Handlekatalog til effektiviseringsprojektet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handlekatalog til effektiviseringsprojektet 2015-2018"

Transkript

1 Notat Haderslev Kommune FS Økonomi og Udbud Gåskærgade Haderslev Tlf Fax maj 2014 Sagsident: 13/14408 Sagsbehandler: Søren Lorenzen Dir. tlf. Handlekatalog til effektiviseringsprojektet Følgende indsatser blev præsenteret for Byråd og HovedMed på budgetseminar den 23. april Tabel 1: Samlet oversigt over handlekatalog Nr. 1 Moderniseringsaftalen Staten har taget initiativ til en række tiltag i Moderniseringsaftalen, som ved udmøntning i kommunerne, bør give kommunen en mulighed for at effektivisere driften. I økonomiaftalen for 2013 er der akkumuleret for 615 mio. kr. I økonomiaftalen for 2014 er der yderligere 157,4 mio. kr. Således økonomiaftalerne tilsammen beløber sig til 770,1 mio. kr., hvoraf kommunens andel (1 %) udgør 7,7 mio. kr. Serviceområderne har gennemgået tiltagene i Moderniseringsaftalen og vurderet, i hvilket omfang det vil være muligt at udmønte besparelsen i Haderslev Kommune. 1/9

2 Fordeling på fagudvalg er som følger: Indholdsmæssigt kan beløbene henføres til følgende indsatser på de forskellige udvalgsområder: Beskæftigelses og Integrationsudvalget: Pkt. 9 Suspension af regler om strafrefusion på beskæftigelsesområdet udmøntes i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i 2 år UBF: Pkt. 16 Afbureaukratisering af folkeskoleområdet - serviceområdet foreslår besparelsen fordelt forholdsmæssigt gennem hovedmodellen i tildelingsmodellen på skoleområdet Pkt. 5 Dagtilbud- og ungdomsskoleområdet udmøntes via budgettet til sprogvurdering + andel af digitalisering bølge 1 og 2 UKF: Andel af digitalisering bølge 1 og 2 UPM: Pkt. 1.1 Delegation af projektgodkendelse til forvaltningen (varmeforsyningsanlæg) forventes besluttet i forbindelse med en samlet bemyndigelsesaftale med Udvalget for Plan og Miljø Pkt. 1.2 Konkret udpegning af beskyttede diger implementeres i 2013 Pkt. 1.3 Nemmere genanvendelse af lettere forurenet jord implementeres i 2013 Pkt. 2 Byggesagsområdet implementeres primært gennem ansøgningssystemet Byg og Miljø ultimo 2014 Pkt. 4 Trafikområdet implementeres gennem indførelse af Rejsekortet VU: Pkt. 6 Modellen for frit valg af leverandør af hjemmehjælp kan først udmøntes fra og med 2015 efter en politisk prioritering Pkt Fælles medicinkort (ældre) kan udmøntes i 2014 ØK Pkt. 7 Økonomi- og Indenrigsministeriets området ( kr.) udmøntes i administrationen Pkt. 8 Lempelse af annonceringspligten på udbudsområdet udmøntes via Økonomi og Udbud Pkt. 12 og 13 Statens Indkøbsprogram 6. og 7. fase udmøntes via UDC IT Pkt Digital selvbetjening (bølge 1 og 2) er udfra kommunens andel af landstallene opgjort til godt 2,5 mio. kr. Beløbet udmøntes delvis på baggrund af FS IT og Digitalisering's opgørelse over bruttopotentialet på kr. i 2014, stigende til kr. i 2015 og frem. I beregningen er der ikke taget højde for køb af it-systemer og øget medarbejder håndtering i opstartsfasen. Fordelingsnøglen er 10 % til Udvalget for Børn og Familier, 51 % til Borgerservice, 2/9

3 4 % til Kultur og Fritid og 35 % til Voksenudvalget. Restbeløbet udmøntes ikke, men overgår til evt. udmøntningen iden allerede afsatte negative digitale strategipulje. Nr. 2 Administrationsudgifter organisationsændring På baggrund af evaluering af adm. organisation ved HC. Vestergaard tilpasses den administrative organisation. Koncerntanken fremmes yderligere og nedlæggelse af decentrale stabe herunder 3 stabschefstillinger. Der etableres nye fælles stabe Borgerservice, It og Digitalisering Sekretariat og Udvikling Økonomi og Udbud Forventning om effektivisering ved samling af økonomi- og sekretariatsfunktionerne Nr 3 Administrationsudgifter generel effektivisering Generel effektivisering på det administrative område. Haderslev Kommune ligger fortsat højt på nøgletal for administrative udgifter. Forslag nr. 2 er specifik på de nedlagte og omlagte enheder hvorimod dette forslag er en mere generel effektivisering på det administrative område. Forslag om udmøntning på serviceområder efter forholdsmæssig fordelingsnøgle. Nr. 4 Fra 2 til 1 Økonomisystem Der anvendes et centralt økonomisystem (Prisme) i hele kommunen. I Teknik og Miljø anvendes et system baseret på Navision som fagsystem. Næste gang økonomisystem skal udbydes kravspecificeres der så begge opgaver kan varetages tilfredsstillende i et system. Nr. 5. Indkøb/udbud strategisk prioritering Videreførelse af effektiviseringspulje på Indkøb og udbud som effektueres via - Udbudsstrategi - Udbudsplan - Indkøbsaftaler/SKI etc. - Fortsat fokus på nye områder der kan konkurenceudsættes 3/9

4 Nr. 6. Fast ejendom salg, sanering og driftsoptimering Registreringer af Haderslev Kommunes ejendomsportefølje (ejendomme og jord) føres ajour og gennemgås efterfølgende med henblik på prioritering af anvendelse i forhold til kerneopgaver, fremtidige strategiske indsatser og driftsøkonomi. Som en del af indsatsen etableres der en model for tildeling af driftsmidler til bygninger og øvrig ejendom med udgangspunkt i fx. antal brugere o.lign. Konsekvensen kan være, at institutioner ikke vil kunne udnytte hele den ejendom, som institutionen er beliggende i og derfor må lukke dele af ejendommen. Fast ejendom, der ikke opfylder disse formål, sælges alternativt saneres. Nr. 7. Digitalisering af stamdata I Haderslev Kommune har vi 220+ IT-systemer, som på forskellig vis understøtter de forskellige forretningsprocesser, som indgår i virksomhedens produktion af ydelser. Ved den seneste gennemgang i efteråret 2013 var der over 350 inaktive brugere, som optager en administrativ licens. Alene en oprydning i disse ca. 8 % af de administrative licenser til Microsoft-platformen anslås, at kunne give en besparelse på kr. ved næste licensfornyelse. Det næste skridt er at koble disse inaktive brugere til licensbehovet på de løsninger, disse brugere har adgang til. Herved vil samme reducerede licensbehov slå igennem ved genforhandling, udbud af systemindkøb samt kontraktfornyelser. Nr. 8. Implementering af talegenkendelse Der opstartes pilotprojekt med involvering fra 3 serviceområder i En businesscase med 80 brugere og en effektivisering på 1 time om dagen ved brug af talegenkendelse giver et årligt nettoprovenue på ca. 5 mio. kr. På baggrund af erfaringer fra andre kommuner eks. Assens nedjusteres forventningerne og der arbejdes med en længere indfasning. Nr. 9. Sekretariatsfunktioner Der er afsat 1,0 mio. kr. til ansættelse af borgerrådgiver inkl. sekretariatsbistand. Såfremt sekretariatsbistanden kan hentes blandt de eksisterende sekretariatsresurser i kommunen kan udgiftsbehovet nedbringes med 0,3 mio. kr. Der forudsættes en prioritering i de eksisterende sekretariatsopgaver. Nr. 10. Det specialiserede socialområde Voksne 4/9

5 Der er igangsat projektarbejde omkring tilpasning af serviceniveau på baggrund af BDO analyse fra efteråret Der er taget beslutning om initiativer (Socialudvalget) mhp. at løse budgetudfordring i 2014 og frem. Yderligere tilpasning af serviceniveau på følgende områder - Kommunens egne bosteder og bostøtte handicap og psykiatri - Betaling til andre kommuners/regioners og private bosteder og bostøtte - Kommunens egne tilbud om beskyttet beskæftigelse/aktivitets- og samværstilbud - Socialt udsatte og hjemløse - Målsætninger i 2 hovedspor innovation og styring Nr. 11 Tandplejen Med undtagelse af 2009 har udgiftsniveauet til tandpleje i Haderslev Kommune ligget højere end det gennemsnitlige udgiftsniveau for kommunerne i Region Syddanmark, på landsplan samt internt i sammenligningsgruppen som Haderslev Kommune er del af. I forhold til det gennemsnitlige kommunale udgiftsniveau i Region Syddanmark lå udgiftsniveauet i Haderslev Kommune i kr. højere pr årig, svarende til samlet ca. 1,7 mio. kr. Udgiftsniveauet er begrundet i forholdsvis decentral struktur med 6 matrikler men der kan konstateres et faldende børnetal 1-2 pct. om året og Haderslev Kommune har den højeste andel indskrevne i omsorgstandplejen i Region Syddanmark. Nr. 12 Befordring Krav om effektivisering af befordringsområdet fra Økonomiaftalen for Udmøntet på følgende udvalg: USF, VU og SU Politisk beslutning om at indgå samarbejde med regionalt trafikselskab (Sydtrafik) som anbefalet af KL 1. august 2014 overgår kørsel til læge og speciallæge Kørsel til genoptræning, dagcentre og beskyttet beskæftigelse overgår 1. april UBF Aftale om skolekørsel på kontrakt indtil 31. juli Nr. 13 Sundhedsplejen Forskellen mellem Haderslev kommune og sammenlignings gruppen for Sundhedstjenester svarer til et samlet beløb på 2,253 mio. kr. Faldende børnetal giver alt andet lige en forventning om tilpasning af udgiftsniveauet. En del Sundhedsplejens arbejde udføres i de rådgivende teams, hvor 80 % af budgettet ligger på konto 4 under 5/9

6 sundhedsplejen og 20 % ligger på konto 5, som vedrører de opgaver der udføres af mere social karakter. Der skal derfor modregnes 0,8 mio. kr. Det er i Haderslev Kommune besluttet at iværksætte en indsats i Sundhedsplejen over for Unge mødre (Ung mor) med et budget på 1 mio. kr. Nr. 14 Regelforenkling beskæftigelsesområdet Jfr. moderniseringsaftalen for 2014 er der indgået aftale om en række regelforenklingsinitiativer: Mere fleksibel kontaktforløb for forsikrede ledige. Gevinst ca. 0,100 mio. kr. Forenkling af kommunikation mellem a-kasser og jobcentre * Online udveksling af dagpengeoplysninger * Tælleregler- ændring i opgørelsesmetoderne. Gevinst ca. 0,300 mio. kr. Dataregistreringskrav herunder afskaffelse af dobbeltregistreringer * Forenkling af sygedagpengeområdet gennem øget anvendelse af oplysninger fra andre registre* I Økonomiaftalen for 2014 er KL og Regeringen enige om, at gennemføres regelforenklinger på beskæftigelsesområdet, kan det frigøre ressourcer i kommunerne svarende til 52 mio. kr. Haderslev kommunes andel udgør 0,520 mio. kr. En række af initiativerne (markeret med *) udestår der fortsat lovforslag på, hvorfor der ikke p.t. er indarbejdet en effekt på disse områder. Nr. 15 Sprogundervisning effektivisering/konkurenceudsættelse I 2012 var det KL s vurdering, at prisniveauet for sprog- undervisning i Haderslev er ca. 25 % højere end i flertallet af øvrige kommuner i Danmark. Der er en ny driftsaftale med Sprogcenteret som er gældende fra 1. januar 2014 og indeholder Takster reduceret med 5 pct (ca kr) Overgang til ½ modultakster 3 dage skole + 2 dage praktik Med baggrund i seneste års regnskab for Sprogcenteret kan der indarbejdes en yderligere effektivisering. Nr. 16 Digitaliseringsprogram, bølge 3 Anvendelse af løsningerne i tredje digitaliseringsbølge bliver obligatorisk for borgere og virksomheder med udgangen af Tredje digitaliseringsbølge vedrører Byggetilladelse, Anmeldelse om byggearbejde, Betalingsparkering: Parkeringslicenser og betalingsafgifter, Opgravning, ledningsarbejder mv., Serviceydelser på vej- og trafikområdet (særlig råden over vej), Anbringelse af beholdere og lignende genstande på vej, 6/9

7 Affald fra virksomheder, offentlige og private institutioner, Affald fra husholdninger, indsamlingsordninger, Folkeregistrering, Beboerindskud. Haderslev Kommune arbejder målrettet med de fællesoffentlige og fælleskommunale digitali-seringsstrategier. Strategierne kommer til udtryk i 4 digitaliseringsbølger, som indfører obligatoriske selvbetjeningsløsninger på udvalgte kommunale opgaveområder. Borgere og virksomheder skal betjene sig selv via de offentlige obligatorisk digitale selvbetjenings-løsninger. Kommunerne kan afvise at behandle transaktionshenvendelser ad andre kanaler end selvbetjningskanalen med mindre borgeren er fritaget eller på anden måde lovligt forhindret. For at kunne realisere gevinsterne skal der tages højde for de nødvendige etablerings- og implementeringsomkostninger. Der vil være behov for omfattende investeringer for at realisere potentialet i tredje bølge. Det gælder øgede ressourcer i medbetjening af borgerne indtil disse er fortrolige med selvbetjeningsløsningerne. Udover øget medbetjening, forudsætter indfrielse af målsætningerne desuden løbende investeringer i den gode, tilgængelige og informative hjemmeside, et særdeles vedholdende fokus på god digital ledelse af de administrative og organisatoriske forandringsprocesser, målrettet og fokuseret markedsføring af løsningerne over for både borgere, virksomheder og ansatte samt løbende og tæt ledelsesmæssig opfølgning på fremdriften i de digitale omstillingsprocesser i hele organisationen. Nr. 17 Digitaliseringsprogram, bølge 4 Fastlæggelse af opgaveområderne i fjerde bølge er endnu ikke endeligt aftalt mellem Digitaliseringsstyrelsen og KL. Indtil videre er følgende opgaveområder, som i givet fald vil blive obligatoriske for borgere og virksomheder med udgangen af 2015, udpeget til analyse: Ejendomsregistrering (BBR), Personligt tillæg og helbredstillæg, Enkeltydelse, Hjælp til forsørgelse (kontanthjælp, starthjælp mv.), Sygedagpenge, Boligtilbud, ældre og personer med handicap, Merudgiftsydelse, børn med nedsat funktionsevne, Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne, Tabt arbejdsfortjeneste m.v., forsørgelse af børn. Nr. 18 Samling af borgerrettede opgaver i borgerservice Borgerrettede opgaver placeret i Borgerservice, sådan at borgere i Haderslev Kommune kun har en indgang. Hvor det giver værdi flyttes borgerhenvendelserne til Borgerservice, således at fagpersonalet kan udføre de opgaver, de er ansat til. 7/9

8 Borgerservice skal svare med udgangspunkt i de oplysninger, der allerede er på nettet eller ud fra en præcisering af snittet til backoffice. Mange steder i administrationen har vi borgerhenvendelser, der kunne besvares i en frontoffice, hvis snittet var afklaret. Borgerne har mange indgange, der betyder, at svar skal hentes mange forskellige steder. Ved at undersøge mere på borgerhenvendelserne kunne det måske give værdi at flytte henvendelserne til Borgerservice. Der er så småt et samarbejde i gang med Voksenservice og Børn- og Familieservice. Nr. 19 Grønne områder, pedelfunktion, omorganisering Forslaget er fremkommmet via medlemsinitiativ fra Allan Emilliussen. Forslaget indbefatter en reorganisering af pedelfunktionen på tværs af hele kommunen. Et fælles pedelkorps som overordnet bliver styret fra et sted (Driftsafdelingen), men som i dagligdagen kører som selvstyrende teams. Drift af alle grønne områder og legepladser samles under et driftsområde for at opnå en samlet gevinst for kommunen. I dag er disse opgaver fordelt ud på områderne Kultur og Fritid, Færger og Havne, Plan og Ejendomsudvikling, Park og Vejdrift, Børn og Familie. Besparelsespotentiale på pedeldrift og grønne arealer gennem etablering af en koordineret resursestyring forudsat at potentialet er 5%. For at dette skal lykkes skal der foretages følgende omstruktureringer: Samle drift af alle grønne arealer og legepladser der, hvor kompetencerne er placeret i Park og Vejdrift. Opdatering af kommunens data over arealer i forbindelse med det igangværende projekt for kommunale arealer. Foretages i samarbejde mellem Data og Information og Park og Vejdrift. Definition af fælles serviceniveau for ens arealer i driften af grønne områder med udgangspunkt i brugen/lokaliteten/placering. Driftsoptimering af kommunale legepladser. Kommunen har en uddannet legepladsinspektør til dette placeret i Park og Vejdrift. Samling af driften af de kommunale bygninger og disses udenomsarealer i en fælles enhed. Dette kan gøres ved at samle driften af de kommunale bygninger i en fælles pedelenhed områdeinddelt geografisk i kommunen. Denne enhed løser de opgaver, der er på kommunale bygninger indvendigt og udvendigt. Samling af driften af de kommunale bygningers udenomsarealer i en fælles enhed - områdeinddelt geografisk i kommunen. Denne enhed står for vedligeholdelse af alle udenomsarealer ved de kommunale bygninger. Oprettelse af en central servicedesk for indmelding af opgaver til pedelenheden og den fælles driftsenhed. Nr. 20 Erstatning af ArcGIS til open source 8/9

9 Programmet ArcGIS, som anvendes til de mere avancerede opgaver i dag, er baseret på forholdsvis dyre licenser. Der er i den senere tid fremkommet meget anvendelige open source-programmer på GIS-området, herunder især programmet QGIS, der funktionsmæssigt er lige så godt som ArcGIS, hvad angår den kommunale anvendelse. Især hurtig fejlretning og brugervenlig funktionalitet kan her fremhæves som væsentlige fordele ift. ArcGIS. Enkelte andre kommuner anvender allerede Quantum GIS i deres opgaveløsning. En udskiftning vil dermed sandsynligvis både medføre en forbedring samt en besparelse. Nr. 21 Flytning af Teknik og Miljø kørselsgodtgørelse Der er ikke indarbejdet effektiviseringsgevinster ved flytning af Teknik og Miljø fra Vojens til Haderslev. Centraliseringen medfører et langt mindre kørselsbehov hvor medarbejdere er tættere på kunder og samarbejdspartnere. Nr. 22 Initiativer fra borgersporet Borgersporet har leveret i alt 86 forslag. Borgersporet har drøftet forslagene og har herudover beskrevet de særlige indsatsområder og initiativer, man især vil anbefale, byrådet lægger vægt på. Borgersporets prioriteringer kan sammenfattes i følgende 3 hovedelementer: Vision Organisation Frivillighed 36 forslag, som ikke allerede er realiserede og som der dermed kan arbejdes videre med. 16 forslag forudsætter investeringer, eksempelvis; ophør af tilskud til Harmonien overdrage grønne områder til grundejerforeninger investere i det aktive medborgerskab ved oprettelse af inspiratorium 20 forslag er delvist realiserede, men der kan fortsat udvikles på opgaveløsningen. Ved 12 af forslagene forudsættes en øget indsats/ yderligere investeringer, eksempelvis; yderligere investering i brug af LED lyskilder investering i tværorganisatoriske audits og implementering af LEAN investering i udbygning af bydelspedelordningen 4 forslag forudsætter større investeringer, eksempelvis; samling af den kommunale administration i nyt rådhus Big data, få værdi ud af store datamængder byg ny skole i Vojens ved Vojens Hallerne og samle på én matrikel 23 forslag vurderes umiddelbart ikke at være realiserbare fordi; at kommunen ikke har lovgivningsmæssig hjemmel til at realisere forslaget at forslagene ligger udenfor de kommunale kerneopgaver. Kommunen kan understøtte forslaget ved bl.a. lobbyisme og kommunikation eks. på forslag: etablere Bio-dieselanlæg Enkelte forslag er allerede fuldt realiseret, eksempelvis; Kommunal ombudsmand, borgerrådgiver 9/9

Det er KL's anbefaling, at initiativerne så vidt muligt indarbejdes i kommunernes budgetter, hvor det er muligt.

Det er KL's anbefaling, at initiativerne så vidt muligt indarbejdes i kommunernes budgetter, hvor det er muligt. Moderniseringsaftalen Som led i økonomiforhandlingerne for 2013 er der aftalt en Moderniseringsaftale for 2013 og 2014. Moderniseringsaftalen har til formål at frigøre ressourcer til den borgernære service

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 INDHOLD FORORD 3 BAGGRUND 4 OVERORDNEDE MÅL 5 TVÆRGÅENDE INDSATSER OG DELMÅL 6 SERVICEUNDERSTØTTELSE 8 KANALER 9 PRINCIPPER 10 IMPLEMENTERING 11 FORORD Herning

Læs mere

Ny digitaliserings- og ITstrategi. Økonomiudvalget d. 17. maj 2017

Ny digitaliserings- og ITstrategi. Økonomiudvalget d. 17. maj 2017 Ny digitaliserings- og ITstrategi Økonomiudvalget d. 17. maj 2017 Digitalisering i et borgerperspektiv Som borger i Skanderborg Kommune får strategien betydning på tre forskellige måder: 1. Direkte betydning

Læs mere

Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013

Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013 Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013 Målsætning bag aftalen Det er kommunernes målsætning, at 80 % af alle ansøgninger/anmeldelser fra borger til kommuner sker digitalt

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Byrådets budgetseminar. Den 23. april 2014 i lokale 217, 218 og 219

Byrådets budgetseminar. Den 23. april 2014 i lokale 217, 218 og 219 Byrådets budgetseminar Den 23. april 2014 i lokale 217, 218 og 219 Dagsorden Velkomst v/borgmesteren Aktuel økonomi: Regnskabsresultatet for 2013 Den aktuelle økonomi i Haderslev Kommune, herunder udfordringer

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

CITIZEN.2015 SERVICE- & KANALSTRATEGI FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 2013-2015. Fotos: Søren Osgood, Colourbox og KBS

CITIZEN.2015 SERVICE- & KANALSTRATEGI FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 2013-2015. Fotos: Søren Osgood, Colourbox og KBS CITIZEN.2015 SERVICE- & KANALSTRATEGI FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 2013-2015 Fotos: Søren Osgood, Colourbox og KBS Side 2 Citizen.2015 Service- og kanalstrategi for Københavns Kommune 2013-2015 Service - og

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Bølge 4 i økonomiaftalen for 2015. Version 1, 3. Juli 2014

Bølge 4 i økonomiaftalen for 2015. Version 1, 3. Juli 2014 Bølge 4 i økonomiaftalen for 2015 Version 1, 3. Juli 2014 Områder i bølge 4 Sygedagpenge - Indberetning af oplysninger i forbindelse med udbetaling af sygedagpenge Alm. helbredstillæg - Ansøgning om almindeligt

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K 1. Ledelsesresumé Projekt understøtter ambitionerne for digital kommunikation mellem borger

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.2: Effektiv digital selvbetjening KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

Allerød Byråd vedtog den første digitaliseringsstrategi i juni 2011 og afsatte midler til området med budgettet for

Allerød Byråd vedtog den første digitaliseringsstrategi i juni 2011 og afsatte midler til området med budgettet for NOTAT Allerød Kommune Økonomi Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Digitaliseringsstrategi 2: 2012-15 Dato: 6. juni 2012 Allerød Byråd vedtog den

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

I notatet orienterer Økonomiforvaltningen (ØKF) om foreløbige skøn af de økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune, jf. tabel.

I notatet orienterer Økonomiforvaltningen (ØKF) om foreløbige skøn af de økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune, jf. tabel. NOTAT Til ØU Aftale om kommunernes økonomi 2017 Regeringen og KL har den 10. juni 2016 indgået aftale om kommunernes økonomi for 2017. Hovedelementerne i aftalen er: Af omprioriteringsbidraget på 2,4 mia.

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T O B L IG AT O R I S K D I G IT AL S E R V I C E O G E F F E K T I V D I G IT AL S E L V B E T J E N I N G

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T O B L IG AT O R I S K D I G IT AL S E R V I C E O G E F F E K T I V D I G IT AL S E L V B E T J E N I N G B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T O B L IG AT O R I S K D I G IT AL S E R V I C E O G E F F E K T I V D I G IT AL S E L V B E T J E N I N G 1. Ledelsesresumé Baggrund I forbindelse med vedtagelsen

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.1: Obligatorisk digital service KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

Direktionens årsplan 2013

Direktionens årsplan 2013 SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN Direktionens årsplan 2013 Årsplan for udvikling af organisationen 1. Indledning og formål Direktionen udarbejder årligt en årsplan, hvori der sættes retning for organisationen

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi

Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi Som led i realiseringen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er der enighed om det videre arbejde med en række konkrete digitaliseringsinitiativer.

Læs mere

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato Bilag 6 Fra Børn og Unge Dato 10-06-2014 Budgettildeling til FU-områderne Det politiske forlig og de deraf følgende ændringer på FU-området er budgetneutralt, hvilket betyder at den samlede ramme er uændret.

Læs mere

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Økonomiudvalg Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Besparelse administration -5,0-5,0-5,0 Hele organisationen skal bære en andel af besparelsen på 5 mio. kr. på

Læs mere

Omstilling, effektivisering og innovation

Omstilling, effektivisering og innovation Nr. 38 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Administration/stabe Strukturtilpasning Engangsbesparelse - Fællessekretariatet Økonomiudvalg

Læs mere

Status på implementeringen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi og Aarhus Kommunes Kanalstrategi 2.0.

Status på implementeringen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi og Aarhus Kommunes Kanalstrategi 2.0. Status på implementeringen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi og Aarhus Kommunes Kanalstrategi 2.0. 1. Resume Dette punkt er sat på Kulturudvalgets, fordi der i forbindelse med udvalgsmedlemmernes

Læs mere

Stillings- og personprofil. Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune

Stillings- og personprofil. Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune Stillings- og personprofil Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune Maj 2017 Opdragsgiver Haderslev Kommune Adresse Haderslev Kommune Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev 74 34 34

Læs mere

Rådhus 2015. Direktionen. Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen

Rådhus 2015. Direktionen. Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen Rådhus 2015 Projektbeskrivelse Direktionens udviklings- og effektiviseringsstrategi har til formål at effektivisere den administrative drift

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

Administrationen Udviklingsaftale Udviklingsaftale. Økonomiudvalget

Administrationen Udviklingsaftale Udviklingsaftale. Økonomiudvalget Udviklingsaftale Økonomiudvalget 1 Området Området Administration omfatter for hovedpartens vedkommende, udgifter til den centrale administration og planlægningsvirksomhed. Herudover afholdes udgifter

Læs mere

Haderslev Kommunes administrative organisation overordnet beskrivelse

Haderslev Kommunes administrative organisation overordnet beskrivelse Haderslev Kommunes administrative organisation overordnet beskrivelse Byrådet godkendte i februar 2014 en ny administrativ organisation for Haderslev Kommune. Godkendelsen skete på baggrund af en grundig

Læs mere

Fællesoffentlige digitaliseringsstrategier

Fællesoffentlige digitaliseringsstrategier Fællesoffentlige digitaliseringsstrategier Rikke Hougaard Zeberg Vicedirektør, Digitaliseringsstyrelsen 3. Februar 2014 1 DIGITALISERING EN NØDVENDIG VISION Den brændende platform Danmarks konkurrenceevne

Læs mere

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-31103 Dokumentnr.: 480-2014-43672 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Bilag 21. Udmøntning af budgetreserver vedrørende moderniseringsaftalen budget Borgmesterens Afdeling. Kopi til.

Bilag 21. Udmøntning af budgetreserver vedrørende moderniseringsaftalen budget Borgmesterens Afdeling. Kopi til. Bilag 21 Emne Til Kopi til Udmøntning af budgetreserver vedrørende moderniseringsaftalen budget 2014-2017 Borgmesterens Afdeling Den 15. august 2013 Aarhus Kommune Børn og Unge Børn og Unge er af Borgmesterens

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

Bilag 1: Udmøntning af budgetforlig vedr. budget 2015-18 Tabel 1: Driftsønsker uden for rammen 2015-2018 (i 1000kr) Skole

Bilag 1: Udmøntning af budgetforlig vedr. budget 2015-18 Tabel 1: Driftsønsker uden for rammen 2015-2018 (i 1000kr) Skole Bilag 1: Udmøntning af budgetforlig vedr. budget 2015-18 Tabel 1: Driftsønsker uden for 2015-2018 (i 1000kr) 2015 2016 2017 2018 Beskrivelse af ønsket Udmøntning Demografi på skoleområdet 6.050 8.437 10.676

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Side 1 af 5 12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Målsætning Organiseringen af det tværoffentlige arbejde med digitalisering

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne. 1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med

Læs mere

- - Nøgletal på socialudvalgets område.

- - Nøgletal på socialudvalgets område. Vedrørende: Nøgletal for 6-by og 7-by samarbejdet. Sagsnavn: 6 -by og 7-by nøgletal Sagsnummer: 00.01.00-S00-5-13 Skrevet af: Ulrik Løvehjerte E-mail: ulrik.lovehjerte@randers.dk Forvaltning: Social og

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2010-2014 Indledning Staten, regionerne og kommunerne udarbejdede i 2007 en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, der på væsentlige områder indeholder forpligtende initiativer

Læs mere

BUDGETSTYRELISTE 2011-14, ADMINISTRATIV

BUDGETSTYRELISTE 2011-14, ADMINISTRATIV BUDGETSTYRELISTE 2011-14, ADMINISTRATIV Status vedr. ikke - afsluttede sager ultimo april Nr. Overskrift Ansvarlig Status Økonomiudvalget TVÆRGÅENDE FORSLAG (ALLE KONTI) Styrket koordinering og konkurrenceudsættelse

Læs mere

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den

Læs mere

Betydningen af fællesoffentlig digitalisering for uddannelser og selvejende institutioner

Betydningen af fællesoffentlig digitalisering for uddannelser og selvejende institutioner Betydningen af fællesoffentlig digitalisering for uddannelser og selvejende institutioner Konference om fremtidens it for selvejende institutioner den 23. januar 2013 Rikke Hougaard Zeberg, vicedirektør

Læs mere

Kommunernes økonomiske rammer for 2016

Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres

Læs mere

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration Bilag 8 Emne: Til: Kopi: til: Ændring af kontoplan 1. fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Magistraten Byrådets medlemmer Den 3. september 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Principper for implementering

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Status på kørselsprojekt

Status på kørselsprojekt NOTAT 3. marts 2017 Journal nr. Status på kørselsprojekt Busdriften er sammen med hovedparten af den øvrige kørsel i kommunen (flextrafik, svømmekørsel o. lign.) omfattet af en årlig besparelse på 9,5

Læs mere

Udbredelsen af mobile selvbetjeningsløsninger i de danske kommuner Afrapportering, oktober 2015

Udbredelsen af mobile selvbetjeningsløsninger i de danske kommuner Afrapportering, oktober 2015 1 Udbredelsen af mobile selvbetjeningsløsninger i de danske kommuner Afrapportering, oktober 2015 Indhold Overblik over analysens hovedresultater Gennemgang af analysens 5 temaer Kendskab Udbud og efterspørgsel

Læs mere

Ændring af kommunens overordnede administrative organisationsstruktur

Ændring af kommunens overordnede administrative organisationsstruktur Strategi og Organisation Notat Til: Økonomiudvalget Sagsnr.: 2011/08610 Dato: 11-08-2011 Sag: Sagsbehandler: Ændring af kommunens overordnede administrative organisationsstruktur Signe Friis Direktionskonsulent

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Torsdag den 28. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 13:30-18:00 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Handicap- og psykiatrichefen

Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Handicap- og psykiatrichefen Jobbeskrivelse Leder af driftsområdet Psykiatri Misbrug Udsatte Organisatorisk indplacering: Forvaltning: Reference til: Ledelse i forhold til: Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse Handicap-

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Odder Kommune

Digitaliseringsstrategi Odder Kommune Digitaliseringsstrategi Odder Kommune Dokumentnr.: 727-2016-159853 side 1 Opbygning af digitaliseringsstrategien: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune tager udgangspunkt i både Odder Kommunes generelle

Læs mere

Optimeringer i Job & Borgercenter

Optimeringer i Job & Borgercenter Job og Borgercenter Optimeringer i Job & Borgercenter Indhold Øget virksomhedsindsats nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud rekruttering af medarbejdere indsats for sygemeldte Fastholde virksomhedsindsats

Læs mere

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Dagsorden Baggrund Strategi indhold og status Fokus på grunddata Økonomisk modvind

Læs mere

Bilag 2: Investeringsplan. Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan)

Bilag 2: Investeringsplan. Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan) Bilag 2: Investeringsplan Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan) Investeringsplan flere borgere i egen bolig Behovsanalysen af botilbudsområdet

Læs mere

IT & Digitalisering. Byrådets Temamøde

IT & Digitalisering. Byrådets Temamøde IT & Digitalisering Det handler om at anvende digitalisering til at styrke borgernes muligheder for at komme i kontakt med kommunen gennem brug af digitale løsninger. Temamødets indhold Digitalisering

Læs mere

Handlingsplan - Familieområdet

Handlingsplan - Familieområdet Notat Handlingsplan - Familieområdet Kommunaldirektørens område og Familieafdelingen Økonomi Ramsherred 5 5700 Svendborg 1. Status. Udvikling i sagstal og udgifter 2007 2009 Baggrunden for de iværksatte

Læs mere

Økonomiudvalget. Politisk organisation. Administrationen. HJØRRING KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger - Økonomiudvalget

Økonomiudvalget. Politisk organisation. Administrationen. HJØRRING KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger - Økonomiudvalget Økonomiudvalget Med et budget på 468,5 mio. kr. udgør Økonomiudvalgets område 12 % af Hjørring Kommunes samlede driftsbudget. Udvalget skal sikre, at den administrative driftsvirksomhed er i overensstemmelse

Læs mere

Balanceret digital udvikling

Balanceret digital udvikling Balanceret digital udvikling Opfølgning på Rudersdal Kommunes digitaliseringsstrategi I 2009 fik Rudersdal Kommune en ny digital strategi Digitalisering fra vision til virkelighed, som satte rammerne for

Læs mere

Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice)

Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice) Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice) Udmøntning af effektiviseringskravet på 0,5 % via reduktion i lønfremskrivningen i 2015 og frem fordeles i Borgerservice

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSPOLITIK 2011-2015. for alle

ARBEJDSMARKEDSPOLITIK 2011-2015. for alle for alle Udfordringen - Udviklingen har ikke været gunstig. Juli 2011 er der 2.000 flere borgere i Vejle på overførselsindkomst end i 2007. Årsagen er dels, flere ledige, primært dagpengemodtagere, og

Læs mere

Borgere hjælper Borgere med IT

Borgere hjælper Borgere med IT Borgere hjælper Borgere med IT Borgere hjælper Borgere med it Kommunens møde med borgeren har ændret sig og vil fortsætte med at gøre det de kommende år. Uanset borgerens baggrund og henvendelsens type,

Læs mere

Fælles jobcenter for Allerød og Rudersdal

Fælles jobcenter for Allerød og Rudersdal Fælles jobcenter for Allerød og Rudersdal Marts 2011 Et jobcenter har til formål at hjælpe borgere tilbage i arbejde hurtigst muligt, og at hjælpe virksomheder med at fastholde og skaffe arbejdskraft.

Læs mere

Min digitale Byggesag (MDB)

Min digitale Byggesag (MDB) R E SULTATKONTRAKT Min digitale Byggesag (MDB) Projekt 5.1 i handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Resume: Projektet om digital byggeansøgning og sagsbehandling, Min digitale

Læs mere

1. Baggrund og sammenfatning Forvaltningen har konstateret, at der må forventes et væsentligt merforbrug på voksensocialområdet i 2016.

1. Baggrund og sammenfatning Forvaltningen har konstateret, at der må forventes et væsentligt merforbrug på voksensocialområdet i 2016. Social - og Arbejdsmarkedssekretariat Sagsnr. 270448 Brevid. 2292006 Ref. HLLA Dir. tlf. 4631 6973 hannell@roskilde.dk NOTAT: Budgetudfordring på voksensocialområdet i 2016 17. marts 2016 1. Baggrund og

Læs mere

Folkeskolereformens økonomi

Folkeskolereformens økonomi KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 2: Folkeskolereformens finansieringsudfordring I det følgende præsenteres Københavns Kommunes samlede finansiering af folkeskolereformen,

Læs mere

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder)

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder) Center for Børn og Undervisning 3. april 2013 Analyse af det fremtidige IT-behov på skoleområdet Efter indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget samt Økonomi- og Planudvalget behandlede Byrådet den

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Vejen Kommune

Digitaliseringsstrategi for Vejen Kommune INTERN SERVICE Dato: 10-06-2014 Kontaktperson: Digitaliseringssekretariatet Dir. tlf.: Fax: E-mail: EAN-nr.: 5798005410706 Digitaliseringsstrategi for Vejen Kommune Indledning Formålet med Vejen Kommunes

Læs mere

Den digitale vej til fremtidens velfærd

Den digitale vej til fremtidens velfærd Den digitale vej til fremtidens velfærd V. Ulla Larney, Erhvervsstyrelsen Midtjysk Erhvervsakademi 21/8-2013 Danmark i front med digitalisering Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ansøgninger,

Læs mere

Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden. 1. Kvartal 2017

Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden. 1. Kvartal 2017 Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden 1. Kvartal 2017 Formål og indhold Formålet med at gennemføre ledelsestilsyn er, at: Sikre en lovmedholdelig og god kvalitet i sagsbehandlingen. Skabe grundlag

Læs mere

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058 Økonomiforvaltningen Center for økonomi & HR NOTAT Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. Baggrund Københavns Kommune vil i de kommende år stå overfor en række

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2018 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2018 Driftsforslag Nr. R-101 Lavere indbetaling til Sampension til tjenestemandspension Politikområde 105 Tværgående udgifter Favrskov Kommune er forsikret hos Sampension i forhold til kommunens nuværende og fremtidige udgifter

Læs mere

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Bilag Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Stamdata Stamdata for initiativ 2.5 fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Stamdata for initiativ

Læs mere

Opgaverne i forhold til målgruppen varetages i samarbejde med Beskæftigelsesafdelingen, Børn og Unge samt Sundhed- og Ældre.

Opgaverne i forhold til målgruppen varetages i samarbejde med Beskæftigelsesafdelingen, Børn og Unge samt Sundhed- og Ældre. Faktabeskrivelse På handicap- og psykiatriområdet varetages kommunens opgaver i forhold til voksne med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Det vil siger

Læs mere

Budget 2012 Erhvervsudvalget

Budget 2012 Erhvervsudvalget 2012 Generelt Udvalgets ansvarsområde s ansvarsområde omfatter Erhverv og Turisme, herunder salg af erhvervsarealer, Borgerservice samt IT og Telefoni Politikområde Erhverv og Turisme Politikområde Borgerservice

Læs mere

Frederikssund Kommune :: Plan for fremtidens borgertransport effektivisering af befordring og forstærkning af busnet

Frederikssund Kommune :: Plan for fremtidens borgertransport effektivisering af befordring og forstærkning af busnet !!! Frederikssund Kommune Plan for fremtidens borgertransport effektivisering af befordring og forstærkning af busnet I tabellen nedenfor ses totaludgifterne for de forskellige kørselsordninger i Frederikssund

Læs mere

SOCIALUDVALGET BUDGET

SOCIALUDVALGET BUDGET BUDGET 2017-20 SOCIALUDVALGET BUDGET 2017-20 Dato Aktivitet 25. og 26. februar Økonomiudvalg og Direktion Budgetseminar Marts Hovedudvalget Orienteres om forslag til tids- og aktivitetsplanen for budget

Læs mere

STRATEGIENS SAMMENHÆNG

STRATEGIENS SAMMENHÆNG Godkendt af kommunalbestyrelsen den. 18.april 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 Modernisering og effektivisering af den kommunale service 3 2. STRATEGIENS SAMMENHÆNG 4 3. STRATEGISKE INDSATSER

Læs mere

1.6 Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag

1.6 Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag 1.6 Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag Effektiviseringsforslag 2012 2013 2014 2015 Beskrivelse Arealoptimering -1.500-1.500-1.500-1.500 Øget udnyttelse af eksisterende arealer på Islands Brygge

Læs mere

BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER

BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER 1. Opgørelser over fordeling af estimerede effektiviserings- og omstillingspotentialer på styringsområder og temaer. 2. Medarbejderne i Omstillingsstrategien. 3. Omstillingsstrategiens

Læs mere

Den kommunale digitaliseringsdagsorden

Den kommunale digitaliseringsdagsorden Program for dagen 9.30: Overblik og sammenhænge i de to digitale strategier 10.30: Strategierne i fagligt perspektiv 12.00: Betydningen for din kommune 12.30: Opsamling, sandwich og tak for i dag! Den

Læs mere

Organisatoriske tilpasninger af Ballerup Kommunes administration - høringsmateriale

Organisatoriske tilpasninger af Ballerup Kommunes administration - høringsmateriale BALLERUP KOMMUNE Dato: 8. september 2015 Tlf. dir.: 4175 0010 E-mail: lbg@balk.dk Kontakt: Lene Bækgaard Organisatoriske tilpasninger af Ballerup Kommunes administration - høringsmateriale Kommunaldirektør

Læs mere

Miljø- og Energiforvaltningen

Miljø- og Energiforvaltningen - og Energiforvaltningen Drifts- og anlægsramme for - og Energiforvaltningen Beløb i 1.000 kr. Drift 2015 Anlæg 2015 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Aalborg Forsyning, Gas 14.401 14.571 Aalborg Forsyning,

Læs mere

Aftale for Social- og Handicapcenteret

Aftale for Social- og Handicapcenteret Aftale for Social- og Handicapcenteret Overskrifter for aftalens mål 1 Implementering af udvalgte dele af Planen for socialområdet for voksne 2014-2020 2 Forbedret økonomistyringsgrundlag Dato: 3. marts

Læs mere

DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) DHUV (Digitalisering af Handicap og Udsatte-Voksne)

DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) DHUV (Digitalisering af Handicap og Udsatte-Voksne) Myndighedsafdelingen Helle Støve DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) DHUV (Digitalisering af Handicap og Udsatte-Voksne) Business case for DUBU og afsæt for DHUV 1 INDLEDNING... 1 2 FORMÅL... 1

Læs mere

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende.

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Punkt 6. IT redegørelse. 2011-30002. Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Sagsbeskrivelse Denne redegørelse

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Bilag 3 H www.lejre.dk Dato: 3. september 2014 Udmøntning af effektiviserings- og besparelseskrav i budget 2015-2018 Budget 2015-2018 hviler på en forudsætning om, at der realiseres

Læs mere