KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI"

Transkript

1 KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI ÅRSRAPPORT 2010

2 INDHOLD 1.0 INDLEDNING Politiets opgaver (mission) Anklagemyndighedens opgaver (mission) Årets gang i politikredsen Københavns Vestegns Politi og lokalsamfundet Kommunikation Betjeningen af borgerne Brugertilfredshed Responstider Kriminalpræventivt arbejde Borgervendt kriminalitet Færdsel Kriminelle bander Prostitutionens bagmænd Dyrevelfærd Fodboldbøller Illegal arbejdskraft Økonomisk kriminalitet ARBEJDSPLADSEN KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI Medarbejdernes trivsel Jobtilfredshed BILAG 1) Organisationsdiagram: Københavns Vestegns Politi (overordnet) 2) Organisationsdiagram: Københavns Vestegns Politis referencer i forhold til opgaveløsningen. Københavns Vestegns Politi Årsrapport

3 1.0 INDLEDNING Københavns Vestegns Politi blev etableret den 1. januar Politikredsen er en af landets 12 politikredse og betjener de storkøbenhavnske forstæder Albertslund, Ballerup, Brøndby, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Rødovre og Vallensbæk kommuner. De 11 kommuner dækker tilsammen et areal på ca. 275 kvadratkilometer, huser husstande og over indbyggere. Politikredsen beskæftiger i alt ca. 800 ansatte fordelt på tre store og ni mindre politistationer. Københavns Vestegns Politi består ud over en administrationsafdeling af to operative afdelinger: politiet og anklagemyndigheden 1. Københavns Vestegns Politis vision (afbilledet på forsiden) er: Dit politi din tryghed. For at opfylde visionen skal Københavns Vestegns Politi være: En attraktiv og sund arbejdsplads, som udvikler den enkelte medarbejder fagligt og personligt En effektiv og tidssvarende organisation, som tænker i helheder og sætter opgaven i centrum En moderne og serviceorienteret offentlig myndighed, som indfrier borgernes og samfundets krav og forventninger Det er ambitionen, at den fremtidige opgaveløsning i politikredsen altid skal varetages med visionen for øje. Opgaveløsningen Politikredsens indsatsområder og mål er dels bestemt centralt, dvs. af Rigspolitichefen (politiet) og af Rigsadvokaten (anklagemyndigheden), dels lokalt, dvs. i kredsrådet (samarbejde med kommunerne), og dels agerer politikredsens ledelse selv i forhold til kriminalitetsudviklingen i politikredsens ansvarsområde Politiets opgaver (mission) Politiets opgaver er reguleret i lov om politiets virksomhed. Ifølge 1 skal politiet virke for tryghed, sikkerhed, fred og orden i samfundet og fremme dette formål gennem forebyggende, hjælpende og håndhævende virksomhed. Politiets opgaver er i lovens 2 fastlagt som: at forebygge strafbare forhold, forstyrrelse af den offentlige fred og orden samt fare for enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed at afværge fare for forstyrrelse af den offentlige fred og orden samt fare for enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed 1 Se bilag 1: Organisationsdiagram: Københavns Vestegns Politi (overordnet organisation). 2 Se bilag 2: Organisationsdiagram: Københavns Vestegns Politis referencer i forhold til opgaveløsningen. Københavns Vestegns Politi Årsrapport

4 at bringe strafbar virksomhed til ophør samt efterforske og forfølge strafbare forhold at yde borgerne bistand i andre faresituationer at udføre kontrol og tilsynsopgaver efter gældende ret at yde andre myndigheder bistand efter gældende regler og at udføre andre opgaver, der følger af gældende ret eller i øvrigt har en naturlig tilknytning til politiets virksomhed 1.2 Anklagemyndighedens opgaver (mission) Ifølge retsplejelovens 96 er det de offentlige anklageres opgave i forbindelse med politiet at forfølge forbrydelser i henhold til retsplejelovens regler. Dette består i med den fornødne hurtighed at fremme enhver sag med den hurtighed, som sagens beskaffenhed tillader og herved påse, at strafskyldige drages til ansvar, men også at strafforfølgning af uskyldige ikke finder sted. Endvidere varetager anklagemyndigheden legalitets- og kvalitetssikringen af straffesagsbehandlingen i politiet. 1.3 Årets gang i politikredsen 2009 var et hårdt år for politikredsen, præget af den Olympiske Komités kongres (IOC) og FN s klimakonference (COP15) i København, to store røverisager og et lavt personaletal. Når politikredsen alligevel gik ind i 2010 med en vis fortrøstning, skyldtes det, at prognosen for, hvordan det meget lave personaletal i politisøjlen skulle udvikle sig, var ganske positiv. Assisteret af Københavns Vestegns Politi førte statsadvokaten i 2010 nævningesagen mod de 15 personer, der blev tiltalt for deres deltagelse i kuppet mod Dansk Værdihåndtering den 10. august Politikredsen havde i forbindelse med retssagen en kolossal logistisk og sikkerhedsmæssig opgave med at transportere og bevogte disse mange tiltalte på de i alt 50 retsdage, der blev brugt til sagen fra marts til september Det kom til at koste ressourcer selv med hjælp udefra, nemlig fra Københavns politi, Nordsjællands politi og Midt- og Vestsjællands politi. Et andet forhold, der igen i 2010 har præget politikredsen, var deltagelsen i indsatsen mod de kriminelle bander. Københavns Vestegns Politi er ganske belastet af disse bander og har i 2010 igen anvendt store ressourcer på indsatsen mod dem. Politikredsen har siden 2009 haft oprettet en særlig bandeenhed, som har løbet rigtig mange gode sager op. Siden Task Force Øst blev etableret her på Sjælland, har politikredsen desuden bidraget der med en række dygtige medarbejdere. Enheden har haft betydelig succes. Sammen med politikredsenes indsats på området har det betydet, at flere hundrede bandemedlemmer til stadighed er enten varetægtsfængslede eller sidder til afsoning af fængselsstraffe. Det øgede personaletal i politikredsen har også betydet, at indsatsen mod indbrudstyveri i beboelse kunne styrkes markant. Såvel i første som i andet halvår af 2010 har politikredsen etableret en særlig indbrudsgruppe. Denne gruppes indsats har sammen med politikredsens øvrige arbejde betydet, at antallet af anmeldelser for indbrudstyveri ved udgangen af 2010 var nedbragt med godt 10 procent i forhold til På samme måde har politikredsen hævet antallet af sigtelser for Københavns Vestegns Politi Årsrapport

5 indbrud betydeligt i forhold til Endelig har politikredsen med held forsøgt i videst muligt omfang at få sigtede for indbrudstyveri varetægtsfængslet. Det allerede nævnte, meget lave personaletal i politisøjlen og anklagemyndigheden i 2009 førte sammen med en række andre forhold til, at politikredsen 2009 ikke opfyldte sine mål og resultatkrav så godt, som politikredsen gerne ville. Der var især tre problemområder for politikredsens resultatopfølgning: Politiets Resultat Evaluerings System (PRES) Antallet af rejste tiltaler Indbrudstallene. Hertil kom så, at Rigspolitiet i en skrivelse af 28. juni 2010 meddelte, at alle politikredse herunder naturligvis også Københavns Vestegns Politi i 2010 skulle opnå en samlet stigning i antal sigtelser for overtrædelse af straffeloven på minimum fire procent i forhold til det tilsvarende tal i Baggrunden er, at antallet af sigtelser for overtrædelse af straffeloven i perioden på landsplan er faldet med ni procent, medens antallet af anmeldelser for overtrædelse af straffeloven i perioden er steget med 16 procent. En sådan udvikling med et fald i det antal sigtelser, som politiet rejser samtidigt med, at der kommer flere anmeldelser ind, er selvfølgelig ikke acceptabel. Fremgangen på indbrudsområdet er allerede blevet omtalt, men også på de andre områder, som politirkedsen måles på, er det gået rigtigt fint. Efter en svag start i årets første to til tre måneder er der ikke mindst som resultat af en omlægning af produktionen i anklagemyndigheden til driftsledelse således blevet produceret rigtig mange tiltaler i 2. halvår af 2010 samtidig med, at antallet af gennemførte retssager er steget. Politikredsen forventer også, at PRES-scoren i 2010 vil være markant forbedret i forhold til Endelig er der grund til at nævne, at jobtilfredsheden i politikredsen for tredje år i træk lå i top blandt landets politikredse. Københavns Vestegns Politi Årsrapport

6 Københavns Vestegns Politi og lokalsamfundet Kredsråd I kredsrådet 3, som består af politidirektøren og borgmestrene i politikredsens 11 kommuner, har der i årets løb været afholdt fire møder. I kredsrådet drøftes bl.a. spørgsmål af almindelig karakter vedrørende politiets virksomhed og om samarbejdet mellem politiet og lokalsamfundet. Kredsrådet har bl.a. i årets løb drøftet og vedtaget rammerne for det kommende samarbejde i relation til ungesamråd 4. Lokalråd og banderåd I alle kommuner er etableret lokalråd 5 og i visse kommuner banderåd, hvor repræsentanter fra kommune og politi mødes mindst fire gange årligt for at drøfte spørgsmål om f.eks. kriminalitetsforebyggelse og bekæmpelse på lokalt plan. Også i 2010 lagde politikredsen stor vægt på, at lokalrådene så vidt muligt blev omdrejningspunkt ved løsning af lokale problemstillinger. I løbet af året gav det anledning til en række indsatser med selvstændige handlingsplaner. Det var endvidere fortsat væsentligt for politikredsen, at lokalrådene såvidt muligt inddrog de berørte interessenter i løsningen af konkrete problemstillinger. I årets løb har flere lokalråd arbejdet videre med tidligere års initiativer ved at arrangere borger- og temamøder mv., hvor fokus har været på borgernes egen indsats for at forhindre indbrud. Som et element i borgerinddragelse har også de lokale medier været værdifulde formidlere. Nyt samarbejde om udsatte borgere I starten af året etablerede politikredsen den såkaldte PSP-organisation (Politi, Sociale myndigheder og Psykiatri) med en styregruppe, en sekretariatsgruppe og 10 handlegrupper. Det nye samarbejde skal tage hånd om udsatte eksistenser, som ikke entydigt hører hjemme i kun en myndighedsregi. Med udgangspunkt i et myndighedssamarbejde med mennesket i centrum mødes handlegrupperne jævnligt for at sikre en rigtig indsats for sårbare enkeltpersoner, der ellers kunne havne i en gråzone mellem tre myndigheder. 3 Kredsråd: Det politiske og strategiske niveau i det kriminalitetsforebyggende samarbejde mellem politikredsens øverste ledelse og kommunerne. Formulerer strategiske mål, prioriteringer, rammer og retningslinjer for indsatsområder, som involverer flere myndigheder i politikredsen og skaber sammenhæng mellem kommunale og statslige udfordringer. Kredsrådets beslutninger føres ud i livet af lokalrådene. 4 Ungesamråd består af repræsentanter for kommuner, relevante institutioner og Kriminalforsorgen i Frihed og skal udarbejde indstillinger til brug for sanktionsvalget i straffesager mod unge under 18 år. 5 Et lokalråd består af embedsmænd fra en kommune og lokalpolitiet. Københavns Vestegns Politi Årsrapport

7 2.2 Kommunikation Dialog med samarbejdspartnere Københavns Vestegns Politi var i tæt dialog med kommunerne i politikredsen i samarbejdsfora, som spændte fra Kredsrådet til Lokalrådene over den Lokale Beredskabsstab (LBS) 6 til SSP 7 - og PSP 8 - samarbejde, ungesamråd, banderåd mv. På samme måde var der en tæt dialog med politikredsens andre institutioner som f.eks. Retten i Glostrup, Ansalten ved Herstedvester og statsfængslet i Vridsløselille. Kommunikation til offentligheden Københavns Vestegns Politi kommunikerer i stigende grad direkte til borgerne om politikredsens indsatser og resultater dels via hjemmesiden og dels via national- og lokalpresse. Især indsatsen mod indbrud har været i fokus med offensiver som borgermøder og mediekampagner om forebyggelse såvel som resultaterne af den operative indbrudsbekæmpelse. Samarbejdet med medierne Københavns Vestegns Politi har hver dag serviceret et stort antal forespørgsler fra pressen og omvendt også ofte proaktivt benyttet pressen til at inddrage offentligheden i sagernes opklaring. Samarbejdet mellem presse og politikredsens talsmænd er veludviklet og har resulteret i megen omtale og bidragelse til at opklare forbrydelser. Eksempelvis lancerede politikredsen i efteråret en mediekampagne til at nedbringe antallet af sager med eftersøgte personer til fogedretten. Kampagnen, som var i et samarbejde mellem politikredsens kommunikationenhed, eftersøgningssektionen og Fogedretten i Glostrup, opnåede ved hjælp af en bred medieeksponering at få ekspederet 530 sager på en uge. 2.3 Betjeningen af borgerne Politiet skal opleves som åbent og tilgængeligt, når der er brug for bistand, og borgerne skal hurtigt kunne få telefonisk kontakt med politiet og få den hjælp og vejledning, de behøver. Det er politikredsens servicecenter, som besvarer telefonopkald til hovednummeret ( og 114). 95 procent af alle opkald bliver besvaret inden for to minutter, og det ønsker politikredsen at fastholde. 2.4 Brugertilfredshed Rigspolitiets årlige undersøgelse af brugertilfredsheden fra efteråret 2010 viste ganske som sidste år, at brugernes tilfredshed med politibetjeningen på Vestegnen generelt er god og ligger på samme niveau som i Gennemsnitligt ligger brugertilfredsheden på 3,31 på en skala fra 1 til 4, hvor 4 svarer til "meget tilfreds". Dette er marginalt under landsgennemsnittet på 3,32. Brugertilfredsheden i relation til Alarm ligger minimalt under landsgennemsnittet på 3,32, men er dog steget en smule i forhold til Regionalt og kommunalt tværfagligt katastrofesamarbejde. 7 SSP er et børn- og ungesamarbejde mellem skole, sociale myndigheder og politiet. 8 PSP er samarbejde om udsatte eksistenser mellem psykiatri, sociale myndigheder og politiet. Københavns Vestegns Politi Årsrapport

8 Omdømmeanalyse Generelt er danskernes syn på politiet markant forbedret siden efteråret Det viser en landsdækkende undersøgelse 9, hvor borgere gav point til de 40 mest synlige danske offentlige virksomheder, som udkom i september. Politiet kom ind på en samlet sjetteplads med 74,4 point ud af 100 mulige. Det er 4,9 point mere end for to år siden, som gav 69,5 point. Ifølge målemetoden betyder det, at politiet er rykket op i kategorien af virksomheder og organisationer med et stærkt og solidt omdømme. Analyseresultaterne vil indgå i dansk politis løbende udviklingsarbejde. 2.5 Responstider Når vagtcentralen i politikredsen modtager et opkald, kører stopuret, til den første patrulje er fremme. Tiden fra opkald til ankomst kaldes responstid, og den bliver politiet målt på 10. På landsplan er målet, at den gennemsnitlige responstid holdes under 10 minutter. I 2010 opnåede Københavns Vestegns Politis en meget hurtig samlet gennemsnitlig responstid på 8,04 minutter. Landsgennemsnittet var 9,0 minutter. Resultatet er hele 40 sekunder hurtigere end i 2009, hvor gennemsnittet var 8,44 minutter for Københavns Vestegns Politi og 9,20 minutter i landsgennemsnit. Københavns Vestegns Politi har målt responstider siden oktober 2008 analogt med landets øvrige politikredse (København undtaget). For at politiet fortsat kommer hurtigt frem, når borgerne har brug for akut hjælp, er målet på landsplan, at den årlige gennemsnitlige responstid er hurtigere end gennemsnittet af de tre foregående år. For Københavns Vestegns Politi betyder det, at tiden skal holdes under 8,29 i Kriminalpræventivt arbejde Det kriminalpræventive arbejde og forebyggelse af kriminalitet indgår som et element i alle politioperative indsatser i politikredsen. Skoleundervisning Den generelle forebyggelse i forhold til børn og unge har et særligt fokus, og i 2010 er den aktive undervisning på skolerne styrket. F.eks. deltog politikredsen i 6. klassernes færdselsundervisning (cyklistadfærd), og 135 elever fra 36 skoler deltog i den afsluttede cyklistfinale. Den kriminalpræventive sektions medarbejdere har i årets løb indgået i andre undervisningssammenhænge, f.eks. i 10.-klasser, gymnasier og en SOSU-skole med emner om ungdomskriminalitet og forebyggelse heraf. 9 Analysevirksomheden Reputation Institute s undersøgelse kan ses her: 10 Responstid måles på seks kategorier: overfald/slagsmål, husspektakler, spirituskørsel, røveri, igangværende indbrud og andet. Københavns Vestegns Politi Årsrapport

9 Projekt tilbydes alle 5. klasser Sidst på året blev ca. 30 politifolk uddannet som instruktører i forebyggelsesprojektet Jeg er sej, når jeg siger nej og det betyder, at samtlige 5. klasser i politikredsens kommuner nu bliver tilbudt projektet. Jeg er sej, når jeg siger nej tematiserer fænomenerne sociale overdrivelser og flertalsmisforståelser og har til formål at give børnene redskaber til at modstå gruppepres og sige nej. Borgermøder I årets løb har den kriminalpræventive sektion deltaget i et større antal møder i bl.a. grundejer-, boligforeninger, ældreklubber m.v., hvor emnerne har været forebyggelse af indbrud, tricktyveri, hjemmerøverier m.v. Permanent konfliktråd indført Hvor konfliktråd 11 førhen kørte på forsøgsbasis i bl.a. Københavns Vestegns Politikreds, blev det indført som en permanent landsdækkende ordning i straffesager fra 1. januar I starten af året ansatte politikredsen fire mæglere til at være mødeledere i rådene, og siden er der gennemført 41 mæglinger hovedsagligt i sager om vold, indbrud og trusler og de er aktuelt ved at blive evalueret. Offerrådgivning Københavns Vestegns Politis Offerrådgivning 12 blev etableret i 2008 og består af frivillige, som tilbyder rådgivning til ofre, vidner og pårørende efter kriminalitet eller ulykker. Førhen var rådgivningen begrænset til ofre for en række særlige forbrydelser, men i dag gælder tilbuddet alle ofre. Området udvikler sig og bliver mere udbredt og antallet af ofre, som ønsker rådgivning stiger. I år er der i alt gennemført omkring 225 rådgivninger. Offerrådgivningen i Københavns Vestegns Politikreds har aktuelt seks rådgiverne. Efter en medieoffensiv er yderligere fire ved at blive tilknyttet. Den lokale Offerrådgivning er organiseret under Offerrådgivningen i Danmark. 2.7 Borgervendt kriminalitet Indbrud Københavns Vestegns Politi bragte antallet af indbrud i beboelse ned med 10,6 procent i Det svarer til, at 516 færre familier oplevede et indbrud i forhold til Samtidig rejste politikredsen 26,3 procent flere sigtelser mod indbrudstyve end i Konfliktråd er et frivilligt møde mellem offer og gerningsmand med en uvildig mægler som mødeleder (www.konfliktraad.dk) 12 Offerrådgivere yder medmenneskelig kontakt og forståelse, råd og vejledning til ofre for forbrydelser (www.offerraadgivning.dk) 13 Anmeldte indbrud faldt med 516 fra 4887 i 2009 til 4371 i Københavns Vestegns Politi Årsrapport

10 Indbrudsgruppe På baggrund af regeringens indbrudspakke og Rigspolitiets centrale operationsplan udarbejdede politikredsen en operationsplan, som skulle bringe antallet af anmeldelser af indbrud i beboelse ned under i 2009-niveau. For at nå målet blev der etableret en stor særlig gruppe af politifolk, som i lange perioder udelukkende havde til formål at bekæmpe indbrudstyve. Den forstærkede indbrudsindsats forsætter ind Borgere inddraget i indbrudsindsatsen Som et element i indsatsen blev borgerne via pressen opfordret til at være årvågne i deres nærområde og hurtigt anmelde anormaliteter til politiet. Forskning har vist, at danskerne er dårligere til at sikre deres boliger end andre europæiske lande. Derfor blev borgerne som et andet element i indbrudsbekæmpelsen informeret via presse og borgermøder om, hvordan man selv kan minimere risikoen for indbrud ved at sikre sin bolig bedre. Mediekampagne Op til jul, hvor indbrud traditionelt topper, afviklede politikredsen en mediekampagne i samarbejde med Det Kriminalpræventive Råd, som bredt tematiserede, hvordan borgerne selv kunne give boligen et indbrudstjek. Politikredsen udloddede et indbrudstjek, hvor en erfaren politimand kom på besøg og gav gode råd og vejledning. Tv-overvågningsprojekt Først på året blev politikredsen færdig med at installere de nødvendige kameraer til brug for det kriminalpræventive tv-overvågningsprojekt i Vejleåparken i Ishøj. Projektet skal evalueres midt i 2011, men foreløbige tilbagemeldinger tyder på, at overvågningen har virket tryghedsskabende. I det overvågede område har der desuden været færre indbrud i lejligheder, tyveri fra biler, hærværk, vold og brande i 2010 end i I nogle sager er billeder fra tv-projektet inddraget i efterforskningen af forbrydelser. Æresrelateret kriminalitet Æresrelateret kriminalitet har også i 2010 været et af politikredsens særlige fokusområder. Der er en fuldt implementeret strategi, en kredsansvarlig og meget erfaren kontaktperson. Indsatsen har bl.a. omfattet monitering, undervisning og orientering om æresrelaterede sager samt et stærkt øget fokus på sagerne. Lokalrådene er et fast samarbejdsforum, hvor området bliver drøftet (lokalt i kommunerne), og der gøres der brug af et stort netværk, når der arbejdes med sagerne. 2.8 Færdsel Færdselsområdet er fortsat højt prioriteret med en lang række løbende nationale og lokale kampagner og indsatser, f.eks. kontroller i relation til skolestart, for høj hastighed, kørsel uden sikkerhedssele, brug af mobiltelefoner, tungvogne samt spiritus- og narkokørsel. Københavns Vestegns Politi Årsrapport

11 Lokalt har politikredsen også haft opmærksomheden rettet mod kontroller mod ulovlige knallerter. I 2010 blev Automatisk Trafik Kontrol (ATK) fuldt implementeret til hastighedsmålinger i politikredsen. Farbarheden og fremkommeligheden særligt på ring- og motorvejsnettet i politikredsen er en vigtig og højt prioriteret opgave, som bliver løst i tæt dialog med samarbejdspartnere inden for brand, redning og Vejdirektoratet. Vestegnens Trafiksikkerhedsråd Politikredsen bidrager fortsat til samarbejdet i det lokale Trafiksikkerhedsråd 14, som igen i år gennemførte en større kampagne omkring sikker skolestart. 2.9 Kriminelle bander Politikredsens har fortsat sin indsats over for kriminelle bander og øvrige uroskabende grupperinger. Moniteringen af rocker- og bandemedlemmer er fortsat i 2010 og vil fortsætte i 2011 med uformindsket styrke. Formålet er at sikre et præcist efterretningsbillede i forhold til bander og kriminetværk gennem en offensiv og koordineret indsats. Den bandeenhed, der blev nedsat i 2009, har fortsat det målrettede arbejde mod den særligt organiserede bande- og rockerkriminalitet. Bandeenheden består af 19 medarbejdere og er forankret i efterforskningslinjen, men der trækkes på kompetencer bredt i organisationen. I årets løb har politikredsen efterforsket flere ressourcetunge sager, der bl.a. involverede biler, våben og narkotika, som kan relateres til bandeindsatsen. Bandeenhedens arbejde sker efter nøje prioritering og i samarbejde med andre politikredse, Task Force Øst, eksterne samarbejdspartnere og Rigspolitiet. Urogrupper og slæng Der er fortsat arbejdet med en offensiv og forebyggende indsats i forhold til urogrupper og slæng. Indsatsen har til formål at skabe tryghed for borgerne ved at vise de unge, at deres adfærd har konsekvenser. I arbejdet deltog en bred kreds af lokale interessenter for at sætte ind på flest mulige fronter i forhold til at bryde den kriminelle fødekæde. 100 års fængsel til røvere Den betydelige og ressourcekrævende efterforskning og domsforhandling i et Danmarkshistoriens største røverier røveriet mod Dansk Værdihåndtering fortsatte i det meste af året. Retssagen blev afviklet fra marts til september måned og blev afsluttet med domme på i alt 100 års fængsel. Sagen er anket til Landsretten, hvor den skal behandles fra maj Vestegnens Trafiksikkerheds Råd består af Albertslund, Ballerup, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk kommuner og Københavns Vestegns Politi (www.vtr.dk). Københavns Vestegns Politi Årsrapport

12 2.10 Prostitutionens bagmænd Arbejdet med at bekæmpe prostitutionens bagmænd blev videreført fra året før. Prostitutionsområdet bliver kontinuerligt moniteret og alle kendte bordeller aktuelt 24 i politikredsen har fået et eller flere kontrolbesøg i årets løb. I hovedparten af bordellerne er de prostituerede kvinder danske. Men der er også bordeller, der udelukkende beskæftiger kvinder fra Østeuropa, Sydamerika eller Thailand. De udenlandske kvinder opholder sig i reglen lovligt i Danmark. Politikredsen har et velfungerende samarbejde med SKAT, Center Mod Menneskehandel, Rigspolitiets Nationale Efterforskningscenter (NEC) samt Europol på området Dyrevelfærd Et andet vigtigt område for politikredsen er dyrevelfærd. Der er udarbejdet en særlig plan for den operative indsats og uddannet et antal medarbejdere til at behandle straffesager vedrørende overtrædelser mod dyrs velfærd. I løbet af året har politikredsen deltaget i en lang række kontroller af erhvervsmæssige dyretransporter i egen og andre politikredse. Politikredsen har et velfungerende samarbejde med andre interessenter, og der har været afholdt møde med et bredt udvalg af dyreværnsorganisationer og fødevareregionen. Farlige hunde Medio 2010 blev der sat yderligere fokus på farlige hunde, idet et nyt regelsæt forbød besiddelse af 13 hunderacer (kamp-, muskel- og hyrdehunde) og krydsninger heraf. Hundeloven blev endvidere skærpet således, at en hvilken som helst hund, der skambider et menneske eller en anden skal aflives. De nye regler medførte en implementering af nye procedurer for sagsbehandlingen (f.eks. mentaltests, påbud og aflivning) og konkret behandling af en række sager om bid, racebestemmelse og administrative indgreb/aflivninger Fodboldbøller Indsatsen omkring fodboldbøller fyldte meget for politikredsen i årets løb ikke mindst i lyset af den destruktive adfærd, som visse hooligans udviser i form af hærværk, vold og optøjer. Den lokale operationsplan blev tilpasset erfaringerne fra tidligere indsatser, såvel som elementerne fra den nationale håndbog for den politimæssige indsats i forbindelse med fodboldkampe blev indarbejdet i politikredsens planer Dialogen med ledelsen i Brøndby IF, kontrollørkorpset og repræsentanter fra de forskellige supportgrupper blev udbygget i årets løb. Københavns Vestegns Politi Årsrapport

13 Politikredsen afgiver fortsat spottere til landets andre politikredse, når Brøndby IF spiller på udebane Illegal arbejdskraft Ulovligt arbejde er et særligt fokusområde, og der er holdt en række netværksmøder med repræsentanter fra andre myndigheder og fagforeninger for at forebygge og bekæmpe ulovligt arbejde. Desuden har politikredsens eksperter indenfor opholds- og arbejdstilladelser holdt foredrag for samarbejdende myndigheder. Fairplay-aktioner Som en del af indsatsen er der arbejdet tæt sammen med SKAT i en række Fairplay-aktioner 15 mod flere brancher i politikredsen. Der er udarbejdet en trusselsvurdering på området, som politikredsens udlændingeenhed sammen med SKAT og relevante kommuner brugte til målrettede virksomhedskontroller, f.eks. i relation til transportvirksomheders brug af ulovlig arbejdskraft. I 2010 afsluttede Københavns Vestegns Politi en stor efterforskning om ulovligt arbejde i rengøringsbranchen. Sagen medførte bøder på i alt 2,2 mio. kr. til en stribe virksomheder og bøder på kr. til udenlandske studerende Økonomisk kriminalitet Den skærpede opmærksomhed på større økonomisk kriminalitet og den økonomiske kriminalitet, der forøves af rocker- og bandemiljøet, er fortsat. Det sker bl.a. med målrettet efterforskning mod bandemedlemmer efter Al Capone-metoden, som er et tværgående samarbejde mellem politikredse og SKAT for at ramme de kriminelle på pengepungen. For at sikre en effektiv fremdrift og ressourceudnyttelse i efterforskningen og anklagemyndigheden, blev der af politikredsen både i konkret udpegede sager og sagskomplekser udfærdiget såkaldte milepælsplaner. Fremdriften i disse sager har i følge den regionale statsadvokat og Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet (SØK) været tilfredsstillende. Med en øget anvendelse af sagsstyringskoncepter, udviklet af SØK, har kredsen ved udgangen af 2010 ca. 40 større økonomiske sager under efterforskning eller juridisk behandling. Der har været et godt og tæt samarbejde, særligt mellem politi og anklagemyndighed og eksterne samarbejdspartnere som SKAT og revisionsfirmaer. Der er iværksat en plan for at tilføre flere efterforskere til afdelingen for økonomisk kriminalitet og sikre kompetenceudvikling af afdelingens medarbejdere og sat fokus på kompetenceudvikling af juristerne i Advokaturen for Økonomisk kriminalitet. 15 Fairplay-aktion: tværmyndighedskontrol af en virksomheds drift, f.eks. mht. sort aflønning, illegal arbejdskraft, ansatte på overførselsindkomst, ulovlig regnskabsføring, moms, beskatning osv. Københavns Vestegns Politi Årsrapport

14 3.0 ARBEJDSPLADSEN KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI Et element i Københavns Vestegns Politis vision er at være en attraktiv og sund arbejdsplads, som udvikler den enkelte medarbejder fagligt og personligt se politikredsens vision på omslaget. Personalepolitikkerne udspringer heraf og bliver løbende evalueret, tilpasset og udviklet. I årets løb er der f.eks. udarbejdet delpolitikker for en række områder som ansættelse, fratrædelse, seniorpolitik, personaleudvikling (PU), medarbejderudviklingssamtaler (MUS), medarbejderevaluering, karriere- og førlederforløb, lederudvikling og lønpolitik. 3.1 Medarbejdernes trivsel Det fysiske og psykiske arbejdsmiljø har stor opmærksomhed. Ud fra et arbejdsgiverønske om at være nærværende arbejdes der aktivt med syge- og trivselssamtaler, og der er lavet en politik på området. Der følges op på langtidssyge medarbejdere med kontakt, tiltag efter behov, omsorg, og de hjælpes tilbage på job og støttes i at identificere årsagen til sygefraværet. Sygefraværet er generelt blevet mindre i politikredsen, især langtidssygefraværet. Politikredsens politiansatte bliver med mellemrum udsat for voldsomme hændelser på deres arbejde, og for at mindske følgevirkningerne er der stor opmærksomhed på at anvende taktiske og psykologiske debriefinger. Politikredsen har desuden deltaget i en helbredsundersøgelse vedrørende skiftehold. 3.2 Jobtilfredshed Som nævnt lå Københavns Vestegns Politi helt i top i dansk politis årlige undersøgelse af medarbejdernes tilfredshed med deres job. De ansatte angav deres samlede gennemsnitlige tilfredshed til hele 2,94 point ud af fire mulige, hvilket placerer Københavns Vestegns Politi som den politikreds i Danmark, hvor medarbejdernes tilfredshed er højst. Årets resultat (2,94) er en forbedring i forhold til 2009 (2,77) og 2008 (2,65). Hele 80,2 procent af alle ansatte svarede på undersøgelsen, hvilket er flere end i 2009 (75,17 procent) og i 2008 (63,84 procent). Resultaterne anvendes i det fremadrettet arbejde med at videreudvikle Københavns Vestegns Politi som en attraktiv arbejdsplads. Kompetenceudvikling Faglig og personlig udvikling af medarbejderne er et vigtigt felt for Københavns Vestegns Politi. Der er nedsat et uddannelsesudvalg, som skal bidrage til den strategiske kompetenceudvikling herunder prioritering af uddannelser og økonomistyring forbundet hermed. Københavns Vestegns Politi Årsrapport

15 I årets løb er afholdt ca. 500 kurser/uddannelser og andre uddannelsesaktiviteter som teambuilding, temadage, skydning og kompetencegivende uddannelser med støtte fra Statens Kompetencefond (SCKK). Københavns Vestegns Politi har i årets løb uddannet det operative personale i PLOV-konceptet (pågående livstruende og voldelige handlinger). Et koncept der skal anvendes ved f.eks. skoleskydninger. Politikredsens beredskabschefer er informeret om uddannelsen, ligesom skoleledere i politikredsen vil blive indkaldt og orienteret om konceptet i begyndelsen af I 2010 har Folketingets partier forhandlet om et nyt politiforlig, der gælder for 2011, men med tydelige spor lagt for 2012 til Et sådant forlig udstikker rammerne for politiets og anklagemyndighedens arbejde fremover og er derfor uhyre vigtigt også for vores politikreds. Der er ikke tvivl om, at politiforliget indebærer betydelige effektiviseringer i dansk politi og anklagemyndighed. Effektiviseringerne kommer især til at berøre vores administrative søjle, hvor arbejdsområder inden for HR og logistik over de næste år må forventes at blive centraliseret. Formålet med effektiviseringerne er som bekendt at frigøre ressourcer til politiets kerneopgaver. Politiet og anklagemyndigheden har i løbet af 2010 udarbejdet en samlet national strategi for , som er sammenholdt med det nævnte politiforlig. Fokusområderne vil for politiet være få men bredt dækkende mål, der fokuserer på resultater og effekter: Nedbringelse af den utryghedsskabende og borgervendte kriminalitet, reduktion af antallet af indbrud i privat beboelse, intensivering af indsatsen i udsatte boligområder, konsekvent efterforskning og retsforfølgelse af rocker- og bandemedlemmer samt hurtige responstider og ordentlig telefonbetjening. Københavns Vestegns Politi Årsrapport

16 BILAG 1) Organisationsdiagram: Københavns Vestegns Politi (overordnet) Politidirektør Henning Thiesen Anklagemyndighed Chefanklager Ulla Greibe Politi Chefpolitiinspektør Ib Meng Administration Vicepolitidirektør Torben Jessen OPA Advokaturer Efterforskning Beredskab Lokalpoliti Personale Ledelsessekretariat Økonomi 2) Organisationsdiagram: Københavns Vestegns Politis referencer i forhold til opgaveløsningen Folketinget Justitsministeriet Rigsadvokaten Rigspolitiet Kredsråd Politidirektøren Københavns Vestegn Københavns Vestegns Politi Årsrapport

SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS SAM ARBEJDS PLAN

SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS SAM ARBEJDS PLAN 2015 SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS SAM ARBEJDS PLAN Indhold 2 SIDE FORORD 3 MISSION, VISION OG MÅL 4 RAMMERNE FOR SAMARBEJDET 5 SAMARBEJDSFORA 6 SÅDAN ARBEJDER VI 7 LOKALPOLITIET 7 EFTERFORSKNINGEN

Læs mere

REDEGØRELSE VEDR. KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2011 KØBENHAVNS

REDEGØRELSE VEDR. KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2011 KØBENHAVNS REDEGØRELSE VEDR. KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2011 KØBENHAVNS Beretning vedrørende Københavns Politis virksomhed 2011 Layout og fotos: Steen Hansen, sha003@politi.dk Kommunikationsafdelingen Forsidefoto:

Læs mere

Virksomhedsberetning 2014 NORDSJÆLLANDS POLITI

Virksomhedsberetning 2014 NORDSJÆLLANDS POLITI Virksomhedsberetning 2014 NORDSJÆLLANDS POLITI 1 Forord I 2014 var omdrejningspunktet for Nordsjællands Politis virksomhed fortsat, at vi er til for borgerne. Forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet

Læs mere

Samarbejdsplan 2014. Politi og kommuner i Nordsjælland

Samarbejdsplan 2014. Politi og kommuner i Nordsjælland Samarbejdsplan 2014 Politi og kommuner i Nordsjælland 1 Indledning (udkast 11) Nordsjællands politi ønsker at udvikle et nært og gensidigt samarbejde med lokalsamfundene. Behovet herfor er indlysende,

Læs mere

Årsberetning ÅRS BERET NING. Sydsjællands og Lolland-Falsters POLITI. fortsættes på side 2 >>

Årsberetning ÅRS BERET NING. Sydsjællands og Lolland-Falsters POLITI. fortsættes på side 2 >> Sydsjællands og Lolland-Falsters POLITI Årsberetning Sydsjællands og Lolland-Falsters POLITI 2011 2011 ÅRS BERET NING fortsættes på side 2 >> Forord Endnu et år er gået, og det er blevet tid til at gøre

Læs mere

Oktober 2008. Redegørelse om et politi i forandring et borgernært politi

Oktober 2008. Redegørelse om et politi i forandring et borgernært politi RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Oktober 2008 Redegørelse om et politi i forandring et borgernært politi Side 2 Resume For at udnytte det fulde potentiale i politireformen og for at imødegå den kritik, der har

Læs mere

Politiets virksomhedsplan 2014

Politiets virksomhedsplan 2014 Politiets virksomhedsplan 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord s. 3 Sammenhængen i politiets overordnede prioriteringer og rammerne for arbejdet i 2014 s. 4 Flerårsaftalen for politiet og anklagemyndigheden

Læs mere

INDHOLD. Politiet og anklagemyndigheden: Årsrapport 2014 2

INDHOLD. Politiet og anklagemyndigheden: Årsrapport 2014 2 RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET 2014 INDHOLD 1. PÅTEGNING... 3 2. BERETNING... 4 2.1. PRÆSENTATION AF POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDEN... 4 2.2. VIRKSOMHEDENS OMFANG... 5 2.3. ÅRETS FAGLIGE RESULTATER... 6 2.3.1.

Læs mere

indhold medarbejdere Anklagerne brænder for retfærdighed 44 Ung bistand til anklagerne i Holstebro 47 Forord 3

indhold medarbejdere Anklagerne brænder for retfærdighed 44 Ung bistand til anklagerne i Holstebro 47 Forord 3 08 Resultater indhold Forord 3 udviklingsmål Anklagemyndighedens udviklingsmål 2008 4 sagsproduktion Anklagemyndighedens økonomi og sagsproduktion 2008 7 Vi bruger mest tid på sager om vold 10 Uændret

Læs mere

Lokal forebyggelse af kriminalitet

Lokal forebyggelse af kriminalitet Januar 2008 Lokal forebyggelse af kriminalitet Idékatalog til det lokale kriminalpræventive samarbejde Idékatalog til det lokale kriminalpræventive samarbejde, navnlig i kreds- og lokalråd Indhold 1. Indledning

Læs mere

Mål- og resultatplan for politiet

Mål- og resultatplan for politiet JUSTITSMINISTERIET RIGSPOLITIET RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for politiet 2015 Politiets strategiske målbillede Politiets mission og vision I politiets og anklagemyndighedens fælles strategi for 2011-2015

Læs mere

SØK årsberetning 2009

SØK årsberetning 2009 SØK årsberetning 2009 Indhold 3 4 5 6 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 27 Forord SØKs virksomhedsområde SØKs organisation og personale SØKs mål for 2009 Personalepolitik i SØK Den projektorienterede arbejdsform

Læs mere

Indsatser mod rekruttering til bander... Eksempler på kommunale initiativer, og anbefalinger til helhedsorienteret forebyggelse

Indsatser mod rekruttering til bander... Eksempler på kommunale initiativer, og anbefalinger til helhedsorienteret forebyggelse Indsatser mod rekruttering til bander... Eksempler på kommunale initiativer, og anbefalinger til helhedsorienteret forebyggelse Indsatser mod rekruttering til bander Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej

Læs mere

Udgivelsesdato: 8. marts 2007

Udgivelsesdato: 8. marts 2007 Handlingsplan til bekæmpelse af handel med mennesker 2007-2010 Udgivelsesdato: 8. marts 2007 Udgave, oplag: 1. udgave, 1.000 stk. Trykt version: ISBN-13: 978-87-91292-94-1 Elektronisk version: ISBN-13:

Læs mere

DEL 1: ÅRSRAPPORT... 3 2. SØKS OPGAVER... 4 7. LEGALITETS- OG KVALITETSSIKRING... 23 10. ØVRIGT INTERNATIONALT ARBEJDE... 26

DEL 1: ÅRSRAPPORT... 3 2. SØKS OPGAVER... 4 7. LEGALITETS- OG KVALITETSSIKRING... 23 10. ØVRIGT INTERNATIONALT ARBEJDE... 26 DEL 1: ÅRSRAPPORT... 3 1. INDLEDNING... 3 2. SØKS OPGAVER... 4 3. ORGANISATION OG PERSONALE... 4 PERSONALEPOLITIK... 7 4. ÅRETS RESULTATKRAV, STRATEGI OG MÅLSÆTNINGER... 8 EKSTERNE KRAV OG OPFØLGNING...

Læs mere

POLITIETS ARBEJDSMILJØ 2008

POLITIETS ARBEJDSMILJØ 2008 POLITIETS ARBEJDSMILJØ 2008 Arbejdsmiljøberetning pr. 1. januar 2009 Indhold 1 RIGSPOLITICHEFENS FORORD... 3 2 Præsentation af politiet... 4 2.1 Arbejdsmiljøpolitikken...4 2.2 Personaleforbrug...4 2.3

Læs mere

SØK årsberetning 2010

SØK årsberetning 2010 SØK årsberetning 2010 Indhold 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 14 15 16 18 19 20 21 Forord SØKs virksomhedsområde SØKs organisation og personale SØKs mål for 2010 Varemærkeforfalskning verdens største kriminalitetsområde?

Læs mere

Tryk politi case beskrivelse og diskussion af projektets barrierer og drivkræfter for samarbejdsdreven innovation i den offentlige sektor

Tryk politi case beskrivelse og diskussion af projektets barrierer og drivkræfter for samarbejdsdreven innovation i den offentlige sektor Working Paper No: 8 Marts 2012 CLIPS Tryk politi case beskrivelse og diskussion af projektets barrierer og drivkræfter for samarbejdsdreven innovation i den offentlige sektor Ph.d. Adjunkt Troels Schultz

Læs mere

Indsats mod vold i familien og i nære relationer. National handlingsplan

Indsats mod vold i familien og i nære relationer. National handlingsplan Indsats mod vold i familien og i nære relationer National handlingsplan Juni 2014 3 INDSATS MOD VOLD I FAMILIEN OG I NÆRE RELATIONER National handlingsplan INDSATS MOD VOLD I FAMILIEN OG I NÆRE RELATIONER

Læs mere

Vold mod kvinder. Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder

Vold mod kvinder. Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder Vold mod kvinder Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder Status og forslag til national handlingsplan fra den tværministerielle arbejdsgruppe om vold mod kvinder og handel med mennesker

Læs mere

Plan for den kriminalitets- og misbrugsforebyggende indsats 2011 2014 i Stevns Kommune

Plan for den kriminalitets- og misbrugsforebyggende indsats 2011 2014 i Stevns Kommune Plan for indsatsen mod ungdomskriminalitet i Stevns Kommune 2011 2014 SSP samarbejdet 1 Indhold Forord... 4 Formålet... 5 Mål... 5 Hvad er SSP-samarbejdet... 6 Tryghed... 7 Opbyggende indsats... 7 Forebyggende

Læs mere

Midt- og Vestjyllands Politi

Midt- og Vestjyllands Politi Midt- og Vestjyllands Politi ÅRSBERETNING 2013 ÅRSBERETNING 2013 Politidirektørens redegørelse til kredsrådet om Politiets virksomhed i politikredsen det forløbne år INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 2

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

Handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel 2011 2014

Handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel 2011 2014 Handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel 2011 2014 Indhold Forord 1 Indledning 2 Nye aktiviteter 6 Den gode indsats fortsætter 14 Organisering og aktører 24 Implementering og opfølgning 29 Forord

Læs mere

TEMA Sikkerhed i retterne

TEMA Sikkerhed i retterne # 20 JUNI 2015 Magasin for Danmarks Domstole TEMA Sikkerhed i retterne Ganske vist er der nu indført adgangskontrol i nogle retter, men ved domstolene skal sikkerhed og tryghed altid gå hånd i hånd med

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

KAPITEL 1. INDLEDNING 4

KAPITEL 1. INDLEDNING 4 1 KAPITEL 1. INDLEDNING 4 KAPITEL 2. MISSION OG VISION 2.1 Missionen 2.2 Visionerne 2.3 Temaer 2.4 Hvorfor effektivisere og hvordan vi gør det 2.4.1 En stærk koncern 2.4.2 Indsatsstrategien 2.4.3 Fairplay-kampagnen

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere