KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI"

Transkript

1 KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI ÅRSRAPPORT 2010

2 INDHOLD 1.0 INDLEDNING Politiets opgaver (mission) Anklagemyndighedens opgaver (mission) Årets gang i politikredsen Københavns Vestegns Politi og lokalsamfundet Kommunikation Betjeningen af borgerne Brugertilfredshed Responstider Kriminalpræventivt arbejde Borgervendt kriminalitet Færdsel Kriminelle bander Prostitutionens bagmænd Dyrevelfærd Fodboldbøller Illegal arbejdskraft Økonomisk kriminalitet ARBEJDSPLADSEN KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI Medarbejdernes trivsel Jobtilfredshed BILAG 1) Organisationsdiagram: Københavns Vestegns Politi (overordnet) 2) Organisationsdiagram: Københavns Vestegns Politis referencer i forhold til opgaveløsningen. Københavns Vestegns Politi Årsrapport

3 1.0 INDLEDNING Københavns Vestegns Politi blev etableret den 1. januar Politikredsen er en af landets 12 politikredse og betjener de storkøbenhavnske forstæder Albertslund, Ballerup, Brøndby, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Rødovre og Vallensbæk kommuner. De 11 kommuner dækker tilsammen et areal på ca. 275 kvadratkilometer, huser husstande og over indbyggere. Politikredsen beskæftiger i alt ca. 800 ansatte fordelt på tre store og ni mindre politistationer. Københavns Vestegns Politi består ud over en administrationsafdeling af to operative afdelinger: politiet og anklagemyndigheden 1. Københavns Vestegns Politis vision (afbilledet på forsiden) er: Dit politi din tryghed. For at opfylde visionen skal Københavns Vestegns Politi være: En attraktiv og sund arbejdsplads, som udvikler den enkelte medarbejder fagligt og personligt En effektiv og tidssvarende organisation, som tænker i helheder og sætter opgaven i centrum En moderne og serviceorienteret offentlig myndighed, som indfrier borgernes og samfundets krav og forventninger Det er ambitionen, at den fremtidige opgaveløsning i politikredsen altid skal varetages med visionen for øje. Opgaveløsningen Politikredsens indsatsområder og mål er dels bestemt centralt, dvs. af Rigspolitichefen (politiet) og af Rigsadvokaten (anklagemyndigheden), dels lokalt, dvs. i kredsrådet (samarbejde med kommunerne), og dels agerer politikredsens ledelse selv i forhold til kriminalitetsudviklingen i politikredsens ansvarsområde Politiets opgaver (mission) Politiets opgaver er reguleret i lov om politiets virksomhed. Ifølge 1 skal politiet virke for tryghed, sikkerhed, fred og orden i samfundet og fremme dette formål gennem forebyggende, hjælpende og håndhævende virksomhed. Politiets opgaver er i lovens 2 fastlagt som: at forebygge strafbare forhold, forstyrrelse af den offentlige fred og orden samt fare for enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed at afværge fare for forstyrrelse af den offentlige fred og orden samt fare for enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed 1 Se bilag 1: Organisationsdiagram: Københavns Vestegns Politi (overordnet organisation). 2 Se bilag 2: Organisationsdiagram: Københavns Vestegns Politis referencer i forhold til opgaveløsningen. Københavns Vestegns Politi Årsrapport

4 at bringe strafbar virksomhed til ophør samt efterforske og forfølge strafbare forhold at yde borgerne bistand i andre faresituationer at udføre kontrol og tilsynsopgaver efter gældende ret at yde andre myndigheder bistand efter gældende regler og at udføre andre opgaver, der følger af gældende ret eller i øvrigt har en naturlig tilknytning til politiets virksomhed 1.2 Anklagemyndighedens opgaver (mission) Ifølge retsplejelovens 96 er det de offentlige anklageres opgave i forbindelse med politiet at forfølge forbrydelser i henhold til retsplejelovens regler. Dette består i med den fornødne hurtighed at fremme enhver sag med den hurtighed, som sagens beskaffenhed tillader og herved påse, at strafskyldige drages til ansvar, men også at strafforfølgning af uskyldige ikke finder sted. Endvidere varetager anklagemyndigheden legalitets- og kvalitetssikringen af straffesagsbehandlingen i politiet. 1.3 Årets gang i politikredsen 2009 var et hårdt år for politikredsen, præget af den Olympiske Komités kongres (IOC) og FN s klimakonference (COP15) i København, to store røverisager og et lavt personaletal. Når politikredsen alligevel gik ind i 2010 med en vis fortrøstning, skyldtes det, at prognosen for, hvordan det meget lave personaletal i politisøjlen skulle udvikle sig, var ganske positiv. Assisteret af Københavns Vestegns Politi førte statsadvokaten i 2010 nævningesagen mod de 15 personer, der blev tiltalt for deres deltagelse i kuppet mod Dansk Værdihåndtering den 10. august Politikredsen havde i forbindelse med retssagen en kolossal logistisk og sikkerhedsmæssig opgave med at transportere og bevogte disse mange tiltalte på de i alt 50 retsdage, der blev brugt til sagen fra marts til september Det kom til at koste ressourcer selv med hjælp udefra, nemlig fra Københavns politi, Nordsjællands politi og Midt- og Vestsjællands politi. Et andet forhold, der igen i 2010 har præget politikredsen, var deltagelsen i indsatsen mod de kriminelle bander. Københavns Vestegns Politi er ganske belastet af disse bander og har i 2010 igen anvendt store ressourcer på indsatsen mod dem. Politikredsen har siden 2009 haft oprettet en særlig bandeenhed, som har løbet rigtig mange gode sager op. Siden Task Force Øst blev etableret her på Sjælland, har politikredsen desuden bidraget der med en række dygtige medarbejdere. Enheden har haft betydelig succes. Sammen med politikredsenes indsats på området har det betydet, at flere hundrede bandemedlemmer til stadighed er enten varetægtsfængslede eller sidder til afsoning af fængselsstraffe. Det øgede personaletal i politikredsen har også betydet, at indsatsen mod indbrudstyveri i beboelse kunne styrkes markant. Såvel i første som i andet halvår af 2010 har politikredsen etableret en særlig indbrudsgruppe. Denne gruppes indsats har sammen med politikredsens øvrige arbejde betydet, at antallet af anmeldelser for indbrudstyveri ved udgangen af 2010 var nedbragt med godt 10 procent i forhold til På samme måde har politikredsen hævet antallet af sigtelser for Københavns Vestegns Politi Årsrapport

5 indbrud betydeligt i forhold til Endelig har politikredsen med held forsøgt i videst muligt omfang at få sigtede for indbrudstyveri varetægtsfængslet. Det allerede nævnte, meget lave personaletal i politisøjlen og anklagemyndigheden i 2009 førte sammen med en række andre forhold til, at politikredsen 2009 ikke opfyldte sine mål og resultatkrav så godt, som politikredsen gerne ville. Der var især tre problemområder for politikredsens resultatopfølgning: Politiets Resultat Evaluerings System (PRES) Antallet af rejste tiltaler Indbrudstallene. Hertil kom så, at Rigspolitiet i en skrivelse af 28. juni 2010 meddelte, at alle politikredse herunder naturligvis også Københavns Vestegns Politi i 2010 skulle opnå en samlet stigning i antal sigtelser for overtrædelse af straffeloven på minimum fire procent i forhold til det tilsvarende tal i Baggrunden er, at antallet af sigtelser for overtrædelse af straffeloven i perioden på landsplan er faldet med ni procent, medens antallet af anmeldelser for overtrædelse af straffeloven i perioden er steget med 16 procent. En sådan udvikling med et fald i det antal sigtelser, som politiet rejser samtidigt med, at der kommer flere anmeldelser ind, er selvfølgelig ikke acceptabel. Fremgangen på indbrudsområdet er allerede blevet omtalt, men også på de andre områder, som politirkedsen måles på, er det gået rigtigt fint. Efter en svag start i årets første to til tre måneder er der ikke mindst som resultat af en omlægning af produktionen i anklagemyndigheden til driftsledelse således blevet produceret rigtig mange tiltaler i 2. halvår af 2010 samtidig med, at antallet af gennemførte retssager er steget. Politikredsen forventer også, at PRES-scoren i 2010 vil være markant forbedret i forhold til Endelig er der grund til at nævne, at jobtilfredsheden i politikredsen for tredje år i træk lå i top blandt landets politikredse. Københavns Vestegns Politi Årsrapport

6 Københavns Vestegns Politi og lokalsamfundet Kredsråd I kredsrådet 3, som består af politidirektøren og borgmestrene i politikredsens 11 kommuner, har der i årets løb været afholdt fire møder. I kredsrådet drøftes bl.a. spørgsmål af almindelig karakter vedrørende politiets virksomhed og om samarbejdet mellem politiet og lokalsamfundet. Kredsrådet har bl.a. i årets løb drøftet og vedtaget rammerne for det kommende samarbejde i relation til ungesamråd 4. Lokalråd og banderåd I alle kommuner er etableret lokalråd 5 og i visse kommuner banderåd, hvor repræsentanter fra kommune og politi mødes mindst fire gange årligt for at drøfte spørgsmål om f.eks. kriminalitetsforebyggelse og bekæmpelse på lokalt plan. Også i 2010 lagde politikredsen stor vægt på, at lokalrådene så vidt muligt blev omdrejningspunkt ved løsning af lokale problemstillinger. I løbet af året gav det anledning til en række indsatser med selvstændige handlingsplaner. Det var endvidere fortsat væsentligt for politikredsen, at lokalrådene såvidt muligt inddrog de berørte interessenter i løsningen af konkrete problemstillinger. I årets løb har flere lokalråd arbejdet videre med tidligere års initiativer ved at arrangere borger- og temamøder mv., hvor fokus har været på borgernes egen indsats for at forhindre indbrud. Som et element i borgerinddragelse har også de lokale medier været værdifulde formidlere. Nyt samarbejde om udsatte borgere I starten af året etablerede politikredsen den såkaldte PSP-organisation (Politi, Sociale myndigheder og Psykiatri) med en styregruppe, en sekretariatsgruppe og 10 handlegrupper. Det nye samarbejde skal tage hånd om udsatte eksistenser, som ikke entydigt hører hjemme i kun en myndighedsregi. Med udgangspunkt i et myndighedssamarbejde med mennesket i centrum mødes handlegrupperne jævnligt for at sikre en rigtig indsats for sårbare enkeltpersoner, der ellers kunne havne i en gråzone mellem tre myndigheder. 3 Kredsråd: Det politiske og strategiske niveau i det kriminalitetsforebyggende samarbejde mellem politikredsens øverste ledelse og kommunerne. Formulerer strategiske mål, prioriteringer, rammer og retningslinjer for indsatsområder, som involverer flere myndigheder i politikredsen og skaber sammenhæng mellem kommunale og statslige udfordringer. Kredsrådets beslutninger føres ud i livet af lokalrådene. 4 Ungesamråd består af repræsentanter for kommuner, relevante institutioner og Kriminalforsorgen i Frihed og skal udarbejde indstillinger til brug for sanktionsvalget i straffesager mod unge under 18 år. 5 Et lokalråd består af embedsmænd fra en kommune og lokalpolitiet. Københavns Vestegns Politi Årsrapport

7 2.2 Kommunikation Dialog med samarbejdspartnere Københavns Vestegns Politi var i tæt dialog med kommunerne i politikredsen i samarbejdsfora, som spændte fra Kredsrådet til Lokalrådene over den Lokale Beredskabsstab (LBS) 6 til SSP 7 - og PSP 8 - samarbejde, ungesamråd, banderåd mv. På samme måde var der en tæt dialog med politikredsens andre institutioner som f.eks. Retten i Glostrup, Ansalten ved Herstedvester og statsfængslet i Vridsløselille. Kommunikation til offentligheden Københavns Vestegns Politi kommunikerer i stigende grad direkte til borgerne om politikredsens indsatser og resultater dels via hjemmesiden og dels via national- og lokalpresse. Især indsatsen mod indbrud har været i fokus med offensiver som borgermøder og mediekampagner om forebyggelse såvel som resultaterne af den operative indbrudsbekæmpelse. Samarbejdet med medierne Københavns Vestegns Politi har hver dag serviceret et stort antal forespørgsler fra pressen og omvendt også ofte proaktivt benyttet pressen til at inddrage offentligheden i sagernes opklaring. Samarbejdet mellem presse og politikredsens talsmænd er veludviklet og har resulteret i megen omtale og bidragelse til at opklare forbrydelser. Eksempelvis lancerede politikredsen i efteråret en mediekampagne til at nedbringe antallet af sager med eftersøgte personer til fogedretten. Kampagnen, som var i et samarbejde mellem politikredsens kommunikationenhed, eftersøgningssektionen og Fogedretten i Glostrup, opnåede ved hjælp af en bred medieeksponering at få ekspederet 530 sager på en uge. 2.3 Betjeningen af borgerne Politiet skal opleves som åbent og tilgængeligt, når der er brug for bistand, og borgerne skal hurtigt kunne få telefonisk kontakt med politiet og få den hjælp og vejledning, de behøver. Det er politikredsens servicecenter, som besvarer telefonopkald til hovednummeret ( og 114). 95 procent af alle opkald bliver besvaret inden for to minutter, og det ønsker politikredsen at fastholde. 2.4 Brugertilfredshed Rigspolitiets årlige undersøgelse af brugertilfredsheden fra efteråret 2010 viste ganske som sidste år, at brugernes tilfredshed med politibetjeningen på Vestegnen generelt er god og ligger på samme niveau som i Gennemsnitligt ligger brugertilfredsheden på 3,31 på en skala fra 1 til 4, hvor 4 svarer til "meget tilfreds". Dette er marginalt under landsgennemsnittet på 3,32. Brugertilfredsheden i relation til Alarm ligger minimalt under landsgennemsnittet på 3,32, men er dog steget en smule i forhold til Regionalt og kommunalt tværfagligt katastrofesamarbejde. 7 SSP er et børn- og ungesamarbejde mellem skole, sociale myndigheder og politiet. 8 PSP er samarbejde om udsatte eksistenser mellem psykiatri, sociale myndigheder og politiet. Københavns Vestegns Politi Årsrapport

8 Omdømmeanalyse Generelt er danskernes syn på politiet markant forbedret siden efteråret Det viser en landsdækkende undersøgelse 9, hvor borgere gav point til de 40 mest synlige danske offentlige virksomheder, som udkom i september. Politiet kom ind på en samlet sjetteplads med 74,4 point ud af 100 mulige. Det er 4,9 point mere end for to år siden, som gav 69,5 point. Ifølge målemetoden betyder det, at politiet er rykket op i kategorien af virksomheder og organisationer med et stærkt og solidt omdømme. Analyseresultaterne vil indgå i dansk politis løbende udviklingsarbejde. 2.5 Responstider Når vagtcentralen i politikredsen modtager et opkald, kører stopuret, til den første patrulje er fremme. Tiden fra opkald til ankomst kaldes responstid, og den bliver politiet målt på 10. På landsplan er målet, at den gennemsnitlige responstid holdes under 10 minutter. I 2010 opnåede Københavns Vestegns Politis en meget hurtig samlet gennemsnitlig responstid på 8,04 minutter. Landsgennemsnittet var 9,0 minutter. Resultatet er hele 40 sekunder hurtigere end i 2009, hvor gennemsnittet var 8,44 minutter for Københavns Vestegns Politi og 9,20 minutter i landsgennemsnit. Københavns Vestegns Politi har målt responstider siden oktober 2008 analogt med landets øvrige politikredse (København undtaget). For at politiet fortsat kommer hurtigt frem, når borgerne har brug for akut hjælp, er målet på landsplan, at den årlige gennemsnitlige responstid er hurtigere end gennemsnittet af de tre foregående år. For Københavns Vestegns Politi betyder det, at tiden skal holdes under 8,29 i Kriminalpræventivt arbejde Det kriminalpræventive arbejde og forebyggelse af kriminalitet indgår som et element i alle politioperative indsatser i politikredsen. Skoleundervisning Den generelle forebyggelse i forhold til børn og unge har et særligt fokus, og i 2010 er den aktive undervisning på skolerne styrket. F.eks. deltog politikredsen i 6. klassernes færdselsundervisning (cyklistadfærd), og 135 elever fra 36 skoler deltog i den afsluttede cyklistfinale. Den kriminalpræventive sektions medarbejdere har i årets løb indgået i andre undervisningssammenhænge, f.eks. i 10.-klasser, gymnasier og en SOSU-skole med emner om ungdomskriminalitet og forebyggelse heraf. 9 Analysevirksomheden Reputation Institute s undersøgelse kan ses her: 10 Responstid måles på seks kategorier: overfald/slagsmål, husspektakler, spirituskørsel, røveri, igangværende indbrud og andet. Københavns Vestegns Politi Årsrapport

9 Projekt tilbydes alle 5. klasser Sidst på året blev ca. 30 politifolk uddannet som instruktører i forebyggelsesprojektet Jeg er sej, når jeg siger nej og det betyder, at samtlige 5. klasser i politikredsens kommuner nu bliver tilbudt projektet. Jeg er sej, når jeg siger nej tematiserer fænomenerne sociale overdrivelser og flertalsmisforståelser og har til formål at give børnene redskaber til at modstå gruppepres og sige nej. Borgermøder I årets løb har den kriminalpræventive sektion deltaget i et større antal møder i bl.a. grundejer-, boligforeninger, ældreklubber m.v., hvor emnerne har været forebyggelse af indbrud, tricktyveri, hjemmerøverier m.v. Permanent konfliktråd indført Hvor konfliktråd 11 førhen kørte på forsøgsbasis i bl.a. Københavns Vestegns Politikreds, blev det indført som en permanent landsdækkende ordning i straffesager fra 1. januar I starten af året ansatte politikredsen fire mæglere til at være mødeledere i rådene, og siden er der gennemført 41 mæglinger hovedsagligt i sager om vold, indbrud og trusler og de er aktuelt ved at blive evalueret. Offerrådgivning Københavns Vestegns Politis Offerrådgivning 12 blev etableret i 2008 og består af frivillige, som tilbyder rådgivning til ofre, vidner og pårørende efter kriminalitet eller ulykker. Førhen var rådgivningen begrænset til ofre for en række særlige forbrydelser, men i dag gælder tilbuddet alle ofre. Området udvikler sig og bliver mere udbredt og antallet af ofre, som ønsker rådgivning stiger. I år er der i alt gennemført omkring 225 rådgivninger. Offerrådgivningen i Københavns Vestegns Politikreds har aktuelt seks rådgiverne. Efter en medieoffensiv er yderligere fire ved at blive tilknyttet. Den lokale Offerrådgivning er organiseret under Offerrådgivningen i Danmark. 2.7 Borgervendt kriminalitet Indbrud Københavns Vestegns Politi bragte antallet af indbrud i beboelse ned med 10,6 procent i Det svarer til, at 516 færre familier oplevede et indbrud i forhold til Samtidig rejste politikredsen 26,3 procent flere sigtelser mod indbrudstyve end i Konfliktråd er et frivilligt møde mellem offer og gerningsmand med en uvildig mægler som mødeleder (www.konfliktraad.dk) 12 Offerrådgivere yder medmenneskelig kontakt og forståelse, råd og vejledning til ofre for forbrydelser (www.offerraadgivning.dk) 13 Anmeldte indbrud faldt med 516 fra 4887 i 2009 til 4371 i Københavns Vestegns Politi Årsrapport

10 Indbrudsgruppe På baggrund af regeringens indbrudspakke og Rigspolitiets centrale operationsplan udarbejdede politikredsen en operationsplan, som skulle bringe antallet af anmeldelser af indbrud i beboelse ned under i 2009-niveau. For at nå målet blev der etableret en stor særlig gruppe af politifolk, som i lange perioder udelukkende havde til formål at bekæmpe indbrudstyve. Den forstærkede indbrudsindsats forsætter ind Borgere inddraget i indbrudsindsatsen Som et element i indsatsen blev borgerne via pressen opfordret til at være årvågne i deres nærområde og hurtigt anmelde anormaliteter til politiet. Forskning har vist, at danskerne er dårligere til at sikre deres boliger end andre europæiske lande. Derfor blev borgerne som et andet element i indbrudsbekæmpelsen informeret via presse og borgermøder om, hvordan man selv kan minimere risikoen for indbrud ved at sikre sin bolig bedre. Mediekampagne Op til jul, hvor indbrud traditionelt topper, afviklede politikredsen en mediekampagne i samarbejde med Det Kriminalpræventive Råd, som bredt tematiserede, hvordan borgerne selv kunne give boligen et indbrudstjek. Politikredsen udloddede et indbrudstjek, hvor en erfaren politimand kom på besøg og gav gode råd og vejledning. Tv-overvågningsprojekt Først på året blev politikredsen færdig med at installere de nødvendige kameraer til brug for det kriminalpræventive tv-overvågningsprojekt i Vejleåparken i Ishøj. Projektet skal evalueres midt i 2011, men foreløbige tilbagemeldinger tyder på, at overvågningen har virket tryghedsskabende. I det overvågede område har der desuden været færre indbrud i lejligheder, tyveri fra biler, hærværk, vold og brande i 2010 end i I nogle sager er billeder fra tv-projektet inddraget i efterforskningen af forbrydelser. Æresrelateret kriminalitet Æresrelateret kriminalitet har også i 2010 været et af politikredsens særlige fokusområder. Der er en fuldt implementeret strategi, en kredsansvarlig og meget erfaren kontaktperson. Indsatsen har bl.a. omfattet monitering, undervisning og orientering om æresrelaterede sager samt et stærkt øget fokus på sagerne. Lokalrådene er et fast samarbejdsforum, hvor området bliver drøftet (lokalt i kommunerne), og der gøres der brug af et stort netværk, når der arbejdes med sagerne. 2.8 Færdsel Færdselsområdet er fortsat højt prioriteret med en lang række løbende nationale og lokale kampagner og indsatser, f.eks. kontroller i relation til skolestart, for høj hastighed, kørsel uden sikkerhedssele, brug af mobiltelefoner, tungvogne samt spiritus- og narkokørsel. Københavns Vestegns Politi Årsrapport

11 Lokalt har politikredsen også haft opmærksomheden rettet mod kontroller mod ulovlige knallerter. I 2010 blev Automatisk Trafik Kontrol (ATK) fuldt implementeret til hastighedsmålinger i politikredsen. Farbarheden og fremkommeligheden særligt på ring- og motorvejsnettet i politikredsen er en vigtig og højt prioriteret opgave, som bliver løst i tæt dialog med samarbejdspartnere inden for brand, redning og Vejdirektoratet. Vestegnens Trafiksikkerhedsråd Politikredsen bidrager fortsat til samarbejdet i det lokale Trafiksikkerhedsråd 14, som igen i år gennemførte en større kampagne omkring sikker skolestart. 2.9 Kriminelle bander Politikredsens har fortsat sin indsats over for kriminelle bander og øvrige uroskabende grupperinger. Moniteringen af rocker- og bandemedlemmer er fortsat i 2010 og vil fortsætte i 2011 med uformindsket styrke. Formålet er at sikre et præcist efterretningsbillede i forhold til bander og kriminetværk gennem en offensiv og koordineret indsats. Den bandeenhed, der blev nedsat i 2009, har fortsat det målrettede arbejde mod den særligt organiserede bande- og rockerkriminalitet. Bandeenheden består af 19 medarbejdere og er forankret i efterforskningslinjen, men der trækkes på kompetencer bredt i organisationen. I årets løb har politikredsen efterforsket flere ressourcetunge sager, der bl.a. involverede biler, våben og narkotika, som kan relateres til bandeindsatsen. Bandeenhedens arbejde sker efter nøje prioritering og i samarbejde med andre politikredse, Task Force Øst, eksterne samarbejdspartnere og Rigspolitiet. Urogrupper og slæng Der er fortsat arbejdet med en offensiv og forebyggende indsats i forhold til urogrupper og slæng. Indsatsen har til formål at skabe tryghed for borgerne ved at vise de unge, at deres adfærd har konsekvenser. I arbejdet deltog en bred kreds af lokale interessenter for at sætte ind på flest mulige fronter i forhold til at bryde den kriminelle fødekæde. 100 års fængsel til røvere Den betydelige og ressourcekrævende efterforskning og domsforhandling i et Danmarkshistoriens største røverier røveriet mod Dansk Værdihåndtering fortsatte i det meste af året. Retssagen blev afviklet fra marts til september måned og blev afsluttet med domme på i alt 100 års fængsel. Sagen er anket til Landsretten, hvor den skal behandles fra maj Vestegnens Trafiksikkerheds Råd består af Albertslund, Ballerup, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk kommuner og Københavns Vestegns Politi (www.vtr.dk). Københavns Vestegns Politi Årsrapport

12 2.10 Prostitutionens bagmænd Arbejdet med at bekæmpe prostitutionens bagmænd blev videreført fra året før. Prostitutionsområdet bliver kontinuerligt moniteret og alle kendte bordeller aktuelt 24 i politikredsen har fået et eller flere kontrolbesøg i årets løb. I hovedparten af bordellerne er de prostituerede kvinder danske. Men der er også bordeller, der udelukkende beskæftiger kvinder fra Østeuropa, Sydamerika eller Thailand. De udenlandske kvinder opholder sig i reglen lovligt i Danmark. Politikredsen har et velfungerende samarbejde med SKAT, Center Mod Menneskehandel, Rigspolitiets Nationale Efterforskningscenter (NEC) samt Europol på området Dyrevelfærd Et andet vigtigt område for politikredsen er dyrevelfærd. Der er udarbejdet en særlig plan for den operative indsats og uddannet et antal medarbejdere til at behandle straffesager vedrørende overtrædelser mod dyrs velfærd. I løbet af året har politikredsen deltaget i en lang række kontroller af erhvervsmæssige dyretransporter i egen og andre politikredse. Politikredsen har et velfungerende samarbejde med andre interessenter, og der har været afholdt møde med et bredt udvalg af dyreværnsorganisationer og fødevareregionen. Farlige hunde Medio 2010 blev der sat yderligere fokus på farlige hunde, idet et nyt regelsæt forbød besiddelse af 13 hunderacer (kamp-, muskel- og hyrdehunde) og krydsninger heraf. Hundeloven blev endvidere skærpet således, at en hvilken som helst hund, der skambider et menneske eller en anden skal aflives. De nye regler medførte en implementering af nye procedurer for sagsbehandlingen (f.eks. mentaltests, påbud og aflivning) og konkret behandling af en række sager om bid, racebestemmelse og administrative indgreb/aflivninger Fodboldbøller Indsatsen omkring fodboldbøller fyldte meget for politikredsen i årets løb ikke mindst i lyset af den destruktive adfærd, som visse hooligans udviser i form af hærværk, vold og optøjer. Den lokale operationsplan blev tilpasset erfaringerne fra tidligere indsatser, såvel som elementerne fra den nationale håndbog for den politimæssige indsats i forbindelse med fodboldkampe blev indarbejdet i politikredsens planer Dialogen med ledelsen i Brøndby IF, kontrollørkorpset og repræsentanter fra de forskellige supportgrupper blev udbygget i årets løb. Københavns Vestegns Politi Årsrapport

13 Politikredsen afgiver fortsat spottere til landets andre politikredse, når Brøndby IF spiller på udebane Illegal arbejdskraft Ulovligt arbejde er et særligt fokusområde, og der er holdt en række netværksmøder med repræsentanter fra andre myndigheder og fagforeninger for at forebygge og bekæmpe ulovligt arbejde. Desuden har politikredsens eksperter indenfor opholds- og arbejdstilladelser holdt foredrag for samarbejdende myndigheder. Fairplay-aktioner Som en del af indsatsen er der arbejdet tæt sammen med SKAT i en række Fairplay-aktioner 15 mod flere brancher i politikredsen. Der er udarbejdet en trusselsvurdering på området, som politikredsens udlændingeenhed sammen med SKAT og relevante kommuner brugte til målrettede virksomhedskontroller, f.eks. i relation til transportvirksomheders brug af ulovlig arbejdskraft. I 2010 afsluttede Københavns Vestegns Politi en stor efterforskning om ulovligt arbejde i rengøringsbranchen. Sagen medførte bøder på i alt 2,2 mio. kr. til en stribe virksomheder og bøder på kr. til udenlandske studerende Økonomisk kriminalitet Den skærpede opmærksomhed på større økonomisk kriminalitet og den økonomiske kriminalitet, der forøves af rocker- og bandemiljøet, er fortsat. Det sker bl.a. med målrettet efterforskning mod bandemedlemmer efter Al Capone-metoden, som er et tværgående samarbejde mellem politikredse og SKAT for at ramme de kriminelle på pengepungen. For at sikre en effektiv fremdrift og ressourceudnyttelse i efterforskningen og anklagemyndigheden, blev der af politikredsen både i konkret udpegede sager og sagskomplekser udfærdiget såkaldte milepælsplaner. Fremdriften i disse sager har i følge den regionale statsadvokat og Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet (SØK) været tilfredsstillende. Med en øget anvendelse af sagsstyringskoncepter, udviklet af SØK, har kredsen ved udgangen af 2010 ca. 40 større økonomiske sager under efterforskning eller juridisk behandling. Der har været et godt og tæt samarbejde, særligt mellem politi og anklagemyndighed og eksterne samarbejdspartnere som SKAT og revisionsfirmaer. Der er iværksat en plan for at tilføre flere efterforskere til afdelingen for økonomisk kriminalitet og sikre kompetenceudvikling af afdelingens medarbejdere og sat fokus på kompetenceudvikling af juristerne i Advokaturen for Økonomisk kriminalitet. 15 Fairplay-aktion: tværmyndighedskontrol af en virksomheds drift, f.eks. mht. sort aflønning, illegal arbejdskraft, ansatte på overførselsindkomst, ulovlig regnskabsføring, moms, beskatning osv. Københavns Vestegns Politi Årsrapport

14 3.0 ARBEJDSPLADSEN KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI Et element i Københavns Vestegns Politis vision er at være en attraktiv og sund arbejdsplads, som udvikler den enkelte medarbejder fagligt og personligt se politikredsens vision på omslaget. Personalepolitikkerne udspringer heraf og bliver løbende evalueret, tilpasset og udviklet. I årets løb er der f.eks. udarbejdet delpolitikker for en række områder som ansættelse, fratrædelse, seniorpolitik, personaleudvikling (PU), medarbejderudviklingssamtaler (MUS), medarbejderevaluering, karriere- og førlederforløb, lederudvikling og lønpolitik. 3.1 Medarbejdernes trivsel Det fysiske og psykiske arbejdsmiljø har stor opmærksomhed. Ud fra et arbejdsgiverønske om at være nærværende arbejdes der aktivt med syge- og trivselssamtaler, og der er lavet en politik på området. Der følges op på langtidssyge medarbejdere med kontakt, tiltag efter behov, omsorg, og de hjælpes tilbage på job og støttes i at identificere årsagen til sygefraværet. Sygefraværet er generelt blevet mindre i politikredsen, især langtidssygefraværet. Politikredsens politiansatte bliver med mellemrum udsat for voldsomme hændelser på deres arbejde, og for at mindske følgevirkningerne er der stor opmærksomhed på at anvende taktiske og psykologiske debriefinger. Politikredsen har desuden deltaget i en helbredsundersøgelse vedrørende skiftehold. 3.2 Jobtilfredshed Som nævnt lå Københavns Vestegns Politi helt i top i dansk politis årlige undersøgelse af medarbejdernes tilfredshed med deres job. De ansatte angav deres samlede gennemsnitlige tilfredshed til hele 2,94 point ud af fire mulige, hvilket placerer Københavns Vestegns Politi som den politikreds i Danmark, hvor medarbejdernes tilfredshed er højst. Årets resultat (2,94) er en forbedring i forhold til 2009 (2,77) og 2008 (2,65). Hele 80,2 procent af alle ansatte svarede på undersøgelsen, hvilket er flere end i 2009 (75,17 procent) og i 2008 (63,84 procent). Resultaterne anvendes i det fremadrettet arbejde med at videreudvikle Københavns Vestegns Politi som en attraktiv arbejdsplads. Kompetenceudvikling Faglig og personlig udvikling af medarbejderne er et vigtigt felt for Københavns Vestegns Politi. Der er nedsat et uddannelsesudvalg, som skal bidrage til den strategiske kompetenceudvikling herunder prioritering af uddannelser og økonomistyring forbundet hermed. Københavns Vestegns Politi Årsrapport

15 I årets løb er afholdt ca. 500 kurser/uddannelser og andre uddannelsesaktiviteter som teambuilding, temadage, skydning og kompetencegivende uddannelser med støtte fra Statens Kompetencefond (SCKK). Københavns Vestegns Politi har i årets løb uddannet det operative personale i PLOV-konceptet (pågående livstruende og voldelige handlinger). Et koncept der skal anvendes ved f.eks. skoleskydninger. Politikredsens beredskabschefer er informeret om uddannelsen, ligesom skoleledere i politikredsen vil blive indkaldt og orienteret om konceptet i begyndelsen af I 2010 har Folketingets partier forhandlet om et nyt politiforlig, der gælder for 2011, men med tydelige spor lagt for 2012 til Et sådant forlig udstikker rammerne for politiets og anklagemyndighedens arbejde fremover og er derfor uhyre vigtigt også for vores politikreds. Der er ikke tvivl om, at politiforliget indebærer betydelige effektiviseringer i dansk politi og anklagemyndighed. Effektiviseringerne kommer især til at berøre vores administrative søjle, hvor arbejdsområder inden for HR og logistik over de næste år må forventes at blive centraliseret. Formålet med effektiviseringerne er som bekendt at frigøre ressourcer til politiets kerneopgaver. Politiet og anklagemyndigheden har i løbet af 2010 udarbejdet en samlet national strategi for , som er sammenholdt med det nævnte politiforlig. Fokusområderne vil for politiet være få men bredt dækkende mål, der fokuserer på resultater og effekter: Nedbringelse af den utryghedsskabende og borgervendte kriminalitet, reduktion af antallet af indbrud i privat beboelse, intensivering af indsatsen i udsatte boligområder, konsekvent efterforskning og retsforfølgelse af rocker- og bandemedlemmer samt hurtige responstider og ordentlig telefonbetjening. Københavns Vestegns Politi Årsrapport

16 BILAG 1) Organisationsdiagram: Københavns Vestegns Politi (overordnet) Politidirektør Henning Thiesen Anklagemyndighed Chefanklager Ulla Greibe Politi Chefpolitiinspektør Ib Meng Administration Vicepolitidirektør Torben Jessen OPA Advokaturer Efterforskning Beredskab Lokalpoliti Personale Ledelsessekretariat Økonomi 2) Organisationsdiagram: Københavns Vestegns Politis referencer i forhold til opgaveløsningen Folketinget Justitsministeriet Rigsadvokaten Rigspolitiet Kredsråd Politidirektøren Københavns Vestegn Københavns Vestegns Politi Årsrapport

SAMARBEJDSPLAN FOR NORDJYLLANDS POLITI 2010

SAMARBEJDSPLAN FOR NORDJYLLANDS POLITI 2010 SAMARBEJDSPLAN FOR NORDJYLLANDS POLITI 2010 I. INDLEDNING I 2007 blev Danmarks politikredse og kommuner reformeret ved bl.a. etablering af større og mere bæredygtige enheder, der samtidig fik en række

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2009

VIRKSOMHEDSPLAN 2009 SYDØSTJYLLANDS VIRKSOMHEDSPLAN 2009 1. Indledning skal i 2009 løse en række vigtige og store opgaver. Politikredsen skal overordnet set virke for tryghed, sikkerhed, fred og orden i samfundet ved at udøve

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012 Læsø Kommune Frederikshavn Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012 Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1.

Læs mere

Samarbejdsplan for Nordjyllands Politi Indledning

Samarbejdsplan for Nordjyllands Politi Indledning Samarbejdsplan for Nordjyllands Politi 2009 1. Indledning Med ikrafttræden den 1. januar 2007 blev både Danmarks politikredse og hele det kommunale område reformeret gennem etablering af større og mere

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Nordsjællands Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Nordsjællands Politi. Planen træder

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Fyns Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Fyns Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Fyns Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Fyns Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Fyns Politi. Planen træder i kraft den 1. januar 2016

Læs mere

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Samarbejdsplan 2013 for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Aabenraa Esbjerg Fanø Haderslev Sønderborg Tønder Varde Vejen Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed,

Læs mere

Bornholms Politis samarbejdsplan 2010 til brug for Kredsrådet

Bornholms Politis samarbejdsplan 2010 til brug for Kredsrådet Bornholm, den 9. juni 2010 Bornholms Politis samarbejdsplan 2010 til brug for Kredsrådet Forord Danmark er opdelt i 12 politikredse, hvoraf Bornholms Politi udgør én politikreds. Politikredsen består geografisk

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013 Læsø Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013 Frederikshavn Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1.

Læs mere

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2012 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

STRATEGI 2013-15 SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS

STRATEGI 2013-15 SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS STRATEGI 2013-15 SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS FORORD Strategien for Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi tager afsæt i de gældende langsigtede, landsdækkende politiske aftaler, de centrale strategier

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Midt- og Vestjyllands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Midt- og Vestjyllands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Midt- og Vestjyllands Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Midt- og Vestjyllands Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Midt- og Vestjyllands

Læs mere

Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens plan til bekæmpelse af kriminalitet i ghettoer

Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens plan til bekæmpelse af kriminalitet i ghettoer POLITIAFDELINGEN januar 2011 Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Københavns Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Københavns Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Københavns Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Københavns Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Københavns Politi. Planen træder i kraft

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi 2017

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi 2017 RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi 2017 Mål- og resultatplanen for Nordsjællands Politi 2017 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Nordsjællands Politi. Planen træder

Læs mere

ØSTJYLLANDS. Randers. Århus. Grenaa

ØSTJYLLANDS. Randers. Århus. Grenaa ØSTJYLLANDS Grenaa Randers Århus Indhold Om politikredsen................................ side 4 Anklagemyndigheden............................ side 6 Politiets arbejde og personale.....................

Læs mere

og resultatplan for politiet

og resultatplan for politiet 20 17 Mål- og resultatplan for politiet Indhold Mission og vision 2 Om politiet 2 Strategiske pejlemærker og mål for 2017 3 Én samlet koncern 4 Gennemførsel af udvalgte initiativer i politiets og anklagemyndighedens

Læs mere

STRATEGI VI ER TIL FOR BORGERNE NORDSJÆLLANDS

STRATEGI VI ER TIL FOR BORGERNE NORDSJÆLLANDS STRATEGI 2016 VI ER TIL FOR BORGERNE NORDSJÆLLANDS TRYGHED, SIKKERHED, FRED OG ORDEN Nordsjællands Politis opgave er at skabe tryghed, sikkerhed, fred og orden for borgerne i politikredsen. Det sker gennem

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Syd- og Sønderjyllands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Syd- og Sønderjyllands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Syd- og Sønderjyllands Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Syd- og Sønderjyllands Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Syd- og Sønderjyllands

Læs mere

Referat. Kredsrådets møde den 24-5-2012

Referat. Kredsrådets møde den 24-5-2012 14. juni 2012 LEDELSESSEKRETARIATET Sagsbehandler: lhk Referat Kredsrådets møde den 24-5-2012 Deltagere: Finn Borch Andersen (PD), Flemming Drejer (CPI), Mogens Hendriksen (VPD), Ida Sørensen (CA), Willy

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Østjyllands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Østjyllands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Østjyllands Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Østjylland Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Østjyllands Politi. Planen træder i kraft

Læs mere

HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde... 3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune... 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2011 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITIS NYTÅRSPAROLE 2013 (9. januar 2013) Politidirektør Kim Christiansens tale

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITIS NYTÅRSPAROLE 2013 (9. januar 2013) Politidirektør Kim Christiansens tale KØBENHAVNS VESTEGNS POLITIS NYTÅRSPAROLE 2013 (9. januar 2013) Politidirektør Kim Christiansens tale Godt nytår alle sammen og velkommen til nytårsparole i Københavns Vestegns Politi. I en tid med forandringer

Læs mere

RIGSPOLITIET. 27. august Analyse. Politikredsenes opgavevaretagelse

RIGSPOLITIET. 27. august Analyse. Politikredsenes opgavevaretagelse RIGSPOLITIET 27. august 2009 Analyse Politikredsenes opgavevaretagelse 1. halvår 2009 Politikredsenes opgavevaretagelse i 1. halvår 2009 Side 2 Politiet er hurtigere tilstede to et halvt år efter politireformens

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS. Samarbejdsplan Politiet i lokalsamfundet 2010

SYDØSTJYLLANDS. Samarbejdsplan Politiet i lokalsamfundet 2010 Samarbejdsplan Politiet i lokalsamfundet 2010 Denne plan omfatter samarbejdet mellem kommunerne og politiet, samt andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger m.v. i Sydøstjylland.

Læs mere

Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune

Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen 2010 for Midt- og Vestjyllands Politi og samtidig på baggrund af

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Sydøstjyllands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Sydøstjyllands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Sydøstjyllands Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Sydøstjyllands Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Sydøstjyllands Politi. Planen træder

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2013 MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

SAMARBEJDSPLAN 2013 MIDT- OG VESTSJÆLLANDS SAMARBEJDSPLAN 2013 for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger mv. i politikredsen Side 1 Samarbejdsplan 2013 En

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 22. maj 2007 + bilag LOKALPOLITIET POLITIINSPEKTØREN Kornerups Vænge 12 4000 Roskilde Telefon: 4635 1448 Indvalg: 4632 1551 Lokal: 3006 Mobiltlf.: 2510 7625 E-mail: HGM001@politi.dk

Læs mere

HANDLEPLAN 2013. Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2013. Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2013 Lokalrådet i Frederikshavns kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde...3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål F og G fra Folketingets Retsudvalg den 15. november 2016

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål F og G fra Folketingets Retsudvalg den 15. november 2016 Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Styrings- og Ressourceafdelingen Dato: Dok.: 2123308 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål F og G fra Folketingets

Læs mere

STRATEGI NORDSJÆLLANDS

STRATEGI NORDSJÆLLANDS STRATEGI 2017 NORDSJÆLLANDS NORDSJÆLLAND SKAL VÆRE ET TRYGT OG SIKKERT STED Nordsjællands Politis centrale opgave er at skabe tryghed, sikkerhed, fred og orden for borgerne i politikredsen. Det skal vi

Læs mere

Men vi kan og skal ikke prioritere alt i top.

Men vi kan og skal ikke prioritere alt i top. Mål og strategi 2013-2015 MERE MÅLRETTET STRATEGI Vi arbejder i anklagemyndigheden hver eneste dag målrettet på at skabe de bedst mulige resultater. Ikke for vores eller målenes egen skyld, men for at

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Fyns Politi 2017

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Fyns Politi 2017 RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Fyns Politi 2017 Mål- og resultatplanen for Fyns Politi 2017 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Fyns Politi. Planen træder i kraft den 1. januar 2017

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Samarbejdsplan for 007 En plan for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger i politikredsen

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Bornholms Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Bornholms Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Bornholms Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Bornholms Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Bornholms Politi. Planen træder i kraft den

Læs mere

Samarbejdsplan for Fyns Politi og kommunerne på Fyn 2014

Samarbejdsplan for Fyns Politi og kommunerne på Fyn 2014 Samarbejdsplan for Fyns Politi og kommunerne på Fyn 2014 Koordinering af arbejdet med forebyggelse af radikalisering og ekstremisme Odense kommune og Fyns politi har indgået en aftale om, at den fremtidige

Læs mere

Mål- og resultatplan. for anklagemyndigheden

Mål- og resultatplan. for anklagemyndigheden 20 17 Mål- og resultatplan for anklagemyndigheden Indhold Mission og vision 2 Om anklagemyndigheden 2 Strategiske pejlemærker og mål for 2017 3 Én samlet koncern 4 Kvalitet i straffesagsbehandlingen 4

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI STRATEGI 2012 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 2 Vision og overordnede mål 3 Prioriterede fokusområder 3 Den borgervendte og utryghedsskabende kriminalitet skal bekæmpes 3

Læs mere

UDKAST TIL TALE. til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål AM fra Folketingets Retsudvalg den 26. juni 2013

UDKAST TIL TALE. til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål AM fra Folketingets Retsudvalg den 26. juni 2013 Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 582 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 24. juni 2013 Kontor: Politikontoret Sagsbeh: Jean Elisabeth Hørdum Sagsnr.: 2013-0035-0178

Læs mere

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser 22. januar 2007 POLITIAFDELINGEN Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede

Læs mere

HANDLEPLAN 2014. for. SSP Lokalrådet i Norddjurs Kommune

HANDLEPLAN 2014. for. SSP Lokalrådet i Norddjurs Kommune HANDLEPLAN 2014 for SSP Lokalrådet i Norddjurs Kommune Rammerne for Lokalrådets arbejde. Kredsrådet er det strategiske forum for Østjyllands Politis samarbejde med kommunerne og andre lokale samarbejdsparter.

Læs mere

KREDSRÅDETS SAMARBEJDSPLAN 2017

KREDSRÅDETS SAMARBEJDSPLAN 2017 Frederikshavn Kommune KREDSRÅDETS SAMARBEJDSPLAN Læsø Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune Samarbejdet

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet Indhold Denne pjece gennemgår, hvad der sker, når du har været udsat for personfarlig

Læs mere

Mål- og resultatplan for Anklagemyndigheden 2015

Mål- og resultatplan for Anklagemyndigheden 2015 Mål- og resultatplan for Anklagemyndigheden 2015 1. Indledning Anklagemyndighedens mål- og resultatplan for 2015 er indgået mellem Justitsministeriet og Rigsadvokaten og dækker den samlede anklagemyndighed.

Læs mere

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI Albertslund Ballerup Brøndby Glostrup Gladsaxe Herlev Hvidovre Høje-Taastrup Ishøj Årsrapport 2012 Rødovre Vallensbæk INDHOLD 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 Om årsrapporten... 3 1.2

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2014

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2014 Læsø Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET Frederikshavn Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1. INDLEDNING

Læs mere

FOKUSOMRÅDER 1 - VOLD

FOKUSOMRÅDER 1 - VOLD Sag 12/15137 Dok. 13499-15 Handlingsplan 2015 for Lokalråd Varde Kommune og Politi Varde FOKUSOMRÅDER 1 - VOLD Vold i det private og offentlige rum er i høj grad en forbrydelse, der påvirker borgerne.

Læs mere

MIDT- OG VESTJYLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2015

MIDT- OG VESTJYLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2015 MIDT- OG VESTJYLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2015 Indledning Denne plan omfatter samarbejdet mellem kommunerne og politiet, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger mv.

Læs mere

råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet

råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet Indhold Denne pjece gennemgår, hvad der sker, når du har været udsat for personfarlig

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN POLITI - KOMMUNER. Nordsjællands Politi

SAMARBEJDSPLAN POLITI - KOMMUNER. Nordsjællands Politi 2011 SAMARBEJDSPLAN POLITI - KOMMUNER Nordsjællands Politi 2 Indledning Det er afgørende for Nordsjællands Politi at have et tæt og frugtbart samarbejde med lokalsamfundet om de opgaver, der kun kan løses

Læs mere

Handlingsplan. for samarbejdet via Politiets Lokalråd i Vejle Kommune Formål.

Handlingsplan. for samarbejdet via Politiets Lokalråd i Vejle Kommune Formål. 31. maj 2016 Sagsbehandler: Frede Nissen SYDØSTJYLLANDS POLITI Vejle Lokalpoliti Handlingsplan for samarbejdet via Politiets Lokalråd i Vejle Kommune 2016 1.0 Formål. Lokalrådets formål er at virke som

Læs mere

KØBENHAVNS VESTEGNS Årsrapport 2007

KØBENHAVNS VESTEGNS Årsrapport 2007 KØBENHAVNS VESTEGNS Årsrapport 2007 INDHOLD INDLEDNING...3 POLITIETS OPGAVER...3 ÅRETS GANG I POLITIKREDSEN...3 MÅL FOR 2007...5 MÅLRAPPORTERING...6 OVERSIGT OVER DEN SAMLEDE MÅLOPFYLDELSE I 2007...6 KRIMINELLE

Læs mere

Mål- og resultatplan. for anklagemyndigheden

Mål- og resultatplan. for anklagemyndigheden 20 16 Mål- og resultatplan for anklagemyndigheden Indhold Mission og vision 2 Om anklagemyndigheden 2 Strategiske pejlemærker og mål for 2016 3 Kvalitet i straffesagsbehandlingen 4 Anklagemyndighedens

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI

SYDØSTJYLLANDS POLITI SYDØSTJYLLANDS POLITI Organisering af det kriminalitetsforebyggende arbejde i Sydøstjyllands Politi Indledning Forebyggelse af kriminalitet og især forebyggelse af ungdomskriminalitet er en af de væsentligste

Læs mere

Referat af møde i kredsrådet for Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi. mandag den 12. marts 2012 klokken 10

Referat af møde i kredsrådet for Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi. mandag den 12. marts 2012 klokken 10 NÆSTVED Ledelsessekretariatet Parkvej 50 4700 Næstved Telefon: 5531 1448 Direkte: 5577 5533 Lokal: 2551 Telefax: 5531 1502 Mobil: 4132 8267 E-mail: Web: pha010@politi.dk www.politi.dk Referat af møde i

Læs mere

HANDLEPLAN 2015. for. SSP Lokalrådet i Syddjurs Kommune

HANDLEPLAN 2015. for. SSP Lokalrådet i Syddjurs Kommune HANDLEPLAN 2015 for SSP Lokalrådet i Syddjurs Kommune Kredsrådet er det strategiske forum for Østjyllands Politis samarbejde med kommunerne og andre lokale samarbejdsparter. Politidirektøren er formand

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI Ledelsessekretariatet J.nr. 1200-10281-00009-10 Samarbejdsplan 2011 En plan for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre

Læs mere

Anklagemyndighedens mål 2009

Anklagemyndighedens mål 2009 09 Mål Anklagemyndighedens mål 2009 I 2008 udarbejdede vi for første gang en samlet oversigt over anklagemyndighedens vigtigste mål i det kommende år. Vi nåede de fleste af målene. Ikke alt lykkedes fuldt

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2014. Midt- og Vestsjællands

SAMARBEJDSPLAN 2014. Midt- og Vestsjællands Midt- og Vestsjællands SAMARBEJDSPLAN 2014 En plan for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger mv. i politikredsen

Læs mere

Styrket indsats i de særligt udsatte boligområder. 1. halvår 2012

Styrket indsats i de særligt udsatte boligområder. 1. halvår 2012 Styrket indsats i de særligt udsatte boligområder 1. halvår 2012 Oktober 2012 Styrket indsats i de særligt udsatte boligområder Politiet har styrket indsatsen i de særligt udsatte boligområder, der er

Læs mere

HANDLEPLAN 2013. for. SSP-lokalrådet i Syddjurs Kommune

HANDLEPLAN 2013. for. SSP-lokalrådet i Syddjurs Kommune HANDLEPLAN 2013 for SSP-lokalrådet i Syddjurs Kommune Rammerne for Lokalrådets arbejde. Kredsrådet er det strategiske forum for Østjyllands Politis samarbejde med kommunerne og andre lokale samarbejdsparter.

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Referat fra møde nr. 1 i 2007 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi Mødet blev afholdt onsdag den 28. februar 2007 kl. 1000 i Holbæk 29. marts 2007 Referent: Karen Bak Aastrup

Læs mere

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI Albertslund Ballerup KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI Brøndby Glostrup Gladsaxe Herlev Hvidovre Årsrapport 2015 Høje-Taastrup Ishøj Rødovre Vallensbæk INDHOLD FORORD AF POLITIDIREKTØREN... 4 Rocker- og bandekriminalitet...

Læs mere

KØBENHAVNS VESTEGNS Årsrapport 2008

KØBENHAVNS VESTEGNS Årsrapport 2008 KØBENHAVNS VESTEGNS Årsrapport 2008 INDLEDNING... 3 POLITIETS OPGAVER... 3 ÅRETS GANG I POLITIKREDSEN... 3 REFORMPROCES LANGT FRA SLUT... 4 MÅL FOR 2008... 5 MÅLRAPPORTERING... 6 OVERSIGT OVER DEN SAMLEDE

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 7. juni 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Forord. Vidners bidrag i retssager er en af grundstenene i vores retssystem. Derfor skal det være trygt for borgerne at vidne.

Forord. Vidners bidrag i retssager er en af grundstenene i vores retssystem. Derfor skal det være trygt for borgerne at vidne. Forord Vidners bidrag i retssager er en af grundstenene i vores retssystem. Derfor skal det være trygt for borgerne at vidne. Særligt når det vedrører sager af grovere karakter bandekriminalitet og drab

Læs mere

og resultatplan for politiet

og resultatplan for politiet 20 16 Mål- og resultatplan for politiet Indhold Mission og vision 2 Om politiet 2 Strategiske pejlemærker og mål for 2016 3 Gennemførsel af udvalgte initiativer i politiets og anklagemyndighedens flerårsaftale

Læs mere

HANDLEPLAN 2014. Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2014. Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2014 Lokalrådet i Frederikshavns kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde...3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Samarbejdsplan for 008 En plan for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger i politikredsen

Læs mere

SSP-Samrådets årsmøde 2014 Jørn Kjer, centerchef. Rigspolitiet Nationalt Forebyggelsescenter

SSP-Samrådets årsmøde 2014 Jørn Kjer, centerchef. Rigspolitiet Nationalt Forebyggelsescenter SSP-Samrådets årsmøde 2014 Jørn Kjer, centerchef Rigspolitiet Nationalt Forebyggelsescenter Præsentation af Rigspolitiet Politiområdet Politidirektør Udviklingschef Chefpoliti inspektør Stabschef Efterforsknings

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Bilag 1. OVERSIGT OVER SAMARBEJDSFORA, HVOR POLITIET DELTAGER 1. Kontakt med lokalsamfundet mv. Kredsrådet Almindelige spørgsmål vedrørende politiets virksomhed i politikredsen Lovgrl./komm. Retsplejelovens

Læs mere

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI Albertslund KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI Ballerup Brøndby Glostrup Gladsaxe Herlev Hvidovre Høje-Taastrup Ishøj Årsrapport 2013 Rødovre Vallensbæk INDHOLD Indhold FORORD AF POLITIDIREKTØREN...3 INDSATOMRÅDER

Læs mere

Redegørelse om Østjyllands Politis virksomhed i 2008

Redegørelse om Østjyllands Politis virksomhed i 2008 POLITIDIREKTØREN 31. januar 2009 Redegørelse om Østjyllands Politis virksomhed i 2008 Indledning Efter de omfattende Politireform-projektarbejder i 2006 og 2007 overgik Østjyllands Politi til sin nye organisering

Læs mere

Københavns Politis strategier og mål for 2013

Københavns Politis strategier og mål for 2013 Københavns Politis strategier og mål for 2013 2 KØBENHAVNS POLITIS STRATEGIER OG MÅL FOR 2013 Indledning Københavns Politi er målt på antal borgere, antal ansatte samt antallet af sager og opgaver - Danmarks

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 146 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 146 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 146 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 1. februar 2016 Kontor: Politikontoret

Læs mere

Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 28. november 2013

Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 28. november 2013 1 Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 28. november 2013 Deltagere: Politidirektør Elsemette Cassøe Stabschef Henrik Kjær Thomsen Chefpolitiinspektør Claus Hilborg Borgmester Lars

Læs mere

NORDJYLLANDS POLITI ... Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis Kredsråds 5. møde den 17. december 2007

NORDJYLLANDS POLITI ... Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis Kredsråds 5. møde den 17. december 2007 NORDJYLLANDS POLITI Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis Kredsråds 5. møde den 17. december 2007 Deltagere: Politidirektør Jens Henrik Højbjerg Vicepolitidirektør Henrik Kjær Thomsen Chefpolitiinspektør

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2013. Sammen kan vi mere

SAMARBEJDSPLAN 2013. Sammen kan vi mere SAMARBEJDSPLAN 2013 Sammen kan vi mere Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed, fred og orden alene. Det kan kun ske i samarbejde med det øvrige samfund. Derfor er det helt afgørende, at der er etableret

Læs mere

Nationalt Forebyggelsescenter, NFC, og problemskabende unge, bander og rockere

Nationalt Forebyggelsescenter, NFC, og problemskabende unge, bander og rockere Nationalt Forebyggelsescenter, NFC, og problemskabende unge, bander og rockere -Forebyggelse i strategier og planer -Forebyggelse på operativt niveau -Forebyggelse på projektniveau Maria Bislev, sociolog,

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. SSP Skole Socialforvaltning - Politi. Indsatsen mod ungdomskriminalitet

GLOSTRUP KOMMUNE. SSP Skole Socialforvaltning - Politi. Indsatsen mod ungdomskriminalitet GLOSTRUP KOMMUNE SSP Skole Socialforvaltning - Politi Indsatsen mod ungdomskriminalitet et tillæg til Børnepolitikken herunder den sammenhængende børnepolitik Vedtaget i Kommunalbestyrelsen d. 12. september

Læs mere

Politiets responstider efter politireformens iværksættelse

Politiets responstider efter politireformens iværksættelse ets responstider efter politireformens iværksættelse Rigspolitiet December 2008 et responstider er forbedret og der foretages flere udrykninger til borgere, som har akut behov for hjælp kredsene er ved

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS SAMARBEJDSPLAN

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS SAMARBEJDSPLAN MIDT- OG VESTSJÆLLANDS SAMARBEJDSPLAN 2015 1 Indhold FORORD ORGANISERING AF LOKALSAMARBEJDET Kredsråd Kontaktudvalg Lokalråd Andre lokale samarbejdsfora Lokale samarbejdsfora 2 3 LOKALPOLITIETS ROLLE I

Læs mere

BERETNING TIL KREDSRÅDET. Skanderborg OM 2007. Horsens. Hedensted. Vejle. Hedensted. Billund. Fredericia SYDØSTJYLLANDS. Kolding

BERETNING TIL KREDSRÅDET. Skanderborg OM 2007. Horsens. Hedensted. Vejle. Hedensted. Billund. Fredericia SYDØSTJYLLANDS. Kolding BERETNING TIL Skanderborg KREDSRÅDET OM 2007 Horsens Hedensted Vejle Hedensted Billund Fredericia Kolding SYDØSTJYLLANDS Januar 2008 INDLEDNING Årsberetning for 2007 i Sydøstjyllands Politikreds. Sydøstjyllands

Læs mere

Ledelsesstøtte & Kommunikation. Samarbejdsplan KREDSRÅDET 2013

Ledelsesstøtte & Kommunikation. Samarbejdsplan KREDSRÅDET 2013 Ledelsesstøtte & Kommunikation Samarbejdsplan KREDSRÅDET 2013 Indledning Denne plan omfatter samarbejdet mellem kommunerne og politiet, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger

Læs mere

KREDSRÅD RETSPLEJELOVENS KAPITEL 11

KREDSRÅD RETSPLEJELOVENS KAPITEL 11 KREDSRÅD RETSPLEJELOVENS KAPITEL 11 POLITIDIREKTØREN (PD) OG BORGMESTRE POLITIETS VIRKSOMHED OG ORGANISATION KRIMINALITETSUDVIKLINGEN SAMARBEJDET MED LOKALSAMFUNDET LOKAL SAMARBEJDSPLAN ANTAL MØDER: MINDST

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Bilag 1. OVERSIGT OVER SAMARBEJDSFORA, HVOR POLITIET DELTAGER 1. Kontakt med lokalsamfundet mv. Kredsrådet Almindelige spørgsmål vedrørende politiets virksomhed i politikredsen Lovgrl./komm. Retsplejelovens

Læs mere

Samarbejdsplan 2015. Politi og kommuner i Nordsjælland

Samarbejdsplan 2015. Politi og kommuner i Nordsjælland Samarbejdsplan 2015 Politi og kommuner i Nordsjælland 1 Indledning Nordsjællands politi ønsker at udvikle et nært og gensidigt samarbejde med lokalsamfundene. Behovet herfor er indlysende, da en række

Læs mere

Samarbejdsplanen for kredsrådet

Samarbejdsplanen for kredsrådet Kredsrådet Syd- og Sønderjylland Samarbejdsplanen for kredsrådet Indholdsfortegnelse 1. Organisering af samarbejdet mellem rne og politiet i Syd- og Sønderjylland... 2 1.1 Det strategiske niveau... 2 1.2

Læs mere

September Status. Politiets og anklagemyndighedens opgavevaretagelse. 1. halvår Nøgletalsoversigt

September Status. Politiets og anklagemyndighedens opgavevaretagelse. 1. halvår Nøgletalsoversigt RIGSADVOKATEN RIGSET September 2008 Status Politiets og anklagemyndighedens opgavevaretagelse 1. halvår 2008 Nøgletalsoversigt 00:10:56 00:10:23 00:09:39 00:09:10 00:09:06 00:08:23 00:08:34 00:12:15 00:12:12

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI STRATEGI 2011 Indholdsfortegnelse Indledning 2 Vision og overordnede mål 2 Prioriterede fokusområder 3 Den borgervendte, utryghedsskabende kriminalitet skal bekæmpes 3 Vold

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2015. En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune

SAMARBEJDSPLAN 2015. En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune SAMARBEJDSPLAN 2015 En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed, fred og orden alene. Det kan kun ske i samarbejde med det øvrige

Læs mere

Referat fra møde i Kredsrådet i Fyns Politikreds

Referat fra møde i Kredsrådet i Fyns Politikreds Referat fra møde i Kredsrådet i Fyns Politikreds Tid Torsdag den 6. oktober 2015 Sted Rådhuset i Odense Godkendelse af referat fra sidste møde og dagsorden til dagens møde Begge blev godkendt. Nyt fra

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI STRATEGI 2014 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 2 Vision og overordnede mål 3 Prioriterede fokusområder 3 Den borgervendte og utryghedsskabende kriminalitet skal bekæmpes 3

Læs mere

ÅRS BERET NING SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS

ÅRS BERET NING SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS 2012 ÅRS BERET NING SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS 2 Indhold side Forord 3 indsatsområder i 2012 4 tryghedsindsatser 4 Forstærket indsats mod indbrud i privat beboelse og bekæmpelse af hæleri 4 efterforskning

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 4. DECEMBER 2008 LEDELSESSEKRETARIATET Skovbogade 3 4000 Roskilde Jour.nr.: 1200-10219-00061-08 Telefon: 46 35 14 48 Beslutningsreferat af møde nr. 4-2008 i Kredsrådet for Midt-

Læs mere

SSP samarbejde og handleplan

SSP samarbejde og handleplan SSP samarbejde og handleplan En samlet beskrivelse af SSP samarbejdet i Rebild Kommune maj 2015 Indholdsfortegnelse Formål med SSP samarbejdet 3 Organisering af SSP samarbejdet 4 Beskrivelse af ansvars-

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS. Redegørelse for politikredsens virksomhed i 2007

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS. Redegørelse for politikredsens virksomhed i 2007 MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Redegørelse for politikredsens virksomhed i 1. Indledning Side 2 Det følger af retsplejelovens 112, stk. 2, at politidirektøren i Midt- og Vestsjællands Politi hvert år skal afgive

Læs mere

Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af

Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af retshjælpskontorernes bistand I Danmark skal man kunne føle sig tryg.

Læs mere