4. FORSLAG TIL STRATEGI FOR FREMTIDENS BOLIGER TIL ÆLDRE Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4. FORSLAG TIL STRATEGI FOR FREMTIDENS BOLIGER TIL ÆLDRE Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede:"

Transkript

1 4. FORSLAG TIL STRATEGI FOR FREMTIDENS BOLIGER TIL ÆLDRE Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede: 1. at 1-værelses ældreboliger fortrinsvist anvendes som boliger til sociale målgrupper, 2. at den nuværende kapacitet af ældreboliger ikke øges, 3. at der arbejdes videre med, at målgruppen til fjerdedelsregels-boligerne udvides med ældre, der har akut behov for en bolig, 4. at der stilles krav til boligers indretning og forberedelse til nye teknologiske hjælpemidler med henblik på at kunne fungere som bolig for ældre med fysiske handicaps indgår i kommuneplanarbejdet og i udarbejdelse af konkrete lokalplaner, 5. at der nedsættes en arbejdsgruppe med ad hoc inddragelse af Ældrerådet og Handicaprådet til at udvikle løsninger og modeller for, hvordan tilgængeligheden til boligmassen på Frederiksberg bedst fremmes, 6. at tage Handicaprådets og Ældrerådets bemærkninger i øvrigt til orientering. Udvalget ønskede, at forvaltningen vender tilbage med en evaluering af strategien primo 2013, herunder en fornyet vurdering af de økonomiske forudsætninger for etablering af nybyggeri til ældre som ustøttet byggeri. BESKRIVELSE AF SAGEN 1. behandling af sagen (møde den 19. september 2011) By- og Miljøudvalget, Socialudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget drøftede på møder den 19. september 2011, at den nuværende kapacitet af ældreboliger ikke øges, at støtte KL forslag om at nybyggeri til ældre opføres i privat regi som ustøttet byggeri samt at krav til boliger til indretning og forberedelse til nye teknologiske hjælpemidler med henblik på at kunne fungere som bolig for ældre med fysiske handicaps indgår i kommuneplanarbejdet og i udarbejdelse af konkrete lokalplaner. Endvidere drøftede udvalgene, at der arbejdes videre med at 1-værelses ældreboliger fremover anvendes som boliger til sociale målgrupper samt at undersøge muligheden for at anvende de almennyttige boliger til ældre med akutte behov for en bolig. Endelig besluttede udvalgene, at videresende sagen til høring i Ældrerådet og Handi-caprådet og at sagen efter høring i rådene og kortlægning af ledige 1-værelses boliger samt hensigtsmæssige almennyttige boliger igen foreligges udvalget til endelig beslutning om strategien for fremtidens boliger til ældre. Ved udvalgsbehandlingerne tog alle udvalgene sagen til 1. behandling. Socialudvalget ønskede sagen suppleret med en redegørelse af antallet af husvildeboliger samt en opgørelse af i hvilket omfang de benyttes. Sundheds- og Omsorgsudvalget ønskede en redegørelse af økonomien i KL s forslag om, at nybyggeri til ældre opføres i privat regi som ustøttet byggeri. Udvalget ønskede endvidere en dokumentation af ældres ønske til at bo i ejerbolig. Husvildeboliger Forvaltningen kan oplyse, at der i kommunens egne ejendomme er 676 husvildeboliger. Endvidere

2 kan oplyses, at husvildeboligerne udnyttes fuldt ud. Udover de 676 husvildeboliger, har kommunen efter lov om almene boliger anvisningsret til hver 4. ledige lejlighed i de almene boligforeninger. Denne lovbestemte ret gælder i forhold til ca almennyttige familieboliger ud af de i alt ca almennyttige boliger i Frederiksberg Kommune. Anvisningsretten til hver 4. almene bolig benyttes i videst muligt omfang, men lejligheder med en høj husleje kan i mange tilfælde ikke anvendes til husvilde, fordi de boligsøgende ikke har et indkomstgrundlag til at betale huslejen. For tiden er der 40 boligsøgende, der venter på en husvildebolig. Økonomien i nybyggeri til ældre opført i privat regi Ældreboliger kan opføres som almene boliger fx af kommunen eller en selvejende organisation eller som private ustøttede boliger. Kommunen har ikke selv mulighed for at etablere nye ældreboliger. Efter de kommunale tilsynsmyndigheders praksis er en kommune som udgangspunkt afskåret fra at påtage sig opgaver i relation til boligforsyningen, medmindre der er lovhjemmel hertil. Som anført i den seneste halvårsredegørelse over ventetid til ældreboliger, som blev forelagt udvalget ved møde den 22. august 2011 er der for tiden intet behov for at udvide antallet af ældreboliger idet, ventetiden på en bolig er forholdsvis kort for borgere der ikke har specifikke ønsker. Ved 1. behandling af nærværende indstilling blev der forespurgt til økonomien i KL s forslag om, at nybyggeri til ældre opføres i privat regi som ustøttet byggeri. Forvaltningen kan hertil oplyse, at KL i deres ældrepolitiske oplæg peger på, at den private sektor skal have en større rolle når der skal bygges nye ældre- og plejeboliger, og at lovgivningen bør ændres, så det bliver mere attraktivt for private virksomheder at bygge plejeboliger. Der er for nærværende ikke er skabt særlige muligheder for offentlig finansiering i forbindelse med etablering af private ældreboliger. Når nybyggeri opføres af private investorer som ustøttet byggeri, gælder der ikke begrænsninger i størrelsen af grund- og byggeudgifter, sådan som der gør efter rammebeløbet for støttet byggeri efter lov om almene boliger. Det betyder, at de samlede omkostninger til grundkøb og til opførelse af byggeriet er fuldt afhængige af markedsvilkårene på det konkrete tidspunkt. Såfremt nybyggeriet opføres som private udlejningsboliger, vil huslejen i de nybyggede lejligheder tage udgangspunkt i de samlede udgifter og alene være begrænset af markedets efterspørgsel. Dette betyder, at lejen ikke fastsættes efter reglerne om omkostningsbestemt leje, men til en markedsleje, som er sat i forhold til kvalitet og beliggenhed. Udgangspunktet for byggeri i privat regi er derfor, at investoren skal have et økonomisk incitament til at finansiere og opføre byggeriet, dvs. at byggeriet skal kunne udlejes til en leje, der forrenter investeringen. Denne leje skal omvendt have en størrelse, som kan tiltrække lejere inden for målgruppen. Det er derfor væsentligt, at investorer opfører nybyggeri i samarbejde med ældreorganisationerne og bygger boliger der tilgodeser de ældres ønsker og behov. Dette kan for eksempel være ældre kollektiver eller seniorboliger med særlige faciliteter og aktiviteter beregnet for ældre.

3 Dokumentation af ældres ønske til at bo i ejerbolig Ældre Sagen har i deres fremtidsstudie undersøgt, hvordan de ældre ønsker at bo i fremtiden. Den overordnede konklusion på fremtidsstudiet er, at størstedelen af de ældre ønsker at blive boende i deres nuværende bolig. Undersøgelsen dækker hele Danmark, men er ikke udspecificeret for de enkelte kommuner. Ældre Sagen har dog fremstillet data specifikt for Hovedstadsområdet. I nedenstående tabel fremgår resultatet af respondenternes besvarelser på følgende spørgsmål: Hvordan vil du helst bo som ældre? Landsplan Hovedstaden Antal personer Hele landet (Pct.) Hovedstaden (Pct.) Nuværende bolig 66 % 65 % Mindre, mere praktisk bolig 29 % 24 % Bofællesskab 8 % 13 % Ældre- eller plejebolig 4 % 4 % Sommerhus/kolonihavehus 5 % 6 % Bolig i udlandet 5 % 6 % Andet 3 % 4 % Ved ikke 2 % 2 % Kilde: Tal indhentet fra Ældre Sagen i forbindelse med notatet: Fremtidsstudiet Ældre er glade for deres bolig Opgørelsen ovenfor viser, at størstedelen af de ældre ønsker at blive boende i deres nuværende bolig. På landsplan har 66 pct. af de adspurgte svaret, at de helst vil bo i deres nuværende bolig når de bliver ældre, og i hovedstadsområdet gælder det for 65 pct. af de adspurgte. Det er forvaltningens opfattelse, at samme tendens også gør sig gældende i Frederiksberg Kommune. Ved at sammenholde hvordan de ældre helst vil bo, med de boligformer der findes i Frederiksberg Kommune, kan det vurderes hvorvidt de ældre ønsker at blive boende i en ejerbolig.

4 Nedenstående tabel viser netop de boligformer der findes i Frederiksberg Kommune. Der er i 2011 cirka husstande i Frederiksberg Kommune, fordelt på nedenstående boligformer: Boligform Procentvis andel Ejerboliger (2009) 49% Almennyttige boliger (2009) 11% Andelsboliger (2010) 3% Plejeboliger (2011) 2% Ældreboliger (2011) 3% Andet* 32% *Andet = alm. lejeboliger, ungdomsboliger mm. Kilde: Kommunefakta.dk Tabellen viser en klar overvægt af ejerboliger (49 pct.) i Frederiksberg Kommune. Forvaltningen forventer, at de ældre i Frederiksberg Kommune er interesserede i, at blive boende i deres nuværende boliger, hvilket i halvdelen af tilfældene vil være en ejerbolig og i en tredjedel af tilfældene en lejebolig. Anvendelse af 1-værelses boliger til sociale målgrupper Forvaltningen kan oplyse, at der i 2011 har været et intensivt arbejde med at udleje 1-værelses ældreboliger til sociale målgrupper og enlige forsørgere, i de tilfælde, hvor der ikke har været ældre på ventelisten der ønskede disse boliger. De små boliger er dog udlejet til sociale målgrupper som ikke selv har kunnet finde sig en bolig på boligmarkedet. Pr. 1. december 2011 er alle 1-værelses ældreboliger udlejet til enten ældre eller til sociale målgrupper. Forvaltningen forventer at der også fremover vil være fuld udnyttelse af de ledige 1-værelses ældreboliger. Det er derfor ikke længere er aktuelt at arbejde videre med muligheden for ommærkning eller udvidelse af anvisningsaftalerne for de 1-værelses boliger til for eksempel unge eller studerende. Anvendelse af almennyttige familieboliger til ældre med akutte behov Kommunen har i dag anvisningsret efter almenboligloven til hver fjerde almennyttige bolig, men denne anvisningsret udnyttes ikke fuldt ud. Derfor kunne målgruppen til disse fjerdedelsregelsboliger udvides med ældre der har akut behov for en bolig. Boligerne er som oftest store og handicapegnet med elevator i jordplan. De lever derfor op til de ældres behov i mange år fremover. Forvaltningen har kortlagt kommunens almennyttige boliger samt opgjort deres egnethed som udlejningsboliger til ældre, herunder bebyggelsernes tilgængelighed i form af elevator i jordplan samt antallet af værelser. Det samlede overblik fremgår af nedenstående tabel. Tabellen viser de almene familieboliger med anvisningsret efter fjerdedelsregelen. Boligerne er opdelt efter antallet af lejemål med og uden elevator samt antallet af værelser.

5 Med elevator Uden elevator Total 1-værelse 2-værelser eller derover 1-værelse 2-værelser eller derover Familieboliger (med 25 pct anvisningsret) I kommunen er der almennyttige familieboliger. Af disse boliger har lejemål god tilgængelighed med elevator i jordplan og der findes både store 2-værelsesboliger og 3- værelsesboliger, som netop efterspørges af de ældre. Fordelen ved fremover at gøre brug af velegnede boliger i disse bebyggelser er, at det kan ske uden at anvende kommunale kroner til nyeller ombygninger af de nuværende ældreboligbebyggelser. Det vil dog kræve en ommærkning eller særskilt beslutning i kommunalbestyrelsen om udlejning af familieboligerne til ældre. Der vil endvidere være behov for en prioritering af boligerne i forhold til anvisningen til husvilde. I vedlagte bilag findes en uddybende opgørelse af de almene byggerier med kommunal anvisningsret fordelt efter boligselskab samt udspecificeret for de enkelte bebyggelser. Derudover har kommunen af historiske årsager også aftale med Frederiksberg Boligfond om anvisning af ledige lejemål, selvom der ikke er tale om almen bolig. Kommunen kan, ud over den anvisningsret, der ligger med de almene boligselskaber, også aftale en mulig anvisning med private boligejere, men dette er kun udnyttet med Frederiksberg Boligfond. Aftalen er historisk betinget og det er anført i boligfondens vedtægter, at de skal medvirke hertil. Det vurderes, at de private boligejere næppe vil være indstillet på at indgå en frivillig aftale med kommunen om udlejning af deres lejemål. Høring af sagen i Handicaprådet og Ældrerådet Forvaltningen har sendt sagen til administrativ høring i Handicap- og Ældrerådet. I nedenstående skema følger rådenes bemærkninger til sagen, samt forvaltningens kommentarer hertil. Handicaprådets bemærkninger Forvaltningens kommentarer Handicaprådet bemærker, at det er vigtigt, at der reageres rettidigt i forhold til den ældreudvikling, der indtræder i løbet af de kommende 10 år. En periode på ca. 10 år er meget kort tid i forhold til at forbedre tilgængelighed til boligmassen. Nybyggeri vil der næppe blive ret meget af i en så kort periode. Forvaltningen foreslår, at der arbejdes med at anvende de almennyttige boliger med god tilgængelighed til ældre med behov for en bolig. Handicaprådet bemærker, at ombygning og etablering af kørestolsegnet tilgængelighed i eksisterende beboelsesbygninger bliver det afgørende middel til at forberede Forvaltningen foreslår, at mulighederne for at stille krav til boligers indretning og forberedelse til nye teknologiske hjælpemidler med henblik på at kunne

6 tilgængeligheden i boligmassen. fungere som bolig for ældre med fysiske handicaps indgår i kommuneplanarbejdet og i udarbejdelse af konkrete lokalplaner. Handicaprådet bemærker, at installation af elevatorer og løfteplatforme i sig selv altid er relativt kostbart, hvorfor lønsomheden bliver størst i etageejendomme, hvor et større antal boliger bliver gjort tilgængelige på én gang ved installation af en enkelt elevator. Forvaltningen har ingen bemærkninger hertil. Men da alle lejligheder ikke samtidig fraflyttes, virker installationen først på længere sigt. Handicaprådet savner økonomiske incitamenter, der kan få husejerne til at foretage bygningsforbedringer i form af installation af elevatorer og løfteplatforme. Muligheden for at etablere økonomiske incitamenter, der kan få husejerne til at foretage bygningsforbedringer i form af elevatorer og løfteplatforme er særdeles begrænsede. I det oplæg til strategi for byfornyelsen på Frederiksberg, som behandles i By- og Miljøudvalget primo 2012 er det angivet, at såfremt flere ansøgninger opfylder kriterierne for at få tildelt byfornyelsesstøtte, lægges der ved udvælgelsen vægt på, om ansøgningen indeholder forslag om etablering af elevatorer. Der kan ikke ydes byfornyelsesstøtte til udgiften til etablering af elevatorer. Udgiften behandles som en forbedringsudgift, der finansieres gennem huslejeforhøjelse. Mulige initiativer til at opnå, at der etableres elevatorer og trappelifte i private udlejningsejendomme er vejledninger, kampagner og andre generelle foranstaltninger, herunder fokus på at standardisere og billiggøre ombygningen af ejerboliger ved installation af trappelifte mv. Kommunen har ikke indflydelse på

7 ombygning af ejerboliger ved installation af trappelifte mv., når ombygningen foregår i privat regi. Det kan endvidere oplyses, at der i de fremtidige lokalplaner kan indskrives krav vedrørende indretning af ældre- og handicapegnede boliger i den eksisterende boligmasse. Handicaprådet bemærker, at byfornyelse sammen med andre lignende større tiltag er en mulighed, som bør udnyttes i forbindelse med at foretage bygningsforbedringer. Forvaltningen er enig heri. Handicaprådet efterspørger forvaltningens vurdering af, hvad der kan gøres for at standardisere og billiggøre ombygning af ejerboliger i forbindelse med installation af løfteplatforme og trappelifte mv. fra kommunens side? Forvaltningen kan oplyse, at Grundejernes Investeringsfond (GI) har støttet et udviklingsprojektet om etablering af minielevatorer. Projektformålet var at forbedre tilgængeligheden i eksisterende boligetageejendomme til glæde for bl.a. ældre, gangbesværede, mobile kørestolsbrugere og børnefamilier. Målet var at gøre det lettere at etablere mindre elevatorer i eksisterende boligejendomme, hvor det ikke er muligt at opfylde de gældende rammebetingelser for etablering af elevatorer, og projektet fokuserede bl.a. på at hjælpe bygherrer, tekniske rådgivere og kommunale byggemyndigheder med at håndtere de såkaldte ombygningsbestemmelser i bygningsreglementet ved at tilvejebringe samlet og let tilgængelig viden om emnet. På findes svar på, hvor i boligen en minielevator kan etableres, hvad det koster, barrierer og

8 eksempler på, hvordan udfordringerne er løst, heriblandt 3 eksempler i ejendomme på Frederiksberg. Under den gældende lovgivning findes ikke mulighed for, at kommunen kan yde støtte til private ejendommes etablering af elevatorer dog med undtagelse af evt. muligheder for individuel støtte til konkrete borgere efter servicelovens 116. Handicaprådet bemærker, at kommunens anvisningsret til tilgængelige boliger lejligheder med elevator til jordniveau bør reserveres for borgere med en funktionsnedsættelse, der har behov for sådanne lejligheder. Inden for den almene boligsektor er det muligt at indgå aftaler med de almene boligselskaber om, at ledige boliger skal udlejes efter særlige kriterier fx til boligsøgende borgere med funktionsnedsættelse, og dermed er det muligt at reservere almene familieboliger med elevator til jordniveau til borgere med en funktionsnedsættelse, der har behov for sådanne lejligheder. Handicaprådet er særdeles interesseret i hele problematikken om ældreboliger og medvirker gerne til en fortsat drøftelse af denne. Forvaltningen finder det hensigtsmæssigt, at nedsætte en arbejdsgruppe vedr. fremtidens boliger til ældre på Frederiksberg, hvor temaet bedre private boliger sættes på dagsordenen. Handicaprådet bemærker, at notatet er et godt oplæg hertil, men bemærker at der kan være behov for at nedsætte en arbejdsgruppe, som skal arbejde videre med at finde løsninger og udvikle modeller for, hvordan man bedst fremmer tilgængeligheden til boligmassen på Frederiksberg. Handicaprådet bemærker, at notatet bør udbygges til en minirapport, der munder ud i en egentlig handlingsplan, som anviser egnede løsninger. Arbejdsgruppen foreslås nedsat af Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet med deltagelse af By- og Miljøområdet for at kunne dække faglighed omkring bygningsmæssige forhold og pleje og omsorg. Endvidere inddrages Ældrerådet og Handicaprådet samt eventuelt eksterne konsulenter ad hoc. I et kommissorium for en sådan arbejdsgruppe skal formålet nøje beskrives

9 Handicaprådet har endvidere bemærket, at en forhandling med ejendomsselskaberne måske ville være en god idé for at få afdækket mulighederne. herunder arbejdsgruppens opgave i relation til at beskrive den videre proces, den eksterne kommunikation og evt. forhandlinger med private ejendomsselskaber og -ejere med henblik på at opnå, at såvel den eksisterende som den kommende boligmasse på Frederiksberg fremtidssikres svarende til befolkningssammensætningen og de behov, der knytter sig dertil. Ældrerådets bemærkninger Forvaltningens kommentarer Ældrerådet ønsker at få belyst de økonomiske udfordringer ved nybyggeri til ældre opført af private bygherrer. Ældrerådet mener, som KL, at der er behov for nytænkning på ældreboligområdet og plejeboligområdet, og at en mulighed for at skabe rum for nytænkning er at fjerne forhindringerne for at få private entreprenører og fonde på banen. Forvaltningen kan oplyse, at KL i deres ældrepolitiske oplæg peger på, at den private sektor skal have en større rolle når der skal bygges nye ældre- og plejeboliger, og at lovgivningen bør ændres, så det bliver mere attraktivt for private virksomheder at bygge plejeboliger. Forvaltningen kan endvidere oplyse at der for nærværende ikke er skabt særlige muligheder for offentlig finansiering i forbindelse med etablering af private ældreboliger. Ældrerådet ønsker at understrege, hvor vigtigt det er at arbejde for, at der kommer elevatorer i alt nyt og moderniseret byggeri og gradvis også i alt eksisterende etagebyggeri. Frederiksberg er den by i Danmark hvor relativt flest boliger er placeret i etageejendomme, og det er et stort tilgængelighedsproblem, at der ikke er elevatorer i en meget stor del af Forvaltningen kan oplyse, at det i Kommuneplan 2010 i rammebestemmelserne er beskrevet som en forudsætning, at der ved indretning af taglejligheder i bygninger over to etager etableres elevator, hvis der ikke i forvejen er elevator til etagen umiddelbart under tagboligen. Dog kan der dispenseres fra kravet efter forudgående høring af Handicaprådet. Denne bestemmelse er i

10 ejendommene. overensstemmelse med Bygningsreglementets bestemmelser. Det kan endvidere oplyses, at der i de fremtidige lokalplaner kan indskrives krav vedrørende indretning af ældre- og handicapegnede boliger i den eksisterende boligmasse. Sagen har endvidere været til høring i By- og Miljøområdet. By- og Miljøområdets høringssvar vedlægges som bilag. Sammenfattende kan forvaltningen anbefale følgende strategi for fremtidens boliger til ældre. Frederiksberg Kommune vil i fremtiden opleve et øget antal ældre, herunder at de ældre lever længere og med tiden også får færre og mindre funktionsnedsættelser. Hertil kommer at de ældre ønsker større boliger og samtidig ofte også at bevare et ejerforhold til boligen. Denne fremtidige udvikling kræver, at kommunen fremadrettet tilpasser boligmassen til den ældre befolknings efterspørgsel. På den baggrund anbefaler forvaltningen følgende strategiske spor for fremtidens boliger til ældre: Såfremt der skal etableres nybyggeri til ældre skal dette ske i privat regi som ustøttet byggeri, der skal arbejdes med, at målgruppen for de almene familieboliger med en fjerdedel kommunal anvisningsret udvides med ældre der har akut behov for bolig, der skal stilles krav til boligers indretning og forberedelse til nye teknologiske hjælpemidler. Både i kommuneplanarbejdet og i udarbejdelse af konkrete lokalplaner, der skal udvikles modeller og løsningsmuligheder for hvordan tilgængeligheden til boligmassen på Frederiksberg bedst fremmes. Forvaltningen anbefaler således, i tråd med KL s holdning, at der anvendes andre løsninger end opførelse af nye kommunale ældreboliger for at tilgodese det fremtidige boligbehov. Forvaltningen er enig i KL s holdning om, at de private aktører skal mere på banen ved nybyggeri, for at tilgodese de ældres ønsker til fremtidens boliger. Det er vigtigt, at skabe et mere mangfoldigt ældreboligmarked med større og dermed dyrere boliger, der kan imødekomme den ældre befolknings fremtidige efterspørgsel på boliger. Forvaltningens kortlægning af de almene familieboliger med 25 procents kommunal anvisningsret viser endvidere, at der findes boliger der alle har to værelser eller mere og elevator i bebyggelsen og de lever således op til de krav til størrelse og tilgængelighed, som kommunens ældre stiller til en bolig. Forvaltningen anbefaler på den baggrund, at der arbejdes videre med at anvende en del af de egnede almennyttige boliger til ældre med behov for en ældrebolig. Dog med udgangspunkt i en prioritering af boligerne i forhold til anvisningen til husvilde familier og særlige målgrupper som hjemløse, flygtninge og beboere der skal genhuses i forbindelse med byfornyelsesprojekter.

11 KL s holdning er desuden, at der ved nybyggeri og ved ombygninger bør fokuseres på at anvende ny og velafprøvet velfærdsteknologi, i form af f.eks. automatiske dør- og vinduesåbnere samt intelligente køleskabe, hvilket vil være et væsentligt bidrag til, at ældre kan klare sig i eget hjem længst muligt. Forvaltningen anbefaler, i tråd med KL s oplæg, at kommunen også fremover har et stort fokus på at skabe intelligente boliger med ny og velafprøvet velfærdsteknologi. Endelig anbefaler forvaltningen, at der bevares det fokus kommunen allerede har i dag på krav til tilgængelighed. Herunder at der i kommuneplanarbejdet og i udarbejdelsen af konkrete lokalplaner indgår krav til boligers indretning og forberedelse til nye teknologiske hjælpemidler med henblik på at kunne fungere som bolig for ældre med fysiske handicaps. Afslutningsvis anbefaler forvaltningen, at der nedsættes en arbejdsgruppe, som skal arbejde videre med at finde løsninger og udvikle modeller for, hvordan man bedst fremmer tilgængeligheden til boligmassen på Frederiksberg. Forvaltningen anbefaler, at Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet samt By- og Miljøområdet deltager i en sådan arbejdsgruppe med ad hoc inddragelse af Ældrerådet og Handicaprådet samt eventuelt eksterne konsulenter. MØDEARK FRA UDVALGSMØDE DEN 19. SEPTEMBER 2011 Beskrivelse af sagen: Sundheds- og Omsorgsudvalget har i møder den 22. november 2010 og den 24. januar 2011 behandlet indstilling om tilpasning af ældreboligkapacitet. I den forbindelse har forvaltningen oplyst, at man i sammenhæng med redegørelse om ventetid på ældreboliger for 1. halvår af 2011 vil forelægge en sag om den fremtidige ældreboligkapacitet. Heri vil også indgå KL og andres anbefalinger om alternative løsninger end kommunale ældreboliger for at tilgodese de ældre borgeres boligbehov i fremtiden. Kommunen har til ældre med akutte boligbehov anvisningsret til værelseslejligheder, værelseslejligheder, værelseslejligheder og 19 4-værelseslejligheder. Ifølge ventelisteopgørelsen pr. 1. juli 2011 er der forholdsvis kort ventetid på at få en bolig, hvorfor der ikke for tiden er behov for flere boliger. Forvaltningen har i dag vanskeligt ved, at udleje de ledige 1-værelses ældreboliger som er på omkring 40 kvm også selvom de nu også tilbydes de enlige forsørgere. Der vil være stor efterspørgsel på disse boliger fra studerende og sociale målgrupper. Der er for tiden et meget stort behov for boliger til sociale målgrupper, hvilket fremgår af masterplanen for disse målgrupper. Det foreslås derfor, at der arbejdes videre med muligheden for ommærkning eller udvidelse af anvisningsaftalerne for de 1-værelses boliger til de sociale målgrupper. På sigt vil der i givet fald så udgå værelses boliger fra ældre bolig kapaciteten. Forvaltningen har udarbejdet vedlagte notat over fremtidens efterspørgsel på ældreboliger, for at vurdere efterspørgslen på sigt. Det fremgår af notatet, at udviklingen i antallet af ældre er stigende, og at de ældre i fremtiden vil leve længere. Den nuværende og kommende generations ældre vil helst blive boende i deres egen bolig, og de stiller større og større krav til deres bolig. De efterspørger flere kvadratmeter, boliger af høj kvalitet med god tilgængelighed og beliggenhed, samt at boligen er fremtidssikret, med ny og velafprøvet velfærdsteknologi f.eks. automatiske dørog vinduesåbnere.

12 For at tilgodese den kommende generation af ældres ønsker til fremtidens boliger er det nærliggende at overveje en øget anvendelse af de almennyttige boliger til de ældre. Dette kunne ske ved at anvise ældre til almene boliger, som med de nuværende retningslinjer indgår til opfyldelse af kommunens forpligtelser over for husvilde familier. I kommunen er der ca almennyttige boliger. En del af disse bebyggelser har god tilgængelighed med elevator i jordplan og har både store 2-værelsesboliger og 3-værelsesboliger, som efterspørges af enlige og ægtepar. Fordelen ved fremover at gøre brug af velegnede boliger i disse bebyggelser er, at det kan ske uden at anvende kommunale kroner til ny- eller ombygninger af de nuværende ældreboligbebyggelser. Det vil kræve en ommærkning eller særskilt beslutning i kommunalbestyrelsen om udlejning til ældre. Kommunen har i dag anvisningsret efter almenboligloven til hver fjerde almennyttige bolig, men udnytter i perioder ikke denne anvisningsret fuldt ud. Derfor kan en mindre del af denne kvote bruges til, at tilbyde ældre en bolig der lever op til deres behov, idet der dog vil være behov for en prioritering i forhold til anvisningen til husvilde familier. Konsekvensen ved at udnytte en større kvote af de almennyttige boliger vil være, at kommunen skal garantere for at dække tomgangshusleje og istandsættelsesudgifter, som ikke kan dækkes af boligindskuddet. Tomgangshuslejen dækkes dog højest i en periode svarende til opsigelsesfristen, hvis en bolig indenfor kvoten ikke benyttes. Disse udgifter kan evt. finansieres ved at undgå tomgangshusleje for et tilsvarende antal 1-værelsesældreboliger. Især ønsket om at få større ældreboliger peger på nødvendigheden af andre løsninger end de nuværende støttede boliger efter ældreboligloven, som typisk er på omkring 65 kvm. KL s holdning hertil har de anført i vedlagte inspirationsoplæg. Det fremgår her, at de private aktører skal mere på banen ved nybyggeri for at tilgodese de ældres ønsker til fremtidens boliger. Det er vigtigt at skabe et mere mangfoldigt ældreboligmarked med større og dermed dyrere boliger. Endvidere fremgår, at der skal være andre løsninger end kommunale ældreboliger for at tilgodese de ældres boligbehov. KL anfører, at de ældre i højere grad ønsker at få større boliger og ofte også at bevare et ejerforhold til boligen. Det gør det nærliggende at overveje, om byggeriet af ældre- og plejeboliger skal være en kommunal opgave i samme omfang som i dag. KL finder det væsentligt, at man ved alt nybyggeri og ombygninger på ældreområdet, i størst muligt omfang anvender ny og velafprøvet velfærdsteknologi. Herved kan der skabes intelligente boliger, hvor f.eks. automatiske dør- og vinduesåbnere samt intelligente køleskabe indgår, hvilket vil være et væsentligt bidrag til, at ældre kan klare sig i eget hjem længst muligt. KL s inspirationsoplæg er vedlagt som bilag. Forvaltningen anbefaler på den baggrund, at der ikke opføres nye kommunalt støttede ældreboliger uden servicearealer til ældre, som har nedsat funktionsevne. Men, hvis der skal opføres nybyggeri, bør det være privat, ustøttet byggeri der også kan tilgodese de ældres krav og behov. I tråd med KL s oplæg, vil forvaltningen også fremover have et stort fokus på at skabe intelligente boliger med ny og velafprøvet velfærdsteknologi. Samtidig vil man bevare det fokus kommunen allerede har i dag på krav til tilgængelighed. Herunder skal det overvejes om forvaltningen skal stille krav om yderligere tilgængelighed i forbindelse med tildeling af byfornyelsesmidler, opførelse af bygninger og udarbejdelse af nye lokalplaner.

13 Det øgede antal ældre i fremtiden, herunder at de ældre lever længere og med tiden også får mindre funktionsnedsættelser, stiller krav til, om visitationskriterierne skal skærpes for at dæmme op for efterspørgslen efter ældreboliger, eller om boligerne primært bør være til ældre med et eller flere handicap. Forvaltningen vil i forbindelse med halvårsredegørelserne over ventetid til ældreboliger følge udviklingen i efterspørgslen. Hvis ventetiden stiger markant - til henholdsvis 1 år for 2-værelsesboliger og til 2 år for 3-værelsesboliger - vil forvaltningen fremstille mulige løsningsforslag til afhjælpning heraf. Det foreslås endvidere, at sagen sendes til høring i Ældrerådet og Handicaprådet, inden der tages endelig beslutning om den fremtidige strategi for boliger til ældre og den fremtidige boligkapacitet. Til brug for udvalgets endelige beslutning vil forvaltningen ligeledes fremsende en oversigt over ledige 1-værelses lejligheder, som har stået tomme i 2010 og 2011 samt udgifterne til tomgangshusleje herved. Endvidere vil man kortlægge de almennyttige boligers egnethed til ældre, herunder antal boliger på 65 kvm eller derover og med elevator i jordplan. ØKONOMI Der er ingen økonomiske konsekvenser forbundet med denne indstilling. Såfremt der i øget omfang fremover skal indgås anvisningsaftaler med de almennyttige boligselskaber, vil det betyde, at der skal afsættes et budgetbeløb til tomgangshusleje og istandsættelsesudgifter. Forvaltningen kan ikke pege på finansiering herpå. BORGMESTERPÅTEGNING Nej. BEHANDLING Sundheds- og Omsorgsudvalget, Socialudvalget og By- og Miljøudvalget. Sundheds- og Omsorgsudvalget tog sagen til en 1. behandling, idet udvalget ønskede at få belyst økonomien i KL s forslag om, at nybyggeri til ældre opføres i privat regi som ustøttet byggeri og en dokumentation af ældres ønske til at bo i ejerbolig. Socialudvalget tog sagen til en 1. behandling, idet udvalget ønskede at få be-lyst antallet af husvildeboliger og i hvilket de benyttes. By- og Miljøudvalget tog sagen til en 1. behandling på møde den 19. september 2011

Notat. Til Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet. Fremtidens boliger for ældre

Notat. Til Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet. Fremtidens boliger for ældre Notat Til Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Sagsbeh: BG Journalnr: 2011-2938 ESDHnr.: 23. november 2011 By- og Miljøområdet Fremtidens boliger for ældre Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Dette notat om fremtidens efterspørgsel på ældreboliger vil indeholde følgende temaer:

Dette notat om fremtidens efterspørgsel på ældreboliger vil indeholde følgende temaer: Notat Fremtidens efterspørgsel på ældreboliger 21. juli 2011 Sagsbeh: SINI Sagsnr.: 2011-37872/3 Emnenr.: 9.5.99 Dokumentnr.: 2011-229900 Sundheds- og Omsorgsafdelingen Frederiksberg kommune har i dag

Læs mere

Opfølgning på handlingsplan for boligplacering af flygtninge i Aalborg Kommune

Opfølgning på handlingsplan for boligplacering af flygtninge i Aalborg Kommune Punkt 10. Opfølgning på handlingsplan for boligplacering af flygtninge i Aalborg Kommune 2014-002592 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, i samarbejde med Familie- og Socialforvaltningen, at byrådet

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Eventuelt salg af kommunale ældreboliger i Allerød Kommune

NOTAT. Allerød Kommune. Eventuelt salg af kommunale ældreboliger i Allerød Kommune NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 04. december 2013 Sekretariatet Eventuelt salg af kommunale ældreboliger

Læs mere

Generel boliganvisning i Frederikssund

Generel boliganvisning i Frederikssund Generel boliganvisning i Frederikssund Kommune Baggrund I forbindelse med kommunalt igangsat projekt vedrørende beskrivelse og analyse af Frederikssund Kommunes indsats for flygtninge i et fremadrettet

Læs mere

Opfølgning på handleplan for boligplacering af flygtninge i Aalborg Kommune

Opfølgning på handleplan for boligplacering af flygtninge i Aalborg Kommune Punkt 13. Opfølgning på handleplan for boligplacering af flygtninge i Aalborg Kommune 2014-002592 By- og Landskabsforvaltningen fremsender til By- og Landskabsudvalgets orientering opfølgning på handleplan

Læs mere

Behovsanalyse, almene boliger i Auning 2016

Behovsanalyse, almene boliger i Auning 2016 Behovsanalyse, almene boliger i Auning 2016 3. maj 2016 SPJrådgivning Lergravsvej 53, 2300 København S Telefon: +45 21 44 31 29 spj@spjraadgivning.dk www.spjraadgivning.dk CVR-nr. 32 60 26 81 Bank: Lån

Læs mere

NOTAT. Permanente boliger til flygtninge i Køge Kommune pr. 16. august 2015. Regler

NOTAT. Permanente boliger til flygtninge i Køge Kommune pr. 16. august 2015. Regler NOTAT Dato Social- og Sundhedsforvaltningen Sekretariat og Økonomi Permanente boliger til flygtninge i Køge Kommune pr. 16. august 2015 Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge www.koege.dk Nærværende notat sammenfatter

Læs mere

Indsatskatalog for boligområdet i Næstved Kommune 2016

Indsatskatalog for boligområdet i Næstved Kommune 2016 Indsatskatalog for boligområdet i Næstved Kommune 2016 1 Indhold Ældre og handicapegnet bolig....3 Omsorgsbolig...5 Plejebolig...8 Skærmede boliger / demensboliger....11 2 Kvalitetsstandard 1. Hvad er

Læs mere

Retningslinjer. Elevatormanual. Etablering af elevator i eksisterende etageejendomme

Retningslinjer. Elevatormanual. Etablering af elevator i eksisterende etageejendomme Retningslinjer Elevatormanual Etablering af elevator i eksisterende etageejendomme 1 Frederiksberg Kommune By- og Miljøområdet Bygge-, Plan- og Miljøafdelingen Rådhuset 2000 Frederiksberg Tlf. 3821 4120

Læs mere

Formålet med dette notat er at fastlægge en strategi for, hvordan kommunen ønsker at udmønte grundkapital i årene 2016-2019.

Formålet med dette notat er at fastlægge en strategi for, hvordan kommunen ønsker at udmønte grundkapital i årene 2016-2019. Notat Almene boliger - udmøntning af ny grundkapital Formålet med dette notat er at fastlægge en strategi for, hvordan kommunen ønsker at udmønte grundkapital i årene 2016-2019. 1. Bagrund Furesø Kommune

Læs mere

Socialudvalget 2008-09 L 164 Bilag 1 Offentligt

Socialudvalget 2008-09 L 164 Bilag 1 Offentligt Socialudvalget 2008-09 L 164 Bilag 1 Offentligt Folketingets Socialudvalg Ministeren Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 13. marts 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk Til Socialudvalgets

Læs mere

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening REFERAT Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening Dato: 2. februar 2012 *) Mødested: Økonomistaben, Ubby Rådhus, Hovedgaden 62, 4490 Jerslev Deltagere: Boligorganisationen: Bestyrelsesformand

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Referat Åben dagsorden Økonomiudvalget 20142017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 12:15 Mødet afsluttet: kl. 12:35 Mødested: Ekstraordinært Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus

Læs mere

Kommunen modtager årligt et antal flygtninge. Flygtningene fordeles blandt landets kommuner ud fra landstal. Antal forløb primo

Kommunen modtager årligt et antal flygtninge. Flygtningene fordeles blandt landets kommuner ud fra landstal. Antal forløb primo NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Midlertidig og varig boligplacering af flygtninge og andre med akut boligbehov

Læs mere

Betænkning afgivet af Udvalget for Videnskab og Teknologi den 20. maj 2010. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Udvalget for Videnskab og Teknologi den 20. maj 2010. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 205 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Udvalget for Videnskab og Teknologi den 20. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om teknologioverførsel m.v. ved

Læs mere

Bilag 1 Baggrundsinformationer til temadrøftelse om boliger og døgnpladser til voksne med handicap, sindslidelse og udsatte borgere

Bilag 1 Baggrundsinformationer til temadrøftelse om boliger og døgnpladser til voksne med handicap, sindslidelse og udsatte borgere Bilag 1 Baggrundsinformationer til temadrøftelse om boliger og døgnpladser til voksne med handicap, sindslidelse og udsatte borgere Indhold 1. Ventelister og ventetid: Behov for kapacitetsudvidelse...

Læs mere

Notat. boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere. Indhold. 1. Kommunal anvisning til boliger i almene boligafdelinger

Notat. boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere. Indhold. 1. Kommunal anvisning til boliger i almene boligafdelinger Notat Boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd offentliggjorde den 15. september 2015 rapporten Hjemløshed i Danmark 2015. Af rapporten fremgår det,

Læs mere

Status på udviklingen af ældre- og plejeboligområdet. Plankonferencen 2017

Status på udviklingen af ældre- og plejeboligområdet. Plankonferencen 2017 Status på udviklingen af ældre- og plejeboligområdet Plankonferencen 2017 Hvad er ældre- og plejeboliger? Ældrebolig: En bolig til borgere, der på grund af nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne, har

Læs mere

Bilag 2. Løsning af akutte boligbehov omkring studiestart på tværs af kommunegrænser mulige regionale løsningsmodeller.

Bilag 2. Løsning af akutte boligbehov omkring studiestart på tværs af kommunegrænser mulige regionale løsningsmodeller. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 2. Løsning af akutte boligbehov omkring studiestart på tværs af kommunegrænser mulige regionale løsningsmodeller. Kommunens

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T +45 72 20 50 00

Læs mere

Slots- og Ejendomsstyrelsen

Slots- og Ejendomsstyrelsen Slots- og Ejendomsstyrelsen 22.12.2006 SES Uddybning og supplement af statens tilbud til Christianias beboere af 26. september 2006 om udmøntning af fremtidige organisations- og ejerformer på Christianiaområdet

Læs mere

Notat vedr. økonomien i projekterne vedr. midlertidige boliger til flygtninge

Notat vedr. økonomien i projekterne vedr. midlertidige boliger til flygtninge Hjørring Kommune Notat Økonomistaben, Økonomisk Forvaltning 3.juni 2016 Side 1. Notat vedr. økonomien i projekterne vedr. midlertidige boliger til flygtninge Nærværende notat vil gennemgå beregninger af

Læs mere

Inspirationsmateriale til aftaler om udlejning mellem kommuner og boligorganisationer

Inspirationsmateriale til aftaler om udlejning mellem kommuner og boligorganisationer November 2015 Inspirationsmateriale til aftaler om udlejning mellem kommuner og boligorganisationer Titel: Der formuleres en titel, som understreger, at parterne med aftaleindgåelsen forpligter sig til

Læs mere

Bilag 4. til indstilling om evaluering af Boligstrategi for unge og studerende i København 2012 2014.

Bilag 4. til indstilling om evaluering af Boligstrategi for unge og studerende i København 2012 2014. Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 4. til indstilling om evaluering af Boligstrategi for unge og studerende i København 2012 2014. Retningslinjer for udlejning

Læs mere

BoligBarometret. 4. udgave 2012. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor

BoligBarometret. 4. udgave 2012. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor BoligBarometret Almene boliger i Vejle Kommune 4. udgave 212 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor Forord I Vejle Kommune er der samlet fem almene boligorganisationer AAB, ØsterBo, boligselskaber

Læs mere

Tale ved SFI s konference 'På kanten af boligmarkedet'

Tale ved SFI s konference 'På kanten af boligmarkedet' Tale ved SFI s konference 'På kanten af boligmarkedet' 17. november 2011 At have en bolig i et godt og trygt miljø vil jeg tro er en selvfølge for de fleste af os, der er her i dag. Men det er det ikke

Læs mere

Velfungerende boligområder NYE BOLIGSOCIALE VÆRKTØJER

Velfungerende boligområder NYE BOLIGSOCIALE VÆRKTØJER Velfungerende boligområder NYE BOLIGSOCIALE VÆRKTØJER BY- OG BOLIGMINISTERIET SLOTSHOLMSGADE 1, 3. SAL 1216 KØBENHAVN K TFL: 33 92 61 00 OKTOBER 2000 FOTOS: THOMAS TOLSTRUP, BILLEDHUSET, FORSIDEN, S.13

Læs mere

BoligBarometret. 2. udgave 2013. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor

BoligBarometret. 2. udgave 2013. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor BoligBarometret Almene boliger i Vejle Kommune 2. udgave 213 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor Indhold De almene boliger i Vejle Kommune... 3 1. Befolkningsudviklingen i Vejle Kommune...

Læs mere

Reservation af ungdomsboliger til udvekslingsstuderende

Reservation af ungdomsboliger til udvekslingsstuderende KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 5. til indstilling om evaluering af Boligstrategi for unge og studerende i København 2012-2014. Reservation af ungdomsboliger

Læs mere

Diagrammer fordelt pr. boligorganisation fra 2013 til 2015:

Diagrammer fordelt pr. boligorganisation fra 2013 til 2015: 1 13. april 2016 Boliganvisningen/38410 1. Anvisninger fordelt pr. boligorganisation 2. Lejetab 3. Tab ved fraflytning (istandsættelsesudgifter) 4. Nybyggeri og helhedsplaner 5. Konklusion 6. Baggrund

Læs mere

Principper for boligplacering af flygtninge i Horsens Kommune 2015

Principper for boligplacering af flygtninge i Horsens Kommune 2015 Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 00.10.00-P21-1-15 Dato: 23.3.2015 Principper for boligplacering af flygtninge i Horsens Kommune 2015 På grund af det ekstraordinære store

Læs mere

Kvalitetsstandard for plejeboliger og midlertidigt ophold i Odense Kommune.

Kvalitetsstandard for plejeboliger og midlertidigt ophold i Odense Kommune. Den 25/10 2011 Jr. nr.: 2007/36556 Kvalitetsstandard for plejeboliger og midlertidigt ophold i Odense Kommune. Hvem kan få en plejebolig? Du kan få en plejebolig, hvis du har et stort behov for både støtte,

Læs mere

Af Anker, J.; Christensen, I; Romose, T.S. & T.B. Stax 1

Af Anker, J.; Christensen, I; Romose, T.S. & T.B. Stax 1 DE ALMENE BOLIGER OG ANSVARET FOR DE SVAGESTE Af Anker, J.; Christensen, I; Romose, T.S. & T.B. Stax 1 Boligorganisationernes Landsforening har i forlængelse af debatten om et evt. salg af de almene boliger

Læs mere

Boligplacering af flygtninge spørgeskemaundersøgelse blandt udvalgte kommuner, december 2015 januar 2016. Aalborg Odense Køge Horsens Næstved

Boligplacering af flygtninge spørgeskemaundersøgelse blandt udvalgte kommuner, december 2015 januar 2016. Aalborg Odense Køge Horsens Næstved Sagsnr. 15.20.00-P35-3-12 Cpr. Nr. Dato 10-2-2016 Navn Sagsbehandler Joan Irene Larsen Boligplacering af flygtninge spørgeskemaundersøgelse blandt udvalgte kommuner, december 2015 januar 2016 Adspurgte

Læs mere

Prognose for flygtningeboliger - april 2016

Prognose for flygtningeboliger - april 2016 Sagsnr. 03.25.00-P07-1-15 Cpr. Nr. Dato 27-04-2016 Navn Sagsbehandler Bent Norman Hummelmose Prognose for flygtningeboliger - april 2016 Nedenstående tabel er en prognose for de midlertidige boliger til

Læs mere

Sag Lejetab ældreboliger Sagsnr. 07/3761 Initialer SusRas. Åben sag

Sag Lejetab ældreboliger Sagsnr. 07/3761 Initialer SusRas. Åben sag Sag Lejetab ældreboliger Sagsnr. 07/3761 Initialer SusRas Åben sag Resumé I forbindelse med budgetforlig 16. september 2010 er et af opmærksomhedspunkter B2011 om en samlet administration af ældreboliger/udlejningsboliger

Læs mere

Aftalen er gældende indtil en eller begge parter opsiger den med 3 måneders varsel til den 1. i måneden. - Se dog 9.

Aftalen er gældende indtil en eller begge parter opsiger den med 3 måneders varsel til den 1. i måneden. - Se dog 9. Udlejningsaftale (med fleksibel udlejning) mellem: Boligselskabet for Høng og Omegn LBF-: 0953 og Kalundborg Kommune Ikrafttrædelse Aftalen er gældende med virkning fra den 01.01.2013. Aftalen erstatter

Læs mere

Jeg anerkender, at det er en udfordring at sikre unge studerende en bolig i uddannelsesbyerne.

Jeg anerkender, at det er en udfordring at sikre unge studerende en bolig i uddannelsesbyerne. Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 512 Offentligt Talepapir Arrangement: UUI alm. del, samrådsspørgsmål Æ Hvornår: 19. april 2016 DET TALTE ORD GÆLDER

Læs mere

Afrapportering. Sammenhængende indsats på boligområdet i Aalborg Kommune

Afrapportering. Sammenhængende indsats på boligområdet i Aalborg Kommune Afrapportering Sammenhængende indsats på boligområdet i Aalborg Kommune 1 Baggrund Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen oplever i flere sammenhænge tiltagende udfordringer med at boligplacere en række

Læs mere

Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet

Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet 30. november 2007 (Opdateret 24. november 2010) Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet INTRODUKTION TIL VEJLEDNINGEN I forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2006

Læs mere

Tekst: Adgangen til kvalificeret arbejdskraft i hele landet er en forudsætning for vækst og udvikling.

Tekst: Adgangen til kvalificeret arbejdskraft i hele landet er en forudsætning for vækst og udvikling. Udlændinge- og Integrationsudvalget 2016-17 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 175 Offentligt Talepapir Arrangement: UUI alm. del - samrådsspørgsmål AL Hvornår: Den 29.september. Kl. 10.00-10.45 DET

Læs mere

Almene boliger i Danmark

Almene boliger i Danmark Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del Bilag 144 Offentligt Velfærdspolitisk Analyse Almene boliger i Danmark Almene boliger er udbredte i hele landet, og på landsplan bor 17 pct.

Læs mere

Åben. Orientering: Opfølgning på handleplan for boligplacering af flygtninge

Åben. Orientering: Opfølgning på handleplan for boligplacering af flygtninge Beslutningsdokument Familie- og Socialudvalget Mødet den 13.02.2015 Åben Punkt 8. Orientering: Opfølgning på handleplan for boligplacering af flygtninge 2014-42050 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Læs mere

Administrativ strategi for udmøntning af boligplacering af flygtninge

Administrativ strategi for udmøntning af boligplacering af flygtninge Administrativ strategi for udmøntning af boligplacering af flygtninge Byrådet vedtog i maj 2008 Integrationspolitikken for Skanderborg Kommune. Overordnet fremgår følgende Politiske visioner og udviklingsmål:

Læs mere

NOTAT: Analyse af mulighederne for et privat botilbud til udviklingshæmmede i Roskilde

NOTAT: Analyse af mulighederne for et privat botilbud til udviklingshæmmede i Roskilde Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 206493 Brevid. 1389483 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 2 3 mettese@roskilde.dk NOTAT: Analyse af mulighederne for et privat botilbud til udviklingshæmmede

Læs mere

Y 2.2 Støttet byggeri Omfatter offentlig støtte til opførelse af almene familie- og ungdomsboliger samt støttede private andelsboliger.

Y 2.2 Støttet byggeri Omfatter offentlig støtte til opførelse af almene familie- og ungdomsboliger samt støttede private andelsboliger. &9(+)8316à()&=*362=)7)3+9(:-/-2+ &IWOVMZIPWIEJSQVÅHIXWEQXQÅPKVYTTI Det overordnede mål for bevillingens aktiviteter er, at kommunen altid skal være leveringsdygtig af byggemodnet jord til såvel bolig-

Læs mere

privat boligudlejning under lup

privat boligudlejning under lup privat boligudlejning under lup 82 En meget blandet sektor. Sådan lyder karakteristikken fra civilingeniør og økonom Hans Skifter Andersen, når han skal beskrive den private udlejningssektor i Danmark.

Læs mere

Handleplan for boligplacering af flygtninge.

Handleplan for boligplacering af flygtninge. Punkt 9. Handleplan for boligplacering af flygtninge. 2014-42050. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget samt Beskæftigelsesudvalget godkender At nyankomne flygtninge

Læs mere

Del 3: Statistisk bosætningsanalyse

Del 3: Statistisk bosætningsanalyse BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 3: Statistisk bosætningsanalyse -Typificeringer Indholdsfortegnelse 1. Befolkningen generelt... 2 2. 18-29 årige... 2 3. 30-49

Læs mere

Vejen Kommunes Boligpolitik

Vejen Kommunes Boligpolitik Vejen Kommunes Boligpolitik Godkendt af Vejen Byråd den. (Udkast ver. den 30. juni 2016) 1 Indhold Indledning... 2 Bredt sammensat boligmasse... 3 Almene familieboliger... 4 Boliger til særlige målgrupper...

Læs mere

Indstilling. Deltagelse i frikommunenetværk. Til Magistraten Fra Sociale forhold og Beskæftigelse Dato 18. maj 2016

Indstilling. Deltagelse i frikommunenetværk. Til Magistraten Fra Sociale forhold og Beskæftigelse Dato 18. maj 2016 Indstilling Til Magistraten Fra Sociale forhold og Beskæftigelse Dato 18. maj 2016 Deltagelse i frikommunenetværk 1. Resume By & Bolig, MSB, har i samarbejde med Randers, Favrskov, København, Roskilde

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

Møde med boligorganisationerne 2. november 2015

Møde med boligorganisationerne 2. november 2015 GLADSAXE KOMMUNE Byrådssekretariatet Den 26. oktober 2015 Møde med boligorganisationerne 2. november 2015 Svar på spørgsmål fra boligorganisationerne i Gladsaxe Kommune J. nr. 00.01.00G01 1 Spørgsmål fra

Læs mere

Aftalen er gældende indtil en eller begge parter opsiger den med 3 måneders varsel til den 1. i måneden. - Se dog 9.

Aftalen er gældende indtil en eller begge parter opsiger den med 3 måneders varsel til den 1. i måneden. - Se dog 9. Udlejningsaftale (med fleksibel udlejning) mellem: Boligselskabet Munkesøparken LBF-: 277 og Kalundborg Kommune Ikrafttrædelse Aftalen er gældende med virkning fra den 01.01.2013. Aftalen erstatter alle

Læs mere

Uddrag af serviceloven:

Uddrag af serviceloven: NOTAT Dato 13.11.2007 Uddrag af serviceloven: Kapitel 16 Personlig hjælp, omsorg og pleje samt plejetestamenter 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og pleje og 2) hjælp eller støtte

Læs mere

Del 5: Spørgeskemabaseret analyse

Del 5: Spørgeskemabaseret analyse BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 5: Spørgeskemabaseret analyse -Planområder: Byområder Byggerier på forsiden: Yderst billede til venstre: Strandholmen, Nørresundby

Læs mere

For et rødere Nørrebro. kbh.enhedslisten.dk

For et rødere Nørrebro. kbh.enhedslisten.dk For et rødere Nørrebro kbh.enhedslisten.dk Enhedslisten Nørrebro kæmper for din bydel Kommunalvalget er vigtigt! København er historisk en rød by, med tradition for at gennemføre politiske tiltag, der

Læs mere

Udkast til SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Skanderborg Kommune og. de almene boligorganisationer i kommunen

Udkast til SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Skanderborg Kommune og. de almene boligorganisationer i kommunen Udkast til SAMARBEJDSAFTALE mellem Skanderborg Kommune og de almene boligorganisationer i kommunen om anvisning af almene boliger i Skanderborg Kommune Aftale Mellem Skanderborg Kommune på den ene side

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-08. Budget 2004-2007. Indeholder Bevilling nr. 552 Hjælpemidler og Omsorgsarbejde

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-08. Budget 2004-2007. Indeholder Bevilling nr. 552 Hjælpemidler og Omsorgsarbejde Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-08 Budget 2004-2007 Indeholder Bevilling nr. 552 Hjælpemidler og Omsorgsarbejde Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg: Socialudvalget

Læs mere

BOSÆTNING 2012. Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune

BOSÆTNING 2012. Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 7: Spørgeskemabaseret analyse Alderssegmenter: De 17-29 årige og de 30-39 årige BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer

Læs mere

Referat fra styringsdialogmøde med Varde Bolig Administration - onsdag, den 18. januar 2012 - mødelokale 6, Bytoften 2, Varde

Referat fra styringsdialogmøde med Varde Bolig Administration - onsdag, den 18. januar 2012 - mødelokale 6, Bytoften 2, Varde Dato 13.03.2012 Dok.nr. 1.108.637 Sagsnr. 1.068.757 Ref. ehan Referat fra styringsdialogmøde med Varde Bolig Administration - onsdag, den 18. januar 2012 - mødelokale 6, Bytoften 2, Varde Deltagere fra

Læs mere

Midlertidig etapevis lukning af det kommunale Plejecenter Sølund med henblik på ombygning og modernisering til velfærdsteknologisk

Midlertidig etapevis lukning af det kommunale Plejecenter Sølund med henblik på ombygning og modernisering til velfærdsteknologisk KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT Bilag 4 Sølund Midlertidig etapevis lukning af det kommunale Plejecenter Sølund med henblik på ombygning og modernisering til velfærdsteknologisk

Læs mere

Indstilling. Aftale med boligorganisationerne om frikøb af tilbagekøbsklausuler. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Aftale med boligorganisationerne om frikøb af tilbagekøbsklausuler. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 22. maj 2013 Aftale med boligorganisationerne om frikøb af tilbagekøbsklausuler Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Resume Aarhus

Læs mere

Jammerbugt Kommunes. Handicappolitik

Jammerbugt Kommunes. Handicappolitik Jammerbugt Kommunes Handicappolitik Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 22.-3. 2012 BAGGRUND I juni 2007 besluttede Kommunalbestyrelsen, at Jammerbugt Kommune skulle udarbejde en handicappolitik. Politikken

Læs mere

HANDICAPPOLITIK I JAMMERBUGT

HANDICAPPOLITIK I JAMMERBUGT HANDICAPPOLITIK I JAMMERBUGT Baggrund I juni 2007 besluttede Kommunalbestyrelsen, at Jammerbugt Kommune skulle udarbejde en handicappolitik. Politikken skal være med til at understøtte visionen om, at

Læs mere

Storbymentalitet og flere ældre i samfundet øger boligbehovet

Storbymentalitet og flere ældre i samfundet øger boligbehovet Storbymentalitet og flere ældre i samfundet øger boligbehovet En analyse foretaget af Dansk Byggeri viser, at der i fremtiden vil være et stort behov for flere boliger i storbyerne, da danskerne fortsat

Læs mere

22-11-2013. Til Socialudvalget. Sagsnr. 2013-5215. Dokumentnr. 2013-5215-44

22-11-2013. Til Socialudvalget. Sagsnr. 2013-5215. Dokumentnr. 2013-5215-44 KØBENHAVNS KOMMUNE Til Socialudvalget Udkast til rapportering: Arbejdsgruppe om tilvejebringelse af billige boliger til boligsocial anvisning 1 Indledning, opgavebeskrivelse og resume... 2 1.1 Konklusion...

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Forøget behov for midlertidige og varige boliger til flygtninge

NOTAT. Allerød Kommune. Forøget behov for midlertidige og varige boliger til flygtninge NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Forøget behov for midlertidige og varige boliger til flygtninge Byrådet behandlede

Læs mere

Indstilling. Modernisering af den Selvejende Institution, Plejehjemmet Kløvervangen. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Modernisering af den Selvejende Institution, Plejehjemmet Kløvervangen. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 25. oktober 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Modernisering af den Selvejende Institution, Plejehjemmet Kløvervangen.

Læs mere

Boliganalyse 2013. Delgrundlag for boligpolitikken for det almene boligområde i Norddjurs Kommune. 15. oktober 2013

Boliganalyse 2013. Delgrundlag for boligpolitikken for det almene boligområde i Norddjurs Kommune. 15. oktober 2013 Boliganalyse 2013 Delgrundlag for boligpolitikken for det almene boligområde i Norddjurs Kommune 15. oktober 2013 SPJrådgivning Lergravsvej 53, 2300 København S Telefon: +45 21 44 31 29 spj@spjraadgivning.dk

Læs mere

Birkebo III Skema A ansøgning

Birkebo III Skema A ansøgning 1 Nr. : Birkebo III Skema A ansøgning Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/26885 Byrådet Udskrift af E-mail fra Arup og Hvidt - Birkebo III -Skema A -ansøgning maj 2015 Birkebo III Skema A ansøgning

Læs mere

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det ikke er ulovligt, at Ishøj Byråd ved tildelingen af almene boliger lægger vægt på,

Læs mere

NOTAT. Modtagelse af flygtninge på social- og sundhedsområdet 2015

NOTAT. Modtagelse af flygtninge på social- og sundhedsområdet 2015 NOTAT Dato Social- og Sundhedsforvaltningen Sekretariat og Økonomi Modtagelse af flygtninge på social- og sundhedsområdet 2015 Kommunerne står over for at skulle modtage markant flere flygtninge og familiesammenførte

Læs mere

Udlejningsaftale for de almene boliger i København. Københavns Kommune

Udlejningsaftale for de almene boliger i København. Københavns Kommune Udlejningsaftale for de almene boliger i København Københavns Kommune 2 Det er en fordel med en aftale I loven står, at almene boligorganisationer skal stille hver fjerde ledige bolig til rådighed for

Læs mere

Udlejningsaftale 2016-2019. Rødovre Kommune

Udlejningsaftale 2016-2019. Rødovre Kommune Udlejningsaftale 2016-2019 Indgået mellem Rødovre Kommune og Fællesrepræsentationen af boligorganisationer i Rødovre Kommune (Fællesrepræsentationen) 1 Anvisning efter almenboliglovens 59 stk. 1 Boligorganisationerne

Læs mere

ÆLDREBOLIGER SAMT ÆLDRE- OG HANDICAPEGNEDE BOLIGER

ÆLDREBOLIGER SAMT ÆLDRE- OG HANDICAPEGNEDE BOLIGER (Bakkeboparken - ældreboliger i Hornbæk) ÆLDREBOLIGER SAMT ÆLDRE- OG HANDICAPEGNEDE BOLIGER Flyt af lyst og ikke af nød, mens du endnu selv kan bestemme. Mange får senere i livet problemer med at klare

Læs mere

Beboernes betaling for ophold i botilbud efter servicelovens 107

Beboernes betaling for ophold i botilbud efter servicelovens 107 Ankestyrelsens undersøgelser Beboernes betaling for ophold i botilbud efter servicelovens 107 September 2009 Titel Beboernes betaling for ophold i botilbud efter servicelovens 107 Udgiver Ankestyrelsen,

Læs mere

Almene boliger 2014-2018 og kommunalt grundsalg til alment byggeri. TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling og Mobilitet Aarhus Kommune

Almene boliger 2014-2018 og kommunalt grundsalg til alment byggeri. TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling og Mobilitet Aarhus Kommune Punkt 1 til Teknisk Udvalgs møde mandag den 23. februar 2015 Almene boliger 2014-2018 og kommunalt grundsalg til alment byggeri 20. februar 2015 Side 1 af 5 Notat til udvalget på baggrund af byrådets drøftelse

Læs mere

Et trygt bolig-valg i Rødekro by

Et trygt bolig-valg i Rødekro by Et trygt bolig-valg i Rødekro by Med 351 boliger i tæt lav bebyggelseg Velkommen til Rødekro Andelsboligforening - et trygt sted at bo Ryttervænget 30, 6230 Rødekro Telefon 74 66 23 70 Telefax 74 66 23

Læs mere

Notat vedr. muligheder for permanente og midlertidige boliger til flygtninge i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Notat vedr. muligheder for permanente og midlertidige boliger til flygtninge i Faaborg-Midtfyn Kommune. Social- og Arbejdsmarked Notat vedr. muligheder for permanente og midlertidige boliger til flygtninge i Faaborg-Midtfyn Kommune. Generelt vedr. situationen omkring boligplacering af flygtninge i Faaborg-Midtfyn

Læs mere

STYRINGSDIALOG TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB, HØJE-TAASTRUP

STYRINGSDIALOG TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB, HØJE-TAASTRUP STYRINGSDIALOG TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB, HØJE-TAASTRUP TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKSABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Poppelhaven I, II og III Bygaden Ole Rømers Vej Grønnehaven Nørreby Sønderby

Læs mere

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006 Gæste-dagplejen Dagplejen Odder Kommune Brugerundersøgelse 2006 Undersøgelsen af gæstedagplejeordningen er sat i gang på initiativ af bestyrelsen Odder Kommunale Dagpleje og er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

2. Boligplacering af flygtninge i Ringkøbing-Skjern Kommune

2. Boligplacering af flygtninge i Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune Beskæftigelsesudvalget 2. november 2015 2. Boligplacering af flygtninge i Ringkøbing-Skjern Kommune 15-042223 Sagsfremstilling Ringkøbing-Skjern Kommune oplever en væsentlig øget

Læs mere

Kvalitetsstandard for: Plejeboliger og Ældreboliger efter Lov om social service 108

Kvalitetsstandard for: Plejeboliger og Ældreboliger efter Lov om social service 108 Kvalitetsstandard for: Plejeboliger og Ældreboliger efter Lov om social service 108 Gældende fra 1/1-2009 1 Indholdsfortegnelse Side: 1. Principper og overordnede værdier... 3 2. Lolland Kommunes overordnede

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 26 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 26 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 26 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 9. februar 2006 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk

Læs mere

Dette notat indeholder alene reglerne for selve støtten og forholder sig ikke til de bygningstekniske regler.

Dette notat indeholder alene reglerne for selve støtten og forholder sig ikke til de bygningstekniske regler. NOTAT Dato Borgmestersekretariatet Notat til Økonomiudvalget om regler for opførelse og finansiering af almene boliger/støttet byggeri Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Økonomiudvalget har bedt om at få udarbejdet

Læs mere

Information om visitation til og anvisning af ældrebolig

Information om visitation til og anvisning af ældrebolig Information om visitation til og anvisning af ældrebolig Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Målgruppe... 2 3. Frit valg af ældrebolig... 3 4. Ansøgning om ældrebolig... 4 5. Visitationen til ældrebolig...

Læs mere

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. april 2008 Lokale: Mødelokale 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 8.30-13.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/166 Orientering

Læs mere

BOLIGEN TIL DEN 3. ALDER. Ældreboligrådet og ÆldreForum 1999

BOLIGEN TIL DEN 3. ALDER. Ældreboligrådet og ÆldreForum 1999 BOLIGEN TIL DEN 3. ALDER Ældreboligrådet og ÆldreForum 1999 Hvorfor tænke på boligen til den 3. alder? Interesser og behov ændres livet igennem, og dermed også krav og ønsker til boligen. En bolig, der

Læs mere

Status og perspektiver på Fanø Kommunes flygtningesituation

Status og perspektiver på Fanø Kommunes flygtningesituation Status og perspektiver på Fanø Kommunes flygtningesituation Status på ankomne flygtninge i Fanø Kommune I perioden 2006-2015 er der ankommet 70 1 flygtninge til Fanø (5 er fraflyttet igen 2 ). Figur 1.

Læs mere

Tendenser på boligmarkedet

Tendenser på boligmarkedet Tendenser på boligmarkedet Erfaringer med billige boliger, skæve boliger og ungdomsboliger Vejle Kommune, 29. marts 2016 P r o f e s s o r, a r k i t e k t, C l a u s B e c h - D a n i e l s e n, S b i,

Læs mere

De ældres boligforhold 2014

De ældres boligforhold 2014 ÆLDRE I TAL 2014 De ældres boligforhold 2014 Ældre Sagen Januar 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Ældre Sagens undersøgelse af plejeboliggaranti og byggeri af plejeboliger

Ældre Sagens undersøgelse af plejeboliggaranti og byggeri af plejeboliger Boligudvalget, Socialudvalget 2009-10 BOU alm. del Bilag 64, SOU alm. del Bilag 265 Offentligt Ældre Sagens undersøgelse af plejeboliggaranti og byggeri af plejeboliger Hvordan virker garantien i praksis?

Læs mere

Her udlejer vi boliger

Her udlejer vi boliger Her udlejer vi boliger Brumleby - 2016 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V www.kab-bolig.dk T 33 63 10 00 F 33 63 10 08 kab@kab-bolig.dk Åbningstider for telefonisk betjening Mandag - onsdag kl. 9.00-15.30

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 22. oktober 2003 via Magistraten Tlf. nr.:8940 6662 Jour. nr.: 82.06.00P00 2002/00211

Læs mere

Behovet for de nævnte boliger var med udgangspunkt i kommunens tildelingskvote for 2014 som i løbet af året blev hævet fra 19 til 27 personer.

Behovet for de nævnte boliger var med udgangspunkt i kommunens tildelingskvote for 2014 som i løbet af året blev hævet fra 19 til 27 personer. NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 06. marts 2015 Sekretariatet Yderligere forøget behov for midlertidige

Læs mere

Salg af ejendomme tilhørende private andelsboligforeninger (den såkaldte Århusmodel)

Salg af ejendomme tilhørende private andelsboligforeninger (den såkaldte Århusmodel) 17. maj 2005 Salg af ejendomme tilhørende private andelsboligforeninger (den såkaldte Århusmodel) 1. Baggrund Etableringen af private andelsboligforeninger ved lejernes overtagelse af en privat udlejningsejendom

Læs mere

NOTAT 19. februar 2013. Opførelse og udlejning af lokaler til Skanderborg Lokalpoliti som led i realisering af Fælledprojektet

NOTAT 19. februar 2013. Opførelse og udlejning af lokaler til Skanderborg Lokalpoliti som led i realisering af Fælledprojektet Torben Brøgger Partner Sagsnr. 019047-0031 tb/ralp/kkp T +45 72 27 34 66 tb@bechbruun.com NOTAT 19. februar 2013 Opførelse og udlejning af lokaler til Skanderborg Lokalpoliti som led i realisering af Fælledprojektet

Læs mere