Kontrolplanlægning i kødvirksomheder 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontrolplanlægning i kødvirksomheder 2011"

Transkript

1 Bilag 5 Kontrolplanlægning i kødvirksomheder 2011 Kapitel Formål og anvendelse... 1 Begreber og definitioner... 1 Kapitel Kontrolplanlægning... 3 Generelle krav til kontrolplanlægning... 3 Særlige krav til kontrolplanlægning pr. lovgivningsområde... 3 Vurdering af kontrolbehov pr. lovgivningsområde... 4 Kontrolfrekvens pr. lovgivningsområde... 4 Planlægning af kontrol i eksportvirksomheder, herunder USA-, Kina-, og Ruslandsgodkendte virksomheder... 5 Planlægning af ordinære kontrolbesøg i 3. partscertificerede virksomheder... 5 Planlægning af opfølgende kontrolbesøg i den enkelte virksomhed... 6 Kapitel Kontrolplaner... 6 Excel-projektmappe... 8 Skabelon for kontrolplan... 8 Reaktionspligt trods kontrolplan... 9 Vedligeholdelse af kontrolplaner... 9 Kapitel 1 Formål og anvendelse Kontrolplanlægning skal sikre, at alle relevante lovgivningsområder kontrolleres inden for en given periode. Denne periode er afhængig af virksomhedens branche og status. For slagterier og engros kødvirksomheder med behandling stilles yderligere krav til kontrolplanlægningen, som skal bidrage til en systematisk og gennemsigtig planlægning af kontrolaktiviteterne. Disse krav gælder også USA-godkendte køle- og frysehuse, hvor der opbevares kød. Til brug for kontrolplanlægningen skal tilsynsmyndigheden udarbejde kontrolplaner for disse kødvirksomheder. Kontrolplanerne skal bidrage til, at kontrollen planlægges på et ensartet grundlag og på en behovsorienteret måde. Til brug for udarbejdelse af kontrolplaner er der udviklet en Excel projektmappe, som skal anvendes. Link til projektmappen Excel-ark: Kontrolplanlægning i kødvirksomheder" findes på Fødevarestyrelsens Intranet under Fagligt > Fødevarer > Tilsyn og kontrol > Kontrolfrekvenser. Begreber og definitioner Virksomheder omfattet af dette bilag Dette bilag vedrører slagterier og andre engros kødvirksomheder med behandling samt USAgodkendte køle- og frysehuse, hvor der opbevares kød. Virksomhederne benævnes fremover kødvirksomheder i dette bilag. Bilag 5, Kontrolfrekvensvejledning 2011, side 1 af 9

2 Kontrolplan En kontrolplan er en detaljeret plan for, hvordan kontrollen er planlagt for kalenderåret på de enkelte lovgivningsområder og for USA-, Kina-, og Ruslandsgodkendte kødvirksomheder også på de relevante kontrolemner. Kravene til kontrolplaner er beskrevet i kapitel 2 i dette bilag. Lovgivningsområder På kontrolrapporten er de regler, der skal kontrolleres, inddelt i fjorten lovgivningsområder, og det er denne inddeling, der bliver brugt i forbindelse med kontrolplanlægning. Nogle lovgivningsområder indeholder mange regler. Det fremgår af projektmappen Kontrolplanlægning i kødvirksomheder 2011, hvilke regler der er placeret i hvert lovgivningsområde. Kontrolemner Inden for de fleste lovgivningsområder findes flere kontrolemner. Kontrolemner er eksempler på konkrete forhold, der skal kontrolleres i virksomhederne i det omfang, det er relevant for den konkrete virksomhed. Kontrolemner og angivelse af hvilke regler, der er knyttet til de enkelte kontrolemner, fremgår af arket Regelafgrænsning i projektmappen. Ordinære kontrolbesøg Ordinære kontrolbesøg i fødevarevirksomheder gennemføres som audit i kombination med andre kontrolmetoder, jævnfør kapitel 2.1 i Kontrolfrekvensvejledningen. Forberedelse og gennemførelse af audit er nærmere beskrevet i Vejledning om audit. Ordinære kontrolbesøg bør gennemføres som et sammenhængende forløb af højst én dags varighed. I særlige tilfælde, hvor der er tale om fysisk store virksomheder eller omfattende kontrol, kan et kontrolbesøg undtagelsesvist strække sig over to eller flere på hinanden følgende arbejdsdage, hvis der er en faglig begrundelse for det. Opfølgende kontrolbesøg efter anmærkninger Opfølgende kontrolbesøg efter anmærkninger har samme kontrolomfang og -metode som ordinære kontrolbesøg og omfatter flere lovgivningsområder. Virksomheder med mere end 12 årlige kontrolbesøg skal kun have opfølgende kontrolbesøg som opfølgning på anmærkninger givet ved de ordinære kontrolbesøg. Opfølgning på anmærkninger givet ved anden kontrol, kan foretages i forbindelse med anden kontrol. I øvrigt skal de generelle retningslinjer for gennemførelse af opfølgende kontrolbesøg efter anmærkninger følges, jævnfør kapitel 3.2 i Kontrolfrekvensvejledningen. Anden kontrol I nogle virksomheder er der krav om daglig eller ugentlig kontrol, fordi særlige kontrolemner skal kontrolleres oftere end ved de ordinære kontrolbesøg, for eksempel kontrolemnerne: Præsentation af slagtedyr til kontrol før slagtning, SRM-kontrol eller kontrol med særlige USA-krav. Kontrollen omfatter for eksempel dokumentkontrol, implementeringskontrol eller effektkontrol eller kombinationer heraf. I nogle tilfælde kan resultatet af den daglige kontrol betyde, at det vil Bilag 5, Kontrolfrekvensvejledning 2011, side 2 af 9

3 være nødvendigt at gennemgå egenkontrolprocedurerne. Kontrolbesøget kan derved komme til at ligne en egentlig audit. Kontrolrapport Der udarbejdes kun én kontrolrapport for hver dag, der gennemføres kontrolbesøg, jævnfør kontrolvejledningens bilag 11 B, Vejledning om engrosrapporten og offentliggørelse, hvor der også beskrives retningslinier for udarbejdelse af kontrolrapporter i tilfælde, hvor kontrolbesøget varer mere end én dag. Øvrige relevante definitioner findes i Kontrolvejledningens afsnit 2, Begreber og definitioner. Kapitel 2 Kontrolplanlægning For kødvirksomheder gælder: De generelle krav til fastsættelse af antal kontrolbesøg, jævnfør kapitel 5 og 6 i Kontrolfrekvensvejledningen, De generelle krav til kontrolplanlægning jævnfør kapitel 7 i Kontrolfrekvensvejledningen, og De særlige krav til kontrolplanlægning pr. lovgivningsområde, som beskrives i dette bilag. De særlige krav til kontrol af eksportrelaterede emner, fastsat i Vejledning om kontrol med virksomheder, der eksporterer fødevarer til tredjelande (eksportkontrolvejledningen) Der skal kontrolplanlægges for virksomheder i branche I, Kødvirksomheder, mindre, selv om der ikke på arket Ny virksomhed er et kontrolplannummer, der konkret svarer til denne branche. Det skyldes, at virksomheder i denne branche kan have forskellige aktiviteter. Virksomheder i branchen skal derfor altid tilknyttes bibrancher, som angiver virksomhedens specifikke aktiviteter. Standardfrekvensen for Kødvirksomheder, mindre er som udgangspunkt lavere end for større kødvirksomheder, jf. bilag 1 til kontrolfrekvensvejledningen. I vejledningsteksten og i bilag 1 findes særlige retningslinier for fastsættelse af frekvensen for disse virksomheder afhængig af aktiviteterne i den konkrete virksomhed. Ved kontrolplanlægning for mindre kødvirksomheder benyttes det eller de kontrolplannumre, der er relevante for den konkrete virksomhed. Generelle krav til kontrolplanlægning For hver enkelt virksomhed fastsættes antal ordinære kontrolbesøg ud fra standard- eller elitefrekvensen for virksomhedens hoved- og eventuelle bibrancher, jævnfør kapitel 5 og 6 i Kontrolfrekvensvejledningen. De generelle krav til kontrolplanlægning i engrosvirksomheder med standardfrekvens er beskrevet i kapitel 7.2 i Kontrolfrekvensvejledningen. De generelle krav til kontrolplanlægning i engrosvirksomheder med elitefrekvens er beskrevet i kapitel 7.4 i Kontrolfrekvensvejledningen. Særlige krav til kontrolplanlægning pr. lovgivningsområde For kødvirksomheder gælder særlige krav til kontrolplanlægning pr. lovgivningsområde. Bilag 5, Kontrolfrekvensvejledning 2011, side 3 af 9

4 Kontrolbehovet vurderes for hvert lovgivningsområde ud fra virksomhedens kontrolfrekvens og tidligere kontrolresultater på de enkelte lovgivningsområder. På baggrund heraf fastsættes, hvor ofte de enkelte lovgivningsområder skal kontrolleres ved ordinære kontrolbesøg. Vurdering af kontrolbehov pr. lovgivningsområde Kontrolbehovet pr. lovgivningsområde vurderes inden årets start på baggrund af det foregående års kontrolresultater. Samtlige kontrolresultater indgår i vurderingen det vil sige både kontrolresultater fra ordinære og opfølgende kontrolbesøg samt resultater fra anden kontrol (for eksempel daglig og ugentlig kontrol). Behovet for kontrol af hvert lovgivningsområde vurderes som enten normalt eller højere efter disse retningslinjer: Normalt Hvis der ikke har været givet sanktioner på lovgivningsområdet det foregående kalenderår det vil sige udelukkende kontrolresultat 1 og 2. Højere Hvis der har været givet sanktioner på lovgivningsområdet det foregående kalenderår det vil sige kontrolresultat 3 og 4. I virksomheder, hvor kontrolbehovet på et lovgivningsområde er vurderet som normalt, og der i løbet af året konstateres overtrædelser, kan det være nødvendigt at revurdere kontrolbehovet. For elitevirksomheder skal kontrolbehovet vurderes som normalt for alle lovgivningsområder. Hvis en virksomhed får eller mister elitestatus i løbet af året, skal kontrolbehovet vurderes på ny. I nyetablerede virksomheder, der ikke har en kontrolhistorik, vurderes kontrolbehovet som udgangspunkt som normalt. Kontrolfrekvens pr. lovgivningsområde Kontrolfrekvenserne for de enkelte lovgivningsområder fastlægges individuelt ud fra en vurdering af kontrolbehovet bortset fra på de områder, hvor regelsæt, instrukser eller lignende fastlægger kontrolfrekvenserne. Frekvensen for kontrol af de enkelte lovgivningsområder ved ordinære kontrolbesøg afhænger af vurderingen af kontrolbehovet på lovgivningsområdet. Kontrolbehov Normalt elitevirksomheder Antal gange lovgivningsområdet skal kontrolleres ved ordinære kontrolbesøg Mindst 1 gang hvert andet år for alle lovgivningsområder. Dog skal mindst ét af de tre lovgivningsområder vedrørende hygiejne kontrolleres hver gang, lovgivningsområdet hygiejne behandling af fødevarer kontrolleres mindst én gang om året, et repræsentativt udsnit af alle relevante kritiske kontrolpunkter, kontrolleres mindst én gang om året, virksomhedens risikovurdering og HACCP-plan kontrolleres efter behov dog mindst hvert andet år, og eksportkontrolvejledningens krav om mindst årlig audit af eksportrelaterede Bilag 5, Kontrolfrekvensvejledning 2011, side 4 af 9

5 Normalt Virksomheder med standardfrekvens Højere Virksomheder med standardfrekvens Mindst 1 gang hvert år for alle lovgivningsområder. Dog skal mindst et af de tre lovgivningsområder vedrørende hygiejne kontrolleres hver gang, virksomhedens risikovurdering og HACCP-plan kontrolleres efter behov og mindst én gang årligt, og et repræsentativt udsnit af alle relevante kritiske kontrolpunkter kontrolleres inden for ét år. Mindst 3 gange hvert år hvis lovgivningsområdet vedrører hygiejne. Mindst 2 gange hvert år for de øvrige lovgivningsområder. Dog skal mindst et af de tre lovgivningsområder vedrørende hygiejne kontrolleres hver gang, virksomhedens risikoanalyse og HACCP-plan kontrolleres efter behov og mindst én gang årligt, og et repræsentativt udsnit af alle relevante kritiske kontrolpunkter kontrolleres inden for ét år. En konkret faglig vurdering ligger til grund for den endelige fastsættelse af kontrolbehovet. Kontrolplaner skal ændres i virksomheder, der får eller mister elitestatus i løbet af året, således at kontrolomfanget tilpasses virksomhedens nye kontrolfrekvens. Både virksomhedens kontrolfrekvens og kontrolfrekvensen for lovgivningsområder skal tilpasses, så den står i rimeligt forhold til den resterende del af året, jævnfør bilag 4. Planlægning af kontrol i eksportvirksomheder, herunder USA-, Kina-, og Ruslandsgodkendte virksomheder Bemærk, at der i Eksportkontrolvejledningen er fastsat krav om, at der ved alle ordinære kontrolbesøg udføres kontrol af eksportrelaterede emner, enten som audit eller tilsyn. Alle eksportrelaterede emner, herunder specifikke krav til hhv. USA, Kina og Rusland, skal auditeres mindst årligt. I USA-godkendte virksomheder skal der i forbindelse med ordinær kontrol kontrolleres mindst ét USA-krav. I USA- og Kina-godkendte virksomheder er kontrolbehovet i forbindelse med anden kontrol (daglig og ugentlig kontrol) ligeledes fastsat i Eksportkontrolvejledningen. I disse virksomheder skal kontrolplanlægningen derfor suppleres med oplysninger om hvilke kontrolemner, der skal indgå i den daglige eller ugentlige kontrol. For anden kontrol i USA- og Kina-godkendte virksomheder er det derfor heller ikke tilstrækkeligt kun at angive lovgivningsområdet. Planlægning af ordinære kontrolbesøg i 3. partscertificerede virksomheder Kontrollen i 3. partscertificerede kødvirksomheder planlægges som i øvrige virksomheder i samme branche. Bilag 5, Kontrolfrekvensvejledning 2011, side 5 af 9

6 Ved ordinær kontrol i 3. partscertificerede virksomheder skal rapporter fra den eksterne kontrol indgå i kontrollen, jævnfør Vejledning om audit, som er indsat som bilag 1 i Kontrolvejledningen. Rapporteringen fra den eksterne kontrol kan give anledning til kontrol af lovgivningsområder, der ellers ikke var planlagt kontrolleret ved det aktuelle kontrolbesøg. Planlægning af opfølgende kontrolbesøg i den enkelte virksomhed Opfølgende kontrolbesøg skal være behovsorienterede og skal gennemføres efter anmærkninger ved de ordinære kontrolbesøg. Ved opfølgende kontrolbesøg efter anmærkninger skal der følges op på det eller de lovgivningsområder, der har givet anledning til bemærkninger. Der ud over kontrolleres andre relevante lovgivningsområder i et omfang, der svarer til et ordinært kontrolbesøg, jf. afsnittet Kontrolfrekvens pr. lovgivningsområde ovenfor, og mindst ét USA- eller Kina-krav i USA- eller Kina-godkendte virksomheder ud fra en konkret faglig vurdering. Opfølgning på anmærkninger ved andre kontrolbesøg kan ske i forbindelse med anden kontrol (for eksempel daglige eller ugentlige tilsyn). Opfølgende kontrolbesøg efter anmærkninger kan ikke erstatte ordinære kontrolbesøg. Kontrol af et lovgivningsområde ved opfølgende kontrolbesøg efter anmærkninger kan heller ikke erstatte kontrol af lovgivningsområdet ved et ordinært kontrolbesøg. I øvrigt henvises til de generelle retningslinier for gennemførelse af opfølgende kontrolbesøg, jævnfør kapitel 3.2 i Kontrolfrekvensvejledningen. Kapitel 3 Kontrolplaner En kontrolplan er en detaljeret plan for kontrollen for kalenderåret i hver enkelt kødvirksomhed. Kontrolplaner skal anvendes til: Planlægning af ordinære kontrolbesøg, herunder at de ordinære kontrolbesøg bliver fordelt jævnt over året. Planlægning af de lovgivningsområder, der skal kontrolleres ved de enkelte kontrolbesøg Angivelse af hvilke lovgivningsområder, der skal kontrolleres ved daglig kontrol. Angivelse af hvilke kontrolemner, der skal kontrolleres i eksportvirksomheder, herunder USAog Kina-godkendte virksomheder. Der er en række formkrav til kontrolplanernes indhold og opbygning, og der er derfor udarbejdet en skabelon for kontrolplanen, som skal anvendes af tilsynsmyndigheden. Kontrolplaner kan for eksempel anvendes til: Planlægning af den daglige eller ugentlige kontrol. Styring af at eventuelle opfølgende kontrolbesøg bliver planlagt hensigtsmæssigt i forhold til næste ordinære kontrolbesøg i virksomheden. Planlægning af hvilke lovgivningsområder, der skal kontrolleres ved et opfølgende kontrolbesøg. Kontrolplaner skal være nedskrevet Der skal udarbejdes en nedskrevet kontrolplan for hver kødvirksomhed. Kontrolplaner skal følge systematikken i dette bilag, da en fælles systematik/inddeling giver et ensartet sammenligningsgrundlag og en fælles referenceramme. Bilag 5, Kontrolfrekvensvejledning 2011, side 6 af 9

7 Kontrolplaner skal være dækkende Kontrolplanerne skal omfatte alle lovgivningsområder, der skal kontrolleres på den enkelte virksomhed. Kravet tager udgangspunkt i kontrolværdien om at komme hele vejen rundt. Kontrolplanerne indeholder en oversigt/idékatalog over de kontrolemner, der generelt er relevante under de enkelte lovgivningsområder. Kontrolplanerne skal sikre, at både de generelle og de særlige krav til kontrolplanlægning på slagterier og i engros kødvirksomheder efterleves. Kontrolplaner skal indeholde antal planlagte ordinære kontrolbesøg For virksomheden skal angives antal planlagte ordinære kontrolbesøg, jævnfør Planl. Ord. kontrolfrekvens/år i kontrolobjektregistret (KOR). Kontrolplaner skal indeholde oversigt over virksomhedens brancher For virksomheden skal angives hvilke brancher, virksomheden har fået tilknyttet ud fra virksomhedens aktiviteter. Kontrolplaner skal indeholde behovsvurdering Ud for de enkelte lovgivningsområder skal det angives, om kontrolbehovet er vurderet som normalt eller højere ud fra virksomhedens kontrolhistorik på lovgivningsområdet. Kontrolplaner skal indeholde kontrolfrekvenser pr lovgivningsområde Kontrolplaner skal indeholde en angivelse af, hvor mange gange de enkelte lovgivningsområder skal kontrolleres ved ordinære kontrolbesøg. Planerne skal desuden indeholde en angivelse af de lovgivningsområder, hvor der skal udføres anden kontrol og frekvensen for denne anden kontrol (for eksempel daglig eller ugentlig). Kontrolplaner skal indeholde daglig og ugentlig kontrol af USA- og Kina-krav For USA- og Kina-godkendte kødvirksomheder skal det fremgå, hvilke kontrolemner der indgår i den daglige eller ugentlige kontrol. Relevante kontrolemner skal markeres med et X eller lignende markering. Kontrolplaner skal indeholde oplysninger om kontrolemner For hvert lovgivningsområde vises de kontrolemner, der skønnes relevante for virksomheden ud fra dens tildelte hoved- og bibrancher. Visning af kontrolemnerne skal understøtte, at kontrollen bliver dækkende inden for hvert lovgivningsområde. Kontrolemnerne i kontrolplanerne vedrører udelukkende de aktiviteter, der er specifikt relateret til kødvirksomheder. Hvis virksomheden har aktiviteter, der ikke er omfattet af dette bilag, for eksempel vegetabilske produkter eller lignende, vil yderligere kontrolemner være relevante. Der er ikke krav om, at det dokumenteres, at kontrolplanene løbende ajourføres hverken for planlagte eller gennemførte kontrolbesøg på kontrolemneniveau. Gennemført kontrol dokumenteres på kontrolrapporten. Bilag 5, Kontrolfrekvensvejledning 2011, side 7 af 9

8 Kontrolplaner kan indeholde oplysninger om opfølgende kontrol Kontrolplanerne kan anvendes til løbende planlægning af, hvornår opfølgende kontrolbesøg skal udføres, og hvilke lovgivningsområder, der skal kontrolleres ved eventuelle opfølgende kontrolbesøg i kødvirksomheder, der får anmærkninger ved den ordinære kontrol. Kontrolplaner skal vedligeholdes I forbindelse med ændringer i virksomhedens aktiviteter skal det vurderes, om kontrolplanen for virksomheden skal ændres/opdateres. Desuden skal det regelmæssigt sikres, at kontrolplanen følges. Der er ingen formkrav for denne opfølgning eller dokumentation af opfølgning. Excel-projektmappe Der er udarbejdet en Excel-projektmappe, som indeholder materiale, der er relevant for kontrolplanlægningen. Projektmappen er opdelt i faneblade (regneark), som bl.a. indeholder: Vejledning med beskrivelse af hvordan Excel-projektmappen anvendes Kontrolplannr. og brancher som indeholder en oversigt over de forskellige brancher af kødvirksomheder, som er omfattet af kravet om kontrolplaner samt relevante lovgivningsområder og kontrolemner for brancherne. Regelafgrænsning som indeholder en afgrænsning af hvilke regler, der hører under hvert enkelt kontrolemne og links til de relevante regler. Ny virksomhed, hvor virksomheden identificeres og der vælges relevante brancher for at sikre, at relevante kontrolemner vises i kontrolplanen. Kontrolplan hvor der efter de trufne valg på fanen Ny virksomhed fremkommer en kontrolplan. På fanebladet Ny virksomhed kan det vælges at få vist 53 faneblade til daglig kontrolplanlægning (et faneblad pr uge). Disse ark er frivillige at få vist og anvende. Skabelon for kontrolplan Skabelonen til virksomhedens kontrolplan sikrer, at formkravene til kontrolplanen bliver overholdt. Den er opbygget med en vertikal inddeling i lovgivningsområder, som svarer til kontrolrapportens inddeling. Under hvert lovgivningsområde er vist de kontrolemner, der generelt skønnes relevante for den pågældende virksomhed. Der er desuden en horisontal inddeling med kolonner til registrering af vurdering af kontrolbehovet og kontrolfrekvensen pr. lovgivningsområde, planlagte ordinære kontrolbesøg, daglig/ugentlig/månedlig kontrol og mulighed for at indsætte opfølgende kontrolbesøg. Der er desuden mulighed for at vælge månedlig, ugentlig eller daglig planlægning af kontrollen. Disse muligheder er yderligere beskrevet i vejledningen i Excel-projektmappen og er frivillige at benytte. Bilag 5, Kontrolfrekvensvejledning 2011, side 8 af 9

9 Reaktionspligt trods kontrolplan Kontrolplanerne er et redskab til planlægning af kontrollen i kødvirksomheder. Det er dog vigtigt at understrege, at den tilsynsførende har pligt til at reagere på konstaterede overtrædelser, som er væsentlige for fødevaresikkerheden, uanset hvad formålet med tilstedeværelsen på en fødevarevirksomhed er og uanset hvilke emner, der i øvrigt måtte være fastlagt i kontrolplanen for virksomheden for det enkelte kontrolbesøg. Reaktionspligten gælder også ved tilstedeværelse i forbindelse med kontrol med slagtedyr før og efter slagtning, ved certifikatudstedelse og lignende. Vedligeholdelse af kontrolplaner Ajourføring af skabeloner til kontrolplaner, herunder oversigten over regler knyttet til de enkelte kontrolområder, foretages af Mørkhøj én gang årligt. Tilsynsmyndigheden har selv ansvaret for løbende at holde sig opdateret med ny lovgivning. Bilag 5, Kontrolfrekvensvejledning 2011, side 9 af 9

Kontrolplanlægning i kødvirksomheder

Kontrolplanlægning i kødvirksomheder Bilag 4 Kontrolplanlægning i kødvirksomheder Kapitel 1... 1 Formål og anvendelse... 1 Begreber og definitioner... 1 Kapitel 2... 3 Kontrolplanlægning... 3 Generelle krav til kontrolplanlægning... 3 Særlige

Læs mere

Retningslinjer for kontrolplanlægning på slagterier og kød engros, fødevareområdet

Retningslinjer for kontrolplanlægning på slagterier og kød engros, fødevareområdet Bilag 5 Retningslinjer for kontrolplanlægning på slagterier og kød engros, fødevareområdet - 2016 Kapitel 1... 1 Formål og anvendelse... 1 Begreber og definitioner... 1 Kapitel 2... 3 Kontrolplanlægning...

Læs mere

Kontrolfrekvensvejledning, fødevareområdet - 2016

Kontrolfrekvensvejledning, fødevareområdet - 2016 Kontrolfrekvensvejledning, fødevareområdet - 2016 (Vejledning om kontrolfrekvenser m.v. på fødevareområdet) 1 Indledning... 2 1.1 Formål og anvendelse... 2 1.2 Begreber og definitioner... 2 2 Kontrollen

Læs mere

Kontrolfrekvensvejledning 2011

Kontrolfrekvensvejledning 2011 Kontrolfrekvensvejledning 2011 (Vejledning om kontrolfrekvenser m.v. på fødevareområdet) Afsnit I... 2 Indledning... 2 Formål og anvendelse... 2 Fødevarekontrollen... 2 Risiko- og behovsorienteret basiskontrol...

Læs mere

Kontrolplanlægning på slagterier og kødvirksomheder 2007

Kontrolplanlægning på slagterier og kødvirksomheder 2007 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 255 Offentligt Kontrolplanlægning på slagterier og kødvirksomheder 2007 Formål med kontrolplanlægning 1 Bilag 3 For autoriserede kødvirksomheder

Læs mere

Kontrolfrekvensvejledning, fødevareområdet - 2015

Kontrolfrekvensvejledning, fødevareområdet - 2015 Kontrolfrekvensvejledning, fødevareområdet - 2015 (Vejledning om kontrolfrekvenser m.v. på fødevareområdet) 1 Indledning... 2 1.1 Formål og anvendelse... 2 1.2 Begreber og definitioner... 2 2 Kontrollen

Læs mere

Væsentlige ændringer i denne version: Detail med engrosvirksomhed er at betragte som engrosvirksomheder side 2

Væsentlige ændringer i denne version: Detail med engrosvirksomhed er at betragte som engrosvirksomheder side 2 1 Bilag 11b Den 3. februar 2010 J.nr: 2010-20-2301-00349 Vejledning om engrosrapporten og offentliggørelse Væsentlige ændringer i denne version: Detail med engrosvirksomhed er at betragte som engrosvirksomheder

Læs mere

Kontrolfrekvensvejledning for foderområdet

Kontrolfrekvensvejledning for foderområdet Kontrolfrekvensvejledning for foderområdet - 2017 (Vejledning om kontrolfrekvenser m.v. på foderområdet) 1 Indledning... 1 1.1 1.2 Formål og anvendelse... 1 Begreber og definitioner... 2 2 Kontrollen på

Læs mere

Fastsættelse af frekvens for audit for den enkelte engrosvirksomhed med behandling

Fastsættelse af frekvens for audit for den enkelte engrosvirksomhed med behandling Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 255 Offentligt 1 Fastsættelse af frekvens for audit for den enkelte engros med behandling 2007 Bilag 2 1. Indledning Regionerne skal foretage

Læs mere

KOM GODT I GANG MED EPOS MANAGEMENT TIL EPOS LØN

KOM GODT I GANG MED EPOS MANAGEMENT TIL EPOS LØN KOM GODT I GANG MED EPOS MANAGEMENT TIL EPOS LØN BRUGERMANUAL FOR ADMINISTRATORER VERSIONSNR. 1.0 DECEMBER 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Opbygning af Epos Management... 4 2.1 Normering...

Læs mere

Vejledning om detailrapporten og offentliggørelse

Vejledning om detailrapporten og offentliggørelse Bilag 11a J.nr.: 2010-20-2301-00349 Vejledning om detailrapporten og offentliggørelse NK=====fåÇäÉÇåáåÖKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKP

Læs mere

Bekendtgørelse om foderstofkontrol og certificerede kvalitetsstyringssystemer

Bekendtgørelse om foderstofkontrol og certificerede kvalitetsstyringssystemer BEK nr 1527 af 09/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevareministeriet, Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-34-31-00268 Senere

Læs mere

Vejledning om dokumentation af kontrol på fødevaredetailvirksomheder. 1. Indledning... 3

Vejledning om dokumentation af kontrol på fødevaredetailvirksomheder. 1. Indledning... 3 Vejledning om dokumentation af kontrol på fødevaredetailvirksomheder Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Om bilag 11 a og begrebet dokumentation 3 2. Offentliggørelsesdato, opgavetype og dokumentationsform...

Læs mere

V e j l e d n i n g. Egenkontrol på fiskefartøjer Branchekoden

V e j l e d n i n g. Egenkontrol på fiskefartøjer Branchekoden V e j l e d n i n g Egenkontrol på fiskefartøjer Branchekoden Indholdsfortegnelse Gældende program - del 1 1. Egenkontrol for rejekoger 2. Egenkontrol for frysefartøjer Vejledende program - del 2 1. Egenkontrol

Læs mere

Danske Slagtemestre anfører, at man fornemmer, at kontrollen er forskellig regionerne imellem og, at de enkelte regioner har forskellige kæpheste.

Danske Slagtemestre anfører, at man fornemmer, at kontrollen er forskellig regionerne imellem og, at de enkelte regioner har forskellige kæpheste. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Svar på Spørgsmål 298 Offentligt Danske Slagtermestres Landsforening Poppelvej 83 Postbox 709 5230 Odense M. MINISTEREN J.nr.: 354 Den Kære Lars

Læs mere

Vejledning om kontrol med virksomheder, der eksporterer fødevarer til tredjelande (eksportkontrolvejledningen)

Vejledning om kontrol med virksomheder, der eksporterer fødevarer til tredjelande (eksportkontrolvejledningen) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen INTERNATIONAL HANDEL Vejledning om kontrol med virksomheder, der eksporterer fødevarer til tredjelande (eksportkontrolvejledningen) 1. april

Læs mere

Kontrollen med kosttilskud og fødevarer til særlig ernæring

Kontrollen med kosttilskud og fødevarer til særlig ernæring Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 42 Offentligt Kontrollen med kosttilskud og fødevarer til særlig ernæring Revisionsenheden Anne-Marie Esmann Cebina Hansen

Læs mere

Om elite-smiley og offentliggørelse

Om elite-smiley og offentliggørelse Om elite-smiley og offentliggørelse Hvem kan blive elite-virksomhed og hvordan? Folderen svarer på de vigtigste spørgsmål om dette og om hvor kontrolrapporterne skal hænges op i detail- og engrosvirksomheder

Læs mere

SLS-kasserer. - En vejledning til kassererarbejdet i din lokalbestyrelse

SLS-kasserer. - En vejledning til kassererarbejdet i din lokalbestyrelse SLS-kasserer - En vejledning til kassererarbejdet i din lokalbestyrelse Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Kassereropgaver i SLS-lokalbestyrelsen... 2 Årsregnskab... 2 Ansøgning om støtte til lokalbestyrelsens

Læs mere

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender 2. maj 2007 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGET. Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0090 Bilag 2 Offentligt

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender 2. maj 2007 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGET. Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0090 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0090 Bilag 2 Offentligt Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender 2. maj 2007 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGET Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning om ændring

Læs mere

Fødevarekontrollen hvem er vi? Samarbejde og hvad bringer fremtiden? Fødevarestyrelsen

Fødevarekontrollen hvem er vi? Samarbejde og hvad bringer fremtiden? Fødevarestyrelsen Fødevarekontrollen hvem er vi? Samarbejde og hvad bringer fremtiden? Fødevarestyrelsen Fødevarestyrelsen Fuldmægtig Per Rathmann Hansen Mejeriingeniør Kontoret for kontrolstyring 2. Kontor Ny kontrolstrategi

Læs mere

Bruger Dokumentation Præsentation af Naturdata pa DAI.

Bruger Dokumentation Præsentation af Naturdata pa DAI. Bruger Dokumentation Præsentation af Naturdata pa DAI. Introduktion Objekter på naturområdet omfatter bl.a. registrering af beskyttede naturtyper og naturobjekter (f.eks. 3 registreringer jf. Naturbeskyttelsesloven,

Læs mere

V I S M A S O F T W A R E A

V I S M A S O F T W A R E A Vejledning og kommentarer til opdatering Udgave: ServiceSuite 4 Version: 4.3.5. Frigivelse: 1. juni 2013 Nyhederne i ServiceSuite 4.3.5. Nyhederne indeholder nye forbedringer i ServiceSuite. Varer i Favoritgrupper

Læs mere

Workshop om Arbejdsmiljøledelse og ulykkesforebyggelse

Workshop om Arbejdsmiljøledelse og ulykkesforebyggelse Workshop om Arbejdsmiljøledelse og ulykkesforebyggelse Pædagogisk vejledning til workshopledere Introduktion Arbejdsmiljøledelse og ulykkesforebyggelse er materiale til et workshopforløb, der er videreudviklet

Læs mere

Side 234 af 282. Sti: Økonomistyring\Finans\Periodiske aktiviteter\afstemning\ Eksporter til rapportering

Side 234 af 282. Sti: Økonomistyring\Finans\Periodiske aktiviteter\afstemning\ Eksporter til rapportering Side 233 af 282 Knappen Linje; 1. Dimensioner; Her ser du finanspostens dimensioner. 2. Udlignede poster; Her ser du de poster, der er udlignede med finansposten. Side 234 af 282 Eksport af data til rapportering

Læs mere

KVIK-GUIDE: Sådan tjekker du din indberetning

KVIK-GUIDE: Sådan tjekker du din indberetning KVIK-GUIDE: Sådan tjekker du din indberetning Indberetning.da.dk samler al information vedrørende indberetning til DA Statistik for virksomheder, der er medlem af en arbejdsgiverorganisation i DA. For

Læs mere

KUNDEVEJLEDNING APRIL 2014

KUNDEVEJLEDNING APRIL 2014 EPOS PORTAL KALENDER KUNDEVEJLEDNING APRIL 2014 Indholdsfortegnelse 1 Kalenderen i Epos Portal... 2 2 Oprettelse af en kalender... 2 2.1 Autoopdatér... 3 2.2 Udvid... 4 2.3 Indlæsning af kalenderdage...

Læs mere

ELEVPLANER INFORMATION OG INSPIRATION

ELEVPLANER INFORMATION OG INSPIRATION ELEVPLANER INFORMATION OG INSPIRATION Århus Kommune Børn og Unge ELEVPLANENS FORMÅL OG INDHOLD Skoleåret 2006/2007 er et læreår for arbejdet med elevplaner, hvor skolen skal arbejde med at finde en model

Læs mere

Notat om sanktionering på USA/Kina godkendte kødvirksomheder med daglige eller ugentlige tilsyn

Notat om sanktionering på USA/Kina godkendte kødvirksomheder med daglige eller ugentlige tilsyn Træder i kraft d. 17. maj 2013 17. maj 2013 J.nr.: 2009-20-35-00138/HELG Notat om sanktionering på USA/Kina godkendte kødvirksomheder med daglige eller ugentlige tilsyn 1. Indledning Dette notat vedrører

Læs mere

INSPEKTION AF LÆGEMIDLER I HÅNDKØB I DETAILHANDLEN

INSPEKTION AF LÆGEMIDLER I HÅNDKØB I DETAILHANDLEN MARTS 2015 INSPEKTION AF LÆGEMIDLER I HÅNDKØB I DETAILHANDLEN Årsrapport 2014 INSPEKTION AF LÆGEMIDLER I HÅNDKØB I DETAILHANDLEN Årsrapport 2014 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere teksten i publikationen,

Læs mere

Bekendtgørelse om fødevarekontrol og offentliggørelse af kontrolresultater

Bekendtgørelse om fødevarekontrol og offentliggørelse af kontrolresultater Bekendtgørelse om fødevarekontrol og offentliggørelse af kontrolresultater I medfør af 50, 56 og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 467 af 15. maj 2014, 1 a i lov om frø, kartofler

Læs mere

Få hindringer på de nære eksportmarkeder

Få hindringer på de nære eksportmarkeder ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Juni 215 Få hindringer på de nære eksportmarkeder Danske virksomheder oplever få hindringer ved salg til nærmarkederne, mens salg til udviklingslande og emerging markets uden

Læs mere

Kontrolvejledningens bilag - samlet oversigt

Kontrolvejledningens bilag - samlet oversigt Kontrolvejledningens bilag - samlet oversigt Bilag 1: Vejledning om audit - God praksis ved forberedelse og gennemførelse af audit i fødevarevirksomheder Bilag 2: Fødevareregionernes kontrol i forbindelse

Læs mere

Denne publika ion er udarbejdet af Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K Telefon 33 92 52 00 digst@digst dk

Denne publika ion er udarbejdet af Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K Telefon 33 92 52 00 digst@digst dk Denne publika ion er udarbejdet af Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K Telefon 33 92 52 00 digst@digst dk Design: Bgraphic Foto: Colourbox Elektronisk publikation: ISBN:

Læs mere

Vejledning: Anvendelse af kuber på SLS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger

Vejledning: Anvendelse af kuber på SLS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger Vejledning: Anvendelse af kuber på SLS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger April 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 3 1.1 Metode til anvendelse af kuber med

Læs mere

Denne vejledning beskriver integration mellem miljø- og byggesagssystemet GeoEnviron (GE) og ESDH-systemet edoc, der er udviklet af Fujitsu.

Denne vejledning beskriver integration mellem miljø- og byggesagssystemet GeoEnviron (GE) og ESDH-systemet edoc, der er udviklet af Fujitsu. Integration mellem edoc og GeoEnviron Denne vejledning beskriver integration mellem miljø- og byggesagssystemet GeoEnviron (GE) og ESDH-systemet edoc, der er udviklet af Fujitsu. 1. Målsætning Miljø- og

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Socialpædagogernes Landsforbund Brolæggerstræde 9 1211 København K Tlf.: +45 7248 6000. Email: sl@sl.dk

BRUGERVEJLEDNING. Socialpædagogernes Landsforbund Brolæggerstræde 9 1211 København K Tlf.: +45 7248 6000. Email: sl@sl.dk SOCIALPÆDAGOGERNES LOKALLØNSBEREGNER ET VÆRKTØJ TIL TILLIDSREPRÆSENTANTER OG LEDERE BRUGERVEJLEDNING Socialpædagogernes Landsforbund Brolæggerstræde 9 1211 København K Tlf.: +45 7248 6000 Email: sl@sl.dk

Læs mere

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 medlemmer er til stede, heraf formanden eller næstformanden.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 medlemmer er til stede, heraf formanden eller næstformanden. DANSK RIDE FORBUND BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN 1 Datoer for bestyrelsesmøder fastsættes normalt 1 gang årligt for det kommende år, og derfor med min. 14 dages varsel. Når særlige forhold kræver hurtig

Læs mere

Forsøget med kædekontrol

Forsøget med kædekontrol Forsøget med kædekontrol Slutrapport d. 1/9 2015 Indholdsfortegnelse 1. Læsevejledning... 1 2. Sammendrag... 2 2.1 Overblik over forsøget... 3 2.2 Forsøgets konklusioner... 4 3. Forsøgets organisering...

Læs mere

Dette dokument beskriver den nye grænseflade med udgangspunkt i den nye MS Dynamics NAV 5.0 SP1 klient.

Dette dokument beskriver den nye grænseflade med udgangspunkt i den nye MS Dynamics NAV 5.0 SP1 klient. Side 1 af 18 Navision Stat 5.0 ØKO/CPS 24.08.2008 Den nye grænseflade Dette dokument beskriver den nye grænseflade med udgangspunkt i den nye MS Dynamics NAV 5.0 SP1 klient. Overblik Introduktion Følgende

Læs mere

Fælles afrapportering på det Nordiske tilsynsprojekt vedrørende Nøglehulsmærket Indholdsfortegnelse

Fælles afrapportering på det Nordiske tilsynsprojekt vedrørende Nøglehulsmærket Indholdsfortegnelse Fælles afrapportering på det Nordiske tilsynsprojekt vedrørende Nøglehulsmærket Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 2 2 Formål og målsætninger... 2 2.1 Konkret... 2 2.1.1 Kundskab om efterlevelse af Nøglehulsreglerne...

Læs mere

Handleplan for elever, hvor der er iværksat særlige indsatser eller støtte

Handleplan for elever, hvor der er iværksat særlige indsatser eller støtte Handleplan for elever, hvor der er iværksat særlige er eller støtte NOTAT 19. september 2013 I forbindelse med arbejdet med inklusion i Frederikssund kommunes skoler, er det besluttet at der på alle kommunens

Læs mere

FINANSIELLE FUNKTIONER I EXCEL

FINANSIELLE FUNKTIONER I EXCEL FINANSIELLE FUNKTIONER I EXCEL L A P P E N D I X I lærebogens kapitel 30 har vi gennemgået, hvordan man kan afgøre, om en investering er rentabel. Til dette formål har vi anvendt kapitalværdimetoden og

Læs mere

Kontrolvejledningens bilag - samlet oversigt

Kontrolvejledningens bilag - samlet oversigt Kontrolvejledningens bilag - samlet oversigt Bilag 1: Vejledning om audit - God praksis ved forberedelse og gennemførelse af audit i fødevarevirksomheder Bilag 2: Vejledning om kontrol i forbindelse med

Læs mere

Indberetning af VVM-redegørelse med tilhørende ramme

Indberetning af VVM-redegørelse med tilhørende ramme Indberetning af VVM-redegørelse med tilhørende ramme For at tilføje en ny VVM-redegørelse til en eksisterende kommuneplan, så start med at markere kladde, forslag og vedtaget som status, samt at markere

Læs mere

Tilsynsfrekvensvejledninger for 2003, 2004 og 2005

Tilsynsfrekvensvejledninger for 2003, 2004 og 2005 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - O Tilsynsfrekvensvejledninger for 2003, 2004 og 2005 Vejledning om tilsynsfrekvenser i fødevarevirksomheder m.v. (2003) (til fødevareregionerne)

Læs mere

Vejledning til CVRselvbetjeningsløsning

Vejledning til CVRselvbetjeningsløsning Vejledning til CVRselvbetjeningsløsning 1. Indledning 2. Abonnement og enkeltudtræk 2.1 Valg af udtrækstype 2.2 Indhold af dit udtræk 2.3 Filtre - Filtrering af dit udtræk 2.3.1 Anvend filtrene på 2.3.2

Læs mere

Forslag til ændring af kommunale fokusområder i kvalitetsrapporten

Forslag til ændring af kommunale fokusområder i kvalitetsrapporten Notat Vedrørende: Forslag til ændring af kommunale fokusområder i kvalitetsrapporten Sagsnavn: Ændring af kommunale fokusområder i kvalitetsrapporten Sagsnummer: 17.01.10-P00-1-16 Skrevet af: Louise Bisgaard

Læs mere

V e j l e d n i n g. Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden

V e j l e d n i n g. Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden V e j l e d n i n g Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden Indholdsfortegnelse Særskilt hæfte - del 1 Introduktion til egenkontrol Ordliste og definitioner Gældende program - del 2 Egenkontrol

Læs mere

Vejledning om dybe links i Digital Post. Februar 2016

Vejledning om dybe links i Digital Post. Februar 2016 Vejledning om dybe links i Digital Post Februar 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du vil indsætte et link til myndighedens postkasse i Digital Post som kontaktoplysning

Læs mere

Vejledning om audit God praksis ved forberedelse og gennemførelse af audit i fødevarevirksomheder

Vejledning om audit God praksis ved forberedelse og gennemførelse af audit i fødevarevirksomheder Vejledning om audit God praksis ved forberedelse og gennemførelse af audit i fødevarevirksomheder Indholdsfortegnelse Indledning...2 1. Forberedelse af audit...3 1.2 Virksomhedens historik... 4 1.3 Spørgsmål

Læs mere

Søfartsstyrelsens audit af godkendte virksomheder

Søfartsstyrelsens audit af godkendte virksomheder Søfartsstyrelsens audit af godkendte virksomheder Formål Formålet med audit er at vurdere, om virksomheden udfører det specificerede arbejde i overensstemmelse med Søfartsstyrelsens retningslinjer, herunder

Læs mere

Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats. Veje til job. en arbejdsmarkeds indsats med mening

Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats. Veje til job. en arbejdsmarkeds indsats med mening Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats Veje til job en arbejdsmarkeds indsats med mening Februar 2014 Titel: Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats Veje

Læs mere

Velkommen til visuel demo på SOSWEB

Velkommen til visuel demo på SOSWEB Velkommen til visuel demo på SOSWEB SOSWEB er en web- baseret totalløsning til styring af alle de aktiviteter, som nutidens virksomheder skal håndtere indenfor miljø- og sikkerhed. Både når det gælder

Læs mere

Introduktion til Standardprogrammet for sociale tilbud

Introduktion til Standardprogrammet for sociale tilbud 1 Introduktion til Standardprogrammet for sociale tilbud I dette hæfte forefindes standarder til brug for arbejdet på de sociale tilbud. Standardprogrammet er en del af, som også tæller De Sociale Indikatorprogrammer

Læs mere

Inspektion af lægemidler i håndkøb i detailhandlen

Inspektion af lægemidler i håndkøb i detailhandlen låst MARTS 2016 Inspektion af lægemidler i håndkøb i detailhandlen Årsrapport 2015 Lægemiddelstyrelsen, 2016 Du kan frit referere teksten i publikationen, hvis du tydeligt gør opmærksom på, at teksten

Læs mere

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Brugervejledning SharePoint abonnementer. Version: 1.3 Seneste opdatering: 9.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Brugervejledning SharePoint abonnementer. Version: 1.3 Seneste opdatering: 9. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Brugervejledning SharePoint abonnementer Version: 1.3 Seneste opdatering: 9. oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 OM BRUGERVEJLEDNINGEN 3 2 AUTORISATION 4 3 ADGANG

Læs mere

Manualen beskriver brugen af SecureAware version 4.8.0 og senere versioner Dokument opdateret: June 2015

Manualen beskriver brugen af SecureAware version 4.8.0 og senere versioner Dokument opdateret: June 2015 SecureAware Quiz Manualen beskriver brugen af SecureAware version 4.8.0 og senere versioner Dokument opdateret: June 2015 Om dette dokument Dette dokument beskriver brugen af quizmodulet i SecureAware.

Læs mere

Indhold. Vejledning til import af regneark til Outlook 2010

Indhold. Vejledning til import af regneark til Outlook 2010 Indhold Moderniseringsstyrelsens regneark med lønkørslerne hentes... 2 Trinvis indlæsning af regneark i Outlook 2010... 2 Aktiver importfunktion... 2 Udpeg Excel-ark... 4 Importér aftaler... 6 Afslutning...

Læs mere

Informationssikkerhedspolitik for Region Midtjylland

Informationssikkerhedspolitik for Region Midtjylland Regionshuset Viborg Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Informationssikkerhedspolitik for Region Midtjylland 1. Indledning Denne informationssikkerhedspolitik

Læs mere

Audit rapport HJØRRING KOMMUNE MILJØ- & NATURKONTORET 1239836 INI 738381. Afdelingsadresser. Andre dokumenter. Auditorer.

Audit rapport HJØRRING KOMMUNE MILJØ- & NATURKONTORET 1239836 INI 738381. Afdelingsadresser. Andre dokumenter. Auditorer. Jørgen Fibigersgade 20, 9850 Hirtshals Afdelingsadresser Besøg udført i h.t. (standard navn) Kvalitetsstyringsloven 506 af 07.06.2006 Behrndt, Klaus (Lead auditor) Auditorer Andre dokumenter Gyldighedsområde

Læs mere

WebGT 3.0 - Graveansøgning. Brugervejledning. 25. september 2012. Udgave 1.0

WebGT 3.0 - Graveansøgning. Brugervejledning. 25. september 2012. Udgave 1.0 WebGT 3.0 - Graveansøgning Brugervejledning 25. september 2012 Udgave 1.0 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 1.1 OPRETTELSE SOM BRUGER... 3 1.2 NOTIFICERINGSMAILS... 4 2 OPBYGNING OG SAGSGANG... 5 2.1

Læs mere

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang)

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 108 Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Godkendt i Socialudvalget

Læs mere

3456.78 123456 MANUAL TIL. Vvskatalogets alogets administrationssystem

3456.78 123456 MANUAL TIL. Vvskatalogets alogets administrationssystem 3456.78 123456 MANUAL TIL Vvskatalogets alogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du nemt i gang Side 5 Find frem til en vare Hierarkisøgning Side 6 Avanceret søgning

Læs mere

Indsats og resultater som følge af Lejre Kommunes kvalitetsstyringssystem indenfor sagsbehandling på natur- og miljøområdet

Indsats og resultater som følge af Lejre Kommunes kvalitetsstyringssystem indenfor sagsbehandling på natur- og miljøområdet REDEGØRELSE Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Anne-Marie Geert Kristensen Natur og Miljø D 46464952 E ankr@lejre.dk Dato: 17-01-2012 Indsats og resultater

Læs mere

Embedslægeinstitutionens tilsynsbesøg på bostederne i Frederiksberg Kommune.

Embedslægeinstitutionens tilsynsbesøg på bostederne i Frederiksberg Kommune. Årsrapport 2006 Embedslægeinstitutionens tilsynsbesøg på bostederne i Frederiksberg Kommune. I år 2006 indgik Frederiksberg kommune og Embedslægeinstitutionen kontrakt om at føre tilsyn på bostederne for

Læs mere

Økologikontrollen udføres af Fødevarestyrelsens kontrolafdelinger.

Økologikontrollen udføres af Fødevarestyrelsens kontrolafdelinger. Fødevarestyrelsen 30. juli 2015 J.nr.: 2015-29-712-09675 Økologikontrollen i år 2014 Denne rapport beskriver resultaterne af økologikontrollen udført i Danmark i 2014 i henhold til EU s økologiforordning

Læs mere

Brugermanual til Ventelistelukning. www.ventelistelukning.dk

Brugermanual til Ventelistelukning. www.ventelistelukning.dk Brugermanual til Ventelistelukning www.ventelistelukning.dk Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

BRUGERMANUAL. Ruteplanlægning i RUT. Røde Korsindsamlingen 8. MARTS 2012. RødeKors.dk

BRUGERMANUAL. Ruteplanlægning i RUT. Røde Korsindsamlingen 8. MARTS 2012. RødeKors.dk BRUGERMANUAL 8. MARTS 2012 Ruteplanlægning i RUT Røde Korsindsamlingen RødeKors.dk INDHOLD 1 Introduktion til RUT... 3 2 Sådan finder du og logger på RUT... 4 3 Et par tips... 4 4 Planlægning af ruter...

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2015

Tilfredshedsundersøgelse 2015 Spørgsmål 6 Tilfredshedsundersøgelse 25 I tabellen vises gennemsnittet af besvarelserne. Parenteserne viser sidste års resultat. = Laveste tilfredshed = Højeste tilfredshed ØVRIGE BRUGERE SUPERBRUGE RE

Læs mere

Magnus:Revision. Nyheder og vejledning til version 2012.1

Magnus:Revision. Nyheder og vejledning til version 2012.1 Magnus:Revision Nyheder og vejledning til version 2012.1 Indledning - Magnus:Revision 3 Nyheder og vejledning til version 2012.1 5 Eksisterende brugere 5 Information vedrørende tidligere versioner af programmet

Læs mere

DOF GUIDE TIL STRATEGISK FUNDRAISING. Udarbejdet af TILSKUDSBASEN.DK

DOF GUIDE TIL STRATEGISK FUNDRAISING. Udarbejdet af TILSKUDSBASEN.DK DOF GUIDE TIL STRATEGISK FUNDRAISING Udarbejdet af TILSKUDSBASEN.DK 2014 STRATEGISK FUNDRAISING Strategisk fundraising bør være en integreret del af foreningens daglige kultur. Den strategiske fundraising

Læs mere

Der er ikke tale om regler og krav, men om inspirationsmateriale, som I kan tilpasse efter behov.

Der er ikke tale om regler og krav, men om inspirationsmateriale, som I kan tilpasse efter behov. Intern Budgettering Koncept for intern budgettering skal understøtte jeres budgetlægning og opfølgning. Det indeholder materiale om budgetprocesser, den interne kontoplan, ledelsesinformation og systemunderstøttelse.

Læs mere

Rammer for tilsyn med dagtilbud i Aabenraa Kommune

Rammer for tilsyn med dagtilbud i Aabenraa Kommune Rammer for tilsyn med dagtilbud i Aabenraa Kommune jf. 5 i dagtilbudsloven - Kommunale, selvejende og private institutioner, dagplejen og private pasningsordninger Gældende fra oktober 2015 Godkendt af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fødevarer, lov om hold af dyr og lov om biavl

Forslag. Lov om ændring af lov om fødevarer, lov om hold af dyr og lov om biavl Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 5 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om fødevarer, lov om hold af dyr og lov om biavl (Fødevarekontrol, sanktionsmuligheder, klagesagsbehandling,

Læs mere

Mere undervisning i dansk og matematik

Mere undervisning i dansk og matematik Mere undervisning i dansk og matematik Almindelige bemærkninger til lovforslaget der vedrører mere undervisning i dansk og matematik: 2.1.1. Mere undervisning i fagene Minimumstimetallet for undervisningstimerne

Læs mere

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af 21.2.2011. om rapportering af kontrol vedrørende transport af farligt gods ad vej

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af 21.2.2011. om rapportering af kontrol vedrørende transport af farligt gods ad vej DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.2.2011 K(2011) 909 endelig KOMMISSIONENS HENSTILLING af 21.2.2011 om rapportering af kontrol vedrørende transport af farligt gods ad vej DA DA KOMMISSIONENS

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7-2

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7-2 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7-2 Maj 2011 Opdateret januar 2016 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse,

Læs mere

Kvalitetsstrategi for fødevarekontrollen

Kvalitetsstrategi for fødevarekontrollen Fødevarestyrelsen 1. marts 2009 1 J. nr. 2009-20-21-01715 Kvalitetsstrategi for fødevarekontrollen... 1 Kvalitetssikringsmodellen...2 Kontrolværdier...3 Kompetenceudvikling...4 Kvalitetssupervision...5

Læs mere

04-05-2015. Til Økonomiforvaltningen. Sagsnr. 2015-0002378. Dokumentnr. 2015-0002378-1

04-05-2015. Til Økonomiforvaltningen. Sagsnr. 2015-0002378. Dokumentnr. 2015-0002378-1 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for administration NOTAT Til Økonomiforvaltningen Status på fokuspunkterne for forvaltningens arbejde for bedre sagsbehandling mv. Baggrund Sundheds-

Læs mere

Forebyg arbejdsulykker!

Forebyg arbejdsulykker! Forebyg arbejdsulykker! INDLEDNING Arbejdsulykker kan medføre alvorlige konsekvenser som sygefravær, tab af erhvervsevne, varige mén og tab af livskvalitet for dem, ulykken rammer. Heldigvis er antallet

Læs mere

RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042. Redegørelse om sanktionsniveauet for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne

RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042. Redegørelse om sanktionsniveauet for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042 Redegørelse om sanktionsniveauet for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne 1. Indledning Ved lov nr. 557 af 24. juni 2005 om ændring

Læs mere

God Løsladelse. Infopakke september 2011 3. udgave

God Løsladelse. Infopakke september 2011 3. udgave God Løsladelse Infopakke september 2011 3. udgave www.kriminalforsorgen.dk Læs i infopakken: Velkommen til infopakke og nyheder om God Løsladelse Samarbejdsaftaler mellem Kriminalforsorgen og kommunerne

Læs mere

Undervisning i fagene

Undervisning i fagene Undervisning i fagene Almindelige bemærkninger til lovændringer der vedrører undervisning i fagene 2.1.1. Mere undervisning i fagene Minimumstimetallet for undervisningstimerne for 1.-9. klassetrin foreslås

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn den 19. august 2014 på Åbakken I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af:

Uanmeldt plejehjemstilsyn den 19. august 2014 på Åbakken I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Uanmeldt plejehjemstilsyn den 19. august 2014 på Åbakken I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Beboerne Synspunkter fra deltagerne 1) Boligforhold Lejligheden er vidunderlig.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens behandling af fortrolige oplysninger om personer og virksomheder. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens behandling af fortrolige oplysninger om personer og virksomheder. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens behandling af fortrolige oplysninger om personer og virksomheder Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Du får samme overblik ved at klikke på Mine opgaver oppe i højre hjørne:

Du får samme overblik ved at klikke på Mine opgaver oppe i højre hjørne: KIGO Bruger KIGO-instruks til brugere i kommunerne Læsevejledning Denne KIGO-instruks er til dig som bruger. Instruksen vil ved hjælp af skærmbilleder gennemgå de funktioner, du som KIGO Bruger kommer

Læs mere

Reflekterende gennemgang af skriftligt materiale: Formålet er at kontrollere om dokumentationen har en professionel og faglig tilgang

Reflekterende gennemgang af skriftligt materiale: Formålet er at kontrollere om dokumentationen har en professionel og faglig tilgang Tilsyn Anmeldt den. 6. marts 2013 Rehabiliteringscenteret Brændgårdsvej 20 B 7400 Herning Leder: Kirsten Svendsen Tilbuddets navn og adresse Tilbuddets målgruppe Tilbuddets leder Tilsynsførende Dato for

Læs mere

Tidlig indsats i forhold til børn, unge og familier med behov for særlig støtte

Tidlig indsats i forhold til børn, unge og familier med behov for særlig støtte Overordnet målsætning Alle medarbejdere i Furesø Kommune er forpligtet til at gøre en indsats overfor børn og unge, der viser tegn på behov for særlig støtte. Det forebyggende arbejde og en tidlig identificering

Læs mere

Kontrolinstruks for audit af landbrug efter foderhygiejneforordningen

Kontrolinstruks for audit af landbrug efter foderhygiejneforordningen Kontrolinstruks for audit af landbrug efter foderhygiejneforordningen 2009 Gældende fra 17. februar 2009, Sagsnr. 08-2721-000001 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Kolofon

Læs mere

Pralemappen.dk Din online portfolio Brugerhåndbog til undervisere support@pralemappen.dk Brugerhåndbog til undervisere

Pralemappen.dk Din online portfolio Brugerhåndbog til undervisere support@pralemappen.dk Brugerhåndbog til undervisere www.pralemappen.dk v4 side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Velkommen til pralemappen.dk 1.1 Introduktion...side 3 1.2 Grundlæggende funktioner...side 3 1.3 Indstillinger der gælder hele skolen...side 4 1.4

Læs mere

Om dette dokument: Dette dokument er et sammendrag med de centrale forhold i Holbæk Kommunes strategi for brugerundersøgelser.

Om dette dokument: Dette dokument er et sammendrag med de centrale forhold i Holbæk Kommunes strategi for brugerundersøgelser. Om dette dokument: Dette dokument er et sammendrag med de centrale forhold i Holbæk Kommunes strategi for brugerundersøgelser. Hele strategien kan findes på Holbæk Kommunes intranet. 1 Brugerundersøgelser

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Standardprogram - Trin for trin

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Standardprogram - Trin for trin Standardprogram - Trin for trin Standardprogrammet: Denne folder henvender sig til regionale og kommunale, sociale tilbud, der påbegynder arbejdet med standarder i Dansk kvalitetsmodel på det sociale område.

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Brugeradministratorer

Netprøver.dk. Brugervejledning til Brugeradministratorer Netprøver.dk Brugervejledning til Brugeradministratorer 8. marts 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Login... 4 3 Brugeradministration... 5 3.1 Tilføj bruger... 7 3.2 Tilføj mange brugere... 8 4 På prøvedagen:

Læs mere

Sammenfattende notat: Input fra den afholdte temadag om voksenudredningsmetoden (VUM)

Sammenfattende notat: Input fra den afholdte temadag om voksenudredningsmetoden (VUM) Sekretariat for rammeaftaler, august 2014 Sammenfattende notat: Input fra den afholdte temadag om voksenudredningsmetoden (VUM) Resumé: På baggrund af temadagens drøftelser og kommunernes besvarelse af

Læs mere

Side 1 af 16. Vedligehold decentrale stamdata i SKS

Side 1 af 16. Vedligehold decentrale stamdata i SKS Side 1 af 16 Vedligehold decentrale stamdata i SKS Indholdsfortegnelse Side 2 af 16 1. Indledning... 3 2. Generelt om stamdata i SKS og vedligeholdelse af disse... 3 2.1. CENTRALE STAMDATA... 4 2.2. DECENTRALE

Læs mere

BBR-Kommune. Generelt

BBR-Kommune. Generelt BBR-Kommune Generelt Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Generelt om BBR-Kommune... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Anvendelse... 4 1.4. Adgang... 4 1.5. Synkronisering mellem BBR-Kommune

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune. Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00

Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune. Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Gødvad Plejecenter.

Læs mere

SMK menuen 8.1 8. SMK STATISTISK MÅLERKONTROL

SMK menuen 8.1 8. SMK STATISTISK MÅLERKONTROL SMK menuen 8.1 8. SMK STATISTISK MÅLERKONTROL Rambøll SMK administrerer kravene til kontrol af vandmålere i drift. Fra d. 1. februar år 2000 skal vandværkets forbrugsmålere inddeles i partier med ensartede

Læs mere

1.9.2006 J.nr.: 2006-20-23-01754/Plantedirektoratet/Fødevarestyrelsen 2. kontor og 4. kontor

1.9.2006 J.nr.: 2006-20-23-01754/Plantedirektoratet/Fødevarestyrelsen 2. kontor og 4. kontor NOTAT KONTOR FOR KONTROLSTYRING 1.9.2006 J.nr.: 2006-20-23-01754/Plantedirektoratet/Fødevarestyrelsen 2. kontor og 4. kontor Vejledning om kontrol af bi- og restprodukter fra fødevareproduktion, der anvendes

Læs mere