Handlekatalog til effektiviseringsprojektet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handlekatalog til effektiviseringsprojektet 2015-2018"

Transkript

1 Notat Haderslev Kommune FS Økonomi og Udbud Gåskærgade Haderslev Tlf Fax maj 2014 Sagsident: 13/14408 Sagsbehandler: Søren Lorenzen Dir. tlf. Handlekatalog til effektiviseringsprojektet Følgende indsatser blev præsenteret for Byråd og HovedMed på budgetseminar den 23. april Tabel 1: Samlet oversigt over handlekatalog Nr. 1 Moderniseringsaftalen Staten har taget initiativ til en række tiltag i Moderniseringsaftalen, som ved udmøntning i kommunerne, bør give kommunen en mulighed for at effektivisere driften. I økonomiaftalen for 2013 er der akkumuleret for 615 mio. kr. I økonomiaftalen for 2014 er der yderligere 157,4 mio. kr. Således økonomiaftalerne tilsammen beløber sig til 770,1 mio. kr., hvoraf kommunens andel (1 %) udgør 7,7 mio. kr. Serviceområderne har gennemgået tiltagene i Moderniseringsaftalen og vurderet, i hvilket omfang det vil være muligt at udmønte besparelsen i Haderslev Kommune. 1/9

2 Fordeling på fagudvalg er som følger: Indholdsmæssigt kan beløbene henføres til følgende indsatser på de forskellige udvalgsområder: Beskæftigelses og Integrationsudvalget: Pkt. 9 Suspension af regler om strafrefusion på beskæftigelsesområdet udmøntes i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i 2 år UBF: Pkt. 16 Afbureaukratisering af folkeskoleområdet - serviceområdet foreslår besparelsen fordelt forholdsmæssigt gennem hovedmodellen i tildelingsmodellen på skoleområdet Pkt. 5 Dagtilbud- og ungdomsskoleområdet udmøntes via budgettet til sprogvurdering + andel af digitalisering bølge 1 og 2 UKF: Andel af digitalisering bølge 1 og 2 UPM: Pkt. 1.1 Delegation af projektgodkendelse til forvaltningen (varmeforsyningsanlæg) forventes besluttet i forbindelse med en samlet bemyndigelsesaftale med Udvalget for Plan og Miljø Pkt. 1.2 Konkret udpegning af beskyttede diger implementeres i 2013 Pkt. 1.3 Nemmere genanvendelse af lettere forurenet jord implementeres i 2013 Pkt. 2 Byggesagsområdet implementeres primært gennem ansøgningssystemet Byg og Miljø ultimo 2014 Pkt. 4 Trafikområdet implementeres gennem indførelse af Rejsekortet VU: Pkt. 6 Modellen for frit valg af leverandør af hjemmehjælp kan først udmøntes fra og med 2015 efter en politisk prioritering Pkt Fælles medicinkort (ældre) kan udmøntes i 2014 ØK Pkt. 7 Økonomi- og Indenrigsministeriets området ( kr.) udmøntes i administrationen Pkt. 8 Lempelse af annonceringspligten på udbudsområdet udmøntes via Økonomi og Udbud Pkt. 12 og 13 Statens Indkøbsprogram 6. og 7. fase udmøntes via UDC IT Pkt Digital selvbetjening (bølge 1 og 2) er udfra kommunens andel af landstallene opgjort til godt 2,5 mio. kr. Beløbet udmøntes delvis på baggrund af FS IT og Digitalisering's opgørelse over bruttopotentialet på kr. i 2014, stigende til kr. i 2015 og frem. I beregningen er der ikke taget højde for køb af it-systemer og øget medarbejder håndtering i opstartsfasen. Fordelingsnøglen er 10 % til Udvalget for Børn og Familier, 51 % til Borgerservice, 2/9

3 4 % til Kultur og Fritid og 35 % til Voksenudvalget. Restbeløbet udmøntes ikke, men overgår til evt. udmøntningen iden allerede afsatte negative digitale strategipulje. Nr. 2 Administrationsudgifter organisationsændring På baggrund af evaluering af adm. organisation ved HC. Vestergaard tilpasses den administrative organisation. Koncerntanken fremmes yderligere og nedlæggelse af decentrale stabe herunder 3 stabschefstillinger. Der etableres nye fælles stabe Borgerservice, It og Digitalisering Sekretariat og Udvikling Økonomi og Udbud Forventning om effektivisering ved samling af økonomi- og sekretariatsfunktionerne Nr 3 Administrationsudgifter generel effektivisering Generel effektivisering på det administrative område. Haderslev Kommune ligger fortsat højt på nøgletal for administrative udgifter. Forslag nr. 2 er specifik på de nedlagte og omlagte enheder hvorimod dette forslag er en mere generel effektivisering på det administrative område. Forslag om udmøntning på serviceområder efter forholdsmæssig fordelingsnøgle. Nr. 4 Fra 2 til 1 Økonomisystem Der anvendes et centralt økonomisystem (Prisme) i hele kommunen. I Teknik og Miljø anvendes et system baseret på Navision som fagsystem. Næste gang økonomisystem skal udbydes kravspecificeres der så begge opgaver kan varetages tilfredsstillende i et system. Nr. 5. Indkøb/udbud strategisk prioritering Videreførelse af effektiviseringspulje på Indkøb og udbud som effektueres via - Udbudsstrategi - Udbudsplan - Indkøbsaftaler/SKI etc. - Fortsat fokus på nye områder der kan konkurenceudsættes 3/9

4 Nr. 6. Fast ejendom salg, sanering og driftsoptimering Registreringer af Haderslev Kommunes ejendomsportefølje (ejendomme og jord) føres ajour og gennemgås efterfølgende med henblik på prioritering af anvendelse i forhold til kerneopgaver, fremtidige strategiske indsatser og driftsøkonomi. Som en del af indsatsen etableres der en model for tildeling af driftsmidler til bygninger og øvrig ejendom med udgangspunkt i fx. antal brugere o.lign. Konsekvensen kan være, at institutioner ikke vil kunne udnytte hele den ejendom, som institutionen er beliggende i og derfor må lukke dele af ejendommen. Fast ejendom, der ikke opfylder disse formål, sælges alternativt saneres. Nr. 7. Digitalisering af stamdata I Haderslev Kommune har vi 220+ IT-systemer, som på forskellig vis understøtter de forskellige forretningsprocesser, som indgår i virksomhedens produktion af ydelser. Ved den seneste gennemgang i efteråret 2013 var der over 350 inaktive brugere, som optager en administrativ licens. Alene en oprydning i disse ca. 8 % af de administrative licenser til Microsoft-platformen anslås, at kunne give en besparelse på kr. ved næste licensfornyelse. Det næste skridt er at koble disse inaktive brugere til licensbehovet på de løsninger, disse brugere har adgang til. Herved vil samme reducerede licensbehov slå igennem ved genforhandling, udbud af systemindkøb samt kontraktfornyelser. Nr. 8. Implementering af talegenkendelse Der opstartes pilotprojekt med involvering fra 3 serviceområder i En businesscase med 80 brugere og en effektivisering på 1 time om dagen ved brug af talegenkendelse giver et årligt nettoprovenue på ca. 5 mio. kr. På baggrund af erfaringer fra andre kommuner eks. Assens nedjusteres forventningerne og der arbejdes med en længere indfasning. Nr. 9. Sekretariatsfunktioner Der er afsat 1,0 mio. kr. til ansættelse af borgerrådgiver inkl. sekretariatsbistand. Såfremt sekretariatsbistanden kan hentes blandt de eksisterende sekretariatsresurser i kommunen kan udgiftsbehovet nedbringes med 0,3 mio. kr. Der forudsættes en prioritering i de eksisterende sekretariatsopgaver. Nr. 10. Det specialiserede socialområde Voksne 4/9

5 Der er igangsat projektarbejde omkring tilpasning af serviceniveau på baggrund af BDO analyse fra efteråret Der er taget beslutning om initiativer (Socialudvalget) mhp. at løse budgetudfordring i 2014 og frem. Yderligere tilpasning af serviceniveau på følgende områder - Kommunens egne bosteder og bostøtte handicap og psykiatri - Betaling til andre kommuners/regioners og private bosteder og bostøtte - Kommunens egne tilbud om beskyttet beskæftigelse/aktivitets- og samværstilbud - Socialt udsatte og hjemløse - Målsætninger i 2 hovedspor innovation og styring Nr. 11 Tandplejen Med undtagelse af 2009 har udgiftsniveauet til tandpleje i Haderslev Kommune ligget højere end det gennemsnitlige udgiftsniveau for kommunerne i Region Syddanmark, på landsplan samt internt i sammenligningsgruppen som Haderslev Kommune er del af. I forhold til det gennemsnitlige kommunale udgiftsniveau i Region Syddanmark lå udgiftsniveauet i Haderslev Kommune i kr. højere pr årig, svarende til samlet ca. 1,7 mio. kr. Udgiftsniveauet er begrundet i forholdsvis decentral struktur med 6 matrikler men der kan konstateres et faldende børnetal 1-2 pct. om året og Haderslev Kommune har den højeste andel indskrevne i omsorgstandplejen i Region Syddanmark. Nr. 12 Befordring Krav om effektivisering af befordringsområdet fra Økonomiaftalen for Udmøntet på følgende udvalg: USF, VU og SU Politisk beslutning om at indgå samarbejde med regionalt trafikselskab (Sydtrafik) som anbefalet af KL 1. august 2014 overgår kørsel til læge og speciallæge Kørsel til genoptræning, dagcentre og beskyttet beskæftigelse overgår 1. april UBF Aftale om skolekørsel på kontrakt indtil 31. juli Nr. 13 Sundhedsplejen Forskellen mellem Haderslev kommune og sammenlignings gruppen for Sundhedstjenester svarer til et samlet beløb på 2,253 mio. kr. Faldende børnetal giver alt andet lige en forventning om tilpasning af udgiftsniveauet. En del Sundhedsplejens arbejde udføres i de rådgivende teams, hvor 80 % af budgettet ligger på konto 4 under 5/9

6 sundhedsplejen og 20 % ligger på konto 5, som vedrører de opgaver der udføres af mere social karakter. Der skal derfor modregnes 0,8 mio. kr. Det er i Haderslev Kommune besluttet at iværksætte en indsats i Sundhedsplejen over for Unge mødre (Ung mor) med et budget på 1 mio. kr. Nr. 14 Regelforenkling beskæftigelsesområdet Jfr. moderniseringsaftalen for 2014 er der indgået aftale om en række regelforenklingsinitiativer: Mere fleksibel kontaktforløb for forsikrede ledige. Gevinst ca. 0,100 mio. kr. Forenkling af kommunikation mellem a-kasser og jobcentre * Online udveksling af dagpengeoplysninger * Tælleregler- ændring i opgørelsesmetoderne. Gevinst ca. 0,300 mio. kr. Dataregistreringskrav herunder afskaffelse af dobbeltregistreringer * Forenkling af sygedagpengeområdet gennem øget anvendelse af oplysninger fra andre registre* I Økonomiaftalen for 2014 er KL og Regeringen enige om, at gennemføres regelforenklinger på beskæftigelsesområdet, kan det frigøre ressourcer i kommunerne svarende til 52 mio. kr. Haderslev kommunes andel udgør 0,520 mio. kr. En række af initiativerne (markeret med *) udestår der fortsat lovforslag på, hvorfor der ikke p.t. er indarbejdet en effekt på disse områder. Nr. 15 Sprogundervisning effektivisering/konkurenceudsættelse I 2012 var det KL s vurdering, at prisniveauet for sprog- undervisning i Haderslev er ca. 25 % højere end i flertallet af øvrige kommuner i Danmark. Der er en ny driftsaftale med Sprogcenteret som er gældende fra 1. januar 2014 og indeholder Takster reduceret med 5 pct (ca kr) Overgang til ½ modultakster 3 dage skole + 2 dage praktik Med baggrund i seneste års regnskab for Sprogcenteret kan der indarbejdes en yderligere effektivisering. Nr. 16 Digitaliseringsprogram, bølge 3 Anvendelse af løsningerne i tredje digitaliseringsbølge bliver obligatorisk for borgere og virksomheder med udgangen af Tredje digitaliseringsbølge vedrører Byggetilladelse, Anmeldelse om byggearbejde, Betalingsparkering: Parkeringslicenser og betalingsafgifter, Opgravning, ledningsarbejder mv., Serviceydelser på vej- og trafikområdet (særlig råden over vej), Anbringelse af beholdere og lignende genstande på vej, 6/9

7 Affald fra virksomheder, offentlige og private institutioner, Affald fra husholdninger, indsamlingsordninger, Folkeregistrering, Beboerindskud. Haderslev Kommune arbejder målrettet med de fællesoffentlige og fælleskommunale digitali-seringsstrategier. Strategierne kommer til udtryk i 4 digitaliseringsbølger, som indfører obligatoriske selvbetjeningsløsninger på udvalgte kommunale opgaveområder. Borgere og virksomheder skal betjene sig selv via de offentlige obligatorisk digitale selvbetjenings-løsninger. Kommunerne kan afvise at behandle transaktionshenvendelser ad andre kanaler end selvbetjningskanalen med mindre borgeren er fritaget eller på anden måde lovligt forhindret. For at kunne realisere gevinsterne skal der tages højde for de nødvendige etablerings- og implementeringsomkostninger. Der vil være behov for omfattende investeringer for at realisere potentialet i tredje bølge. Det gælder øgede ressourcer i medbetjening af borgerne indtil disse er fortrolige med selvbetjeningsløsningerne. Udover øget medbetjening, forudsætter indfrielse af målsætningerne desuden løbende investeringer i den gode, tilgængelige og informative hjemmeside, et særdeles vedholdende fokus på god digital ledelse af de administrative og organisatoriske forandringsprocesser, målrettet og fokuseret markedsføring af løsningerne over for både borgere, virksomheder og ansatte samt løbende og tæt ledelsesmæssig opfølgning på fremdriften i de digitale omstillingsprocesser i hele organisationen. Nr. 17 Digitaliseringsprogram, bølge 4 Fastlæggelse af opgaveområderne i fjerde bølge er endnu ikke endeligt aftalt mellem Digitaliseringsstyrelsen og KL. Indtil videre er følgende opgaveområder, som i givet fald vil blive obligatoriske for borgere og virksomheder med udgangen af 2015, udpeget til analyse: Ejendomsregistrering (BBR), Personligt tillæg og helbredstillæg, Enkeltydelse, Hjælp til forsørgelse (kontanthjælp, starthjælp mv.), Sygedagpenge, Boligtilbud, ældre og personer med handicap, Merudgiftsydelse, børn med nedsat funktionsevne, Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne, Tabt arbejdsfortjeneste m.v., forsørgelse af børn. Nr. 18 Samling af borgerrettede opgaver i borgerservice Borgerrettede opgaver placeret i Borgerservice, sådan at borgere i Haderslev Kommune kun har en indgang. Hvor det giver værdi flyttes borgerhenvendelserne til Borgerservice, således at fagpersonalet kan udføre de opgaver, de er ansat til. 7/9

8 Borgerservice skal svare med udgangspunkt i de oplysninger, der allerede er på nettet eller ud fra en præcisering af snittet til backoffice. Mange steder i administrationen har vi borgerhenvendelser, der kunne besvares i en frontoffice, hvis snittet var afklaret. Borgerne har mange indgange, der betyder, at svar skal hentes mange forskellige steder. Ved at undersøge mere på borgerhenvendelserne kunne det måske give værdi at flytte henvendelserne til Borgerservice. Der er så småt et samarbejde i gang med Voksenservice og Børn- og Familieservice. Nr. 19 Grønne områder, pedelfunktion, omorganisering Forslaget er fremkommmet via medlemsinitiativ fra Allan Emilliussen. Forslaget indbefatter en reorganisering af pedelfunktionen på tværs af hele kommunen. Et fælles pedelkorps som overordnet bliver styret fra et sted (Driftsafdelingen), men som i dagligdagen kører som selvstyrende teams. Drift af alle grønne områder og legepladser samles under et driftsområde for at opnå en samlet gevinst for kommunen. I dag er disse opgaver fordelt ud på områderne Kultur og Fritid, Færger og Havne, Plan og Ejendomsudvikling, Park og Vejdrift, Børn og Familie. Besparelsespotentiale på pedeldrift og grønne arealer gennem etablering af en koordineret resursestyring forudsat at potentialet er 5%. For at dette skal lykkes skal der foretages følgende omstruktureringer: Samle drift af alle grønne arealer og legepladser der, hvor kompetencerne er placeret i Park og Vejdrift. Opdatering af kommunens data over arealer i forbindelse med det igangværende projekt for kommunale arealer. Foretages i samarbejde mellem Data og Information og Park og Vejdrift. Definition af fælles serviceniveau for ens arealer i driften af grønne områder med udgangspunkt i brugen/lokaliteten/placering. Driftsoptimering af kommunale legepladser. Kommunen har en uddannet legepladsinspektør til dette placeret i Park og Vejdrift. Samling af driften af de kommunale bygninger og disses udenomsarealer i en fælles enhed. Dette kan gøres ved at samle driften af de kommunale bygninger i en fælles pedelenhed områdeinddelt geografisk i kommunen. Denne enhed løser de opgaver, der er på kommunale bygninger indvendigt og udvendigt. Samling af driften af de kommunale bygningers udenomsarealer i en fælles enhed - områdeinddelt geografisk i kommunen. Denne enhed står for vedligeholdelse af alle udenomsarealer ved de kommunale bygninger. Oprettelse af en central servicedesk for indmelding af opgaver til pedelenheden og den fælles driftsenhed. Nr. 20 Erstatning af ArcGIS til open source 8/9

9 Programmet ArcGIS, som anvendes til de mere avancerede opgaver i dag, er baseret på forholdsvis dyre licenser. Der er i den senere tid fremkommet meget anvendelige open source-programmer på GIS-området, herunder især programmet QGIS, der funktionsmæssigt er lige så godt som ArcGIS, hvad angår den kommunale anvendelse. Især hurtig fejlretning og brugervenlig funktionalitet kan her fremhæves som væsentlige fordele ift. ArcGIS. Enkelte andre kommuner anvender allerede Quantum GIS i deres opgaveløsning. En udskiftning vil dermed sandsynligvis både medføre en forbedring samt en besparelse. Nr. 21 Flytning af Teknik og Miljø kørselsgodtgørelse Der er ikke indarbejdet effektiviseringsgevinster ved flytning af Teknik og Miljø fra Vojens til Haderslev. Centraliseringen medfører et langt mindre kørselsbehov hvor medarbejdere er tættere på kunder og samarbejdspartnere. Nr. 22 Initiativer fra borgersporet Borgersporet har leveret i alt 86 forslag. Borgersporet har drøftet forslagene og har herudover beskrevet de særlige indsatsområder og initiativer, man især vil anbefale, byrådet lægger vægt på. Borgersporets prioriteringer kan sammenfattes i følgende 3 hovedelementer: Vision Organisation Frivillighed 36 forslag, som ikke allerede er realiserede og som der dermed kan arbejdes videre med. 16 forslag forudsætter investeringer, eksempelvis; ophør af tilskud til Harmonien overdrage grønne områder til grundejerforeninger investere i det aktive medborgerskab ved oprettelse af inspiratorium 20 forslag er delvist realiserede, men der kan fortsat udvikles på opgaveløsningen. Ved 12 af forslagene forudsættes en øget indsats/ yderligere investeringer, eksempelvis; yderligere investering i brug af LED lyskilder investering i tværorganisatoriske audits og implementering af LEAN investering i udbygning af bydelspedelordningen 4 forslag forudsætter større investeringer, eksempelvis; samling af den kommunale administration i nyt rådhus Big data, få værdi ud af store datamængder byg ny skole i Vojens ved Vojens Hallerne og samle på én matrikel 23 forslag vurderes umiddelbart ikke at være realiserbare fordi; at kommunen ikke har lovgivningsmæssig hjemmel til at realisere forslaget at forslagene ligger udenfor de kommunale kerneopgaver. Kommunen kan understøtte forslaget ved bl.a. lobbyisme og kommunikation eks. på forslag: etablere Bio-dieselanlæg Enkelte forslag er allerede fuldt realiseret, eksempelvis; Kommunal ombudsmand, borgerrådgiver 9/9

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

Kend din kommune Assens

Kend din kommune Assens Kend din kommune Assens Kend din kommune Assens I forbindelse med fagudvalgenes evaluering af budgetprocessen i 2014 blev der fremsat ønske om, at have en mere politisk rettet drøftelse af budgettet i

Læs mere

Tværgående initiativer

Tværgående initiativer Tværgående initiativer område: Digital borgerbetjening Dokumentation af løsningers anvendelse og funktionalitet Alle kommunale selvbetjeningsløsninger benytter inden udgangen af 2010 det fællesoffentlige

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Rapport. Beredskabskatalog Aabenraa Kommune

Rapport. Beredskabskatalog Aabenraa Kommune U Rapport Beredskabskatalog Aabenraa Kommune Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 METODE... 4 3 AARBENRAA I OVERBLIK... 7 4 BEREDSKABSKATALOG I OVERBLIK... 9 5 BEREDSKABSKATALOG... 10 5.1 Strukturtilpasninger...

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2015

Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Nyt kapitel 3. juni 2014 1. Indledning Med aftalen om kommunernes økonomi for 2015 videreføres de økonomiske rammer i kommunerne til udvikling af den borgernære service

Læs mere

De effektive kommuner Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2014 og 2015

De effektive kommuner Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2014 og 2015 1 De effektive kommuner Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2014 og 2015 Udarbejdet af KL s Økonomiske Sekretariat i forbindelse med Kommunaløkonomisk Forum 2015 2 De effektive kommuner

Læs mere

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner 7. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indledning 6 Projektets fremgangsmåde og tilrettelæggelse 7 Læsevejledning 7 1.

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2012 Nyt kapitel

Aftale om kommunernes økonomi for 2012 Nyt kapitel Aftale om kommunernes økonomi for 2012 Nyt kapitel 4. juni 2011 1. Regeringens aftaler om Reformpakken 2020 Dansk økonomi står over for betydelige udfordringer i de kommende år. Tidligere års store overskud

Læs mere

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 INDHOLD FORORD 3 BAGGRUND 4 OVERORDNEDE MÅL 5 TVÆRGÅENDE INDSATSER OG DELMÅL 6 SERVICEUNDERSTØTTELSE 8 KANALER 9 PRINCIPPER 10 IMPLEMENTERING 11 FORORD Herning

Læs mere

De effektive kommuner

De effektive kommuner 1 Udarbejdet af KL s Økonomiske Sekretariat i forbindelse med Kommunal Økonomisk Forum 2012. De effektive kommuner Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2011 og 2012 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag KL, april 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Design: Kontrapunkt

Læs mere

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 - Den digitale vej til fremtidens velfærd Digitaliseringsstyrelsen Marts 2015 Side 2 af 25 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode... 3 Status

Læs mere

1. SAMMENFATNING... 3 2. INDLEDNING... 6 3. BAGGRUND...

1. SAMMENFATNING... 3 2. INDLEDNING... 6 3. BAGGRUND... 100 digitale projekter lige om hjørnet Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Indhold 1. SAMMENFATNING... 3 2. INDLEDNING... 6 3. BAGGRUND... 7 3.1 SITUATIONEN I NYBORG KOMMUNE... 7 3.2 VISION E2012 (DIGITAL

Læs mere

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 12 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 13 Erhvervsudvalg

Læs mere

Aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2011. Juni 2010

Aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2011. Juni 2010 Aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2011 Juni 2010 Aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2011 Juni 2010 Aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2011 Juni 2010 I tabeller

Læs mere

Strategi for borgerkommunikation

Strategi for borgerkommunikation Strategi for Borgerkommunikation, Vallensbæk Kommune Strategi for borgerkommunikation - med fokus på digitale løsninger 2013-2015 Indledning Strategi for borgerkommunikation med fokus på digitale løsninger

Læs mere

Center for Borgerservice

Center for Borgerservice Præsentation er borgerens indgang til Egedal Kommune og består af Borgerkontakt, Den Tværfaglige Myndighed og Bibliotekerne. Borgerkontakt er kommunens fysiske indgang via en butik og omstilling, hvor

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Status for kommunalreformens gennemførelse 2009

Status for kommunalreformens gennemførelse 2009 Status for kommunalreformens gennemførelse 2009 1 Status for kommunalreformens gennemførelse 2009 Udgivet af: KL, Danske Regioner og Indenrigs- og Socialministeriet Udgivet april 2009 Oplag: 2.000 Tryk:

Læs mere

2015 BUDGET 201 5-20 1 8

2015 BUDGET 201 5-20 1 8 2015 BUDGET 2015-2018 Forord... 3 1 Generelle bemærkninger... 5 2 Finansiering og balance... 10 3 Grundlaget for budgetlægningen... 13 4 Økonomistyring... 14 Budgetaftale 2015 (16-18)... 17 Hovedoversigt...

Læs mere

Politikerhåndbog 2014

Politikerhåndbog 2014 Politikerhåndbog 2014 Indhold og forord Indhold Forord... 5 Læsevejledning... 6 Tværgående politikker - demokrati:... 7 Politisk arbejdsform... 7 Syddjurs Kommunes visioner:... 8 Politisk besluttede forandringer...

Læs mere

Tema 6: Ikke kliniske områder

Tema 6: Ikke kliniske områder Introduktion...3 1. Indkøbsaftaler... 10 2. Vareforsyning... 14 3. Konkurrenceudsættelse af MidtTransport... 17 4. Optimering af servicekontrakter... 19 5. Samling af den medicotekniske service... 22 6.

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2012

Esbjerg Kommune Budget 2012 Esbjerg Kommune Budget 2012 Forsidefoto: Energirenovering af gadelys (forsøgsophængning i Finsensgade oktober 2011) Esbjerg Kommune igangsætter energirenovering af gadelys udskiftning af armaturer for

Læs mere

Forord... 1. Resumé af budgettet... 3. Resultatopgørelse 2013-16... 7

Forord... 1. Resumé af budgettet... 3. Resultatopgørelse 2013-16... 7 Budget 2013-2016 INDHOLD Forord... 1 Resumé af budgettet... 3 Resultatopgørelse 2013-16... 7 Budgetforudsætninger... 9 1. Skatter.... 10 2. Tilskud og udligning... 12 3. Driftsvirksomhed... 12 4. Anlægsvirksomhed...

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE FORSLAG TIL BUDGET 2013

KØBENHAVNS KOMMUNE FORSLAG TIL BUDGET 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE FORSLAG TIL BUDGET 2013 0 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER TIL BUDGETFORSLAG 2013... 2 BEVILLINGER OG OPGAVER REVISIONEN... 24 BORGERRÅDGIVEREN... 28 ØKONOMIUDVALGET... 33 KULTUR OG FRITIDSUDVALGET...

Læs mere

1. Indledning. Aftale om regionernes økonomi for 2015-3. juni 2014

1. Indledning. Aftale om regionernes økonomi for 2015-3. juni 2014 Nyt kapitel Aftale om regionernes økonomi for 2015-3. juni 2014 1. Indledning Med aftalen om regionernes økonomi for 2015 sikres rammerne for en fortsat udvikling af sundhedsvæsenet. Det betyder fortsat

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget Ishøj Kommune 2015 Side 75 B60 Social- og Sundhedsudvalget: Social- og Sundhedsudvalgets overordnede vision er, at alle borgere i Ishøj Kommune får de samme muligheder for at leve en normal tilværelse.

Læs mere

10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne

10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne 1 10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne KL Økonomisk Sekretariat Weidekampsgade 10 DK-2300 København S Telefon: 33 70 33 70 2 Indholdsfortegnelse Bedre og billigere administration

Læs mere