KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI"

Transkript

1 KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI ÅRSRAPPORT 2010

2 INDHOLD 1.0 INDLEDNING Politiets opgaver (mission) Anklagemyndighedens opgaver (mission) Årets gang i politikredsen Københavns Vestegns Politi og lokalsamfundet Kommunikation Betjeningen af borgerne Brugertilfredshed Responstider Kriminalpræventivt arbejde Borgervendt kriminalitet Færdsel Kriminelle bander Prostitutionens bagmænd Dyrevelfærd Fodboldbøller Illegal arbejdskraft Økonomisk kriminalitet ARBEJDSPLADSEN KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI Medarbejdernes trivsel Jobtilfredshed BILAG 1) Organisationsdiagram: Københavns Vestegns Politi (overordnet) 2) Organisationsdiagram: Københavns Vestegns Politis referencer i forhold til opgaveløsningen. Københavns Vestegns Politi Årsrapport

3 1.0 INDLEDNING Københavns Vestegns Politi blev etableret den 1. januar Politikredsen er en af landets 12 politikredse og betjener de storkøbenhavnske forstæder Albertslund, Ballerup, Brøndby, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Rødovre og Vallensbæk kommuner. De 11 kommuner dækker tilsammen et areal på ca. 275 kvadratkilometer, huser husstande og over indbyggere. Politikredsen beskæftiger i alt ca. 800 ansatte fordelt på tre store og ni mindre politistationer. Københavns Vestegns Politi består ud over en administrationsafdeling af to operative afdelinger: politiet og anklagemyndigheden 1. Københavns Vestegns Politis vision (afbilledet på forsiden) er: Dit politi din tryghed. For at opfylde visionen skal Københavns Vestegns Politi være: En attraktiv og sund arbejdsplads, som udvikler den enkelte medarbejder fagligt og personligt En effektiv og tidssvarende organisation, som tænker i helheder og sætter opgaven i centrum En moderne og serviceorienteret offentlig myndighed, som indfrier borgernes og samfundets krav og forventninger Det er ambitionen, at den fremtidige opgaveløsning i politikredsen altid skal varetages med visionen for øje. Opgaveløsningen Politikredsens indsatsområder og mål er dels bestemt centralt, dvs. af Rigspolitichefen (politiet) og af Rigsadvokaten (anklagemyndigheden), dels lokalt, dvs. i kredsrådet (samarbejde med kommunerne), og dels agerer politikredsens ledelse selv i forhold til kriminalitetsudviklingen i politikredsens ansvarsområde Politiets opgaver (mission) Politiets opgaver er reguleret i lov om politiets virksomhed. Ifølge 1 skal politiet virke for tryghed, sikkerhed, fred og orden i samfundet og fremme dette formål gennem forebyggende, hjælpende og håndhævende virksomhed. Politiets opgaver er i lovens 2 fastlagt som: at forebygge strafbare forhold, forstyrrelse af den offentlige fred og orden samt fare for enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed at afværge fare for forstyrrelse af den offentlige fred og orden samt fare for enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed 1 Se bilag 1: Organisationsdiagram: Københavns Vestegns Politi (overordnet organisation). 2 Se bilag 2: Organisationsdiagram: Københavns Vestegns Politis referencer i forhold til opgaveløsningen. Københavns Vestegns Politi Årsrapport

4 at bringe strafbar virksomhed til ophør samt efterforske og forfølge strafbare forhold at yde borgerne bistand i andre faresituationer at udføre kontrol og tilsynsopgaver efter gældende ret at yde andre myndigheder bistand efter gældende regler og at udføre andre opgaver, der følger af gældende ret eller i øvrigt har en naturlig tilknytning til politiets virksomhed 1.2 Anklagemyndighedens opgaver (mission) Ifølge retsplejelovens 96 er det de offentlige anklageres opgave i forbindelse med politiet at forfølge forbrydelser i henhold til retsplejelovens regler. Dette består i med den fornødne hurtighed at fremme enhver sag med den hurtighed, som sagens beskaffenhed tillader og herved påse, at strafskyldige drages til ansvar, men også at strafforfølgning af uskyldige ikke finder sted. Endvidere varetager anklagemyndigheden legalitets- og kvalitetssikringen af straffesagsbehandlingen i politiet. 1.3 Årets gang i politikredsen 2009 var et hårdt år for politikredsen, præget af den Olympiske Komités kongres (IOC) og FN s klimakonference (COP15) i København, to store røverisager og et lavt personaletal. Når politikredsen alligevel gik ind i 2010 med en vis fortrøstning, skyldtes det, at prognosen for, hvordan det meget lave personaletal i politisøjlen skulle udvikle sig, var ganske positiv. Assisteret af Københavns Vestegns Politi førte statsadvokaten i 2010 nævningesagen mod de 15 personer, der blev tiltalt for deres deltagelse i kuppet mod Dansk Værdihåndtering den 10. august Politikredsen havde i forbindelse med retssagen en kolossal logistisk og sikkerhedsmæssig opgave med at transportere og bevogte disse mange tiltalte på de i alt 50 retsdage, der blev brugt til sagen fra marts til september Det kom til at koste ressourcer selv med hjælp udefra, nemlig fra Københavns politi, Nordsjællands politi og Midt- og Vestsjællands politi. Et andet forhold, der igen i 2010 har præget politikredsen, var deltagelsen i indsatsen mod de kriminelle bander. Københavns Vestegns Politi er ganske belastet af disse bander og har i 2010 igen anvendt store ressourcer på indsatsen mod dem. Politikredsen har siden 2009 haft oprettet en særlig bandeenhed, som har løbet rigtig mange gode sager op. Siden Task Force Øst blev etableret her på Sjælland, har politikredsen desuden bidraget der med en række dygtige medarbejdere. Enheden har haft betydelig succes. Sammen med politikredsenes indsats på området har det betydet, at flere hundrede bandemedlemmer til stadighed er enten varetægtsfængslede eller sidder til afsoning af fængselsstraffe. Det øgede personaletal i politikredsen har også betydet, at indsatsen mod indbrudstyveri i beboelse kunne styrkes markant. Såvel i første som i andet halvår af 2010 har politikredsen etableret en særlig indbrudsgruppe. Denne gruppes indsats har sammen med politikredsens øvrige arbejde betydet, at antallet af anmeldelser for indbrudstyveri ved udgangen af 2010 var nedbragt med godt 10 procent i forhold til På samme måde har politikredsen hævet antallet af sigtelser for Københavns Vestegns Politi Årsrapport

5 indbrud betydeligt i forhold til Endelig har politikredsen med held forsøgt i videst muligt omfang at få sigtede for indbrudstyveri varetægtsfængslet. Det allerede nævnte, meget lave personaletal i politisøjlen og anklagemyndigheden i 2009 førte sammen med en række andre forhold til, at politikredsen 2009 ikke opfyldte sine mål og resultatkrav så godt, som politikredsen gerne ville. Der var især tre problemområder for politikredsens resultatopfølgning: Politiets Resultat Evaluerings System (PRES) Antallet af rejste tiltaler Indbrudstallene. Hertil kom så, at Rigspolitiet i en skrivelse af 28. juni 2010 meddelte, at alle politikredse herunder naturligvis også Københavns Vestegns Politi i 2010 skulle opnå en samlet stigning i antal sigtelser for overtrædelse af straffeloven på minimum fire procent i forhold til det tilsvarende tal i Baggrunden er, at antallet af sigtelser for overtrædelse af straffeloven i perioden på landsplan er faldet med ni procent, medens antallet af anmeldelser for overtrædelse af straffeloven i perioden er steget med 16 procent. En sådan udvikling med et fald i det antal sigtelser, som politiet rejser samtidigt med, at der kommer flere anmeldelser ind, er selvfølgelig ikke acceptabel. Fremgangen på indbrudsområdet er allerede blevet omtalt, men også på de andre områder, som politirkedsen måles på, er det gået rigtigt fint. Efter en svag start i årets første to til tre måneder er der ikke mindst som resultat af en omlægning af produktionen i anklagemyndigheden til driftsledelse således blevet produceret rigtig mange tiltaler i 2. halvår af 2010 samtidig med, at antallet af gennemførte retssager er steget. Politikredsen forventer også, at PRES-scoren i 2010 vil være markant forbedret i forhold til Endelig er der grund til at nævne, at jobtilfredsheden i politikredsen for tredje år i træk lå i top blandt landets politikredse. Københavns Vestegns Politi Årsrapport

6 Københavns Vestegns Politi og lokalsamfundet Kredsråd I kredsrådet 3, som består af politidirektøren og borgmestrene i politikredsens 11 kommuner, har der i årets løb været afholdt fire møder. I kredsrådet drøftes bl.a. spørgsmål af almindelig karakter vedrørende politiets virksomhed og om samarbejdet mellem politiet og lokalsamfundet. Kredsrådet har bl.a. i årets løb drøftet og vedtaget rammerne for det kommende samarbejde i relation til ungesamråd 4. Lokalråd og banderåd I alle kommuner er etableret lokalråd 5 og i visse kommuner banderåd, hvor repræsentanter fra kommune og politi mødes mindst fire gange årligt for at drøfte spørgsmål om f.eks. kriminalitetsforebyggelse og bekæmpelse på lokalt plan. Også i 2010 lagde politikredsen stor vægt på, at lokalrådene så vidt muligt blev omdrejningspunkt ved løsning af lokale problemstillinger. I løbet af året gav det anledning til en række indsatser med selvstændige handlingsplaner. Det var endvidere fortsat væsentligt for politikredsen, at lokalrådene såvidt muligt inddrog de berørte interessenter i løsningen af konkrete problemstillinger. I årets løb har flere lokalråd arbejdet videre med tidligere års initiativer ved at arrangere borger- og temamøder mv., hvor fokus har været på borgernes egen indsats for at forhindre indbrud. Som et element i borgerinddragelse har også de lokale medier været værdifulde formidlere. Nyt samarbejde om udsatte borgere I starten af året etablerede politikredsen den såkaldte PSP-organisation (Politi, Sociale myndigheder og Psykiatri) med en styregruppe, en sekretariatsgruppe og 10 handlegrupper. Det nye samarbejde skal tage hånd om udsatte eksistenser, som ikke entydigt hører hjemme i kun en myndighedsregi. Med udgangspunkt i et myndighedssamarbejde med mennesket i centrum mødes handlegrupperne jævnligt for at sikre en rigtig indsats for sårbare enkeltpersoner, der ellers kunne havne i en gråzone mellem tre myndigheder. 3 Kredsråd: Det politiske og strategiske niveau i det kriminalitetsforebyggende samarbejde mellem politikredsens øverste ledelse og kommunerne. Formulerer strategiske mål, prioriteringer, rammer og retningslinjer for indsatsområder, som involverer flere myndigheder i politikredsen og skaber sammenhæng mellem kommunale og statslige udfordringer. Kredsrådets beslutninger føres ud i livet af lokalrådene. 4 Ungesamråd består af repræsentanter for kommuner, relevante institutioner og Kriminalforsorgen i Frihed og skal udarbejde indstillinger til brug for sanktionsvalget i straffesager mod unge under 18 år. 5 Et lokalråd består af embedsmænd fra en kommune og lokalpolitiet. Københavns Vestegns Politi Årsrapport

7 2.2 Kommunikation Dialog med samarbejdspartnere Københavns Vestegns Politi var i tæt dialog med kommunerne i politikredsen i samarbejdsfora, som spændte fra Kredsrådet til Lokalrådene over den Lokale Beredskabsstab (LBS) 6 til SSP 7 - og PSP 8 - samarbejde, ungesamråd, banderåd mv. På samme måde var der en tæt dialog med politikredsens andre institutioner som f.eks. Retten i Glostrup, Ansalten ved Herstedvester og statsfængslet i Vridsløselille. Kommunikation til offentligheden Københavns Vestegns Politi kommunikerer i stigende grad direkte til borgerne om politikredsens indsatser og resultater dels via hjemmesiden og dels via national- og lokalpresse. Især indsatsen mod indbrud har været i fokus med offensiver som borgermøder og mediekampagner om forebyggelse såvel som resultaterne af den operative indbrudsbekæmpelse. Samarbejdet med medierne Københavns Vestegns Politi har hver dag serviceret et stort antal forespørgsler fra pressen og omvendt også ofte proaktivt benyttet pressen til at inddrage offentligheden i sagernes opklaring. Samarbejdet mellem presse og politikredsens talsmænd er veludviklet og har resulteret i megen omtale og bidragelse til at opklare forbrydelser. Eksempelvis lancerede politikredsen i efteråret en mediekampagne til at nedbringe antallet af sager med eftersøgte personer til fogedretten. Kampagnen, som var i et samarbejde mellem politikredsens kommunikationenhed, eftersøgningssektionen og Fogedretten i Glostrup, opnåede ved hjælp af en bred medieeksponering at få ekspederet 530 sager på en uge. 2.3 Betjeningen af borgerne Politiet skal opleves som åbent og tilgængeligt, når der er brug for bistand, og borgerne skal hurtigt kunne få telefonisk kontakt med politiet og få den hjælp og vejledning, de behøver. Det er politikredsens servicecenter, som besvarer telefonopkald til hovednummeret ( og 114). 95 procent af alle opkald bliver besvaret inden for to minutter, og det ønsker politikredsen at fastholde. 2.4 Brugertilfredshed Rigspolitiets årlige undersøgelse af brugertilfredsheden fra efteråret 2010 viste ganske som sidste år, at brugernes tilfredshed med politibetjeningen på Vestegnen generelt er god og ligger på samme niveau som i Gennemsnitligt ligger brugertilfredsheden på 3,31 på en skala fra 1 til 4, hvor 4 svarer til "meget tilfreds". Dette er marginalt under landsgennemsnittet på 3,32. Brugertilfredsheden i relation til Alarm ligger minimalt under landsgennemsnittet på 3,32, men er dog steget en smule i forhold til Regionalt og kommunalt tværfagligt katastrofesamarbejde. 7 SSP er et børn- og ungesamarbejde mellem skole, sociale myndigheder og politiet. 8 PSP er samarbejde om udsatte eksistenser mellem psykiatri, sociale myndigheder og politiet. Københavns Vestegns Politi Årsrapport

8 Omdømmeanalyse Generelt er danskernes syn på politiet markant forbedret siden efteråret Det viser en landsdækkende undersøgelse 9, hvor borgere gav point til de 40 mest synlige danske offentlige virksomheder, som udkom i september. Politiet kom ind på en samlet sjetteplads med 74,4 point ud af 100 mulige. Det er 4,9 point mere end for to år siden, som gav 69,5 point. Ifølge målemetoden betyder det, at politiet er rykket op i kategorien af virksomheder og organisationer med et stærkt og solidt omdømme. Analyseresultaterne vil indgå i dansk politis løbende udviklingsarbejde. 2.5 Responstider Når vagtcentralen i politikredsen modtager et opkald, kører stopuret, til den første patrulje er fremme. Tiden fra opkald til ankomst kaldes responstid, og den bliver politiet målt på 10. På landsplan er målet, at den gennemsnitlige responstid holdes under 10 minutter. I 2010 opnåede Københavns Vestegns Politis en meget hurtig samlet gennemsnitlig responstid på 8,04 minutter. Landsgennemsnittet var 9,0 minutter. Resultatet er hele 40 sekunder hurtigere end i 2009, hvor gennemsnittet var 8,44 minutter for Københavns Vestegns Politi og 9,20 minutter i landsgennemsnit. Københavns Vestegns Politi har målt responstider siden oktober 2008 analogt med landets øvrige politikredse (København undtaget). For at politiet fortsat kommer hurtigt frem, når borgerne har brug for akut hjælp, er målet på landsplan, at den årlige gennemsnitlige responstid er hurtigere end gennemsnittet af de tre foregående år. For Københavns Vestegns Politi betyder det, at tiden skal holdes under 8,29 i Kriminalpræventivt arbejde Det kriminalpræventive arbejde og forebyggelse af kriminalitet indgår som et element i alle politioperative indsatser i politikredsen. Skoleundervisning Den generelle forebyggelse i forhold til børn og unge har et særligt fokus, og i 2010 er den aktive undervisning på skolerne styrket. F.eks. deltog politikredsen i 6. klassernes færdselsundervisning (cyklistadfærd), og 135 elever fra 36 skoler deltog i den afsluttede cyklistfinale. Den kriminalpræventive sektions medarbejdere har i årets løb indgået i andre undervisningssammenhænge, f.eks. i 10.-klasser, gymnasier og en SOSU-skole med emner om ungdomskriminalitet og forebyggelse heraf. 9 Analysevirksomheden Reputation Institute s undersøgelse kan ses her: 10 Responstid måles på seks kategorier: overfald/slagsmål, husspektakler, spirituskørsel, røveri, igangværende indbrud og andet. Københavns Vestegns Politi Årsrapport

9 Projekt tilbydes alle 5. klasser Sidst på året blev ca. 30 politifolk uddannet som instruktører i forebyggelsesprojektet Jeg er sej, når jeg siger nej og det betyder, at samtlige 5. klasser i politikredsens kommuner nu bliver tilbudt projektet. Jeg er sej, når jeg siger nej tematiserer fænomenerne sociale overdrivelser og flertalsmisforståelser og har til formål at give børnene redskaber til at modstå gruppepres og sige nej. Borgermøder I årets løb har den kriminalpræventive sektion deltaget i et større antal møder i bl.a. grundejer-, boligforeninger, ældreklubber m.v., hvor emnerne har været forebyggelse af indbrud, tricktyveri, hjemmerøverier m.v. Permanent konfliktråd indført Hvor konfliktråd 11 førhen kørte på forsøgsbasis i bl.a. Københavns Vestegns Politikreds, blev det indført som en permanent landsdækkende ordning i straffesager fra 1. januar I starten af året ansatte politikredsen fire mæglere til at være mødeledere i rådene, og siden er der gennemført 41 mæglinger hovedsagligt i sager om vold, indbrud og trusler og de er aktuelt ved at blive evalueret. Offerrådgivning Københavns Vestegns Politis Offerrådgivning 12 blev etableret i 2008 og består af frivillige, som tilbyder rådgivning til ofre, vidner og pårørende efter kriminalitet eller ulykker. Førhen var rådgivningen begrænset til ofre for en række særlige forbrydelser, men i dag gælder tilbuddet alle ofre. Området udvikler sig og bliver mere udbredt og antallet af ofre, som ønsker rådgivning stiger. I år er der i alt gennemført omkring 225 rådgivninger. Offerrådgivningen i Københavns Vestegns Politikreds har aktuelt seks rådgiverne. Efter en medieoffensiv er yderligere fire ved at blive tilknyttet. Den lokale Offerrådgivning er organiseret under Offerrådgivningen i Danmark. 2.7 Borgervendt kriminalitet Indbrud Københavns Vestegns Politi bragte antallet af indbrud i beboelse ned med 10,6 procent i Det svarer til, at 516 færre familier oplevede et indbrud i forhold til Samtidig rejste politikredsen 26,3 procent flere sigtelser mod indbrudstyve end i Konfliktråd er et frivilligt møde mellem offer og gerningsmand med en uvildig mægler som mødeleder (www.konfliktraad.dk) 12 Offerrådgivere yder medmenneskelig kontakt og forståelse, råd og vejledning til ofre for forbrydelser (www.offerraadgivning.dk) 13 Anmeldte indbrud faldt med 516 fra 4887 i 2009 til 4371 i Københavns Vestegns Politi Årsrapport

10 Indbrudsgruppe På baggrund af regeringens indbrudspakke og Rigspolitiets centrale operationsplan udarbejdede politikredsen en operationsplan, som skulle bringe antallet af anmeldelser af indbrud i beboelse ned under i 2009-niveau. For at nå målet blev der etableret en stor særlig gruppe af politifolk, som i lange perioder udelukkende havde til formål at bekæmpe indbrudstyve. Den forstærkede indbrudsindsats forsætter ind Borgere inddraget i indbrudsindsatsen Som et element i indsatsen blev borgerne via pressen opfordret til at være årvågne i deres nærområde og hurtigt anmelde anormaliteter til politiet. Forskning har vist, at danskerne er dårligere til at sikre deres boliger end andre europæiske lande. Derfor blev borgerne som et andet element i indbrudsbekæmpelsen informeret via presse og borgermøder om, hvordan man selv kan minimere risikoen for indbrud ved at sikre sin bolig bedre. Mediekampagne Op til jul, hvor indbrud traditionelt topper, afviklede politikredsen en mediekampagne i samarbejde med Det Kriminalpræventive Råd, som bredt tematiserede, hvordan borgerne selv kunne give boligen et indbrudstjek. Politikredsen udloddede et indbrudstjek, hvor en erfaren politimand kom på besøg og gav gode råd og vejledning. Tv-overvågningsprojekt Først på året blev politikredsen færdig med at installere de nødvendige kameraer til brug for det kriminalpræventive tv-overvågningsprojekt i Vejleåparken i Ishøj. Projektet skal evalueres midt i 2011, men foreløbige tilbagemeldinger tyder på, at overvågningen har virket tryghedsskabende. I det overvågede område har der desuden været færre indbrud i lejligheder, tyveri fra biler, hærværk, vold og brande i 2010 end i I nogle sager er billeder fra tv-projektet inddraget i efterforskningen af forbrydelser. Æresrelateret kriminalitet Æresrelateret kriminalitet har også i 2010 været et af politikredsens særlige fokusområder. Der er en fuldt implementeret strategi, en kredsansvarlig og meget erfaren kontaktperson. Indsatsen har bl.a. omfattet monitering, undervisning og orientering om æresrelaterede sager samt et stærkt øget fokus på sagerne. Lokalrådene er et fast samarbejdsforum, hvor området bliver drøftet (lokalt i kommunerne), og der gøres der brug af et stort netværk, når der arbejdes med sagerne. 2.8 Færdsel Færdselsområdet er fortsat højt prioriteret med en lang række løbende nationale og lokale kampagner og indsatser, f.eks. kontroller i relation til skolestart, for høj hastighed, kørsel uden sikkerhedssele, brug af mobiltelefoner, tungvogne samt spiritus- og narkokørsel. Københavns Vestegns Politi Årsrapport

11 Lokalt har politikredsen også haft opmærksomheden rettet mod kontroller mod ulovlige knallerter. I 2010 blev Automatisk Trafik Kontrol (ATK) fuldt implementeret til hastighedsmålinger i politikredsen. Farbarheden og fremkommeligheden særligt på ring- og motorvejsnettet i politikredsen er en vigtig og højt prioriteret opgave, som bliver løst i tæt dialog med samarbejdspartnere inden for brand, redning og Vejdirektoratet. Vestegnens Trafiksikkerhedsråd Politikredsen bidrager fortsat til samarbejdet i det lokale Trafiksikkerhedsråd 14, som igen i år gennemførte en større kampagne omkring sikker skolestart. 2.9 Kriminelle bander Politikredsens har fortsat sin indsats over for kriminelle bander og øvrige uroskabende grupperinger. Moniteringen af rocker- og bandemedlemmer er fortsat i 2010 og vil fortsætte i 2011 med uformindsket styrke. Formålet er at sikre et præcist efterretningsbillede i forhold til bander og kriminetværk gennem en offensiv og koordineret indsats. Den bandeenhed, der blev nedsat i 2009, har fortsat det målrettede arbejde mod den særligt organiserede bande- og rockerkriminalitet. Bandeenheden består af 19 medarbejdere og er forankret i efterforskningslinjen, men der trækkes på kompetencer bredt i organisationen. I årets løb har politikredsen efterforsket flere ressourcetunge sager, der bl.a. involverede biler, våben og narkotika, som kan relateres til bandeindsatsen. Bandeenhedens arbejde sker efter nøje prioritering og i samarbejde med andre politikredse, Task Force Øst, eksterne samarbejdspartnere og Rigspolitiet. Urogrupper og slæng Der er fortsat arbejdet med en offensiv og forebyggende indsats i forhold til urogrupper og slæng. Indsatsen har til formål at skabe tryghed for borgerne ved at vise de unge, at deres adfærd har konsekvenser. I arbejdet deltog en bred kreds af lokale interessenter for at sætte ind på flest mulige fronter i forhold til at bryde den kriminelle fødekæde. 100 års fængsel til røvere Den betydelige og ressourcekrævende efterforskning og domsforhandling i et Danmarkshistoriens største røverier røveriet mod Dansk Værdihåndtering fortsatte i det meste af året. Retssagen blev afviklet fra marts til september måned og blev afsluttet med domme på i alt 100 års fængsel. Sagen er anket til Landsretten, hvor den skal behandles fra maj Vestegnens Trafiksikkerheds Råd består af Albertslund, Ballerup, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk kommuner og Københavns Vestegns Politi (www.vtr.dk). Københavns Vestegns Politi Årsrapport

12 2.10 Prostitutionens bagmænd Arbejdet med at bekæmpe prostitutionens bagmænd blev videreført fra året før. Prostitutionsområdet bliver kontinuerligt moniteret og alle kendte bordeller aktuelt 24 i politikredsen har fået et eller flere kontrolbesøg i årets løb. I hovedparten af bordellerne er de prostituerede kvinder danske. Men der er også bordeller, der udelukkende beskæftiger kvinder fra Østeuropa, Sydamerika eller Thailand. De udenlandske kvinder opholder sig i reglen lovligt i Danmark. Politikredsen har et velfungerende samarbejde med SKAT, Center Mod Menneskehandel, Rigspolitiets Nationale Efterforskningscenter (NEC) samt Europol på området Dyrevelfærd Et andet vigtigt område for politikredsen er dyrevelfærd. Der er udarbejdet en særlig plan for den operative indsats og uddannet et antal medarbejdere til at behandle straffesager vedrørende overtrædelser mod dyrs velfærd. I løbet af året har politikredsen deltaget i en lang række kontroller af erhvervsmæssige dyretransporter i egen og andre politikredse. Politikredsen har et velfungerende samarbejde med andre interessenter, og der har været afholdt møde med et bredt udvalg af dyreværnsorganisationer og fødevareregionen. Farlige hunde Medio 2010 blev der sat yderligere fokus på farlige hunde, idet et nyt regelsæt forbød besiddelse af 13 hunderacer (kamp-, muskel- og hyrdehunde) og krydsninger heraf. Hundeloven blev endvidere skærpet således, at en hvilken som helst hund, der skambider et menneske eller en anden skal aflives. De nye regler medførte en implementering af nye procedurer for sagsbehandlingen (f.eks. mentaltests, påbud og aflivning) og konkret behandling af en række sager om bid, racebestemmelse og administrative indgreb/aflivninger Fodboldbøller Indsatsen omkring fodboldbøller fyldte meget for politikredsen i årets løb ikke mindst i lyset af den destruktive adfærd, som visse hooligans udviser i form af hærværk, vold og optøjer. Den lokale operationsplan blev tilpasset erfaringerne fra tidligere indsatser, såvel som elementerne fra den nationale håndbog for den politimæssige indsats i forbindelse med fodboldkampe blev indarbejdet i politikredsens planer Dialogen med ledelsen i Brøndby IF, kontrollørkorpset og repræsentanter fra de forskellige supportgrupper blev udbygget i årets løb. Københavns Vestegns Politi Årsrapport

13 Politikredsen afgiver fortsat spottere til landets andre politikredse, når Brøndby IF spiller på udebane Illegal arbejdskraft Ulovligt arbejde er et særligt fokusområde, og der er holdt en række netværksmøder med repræsentanter fra andre myndigheder og fagforeninger for at forebygge og bekæmpe ulovligt arbejde. Desuden har politikredsens eksperter indenfor opholds- og arbejdstilladelser holdt foredrag for samarbejdende myndigheder. Fairplay-aktioner Som en del af indsatsen er der arbejdet tæt sammen med SKAT i en række Fairplay-aktioner 15 mod flere brancher i politikredsen. Der er udarbejdet en trusselsvurdering på området, som politikredsens udlændingeenhed sammen med SKAT og relevante kommuner brugte til målrettede virksomhedskontroller, f.eks. i relation til transportvirksomheders brug af ulovlig arbejdskraft. I 2010 afsluttede Københavns Vestegns Politi en stor efterforskning om ulovligt arbejde i rengøringsbranchen. Sagen medførte bøder på i alt 2,2 mio. kr. til en stribe virksomheder og bøder på kr. til udenlandske studerende Økonomisk kriminalitet Den skærpede opmærksomhed på større økonomisk kriminalitet og den økonomiske kriminalitet, der forøves af rocker- og bandemiljøet, er fortsat. Det sker bl.a. med målrettet efterforskning mod bandemedlemmer efter Al Capone-metoden, som er et tværgående samarbejde mellem politikredse og SKAT for at ramme de kriminelle på pengepungen. For at sikre en effektiv fremdrift og ressourceudnyttelse i efterforskningen og anklagemyndigheden, blev der af politikredsen både i konkret udpegede sager og sagskomplekser udfærdiget såkaldte milepælsplaner. Fremdriften i disse sager har i følge den regionale statsadvokat og Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet (SØK) været tilfredsstillende. Med en øget anvendelse af sagsstyringskoncepter, udviklet af SØK, har kredsen ved udgangen af 2010 ca. 40 større økonomiske sager under efterforskning eller juridisk behandling. Der har været et godt og tæt samarbejde, særligt mellem politi og anklagemyndighed og eksterne samarbejdspartnere som SKAT og revisionsfirmaer. Der er iværksat en plan for at tilføre flere efterforskere til afdelingen for økonomisk kriminalitet og sikre kompetenceudvikling af afdelingens medarbejdere og sat fokus på kompetenceudvikling af juristerne i Advokaturen for Økonomisk kriminalitet. 15 Fairplay-aktion: tværmyndighedskontrol af en virksomheds drift, f.eks. mht. sort aflønning, illegal arbejdskraft, ansatte på overførselsindkomst, ulovlig regnskabsføring, moms, beskatning osv. Københavns Vestegns Politi Årsrapport

14 3.0 ARBEJDSPLADSEN KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI Et element i Københavns Vestegns Politis vision er at være en attraktiv og sund arbejdsplads, som udvikler den enkelte medarbejder fagligt og personligt se politikredsens vision på omslaget. Personalepolitikkerne udspringer heraf og bliver løbende evalueret, tilpasset og udviklet. I årets løb er der f.eks. udarbejdet delpolitikker for en række områder som ansættelse, fratrædelse, seniorpolitik, personaleudvikling (PU), medarbejderudviklingssamtaler (MUS), medarbejderevaluering, karriere- og førlederforløb, lederudvikling og lønpolitik. 3.1 Medarbejdernes trivsel Det fysiske og psykiske arbejdsmiljø har stor opmærksomhed. Ud fra et arbejdsgiverønske om at være nærværende arbejdes der aktivt med syge- og trivselssamtaler, og der er lavet en politik på området. Der følges op på langtidssyge medarbejdere med kontakt, tiltag efter behov, omsorg, og de hjælpes tilbage på job og støttes i at identificere årsagen til sygefraværet. Sygefraværet er generelt blevet mindre i politikredsen, især langtidssygefraværet. Politikredsens politiansatte bliver med mellemrum udsat for voldsomme hændelser på deres arbejde, og for at mindske følgevirkningerne er der stor opmærksomhed på at anvende taktiske og psykologiske debriefinger. Politikredsen har desuden deltaget i en helbredsundersøgelse vedrørende skiftehold. 3.2 Jobtilfredshed Som nævnt lå Københavns Vestegns Politi helt i top i dansk politis årlige undersøgelse af medarbejdernes tilfredshed med deres job. De ansatte angav deres samlede gennemsnitlige tilfredshed til hele 2,94 point ud af fire mulige, hvilket placerer Københavns Vestegns Politi som den politikreds i Danmark, hvor medarbejdernes tilfredshed er højst. Årets resultat (2,94) er en forbedring i forhold til 2009 (2,77) og 2008 (2,65). Hele 80,2 procent af alle ansatte svarede på undersøgelsen, hvilket er flere end i 2009 (75,17 procent) og i 2008 (63,84 procent). Resultaterne anvendes i det fremadrettet arbejde med at videreudvikle Københavns Vestegns Politi som en attraktiv arbejdsplads. Kompetenceudvikling Faglig og personlig udvikling af medarbejderne er et vigtigt felt for Københavns Vestegns Politi. Der er nedsat et uddannelsesudvalg, som skal bidrage til den strategiske kompetenceudvikling herunder prioritering af uddannelser og økonomistyring forbundet hermed. Københavns Vestegns Politi Årsrapport

15 I årets løb er afholdt ca. 500 kurser/uddannelser og andre uddannelsesaktiviteter som teambuilding, temadage, skydning og kompetencegivende uddannelser med støtte fra Statens Kompetencefond (SCKK). Københavns Vestegns Politi har i årets løb uddannet det operative personale i PLOV-konceptet (pågående livstruende og voldelige handlinger). Et koncept der skal anvendes ved f.eks. skoleskydninger. Politikredsens beredskabschefer er informeret om uddannelsen, ligesom skoleledere i politikredsen vil blive indkaldt og orienteret om konceptet i begyndelsen af I 2010 har Folketingets partier forhandlet om et nyt politiforlig, der gælder for 2011, men med tydelige spor lagt for 2012 til Et sådant forlig udstikker rammerne for politiets og anklagemyndighedens arbejde fremover og er derfor uhyre vigtigt også for vores politikreds. Der er ikke tvivl om, at politiforliget indebærer betydelige effektiviseringer i dansk politi og anklagemyndighed. Effektiviseringerne kommer især til at berøre vores administrative søjle, hvor arbejdsområder inden for HR og logistik over de næste år må forventes at blive centraliseret. Formålet med effektiviseringerne er som bekendt at frigøre ressourcer til politiets kerneopgaver. Politiet og anklagemyndigheden har i løbet af 2010 udarbejdet en samlet national strategi for , som er sammenholdt med det nævnte politiforlig. Fokusområderne vil for politiet være få men bredt dækkende mål, der fokuserer på resultater og effekter: Nedbringelse af den utryghedsskabende og borgervendte kriminalitet, reduktion af antallet af indbrud i privat beboelse, intensivering af indsatsen i udsatte boligområder, konsekvent efterforskning og retsforfølgelse af rocker- og bandemedlemmer samt hurtige responstider og ordentlig telefonbetjening. Københavns Vestegns Politi Årsrapport

16 BILAG 1) Organisationsdiagram: Københavns Vestegns Politi (overordnet) Politidirektør Henning Thiesen Anklagemyndighed Chefanklager Ulla Greibe Politi Chefpolitiinspektør Ib Meng Administration Vicepolitidirektør Torben Jessen OPA Advokaturer Efterforskning Beredskab Lokalpoliti Personale Ledelsessekretariat Økonomi 2) Organisationsdiagram: Københavns Vestegns Politis referencer i forhold til opgaveløsningen Folketinget Justitsministeriet Rigsadvokaten Rigspolitiet Kredsråd Politidirektøren Københavns Vestegn Københavns Vestegns Politi Årsrapport

VIRKSOMHEDSPLAN 2009

VIRKSOMHEDSPLAN 2009 SYDØSTJYLLANDS VIRKSOMHEDSPLAN 2009 1. Indledning skal i 2009 løse en række vigtige og store opgaver. Politikredsen skal overordnet set virke for tryghed, sikkerhed, fred og orden i samfundet ved at udøve

Læs mere

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Samarbejdsplan 2013 for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Aabenraa Esbjerg Fanø Haderslev Sønderborg Tønder Varde Vejen Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed,

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013 Læsø Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013 Frederikshavn Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1.

Læs mere

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2012 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

Men vi kan og skal ikke prioritere alt i top.

Men vi kan og skal ikke prioritere alt i top. Mål og strategi 2013-2015 MERE MÅLRETTET STRATEGI Vi arbejder i anklagemyndigheden hver eneste dag målrettet på at skabe de bedst mulige resultater. Ikke for vores eller målenes egen skyld, men for at

Læs mere

HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde... 3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune... 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

HANDLEPLAN 2013. Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2013. Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2013 Lokalrådet i Frederikshavns kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde...3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 22. maj 2007 + bilag LOKALPOLITIET POLITIINSPEKTØREN Kornerups Vænge 12 4000 Roskilde Telefon: 4635 1448 Indvalg: 4632 1551 Lokal: 3006 Mobiltlf.: 2510 7625 E-mail: HGM001@politi.dk

Læs mere

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI Albertslund Ballerup Brøndby Glostrup Gladsaxe Herlev Hvidovre Høje-Taastrup Ishøj Årsrapport 2012 Rødovre Vallensbæk INDHOLD 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 Om årsrapporten... 3 1.2

Læs mere

Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune

Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen 2010 for Midt- og Vestjyllands Politi og samtidig på baggrund af

Læs mere

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2011 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI STRATEGI 2012 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 2 Vision og overordnede mål 3 Prioriterede fokusområder 3 Den borgervendte og utryghedsskabende kriminalitet skal bekæmpes 3

Læs mere

HANDLEPLAN 2014. for. SSP Lokalrådet i Norddjurs Kommune

HANDLEPLAN 2014. for. SSP Lokalrådet i Norddjurs Kommune HANDLEPLAN 2014 for SSP Lokalrådet i Norddjurs Kommune Rammerne for Lokalrådets arbejde. Kredsrådet er det strategiske forum for Østjyllands Politis samarbejde med kommunerne og andre lokale samarbejdsparter.

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2014. Midt- og Vestsjællands

SAMARBEJDSPLAN 2014. Midt- og Vestsjællands Midt- og Vestsjællands SAMARBEJDSPLAN 2014 En plan for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger mv. i politikredsen

Læs mere

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser 22. januar 2007 POLITIAFDELINGEN Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede

Læs mere

HANDLEPLAN 2014. Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2014. Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2014 Lokalrådet i Frederikshavns kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde...3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI Albertslund KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI Ballerup Brøndby Glostrup Gladsaxe Herlev Hvidovre Høje-Taastrup Ishøj Årsrapport 2013 Rødovre Vallensbæk INDHOLD Indhold FORORD AF POLITIDIREKTØREN...3 INDSATOMRÅDER

Læs mere

KØBENHAVNS VESTEGNS Årsrapport 2008

KØBENHAVNS VESTEGNS Årsrapport 2008 KØBENHAVNS VESTEGNS Årsrapport 2008 INDLEDNING... 3 POLITIETS OPGAVER... 3 ÅRETS GANG I POLITIKREDSEN... 3 REFORMPROCES LANGT FRA SLUT... 4 MÅL FOR 2008... 5 MÅLRAPPORTERING... 6 OVERSIGT OVER DEN SAMLEDE

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Bilag 1. OVERSIGT OVER SAMARBEJDSFORA, HVOR POLITIET DELTAGER 1. Kontakt med lokalsamfundet mv. Kredsrådet Almindelige spørgsmål vedrørende politiets virksomhed i politikredsen Lovgrl./komm. Retsplejelovens

Læs mere

Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af

Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af retshjælpskontorernes bistand I Danmark skal man kunne føle sig tryg.

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI STRATEGI 2014 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 2 Vision og overordnede mål 3 Prioriterede fokusområder 3 Den borgervendte og utryghedsskabende kriminalitet skal bekæmpes 3

Læs mere

Nationalt Forebyggelsescenter, NFC, og problemskabende unge, bander og rockere

Nationalt Forebyggelsescenter, NFC, og problemskabende unge, bander og rockere Nationalt Forebyggelsescenter, NFC, og problemskabende unge, bander og rockere -Forebyggelse i strategier og planer -Forebyggelse på operativt niveau -Forebyggelse på projektniveau Maria Bislev, sociolog,

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 4. DECEMBER 2008 LEDELSESSEKRETARIATET Skovbogade 3 4000 Roskilde Jour.nr.: 1200-10219-00061-08 Telefon: 46 35 14 48 Beslutningsreferat af møde nr. 4-2008 i Kredsrådet for Midt-

Læs mere

Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet

Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet Indholdsfortegnelse Forord... Side 3 Hvilke opgaver kan der ligge i at være repræsentant?... Side 5 Hvad kan du gøre? Samarbejde... Side 6 Fastholde en tæt

Læs mere

BERETNING TIL. Frederikshavn Kommune. Læsø Kommune. Hjørring Kommune. Brønderslev Kommune. Jammerbugt Kommune. Vesthimmerlands Kommune.

BERETNING TIL. Frederikshavn Kommune. Læsø Kommune. Hjørring Kommune. Brønderslev Kommune. Jammerbugt Kommune. Vesthimmerlands Kommune. KREDSRÅDET 2009 Frederikshavn Kommune Læsø Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg]

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg] ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Sønderborg

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 Vejledning til ofre for forbrydelser og udpegning af en kontaktperson for vidner 1. Indledning

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI STRATEGI 2013 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 2 Vision og overordnede mål 3 Prioriterede fokusområder 3 Den borgervendte og utryghedsskabende kriminalitet skal bekæmpes 3

Læs mere

SSP i Vordingborg kommune

SSP i Vordingborg kommune SSP i Vordingborg kommune Forslag til strategi og struktur for SSP-samarbejdet i Vordingborg kommune Det følgende er en præcisering og justering af SSP-samarbejdet i Vordingborg kommune, så det vil være

Læs mere

Referat. Kredsrådets møde den 22. januar 2014

Referat. Kredsrådets møde den 22. januar 2014 31. januar 2014 Sagsbehandler: CH NORDSJÆLLANDS POLITI Ledelsessekretariatet Web: www.politi.dk Referat Kredsrådets møde den 22. januar 2014 Deltagere: Politidirektør Finn Borch Andersen, stabschef Mogens

Læs mere

Beretning om Østjyllands Politis virke i 2011 27. februar 2012

Beretning om Østjyllands Politis virke i 2011 27. februar 2012 Beretning om Østjyllands Politis virke i 2011 27. februar 2012 POLITIDIREKTØREN Indledning Østjyllands Politis vision er at styrke og udvikle evnen til at løse opgaverne i overensstemmelse med fremtidens

Læs mere

Notat Dato: 31. august 2007/jru

Notat Dato: 31. august 2007/jru Notat Dato: 31. august 2007/jru SSP i en ny kontekst efter kommunalreform og politireform - refleksioner og spørgsmål, som kan stilles i forbindelse med valget af organisation Den kendte SSP-struktur udfordres

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS L LEDELSESSEKRETARIATET 3. marts 2010 J.nr. 1200-10279-00002-10 Redegørelse for politikredsens virksomhed i 2009 Indhold 1. Indledning... 3 2. Drift og målopfyldelsen i 2009... 3

Læs mere

Samarbejdsplan 2014. Politi og kommuner i Nordsjælland

Samarbejdsplan 2014. Politi og kommuner i Nordsjælland Samarbejdsplan 2014 Politi og kommuner i Nordsjælland 1 Indledning (udkast 11) Nordsjællands politi ønsker at udvikle et nært og gensidigt samarbejde med lokalsamfundene. Behovet herfor er indlysende,

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Glostrup - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Glostrup er kommet

Læs mere

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd:

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd: Civil- og Politiafdelingen Dato: 10. juli 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-945-1384 Dok.: LMD41023 Vejledning om politiets samarbejde med de sociale myndigheder og psykiatrien som led i indsatsen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen. December 2008

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen. December 2008 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking*. Det kan

Læs mere

POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15

POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15 POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15 1 INDHOLD EN FÆLLES RETNING FORORD: EN FÆLLES RETNING... side 3 UDFORDRINGER... side 4 FORANDRINGER... side 6 POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI:

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal. Retten i Esbjerg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal. Retten i Esbjerg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Esbjerg udøver

Læs mere

KØBENHAVNS SAMARBEJDSPLAN 2014 FOR KØBENHAVNS POLITIKREDS KØBENHAVN POLITI KØBENHAVN KOMMUNE FREDERIKSBERG KOMMUNE DRAGØR KOMMUNE TÅRNBY KOMMUNE

KØBENHAVNS SAMARBEJDSPLAN 2014 FOR KØBENHAVNS POLITIKREDS KØBENHAVN POLITI KØBENHAVN KOMMUNE FREDERIKSBERG KOMMUNE DRAGØR KOMMUNE TÅRNBY KOMMUNE KØBENHAVNS SAMARBEJDSPLAN FOR KØBENHAVN POLITI KØBENHAVN KOMMUNE FREDERIKSBERG KOMMUNE DRAGØR KOMMUNE TÅRNBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Københanvs Politi 3 1.2 Vision og pejlemærker

Læs mere

Erfaringer med tv-overvågning foretaget af boligorganisationer og idrætsanlæg

Erfaringer med tv-overvågning foretaget af boligorganisationer og idrætsanlæg Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 176 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 18. marts 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Sultana Baig

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2014. En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune. Indledning

SAMARBEJDSPLAN 2014. En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune. Indledning SAMARBEJDSPLAN 2014 En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed, fred og orden alene. Det kan kun ske i samarbejde med det øvrige

Læs mere

Offerrådgivningen i Fyns Politikreds

Offerrådgivningen i Fyns Politikreds 20. juli 2007 Sagsbehandler: Truels Schultz FYNS POLITI Ledelsessekretariatet Hans Mules Gade 1-3 5100 Odense C Telefon: 6471 1448 Direkte: 2555 5856 Lokal: 6717 E-mail: tsc007@politi.dk Forslag til styrkelse

Læs mere

Foreløbigt. referat af kredsrådets møde den 8. marts 2012

Foreløbigt. referat af kredsrådets møde den 8. marts 2012 Foreløbigt referat af kredsrådets møde den 8. marts 2012 I mødet deltog politidirektør Jørgen Ilum, borgmester Jan Petersen, borgmester Nils Borring, borgmester Jørn Nissen, borgmester Henning Jensen Nyhuus,

Læs mere

Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København

Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København Side 1 / SIKKER BY: Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København v/ kontorchef Lea Bryld Center for Sikker By Side 2 / Disposition Sikker By Programmet Måling af den lokale tryghed og kriminalitet

Læs mere

Handleplan 2013 for Lokalråd Varde Kommune og Politi Varde

Handleplan 2013 for Lokalråd Varde Kommune og Politi Varde BAGGRUND Denne handleplan er lavet med baggrund i samarbejdsplan 2012 og de forventede opgaver for 2013 for kredsrådet for Syd- og Sønderjylland. Denne samarbejdsplan indeholder en overordnet beskrivelse

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 for Midt- og Vestsjællands Politi

ÅRSBERETNING 2012 for Midt- og Vestsjællands Politi ÅRSBERETNING 2012 for Midt- og Vestsjællands Politi Indholdsfortegnelse 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 8 9 9 10 11 12 13 15 15 16 16 17 17 18 18 18 19 19 20 20 20 21 21 22 22 22 23 23 24-27 28 FORORD KREDSRÅD

Læs mere

Anklagemyndighedens karrierepolitik for jurister

Anklagemyndighedens karrierepolitik for jurister R I G S A DV O K A TE N 1 9. s ep t e mb e r 2014 Anklagemyndighedens karrierepolitik for jurister Formål og målgruppe Karrierepolitikken er udformet med baggrund i Justitsministeriets fælles personalepolitik

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 976 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 8. november 2009 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-792-0971

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2014. Sammen kan vi mere

SAMARBEJDSPLAN 2014. Sammen kan vi mere SAMARBEJDSPLAN 2014 Sammen kan vi mere Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed, fred og orden alene. Dette kan kun ske i samarbejde med det øvrige samfund. Derfor er det helt afgørende, at der er etableret

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til unge under 18 år, der har været udsat for voldtægt eller andre seksuelle overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til unge under 18 år, der har været udsat for voldtægt eller andre seksuelle overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til unge under 18 år, der har været udsat for voldtægt eller andre seksuelle overgreb Indhold Denne pjece er til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb. Når du anmelder en

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN - POLITIET I LOKALSAMFUNDET

SAMARBEJDSPLAN - POLITIET I LOKALSAMFUNDET SAMARBEJDSPLAN - POLITIET I LOKALSAMFUNDET INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 1 Indledning Indledende beskrivelse af samarbejdsplanen Retsplejelovens 113 Politidirektøren udarbejder hvert år en plan for samarbejdet

Læs mere

SAM ARBEJDS PLAN. Sydsjællands og Lolland-Falsters POLITI

SAM ARBEJDS PLAN. Sydsjællands og Lolland-Falsters POLITI SAM ARBEJDS PLAN 2012 Sydsjællands og Lolland-Falsters POLITI SAM ARBEJDE 2012 Indhold INDLEDNING 3 SAMARBEJDET 4 MISSION OG VISION 5 Overordnede målsætninger OG FOKUSOMRÅDER 6 FokusområDER 7 Bekæmpelse

Læs mere

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed.

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed. Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige område søges indbragt for Højesteret,

Læs mere

BERETNING. 4 2.1. PRÆSENTATION AF POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDEN. 4 2.2. ÅRETS FAGLIGE RESULTATER. 5 2.3. ÅRETS ØKONOMISKE RESULTAT. 7 2.4.10 2.4.1.

BERETNING. 4 2.1. PRÆSENTATION AF POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDEN. 4 2.2. ÅRETS FAGLIGE RESULTATER. 5 2.3. ÅRETS ØKONOMISKE RESULTAT. 7 2.4.10 2.4.1. 1. INDLEDNING... 3 2. BERETNING... 4 2.1. PRÆSENTATION AF POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDEN... 4 2.2. ÅRETS FAGLIGE RESULTATER... 5 2.3. ÅRETS ØKONOMISKE RESULTAT... 7 2.4. OPGAVER OG RESSOURCER 2010...10

Læs mere

Beskrivelse af politiets indsats mod prostitutionens bagmænd i 2009

Beskrivelse af politiets indsats mod prostitutionens bagmænd i 2009 31. MAJ 2010 POLITISTABEN Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 4515 0006 E-mail: Web: politiafd@politi.dk www.politi.dk Beskrivelse af politiets indsats mod prostitutionens bagmænd

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

Kriminalitet og Tryghed i tal, 2013

Kriminalitet og Tryghed i tal, 2013 Kriminalitet og Tryghed i tal, 2013 Indledning Dette er en tillægsrapport til Ishøj Kommunes fælles mål og grundlæggende principper for den sammenhængende kriminalitetsforebyggende og tryghedsskabende

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014. - Ramme for investeringer i den almene sektor -

Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014. - Ramme for investeringer i den almene sektor - Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014 - Ramme for investeringer i den almene sektor - Oktober 2014 Regeringens udspil til Boligaftale 2014 Sammenfatning Regeringen har siden tiltrædelsen

Læs mere

Job- og personprofil for viceområdechefer

Job- og personprofil for viceområdechefer Job- og personprofil for viceområdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig,

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN. Midt- og Vestsjællands

SAMARBEJDSPLAN. Midt- og Vestsjællands Midt- og Vestsjællands SAMARBEJDSPLAN 2014 En plan for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger mv. i politikredsen

Læs mere

Indbrud i private hjem - kurven skal knækkes!

Indbrud i private hjem - kurven skal knækkes! Indbrud i private hjem - kurven skal knækkes! Når man bliver udsat for et indbrud, mister man ikke kun ting af økonomisk eller affektionsværdi. Når en fremmed har været trængt ind og gennemrodet ens bolig,

Læs mere

for Nordjyllands Politi. Hvordan løser vi opgaven

for Nordjyllands Politi. Hvordan løser vi opgaven Nordjyllands Politi Hvordan løser vi opgaven Revideret 16.12.2013 Journalnr.:5100-10279-00078-13 LEDELSESSEKRETARIATET Jyllandsgade 27 9000 Aalborg Telefon: 9630 1448 1. INDLEDNING I forbindelse med politireformen

Læs mere

Samordnet handlingsplan 2011 lokalråd Kommune & Politi Esbjerg

Samordnet handlingsplan 2011 lokalråd Kommune & Politi Esbjerg Samordnet handlingsplan 2011 lokalråd Kommune & Politi Esbjerg Organisering af samarbejdet mellem Esbjerg kommune & Esbjerg lokalpoliti Den samordnede handlingsplan er udarbejdet i overensstemmelse med

Læs mere

Ishøj Kommunes Exit-program En vej ind En reaktiv kriminalitetsforebyggende indsats

Ishøj Kommunes Exit-program En vej ind En reaktiv kriminalitetsforebyggende indsats Ishøj Kommunes Exit-program En vej ind En reaktiv kriminalitetsforebyggende indsats Formålet med Ishøj Kommunes reaktive kriminalitetsforebyggelsesindsats er, at skabe muligheder og betingelser for, at

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011. Retten i Hjørring. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2011. Retten i Hjørring. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2011 Retten i Hjørring - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 1. Indledning kort præsentation af retten 2 Retten i Hjørring blev etableret den 1. januar 2007

Læs mere

Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet

Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge kræver langsigtede strategier

Læs mere

Rockere og bander 2012

Rockere og bander 2012 Rockere og bander 2012 Side 2 Indhold 1. Indledning... 3 2. Situationen... 3 2.1. Den aktuelle situation... 3 2.2. Overordnet om indsatsen... 3 3. Politiets indsats... 5 3.1. Overordnet om indsatsen...

Læs mere

Plan for samarbejdet mellem Østjyllands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger m.fl.

Plan for samarbejdet mellem Østjyllands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger m.fl. Samarbejdsplan 2012 24. februar 2012 POLITIDIREKTØREN Plan for samarbejdet mellem Østjyllands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger m.fl. i politikredsen

Læs mere

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus.

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus. TALEPAPIR Dato: 2. december 2008 Kontor: Integrationskontoret J.nr.: 2008/5024-692 Sagsbeh.: DWP Fil-navn: Talepapir seminar Oslo Talepapir om æresrelaterede konflikter til seminar i Oslo den 4. 5. december

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2014 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Sønderborg

Læs mere

Projektbeskrivelse. 26. oktober 2011. DKR-nummer: 11-0123-0137. Forebyggelse af ungdomskriminalitet. Sagsbehandler: GLI

Projektbeskrivelse. 26. oktober 2011. DKR-nummer: 11-0123-0137. Forebyggelse af ungdomskriminalitet. Sagsbehandler: GLI Projektbeskrivelse 26. oktober 2011 Forebyggelse af ungdomskriminalitet Baggrund for projektet Udviklingen i ungdomskriminaliteten har gennemløbet en forandring gennem de seneste 20 år. De lovlydige er

Læs mere

Vi forebygger kriminalitet

Vi forebygger kriminalitet et i Haderslev Kommune Vi forebygger kriminalitet Hvad er et? et i Haderslev Kommune er et netværk for de personer og grupper, som arbejder med kriminalitetsforebyggelse blandt kommunens unge. et er både

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 7. m aj 2 0 13 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om politiets henlæggelse af straffesager. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om politiets henlæggelse af straffesager. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om politiets henlæggelse af straffesager Maj 2015 BERETNING OM POLITIETS HENLÆGGELSE AF STRAFFESAGER Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål og

Læs mere

Rockere og bander 2013

Rockere og bander 2013 Rockere og bander 2013 Side 2 Indhold 1. Indledning...3 2. Situationen...3 2.1. Den aktuelle situation...3 2.2. Overordnet om indsatsen...3 3. Politiets indsats...5 3.1. Overordnet om indsatsen...5 3.2.

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Domstolsstyrelsens bestyrelse har efter drøftelse på Domstolenes Ledelsesforum fastlagt seks særlige fokusområder inden for de overordnede mål:

Domstolsstyrelsens bestyrelse har efter drøftelse på Domstolenes Ledelsesforum fastlagt seks særlige fokusområder inden for de overordnede mål: HANDLINGSPLAN 2015 Danmarks Domstole har for 2013-2016 fastlagt fire overordnede/strategiske mål: Korte sagsbehandlingstider Mere ensartethed i opgaveløsningen Tidssvarende kommunikation Fortsat være en

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

MR s casesamling 2011

MR s casesamling 2011 MR s casesamling 2011 Ny strategi for politi og anklagemyndighed Core-team A/S Kunde: Politi og anklagemyndighed v/rigspolitiet 29 Core-team A/S Anker Nielsen, Managing Partner Indstillende kunde Politi

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

Den forebyggende og tidlige indsats - samordning af SSP og SSD

Den forebyggende og tidlige indsats - samordning af SSP og SSD BØRN OG UNGE Den forebyggende og tidlige indsats - samordning af SSP og SSD I forbindelse med barnets reform skal der, som led i styrkelsen af den forebyggende og tidlige indsats overfor sårbare børn og

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 192 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 192 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 192 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsforbehold Dato: 8. oktober 2015 Kontor: Retsforbehold

Læs mere

Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune

Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune Lovgivning: Forpligtigelsen til at etablerer kriminalpræventivt samarbejde mellem Skole, Sociale myndigheder og Politi,

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Præsentation af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden er den største af 5 lokale kredse i Dansk Sygeplejeråd, med ca. 22.000 medlemmer og ca. 900 tillidsvalgte (500

Læs mere

Hotspot. -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010. www.kk.dk/hotspot

Hotspot. -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010. www.kk.dk/hotspot Hotspot -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010 www.kk.dk/hotspot Hotspotprogrammet Det kortsigtede formål med Hotspot er At genskabe oplevelsen af tryghed

Læs mere

Referat nr. 2 fra Kredsrådsmøde den 25. maj 2010

Referat nr. 2 fra Kredsrådsmøde den 25. maj 2010 Referat nr. 2 fra Kredsrådsmøde den 25. maj 2010 Tilstede: Borgmester Carsten Kissmeyer (Ikast-Brande), Borgmester Lauge Larsen (Morsø), Borgmester H.C. Østerby (Holstebro), Borgmester Iver Enevoldsen

Læs mere

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012 5 Strategi for Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 00-0 5 Derfor har vi en Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme bygger på den personalepolitiske værdi Trivsel

Læs mere

Referat af møde nr. 1/2011 i Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands Politikreds den 14. marts 2011 hos Aabenraa Kommune

Referat af møde nr. 1/2011 i Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands Politikreds den 14. marts 2011 hos Aabenraa Kommune Referat af møde nr. 1/2011 i Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands Politikreds den 14. marts 2011 hos Aabenraa Kommune Deltagere: Borgmester Tove Larsen Kommunaldirektør Niels Johannesen Borgmester Aase

Læs mere

PSP Et tværsektorielt samarbejde mellem politi, sociale myndigheder og psykiatri - inspiration til organiseringen

PSP Et tværsektorielt samarbejde mellem politi, sociale myndigheder og psykiatri - inspiration til organiseringen PSP Et tværsektorielt samarbejde mellem politi, sociale myndigheder og psykiatri - inspiration til organiseringen Journalistisk bearbejdning: Jakob Vedelsby Illustration: Vivi Barsted Linnemann Tryk: KL

Læs mere

Virksomhedsplan for SSP-samarbejdet i Struer Kommune 2014-2016

Virksomhedsplan for SSP-samarbejdet i Struer Kommune 2014-2016 Virksomhedsplan for SSP-samarbejdet i Struer Kommune 2014-2016 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Virksomhedsplan for SSP-samarbejdet i Struer Kommune Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Visioner...

Læs mere

Der er behov for sammenhængende forebyggelse

Der er behov for sammenhængende forebyggelse December 2010 HEN Fremtidens kriminalitetsforebyggende arbejde: Der er behov for sammenhængende forebyggelse Resume Der er behov for at udvikle det forebyggende arbejde i forhold til kriminalitet blandt

Læs mere

ANKLAGEMYNDIGHEDENS KVALITETSPROGRAM

ANKLAGEMYNDIGHEDENS KVALITETSPROGRAM ANKLAGEMYNDIGHEDENS KVALITETSPROGRAM ANKLAGERFAGLIG STOLTHED Anklagemyndigheden har og skal have en stærk kvalitetskultur. Anklagemyndigheden arbejder hver eneste dag med straffesager, der kan have vidtrækkende

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere