HR-Test. fra Hogrefe Psykologisk Forlag. ttering Teambuilding Stresshåndtering Udvikling Rekruttering Teambuilding Stresshåndter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HR-Test. fra Hogrefe Psykologisk Forlag. ttering Teambuilding Stresshåndtering Udvikling Rekruttering Teambuilding Stresshåndter"

Transkript

1 HR-Test fra Hogrefe Psykologisk Forlag ttering Teambuilding Stresshåndtering Udvikling Rekruttering Teambuilding Stresshåndter

2 Varenr KØBENHAVN GÖTTINGEN BERN WIEN PARIS OXFORD PRAG TORONTO CAMBRIDGE, MA AMSTERDAM STOCKHOLM BIP Vurdering af personlighedstræk NEO PI-3 Vurdering af personlighedstræk Business Inventory of Personality Rüdiger Hossiep og Michael Paschen NEO Personality Inventory-3 Paul T. Costa jr. og Robert R. McCrae BIP er særligt udviklet til vurdering af personlighed i forbindelse med rekruttering, medarbejderudvikling og karriererådgivning. BIP fokuserer specifikt på testpersonens personlighed i erhvervsmæssige sammenhænge. Derved opnås en høj grad af præcision i vurderingen af arbejdsrelaterede holdninger og adfærd, hvilket smidiggør den efterfølgende dialog om testresultatet. Mulighederne for at sikre succesfuld rekruttering og udvikling øges på denne måde inden for organisationen. BIP består af 220 spørgsmål. Den tager minutter at gennemføre. Spørgsmålene er fordelt på 14 skalaer samt en validitetsskala. Testen måler velkendte og letforståelige begreber. Indholdsskalaerne er delt op i fire overordnede domæner: Fremdrift Normerne er baseret på 623 erhvervsaktive danskere med videregående uddannelser i alderen 21 til 63 år. Testen er ikke kulturelt betinget og kan derfor bruges i mange forskellige sammenhænge og på tværs af landegrænser inden for en organisation. Testen findes på en række sprog blandt andre dansk, tysk og engelsk. BIP administreres og scores over internettet. Systemet danner en kort rapport baseret på testpersonens resultat i forhold til den valgte norm. Rapporten må udleveres til kandidaten. Med NEO-PI-3 får du et klart billede af, hvem der sidder over for dig. Kan personen bedst lide at arbejde alene, eller får vedkommende sin energi fra teamwork? Er personen detaljeorienteret eller den, der kommer med de store idéer? Er personen tilbageholdende ved møder eller soler vedkommende sig i andres opmærksomhed? Testen opgør personlighed på fem dimensioner: Emotionelle reaktioner Venlighed Samvittighedsfuldhed Åbenhed Ekstroversion. Hver dimension rummer 6 underinddelinger og giver mulighed for en meget omfattende og præcis analyse af personligheden. Normerne er baseret på 1032 tilfældigt udvalgte personer via CPR-registeret. Endvidere er der beregnet normer for særlige grupper inden for den samlede norm, blandt andet ledere. NEO-PI-3 består af 240 spørgsmål i den lange version og 60 spørgsmål i den korte version (NEO-FFI-3). Den lange version tager ca. 45 minutter at gennemføre og den korte ned til 15 minutter. Hvis du vil have et fyldestgørende billede, anbefaler vi at bruge den lange version. NEO-PI-3 kan både administreres og scores over internettet. Systemet udregner selv scoren og laver automatisk en brugervenlig rapport. Du skal blot forholde dig til resultatet. Dele af rapporten er velegnet til at udlevere til testpersonen, for eksempel i forbindelse med et rekrutteringsforløb. NEO-PI-3 Paul T. Costa Vejledning - Erhverv Robert McCrae Effektivitet Sociale kompetencer Robusthed. I NEO-PI-3 er 37 af spørgsmålene sprogligt forbedret i forhold til den tidligere udgave, og der er indsamlet nye danske normer. På grund af det psykologfaglige indhold i testen kræves det, at du certificeres i brug af BIP, På grund af det psykologfaglige indhold i testen kræves det, at du certificeres i brug af NEO-PI-3, Er du allerede certificeret i NEO-PI-R, gælder denne certificering naturligvis også denne nye udgave.

3 GPP-I The Gordon Personal Profile-Inventory Vurdering af personlighedstræk Visuelle værktøjer Hanna El-Kholy og Gaia Nedergaard Dansk dialogværktøj Leonard V. Gordon GPP-I er en velunderbygget og velrenommeret amerikansk test, der gennem årene har været genstand for omfattende undersøgelser. Den anses for at være et meget pålideligt og troværdigt instrument. Testen giver en hurtig og sikker vurdering af centrale personlighedstræk. GPP-I er opbygget i forced-choice-for matet og måler personligheden på følgende otte dimensioner: Selvsikkerhed Ansvarlighed Emotionel stabilitet Selskabelighed Forsigtighed Kreativ tænkning Personlige relationer Energi. GPP-I kan administreres og scores enten manuelt eller på internettet. Den tager minutter at gennemføre. De danske normer til GPP-I er baseret på 474 danskere, men er siden blevet udvidet med en erhvervsnorm på over 750 funktionærer og ledere. GPP-I er en del af Leonard V. Gordons erhvervsrettede testbatteri, der også omfatter følgende test: SIV Survey of Interpersonal Values SIV bruges til afdækning af interpersonelle værdier, dvs. hvilke motiver og mål testpersonen har, når vedkommende omgås andre mennesker; hvad der anses for at være væsentligt eller mindre væsentligt i sociale og samarbejdsmæssige relationer fx i forhold til kollegaer, kunder og bekendtskaber. SPV Survey of Personal Values SPV bruges til afdækning af personlige værdier, dvs. hvilke motiver og mål testpersonen har, når vedkommende påtager sig og udfører arbejdsopgaver; hvad der anses for at være væsentligt eller mindre væsentligt i erhvervsmæssige sammenhænge. På grund af det psykologfaglige indhold i testen, kræves det, at du certificeres i brug af GPP-I, Visuelle værktøjer er samtaleværktøj, som er blevet udviklet i praktisk anvendelse af erhvervspsykologerne Hanna El-kholy og Gaia Nedergaard, der begge har mange års erfaring med dialog- og procesfacilitering. Visuelle værktøjer er velegnet i mange forskellige sammenhænge: Coachingsamtaler Teambuilding Korte møder Jobinterviews Icebreakers Klientforløb Evalueringer af kurser. Visuelle værktøjer består af 150 billeder og 17 interviewguider i kraftig kvalitet og praktisk A5-format. Materialet indeholder en lang række forskellige former for fotos sjove, triste, symbolske, naturbilleder og mennesker. Materialet kan både bruges til teamøvelser og til individuelle øvelser. Interviewguiderne er både en del af vejledningen og lavet som praktiske kort, som man kan dele ud til deltagerne. Deltageren eller deltagerne vælger en række billeder, som danner baggrund for et interview eller session med en guide, som er udvalgt på forhånd. Ved mange deltagere i teamøvelserne vil deltagerne kunne gå sammen to og to og på skift interviewe hinanden. Ved individuelle samtaler, fx mellem en leder og en medarbejder, kan lederen spørge medarbejderen ud fra den valgte guide, efter at personen har valgt et eller flere billeder, der kan illustrere temaet for samtalen.

4 BOMAT Bochumer Matrizentest Advanced-short Rüdiger Hossiep, Daniela Turck og Michele Hasella Vurdering af kognitive evner/intelligens IST 2000 R Intelligens Struktur Test 2000 R Vurdering af kognitive evner/intelligens Rudolf Amthauer, Burkhard Brocke, Detlev Liepmann og André Beauducel Når der skal udvælges kandidater til leder- og specialiststillinger, er information om vedkommendes IQ, analytiske evner og omtanke vigtigt at have med i beslutningsgrundlaget. BOMAT er designet til at teste hele det normale IQ-spektrum, men er særlig god til at differentiere scores i den øvre ende af skalaen, da sværhedsgraden er høj. BOMAT er derfor et nyttigt værktøj for virksomheder med in house-rekruttering både i relation til ekstern og intern rekruttering for search & selection-virksomheder samt for konsulenter, der arbejder med karriererådgivning af akademikere. BOMAT er nonverbal og derfor uafhængig af sprog. Den er normeret på voksne i alderen år. Testen består af en række opgavematricer samt eksempler, som man øver sig på inden selve testningen. Sammenlagt tager testen ca. 60 minutter at gennemføre, hvoraf de 45 minutter udgør den egentlige test. BOMAT kan administreres og scores med papir-blyant eller via internettet. Den autogererede tolkningsrapport indeholder en uddybning af betydningen af en konkret IQ-score og består af en baggrundsbeskrivelse af IQ samt en beskrivelse af de analytiske evner og det overordnede præstationspotentiale, der yderligere deles op i tre centrale områder: Indlæringspotentiale Omtanke og "Sense of Urgency" IST 2000 R er en nuanceret intelligens - test til vurdering af voksnes generelle intelligens og andre relaterede kognitive domæner/områder. Testen er designet til det brede normalområde, men er ligeledes i stand til at differentiere både i den høje og lave ende af skalaen. Testen består af tre moduler et grundmodul, et indlæringsmodul og et vidensmodul som kan administreres uafhængigt af hinanden. Kombinerer man grundmodulet og vidensmodulet, kan man udregne yderligere skalaer. Ved scoring af testen får man både en score for hver delprøve og en score for hvert område (verbal, numerisk og visuospatial intelligens) samt en samlet score for generel intelligens. I sin opbygning og sammensætning af delprøver er modulet eksemplarisk for intelligenstestning i henhold til moderne psykometri og intelligensteori. Derfor sikrer brugen af denne test en næsten optimal vurdering af generel intelligens. Det er muligt at sammensætte sin egen test fra de forskellige delprøver afhængigt af, hvor lang tid man vil bruge, samt hvilke kognitive domæner man ønsker at teste. Administration af alle tre moduler tager ca. to timer, men kan sammensættes individuelt og tilpasses den enkelte situation. Scoringen af IST 2000 R kan foregå enten manuelt eller via vores brugervenlige system HTS 5 på internettet. Testen sælges med engelsk vejledning. Innovation, vision og strategi På grund af det psykologfaglige indhold i testen kræves det, at du certificeres i brug af BOMAT, På grund af det psykologfaglige indhold i testen kræves det, at du certificeres i brug af IST 2000 R,

5 TCI Teamudvikling Di Teamudvikling Team Climate Inventory Diversity Icebreaker Neil Anderson og Michael A. West Bjørn Z. Ekelund TCI bruges til teams, der ønsker at blive mere bevidst om samarbejdets kvalitet, effektivitet og medlemmernes fælles værdier. Spørgeskemaet er enkelt at udfylde og rummer 44 spørgsmål, som deltagerne kan besvare i løbet af blot 10 minutter. Testen udfyldes af deltagerne hver for sig, mens det totale svar præsenteres for hele teamet. Resultaterne angiver teamets status i forhold til fire overordnede faktorer: Mål Støtte til nytænkning Resultatorientering Tryghed og samarbejde. Samtidig får man information om, hvordan teamet kan øge sin effektivitet. Desuden beregnes en validitetsfaktor, der viser, i hvor høj grad teamdeltagerne har besvaret spørgeskemaet ud fra ønsketænkning. Ud fra spørgeskemaet kan man vurdere 13 faktorer i gruppen: Informationsdeling Tryghed Indflydelse Interaktionshyppighed Udtrykt støtte Udvist støtte Klare mål Fælles værdier Fællesskabsfølelse Realisme Høje mål Gensidig feedback Skabelse af ideer Dokumentationen bygger på et femårigt forskningsprojekt. I Danmark har TCI været gennem en mindre afprøvning, men den danske udgave bygger på norske normer, da reliabilitet og validitet for den norske udgave af TCI er høj. TCI administreres og scores på internettet. Rapporten indeholder et grafisk overblik både over resultatet for hele teamet og medlemmerne hver især. Der genereres desuden en kort, informativ narrativ rapport til administratoren. Diversity Icebreaker sætter fokus på forskellighed i et team for at skabe refleksion, åbenhed og udvikling. Konceptet er udviklet til brug i organi satoriske sammenhænge. Værktøjets funktion er at lære medlemmer i et team at håndtere forskelligheder på en positiv og konstruktiv facon. Diversity Icebreaker består af 14 spørgsmål med tre alternati ver, som den enkelte test person skal forholde sig til og derefter give sig selv point i de forskellige kategorier. Resultatet munder ud i en opdeling i kategorierne: Rød: Social, harmonisk, fællesskabende, hensynsfuld, tålmodig. Grøn: Visionær, idéskabende, entusia stisk, ambitiøs, kreativ. Blå: Logisk, struktureret, praktisk, god til at planlægge, målrettet. Deltagerne sæt tes derpå sammen for at diskutere resultaterne og få forståelse for, hvordan de hver især er afhængige af hinanden, og på hvilke områder de er forskellige. Diversity Icebreaker er velegnet i forbindelse med uddannelse og udvikling af teams, til specifikke projekter, kommunikationsforbedring og forhandling. Den kan også bruges til seminarer eller kick off-kurser. Værktøjet er blevet normeret og valideret i Norge. Læs mere om normeringen på Forlaget samarbejder med en række konsulenter, som kommer ud i virksomheden og afholder kick off-kurser m.v. På grund af det psykologfaglige indhold i testen kræves det, at du certificeres i brug af TCI, Certificering kræves ikke, men man skal have erfaring med teamprocesser for at købe og bruge værktøjet.

6 MSCEIT Mayer-Salovey-Caruso EmotionAl Intelligence Test John D. Mayer, Peter Salovey og David R. Caruso Objektiv vurdering af emotionel intelligens Stressindikator Vurdering af sårbarhed og modstandsdygtighed over for stress Kenneth M. Nowack Følelsesmæssig intelligens (Emotionel Intelligens EIQ) er essentiel for, at ledere, specialister og andre nøglemedarbejdere kan navigere i en verden af forskellige personligheder og opgaver. MSCEIT er en færdighedsbaseret test. Det vil sige, at den måler, hvor godt en person løser emotionelle opgaver og problemer, i stedet for blot at spørge til, hvordan de subjektivt vurderer deres emotionelle færdigheder og kompetencer. MSCEIT er udviklet på baggrund af flere års forskning og viden om emotionel intelligens. MSCEIT består af 141 opgaver med forskellige former for indhold. Den tager ca. 35 minutter at gennemføre. Testen har fire analyseniveauer: Det overordnede niveau Total EIQ er det højeste abstraktionsniveau for emotionel intelligens. Domæneniveauet er en underopdeling og differentiering af den Totale EIQ i form af en henholdsvis Erfaret emotionel intelligens og Strategisk emotionel intelligens. Facetniveauet består af fire facetter, som er: Opfattelse af emotioner Anvendelse af emotioner Forståelse af emotioner Håndtering af emotioner Delprøveniveauet er det laveste abstraktionsniveau og viser mangfoldigheden i emotionel intelligens. Den danske udgave af MSCEIT med danske normer administreres og scores via internettet. Den omfattende autogenererede erhvervsrapport er designet som et nyttigt feedbackværktøj og egner sig til udlevering. Stressindikator identificerer det ople vede stressniveau samt sundheds- og livsstilsvaner, som enten beskytter mod stress eller øger stresspåvirkeligheden. På bare minutter afdækker testen personlige livsstilsvaner, holdninger, copingstrategier og egenskaber, der har en forskningsunderbygget betydning for udviklingen af stress og stressrelaterede sundhedsproblemer. Stressi ndikator kan indgå som et værdifuldt led i en virksomheds stress politik og sundhedsfremmende/forebyggende indsatser ved at understøtte og udvikle den enkelte medarbejders personlige ressourcer og handlemuligheder. Testen afdækker følgende områder: Stress Sundhedsvaner Socialt netværk Type-A-adfærd Mental hårdførhed Stresshåndtering Psykisk velbefindende > Stressindikator administreres og scores via internettet. Rapporten rummer en personlig handleplan baseret på væsentlige afvigelser fra det gennemsnitlige i positiv eller negativ retning, opgøres som henholdsvis sundhedsressourcer og sundhedsrisici. Rapporten gør det muligt at rådgive personen præcist og grundigt i forhold til potentielle stress kilder, samt om hvordan personen selv kan reducere og forebygge stress. Værktøjet er normeret på en stor gruppe danskere og kan bruges af HRkonsulenter, coaches, sundhedsprofessionelle og andre, der arbejder med afhjælpning og forebyggelse af stress fx i forbindelse med health care, stress management og sundhedsfremme i virksomheder samt leder- og medarbejderudvikling. st re ss af KennetH M. nowack ph.d. indikator Vejledning bearbejdet af Henrik Søndergaard cand.psych.aut. erhverv På grund af det psykologfaglige indhold i testen kræves det, at du certificeres i brug af MSCEIT, På grund af det psykologfaglige indhold i testen kræves det, at du certificeres i brug af Stressindikator,

7 SDS Karriere- og uddannelsesvejledning F-JAS Jobanalyse self-directed search Fleishman Job Analysis System John Holland Edwin A. Fleishman SDS er et let anvendeligt og let forståeligt karrierevejledningsredskab, der kan anvendes i mange forskellige job- og karrieresammenhænge lige fra teenageres første overvejelser om mulige job til veletablerede voksne, der ønsker at afdække alternative karrierevalg. SDS kan anvendes i forbindelse med uddannelsesvejledning, karrierestart, karrierevejledning, frivilligt karriereskift, outplacement, forfremmelse, ønske om mere komplekst eller ansvarsfuldt job, pensionering o.lign. Testen bygger på mere end 50 års forskning inden for jobinteresser og er således et videnskabeligt udviklet og standardiseret redskab. SDS kan anvendes i samarbejde med professionelle karrierevejledere eller kan anvendes af den enkelte person, der på egen hånd ønsker at få en afklaring af egne jobinteresser. Spørgeskemaet består af 228 spørgsmål om interesser med hensyn til forskellige aktiviteter, faktuelle kompetencer og mulige interessante job, Derudover indeholder den en vurdering af egne kompetencer. Rapporten giver ud fra svarene et resume af personens jobinteresser. SDS kan administreres via papir-blyant eller via internettet. Scoring sker på internettet og inkluderer en omfattende rapport, som er skrevet direkte til testpersonen og indeholder en grafisk fremstilling og beskrivelse af testresultatet samt en liste over relevante job. SDS er standardiseret, valideret og normeret i Danmark via et CPR-udtræk med data fra 437 danskere i alderen 18 til 88 år med forskellig uddannelsesmæssig og geografisk sammensætning. F-JAS er et systematiseret jobanalyseværktøj, der bruges til at beskrive opgaverne i et konkret job. Værktøjet anvendes til at finde det bedste match mellem person og job. Det kan bruges både i forbindelse med rekruttering, træning, udvikling af medarbejderstaben og talent management. F-JAS bredde og systematik gør den velegnet til beskrivelse af alle typer job uanset indhold, lige fra rutinemæssige job over fysisk krævende job og til komplekse specialiststillinger og lederstillinger. F-JAS gør det muligt at se en direkte forbindelse mellem jobbets opgaver og de individuelle karakteristika, som man skal have for at udføre opgaverne effektivt. Da nogle evner kan læres, kan man beslutte sig for, om vedkommende passer til jobbet nu og her, eller om han/hun kan nå et tilfredsstillende niveau med den rette træning. F-JAS dækker over fem overordnede domæner ud fra 73 generelle evner: Perceptuelle og sensoriske evner (12 stk.) fx fjernperception Interpersonelle og sociale evner (21 stk.) fx social selvsikkerhed Kognitive evner (21 stk.) fx matematisk tænkning Psykomotoriske evner (10 stk.) fx håndmotorik Fysiske evner (9 stk.) fx dynamisk styrke Det er muligt at sortere ikke-relevante områder fra, så administrationstiden bliver kortere. Jobanalysen kan genbruges, hvis man skal besætte et lignende job på et senere tidspunkt, eller hvis indholdet af jobbet skal revurderes. Jobanalysen beskriver enten alle eller de vigtigste opgaver i jobbet på en systematisk og objektiv måde. Derefter kan man forbinde disse til de evner, vedkommende i jobbet skal have.

8 Stresshåndtering Udvikling Rekruttering Teambuilding Stresshåndtering Udvikling Rekrut Kongevejen 155 DK-2830 Virum Telefon

Kend dig selv og andre

Kend dig selv og andre KURSUSPROGRAM Kend dig selv og andre MÆGLEREN IDEALISTEN UDFORDREREN GENERALISTEN HJÆLPEREN UDRETTEREN LOYALISTEN TÆNKEREN INDIVIDUALISTEN Når du lærer at bruge ENNEAGRAMMET, får du et effektivt værktøj

Læs mere

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç Du er i centrum Competenze Care tager altid udgangspunkt i dig og din virksomheds særlige behov og kultur. Vi hjælper dig som leder, dine medarbejdere og hele virksomheden til at yde optimalt både med

Læs mere

EASI- dit udviklingsværktøj

EASI- dit udviklingsværktøj Få afdækket trænings- og udviklingsbehov EASI- dit udviklingsværktøj Hvorfor handler mennesker ikke altid, som vi forventer? Find ud af, hvad der motiverer mennesker Spar tid på at identificere potentiale

Læs mere

KP Test - erhvervspsykologiske profiler. Kast lys over dine medarbejderes ressourcer

KP Test - erhvervspsykologiske profiler. Kast lys over dine medarbejderes ressourcer KP Test - erhvervspsykologiske profiler Kast lys over dine medarbejderes ressourcer Indhold 03 Test, der kaster lys over dine medarbejderes ressourcer 04 KP Personprofil og KP 360 Adfærdsanalyse 05 KP

Læs mere

PRISLISTE Fra Hogrefe Psykologisk Forlag. Udvikling Diagnose Intelligens Personlighed Psykopatologi Udvikling Sociale kompetencer Teambuili

PRISLISTE Fra Hogrefe Psykologisk Forlag. Udvikling Diagnose Intelligens Personlighed Psykopatologi Udvikling Sociale kompetencer Teambuili PRISLISTE Fra Hogrefe Psykologisk Forlag Udvikling Diagnose Intelligens Personlighed Psykopatologi Udvikling Sociale kompetencer Teambuili KLINISK OG ERHVERV 2015 TEST OG TRÆNINGSMATERIALER ABAS-II 0480-00

Læs mere

IDA Personlig gennemslagskraft

IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft - i samarbejde med Mannaz A/S Formål Formålet med dette forløb er at udvikle og styrke din evne til at trænge igennem med overbevisning samt

Læs mere

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER BLIV UDDANNET MRT TRÆNER MRT Træneruddannelse for professionelle, som arbejder inden for HR, undervisning, sundhed og stressforebyggelse på arbejdspladsen. MRT TRÆNERUDDANNELSE

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Hvem er jeg? En forandringsleder der igennem de seneste 18 år har arbejdet

Læs mere

Guide til god lederrekruttering på Københavns Universitet - anbefalinger til god rekruttering af ledere på Købehavns Universitet

Guide til god lederrekruttering på Københavns Universitet - anbefalinger til god rekruttering af ledere på Købehavns Universitet Guide til god lederrekruttering på Københavns Universitet - anbefalinger til god rekruttering af ledere på Købehavns Universitet FORORD Med KU s fælles ledelsesgrundlag God Ledelse på KU er kimen lagt

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

Kend dig selv og andre

Kend dig selv og andre kursusprogram Kend dig selv og andre Mægleren Idealisten Udfordreren Generalisten Hjælperen Udretteren Loyalisten Tænkeren Individualisten Når du lærer at bruge Enneagrammet, får du et effektivt værktøj

Læs mere

PRISLISTE KLINISK OG ERHVERV 2014

PRISLISTE KLINISK OG ERHVERV 2014 PRISLISTE KLINISK OG ERHVERV 2014 ABAS-II 0480-00 ABAS-II komplet 1 1550,00 0480-01 ABAS-II manual, amerikansk 1 1150,00 0480-07 ABAS-II spørgeskema forældre (0-5 år) 10 195,00 0480-08 ABAS-II spørgeskema

Læs mere

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau [ fra stress til trivsel ] lær at håndtere stress og skab trivsel på organisationsledelsesafdelingsog individniveau stress- og trivselsvejlederuddannelsen center for stress og trivsel aps STRESS- OG TRIVSELSVEJLEDERUDDANNELSEN

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 Dato: 02 August 2012 2 0 0 9 v e d H o g a n A s s e s s m e n t S

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Indledning Intet godt resultat på en dansk arbejdsplads

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

HR Konsulent-uddannelsen 4 intensive dage med certificering

HR Konsulent-uddannelsen 4 intensive dage med certificering NY CONFEX-UDDANNELSE: HR Konsulent-uddannelsen 4 intensive dage med certificering Komplet introduktion alt du bør vide som HR-konsulent Rekruttering, ansættelse og afskedigelse bliv klædt på til bedre

Læs mere

Mannaz HR-uddannelsen

Mannaz HR-uddannelsen Mannaz HR-uddannelsen Mannaz HR-uddannelsen Grundlæggende teori og træning i HR-funktionens kerneopgaver Sæt fokus på dig og din HR-rolle På denne HR-uddannelse får du et intensivt træningsforløb, hvor

Læs mere

1994 Tilknytte. 2006-2011 Partner i Centre for Organisationspsykolog. 2001 Uddannelse som Kognitiv Supervisor SAKT

1994 Tilknytte. 2006-2011 Partner i Centre for Organisationspsykolog. 2001 Uddannelse som Kognitiv Supervisor SAKT Karriere 1960 Født 1992 Cand.psych Psykologisk Institut, Århus Universitet 1992-95 1995-1995- 98 Klinisk Psykolog ved Psykologhuset Kirsten Draiby, Aarhus. Tilknyttet Forsvarets Psykolognetværk ( Fakultet

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere

Certificering i brug af Motivation Factor Indicator II - målrettet til lederen. Manager ACADEMY

Certificering i brug af Motivation Factor Indicator II - målrettet til lederen. Manager ACADEMY Certificering i brug af Motivation Factor Indicator II - målrettet til lederen Manager ACADEMY Manager Kan man massemotivere medarbejdere? Svaret er nej, for motivation er en individuel størrelse. Erkendelsen

Læs mere

Helhedsorienteret Projektledelse

Helhedsorienteret Projektledelse Helhedsorienteret Projektledelse I århundreder har vi spillet ludo og dygtiggøre os i spillet. Moderne ledelsesudvikling - dans på bordene Gode ledere tør og har evnerne til at sætte sig mål, som andre

Læs mere

TALENTUDVIKLINGS- PROGRAM. Fra medarbejder til leder

TALENTUDVIKLINGS- PROGRAM. Fra medarbejder til leder TALENTUDVIKLINGS- PROGRAM Fra medarbejder til leder Silkeborg Kommune 2014-2015 Talentudvikling fra medarbejder til leder Med en gennemsnitsalder på over 50 år blandt Silkeborg Kommunes ledere og med de

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

PEOPLE TEST MEDARBEJDER. Måling af adfærd og færdigheder

PEOPLE TEST MEDARBEJDER. Måling af adfærd og færdigheder PEOPLE TEST MEDARBEJDER Måling af adfærd og færdigheder Det unikke ved People Test Medarbejder Måling af både adfærd og færdigheder. PTM har den store styrke at måle både adfærd og færdigheder. Det betyder,

Læs mere

HR-SPECIALIST HVEM TAGER SIG AF DINE HR-OPGAVER? Yderligere informationer. Job Vision A/S. Telefon 70 10 33 35 Mail jobvision@jobvision.

HR-SPECIALIST HVEM TAGER SIG AF DINE HR-OPGAVER? Yderligere informationer. Job Vision A/S. Telefon 70 10 33 35 Mail jobvision@jobvision. HR-SPECIALIST HVEM TAGER SIG AF DINE HR-OPGAVER? Job Vision A/S Yderligere informationer Telefon 70 10 33 35 Mail jobvision@jobvision.dk www.jobvision.dk INDHOLD 1 Medarbejderen er din vigtigste ressource

Læs mere

RESILIO TRAINER RESILIO RESILIO TRAINER. Undervisningen foregår i Resilio s lokaler i Aarhus C.

RESILIO TRAINER RESILIO RESILIO TRAINER. Undervisningen foregår i Resilio s lokaler i Aarhus C. SIDE 1 AF 5 8000 AARHUS C. RESILIO TRAINER - 100 timers instruktør-uddannelse for professionelle, der arbejder med sundhed, trivsel og psykisk arbejdsmiljø MÅLGRUPPE HR-konsulenter, HR-partnere, arbejdsmiljøkonsulenter,

Læs mere

INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10

INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10 1 INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10 Fire dage fra 5. september til 2. oktober 2013 Kursusleder: Per Krull Undervisning og træning i: Procesdesign og ledelse Systemisk teori, -tænkning og -ledelse

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren

Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren Kurset er datofastsat således: Endelig tilmelding: 1. juli 2013 til Martin Brolin på email: martin.b.brolin@hotmail.com.

Læs mere

Få en psykologisk analyse af din virksomheds markedsføring! Brand Type Test

Få en psykologisk analyse af din virksomheds markedsføring! Brand Type Test Få en psykologisk analyse af din virksomheds markedsføring! Brand Type Test Hvilken mennesketype afspejler din markedsføring? Image-effekten af markedsføring skal kunne måles! Derfor har vi udviklet Brand

Læs mere

UM s HR-strategi tager udgangspunkt i ministeriets mission, vision og værdier samt de specielle vilkår, der gør sig gældende for ansættelse i UM.

UM s HR-strategi tager udgangspunkt i ministeriets mission, vision og værdier samt de specielle vilkår, der gør sig gældende for ansættelse i UM. UDENRIGSMINISTERIET Vi skal både nu og fremover kunne levere rettidige resultater af høj faglig kvalitet og yde professionel betjening af vores ministre, den samlede regering, Folketinget samt vores nationale

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Den Professionelle Samtale: At kommunikere med psykisk sårbare borgere

Den Professionelle Samtale: At kommunikere med psykisk sårbare borgere Beskæftigelsesfaggruppen i Dansk Socialrådgiverforening Den Professionelle Samtale: At kommunikere med psykisk sårbare borgere Erhvervspsykolog Michael R. Danielsen Program Sygdomsforståelse Hvad indebærer

Læs mere

Opdateret Lederskab. Fra hyggelige teams til velfungerende, - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse. Nr. 2 2009

Opdateret Lederskab. Fra hyggelige teams til velfungerende, - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse. Nr. 2 2009 ISSN 1901- Nr. 2 2009 Tema: Teams at bygge holdbart Fra hyggelige teams til velfungerende, effektive teams Gennem nogle år har det stor plusord været: teams! Og sandt er det, at der ligger meget guld og

Læs mere

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1 Lederudvikling Træn dine ledermuskler Nanoq Akademi, side 1 Er du ny leder? Eller vil du genopfriske dine lederevner? - Træn derfor dine Ledermuskler Et skræddersyet lederudviklingsforløb i Grønland på

Læs mere

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter 2014 Side 1 af 7 WATTAR GRUPPEN... 1 KOGNITIVT PSYKOLOGCENTER... 1 1. NAVN... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1 UDDANNELSENS

Læs mere

Åbent program Efteråret 2012 NEUROLEADERSHIP EN HJERNEBASERET UDVIKLING AF DET PERSONLIGE LEDERSKAB

Åbent program Efteråret 2012 NEUROLEADERSHIP EN HJERNEBASERET UDVIKLING AF DET PERSONLIGE LEDERSKAB Åbent program Efteråret 2012 NEUROLEADERSHIP EN HJERNEBASERET UDVIKLING AF DET PERSONLIGE LEDERSKAB NEUROLEADERSHIP NeuroLeadership er et nyt fagligt krydsfelt med fokus på at inddrage evidensbaseret viden

Læs mere

At bruge 16PF til at forbedre dine vigtige personalebeslutninger

At bruge 16PF til at forbedre dine vigtige personalebeslutninger 16PF At bruge 16PF til at forbedre dine vigtige personalebeslutninger Enhver leders mål er at finde og fastholde den bedste person til jobbet og vide, hvor fokus for videre udvikling skal placeres Men

Læs mere

SYSTEMISK PROCESLEDELSE

SYSTEMISK PROCESLEDELSE SYSTEMISK PROCESLEDELSE NLP MASTER PRACTIONER PRÆCISION LEDELSE UDVIKLING INNOVATION human REALIZING YOUR POTENTIAL SYSTEMISK PROCESLEDELSE NLP MASTER PRACTIONER Det er en kendt sag, at vi mennesker kun

Læs mere

2Adecco. Medical & Science

2Adecco. Medical & Science Medical & Science 2 Medical & Science er både Danmarks og verdens største samarbejdspartner på HR-løsninger! Det gør os til et naturligt omdrejningspunkt, når virksomheder og nye medarbejdere skal mødes

Læs mere

Videnscenter for Professionel Personvurdering

Videnscenter for Professionel Personvurdering Videnscenter for Professionel Personvurdering ------------------------- 0 ------------------------- Retningslinjer for kompetencer hos personer, der udfører erhvervsrettet personvurdering November 2011

Læs mere

Adecco er både Danmarks og verdens største samarbejdspartner på HR-løsninger!

Adecco er både Danmarks og verdens største samarbejdspartner på HR-løsninger! 2 er både Danmarks og verdens største samarbejdspartner på HR-løsninger! Det gør os til et naturligt omdrejningspunkt, når virksomheder og nye medarbejdere skal mødes om den fælles interesse at matche

Læs mere

Sales Team Leadership

Sales Team Leadership Sales Team Leadership - Optimér dit salgsteam Sales Team Leadership - 1 Ledelse af salgsteams Har du det bedste salgsteam? I en dynamisk verden kan kundesituationen ændre sig hurtigt. Derfor må en leder

Læs mere

Skolelederkursus efteråret 2012

Skolelederkursus efteråret 2012 Skolelederkursus efteråret 2012 Tema: Ledelse og coaching Vi fortsætter i sporet! Sidste års lederkursus om kvalitetsudvikling, kvalitetsstyring og evaluering blev et løft til en stor del af lederne på

Læs mere

Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING

Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING 2 Teamsamarbejde og Teamudvikling Veje til Trivsel fra måling til handling SORAS 2012 & Jakob Freil 2012 Teksten i hæftet kan frit

Læs mere

SELVEVALUERING R E INDHOLDSFORTEGNELSE

SELVEVALUERING R E INDHOLDSFORTEGNELSE SELVEVALUERING R E INDHOLDSFORTEGNELSE Selvevaluering på Sofie Rifbjerg Efterskole 2014...2 Baggrund - og forslag til proces for selvevaluering...2 Formål...2 Vision...2 Værdier...2 Evaluering og selvevaluering...3

Læs mere

Business Consulting New manager programme

Business Consulting New manager programme Business Consulting New manager programme Velkommen som manager i Business Consulting Faglig specialisering, bred orientering Vi søger talentfulde managere med lederkompetencer, der trives med udfordringer,

Læs mere

Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen?

Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen? Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen? Faglig temadag d. 2. marts 2010 Ledende psykolog Joanna Wieclaw Psykolog Rikke Lerche Psykolog Finn Vestergård www.socialmedicin.rm.dk

Læs mere

C u r r i c u l u m v i t a e

C u r r i c u l u m v i t a e E R H V E R V S P S Y K O L O G KAREN GAARDSMAND C A N D. P S Y C H. A U T. C u r r i c u l u m v i t a e DR. MARGRETHES VEJ 63 8200 ÅRHUS N TLF.: 7021 E-MAIL: K@GAARDSMAND-ERHVERVSPSYKOLOGI.DK Personlige

Læs mere

Kunsten at finde og onboarde en ny medarbejder eller leder

Kunsten at finde og onboarde en ny medarbejder eller leder Lederforum tirsdag 12. maj 2015 Kunsten at finde og onboarde en ny medarbejder eller leder Eftermiddagens program Velkomst ved Jørgen Beck, Ledelsesakademiet Oplæg ved Ulrik S. Brix, Supana Pause, snak

Læs mere

GØR JERES LEDELSE TIL ET

GØR JERES LEDELSE TIL ET GØR JERES LEDELSE TIL ET GØR JERES LEDELSE TIL ET HIGH PERFORMANE TEAM SIDE 1:6 Nye udfordringer i en globaliseret verden kræver nye, stærke former for ledelse, hvis din virksomhed skal gå fra gode til

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

Ledernes. Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer. Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere

Ledernes. Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer. Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere ICF-godkendt uddannelse Ledernes COACHUDDANNELSE Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere Få en internationalt godkendt

Læs mere

OPQ Profil OPQ. Lær mere. Navn Sample Candidate. Dato 1. oktober 2013. www.ceb.shl.com

OPQ Profil OPQ. Lær mere. Navn Sample Candidate. Dato 1. oktober 2013. www.ceb.shl.com OPQ Profil OPQ Lær mere Navn Sample Candidate Dato 1. oktober 2013 www.ceb.shl.com Introduktion En opmærksomhed på individuel læring er i stigende grad afgørende for udviklingen af de menneskelige ressourcer,

Læs mere

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER LEDERNES COACHUDDANNELSE STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER SKAB STØRRE MOTIVATION OG BEDRE PRÆSTATIONER BLANDT MEDARBEJDERE FÅ EN INTERNATIONALT GODKENDT COACHUDDANNELSE

Læs mere

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Mentoring er et unikt værktøj til: * At træffe flere bevidste valg! * Ressource tænkning og vækstbevisthed * Personlig

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager?

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager? Teamledelse Teamledelse Skab optimale rammer for dit team, og opnå bedre resultater Giv dit team god grund til at følge dig Fysiske teams, teams på distancen, nationale og globale teams skal ikke bare

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

Gospel Dirigent seminar 12. og 13. juni 2010. Spændingsfeltet; Dirigent, ledelse, strategi og kommunikation

Gospel Dirigent seminar 12. og 13. juni 2010. Spændingsfeltet; Dirigent, ledelse, strategi og kommunikation Gospel Dirigent seminar 12. og 13. juni 2010 Spændingsfeltet; Dirigent, ledelse, strategi og kommunikation Program - Jungle af muligheder Den røde tråd mellem dirigent, ledelse, strategi og kommunikation

Læs mere

BESKRIVELSE AF LEDERUDVIKLINGSFORLØB FOR FORSKNINGSLEDERE

BESKRIVELSE AF LEDERUDVIKLINGSFORLØB FOR FORSKNINGSLEDERE AU HR Kompetenceudvikling Juni 2015 AARHUS UNIVERSITET 2 Baggrund Som led i AU s strategiske fokus på ledelse tilbyder AU HR lederudviklingsforløb målrettet forskere med personale og/eller økonomiansvar.

Læs mere

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent Stillingsbeskrivelse Senior Konsulent Virksomhedsbeskrivelse Mark Information har i mere end 30 år, udviklet og forfinet deres software løsning, og resultatet er, at virksomheden i dag er en af branchens

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

CCSQ. Lederrapport - Kundeorienterede roller. Navn Sample Candidate. Dato 23. september 2013. www.ceb.shl.com

CCSQ. Lederrapport - Kundeorienterede roller. Navn Sample Candidate. Dato 23. september 2013. www.ceb.shl.com CCSQ Lederrapport - Kundeorienterede roller Navn Sample Candidate Dato 23. september 2013 www.ceb.shl.com INTRODUKTION Denne SHL lederrapport vil hjælpe dig med at fastlægge Sample Candidates sandsynlige

Læs mere

REKRUTTERING VI SÆTTER DET BEDSTE HOLD - GENNEM MODERNE REKRUTTERING

REKRUTTERING VI SÆTTER DET BEDSTE HOLD - GENNEM MODERNE REKRUTTERING REKRUTTERING VI SÆTTER DET BEDSTE HOLD - GENNEM MODERNE REKRUTTERING HVEM ER VI... VI ER GENERALISTER, SOM ER SPECIALISTER I MENNESKER pro&co blev etableret i 2000 og har siden da løst mere end 1000 stillingssager.

Læs mere

M A G A Z I N E FORRETNINGSUDVIKLING TEKNOLOGI - INNOVATION & STRATEGI NO. 3 VINTER 2007/08

M A G A Z I N E FORRETNINGSUDVIKLING TEKNOLOGI - INNOVATION & STRATEGI NO. 3 VINTER 2007/08 M A G A Z I N E FORRETNINGSUDVIKLING TEKNOLOGI - INNOVATION & STRATEGI LEDERUDVIKLING NO. 3 VINTER 2007/08 SÅ ER DET SNART FORÅR... Med vinterens afslutning og forårets spiren kommer det tredie nummer

Læs mere

Fratrædelsessamtale. Procedure og vejledning

Fratrædelsessamtale. Procedure og vejledning Fratrædelsessamtale Procedure og vejledning Indholdsfortegnelse Fratrædelsessamtaler... 3 Fratrædelsessamtalen - et vigtigt strategisk værktøj... 3 Fratrædelsessamtaler - et ledelsesværktøj... 5 Processen

Læs mere

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER LEDERNES COACHUDDANNELSE STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER SKAB STØRRE MOTIVATION OG BEDRE PRÆSTATIONER BLANDT MEDARBEJDERE FÅ EN INTERNATIONALT GODKENDT COACHUDDANNELSE

Læs mere

En Verdensomfattende. Standard. Finn Havaleschka, Garuda

En Verdensomfattende. Standard. Finn Havaleschka, Garuda En verdensomfattende Standard En Verdensomfattende Standard for Human Ressource Assessment Instrumenter Finn Havaleschka, Garuda En vision Ikke mange ved det, men faktisk har der de sidste 3 år været bestræbelser

Læs mere

Formidling og kommunikation for ledere - MBK A/S

Formidling og kommunikation for ledere - MBK A/S Kan andre forstå, hvad du mener? Kan du få dem med på dine ideer? Kan du overbevise dem? Har du gennemslagskraft? Som leder, chef, souschef eller projektleder skal du kunne tage initiativ, fortolke, sætte

Læs mere

Find din indre motivation

Find din indre motivation Find din indre motivation Michael Rose Institut for Ledelse og Organisation Lederuddannelse og ledelsesudvikling. Karriereudvikling. Strategisk ledelse. Teamudvikling og coaching. 22 års praksiserfaring

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

2) Foregår rekrutteringen af nye bestyrelsesmedlemmer til IT-Universitetet på en hensigtsmæssig måde?

2) Foregår rekrutteringen af nye bestyrelsesmedlemmer til IT-Universitetet på en hensigtsmæssig måde? Bilag 9 Evaluering af bestyrelsens arbejde på IT-Universitetet Bestyrelsesmedlem: Dato for samtale: Bestyrelsens størrelse og sammensætning 1) Har bestyrelsen på IT-Universitetet den rigtige størrelse?

Læs mere

Christina Sullivan 2015-06-12

Christina Sullivan 2015-06-12 Christina Sullivan 2015-06-12 Indholdsfortegnelse Overblik Velkommen Deklaration Struktur Indexering Motivationskompetence Intern motivation Strategisk forankring Spørgsmål med højest og lavest score Behov

Læs mere

Neuropsykologiske tests i forskningsprojektet Metropolit - et aldringsstudie

Neuropsykologiske tests i forskningsprojektet Metropolit - et aldringsstudie Neuropsykologiske tests i forskningsprojektet Metropolit - et aldringsstudie Naja Liv Hansen, læge, Ph.d. Stud. Center for Sund Aldring, Kbh. Universitet Enhed for funktionel billeddiagnostik, Glostrup

Læs mere

MacMann Berg Go morgenmøde 2013 Fra PROFESSION til PROFESSIONALISME

MacMann Berg Go morgenmøde 2013 Fra PROFESSION til PROFESSIONALISME MacMann Berg Go morgenmøde 2013 Fra PROFESSION til PROFESSIONALISME 1 Programoversigt 08:30 Kaffe, the og brød 09:00 Velkommen til Go morgenmøde Kort præsentation og hvorfor gør vi det? Professionalisme

Læs mere

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE # VI OPLEVER, AT MANGE OFFENTLIGE ORGANISATIONER ER UNDER VOLDSOMT PRES. LAD OS HJÆLPE JER! 2 KOORDINERING AF KOMPLEKSE OG TVÆRGÅENDE ARBEJDSPROCESSER

Læs mere

2. En mere fleksibel løsning der er endnu nemmere at anvende for den enkelte bruger

2. En mere fleksibel løsning der er endnu nemmere at anvende for den enkelte bruger CatMan Solution V3 er klar til at blive rullet ud Vi arbejder hele tiden på mange fronter, for at sikre jer endnu bedre og hurtigere adgang til den viden der kan genereres fra store mængder af data. Lancering

Læs mere

Kommunikation & anerkendelse (grundlæggende kursus)

Kommunikation & anerkendelse (grundlæggende kursus) VUC Erhverv Kommunikation & anerkendelse (grundlæggende kursus) Arbejdet med anerkendelse tager udgangspunkt i evnen til at se og handle ud fra tingene, som de er. Derfor er anerkendende kommunikation

Læs mere

Institut for Psykologi

Institut for Psykologi Institut for Psykologi BA, Personlighedspsykologi 1 Øvelsesrapport: Fem-Faktor Teori og NEO-PI-R Underviser: xx Fem-Faktor Teori og NEO-PI-R Indholdsfortegnelse Indledning s. 3 Problemstilling og disposition

Læs mere

UDDANNELSE ID-MANAGEMENT

UDDANNELSE ID-MANAGEMENT ID-MANAGEMENT UDDANNELSE Et tilfredsstillende og meningsfyldt liv forudsætter, at vi er i stand til at tage lederskabet i vores egen personlige tilværelse. For at kunne gøre dette må vi have en veldefineret

Læs mere

LEDELSE I PRAKSIS VELKOMMEN DAG 2

LEDELSE I PRAKSIS VELKOMMEN DAG 2 LEDELSE I PRAKSIS VELKOMMEN DAG 2 Dagens program Opsamling Teori opsamling Xpert teams Lederstile Adizes mv. Afsluttende eksamen Page 2 Leder performance Medarbejder performance Indtjenings evnen Organisations

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

NLP Master Coach Practitioner 2012-13 Uddannelsesbeskrivelse

NLP Master Coach Practitioner 2012-13 Uddannelsesbeskrivelse NLP Master Coach Practitioner 2012-13 Uddannelsesbeskrivelse NLP Master Coach Practitioner Uddannelsesbeskrivelse Denne NLP Master Coach Practitioner uddannelse er en overbygning til Asiscos NLP Coach

Læs mere

Preben Werther FULL CIRCLE. Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse

Preben Werther FULL CIRCLE. Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse Preben Werther FULL CIRCLE Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse Hvorfor FULL CIRCLE? Full Circle programmet adresserer de grundlæggende forudsætninger for personlig og organisatorisk

Læs mere

IBC Kurser og kompetenceudvikling Lederuddannelser. Team Manager Program (TMP) Lederudviklingsprogram for nye og erfarne teamledere

IBC Kurser og kompetenceudvikling Lederuddannelser. Team Manager Program (TMP) Lederudviklingsprogram for nye og erfarne teamledere IBC Kurser og kompetenceudvikling Team Manager Program (TMP) Lederudviklingsprogram for nye og erfarne teamledere IBC Kurser og kompetenceudvikling Få udviklet dit teamlederskab og styrk din performance

Læs mere

People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler

People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler People Test 360 - PT360 Performance PT360 måler fokuspersonens performance på fem ledelsesmæssige ansvarsområder. Fokuspersonens

Læs mere

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde -->

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde --> Hvad er MUS? En systematisk, periodisk, planlagt og velforberedt dialog mellem en medarbejder og den leder, som medarbejderen refererer til MUS er en samtale om mål og muligheder Formålet er at medarbejderens

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Uddannelse der udvikler. - HR-kompetencer

Uddannelse der udvikler. - HR-kompetencer Uddannelse der udvikler - HR-kompetencer Kære læser I denne folder kan du læse om AK-Samvirkes HR-uddannelsestilbud til alle ansatte i a-kasserne. Hvorfor vælge AK-Samvirke til uddannelse på HR-området?

Læs mere

GØR DET BEDRE SOM NY LEDER. Et dialogværktøj til afklaring og udvikling

GØR DET BEDRE SOM NY LEDER. Et dialogværktøj til afklaring og udvikling GØR DET BEDRE SOM NY LEDER Et dialogværktøj til afklaring og udvikling GØR DET BEDRE Som ny leder er et af en række dialogværktøjer udviklet af DufkeResult. Se den komplette liste på www.dufkeresult.dk

Læs mere

Sælgerprofil Navn Virksomhed

Sælgerprofil Navn Virksomhed Sælgerprofil Navn Virksomhed Indhold PeopleTools Sælgerprofil Anvendelse af PeopleTools PeopleTools Kompetencehjul Fem sælgerroller Definitioner Udfordrende sælger Selvkørende sælger Problemløsende sælger

Læs mere

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion DFDS politik for mangfoldighed & inklusion 1 Mangfoldighed som værdibidrag... Error! Bookmark not defined. Mangfoldighedsvision... Error! Bookmark not defined. Politikker... 4 Hvordan arbejder vi med mangfoldighed?...

Læs mere