Revisionsprotokollat af 19. marts 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Revisionsprotokollat af 19. marts 2013"

Transkript

1 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks Horsens Telefon Telefax til årsregnskabet for / _1.DOC KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Medlem af KPMG International Cooperative ("KPMG International"), et schweizisk kooperativ, som alle KPMG-firmaer er selvstændige og uafhængige medlemmer af.

2 Indhold 1 Konklusion på revision af årsregnskab for Indledning Konklusion på den udførte revision revisionspåtegning Særlige forhold vedrørende revisionen af årsregnskabet Årets resultat i forhold til budget Økonomirapportering og budgetprocedure Økonomiske forventninger til fremtiden Kommentarer vedrørende revisionen af årsregnskabet Omsætning Lønninger Øvrige omkostninger Anlægsaktiver Tilgodehavender fra salg Andre tilgodehavender og periodeafgrænsningsposter Værdipapirer Likvider Egenkapital Langfristet gæld Kortfristede gældsforpligtelser Eventualforpligtelser Vederlag til rektor og honorar til bestyrelse It-anvendelsen Momskompensation Undervisningsmiljø Sociale klausuler Driftsoverenskomster Vedligeholdelsesplan Forvaltningsrevision Sparsommelighed Produktivitet Effektivitet Økonomisk styring Ledelsesberetningen Øvrige forhold Ledelsen regnskabserklæring Ikke-korrigerede forhold Fejlinformation i årsregnskabet som skyldes besvigelser / _1.DOC 202

3 6.4 Overholdelse af lovgivningen Begivenheder indtruffet efter balancedagen Afsluttende oplysninger m.v Bestyrelsens formelle pligter Lovpligtige oplysninger Revisortjekliste til indarbejdelse i revisionsprotokollen / _1.DOC 203

4 1 Konklusion på revision af årsregnskab for Indledning Som institutionens revisor har vi revideret det af bestyrelsen og ledelsen fremlagte udkast til årsregnskab for for, der udarbejdes efter bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om statens regnskabsvæsen m.v. Vi har i tilknytning til revisionen afgivet udtalelse om ledelsesberetningen. Årsregnskabet viser følgende hovedtal: tkr Omsætning Årets resultat Pengestrøm fra driften Aktiver i alt Egenkapital Revisionsprotokollatet er alene udarbejdet til brug for bestyrelsen Ministeriet for Børn og Undervisning samt Rigsrevisionen og forudsættes ikke anvendt af andre eller til andre formål. Interne regnskaber Vi henviser til de interne regnskaber med tilhørende budgetafvigelsesforklaringer og specifikationer, som institutionens daglige ledelse har udarbejdet til bestyrelsen for en nærmere analyse af udviklingen i institutionen. Dette materiale er ikke omfattet af vores revision. 1.2 Konklusion på den udførte revision revisionspåtegning Revisionens mål og omfang samt ansvaret for regnskabsaflæggelsen er omtalt i vores revisionsprotokollat af 15. maj Revisionen af årsregnskabet for 2012 er udført i overensstemmelse hermed samt i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge revisorlovgivningen, god offentlig revisionsskik og lov nr. 880 af 8. august 2011 om almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. samt bekendtgørelse nr af 12. december 2008 om revision og tilskudskontrol m.m. ved institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Risikovurdering og revisionsstrategi samt revision i årets løb og resultatet heraf er omtalt i vores revisionsprotokollat af 14. november Vedtages årsrapporten i den foreliggende form, og kommer der ikke under bestyrelsens behandling og vedtagelse af årsrapporten væsentlige nye oplysninger, vil vi afgive en påtegning på årsregnskabet uden forbehold eller supplerende oplysninger samt en udtalelse om ledelsesberetningen uden bemærkninger / _1.DOC 204

5 Særlige forhold Særlige forhold vedrørende revision af årsregnskabet og gennemlæsning af ledelsesberetningen for 2012 fremgår af afsnit 2, som vi henviser til. 2 Særlige forhold vedrørende revisionen af årsregnskabet I forbindelse med revisionen af årsregnskabet skal vi fremhæve følgende særlige forhold: 2.1 Årets resultat i forhold til budget Institutionens resultatudvikling i forhold til oprindeligt budget kan skitseres således: Budget 2013 Realiseret 2012 Budget 2012 Afvigelse Omsætning Løn Afskrivninger Øvrige udgifter Renter Resultat Årselever Årsværk De realiserede tal er ombrudt i ovenstående sammenligning, og er derfor ikke direkte sammenlignelige med årsrapporten. Årets resultat er tkr. bedre end oprindelig forventet. Dette kan i hovedposter forklares således: Forøgede indtægter som følge af vækst i elever Lavere lønomkostninger undervisning Øgede omkostninger hovedsageligt vedrørende bygningsdrift og administration -536 Lavere afskrivninger og renter tkr Institutionen har i regnskabsåret forøget antallet af årselever med 92 fra forventet til 1.929, mens der har været en vækst på 17 i antal årsværk. For nærmere gennemgang af afvigelsesforklaringen henviser vi til institutionens interne rapportering og budgetafvigelsesforklaringer / _1.DOC 205

6 2.2 Økonomirapportering og budgetprocedure Budgettet for 2013, der er godkendt af bestyrelsen den 18. december 2012, er udarbejdet af institutionen. Vi har ikke gennemgået budgettet. 2.3 Økonomiske forventninger til fremtiden Det fremgår af institutionens budget for 2013, at institutionen forventer at afvikle årselever og opnå et overskud på tkr. De væsentligste forudsætninger for budgettet er: Afdelingernes skøn over aktivitet og lærerårsværk i 2013 Indtægter er udarbejdet på baggrund af takstkataloget (FFL 13) fra Ministeriet for Børn og Undervisning Lønstigning på 1,0 % pr. 1. april 2013 Forventede årsværk i alt på 299, heraf 231 vedrørende undervisning Investeringer for tkr. Omkostninger til serviceafdelingen er baseret på forventningerne til aktiviteten i For at sikre en hurtig reaktion på eventuelle afvigelser i driften i forhold til forventningerne er det fortsat vigtigt med stor fokus på løbende budgetopfølgning. 3 Kommentarer vedrørende revisionen af årsregnskabet 3.1 Omsætning Omsætning omfatter statstilskud til institutionens gennemførte uddannelsesaktiviteter, som vi løbende har revideret gennem vores attestation af aktivitetsindberetninger, samt ved stikprøvevis sammenholdelse med bevillingsskrivelser. Vi har påset, at der er foretaget afstemning af de bogførte tilskud til oversigt fra Ministeriet for Børn og Undervisning, samt at modtaget tilskud er efterregnet i forhold til indberettede årselever og gældende satser. Vi har foretaget efterkontrol for at påse, at der ikke er sket ændringer i tilskudsgrundlaget, som ikke er blevet indberettet og revisorattesteret. Vi har påset, at institutionen løbende fakturerer til andre rekvirenter for handleplanskursister, og at fuldstændig og korrekt fakturering er afstemt. Deltagerbetaling og andre indtægter omfatter primært deltagerbetaling for studerende samt diverse salg og indtægter. Indtægterne er sandsynliggjort eller stikprøvevis kontrolleret til underliggende dokumentation. Revision af periodisering af indtægterne er sket ved kontrol af, at forudbetalt statstilskud for 2013 indgår i posten periodeafgrænsningsposter under passiverne. Periodiseringen af øvrige indtægter er revideret ved stikprøver til bilag omkring statustidspunktet samt forespørgsler om afviklede aktiviteter / _1.DOC 206

7 Sammenfatning Vi kan tilslutte os den regnskabsmæssige behandling. 3.2 Lønninger Vi har gennemgået afstemningen mellem lønsystemet SD og finansbogholderiet, samt indberetningen til SKAT af årets udbetalte lønninger. Institutionens lønninger er vurderet i forhold til institutionens budget for 2012 og realiseret for 2011 samt ændringer i antal ansatte. Sammenfatning Vi kan tilslutte os den regnskabsmæssige behandling. 3.3 Øvrige omkostninger Vi har gennemgået og vurderet institutionens forretningsgange og interne kontroller vedrørende øvrige omkostninger. Vi har stikprøvevis kontrolleret, at der ikke afholdes udgifter uden forudgående behørig godkendelse, samt at bogføringsbilag kontrolleres og registreres korrekt og rettidigt. Vi har ligeledes stikprøvevis kontrolleret, at øvrige omkostninger er behandlet momsmæssigt korrekt, samt at der er korrekt periodiseret pr. 31. december Institutionens omkostninger er vurderet i forhold til institutionens budget for 2012 og realiseret for Sammenfatning Vi kan tilslutte os den regnskabsmæssige behandling. 3.4 Anlægsaktiver Vi har påset, at der er sammenhæng mellem anlægskartotekets registreringer og finansbogholderiet samt årsrapporten. Vi har desuden foretaget en sandsynliggørelse af de førte afskrivninger samt påset at afskrivningsprincipperne er i overensstemmelse med den gældende regnskabsbekendtgørelse. Vi har stikprøvevis kontrolleret aktivernes tilstedeværelse, og stikprøvevis sammenholdt årets tilgang med underliggende bilag / _1.DOC 207

8 Årets tilgange kan specificeres i følgende hovedposter: Opstilling af pavillon Køretøjer 177 It-udstyr 845 Inventar I alt tkr. Sammenfatning Vi kan tilslutte os den regnskabsmæssige behandling. 3.5 Tilgodehavender fra salg Institutionens tilgodehavender fra salg pr. 31. december 2012 udgør tkr. mod tkr. i Vi har påset, at der er sammenhæng mellem debitormodulet og finansbogholderiet samt årsrapporten. Vi har gennemgået den aldersfordelte debitorliste, stikprøvevis påset efterfølgende indbetalinger. Alle væsentlige tilgodehavender fra salg er indbetalt efter status dagen. Sammenfatning Vi kan tilslutte os den regnskabsmæssige behandling. 3.6 Andre tilgodehavender og periodeafgrænsningsposter Andre tilgodehavender og periodeafgrænsningsposter vedrører hovedsageligt tilgodehavende lønrefusioner, forudbetalte lønninger og øvrige omkostninger. Vi har gennemgået andre tilgodehavender og periodeafgrænsningsposter og stikprøvevis sammenholdt disse med modtagelse i nyt år og underliggende dokumentation. Sammenfatning Vi kan tilslutte os den regnskabsmæssige behandling. 3.7 Værdipapirer Vi har afstemt beholdningen af værdipapirer til beholdningsoversigt fra pengeinstitut samt påset at værdipapirerne er optaget til kursværdi pr. 31. december Vi har vurderet, at beholdningen er anbragt i overensstemmelse med reglerne i anbringelsesbekendtgørelsen / _1.DOC 208

9 3.8 Likvider Likvide beholdninger består af indestående på bankkonti. Vi har påset, at disse er afstemt til eksternt kontoudtog. Sammenfatning Vi kan tilslutte os den regnskabsmæssige behandling. 3.9 Egenkapital Institutionens primo egenkapital er afstemt til regnskabet for Årets bevægelser på egenkapitalen er gennemgået. Regulering af renteswap til markedsværdi har medført en reduktion af institutionens egenkapital pr. 31. december 2012 med 108 tkr. Den samlede værdi af sikringsinstrumentet udgør 738 tkr. og er indregnet under anden gæld Langfristet gæld Vi har gennemgået den langfristede gæld og påset at den er afstemt med årsopgørelser fra kreditforeninger og långivere. Vi har stikprøvevis kontrolleret indregning til amortiseret kostpris samt opdeling af gæld, der forfalder indenfor 1 år henholdsvis 5 år. Sammenfatning Vi kan tilslutte os den regnskabsmæssige behandling Kortfristede gældsforpligtelser Skyldige beløb Vi har gennemgået skyldige beløb samt påset, at alle væsentlige gældsposter er afstemt med oplysninger fra kreditorerne. For skyldige og afsatte beløb har vi stikprøvevis gennemgået og vurderet grundlaget for reservationerne. Periodeafgræsningsposter passiv Periodeafgrænsningsposter består primært af forudmodtaget statstilskud for Vi har stikprøvevis afstemt disse tilskud til tilskudsbreve fra Ministeriet for Børn og Undervisning. Sammenfatning Vi kan tilslutte os den regnskabsmæssige behandling / _1.DOC 209

10 3.12 Eventualforpligtelser Eventualforpligtelser fremgår af årsregnskabets note 13. Eventualforpligtelse vedrørende hel eller delvis salg af ejendommene Hvis Institutionen vælger at sælge de ejendomme, som den pr. 1. januar 2010 har erhvervet fra Staten v/ministeriet for Børn og Undervisning, er institutionen forpligtet til at betale Ministeriet for Børn og Undervisning 50 % af nettoprovenuet fra salget. I nettoprovenuet er det muligt at modregne samtidige modsvarende nyinvesteringer, nybyggeri m.v. Forpligtelsen er gældende i 10 år, startende fra 1. januar Sammenfatning Vi kan tilslutte os den regnskabsmæssige behandling Vederlag til rektor og honorar til bestyrelse Der er i 2012 omkostningsført tkr. i vederlag til institutionens afgåede rektor og 900 tkr. i vederlag til den nye rektor (inkl. vederlag for 1. halvår som studierektor) og 85 tkr. i honorar til bestyrelsen. Vi har påset, at: Vederlaget til rektor er i overensstemmelse med indgåede kontrakter og resultatlønskontrakt indgået mellem rektor og bestyrelse. Honoraret til bestyrelsen er i overensstemmelse med gældende regler for udbetaling af vederlæggelse til bestyrelsesmedlemmer It-anvendelsen Vi har gennemgået it-anvendelsen i det omfang, vi har fundet det nødvendigt for vores revision af årsregnskabet. Som led i revisionen har vi gennemgået de generelle it-kontroller. Vores arbejde har omfattet generelle it-kontroller, der understøtter finanssystemet Navision Stat. Vi har endvidere gennemgået virksomhedens it-sikkerhedspolitik og organisering af sikkerhedsfunktion, fysisk sikkerhed og virusberedskab. Vi har identificeret enkelte områder, hvor de interne kontroller kan forbedres. Dette vedrører at administrative brugere er undtaget fra tvunget password skifte i windows domænet. Institutionen har modtaget en ISAE 3402 erklæring uden forbehold fra Silkeborg Data A/S' revisor vedrørende de generelle it-kontroller i tilknytning til drift af applikationer i Silkeborg Løn i perioden 1. januar 31. december Navision Stat hostes hos KMD A/S, og her har institutionen modtaget en ISAE 3402 erklæring uden forbehold vedrørende de generelle it-kontroller for KMD A/S' generelle driftsydelser for perioden 1. januar 31. december / _1.DOC 210

11 Ledelsen har oplyst, at den finder institutionens it-anvendelse passende under hensyntagen til institutionens størrelse. Sammenfatning I forbindelse med vores gennemgang af it-anvendelsen har vi ikke konstateret væsentlige mangler i ledelsens etablerede generelle it-kontroller Momskompensation er omfattet af Ministeriet for Børn og Undervisnings momskompensationsordning. Årets samlede momskompensation har udgjort tkr. Vi har i forbindelse med attestation af den årlige momsudgiftsopgørelse påset at institutionen har foretaget en sandsynliggørelse af det opgjorte og indberettede momskompensationsbeløb for Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger Undervisningsmiljø Institutionen skal i henhold til Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø udarbejde en undervisningsmiljøvurdering af sikkerheds- og sundhedsforholdene, samt forholdene vedrørende det psykiske og æstetiske miljø på institutionen. Undervisningsmiljøvurderingen skal være tilgængelig på uddannelsesstedet og løbende ajourføres, når der sker ændringer, der har betydning for undervisningsmiljøet. Ajourføring skal dog minimum ske hvert 3. år. Vi har påset, at institutionen har udarbejdet en undervisningsmiljøvurdering, og at den revideres, jf. lov om elever og studerendes undervisningsmiljø Sociale klausuler Institutionen skal i henhold til bekendtgørelse om sociale klausuler som betingelse for modtagelse af statstilskud på selvejende uddannelsesinstitutioner udarbejde en handlingsplan for hvordan institutionen bidrager til at målsætningen om det rummelige arbejdsmarked nås, og i den sammenhæng, hvordan institutionen vil beskæftige medarbejdere ansat på særlige vilkår. Institutionens ledelse har oplyst, at der er udarbejdet en skriftlig handlingsplan for området. Vi har påset, at denne foreligger. Vi henviser endvidere til ledelsens afgivne nøgletal i årsregnskabet for Det fremgår heraf, at omfanget af medarbejdere ansat under sociale klausuler opfylder kravene i bekendtgørelsen Driftsoverenskomster Vi har påset, at de indgåede driftsoverenskomster om forberedende voksenundervisning (FVU) indeholder de krævede vilkår for varetagelsen af undervisningspligten, jf. (FVU-bek. 19, stk. 1) / _1.DOC 211

12 Institutionen har for 2011 indgået aftale med AOF Aarhus, FOF Aarhus, FO Aarhus, Aarhus Tech og LÆR Dansk, Aarhus købmandsskole og SOSU Aarhus. For administration af aftalerne modtager institutionen et administrationstilskud fra ministeriet på kr. For administration opkræves yderligere et administrationsbidrag hos de deltagende institutioner på 35 % af fællestilskudstaksten. Institutionen har i regnskabsåret fået en påtale for manglende tilsyn med driftsoverenskomstparter. Institutionen er uenig i påtalen, da der ikke foreligger klare retningslinjer for, hvilket tilsyn der skal føres. Af ministeriets partshøring fremgår, at undervisning hos driftsoverenskomstparterne foregår på ' ansvar og under denne institutions kontrol. Der skal løbende foretages kontrol med aktiviteterne. Kontrollen skal omhandle både pædagogiske forhold og økonomiske forhold. Af partshøringen fremgår det, at der skal føres tilsyn med undervisningen, og at der løbende skal opdateres en udbudsplan med angivelse af undervisningssteder. Alle aftaler med jobcentre og kommuner skal gå via, og der skal sker tilmelding på et særligt skema. Der skal føres tilsyn med, at der ikke bruges tredjepart til undervisningen. Institutionen har efter krav fra ministeriet udarbejdet en opfølgningsplan. Vi har gennemgået opfølgningsplanen og påset, at de i partshøringen fremdragne problemområder er medtaget i opfølgningsplanen. Opfølgningsplanen er iværksat ultimo Der afventes fortsat endelige retningslinjer fra ministeriet om omfanget af det krævede tilsyn. Vi skal anbefale, at opfølgningsplanen operationaliseres som en tjekliste til brug for den løbende stikprøvekontrol Vedligeholdelsesplan er, jf. 21, stk. 2 i lov almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., forpligtet til at vedligeholde sine bygninger på et forsvarligt niveau i overensstemmelse med en af bestyrelsen godkendt flerårig plan, og til at sikre en forsvarlig standard af udstyr m.v. til de tilskudsberettigede aktiviteter. Der er i 2012 udarbejdet vedligeholdelsesplaner under hensyntagen til at lokalerne skal fraflyttes og sælges. 4 Forvaltningsrevision I overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, jf. revisionsbekendtgørelsen 3 har vi for udvalgte forvaltningsområder undersøgt, om har etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning. Vi har endvidere stikprøvevis gennemgået oplysninger i årsrapporten om mål og resultater. Vores arbejde er udført med henblik på at opnå en begrænset sikkerhed for, at forvaltningen på de udvalgte områder er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, og at rapporteringen af resultaterne er dokumenterede for ' virksomhed i / _1.DOC 212

13 4.1 Sparsommelighed Vi har i forbindelse med vores revision stikprøvevis vurderet, om institutionens dispositioner er i overensstemmelse med de almindelige normer for, hvad der under hensyntagen til institutionens art og størrelse kræves af en hensigtsmæssig og sparsommelig forvaltning af offentlige midler, herunder om goder og tjenesteydelser er erhvervet på en økonomisk hensigtsmæssig måde under hensyntagen til pris, kvalitet og kvantitet samt de af bestyrelsen udstukne retningslinjer. Vi har i 2012 haft særlig fokus på følgende områder: Forrentning af overskydende likviditet Indhentning af tilbud ved større anskaffelser Institutionen har i 2012 forøget sine beholdninger af likvider og værdipapirer med 34 mio. kr. til 86 mio. kr. ultimo Heraf er 15 mio. kr. placeret i værdipapirer, hvor der i regnskabsåret har været et afkast på 3,5 %. De øvrige likvider har i regnskabsåret været placeret på SKB-kontoen i Danske Bank, hvorfor der er sket en meget begrænset forrentning heraf. Placeringen er foretaget ud fra et sikkerhedshensyn. De likvide beholdninger forventes nedbragt betydeligt i 2013 i forbindelse med køb af ny bygning. Der skal ske deponering af 35 mio. kr. af købesummen i 2013, når aktstykket er godkendt. I forbindelse med det forestående køb og salg af bygninger har institutionen indhentet ekstern bistand til belysning og rådgivning om en optimal fremtidig belåning. Institutionen har i 2012 deltaget i udbud via IFIRS på en række områder samt haft egne udbud af ejendomsmægler ydelse i forbindelse med det kommende salg af institutionens nuværende ejendomme. Vi har ved vores undersøgelser af sparsommelighed ikke fundet anledning til kritiske bemærkninger. Det er vores opfattelse, at institutionen har fokus på at gennemføre en sparsommelig drift. 4.2 Produktivitet Produktiviteten vedrører forholdet mellem anvendelsen af ressourcer og produktionens omfang. Vi har i 2012 via drøftelse med de ansvarlige studierektorer og gennemgang af udvalgte materialer vurderet institutionens fokus på produktivitet via lønpolitik og arbejdstidsaftaler. Det er vores opfattelse at institutionen har haft fokus på produktiviteten via forskellige tiltag i forbindelse med indgåelse af de årlige arbejdstidsaftaler, samt at der er fokus på bedre timestyring og planlægning for at reducere overtid. De ansvarlige har en forventning om at den kommende overenskomstforhandling vil give øgede muligheder for en effektiv tilrettelæggelse af arbejdstiden / _1.DOC 213

14 Vi har i forbindelse med vores revision analyseret produktiviteten ved sammenholdelse af følgende centrale nøgletal med budget og sidste år, samt ved med forventninger til det kommende år: tkr. Budget 2013 Realiseret 2012 Budget 2012 Realiseret 2011 Lønomkostninger pr. 100 årselever Lønomkostninger ved undervisningens gennemførelse Lønomkostninger øvrige Lønomkostninger i alt Omkostninger pr. 100 årselever Undervisningens gennemførelse Markedsføring Ledelse og administration Bygningsdrift Aktiviteter med særlige tilskud Omkostninger i alt Årselever Årselever i alt Lønningerne pr. 100 årselever er realiseret 5,84 % lavere end budgettet og 0,23 % højere end sidste år. Faldet skyldes den stigende aktivitet. For 2013 forventes en stigning i lønninger pr. 100 årselever med 2,27 %. Omkostningerne pr. 100 årselever er realiseret 5,87 % lavere end forventet i det godkendte budget for 2012, samt 0,85 % lavere end realiseret i Dette sammensætter sig af faldende omkostninger til undervisning og ledelse og administration. For 2013 forventes en stigning i omkostningerne pr. 100 årselever med 3,70 %. Lønninger pr. årselev: tkr. Budget 2013 Realiseret 2012 Budget 2012 Realiseret 2011 HF 62,9 60,0 63,9 60,4 AVU 57,3 55,3 61,0 55,7 Total 61,7 58,9 63,2 59,3 Institutionens realiserede lønninger pr. årselev er 0,7 % lavere end sidste år og 6,8 % lavere end forventet. Dette skyldes, at det har været muligt at gennemføre væksten i årselever uden en tilsvarende vækst i lærerlønninger samt at årets forventede lønregulering på 1,7 % kun blev realiseret med 1,3 % / _1.DOC 214

15 For 2013 forventes en stigning på 4,7 %. Aktivitetsbudgettet og derved lønbudgettet baserer sig på gennemsnitlige holdstørrelser, som er fastlagt ud fra et forsigtighedsskøn. Det er vores opfattelse, at institutionen har realiseret produktiviteten som forventet, og at årets resultat er udtryk for, at skolen har haft en tilfredsstillende produktivitet. 4.3 Effektivitet Vurdering af effektiviteten omfatter en stillingtagen til, om institutionen når sine mål herunder kvalitative set i forhold til de anvendte ressourcer. Som omtalt i vores protokollat af 14. november 2012 er der gældende for 2012 kommet nye retningslinjer for bestyrelsens mulighed for indgåelse af resultatlønskontrakter med institutionens øverste ledere og øvrige ledere. Vi har som krævet, jf. revisortjeklisten, påset, at resultatlønskontrakten med øverste leder, er indgået i overensstemmelse med retningslinjerne udstedt af Kvalitets-og Tilsynsstyrelsen 6. december 2011, samt at bestyrelsens resultatvurdering ligeledes er foretaget i overensstemmelse hermed. Gennemgangen har givet anledning til følgende bemærkninger: Institutionen har haft 2 rektorer i 2012, og der er dermed 2 kontrakter. Den første kontrakt har været gældende for perioden 1/ / indtil rektors fratrædelse. Denne kontrakt har opnået en målopfyldelse på 100 %. Det fremgår ikke af bestyrelsesreferaterne, at udmøntningen har været behandlet i bestyrelsen. Målopfyldelsen er godkendt af formandskabet. Kontrakten indgået for den nye konstituerede rektor er drøftet og de overordnede rammer er godkendt af den samlede bestyrelse. Udmøntningen skal først finde sted i 2013 og ledelsen oplyser, at den samlede bestyrelse bliver inddraget i godkendelsen. Generelt er det vores anbefaling at målene ved indgåelse af fremtidige resultatlønskontrakter gøres mere konkrete og målbare. 4.4 Økonomisk styring Vi har gennemgået skolens tilrettelagte økonomistyring, der skal tilgodese et overordnet ledelsesbehov, herunder rapportering til bestyrelsen. Skolens bestyrelse godkender årligt skolens budget for det kommende år. Dette budget omfatter et resultatbudget, balancebudget, investeringsbudget og likviditetsbudget. Skolens bestyrelse modtager kvartalsvis budgetopfølgning. Det er vores opfattelse, at institutionen har haft en god økonomistyring i / _1.DOC 215

16 5 Ledelsesberetningen I tilknytning til revisionen af årsregnskabet har vi gennemlæst ledelsesberetningen og sammenholdt oplysningerne heri med oplysningerne i årsregnskabet sammenholdt oplysningerne heri med den viden og de forhold, vi er blevet bekendt med i forbindelse med vores revision ud fra vores viden om regelgrundlaget taget stilling til om der er fejl eller mangler i ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget nye, særskilte arbejdshandlinger i forbindelse med vores udtalelse om ledelsesberetningen. Det udførte arbejde har ikke givet anledning til væsentlige bemærkninger. 6 Øvrige forhold 6.1 Ledelsen regnskabserklæring I forbindelse med regnskabsaflæggelsen har vi indhentet en skriftlig erklæring fra rektor om forhold af væsentlig betydning for årsregnskabet og ledelsesberetningen. Den skriftlige erklæring omfatter årsregnskabet, herunder kapitalberedskab, oplysninger om pantsætninger og sikkerhedsstillelser, garantistillelser, retssager, besvigelser, transaktioner med nærtstående parter, begivenheder efter balancedagen, oversigt over ikke-korrigerede forhold og andre områder, hvor det er vanskeligt at opnå et revisionsbevis. Endvidere dækker ledelsens regnskabserklæring de forhold, som ledelsesberetningen omhandler. Den modtagne regnskabserklæring har ikke givet anledning til bemærkninger. 6.2 Ikke-korrigerede forhold I henhold til danske revisionsstandarder skal vi informere bestyrelsen om forhold, som ikke er korrigeret i det foreliggende udkast til årsregnskab, fordi rektoren vurderer, at de er uvæsentlige både enkeltvis og sammenlagt for årsregnskabet som helhed. Denne oplysning giver vi for at sikre, at bestyrelsen er orienteret om og kan tilslutte sig rektorens vurdering. I forbindelse med regnskabsaflæggelsen har vi ikke konstateret forhold, der ikke er indarbejdet i det foreliggende udkast til årsregnskab. 6.3 Fejlinformation i årsregnskabet som skyldes besvigelser Rektor har oplyst, at institutionens forretningsgange og interne kontroller inden for de væsentlige områder efter dens opfattelse anses for dækkende og velfungerende til imødegåelse af risikoen for besvigelser, herunder at der eksisterer passende funktionsadskillelse / _1.DOC 216

17 Rektor har over for os bekræftet: sit ansvar for udformning, implementering og opretholdelse af intern kontrol med henblik på at forebygge og opdage besvigelser og fejl, og at hun ikke har kendskab til eller formodning om besvigelser i institutionen. De internationale standarder om revision kræver, at vi spørger bestyrelsen, om den har kendskab til konstaterede eller formodede besvigelser. Vi tillader os at betragte bestyrelsens underskrift på dette revisionsprotokollat som en bekræftelse på, at bestyrelsen ikke har kendskab til sådanne forhold. Vi er ikke i forbindelse med vores revision blevet bekendt med forhold, der indikerer eller vækker mistanke om besvigelser af betydning for årsregnskabet. 6.4 Overholdelse af lovgivningen Vi er ikke i forbindelse med vores revision blevet bekendt med overtrædelser af regnskabslovgivningen og bogføringsloven eller anden lovgivning, der kan have væsentlig indvirkning på årsregnskabet. 6.5 Begivenheder indtruffet efter balancedagen Vi er ikke under vores gennemgang blevet bekendt med begivenheder, som i væsentlig grad påvirker årsregnskabet pr. 31. december 2012, og som ikke er indarbejdet og tilstrækkeligt oplyst i årsregnskabet. 7 Afsluttende oplysninger m.v. 7.1 Bestyrelsens formelle pligter Vi har påset, at der er udarbejdet en forretningsorden for bestyrelsen, der føres forhandlingsprotokol for bestyrelsesmøder, og revisionsprotokollater fremlægges ved bestyrelsesmøderne og underskrives af bestyrelsesmedlemmerne / _1.DOC 217

18 Bestyrelsens forhandlingsprotokol Vi har læst bestyrelsens forhandlingsprotokol frem til mødet den 24. januar Gennemlæsningen har ikke afdækket forhold, som ikke er behørigt medtaget i årsrapporten. 7.2 Lovpligtige oplysninger I henhold til revisorloven skal vi oplyse, at vi opfylder lovgivningens krav til revisors uafhængighed, og at vi under revisionen har modtaget alle de oplysninger, vi har anmodet om. I henhold til bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. 8 skal vi erklære, at revisionen ikke har givet anledning til bemærkninger vedrørende statsstøttens anvendelse i overensstemmelse med de givne vilkår, at revisionen ikke har givet anledning til bemærkninger vedrørende institutionens opgørelse af refusion og tilskudsgrundlag i overensstemmelse med gældende regler. Horsens, den KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Jakob Nyborg statsaut. revisor Helle Lorenzen statsaut. revisor Revisionsprotokollat / _1.DOC 218

19 omfattende side er fremlagt på mødet den I bestyrelsen: Hans Halvorsen Marianne Ping Huang Mogens Birkebæk formand Pauli Johansen Claus Christensen Karoline Viktor Malte Huus Dorthe Stockfish Niels Jørgen Andreasen Merete Ipsen Frits Andersen Peter Bonfils / _1.DOC 219

20 8 Revisortjekliste til indarbejdelse i revisionsprotokollen Institutionsnr.: Institutionens navn: Regnskabsår: 2012 Undervisningsministeriets forord til Revisortjekliste Revisortjeklisten udarbejdes til brug for Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens gennemgang af årsrapporter for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.. Styrelsen anvender desuden tjeklisten i forbindelse med planlægningen af ministeriets tilsyn samt til statistiske formål. Den egentlige kontrol baseres ikke på besvarelsen af tjeklisten, men på en gennemgang af årsrapporter og revisionsprotokollater. Tjeklisten besvarer spørgsmål af formel karakter. Tjeklisten udfyldes af institutionens revisor i tilknytning til revisionen af årsregnskabet. Tjeklisten indarbejdes i revisionsprotokollatet til årsrapporten og indgår i den fortløbende paginering. Institutionens bestyrelse er ansvarlig for, at institutionen foretager elektronisk indberetning til Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen af revisors besvarelse af revisortjeklisten efter retningslinjer fastsat af Styrelsen. Besvarelsen af tjeklistens enkelte spørgsmål kan være baseret på stikprøvevise undersøgelser vedrørende de pågældende forhold, gennemgange af forretningsgange eller af mere overordnede vurderinger af forholdene. Revisionen udføres ikke med henblik på at afgive særskilte konklusioner om enkeltstående forhold i regnskabsaflæggelsen eller om forvaltningen, ligesom revisionen ikke udføres med særlig henblik på besvarelse af tjeklisten. Revisors besvarelse af tjeklisten kan ikke træde i stedet for forbehold eller supplerende bemærkninger i revisionspåtegningen. Revisors besvarelse af tjeklisten kan ikke træde i stedet for revisors omtale i revisionsprotokollen af den udførte revision og konklusion vedrørende risikoområderne, jf. 20, stk.4 i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) og ministeriets bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Vejledning og yderligere bemærkninger til udfyldelse af kolonnerne i tjeklisten samt henvisninger til regelsættet findes efter tjeklisten. Oplysning om revisors påtegning på regnskabet: Blank påtegning Forbehold Supplerende oplysninger / _1.DOC 220

loi e Virum Gymnasium Revisionsprotokollat til årsrapport 2007

loi e Virum Gymnasium Revisionsprotokollat til årsrapport 2007 loi e Deloitte Statsautoriseret Revisionsaklieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Virum Gymnasium Revisionsprotokollat

Læs mere

Vidar Skolen. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2014

Vidar Skolen. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Vidar Skolen Revisionsprotokollat

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198

Læs mere

Københavns Universitet. Revisionsprotokollat af 1. oktober 2014 (Tiltrædelsesprotokollat)

Københavns Universitet. Revisionsprotokollat af 1. oktober 2014 (Tiltrædelsesprotokollat) Bestyrelsesmøde nr. 75, den 2. december 2014 Pkt. 5A. Bilag 2 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax

Læs mere

K e n d e l s e: Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012. [kommune] mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012. [kommune] mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012 [kommune] mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. januar 2012 har [kommune] i medfør af revisorlovens 43, stk. 3,

Læs mere

Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder

Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september juni 2007 Sag nr. 1 Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder 15 bilag (Del 1 - (1.1-1.9) Deloitte

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Ågård-Gravens Vandværk A.M.B.A. Revisionsprotokol side 16-19 Årsregnskab 2014 Kokholm 1B, 6000 Kolding Tlf.: (+45) 7634 2600, Fax: (+45) 7634 2601 e-mail: kolding@rsmplus.dk,

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. Revisionsprotokollat til årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. Revisionsprotokollat til årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. Revisionsprotokollat

Læs mere

Nærum Gymnasium. Årsrapport 2008

Nærum Gymnasium. Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Side Institutionsoplysninger 3 Ledelsespåtegning og bestyrelsens habilitetserklæring 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Ledelsesberetning inkl. hoved- og nøgletal

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 159. Revisionen af regnskabet for året 2006

BRØNDERSLEV KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 159. Revisionen af regnskabet for året 2006 BRØNDERSLEV KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 159 Revisionen af regnskabet for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 805.000 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Generelt......................................................

Læs mere

REGNSKABSINSTRUKS. PROFESSIONSHØJSKOLEN VIA University College

REGNSKABSINSTRUKS. PROFESSIONSHØJSKOLEN VIA University College REGNSKABSINSTRUKS PROFESSIONSHØJSKOLEN VIA University College Indholdsfortegnelse Forord 2 Formål 4 Organisation 4 1. Regnskabsmæssig organisering og principper 5 1.1 Organisatorisk opdeling og tilhørsforhold

Læs mere

KORT OG GODT. En vejledning i læsning af erhvervsskoleregnskaber for bl.a. bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere på erhvervsskolerne

KORT OG GODT. En vejledning i læsning af erhvervsskoleregnskaber for bl.a. bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere på erhvervsskolerne DANSKE ERHVERVSSKOLER DANSKE ERHVERVSSKOLER DANSKE ERHVERVSSKOLER Erhvervsskoleregnskabet DANSKE ERHVERVSSKOLER KORT OG GODT Erhvervsskoleregnskabet En vejledning i læsning af erhvervsskoleregnskaber for

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

HANDELSSKOLEN SILKEBORG ÅRSRAPPORT FOR 2011

HANDELSSKOLEN SILKEBORG ÅRSRAPPORT FOR 2011 HANDELSSKOLEN SILKEBORG ÅRSRAPPORT FOR 2011 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 1 Præsentation af institutionen 2 Årets økonomiske resultat 3 Årets faglige resultater 5 Målrapportering

Læs mere

mandag den 8. april 2013 kl. 16.00-18.00

mandag den 8. april 2013 kl. 16.00-18.00 27/03/13 JMP/ask Arne Sigtenbjerggaard Dan Caspersen Finn Dyhre Hansen Jens Mejer Pedersen Lars Linder Månsson Lone Engberg Thomsen Martin Rasmussen Peter John Andersen Peter Zinck Pia Nørregaard Pia Tørving

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. Regnskabsinstruks. Version 7, oktober 2011 1

Regnskabsinstruks. for. Regnskabsinstruks. Version 7, oktober 2011 1 for Version 7, oktober 2011 1 Indhold Organisation 1. Regnskabsmæssig organisering og principper 1.1 Organisatorisk opdeling og tilhørsforhold 1.2 Generelt om opgaver 1.3 Institutionens IT-anvendelse 2.

Læs mere

Fjerritslev Gymnasium. Version 4. November. Regnskabsinstruks for

Fjerritslev Gymnasium. Version 4. November. Regnskabsinstruks for Regnskabsinstruks for Fjerritslev Gymnasium 0 Indhold Forord... 3 Revisorerklæring... 4 Formål... 5 Organisation... 6 1. Regnskabsmæssig organisering og principper... 8 1.1 Organisatorisk opdeling og tilhørsforhold...

Læs mere

Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 2 Præsentation af institutionen 3 Årets faglige resultater 4 Årets økonomiske resultat 6

Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 2 Præsentation af institutionen 3 Årets faglige resultater 4 Årets økonomiske resultat 6 2013 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 2 Præsentation af institutionen 3 Årets faglige resultater 4 Årets økonomiske resultat 6 Målrapportering Målrapportering 9 Regnskab

Læs mere

$%&& &!' %(! )!&% !!: !!4' "",!">"; /!! 4 ;,"!6 "!!

$%&& &!' %(! )!&% !!: !!4' ,!>; /!! 4 ;,!6 !! ! "! !!!" #$ " %""!"& # ' " ('!" ") * ) +,!","& " "!!,! " "!,! - ( "! ) # (!"! ) *.%/ 0 0 "!"!!! # ) $%&& &!' %(! �*12! &!!! "!! 3! ",!",!"4!"!! 5 )!&% 6 "!!78'!!!" "!! 3! 4,!"& "',!" 9!!!: " "!!! 6

Læs mere

PARADIGME ver. 1. REGNSKABSINSTRUKS for [Institutionens navn]

PARADIGME ver. 1. REGNSKABSINSTRUKS for [Institutionens navn] PARADIGME ver. 1 REGNSKABSINSTRUKS for [Institutionens navn] Danske Erhvervsskoler 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 1. Indledning 1.1 [Institutionens navn] opgaver 1.2 [Institutionens navn] organisatoriske

Læs mere

HANDELSSKOLEN SILKEBORG BUSINESS COLLEGE ÅRSRAPPORT FOR 2014

HANDELSSKOLEN SILKEBORG BUSINESS COLLEGE ÅRSRAPPORT FOR 2014 HANDELSSKOLEN SILKEBORG BUSINESS COLLEGE ÅRSRAPPORT FOR 2014 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 1 Præsentation af institutionen 2 Hoved- og nøgletal 7 Målrapportering Målrapportering

Læs mere

Generelle bestemmelser

Generelle bestemmelser December 2014 J.nr. ED-004-1 Nærværende bestemmelser gælder pr. 8. december 2014 og erstatter generelle bestemmelser af oktober 2014. Højteknologifonden er pr. den 1. april 2014 blevet fusioneret med Det

Læs mere

Struer Statsgymnasium. Årsrapport for 2014

Struer Statsgymnasium. Årsrapport for 2014 STRUER STATSGYMNASIUM m STX - HHX - HF - HG- IB - 10. KLASSE KOSTSKOLE Struer Statsgymnasium Årsrapport for 2014 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger Præsentation af institutionen

Læs mere

Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2011 for tiden 1. januar - 31. december 2011.

Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2011 for tiden 1. januar - 31. december 2011. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Revisionsprotokol 2011 Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2011 for tiden 1. januar - 31. december 2011. Foreningens årsregnskab

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor R. Den 23. april 2009 blev i sag nr. 7/2009-R K mod Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor

Læs mere

Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54 65 92. Årsrapport 2010

Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54 65 92. Årsrapport 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54

Læs mere

Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2012 for tiden 1. januar - 31. december 2012.

Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2012 for tiden 1. januar - 31. december 2012. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Revisionsprotokol 2012 Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2012 for tiden 1. januar - 31. december 2012. Foreningens årsregnskab

Læs mere

Produktionsskolen Nordvestjylland Lemvig Produktionsskole Havnen 72 7620 Lemvig

Produktionsskolen Nordvestjylland Lemvig Produktionsskole Havnen 72 7620 Lemvig Produktionsskolen Nordvestjylland Lemvig Produktionsskole Havnen 72 7620 Lemvig Skolekode 665-350 CVR-nr. 10 07 45 92 Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Den selvejende Institution EUC Sjælland. Regnskab for perioden 1. januar 31. december 2013

Den selvejende Institution EUC Sjælland. Regnskab for perioden 1. januar 31. december 2013 Den selvejende Institution EUC Sjælland Regnskab for perioden 1. januar 31. december 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 2 Institutionsoplysninger 3 Præsentation af institutionen 4 Årets faglige

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. november 2009 blev der i. sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S. Revisortilsynet. mod. Statsautoriseret revisor Bent Andrup

K e n d e l s e: Den 17. november 2009 blev der i. sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S. Revisortilsynet. mod. Statsautoriseret revisor Bent Andrup Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Bent Andrup og Statsautoriseret revisionsfirma Bent Andrup, CVR-nr. 15 59 23 54 afsagt følgende

Læs mere