MEDSPILLER. Naturen som

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEDSPILLER. Naturen som"

Transkript

1 Naturen som MEDSPILLER På Skovskolen i Nødebo har en psykolog og en psykologi studerende afprøvet en form for psykoterapi kaldet Adventure Therapy. Terapien kombinerer udendørs gruppeaktivi teter og terapeutiske udviklings processer. Adventure Therapy Af Rikke Steensgaard Adventure Therapy er en form for psykoterapi, som adskiller sig fra traditionel psykoterapi, ved at omdrejningspunktet er gruppen og den enkeltes handlinger i en række problemløsningsopgaver i naturen. Sådanne opgaver kan bestå i fx at bygge en bro over en imaginær flod, at lede en gruppe med bind for øjnene igennem en labyrint eller at morse og løse gåder. Vi har et kartotek af afprøvede og gode adventure-aktiviteter og udvælger disse ud fra målgruppens eller den enkeltes zone for nærmeste udvikling. Er målgruppen fx et problematisk far-søn-forhold eller parforhold, vil en aktivitet som at sejle i kano nødvendig- gøre et succesfuldt samarbejde. Har man med en gruppe kriminelle unge at gøre, vil en tredages overlevelsestur kunne tilvejebringe øget selvværd, bedre kommunikation og disciplin i form af selv at skulle sørge for ly, mad og at finde vej. Er målgruppen kvinder med angst og depression, vil man opdele kurset i små fordøjelige bidder og udvælge aktiviteterne struktureret til både individuel succes og positive gruppedynamikker. Fælles for alle målgrupper er dog, at de skal have det sjovt, at de skal udfordres, at de skal have motion, lys, luft og opleve et godt gruppesammenhold. 16 PSYKOLOGNYT

2 MODELFOTOS: BAM/SCANPIX Hvordan virker terapien? Adventure Therapy har sine rødder i eksperimentel indlæringsteori. For det første arbejdes der ud fra, at læring og udvikling nødvendigvis bør inkludere en direct experience, som Dewey (1938) benævnte det. For at kunne gøre brug af den opnåede læring, skal denne være koblet til erfaringer og fysiske handlinger. Eksperimentel indlæringsteori har også som grundbegreb, at udvikling og læring sker, når mennesker placeres uden for deres såkaldte Comfort Zone, sådan at der opstår en dissonans. Hermed udfordres mennesket til udvikling for at opnå homeostase på ny (Gass, 1993). Disse to begreber direct experience og Comfort Zone er en nøgle til at forstå, hvad udviklingsprocesserne afstedkommer i Adventure Therapy. Naturen og adventure-aktiviteterne udgør den perfekte setting til netop at forlade sin comfort zone og gør dertil et direkte erfaringsgrundlag muligt. I Adventure Therapy er det ikke bare aktiviteterne og omgivelserne, der er uvante for deltagerne, også refleksionen efter hver aktivitet. I refleksionen lægges der vægt på, at der sker en bevidstgørelse og italesættelse af, hvad den enkelte gjorde, tænkte og følte under opgaven, eller ifølge Figur 1, hvad der skete i passagen ud af comfort zone kaldet The Edge. Herved muliggøres en konvertering af adventure-oplevelsen til information om, hvordan andre ed- PSYKOLOGNYT

3 Figur 1: Illustration af Comfort Zone. Gengivet fra Gass, Udvikling Dissonans Selverkendelse Angst The Edge Comfort Zone Det trygge Det kendte Det sikre Det komfortable Det forudsigelige Frustration Læring Disequilibrium Succes ges derhjemme eller på arbejdspladsen kan tackles. Edge skal ses som et metafor for de handlinger og emotionelle og kognitive tilstande, mennesker oplever i overgangen fra det kendte til det ukendte (Gass, 1993). (Figur 1) I Adventure Therapy opmuntres deltagerne således både via aktiviteterne og refleksionen til at gøre ting, de normalt ikke ville gøre det vil sige at forlade deres comfort zone. Der findes i litteraturen om Adventure Therapy en teoretisk ramme, som forklarer mere specifikt, hvilke aspekter af et Adventure Therapy-program der bidrager til, at deltagerne bryder med deres comfort zone og dermed giver mulighed for positive udviklingsprocesser. Når deltagerne bliver sat over for en udfordrende aktivitet, vil de typisk opleve en indre konflikt, idet deres oplevelser med egne individuelle måder at opfatte ting på ikke kan bruges i denne nye sammenhæng. Nogle oplever dette stadium som frustration, andre finder det lidt angstprovokerende og andre igen bliver følelsesmæssig opstemt. Alt sammen er det forudsætninger for udvikling, da de hermed bliver nødt til at bevæge sig ud over deres comfort zone, dvs. anvende en ny handlemåde eller ændre opfattelse af sig selv for at finde en balance igen. Grunden til, at denne indre konflikt opstår, er, at deltagerne befinder sig i nye omgivelser. Naturen er især egnet til at nedbryde individuelle barrierer, da de færreste deltagere har nogen forhåndsantagelser om nederlag knyttet til hverken naturen eller aktiviteterne. Dertil har naturen en markant virkning ved at stå i kontrast til deltagernes vanlige miljø, hvormed vanetænkning brydes. Følelsen af noget ukendt og utrygt integreres med et samarbejdende miljø. Der etableres en atmosfære, som gør brug af samarbejde frem for konkurrence, hvad der giver deltagerne mulighed for et godt gruppesammenhold. Sammenholdet forstærkes ved, at der arbejdes med fælles mål og gives tid til både intra- som interpersonel kommunikation. Processen sker løbende, medens deltagerne præsenteres for problemløsningsopgaver, som er konkrete og løses, ved at deltagerne trækker på deres mentale, emotionelle og fysiske ressourcer. Fokus på løsninger At gennemføre Adventure-aktiviteter giver succesoplevelser for både gruppen og den enkelte. Succesoplevelserne intensiveres ved en efterfølgende bearbejdning af oplevelserne. Deltagerne motiveres til at reflektere og give udtryk for, hvad de gjorde, tænkte og følte under opgaverne. Bevidsthed om handlinger, tanker og følelser under et brud med sin comfort zone er vigtigt for en generalisering og overføring af det erkendte. Målet er netop, at deltagerne overfører deres erfaringer, læring og oplevelser fra aktiviteterne og gruppen til hverdagen. Adventure Therapy skal give deltagerne nye erfaringer med sig selv og verden, som kan danne grobund større selverkendelse (Gass, 1993). Generelt fokuserer terapien på løsninger og succesfuld adfærd frem for det mere traditionelle fokus på problemer, og hvordan man overkommer dem. Filosofien er, at det er lettere at opmuntre deltagerne til at gentage et allerede etableret succesfuldt adfærdsmønster end at prøve at stoppe eller ændre eksisterende problematisk adfærd. Skulle nogle miste motivationen under en aktivitet eller på anden vis ikke deltage aktivt, bør terapeuten derfor reframe situationen. Ingen går fra en aktivitet uden en succesoplevelse. Fx kan en passiv optræden under en aktivitet reframes ved, 18 PSYKOLOGNYT

4 at terapeuten gør opmærksom på det prisværdige i, at der blev givet plads til de andre gruppemedlemmer til at udfolde sig (Gass & Gillis, 1995). Terapeutens særlige rolle Psykologen er ikke kun terapeut i Adventure Therapy, men også instruktør, sikkerhedssupervisor og i nogle tilfælde også naturvejleder. Med disse multiple roller bliver terapeuten både aktiv og faciliterende, en meget synlig terapeut, hvis personlighed vil skinne meget igennem, og en instruerende terapeut, som fx gør brug af frontloading. Denne rolle gør terapeuten mere tilgængelig for deltagerne sammenlignet med en mere traditionel klinisk setting, og den terapeutiske dynamik ændres (Miles & Priest, 1999). Man behøver blot forestille sig, hvordan kommunikationen og magtrelationen mellem terapeuten og klienten ville være en helt anden, hvis de går side om side på en hike, sidder omkring et bål eller står i en smuk lysning i en skov. Dertil kommer, at der ikke er en fastlagt psykologisk orientering at rette sig efter. Alt efter målgruppens behov er det relevant at anlægge både en behavioristisk, psykodynamisk, systemisk, narrativ, humanistisk, eksistentialistisk eller kognitiv vinkel på et Adventure Therapy-kursus (Miles & Priest, 1999). Endnu en udfordring for adventure-terapeuten er det manglende nationale erfaringsgrundlag og sparringsmulighed. Adventure Therapy endnu ikke en international psykoterapi, den benyttes hovedsagelig i USA, og efter vores viden findes der endnu ikke andre psykologer i Danmark, som har benyttet terapiformen i praksis. Udfordringen for den danske adventure-terapeut består således i at være opmærksom på tværkulturelle forskelle og forholde sig kritisk til den manglende evidens. Adventure Therapy begyndte således som Youth at risk programs som ofte havde karakter af en langvarig overlevelsestur i ødemarken. Siden er der kommet nye grene til, således at terapien oftest har en varighed af en-tre dage med eventuel follow-up og ikke indeholder nogen overlevelsesmomenter. I dag er Adventure Therapys positive virkning dokumenteret på en række kliniske populationer, såsom par, unge og deres forældre, misbrugere, utilpassede unge og diverse klienter fra både privat praksis og psykiatriske hospitaler. Særligt gode resultater synes der at være hos populationer med selvtillidsproblematikker, såsom unge, misbrugere, spiseforstyrrede og depressionsramte. (Berman & Davis-Berman, 1995). Dog er Adventure Therapy endnu så ny en gren inden for psykologien, at der ikke findes nogen klart defineret Forskningen halter bagefter Startskuddet til evidensbaseringen af Adventure Therapy lød i 1960 erne, hvor man for første gang kunne demonstrere, at et 21-dages kursus i naturen for utilpassede unge var mere effektivt i forhold til at undgå tilbagefald til fx kriminalitet og endda kostede mindre end standard behandlingsprogrammer og behandlingshjem. Derefter kom en bølge af forskning i, hvordan og hvorfor naturen og udfordrerne aktiviteter har en god indvirkning på alle typer grupper. PSYKOLOGNYT

5 FAKTA Baggrund Skovskolen i Nødebo ved Hillerød er en del af Skov og Landskab, et selvstændigt center under Københavns Universitet. Se mere på: og på (under opbygning). På Skovskolen har den stedlige psykolog Lene Sørensen og psykologistuderende Rikke Steensgaard gjort erfaringer med anvendelsen af Adventure Therapy over for en gruppe mennesker med tilbagevendende depression. metode i. Derfor kan psykologen ikke hente meget hjælp i udvælgelsen af, hvilke aktiviteter der er velegnet til de forskellige kliniske populationer. Dertil findes der ikke megen valid forskning, som bekræfter effektiviteten af Adventure Therapy. Terapiformen lider under, at de mange praktikere, som udøver den, aldrig får lavet formel forskning på deres praksis, og at de studier, der bliver foretaget, aldrig bliver udgivet i anerkendte tidsskrifter. Men gennem de sidste ti år har der været nogle forkæmpere inden for adventure-litteraturen, som har foretaget metaanalyser og ihærdigt opfordret alle Adventure Therapy-praktikere til at evaluere deres forløb med opdaterede og valide metoder (Hattie et al., 1997; Neill, 2003). Derfor tror jeg, at feltet netop nu er i en udvikling på vej mod evidensbasering. Selv ser jeg Adventure Therapy som et supplement til traditionel behandling. Terapien viser nye sider af klienter og deres rolle i en gruppe. Hermed opnås en rig mængde assessment-information, som ellers ville have forblevet skjult i daglige rutiner og i traditionel assessment, og dertil er der mulighed for, at klienternes selvtillid, energiniveau og selverkendelse højnes. Praksisoplevelser på Skovskolen Skovskolens personaleudviklingsafdeling har manges års erfaring med at bruge naturen som ramme for personlig udvikling, teambuilding og ledertræning. Erfaringen går på gruppeaktiviteter i naturen, og man benytter sig af et tværfagligt samarbejde med skov- og landskabsingeniør. Afdelingen har på det seneste inddraget kliniske målgrupper og laver Adventure Therapy. I november 2007 afholdt Skovskolen et todages kursus for mennesker med tilbagevendende depression, som afdelingen fik kontakt til gennem Depressionsforeningen. Selv indgik jeg i arbejdet i min praktik som psykologistuderende på Københavns Universitet og fik både lov at iværksætte kurset og være ansvarlig undervejs. Gruppen af personer med tilbagevendende depression var meget uhomogen. Den stedlige psykolog og jeg indledte første-dagen med spørgeskemaer til at vurdere graden af depression, angst, somatisering og selvtillid, dels for at kunne dokumentere en effekt og dels for kunne tilrettelægge anden kursusdag ud fra deltagernes psykiske tilstand og problemstillinger. En stati-stisk efterbehandling af spørgeskemaerne fra før og efter det samlede kursusforløb viser, at deltagernes situation bedredes,især i forhold til depression og angst, hvilket nedenstående iagttagelser er eksempler på: En af deltagerne var en svært deprimeret mand, med både svag mimik og tale. Selv om han holdt sig i baggrunden og virkede fjern, gennemførte han dagen, gik derfra med et glimt i øjet og kunne for første gang sige en hel sætning: Det har været godt at komme lidt væk hjemmefra. Derhjemme ser jeg meget fjernsyn. Generelt oplevede vi, at alle deltagerne havde mere energi og højere humør, da de gik, end da de kom, og det på trods af, at de havde været ude i Grib Skov i fem timer. I gruppen var en kvinde, som led både af angst og tilbagevendende depression. Hun havde en moderat depression og havde fx angst for at komme for langt væk hjemmefra og skulle helst have en telefon på sig altid. Da kurset var ovre og vi evaluerede dagen, sagde hun, at hun for første gang i lang tid havde oplevet at glemme sin angst. Der havde været så meget aktivitet og gruppesammenhold, som havde udfordret hende, på samme tid som hun havde følt sig tryg. Det var blevet klart for hende, hvad hendes problematikker drejede sig om, og hun havde fået succesoplevelser med at være i netop de situationer, som hun fandt særligt svære. 20 PSYKOLOGNYT

6 En anden tilbagemelding var fra en kvinde, som foruden de tilbagevendende depressioner havde haft en psykotisk periode og derfor var på antipsykotisk medicin. Hun gik ugentlig hos en psykiater, hvilket hun var meget glad for. Hun havde som de andre i gruppen haft nogle lærerige dage, hvor som hun sagde: Jeg har oplevet en gnist af mit gamle jeg. Hvilket glædede hende meget. Hun havde før sin sygdom været gruppeleder, men havde, siden hun blev syg, oplevet at føle sig indelukket og svag. Under en aktivitet blev hun sat til at lede gruppen gennem nogle forhin- dringer, en udfordring, hun klarede flot. Dette blev en oplevelse for hende, hvor hun fik et glædeligt gensyn med sit tidligere raske jeg, som hun var stolt af. Hun gav udtryk for, at hun ville tage alle disse oplevelser med sig til sine fremtidige psykiatersamtaler. Rikke Steensgaard Stud.psych., Københavns Universitet REFERENCER Berman, D.S. & Davis-Berman, J. (1995): Adventure As Psychothe rapy: A Mental Health Perspective. Journal of Leisurability, 22(2). Gass, M.A. (Ed.). (1993). Adventure therapy: Therapeutic applications of adventure programming. Iowa: Kendall/Hunt. Gass, M & Gillis, H.L. (1995): Focusing on the solution rather than the problem : Empowering client change in adventure experience. The Journal of Experiential Education, 18(2). Hattie, J.M., Marsh, H.W., Neill, J.T., & Richards, G.E. (1997). Adventure education and Outward Bound: Out-of-class experiences that have a lasting effect. Review of Educational Research, 67, Miles, J.C. & Priest, S. (eds.) (1999): Adventure Programming. Pennesylvania: Venture Publishing Neill, J.T. (2003): Reviewing and Benchmarking Adventure Therapy outcomes: Applications of Meta-analysis. The Journal of Experiential Education, 25(3), PSYKOLOGNYT

Kapitel II,7. Eksistentiel og humanistisk terapi

Kapitel II,7. Eksistentiel og humanistisk terapi Jacobsen,Bo og Klaus Pedersen: Humanistiske og eksistentielle terapier. I: Møhl, Bo og Morten Kjølbye (red.): Moderne Psykoterapi. København: Psykiatrifondens Forlag 2012 (i trykken). Kapitel II,7. Eksistentiel

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

Metodebeskrivelse. Social Færdighedstræning

Metodebeskrivelse. Social Færdighedstræning Metodebeskrivelse Social Færdighedstræning 1 Indholdsfortegnelse Metodebeskrivelse... 1 Social Færdighedstræning... 1 Lidt om 19M puljen - Kvalitet i den kommunale indsats overfor borgere med svære psykiske

Læs mere

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING Dette er et genoptryk med venlig tilladelse af psykiatrifonden: Kapitel 12 "Social færdighedstræning" af Allan Hedegaard Fohlmann i bogen Psykose hos unge - symptomer, behandling og fremtid af Merete Nordentoft,

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Kompetencer til social innovation

Kompetencer til social innovation Kompetencer til social innovation Udvikling af kompetencer til social innovation hos pædagogisk assistentelever og social- og sundhedsassistentelever Februar 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Litteraturen skal kunne rumme smerten. Forfatteren fortæller, hvorfor det er vigtigt at skrive om det, der er trist, mørkt og håbløst.

Litteraturen skal kunne rumme smerten. Forfatteren fortæller, hvorfor det er vigtigt at skrive om det, der er trist, mørkt og håbløst. 1 Marts 2015 nr. 1 22. årgang Smerte i bogform Litteraturen skal kunne rumme smerten. Forfatteren fortæller, hvorfor det er vigtigt at skrive om det, der er trist, mørkt og håbløst. Hvad er ensomhed? De

Læs mere

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale I denne artikel vil jeg præsentere nyeste forskning inden for hvordan man lærer Den Motiverende Samtale. Jeg vil præsentere empiriske undersøgelser og studier, der dokumenterer, at man ikke lærer Den Motiverende

Læs mere

Motivation og fremdrift i samtalen

Motivation og fremdrift i samtalen Motivation og fremdrift i samtalen - jobcentermedarbejderens guide til coachende samtaleteknikker www.bmetnisk.dk Indholdsfortegnelse Afsnit 1: Hvordan du indleder og skaber tillid...6 En god og klar ramme

Læs mere

- Lindvang & Frederiksen -

- Lindvang & Frederiksen - Peter er meget urolig og grænsesøgende i sin opførsel. En dag hvor han deltager i musikterapigruppen spiller han på tromme. Sammen med de andre i gruppen kan han blive i den rytmiske struktur i samspillet.

Læs mere

Social færdighedstræning

Social færdighedstræning Social færdighedstræning En praktisk manual udviklet på døgninstitutionen på Pumpehusvej. Skrevet af psykolog Morten Hesse Formål med social færdighedstræning. Social færdighedstræning i gruppe har til

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Øget elevmotivation gennem positive relationer

Øget elevmotivation gennem positive relationer Øget elevmotivation gennem positive relationer Om undervisning af elever i AKT-vanskeligheder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Enheden for Brugerundersøgelser Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet

Læs mere

Modellen er bygget hierarkisk op omkring fem niveauer, der bevæger sig fra det grundlæggende og teoretiske imod det konkrete og praktiske:

Modellen er bygget hierarkisk op omkring fem niveauer, der bevæger sig fra det grundlæggende og teoretiske imod det konkrete og praktiske: Sportspsykologiens professionsmodel - Bagom Team Danmarks sportspsykologiske ydelser Det sportspsykologiske fagfelt i Danmark har været præget af en mangfoldighed af tilgange og har fungeret som en redskabsdisciplin.

Læs mere

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I Balance med kronisk sygdom Sundhedspædagogisk

Læs mere

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C.

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C. Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå Good Learning enviroments are more than deciding where to put the cupboard Learning enviroment in kindergardens (A. K. Rønn, 2013) 140681 140570 PHS10C

Læs mere

Unge misbrugere & beskæftigelsesindsats. Inspirationskatalog

Unge misbrugere & beskæftigelsesindsats. Inspirationskatalog Unge misbrugere & beskæftigelsesindsats Inspirationskatalog Væksthuset - Februar 2013 Erfaringer og inspiration fra metodeudviklingsprojekt under Københavns kommunes metodeudviklingspulje: En integreret

Læs mere

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2010 Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Hallur Gilstón

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

Feedback i psykosocial rehabilitering

Feedback i psykosocial rehabilitering Feedback i psykosocial rehabilitering Casestudier om anvendelsen af feedback i psykosocial rehabilitering Helle Obbekær obbeloekke@hotmail.com Masterprojekt Master i Rehabilitering 2010 Flyvende grise

Læs mere

Metoder i familieorienteret. alkoholbehandling. om at inddrage partner og børn

Metoder i familieorienteret. alkoholbehandling. om at inddrage partner og børn Metoder i familieorienteret alkoholbehandling om at inddrage partner og børn 2009 Metoder i familieorienteret alkoholbehandling om at inddrage partner og børn 2009 NORDISK MILJØMÆRKNING Metoder i familieorienteret

Læs mere

meta hodos efteruddannelse meta hodos i relationsorienteret afhængighedsbehandling

meta hodos efteruddannelse meta hodos i relationsorienteret afhængighedsbehandling meta hodos efteruddannelse meta hodos i relationsorienteret afhængighedsbehandling 2006 meta hodos efteruddannelse INDLEDNING: meta hodos efteruddannelse er udviklet på basis af mange års gode erfaringer

Læs mere

BLIK FOR RESSOURCER. inspiration til lærere i 7.- 10. klasse. Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler

BLIK FOR RESSOURCER. inspiration til lærere i 7.- 10. klasse. Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler 4 BLIK FOR RESSOURCER inspiration til lærere i 7.- 10. klasse Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler læsevejledning Hæftet indgår i hæfteserien blik for ressourcer blik for ressourcer inspiration

Læs mere

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Kilde: www.funnypostcard.com Terapihund i pædagogisk arbejde Bachelorprojekt maj 2006, eksamenskarakter: 11 Vejleder: Lis Leleur Indholdsfortegnelse

Læs mere

Børn og unge i hjerneskaderamte

Børn og unge i hjerneskaderamte Børn og unge i hjerneskaderamte familier Børn og unge i hjerneskaderamte familier - at arbejde med børn og unge som pårørende Et inspirationskatalog Psykolog Tonny Andersen, Vejlefjord Neurorehabilitering

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Stop misbrug! Hvordan kan jeg som pædagog støtte misbrugeren i at stoppe misbruget? Henrik Madsen, Hold pf M09, pn000785

Stop misbrug! Hvordan kan jeg som pædagog støtte misbrugeren i at stoppe misbruget? Henrik Madsen, Hold pf M09, pn000785 Stop misbrug! Hvordan kan jeg som pædagog støtte misbrugeren i at stoppe misbruget? Henrik Madsen, Hold pf M09, pn000785 Dato for eksamen 17. januar 2012 University College Sjælland Bachelorprojekt oktober

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere