematiske, der retter sig mod repræsentanter for retssektoren. Arbejdet omfattede afholdelse af kurser, udvikling af materiale og undervisningsplaner, implementering samt evaluering af effekt. Udover den generelle informationsvirksomhed indgik Instituttet som konsulent for Europarådet, EU og den tyrkiske stat i planlægningen af en omfattende awareness-kampagne om menneskerettigheder og demokrati til hele den tyrkiske befolkning. Instituttet planlagde i samarbejde med Zentropa desuden et projekt der søger at etablere et permanent udstillingscenter om menneskerettigheder og demokrati. Instituttet var, i samarbejde med DIIS, ligeledes ansvarlig for afholdelsen af Danmarks første Auschwitz-mindedag om folkedrab d som led i arbejdsgruppe under Udenrigsministeriet. Lande, hvor IMR i 2003 havde projekter med lokale samarbejdspartnere : Benin, Gambia, Kenya, Malawi, Mozambique, Niger, Rwanda, Tanzania, Uganda, Kina, HongKong, Indonesien, Vietnam, Cambodia, Nepal, Sri Lanka, Guatemala, Rusland, Georgien, Ukraine, Kirgisistan, Tadsjikistan, Rumænien, Bulgarien, Tyrkiet, Albanien, Bosnien & Hercegovina, Kroatien, Makedonien, Montenegro, Serbien, Kosovo, Afghanistan, Irak og Iran. 1.4 Forventninger til det kommende år Fagligt arbejde Arbejdet med at styrke forskningssamarbejde inden for rammerne af DCISM vil fortsat være en prioritet i Som led i en længere proces, er der i starten af året blevet identificeret mulige samarbejdsflader inden for bestemte emneområder så som bistandspolitik, globalisering, terrorbekæmpelse og det Arabiske Initiativ. Herudover vil der foregå en fortsat konsolidering og udvikling af det faglige arbejde på de respektive institutter. År 2004 kommer således til at vise de første positive resultater af sammenføringen. Der er kommet gang i flere tværgående projekter såsom ovennævnt støtten til Udenrigsministeriets arabiske initiativ. Udredningen om humanitær intervention efter 1999 er sat i gang, der er indledt et tværgående samarbejde om Asiensforskning, og der er gang i et samarbejde om EU's nabolande, Rusland, Ukraine og Belarus.

6 Årsrapport DCISM Side 6/15 På DIIS diskuteres den overordnede strategi fortsat med henblik på fastlæggelse i Forventningerne for 2004 er indeholdt i de enkelte afdelingers resultatkontrakter med Udenrigsministeriet, henholdsvis indgåede aftaler med forsvarsministeriet. Instituttet vil i løbet af efteråret 2004 søge at udarbejde en samlet strategi. På IMR vil der være særlig fokus på de i handlingsplanen for 2004 nye forskningstemaer: Menneskeretlige standarder, deres udvikling og implementering; globalisering og menneskerettigheder; menneskerettigheder og beskyttelse af udsatte grupper samt øvrige indsatsområder så som ligebehandling, uddannelsesprogrammer og informationsvirksomhed i forhold til Instituttets virke, herunder særligt det internationale arbejde. Fagbibliotek Biblioteket var i 2003 præget af henholdsvis sammenlægning og ombygning, som følge af fusionen. Biblioteket er nu fuldt operationelt og vil i 2004 udbygge og cementere dets position som dansk dokumentationscentrum for forskning i hele spektret af internationale relationer og menneskerettigheder. Biblioteket rummer mere end bind, bøger og rapporter og abonnerer på over tidsskrifter og årbøger. Udover egne samlinger indgår materialer fra de tidligere biblioteker i Udenrigsministeriet og Danida. Organisation og personale Udvikling og samkøring af alle de administrative retningslinier for den samlede organisation vil være et prioriteret område i På systemområdet arbejdes der med den videre implementering af DCISM s nye ressource- og aktivitetsstyringssystem (ARS) samt opgraderingen af Navision Stat. På det personalepolitiske område forestår der et arbejde med at etablere en fælles personalepolitik for DCISM og de to underliggende institutter. 1.5 Oversigt over hovedkonti Årsrapporten omhandler udelukkende hovedkonto Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder. 2. Målrapportering 2.1 Skematisk oversigt Institut for Menneskerettigheder I nedenstående afrapporteres IMR s, internt fastlagte, mål for 2003 i skematisk form. De overordnede resultatkrav dækker såvel den ordinære bevilling som eksternt finansierede projektbevillinger. Hovedparten af Instituttets aktiviteter vedrører eksternt finansierede projektbevillinger. Resultatberetning for Samarbejdsaftalen fremsendes separat til Udenrigsministeriet d. 1. juli Rapportering i forhold til Instituttets øvrige projektportefølje sker på projektniveau og afrapporteres bilateralt til Udenrigsministeriet og øvrige donorer. Forskningsarbejdet repræsenterer en række forskellige fag og forskningstraditioner, som supplerer og udfordrer hinanden i udforskningen af menneskerettighederne. Nationalt arbejdes der med udredning og analyser. Der afholdes seminarer og kurser. Instituttet oplyser og rådgiver om menneskerettigheder og ligebehandling og rapporterer til internationale organer om menneskerettigheder i Danmark. Internationalt skaber Instituttet redskaber og forudsætninger for at styrke menneskerettighe-

7 Årsrapport DCISM Side 7/15 derne i udvalgte lande. Siden 1993 har Instituttet udført konsulentopgaver og projekter i Afrika, Europa, Kaukasus og Centralamerika. Desuden udvikles materialer og undervisning for blandt andet grundskolen, politiskolen og en række professionelle grupper i Danmark og i udlandet, ligesom der udarbejdes kommunikations- og kampagnerådgivning på området, og laves materialer, bøger rapporter, websites og andet IKT om menneskerettigheder. Tabel 3, indikatorer, 2003, IMR Resultatkrav Årsstatus Bemærkninger Deltagelse i eksterne udvalg, bestyrelser m.v. Antal Institutarrangementer (kurser, konferencer, offentlige møder m.v.) Antal modtagne klager, Klagekomitéen for Etnisk Ligestilling *) Ekskl. mindre tidsskrifter, pjecer, rapporter, foldere m.v. 83 Målopfyldelsen vurderes at være tilfredsstillende 134 Målopfyldelsen vurderes at være tilfredsstillende 15 Målopfyldelsen vurderes at være tilfredsstillende. Resultatet skal ses i lyset af, at bevillingen blev givet i 2. halvdel af året Antal større bogproduktioner* 10 Målopfyldelsen vurderes at være tilfredsstillende. To bogproduktioner blev forsinket, men udgives i 2004 Antal videnskabelige artikler 37 Målopfyldelsen vurderes at være tilfredsstillende Antal større artikler i dagspressen 3 Målopfyldelsen vurderes at være tilfredsstillende Antal kronikker 7 Målopfyldelsen vurderes at være tilfredsstillende Antal taler, foredrag m.v. 143 Målopfyldelsen vurderes at være tilfredsstillende Antal besøg på humanrights.dk Målopfyldelsen vurderes at være tilfredsstillende Antal besøg på menneskeret.dk Målopfyldelsen vurderes at være tilfredsstillende Antal besøg på NHRI.net Målopfyldelsen vurderes at være tilfredsstillende Antal eksternt finansierede projekter: Afrika Antal eksternt finansierede projekter: Europa (inkl. DK), Baltikum, SNG Antal eksternt finansierede projekter: Mellemamerika Antal eksternt finansierede projekter: Tværregionale 35 Målopfyldelsen vurderes at være tilfredsstillende 45 Målopfyldelsen vurderes at være tilfredsstillende 24 Målopfyldelsen vurderes at være tilfredsstillende 24 Målopfyldelsen vurderes at være tilfredsstillende Antal projektevalueringer 5 Målopfyldelsen vurderes at være tilfredsstillende

8 Årsrapport DCISM Side 8/ Dansk Institut for Internationale Studier I nedenstående tabeller afrapporteres mål for de respektive afdelinger i DIIS. Tabel 4, koldkrigsudredningen Mål Status Bemærkninger Arkivstudier gennemført i danske arkiver, samt i Moskva, Warszawa, Prag, Berlin, Bruxelles, Paris, London, Washington, D.C. og de amerikanske præsidentarkiver Arbejdet med udredningen om Danmarks sikkerhedspolitiske situation under den kolde krig fortsatte i det store og hele efter planen, dog med en mindre forsinkelse i medfør af et midlertidigt stillingsstop som følge af institutsammenlægningerne. Tabel 5, afdelingen for holocaust- og folkedrabsstudier Mål Status Bemærkninger Afholdelse af Auschwitzdag Undersøgelse af dansk flygtningepolitik Udforskning af holocaust og andre folkedrab Afholdt igen i 2004 Arkivundersøgelse gennemført, elektronisk database over samtlige flygtningesager er færdiggjort 2 antologier, 1 monografi samt videnskabelige artikler Udføres ph.d.-afhandlinger I gang Færdiggøres i 2004 og 2005 Ekstern undervisning og konsulenttjeneste Pågår løbende Tabel 6, afdelingen for europaforskning Mål Status Bemærkninger Udgivelse af bøger 8 Artikler i peer reviewed tidsskrifter og edited volumes Working papers og konferencepapirer Formidling til et bredere publikum Anonym referee i forhold til tidsskriftartikler og bøger 34 Et stort antal Et stort antal avisartikler og utallige offentlige foredrag Et stort antal

9 Årsrapport DCISM Side 9/15 Tabel 7, afdelingen for sikkerheds- og konfliktstudier Mål Status Bemærkninger Forsvars- og sikkerhedspolitisk forskning Krav: publikationer med peerreview Formidling til Ministerier og den danske offentlighed Krav: Formidling i medierne: Krav: interviews og kronikskrivning Afdelingen har fået udgivet publikationer med peer-review på både dansk og engelsk Der er udgivet e-briefs og forskningsrapporter samt afholdt konferencer og seminarer Der er givet interviews til aviser, radio og TV hver eneste uge og der er skrevet adskillige aviskronikker Udredninger for bestyrelse og Folketing Krav: De skal foretages på anmodning fra ovennævnte Policy udvikling Krav: bidrage til udvikling af dansk sikkerhedspolitik Afdelingen sagde ja til at lave en udredning for Folketinget om Irak som skal afleveres i efteråret 2004 Afdelingen havde repræsentant i Bruun udvalget og har fungeret som rådgiver for fagministerier. Der er også holdt oplæg for flere partier. Forskernetværk Krav: deltage i internationalt forskningssamarbejde Afdelingens medlemmer har deltaget i internationale konferencer og inviteret udenlandske forskere til arrangementer i Danmark Ekstern finansiering Krav: tiltrække eksterne forskningsmidler Udvikle ekspertise Krav: øge antallet af forsvarsog sikkerhedspolitiske eksperter Afdelingen har fået finansieret projekter af Udenrigsministeriet og Folketinget Afdelingen har ansat en ph.d. stipendiat, øget antallet af forskere og undervist i sikkerhedspolitiske emner ved en lang række institutioner

10 Årsrapport DCISM Side 10/15 Tabel 8, afdelingen for udviklingsforskning (DoDR) og afdelingen for globaliserings- og governanceforskning (G&G) 1. Forskningsaktiviteter Resultatkrav: Uafhængig samfundsvidenskabelig forskning i Danmark af international kvalitet og af relevans for det internationale udviklingssamarbejde. 2. Forskningsbaserede ydelser Resultatkrav: Afdelingen forventes at deltage aktivt i dansk og internationalt forskningssamarbejde, forskeruddannelse, undervisning, træning af udviklingspraktikere, og konference organisering Årsstatus: Målet er opfyldt Resultatkravet er opfyldt, idet afdelingens forskere har produceret publikationer der modsvarer resultatkontraktens kvalitetskrav og overstiger kontraktens kvantitetskrav Årsstatus: Målet er opfyldt Resultatkravet er opfyldt for samtlige indikatorer Bemærkninger: Publikationer er opdelt i a) peer reviewed artikler og bogkapitler (i alt 27), b) konference og arbejdspapirer (i alt 36), c) dansksprogede artikler (i alt 9), og policy briefings/policy papers (i alt 11). Det bemærkes at forskeres publikations output måles over en 3-årig periode, hvorfor kvantet kan variere fra år til år. Bemærkninger: Målopfyldelsen er ikke jævnt fordelt på enkeltforskeres bidrag, men da denne i lighed med resultatkrav 1 måles over en 3-årig periode forventes dette at udjævne sig på sigt. 3. Forskningsbaserede udredninger og redegørelser Resultatkrav: Afdelingen forventes at bidrage med indtjening via konsulentarbejde, indtægtsdækkede redegørelser og indtægtsdækket forskning Årsstatus: Målet er opfyldt Resultatkrav er opfyldt, idet afdelingens indtægtsdækning for 2003 har bidraget positivt til det samlede DIIS. Bemærkninger: Målopfyldelsen er ikke jævnt fordelt på enkeltforskeres bidrag, men da denne i lighed med resultatkrav 1 måles over en 3-årig periode forventes dette at udjævne sig på sigt. Vedrørende Europaafdelingen skal det understreges, at afdelingens medarbejdere først blev flyttet sammen pr. 1.oktober Fordi Europaafdelingens medarbejdere således var fysisk placeret i forskellige institutioner i 9 måneder af året, blev der ikke indgået resultatkontrakt med eksterne opdragsgivere. Derfor fastholdes de almindeligt gældende regler for mål for forskningsinstitutioner. I forhold til de almindeligt gældende regler for produktion for forskningsinstitutioner har Europaafdelingens medarbejdere leveret over de forventede produktionsmål. 2.2 Uddybende analyser og vurderinger Institut for Menneskerettigheder Som led i arbejdet med Instituttets strategiplan for 2005 forventes det, at Instituttet, via det netop etablerede aktivitets- og ressourcestyringssystem (ARS), vil udvikle og differentiere indikatorerne for Instituttets virke yderligere og dermed fremme mål- og resultatstyringen gennem en bedre kobling af denne med Instituttets økonomistyring.

11 Årsrapport DCISM Side 11/15 IMR indgik pr. 1. januar 2004 en ny Samarbejdsaftale med Udenrigsministeriet. Formålet med Samarbejdsaftalen er over en længere periode at identificere, planlægge og gennemføre programmer, projekter og andre udviklingsrelaterede aktiviteter til gavn for udviklingslandenes befolkninger i overensstemmelse med gældende danske bistandspolitiske målsætninger og strategier. Samarbejdsaftalen omfatter to hovedområder: - Støtte til forsknings, udrednings og uddannelsesarbejde af relevans for Danmarks udviklingssamarbejde, herunder oplysningsarbejde i tilknytning til aktiviteterne. - Støtte til IMR s projektaktiviteter i udviklingslandene, herunder oplysningsarbejde i tilknytning til aktiviteterne. Aftalen medvirker ligeledes til en forbedret mål- og resultatstyring, idet der fremover ikke kun anvendes indikatorer på projektniveau, men også på et mere overordnet rammeniveau. Instituttet har i 2003/04 taget et første skridt i denne retning ved at koncentrere projektporteføljen yderligere hen imod etablering af egentlige landeprogrammer, f.eks. Malawi og Niger, og formulere landestrategier samt indikatorer på hhv. lande- og programniveau. Arbejdet med indikatorer understøttes af en større IMR udredning. Arbejdet forventes at blive færdiggjort i 2004 og udgør 2. fase af et langsigtet udredningsarbejde Dansk Institut for Internationale Studier Vedrørende aktiviteter i afdelingen for udviklingsforskning og afdelingen for globaliserings- og governanceforskning falder hovedparten af disse under Udviklingskontrakt: delaftale om bistandsrammen Formålet med denne kontrakt er dels at specificere mål og ydelser finansieret af tilskuddet fra bistandsrammen, og dels at sætte rammen for en løbende dialog med Udenrigsministeriet om bistands- og udviklingsrelevant forskning, udredning og redegørelser, uddannelse og formidling samt om behovet for viden og kapacitet til at styrke Danmarks deltagelse i det internationale udviklingssamarbejde. Det er også kontraktens formål at skabe stabile rammer for udviklingsforskningen på DIIS i kontraktperioden. Endelig er kontrakten grundlaget for den årlige rapportering om tilskuddet fra bistandsrammen. Hvad udviklingsforskningen angår, arbejder DIIS (jf. Lov nr. 411 af 6. juni 2002, 1 og 2) for opfyldelsen af sit formål ved at udføre: 1. Uafhængig samfundsvidenskabelig forskning af relevans for det internationale udviklingssamarbejde. 2. Forskningsbaserede ydelser. 3. Forskningsbaserede udredninger og redegørelser samt resultatformidling af relevans for Danmarks deltagelse i det internationale udviklingssamarbejde. Resultater for 2003 er analyseret i Intern evaluering af udviklingsforskningen ved DIIS (februar 2002), diskuteret og godkendt af Udenrigsministeriet 31. marts Resultatkontrakten dækker 14.5 seniorforskerårsværk for det samlede DIIS, hvoraf DoDRs og G&Gs andel i 2003 har været 14. Da den endelige overordnede strategi fortsat diskuteres, er forventningerne til 2004 indeholdt i de respektive afdelingers resultatkontrakter med Udenrigsministeriet, henholdsvis indgåede aftaler med Forsvarsministeriet.

12 Årsrapport DCISM Side 12/15 3. Regnskab 3.1 Driftsregnskab Tabel 9, regnskab for DCISM 2003 ( ) Centret er etableret ved lov pr Regnskab 2002 Budget 2003 Regnskab 2003 Difference Budget 2004 Udgifter - 54,7 73,0 18,3 60,1 Indtægter - 35,7 45,0 9,3 17,6 Resultat, brutto - 19,0 28,0 9,0 42,5 Bevilling (nettotal) - 19,0 31,3 12,3 42,5 Resultat, netto - 0,0 3,3 3,3 0,0 Overskud fra IV 0,6 0,0 0,9 1,5 0,0 Resultat inkl. IV overskud 0,6 0,0 4,2 4,8 0,0 Det samlede driftsregnskab inkl. overskud fra Indtægtsdækket virksomhed udviser et overskud på 4,8 mio. kr. beløbet er inklusiv opsparede midler fra tidligere år fra de fem sammenlagte institutioner. Differencen på udgiftssiden modsvares af tilsvarende større indtægter herunder tilførte midler i forbindelse med tillægsbevilling samt administrationsbidrag fra eksterne bevillinger, der bidrager til fællesudgifterne. Af større udgifter i 2003 kan nævnes 6,5 mio.kr. i forbindelse med etablering og flytning af Centeret samt Institut for Menneskerettigheders implementering af lov om etnisk ligebehandling der blev iværksat med virkning fra 1. juli 2003 beløbet hertil udgjorde 3,0 mio. kr. 3.2 Bevillingsafregning og akkumuleret resultat Tabel 10, bevillingsafregning for DCISM (mio. kr.) Hovedkonto Driftsbevilling Bevilling Regnskab Årets overskud Disp. overskud der bortfalder Akkumuleret overskud til videreførsel ultimo året - Lønsum 38,4 39,5-1,1 - -1,1 - Øvrig drift -6,1-11,5 5,4-5,4 - I alt 32,3 28,0 4,3-4,3

13 Årsrapport DCISM Side 13/15 Tabel 11, akkumuleret resultat, DCISM (mio. kr.) Hovedkonto Ultimo 2000 Ultimo 2001 Ultimo 2002 Årets resultat Ultimo ,8 4,8 Et akkumuleret overskud primo 2003 på 0,5 mio. kr. er blevet videreført fra Dansk Center for Menneskerettigheder, akkumuleret overskud ultimo Indtægtsdækket virksomhed Tabel 12, akkumuleret resultat for ordninger for indtægtsdækket virksomhed (1.000 kr.) Konsulentydelser

14 Årsrapport DCISM Side 14/ Tilskudsfinansierede aktiviteter DCISM har i årets løb modtaget tilskud fra følgende kilder: Tabel 13 Tilskudsgiver: IMR DIIS Tilskudsgiver: IMR DIIS Britisk Council X Norsk Hydro X Care Danmark X Novo Nordisk A/S X Carl Bro X Nævnet for EU Oplysning X Center for konfliktløsning X OHCHR X CIRIUS, Nordic Council of Ministers X PricewaterhouseCoopers X Danfoss X Projektrådgivningen X Danida X X Rigspolitichefen X DFID, Dep. for International Development, UK X Røde Kors, Dansk X Eleni Nakou Foundation, UK X Raoul Wallenberg Instituttet X EU X X Red barnet X Flygtningehjælpen X X Roskilde Universtitetscenter X Folkehøjskolen X Rådet for Ulandsforskning X Folkekirkens Nødhjælp X De Samvirkende Invalideorganisationer X Forskningsrådene X X Shell X Forsvarsministeriet X SIDA X Försvarshögskolan, Sverige X SOROS, Columbia Universitet, NY, X FRESTA X X Statens Pædagogiske Forsøgscenter X Grundfos A/S X Statoil X IFAD, Internat. Fund for Agricultural Development, Italien X Tips og Lottomidler X IIED, Internat. Inst. for Environment & Development, UK X T&B Consult X IOM X Udenrigsministeriet X X Internation Media Service X Undervisningsministeriet X IRCT X UNDP X KPMG Consulting X UNHCR X LO Skolen X Universitetet i Lund X Mac Arthur Fund, UK X US-Embassy X Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration X World Bank X NCC Treasury X WWF X NORAD X Åbo Akademi X Nordisk Ministerråd X

15 Årsrapport DCISM Side 15/15

Forslag til Lov om etablering af Dansk Institut for Internationale Studier. Kapitel 1. Etablering og formål

Forslag til Lov om etablering af Dansk Institut for Internationale Studier. Kapitel 1. Etablering og formål Udenrigsudvalget 2011-12 URU alm. del Bilag 134 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET UDKAST Forslag til Lov om etablering af Dansk Institut for Internationale Studier Kapitel 1 Etablering og formål 1. Med det

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002.

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002. 1 Bilag 63 Finansministeriet. København, den 26. november 2002. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at ændre virksomhedsregnskabet, således at det opbygges med en beretning,

Læs mere

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. november 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Internationale Opgaver - en introduktion. Snorre Chr. Andersen sektionsleder, operativt beredskab

Beredskabsstyrelsens Internationale Opgaver - en introduktion. Snorre Chr. Andersen sektionsleder, operativt beredskab Beredskabsstyrelsens Internationale Opgaver - en introduktion Snorre Chr. Andersen sektionsleder, operativt beredskab Det lovmæssige grundlag Beredskabsloven 3 Forsvarsministeren kan bestemme, at redningsberedskabet

Læs mere

Bilag 4. Rapport om den løbende årsrevision ved IT-Universitetet i København. Februar 2010

Bilag 4. Rapport om den løbende årsrevision ved IT-Universitetet i København. Februar 2010 Bilag 4 Rapport om den løbende årsrevision ved IT-Universitetet i København Februar 2010 RAPPORT OM REVISIONEN VED IT-UNIVERSITETET I KØBEN- HAVN 1 Løbende revision ved IT-Universitet i København i oktober

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

2014 Udgivet den 25. april 2014. 23. april 2014. Nr. 393. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

2014 Udgivet den 25. april 2014. 23. april 2014. Nr. 393. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Lovtidende A 2014 Udgivet den 25. april 2014 23. april 2014. Nr. 393. Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution

Læs mere

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om STRATEGI 2013-2016 EN NY FOR ANKRI NG FORORD EN NY FORANKRING Institut for Menneskerettigheder fejrede sit 25-års-jubilæum den 5. maj 2012. På 25 år er instituttet vokset fra at være et lille menneskerettighedscenter

Læs mere

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut I medfør af 3 stk. 2 i lov nr. 326 af 5. maj 2004 om sektorforskningsinstitutioner fastsætter økonomi- og erhvervsministeren denne vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut.

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling NAVN OG HJEMSTED 1 Center for Kultur og Udvikling (CKU) er en selvejende institution. CKU s hjemsted er København. CKU er undtaget

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter Januar 2011 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Indledning Dansk Flygtningehjælps arbejde er baseret på humanitære principper og grundlæggende menneskerettigheder. Det er organisationens formål at bidrage til at

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler.

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler. Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler April 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009 DANSK CENTER FOR INTERNATIONALE STUDIER OG MENNESKERETTIGHEDER

ÅRSRAPPORT 2009 DANSK CENTER FOR INTERNATIONALE STUDIER OG MENNESKERETTIGHEDER ÅRSRAPPORT 2009 DANSK CENTER FOR INTERNATIONALE STUDIER OG MENNESKERETTIGHEDER Årsrapport 2009 for Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder Udgivet af: Dansk Center for Internationale

Læs mere

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014 EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 16/07/2014 DET ALMINDELIGE BUDGET - REGNSKABSÅRET 2014 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 13, 21, 22 BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014 EUR FRA KAPITEL - 1305 Instrument

Læs mere

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN

Læs mere

Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet

Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet Priserne er gældende fra 1. juli 2013 Alle priser i danske kroner inklusiv moms. * Visse operatører tager en ekstra afgift for samtaler i deres net i udlandet.

Læs mere

GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI

GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI INTRO SYSTEMATISK OG MÅLRETTET INDSATS I SAMARBEJDE MED GRØNLAND MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders mission i Grønland er at fremme og beskytte menneskerettighederne.

Læs mere

Administrative tjeklister

Administrative tjeklister Administrative tjeklister Revideret 19-04-2010 INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN 3 3 TJEKLISTE VEDRØRENDE

Læs mere

Resultatkontrakt 2013

Resultatkontrakt 2013 Resultatkontrakt 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 1 2. Mission... 1 3. Vision... 1 4. Revisionens fokus... 1 5. Præsentation af produkter og ydelser - opgavehierarkiet... 2 6. Mål og resultatkrav...

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S November 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 23. februar 2015.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 23. februar 2015. Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00 2,50 60,00 Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00

Læs mere

Administrative tjeklister. Bilag 7

Administrative tjeklister. Bilag 7 Administrative tjeklister Bilag 7 Som anført i partnerskabsaftalen påhviler det partnerskabsorganisationen at have den fornødne administrative kapacitet til at sikre en forsvarlig og betryggende forvaltning

Læs mere

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014 1 Strategisk styring med resultater i fokus September 2014 INDHOLD FORORD 3 RAMME FOR MÅL- OG RESULTATPLANEN 4 MÅL- OG RESULTATPLANEN 6 1. STRATEGISK MÅLBILLEDE 7 2. MÅL 8 3. OPFØLGNING 10 DEN GODE MÅL-

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Årsberetning 2003. for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB)

Årsberetning 2003. for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB) Årsberetning 2003 for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB) Indhold 1. Beretning.......... 1.1 Præsentation af ViFAB..... 1.2 ViFABs overordnede finansielle og faglige resultat.

Læs mere

VIDENREGNSKAB. Velkommen til professionshøjskolernes videnregnskab for 2013 som samtidig er professionshøjskolernes første videnregnskab

VIDENREGNSKAB. Velkommen til professionshøjskolernes videnregnskab for 2013 som samtidig er professionshøjskolernes første videnregnskab VIDENREGNSKAB Velkommen til professionshøjskolernes videnregnskab for 2013 som samtidig er professionshøjskolernes første videnregnskab VIDENREGNSKAB 2013 Professionshøjskolerne modtog i 2013 for første

Læs mere

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400 Statsrevisorerne 2013 Nr. 10 Rigsrevisionens faktuelle notat om orientering om nye internationale principper for offentlig revision - ISSA 200, 300 og 400 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om orientering

Læs mere

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. februar 2015.

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. februar 2015. samtaler Afghanistan 3,16 9,16 9,16 11,20 8,11 8,00 2,00 80,00 Albanien 3,16 6,36 6,36 11,20 3,10 4,80 2,00 48,00 Algeriet 3,16 9,16 9,16 11,20 8,11 8,00 2,00 80,00 Andorra 3,16 6,36 6,36 11,20 3,10 4,80

Læs mere

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014.

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014. Aktstykke nr. 19 Folketinget 2013-14 Bilag Afgjort den 21. november 2013 19 Finansministeriet. København, den 12. november 2013. a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning

Læs mere

Afgjort den 19. marts 2015. Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 19.03.2015.

Afgjort den 19. marts 2015. Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 19.03.2015. Aktstykke nr. 109 Folketinget 2014-15 Afgjort den 19. marts 2015 Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 19.03.2015. Justitsministeriet. København,

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013. 1 CARE Danmarks strategi 2014

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013. 1 CARE Danmarks strategi 2014 TRATEGI 2014 Spare og låne grupper Bæredygtig Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013 1 I verdens fattigste landområder er det hårdt arbejde at skaffe mad nok til at overleve. Her er klimaet, adgang

Læs mere

RAPPORT. Antikorruptionsberetning 25. MARTS 2015. rødekors.dk

RAPPORT. Antikorruptionsberetning 25. MARTS 2015. rødekors.dk RAPPORT 25. MARTS 2015 Antikorruptionsberetning 2014 rødekors.dk INDHOLD 1 Indledning... 3 2 Aktuelle Korruptionssager... 4 2.1 Zimbabwe (C1029)... 4 2.2 Uganda (C1290)... 4 2.3 Guinea (C1298)... 4 2.4

Læs mere

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Sprogpolitik for RUC

Sprogpolitik for RUC ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Rektoratet Notat Sprogpolitik for RUC DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 11. januar 2006/HTJ 2006-00-015/0001 I Roskilde Universitetscenters strategiplan for 2005-2010 fastslås det

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 24. august 2015.

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 24. august 2015. Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Andorra 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 100,00 Angola

Læs mere

Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International.

Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International. 1 Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International. Baggrund og overordnet rationale. Nedenstående bygger på de analyser og diskussioner, der er lavet frem til nu, og som senest

Læs mere

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo...

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo... Side 1 af 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Organisation og administration Kapitel 2 Rapportering Kapitel 3 Planlægning Kapitel 4 Årsberetning Bilag CIR1H nr 9499 af 04/08/2010 Gældende Offentliggørelsesdato:

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om orientering om nedlæggelsen af Kontaktudvalget for Offentlig Revision og videreførelsen af samarbejdet om revisionen af den offentlige sektor December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE

Læs mere

Nyt ledelsesinformationssystem på Socialforskningsinstituttet

Nyt ledelsesinformationssystem på Socialforskningsinstituttet Nyt ledelsesinformationssystem på Socialforskningsinstituttet Ole Gregersen Afdelingsleder Socialforskningsinstituttet SAS Forum 2006 Morgendagens IT-udfordringer Falkonercenteret 4. oktober 2006 Disposition

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

TOPLEDELSENS FORVENTNINGER TIL ØKONOMIFUNKTIONENS FORSKELLIGE ROLLER

TOPLEDELSENS FORVENTNINGER TIL ØKONOMIFUNKTIONENS FORSKELLIGE ROLLER TOPLEDELSENS FORVENTNINGER TIL ØKONOMIFUNKTIONENS FORSKELLIGE ROLLER DELOITTE STYRINGSAGENDA 2015 ANTONINO CASTRONE UNIVERSITETSDIREKTØR, AAU CV Antonino Castrone Arbejde 2014 Universitetsdirektør, Aalborg

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6,

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Torsdag den 17. juni 2010 på Experimentarium kl. 15.00 18.00 Deltagere: Nils O. Andersen, Randi Brinckmann Wencke, Claus Hviid Christensen og Wenche Erlien, Gitte Bailey

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Interesseorganisationer i politiske arenaer. Resultater fra et forskningsprojekt. Anne Skorkjær Binderkrantz. Institut for Statskundskab

Interesseorganisationer i politiske arenaer. Resultater fra et forskningsprojekt. Anne Skorkjær Binderkrantz. Institut for Statskundskab Interesseorganisationer i politiske arenaer Resultater fra et forskningsprojekt Anne Skorkjær Binderkrantz Institut for Statskundskab Aarhus Universitet www.interarena.dk Indledning I alle demokratier

Læs mere

INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017

INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017 INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017 SVÆRE VALG REELLE FREMSKRIDT PÅ MENNESKERETTIGHEDSOMRÅDET Vi har til opgave at beskytte og fremme menneskerettigheder nationalt og internationalt. I mere end 20 år har

Læs mere

Forskning. For innovation og iværksætteri

Forskning. For innovation og iværksætteri Forskning For innovation og iværksætteri Viden er det fremmeste grundlag for civilisation, kultur, samfund og erhvervsliv. Grundlæggende, langsigtede vidensopbygning kræver en fri, uafhængig og kritisk

Læs mere

Flygtninge i Danmark og Verden. 20 marts 2014

Flygtninge i Danmark og Verden. 20 marts 2014 Side 1 Flygtninge i Danmark og Verden 20 marts 2014 Foreningen for tosprogede børns vilkår 27.03.2014 AK/Flygtningedebat Side 2 Side Dansk Flygtningehjælp Den største danske NGO Hvor: Vi arbejder i 36

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Workshop: EU og EU s rolle i verden

Workshop: EU og EU s rolle i verden Institut for Statskundskab Workshop: EU og EU s rolle i verden Anders Wivel, ph.d. Lektor, studieleder Institut for Statskundskab Københavns Universitet Dias 1 Anders Wivel Forsker i international politik,

Læs mere

VEDTÆGT. for INSTITUT FOR MENNESKERETTIGHEDER DANMARKS NATIONALE MENNESKERETTIGHEDSINSTITUTION

VEDTÆGT. for INSTITUT FOR MENNESKERETTIGHEDER DANMARKS NATIONALE MENNESKERETTIGHEDSINSTITUTION VEDTÆGT for INSTITUT FOR MENNESKERETTIGHEDER DANMARKS NATIONALE MENNESKERETTIGHEDSINSTITUTION (Vedtaget af Bestyrelsen d. 19. juni 2013 og godkendt af Udviklingsministeren d. 9. august 2013) I medfør af

Læs mere

Bilag om international udvekslingsmobilitet på videregående uddannelser - Hvem tager ud, og hvem kommer ind 1

Bilag om international udvekslingsmobilitet på videregående uddannelser - Hvem tager ud, og hvem kommer ind 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI 22.11.2005 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om international udvekslingsmobilitet på

Læs mere

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er:

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: 1. Kvalitetsmodellens formål Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: at sikre implementering af et kvalitetssystem i alle

Læs mere

Rigsrevisionen en del af den demokratiske kontrol v/ Afdelingschef Steen Bernt

Rigsrevisionen en del af den demokratiske kontrol v/ Afdelingschef Steen Bernt Rigsrevisionen en del af den demokratiske kontrol v/ Afdelingschef Steen Bernt Rigsrevisionen en del af den parlamentariske kontrol En del af den demokratiske kontrol hvordan? Rigsrevisionens opgaver og

Læs mere

STATUSRAPPORT FOR PULJEN:

STATUSRAPPORT FOR PULJEN: STATUSRAPPORT FOR PULJEN: Særlig indsats for børn og unge 1. Generelle oplysninger Journalnummer: Projektnavn: Efterskoler en indgang til det danske samfund Tilskudsmodtagers navn: Efterskoleforeningen

Læs mere

præsenterer En Begynders Guide til Forskning

præsenterer En Begynders Guide til Forskning præsenterer En Begynders Guide til Forskning Hvad vi dækker i dag? Hvorfor skal man forske? De første skridt af idé processen Kort oversigt af den fortsatte forksningsproces Hvad PUFF kan hjælpe med Stil

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 16. november 2005 RN A106/05

RIGSREVISIONEN København, den 16. november 2005 RN A106/05 RIGSREVISIONEN København, den 16. november 2005 RN A106/05 Opfølgning på udvidet notat til statsrevisorerne om handelsskolernes afholdelse af virksomhedsrettede arbejdsmarkedsuddannelser (opfølgning på

Læs mere

Egnsteateraftale mellem

Egnsteateraftale mellem Egnsteateraftale mellem Carte Blanche, Egnsteater i Viborg (herefter teatret) Og Viborg Kommune (herefter kommunen) For perioden 01.01.2014 31.12.2017 Aftalen er indgået i henhold til Bekendtgørelse om

Læs mere

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN 1. Aftaleparter Den selvejende institution HamletScenen (herefter kaldt teatret) Kronborg 13 3000 Helsingør CVR: 31 36 05 87 Og Helsingør Kommune (herefter kaldt kommunen)

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Projekter og U-lands-tv-puljen

Projekter og U-lands-tv-puljen November 2014 D A N I D A S O P L Y S N I N G S B E V I L L I N G Retningslinier for ydelse af tilskud til oplysningsvirksomhed i Danmark om udviklingslandene, udviklingsproblemer og udviklingssamarbejde

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser 2010 Cirkulære af 20. december 2010 Perst. nr. 049-10 J.nr. 10-5411-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet HR & Organisationsudvikling 13. marts 2008 Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) i praksis Københavns Universitet er Danmarks største vidensvirksomhed.

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 6 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 6 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 6 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 3. december 2007 EU s udvidelse Kommissionen vedtog i november 2007 den

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

- 2 - II. Rigsrevisionens årsrevision af Banedanmark i 2006

- 2 - II. Rigsrevisionens årsrevision af Banedanmark i 2006 RIGSREVISIONEN København, den 23. maj 2006 RN A606/06 Faktuelt notat til statsrevisorerne om midtvejsstatus for udredningsarbejdet mv. om Banedanmark I. Indledning 1. Statsrevisorerne anmodede mig på deres

Læs mere

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen Statskundskab Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen På spørgsmålet: Hvad er "politologi"? kan der meget kort svares, at politologi er "læren om politik" eller det videnskabelige studium af politik.

Læs mere

Dette skulle ske ved at fokusere på et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab som skulle nå helt ud til borgerne i lokalområderne.

Dette skulle ske ved at fokusere på et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab som skulle nå helt ud til borgerne i lokalområderne. Projektleder Niels Johan Juhl-Nielsen, PRIMO Danmark Den 23. december 2013 Status for netværkssamarbejdet Den robuste kommune PRIMO Danmark besluttede i 2012 - i samarbejde med Foreningen af Kommunale

Læs mere

Retningslinier for tilskudsforvaltning

Retningslinier for tilskudsforvaltning Bilag 7 Retningslinier for tilskudsforvaltning Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med private organisationers forvaltning af tilskud til enkeltprojekter mv. i udviklingslande

Læs mere

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med [partnerskabsorganisationens] forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver,

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S..

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Edition S 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. Edition S er en selvejende institution,

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

Innovativ Grøn Systemeksport Miriam Feilberg 12. december 2013

Innovativ Grøn Systemeksport Miriam Feilberg 12. december 2013 Innovativ Grøn Systemeksport Miriam Feilberg 12. december 2013 Intro Ønsket om at fremme miljøeksport Innovativ Grøn Systemeksport Formidling af erfaringer fra konkrete aktiviteter Erfaringer med partnerskaber

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Internationalisering af midtjyske virksomheder] [1. august 2011 til 1. september 2013 ] Journalnummer: 1-33-76-2-11

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Internationalisering af midtjyske virksomheder] [1. august 2011 til 1. september 2013 ] Journalnummer: 1-33-76-2-11 M, Resultatkontrakt Vedrørende [Internationalisering af midtjyske virksomheder] [1. august 2011 til 1. september 2013 ] Journalnummer: 1-33-76-2-11 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional

Læs mere

Grundholdninger. I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område.

Grundholdninger. I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område. Grundholdninger I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område. I denne folder kan du læse mere om de grundholdninger, vi arbejder

Læs mere

Tabel 401 (side 1 af 5)

Tabel 401 (side 1 af 5) Tabel 401 (side 1 af 5) Specifikation af statens finanser, driftsudgifter, netto 1. Dronningen 61,5 62,4 64,3 1. Statsydelse 61,5 62,4 64,3 2. Medlemmer af det kongelige hus 20,1 20,4 21,1 1. Årpenge 20,1

Læs mere

Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14

Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14 Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14 Bestyrelsen er bemyndiget til at indgå resultatkontrakt med skolens direktør jf. Undervisningsministeriets brev af 27.6.2013. I forhold til skolens størrelse

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud I. Ordregivende myndighed Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Kontoret for Beskæftigelse og Uddannelse Holbergsgade 6

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013 Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 26/2013 om revisionen af

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser Cirkulære af 20. december 2012 Modst.nr. 040-12 J.nr. 12-5411-18 Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser 2012 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

Et bredere universitetsmiljø kan blive styrket med Statens Byggeforskningsinstitut (SBi)'s praksisrettede forskning og formidling

Et bredere universitetsmiljø kan blive styrket med Statens Byggeforskningsinstitut (SBi)'s praksisrettede forskning og formidling Notat Et bredere universitetsmiljø kan blive styrket med Statens Byggeforskningsinstitut (SBi)'s praksisrettede forskning og formidling Nedenstående udtrykker de synspunkter som SBi's bestyrelse har på

Læs mere