DANSK GYROKOPTER UNION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK GYROKOPTER UNION"

Transkript

1 Side: 1 af 1 DANSK GYROKOPTER UNION KLASSEOMSKOLING for Ultralet Gyroplan, klasse C Samt UDVIDELSE AF ANDET CERTIFIKAT (ikke Ultralet Gyroplan-certifikat).

2 Side: 2 af 2 Denne Omskolings uddannelse på ultralet Gyroplan klasse C er den anden af de to praktiske grunduddannelser. Den skal gennemgås af elever, der i forvejen har certifikat til at flyve jf. BL9-12, gældende udgave punkt 9.1. Tilfredsstillende gennemgang af denne uddannelse danner en del grundlaget for opnåelse af retten til at flyve ultralet Gyroplan klasse C - eksklusiv søfly - uden passager. MÅL: Efter uddannelsens afslutning skal eleven selvstændigt kunne: Kontrollere at Gyroplanet er flyvedygtig og i sikkerhedsmæssig god stand. Planlægge, tilrettelægge samt gennemføre en VFR-flyvning indenfor København FIR eller inden for Søndre Strøm FIR og i forbindelse hermed udføre de funktioner, der påhviler luftfartøjschefen. Føre Gyroplanet under såvel normale som unormale flyvemanøvrer. Træffe sådanne beslutninger og/eller forholdsregler, som måtte være påkrævet, hvis en nødsituation gør det umuligt eller uforsvarligt at fortsætte flyvningen som planlagt, herunder anvende de for flytypen foreskrevne nødprocedurer. KONTROL Slutkontrollen gennemføres af en af DGU s kontrollanter. Den består af duelighedsprøven GOU-10, der skal gennemføres i det samme tosædede skole gyroplan som den forudgående uddannelse er gennemført i. Under prøven er kontrollanten luftfartøjschef. Der kan imidlertid afviges fra reglen om at duelighedsprøven aflægges på et tosædet Gyroplan med kontrollanten som fartøjschef. En sådan afvigelse må kun finde sted såfremt klubben ikke længere råder over et tosædet skole fly og eleven skal forlods have gennemgået en typeomskoling til den aktuelle type jf. afsnittet herom. Kontrollanten må ikke have deltaget i den overvejende del af den praktiske uddannelse af den aspirant, han har til duelighedsprøve. PENSUM Uddannelsen omfatter som minimum 16 timers skoling under ledelse af en instruktør, inkluderende mindst 15 starter og 15 landinger. Skolingen omfatter GOU flyvninger i nævnte rækkefølge som nedenfor anført.

3 Side: 3 af 3 GOU flyvninger. Uddannelsen skal indledes med minimum 13 timers flyvning i et tosædet skole fly, hvor instruktøren er luftfartøjschef. Flyet skal være indrettet således, at alle flyets styregrejer kan håndteres i fuldt omfang fra såvel elevens plads (pilotsædet) som fra instruktørens plads (instruktørsædet). Under denne del af den praktiske uddannelse, skal eleven fra pilotsædet gennemgå alle skolingsnormerne benævnt GOU-2 til GOU-7. Skolingsnormerne er at betragte som de emner, der skal gøres til genstand for indlæring og uddannelsesmæssig kontrol. Der er således ikke tale om lektioner og det er ikke et krav, at skolings-normerne gennemgås i rækkefølge, dog undtaget GOU-9, der afslutter den praktiske uddannelse med instruktøren som luftfartøjschef. Den praktiske uddannelse afsluttes med soloflyvning i det samme tosædede skole fly som den forudgående uddannelse er gennemført i. Eleven er under soloflyvningerne luftfartøjschef, og han skal gennemgå skolingsnormen GOU-8. Forudsætningen for at påbegynde denne indledende del af den praktiske omskolings uddannelse er, at eleven er registreret medlem af en af unionens tilsluttede klubber og at han er i besiddelse af et gyldigt certifikat ( jf. BL9-12, gældende udgave punkt 9.1) til at føre flyvemaskine, helikopter, svævefly eller ultralet flyvemaskine klasse A eller B.. Der kan afviges fra reglen om at soloflyvningerne skal ske på det samme tosædede skole fly som den indledende praktiske uddannelse, såfremt klubben ikke længere råder over et tosædet skole fly. Det skal dog understreges, at klubben skal gøre sit yderste for at hele uddannelsen gennemføres på den samme tosædede Gyroplan. Skulle en afvigelse fra denne regel være påkrævet med begrundelse som ovenfor anført, skal eleven forud for sin videre soloflyvning i et ensædet Gyroplan have gennemgået uddannelsen typeomskoling jf. afsnittet herom.

4 Side: 4 af 4 Omskoling med 2-sædet ultralet Gyroplan. Omskolingsnormer (GOU) GOU-0 Hangtest, Justering og klargøring. (lektion 1) GOU-1 Eftersyn af materiel. (lektion 2) GOU-2 Orientering og tilvænningsflyvning. (lektion 3) GOU-3 Preflight check og Taxiing. (lektion 4) GOU-4 Start af Rotor, Balance på hovedhjul, og Take-off. (lektion 5+6) GOU-5 Manøvrering i luften. (lektion 7+8) GOU-6 Landinger. (lektion 7+8+9) GOU-7 Standpunktsprøve. (lektion 10) GOU-8 Soloflyvning. (lektion 11) GOU-9 Indstillingsprøve. (lektion 12) GOU-10 Prøveaflæggelse

5 Side: 5 af 5 GOU - OMSKOLINGSNORMER FOR UDDANNELSE TIL ULTRALET GYROPLAN Dette sæt omskolings skolingsnormer foreskriver proceduren for omskoling af piloter med gyldigt A-, S-, PPL eller Dansk Ultralet klasse A eller B certifikat, til ultralette gyroplaner. Proceduren omfatter GOU Omskolingsnormer 0-10 GOU-0 Hangtest, Justering og Klargøring. (lektion 1) At lære, hvorledes Hangtest (hængeprøve) udføres i praksis, hvorledes rotorblade og styresystem justeres, samt hvorledes flyet klargøres før flyvning. Praktisk anvisning af hvorledes hangtest, justering af rotorblade og styresystem foretages, jævnfør det under teoriundervisningen gennemgåede. Eleven anvises hvorledes gyroplanet ophænges og skal selv, under anvisning, foretage hængeprøven, og vurdere om resultatet er indenfor angivne tolerance. Eleven vises endvidere hvorledes rotorbladene justeres og i hvilken rækkefølge. Eleven foretager, under anvisning, klargøring af gyroplanet til flyvning. GOU-1 Eftersyn af Materiel. (lektion 2) Indøvelse af rutinemæssigt materiel- eftersyn før start. Praktisk indøvelse af eftersyn ifølge gyroplanets checkliste, herunder eftersyn af rotorblade, rotorhoved og øvrige vitale dele. Med eleven gennemgås gyroplanets checkliste, idet der lægges vægt på, at eleven selvstændigt udfører de enkelte checkpunkter. Der lægges specielt vægt på checkpunkter særegne for gyroplan, herunder undersøgelse af rotorblade og rotorhoved for uregelmæssigheder. Betydningen af et grundigt eftersyn understreges og forklares.

6 Side: 6 af 6 GOU-2 Orientering og tilvænning til gyroplan. (lektion 3) Orientering om gyroplanets opbygning og virkemåde, samt præstationer og begrænsninger. Endvidere demonstration af almindelige operationer (Taxiing, start, karakteristiske flyveegenskaber samt landing). Praktisk gennemgang af gyroplanet med tilhørende udstyr, samt brugen af dette. Eleven forklares endvidere, hvorledes flyvningen i store træk il komme til at foregå. Eleven instrueres i følgende: Gennemgang af instrumenter og styregrejers virkemåde. Demonstration af start. Manøvrering i luften, herunder stigning, drej og glidning. Demonstration af anflyvning og normal landing. GOU-3 Preflight check / Taxiing. (lektion 4) Indøvelse af Preflight check procedure og håndtering af gyroen på jorden (Taxiing) - herunder sikkerhedsmæssige forhold. Eleven instrueres i følgende: Bedømmelse af flyvevejr for gyroplan. Afprøvning af flyets operationelle funktioner i henhold til Preflight checklisten. Instruktion af personer i nærheden vedrørende sikkerhedsafstand til rotorblade og propel. Grundig 360 graders inspektion før igangsætning. Taxiing. Før ombordstigning i gyroen bedømmes vejr og vindretning, og personer i nærheden gives instruktion om tilstrækkelig sikkerhedsafstand. For at sikre at propel og rotor er fri af hindringer og at eventuelle hjælpere eller tilskuere er på sikker afstand, foretages en 360 graders visuelinspektion før igangsætning. Med eleven gennemgås flyets Preflight checkliste, idet der lægges vægt på, at eleven selvstændigt udfører checklistens punkter. Der lægges særlig vægt på punkter, som er specielle for gyroplan. Endvidere øves Taxiing med op til 8-10 km/t. Taxiing med for høj fart kan medføre 'flapping', dvs. at rotorbladene ved for høj fart og pinden for langt tilbage begynder at blafre. Faren for materiel skade herved gøres eleven klar og afværgemanøvre (farten af og pinden frem) indøves. Taxiing med næsehjul henholdsvis oppe og nede øves.

7 Side: 7 af 7 GOU-4 Start af Rotor og Take-off. (lektion 5+6) At lære eleven korrekt fremgangsmåde ved start af rotor og efterfølgende Takeoff. Eleven instrueres i følgende: For-acceleration af rotor med hånden. For-acceleration af rotor, under anvendelse af en velinstrueret hjælper. Procedure for at opnå tilstrækkelige rotoromdrejninger til Take-off. Take-off i side- og modvind samt i vindstille. Procedure ved motorsvigt umiddelbart efter start. Eleven instrueres i at gennemføre startproceduren på samme måde hver gang, for derigennem at opnå passende rutine. Indledningsvis rettes gyroen op mod vinden og motoren startes. Piloten stiller sig ved siden af sædet og skubber pinden frem. Nu accelereres rotoren op (med håndkraft) i så høje omdrejninger som muligt. Herefter siddes hurtigt op, og pinden føres nu tilbage - gradvist og langsomt ved kraftig vind, da rotoren skal have tid til at komme i omdrejninger. I vindstille, er det nødvendigt at taxie fremad. Nu spændes sikkerhedsselen. Styring sker med rorpedalerne, brug om nødvendigt bremser. Under sving føres pinden frem i neutral (rotordisken vandret). Nu taxies langsomt fremad med pinden tilbage. Når ca. 100 omdr. på rotoren er nået, gives mere gas - men ikke fuld gas. Idet rotorens omdr. forøges, tiltager også rotormodstanden. For at holde samme flyvehastighed gives gradvis mere gas, indtil næsehjulet løfter sig fra jorden. Gassen justeres, således at denne position bibeholdes undervejs til startstedet. Rotoren løber nu hurtigt nok til at starten kan påbegyndes. Maskinen rettes op mod vinden og styrepinden holdes helt tilbage. Nu gives gradvis gas og der styres med pinden, således at maskinen balancerer på hovedhjulene. Der gives gradvis mere og mere gas og styrepinden føres evt. lidt frem for at forøge hastigheden. Hold næsehjulet fra jorden og kompenser for sidevind ved at hælde rotoren skråt mod vinden. Styr lige med rorpedalerne og byg fart op. Indled herefter stig til minimum 200 fod. Foracceleration af rotor med velinstrueret hjælper foretages således: Sid op og spænd selen. Sørg for at hjælperen er bekendt med faren ved propel og rotor. Denne stiller sig nu i styrbord side (til højre) og skubber rotoren op i så høje omdrejninger som muligt. Herefter centraliseres pinden og hjælperen kan begive sig bort (altid fremefter og med sit hoved bøjet). Ved motorfejl efter start: Holdes næsen nede, for at holde hastigheden indtil udfladningshøjden. Flad ud og land (helst mod vinden). Før nu styrepinden tilbage for at stoppe hurtigt. Ved stop føres pinden igen frem for at hindre gyroen i tilbageløb.

8 Side: 8 af 8 GOU-5 Manøvrering i luften. (lektion 7+8) At gøre eleven fortrolig med gyroens luftoperationelle egenskaber. Eleven instrueres i følgende basisøvelser: 1. Almindelige operationer, herunder: a. ligeud flyvning med forskellige hastigheder, under reference til effektkurven (powercurve). b. acceleration og bremsning med styrepinden. c. drej med forskellig krængning og hastighed i med - og modvind, i forskellige højder og med og uden gasgivning. d. stigning og nedstigning. 2. Sekundære effekter, som følge af ændring i motorkraften, samt som følge af korrektion på styregrejer. 3. Egenskaber og kritiske forhold, specielt gældende for gyroplan, herunder: a. flyvning på bagsiden af powerkurven i lav højde, b. faren ved at foretage kraftige pull-ups, c. faren ved PPO (Power Push Over) d. faren for stort højdetab under kraftige sving, e. faren ved nul/negativ G påvirkning, f. faren ved PIO (pilotinducerede højdesving) Eleven gives indledningsvis rutine i almindelige operationer. I begyndelsen anvendes en del tid på regulær ligeud flyvning, så eleven vænner sig til pendulfornemmelsen, samt lærer såvel at undgå som tæmme begyndende PIO (pilotinducerede højdesving). Drej indøves indledningsvis i lav højde (min. 500 ft.) på et til formålet egnet sted, for at give en eleven god fornemmelse af, hvor meget gas der skal tilføres, for at holde højde. Forskellige øvelser, hvis formål er at give eleven koordinationsfornemmelse, praktiseres: Cirkelbevægelse omkring et punkt på jorden i bestemt højde og bestemt afstand fra punktet. Øves først med god afstand til punktet og senere mere snævert. I starten ligeledes med ingen eller kun lidt vind - senere med mere sidevind. Ottetaller. Denne manøvre har samme formål som førnævnte, men er lidt sværere. Fast rute. En bestemt rute, af en vis længde, indøves med eleven. Denne skal herefter vise, at eleven ved koordinerede bevægelser og gasgivning, kan holde højde og følge ruten nøjagtigt. Undervejs er det vigtigt at eleven også bliver bekendt med de sekundære virkninger af ændringer i motoreffekt og påvirkning af styregrejer at kende. Udover rutine i almindelige operationer instrueres eleven i forholdsregler ved situationer, som nævnt under Instruktion, punkt c. Eleven skal vide, hvorledes enhver af de nævnte faresituationer undgås. Endvidere øves afværgelse af påbegyndte inducerede højdesving. Dette gøres ved at føre pinden roligt tilbage, samtidig med at gassen roligt mindskes.

9 Side: 9 af 9 GOU-6 Landinger. (lektion 7+8+9) At lære eleven korrekt fremgangsmåde ved landing under forskellige forhold. Eleven instrueres i følgende: landing med og uden motorstøtte. landing i vindstille og i sidevind. bremsning efter landing ved brug af rotor. nødlandinger. Eleven instrueres i at udføre landingsproceduren på samme måde hver gang, for derigennem at opnå tilpas rutine. Landinger øves med sædvanlig landingsrunde. På finalen holdes hastigheden (flyvehastighed) konstant ved brug af motor. Næsen holdes parallelt med banen og eventuel korrektion for sidevind foretages ved at hælde rotoren skråt mod vinden. Hold rotoren op mod vinden indtil landing og land på det ene hjul først. Ved landing tages gassen af motoren og pinden føres tilbage, hvorved rotoren får bremsende virkning og der standses hurtigt. Umiddelbart efter standsning føres pinden igen frem, for at hindre gyroen i at blive blæst baglæns, hvis der er kraftig vind. Der øves motorstop i forskellige højder, for at give eleven en fornemmelse af glidetal og hurtig udsøgning af egnet nødlandingsplads. GOU-7 Standpunktsprøve. (lektion 10) Instruktion At sammenfatte den indlærte viden og kunnen, således at instruktøren ud fra dette kan vurdere om eleven har nået solostadiet. Eleven instrueres i at foretage en normal start, udføre et aftalt program, samt udføre en normal landing. Eleven udfører det i instruktionen aftalte program. Hele flyvningen udføres uden at instruktøren på nogen måde behøver at gribe ind. Landingen skal foretages indenfor et landingsfelt på 25 X 25 meter. Når 5 sådanne flyvninger er gennemført sikkert og forsvarligt på tilfredsstillende måde kan eleven efter instruktørens skøn flyve solo. Inden eleven flyver sin første solotur skal instruktøren sikre sig at eleven har bestået den nødvendige teori, samt at han er helbredsmæssig godkendt af SLV. Instruktøren skal i elevens logbog attestere at eleven er klar til at flyve solo.

10 Side: 10 af 10 GOU-8 Soloflyvning. (lektion 11) At eleven vænner sig til flyvning med gyroplan uden en instruktørs medvirken, samt tilvænning til flyvning solo. Inden første soloflyvning gives en grundig instruktion om dennes gennemførelse. Eleven instrueres i at foretage normal start, tilvænning til soloflyvning og herefter et mindre antal landingsøvelser. Ved efterfølgende soloflyvninger aftales et program med eleven. Dette bør i sin helhed dække indholdet af normerne GOU-3 til 6, blot gennemført solo og i almindelighed mere kortvarigt. Eleven udfører det aftalte program under overvågning af instruktøren. Efter hver flyvning debriefes eleven. GOU-9 Indstillingsprøve. (lektion 12) Indstillingsprøven har til formål at afprøve, om eleven har opnået tilfredsstillende færdigheder i hver enkelt GOU Skolingsnorm samt forstået den til gyroplan hørende teori. Samme som Gyroplan-prøvens krav. Gives eleven umiddelbart før udførelse. Samme som Gyroplan-prøvens krav. Når 5 tilfredsstillende flyvninger er udført kan eleven efter instruktørens skøn indstilles til prøve-aflægning ved en af DGU udpeget kontrollant. Eleven skal endvidere kunne besvare ethvert spørgsmål, vedrørende det under teoriundervisningen gennemgåede pensum.

11 Side: 11 af 11 GOU-10 Betingelser: Duelighedsprøve. Eleven skal have gennemgået og fået godkendt skolingsnormerne til og med GOU-9. Eleven skal have udført mindst 16 timers flyvning, hvoraf mindst 14 timer flyvning skal være fløjet med instruktør og 2 timer skal være fløjet solo. Uddannelsesforløbet skal være fordelt på mindst 15 starter og 15 landinger. Eleven skal have forstået den til gyroplan hørende teori. Samme som Gyroplan-prøvens krav. Gives eleven umiddelbart før udførelse. Der skal bestås en duelighedsprøve overfor en af SLV godkendt og af DULFU udpeget kontrollant. Duelighedsprøven gennemføres i det samme tosædede skole fly, hvorpå den forudgående uddannelse er gennemført på og med kontrollanten som fartøjschef. Der kan imidlertid afviges fra denne reglen såfremt klubben ikke længere råder over et tosædet skole fly. Eleven skal da forlods have gennemgået en typeomskoling til den aktuelle type jf. afsnittet herom. MÅL: Efter uddannelsens afslutning skal eleven selvstændigt kunne: Kontrollere at Gyroplanet er flyvedygtig og i sikkerhedsmæssig god stand Planlægge, tilrettelægge samt gennemføre en VFR-flyvning indenfor København FIR eller inden for Søndre Strøm FIR og i forbindelse hermed udføre de funktioner, der påhviler luftfartøjschefen, Preflight check Foracceleration af rotor med og uden hjælper Korrekt start samt landing med og uden anvendelse af motorkraft. En programflyvning bestående af almindelig flyveoperationer som nævnt under GOU-5 Manøvrering. Træffe sådanne beslutninger og/eller forholdsregler, som måtte være påkrævet, hvis en nødsituation gør det umuligt eller uforsvarligt at fortsætte flyvningen som planlagt, herunder anvende de for flytypen foreskrevne nødprocedurer. Eleven skal endvidere kunne besvare ethvert spørgsmål, vedrørende det under teoriundervisningen gennemgåede pensum. Eleven har bestået prøven, hvis han består de enkelte punkter på formularen Praktisk prøve for udstedelse af UL-Gyroplan certifikat.

Gruppe: 322 Side: 1 af 1 Dato: 27.03.2003 DANSK GYROKOPTER UNION. Praktisk grunduddannelse for ultralet Gyroplan, klasse C

Gruppe: 322 Side: 1 af 1 Dato: 27.03.2003 DANSK GYROKOPTER UNION. Praktisk grunduddannelse for ultralet Gyroplan, klasse C Side: 1 af 1 DANSK GYROKOPTER UNION Praktisk grunduddannelse for ultralet Gyroplan, klasse C Side: 2 af 2 PRAKTISK GRUNDUDDANNELSE FOR GYROPLAN, KLASSE C Denne grunduddannelse på Ultralet Gyroplan klasse

Læs mere

DANSK SVÆVEFLYVER UNION TILSLUTTET KONGELIG DANSK AEROKLUB OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND

DANSK SVÆVEFLYVER UNION TILSLUTTET KONGELIG DANSK AEROKLUB OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND DANSK SVÆVEFLYVER UNION TILSLUTTET KONGELIG DANSK AEROKLUB OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND Til Svæveflyveklubberne MEDDELELSE NR. 03 FLYVNING NR. 03 DATO: 22.01.08 Emne: Brug af simulator i uddannelsen til

Læs mere

DANSK SVÆVEFLYVER UNION TILSLUTTET KONGELIG DANSK AEROKLUB OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND

DANSK SVÆVEFLYVER UNION TILSLUTTET KONGELIG DANSK AEROKLUB OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND DANSK SVÆVEFLYVER UNION TILSLUTTET KONGELIG DANSK AEROKLUB OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND Til Svæveflyveklubberne. MEDDELELSE NR. 03 FLYVNING NR. 02 Vedr. Instruktørkurser 2015. DATO: 12.01.15 Hermed fremsender

Læs mere

H-certifikat. Retningslinjer ved erhvervelse af H-certifikat. Formål. Udførelse. Nervøsitet. Radio

H-certifikat. Retningslinjer ved erhvervelse af H-certifikat. Formål. Udførelse. Nervøsitet. Radio Retningslinjer ved erhvervelse af H-certifikat Formål H-certifikatets formål er at vise at en given pilot, som er indehaver af et sådant certifikat, på tilfredsstillende måde har bevist at han er i stand

Læs mere

BESTEMMELSE AF FLYSTØJ ANALYSE AF METODER TIL BESTEMMELSE AF STØJTAL FOR ULTRALETTE LUFTFARTØJER

BESTEMMELSE AF FLYSTØJ ANALYSE AF METODER TIL BESTEMMELSE AF STØJTAL FOR ULTRALETTE LUFTFARTØJER D A N S K U L T R A L E T F L Y V E U N I O N BESTEMMELSE AF FLYSTØJ ANALYSE AF METODER TIL BESTEMMELSE AF STØJTAL FOR ULTRALETTE LUFTFARTØJER 1 1. S E P T E M B E R 2 0 1 3 RESUMÉ En række forskellige

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 6-53 Bestemmelser om typeuddannelse af piloter på søflyvemaskine, herunder PFT og instruktørbevis/søflyvemaskine Udgave 1, 26. marts 1993 I medfør

Læs mere

BL 9-6. Bestemmelser om ultralette flyvemaskiner. Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart. Udgave 5, 2. juni 2008

BL 9-6. Bestemmelser om ultralette flyvemaskiner. Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart. Udgave 5, 2. juni 2008 Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 9-6 Bestemmelser om ultralette flyvemaskiner Udgave 5, 2. juni 2008 I medfør af 32, stk. 2, 34, 82, 82 a, 149, stk. 10, 151, stk. 1, 152, stk.

Læs mere

Unionshåndbog UDDANNELSESNORMER - FLYVNING

Unionshåndbog UDDANNELSESNORMER - FLYVNING Side nr.: 1 (7) Uddannelse af slæbepiloter / svævefly. Uddannelse af slæbepiloter forestås af en svæveflyveinstruktør (FI), der er godkendt hertil af DSvU, (efterfølgende benævnt "kontrollanten"). Krav

Læs mere

A-certifikat. Retningslinjer ved erhvervelse af A-certifikat. Formål. Nervøsitet. Udførelse. Gentagelse af manøvrer / prøve. Brug af gaskontrol

A-certifikat. Retningslinjer ved erhvervelse af A-certifikat. Formål. Nervøsitet. Udførelse. Gentagelse af manøvrer / prøve. Brug af gaskontrol Retningslinjer ved erhvervelse af A-certifikat Formål A-certifikatets formål er at vise at en given pilot, som er indehaver af et sådant certifikat, på tilfredsstillende måde har bevist at han er i stand

Læs mere

DANSK SVÆVEFLYVER UNION TILSLUTTET KONGELIG DANSK AEROKLUB OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND

DANSK SVÆVEFLYVER UNION TILSLUTTET KONGELIG DANSK AEROKLUB OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND DANSK SVÆVEFLYVER UNION TILSLUTTET KONGELIG DANSK AEROKLUB OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND Til Svæveflyveklubberne MEDDELELSE NR. 25 FLYVNING NR. 04 DATO: 14.07.04 Vedr.: Diverse ændringer til uddannelsesnormer

Læs mere

FLYVEREGLEMENT for POLYTEKNISK FLYVEGRUPPE

FLYVEREGLEMENT for POLYTEKNISK FLYVEGRUPPE FLYVEREGLEMENT for POLYTEKNISK FLYVEGRUPPE Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Omskolingsregler 3. Passagertilladelse 4. Sikkerhedspilot 5. Brug af motoren i Discus bt og Duo Discus T 6. Soloflyvning 7.

Læs mere

Havarirapporter 2009 Havari Havari

Havarirapporter 2009 Havari Havari rapporter 2009 I 2009 blev der indberettet 11 havarier og 2 hændelser til DULFU s havarigruppe. Der har været ét tilfælde med svær personskade og to tilfælde med let personskade. I det følgende er havarierne

Læs mere

Brugervejledning Fun2Go

Brugervejledning Fun2Go Brugervejledning Fun2Go Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Bemærk Introduktion Tekniske data Inden første cykeltur Tilpasning

Læs mere

Havarirapporter Havari Dato og tid: Fly: Aeroprakt A-22 Motor: Rotax 912. Pilot: Mand 54 år

Havarirapporter Havari Dato og tid: Fly: Aeroprakt A-22 Motor: Rotax 912. Pilot: Mand 54 år rapporter 2013 I 2013 blev der indberettet 12 havarier og 1 hændelse til DULFU s havarigruppe. Der har været ét tilfælde med svær personskade. I det følgende er havarierne gengivet i forkortet og anonymiseret

Læs mere

Dansk Faldskærms Unions AFF ELEVHÅNDBOG

Dansk Faldskærms Unions AFF ELEVHÅNDBOG Dansk Faldskærms Unions AFF ELEVHÅNDBOG 1 Introduktion AFF er en forkortelse for Accelereret Frit Fald AFF er altså en hurtigere måde at lære at beherske det frie fald på end den traditionelle (automat/-

Læs mere

Har du brug for flyvetræning eller en snak om reglerne, kan du kontakte en af disse instruktører:

Har du brug for flyvetræning eller en snak om reglerne, kan du kontakte en af disse instruktører: Ver.11 15-03-2011 For det første velkommen til EFK87! Her har du lidt forskellige praktiske oplysninger: På grund af vores beliggenhed på Albatros`s flyveplads og tæt ved togbanen er vi nødt til at have

Læs mere

Plads- og Flyveregler

Plads- og Flyveregler Plads- og Flyveregler 1. Definitioner Motorfly: Fastvingede fly med el-motor eller forbrændingsmotor. Svævefly: Fastvingede fly for termikflyvning, og evt. forsynet med el-motor. Helikopter: Fly med rotorblade,

Læs mere

DANSK SVÆVEFLYVER UNION TILSLUTTET KONGELIG DANSK AEROKLUB OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND

DANSK SVÆVEFLYVER UNION TILSLUTTET KONGELIG DANSK AEROKLUB OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND DANSK SVÆVEFLYVER UNION TILSLUTTET KONGELIG DANSK AEROKLUB OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND Til Svæveflyveklubberne. MEDDELELSE NR. 02 FLYVNING NR. 01 Vedr. Instruktørkurser 2005. DATO: 12.01.05 Hermed fremsender

Læs mere

ALFA 56. Tips til sikker kørsel Side 1-2. Oversigt over kørestolen Side 3-4. Justeringer Side 5-6. Brugervejledning Side 7-8

ALFA 56. Tips til sikker kørsel Side 1-2. Oversigt over kørestolen Side 3-4. Justeringer Side 5-6. Brugervejledning Side 7-8 ALFA 56 Indholdsfortegnelse Tips til sikker kørsel Side 1-2 Oversigt over kørestolen Side 3-4 Justeringer Side 5-6 Brugervejledning Side 7-8 Opladning af batterier.. Side 9 Bemærk følgende Side 10 Vedligeholdelse

Læs mere

RFK klubmesterskab 2014. FEJL:

RFK klubmesterskab 2014. FEJL: RFK klubmesterskab 2014. Her følger flyveprogrammet for årets klubmesterskab i Radioflyveklubben, Frederikssund. Flyveprogrammet skal gennemflyves 3 gange og de 2 bedste runder tæller i slutresultatet.

Læs mere

1. JUNI 2016 ORIENTERING OM FLYVEHAVARIKOMMISSIONENS RAPPORT OM F-16 HAVARIET VED RØMØ.

1. JUNI 2016 ORIENTERING OM FLYVEHAVARIKOMMISSIONENS RAPPORT OM F-16 HAVARIET VED RØMØ. 1. JUNI 2016 ORIENTERING OM FLYVEHAVARIKOMMISSIONENS RAPPORT OM F-16 HAVARIET VED RØMØ. AFGRÆNSNING AF HAVARIUNDERSØGELSEN. Forsvarets Flyvehavarikommission havariundersøgelser har udelukkende til formål,

Læs mere

Emne ORIENTERING OM FLYVEHAVARIKOMMISSIONENS RAPPORT OM EH101 HAVARIET I AFGHANISTAN

Emne ORIENTERING OM FLYVEHAVARIKOMMISSIONENS RAPPORT OM EH101 HAVARIET I AFGHANISTAN Emne ORIENTERING OM FLYVEHAVARIKOMMISSIONENS RAPPORT OM EH101 HAVARIET I AFGHANISTAN Dato: 9. juli 2015 Baggrund Den 11. oktober 2014 havarerede en dansk EH101 helikopter ca. 13 kilometer nordøst for Mazar-e-Sharif

Læs mere

ESKY LAMA Tillykke med din nye helikopter

ESKY LAMA Tillykke med din nye helikopter ESKY LAMA Tillykke med din nye helikopter Hvis du har ris/ros, forslag eller kommentarer er du meget velkommen til at skrive til os på info@rcfun.dk. Der er et væld af muligheder med en RC helikopter,

Læs mere

Unionshåndbog. Omskolingskrav m.v.

Unionshåndbog. Omskolingskrav m.v. Side nr.: 1 af 9 Omskolingsregler - Unionens fly HB har besluttet flg. flyvetidskrav for flyvning på DSvU s fly. De vil fra sæson 2014 være således: Flyvetidskrav: Puchacz: Discus: LS-8: Duo Discus: Rotax

Læs mere

Dette dokument tilhører: FLYVESKOLE MANUAL

Dette dokument tilhører: FLYVESKOLE MANUAL Dette dokument tilhører: FLYVESKOLE MANUAL Side 1 INTRO: Der er mange tilgange til flyvning, man kan uddanne sig til pilot eller stewardesse/steward, eller man kan nøjes med at være passager. Med begge

Læs mere

Aerodynamik Lektion 3. Where am I? Charles A. Lindberg, upon arrival in Paris

Aerodynamik Lektion 3. Where am I? Charles A. Lindberg, upon arrival in Paris Aerodynamik Lektion 3 Where am I? Charles A. Lindberg, upon arrival in Paris } Hvad snakkede vi om sidste gang? Kræfter på et fly Drej G-kræfter / lastfaktor Stall og spind Flaps og slats/slots } Hvad

Læs mere

Indhold: Faktuelle oplysninger Side 1 Undersøgelse Side 1 Havarikommissionens vurdering. Side 6

Indhold: Faktuelle oplysninger Side 1 Undersøgelse Side 1 Havarikommissionens vurdering. Side 6 REDEGØRELSE HCLJ530-000109 Hændelse Luftfartøj: Discus CS Registrering: OY-XSU Motor: Ingen Flyvning: Privatflyvning, VFR Besætning: 1 ingen tilskadekomst Passagerer: Ingen Sted: Svæveflyvecenter Arnborg

Læs mere

Eksamensspørgsmål til aerodynamik

Eksamensspørgsmål til aerodynamik 1. Nogle ror anvender aerodynamisk afbalancering. Hvorfor? a) For at opnå en bedre aerodynamisk strømning omkring roret. b) For at piloten ikke skal bruge så store kræfter på at bevæge roret under flyvning.

Læs mere

PROJEKT OPTRÆKSBANE SVÆVEFLYVNING MED PARAGLIDER

PROJEKT OPTRÆKSBANE SVÆVEFLYVNING MED PARAGLIDER PROJEKT OPTRÆKSBANE SVÆVEFLYVNING MED PARAGLIDER PARAGLIDERKLUBBEN WINGOVER AUGUST 2009 Projektorientering for sponsorer Udarbejdet til brug ved ansøgning om fondsmidler til indkøb af optræksspil. Introduktion

Læs mere

Unionshåndbog MATERIEL - VEDLIGEHOLDELSE. For at kunne optages på materielkontrollantkursus, skal aspiranten opfylde følgende krav:

Unionshåndbog MATERIEL - VEDLIGEHOLDELSE. For at kunne optages på materielkontrollantkursus, skal aspiranten opfylde følgende krav: Side nr.: 1 (6) PERSONEL TIL MATERIELOMRÅDET 1. ASPIRANTKRAV TIL GRUNDKURSUS For at kunne optages på materielkontrollantkursus, skal aspiranten opfylde følgende krav: 1.1 Skal indstilles til kurset af

Læs mere

REDEGØRELSE Faktuelle oplysninger

REDEGØRELSE Faktuelle oplysninger REDEGØRELSE HCLJ510-2011-64 Havari Luftfartøj: Piper PA-22-150 Registrering: OY-DIV Motor: Lycoming O-320-A2 Flyvning: Privatflyvning, VFR Besætning: 1 alvorlig Passagerer: Ingen tilskadekomst Sted: Billund

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /.. om personalekrav. (EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /.. om personalekrav. (EØS-relevant tekst) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, C Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /.. af [ ] om personalekrav (EØS-relevant tekst) DA DA Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING

Læs mere

Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria

Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Værd at vide Side 4 Inden første cykeltur

Læs mere

Havariet indtraf i dagslys og under visuelle meteorologiske vejrforhold (VMC).

Havariet indtraf i dagslys og under visuelle meteorologiske vejrforhold (VMC). REDEGØRELSE HCLJ510-000331 Havari Luftfartøj: Cessna 182M, Skylane Registrering: OY-DZJ Motor(er): 1- Continental IO-550-1RF Flyvning: Privatflyvning, VFR Besætning: 1- ingen tilskadekomst Passagerer:

Læs mere

Faldskærmsspring på Roskilde Lufthavn Reglement

Faldskærmsspring på Roskilde Lufthavn Reglement Side 1 af 7 Indhold 1 Forord... 1 2 Formål... 1 3 Referencer... 2 4 Landingssted... 2 5 Flyveprocedurer... 2 5.1 Krav til fly... 2 5.2 Generelle krav til flyvning... 2 5.3 Briefing... 2 5.4 Operative forhold

Læs mere

DANSK SVÆVEFLYVER UNION TILSLUTTET KONGELIG DANSK AEROKLUB OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND

DANSK SVÆVEFLYVER UNION TILSLUTTET KONGELIG DANSK AEROKLUB OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND DANSK SVÆVEFLYVER UNION TILSLUTTET KONGELIG DANSK AEROKLUB OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND Til Svæveflyveklubberne MEDDELELSE NR. 11 FLYVNING NR. 02 DATO: 06.03.2006 Emne: PFT-teori 2006. Hermed fremsendes

Læs mere

Se en verden fra oven

Se en verden fra oven Se en verden fra oven En helt speciel oplevelse! Den bog, du nu holder i hænderne, har et budskab: personen, som forærede den til dig, ønsker at give dig en speciel gave - en oplevelse. Hvilken oplevelse

Læs mere

Uddannelseslogbog til tipholder flyhenter wirehenter radiovagt

Uddannelseslogbog til tipholder flyhenter wirehenter radiovagt 2009 Uddannelseslogbog til tipholder flyhenter wirehenter radiovagt Navn Af Jens C. Jakobsen Århus Svæveflyveklub 12-09-2009 Indledning Denne logbog er et tillæg til hæftet Til nye elever i ASvK, som det

Læs mere

Retningslinjer for styring af litrauddannelse og litrakompetencer

Retningslinjer for styring af litrauddannelse og litrakompetencer Retningslinjer for styring af litrauddannelse og litrakompetencer Indholdet i dette dokument er udarbejdet af: Lars Veiler (LTVJ), Fagansvarlig Godkendt af: Katrine Jensen (KATJ), Sektionschef HR Udvikling

Læs mere

Rigspolitiet LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI C. Version 3.07

Rigspolitiet LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI C. Version 3.07 Rigspolitiet LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI C Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til Færdselsstyrelsens bekendtgørelse af 11. juni 1996 om undervisningsplan for køreuddannelsen

Læs mere

Unionshåndbog UDDANNELSESNORMER - FLYVNING

Unionshåndbog UDDANNELSESNORMER - FLYVNING Side nr.: 1 af 8 MS-A-NORM STIKORDENORM Stikordsnormerne tilstræber en ensartet udarbejdelse af teorispørgeskemaer tilpasset de typer motorsvævefly, der anvendes. Brug af teorispørgeskemaer, og notat herom

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 0 1 Indholdsfortegnelse. Brugsanvisning side 2 Brugervejledning side 3 Tilpasning af cyklen side 4 Din første tur side 4 Justering af sæde side 5 Justering af sædehøjde side 6 Indstilling af ryglæn side

Læs mere

Unionshåndbog UDDANNELSESNORMER - FLYVNING

Unionshåndbog UDDANNELSESNORMER - FLYVNING Side nr.: 1 (6) Uddannelse af slæbepiloter / svævefly. Uddannelse af slæbepiloter forestås af en svæveflyveinstruktør (FI), der er godkendt hertil af DSvU, (efterfølgende benævnt "kontrollanten"). Krav

Læs mere

QUSTIONAIRE TIL EET_MOTORET OMSKOLING

QUSTIONAIRE TIL EET_MOTORET OMSKOLING maj 2013 QUSTIONAIRE TIL EET_MOTORET OMSKOLING FLYTYPE: Navn: Adresse: Postnr: BY: Dato: Certifikatnr: Telefon: e-mail Alle hjælpemidler er tilladt. Til hvert spørgsmål kan der være flere svarmuligheder

Læs mere

Indeholdt i fag i SPL-teorien ref. AMC1 FCL.120. Bemærkning. Ref. 5. Flyveprincipper (Principles of Flight) Ja / Nej

Indeholdt i fag i SPL-teorien ref. AMC1 FCL.120. Bemærkning. Ref. 5. Flyveprincipper (Principles of Flight) Ja / Nej 5. Flyveprincipper (Principles of Flight) / Nej 51.23.3 Stallhastighed tyngdepunktets indflydelse Er med i aerodynamik POF 5.3. 51.26.1 (a) Særlige egenskaber under stall Stall med motor 51.26.5 (e)(2)

Læs mere

Sommerlejr 2010 Konkurrencer

Sommerlejr 2010 Konkurrencer Sommerlejr 2010 Konkurrencer konkurrencerne er baseret påp hyggeligt samvær r imellem piloterne Enten Fly For Fun eller Fly For Alvor Konkurrencerne er udvalgt fra offentlig liste Listen offentliggjort

Læs mere

Inderste cirkel diameter: 10 meter. Yderste cirkel diameter: 20 meter. 3. Styring/balance. Lille -slalom:

Inderste cirkel diameter: 10 meter. Yderste cirkel diameter: 20 meter. 3. Styring/balance. Lille -slalom: A. De indledende manøvrer m.v. Forslag til manøvreøvelser Øvelsesforslag til enemanøvrer (5.2) Alle øvelserne skal foregå på et lukket trafiksikkert område. 1. Igangsætning standsning 4 m hænder 4på m

Læs mere

Som led i det samarbejde mellem de to unioner, som begge unioner ønsker, er der indgået følgende. Samarbejdsaftale

Som led i det samarbejde mellem de to unioner, som begge unioner ønsker, er der indgået følgende. Samarbejdsaftale Som led i det samarbejde mellem de to unioner, som begge unioner ønsker, er der indgået følgende Samarbejdsaftale mellem Dansk Svæveflyver Union (DSvU) og Dansk UL-flyver Union (DULFU). Dækningsområde.

Læs mere

PPL(A) Luftfartøjskendskab og flyvelære. 32 spørgsmål, 60 minutter. Elevsæt: 6042 Masterset: 7161

PPL(A) Luftfartøjskendskab og flyvelære. 32 spørgsmål, 60 minutter. Elevsæt: 6042 Masterset: 7161 32 spørgsmål, 60 minutter Elevsæt: 6042 Masterset: 7161 Tekst7 Spørgsmål1 point: 1 ID: 29 Højderoret anvendes til at bevæge flyvemaskinen omkring: a) tværaksen. b) højaksen. c) propelaksen. d) længdeaksen.

Læs mere

SCHEIBE SF-25 C OY-XRI

SCHEIBE SF-25 C OY-XRI 07.08.2014 REDEGØRELSE Havari 9-3-2014 med SCHEIBE SF-25 C OY-XRI Visse rapportdata er genereret via EU-kommissionens fælles database Side 1 af 7 FORORD Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane

Læs mere

Træningsmateriale - Hækkeløb

Træningsmateriale - Hækkeløb Træningsmateriale - Hækkeløb Indhold Forord... 2 Generelt om hækkeløb... 3 Lektion 1 første bens arbejde... 5 Lektion 2 andet bens arbejde... 7 Lektion 3 hækrytmen... 8 Lektion 4 hækkeløb... 9 Træningsøvelser

Læs mere

Trafilestyrelsen. PPL{A) Luftfartøjskendskab og flyvelære. 32 spørgsmål, 60 minutter. Elevsæt: Masterset: $ ~Transportm in isteriet

Trafilestyrelsen. PPL{A) Luftfartøjskendskab og flyvelære. 32 spørgsmål, 60 minutter. Elevsæt: Masterset: $ ~Transportm in isteriet Trafilestyrelsen Donish Tronsport Authority PPL{A) Luftfartøjskendskab og flyvelære 32 spørgsmål, 60 minutter Elevsæt: Masterset: 6422 7612 $ ~Transportm in isteriet Spørgsmål l point: l På mange flytyper

Læs mere

Regler Sirius AIR Rally 2012 15. september 2012 Tønder Flyveplads

Regler Sirius AIR Rally 2012 15. september 2012 Tønder Flyveplads Regler Sirius AIR Rally 2012 15. september 2012 Tønder Flyveplads INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE: EMNE: 1 Konkurrenceformål. 1 Flyveplanlægnings-prøve. 1 Navigations-prøve. 2 Speciale prøver. 2 Landings-konkurrence.

Læs mere

Der opstod ingen personskade. Luftfartøjet blev væsentligt beskadiget ved havariet. Baneanlægget blev lettere beskadiget.

Der opstod ingen personskade. Luftfartøjet blev væsentligt beskadiget ved havariet. Baneanlægget blev lettere beskadiget. REDEGØRELSE HCLJ510-000561 BHavari Luftfartøj: Cirrus Design Corporation Registrering: OY-RRR SR20 Motor: 1 Continental IO-360 ES Flyvning: Privatflyvning, VFR Besætning: 1 Ingen tilskadekomst Passagerer:

Læs mere

Brugervejledning for den Orange Båd. Bådens max lasteevne er: 1170 kg.

Brugervejledning for den Orange Båd. Bådens max lasteevne er: 1170 kg. Brugervejledning for den Orange Båd. Bådens max lasteevne er: 1170 kg. Dette dokument er vejledende og dækker derfor ikke med sikkerhed enhver situation som kan opstå i forbindelse med søsætning, optagning

Læs mere

PIPER PA32 301XTC OY-GUN

PIPER PA32 301XTC OY-GUN 07.08.2014 REDEGØRELSE Havari 1-6-2014 med PIPER PA32 301XTC OY-GUN Visse rapportdata er genereret via EU-kommissionens fælles database Side 1 af 6 FORORD Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane

Læs mere

RC Flyveklubben HANGAR 4800

RC Flyveklubben HANGAR 4800 Vedtægter for RC Flyveklubben Hangar 4800. 1 Navn og hjemsted RC Flyveklubben har hjemsted i Guldborgsund kommune. Stk. 2 Klubben er medlem i Modelflyvning Danmark. 2 Formål Stk. 1 Formålet for klubben

Læs mere

Unionshåndbog. Organisation. 205 Vedtægter for Dansk Motorflyver Union

Unionshåndbog. Organisation. 205 Vedtægter for Dansk Motorflyver Union Side nr.: 1 (6) Navn 205 Vedtægter for Dansk Motorflyver Union 1 Unionens navn er Dansk Motorflyver Union (DMU). Hjemsted 2 Hjemstedet for Dansk Motorflyver Union er sammenfaldende med den til enhver tid

Læs mere

Træningsmateriale sprint

Træningsmateriale sprint Træningsmateriale sprint Opnå målene for alsidig idrætsudøvelse i løb, spring og kast med dette materiale Indhold Generelt om sprint... 2 Lektion 1 løbeteknik... 4 Lektion 2 start og acceleration... 5

Læs mere

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder.

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder. s Grundtræning 7-12 måneder. Indledning. Vi har under hvalpe træningen lagt vægt på at præge hvalpen i rigtig retning og forberede den til dens fremtidige arbejdsopgaver. Vi skal nu i gang med at indarbejde

Læs mere

Faldskærmsskolen. Indholdsfortegnelse

Faldskærmsskolen. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 FORORD... 3 DIN PÅKLÆDNING OG TILSTAND... 4 UDSTYR... 4 Riggen... 4 KALOTTENS OPDELING... 6 ET FALDSKÆRMSSPRING... 7 FORHOLD PÅ SPRINGPLADSEN... 8 HVEM HVAD

Læs mere

ARBEJDSTEKNIK. God instruktion og oplæring APV ARBEJDETSTEKNIK

ARBEJDSTEKNIK. God instruktion og oplæring APV ARBEJDETSTEKNIK APV ARBEJDETSTEKNIK ARBEJDSTEKNIK Medarbejdere skal have modtaget en god og fyldestgørende instruktion i, hvordan de løfter og håndtere varer ifm. deres arbejdsopgaver. Det er købmandens pligt at sørge

Læs mere

L-F Airsport april 2007

L-F Airsport april 2007 L-F Airsport april 2007 Indhold: Nyt fra Lolland-Falsters Motorflyveklub Kort fra redaktøren. Beretning fra praktisk prøve v/chano Nykjær. Om skoling og radiokommunikation v/henning Romme. GAP fly-in i

Læs mere

Sommerlejr Konkurrencer

Sommerlejr Konkurrencer Sommerlejr Konkurrencer Indhold Intro... 3 Dommere... 3 Model... 4 Præmier... 5 Point... 6 FFA Point :... 6 Nølepoint:... 6 Landingspoint:... 6 FFF Point :... 6 FFA - Fly For Alvor... 7 Bakkeræs... 7 Forhindringsbane,

Læs mere

DULFU og Dansk Svæveflyver Union har den 16. september 2014 indgået en samarbejdsaftale.

DULFU og Dansk Svæveflyver Union har den 16. september 2014 indgået en samarbejdsaftale. Formand Per Horn Gyvelvej 8, 7700 Thisted Tlf: +45 97923243 / Mobil: +45 23720044 Email: perhorn@hotmail.com Dato: 19.11.2014 DULFU og Dansk Svæveflyver Union har den 16. september 2014 indgået en samarbejdsaftale.

Læs mere

START- 1.1. ding. 1.2. godkendt 1.3 1.3.1 1.3.2 2.1. Generelt 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4. ligaen.dk). 2.1.5. et tilbudt opslæb. 2.1.6. briefing. 2.1.

START- 1.1. ding. 1.2. godkendt 1.3 1.3.1 1.3.2 2.1. Generelt 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4. ligaen.dk). 2.1.5. et tilbudt opslæb. 2.1.6. briefing. 2.1. Side nr.: 1 af 5 START- OG VENDEPUNKTSREGLER 1. GPS-LOGNINGSPROCEDURE 1.1 1.2 1.3 GPS-loggere skal aktiveres mindst 2 minutter før start (= take off) og ding. Piloterne afleverer IGC-filen til konkurrenceledelsen

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I DANSK GYROKOPTER UNION, DGU

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I DANSK GYROKOPTER UNION, DGU REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I DANSK GYROKOPTER UNION, DGU Dato: 11. februar 2012 Sted: Philip Nathansen, Aarhus Deltagere: Brian Mollerup, Mikkel Palmbo, Philip Nathansen, Carsten Svendsen, Peter Palmbo,

Læs mere

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder.

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder. s Grundtræning 7-12 måneder. Indledning. Vi har under hvalpe træningen lagt vægt på at præge hvalpen i rigtig retning og forberede den til dens fremtidige arbejdsopgaver. Vi skal nu i gang med at indarbejde

Læs mere

Vagtpost Grunduddannelse

Vagtpost Grunduddannelse INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Målgruppe...2 2 Målbeskrivelse...2 2.1 Formål...2 2.2 Mål...2 3 Personlige forudsætninger for deltagelse i uddannelsen...2 3.1 Uddannelse...2 3.2 Helbredskrav...2 4 Vurdering

Læs mere

Unionshåndbog UDDANNELSESNORMER - FLYVNING

Unionshåndbog UDDANNELSESNORMER - FLYVNING Side nr.: 1 af 10 Uddannelse i kunstflyvning kan alene forestås af førsteinstruktører, der er uddannet i og af Dansk Svæveflyver Union er godkendt til at forestå en sådan undervisning. Instruktøren skal

Læs mere

Dansk Svæveflyver Union

Dansk Svæveflyver Union Dansk Svæveflyver Union Radiofrekvenser Arnborg trafikleder 122,650 MHz skal anvendes tæt på pladsen Afgangsmelding 130,750 MHz senest 30 min. efter afgang Arnborg ankomst 122,650 MHz opkald senest 10

Læs mere

Luftfartsenheden i Havarikommissionen modtog meddelelse om hændelsen den 13.5.2012 kl. 1045.

Luftfartsenheden i Havarikommissionen modtog meddelelse om hændelsen den 13.5.2012 kl. 1045. REDEGØRELSE HCLJ520-2012-18 Havari Luftfartøj: I.C.P. MXP-740 Registrering: 9-385 Savannah VG Motor: Jabiru 2200 Flyvning: Privatflyvning, VFR Besætning: 1 ingen tilskadekomst Passagerer: Ingen Sted: 5

Læs mere

ekrk 110550z 1106/1115 30008kt 9999 sct035 becmg 1113/1116 31008kt 9999 bkn035

ekrk 110550z 1106/1115 30008kt 9999 sct035 becmg 1113/1116 31008kt 9999 bkn035 Der skal være ICAO-kort til rådighed ved løsningen af spørgsmålene. Derudover kan der være behov for andre hjælpemidler herunder adgang til internettet. Flyvningen forudsættes at foregå den 11.6.2016.

Læs mere

KOMMANDOER. 15.1 Formål. 15.2 Indledning. At give viden om hvilke kommandoer der anvendes i forskellige rosituationer.

KOMMANDOER. 15.1 Formål. 15.2 Indledning. At give viden om hvilke kommandoer der anvendes i forskellige rosituationer. 15.1 Formål KOMMANDOER At give viden om hvilke kommandoer der anvendes i forskellige rosituationer. 15.2 Indledning En god styrmand skal kunne give sit mandskab korrekte, præcise og klare kommandoer i

Læs mere

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Advarsel: For at sikre korrekt brug af TA. bade/toiletløfter skal denne brugsanvisning læses grundigt før brug. Der skal rettes opmærksomhed specielt

Læs mere

DK..... Light Assist

DK..... Light Assist DK... Light Assist Light Assist er en flytbar motor til hjælp for assisterende personer, der skubber en manuel kørestol. Dens rolle er at gøre dagligdagens kørsel på fortove, gader og stier lettere. Den

Læs mere

PPL(A) Menneskelig ydeevne og begrænsning. 16 spørgsmål, 30 minutter. Elevsæt: 6010 Masterset: 7109

PPL(A) Menneskelig ydeevne og begrænsning. 16 spørgsmål, 30 minutter. Elevsæt: 6010 Masterset: 7109 16 spørgsmål, 30 minutter Elevsæt: 6010 Masterset: 7109 Tekst7 Spørgsmål1 point: 1 ID: 17 Hvad skal du bl.a. være opmærksom på, ved landing på en plads med en markant bredere bane, end du er vant til?

Læs mere

SOFT-RUGBY er en tilpasset form for rugby, som kan spilles og nydes af alle. I dette hæfte vil vi gennemgå reglerne for spillet, samt komme med

SOFT-RUGBY er en tilpasset form for rugby, som kan spilles og nydes af alle. I dette hæfte vil vi gennemgå reglerne for spillet, samt komme med 1 2 SOFT-RUGBY er en tilpasset form for rugby, som kan spilles og nydes af alle. I dette hæfte vil vi gennemgå reglerne for spillet, samt komme med forslag til træningsøvelser og planlægning af lektioner

Læs mere

Unionshåndbog FLYVEVIRKSOMHED

Unionshåndbog FLYVEVIRKSOMHED Side nr.: 1 (6) 1. ALMENT Indstilling af S-kontrollanter foretages af hovedbestyrelsen. S-kontrollanter udvælges blandt aktive førsteinstruktører og sker på baggrund af vedkommendes erfaring i svæveflyveuddannelse,

Læs mere

PPL(A) Love og bestemmelser. 16 spørgsmål, 30 minutter. Elevsæt: 5994 Masterset: 7075

PPL(A) Love og bestemmelser. 16 spørgsmål, 30 minutter. Elevsæt: 5994 Masterset: 7075 16 spørgsmål, 30 minutter Elevsæt: 5994 Masterset: 7075 Tekst7 Spørgsmål1 point: 1 ID: 81 Det aktuelle vejr i EKAH lufthavn angiver en meteorologisk sigtbarhed på mere end 10 kilometer og overskyet i 2100

Læs mere

M-certifikat. Retningslinjer ved erhvervelse af M-certifikat. Formål. Gentagelse af manøvrer / prøve. Udførelse. Nervøsitet. Radioudstyr.

M-certifikat. Retningslinjer ved erhvervelse af M-certifikat. Formål. Gentagelse af manøvrer / prøve. Udførelse. Nervøsitet. Radioudstyr. Retningslinjer ved erhvervelse af M-certifikat Formål M-certifikatets formål er at vise at en given aspirant, som er indehaver af et sådant certifikat, på tilfredsstillende måde har bevist at være i stand

Læs mere

10 gode råd om færdsel

10 gode råd om færdsel 10 gode råd om færdsel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Træn skolevejen med jeres barn både før og efter skolestart Vælg den skolevej der er sikrest ikke kortest Opstil få og enkle regler for færdsel i trafikken Lær

Læs mere

FILSKOV HELIBATIC MANØVRE KATALOG

FILSKOV HELIBATIC MANØVRE KATALOG FILSKOV HELIBATIC MANØVRE KATALOG Filskov Modelflyveklub www.oy-filskov.dk FILSKOV HELIBATIC 06-03 Side 1 INDHOLD. REGLER GENERELT. 4 HOVERMANØVRE. 6 1. HOVER OVER HELIPAD. K=1. 6 2. HOVER FORLÆNS OG BAGLÆNS.

Læs mere

Instruktion i kommandoerne.

Instruktion i kommandoerne. Instruktion i kommandoerne. Velkommen til Risskov Roklub. Roklubben er fra 1935 og har altid ligget på Bellevue Strand. Vi er medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under D.I.F. Vores daglige rofarvand

Læs mere

S-certifikat. Retningslinjer ved erhvervelse af S-certifikat. Formål. Gentagelse af manøvrer / prøve. Udførelse. Brug af ror funktioner.

S-certifikat. Retningslinjer ved erhvervelse af S-certifikat. Formål. Gentagelse af manøvrer / prøve. Udførelse. Brug af ror funktioner. Retningslinjer ved erhvervelse af S-certifikat Formål S-certifikatets formål er at vise at en given pilot, som er indehaver af et sådant certifikat, på tilfredsstillende måde har bevist at han er i stand

Læs mere

Chipmunk T.Mk.21 OY-DHJ

Chipmunk T.Mk.21 OY-DHJ Chipmunk T.Mk. 21 OY-DHJ Information om flyvning med Strut Nordjyllands Chipmunk Indholdsfortegnelse Chipmunk 2 Flyets historie 2 Genopbygning 2 Krav til piloten 3 Reservation af flyveren 3 Operationelt

Læs mere

Nuuk, Fremtidig lufthavn

Nuuk, Fremtidig lufthavn BILAG 6 Mittarfeqarfiit, Grønlands Lufthavnsvæsen Nuuk, Fremtidig lufthavn Banelængder og flytyper 24.02.2006 INUPLAN A/S Sag: 76016.94 NIRAS Greenland A/S Sag: 76016.94 Banelængder og flytyper Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1 Mandag som var første dag, var meget blæsende med over 40 50 kt i 1.500 m, så dagen flyvninger blev aflyst. I stedet for at flyve fik vi noget teori omkring bølgeflyvning. Dette var helt relevant, da der

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 5-3 Bestemmelser om civile flyveopvisninger Udgave 4, 31. januar 1990 I medfør af 75, stk. 3, 130, stk. 3, 149, stk. 10, og 151 i lov om luftfart,

Læs mere

Træningsmateriale - Stafetløb

Træningsmateriale - Stafetløb Træningsmateriale - Indhold Generelt om stafet... 2 Lektion 1 løbeteknik... 3 Træningsøvelser og lege... 5 Konkurrencen... 6 1 Generelt om stafet I atletik løber man typisk 4x100m eller 4x400m, men stafetter

Læs mere

Vagtpost Grunduddannelse

Vagtpost Grunduddannelse INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Målgruppe...2 2 Målbeskrivelse...2 2.1 Formål...2 2.2 Mål...2 3 Personlige forudsætninger for deltagelse i uddannelsen...2 3.1 Uddannelse...2 3.2 Helbredskrav...2 4 Vurdering

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 6086 DeMars DIR D 02625473 DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 6086 DeMars DIR D 02625473 DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 6086 DeMars DIR D 02625473 DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn 6086 Eskortetjeneste 1 B. Kort navn ESKORTE 1 FAGPLAN C. Formål Uddannelsen skal sætte enheden i stand

Læs mere

Special Olympics - Svømning

Special Olympics - Svømning ARTIKEL2-SVØMNING De officielle sportsregler for Special Olympics Sommerlege vil gælde for alle Special Olympics konkurrencer i svømning. Special Olympics har lavet disse regler baseret på Federation International

Læs mere

PPL(A) Love og bestemmelser. 16 spørgsmål, 30 minutter

PPL(A) Love og bestemmelser. 16 spørgsmål, 30 minutter / / ~ Trafilestyrelsen Oonish Tronsport Authority PPL(A) Love og bestemmelser 16 spørgsmål, 30 minutter Elevsæt: Masterset: 6390 7567 ~Transportministeriet Spørgsmål l point: l ID: 69 Angiv kravene med

Læs mere

Udlejningskontrakt. Lejers Data. Luftfartøj data 1. CAVOK ApS Birkemosevej 1C, DK-8361 Hasselager tlf: +45 8744 1414 www.cavokflying.

Udlejningskontrakt. Lejers Data. Luftfartøj data 1. CAVOK ApS Birkemosevej 1C, DK-8361 Hasselager tlf: +45 8744 1414 www.cavokflying. Udlejningskontrakt Indhold Udlejningskontrakt... 1 Lejers Data... 1 Luftfartøj data... 1 Kontraktvilkår... 2 Særlige aftaler... 3 Lejeperiode... 3 Underskrifter... 3 Udlejningsbetingelser... 4 Lejers Data

Læs mere

ESKY LAMA 2. Tillykke med din nye helikopter. 1. Justering

ESKY LAMA 2. Tillykke med din nye helikopter. 1. Justering ESKY LAMA 2 Tillykke med din nye helikopter Der er et væld af muligheder med en RC helikopter, som du ikke kan få andre steder med øvelse vil du være i stand til at hover (hænge stille i luften), flyve

Læs mere

DK BRUGERMANUAL. Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem. manualen til senere brug.

DK BRUGERMANUAL. Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem. manualen til senere brug. DK BRUGERMANUAL Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem manualen til senere brug. Indholdsfortegnelse GENEREL INFORMATION RÅD OM LEDNINGSNET OG BATTERI SIKKERHEDSINFORMATION FØRSTE

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser for flugtskydning med haglgevær under Danmarks Jægerforbund (DJ) Januar 2015

Sikkerhedsbestemmelser for flugtskydning med haglgevær under Danmarks Jægerforbund (DJ) Januar 2015 Sikkerhedsbestemmelser for flugtskydning med haglgevær under Danmarks Jægerforbund (DJ) Januar 2015 Indhold KAPITEL 1 - ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 3 KAPITEL 2 - SIKKERHEDSBESTEMMELSER FOR DEN ENKELTE

Læs mere

Regler for etablering og drift af private flyvepladser

Regler for etablering og drift af private flyvepladser Regler for etablering og drift af private flyvepladser Møde i Boulstrup Forsamlingshus 28. Januar 2016 Eva Nielsen Anders Madsen Center for luftfart Trafik og Byggestyrelsens Center for luftfart varetager

Læs mere

Unionshåndbog TEORIPRØVE TIL A-DIPLOM

Unionshåndbog TEORIPRØVE TIL A-DIPLOM Side nr.: 1 (8) / MINIPRØVE. GENERELT. 1. Hvem kan give tilladelse til begrænset eneflyvning?. a) Dansk Svæveflyver Union. b) En materielkontrollant. c) En indehaver af gyldigt førsteinstruktørbevis (FI-bevis)

Læs mere