Lokalplan nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr. 052.400"

Transkript

1 Lokalplan nr For et boligområde ved Gammel Nybyvej i Troense Teknisk Forvaltning, Plankontoret November 2006

2 Hvad er et kommuneplantillæg Et kommuneplantillæg er et tillæg til kommuneplanen. Kommuneplanens hovedformål er at regulere anvendelsen af arealer og skabe overblik over kommunens udvikling i en længere periode. Efter lov om planlægning har byrådet ret/pligt til at tilvejebringe nye planer, eller til at ændre eller ophæve eksisterende planer. Disse ændringer foretages gennem udarbejdelse af et kommuneplantillæg. Hvad er en lokalplan En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, for eksempel om anvendelse, udstykning, vej-, sti- og parkeringsforhold, placering og udformning af bebyggelse, materialer, bevaring af bygninger og landskabstræk, sikring af friarealer og fællesanlæg. Ifølge Lov om planlægning skal der udarbejdes en lokalplan, inden et større byggeri eller anlægsarbejde eller en større nedrivning sættes i gang. Hensigten er at sikre sammenhæng i planlægningen. Herudover kan byrådet altid fastlægge nærmere bestemmelser for et område i en lokalplan. Alle har mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag til lokalplanforslaget, og byrådet skal derefter tage stilling hertil, inden lokalplanen kan vedtages endeligt. Efter byrådets endelige vedtagelse bliver lokalplanen tinglyst på ejendommene inden for planens område. 2 Svendborg Kommune Teknisk Forvaltning Centrumpladsen Svendborg Tlf , lokal 5940 Telefax

3 Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse 4 Eksisterende forhold 4 Lokalplanens indhold 5 Lokalplanens forhold til anden planlægning 8 Lokalplanens bestemmelser 11 Retsvirkninger 15 Kort 1 - områdets afgrænsning 16 Kort 2 - lokalplankort 17 Kort 3 - eksempel på bebyggelsesplan 18 Bilag: Uddrag af Miljøstyrelsens vejledning om støj 19 3

4 Lokalplanens redegørelse Lokalplanen udarbejdes for at kunne realisere bebyggelse på et areal, som i kommuneplanen er udlagt til boligformål. Driftsbygninger nedrives Gammel Nybyvej Thorseng Eksisterende forhold Arealet ligger ved Gammel Nybyvej og er i dag landbrugsjord i landzone med anvendelse til frugtplantage og landbrug. Området indeholder nogle ældre driftsbygninger, som tænkes nedrevet og en beboelsesejendom, som opretholdes. Landskabet er jævnt bølget og falder mod øst fra 34 meter, hvor det er højest, til 27 meter over havets overflade. Eksisterende bolig bevares En del af arealet er fortsat præget af dets anvendelse til frugtplantage, men træerne er gamle, og måske for gamle til at kunne indgå i den videre planlægning af områdets fremtidige, grønne struktur. Eksisterende forhold Arealet er i vidt omfang omkranset af plantehegn af varierende art og karakter iblandet enkelte, større træer. Planen søger at opretholde den del af beplantningen, som egner sig til bevaring og som på hensigtsmæssig måde kan indgå i den nye bebyggelse. Den eksisterende bolig i området 4

5 Lokalplanens indhold Lokalplanområdet er opdelt i to delområder med hver sin bebyggelseskarakter: Det nordlige til parcelhusbebyggelse og det sydlige til tæt-lav bebyggelse i maks. 2 etager. Parcelhusområdet udstykkes i 22 grunde grupperet omkring en intern boligvej lagt som en sløjfe gennem området. Centralt i området udlægges et friareal til de former for ophold og leg, som ikke egner sig til en parcelhushave. Området til tæt-lav bebyggelse opdeles i storparceller, som hver især kan rumme en boliggruppe. Lokalplanen rummer en skitse til bebyggelsesplan med 73 boliger. Centralt i området placeres et stort friareal, hvorfra der fra den vestligste ende vil være udsigt mod Svendbrg Sund og Thurø. Områdets bebyggelse I parcelhusområdet er tilstræbt mindste grundstørrelser på 800 m², og på den den enkelte parcelhusgrund må der opføres bebyggelse med et boligareal på op til 25% af grundens areal. Grundene planlægges bebygget med forskellige højder på 2, 1½ og 1 etager med 2 etager mod det åbne land og 1 etage mod eksisterende bebyggelse mod nord og øst. Det gøres for dels at begrænse eventuelle gener i forhold til eksisterende bebyggelser, og dels for at skabe en markant bygrænse mod det åbne land. Derfor indeholder lokalplanen bestemmelser om, at bebyggelsen mod vest ikke bare kan men skal opføres som parcelhuse i 2 etager. Derfor er der samtidig truffet bestemmelser om disse huses retning og placering på grunden for dels at begrænse eventuelle genevirkninger mellem naboer og dels at skabe en helhed i den del af bebyggelsen, som på grund af placering, form og højde vil markere sig stærkest i kvarteret. Den tæt-lave bebyggelse opføres primært i 2 etager udført som kubistisk bebyggelse samt et mindre antal 1- etages boliger. Bebyggelsesplanen og udformningen af de enkelte huse er foreløbig, men illustrationen på side 7 redegør for hvilke overvejelser om husenes udformning, som ligger bag bebyggelsesplanen. To etager En etage En etage To etager Fra de højest beliggende områder er der udsigt over sundet og til Thurø. Diget i forgrunden er beskyttet efter museumslovens 29a. Skitseforslag til tæt-lav bebyggelse 5

6 Trafik Området har to vejadgange fra Gammel Nybyvej, og de udføres med trafikdæmpende foranstaltninger for at dæmpe trafikanternes kørsel inden de kører ind på boligvejene. Der bliver ikke direkte adgang fra adgangsvejene til de tilstødende boliger. Det bliver der fra boligvejene, som skal udføres som opholds- og legegader. For at understrege boligvejenes karakter vil der blive arbejdet med at variere vejrummets bredde og med at variere kørebanens bredde og placering i vejrummet for på den måde at signalere til de kørende, at de her skal færdes med forsigtighed. Skitseprojekt Der er udarbejdet et skitseprojekt til områdets tæt-lave bebyggelse (vist på side fem og som kort 3). Det er planen at gennemføre projektet, men lokalplanen åbner for flere forskellige mulige planløsninger. I den foreløbige udgave indeholder projektet to hustyper i henholdsvis to og en etage. To-plans-husene opføres i kubistisk form med facader i teglsten, som enten kan stå som blank mur eller med en vandskuret eller pudset overflade. Vinduer vil sikkert blive udført i træ men kan også udføres i aluminium, som stilmæssigt passer til en kubistisk byggestil. For yderligere at understrege stilen tænkes murkroner, nedløbsrør og eventuelt sålbænke udført i zink. Altaner udføres i beton, galvaniseret stål med træ eller hærdet glas. Udhuse opføres i træ, som males med sort eller mørk brun maling. Biler samles på fælles parkeringspladser. Et-plans-husene får facadebeklædning i træ malet sort eller mørke brunt, men behandles materialemæssigt i øvrigt som toplans-husene. Husene får egen parkeringsplads i tilknytning til huset. 6

7 Boliggruppe med et-etages-huse Boliggruppe med to-etages-huse 7

8 Forhold til anden planlægning Regionplanen Svendborgs Kommuneplan er udarbejdet i overensstemmelse med Regionplan I Regionplan er der ikke tilføjet bestemmelser, der har betydning for planlægning af lokalplanområdet. Kommuneplanen Lokalplaner skal sikre, at kommuneplanens hovedstruktur virkeliggøres. Ifølge kommuneplanens generelle bestemmelser skal følgende overholdes: Generelle bestemmelser Parkering Der skal udlægges 2 parkeringspladser per bolig ved fritliggende parcelhuse og ved øvrig boligbebyggelse 1-2 parkeringspladser per bolig afhængig af bebyggelsesform og -anvendelse, samt 1 parkeringsplads per m² erhvervsetageareal afhængig af erhvervstype. Spildevand Bebyggelser i lokalplanområdet skal tilsluttes spildevandsanlæg i henhold til bestemmelser i Spildevandsplan for Svendborg Kommune. Støj Ny støjfølsom arealanvendelse skal som hovedregel placeres således, at støjbelastning fra eksisterende eller planlagte veje til eller i lokalplanområdet ikke må overstige 55 db(a). Rammebestemmelser Lokalplanområdet er beliggende i kommuneplanens rammeområde 052.B11, hvor følgende bestemmelser er gældende: Områdets anvendelse fastlægges til boligformål - parcelhuse, men at der samtidig gives mulighed for etablering af institutioner, butikker og kollektive anlæg til brug for området samt nærmere angivne erhvervstype. Bebyggelsesprocent må for hver enkelt ejendom til parcelhuse eller for større samlede bebyggelsesplaner ikke overstige 25%. Det højeste etageantal er 1½ etage, og bygningshøjden må højst være 8,5 meter. Da der ikke er overensstemmelse mellem lokalplanforslaget og kommuneplanens arealudlæg og rammebestemmelser for rammeområde 052.B11, er der udarbejdet forslag til kommuneplantillæg. Kommuneplantillæg nr Kommuneplantillægget skal sikre, at der udlægges areal til boligformål med en bebyggelsesprocent på højst 25% for parcelhuse og for større samlede bebyggelser på 35%. Etageantal er maksimalt 2 og bygningshøjde maks. 8,5 meter. Området benævnes rammeområde 052.B11, og tillægget til kommuneplanen er indsat bagerst i lokalplanen. Uddrag af kommuneplanens rammer for lokalplanlægningen 8

9 Tidsfølgeplan Lokalplanområdet er i overensstemmelse med kommuneplanens tidsfølgeplan for udbygning af boligområder. Miljøforhold Jordforurening I følge Jordforureningsloven kan der ske kortlægning på 2 niveauer: Vidensniveau 1: Hvis konkrete aktiviteter har foregået på en given ejendom, og disse aktiviteter erfaringsmæssigt giver anledning til mistanke om risiko for forurening. Vidensniveau 2: Hvis der er konkret viden om forurening på en given ejendom, f.eks. i form af større eller mindre undersøgelser med analyser af jordprøver. Der er ikke kortlagt forurening på vidensniveau 1 eller 2 efter Jordforureningsloven på ejendomme inden for lokalplanområdet. Virksomhedsstøj Lokalplanområdet ligger inden for et regionplanlagt tilnærmet støjkonsekvensområde omkring knallertcrossbanen på Gammel Nybyvej 44. Fyns Amt har i forbindelse med miljøgodkendelse af knallertcross vurderet, at Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser kan forventes overholdt med en god margin i lokalplanområdet. I støjmæssig henseende defineres lokalplanområdet som et boligområde. Det betyder, at virksomheder indenfor lokalplanområdet har en støjgrænseværdi, som vist Bilag: Uddrag af Miljøstyrelsen vejledning om støj, der er vedlagt som bilag. Der findes ikke virksomheder i lokalområdet eller i nærheden, der ikke vil kunne overholde de aktuelle støjkrav. Spildevandsforhold Området er ikke omfattet af spildevandsplanen for Svendborg Kommune. Der er derfor udarbejdet tillæg til spildevandsplanen, hvori lokalplanområdet er fastsat separatkloakeret. Teknisk Forsyning Varme I henhold til Varmeplan for Svendborg Kommune skal lokalplanområdet forsynes med naturgas. Naturgasforsyning varetages af Naturgas Fyn I/S. Vand Vandforsyningen varetages af Vindeby Vandværk. El, TV og internet Forsyningen varetages af Sydfyns Elforsyning Net A/S. Renovation Området er omfattet af den kommunale renovationsordning efter gældende regulativ. Der henvises til ovennævnte selskabers regulativer, vedtægter m.m. Kollektiv trafik Området betjenes af Svendborg Bytrafik. Fredningsforhold Der er ingen fredninger indenfor lokalplanområdet. Arkæologiske interesser I området kan der være arkæologiske interesser, der er omfattet af Museumslovens 26. Bygherren er ansvarlig for, at Svendborg og Omegns Museum kontaktes i god Diger Trafikstøj I henhold til Miljø- og Trafikhandlingsplanen for Svendborg Kommune skal det tilstræbes, at eksisterende eller planlagt støjfølsom arealanvendelse ikke påføres et støjniveau på mere end 55 db(a). Der er ikke foretaget konkrete trafikmålinger på Gammel Nybyvej. Trafikmængden i dag vurderes at være under 500 biler i årsdøgnstrafik. Ved fuld udbygning af lokalområdet vil trafikmængden øges til ca. 900 biler i årsdøgnstrafik Med en hastighedsbegrænsning på 50 Km/timen vil de gældende grænseværdier være overholdt. 9

10 tid, inden jordarbejder i området igangsættes for at foretage prøvegravning. Området indeholder diger, som er beskyttet efter museumslovens 29a. Digerne er vist med hvidt på kortet side 9. Registreringen er amtets, men den er ikke nødvendigvis fyldestgørende, fordi den er af ældre dato. Omfanget kan være mindre ved at diger er bortpløjet eller på anden måde forsvundet. Amtet vil i offentlighedsperioden blive bedt om at opdatere registreringen af digernes omfang og kvalitet med henblik på at have et sikkert beslutningsgrundlag. Lokalplanen forudsætter nemlig, at digerne gennembrydes to steder af en to veje og en sti. Fyns Amt anmodes om at tillade disse gennembrud. Miljøvurdering I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer, Lov nr. 316 af 5. maj 2004, har Svendborg Byråd besluttet at screene lokalplanen for dens miljømæssige forhold. På baggrund af ovennævnte beskrevne miljøforhold vurderes, at en virkeliggørelse af lokalplanen ikke vil medføre væsentlige indvirkninger på miljøet, og der vil ikke blive foretaget egentlig miljøvurdering. Kystnære arealer Efter Planlovens 16 skal der i lokalplanforslag for bebyggelse og anlæg i de kystnære byzoner gøres rede for, om nyanlæg vil påvirke kysten visuelt. Lokalplanområdet ligger ca m fra kysten. Området mellem kysten og lokalplanområdet er udbygget. Den påtænkte bebyggelse vil derfor ikke få indflydelse på de visuelle forhold af kystlandskabet. 570 meter 10

11 Lokalplanens bestemmelser Matr. nr. 3-m Nyby By, Bregninge Anmelder: Svendborg Kommune Teknisk Forvaltning Centrumpladsen Svendborg Lokalplan nr for et boligområde ved Gammel Nybyvej i Troense I henhold til Lov om Planlægning (Lovbekendtgørelse nr. 883 af 18. august 2004) fastsættes hermed følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1 Lokalplanens formål Formålet med lokalplanen er at at at at fastlægge områdets anvendelse til boligformål i form af bebyggelse opført som parcelhuse og tæt lave bebyggelser, fastlægge områdets veje og stier med god forbindelse til tilstødende områder, sikre rummelige friarealer til områdets beboere og fastlægge bestemmelser til sikring af områdets arkitektoniske og landskabelige udtryk. 2 Lokalplanens område, zonestatus og opdeling 1 Lokalplanen afgrænses som vist på kort 1 og omfatter del af matrikel 3m, Nyby By, Bregninge, og alle parceller, der udstykkes fra ovennævnte ejendomme efter den 1. januar Lokalplanområdet er landzone og overføres til byzone. 3 Lokalplanområdet opdeles i to delområder som vist på kort 1. 3 Områdets anvendelse 1 Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med tilhørende friarealer, stier og veje. 2 I området må udføres sådan servicevirksomhed, som er foreneligt med områdets karakter af boligområde. 3 Bebyggelsen i delområde I må kun bestå af parcelhuse med én bolig på hver grund. I delområde II må opføres tæt-lav bebyggelse i maks. 2 etager. 4 Udstykningsforhold 1 Der skal udarbejdes en samlet udstyknings- og bebyggelsesplan for området i princippet som vist på kort 2. 2 I delområde I må grunde ikke udstykkes med mindre end 800 m² nettoareal. 3 I delområde II må grunde ikke udstykkes mindre end 300 m² inklusiv andel i friareal, dog mindst med et mindste nettoareal på 150 m². 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold 1 Vejadgangen til lokalplanområdet skal ske med to adgange fra Gammel Nybyvej som vist på kort 2. Vejtilslutningernes udformning, herunder dimensionering af oversigtsarealer, skal godkendes af Svendborg Kommune. 2 I området udlægges veje og stier som vist på kort 2. Inden for storparcellerne i delområde II fastlægges placering og udformning af veje, stier og parkeringsarealer samtidig med byggesagsbehandlingen men i princippet som vist på kort 2. 3 Veje skal etableres enten som stamveje (mærket A-A) eller som boligveje, begge med en mindste udlægsbredde på 8 meter. Adgangsvejene skal anlægges som stamveje med hastighedsdæmpende foranstaltninger og boligvejene som lege- og opholdsgader. Overgangen mellem vejkategorierne skal markeres med hastighedsdæmpende foranstaltninger. 4 Adgangsveje skal anlægges med mindst 5 m køre- 11

12 bane og mindst 1,5 m fortov i den ene side. Boligveje skal anlægges med mindst 4 m kørebane. Stier skal udlægges i en bredde af minimum 3 m med 2 m belægning. Adgangsveje, boligveje og stier skal befæstes med fliser, belægningssten, græsarmeringssten eller asfalt. Grus kan anvendes på delarealer. 5 Nye veje og stier skal udlægges som private fællesveje og private fællesstier. 6 Området indeholder to markveje udlagt som privat fællesvej. Den nordlige markvej søges nedlagt som vej men opretholdt som sti. Den sydlige markvej nedlægges, hvis der kan skabes sikkehed for, at findes anden adgang til de arealer, vejen betjener. 7 Samtidig med etablering af vej A-A i delområde II, skal der etableres ny vejadgang for den eksisterende bolig og den eksisterende vej i fremtidige friareal skal nedlægges som adgangsvej. 8 I delområde I skal der etableres mindst 2 parkeringspladser pr. ejendom og i delområde II mindst 1½ parkeringspladser pr. bolig. Parkeringsarealerne i delområde II må ikke overdækkes. 9 Vejbelysning skal etableres med en lyspunktshøjde på højst 5 meter og med ikke-blændende armaturer, på boligvejene eventuelt i form af parkbelysning. Langs stier kan etableres lav belysning i form af pullertarmatur i højde på ca. 1 m. 10 Vejtræer og andet inventar skal vælges efter ensartede principper i de to delområder. 6 Tekniske anlæg mm. 1 Ledninger skal fremføres som kabler og placeres således, at de respekterer blivende beplantning som vejtræer mv. 2 Tekniske installationer som elskabe, renovationsstativer mm. skal placeres efter kommunens anvisninger og udformes - og eventuelt skærmes - så de syner mindst muligt og underordnes områdets karakter. 3 Paraboler med diameter under 1 meter må kun opstilles på private arealer og med en maksimal højde fra parabolens overkant til terræn på 1,8 meter. Paraboler med en større diameter end 1 meter kræver særlig tilladelse fra byrådet. 4 Ny bebyggelse skal tilsluttes et kollektivt varmeforsyningsanlæg efter Svendborg Kommunes anvisninger. 5 Ny bebyggelse skal tilsluttes separatkloakeret spildevandsnet efter Svendborg Kommunes anvisninger. 6 Der sikres et 6 meter bredt bælte langs Gammel Nybyvej omkring ny kloakledning som vist på kort 2. Inden for området må der ikke opføres nogen former for bebyggelse. Note: Det ubebyggede bælte skal sikre lettest mulig adgang til kloakledningen i tilfælde af reparation, udskiftning e.lign. Visse steder langs bæltet kan en dybtliggende kloakledning skærpe kravene til bebyggelsens fundamentsdybde. 7 Solfangere skal nedfældes i tagfladen og må ikke medføre blændingsgener for naboer, genboer eller forbipasserende. I forbindelse med byggesagsbehandling kan Svendborg Kommune kræve, at der opsættes en prøve som udgangspunkt for vurdering af blændingsgener. 7 Bebyggelsens omfang og placering Delområde I 1 Bebyggelse må ikke overstige henholdsvis 2, 1½ og 12

13 1 etager i de på kort 2 angivne grunde i områderne mærket A, B og C. 2 Bebyggelsesprocenten for den enkelte grund må ikke overstige Bygningers højde må ikke overstige 8,5 meter målt fra niveauplanet (vedrørende beregning se nedenfor). Toetages bygninger (område A) må facadehøjden ikke overstige 7 meter. Skorstene er ikke omfattet af højdebegrænsningen. 4 I område A skal bebyggelse helt eller delvist opføres i 2 etager. Boligarealet på 1. sal må ikke overstige boligarealet i stueplan. 5 I omåde A skal boligbebyggelse og garage/carport placeres således, at en bygningsside ligger i byggepligtslinjen 5 meter fra skel mod vej, og boligens facadebredde mod vej må ikke overstiger 8,5 meter. Mindre bygningsdele som karnapper, altaner og lignende må tilbagerykkes/fremrykkes med op til 1 meter fra facadebyggelinjen. 6 Redskabsskure, cykelskure, miljøstationer, drivhuse og andre mindre, sekundære bygninger må ikke placeres nærmere vejskel end 5 meter. 7 Der skal fastlægges et niveauplan for hvert enkelt hus i forbindelse med byggesagsbehandlingen, jf. nedenstående principskitse. Delområde II 8 Bebyggelse på de enkelte storparceller skal opføres i henholdsvis 1 og 2 etager som vist på kort 2. Højde må ikke overstige 8,5 meter målt fra niveauplan. 9 Bebyggelsesprocenten for den enkelte storparcel må ikke overstige 35% af storparcellens areal tillagt en forholdsmæssig andel i delområde IIs friareal. 10 Den på kort 3 viste skitse til bebyggelsesplan skal kunne realiseres (eller en tilsvarende med anvendelse af samme bebyggelsesprincip), og det medfører, at bygningsreglementets bestemmelser om afstand til skel, modstående vejskel og anden bebyggelse kan fraviges. Det sker efter konkret vurdering i forbindelse med byggesagsbehandlingen. 8 Bebyggelsens ydre fremtræden 1 Det naturlige terræn skal i videst muligt omfang respekteres og eventuelle niveauforskelle optages i bebyggelsen. 2 Boligbebyggelsens ydervægge skal overvejende udføres af tegl - blank mur, pudset, vandskuret eller filtset - eller beton. Princip for udregning af niveauplan. Niveauplanet fastlægges som gennemsnittet af koterne i den projekterede bygnings hovedhjørner målt på oprindeligt, ureguleret terræn. I delområde II kan beklædning endvidere udføres af træ. Trykimprægneret træ skal males med dækkende farve (se 8.3). 13

14 Småbygninger må udføres i beton, tegl eller træ afstemt efter de materialer, som er anvendt i boligen. 3 Udvendige bygningssider, herunder sokler, må kun fremstå i farver dannet af hvidt, gråt, sort eller jordfarverne okker, terra di sienna, umbra, engelskrødt, dodenkop eller disse farvers blanding med sort og hvidt. 4 Tage skal opføres med en taghældning på mellem 1 og 47 grader målt fra vandret. Sadeltage skal dog have en hældning på mindst 35 grader. 5 Tage skal dækkes med røde tagsten af tegl eller beton, tagpap, zink eller skifer/skifereternit. Overfladen må ikke være glaseret eller reflekterende. 6 Vinduesrammer og karm skal udføres af træ, metal eller en kombination af disse materialer. Vinduer må således ikke udføres i plastik. 9 Ubebyggede arealer 1 Der skal udlægges fælles friarealer i et omfang og med en omtrentlig placering som vist på kort 2. Arealerne skal udformes som sammenhængende landskabsstrøg, der gennem anlæg og plantevalg skal fremstå som en integreret del af boligområdet. Arealerne skal anlægges og beplantes i henhold til en samlet plan, som skal godkendes byrådet. 2 De på kort 1 angivne diger må ikke fjernes eller ændres, og træstubbe efter fældning må ikke bortgraves. 3 Hæk i skel mod vej-, sti- og fællesarealer skal være almindelig bøgehæk. I skel mod Gammel Nybyvej skal desuden plantes en trærække - fx af almindelig røn - med en indbyrdes afstand af ca. 7 meter. 4 De på kort 1 markerede træer skal bevares, og må kun fjernes efter tilladelse fra byrådet, hvis deres placering er i vejen for ny kloakledning. 5 Terrænet må ikke reguleres mere end ± 0,5 m uden særlig godkendelse fra bygningsmyndigheden. Reguleringens overgange til naturligt terræn skal udføres jævnt afrundet. 6 Skråninger mod veje, stier og friarealer må højst være 1:3. Skråninger mellem private grunde i delområde I må højst være 1:2. 7 På en ejendoms ubebyggede areal, samt vej- og parkeringsarealer må der ikke oplagres både, uindregistrerede campingvogne og andre uindregistrerede køretøjer 10 Grundejerforening 1 Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige grundejere indenfor lokalplanområdet. 2 Grundejerforeningen skal oprettes, når ⅓ af alle grunde i udstykningen er solgt, eller når Byrådet kræver det. 3 Grundejerforeningens formål er at varetage drift og vedligeholdelse af private fælles veje, -stier, friarealer og øvrige fælles anliggender. 4 Det påhviler foreningen selv at udarbejde sine vedtægter, som skal godkendes af byrådet. Vedtægterne skal senest 2 måneder efter afholdelse af stiftende generalforsamling indsendes til byrådets godkendelse. 11 Forudsætning for ibrugtagen 1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er etableret de i lokalplanen forudsatte veje, parkeringspladser og friarealer. 12 Tilladelser fra andre myndigheder 1 Lokalplanområdet er omfattet af landbrugspligt, og området må ikke tages i brug til bebyggelse før landbrugspligten er ophævet af jordbrugsmyndigheden. 14

15 2 Vej- og stigennembrud af det beskyttede dige mellem delområde I og II kræver tilladelse fra Fyns Amt. Lokalplanens retsvirkninger Efter offentliggørelse af den endelig vedtagne lokalplan må ejendomme, der er omfattet af planen ifølge Lov om planlægning 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen. Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt (eller fastholdt) ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Vedtagelsespåtegning Således vedtaget af Svendborg Byråd den 11. december Dato for offentligørelse af endelig vedtagen lokalplan: den 23. december 2006 P. b. v. E. b. Jan Carlsson kontorchef I medfør af lovbekendtgørelse nr. 883 af 18. august 2004 begæres lokalplan tinglyst på de ejendomme, der er omfattet af planen jf. 2 matr. nr. 3-m Nyby By, Bregninge. Svendborg Byråd, den 23. december 2006 P. b. v. E. b. Jan Carlsson kontorchef 15

16 16

17 17

18 18

19 Bilag: Uddrag af Miljøstyrelsens vejledning om støj LeQ er det gennemsnitlige, korrigerede støjniveau i db(a) som funktion af tidsrum og områdetype. Grænseværdierne beregnes som gennemsnitsværdier over følgende tidsrum: Dagperioder kl. 7-18: De mest støjbelastede otte timer Aftenperioder kl : Den mest støjbelastede hele time Natteperioder kl. 22-7: Den mest støjbelastede halve time Enheder angives i Leq db(a), som er det gennemsnitlige, korrigerede støjniveau i db(a) som funktion af tidsrum og områdetype mandag-fredag kl lørdag kl mandag-fredag kl lørdag kl søn- og helligdage 7-22 alle dage kl Erhvervs- og industriområder maksværdi kl Erhvervs- og industriområder med forbud mod generende virksomhed, herunder til administration og facadeerhverv 3. Områder for blandet bolig og erhverv, centerområde, herunder også hoteller, kursusejendomme og lystbådehavne db(a) 4. Etageboliger db(a) 5. Boligområder for åben og lav boligbebyggelse, herunder også daginstitutioner, skoler og kirkelige formål 6. Sommerhusområder og offentligt tilgængelige, rekreative områder og særlige naturområder herunder også campingpladser og ferielejligheder db(a) db(a) 19

20 Forslag og bemærkninger til lokalplanen sendes inden (DATO) til: 20 Svendborg Kommune Teknisk Forvaltning Centrumpladsen Svendborg Svendborg Kommune Teknisk Forvaltning Centrumpladsen 7, 5700 Svendborg Tlf Fax Målforhold: 1: J.Nr. Dato Init. Godk

LOKALPLAN NR. 051.295

LOKALPLAN NR. 051.295 I~ISvendborg ~ Kommune ij~d~li -U541~ LOKALPLAN NR. 051.295 For et område mellem Bregningevej, Syrenvej, Vindeby Pilevej og Eskærvej Teknisk Forvaltning - Plan- og Udviklingsafdelingen November 1996 Hvad

Læs mere

Tvedvej. Tvedvej Avernakøvej. Lokalplan 003.385. for et butiksområde ved Tvedvej

Tvedvej. Tvedvej Avernakøvej. Lokalplan 003.385. for et butiksområde ved Tvedvej Tvedvej Tvedvej Avernakøvej Lokalplan 003.385 for et butiksområde ved Tvedvej Teknisk Forvaltning, september 2004 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en plan, hvori byrådet fastsætter bestemmelser for

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004 Indhold Lokalplan nr. 1. 4-3 for et boligområde ved Bredekildevej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens

Læs mere

Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31

Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31 Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31 For et center- og boligområde beliggende ved Ryslinge gl. kro på Rødamsvej i Ryslinge Teknisk afdeling Maj 2004 Side 1 Indholdsfortegnelse Side: Hvornår skal

Læs mere

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 225 For et område ved Rylevænget i Alsønderup Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 112 For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold.......................

Læs mere

Forslag LOKALPLAN NR. 542. Tillæg nr. 5.25 til Svendborg Kommuneplan 2005-2017. For et område ved Vindeby Pilevej

Forslag LOKALPLAN NR. 542. Tillæg nr. 5.25 til Svendborg Kommuneplan 2005-2017. For et område ved Vindeby Pilevej Forslag LOKALPLAN NR. 542 Tillæg nr. 5.25 til Svendborg Kommuneplan 2005-2017 For et område ved Vindeby Pilevej Kultur og Planlægning - Plan og GIS - december 2009 Hvad er et kommuneplantillæg Et kommuneplantillæg

Læs mere

Lokalplan nr. 9-21 for et område nordvest for Statene, Ærøskøbing.

Lokalplan nr. 9-21 for et område nordvest for Statene, Ærøskøbing. Lokalplan nr. 9-21 for et område nordvest for Statene, Ærøskøbing. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 8 Kortbilag side 12 2 Redegørelse for

Læs mere

For et kunstmuseum ved Sønderho LOKALPLAN NR. 40. Fanø Kommune

For et kunstmuseum ved Sønderho LOKALPLAN NR. 40. Fanø Kommune For et kunstmuseum ved Sønderho LOKALPLAN NR. 40 Fanø Kommune Oktober 1989 2 Lokalplan 40 Fanø Kommune FANØ KOMMUNE - LOKALPLAN NR. 40 FOR ET OMRÅDE TIL KUNSTMUSEUM VED SØNDERHO INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD

Læs mere

LOKALPLAN NR. 004.237

LOKALPLAN NR. 004.237 LOKALPLAN NR. 004.237 For et område ved Fruerstuevej SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen september 1991 Hvad er en lokalpian En lokalpian er en plan, hvori byrådet kan fastsætte

Læs mere

LOKALPLAN NR. 170. For et område ved Gadeledsvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 170. For et område ved Gadeledsvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 170 For et område ved Gadeledsvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde

Læs mere

LOKALPLAN NR. 20.20.04. Område til offentlige formål Stationspladsen i Kongerslev

LOKALPLAN NR. 20.20.04. Område til offentlige formål Stationspladsen i Kongerslev T Anmelder: Sejlflod Kommune, Stationsvej 5, 9280 Storvorde tlf.: 96 77 99 00 ORIGINAL 22542? 03 OUU0.0070 LOKALPLAN NR. 20.20.04 ORIGINAL 225390 03 0000.0070.04.20015 TÅ 400r00 K Område til offentlige

Læs mere

Udarbejdet af Teknik og Udvikling Dato: August 2000 Kontaktperson: Hanne Majgaard Nielsen Tlf. 87 58 59 19 Fax. nr. 87 58 59 88

Udarbejdet af Teknik og Udvikling Dato: August 2000 Kontaktperson: Hanne Majgaard Nielsen Tlf. 87 58 59 19 Fax. nr. 87 58 59 88 Udarbejdet af Teknik og Udvikling Dato: August 2000 Kontaktperson: Hanne Majgaard Nielsen Tlf. 87 58 59 19 Fax. nr. 87 58 59 88 GRENAA KOMMUNE LOKALPLANNR. 147 Læsevejledning Lokalplanen er opdelt i en

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN NR. 523. Kommuneplantillæg nr. 5.29. For et boligområde mellem Myrehøjvej og Svendborg Sund

Forslag til LOKALPLAN NR. 523. Kommuneplantillæg nr. 5.29. For et boligområde mellem Myrehøjvej og Svendborg Sund Forslag til LOKALPLAN NR. 523 Kommuneplantillæg nr. 5.29 For et boligområde mellem Myrehøjvej og Svendborg Sund Kultur, Plan og Erhverv Plan og GIS August 2010 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en plan,

Læs mere

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg.

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. ASSENS KOMMUNE FREDENSVEJ GRØNNEVEJ VANDVÆRKSVEJ LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ Lokalplan nr. O.75 For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. 1 Lokalplan nr. 0.75 For et boligområde ved teglværksvej,

Læs mere

Svinninge Kommune. LOKALPLAN NR. A301.1 For et område til boligbebyggelse i Kundby syd for kirken

Svinninge Kommune. LOKALPLAN NR. A301.1 For et område til boligbebyggelse i Kundby syd for kirken Svinninge Kommune LOKALPLAN NR. A301.1 For et område til boligbebyggelse i Kundby syd for kirken Skema til registrering af lokalplaner Ansvarlig myndighed Svinninge Kommune Amtsnummer 030 Kommunenummer

Læs mere

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 Lokalplan 1.15 Et boligområde på Højvangen Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 LOKALPLAN 1.15 - ET BOLIGOMRÅDE PÅ HØJVANGEN HAVEFACADE INDGANGSFACADE BJERGSTED KOMMUNE

Læs mere

Lokalplan nr. 1.4.2-1

Lokalplan nr. 1.4.2-1 Lokalplan nr. 1.4.2-1 Boligområde, Grundtvigsvej, Ikast Ikast Kommune LOKALPLAN NR. 1.4.2/1.1.1-01 IKAST BY BOLIGOMRÅDE VED GRUNDTVIGSVEJ SAMT ET OMRÅDE TIL CENTER- OG BOLIG- FORMÅL IKAST KOMMUNE OKTOBER

Læs mere

EBELTOFT KOMMUNE Lokalplan nr. 248

EBELTOFT KOMMUNE Lokalplan nr. 248 03.09.2003 EBELTOFT KOMMUNE Lokalplan nr. 248 Bøgebjerg - et område til boligbebyggelse i Ebeltoft 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan har hjemmel i Lov om Planlægning. Loven skal sikre, at en sammenfattende

Læs mere

LOKALPLAN NR. 188. For et område ved P.Mogensenvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 188. For et område ved P.Mogensenvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 188 For et område ved P.Mogensenvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

Lokalplan 252- Forslag

Lokalplan 252- Forslag 1 Lokalplan 252- Forslag Selandia Erhvervspark ved Haslevvej INDLEDNING September 2010 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks.

Læs mere

SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 86

SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 86 Lokalplan nr. 86 for et område til boligformål ved Øster Smedegårdsvej i Skjern. Udarbejdet i oktober 1998 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning, Finderupsvej 9, 6900 Skjern, 96 80 35 00. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Lokalplan nr. 5.49.B. Boligområde ved Rolighedsvej i St. Lyngby. Kommuneplantillæg nr. 4

Lokalplan nr. 5.49.B. Boligområde ved Rolighedsvej i St. Lyngby. Kommuneplantillæg nr. 4 Lokalplan nr. 5.49.B Boligområde ved Rolighedsvej i St. Lyngby Kommuneplantillæg nr. 4 27.08.2003 Lokalplan nr. 05.49.B - Rolighedsvej, St. Lyngby SKÆVINGE KOMMUNE 29.04.2003 rtammclsegård, Store Lyngby

Læs mere

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ 1 LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Tidligere Klædefabrik Lokalplanområdet omfatter ejendommen Hermann Stillingsvej 1, der har tilhørt Forsvarets Bygningstjeneste.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.6-2 for et boligområde på Klostergårdens jorder

LOKALPLAN NR. 1.6-2 for et boligområde på Klostergårdens jorder Kalundborg Kommune LOKALPLAN NR. 1.6-2 for et boligområde på Klostergårdens jorder Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2000-2012 Indhold Lokalplan nr. 1.6-2 for et boligområde på Klostergårdens jorder Indledning

Læs mere

LOKALPLAN 03-033 BOLIGOMRÅDE, STAMMEN 128-142 GISTRUP

LOKALPLAN 03-033 BOLIGOMRÅDE, STAMMEN 128-142 GISTRUP LOKALPLAN 03-033 BOLIGOMRÅDE, STAMMEN 128-142 GISTRUP AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING MAJ 2000 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier,

Læs mere

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.34. Område øst for Søndermarken. August 2002. κ κ. κ κ. κ κ. κ κ

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.34. Område øst for Søndermarken. August 2002. κ κ. κ κ. κ κ. κ κ TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.34 Område øst for Søndermarken August 2002 Lokal D lån. 1.34 For et boligområde øst for S ø rider marken.i Tølløse LOKALPLAN 1.34 FOR ET BOLIGOMRÅDE OST FOR SONDERMARKEN l TOLLOSE

Læs mere

LOKALPLAN NR. 227. For ældrecenter og ældreboliger i Grønnegade. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 227. For ældrecenter og ældreboliger i Grønnegade. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 227 For ældrecenter og ældreboliger i Grønnegade Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

Lokalplan 230- Forslag

Lokalplan 230- Forslag Lokalplan 230- Forslag Boliger ved Søbjergvej Haraldsted Sø oktober 2009 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 229. For en daginstitution ved Ålholmparken. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 229. For en daginstitution ved Ålholmparken. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 229 For en daginstitution ved Ålholmparken Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

NELLEMANN'sEFTF. LOKALPLAN NR. 4 FOR THYBORØN - HARBOØRE KOMMUNE. BOLIGOMRÅDE SYD FOR GAJSGÅRDSVEJ l HARBOØRE

NELLEMANN'sEFTF. LOKALPLAN NR. 4 FOR THYBORØN - HARBOØRE KOMMUNE. BOLIGOMRÅDE SYD FOR GAJSGÅRDSVEJ l HARBOØRE NELLEMANN'sEFTF. PRAKTISERENDE LANDINSPEKTØRER VESTERAA l. 06-134653. 9100 AALBORG LOKALPLAN NR. 4 FOR THYBORØN - HARBOØRE KOMMUNE BOLIGOMRÅDE SYD FOR GAJSGÅRDSVEJ l HARBOØRE BEKENDTGØRELSE Thyborøn-Harboøre

Læs mere

Forslag til lokalplan 02.20. For 7 ejendomme på Tinsoldaten i Vinderød

Forslag til lokalplan 02.20. For 7 ejendomme på Tinsoldaten i Vinderød Forslag til lokalplan 02.20 For 7 ejendomme på Tinsoldaten i Vinderød Juni 2013 N a t u r o g U d v ik lin g Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi

Læs mere

LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram

LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram Skanderborg Kommune 2007 Hvad er en lokalplan? I følge Lov om Planlægning skal der udarbejdes og offentliggøres en lokalplan,

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 Boligområde ved Rugagerparken Januar 2001 Lokaiplan nr. 3.86 Indhoidsfortegnelse: Redet~orelse side Lokalpianens baggrund og formål 3 Beskrivelse af lokalpianområdet 3 Lokalpianens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15 LOKALPLAN NR. 356 for et boligområde Uffesvej 3-15 HOLSTEBRO KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 356 FOR ET BOLIGOMRÅDE UFFESVEJ 3-15 INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er

Læs mere

LOKALPLAN 11.33 for 10 nye rækkehuse ved Porsvej

LOKALPLAN 11.33 for 10 nye rækkehuse ved Porsvej LOKALPLAN 11.33 for 10 nye rækkehuse ved Porsvej Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE KOMMUNE

Læs mere

Boligområde på Søndermarksvej. Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124

Boligområde på Søndermarksvej. Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124 Boligområde på Søndermarksvej Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...4 REDEGØRELSE Baggrund...5 Beskrivelse af området...5 Beskrivelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.1.23 STENLØSE FOR OMRÅDE VED H.P. HANSENSVEJ TIL FORENINGS- OG BOLIGFORMÅL

LOKALPLAN NR. 1.1.23 STENLØSE FOR OMRÅDE VED H.P. HANSENSVEJ TIL FORENINGS- OG BOLIGFORMÅL STENLØSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.1.23 STENLØSE FOR OMRÅDE VED H.P. HANSENSVEJ TIL FORENINGS- OG BOLIGFORMÅL KOMMUNEPLANTILLÆG NR 5 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012 Vedtaget endeligt af Byrådet den 25. august

Læs mere

Lokalplan nr.12.43 Blåbærhaven i Greve Strandby

Lokalplan nr.12.43 Blåbærhaven i Greve Strandby Greve Kommune Lokalplan nr.12.43 Blåbærhaven i Greve Strandby Lokalplan nr. 12.43 er vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget den 5. januar 2015. Indholdsfortegnelse Redegørelse Side 1 Forhold til anden planlægning

Læs mere

Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr. Lokalplan nr. 270 B/F-01 April 2008

Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr. Lokalplan nr. 270 B/F-01 April 2008 Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr April 2008 Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den detaljerede plan, der fastlægger, hvordan et område skal benyttes. Lokalplaner

Læs mere

LOKALPLAN NR. 022 FOR ET OMRADE TIL SKOLEFORMÅL VED GRØNNEDALSVEJ

LOKALPLAN NR. 022 FOR ET OMRADE TIL SKOLEFORMÅL VED GRØNNEDALSVEJ LOKALPLAN NR. 022 FOR ET OMRADE TIL SKOLEFORMÅL VED GRØNNEDALSVEJ M.V. SKANDERBORG KOMMUNE 1982 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS

Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS Lokalplanområdets beliggenhed i Hals HALS KOMMUNE JUNI 2000 INDHOLD HVAD ER EN LOKALPLAN?...II LÆSEVEJLEDNING...II REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANENS BAGGRUND...

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Lejeboliger i Sdr. Sejerslev ved Præstevænget

HØJER KOMMUNE. Lejeboliger i Sdr. Sejerslev ved Præstevænget HØJER KOMMUNE Lokalplan 02.12.01 Lejeboliger i Sdr. Sejerslev ved Præstevænget Vedtaget: 08.10.1985 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk E-mail:

Læs mere

Lokalplan 027-707. Forslag. Boligområde på Skalbakken i Ørsted. Med kommuneplantillæg nr. 45 til kommuneplan 2005-2017 for Rougsø Kommune

Lokalplan 027-707. Forslag. Boligområde på Skalbakken i Ørsted. Med kommuneplantillæg nr. 45 til kommuneplan 2005-2017 for Rougsø Kommune TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 027-707 Boligområde på Skalbakken i Ørsted Med kommuneplantillæg nr. 45 til kommuneplan 2005-2017 for Rougsø Kommune Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59

Læs mere

Lokalplan 10-84 Boligområde i Jyderup Nord

Lokalplan 10-84 Boligområde i Jyderup Nord Lokalplan 10-84 Boligområde i Jyderup Nord TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

LOKALPLAN 124. For Gyvelholm, Furesøvej 61 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 124. For Gyvelholm, Furesøvej 61 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 124 For Gyvelholm, Furesøvej 61 i Virum bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen.................... 1 Lokalplanens indhold........................ 2 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune)

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 029-707 Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 87 59

Læs mere

Lokalplan nr. 9-20 for et område syd for Vråvejen, Ærøskøbing.

Lokalplan nr. 9-20 for et område syd for Vråvejen, Ærøskøbing. Lokalplan nr. 9-20 for et område syd for Vråvejen, Ærøskøbing. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 8 Kortbilag side 12 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, GJØL

LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, GJØL LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, AABYBRO KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANREDEGØRELSE... 3 INDLEDNING / BESKRIVELSE... 3 BAGGRUND OG FORMÅL... 4 TILLADELSER I ØVRIGT... 5 SAMMENHÆNG

Læs mere

LOKALPLAN NR. 5.03 BOLIGBEBYGGELSE PÅ HØRBY FÆRGEKRO

LOKALPLAN NR. 5.03 BOLIGBEBYGGELSE PÅ HØRBY FÆRGEKRO LOKALPLAN NR. 5.03 BOLIGBEBYGGELSE PÅ HØRBY FÆRGEKRO Teknisk Afdeling April 2002 1 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks.

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Plejecenter Solvang, Ore LOKALPLAN NR. B - 15.2. Pris kr. 20,-

VORDINGBORG KOMMUNE. Plejecenter Solvang, Ore LOKALPLAN NR. B - 15.2. Pris kr. 20,- VORDINGBORG KOMMUNE BOR N CHS VEJ E T OLE G O N R Æ E V V E S U N D V E J N Y V E J T JØ R N E J LOKALPLAN NR. B - 15.2 Plejecenter Solvang, Ore Vordingborg april 2002 Pris kr. 20,- Om kommune- og lokalplaner

Læs mere

LOKALPLAN 13.14.01 FREDERIKSHAVN KOMMUNE

LOKALPLAN 13.14.01 FREDERIKSHAVN KOMMUNE LOKALPLAN 13.14.01 FREDERIKSHAVN KOMMUNE LOKALPLAN KOKTVEDVEJ 121 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord.3 Hvad er en lokalplan?.... 4 Lokalplaners indhold... 4 Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte... 4 Lovgrundlag...

Læs mere

LOKALPLAN 07-005 GUG ØST, FJORD BLINK AFD. 16 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-005 GUG ØST, FJORD BLINK AFD. 16 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-005 GUG ØST, FJORD BLINK AFD. 16 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE --- - ------- - ---- ---- --- --- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Side 1.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 165. Skovskolen i Nødebo. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 165. Skovskolen i Nødebo. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 165 Skovskolen i Nødebo Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

Lokalplan 215.1. Lokalplan for ældreboliger i Rødbyhavn. Lokalplanområde

Lokalplan 215.1. Lokalplan for ældreboliger i Rødbyhavn. Lokalplanområde Lokalplan 215.1 Lokalplan for ældreboliger i Rødbyhavn Havnegade K H Kofoedsvej Færgevej Lokalplanområde Skolegade Jernbanegade Nordre Kaj 19. december 2005 Indholdsfortegnelse Lokalplanens formål...2

Læs mere

Vordingborg Kommune. Forslag til. Lokalplan E 16.05.01 Dagligvarebutik m.v. på Ny Esbjergvej, Præstø

Vordingborg Kommune. Forslag til. Lokalplan E 16.05.01 Dagligvarebutik m.v. på Ny Esbjergvej, Præstø Vordingborg Kommune Forslag til Lokalplan E 16.05.01 Dagligvarebutik m.v. på Ny Esbjergvej, Præstø Januar 2010 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder målsætninger

Læs mere

Lokalplan nr. 2.10 For et område ved Smedegade i Lohals

Lokalplan nr. 2.10 For et område ved Smedegade i Lohals Lokalplan nr. 2.10 For et område ved Smedegade i Lohals Tillæg nr. 12 til Tranekær Kommuneplan 2000 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en

Læs mere

Lokalplan 33. For et boligområde ved Ryvejen i Hårby

Lokalplan 33. For et boligområde ved Ryvejen i Hårby Lokalplan 33 For et boligområde ved Ryvejen i Hårby Teknisk fowa I tn i ng September 1999 Lokalplan 33 for et område til boligformål i Hårby Indhold Illustrationsplan, side 3 Redegarelse, 4 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 13.20 Bofællesskab og institution for autister

LOKALPLAN 13.20 Bofællesskab og institution for autister LOKALPLAN 13.20 Bofællesskab og institution for autister Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes.

Læs mere

Teknisk anlæg Fjernvarmeværk i Kværndrup FORSLAG

Teknisk anlæg Fjernvarmeværk i Kværndrup FORSLAG Teknisk anlæg Fjernvarmeværk i Kværndrup FORSLAG vforslag Lokalplan 2010-21 Offentlighedsperiode Lokalplanforslaget er offentligt fremlagt i 8 uger fra den: 25. december 2010 til den 19. februar 2011 Indsigelser,

Læs mere

for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade

for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-9407 for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanforslaget omfatter et ældre centerområde med gode muligheder

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden.

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden. DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51 for et område ved Wiedergarden. INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Lokalplanens redegørelse side 4 Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 328 LOKALPLAN NR. 328 BOLIGOMRÅDE PÅ ENERGIVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE

Lokalplan 328 LOKALPLAN NR. 328 BOLIGOMRÅDE PÅ ENERGIVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE LOKALPLAN NR. 328 BOLIGOMRÅDE PÅ ENERGIVEJ ULLERSVEJ NYVANGSVEJ VIDARSVEJ FRIGGSVEJ ENERGIVEJ Lokalplan 328 EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Planen går ud på 42 nye boliger kan opføres på arealet

Læs mere

HVALSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 77

HVALSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 77 HVALSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 77 MAJ 2001 BOLIGOMRÅDE PÅ TOLSKOVVEJ, KR. HVALSØ INDHOLDSFORTEGNELSE: Redegørelse for lokalplanen side Baggrund for lokalplanforslaget 2 Hvad er en lokalplan? 2 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 265. for et erhvervsområde ved Milnersvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 265. for et erhvervsområde ved Milnersvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 265 for et erhvervsområde ved Milnersvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

OTTERUP KOMMUNE LOKALPLAN O-B2/03. Boligejendom Stadionvej 27

OTTERUP KOMMUNE LOKALPLAN O-B2/03. Boligejendom Stadionvej 27 OTTERUP KOMMUNE LOKALPLAN O-B2/03 Boligejendom Stadionvej 27 LOKALPLAN O-B2/03 Boligejendom Stadionvej 27 i OTTERUP BY PRIS 50 KR. INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG TIL LOKALPLAN SIDE 2 BILAG A Kort beskrivelse

Læs mere

VEJLE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING LOKALPLAN NR. 59 FOR ET OMRÅDE VED BRYGGERVANGEN

VEJLE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING LOKALPLAN NR. 59 FOR ET OMRÅDE VED BRYGGERVANGEN VEJLE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING LOKALPLAN NR. 59 FOR ET OMRÅDE VED BRYGGERVANGEN JUNI 1983 INDLEDNING Dette hæfte indeholder lokalpian for et område ved Bryggervangen, Bredballe. Hensigten med at udarbejde

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet Indholdsfortegnelse INDLEDNING Offentlig fremlæggelse og vedtagelse REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanområdet HIDTIDIG PLANLÆGNING Regionplanlægningen Kommuneplanlægningen Byplanvedtægter og lokalplaner

Læs mere

LOKALPLAN 05-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1979

LOKALPLAN 05-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1979 LOKALPLAN 05-005 RIEKKEHUSE - FILLIPPAVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1979 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E REDEGøRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens forhold til øvrig

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for en ny boligbebyggelse i Søndervig

Lokalplan nr. 93 for en ny boligbebyggelse i Søndervig Lokalplan nr. 93 for en ny boligbebyggelse i Søndervig INDHOLD LOKALPLANENS REDEGØRELSE... 1 Lokalplanens baggrund... 1 Offentlig fremlæggelse... 1 Lokalplanområdet... 2 Planens formål og indhold... 2

Læs mere

LOKALPLAN NR. B 51.30.01

LOKALPLAN NR. B 51.30.01 LOKALPLAN NR. B 51.30.01 FOR DØGNINSTITUTION PÅ FRØRUPVEJ 34A ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2002 2 Indholdsfortegnelse Lokalplan nr. B 51.30.01 Lokalplanens redegørelse. Side Lokalplanens baggrund

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Lokalplan nr. 41.20 1. Lokalplanens formål 2. Område og zonestatus 3. Områdets anvendelse 4. Udstykninger 5.

Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Lokalplan nr. 41.20 1. Lokalplanens formål 2. Område og zonestatus 3. Områdets anvendelse 4. Udstykninger 5. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Lokalplan nr. 41.20...3 1. Lokalplanens formål...3 2. Område og zonestatus...3 3. Områdets anvendelse...3 4. Udstykninger...4 5. Vej, sti og parkeringsforhold...4

Læs mere

Hvad er en lokalplan?

Hvad er en lokalplan? Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, fx om : - anvendelse - udstykning - vej- og stiforhold - placering og udformning af bebyggelsen

Læs mere

L OKALPLAN ET BOLIG -, CENTER - OG VÆRKSTEDSOMRADE. for VED NYRAD BYCENTER. (Lokalplan nr. B-102.2 i Vordingborg kommune) VORDINGBORG 1984

L OKALPLAN ET BOLIG -, CENTER - OG VÆRKSTEDSOMRADE. for VED NYRAD BYCENTER. (Lokalplan nr. B-102.2 i Vordingborg kommune) VORDINGBORG 1984 L OKALPLAN for ET BOLIG -, CENTER - OG VÆRKSTEDSOMRADE VED NYRAD BYCENTER (Lokalplan nr. B-102.2 i Vordingborg kommune) VORDINGBORG 1984 DELVIST AFLYST Pris 20.00 kr. AFLYSNING Lokalplan nr. B - 102.2,

Læs mere

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev.

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev. Til modtagere af lokalplanforslag O-201.1. Rådhuset Postboks 200 4760 Vordingborg T. 55 36 36 36 F. 55 36 27 00 www.vordingborg.dk Journalnr. 2008-30204 Torben Andersen +45 55 36 24 21 TA@vordingborg.dk

Læs mere

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt.

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt. VORDINGBORG KOMMUNE N RINGRIDDERVEJ FISKEBÆKPARKEN FISKEBÆKGÅRDSVEJ LOKALPLAN NR. B-201.1 Boligområde ved Fiskebækgårdsvej, Ørslev Vordingborg december 2006 Lokalplanlægning Planloven indeholder bestemmelser

Læs mere

~LOKALPLAN NR~e.1.3 FOR :0~ÆK BY. ØRBÆK KOMMUNE

~LOKALPLAN NR~e.1.3 FOR :0~ÆK BY. ØRBÆK KOMMUNE LOKALPLAN NRe.1.3 FOR :ÆK BY. ØRBÆK KOMMUNE flidholdet AF LOKALPLANFORSLLGET Lokaiplanen omfatter et Ørbæk by.. område beliggende ved Åvænget i Lokalplanen fastlægger, at der på arealet skal opføres 9

Læs mere

Lokalplan nr. 1.137 for boligområdet. Steenbjerg, Christiansfeld by. Teknisk Afdeling, maj 2006 Lindegade 58 6070 Christiansfeld

Lokalplan nr. 1.137 for boligområdet. Steenbjerg, Christiansfeld by. Teknisk Afdeling, maj 2006 Lindegade 58 6070 Christiansfeld Lokalplan nr. 1.137 for boligområdet Steenbjerg, Christiansfeld by Teknisk Afdeling, maj 2006 Lindegade 58 6070 Christiansfeld I Indholdsfortegnelse Lokalplan nr. 1.137... 3 Lokalplanens indhold... 3 Om

Læs mere

LOKALPLAN NR. 102 Hårlev Nord I

LOKALPLAN NR. 102 Hårlev Nord I LOKALPLAN NR. 102 Hårlev Nord I Stevns Kommune Lokalplan 102 Hårlev Nord 1 Indledning Kommunalbestyrelsen har på sit møde d. 23. august 2007 endeligt vedtaget Lokalplan nr. 102 i Hårlev, Stevns Kommune.

Læs mere

Lokalplan 1018-13/2001-12-17. Indledning

Lokalplan 1018-13/2001-12-17. Indledning Indledning 1 Lokalplanområdets beliggenhed Baggrund og formål 1 Bestemmelser 2 1 Formål 2 2 Område (og zonestatus) 2 3 Områdets anvendelse 2 4 Udstykninger 2 5 Veje og stier 3 6 Ledningsanlæg 3 7 Bebyggelsens

Læs mere

Lokalplan nr. 84 For område til ferie og fritidsformål ved Rudkøbing Skudehavn

Lokalplan nr. 84 For område til ferie og fritidsformål ved Rudkøbing Skudehavn Lokalplan nr. 84 For område til ferie og fritidsformål ved Rudkøbing Skudehavn Tillæg nr. 10 til kommuneplan 2001 Hvad er en lokalplan Ifølge lov om planlægning har Byrådet pligt til at udarbejde en lokalplan,

Læs mere

o o o og, Q ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal " ~ "' Ugertøse Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse

o o o og, Q ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal  ~ ' Ugertøse Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse HVIDEBÆK KOMMUNE o o o og, Q ~,,, /, V' km ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal " ~ "' \" Ugertøse " Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse Indholdsfortegnelse Redegørelse Planens forhold til anden planlægning:

Læs mere

STRUER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 202 FOR ET OMRÅDE TIL KØRETEKNISK GO-KART BANE M.M. VED LINDTORP.

STRUER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 202 FOR ET OMRÅDE TIL KØRETEKNISK GO-KART BANE M.M. VED LINDTORP. STRUER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 202 FOR ET OMRÅDE TIL KØRETEKNISK GO-KART BANE M.M. VED LINDTORP. HVAD ER EN LOKALPLAN? Ifølge Lov om planlægning har Byrådet pligt til at udarbejde en lokalplan, før der gennemføres

Læs mere

LOKALPLAN 152 FOR EN SOMMERHUSUDSTYK- NING VED SORTEBÆRVEJ PLAN- OG VEJAFDELINGEN OKTOBER 2001 1.400 P 00 K

LOKALPLAN 152 FOR EN SOMMERHUSUDSTYK- NING VED SORTEBÆRVEJ PLAN- OG VEJAFDELINGEN OKTOBER 2001 1.400 P 00 K Anmelder: Grenaa Kommune Teknik og Udvikling Torvet 3, 8500 Grenaa Telefon: 87 58 59 60 LOKALPLAN 152 FOR EN SOMMERHUSUDSTYK- NING VED SORTEBÆRVEJ PLAN- OG VEJAFDELINGEN OKTOBER 2001 ORIGINAL 018581 01

Læs mere

LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST

LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST NUUP KOMMUNEA FORVALTNINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ FEBRUAR 2000 VEJLEDNING En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, stier, veje o.s.v.

Læs mere

Lokalplan nr. 133. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling April 2002. Nyborg Friskole

Lokalplan nr. 133. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling April 2002. Nyborg Friskole Lokalplan nr. 133 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling April 2002 Nyborg Friskole 1 Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund... 4 Lokalplanens indhold... 5 Forhold til anden planlægning...

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 135 BOLIGOMRÅDET ELLEGÅRDEN I ULLERØD

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 135 BOLIGOMRÅDET ELLEGÅRDEN I ULLERØD HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 135 BOLIGOMRÅDET ELLEGÅRDEN I ULLERØD GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan nr.

Læs mere

Lokalplan 42. For et område ved Højsletten og Rørløkken i Herlev. Teknisk Forvaltning, Plan & Byg

Lokalplan 42. For et område ved Højsletten og Rørløkken i Herlev. Teknisk Forvaltning, Plan & Byg Lokalplan 42 For et område ved Højsletten og Rørløkken i Herlev Teknisk Forvaltning, Plan & Byg - REDEGØRELSE - Lokalplan I følge planloven skal der tilvejebringes en lokalplan, når det er nødvendigt for

Læs mere

M a r i a g e r K o m m u n e M.1.55. Mariager Camping

M a r i a g e r K o m m u n e M.1.55. Mariager Camping M a r i a g e r K o m m u n e M.1.55. Mariager Camping INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE... 5 Indledning... 7 1. Lokalplanens område... 7 2. Lokalplanens formål... 8 3. Lokalplanens indhold... 8 4. Lokalplanens

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE. Lokalplan nr. 374. Lokalplan for et område ved Vesterbrogade i Holstebro. (Etageboliger mellem Helgolandsgade og jernbanen)

HOLSTEBRO KOMMUNE. Lokalplan nr. 374. Lokalplan for et område ved Vesterbrogade i Holstebro. (Etageboliger mellem Helgolandsgade og jernbanen) HOLSTEBRO KOMMUNE Lokalplan nr. 374 Lokalplan for et område ved Vesterbrogade i Holstebro (Etageboliger mellem Helgolandsgade og jernbanen) Offentligt bekendtgjort den 29. januar 2003 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Videbæk i september 1996 J.nr. 27-11 -70

Videbæk i september 1996 J.nr. 27-11 -70 Videbæk i september 1996 J.nr. 27-11 -70 Rev. i januar 1997. NR. 70 For et blandet område ved Nr. Vi u m vej i Troldhede Videbæk Kommune Tillæg nr. 20 til Videbæk kommuneplan Lokalplan nr. 70 for et blandet

Læs mere

Lokalplan 2.29 Klitmøller

Lokalplan 2.29 Klitmøller Lokalplan 2.29 Klitmøller Område ved Ajs Mølls Vej Lokalplan godkendt d. 6. juli 2000 Indhold: Redegørelse Baggrund for udarbejdelse af lokalplanen Lokalplanens formål Lokalplanområdet Lokalplanens forhold

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 088 REDEGØRELSE

INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 088 REDEGØRELSE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 088 REDEGØRELSE Lokalplanområdet l Lokalplanens baggrund og formål l Lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til anden planlægning 2 Lokalplanens retsvirkninger 5

Læs mere

Parkvej. - et område til boligog institutionsformål. Lokalplan F52 ERGVEJ PANDEBJERGVEJ. Amtsgården FJORDVEJ KIRSTINEBERGPARKEN PARKVEJ

Parkvej. - et område til boligog institutionsformål. Lokalplan F52 ERGVEJ PANDEBJERGVEJ. Amtsgården FJORDVEJ KIRSTINEBERGPARKEN PARKVEJ Parkvej - et område til boligog institutionsformål Lokalplan F52 ERGVEJ PANDEBJERGVEJ Amtsgården FJORDVEJ KIRSTINEBERGPARKEN PARKVEJ Hvad er en lokalplan? Tilvejebringelse Byrådet står for tilvejebringelse

Læs mere

LOKALPLAN 15.O7 20 rækkehuse i Tune landsby

LOKALPLAN 15.O7 20 rækkehuse i Tune landsby LOKALPLAN 15.O7 20 rækkehuse i Tune landsby Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. Dansk Scanning

Læs mere

LOKALPLAN 4-01 Samsøvej, boliger

LOKALPLAN 4-01 Samsøvej, boliger LOKALPLAN 4-01 Samsøvej, boliger KØGE KOMMUNE 1978 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 4-01 SAMSØVEJ REDEGØRELSE. LOKALPLANENS FORHOLD TIL ØVRIG PLANLÆG- NING FOR OMRÅDET Områdets beliggenhed Dispositionsplan Nærværende

Læs mere