Brugervejledning til Almenstyringsdialog.dk for boligorganisationer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning til Almenstyringsdialog.dk for boligorganisationer"

Transkript

1 LANDSBYGGEFONDEN 26. februar 2014 Brugervejledning til Almenstyringsdialog.dk for boligorganisationer (Dokumentationspakker 2014) 3. udgave

2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING DIAGRAM OVER PROCESSEN DE FORSKELLIGE ROLLER I ALMENSTYRINGSDIALOG.DK GENERELT BOLIGORGANISATIONER MED EGNE AFDELINGER Login Oversigtsside Dokumentationspakker Generelt Oversigt over den enkelte dokumentationspakke Udfyldelse af styringsrapport og afdelingsskemaer Udfyldelse af styringsrapport og afdelingsskemaer indlæs sidste års svar Oversigt over udvalgte nøgletal Gamle benchmarktal/opdater benchmarktal Vedhæftning af dokumenter Fremsendelse af styringsrapport mv. til kommunen Styringsrapporter mv. som pdf til print og gem Automatisk udfyldelse af styringsrapporter mv. vha. XML BOLIGORGANISATIONER MED EGNE AFDELINGER, DER ADMINISTRERER ANDRE BOLIGORGANISATIONER Oversigtsside Dokumentationspakker ADMINISTRATIONSORGANISATIONER Administrationsorganisationens egen dokumentationspakke STATISTIKDELEN Generelt Boligorganisationer Nøgletal Afdelingsrapport Afdelingsrapport, trævisning Administrationsorganisationer YDERLIGERE INFORMATION OG KONTAKT BILAG

3 1. Indledning Hermed foreligger 3. udgave af Landsbyggefondens brugervejledning til IT-platformen Brugervejledningen er gældende for dokumentationspakker Der vil til brug for dokumentationspakker 2015 og frem blive udarbejdet en opdateret brugervejledning. I forhold til 2.udgaven er vejledningen nu delt op i en særskilt vejledning for boligorganisationer og en særskilt vejledning for kommuner. Der er desuden indarbejdet en række opdateringer. Dette gælder f.eks.: mulighed for at indlæse sidste års besvarelse i nyt år; mulighed for at logge ind med digital signatur/nemid; mulighed for kommunerne at angive forskellige frister for fremsendelse af dokumentationspakker; obligatorisk angivelse af fremsendelsesfrister; påmindelsesmail til kommuner; regnskaber vises i pænt PDF-format; ; mindre tekstmæssige opdateringer samt opdatering af oversigten i bilag 1. Boligorganisationerne skal i henhold til 164, stk. 3 i lov om almene boliger mv. og 109 i driftsbekendtgørelsen årligt indsende en dokumentationspakke til kommunen til brug for styringsdialogen. Den samlede dokumentationspakke udgøres af en styringsrapport (inkl. afdelingsskemaer) og boligorganisationens regnskabsmateriale, herunder regnskabsspørgeskema og årsberetning samt resultater af eventuelle relevante analyser. Indberetningen af boligorganisationernes styringsrapporter mv. til kommunerne sker via Landsbyggefonden har i samarbejde med ministeriet og kommunerne stået for at få udviklet platformen, som samler, behandler og præsenterer de enkelte elementer i dokumentationspakken. Udfyldelse af boligorganisationernes styringsrapporter sker elektronisk ved, at den enkelte boligorganisation logger på IT-platformen og udfylder en række oplysninger og vurderinger i en fortrykt standard for det enkelte år. I styringsrapport mv. indgår desuden en række forudfyldte nøgletal og benchmarks hentet fra bl.a. Landsbyggefondens regnskabsdatabase, stamdatabase mv. Kommunen kan via IT-platformen følge status for arbejdet med styringsrapporterne samt hente de indberettede styringsrapporter mv. til brug for dialogmøderne. Kommunen skal i ITplatformen elektronisk fastsætte indberetningsfristen for styringsrapporterne samt uploade redegørelser mv. fra afholdte dialogmøder. IT-platformen vil på sigt indeholde mindst 5 års historik, og det er muligt til hver en tid at hente tidligere års styringsrapporter mv. Boligorganisationer og kommuner kan endvidere trække en række standardstatistikker med nøgletal og benchmarks fra styringsrapporterne og eksportere disse til Excel mv. til videre analyse. Boligorganisationer kan logge på almenstyringsdialog.dk med samme brugernavn og password som til fondens øvrige indberetningssystemer eller med digital signatur/nemid. Ministeriet har udgivet Vejledning om styring af den almene boligsektor. Heri gennemgås bl.a. den nye styringsmodel i hovedtræk, herunder målsætninger, selve styringsdialogen (formål, indhold, parter, frister mv.) og dokumentationspakken (styringsrapport, afdelingsskemaer mv.). For nærmere information om styringsdialog, dokumentationspakke, lovgrundlag mv. henvises til ministeriets vejledning. Ministeriets vejledning samt yderligere information om nøgletal, benchmarks, datagrundlag mv. kan findes i IT platformen under fanebladet Vejledning. 3

4 Der henvises endvidere til Landsbyggefonden orienterer nr. 508 af 7. september 2010, nr. 510 af 1. oktober 2010, nr. 514 af 5. november 2010, nr. 518 af 16. december 2010, nr. 554 af 22. december 2011 og nr. 626 fra februar Disse indeholder væsentlige informationer, hvorfor det anbefales at læse dem. 2. Diagram over processen Forløbet i forbindelse med udfyldelse og indberetning af styringsrapporter mv. er illustreret i nedenstående procesdiagram. Procesdiagram for Almenstyringsdialog.dk Boligorganisation / Adm.organisation Kommune Log-in Vælg dokumentationspakke Statusoversigt over dokumentations pakker Udfyld styringsrapport og afdelingsskemaer Data fra LBF, m.fl. (regnskabsindberetning m.v.) Fastsæt evt. frist for indsendelse af styringsrapport mv.. Samt angivelse af mailadresse Vedhæft evt. dokumenter Modtagelse af styringsrapport m.v. Fremsend styringsrapport mv. til kommunen Styringsrapport mv. kan ikke fremsendes, hvis regnskabet ikke er indberettet til LBF Afholdelse af styringsdialogmøde Efter afholdt dialogmøde lægges redegørelsen i systemet 3. De forskellige roller i Almenstyringsdialog.dk Der er fire forskellige roller i Almenstyringsdialog.dk. 1. Boligorganisationer med egne afdelinger 2. Boligorganisationer med egne afdelinger, der administrerer andre boligorganisationer 3. Administrationsorganisationer 4. Kommuner I det følgende gennemgås processen og de væsentligste funktionaliteter for rollerne 1-3. For kommunerollen, henvises der til særskilt brugervejledning. Regionale, kommunale og selvejende almene ældreboliger samt selvejende almene ungdomsboliger er ikke omfattet af kravene om årligt at udarbejde og indsende styringsrapport mv. 4

5 4. Generelt IT-platformen kan tilgås enten direkte på eller via fondens hjemmeside. På forsidebilledet af Almenstyringsdialog.dk er der adgang til login som hhv. boligorganisation, administrationsorganisation eller kommune. Der kan logges ind enten ved at trykke på et af de tre billeder eller på login-knappen. Det kræver login for at få adgang til Almenstyringsdialog.dk. Under fanebladet Om Almenstyringsdialog.dk findes information om styringsdialogen, som kan tilgås uden login. 5

6 5. Boligorganisationer med egne afdelinger 5.1 Login Der kan logges ind med Digital signatur/nemid eller med LBF-brugernavn og adgangskode. Anvendes brugernavn og adgangskode er det de samme, som der anvendes af boligorganisationerne i forbindelse med indberetning af regnskaber, stamdata, ledige lejligheder, DanmarkBolig mv. Hver boligorganisation og administrationsorganisation har kun et brugernavn og adgangskode. Der kan godt være flere logget på ad gangen. Men såfremt to brugere f.eks. indtaster i samme styringsrapport vil det være det senest indtastede, der gemmes. Bogstaver i brugernavn skal skrives med små bogstaver, f.eks. bs0001. Derimod kan der indgå såvel store som små bogstaver i adgangskoden. Der kan vælges mellem log in med LBF-brugernavn/adgangskode; NemID eller Digital signatur. 6

7 Det er boligorganisationen selv, der skal sørge for tildeling af medarbejdersignatur mv. 7

8 5.2 Oversigtsside Når boligorganisationen er logget ind, vises oversigtssiden. Her er der adgang til dokumentationspakker, statistik og vejledning, dels via fanebladene og dels via billedfelterne. Status for arbejdet med seneste dokumentationspakke vises også. Det aktive faneblad er markeret med en lysere farve. a. Dokumentationspakker: Adgang til styringsrapporter mv. Gennemgås nærmere nedenfor. b. Vejledning: Indeholder brugervejledning, Ministeriets Vejledning, KL/BL-pjece, notat om nøgletal og benchmarks, XML-skemaer mv. c. Statistik: Indeholder diverse statistikrapporter. Gennemgås nærmere i afsnit 8. d. Status: Viser status for aktuel dokumentationspakke. 5.3 Dokumentationspakker Generelt Under fanebladet Dokumentationspakker vises en oversigt over status mv. på boligorganisationens dokumentationspakker. En boligorganisation har kun adgang til egne dokumentationspakker. Til hvert styringsdialogår er knyttet én dokumentationspakke, og hver dokumentationspakke indeholder regnskabsmateriale, styringsrapport mv. F.eks. er dokumentationspakke

9 knyttet til styringsdialogåret 2014, og dokumentationspakke 2014 indeholder bla. seneste regnskabsmateriale og regnskabsnøgletal, hvilket vil sige for regnskabsåret For en oversigt over sammenhængen mellem styringsdialogår/dokumentationspakke og regnskabsperiode henvises til bilag 1. Kommunen skal angive en frist for fremsendelse af dokumentationspakken. Fristen vises her. En overskridelse af fristen har ingen betydning ift. brugen af systemet. Kommunen kan angive forskellige frister til de enkelte boligorganisationer. Seneste ændring viser dato for seneste ændring samt mulighed for at vise en logfil. Status på den enkelte dokumentationspakke vises. Se nedenfor for oplistning af de forskellige statusser. Status på dokumentationspakke: En dokumentationspakke kan have forskellig status, afhængigt af hvor langt boligorganisationen/kommunen er i processen: Klar til udarbejdelse: Under udarbejdelse: Helt udfyldt: Fremsendt: Møde afholdt Redegørelse afgivet Boligorganisationen har ikke påbegyndt udfyldelse af styringsrapport og afdelingsskemaer mv. Boligorganisationen har påbegyndt udfyldelse. Boligorganisationen har udfyldt det hele, men ikke fremsendt til kommunen. Boligorganisationen har fremsendt til kommunen. Styringsdialogmøde er afholdt (og kommunen har markeret i systemet, at møde er afholdt). Det er hjemstedskommunen, der er styrende for status. Kommunen har uploadet redegørelsen til dokumentationspakken i systemet. Det er hjemstedskommunen, der er styrende for status. Beliggenhedskommunen har mulighed for at uploade en supplerende redegørelse. 9

10 Ministeriet har besluttet, at der 2 gange årligt skal sendes påmindelsesmails til kommunerne om eventuelle udeståender i Almenstyringsdialog.dk. Udeståender er afgrænset til de seneste to styringsår. Første erindringsmail blev udsendt i april Oversigt over den enkelte dokumentationspakke Regnskaber der er indberettet til Landsbyggefonden, vedhæftes automatisk dokumentationspakken i pænt PDF-layout. Af oversigten kan status på hhv. styringsrapporten og de enkelte afdelingsskemaer ses. Vedhæftede dokumenter ses også af oversigten Udfyldelse af styringsrapport og afdelingsskemaer Styringsrapporten eller afdelingsskema tilgås ved at trykke på styringsrapport eller det konkrete afdelingsskema. Styringsrapport og afdelingsskemaer indeholder en række vurderingsspørgsmål, som boligorganisationen skal udfylde. Der er dels tale om spørgsmål, der besvares ved afkrydsning, og dels åbne spørgsmål. Derudover indgår en række nøgletal, der enten er automatisk dannet via overførsel fra andre systemer, eller som boligorganisationen selv skal udfylde. 10

11 For nærmere information henvises til Ministeriets Vejledning kapitel 6 og notat om nøgletal og benchmark, der kan findes under fanebladet Vejledning. For nærmere information om de enkelte spørgsmål og nøgletal henvises der til hjælpeteksterne placeret ved de konkrete spørgsmål og nøgletal. Disse er markeret med det lille blå iikon. Det anbefales at læse hjælpeteksterne, da de indeholder væsentlige informationer. Oversigtslinjen viser status på de enkelte afsnit af styringsrapport eller afdelingsskema (klar til udfyldelse; under udfyldelse eller udfyldt). Der kan navigeres mellem de enkelte afsnit ved at trykke på de runde ikoner. Ikon for hjælpetekst til det konkrete spørgsmål. Det anbefales at læse hjælpeteksterne. Tilbage til oversigten for hele dokumentationspakken. Desuden navigation frem og tilbage mellem de enkelte afsnit. 11

12 Til de fleste af nøgletallene (såvel regnskabssom ikke regnskabsnøgletal) er der knyttet et benchmarktal og kritiske værdier. Såfremt et nøgletal ligger langt fra benchmarktallet, vil nøgletallet blive markeret som kritisk med enten gult eller rødt. Der henvises til hjælpetekster mv. for yderligere information. Vær opmærksom på at nogle kommentarfelter (ved kritiske værdier) skal udfyldes for at kunne fremsende til kommunen. Udfyldelse af styringsrapport og afdelingsskemaer gemmes løbende for hver indtastning. Der kan således til hver en tid logges ud. Alle indtastninger vil være gemt. Det skal understreges, at de regnskabsnøgletal der automatisk hentes ind i styringsrapport og afdelingsskemaer hentes fra de indberettede regnskaber. Tallene hentes fra det regnskab, der hører til den pågældende dokumentationspakke. Se bilag 1 for en nærmere oversigt over, hvilke regnskaber der hører til hvilke dokumentationspakker. Opmærksomheden henledes særligt på regnskaber, der ikke følger kalenderåret. Såfremt et regnskab ikke er indberettet til Landsbyggefonden, kan der således ikke hentes regnskabsnøgletal ind i styringsrapport mv. Der hentes ikke gamle/tidligere regnskabstal som erstatning. En styringsrapport og afdelingsskema skifter først status til udfyldt, når alle spørgsmål er besvaret, herunder at regnskabsnøgletallene indgår. Boligorganisationen kan således ikke fremsende styringsrapporter mv. til kommunen, hvis det tilhørende regnskab ikke er indberettet til Landsbyggefonden. 12

13 5.3.4 Udfyldelse af styringsrapport og afdelingsskemaer indlæs sidste års svar Boligorganisationerne har mulighed for at indlæse sidste års besvarelser i et nyt år. F.eks. kan indtastninger og tekster fra styringsrapport og afdelingsskemaer fra dokumentationspakken 2013 indlæses i styringsrapport og afdelingsskemaer i dokumentationspakken Der er mulighed for at indlæse sidste år svar. 13

14 5.3.5 Oversigt over udvalgte nøgletal I tabellen nedenfor vises en oversigt over, hvor en række af nøgletallene kommer fra: Regnskabsnøgletal Byggesagshonorarer Ledige boliger og fraflytningsprocent Boligorganisationernes indberetninger til Landsbyggefonden. Se sammenhæng mellem regnskabsperiode og dokumentationspakke i bilag 1. Bossinf-systemet. Boligorganisationens indberetning til Landsbyggefonden. Nøgletallet hentes fra indberetningen pr. 1. februar. I dokumentationspakke 2014 stammer tallene således fra indberetningen 1. februar Beboerklagenævnssager Boligorganisationens egen indtastning Fordeling af boliger efter anvendte udlej- Boligorganisationen egen indtastning ningsregler Indikator for beboersammensætning Danmarks Statistik/Landsbyggefonden Gamle benchmarktal/opdater benchmarktal Markering af hvorvidt der anvendes fremskrevne (indekserede) benchmarktal fra året før. Her kan benchmarkstal opdateres, såfremt nyere er tilgængelige, se nedenfor. Såfremt der på tidspunktet for udfyldelsen af styringsrapporten ikke findes benchmarkstal for det pågældende regnskabsår (grundet for få indberettede regnskaber til at danne valide benchmarktal) anvendes fremskrevne (indekserede) benchmarktal fra året før. 14

15 Hvis der inden fremsendelse til kommunen er nyere benchmarktal tilgængelige, kan boligorganisationen vælge at Opdatere benchmarktal. I det tilfælde vises følgende advarsel: Vedhæftning af dokumenter Vedhæftning af obligatoriske og supplerende dokumenter sker som vist nedenfor. Revisionsprotokollat og årsberetning skal vedhæftes og dermed fremsendes elektronisk sammen med styringsrapport mv. til kommunen. Indberettede regnskaber vedhæftes automatisk. Evt. yderligere supplerende dokumenter kan vedhæftes og fremsendes elektronisk sammen med styringsrapport mv. 15

16 5.3.8 Fremsendelse af styringsrapport mv. til kommunen Når styringsrapport og alle afdelingsskemaer har status Helt udfyldt kan dokumentationspakken fremsendes til kommunen Styringsrapport, afdelingsskemaer mv. fremsendes til boligorganisationens hjemstedskommune. Hvis en boligorganisation har afdelinger beliggende i flere kommuner, sendes styringsrapporten desuden til afdelingernes beliggenhedskommune, sammen med afdelingsskemaer for de afdelinger, der er beliggende i de pågældende kommuner. Kommunen har også mulighed for at angive en mailadresse til notifikation. Når boligorganisationen har fremsendt dokumentationspakken til kommunen, vil der til den angivne mailadresse blive sendt besked om, at fremsendelse er sket. Fortryd fremsendelse Efter at dokumentationspakken er fremsendt til kommunen, kan boligorganisationen ikke længere redigere i materialet. Såfremt der er behov for at redigere i materialet, har kommunen mulighed for at sende dokumentationspakken retur ved at anvende send returknappen. Det kræver således, at boligorganisationen henvender sig til kommunen Styringsrapporter mv. som pdf til print og gem Der er mulighed for at printe styringsrapporter mv. i pdf-format. Print kan foretages flere steder fra. En samlet pdf-fil med styringsrapport og afdelingsskemaer kan printes fra dokumentationspakkeoversigten (se skærmprint under pkt ). Print af styringsrapport og afdelingsskemaer enkeltvis sker under oversigtsbilledet for den enkelte dokumentationspakke (se skærmprint under pkt ). 16

17 Automatisk udfyldelse af styringsrapporter mv. vha. XML Ved hjælp af udfyldte XML-skemaer kan styringsrapporter mv. udfyldes automatisk i ITplatformen. De boligorganisationer der ønsker at arbejde med XML, har således mulighed for dette. Der er mulighed for at indlæse data mv. i XML-format, samt at eksportere data. Ved eksport af XML-data skal den ønskede dokumentationspakke markeres. Der kan hentes et eksempel på XML-fil og skema til brug for arbejdet. XML-formatet er beskrevet i XSD-skemaet. Indlæsning af udfyldt XML-skema sker via Gennemse og indlæs. 17

18 XSD-skema, XML-eksempel, XML-format beskrivelse samt WebService-dokumentation findes endvidere under fanebladet Vejledning. 18

19 6. Boligorganisationer med egne afdelinger, der administrerer andre boligorganisationer Langt de fleste funktioner, oversigter, billeder mv. er de samme, som for boligorganisationer der ikke administrerer andre boligorganisationer. I det følgende gennemgås således kun de funktioner mv. der adskiller sig. For øvrige funktioner henvises der til afsnit Oversigtsside Efter at boligorganisationen er logget ind vises oversigtssiden. Her er der adgang til egne dokumentationspakker, dokumentationspakker for de administrerede boligorganisationer, statistik og vejledning, dels via fanebladene og dels via billedfelterne. Det aktive faneblad er markeret med en lysere farve. Se desuden afsnit

20 6.2 Dokumentationspakker For så vidt angår boligorganisationens egne dokumentationspakker henvises til afsnit 5. Dokumentationspakkerne for de administrerede boligorganisationer findes dels under billedet Boligorganisationer Oversigt over administrerede boligorganisationer og dels under fanebladet Søgning. Udfyldelse, fremsendelse mv. sker som beskrevet i afsnit 5. 20

21 7. Administrationsorganisationer Langt de fleste funktioner, oversigter, billeder mv. er de samme som gennemgået i afsnit 5 og Administrationsorganisationens egen dokumentationspakke Styringsrapporten for en administrationsorganisation indeholder andre spørgsmål, nøgletal mv. end boligorganisationernes styringsrapport. Udfyldelse, fremsendelse mv. for de administrerede boligorganisationer sker på samme måde. For nærmere information og baggrund henvises til Ministeriets Vejledning og notat om nøgletal og benchmarks under fanebladet Vejledning. Der henvises særligt til beregningen af regnskabsnøgletallene. 21

22 8. Statistikdelen 8.1 Generelt Boligorganisationer og administrationsorganisationer har adgang til en række forskellige statistikker, nøgletal og oversigter i systemet. Efter log-in findes disse under fanebladet Statistik eller billedfeltet Statistik. 8.2 Boligorganisationer En boligorganisation har kun adgang til statistiske data, nøgletal mv. for boligorganisationen selv og dens afdelinger. Der kan vælges mellem flere forskellige statistikrapporter (nøgletal, afdelingsrapport mv.). I det følgende vises udvalgte eksempler på statistikrapporter. Der er generelt mulighed for at eksportere rapporterne til bl.a. Excel til videre bearbejdning mv Nøgletal Her vælges hvilken type statistikrapport, der ønskes. I dette eksempel er der valgt nøgletal. Markering af hvilke nøgletal der ønskes vist. Valg af hvordan statistikrapporten ønskes vist. Uddrag fra statistikrapporten for de valgte nøgletal vises nedenfor. I rapporten gengives evt. kritiske nøgletal fra styringsrapporten/afdelingsskemaerne med de gule og røde markeringer. Årstallet i kolonnetitlen refererer til dokumentationspakke/styringsdialogår, og ikke til regnskabsår. 22

23 Nøgletalsrapporten indeholder 5 års historik. Der er mulighed for at eksportere rapporten til bl.a. Excel til videre bearbejdning mv Afdelingsrapport Der er også mulighed for at vælge en afdelingsrapport. Rapporten indeholder nøgletallene for alle afdelingerne for et konkret år. Her er valgt afdelingsrapport for

24 Nedenfor vises uddrag af en afdelingsrapport, hvor de røde og gule markeringer gengives Afdelingsrapport, trævisning Afdelingsrapporten kan også vises som en sammenfoldet rapport med mulighed for at folde de enkelte afdelinger ud (trævisning). Såfremt en afdeling har en gul eller rød markering vil afdelingen i den sammenfoldede oversigt være gengivet med rød eller gul se skærmprint nedenfor 24

25 8.3 Administrationsorganisationer Grundlæggende er funktionerne de samme som for boligorganisationerne, se afsnit 8.2 Nøgletal og rapporter er tilpasset, så der også er mulighed for at vise administrationsorganisationens nøgletal. Administrationsorganisationen har adgang til nøgletal og afdelingsrapporter for de boligorganisationer, der administreres. 9. Yderligere information og kontakt Landsbyggefonden Studiestræde København V Telefon Specielt henvises til Rasmus Kofoed Pedersen og Evy Ivarsson Nielsen Almen Analyse, Landsbyggefonden 25

26 BILAG 1 Regnskabsperiode Indberetningsfrist LBF regnskabsår Dokumentationspakke / styringsdialogår Indgår ikke *

Brugervejledning til Almenstyringsdialog.dk for kommuner

Brugervejledning til Almenstyringsdialog.dk for kommuner LANDSBYGGEFONDEN 26. februar 2014 Brugervejledning til Almenstyringsdialog.dk for kommuner (Dokumentationspakker 2014) 3. udgave Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. DIAGRAM OVER PROCESSEN... 4 3.

Læs mere

LANDSBYGGEFONDEN 16. maj Brugervejledning til Almenstyringsdialog.dk

LANDSBYGGEFONDEN 16. maj Brugervejledning til Almenstyringsdialog.dk LANDSBYGGEFONDEN 16. maj 2011 Brugervejledning til Almenstyringsdialog.dk Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 2. DIAGRAM OVER PROCESSEN... 5 3. DE FORSKELLIGE ROLLER I ALMENSTYRINGSDIALOG.DK... 5 4.

Læs mere

LANDSBYGGEFONDEN 15. september Brugervejledning til Almenstyringsdialog.dk for boligorganisationer og administrationsorganisationer

LANDSBYGGEFONDEN 15. september Brugervejledning til Almenstyringsdialog.dk for boligorganisationer og administrationsorganisationer LANDSBYGGEFONDEN 15. september 2017 Brugervejledning til Almenstyringsdialog.dk for boligorganisationer og administrationsorganisationer Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. DIAGRAM OVER PROCESSEN...

Læs mere

LANDSBYGGEFONDEN 15. september Brugervejledning til Almenstyringsdialog.dk for kommuner

LANDSBYGGEFONDEN 15. september Brugervejledning til Almenstyringsdialog.dk for kommuner LANDSBYGGEFONDEN 15. september 2017 Brugervejledning til Almenstyringsdialog.dk for kommuner Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. DIAGRAM OVER PROCESSEN... 4 3. DE FORSKELLIGE ROLLER I ALMENSTYRINGSDIALOG.DK...

Læs mere

Brugervejledning til Almenstyringsdialog.dk Offentlig adgang 1. udgave

Brugervejledning til Almenstyringsdialog.dk Offentlig adgang 1. udgave LANDSBYGGEFONDEN 2.april 2014 Brugervejledning til Almenstyringsdialog.dk Offentlig adgang 1. udgave Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. ADGANG TIL PLATFORMEN... 4 3. OVERSIGTSBILLEDE... 5 4. SØGNING...

Læs mere

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem LANDSBYGGEFONDEN 22. april 2014 Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem For revisorer 1. udgave Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. PROCESDIAGRAM FOR REVISOR... 4 3. ADGANG

Læs mere

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem LANDSBYGGEFONDEN 11. marts 2015 Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem For revisorer 2. udgave Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. PROCESDIAGRAM FOR REVISOR... 4 3. ADGANG

Læs mere

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem LANDSBYGGEFONDEN 11. marts 2015 Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem (for boligorganisationer og selvejende institutioner) 2. udgave Indholdsfortegnelse 1. I 1 NDLEDNING...

Læs mere

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem For revisorer

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem For revisorer LANDSBYGGEFONDEN 29. februar 2016 Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem For revisorer Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 1.1. Nyheder... 3 1.2 Generelt om regnskabsindberetningen...

Læs mere

Brugervejledning til Landsbyggefondens Statistik om ledige boliger 1. udgave

Brugervejledning til Landsbyggefondens Statistik om ledige boliger 1. udgave LANDSBYGGEFONDEN 20. oktober 2015 Brugervejledning til Landsbyggefondens Statistik om ledige boliger 1. udgave Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. FAST MÅNEDLIG OPGØRELSE OVER LEDIGE BOLIGER PÅ FORSIDEN...

Læs mere

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsdatabase 2. udgave (inkl. nøgletalskatalog)

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsdatabase 2. udgave (inkl. nøgletalskatalog) LANDSBYGGEFONDEN 23. februar 2015 Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsdatabase 2. udgave (inkl. nøgletalskatalog) Indholdsfortegnelse Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. GENERELT... 3 3. SØG REGNSKABSDATA...

Læs mere

Brugervejledning til Landsbyggefondens Tvillingeværktøj 1. udgave

Brugervejledning til Landsbyggefondens Tvillingeværktøj 1. udgave LANDSBYGGEFONDEN 26. februar 2015 Brugervejledning til Landsbyggefondens Tvillingeværktøj 1. udgave Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. HVILKE DATA INDGÅR?... 3 3. SÅDAN GØR DU... 4 2.1 Find tvillinger...

Læs mere

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsdatabase 1. udgave

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsdatabase 1. udgave LANDSBYGGEFONDEN 3. september 2013 Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsdatabase 1. udgave Indholdsfortegnelse Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. GENERELT... 3 3. SØG REGNSKABSDATA... 4 3.1 Vælg

Læs mere

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsdatabase. LANDSBYGGEFONDEN 10. januar 2017

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsdatabase. LANDSBYGGEFONDEN 10. januar 2017 Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsdatabase LANDSBYGGEFONDEN 10. januar 2017 Indholdsfortegnelse Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. GENERELT... 3 3. SØG REGNSKABSDATA... 4 3.1 Vælg søgekriterier...

Læs mere

Brugervejledning til Landsbyggefondens Tvillingeværktøj. LANDSBYGGEFONDEN 7. november 2016

Brugervejledning til Landsbyggefondens Tvillingeværktøj. LANDSBYGGEFONDEN 7. november 2016 Brugervejledning til Landsbyggefondens Tvillingeværktøj LANDSBYGGEFONDEN 7. november 2016 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. HVILKE DATA INDGÅR?... 3 3. SÅDAN GØR DU... 4 2.1 Find tvillinger...

Læs mere

Til bestyrelsen for Institutioner for erhvervsrettede uddannelser og almengymnasiale uddannelser samt almene voksenuddannelser m.v.

Til bestyrelsen for Institutioner for erhvervsrettede uddannelser og almengymnasiale uddannelser samt almene voksenuddannelser m.v. Til bestyrelsen for Institutioner for erhvervsrettede uddannelser og almengymnasiale uddannelser samt almene voksenuddannelser m.v. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Brugervejledning NIV. Indberetning af fremadrettede ventetider. Version 1.3

Brugervejledning NIV. Indberetning af fremadrettede ventetider. Version 1.3 Brugervejledning NIV Indberetning af fremadrettede ventetider Version 1.3 Kolofon Brugervejledning NIV Udgiver: Sundhedsdatastyrelsen Ansvarlig institution: Sundhedsdatastyrelsen Design: Sundhedsdatastyrelsen

Læs mere

Tilmeldingssystem for hjælpere til E2014 - The Vikings strike back

Tilmeldingssystem for hjælpere til E2014 - The Vikings strike back Vejledning til tilmeldingssystem for hjælpere til E2014 The Vikings strike back Side 1 af 14 Tilmeldingssystem for hjælpere til E2014 - The Vikings strike back Denne vejledning kan bruges, når en hjælper

Læs mere

Brugermanual til Ventelistelukning. www.ventelistelukning.dk

Brugermanual til Ventelistelukning. www.ventelistelukning.dk Brugermanual til Ventelistelukning www.ventelistelukning.dk Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening REFERAT Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening Dato: 2. februar 2012 *) Mødested: Økonomistaben, Ubby Rådhus, Hovedgaden 62, 4490 Jerslev Deltagere: Boligorganisationen: Bestyrelsesformand

Læs mere

ESS Portal. Brugermanual Klager

ESS Portal. Brugermanual Klager ESS Portal Brugermanual Klager 22. februar 2016 Version 3 Indhold Indledning...3 Login Klager...4 Login med NemID... 4 Login med brugernavn/password... 4 Sagsoversigt...5 Sagsbilledet...5 Upload dokumenter...

Læs mere

ESS Portal. Brugermanual Klager

ESS Portal. Brugermanual Klager ESS Portal Brugermanual Klager 27. oktober 2016 Version 4 Indhold Indledning...3 Login Klager...4 Login med NemID... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Login med brugernavn/password... Fejl! Bogmærke er

Læs mere

Vejledning til KLIAKT for institutionsadministratorer

Vejledning til KLIAKT for institutionsadministratorer Vejledning til KLIAKT for institutionsadministratorer Dette er en vejledning til brug for indberetning af kollektive tjenesteforseelser i kommunerne. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Oprettelse

Læs mere

Indberetning til venteinfo Brugervejledning. Version 1.0. August 2011

Indberetning til venteinfo Brugervejledning. Version 1.0. August 2011 Indberetning til venteinfo Brugervejledning 2011 Version 1.0. August 2011 Brugervejledning - indberetning af fremadrettede ventetider Dokumentation af Specialiseret Sundhedsvæsen Sundhedsstyrelsen Islands

Læs mere

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Brugervejledning Frivilligt Ulønnet Arbejde (FUA) Opretter: 30. juni 2015 Version: 1.0

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Brugervejledning Frivilligt Ulønnet Arbejde (FUA) Opretter: 30. juni 2015 Version: 1.0 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Brugervejledning Frivilligt Ulønnet Arbejde (FUA) Opretter: 30. juni 2015 Version: 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 OM BRUGERVEJLEDNINGEN 3 1.1 FORRETNINGSMÆSSIG UNDERSTØTTELSE

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever Netprøver.dk Brugervejledning for elever 9. marts 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Dine forberedelser i Netprøver.dk før prøvedagen... 3 2.1 Sådan logger du på netprøver.dk... 3 2.2 Sådan retter du din

Læs mere

Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering

Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering Styrelsen for Kvalitet og Undervisning Økonomisk- Administrativt Center Jour.nr. 131.00M.271 2. juni 2015 Indberetning af regnskabstal og

Læs mere

Brugervejledning til DHF's onlinesystem

Brugervejledning til DHF's onlinesystem Brugervejledning til DHF's onlinesystem Indholdsfortegnelse Oprette ny bruger 2 Login 4 Oprettelse af arrangement 5 Rettelse af arrangementsdata 7 Tilmelding på lukket liste 8 Deltagerliste 13 Ændre deltagerdata

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Brugeradministratorer

Netprøver.dk. Brugervejledning til Brugeradministratorer Netprøver.dk Brugervejledning til Brugeradministratorer 8. marts 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Login... 4 3 Brugeradministration... 5 3.1 Tilføj bruger... 7 3.2 Tilføj mange brugere... 8 4 På prøvedagen:

Læs mere

Vejledning til online blanketten Månedlig omsætning inden for detailhandel

Vejledning til online blanketten Månedlig omsætning inden for detailhandel Vejledning til online blanketten Månedlig omsætning inden for detailhandel Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål,

Læs mere

Vejledning til webindberetning af reguleringskontoopgørelse for boligsocial indsats og frem. LBF Driftsstøtte

Vejledning til webindberetning af reguleringskontoopgørelse for boligsocial indsats og frem. LBF Driftsstøtte Vejledning til webindberetning af reguleringskontoopgørelse for boligsocial indsats 2011-2014 og frem LBF Driftsstøtte 31. marts 2016 1. udgave Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 1.1 Generelt om aflæggelse

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige Netprøver.dk Brugervejledning til Eksamensansvarlige 11. marts 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Forberedelser før prøvedagen... 4 2.1 Sådan logger du på www.netprøver.dk... 4 2.2 Sådan godkender du indlæsninger

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser Juni 2016 Version 2.1 Indholdsfortegnelse Log ind 3 Auditorer 6 Tilknyt virksomhed 9 Søgefunktion 15 Opret rapport 18 Hent data som csv-fil 30

Læs mere

Anklagemyndighedens Vidensbase

Anklagemyndighedens Vidensbase Anklagemyndighedens Vidensbase Indhold 1 OM DENNE VEJLEDNING... 2 2 LOGIN... 3 3 SØGNINGER... 4 3.1 SØG EFTER DOKUMENTER... 4 3.2 NAVIGÉR DIG FREM... 5 3.3 KOMBINÉR SØGNING OG NAVIGATION... 6 3.4 VISNING

Læs mere

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Digital indberetning af Årsrapport XBRL

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Digital indberetning af Årsrapport XBRL Vejledning til LetRegnskab.dk Årsrapport Digital indberetning af Årsrapport XBRL Version 2013.01 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Log in og overfør filerne til din computer 4 Indberet

Læs mere

Hvad skal vi med nøgletal og sammenligninger?

Hvad skal vi med nøgletal og sammenligninger? Hvad skal vi med nøgletal og sammenligninger? Alment Samfundsansvar BLs konference for organisationsbestyrelser 5-6. september 2015 Evy Ivarsson Nielsen Sammenligning med andre? Er det nødvendigt? Et ønske

Læs mere

Vejledning til fravær i Tabulex TEA

Vejledning til fravær i Tabulex TEA Vejledning til fravær i Tabulex TEA Indholdsfortegnelse Indhold Hvad er TEA Fravær... 3 Fraværsårsager... 3 Hvad er dagsfravær... 3 Indberetning af fravær... 3 Udskriv mødeliste til afkrydsning... 3 Registrer

Læs mere

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer, hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL SYSTEMET LBF STAMDATA

BRUGERVEJLEDNING TIL SYSTEMET LBF STAMDATA BRUGERVEJLEDNING TIL SYSTEMET LBF STAMDATA FOR ALMENE BOLIGER Indledning... 1 Overblik... 1 Brug af søgefunktionaliteten... 3 A - Gruppering af data... 3 B - Søgning... 4 C - Begrænsning på organisationstyper...

Læs mere

KVIK-GUIDE: Sådan tjekker du din indberetning

KVIK-GUIDE: Sådan tjekker du din indberetning KVIK-GUIDE: Sådan tjekker du din indberetning Indberetning.da.dk samler al information vedrørende indberetning til DA Statistik for virksomheder, der er medlem af en arbejdsgiverorganisation i DA. For

Læs mere

Udbud.dk Brugervejledning til leverandører

Udbud.dk Brugervejledning til leverandører Udbud.dk Brugervejledning til leverandører Vejledning til at anvende Udbud.dk Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET OPBYGNING AF UDBUD.DK... 4 2.1 FORSIDE OG NAVIGATION... 4

Læs mere

Dialogmøde 2014 Fællesorganisationens Boligforening

Dialogmøde 2014 Fællesorganisationens Boligforening REFERAT Dialogmøde 2014 Fællesorganisationens Boligforening Dato: 6. oktober 2014 Mødested: Kalundborg Kommune, Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg Deltagere: Boligorganisationen: Formand Svend-Aage Berg

Læs mere

https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentpri...

https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentpri... Side 1 af 6 Y2RS-91RL-6FV5 KOMMUNERNES INDBERETNING AF LIGESTILLINGSREDEGØRELSER 2015 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Alle kommuner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret udgave af KEAs nye, automatiske blanket-system.

Læs mere

Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering

Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Økonomisk-Administrativt Center Sagsnr.: 16/02746 April 2017 Indhold 1. Brugernavn, kodeord og login...

Læs mere

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Vejledning til LetRegnskab.dk Årsrapport Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Version 2010.02 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Log in 4 Vedligeholdelse af stamoplysninger

Læs mere

Affaldsdatasystem Vejledning i manuel indberetning

Affaldsdatasystem Vejledning i manuel indberetning Affaldsdatasystem Vejledning i manuel indberetning Dokument version: 1.3 ADS version: 1.0 Henvendelse vedrørende affald: Miljøstyrelsen Roskilde, Affaldsekretariatet Ny Østergade 7-11 4000 Roskilde Tlf.

Læs mere

Udbud.dk. Brugerdokumentation, formidler. Vejledning til at anvende Udbud.dk

Udbud.dk. Brugerdokumentation, formidler. Vejledning til at anvende Udbud.dk Udbud.dk Brugerdokumentation, formidler Vejledning til at anvende Udbud.dk oktober 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Overordnet opbygning af website... 4 2.1 Forside og navigation... 4 2.2

Læs mere

1 Sælgeroplysningsskema Bygningssagkyndig udfylder...2

1 Sælgeroplysningsskema Bygningssagkyndig udfylder...2 Vejledning for det elektroniske sælgeroplysningsskema (ver. 1. 01-09-2016) Indholdsfortegnelse 1 Sælgeroplysningsskema... 2 1.1 Bygningssagkyndig udfylder...2 1.1.1 Sælger kan svare på alle spørgsmål...

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp

Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp Denne vejledning er en hjælp til dig, der skal søge ind på IT-Universitetets kandidatuddannelser. Ansøgning om optagelse foregår digitalt via Ansøgningsportalen.

Læs mere

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Marts 2016. Version 1.3

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Marts 2016. Version 1.3 Mit Sygefravær Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning Marts 2016 Version 1.3 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Når en borger bliver sygemeldt... 5 Brev til den sygemeldte om opgaver i Mit

Læs mere

Brugermanual til udfyldelse af formularen Indberetning af elsalg og elpriser for erhvervskunder til brug for Eurostat.

Brugermanual til udfyldelse af formularen Indberetning af elsalg og elpriser for erhvervskunder til brug for Eurostat. Brugermanual til udfyldelse af formularen Indberetning af elsalg og elpriser for erhvervskunder til brug for Eurostat. Indberetningsprocessen består af følgende trin: 1. Brugeren logger på med NemId medarbejdersignatur.

Læs mere

Vejledning om ansøgning til introduktionsstilling i speciallægeuddannelsen i Almen Medicin

Vejledning om ansøgning til introduktionsstilling i speciallægeuddannelsen i Almen Medicin Vejledning om ansøgning til introduktionsstilling i speciallægeuddannelsen i Almen Medicin I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til introduktionsstillinger i speciallæge-uddannelsen i Videreuddannelsesregion

Læs mere

3.83.104-3.83.105. MedWin programopdatering: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N

3.83.104-3.83.105. MedWin programopdatering: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N MedWin programopdatering: 3.83.104-3.83.105 EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51

Læs mere

Du kan bestille en NemId medarbejdersignatur ved at følge dette link: https://www.nets.eu/dkda/løsninger/nemid/medarbejdersignatur.

Du kan bestille en NemId medarbejdersignatur ved at følge dette link: https://www.nets.eu/dkda/løsninger/nemid/medarbejdersignatur. 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login øverst på portalens forside. Hvis din organisation eller virksomhed er CVR-registreret,

Læs mere

Brugervejledning 2014 til indberetning af lån fra almene boligafdelinger, selvejende ældreboliginstitutioner- og almene plejeboliger,

Brugervejledning 2014 til indberetning af lån fra almene boligafdelinger, selvejende ældreboliginstitutioner- og almene plejeboliger, Landsbyggefonden 10. april 2014 Brugervejledning 2014 til indberetning af lån fra almene boligafdelinger, selvejende ældreboliginstitutioner- og almene plejeboliger, kommunale- og regionale ældreboliger,

Læs mere

Brugervejledning til Regnskab Basis

Brugervejledning til Regnskab Basis Brugervejledning til Regnskab Basis Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen maj 2016 1. INDLEDNING... 4 2. OVERORDNET OM PROCESSEN... 4 2.1 TEKNIK... 5 3. OVERORDNET OM OPBYGNING OG FUNKTIONALITET...

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 14. august 2012, kl. 17:00, Protokollens

Referat af ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 14. august 2012, kl. 17:00, Protokollens Organisationsbestyrelsen CC: Forretningsfører Tony Sørensen CC: Referatmappen. Holbæk, den 15. august 2012 Referat af ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 14. august 2012, kl. 17:00, Protokollens side;

Læs mere

REFERAT. Dialogmøde 2013 Boligselskabet Alliken. 1. Velkomst. 2. Gennemgang af styringsrapporten

REFERAT. Dialogmøde 2013 Boligselskabet Alliken. 1. Velkomst. 2. Gennemgang af styringsrapporten REFERAT Dialogmøde 2013 Boligselskabet Alliken Dato: 19. juni 2013 Mødested: Kalundborg Kommune, Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg Deltagere: Boligorganisationen: Formand Maja Hansen Markedschef Bent Gordon

Læs mere

Vejledning til aflevering og fremsendelse af afsluttende opgave December 2013

Vejledning til aflevering og fremsendelse af afsluttende opgave December 2013 Vejledning til aflevering og fremsendelse af afsluttende opgave December 2013 Kursisten sender elektronisk til vejleder og til uddannelseskonsulenten: En opgave inklusiv godkendelsesskema (bilag 5, findes

Læs mere

08. august 2013. Brugervejledning til Driftsstoette.lbf.dk

08. august 2013. Brugervejledning til Driftsstoette.lbf.dk 08. august 2013 Brugervejledning til Driftsstoette.lbf.dk 1 Indholdsfortegnelse: Ved at klikke med musen på et punkt i indholdsfortegnelsen kan man komme til det ønskede punkt i vejledningen. 1. Indledning....

Læs mere

Jobnet på mobilen Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk

Jobnet på mobilen Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Jobnet på mobilen Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Version: 2.0 Oprettet den 3. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. JOBNET PÅ MOBILEN... 3 1.1 FORBEREDELSE TIL BRUG AF JOBNET PÅ MOBILEN... 4 2. LOG

Læs mere

Portal ledige boliger manual omkring indtastning.

Portal ledige boliger manual omkring indtastning. Den 22. juni 2005 Portal ledige boliger manual omkring indtastning. Der er lanceret en portal med ledige almene boliger på BL s hjemmeside, hvor boligsøgende let skal kunne finde ledige boliger ud fra

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Socialpædagogernes Landsforbund Brolæggerstræde 9 1211 København K Tlf.: +45 7248 6000. Email: sl@sl.dk

BRUGERVEJLEDNING. Socialpædagogernes Landsforbund Brolæggerstræde 9 1211 København K Tlf.: +45 7248 6000. Email: sl@sl.dk SOCIALPÆDAGOGERNES LOKALLØNSBEREGNER ET VÆRKTØJ TIL TILLIDSREPRÆSENTANTER OG LEDERE BRUGERVEJLEDNING Socialpædagogernes Landsforbund Brolæggerstræde 9 1211 København K Tlf.: +45 7248 6000 Email: sl@sl.dk

Læs mere

Brugervejledning. Optagelse.dk Vejledning til forældre og elever i grundskolen

Brugervejledning. Optagelse.dk Vejledning til forældre og elever i grundskolen Brugervejledning Optagelse.dk Vejledning til forældre og elever i grundskolen 7. februar 2012 1 INDLEDNING... 4 1.1 MÅLGRUPPE... 4 1.2 BEMÆRKNINGSFELT... 4 2 UDDANNELSESPLANEN FOR ELEVER... 5 2.1 LOGIN...

Læs mere

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du velkommen

Læs mere

Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg

Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du

Læs mere

Leverandørvejledning. håndværkerydelse

Leverandørvejledning. håndværkerydelse Leverandørvejledning håndværkerydelse Leverandørvejledning Håndværkerydelser Som håndværker kan du blive tildelt opgaver fra AlmenIndkøb på to forskellige måder. Enten ved direkte tildeling eller ved et

Læs mere

Elektronisk Indberetning. Vejledning i indberetning af cancer

Elektronisk Indberetning. Vejledning i indberetning af cancer Elektronisk Indberetning Vejledning i indberetning af cancer Elektronisk indberetning Udgiver: Sundhedsdatastyrelsen Ansvarlig institution: Sundhedsdatastyrelsen Design: Sundhedsdatastyrelsen Copyright:

Læs mere

_2_mulighederAfgive vælgererklæring eller tilbagetrække støtte?

_2_mulighederAfgive vælgererklæring eller tilbagetrække støtte? Support Hvis du ikke kan finde svar på dine spørgsmål længere nede på siden, kan du kontakte partiet. Du kan stille spørgsmål til processen, eller til brugen af systemet ved at kontakte det parti du vil

Læs mere

https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentpri...

https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentpri... Side 1 af 6 45QR-9PZR-6SM1 KOMMUNERNES INDBERETNING AF LIGESTILLINGSREDEGØRELSER 2015 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Alle kommuner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Katalog 2013. - sådan opdaterer du dine oplysninger til Danhostel-kataloget. Version 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE

Katalog 2013. - sådan opdaterer du dine oplysninger til Danhostel-kataloget. Version 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE Katalog 2013 - sådan opdaterer du dine oplysninger til Danhostel-kataloget Version 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ADGANG OG LOGIN... 2 2. STAMDATA... 2 3. TEKSTER... 4 (OBS: DER ER IKKE TEKSTER I 2013 KATALOGET)...

Læs mere

Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem

Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem Adgang til det elektroniske ansøgningsskema Du skal benytte fondens elektroniske ansøgningsskema, som du finder via linket https://x.regionsjaelland.dk/sites/afp.

Læs mere

Opstartsvejledning til ipad. Tinderhøj Skole

Opstartsvejledning til ipad. Tinderhøj Skole Opstartsvejledning til ipad Tinderhøj Skole Den første skærm når du starter din ipad Sæt fingeren på pilen og træk den til højre. Vælg sprog En ipad kommer med mulighed for at vælge mange forskellige sprog.

Læs mere

IT vejledning i MUS for ledere

IT vejledning i MUS for ledere IT vejledning i MUS for ledere Indhold 1. Indledning... 1 2. MUS processen... 1 3. AUHRA pålogning og startside... 2 4. Lederens invitation til MUS... 5 5. Lederens forberedelse til MUS... 7 6. Lederens

Læs mere

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Anæstesiologi 1. halvår 2016

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Anæstesiologi 1. halvår 2016 Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Anæstesiologi 1. halvår 2016 I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen

Læs mere

Online-timeseddelregistrering

Online-timeseddelregistrering Online-timeseddelregistrering Denne vejledning giver dig et overblik over, hvordan du kommer i gang med at foretage registrering af dine timesedler i vores online-tidsregistreringssystem, som hedder AXP.

Læs mere

Styringsrapport for almen boligorganisation med egne boligafdelinger

Styringsrapport for almen boligorganisation med egne boligafdelinger Styringsrapport for almen boligorganisation med egne boligafdelinger Organisationstype: Boligorganisation Organisationsnr: Navn: Regnskabsperiode start: Regnskabsperiode slut: A. Konklusion Vurderer boligorganisationen

Læs mere

Vejledning i brug af Interbooks elektroniske indberetning af Aktivitetsmedlemmer.

Vejledning i brug af Interbooks elektroniske indberetning af Aktivitetsmedlemmer. Vejledning i brug af Interbooks elektroniske indberetning af Aktivitetsmedlemmer. Internetadressen til programmet er http://booking.toender.dk/netinterbook//index.html eller gå ind på www.toender.dk Klik

Læs mere

Brugervejledning. Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med 10. klasse

Brugervejledning. Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med 10. klasse Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med 10. klasse 27. marts 2012 1 INDLEDNING... 4 1.1 MÅLGRUPPE... 4 1.2 VEDR. OPTAGELSE.DK 2012... 4 1.2.1 Ansøgningsfrister...

Læs mere

Tilmeldingssystem for Grupper til E2014 - The Vikings strike back

Tilmeldingssystem for Grupper til E2014 - The Vikings strike back Vejledning til tilmeldingssystem for Grupper til E2014 The Vikings strike back Side 1 af 14 Tilmeldingssystem for Grupper til E2014 - The Vikings strike back Denne vejledning kan bruges når en gruppe skal

Læs mere

Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 7-2010 Skjoldenæsholm konference center lørdag og søndag den 20 21 november 2010 kl.

Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 7-2010 Skjoldenæsholm konference center lørdag og søndag den 20 21 november 2010 kl. Køge Boligselskab Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 7-2010 Skjoldenæsholm konference center lørdag og søndag den 20 21 november 2010 kl. 13-13 Boligpolitiske sager... 4 Pkt. 34. Hastrupparken

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser

Brugervejledning Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning i Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Forfatter: Sara Holm Kristensen

Læs mere

Vejledning til Medarbejdernet

Vejledning til Medarbejdernet HR-Centret Vejledning til Medarbejdernet Silkeborg Datas selvbetjeningsløsninger sker via portalen www.medarbejdernet.dk. Det giver dig som medarbejder mulighed for selv at kunne indberette fravær, kørsel

Læs mere

Oplysningsskema for afdeling

Oplysningsskema for afdeling Oplysningsskema for afdeling LBF organisationsnr.: Organisationsnavn: LBF afdelingsnr.: snavn: Vægtet ibrugtagningsår: Gruppe: Regnskabsperiode start: Regnskabsperiode slut: Stamdata Antal byggeafsnit

Læs mere

Let i gang med NemRefusion for selvstændige

Let i gang med NemRefusion for selvstændige Let i gang med NemRefusion for selvstændige Digital indberetning af syge- og barseldagpenge på Virk.dk Denne lille guide giver dig en introduktion til, hvordan du kan indberette syge- og barseldagpenge

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Indledning kort om digitale uddannelsesaftaler... 3 Hvordan logger jeg på?... 5 Hvordan fremsøges eksisterende aftaler?...

Læs mere

Brugervejledning til elektronisk regnskabsindberetning

Brugervejledning til elektronisk regnskabsindberetning Undervisningsministeriet Controllerkontoret Brugervejledning til elektronisk regnskabsindberetning Version 3.0 af 11. marts 2010 side 1 af 8 1. Brugernavn, kodeord og login Institutionen modtager via e-mail

Læs mere

Vejledning om ansøgning til genopslag af hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i psykiatri 2016-1

Vejledning om ansøgning til genopslag af hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i psykiatri 2016-1 Vejledning om ansøgning til genopslag af hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i psykiatri 2016-1 I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen

Læs mere

VERSIONSBREV. LUDUS version 1.29.0. Den 8. marts 2010. J.nr.: 4004-V0392-10. CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N

VERSIONSBREV. LUDUS version 1.29.0. Den 8. marts 2010. J.nr.: 4004-V0392-10. CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N VERSIONSBREV LUDUS version 1.29.0 Den 8. marts 2010 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk, scandihealth@csc.com CVR-nr.

Læs mere

Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere

Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere 1 Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere Muligheder på Rsiden.dk www.rsiden.dk er en side, der skal samle alle de relevante dokumenter, informationer og kurser til rygestoprådgivere på et sted. Det

Læs mere

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Klinisk fysiologi og nuklearmedicin 2. halvår 2016

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Klinisk fysiologi og nuklearmedicin 2. halvår 2016 Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Klinisk fysiologi og nuklearmedicin 2. halvår 2016 I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til hoveduddannelsesforløb

Læs mere

ENK Manual for Entreprenør

ENK Manual for Entreprenør 1. Hvad er ENK 2. Hvordan logger man på 3. Hvordan bestiller man en sporspærring. 4. Kvittering for modtagelse af bestilling 5. Modtagelse af sporspærringscirkulære 6. Afvisning af bestilling ENK er en

Læs mere

Sådan byder du ind på et SKI-udbud via udbudssystemet ETHICS

Sådan byder du ind på et SKI-udbud via udbudssystemet ETHICS Sådan byder du ind på et SKI-udbud via udbudssystemet ETHICS Kort om ETHICS ETHICS er SKI s udbudssystem og er en forkortelse for: Electronic Tender Handling, Information & Communication System I ETHICS

Læs mere

Klinisk Institut. 27. juni 2007

Klinisk Institut. 27. juni 2007 Brugervejledning i bestilling af forsøgsdyr ved Klinisk Institut. 1. Du åbner hjemmesiden. Af sikkerhedsmæssige grunde, er der begrænsninger på hvorfra man kan tilgå denne side. Følgende muligheder er

Læs mere

ESS Portal. Brugermanual Indklagede

ESS Portal. Brugermanual Indklagede ESS Portal Brugermanual Indklagede Indhold Indledning...3 Notifikationsmail...4 Login for medarbejdere (indklagede)...4 Sagsoversigt...6 Sagsbilledet...6 Upload dokumenter... 7 Tilføj besked... 8 Send

Læs mere

Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI)

Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Systemkrav... 4 Installation af Citrix-klient... 5 Tilpasning

Læs mere

https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.core...

https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.core... 1 af 6 30-09-2015 15:58 JJRX-C6ZM-8WK6 KOMMUNERNES INDBERETNING AF LIGESTILLINGSREDEGØRELSER 2015 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Alle kommuner skal efter ligestillingslovens 5a indberette

Læs mere