Handlekatalog til effektiviseringsprojektet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handlekatalog til effektiviseringsprojektet 2015-2018"

Transkript

1 Notat Haderslev Kommune FS Økonomi og Udbud Gåskærgade Haderslev Tlf Fax maj 2014 Sagsident: 13/14408 Sagsbehandler: Søren Lorenzen Dir. tlf. Handlekatalog til effektiviseringsprojektet Følgende indsatser blev præsenteret for Byråd og HovedMed på budgetseminar den 23. april Tabel 1: Samlet oversigt over handlekatalog Nr. 1 Moderniseringsaftalen Staten har taget initiativ til en række tiltag i Moderniseringsaftalen, som ved udmøntning i kommunerne, bør give kommunen en mulighed for at effektivisere driften. I økonomiaftalen for 2013 er der akkumuleret for 615 mio. kr. I økonomiaftalen for 2014 er der yderligere 157,4 mio. kr. Således økonomiaftalerne tilsammen beløber sig til 770,1 mio. kr., hvoraf kommunens andel (1 %) udgør 7,7 mio. kr. Serviceområderne har gennemgået tiltagene i Moderniseringsaftalen og vurderet, i hvilket omfang det vil være muligt at udmønte besparelsen i Haderslev Kommune. 1/9

2 Fordeling på fagudvalg er som følger: Indholdsmæssigt kan beløbene henføres til følgende indsatser på de forskellige udvalgsområder: Beskæftigelses og Integrationsudvalget: Pkt. 9 Suspension af regler om strafrefusion på beskæftigelsesområdet udmøntes i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i 2 år UBF: Pkt. 16 Afbureaukratisering af folkeskoleområdet - serviceområdet foreslår besparelsen fordelt forholdsmæssigt gennem hovedmodellen i tildelingsmodellen på skoleområdet Pkt. 5 Dagtilbud- og ungdomsskoleområdet udmøntes via budgettet til sprogvurdering + andel af digitalisering bølge 1 og 2 UKF: Andel af digitalisering bølge 1 og 2 UPM: Pkt. 1.1 Delegation af projektgodkendelse til forvaltningen (varmeforsyningsanlæg) forventes besluttet i forbindelse med en samlet bemyndigelsesaftale med Udvalget for Plan og Miljø Pkt. 1.2 Konkret udpegning af beskyttede diger implementeres i 2013 Pkt. 1.3 Nemmere genanvendelse af lettere forurenet jord implementeres i 2013 Pkt. 2 Byggesagsområdet implementeres primært gennem ansøgningssystemet Byg og Miljø ultimo 2014 Pkt. 4 Trafikområdet implementeres gennem indførelse af Rejsekortet VU: Pkt. 6 Modellen for frit valg af leverandør af hjemmehjælp kan først udmøntes fra og med 2015 efter en politisk prioritering Pkt Fælles medicinkort (ældre) kan udmøntes i 2014 ØK Pkt. 7 Økonomi- og Indenrigsministeriets området ( kr.) udmøntes i administrationen Pkt. 8 Lempelse af annonceringspligten på udbudsområdet udmøntes via Økonomi og Udbud Pkt. 12 og 13 Statens Indkøbsprogram 6. og 7. fase udmøntes via UDC IT Pkt Digital selvbetjening (bølge 1 og 2) er udfra kommunens andel af landstallene opgjort til godt 2,5 mio. kr. Beløbet udmøntes delvis på baggrund af FS IT og Digitalisering's opgørelse over bruttopotentialet på kr. i 2014, stigende til kr. i 2015 og frem. I beregningen er der ikke taget højde for køb af it-systemer og øget medarbejder håndtering i opstartsfasen. Fordelingsnøglen er 10 % til Udvalget for Børn og Familier, 51 % til Borgerservice, 2/9

3 4 % til Kultur og Fritid og 35 % til Voksenudvalget. Restbeløbet udmøntes ikke, men overgår til evt. udmøntningen iden allerede afsatte negative digitale strategipulje. Nr. 2 Administrationsudgifter organisationsændring På baggrund af evaluering af adm. organisation ved HC. Vestergaard tilpasses den administrative organisation. Koncerntanken fremmes yderligere og nedlæggelse af decentrale stabe herunder 3 stabschefstillinger. Der etableres nye fælles stabe Borgerservice, It og Digitalisering Sekretariat og Udvikling Økonomi og Udbud Forventning om effektivisering ved samling af økonomi- og sekretariatsfunktionerne Nr 3 Administrationsudgifter generel effektivisering Generel effektivisering på det administrative område. Haderslev Kommune ligger fortsat højt på nøgletal for administrative udgifter. Forslag nr. 2 er specifik på de nedlagte og omlagte enheder hvorimod dette forslag er en mere generel effektivisering på det administrative område. Forslag om udmøntning på serviceområder efter forholdsmæssig fordelingsnøgle. Nr. 4 Fra 2 til 1 Økonomisystem Der anvendes et centralt økonomisystem (Prisme) i hele kommunen. I Teknik og Miljø anvendes et system baseret på Navision som fagsystem. Næste gang økonomisystem skal udbydes kravspecificeres der så begge opgaver kan varetages tilfredsstillende i et system. Nr. 5. Indkøb/udbud strategisk prioritering Videreførelse af effektiviseringspulje på Indkøb og udbud som effektueres via - Udbudsstrategi - Udbudsplan - Indkøbsaftaler/SKI etc. - Fortsat fokus på nye områder der kan konkurenceudsættes 3/9

4 Nr. 6. Fast ejendom salg, sanering og driftsoptimering Registreringer af Haderslev Kommunes ejendomsportefølje (ejendomme og jord) føres ajour og gennemgås efterfølgende med henblik på prioritering af anvendelse i forhold til kerneopgaver, fremtidige strategiske indsatser og driftsøkonomi. Som en del af indsatsen etableres der en model for tildeling af driftsmidler til bygninger og øvrig ejendom med udgangspunkt i fx. antal brugere o.lign. Konsekvensen kan være, at institutioner ikke vil kunne udnytte hele den ejendom, som institutionen er beliggende i og derfor må lukke dele af ejendommen. Fast ejendom, der ikke opfylder disse formål, sælges alternativt saneres. Nr. 7. Digitalisering af stamdata I Haderslev Kommune har vi 220+ IT-systemer, som på forskellig vis understøtter de forskellige forretningsprocesser, som indgår i virksomhedens produktion af ydelser. Ved den seneste gennemgang i efteråret 2013 var der over 350 inaktive brugere, som optager en administrativ licens. Alene en oprydning i disse ca. 8 % af de administrative licenser til Microsoft-platformen anslås, at kunne give en besparelse på kr. ved næste licensfornyelse. Det næste skridt er at koble disse inaktive brugere til licensbehovet på de løsninger, disse brugere har adgang til. Herved vil samme reducerede licensbehov slå igennem ved genforhandling, udbud af systemindkøb samt kontraktfornyelser. Nr. 8. Implementering af talegenkendelse Der opstartes pilotprojekt med involvering fra 3 serviceområder i En businesscase med 80 brugere og en effektivisering på 1 time om dagen ved brug af talegenkendelse giver et årligt nettoprovenue på ca. 5 mio. kr. På baggrund af erfaringer fra andre kommuner eks. Assens nedjusteres forventningerne og der arbejdes med en længere indfasning. Nr. 9. Sekretariatsfunktioner Der er afsat 1,0 mio. kr. til ansættelse af borgerrådgiver inkl. sekretariatsbistand. Såfremt sekretariatsbistanden kan hentes blandt de eksisterende sekretariatsresurser i kommunen kan udgiftsbehovet nedbringes med 0,3 mio. kr. Der forudsættes en prioritering i de eksisterende sekretariatsopgaver. Nr. 10. Det specialiserede socialområde Voksne 4/9

5 Der er igangsat projektarbejde omkring tilpasning af serviceniveau på baggrund af BDO analyse fra efteråret Der er taget beslutning om initiativer (Socialudvalget) mhp. at løse budgetudfordring i 2014 og frem. Yderligere tilpasning af serviceniveau på følgende områder - Kommunens egne bosteder og bostøtte handicap og psykiatri - Betaling til andre kommuners/regioners og private bosteder og bostøtte - Kommunens egne tilbud om beskyttet beskæftigelse/aktivitets- og samværstilbud - Socialt udsatte og hjemløse - Målsætninger i 2 hovedspor innovation og styring Nr. 11 Tandplejen Med undtagelse af 2009 har udgiftsniveauet til tandpleje i Haderslev Kommune ligget højere end det gennemsnitlige udgiftsniveau for kommunerne i Region Syddanmark, på landsplan samt internt i sammenligningsgruppen som Haderslev Kommune er del af. I forhold til det gennemsnitlige kommunale udgiftsniveau i Region Syddanmark lå udgiftsniveauet i Haderslev Kommune i kr. højere pr årig, svarende til samlet ca. 1,7 mio. kr. Udgiftsniveauet er begrundet i forholdsvis decentral struktur med 6 matrikler men der kan konstateres et faldende børnetal 1-2 pct. om året og Haderslev Kommune har den højeste andel indskrevne i omsorgstandplejen i Region Syddanmark. Nr. 12 Befordring Krav om effektivisering af befordringsområdet fra Økonomiaftalen for Udmøntet på følgende udvalg: USF, VU og SU Politisk beslutning om at indgå samarbejde med regionalt trafikselskab (Sydtrafik) som anbefalet af KL 1. august 2014 overgår kørsel til læge og speciallæge Kørsel til genoptræning, dagcentre og beskyttet beskæftigelse overgår 1. april UBF Aftale om skolekørsel på kontrakt indtil 31. juli Nr. 13 Sundhedsplejen Forskellen mellem Haderslev kommune og sammenlignings gruppen for Sundhedstjenester svarer til et samlet beløb på 2,253 mio. kr. Faldende børnetal giver alt andet lige en forventning om tilpasning af udgiftsniveauet. En del Sundhedsplejens arbejde udføres i de rådgivende teams, hvor 80 % af budgettet ligger på konto 4 under 5/9

6 sundhedsplejen og 20 % ligger på konto 5, som vedrører de opgaver der udføres af mere social karakter. Der skal derfor modregnes 0,8 mio. kr. Det er i Haderslev Kommune besluttet at iværksætte en indsats i Sundhedsplejen over for Unge mødre (Ung mor) med et budget på 1 mio. kr. Nr. 14 Regelforenkling beskæftigelsesområdet Jfr. moderniseringsaftalen for 2014 er der indgået aftale om en række regelforenklingsinitiativer: Mere fleksibel kontaktforløb for forsikrede ledige. Gevinst ca. 0,100 mio. kr. Forenkling af kommunikation mellem a-kasser og jobcentre * Online udveksling af dagpengeoplysninger * Tælleregler- ændring i opgørelsesmetoderne. Gevinst ca. 0,300 mio. kr. Dataregistreringskrav herunder afskaffelse af dobbeltregistreringer * Forenkling af sygedagpengeområdet gennem øget anvendelse af oplysninger fra andre registre* I Økonomiaftalen for 2014 er KL og Regeringen enige om, at gennemføres regelforenklinger på beskæftigelsesområdet, kan det frigøre ressourcer i kommunerne svarende til 52 mio. kr. Haderslev kommunes andel udgør 0,520 mio. kr. En række af initiativerne (markeret med *) udestår der fortsat lovforslag på, hvorfor der ikke p.t. er indarbejdet en effekt på disse områder. Nr. 15 Sprogundervisning effektivisering/konkurenceudsættelse I 2012 var det KL s vurdering, at prisniveauet for sprog- undervisning i Haderslev er ca. 25 % højere end i flertallet af øvrige kommuner i Danmark. Der er en ny driftsaftale med Sprogcenteret som er gældende fra 1. januar 2014 og indeholder Takster reduceret med 5 pct (ca kr) Overgang til ½ modultakster 3 dage skole + 2 dage praktik Med baggrund i seneste års regnskab for Sprogcenteret kan der indarbejdes en yderligere effektivisering. Nr. 16 Digitaliseringsprogram, bølge 3 Anvendelse af løsningerne i tredje digitaliseringsbølge bliver obligatorisk for borgere og virksomheder med udgangen af Tredje digitaliseringsbølge vedrører Byggetilladelse, Anmeldelse om byggearbejde, Betalingsparkering: Parkeringslicenser og betalingsafgifter, Opgravning, ledningsarbejder mv., Serviceydelser på vej- og trafikområdet (særlig råden over vej), Anbringelse af beholdere og lignende genstande på vej, 6/9

7 Affald fra virksomheder, offentlige og private institutioner, Affald fra husholdninger, indsamlingsordninger, Folkeregistrering, Beboerindskud. Haderslev Kommune arbejder målrettet med de fællesoffentlige og fælleskommunale digitali-seringsstrategier. Strategierne kommer til udtryk i 4 digitaliseringsbølger, som indfører obligatoriske selvbetjeningsløsninger på udvalgte kommunale opgaveområder. Borgere og virksomheder skal betjene sig selv via de offentlige obligatorisk digitale selvbetjenings-løsninger. Kommunerne kan afvise at behandle transaktionshenvendelser ad andre kanaler end selvbetjningskanalen med mindre borgeren er fritaget eller på anden måde lovligt forhindret. For at kunne realisere gevinsterne skal der tages højde for de nødvendige etablerings- og implementeringsomkostninger. Der vil være behov for omfattende investeringer for at realisere potentialet i tredje bølge. Det gælder øgede ressourcer i medbetjening af borgerne indtil disse er fortrolige med selvbetjeningsløsningerne. Udover øget medbetjening, forudsætter indfrielse af målsætningerne desuden løbende investeringer i den gode, tilgængelige og informative hjemmeside, et særdeles vedholdende fokus på god digital ledelse af de administrative og organisatoriske forandringsprocesser, målrettet og fokuseret markedsføring af løsningerne over for både borgere, virksomheder og ansatte samt løbende og tæt ledelsesmæssig opfølgning på fremdriften i de digitale omstillingsprocesser i hele organisationen. Nr. 17 Digitaliseringsprogram, bølge 4 Fastlæggelse af opgaveområderne i fjerde bølge er endnu ikke endeligt aftalt mellem Digitaliseringsstyrelsen og KL. Indtil videre er følgende opgaveområder, som i givet fald vil blive obligatoriske for borgere og virksomheder med udgangen af 2015, udpeget til analyse: Ejendomsregistrering (BBR), Personligt tillæg og helbredstillæg, Enkeltydelse, Hjælp til forsørgelse (kontanthjælp, starthjælp mv.), Sygedagpenge, Boligtilbud, ældre og personer med handicap, Merudgiftsydelse, børn med nedsat funktionsevne, Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne, Tabt arbejdsfortjeneste m.v., forsørgelse af børn. Nr. 18 Samling af borgerrettede opgaver i borgerservice Borgerrettede opgaver placeret i Borgerservice, sådan at borgere i Haderslev Kommune kun har en indgang. Hvor det giver værdi flyttes borgerhenvendelserne til Borgerservice, således at fagpersonalet kan udføre de opgaver, de er ansat til. 7/9

8 Borgerservice skal svare med udgangspunkt i de oplysninger, der allerede er på nettet eller ud fra en præcisering af snittet til backoffice. Mange steder i administrationen har vi borgerhenvendelser, der kunne besvares i en frontoffice, hvis snittet var afklaret. Borgerne har mange indgange, der betyder, at svar skal hentes mange forskellige steder. Ved at undersøge mere på borgerhenvendelserne kunne det måske give værdi at flytte henvendelserne til Borgerservice. Der er så småt et samarbejde i gang med Voksenservice og Børn- og Familieservice. Nr. 19 Grønne områder, pedelfunktion, omorganisering Forslaget er fremkommmet via medlemsinitiativ fra Allan Emilliussen. Forslaget indbefatter en reorganisering af pedelfunktionen på tværs af hele kommunen. Et fælles pedelkorps som overordnet bliver styret fra et sted (Driftsafdelingen), men som i dagligdagen kører som selvstyrende teams. Drift af alle grønne områder og legepladser samles under et driftsområde for at opnå en samlet gevinst for kommunen. I dag er disse opgaver fordelt ud på områderne Kultur og Fritid, Færger og Havne, Plan og Ejendomsudvikling, Park og Vejdrift, Børn og Familie. Besparelsespotentiale på pedeldrift og grønne arealer gennem etablering af en koordineret resursestyring forudsat at potentialet er 5%. For at dette skal lykkes skal der foretages følgende omstruktureringer: Samle drift af alle grønne arealer og legepladser der, hvor kompetencerne er placeret i Park og Vejdrift. Opdatering af kommunens data over arealer i forbindelse med det igangværende projekt for kommunale arealer. Foretages i samarbejde mellem Data og Information og Park og Vejdrift. Definition af fælles serviceniveau for ens arealer i driften af grønne områder med udgangspunkt i brugen/lokaliteten/placering. Driftsoptimering af kommunale legepladser. Kommunen har en uddannet legepladsinspektør til dette placeret i Park og Vejdrift. Samling af driften af de kommunale bygninger og disses udenomsarealer i en fælles enhed. Dette kan gøres ved at samle driften af de kommunale bygninger i en fælles pedelenhed områdeinddelt geografisk i kommunen. Denne enhed løser de opgaver, der er på kommunale bygninger indvendigt og udvendigt. Samling af driften af de kommunale bygningers udenomsarealer i en fælles enhed - områdeinddelt geografisk i kommunen. Denne enhed står for vedligeholdelse af alle udenomsarealer ved de kommunale bygninger. Oprettelse af en central servicedesk for indmelding af opgaver til pedelenheden og den fælles driftsenhed. Nr. 20 Erstatning af ArcGIS til open source 8/9

9 Programmet ArcGIS, som anvendes til de mere avancerede opgaver i dag, er baseret på forholdsvis dyre licenser. Der er i den senere tid fremkommet meget anvendelige open source-programmer på GIS-området, herunder især programmet QGIS, der funktionsmæssigt er lige så godt som ArcGIS, hvad angår den kommunale anvendelse. Især hurtig fejlretning og brugervenlig funktionalitet kan her fremhæves som væsentlige fordele ift. ArcGIS. Enkelte andre kommuner anvender allerede Quantum GIS i deres opgaveløsning. En udskiftning vil dermed sandsynligvis både medføre en forbedring samt en besparelse. Nr. 21 Flytning af Teknik og Miljø kørselsgodtgørelse Der er ikke indarbejdet effektiviseringsgevinster ved flytning af Teknik og Miljø fra Vojens til Haderslev. Centraliseringen medfører et langt mindre kørselsbehov hvor medarbejdere er tættere på kunder og samarbejdspartnere. Nr. 22 Initiativer fra borgersporet Borgersporet har leveret i alt 86 forslag. Borgersporet har drøftet forslagene og har herudover beskrevet de særlige indsatsområder og initiativer, man især vil anbefale, byrådet lægger vægt på. Borgersporets prioriteringer kan sammenfattes i følgende 3 hovedelementer: Vision Organisation Frivillighed 36 forslag, som ikke allerede er realiserede og som der dermed kan arbejdes videre med. 16 forslag forudsætter investeringer, eksempelvis; ophør af tilskud til Harmonien overdrage grønne områder til grundejerforeninger investere i det aktive medborgerskab ved oprettelse af inspiratorium 20 forslag er delvist realiserede, men der kan fortsat udvikles på opgaveløsningen. Ved 12 af forslagene forudsættes en øget indsats/ yderligere investeringer, eksempelvis; yderligere investering i brug af LED lyskilder investering i tværorganisatoriske audits og implementering af LEAN investering i udbygning af bydelspedelordningen 4 forslag forudsætter større investeringer, eksempelvis; samling af den kommunale administration i nyt rådhus Big data, få værdi ud af store datamængder byg ny skole i Vojens ved Vojens Hallerne og samle på én matrikel 23 forslag vurderes umiddelbart ikke at være realiserbare fordi; at kommunen ikke har lovgivningsmæssig hjemmel til at realisere forslaget at forslagene ligger udenfor de kommunale kerneopgaver. Kommunen kan understøtte forslaget ved bl.a. lobbyisme og kommunikation eks. på forslag: etablere Bio-dieselanlæg Enkelte forslag er allerede fuldt realiseret, eksempelvis; Kommunal ombudsmand, borgerrådgiver 9/9

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 INDHOLD FORORD 3 BAGGRUND 4 OVERORDNEDE MÅL 5 TVÆRGÅENDE INDSATSER OG DELMÅL 6 SERVICEUNDERSTØTTELSE 8 KANALER 9 PRINCIPPER 10 IMPLEMENTERING 11 FORORD Herning

Læs mere

Det er KL's anbefaling, at initiativerne så vidt muligt indarbejdes i kommunernes budgetter, hvor det er muligt.

Det er KL's anbefaling, at initiativerne så vidt muligt indarbejdes i kommunernes budgetter, hvor det er muligt. Moderniseringsaftalen Som led i økonomiforhandlingerne for 2013 er der aftalt en Moderniseringsaftale for 2013 og 2014. Moderniseringsaftalen har til formål at frigøre ressourcer til den borgernære service

Læs mere

Byrådets budgetseminar. Den 23. april 2014 i lokale 217, 218 og 219

Byrådets budgetseminar. Den 23. april 2014 i lokale 217, 218 og 219 Byrådets budgetseminar Den 23. april 2014 i lokale 217, 218 og 219 Dagsorden Velkomst v/borgmesteren Aktuel økonomi: Regnskabsresultatet for 2013 Den aktuelle økonomi i Haderslev Kommune, herunder udfordringer

Læs mere

CITIZEN.2015 SERVICE- & KANALSTRATEGI FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 2013-2015. Fotos: Søren Osgood, Colourbox og KBS

CITIZEN.2015 SERVICE- & KANALSTRATEGI FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 2013-2015. Fotos: Søren Osgood, Colourbox og KBS CITIZEN.2015 SERVICE- & KANALSTRATEGI FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 2013-2015 Fotos: Søren Osgood, Colourbox og KBS Side 2 Citizen.2015 Service- og kanalstrategi for Københavns Kommune 2013-2015 Service - og

Læs mere

Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013

Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013 Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013 Målsætning bag aftalen Det er kommunernes målsætning, at 80 % af alle ansøgninger/anmeldelser fra borger til kommuner sker digitalt

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

Bølge 4 i økonomiaftalen for 2015. Version 1, 3. Juli 2014

Bølge 4 i økonomiaftalen for 2015. Version 1, 3. Juli 2014 Bølge 4 i økonomiaftalen for 2015 Version 1, 3. Juli 2014 Områder i bølge 4 Sygedagpenge - Indberetning af oplysninger i forbindelse med udbetaling af sygedagpenge Alm. helbredstillæg - Ansøgning om almindeligt

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K 1. Ledelsesresumé Projekt understøtter ambitionerne for digital kommunikation mellem borger

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi Stevns Kommune 2011-2015 Indledning Denne digitaliseringsstrategi har til formål at sætte retning på digitaliseringen i Stevns Kommune 2011-15. Strategien består af en vision og

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-31103 Dokumentnr.: 480-2014-43672 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Aarhus Kommune, Styregruppen for borgerservice Juni 2014 Indhold Formål...3 Visionen...3 Mål og indsatser i Aarhus Kommunes kanalstrategi...3 1. Send al post

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

NOTAT 07-10-2013. Bilag 4. Sagsnr. 2013-0197645. Dokumentnr. 2013-0197645-7. Udmøntning af tværgående effektiviseringer

NOTAT 07-10-2013. Bilag 4. Sagsnr. 2013-0197645. Dokumentnr. 2013-0197645-7. Udmøntning af tværgående effektiviseringer NOTAT Bilag 4 Udmøntning af tværgående effektiviseringer I forbindelse med vedtagelsen af budgettet den 3. oktober 2013 i BR indgår der jf. tabel 1 følgende tværgående effektiviseringer på Børneog Ungdomsudvalgets

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

Fællesoffentlige digitaliseringsstrategier

Fællesoffentlige digitaliseringsstrategier Fællesoffentlige digitaliseringsstrategier Rikke Hougaard Zeberg Vicedirektør, Digitaliseringsstyrelsen 3. Februar 2014 1 DIGITALISERING EN NØDVENDIG VISION Den brændende platform Danmarks konkurrenceevne

Læs mere

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1 Kanalstrategien 2013-2015 Kanalstrategien 1 1. Baggrunden for Varde Kommunes kanalstrategi...4 Hvad er en kanalstrategi?... 4 Hvorfor skal Varde Kommune have en kanalstrategi?... 4 Hvem gælder kanalstrategien

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

Gevinstpotentialer for bølge 3 Gennemgang af opgaveområder i bølge 3 i bølgeplanen for obligatorisk digital selvbetjening.

Gevinstpotentialer for bølge 3 Gennemgang af opgaveområder i bølge 3 i bølgeplanen for obligatorisk digital selvbetjening. Gevinstpotentialer for bølge 3 Gennemgang af opgaveområder i bølge 3 i bølgeplanen for obligatorisk digital selvbetjening September 2013 Læsevejledning I Materialet henvender sig som udgangspunkt til konsulenter

Læs mere

Solrød Kommunes Digitale Rådhus

Solrød Kommunes Digitale Rådhus SOLRØD KOMMUNE Solrød Kommunes Digitale Rådhus Service- og kanalstrategi for Solrød Kommune November 2010 Formål og afgrænsning Solrød Kommunes service- og kanalstrategi skal sikre en tilgængelig og kvalificeret

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Socialforvaltningens konsekvensvurdering af SUD s bidrag til tværgående effektiviseringer i B2016

Socialforvaltningens konsekvensvurdering af SUD s bidrag til tværgående effektiviseringer i B2016 NOTAT 07-05-2015 Sagsnr. 2015-0110034 Bilag 1 Dokumentnr. 2015-0110034-1 Til Socialudvalget Socialforvaltningens konsekvensvurdering af SUD s bidrag til tværgående effektiviseringer i B2016 På baggrund

Læs mere

Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice)

Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice) Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice) Udmøntning af effektiviseringskravet på 0,5 % via reduktion i lønfremskrivningen i 2015 og frem fordeles i Borgerservice

Læs mere

Forslag til udmøntning af reduktionskrav på administrationsområdet i budgetårene

Forslag til udmøntning af reduktionskrav på administrationsområdet i budgetårene BILAG NR. 7 NOTAT Haderslev Kommune Sekretariat og Udvikling Gåskærgade 26 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 00 11 mesj@haderslev.dk 17-08-2015 Sagsident: 15/19975 Sagsbehandler: Merete Skovgaard-Jensen/bbc

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

S t a t u s p å d i g i t a l

S t a t u s p å d i g i t a l S t a t u s p å d i g i t a l k o m m u n i k a t i o n i k o m m u n e r n e F o r å r 2 0 1 4 2 CORPORATE ANNUAL REPORT Dataindsamlingen i projektet KOMHEN 2.0 foråret 2014 Kommunerne har i april og

Læs mere

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Introduktion Besluttet af Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde, marts 2008 I forlængelse af den fællesoffentlige strategi for

Læs mere

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016- 1 of 18 Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

Automatisering af systemadministration (1)

Automatisering af systemadministration (1) Automatisering af systemadministration (1) 01-01-2013 31-12-2015 Politisk udvalg: Økonomiudvalg Der findes i Faaborg-Midtfyn Kommune 13 systemer, hvor medarbejdere og organisatoriske enheder er registreret.

Læs mere

ØKONOMI & ANALYSE 3. februar 2013. Strategiplan 2013 for Økonomi & Analyse

ØKONOMI & ANALYSE 3. februar 2013. Strategiplan 2013 for Økonomi & Analyse ØKONOMI & ANALYSE 3. februar 2013 Strategiplan 2013 for Økonomi & Analyse 1 Strategiplan 2013 for Økonomi og Analyse af strategiplanen og effektmålene for sidste år: Kort sammenfatning og konklusioner

Læs mere

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Dagsorden Baggrund Strategi indhold og status Fokus på grunddata Økonomisk modvind

Læs mere

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration Bilag 8 Emne: Til: Kopi: til: Ændring af kontoplan 1. fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Magistraten Byrådets medlemmer Den 3. september 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Principper for implementering

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning... 3 Definition og afgrænsning... 4 Vision, pejlemærker og mål... 6 Hvad er strategien,

Læs mere

Kørselsanalyse i Ishøj Kommune

Kørselsanalyse i Ishøj Kommune Kørselsanalyse i Ishøj Kommune AFRAPPORTERING December 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING... 3 2 KØRSELSANALYSEN - OVERORDNEDE RESULTATER OG SAMMENFATNING... 4 3 KØRSELSANALYSEN MERE DETALJERET...

Læs mere

Den offentlige postløsning fuld offentlig digitalisering. Kontorchef Michael Busk-Jepsen, Økonomistyrelsen

Den offentlige postløsning fuld offentlig digitalisering. Kontorchef Michael Busk-Jepsen, Økonomistyrelsen Den offentlige postløsning fuld offentlig digitalisering Kontorchef Michael Busk-Jepsen, Økonomistyrelsen Dagsorden 1. Visionen set centralt fra - Regeringens globaliseringsstrategi, e2012 - edage, herunder

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

Den digitale vej til fremtidens velfærd

Den digitale vej til fremtidens velfærd Den digitale vej til fremtidens velfærd V. Ulla Larney, Erhvervsstyrelsen Midtjysk Erhvervsakademi 21/8-2013 Danmark i front med digitalisering Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ansøgninger,

Læs mere

Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde

Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde Notat Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde Til: Produktivitetskommissionen Fra: Dansk Erhverv Offentligt-privat samarbejde styrker produktiviteten Det er Dansk Erhvervs

Læs mere

Øget kommunal service for de samme penge

Øget kommunal service for de samme penge Analysepapir, Februar 2010 Øget kommunal service for de samme penge Siden 2001 er de kommunale budgetter vokset langt hastigere end den samlede økonomi. Nu er kassen tom, og der bliver de næste år ikke

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Magistratens budgetforslag Proces for budgetreduktioner i Socialforvaltningen 2013-2016

Magistratens budgetforslag Proces for budgetreduktioner i Socialforvaltningen 2013-2016 Magistratens budgetforslag Proces for budgetreduktioner i 2013-2016 Oplæg for Socialudvalget den 5. sept. 2012 Steinar Eggen Kristensen Baggrund Magistratens budgetforslag Behov for budgettilpasninger

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Kanalstrategi Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Godkendt i byrådet den 16.09.2013 Indhold Forord og formål... 3 Hvad er en kanalstrategi?... 3 Hvordan skal vi arbejde med en kanalstrategi i Ikast-Brande Kommune?...

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Synergi mellem områder

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Synergi mellem områder Vedrørende: Særlige opmærksomhedspunkter i Rambølls rapport Sagsnavn: Ejendomsservice Sagsnummer: 82.00.00-A00-3-13 Skrevet af: Rikke Hylleberg Clausen E-mail: rikke.hylleberg.clausen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Bydelskonkurrencen: Den Digitale Bydel 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Borgerservice, Udviklingsafdelingen E-mail: tgl@aarhus.dk

Læs mere

Den centrale stab organisering, indsatser og proces

Den centrale stab organisering, indsatser og proces 06-05-2015 Arne Kristensen Direkte: 7257 7008 Mail: akr@jammerbugt.dk Den centrale stab organisering, indsatser og proces Baggrund Direktionen har med Økonomiudvalgets godkendelse besluttet at ændre den

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Ansøgning om status som frikommune fra Odense Kommune

Ansøgning om status som frikommune fra Odense Kommune Ansøgning om status som frikommune fra Odense Kommune Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Motivation...2 Om Odense en ny virkelighed...3 Præmisser for projekter...3 Igangværende projekter...4 Sociale

Læs mere

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen Bilag 2 - notat Snitflader omkring, SKAT og kommunen Notatet indeholder en skematisk oversigt over fordelingerne af serviceopgaver mellem Udbetaling Danmark, SKAT og kommunerne. Endvidere indeholder notatet

Læs mere

Forslag til ny organisering af Randers Kommune

Forslag til ny organisering af Randers Kommune Forslag til ny organisering af Randers Kommune Randers kommune skal spare 150 millioner kroner heraf er de 60 millioner kroner med henblik på et forhøjet anlægsniveau. Økonomiudvalget har besluttet at

Læs mere

NOTAT. Brugerportalsinitiativet

NOTAT. Brugerportalsinitiativet NOTAT Brugerportalsinitiativet Den 26. januar 2015 Sags ID: SAG-2014-07107 Dok.ID: 1966628 1. Baggrund Der har i de senere år været stort fokus på og investeret i at bringe folkeskolen ind i den digitale

Læs mere

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata 18. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund Initiativet Genbrug af

Læs mere

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger Delopgave 1: Vurdering af de enkelte afdelingers procedure for regnskabsføring, økonomiopfølgning, ledelse og tilsyn, målsætninger samt produktivitet og effektivitet 1 Det anbefales, at der løbende foretages

Læs mere

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Bilag Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Stamdata Stamdata for initiativ 2.5 fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Stamdata for initiativ

Læs mere

Bilag A. Opsummering af foranalysens centrale konklusioner og perspektiver

Bilag A. Opsummering af foranalysens centrale konklusioner og perspektiver Bilag A Opsummering af foranalysens centrale konklusioner og perspektiver Den nuværende telefonbetjening af borgerne Borgerne kontakter i dag de offentlige myndigheder for at få råd og vejledning, fx om

Læs mere

Et digitalt eventyr? Danskernes digitale vej til fremtidens velfærd. XBRL Event 2013 Kgl. Dansk Ambassade Stockholm Direktør Lars Frelle-Petersen

Et digitalt eventyr? Danskernes digitale vej til fremtidens velfærd. XBRL Event 2013 Kgl. Dansk Ambassade Stockholm Direktør Lars Frelle-Petersen Et digitalt eventyr? Danskernes digitale vej til fremtidens velfærd XBRL Event 2013 Kgl. Dansk Ambassade Stockholm Direktør Lars Frelle-Petersen Mere og bedre for færre ressourcer Hvis produktivitetsvæksten

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Det er vigtigt, at den unge og dennes forældre inddrages tidligt og oplever overgangen som et sammenhængende forløb.

Det er vigtigt, at den unge og dennes forældre inddrages tidligt og oplever overgangen som et sammenhængende forløb. NOTAT RÅDHUSET Børne- og Velfærdsforvaltningen Børne- og Faglig konsulent: Lisbeth Holager Dato: 14. august 2014/lhh Samarbejdsaftale Der er indgået en samarbejdsaftale mellem Børne- og, Ældre- og Handicapafdelingen

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 PROGRAM 1. Indsatser i erhvervs- og vækstpolitikken 2. Erhvervshusets organisering og opgaver 3. Drøftelse af forslag til indsatser

Læs mere

Direktionens årsplan 2015

Direktionens årsplan 2015 SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN Direktionens årsplan 2015 Årsplan for udvikling af organisationen 1. Indledning og formål Direktionen udarbejder årligt en årsplan, som sætter retningen for organisationen det

Læs mere

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Forord Hillerød Kommunes Kanal- og Servicestrategi er en samlet strategi for kommunikation mellem kommune og borgere, virksomheder og foreninger. Service over

Læs mere

Regnskab 2014 Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri og handicap. Korr. budget. Øvrige udvalgsrammer 139.803 149.375 148.008-1.

Regnskab 2014 Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri og handicap. Korr. budget. Øvrige udvalgsrammer 139.803 149.375 148.008-1. Resultat på drift Psykiatri og Handicap (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: Note Opr. Budget Korr. Regnskab 2014 Mer-/mindre forbrug (i f.t. korr. ) 145.595 150.698 146.029-4.669 Budgetramme 1 1 149.535

Læs mere

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 ODDER Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1:

Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1: Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1: Indhold: Kan anvendelsen af vikarer optimeres således, at der kan opnås en besparelse? Mulighed for bedre

Læs mere

Struer Kommunes Service- og Kanalstrategi 2012-2015. Struer skifter kanal TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

Struer Kommunes Service- og Kanalstrategi 2012-2015. Struer skifter kanal TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Struer Kommunes Service- og Kanalstrategi 2012-2015 Struer skifter kanal TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR INDHOLD: Hvad er en service- og kanalstrategi Borgerne kan selv (Indledning) (Målgrupper) Derfor

Læs mere

Ledelsesmæssige udfordringer her og nu. 7. Maj 2014, Flemming Hansen, Direktør, Rebild Kommune

Ledelsesmæssige udfordringer her og nu. 7. Maj 2014, Flemming Hansen, Direktør, Rebild Kommune 7. Maj 2014, Flemming Hansen, Direktør, Rebild Kommune Rebild Kommune 28.500 indbyggere 10 politiske grupperinger Kendetegn: - Fysisk placeret i læ af Aalborg og tæt på Randers og Århus - Mange km2 motorvej

Læs mere

Aalborg Kommunes sundhedsstrategi:

Aalborg Kommunes sundhedsstrategi: Aalborg Kommunes sundhedsstrategi: Velfærd, forebyggelse og genoptræning. Lars Lund, konsulent Organisering af området 1. Fagforvaltninger fortsat ansvar for de store sundhedsdriftsområder: Sundhedspleje,

Læs mere

Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen. Januar 2013

Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen. Januar 2013 Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen Januar 2013 1. Indledning Denne resultatkontrakt er udarbejdet i overensstemmelse med Finansministeriets retningslinjer for udarbejdelse af resultatkontrakter.

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring!

Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring! Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring! Oplæg til fælles indsats for en bedre styring af beskæftigelsesindsatsen Indhold 3 4 5 Indsatsen er hævet med 8,5 mia. kr. Store forskelle =

Læs mere

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde 1. Ledelsesresumé Projektet har til formål at udarbejde og implementere en fælles datamodel for kommunale geodata. Udbud og datamodel skal styrke

Læs mere

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

Ny struktur på beredskabet

Ny struktur på beredskabet Ny struktur på beredskabet Projektkommissorium Projektleder: Martin Skøtt Revideret: 14. nov. 2014 Version: 06 Politisk styregruppe 1 Administrativ styregruppe Projektgruppe Projektleder Baggrund Baggrundsbeskrivelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger Februar 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-301 Fysioterapeut i folkeskolerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud, 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

FRIKOMMUNEVEDTÆGT. Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang. Gentofte Kommune 2012-2015

FRIKOMMUNEVEDTÆGT. Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang. Gentofte Kommune 2012-2015 FRIKOMMUNEVEDTÆGT Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang Gentofte Kommune 2012-2015 Forsøgsbeskrivelser Beskæftigelsesområdet... 3 Borgerens eget kontaktforløb mulighed for at vælge form og indhold

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Børn og Unge

Digitaliseringsstrategi for Børn og Unge Digitaliseringsstrategi for Børn og Unge Børn og Unge arbejder for, at alle børn og unge fra 0 til 18 år bliver så dygtige de kan, får lige muligheder og trives. Digitaliseringsstrategien understøtter

Læs mere

Hvornår får du svar?

Hvornår får du svar? Hvornår får du svar? I denne pjece kan du læse mere om svarfrister og sagsbehandlingstider på social- og sundhedsområdet i ishøj Kommune Ishøj Kommune 1 Nyttige adresser Ishøj Rådhus Ishøj Store Torv 20

Læs mere

BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER

BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER 1. Opgørelser over fordeling af estimerede effektiviserings- og omstillingspotentialer på styringsområder og temaer. 2. Medarbejderne i Omstillingsstrategien. 3. Omstillingsstrategiens

Læs mere

Omstilling, effektivisering og innovation

Omstilling, effektivisering og innovation Nr. 29 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Plan og kultur Indkøb, udbud og konkurrenceudsættelse Udbud af vandløbsvedligeholdelse

Læs mere