Dekomponering af arbejdsproduktivitetvæksten før og under krisen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dekomponering af arbejdsproduktivitetvæksten før og under krisen"

Transkript

1 Kop: d Sørn Arnbrg Baggrundsnoa Dkomponrng af arbjdsprodukvvæksn før og undr krsn D noa analysrr dn samld produkvsvæks dn prva skor (for vrksomhdr md mnds 20 bskæfgd). Dn samld væks opdls o dl. Førs dl vdrørr bdrag fra rallokrng af produkonsrssourcr mllm vrksomhdr, mns dn andn dl vdrørr bdrag fra vrksomhdsnrn produkvsvæks. Udvklngn d o væksbdrag undr dn sns højkonjunkur og krs undrsøgs. Dn samld produkvsvæks afog undr højkonjunkurn , og dr var ngav væks krsns førs år. Efr krsns gnnmslag var dr n krafg og posv produkvsvklng fra D blld gnfnds for dn vrksomhdsnrn produkvsvæks. Ovrordn r væksbdragn fra rallokrng af produkonsrssourcr mllm vrksomhdr posv og små, mn flr prodr har rallokrngsbdragn vær bydlg. Rallokrngsbdrag var særlg sor og posv, da krsn ram økonomn. Ovrsånd mønsr gnfnds for lavkonjunkurn , dog var udsvngn dn aggrgrd produkvsvæks mndr. D noa analysrr arbjdsprodukvsvæksn dn prva skor før og undr dn sns økonomsk krs, som sard omkrng Produkvsvæksn dls op o dl, hvor dn førs dl vdrørr bdrag fra rallokrng af produkonsrssourcr mllm vrksomhdr, mns dn andn dl vdrørr bdrag fra vrksomhdsnrn produkvsvæks. Effkn fra rallokrng opsår, når kssrnd vrksomhdr udvdr, ndskrænkr llr lukkr, og samdg kommr ny vrksomhdr l. Effkn fra vrksomhdsnrn produkvsudvklng opsår som følg mr ffkv produkonsprocssr, brugagn af mr ffkv knolog mv. D undrsøgs, hvlk omfang produkvsbdragn varrr før og undr krsn. I næs afsn gvs n nrodukon l væksdkomponrng. Afsn r præsnrs d vrksomhdsdaa, som analysn agr udgangspunk. I afsn fr præsnrs rgnskabr for udvklngn an- u:\flr\produkv_\baggrundsnoa\undr udarbjdls\ baggrundsnoa produkvsvaks-bruo.doc

2 all af vrksomhdr og bskæfgd, mns afsn fm præsnrr dkomponrngr af produkvsvæksn. 2. Kor bskrvls af væksdkomponrng Væksdkomponrng md udgangspunk vrksomhdsdaa r rgnskab for væksn, dr opgør, hvor væksn kommr fra. Tankn r, a dn aggrgrd væks opdls bdrag fra d nkl vrksomhdr llr gruppr af vrksomhdr. Dn samld produkv r n væg sum af bdrag fra d nkl vrksomhdr = P θ p (1) hvor P r d samld produkvsnvau på dspunk, p r vrksomhds s produkvsnvau, og θ r n væg, dr angvr vrksomhds s andl af branchn. I nærværnd analys anvnds vrksomhdrns andl af dn samld bskæfgls som væg. Ændrngn dn samld produkv fra sarår -1 l sluår r gv vd P P 1 = p θ 1 p 1 θ (2) Dn samld produkvsvæks kan dkomponrs bdrag, dr kommr fra forsænd vrksomhdrs nrn produkvssgnngr (vrksomhdsnrn væks), og bdrag, dr kommr fra forskydnngr produkonsrssourcrn mllm vrksomhdr (rallokrng). Rallokrngsbdrag r posv, hvs produkonsrssourcrn ovrvjnd flys ovr vrksomhdr, dr r mr produkv nd gnnmsn. Bdrag fra rallokrng bsår af r bdrag. Sålds r dr al fr væksbdrag dkomponrngsanalysn: a) Vrksomhdsnrn væks: Vrksomhdrns nrn produkvsudvklng dækkr bland and ovr ffkn af gnrll knologsk frmskrd, dr bdragr md mr produkv produkonsnpu, mn også md ksmplvs organsaorsk frmskrd mv. Saml vl dn vrksomhdsnrn udvklng normal bdrag posv l dn samld produkvsvæks. Udsvng frspørgsln fr vrksomhdrns produkr kan dog før l afvglsr fra dn undrlggnd, posv ndns. Eksmplvs vl n krafg sgnng frspørgsln på kor sg påvrk arbjdsprodukvn ngav, ford produkonsforøglsn - 2 -

3 førs omgang ovrvjnd opnås gnnm øg arbjdsnpu, mns d øvrg produkonsfakorr, hrundr sær kapal, kun kan lpasss langsom. b) Lukknd vrksomhdr: Rallokrng af produkonsrssourcr kan også sk gnnm vrksomhdsluknngr. Hvs d vrksomhdr, dr lukkr, har rlav lav produkv, vl luknngr bdrag l a hæv dn gnnmsnlg produkv økonomn. Afhængg af gradn af konkurrnc på markdrn vl lavprodukv vrksomhdr ndn for n branch gnrl hav sværr vd a ovrlv nd højprodukv vrksomhdr, og dr må drfor forvns posv væksbdrag fra vrksomhdr, dr lukkr. c) Ny vrksomhdr: Rallokrngn af rssourcr skr også vd, a ny vrksomhdr opsår. En dl mprsk sudr fndr, a væksbdrag fra ny vrksomhdr r æ på nul llr ngav, jf. Fosr mfl. (2008). D r udryk for, a produkvn ny vrksomhdr r på nvau md llr lavr nd dn gnnmsnlg produkv. Dn rlav lav produkv kan ksmplvs hæng sammn md, a ny vrksomhdr skal gnnm n nal lærngsfas. D kan også skylds, a d r nød l a prssæ drs produkr rlav lav for a komm nd på markd, hvorfor dn mål produkv r lavr. Samdg byggr kk all nysard vrksomhdr nødvndgvs på n ny opfndls llr lgnnd, mn kan også afspjl, a jrn blo vl vær slvsændg og hav flksbl, jf. Hurs og Pugsly (2011). d) Omfordlng af produkonsrssourcr mllm forsænd vrksomhdr: Rallokrng af produkonsrssourcr kan også sk vd, a forsænd vrksomhdr udvdr llr ndskrænkr. I n sund økonom vl omfordlng af rssourcr øg dn samld produkv, d vrksomhdr md rlav høj produkvsnvaur øgr drs sørrls, mns lavprodukv vrksomhdr gnnmsn ndskrænkr. Dr r grund l a forvn, a d højprodukv vrksomhdr lrækkr rssourcr på bkosnng af d lavprodukv vrksomhdr. Dnn ndns drvs grundlæggnd af, a arbjdskrafn som udgangspunk søgr hn mod d højprodukv vrksomhdr, ford dss vrksomhdr al and lg balr højr løn og drmd lr vl kunn lrækk arbjdskraf. Saml s r dr grund l a forvn posv bdrag fra såvl dn vrksomhdsnrn produkvsvæks som fra rallokrngn af rssourcr mllm vrksomhdrn. Dr kan mdlrd også vær grund l a forvn, a dn rlav bydnng af d o bdrag varrr hnovr konjunkurrn. En hypos r, a dn rlav bydnng af rallokrngn voksr undr krsr. E frspørgslslbagslag gør d sværr for vrksomh

4 drn a afsæ drs varr. Fald afsænngn for lavprodukv vrksomhdr kan vær særlg svær a bær, hvs d udgangspunk har n mndr ndjnng. E gnrl lbagslag kan drfor formods a før l, a d lavprodukv vrksomhdr rducrr drs markdsandl og sds nd vnul må lukk. Dkomponrngslgang Analysrn afsn anvndr n dkomponrngsmod forslå af Grlchs og Rgv (1995). En syrk vd dnn mod r, a dn r forholdsvs robus ovr for målfjl, jf. Fosr mfl. (2001). Modn r gv vd følgnd udryk, som opdlr dn samld produkvsændrng fr bdrag P = = C θ p θ p + θ C k k N ( p P) θ + θ ( p P) θ p X k ( p k P) (3) hvor P r ændrngn dn aggrgrd produkv for økonomn fra sarår -k l sluår, og p ændrngn produkv for vrksomhd. En srg ovr n varabl angvr gnnmsn af udgangsår og sluår. Eksmplvs angvr θ gnnmsn af vrksomhds s markdsandl for sarår og sluår θ + θ θ 2 k =. Tlsvarnd angvr P gnnmsn af dn aggrgrd produkv af sarår og sluår P + P P 2 k =. Mængdrn af vrksomhdr C, N og X angvr hnholdsvs mæng- drn af vrksomhdr, dr forsær på markd (C), ny vrksomhdr (N) og vrksomhdr, dr lukkr (X). D o førs summaonr dkomponrngsformln fangr bdrag fra d forsænd vrksomhdr (C). D førs ld dækkr ovr væksbdrag fra dn vrksomhdsnrn produkvsvæks, hvor dn nkl vrksomhds produkvsvæks vægs md vrksomhdns markdsandl. D and ld dækkr ovr væksbdrag fra omfordlng af produkonsrssourcrn mllm forsænd vrksomhdr, hvor ændrngrn d nkl vrksomhdrs markdsandl gangs md afvglsn vrksomhdns produkv fra dn samld produkv

5 D sds o ld r væksbdragn fra hnholdsvs ny vrksomhdr (N) og lukknd vrksomhdr (X). For bgg ypr af vrksomhdr sammnlgns dn nkl vrksomhds produkvsnvau md gnnmsn for prva byrhvrv. En ny vrksomhd gvr posv bdrag l produkvsvæksn, hvs dns produkvsnvau r højr nd gnnmsn. Tlsvarnd r væksbdrag fra n lukknd vrksomhd posv, hvs dns produkvsnvau r lavr nd gnnmsn. I analysrn afsn summrs bdragn fra omfordlng af produkonsrssourcr sam ny og lukknd vrksomhdr l saml rallokrngsbdrag. Dn samld produkvsvæks r drmd summn af væksbdragn fra nrn produkvssgnngr og rallokrng. Rlav væks llr logvæks Produkvsvæksn brgns på baggrund af lgnng (3). Dnn opgørs nn som dn rlav væks: P P 1 = C θ p P 1 Ellr som logvæksn: + C ( p P) θ P 1 + N θ ( p P 1 P) X θ k ( p P k 1 P) (4) Q Q k = C k C θ ( q q ) + ( q Q ) θ + θ ( q Q ) θ ( q Q ) (5) N X k k hvor q = ln p og Q ln P =. 3. Daa og rpræsnav I d afsn præsnrs vrksomhdsdaa fra Danmarks Sassk, som r udgangspunk for analysrn. For a brgn produkv anvnds rgnskabssaskkn, dr ndholdr oplysnngr om n dlmængd af vrksomhdr prva byrhvrv (Rgnskabssaskkn). Formål r a bskrv vrksomhdsdaans dæknng. D konkludrs, a vrksomhdsdaan gvr n rmlg dæknng af dn samld akv prva byrhvrv

6 Udvalg vrksomhdr sår for 60 pc. af BVT Rgnskabssaskkn r n spørgskmaundrsøgls, dr prmær r r mod sørr vrksomhdr. Sålds r vrksomhdr md mndr nd 10 ansa mg dårlg dækk undrsøglsn. Rgnskabssaskkn ndholdr nformaon om vrksomhdrns BVT, dr ndgår brgnngn af arbjdsprodukv. I d følgnd præsnrs saskkr for vrksomhdr md mnds 20 bskæfgd. 1 Udvælglsn af daa bdragr l, a d mdagn vrksomhdr obsrvrs hyppg. Dr ags udgangspunk branchr ndn for prva byrhvrv. D udvalg vrksomhdr md mnds 20 bskæfgd sår for omrn 60 pc. af BVT prva byrhvrv og god 50 pc. af bskæfglsn, jf. abl 1. Dn aggrgrd arbjdsprodukv r omrn 10 pc. højr d udvalg vrksomhdr f. all vrksomhdr prva byrhvrv Dnn forskl r sg l god 18 pc D højr produkvsnvau skal ss lys af, a arbjdsprodukvn r sørr sor vrksomhdr, jf. Dansk Økonom, Efrår Tabl 1: Rpræsnav af udvalg vrksomhdr Tabl A Produkv for prva byrhvrv og for udvalg vrksomhdr BVT Bskæfgls Produkv Bragd Bragd Bragd vrk. a) I al b) vrk. a) I al vrk. b) I al b) --- pc. --- ma. kr. --- pc kr a) b) Andln r opgjor som hhv. dn samld BVT og bskæfgls for d udvalg vrksomhdr forhold l hhv. BVT og bskæfgls for all vrksomhdr prva byrhvrv. BVT r dflar md fælls BVT-prsndks for prva byrhvrv. Anm.: Talln for BVT, bskæfgls og produkv r gnnmsn for d angvn prodr. Produkv r opgjor som BVT pr bskæfg. Kld: Egn brgnngr på baggrund af rgsrdaa. 1 Dsudn ss dr bor fra vrksomhdr md arbjdsprodukvsnvaur undr kr. pr mand sam d 1 pc. højs nvaur

7 Prva byrhvrv har samm udvklng som hl økonomn Fgur 1 vsr udvklngn dn samld bskæfgls, dn ral BVT og dn ral arbjdsprodukv for d udvalg vrksomhdr md mnds 20 bskæfgd prva byrhvrv undr. Fra 1999 l 2005 sg mandprodukvn pæn. I boom-årn 2005 l 2007 var produkvsudvklngn æ på nul, mns dr var fald produkvn krsns førs år. Efr krsns gnnmslag var dr krafg produkvsvæks fra Udvklngn BVT, bskæfgls og arbjdsprodukv for d udvalg vrksomhdr fgur 1 afspjlr nognlund ndnsrn på makronvau. D frmgår vd a sammnlgn fgur 1 md fgur II.1, jf. Dansk Økonom, Efrår Sdsnævn vsr makrosrr (jf. Naonalrgnskab) for ral BVT, bskæfgls og arbjdsprodukv prva byrhvrv. En forskl r dog, a bskæfglsn sgr mr boom-årn følg Naonalrgnskab. D bydr n lsvarnd svagr produkvsudvklng Bors fra d vsr makro og mkro d samm ndnsr. Fgur 1: Udvklng ral BVT, bskæfgls og ral mandprodukv Prva Byrhvrv (Vrksomhdr md mnds 20 bskæfgd) 2007 = Bruoværdlvæks Bskæfgls 110 Produkv Anm.: Fgurn vsr udvklngn dn ral BVT, anal bskæfgd og arbjdsprodukv. Srrn r ndksr l S øvrg anm. l abl 1. Kld: Egn brgnngr på Rgsrdaa (Rgnskabssaskkn) Afgrænsnngn af analysrn l vrksomhdr md mnds 20 bskæfgd bydr, a ny, lukknd og forsænd vrksomhdr forolks forhold l krr om mnds 20 bskæfgd. Eksmplvs grupprs vrksomhdr som lukknd, hvs d prma

8 nn udgår af gruppn af vrksomhdr md mnds 20 bskæfgd. Drmd ndgår drs produkv væksbdrag fra rallokrng, jf. boks 1. Grupprngn af vrksomhdrn ovrvurdrr drmd anall af vrksomhdr md mnds 20 bskæfgd, dr rl r hnholdsvs ny llr lukknd, da d også omfar vrksomhdr, som rducrr bskæfglsn l 1-19 bskæfgd. D mdførr n vs uskkrhd på d brgnd væksbdrag fra rallokrng og vrksomhdsnrn væks. Rnngn for skævhdrn kan dog kk bsmms nydg, ford dr kk r nformaon om vrksomhdrns produkv, mdmndr d har 20 bskæfgd. Boks 1: Dfnon af nry- x- og forsænd vrksomhdr daa Afgrænsnngn af analysn l vrksomhdr md mnds 20 bskæfgd har bydnng for dfnonn af ny, lukknd og ovrlvnd vrksomhdr. Ny og lukknd vrksomhdr dfnrs analysn som vrksomhdr, dr kommr nd hnholdsvs udgår af gruppn af vrksomhdr md mnds 20 bskæfgd: Ny vrksomhd: En vrksomhd dfnrs som ny, hvs dn har mnds 20 bskæfgd år, og på n dlgr dspunk r obsrvr daa md mnds 20 bskæfgd. Lukknd vrksomhd: En vrksomhd dfnrs som lukknd, hvs dn har mnds 20 bskæfgd år, og på n snr dspunk obsrvrs daa md mnds 20 bskæfgd. Forsænd vrksomhdr: Vrksomhdr, dr har mnds 20 bskæfgd båd år -1 og år. Dr r dsudn n rsgrupp af vrksomhdr, som r forsænd, mn har mndr nd 20 bskæfgd nn år -k llr år. E ksmpl r vrksomhdr md mnds 20 bskæfgd såvl år +k og -k, mn som har mndr nd 20 bskæfgd år. Dss vrksomhdr udlads af produkvsdkomponrngrn (jf. afsn 5), mn vss abllr for vrksomhds- og bskæfglssdynamk (jf. afsn 4). 4. Vrksomhds- og bskæfglssdynamk prva byrhvrv Sørrlsn på produkvsvæksbdragn afhængr forudn d rlav produkvsnvaur af vrksomhds- og bskæfglssdynamkkn. Eksmplvs har d lll b

9 ydnng for dn aggrgrd produkvsvæks, a ny vrksomhdr v. r mndr produkv nd rsn af vrksomhdrn, hvs d r små, og dr r få af dm. For bdr a kunn forså produkvsdkomponrngr r d n fordl a knd vrksomhdsog bskæfglssdynamkkn. Rgnskab ovr vrksomhdr Hvs man kggr på, hvor vrksomhdrn bsm år kommr fra, kan d dls op : ) Enry-vrksomhdr, som r førs r komm l d år, man kggr på; og ) forsænd vrksomhdr, som også kssrd år forndn. Hvs man omvnd kggr på dn frmdg skæbn for vrksomhdrn kan d dls op : a) Ex-vrksomhdr, som ophørr md a vær akv år fr; og b) forsænd vrksomhdr, som også kssrr år fr. Dnn dynamk for vrksomhdrn r vs fgur 2. I 2007 var dr sålds vrksomhdr md mnds 20 bskæfgd. Dss bsod af vrksomhdr, som var komm l fr 2005 (nry-vrksomhdr), og af vrksomhdr, som var forsa sdn 2005 (forsær-vrksomhdr). Dsudn var 1243 vrksomhdr forsa fra før 2005, mn dss havd undr 20 bskæfgd Kggr man sd på vrksomhdrns frmdg saus, ss d, a vrksomhdr også var akv 2009 (forsær-vrksomhdr), mns vrksomhdr fk vdvarnd færr nd 20 bskæfgd fr 2009 (x-vrksomhdr). Dsudn forsa 479 vrksomhdr l fr 2009, mn havd færr nd 20 bskæfgd (nry) (forsær) (forsær mn j obs 2005) = (x) (forsær) (forsær mn j obs 2009) =

10 Fgur 2: Rgnskab ovr vrksomhdsdynamk prva byrhvrv (udvalg år) forsa mn j obs n r forsa mn j obs n r forsa mn j obs n r y y y år 2005 år 2007 år forsa forsa forsa forsa x forsa mn j obs x forsa mn j obs x forsa mn j obs ?? Anm. Fgurn vsr rgnskab ovr vrksomhdrn gv år. Dn øvrs halvdl r rgnskab ovr vrksomhdrns saus dlgr år. Dn ndrs halvdl r rgnskab ovr vrksomhdrns frmdg saus. Dfnonr af nry, x mv. fnds boks 1. Læsvjldnng: S anmærknng l abl 2. Kld: Egn brgnngr på rgsrdaa. u:\flr\produkv_\baggrundsnoa\undr udarbjdls\ baggrundsnoa produkvsvaks-bruo.doc

11 Krsn bydr fald anall af vrksomhdr Tabl 2 vsr lsvarnd rgnskabr for vrksomhdsdynamk prva byrhvrv for all prodr vors daa. Anall af vrksomhdr md mnds 20 bskæfgd sg svag frm l Mn krsn før l fald anall af vrksomhdr. Fald skylds n fordoblng anall af vrksomhdr, dr kommr undr daagrænsn (Exvrksomhdr). Anall af nry-vrksomhdr fald også krafg fra opsvng l fr krsns udbrud (fra god 1200 l knap 800 vrksomhdr), jf. abl 2. D ss dsudn, a n sor dl af x-vrksomhdrn kk r rl lukkd, mn r sd fald undr daagrænsn på 20 bskæfgd. Ex-vrksomhdrn r abl 1 opdl på drs bskæfgls d år, dr udgår af gruppn md mnds 20 bskæfgd. Eksmplvs var dr 955 vrksomhdr x-gruppn 2003, mn 550 af dss havd mr nd 5 bskæfgd lukkår. D var sålds kk rl lukkd. D ss lsvarnd a n sor dl af nry-vrksomhdrn kk r rl ny. Tabl 2: Rgnskab ovr vrksomhdsdynamk (vrksomhdr md mnds 20 bskæfgd): 2-årg prodr Vrksomhdr Agggr Enry (L 5) Enry (L>5) Ex (L 5) Ex (L>5) Forsær Forsæ j obs Prmo-år Forsæ j obs Ulmo-år Anm: Tablln vsr r rgnskab ovr vrksomhdr. Læsvjldnng: dr var 5832 vrksomhdr md mnds 20 bskæfgd Dss bsod af 1217 vrksomhdr, som var komm l fr 2005 (nryvrksomhdr), og af 3372 vrksomhdr, som var forsa sdn 2005 (forsær-vrksomhdr). Dsudn var dr 1243 vrksomhdr forsa fra før 2005, mn dss havd undr 20 bskæfgd Tagr man sd udgangspunk 2005 og sr på vrksomhdrns frmdg saus 2007, ss d, a 3372 vrksomhdr også var akv 2007 (forsær-vrksomhdr), mns 1167 vrksomhdr fk vdvarnd færr nd 20 bskæfgd fr 2007 (x-vrksomhdr). Dsudn forsa 873 vrksomhdr l fr 2007, mn havd færr nd 20 bskæfgd Enry- og Ex-vrksomhdrn r dsudn opdl på drs bskæfgls hnholdsvs år ndn (-1) og år fr (+1), d kommr md analyssampl for a få n ndkaon af, om d r rl ny llr lukknd llr blo fald for daagrænsn. Dfnonr af nry, x mv. fnds boks 1. Kld: Egn brgnngr på rgsrdaa -11-

12 Rgnskab ovr bskæfgd I d følgnd præsnrs rgnskab ovr bskæfglsn d bragd vrksomhdr. Rgnskab r bygg op på samm måd som ovnfor, mn sd for a æll vrksomhdr ælls anall af bskæfgd vrksomhdrn. Vrksomhdsdynamkkn opgjor på d bskæfgd vrksomhdrn r vs fgur 3. I 2007 var dr bskæfgd vrksomhdr md mnds 20 bskæfgd prva byrhvrv. Hraf kom bskæfgd fra vrksomhdr, som var komm l fr 2005 (nry-vrksomhdr), og bskæfgd kom fra vrksomhdr, som var forsa sdn 2005 (forsær-vrksomhdr). Dsudn var bskæfgd vrksomhdr, som var forsa fra før 2005, mn dss vrksomhdr havd undr 20 bskæfgd Kggr man sd på vrksomhdrns frmdg saus ss d, a var bskæfgd vrksomhdr, som også var akv 2009 (forsær-vrksomhdr), mns var bskæfgd vrksomhdr, som fk vdvarnd færr nd 20 bskæfgd fr 2009 (x-vrksomhdr). Dsudn var bskæfgd vrksomhdr, som forsa l fr 2009, mn havd færr nd 20 bskæfgd (nry) (forsær) (forsær mn j obs 2005) (x) (forsær) (forsær mn j obs 2009) =

13 Fgur 3: Rgnskab ovr bskæfglssdynamk vrksomhdr 2005, 2007 og 2009 (bskæfgd 1000 fulddsprsonr) forsa mn j forsa ulmo forsa prmo obs år 2005 x n r y 606 forsa ulmo 549 forsa prmo forsa mn j obs forsa mn j obs år 2007 x n r y 547 forsa ulmo 593 forsa prmo forsa mn j obs forsa mn j obs år 2009 x n r y 474 forsa ulmo 476 forsa prmo forsa mn j obs. 2011?? Anm. Fgurn vsr rgnskab ovr bskæfglsn vrksomhdr md mnds 20 ansa gv år. Dn øvrs halvdl opgør bskæfglsn f. vrksomhdrns saus dlgr år (x-vrksomhdr llr forsær vrksomhdr). Dn ndrs halvdl opgør bskæfgls f. vrksomhdrns frmdg saus (xvrksomhdr og forsær vrksomhdr). Dfnonr af nry, x mv. fnds boks 1. Kld: Egn brgnngr på rgsrdaa -13-

14 Krsn bød krafg fald bskæfglsn Tabl 3 vsr lsvarnd rgnskabr for bskæfglsn vrksomhdr prva byrhvrv for all prodr vors daa. Anall af bskæfgd vrksomhdr md mnds 20 bskæfgd sg svag frm l Da højkonjunkurn var på s højdpunk 2007, var dr fulddsbskæfgd vrksomhdr md mnds 20 bskæfgd prva byrhvrv. Hrfr fald bskæfglsn md god 22 pc. frm l En væsnlg dl af fald bskæfglsn kommr fra vrksomhdr, dr ndskrænkr bskæfglsn l undr 20 bskæfgd (x-vrksomhdr). Frm mod 2007 var omrn 80 l bskæfgd x-vrksomhdr var bskæfgd vrksomhdrn, dr havd mnds 20 bskæfgd 2007, mn som kom prmann undr daagrænsn Hraf var dog bskæfgd vrksomhdr, som havd mr nd 5 bskæfgd Tabl 3: Rgnskab ovr bskæfgd (usndr): 2-årg prodr Bskæfgd Aggrgr Enry (L 5) Enry (L>5) Ex (L 5) Ex (L>5) Forsær Forsæ j obs prmo-år Forsæ j obs ulmo-år Anm: Tablln vsr rgnskab ovr bskæfgd vrksomhdr md mnds 20 ansa. Tablln læss sålds: I 2007 var dr bskæfgd vrksomhdr md mnds 20 bskæfgd prva byrhvrv. Hraf kom bskæfgd fra vrksomhdr, som var komm l fr 2005 (nryvrksomhdr), og bskæfgd kom fra vrksomhdr, som var forsa sdn 2005 (forsærvrksomhdr). Dsudn var bskæfgd vrksomhdr, som var forsa fra før 2005, mn dss vrksomhdr havd undr 20 bskæfgd Kggr man sd på vrksomhdrns frmdg saus, ss d, a var bskæfgd vrksomhdr, som også var akv 2009 (forsærvrksomhdr), mns var bskæfgd vrksomhdr, som fk vdvarnd færr nd 20 bskæfgd fr 2009 (x-vrksomhdr). Dsudn var bskæfgd vrksomhdr, som forsa l fr 2009, mn havd færr nd 20 bskæfgd 2009 Kld: Egn brgnngr på rgsrdaa (nry) (forsær) (forsær mn j obs 2005)

15 5. Dkomponrng af arbjdsprodukvsvæksn prva byrhvrv I d afsn vss opdlngr af dn aggrgrd arbjdsprodukvsvæks bdrag fra vrksomhdsnrn væks og bdrag fra rallokrng. 7 Efrsom n dl af d vrksomhdr, dr r kagorsr som ny llr lukknd følg dn mprsk dfnon, rl r hvrkn ny llr lukknd, har v valg kk a opdl væksbdragn på ny og lukknd vrksomhdr. I sd præsnrs é saml rallokrngsbdrag, dr nkludrr væksbdragn fra ny og lukknd vrksomhdr sam omfordlng af produkonsrssourcr mllm forsænd vrksomhdr. D frladr dog sadg o kldr l uskkrhd på rsularn: ) Vrksomhdr, dr r kagorsr som ny llr lukknd, mn som rl kk r d, ndgår kk brgnngn af væksbdrag fra vrksomhdsnrn væks; og ) Vrksomhdr, dr r kagorsr som ny llr lukknd, mn som rl kk r d, ndgår md for sor væg væksbdrag fra rallokrng. Dr r kk mulg a rnngsbsmm d o skævhdr, ford dr kk nformaon om vrksomhdrns produkvsnvau, mdmndr d har mnds 20 bskæfgd. Krsn mdfør sor udsvng væksbdragn fra rallokrng nrn væks I boom-årn var dn aggrgrd produkvsvæks afagnd. Krsn udbrud mdfør førs omgang n væks æ på nul, mn fr krsns gnnmslag (2009) var dn samld produkvsvæks sor og posv. D frmgår af fgur 4, som vsr dkomponrngr af produkvsvæksn for o-årg dlprodr. Ovnsånd blld md faldnd væks boom-årn, næsn nulvæks vd krsn udbrud sam sor og posv væks fr krsns gnnmslag kan gnfnds for dn vrksomhdsnrn væks. Væksbdrag fra rallokrng r lll og posv boomårn. Mn d var sor og posv, fr a krsn ram økonomn. 7 Opgørlsn bgrænss l d vrksomhdr, dr kan kagorsrs som nry, x og forsænd vrksomhdr. Grupprn Forsænd vrksomhdr mn j obs sarår sam Forsænd vrksomhdr mn j obs sluår r udlad af dkomponrngrn

16 Fgur 4: Dkomponr Årlg Arbjdsprodukvsvæks prva byrhvrv: - bdrag pc. (bskæfglssvæg) -,02 0,02,04,06,08 Dkomponr årlg produkvsvæks 2-årg prodr Saml Rallokrng Vrksomhdsnrn Anm: Fgurn vsr rgnskab ovr dn årlg produkvsvæks for vrksomhdr md mnds 20 bskæfgd. Arbjdsprodukvsvæksn r opgjor som rlav produkvsvæks jf. lgnng (4). Dr r anvnd é fælls oupuprsndks som dflaor. Kld: Egn brgnngr på rgsrdaa E-årg dlprodr For bdr a kunn forså konjunkurrns bydnng for produkvsvæksn opdls på 1-årg dlprodr d følgnd. Rsula r vs fgur 5. Saml produkvsvæks afblld nrn væks Gnrl vsr vækssdkomponrngrn for 1 årg dl-prodr d samm rsular som for 2-årg dlprodr. Sålds kan blld af n gradvs svækkls af produkvsudvklngn op l krsn, drk fald produkvn førs dl af krsn og n posv udvklng fr krsns gnnmslag gnfnds bdrag fra dn vrksomhdsnrn produkvsudvklng, jf. d blå søjlr fgur 5. S ovr hl prodn r bdragn fra dn vrksomhdsnrn væks klar sørr nd bdragn fra rallokrng mllm vrksomhdrn. Tlpasnng l lav varfrspørgsl påvrkr vrksomhdsnrn væksbdrag D faldnd væksbdrag fra vrksomhdsnrn væks og d rlav sor bdrag skal bland and ss sammnhæng md konjunkursuaonn. Sgnngn varfrspørgsln årn op l krsn mdfør afagnd produkvsvæks,

17 ford produkonsforøglsn høj grad blv opnå gnnm n øg bskæfgls, mns kapalappara blv lpass langsom, jf. D Økonomsk Råds Skrara (2013). D lavr produkonsomfang undr krsn afsdkom omvnd rlav sor fald bskæfglsn, hvlk bdrog l produkvssgnngr. Fgur 4: Dkomponr Årlg Arbjdsprodukvsvæks prva byrhvrv: -årg dlprodr, væksbdrag pc. (bskæfglssvæg) Pc. 8 6 Saml Vrksomhdsnrn Rallokrng Anm: Fgurn vsr rgnskab ovr dn årlg produkvsvæks for vrksomhdr md mnds 20 bskæfgd. Arbjdsprodukvsvæksn r opgjor som rlav produkvsvæks jf. lgnng (4). Dr r anvnd é fælls oupuprsndks som dflaor. Kld: Egn brgnngr på rgsrdaa Sor og posv væksbdrag fra rallokrng undr krsn Slvom bdrag fra dn vrksomhdsnrn produkvsudvklng ovrordn s har domnr, var dr flr prodr bydlg væksbdrag fra rallokrngn af rssourcr mllm vrksomhdrn, jf. d brun søjlr fgur 5. Væksbdrag fra rallokrng var særlg sor, da krsn ram økonomn. Mns d samld væksbdrag fra rallokrng undr opsvng prodn blo udgjord omkrng ½ pc. om år, udgjord bdrag fra rallokrngn undr krsn n væsnlg sørr dl. I årn har dr sålds vær væksbdrag fra rallokrng på mr nd 2 pc. om år md undagls af Lav varfrspørgsl på varmarkdr kan hav mdfør sørr rallokrngsbdrag D lll væksbdrag fra rallokrng og d rlav sor bdrag hængr mulgvs sammn md dn gnrll konjunkursuaon. Dn høj frspørg

18 sl årn før krsn gjord d formnlg rlav l for lavprodukv vrksomhdr a afsæ drs varr og oprhold drs andl af bskæfglsn. Drfor var bdrag fra rallokrng rlav lll undr opsvng. Omvnd gjord krsn d sværr for vrksomhdrn a afsæ drs varr, og d blv formnlg rlav sværr for d lavprodukv vrksomhdr a bvar drs markdsandl. D rsulrd rlav sor væksbdrag fra rallokrng. Samm mønsr for væksbdragn undr lavkonjunkurn Ovnsånd blld af n sgnng af rallokrngsbdrag undr n krs gnfnds for lavkonjunkurn Tlsvarnd ss d, a udsvngn dn vrksomhdsnrn produkvs afspjls dn samld produkvsvæks hn ovr krsn. Dog var udsvngn dn samld produkvsvæks mndr , jf. fgur 5. Rsularn r robus Ovnsånd rsular r rmlg robus forhold l valg af væg sam opgørls af arbjdsprodukv. D frmgår af appndks, hvor dr r vs lsvarnd dkomponrngr som fgur 5, mn hvor dr r anvnd alrnav væg (BVT-andl) og alrnav væksopgørlsr (log-væks som alrnav l rlav væks). Sålds vsr all følsomhdsanalysr, a væksbdrag fra rallokrng r sor og posv undr krsn, jf. appndks A. Rallokrngsbdragn r gnrl sørr, når dn samld væks dkomponrs md BVT-væg f. bskæfglssvæg. D frmgår vd a sammnlgn f.ks. fgur A1 og A2 appndks. Produkvskommssonns og Erhvrvs- og Væksmnsrs produkvsanalysr Produkvskommssonn (PK) og Erhvrvs- og Væksmnsr (EVM) har også lav dkomponrngr af dn samld arbjdsprodukvsvæks. PK og EVM undrsøgr dog kk produkvsudvklngn undr højkonjunkur og krs. Drfor r dr kk ovrlap l analysrn d baggrundsnoa sam Dansk Økonom, Efrår PK og EVM anvndr n andn daaslkon nd analysrn d noa, d d nkludrr små vrksomhdr analysrn. Sålds nkludrr d vrksomhdr, hvor nformaon om BVT og drmd produkv r mpur. Rsularn d noa r drfor kk sammnlgnlg md PK s og EVM s rsular

19 Lraur D Økonomsk Råds Skrara (2013): Uddybnd brgnngr l Produkvskommsonn. Baggrundsnoa. Fosr, L., J. Halwangr og C.J. Krzan (2001): Aggrga Producvy Growh: Lssons from Mcroconomc Evdnc. I: Dan, E., M. Harpr, og C. Huln (Nw Dvlopmns n Producvy Analyss. Unvrsy of Chcago Prss. Fosr, L., J. Halwangr og C. Syvrson (2008): Rallocaon, Frm Turnovr, and Effcncy: Slcon on Producvy or Profably? Th Amrcan Economc Rvw, 98 (1), s Grlchs, Z. og H. Rgv (1995): Frm producvy n Isral ndusry Journal of Economrcs, 65 (1), s Hurs, E. og B.W. Pugsly (2011): Wha Do Small Busnsss Do? Brookngs Paprs on Economc Acvy, s

20 Appndks A: Dkomponrngsrsulars følsomhd ovrfor væksopgørlssdfnon og valg af væg Fgur A :Dkomponr Årlg Arbjdsprodukvsvæks prva byrhvrv A1: Rlav væks A2: Rlav væks - væg: bskæfglssandl - væg BVT-andl Dkomponr årlg produkvsvæks 1-årg prodr Dkomponr årlg produkvsvæks 1-årg prodr ,02 0,02,04,06,08 -,02 0,02,04,06,08 agg. væks vrk. dynamk Inrn væks Saml Rallokrng Vrksomhdsnrn A3: Log-væks A4: Log-væks - væg: bskæfglssandl - væg BVT-andl Dkomponr årlg produkvsvæks 1-årg prodr Dkomponr årlg produkvsvæks 1-årg prodr ,02 0,02,04,06,08 -,02 0,02,04,06,08 Saml Rallokrng Vrksomhdsnrn Saml Rallokrng Vrksomhdsnrn Anm: Tablln vsr rgnskab ovr dn årlg produkvsvæks for vrksomhdr md mnds 20 bskæfgd. Dn rlav væks r brgn ud fra lgnng (4), mns logvæksn r brgn ud fra lgnng (5). Kld: Egn brgnngr på rgsrdaa

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014 Btingt hæftls Et rgnsmpl 01-04-2014 1 Indldning Notatt sr lidt nærmr på sammnhængn mllm btingt hæftls og dt forvntd afast for ationærr og rditorr i n (finansil) virsomhd, hvor gnapitalandln r lav. Notatt

Læs mere

20 Prisindeks for ejendomme

20 Prisindeks for ejendomme 77 20 Prndk for ndomm 20. Grundlæggnd nformaon om ndk 20.. Navn Prndk for ndomm. 20..2 Formål Formål md rndk for ndomm r a ly rudvklngn å fa ndom. 20..3 Dæknng Prndk for ndomm omfar ndomm hl land. ndkn

Læs mere

Aalborg Universitet. Hygrotermisk Bygningssimulering Steen-Thøde, Mogens. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Hygrotermisk Bygningssimulering Steen-Thøde, Mogens. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Unvrs Hygrormsk Bygnngssmulrng Sn-hød, Mogns ublcaon da: 8 Documn Vrson Også kald Forlags DF nk o publcaon from Aalborg Unvrsy aon for publshd vrson (AA: Sn-hød, M. (8. Hygrormsk Bygnngssmulrng:

Læs mere

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 Socialudvalgt Skrtariatt: 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 1 Grønnmosværkstdrn nyt tag 2.100 - - 1.200 2 Ådaln ny tag mm 2.829 3 Fornyls og opgradring af brand- og kaldanlæg på pljcntrn 4.149 2.450

Læs mere

Estimation af CES-produktionsfunktioner

Estimation af CES-produktionsfunktioner Esmaon af CES-produkonsfunkonr md Törnqvs - llr Paaschkædprsndks som approksmaon for CES prsndks. - E Mon Carlo smulaonssud Andras Øsrgaard Ivrsn Dansh Raonal Economc Agns Modl, DREAM DREAM Arbjdspapr

Læs mere

Program. Normalfordelingen. Hvad skal vi bruge normalfordelingen til? Eksempel: hjerneceller hos marsvin

Program. Normalfordelingen. Hvad skal vi bruge normalfordelingen til? Eksempel: hjerneceller hos marsvin Program Normalfordlig Hll Sørs E-mail: hll@mah.ku.dk I dag: ormalfordlig Hvad skal vi brug ormalfordlig il og hvorfor r d vigig? Hisogram og ormalfordligsæhd Brgig af sadsylighdr i ormalfordlig Er daa

Læs mere

Kære tillidsrepræsentant, 10. maj 2008

Kære tillidsrepræsentant, 10. maj 2008 Kær tillidsrpræsntant, 10. maj 2008 Ndnfor vil vi rdør for brninn af konfliktundrstøttls o dn ændrin hraf, som vi i hovdbstyrlsn har bsluttt. Dr r samtidi md dnn rdørls frmsndt t brv til jordmødrn, som

Læs mere

Kære elever og forældre

Kære elever og forældre r v l l t s d a P f a n å L n u m m o K d l k s o R Kær lvr og forældr V r glad for at kunn udlån Pads tl lvrn. Pad n blvr t vgtgt arbjdsrdskab skoln. Pad n tlhørr skoln, og lvn og I som forældr har ansvart

Læs mere

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen 26. fbruar 29 af Spcialkonsulnt Erik Bjørstd Dirkt tlf. 33 55 77 15 og Chfanalytikr Frdrik I. Pdrsn Dirkt tlf. 33 55 77 12 llr 28 42 42 72 Rsumé: Arbjdsløshdn hastigt på vj mod 1. - n undrfinansirt skattrform

Læs mere

Konjunkturblik: Branche-nøgletal for engroshandel med fødevarer

Konjunkturblik: Branche-nøgletal for engroshandel med fødevarer #dkbiz Dn 26. marts 2019 Konjunkturblik: Branch-nøgltal for ngroshandl md fødvarr Branchns udvikling fsva. omsætning, lønsum og fuldtidsansatt frm til 4. kvartal 2018 T m a / m n ǀ Engroshandl md fødvarr

Læs mere

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten.

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten. U D R E D L O SÅDAN F Y L F R I P A P ET SEJT FOLD BILLIE S BEDSTE PAP IRFLY! lv. mm at lav s n : l h t d st af st papirfly. n flyv og bd r Billis hurtig l m D r sjov, ka sa u d an hr hvord Billi visr

Læs mere

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG UDBUD -1. halvår 2014 AKADEMI FAG Dt stratgisk ldrskab Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Positiv psykologi i ldls Tag t slvstændigt uddannlssforløb - llr tag fagt som n dl af

Læs mere

slagelse uddannelses- og karrierefestival

slagelse uddannelses- og karrierefestival 4 1 K U r på S l l i t s om ud s n? d m n m r o k ad v Vl h g o op r d a v H Vlkommn som udstillr på SUK-fstivaln Vlkommn i flokkn af ngagrd udstillr, dr år ftr år r md til at gør SUKfstivaln til Vstsjællands

Læs mere

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2013 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Projktstyring i praksis Social mdir HRM Ta t slvstændigt uddannlssforløb

Læs mere

Hvordan er trivslen blandt eleverne på skolen (fx i forhold til mobning)?

Hvordan er trivslen blandt eleverne på skolen (fx i forhold til mobning)? Skol og Forældr Kvægtorvsgad 1 1710 Købnhavn V Tlf. 3326 1721 Fax 3326 1722 post@skol-foraldr.dk www.skol-foraldr.dk Skolbstyrlsrns bdømmls af trivsl og samarbjd i skoln Skol og Forældr har stillt n rækk

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovdtal...3 Priodns rsultat...4 Forvntningr til frmtidn...5 Invstringsstratgi og finansil risikostyring...6 Rsultatopgørls...7 Balanc...8 Notr...10 Pn-Sam Skad forsikringsaktislskab

Læs mere

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde -------------------------------------------------------------------------- Nyhdsbrv nr. 21 juni 2014 -------------------------------------------------------------------------- S, hvor små vi var! Dt r

Læs mere

Ledelse i det grænseløse arbejdsliv Individet træder mere frem i det moderne arbejdsliv

Ledelse i det grænseløse arbejdsliv Individet træder mere frem i det moderne arbejdsliv Ld d grænø rbjdv Indvd rædr mr frm d modrn rbjdv Sgn Groh-Brodrn Novmbr, 2011 Dgordn Sgnd kompk r krv om vd Svdn r cnr dmnonr Ld f vd Dkuon 8. novmbr, 2011 Sgnd kompk r krv om vd Mughdn for rbjd hvor om

Læs mere

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0 0BRgnrglr for ubstmt intgralr I dtt lill tillæg skal vi s på n sætning, som angivr d rgnrglr, dr gældr for ubstmt intgralr (intgralr udn grænsr), samt giv t bvis for sætningn. Da vi i bvist skal gør brug

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovd- og nøgltal...3 Priodns rsultat...4 Forrtningsområd...5 Forvntningr til frmtidn...6 Rgnskabspraksis...7 Rsultatopgørls...8 Balanc...9 Notr...10 Pn-Sam Bank A/S CVR-nr.

Læs mere

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A.

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A. Vdtægtr for Our Vandværk A.M.B.A. VEDTÆGTER OR ANDELSSELSKABET OURE VANDVÆRK Navn og hjmstd 1 Slskabt dr r stiftt i 1948, r t andlsslskab md bgrænst ansvar (a.m.b.a.), hvis navn r OURE VANDVÆRK. Slskabt

Læs mere

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015.

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015. Til: CENTER FOR SOCIAL OG SUNDHED Økonomistyring Dato: 30. juni 2015 Notat Forslag til kstraordinær tiltag som kan imødkomm udgiftsprsst for hl Social- og Sundhdsudvalgts områd i 2015. Ndnstånd r forslag,

Læs mere

S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E

S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E SAh.IT L O K A L P L A M N62 7 WILCKEN & WULFF RADG CIVILINGENI@RER, FRI JUNI W79 Matr. nr. 45 Stmplfri, jfr. Skatt- Anmldr

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt Europaudvalgt 2004 KOM (2004) 0360 Offntligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxlls, dn 30.4.2004 KOM(2004) 360 ndlig BERETNING FRA KOMMISSIONEN om gnnmførlsn i 19992000 af forordning (EØF)

Læs mere

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek D flst børn r klar til at sig farvl til bln i to-trårsaldrn d m s Få succ n l b d i m s t projk 68 VO R E S BØRN tma farvl, bl! 69 72 72 74 Er dit barn klar til at smid bln? Hygglig potttræning Potttræning

Læs mere

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta

Læs mere

Elektronens specifikke ladning

Elektronens specifikke ladning Elktronns spcifikk ladning Martin Gislr 25. aj 2001 Indhold 1 Forål 1 2 Udførls 1 3 Toriafsnit 2 3.1 Sprdning............................. 3 4 Forsøgsrsultatr 4 5 Bhandling af forsøgsrsultatr 4 6 Diskussion

Læs mere

CA Clarity PPM. Brugervejledning til projektstyring. Version 14.1.00

CA Clarity PPM. Brugervejledning til projektstyring. Version 14.1.00 CA Clary PPM Brugrvjldg l projksyrg Vrso 14.1.00 D dokumao, som omfar mbddd hjælpsysmr og lkrosk dsrbur maral, (hrfr kald Dokumao ), r udlukkd af formav karakr, og ka l hvr d ædrs llr lbagkalds af CA.

Læs mere

Moderne Fysik 9 Side 1 af 6 Kernefysik og Stjerneliv

Moderne Fysik 9 Side 1 af 6 Kernefysik og Stjerneliv Modrn Fysik 9 Sid 1 af 6 Sidst gang: Elmntarpartiklr og naturkræftr samt univrsts udvikling. I dag: Atomkrnr og krnprocssr samt stjrnrs livsforløb. Atomkrnr Krnfysikkn blv født i 1896, hvor Hnri Bcqurl

Læs mere

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02064.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02064.00 Frdningn vdrørr: Brdrød Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 14-09-1954 Frdningsnævnt 10-09-1953 Kndlsr Dkla rationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g Vikingtidn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 ÅRHUS r Nø é 12 2 3 11 Lill Torv 17 8 Magasin Bibliotk Stor Torv 15 10 Domkirk 1 Bisptorv 14 7 18 16 4 Sø nd rg V s t r A l l é 5+6 9 V Øst

Læs mere

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr.

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr. Lott Salling Når vi gør børn nysgrrig på sprog, fortælling og læsning så tidligt som ovr hovdt muligt, øgs drs chancr for at tilgn sig t vludviklt sprog og dr md opnå lttr adgang til social kontaktr og

Læs mere

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG DOKUMENTATION OPGAVEBESKRIVELSE Dtt r n opgav som r lavt privat, da jg havd t ønsk om at lav min gn opskriftsbog. Idn bag dnn opskriftsbog r at, man

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

Projekt 8.4 Løsning af differentialligningen y + b y

Projekt 8.4 Løsning af differentialligningen y + b y Hvad r mamaik? A ISBN 978-87-766-497-4 Projkr: Kapil 8. Projk 8.4 Løsning af dn linr andnordns diffrnialligning Projk 8.4 Løsning af diffrnialligningn y + y + y= Vd a ygg vidr på d løsningsmodr, vi havd

Læs mere

Projektet. Holstebromotorvejen, delstrækningen Mejrup-Tvis

Projektet. Holstebromotorvejen, delstrækningen Mejrup-Tvis 1 Prktt Hlstbrmtrv, dlstræk Mrup-Tvs Lædprfl Vsr hødkurvr vs frløb trræt Dlstræk Mrup-Tvs (st. 16,6-25,00) 2014 2015 2016 2017 2018 Alæslv Lbstls Frudrsølsr (arkæl, tkk) Jrdfrdl Dtalbstls Eksprprat af

Læs mere

Hvad er drivhuseffekt? Global opvarmning: Status for vores viden. Rekonstruerede temperaturer. Drivhuseffekten. WG1 AR4 hovedbudskaber

Hvad er drivhuseffekt? Global opvarmning: Status for vores viden. Rekonstruerede temperaturer. Drivhuseffekten. WG1 AR4 hovedbudskaber Global opvarmig: Saus for vors vid WG1 AR4 hovdbudskabr D global opvarmig r u ydlig; 13 af d 14 varms år sid isrummåligr bgyd mid i 1800-all, r forkomm id for d ss 14 år. Ol Bøssig Chriss Damarks Klimacr

Læs mere

Kendingstal: 12030. ReDane 1/6

Kendingstal: 12030. ReDane 1/6 RDAN Kndingstal: 12030 RDan 1/6 rdan MANIFST AT TGN T NYT LAND Nylig studir af madkultur visr, at dt r n af d mst håndgriblig markørr for social ulighd i Danmark. Lavindkomstgruppr r langt mr udsat for

Læs mere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere Bilag 4: Spørgskmaundrsøgls, politikr Er du mand llr kvind? Krydst md: Pa mokra Vnstr Dt Konsr par Mand 187 13 48 43 10 2 54 163 18 26 71,4% Kvind 77 12 11 20 4 0 24 58 9 11 28,6% 264 25 59 63 14 2 78

Læs mere

Lokalplan 512.07. for Helsinge Realskole

Lokalplan 512.07. for Helsinge Realskole Lokapa 512.07 for Hsg Rasko Vabyvj Brky Hsgørvj Provsmark Fakvj Mjsvj Musvvj Haragrvj Kogsgavvj Skogad Boagrvj Vsrgad Væg Nordr Parkvj Ladagrvj Ldvj Parkvæg Møs Krkgad Tårvj Nygad Gadkærvj Rådhusvj Øsrgad

Læs mere

VESTRE KLITVEJ GRANVEJ BAKKEVEJ LANDEV

VESTRE KLITVEJ GRANVEJ BAKKEVEJ LANDEV ØRR DURS OMMU TRAFI FLL R U S T R A D, F Æ L L D V O G Æ RV FLLRU STRAD SOMMRHUSOMRÅD rincipskits for trafik mv. ortgrundlag: MS topografisk kort Mål ca. :.7 S STI AV OLM BØSH H LV A TI S nd a str O Z

Læs mere

BILAG. til forslaget. til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra mellemstore fyringsanlæg

BILAG. til forslaget. til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra mellemstore fyringsanlæg EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxlls, dn 18.12.2013 COM(2013) 919 final ANNEXES 1 to 4 BILAG til forslagt til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om bgrænsning af viss luftforurnnd missionr fra mllmstor fyringsanlæg

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 3 2010 Sid 2 Dyrt at sjusk md ansættlssforhold Sid 2 Virksomhdspant udgiftr til tinglysning m.v. Sid 3 Fastforrntd lån vrsus rnt til pas ningslån Fordl og ulmpr

Læs mere

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel Kommntarr til procnt Faglig mål Kapitlt læggr op til, at lvrn konsolidrr og vidrudviklr drs forståls af sammnhængn mllm n værdi angivt som procnt, brøk og dcimaltal. lærr forskllig formr for procntbrgning

Læs mere

Lokalplanområdets placering i Haderslev

Lokalplanområdets placering i Haderslev LOKALPLANOMRÅDET Lokalplanområdts placring Lokalplanområdts placring i Hadrslv LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanområdt omfattr t områd bliggnd på hjørnt af Grønningn og Aarøsundvj i dn sydlig dl

Læs mere

Sagsnr Dokumentnr Bilag 1 Forventet regnskab pr. 31. marts Sagsbehandler Elsa Bjørnsen

Sagsnr Dokumentnr Bilag 1 Forventet regnskab pr. 31. marts Sagsbehandler Elsa Bjørnsen KØBENHAVNS KOMMUNE Sundhds- og Omsorgsforvalningn Økonomisabn NOTAT 20-04-2015 Sagsnr. 2014-0267902 Bilag 1 rgnskab pr. 31. mars 2015 Dokumnnr. 2014-0267902-1 Sagsbhandlr Elsa Bjørnsn Tabl 1. D forvnd

Læs mere

~~ ~~~~\ af O\.v- ~ ~~.. l~~,. by'.. ~ at lade ne~ennævnte areal af ovennævnte ejendom

~~ ~~~~\ af O\.v- ~ ~~.. l~~,. by'.. ~ at lade ne~ennævnte areal af ovennævnte ejendom 01643.03 Afgørsr - Rg. nr.: 01643.03 Frdnngn vdrørr: Hadsn Krk Domm Taksao ns kom mss onn Naurkagnævn Ovrfrdnngsnævn Frdnngsnævn 23-07-1952 Kndsr Dkaraonr FREDNNGSNÆVNET> / --... ";:JL... '''''''''L'-4...

Læs mere

Velkommen til DANMARKS SJOVESTE KLASSELOKALE

Velkommen til DANMARKS SJOVESTE KLASSELOKALE Vlkommn til DANMARKS SJOVESTE KLASSELOKALE Indskoling Opgavsamling 1 Indskoling opgavsamling intro TIL LÆRERNE Vd udarbjdls af opgavr til indskolingsbørnn r dr lagt vægt på, at d r tværfaglig også hvr

Læs mere

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02760.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02760.00 Frdningn vdrørr: Grævlinghøj Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 07-11-1962 Frdningsnævnt 06-02-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

REDEGØRELSE REVIDEREDE VISUALISERINGER D. 12.05.14

REDEGØRELSE REVIDEREDE VISUALISERINGER D. 12.05.14 REDEGØRELSE D. 12.05.14 REVIDEREDE VISUALISERINGER Indigl i høringpriodn Nærvæd rdgørln agr afæ i, a dr r indkomm n indigl i høringpriodn dr pgr på; 1. Er d mdnd foo fra indigr og bilag 5 i lokalplann

Læs mere

Kursregulering af statens obligationsgæld

Kursregulering af statens obligationsgæld Danmarks Saisik MODELGRUPPEN Arbjdspapir (UDKAS) Claus Færch-Jnsn 3. spmbr 24 Kursrgulring af sans obligaionsgæld Rsumé: Dr opsills n ligning for kursrgulring af sans obligaionsgæld vd hjælp af MacAulays

Læs mere

Opmærksomhed på kropssprog og stemmeføring med særligt henblik på formidling

Opmærksomhed på kropssprog og stemmeføring med særligt henblik på formidling S i l kar ppådi kr op pr og AfDi Mar i as nmor Mål gr upp: 5. 9. k l a Undrviningforløb 5.-9.årgang Sil karp på di kropprog Opmærkomhd på kropprog og mmføring md ærlig hnblik på formidling Tidforbrug:

Læs mere

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet DET SMFUNDSVIDENSKBELIGE FKULTET KØBENHVNS UNIVERSITET Flksibilitt på dt dansk arbjdsmarkd md fokus på rådighd og jobtræning i dagpngsystmt Evals Gruvski Nr. 259/2009 Projkt- & Karrirvjldningn Projkt-

Læs mere

Bilag 1. AIDA-modellen: Sepstrups kampagneplatform:

Bilag 1. AIDA-modellen: Sepstrups kampagneplatform: Bilag 1 AIDA-modlln: Spstrups kampagnplatform: Bilag 2: 1 Risikofaktor for usikkr sx i Danmark: Hvrt år dør 300 danskr på grund af usikkr sx. Dt svarr til 0,5 % af all dødsfald. Dt flst r kvindr dr dør

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

Plan for klimaforbedring

Plan for klimaforbedring Plan for klimaforbdrin Indhold Forord Forord.................................................... 3 I Danmark har vi i d sidst fir årtir vist, at vi kan ø vækstn udn at ø nriforbrut. Nu r tidn kommt, hvor

Læs mere

1 skaren af exp = den naturlige

1 skaren af exp = den naturlige Eksonntil- og ritmunktionr Rtition (rimært.-klss-sto sulrt md dirntilrgnings-ovrvjlsr) Funktionsskrn ( ) ( ) stlæggr or R + \{ } ksonntilunktionr. Scilt klds ( ) ( ) ksonntilunktion. Rrnc: GDS, s. 6-8.

Læs mere

Hold gulvene rene. Rubett skrabemåtte

Hold gulvene rene. Rubett skrabemåtte T l ko n o r r, b u k k r & j o r d b r u g r ALT TIL n d l Kval - ald! f r å r 2 012 KONTORET - nm & lokal Hold gulvn rn LED Lamp l Phon Dasonc - 5 bhaglg lysndsllngr, højalr, afspllr fra Phon o.a. Fås

Læs mere

De følgende spørgsmål omhandler den teoretiske undervisning på modul 7. 2) Hvordan har dit læringsudbytte været i undervisningen i følgende temaer:

De følgende spørgsmål omhandler den teoretiske undervisning på modul 7. 2) Hvordan har dit læringsudbytte været i undervisningen i følgende temaer: Evaluring modul 7 Hold; BosE2014 Forår 2016. D følgnd spørgsmål omhandlr dn tortisk undrvisning på modul 7. 1) Hvordan vurdrr du din studiaktivitt i modult? 6 var mgt tilfrds llr tilfrds 2 var utilfrds

Læs mere

Sociale medier. Introduktion

Sociale medier. Introduktion Scal mdr Scal mdr brugs stgnd grad frrtnngsøjmd. Dt skr fx, når vrksmhdr va Facbk nvlvrr kundr g brugr nnvatnsprcssr, hvr man udvkslr dér g vdn, llr dcdrt c-cratn, hvr man samarbjdr m at skab værd g plvlsr,

Læs mere

Serviceniveauerne udgør en del af de samlede kravspecifikationer, som tilbudsgiverne vil skulle afgive tilbud i henhold til.

Serviceniveauerne udgør en del af de samlede kravspecifikationer, som tilbudsgiverne vil skulle afgive tilbud i henhold til. 1. Srvicnivaur Srvicnivaurn udgør n dl af d samld kravspcifikationr, som tilbudsgivrn vil skull afgiv tilbud i hnhold til. I samarbjd md institutionrn læggs dr op til følgnd srvicnivaur for hnholdsvis

Læs mere

Holdningsundersøgelse, Skifergas - 2015

Holdningsundersøgelse, Skifergas - 2015 t Holdningsundrsøgls, Skifrgas - 2015 19308 Grnpac 6. maj 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frkvnsr... 5 4. Kryds

Læs mere

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 06183.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06183.00 Frdningn vdrørr: Skyttgård Domm Taksations komm iss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 13-09-1976 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> L.J (h At"IR',-ny

Læs mere

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen.

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. I - --- - ~------------ 01562.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01562.00 Frdningn vdrørr: Blovstrød Kirk Domm Taksatio ns komm iss io nn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-04-1951 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse Kvantkosmologi md aftagnd gravitation Forning af ikrokosmos og akrokosmos Hubbl-paramtrn fornt md Univrsts total mass Af Louis Nilsn, cand.scint. i fysik og astronomi Lktor vd Hrlufsholm, Næstvd Indldning

Læs mere

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

02831.00. .Afgørelser - Reg. nr.: 02831.00. Fredningen vedrører: Randlev Mose. Domme. Taksati ons kom miss ione n.

02831.00. .Afgørelser - Reg. nr.: 02831.00. Fredningen vedrører: Randlev Mose. Domme. Taksati ons kom miss ione n. 02831.00.Afgørlsr - Rg. nr.: 02831.00 Frdningn vdrørr: Randlv Mos Domm Taksati ons kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 28-11-1963 Frdningsnævnt 08-08-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Praktiske oplysninger.

Praktiske oplysninger. Praktisk oplysningr. Lundrskov Boldklub vil grn byd all dltagr vlkommn til Lundrskov Frøs Cup 2015. Dt r i år 34. gang vi afviklr stævnt. Dr dltagr til stævnt 76 hold og dt btydr, at dr skal afvikls 199

Læs mere

Ungestrategi. Hedensted Kommune

Ungestrategi. Hedensted Kommune Ungstratgi Hdnstd Kommun Udarbjdt af Styrgruppn for Projkt 12@25 Skrtariat tlf. 7975 5545 Sptmbr 2012 2 Dt r n stor fornøjls at kunn præsntr dn først Ungstratgi for Hdnstd Kommun Md dnn stratgi sættr vi

Læs mere

Logistisk regression 2

Logistisk regression 2 Logistisk rgrssion 2 Indhold: Logit Logistisk rgrssion Paramtrisring Vkslvirkning 1 Sammnhæng mllm rygvanr og hjrtsygdomm CHD : Hjrtsygdom MI : dligr hjrtsygdomm Sammnligning af gruppr gørs vha odds ratio!

Læs mere

Rettelsesoversigt - Håndbog for Almen praksis

Rettelsesoversigt - Håndbog for Almen praksis Rttlssovrsigt - Håndbog for Almn praksis Sid Kapitl / standard Hvor kan jg hnt hjælp? Afsnit fjrns fra håndbogn, da dt frmgår på startsidn for almn praksis, at man også kan hnt hjælp hos DAK http://www.dak.dk/flx/dk/almnpraksis/og

Læs mere

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane ANSØGNING Ansøgning til Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban Høj Taastrup Kommun søgr Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban i Gadhavkvartrt. Cykllgbann

Læs mere

03124.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03124.00. Fredningen vedrører: Postgården. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet

03124.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03124.00. Fredningen vedrører: Postgården. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet 03124.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 03124.00 Frdningn vdrørr: Postgårdn Domm Taksations kom missionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 25-05-1964 Frdningsnævnt 12-10-1963 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Ny Boligbebyggelse, Kirketerp Præsentationsfolder - side 01 af 14 NY BOLIGBEBYGGELSE, KIRKETERP HOBRO, DELOMRÅDE 1

Ny Boligbebyggelse, Kirketerp Præsentationsfolder - side 01 af 14 NY BOLIGBEBYGGELSE, KIRKETERP HOBRO, DELOMRÅDE 1 11.04.2016 Ny bbyggls, Kirkrp Præsnaionsfoldr - sid 01 af 14 NY OLIGEYGGELE, KIRKETERP HORO, DELOMRÅDE 1 NY OLIGEYGGELE KIRKETERP, HORO DELOMRÅDE 1 PROJEKTEKRIVELE 17 RÆKKEHUE MED PRING I HØJDER OG FA-

Læs mere

Bilag 7 Afløbskoefficient

Bilag 7 Afløbskoefficient Bilg 7 Afløbsofficint Ovrsigt ovr fløbsofficintr og ndlsr fr lndvæsnsommissionn Indldning I dnn spildvndspln indførs dr rv til dn msiml fldning f rgnvnd fr n jndom til lon, for t undgå ovrsvømmlsr og pcittsproblmr

Læs mere

Statikstik II 2. Lektion. Lidt sandsynlighedsregning Lidt mere om signifikanstest Logistisk regression

Statikstik II 2. Lektion. Lidt sandsynlighedsregning Lidt mere om signifikanstest Logistisk regression Statikstik II 2. Lktion Lidt sandsynlighdsrgning Lidt mr om signifikanstst Logistisk rgrssion Lidt sandsynlighdsrgning Lad A vær n hændls (t llr flr mulig udfald af t ksprimnt ) Fx A Dt rgnr i morgn P(A)

Læs mere

et spørgsmål om ledelse? God demensomsorg 22.-23. oktober 2012 i København

et spørgsmål om ledelse? God demensomsorg 22.-23. oktober 2012 i København s B tic t spørgsmål om ldls? c ra tp God dmnsomsorg 22.-23. oktobr 2012 i Købnhavn bri.dk/ mns w.v ord f r t cn idns ld Tilm w på w n c n onfr k g i d -gap -th dging Vlkomst God dmnsomsorg - t spørgsmål

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse.

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Novmbr 2012 STARTREDEGØRELSE Ovrdækning af Jomfru An Gad Aalborg Midtby Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup Dronninglund Vadum

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Spcialuddannlsn for psykiatrisk sygpljrskr Uddannlssrgion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

07644.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07644.00. Fredningen vedrører: Nordre Strandvej, Ebeltoft. Domme. Taksatio nskomm iss ionen.

07644.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07644.00. Fredningen vedrører: Nordre Strandvej, Ebeltoft. Domme. Taksatio nskomm iss ionen. 07644.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07644.00 Frdningn vdrørr: Nordr Strandvj, Ebltoft Domm Taksatio nskomm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 14-012-1983 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND Danskrn r vrdnsstr til vlfærd og osorg Mn vi r også vrdnsstr til rglr, kontrol og straffsystr... Vi kunn åsk brug lidt r tillid Tillid skabr var og vnlighd www..altomnnskr.dk

Læs mere

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen,

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen, REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært SB-mød Skolvængt 12. novmbr 2015 kl. 18.15-20.15 Til std: Forældr Mdarbjdr Elvr Ldls Mikal F. Sørnsn, Anja M. Jnsn, Litha Skjoldn, Jtt Bjrg Brix, Jns Josphsn, Marik Wijbnga-Bijma

Læs mere

P RTFOLIO STEPHANIE JUUL-ANDERSEN

P RTFOLIO STEPHANIE JUUL-ANDERSEN STPHANI JUUL-ANDRSN. FØDT AUGUST 1989. BOR I HLSINGØR. TALR DANSK, NGLSK, TYSK. DKORATØR, LÆSR -DSIGN. STPHANI@JUUL-ANDRSN.NU 0045 2521 0300 LVATOR TAL JG HDDR STPHANI JUUL-ANDRSN R UDDANNT DKORATØR OG

Læs mere

Bilag 2.4: Oplæg til kapacitetsniveauer

Bilag 2.4: Oplæg til kapacitetsniveauer Blag 2.4: Oplæg tl kapacttsnvaur 1 Indldnng Oplæg tl udryknngssammnsætnngr r n sammnstyknng af d kapacttsanalysr, dr r vdlagt blag 2.3. Oplæggt r byggt op bgyndnd md d, dr kan håndtrs md lavst bmandng

Læs mere

- læsetræning på en sjov måde

- læsetræning på en sjov måde - læstræning på n sjov måd Supr ffktivt supr nklt supr sjovt for båd børn og drs voksn Et spil, dr på n nkl og sjov måd vil styrk båd forældr, lærr og pædagogr i at vartag dn fundamntal læstræning. Spillt

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 2 21 Sid 2 Løn contra udbytt Sid 3 Tid til gnrationsskift? Sid 4 Pas på ovrskriftrn Sid 4 Fidus llr j Sid 5 Dtailrigdom contra ovrblik SIDE 5 Aktiavancbskatning

Læs mere

Ny KvægForskning. Herd Navigator på vej ud i verden. Side 5. Ti år med slagtekalveforsøg på KFC. Del 1: Kraftfoder, hø og halm.

Ny KvægForskning. Herd Navigator på vej ud i verden. Side 5. Ti år med slagtekalveforsøg på KFC. Del 1: Kraftfoder, hø og halm. Ny KvægForskning Nr. 6, 8. årgang, Dcmbr 200 Hrd Navigator på vj ud i vrdn. Sid 5 Ti år md slagtkalvforsøg på KFC. Dl : Kraftfodr, hø og halm. TER Sid 2 EN GEM AN ARR - og rugs gb kvæ rg nbj for s r s

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen!

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen! N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E Cilia vd Strtfstival i Grønngad 17. oktobr!strtfstival!dn intrn trafik!sæt kryds i kalndrn!vlkommn Ungdomsrådts bsøg fra Holland

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 1 2011 Sid 2 VIES ikk kun n kirklig handling Sid 3 Lmpls af rvisionspligtn i hnhold til årsrgnskabslovn Sid 3 Ulovlig aktionærlån nu r dt alvor Sid 4 Slskabrs skattog

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015 BESKRIVELSE ØSTER UTTRUP SKOLE FAKTA Adrss Østr Uttrup Skol Brinkn 6 9220 Aalborg Ø Tlf 99824590 E-mail Wb Skolldr

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Fager Li. Domme. Taksations kom miss iane n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Fager Li. Domme. Taksations kom miss iane n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 04590.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 04590.00 Frdningn vdrørr: Fagr Li Domm Taksations kom miss ian n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 13-12-1967 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> Matr. nr. 1~,

Læs mere

Vurdering af ansøgninger om medfinansiering af

Vurdering af ansøgninger om medfinansiering af 17. dcmbr 2008 Vurdring af ansøgningr om mdfinansiring af intrnational oplvlssfyrtårn i Rgion Midtjylland 1. Introduktion I januar 2008 bsluttd Vækstforum Midtjylland at giv 11 konsortir n indldnd udviklingsfinansiring

Læs mere

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Pall Flbo-Hansn Vdr. Strandparkn Korsør 1 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Korsør dn, 9.sptmbr 2012 Formålt md dnn hvidborg r- at dnn gnnmgang vil

Læs mere

Institutions navn Hovedadresse H. By Udbudsby Kommentar. Absalonsvej 20 Holbæk Kalundborg. Selandia - CEU Bredahlsgade 1 Slagelse Slagelse

Institutions navn Hovedadresse H. By Udbudsby Kommentar. Absalonsvej 20 Holbæk Kalundborg. Selandia - CEU Bredahlsgade 1 Slagelse Slagelse Udbud Hovdområd/ uddannls Institutions navn Hovdadrss H. By Udbudsby Kommntar EUC Nordvstsjælland Absalonsvj 20 Holbæk Kalundborg Slandia - CEU Brdahlsgad 1 Slagls Slagls EUC Sjælland Jagtvj 2 Næstvd Næstvd

Læs mere

Forslag til Kommuneplan 2009 Rammer De konkrete rammer er sidenummereret fortløbende. Lokalsamfundsbeskrivelser er sidenummereret enkeltvis.

Forslag til Kommuneplan 2009 Rammer De konkrete rammer er sidenummereret fortløbende. Lokalsamfundsbeskrivelser er sidenummereret enkeltvis. Forslag til Kommunplan 2009 Rammr D konkrt rammr r sidnummrrt fortløbnd. Lokalsamfundsbskrivlsr r sidnummrrt nkltvis. 01/09/08 Lokalsamfund 1 - Midtbyn 01-06 MDTBYEN Midtbyn bstår af bydln City, Frdriksbjrg,

Læs mere

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme t s i l Pris S I V A n d n r M tr stærk platform Mtroxprss-univrst Dt startd i 2001, hvor n rblsk mtro-avis tillod sig at vær gratis hvor flabt sagd nogn, hvor djligt sagd mang hvor andrlds mnt d flst.

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S t a t s a u t o r i s r d R v i s o r r 4 2010 Sid 2 Ny indbrtningr for prsonalgodr Sid 3 Årts julgav til mdarbjdrn Sid 4 Pnsion: Hold øj md 100.000 kronrs græn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfradrag

Læs mere

Stil analyse af danske aktieinvesteringsforeninger

Stil analyse af danske aktieinvesteringsforeninger Institut for økonomi Bachlorafhandling Forfattr: Nils Susgaard Jnsn HA Almn Vjldr: Michal Christnsn Stil analys af dansk aktiinvstringsforningr Aarhus Univrsitt Maj 2015 Sid 1 af 46 ABSTACT In this thsis

Læs mere

Serie 600RB OPDATERING. Hvad står navnet Ruko for og hvad står vi for i dag? af Serie 600

Serie 600RB OPDATERING. Hvad står navnet Ruko for og hvad står vi for i dag? af Serie 600 OPDATERING Hvad står navnt Ruko for og hvad står vi for i dag? af Sri 600 Ruko blv stiftt i 1930 af Rudolf Korska n visionær låssmd, dr allrd fra firmats start lagd vægt på tknisk vidn, udvikling, uddannls

Læs mere