Projektbeskrivelse. Tab Ud. Et samarbejde mellem VelfærdsInnovation Sjælland og 4 kommuner i Region Sjælland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektbeskrivelse. Tab Ud. Et samarbejde mellem VelfærdsInnovation Sjælland og 4 kommuner i Region Sjælland"

Transkript

1 Projektbeskrivelse Tab Ud Et samarbejde mellem VelfærdsInnovation Sjælland og 4 kommuner i Region Sjælland Version 3, 25. februar 2015

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Deltagende kommuner Baggrund for projektet Projektbeskrivelse Overordnet formål Projektmål (delmål) Målgrupper Løsningsrum Teknisk Løsning Succeskriterier Effektmåling Målemetode Parametre for effektmåling Evalueringsplan Leverancer Aktiviteter Grænseflader Risikovurdering Projektorganisering Bilag 1: Kommunikationsmateriale Bilag 2: Anbefalet undervisningsplan Bilag 3: Effektmåling Bilag 4: Teknisk Løsning Bilag 5: Afprøvning af virtuel støtte

3 1. DELTAGENDE KOMMUNER Guldborgsund Kommune Kontaktperson: Martin Lohse, Afdelingsleder Saxenhøj Telefon: Mail: Holbæk Kommune Kontaktperson: Brian Jacobsen, Projektleder, Velfærdsteknologi Telefon: Mail: Næstved Kommune Kontaktperson: Jan Hansen, Afdelingsleder Telefon: Mail: Slagelse Kommune Kontaktperson: Hasse Borg Mogensen, Kommunikationskonsulent Telefon: Mail: 3

4 2. BAGGRUND FOR PROJEKTET Beslutningsgrundlaget for projekt Tab Ud bygger på en business case udarbejdet med data fra Næstved Kommune. Udekørende medarbejdere inden for Handicap og Psykiatri bruger størstedelen af deres tid på støtte af borgere i hjemmet eller uden for. I forbindelse med borgerstøtte foretages i mange kommuner journalnoter i notesbøger eller tilsvarende til senere dokumentation af den udførte støtte. Som opfølgning på borgerstøtte udfører medarbejderne diverse opfølgningsopgaver for borgeren, såsom booking af tid hos læge, søgning af oplysninger eller lign. Dette betyder, at medarbejderen sjældent kan afslutte borgerstøtten under det fysiske møde med borgeren. Medarbejderne vil have behov for at køre tilbage på kontoret for at foretage dokumentation af den udførte borgerstøtte samt for at foretage opfølgning på aftalte opgaver. Projektet baserer sig på en kombination af kvalitative og økonomiske mål. Anvendelse af tablets forventes at kunne understøtte alle disse opgaver med henblik på at effektivisere arbejdsgange, skabe et kvalitetsløft for borgerne såvel som for at skabe bedre forhold for medarbejderne. Derudover vides det, at eksempelvis Sorø, Kalundborg og Roskilde, i K17 regi, allerede arbejder med tablets til udekørende personale inden for handicap og psykiatri, med henblik på at effektivisere dokumentation. Erfaringer fra disse kommuner vil, sammen med de deltagende kommuners behov, danne grundlag for dette samarbejdsprojekt i VIS regi. 4

5 3. PROJEKTBESKRIVELSE 3.1 Overordnet formål Projektets overordnede formål er, at: Skabe kvalitetsløft til borgere og medarbejdere og effektivisere arbejdsgange med dokumentation via anvendelse af tablets til udekørende personale inden for handicap og psykiatri Projektmål (delmål) 1) Hurtigere dokumentation af udført borgerstøtte, inkl. kontortid og evt. reduceret vej tid a. Reducere tidsforbrug til dokumentation 2) Hurtigere adgang til information om borgere for medarbejdere (f.eks. adgang til information om medicin, borgers forløb, aftaler (alt hvad der vedrører sagen) 3) Opkvalificering af opgaveløsning mellem medarbejder og borger ved brug af tablet a. Inddragelse af borgere i dokumentation b. Undervisning og rådgivning/vejledning af borgere via tablets 4) Afprøve brug af virtuel støtte til borgere/medarbejdere 5) Uddannelse/opkvalificering af medarbejdere til brug af tablets a. Basal undervisning i brug af tablet b. Undervisning i dokumentation i journaliseringssystemer/esdh-systemer på tablet c. Undervisning i kvalitetsskrivning af journalskrivning på tablet, inklusiv retssikkerhed af borgere i forbindelse med journalskrivning 3.2 Målgrupper I projektet deltager medarbejdere fra følgende fagområder: Psykiatri Syn Høre Neuropædagogisk Socialfaglig 5

6 Borgere inkluderes i projektet, hvis de modtager ydelser fra medarbejdere indenfor et af ovenstående fagområder i de enkelte kommuner. Nedenfor listes antal af medarbejdere og faggrupper inkluderet i de enkelte kommuner: Guldborgsund: 15 medarbejdere ved Forsorgshjemmet Saxenhøj (Socialpsykiatri) Holbæk: 35 medarbejdere i Center for Mental Sundhed (Socialpsykiatri) 15 medarbejdere i Bo og Støtte (Socialpsykiatri) Næstved: 15 medarbejdere i Udekørende Støtteteam (Socialpsykiatri) Slagelse: 6 medarbejdere i Center for Specialundervisning Synsafdelingen (Handicap) 7 medarbejdere i Center for Specialundervisning Høreafdelingen (Handicap) 3.3 Løsningsrum Projektets løsningsrum indebærer implementering af tablets til udekørende medarbejdere indenfor Handicap og Psykiatri. Tablets anvendes primært ved udført borgerstøtte hos borger, eller andre steder udenfor medarbejderens kontor. Løsningsrummet omfatter mobil adgang til netværk, samt adgang til de enkelte kommuners dokumentationssystem via tablet, som muliggør dokumentation af den udførte borgerstøtte under eller umiddelbart efter udførelse Teknisk Løsning Typen af tablet til udekørende medarbejdere, samt den generelle IT-infrastruktur omkring anvendelse af disse er forskellig hos de fire deltagende kommuner. Se Bilag 4 for yderligere oplysninger om de enkelte kommuners tekniske setup. 3.4 Succeskriterier Succeskriterium 1 (Delmål 1): I løbet af projektperioden, forventes en frigørelse af tid på 15 min. per dag per medarbejder, på følgende aktiviteter: Vejtid (andet kontortid) Finde og logge på en computer (andet kontortid) Indhentning af information til borger (dokumentation efter udført borgerstøtte) Mødebooking (dokumentation efter udført borgerstøtte) Journalisering på kontoret (dokumentation efter udført borgerstøtte) 6

7 På længere sigt, anses det for muligt at opnå en frigørelse af tid på op til 30 min. per dag per medarbejder, men det vil ikke være realistisk at realisere denne tidsfrigørelse over så kort en periode som projektet løber. Succeskriterium 2 (Delmål 2): At 20 % af medarbejderne vurderer, at de hurtigere kan orientere sig i borgers sag Succeskriterium 3 (Delmål 3): at 30 % af medarbejderne har inddraget borgere i dokumentation af udført borgerstøtte via tablet Succeskriterium 4 (Delmål 3): at 70 % af medarbejderne har brugt tablet til at undervise og/eller rådgive/vejlede borgere via tablet Succeskriterium 5 (Delmål 4): at hver kommune har gennemført en pilot på virtuel støtte og evalueret på det. Se Bilag 5 for nærmere information om piloter i de enkelte kommuner Succeskriterium 6 (Delmål 5): at 60 % procent af medarbejderne føler sig kvalificeret til at bruge tablet Succeskriterium 7 (Delmål 5): at 60 % procent af medarbejderne føler sig kvalificeret til at dokumentere i journaliseringssystem via tablet 7

8 3.5 Effektmåling Målemetode I projektet benyttes forskellige metoder til effektmåling. Der foretages dog udelukkende kvalitativ evaluering af projektets effekter. Der gennemføres en spørgeskemaundersøgelse blandt relevante medarbejdere forud for opstart af projektforløbet. I denne før-måling foretager medarbejderne en vurdering af deres nuværende tidsforbrug på arbejdsopgaver der potentielt vil ændre sig ved brug af tablet. Midtvejs i projektforløbet gennemføres en kort spørgeskemaundersøgelse blandt relevante medarbejdere, med henblik på at få foretaget en vurdering af om projektet har den ønskede effekt på ændring af arbejdsgange. Denne midtvejs-måling indeholder desuden spørgsmål omkring medarbejderens oplevelse af de ændrede arbejdsgange. Der gennemføres desuden en spørgeskemaundersøgelse ved afslutning af projektforløbet. Denne slutmåling vil indeholde: En vurdering af tidsforbrug (til sammenligning med før-måling) En vurdering af effekt på ændring af arbejdsgange samt medarbejdernes oplevelse af ændringen (til sammenligning med midtvejs-måling) Måling på effekten i forhold til specifikke parametre for de enkelte delmål og succeskriterier i projektet Som opfølgning på spørgeskemaundersøgelsen efter projektforløbet, gennemføres fokusgruppeinterviews med udvalgte medarbejdere og ledere i de enkelte kommuner. Disse interviews koordineres af lokale projektledere i samarbejde med VIS projektkonsulenten. Hvis relevant, gennemføres to fokusgruppeinterviews i hver kommune; et med deltagelse af 1-2 (team)ledere og et med deltagelse af 2-3 medarbejdere (disse kan evt. kombineres). Formålet med disse fokusgruppeinterviews er, at kvalificere resultatet af spørgeskemaundersøgelsen, samt indhente supplerende oplysninger omkring effekter af projektet, som ikke umiddelbart kan indhentes via spørgeskema. Der foretages desuden en arbejdsgangsanalyse af arbejdsgange før og efter indførelse af tablets. Denne analyse gennemføres via workshops med det formål at få klarlagt arbejdsgange omkring borgerstøtte og dokumentation heraf. Der planlægges en workshop før og en efter projektforløbet, og der vil være deltagelse af repræsentanter for medarbejdere og ledere fra de deltagende kommuner. Endelig gennemføres evalueringsmøder med kommunale projektledere, med fokus på at få evalueret på projektforløbet i de enkelte kommuner. Dette vil omhandle kommunal status på implementering, tiltag til videre udbredelse af anvendelse af tablet, samt fremtidige planer i forhold til anvendelse af tablets til udekørende medarbejdere. Resultaterne af effektmålingen i projektet vil blive beskrevet i en evalueringsrapport. Effekterne vil blive beskrevet i henhold til strukturen i MAST evalueringsmodellen (Model for ASsessment of Telemedicine). MAST er en standardiseret metode til en multidisciplinær evaluering af effekter og konsekvenser af 8

9 telemedicin og velfærdsteknologi. MAST modellen anvendes i dette projekt til at sikre en tværgående og dækkende beskrivelse af resultaterne af projektet og de deraf ændrede arbejdsgange Parametre for effektmåling Delmål 1 (Succeskriterium 1): Der vil blive foretaget en afdækning af tidsforbrug før indførelse af tablets. Denne måling vil fungere som baseline i forhold til lignende måling efter projektforløbet. Målingen vil blive gennemført via spørgeskema til medarbejdere, hvor disse bliver bedt om at estimere tidsforbrug til henholdsvis ansigt-til-ansigt tid, dokumentation og opfølgning på udført borgerstøtte, samt andre opgaver. Af hensyn til en identifikation af hvilke aspekter af dokumentation opfølgning der bruges mest tid på, bliver medarbejderne bedt om at udspecificere tidsforbrug på de enkelte elementer af dokumentationen (opstart af systemer, journalisering, indhentning af oplysninger til borger osv.). Delmål 2 (Succeskriterium 2): Dette delmål vil bl.a. blive evalueret vha. spørgeskema til medarbejdere efter projektforløb. Her tænkes at spørge ind til: Har medarbejder benyttet tablet til at opnå adgang til information om borgeren, og hvis ja hvilke typer af information er hentet via tablet Medarbejderens vurdering af om, brug af tablet til at få adgang til information om borgeren har gjort sagsbehandlingen hurtigere Resultatet af spørgeskemaundersøgelsen vil blive kvalificeret vha. fokusgruppeinterviews efterfølgende. Delmål 3 (Succeskriterier 3 og 4): Evaluering af dette delmål gennemføres via spørgeskema til medarbejderen efter projektforløb. Der påtænkes at spørge ind til: Har medarbejderen vha. tablet inddraget borger i dokumentation, og hvis ja, hvor ofte og i hvilke situationer Har medarbejderen brugt tablet til undervisning og rådgivning/vejledning af borger, og hvis ja hvor ofte, og i hvilke situationer Medarbejderens vurdering af om brugen af tablet har opkvalificeret opgaveløsningen, og hvis ja, hvordan? Resultatet af spørgeskemaundersøgelsen vil blive kvalificeret vha. fokusgruppeinterviews efterfølgende. 9

10 Delmål 4 (Succeskriterium 5): Dette delmål gennemføres som en pilot hos de deltagende kommuner i løbet af projektet. Omfanget besluttes individuelt i forhold til de enkelte kommuner, og der kan derfor ikke gennemføres samlet/ensartet evaluering. Som en del af projektet, skal hver kommune beskrive hvordan man tænker at gennemføre pilot på dette område, samt kort evaluere på denne pilot. De enkelte pilotprojekter er nærmere beskrevet i Bilag 4 og evaluering heraf vil indgå i evalueringsrapport ved afslutning af projektforløbet. Delmål 5 (Succeskriterier 6 og 7): Dette delmål vil blive evalueret ved hjælp af spørgeskemaundersøgelse blandt medarbejderne. Her måles på følgende: Medarbejderens vurdering af egne evner til: a) at bruge tablet b) at dokumentere i dokumentationssystemet via brug af tablet? Medarbejderens vurdering af hvorvidt undervisningsforløbet har bidraget til at forbedring af disse evner Derudover evalueres dette delmål i projektgruppen ud fra følgende: At uddannelse er gennemført (organisering af undervisning er op til den enkelte kommune) Lokale projektlederes indtryk af, hvorvidt det er lykkedes at udbrede brugen af tablets udover nøglemedarbejdere i projektet (implementering) Evalueringsplan Januar 2014: Spørgeskemaundersøgelse blandt relevante medarbejdere (før-måling) Januar 2014: Workshop til afdækning af arbejdsgange omkring borgerstøtte og dokumentation før indførelse af tablets. Primo November 2014: Primo Januar 2014: Spørgeskemaundersøgelse blandt relevante medarbejdere til opfølgning på resultatindikatorer (midtvejs-måling) Spørgeskemaundersøgelse blandt relevante medarbejdere (efter-måling) 10

11 Medio Januar 2014: Workshop til afdækning af arbejdsgange omkring borgerstøtte og dokumentation efter indførelse af tablets. Ultimo Januar 2014: Ultimo Januar 2014: Fokusgruppeinterviews i kommunerne Evalueringsmøder VIS/lokale projektteams 3.6 Leverancer Projektbeskrivelse: Beskrivelse af projektindhold, afgræsning, effektmåling, succeskriterier osv. Workshops: Teknologisk løsning (indkøb af tablets): Kommunikationsmateriale: Anbefalet undervisningsplan: Undervisning: Afprøvning af løsning (drift): Pilot på virtuel støtte: Effektmåling: Evalueringsrapport: Workshops før og efter projektforløb til afdækning af arbejdsgange Baseret på input fra arbejdsgrupper, evt. indkøb af tablets (hvis ikke allerede indkøbt) Der vil blive udarbejdet en video med information om projektets formål og fordele samt informationsmateriale til medarbejdere i forhold til kommunikation til borgere (se Bilag 1) Der udarbejdes en anbefaling til hvad der bør indgå i undervisningsforløbet i forbindelse med opstart af projektet (se Bilag 2) Undervisning gennemføres i de enkelte kommuner (endeligt indhold afhængig af lokale behov) Løsning afprøves i de enkelte kommuner i henhold til projektbeskrivelse osv. Kommunal pilot omkring virtuel støtte afprøves og evalueres i de enkelte kommuner Der foretages effektmåling af projektforløbet i henhold til ovenstående beskrivelse. Se Bilag 3 for detaljer omkring indhold i materiale til effektmåling. Baseret på effektmåling udarbejdes evalueringsrapport med resultater/erfaringer fra projektet, inkl. evaluering af kommunale piloter omkring virtuel støtte 11

12 Udbredelsespakke: Med udgangspunkt i evalueringsrapport samt indhentede erfaringer fra deltagende kommuner, udarbejdes udbredelsespakke til øvrige K17 kommuner og andre interessenter 3.7 Aktiviteter Fase Aktiviteter Mål Fælles Planlægning Indkøb Etablere tværkommunalt projektlederforum Etablere lokale projektgrupper Udarbejde projektbeskrivelse (inkl. plan for effektmåling) Definere kommunikationsbehov & budskaber Før-måling (tidsforbrug og arbejdsgangsanalyse) Beskrive pilot på virtuel støtte (lokal projektleder) Undersøge muligheder for tablets + tilbehør (inkl. licenser, snitflader med journaliserings/esdh-systemer osv.) Valg og indkøb af tablets + tilbehør Projektteams etableret (både lokale og tvær-kommunalt) Projektbeskrivelse udarbejdet Kommunikationsmateriale udarbejdet Før-måling gennemført Lokale piloter på virtuel støtte planlagt og beskrevet Tablet med tilbehør indkøbt Tablet konfigureret til dokumentation og øvrige behov Undervisning Planlægge indhold af undervisning Gennemføre undervisning Undervisningsmateriale udarbejdet Undervisning gennemført Afprøvning og tilretning Tilrette opsætning af tablet og/eller arbejdsgange, hvis nødvendigt Drift Status og support: opfølgningsmøder osv. Opfølgning på resultatindikatorer (midtvejsmåling) Afprøve virtuel støtte Spørgeskemaundersøgelser til løbende opfølgning gennemført og evalueret lokalt Virtuel støtte opstartet 12

13 Evaluering Effektmåling (slut-måling) Udarbejde en evalueringsrapport, inkl. anbefalinger til øvrige kommuner Udarbejde udbredelsespakke Deltagende kommuner diskuterer og beslutter overdragelse af projektet (omfang af fremtidig brug af tablet) Effektmåling gennemført Evalueringsrapport udarbejdet Udbredelsespakke udarbejdet Lokal beslutning om fremtidig brug af tablet (beskrives i evalueringsrapport) 3.8 Grænseflader Projekt Tab Ud har grænseflader til lokale projekter til implementering af nye journaliseringssystemer på handicap og psykiatri området. I Holbæk og Guldborgsund skiftes der i løbet af 2014 fra nuværende systemer til EKJ, og i Slagelse skiftes primo 2014 fra eksisterende system til Kingo. 3.9 Risikovurdering I forhold til projekt Tab Ud er nedenstående risici identificeret. Risiko Risikovurdering (Høj, Middel, Lav) Kompenserende tiltag Ansvar IT bakker ikke op omkring projektet pga. manglende involvering i beslutningsproces omkring valg af tablet, opsætning osv. Middel Inddragelse af IT tidligt i processen, og sikring af løbende dialog i forhold til valg af udstyr, konfigurering, licensaftaler osv. Lokal projektleder Øgede omkostninger/ ressourceforbrug i forhold til beslutningsgrundlag Middel Estimat af ressourcer til indkøb, undervisning osv. udarbejdes og godkendes tidligt i processen Lokal projektleder Nedprioritering af undervisning/opkvalificering medfører mislykket eller utilstrækkelig implementering Høj Fokus på undervisning/ opkvalificering af alle relevante medarbejdere i forhold til brug af tablet og deraf ændrede arbejdsgange Lokal projektleder 13

14 Påvirkning af implementering pga. overlappende implementering af nyt journaliseringssystem Høj (Holbæk, Guldborgsund) Planlægge tidsforløb af de to implementering i forhold til hinanden, samt evt. klarlægge en plan B hvor implementering af tablets foregår op imod eksisterende system Lokal projektleder Forurening af effektmåling på Tab Ud pga. samtidig implementering af nyt journaliseringssystem Høj (Holbæk, Guldborgsund) Effektmåling filtreres så vidt muligt for dette. Beskrive problemstilling og evt. påvirkede dele af effektmåling i evalueringsrapport VIS Projektkonsulent Medarbejderne dokumenterer ikke i journaliseringssystem via tablet pga. manglende brugervenlighed (skærmopløsning) Middel Sikre at denne problemstilling dækkes i undervisningsforløb og/eller informationsmateriale. Evt. beslutte, at enkelte medarbejdere tvinges til at afprøve brugen uanset brugervenlighed Lokal projektleder 14

15 4. PROJEKTORGANISERING Projektets overordnede indhold og tidsramme besluttes af VIS Styregruppe. Disse beslutninger tages på baggrund af anbefalinger fra VIS projektleder og projektkonsulent, som også bærer ansvaret for den overordnede tværkommunale projektledelse. Hver af de deltagende kommuner nedsætter et lokalt projektteam, bestående af medarbejdere/ledere fra relevante faggrupper. I denne gruppe udpeges en lokal projektleder, som står til ansvar overfor egen kommunal ledelse i forhold til tilretning af projektets løsning til lokal kontekst, og lokale milepæle. Lokale ledelsesteam tager beslutning om tildeling af ressourcer, indkøb af udstyr osv. på baggrund af indstilling fra lokal projektleder. Den lokale projektleder deltager desuden i tværkommunale projektlederforum bestående af projektledere fra alle deltagende kommuner samt VIS projektleder og projektkonsulent. Projektlederforum tager overordnede beslutninger omkring projektformål, succeskriterier, effektmåling osv. Beslutninger i projektlederforum foretages på baggrund af oplæg fra arbejdsgrupper nedsat til at arbejde med specifikke dele af projektet. Disse arbejdsgrupper består af lokale projektledere og/eller medlemmer af lokale projektteams. 15

16 BILAG 1: KOMMUNIKATIONSMATERIALE Der udarbejdes i projektet diverse kommunikationsmateriale til brug for information om projektet. Video med information om projektet (med Christina Skøtt Andersen, Guldborgsund Kommune): Postkort til medarbejdere/borgere, med information om fordelene ved anvendelse af tablets: Bilag 1a - Postkort til borgere (PDF) Bilag 1b Postkort til medarbejdere (PDF) Disse filer findes også i en InDesign version, som kan rekvireres ved henvendelse til VIS. (Alle dokumenter relateret til Projekt Tab Ud kan findes på 16

17 BILAG 2: ANBEFALET UNDERVISNINGSPLAN Der er udarbejdet en anbefaling til undervisningsplan, der relaterer sig til de relevante emner i forbindelse med indførelse af tablets for udekørende medarbejdere, samt fokus på kvalitet i dokumentation. Bilag 2 Anbefalet Undervisningsplan (Alle dokumenter relateret til Projekt Tab Ud kan findes på 17

18 BILAG 3: EFFEKTMÅLING I forbindelse med effektmåling i projektet er der udarbejdet diverse materiale. Det samlede materiale består af: Bilag 3a - Spørgeskema før-måling Bilag 3b - Spørgeskema midtvejs-måling Bilag 3c - Spørgeskema slut-måling Bilag 3d - Interviewguide til fokusgruppeinterview - Medarbejdere Bilag 3e - Interviewguide til fokusgruppeinterview - Ledere (Alle dokumenter relateret til Projekt Tab Ud kan findes på 18

19 BILAG 4: TEKNISK LØSNING I det følgende beskrives den tekniske løsning, der blev valgt i de fire deltagende kommuner. Guldborgsund: I Guldborgsund faldt valget på en Windows-baseret tablet fra Dell, med medfølgende tastatur. Tablets blev udstyret med sim-kort for forbindelse til internettet. Derudover blev der i samarbejde med IT-afdelingen aftalt en godkendt metode til opkobling på kommunens netværk. Medarbejderen skal min. én gang for hver 30 dage koble tablet på netværket fra kontoret (via kabel). Ved at gøre det, har tablet automatisk adgang til kommunens netværk i de næste 30 dage. Når tablet er koblet på kommunens netværk, har medarbejderen adgang til samme systemer (f.eks. dokumentationssystem), netværksdrev osv. som ved opkobling via en stationær computer. I afdelingen anvendes PCD som dokumentationssystem, og dette kan tilgås via tablet. Der er indkøbt et antal dockingstationer til tablets. Når tablet er i dockingstation er den koblet på kommunens netværk via kabel og er samtidig tilknyttet en større skærm og et almindeligt tastatur. Disse kan anvendes ved f.eks. behov for længere udredninger eller lign. Holbæk: I Holbæk Kommune har man arbejdet med to forskellige løsninger i de to enheder der har været en del af projektet. I Center for Mental Sundhed blev der indkøbt Windows-baserede tablets (Dell Venue Pro 11), med medfølgende tastatur. Tablets blev udstyret med sim-kort for forbindelse til internettet. Medarbejderne havde desuden mulighed for at koble på kommunens netværk, hvorved medarbejderen der opnås adgang til samme systemer (f.eks. dokumentationssystem), netværksdrev osv. som ved opkobling via en stationær computer. I Center for Mental Sundhed er man i øjeblikket ved at få implementeret EKJ (KMD) som dokumentationssystem. Dette har dog ikke været funktionelt i projektperioden, hvorfor dokumentation er foregået via Acadre. Brugerfladen på den Windows-baserede tablet giver medarbejderen adgang til Microsoft programmer, hvorfor det var nødvendigt at indkøbe Microsoft licenser og andre licenser til hver medarbejder til en pris af ca ,- kr. I Bo og Støtte blev der indkøbt ipads, uden tastatur. Tablets blev udstyret med sim-kort for forbindelse til internettet, og medarbejderne kunne via Citrix tilgå kommunens netværk, inkl. diverse systemer og netværksdrev. I Bo og Støtte anvendes et eget dokumentationssystem. Medarbejderne havde, via Citrix, adgang til dette. 19

20 Næstved: I Næstved Kommune var der umiddelbart inden opstart af projekt Tab Ud indkøbt ipads til medarbejderne i socialpsykiatrien, hvorfor disse blev anvendt til projekts formål. Der blev indkøbt tastatur til alle ipads. IPads var udstyret med sim-kort til generel internetadgang udenfor kontoret. Alle medarbejdere havde via ipad mulighed for at tilgå mail og kalenderfunktioner. Derudover havde enkelte medarbejdere mulighed for at tilgå diverse kommunale systemer og funktioner på tablet via en Citrix adgang til kommunens netværk. Denne Citrix adgang til kommunens netværk, fordrede Citrix licenser til medarbejderne. Socialpsykiatrien anvender EKJ (KMD) som dokumentationssystem. Slagelse: I Slagelse Kommune var der umiddelbart inden opstart af projekt Tab Ud indkøbt ipads til medarbejderne i CSU-Slagelse (Høre- og Synsafdelingen), hvorfor disse blev anvendt til projekts formål. Der blev indkøbt tastatur til alle ipads. IPads var udstyret med sim-kort til generel internetadgang udenfor kontoret. Medarbejderne har ikke haft mulighed for at tilgå kommunale systemer og funktioner på tablet. Hos CSU- Slagelse anvendes Kingo (Dansk Microsoftware) som dokumentationssystem. Kingo blev implementeret umiddelbart inden opstart af projektet, og skulle være implementeret i en version til stationære computere såvel som i en web-version. Web-version har dog ikke været fuldt funktionel i projektets løbetid. 20

21 BILAG 5: AFPRØVNING AF VIRTUEL STØTTE Nedenfor findes beskrivelse af de enkelte pilotprojekter i forhold til afprøvning af virtuel støtte i de enkelte kommuner. Guldborgsund: Det er blevet besluttet ikke at foretage organiseret afprøvning af virtuel støtte. Det er vurderet, at det ville skabe større værdi, at fokusere på de øvrige delmål i projektet i projektperioden. Der lægges op til, at medarbejdere kan afprøve virtuel dialog i medarbejder-tilmedarbejder samtaler, hvis det vurderes at give mening i de enkelte situationer. Der laves dog ikke en formel evaluering af dette. Holbæk: Misbrugsafdelingen i Holbæk Kommune vil udpege 2-3 borgere (under behandling) som vil få opsat en 18 borger tablet. Via programmet Lync, vil borgerne blive kaldt op på aftalte tidspunkter. Ud over rådgivning, vil medarbejderne f.eks. kunne sikre sig at borgerne tager deres antabus eller lign. I dag kører der en bil rundt i kommunen til disse borgere for at afholde møder. De virtuelle møder skal erstatte alle, eller hvert andet besøg, som finder sted i dag. I Center for Mental Sundhed påtænkes der desuden at starte afprøvning med yngre borgere med behov for psykisk støtte. Dette forventes påbegyndt i november Næstved: I Næstved Kommune påtænkes det at afprøve virtuel støtte til enkelte borgere med alkoholproblematikker. Der er tale om borgere, hvor besøg fra støtteteamet foretages med henblik på at se borger indtage antabus. Der foretages typisk ca. 3 besøg om ugen til disse borgere, og enkelte af disse fysiske besøg vil blive forsøgt erstattet af et virtuelt møde, hvor medarbejderne via web cam ser borgeren indtage antabus. Afprøvningen skal vise om virtuel støtte kan sikre borgerne samme ydelse som ved fysiske besøg. Da oplandet omkring Næstved dækker et stort geografisk areal, vurderes det, at en overgang til virtuel støtte for denne type ydelse vil kunne spare støtteteamet for en del køretid. Evaluering af denne afprøvning vil blive håndteret via fokusgruppeinterviews med udvalgte medarbejdere og leder ved afslutning af projektperioden. Slagelse: Pga. arbejdsområderne i CSU-Slagelse, har det vist sig at være udfordrende at finde situationer, hvor det vil være muligt at afprøve virtuel støtte. Arbejdsopgaverne kræver ofte, at medarbejderne er nødt til at være fysisk til stede for at kunne foretage en ordentlig vurdering af borgerens behov/udfordringer og eventuelle justeringer af hjælpemidler. Eksempelvis vil det være vigtigt, at hørekonsulenten oplever præcis det samme lydbillede, som borgeren, 21

22 for at kunne vurdere hvad en eventuel fejl i et høreapparat skyldes. I dette tilfælde vil det ikke fungere med virtuel støtte, da der kan forekomme forvrængning af lydbilledet. Samtidig er borgernes behov og evner, samt både syns- og hørekonsulenternes hverdage og arbejdsopgaver så varierede, at der ikke kan siges noget generelt om mulighederne for at indføre virtuel konsultation, eller anden form for virtuel støtte. Mulighed for at teste virtuel støtte begrænser sig derfor til, at alle medarbejdere der deltager i projektet er blevet bedt om at foretage individuelle vurderinger af, hvorvidt nogle typer opgaver (f.eks. specifikke borgerstøtte-opgaver), eller evt. medarbejder-til-medarbejder kontakt kan afprøves virtuelt. 22

Projektbeskrivelse. Pulsoximeter i Hjemmesygeplejen

Projektbeskrivelse. Pulsoximeter i Hjemmesygeplejen Projektbeskrivelse Pulsoximeter i Hjemmesygeplejen Indholdsfortegnelse 1. Deltagende kommuner... 3 2. Projektbeskrivelse... 4 2.1 Baggrund for projektet... 4 2.2 Målgrupper... 4 2.3 Løsningsrum... 5 2.4

Læs mere

VelfærdsInnovation Sjælland

VelfærdsInnovation Sjælland VelfærdsInnovation Sjælland VIS Velfærdsteknologikonference 2015 Sørup Herregård, d. 4. marts 2015 Hasse Petersen, VelfærdsInnovation Sjælland www.vi-s.dk Udvælgelse og implementering af velfærdsteknologi

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

Projekt Tab Ud. Slutmåling. Næstved Kommune

Projekt Tab Ud. Slutmåling. Næstved Kommune Projekt Tab Ud Slutmåling Næstved Kommune Baggrundsoplysninger Andet fagområde - uddybning Baggrundsoplysninger, fortsat Tidsforbrug - Borgerstøtte Gennemsnit Respondenter Hvor meget tid vil du anslå at

Læs mere

Projekt Tab Ud. Slutmåling. Slagelse Kommune

Projekt Tab Ud. Slutmåling. Slagelse Kommune Projekt Tab Ud Slutmåling Slagelse Kommune Baggrundsoplysninger Andet fagområde - uddybning Baggrundsoplysninger, fortsat Tidsforbrug - Borgerstøtte Gennemsnit Respondenter Hvor meget tid vil du anslå

Læs mere

Projekt Tab Ud. Slutmåling. Guldborgsund Kommune

Projekt Tab Ud. Slutmåling. Guldborgsund Kommune Projekt Tab Ud Slutmåling Guldborgsund Kommune Baggrundsoplysninger Andet fagområde - uddybning forsorgshjem Socialt udsatte Baggrundsoplysninger, fortsat Tidsforbrug - Borgerstøtte Gennemsnit Respondenter

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Til Direktørforum Indstilling med business case om personlige forebyggelsesplaner, peer to-peer support grupper og kommunikationsteknologi til borgere med sindslidelse, der ønsker at leve et mere selvstændigt

Læs mere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Dato: 2012 J.nr.: xx Business case for implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Version: 3.2 2/11 Indholdsfortegnelse 1. Ledelsesresume... 3 2. Løsningsbeskrivelse... 4 Projektets navn eller

Læs mere

Borger- og Socialservice

Borger- og Socialservice Projektbeskrivelse November 2013 Projektejer Helle Pernille Madsen, centerchef Borger- og Socialservice Projekttitel Ung På Vej Baggrund Regeringen vedtog i foråret 2013 en kontanthjælpsreform. Kontanthjælpsreformen

Læs mere

Denne projekthåndbog har til formål at støtte gennemførelsen af projekter i Kulturministeriet.

Denne projekthåndbog har til formål at støtte gennemførelsen af projekter i Kulturministeriet. PROJEKTHÅNDBOG 12. december 2012 I Kulturministeriet anvendes projektarbejdsformen aktivt. Arbejdsformen styrker de innovative processer og bidrager til at øge medarbejdernes ansvar og arbejdsglæde, hvilket

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Punkt 8 - bilag 5 NOTAT

Punkt 8 - bilag 5 NOTAT Punkt 8 - bilag 5 NOTAT Pilot-fasen Pilotfasens formål er at teste serviceassistent-konceptet, hvilket betyder, at det beskrevne koncept prøves af på virkeligheden. Afprøvningerne vil blive vurderet og

Læs mere

ANSØGNING OM GODKENDELSE AF UDVIKLINGSARBEJDE

ANSØGNING OM GODKENDELSE AF UDVIKLINGSARBEJDE ANSØGNING OM GODKENDELSE AF UDVIKLINGSARBEJDE Skole: Filstedvejens Skole, Nøvling Skole Udviklingsarbejdets titel: Google Apps i undervisningen Nr.: Tidsramme: I hvilken periode skal udviklingsarbejdet

Læs mere

P r o j e k t b e s k r i v e l s e

P r o j e k t b e s k r i v e l s e P r o j e k t b e s k r i v e l s e Selvbetjening.nu som digitalt redskab i kontakten med borgeren Formål HK og KL har tidligere sammen udviklet den digitale kompetenceprofil for medarbejdere i borgerservicecentre,

Læs mere

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger Køreplan for det videre forløb Opsummering Styregruppemøde 19. december Køreplanen kort fortalt Der var bred enighed om, at der er

Læs mere

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Notat Emne: Til: Kopi: til: Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Tværgående visitation Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 29. november 2010 Århus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og

Læs mere

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg 1. Baggrund Norddjurs Kommune er en fusion af Grenaa, Nørre Djurs, Rougsø og halvdelen af Sønderhald kommuner. Den nye kommune har

Læs mere

Ny struktur på beredskabet

Ny struktur på beredskabet Ny struktur på beredskabet Projektkommissorium Projektleder: Martin Skøtt Revideret: 14. nov. 2014 Version: 06 Politisk styregruppe 1 Administrativ styregruppe Projektgruppe Projektleder Baggrund Baggrundsbeskrivelse

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV. Center for Kommunikation

Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV. Center for Kommunikation Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV Center for Kommunikation 1 Center for Kommunikation CENTER FOR KOMMUNIKATION Centret består af: Synsafdelingen Handicapteknologiafdelingen Høreafdelingen

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Projekttitel Projektperiode (dato for opstart og afslutning) Navn på projektleder Titel og ansættelsessted Telefonnr. 72487825 Baggrundsoplysninger Projekt Frafald 1. januar 2010 til

Læs mere

Masterplan for Social & Tilbud 2010-2013. Økonomidirektørforeningens årsmøde 2011

Masterplan for Social & Tilbud 2010-2013. Økonomidirektørforeningens årsmøde 2011 Masterplan for Social & Tilbud 2010-2013 Økonomidirektørforeningens årsmøde 2011 Baggrunden for projektforløbet 2010-2013? Borgernes behov og ønsker ændrer sig løbende synet på borgerne og deres behov

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

Projektbeskrivelse Projektgruppen(ISP)

Projektbeskrivelse Projektgruppen(ISP) Projektbeskrivelse Projektgruppen(ISP) Dato 12-10-2012 Rev. 7-12-2012 1. Baggrund Baggrund Styregruppen Der har fra politisk side været ønske om et større fokus på energibesparelser i Svendborg kommune.

Læs mere

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Indholdsfortegnelse Indhold Ansvarlige for projektet...3 Projektejer...3 Projektleder...3 Projektide...3 Baggrund...3 Formål (indhold og effekter)...3

Læs mere

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi...

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi... Pixibog business casen kort fortalt... 2 1: Projektbasis... 3 1.1: Projektidentifikation...3 1.2: Projektansvarlige...3 2: Leverancen... 4 2.1: Mål og rammer...4 2.2: Fremgangsmåde...5 2.3: Risikoanalyse

Læs mere

Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller. Sarfarissoq 2015 1

Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller. Sarfarissoq 2015 1 Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller 1 Disposition RDK s udgangspunkt i 2009 Strategiske overvejelser samt forberedelse til implementeringen

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Opfølgning på organisationsændringer i Social, Sundhed og Beskæftigelse 2013 ~ procesplan for gennemførelse af opfølgningen

Opfølgning på organisationsændringer i Social, Sundhed og Beskæftigelse 2013 ~ procesplan for gennemførelse af opfølgningen Dato Rev. 13. maj 2014 Dok.nr. 20388-14 Sagsnr. 13-3286 Ref. vije, masc, nivi Opfølgning på organisationsændringer i Social, Sundhed og Beskæftigelse 2013 ~ procesplan for gennemførelse af opfølgningen

Læs mere

Psykiatri på tværs. Evaluering af projekt

Psykiatri på tværs. Evaluering af projekt Psykiatri på tværs Evaluering af projekt oktober 2012 Psykiatri på tværs Evaluering af projekt Udgivet af Vordingborg Kommune 2012 Udarbejdet af: Dorit Trauelsen Fotos: Logo fra psykiatri på tværs Vordingborg

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT PROJEKTBESKRIVELSE cuneco en del af bips INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT Dato 20. marts 2014 Projektnr. 13 031 Sign. SSP 1 Indledning Dette projekt vil have fokus på at specificere de informationer,

Læs mere

Blandt de centrale indholdselementer vil være information og vejledning om:

Blandt de centrale indholdselementer vil være information og vejledning om: Baggrund Medborgerskab handler om, at den enkelte borger har mulighed for at bruge de rettigheder, som den pågældende har i henhold til lovgivningen og samfundets tilbud. Desuden handler det om, at den

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen Projekt Projektmandat Projekttitel: Dokumentation og effektmåling Projektleder: Henriette Holmskov Projektejer: Jesper Ulm Jessen Den brændende platform: Social- og Handicapcentret har gennem flere år

Læs mere

National implementering af telemedicinsk sårvurdering

National implementering af telemedicinsk sårvurdering Dorthe Skou Lassen, dsl@medcom.dk National implementering af telemedicinsk sårvurdering V/ Rikke Viggers, Konsulent MedCom National handlingsplan for udbredelse af telemedicin Regeringen/KL/Danske Regioner,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Udkast til overordnet procesplan November 2014 Baggrund Det er af det forrige Byråd besluttet, at der skal iværksættes en evaluering af Skolestrukturen i

Læs mere

Foranalyse for edagsordensprojekt og devices

Foranalyse for edagsordensprojekt og devices Foranalyse for edagsordensprojekt og devices Udarbejdet af Jesper Rønnov og Morten Hougaard Sidst revideret d. 13/01/11 Sammenfatning af foranalysen... 2 Mulige veje frem for projektet... 2 A. Fujitsu

Læs mere

Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse

Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse Bente Bech, leder af hjemmeplejen, Frederiksberg Kommune Lene Holst Merrild, leder af Flintholm plejeboliger, Frederiksberg Kommune Margit Jensen, leder af Plejecenter

Læs mere

Bedre fødevare forsyning. Supermarkede r ombygget

Bedre fødevare forsyning. Supermarkede r ombygget Eksempel på milepælsplanlægning Projektledelse bygger på målstyring. Det er ofte det eneste projektlederen har at holde fast i det eller de mål som skal realiseres. Projektledelse uden mål er en illusion.

Læs mere

FÆLLES OMSORGSSYSTEM NY FREDERIKSHAVN KOMMUNE APRIL - MAJ 2005

FÆLLES OMSORGSSYSTEM NY FREDERIKSHAVN KOMMUNE APRIL - MAJ 2005 FÆLLES OMSORGSSYSTEM NY FREDERIKSHAVN KOMMUNE APRIL - MAJ 2005 OMSORGSSYSTEMET Omsorgssystemet VITAE leveres af CSC Scandihealth og består af flere moduler: VITAE Journal indeholder den fælles tværfaglige

Læs mere

Faglighed, arbejdsmiljø og kultur en helhedstanke i forebyggende arbejde. v. Sektorsikkerhedsleder Rikke Kvist og Projektleder Marlene Andersen

Faglighed, arbejdsmiljø og kultur en helhedstanke i forebyggende arbejde. v. Sektorsikkerhedsleder Rikke Kvist og Projektleder Marlene Andersen Faglighed, arbejdsmiljø og kultur en helhedstanke i forebyggende arbejde v. Sektorsikkerhedsleder Rikke Kvist og Projektleder Marlene Andersen DELTAGENDE DØGNTILBUD SPECIALSEKTOREN SOCIAL- PSYKIATRI HANDICAP

Læs mere

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015 Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015 Mål for 2014 Evaluering af mål A: Arbejde med den narrative metode og brugen af FIT Da erfaringerne fra 2013 med den narrative metode og

Læs mere

Håndbog til projektledelse

Håndbog til projektledelse Mere info kontakt Julie Kirstine Olsen Udviklingskonsulent juols@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4153 Mads Ballegaard Konsulent mabal@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4021 Produceret af Håndbog til projektledelse

Læs mere

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Indholdsfortegnelse Indhold Ansvarlige for projektet... 3 Projektejer... 3 Projektleder... 3 Projektide... 3 Baggrund... 3 Formål (indhold og

Læs mere

Indledning Regionsrådet har afsat en pulje på 50 mio. kr. årligt i 3 år med henblik på at styrke det tværsektorielle samarbejde om udsatte grupper.

Indledning Regionsrådet har afsat en pulje på 50 mio. kr. årligt i 3 år med henblik på at styrke det tværsektorielle samarbejde om udsatte grupper. Psykiatrisk Center Frederiksberg Nordre Fasanvej 57 2000 Frederiksberg Direkte +45 3864 3700 Web www.psykiatri-frederiksberg.dk Dato: 18. oktober 2013 Projekt bedre udredning: Et samarbejde på tværs mellem

Læs mere

Hovedpunkter. Den telemedicinske handlingsplan. Den konkrete implementering af det nationale Sårinitiativ Spørgsmål

Hovedpunkter. Den telemedicinske handlingsplan. Den konkrete implementering af det nationale Sårinitiativ Spørgsmål Hovedpunkter Den telemedicinske handlingsplan Det generelle De 5 konkrete initiativer sår er et af dem Den konkrete implementering af det nationale Sårinitiativ Spørgsmål Den telemedicinske handlingsplan

Læs mere

IT-strategi og ROI baseret på IT

IT-strategi og ROI baseret på IT IT-strategi og ROI baseret på IT Indhold Udarbejdelse af en IT-strategi Udarbejdelse af en ROI-case til ledelsen (business case) Praktisk eksempel på Case forløb 10-05-2012 EG Copyright 2 Faser i udarbejdelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP Januar 2014 Indholdsfortegnelse Resumé... 2 Kommissorium... 3 Vidensdeling... 3 Faglig udvikling... 3 Netværksgruppens medlemmer... 4 Netværksgruppens arbejde i

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

Erfaringer med velfærdsteknologi. Rikke Sølvsten Sørensen Projektleder for velfærdsteknologiprogrammet rss@servicestyrelsen.dk

Erfaringer med velfærdsteknologi. Rikke Sølvsten Sørensen Projektleder for velfærdsteknologiprogrammet rss@servicestyrelsen.dk Erfaringer med velfærdsteknologi Rikke Sølvsten Sørensen Projektleder for velfærdsteknologiprogrammet rss@servicestyrelsen.dk Vores Grundlag Servicestyrelsen arbejder for at skabe bedre sociale forhold

Læs mere

Dato 24. april 2015. Dok.nr. 57426/15 Sagsnr. 13/6262

Dato 24. april 2015. Dok.nr. 57426/15 Sagsnr. 13/6262 Dato 24. april 2015 Dok.nr. 57426/15 Sagsnr. 13/6262 Ref. OLAE Afrapportering velfærdsteknologiprojekter Hermed en statusrapportering på velfærdsteknologiprojekterne i Varde Kommune med afsæt i dels en

Læs mere

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006 Projekttitel Dato:26-01-2007 Samarbejdsprojekt mellem Gerlev Idrætshøjskole og CVU Sjælland om udvikling af en model for uddannelsessamarbejde mellem højskoler og CVU er. Pulje 1 / pulje 2 Pulje 1 Ansøgende

Læs mere

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb NOTAT Miljøteknologi J.nr.MST-134-00060 Ref. libec/ibnls Den 26. august 2015 Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb Baggrund Den offentlige sektor køber hvert år ind for knap

Læs mere

D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi

D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi Den 20. august 2013 Pejlemærker for digital kommunikation og videndeling i folkeskolen samt dag-, fritids- og klubtilbud Digitale løsninger til kommunikation

Læs mere

Gevinstrealiseringsplan - Vejledning

Gevinstrealiseringsplan - Vejledning Gevinstrealiseringsplan - Vejledning Oktober 2013 Indhold 1. CENTRALE BEGREBER... 3 2. HVAD ER EN GEVINSTREALISERINGSPLAN... 4 3. FORMÅL MED GEVINSTREALISERINGSPLANEN... 4 4. HVEM MODTAGER GEVINSTREALISERINGSPLANEN...

Læs mere

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads 1. Baggrund Delprojektet Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads udspringer af det oprindelige projekt 11 om attraktive arbejdspladser.

Læs mere

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

Etablering af Statens It. Informationsmøder april/maj 2008

Etablering af Statens It. Informationsmøder april/maj 2008 Informationsmøder april/maj 2008 Baggrund Regeringens økonomiudvalg har besluttet, at der skal etableres to administrative servicecentre på tværs af staten. Beslutningen er truffet med udgangspunkt i regeringsgrundlaget

Læs mere

Projektbeskrivelse for. Flerårsaftaleprojekt: 1.4 Udmøntning af effektiviseringsforslagene - Fælles Administration

Projektbeskrivelse for. Flerårsaftaleprojekt: 1.4 Udmøntning af effektiviseringsforslagene - Fælles Administration Projektbeskrivelse for Flerårsaftaleprojekt: 1.4 Udmøntning af effektiviseringsforslagene - Fælles Administration Projektansvarlig: Administrativ Service. 15. august 2008 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund

Læs mere

Center for Sundhedsinnovation

Center for Sundhedsinnovation Center for Sundhedsinnovation Business case for Telemedicin Behandling over afstand Christian Graversen, DI ITEK 30. December 2011 Version 1.0 Business case for Telemedicin Behandling over afstand 1. Ledelsesresume

Læs mere

Oplæg til strategi for ledelsesinformation i Viborg Kommune

Oplæg til strategi for ledelsesinformation i Viborg Kommune Oplæg til strategi for ledelsesinformation i Viborg Kommune Godkendt på direktionsmødet den 26. november 2012 1 Indledning Ledelsesinformation (LIS) er en af direktionens indsatsområder. De kommende års

Læs mere

Gladsaxe Kommunes SATS-projekt. Rummelige og kompetente skolemiljøer. Projektbeskrivelse. Skole: Egegård

Gladsaxe Kommunes SATS-projekt. Rummelige og kompetente skolemiljøer. Projektbeskrivelse. Skole: Egegård Gladsaxe Kommunes SATS-projekt Rummelige og kompetente skolemiljøer Projektbeskrivelse Skole: Egegård Indsendes til forvaltningen senest 1. april 2009 1 1. Skolens overordnede programteori (mål og sammenhænge)

Læs mere

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Ringkøbing-Skjern Kommunes vision Naturens Rige er udtryk for, at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og at skabe vækst

Læs mere

På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer:

På baggrund af projektet  Fremtidens stabe har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: [Filtrering: Type=Fagsekretariat/Stab OG Aftaleholder=] Et stabsapparat På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: 1. Samspil med organisationen og fællesskabet

Læs mere

2. Ansøgningen vedrører Uddannelse: Erhvervsuddannelser Indsatsområde: EUD6281

2. Ansøgningen vedrører Uddannelse: Erhvervsuddannelser Indsatsområde: EUD6281 Revideret projektansøgning som erstatter ansøgningerne Innovationsagenter der skaber værdi (ansøgt af CPH West) og Innovation i organisationer, undervisning og Det tredje rum (ansøgt af Roskilde Tekniske

Læs mere

EPJ implementeringsdrejebog fra Business Case til praktisk implementering. Region Nordjylland

EPJ implementeringsdrejebog fra Business Case til praktisk implementering. Region Nordjylland EPJ implementeringsdrejebog fra Business Case til praktisk implementering Region Nordjylland Agenda Metode til at udarbejde implementeringsdrejebogen Forankring af EPJ projektet i klinikken Kan det lade

Læs mere

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud Jobcenter Middelfart Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Marts 2011 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Jobcenter Middelfart Analyse

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. PROJEKTBESKRIVELSE Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Baggrund for projektet Sundhed er på dagsordenen i kommunerne. Med start i strukturreformen

Læs mere

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Version 1.0, maj 2014 Denne vejledning til en lokal business case suppleres af følgende dokumenter: Instruktion til udfyldelse af business

Læs mere

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Børsen 16. juni 2011 Susanne Duus, ABT-fonden (fremover Fonden for Velfærdsteknologi) 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk

Læs mere

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365 10 gode grunde - derfor skal du vælge Office365 1. Bedre samarbejde på tværs af lokationer En stor del af arbejdsstyrken tilbringer i dag langt mere tid væk fra deres kontor end hidtil. Dine ansatte kan

Læs mere

Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen?

Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen? Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen? Version 3 Mette Davidsen, projektleder, HR & Uddannelse, Region Hovedstaden Aino Homann Nielsen, projektmedarbejder, HR & Uddannelse, Region Hovedstaden

Læs mere

Medindflydelse på egne arbejdsopgaver

Medindflydelse på egne arbejdsopgaver Medindflydelse på egne arbejdsopgaver har I den gode idé? Få økonomisk støtte til projekter i kommunerne I kan søge om 30.000 til 70.000 kr. Hvad kan I søge støtte til? Alle typer af kommunale arbejdspladser

Læs mere

Projekt Tab Ud. Før-måling. Holbæk Kommune

Projekt Tab Ud. Før-måling. Holbæk Kommune Projekt Tab Ud Før-måling Holbæk Kommune Baggrundsoplysninger Andet fagområde - uddybning Socialpædagogik, udviklingshæmmede, neurologiske borgere. Hjemmevejleder for udviklingshæmmede og sen hjerneskadet.

Læs mere

Status på handlekatalog til realisering af Seniorpolitikken 2010-2013

Status på handlekatalog til realisering af Seniorpolitikken 2010-2013 Status på handlekatalog til realisering af Seniorpolitikken 2010-2013 Teknologiområdet Handling hvilken indsats iværksættes? Tidshorisont: Starttidspunkt og evt. sluttidspunkt? Status på handlingen Telemonitorering

Læs mere

BAR Jernbanekampagne 2009 kampagnen

BAR Jernbanekampagne 2009 kampagnen BAR Jernbanekampagne 2009 kampagnen Problembaggrund Togpersonalets arbejdsmiljø påvirkes i stigende grad af passagernes opførsel Konsekvens: Sygemeldinger Længerevarende fravær Utryg arbejdsplads Målsætningen

Læs mere

Projekt 5 i 12 s formål er at forbedre forhold i arbejdsmiljøet og at fremme trivsel for derved at nedbringe sygefravær.

Projekt 5 i 12 s formål er at forbedre forhold i arbejdsmiljøet og at fremme trivsel for derved at nedbringe sygefravær. Koncern HR Enheden for Personalepolitik, arbejdsmiljø og HR-data Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Virksomheder og afdelinger i projekt 5 i 12 Telefon 4820 5000 Direkte 48205159 Fax 4820 5198 Ref.: anhebo,

Læs mere

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2014

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2014 Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet Enheden for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen

Læs mere

Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune. På ITU den 6 marts 2013

Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune. På ITU den 6 marts 2013 Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune På ITU den 6 marts 2013 CV Sarah Ebler - Enterprise Arkitekt Gentofte Kommune Erhvervserfaring: Enterprise Architect - Gentofte Kommune - 01.10.2011 - nuværende

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Projekt Aktiv pleje. Projektbeskrivelse. Styregruppen December 2008. Side 1 af 12

Faaborg-Midtfyn Kommune. Projekt Aktiv pleje. Projektbeskrivelse. Styregruppen December 2008. Side 1 af 12 Faaborg-Midtfyn Kommune Projekt Aktiv pleje Projektbeskrivelse Styregruppen December 2008 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1.0 Indledning...3 1.1 Fælles Sprog II...3 1.2 Styregruppens

Læs mere

Evaluering. Kvalitative interviews med teams undersøger kvaliteten og effekten af samarbejdet om udvikling af vejledningen

Evaluering. Kvalitative interviews med teams undersøger kvaliteten og effekten af samarbejdet om udvikling af vejledningen Temadag for studivejledere på VUC er, professionshøjskoler, erhvervsakademier og Studievalg. Temadag for faglærere fra VUC er, professionshøj skoeler og erhvervsakade mier. Etablering af netværk mellem

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Struer Kommune Udvikling af organisationen

Struer Kommune Udvikling af organisationen Projektbeskrivelse Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 1 2. Formål med opgaven... 2 3. Indhold af projektet... 2 4. Organisering af opgaven... 3 5. Resultat af projektet... 4 6. Tidsplan... 4 BILAG 1...

Læs mere

Telemedicinske erfaringer fra ACCESS-projektet

Telemedicinske erfaringer fra ACCESS-projektet Telemedicinske erfaringer fra ACCESS-projektet Marie Birkemose, Diplomingeniør I sundhedsteknologi Masterstudent I Telemedicine and E-health ved Universitet I Tromsø Agenda Mit første møde med Access-projektet

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg SAMARBEJDSAFTALE mellem Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg og Dansk Metal Silkeborg-Favrskov FOA Silkeborg-Skanderborg FTF-A HK Østjylland 3F Silkeborg om én indgang for ledige a-kasse medlemmer i første

Læs mere

Udviklingsprojekter i Center of Excellence. Regionshospitalet Silkeborg Medicinsk Afdeling Center of Excellence

Udviklingsprojekter i Center of Excellence. Regionshospitalet Silkeborg Medicinsk Afdeling Center of Excellence Udviklingsprojekter i Center of Excellence Regionshospitalet Silkeborg Medicinsk Afdeling Center of Excellence Nye projekter i Center of Excellence I Center of Excellence fokuserer vi på metodeudvikling

Læs mere

Oplæg til DTHS fra Talesøjlemøde d. 7. april 2008

Oplæg til DTHS fra Talesøjlemøde d. 7. april 2008 Der mødte 21 deltagere op og hele landet var repræsenteret. Målet for dagen var at konkretisere Talesøjlens organisering og udarbejde oplæg desangående til DTHS. Opgaverne var at etablere de faglige netværk

Læs mere

Projektskitse vedr. forebyggelse af udsættelser

Projektskitse vedr. forebyggelse af udsættelser Projektskitse vedr. forebyggelse af udsættelser Dato: oktober 2014 Formål med projektet Det primære formål med projektet er at forebygge udsættelser af lejere. Det sekundære formål er at udbygge samarbejde

Læs mere

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn:

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn: IT STRATEGI for Kalundborg Gymnasium og HF 1. Indledning Der er ikke siden statusrapporten fra år 2000 udarbejdet en egentlig IT-strategi for Kalundborg Gymnasium og HF, men på baggrund af en række eksterne

Læs mere

Beskrivelse af IT-projekter i Faaborg-Midtfyn Kommune. edagsorden. Fællessek, Inge Dam

Beskrivelse af IT-projekter i Faaborg-Midtfyn Kommune. edagsorden. Fællessek, Inge Dam Projekt nr. Projektets titel edagsorden Aftaleholder Fællessek, Inge Dam Projektleder Herunder mail og telefonnr. Dato 19. april 2011 Projektleder Morten Hougaard 72531035 Projektdeltager Jesper Rønnov

Læs mere

Hedegård Friskoles Evalueringsplan 2015-2018

Hedegård Friskoles Evalueringsplan 2015-2018 Hedegård Friskoles Evalueringsplan 2015-2018 Årlige trivselsundersøgelser på klasseniveau (klasselærere / klassetrivsel.dk) indgår ikke i planen Tid Fokus / Evalueringsmetode Organisering Deltagere Bemærkninger

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Handleplan for Det gode arbejdsliv Indledning: Denne handleplan for Det gode arbejdsliv bygger på den politisk godkendte Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Af

Læs mere