Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Terapeutisk bistand til forældre til børn med handicap

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Terapeutisk bistand til forældre til børn med handicap 15.13.26.60"

Transkript

1 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Terapeutisk bistand til forældre til børn med handicap Ansøgningsfrist d. 3. juli 2015 kl INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning Baggrund for puljen Projektets målgruppe Puljens formål Forventede resultater Ansøgerkreds Projektperiode Støtteegnede projekter ansøgningspuljens anvendelsesområde Kriterier for tildeling af støtte Krav til beskrivelse af projektet Krav til målbeskrivelse og dokumentation Køn skal tænkes ind i projekterne (Ligestillingsvurdering) Tilskudsberettigede udgifter Der kan ikke søges tilskud til Praktiske oplysninger Budget Regnskabsaflæggelse Side 1 af 10

2 1 Indledning På baggrund af den handicappolitiske handlingsplan fra 2013 blev det i forbindelse med aftalen om satspuljen for 2014 vedtaget at afsætte i alt 40,5 mio. kr. til Mestringsstøtte til familier med børn med handicap. Som et delinitiativ heraf blev det besluttet at afsætte 4,6 mio. kr. over tre år til forsøg med længerevarende og individuelt tilpassede terapeutiske forløb for familier med et barn med varig og betydelig funktionsnedsættelse. Midlerne er afsat på Finanslovens i årene 2015, 2016 og Midlerne for 2016 og 2017 udmeldes via en ny ansøgningsrunde. Puljerne i 2016 og 2017 udmeldes med et kriterie om, at projekter der kan søges tilskud til, allerede modtager støtte fra puljen for Puljen kan ansøges af kommuner, der alene eller sammen med andre kommuner, ønsker at gennemføre forsøg med tilbud om tidsbegrænset familieterapi for forældre til børn med betydelige og varige fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser i alderen 0-18 år. Familierne skal i en forsøgsperiode tilbydes op til timers særligt tilrettelagte familieterapeutiske forløb, hvis der vurderes at være behov for støtte i form af terapeutisk, psykologisk eller anden bistand i umiddelbar forlængelse af, at barnet er født, eller funktionsnedsættelsen er konstateret. Mellem fem og ti kommuner vil blive udvalgt til at deltage i projektet, og det forventes, at 100 familier samlet vil deltage i projekterne. 1.1 Baggrund for puljen Regeringen lancerede i 2013 en handicappolitisk handlingsplan, der skal sætte rammerne for udviklingen af handicapområdet de næste 5-10 år. Et af de seks temaer, Mere viden og bedre effekt, har særlig fokus på at øge selvhjulpenheden og ligeværdet hos mennesker med handicap. SFI s kortlægning fra 2011 af børn med funktionsnedsættelser og deres familier viser, at familier med børn med handicap har flere skænderier og konflikter end andre familier. Samtidig er der bekymrende tegn på en større forekomst af stress og sociale problemer hos søskendebørnene end i andre familier. Internationale studier viser samme mønster af et højt niveau af stress, konflikter, mistrivsel, skilsmisser og en mindre tilknytning til det omgivende samfund (job, familie, venner, fritid mv.). På baggrund af kortlægningen er der igangsat et program om Mestringsstøtte til familier med børn med handicap med fem delprojekter, hvoraf denne vejledning vedrører delprojekt fem om terapeutisk bistand. 1. Kortlægning: Der gennemføres en kortlægning af evidensbaserede programmer og indsatser til målgruppen. Afsluttet ultimo Afprøvning: Der afprøves en række udvalgte programmer og indsatser, der er blevet identificeret i delprojektet om kortlægningen. Igangsat Tidlig indsats: Der udvikles et inspirationsmateriale ud fra gode kommunale eksempler på en tidlig indsats. Igangsat i Familiekurser: Via en ansøgningspulje for kommuner og brugerorganisationer udvikles en række konkrete modeller for familiekurser. Igangsat i Terapeutisk bistand: Udviklingsprojekt med fokus på terapeutisk bistand til familierne i kommunerne. Igangsat i Projektets målgruppe Puljens målgruppe er forældre til børn med betydelige og varige fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser i alderen 0-18 år. Forældrene indgår i målgruppen, hvis det vurderes, at forældrene har behov for og kan profitere af familieterapeutisk bistand til styrket mestring og håndtering af hverdagen. Indsatsen tilbydes til forældre, hvor der er tegn eller symptomer på fx stress, mistrivsel, sorg og krisereaktioner eller negativ familiedynamik. Side 2 af 10

3 Forældrene kontaktes af projektkommunen inden for de første tre måneder efter barnet er født eller funktionsnedsættelsen er konstateret og tilbydes deltagelse i projektet, såfremt de passer ind i målgruppen. Forløbene iværksættes herefter og kan foregå i eget hjem og/eller andetsteds. Målgruppen omfatter som udgangspunkt forældrepar. Det vil sige, at såfremt begge forældre har samvær med barnet skal begge deltage, uanset om parret er gift, samboende, skilt eller ikke bor sammen. Hvis ikke begge forældre har samvær med barnet, eller kommunen vurderer, at der er en særligt begrundet årsag hertil, kan en forælder deltage alene. Målgruppen omfatter ikke forældre, hvor behovet for terapeutisk bistand er opstået som følge af reaktivering af tidligere oplevelser eller psykiatriske problemstillinger. 3 Puljens formål Formålet med puljen er, at styrke kommunernes mulighed for at iværksætte, udbrede og afprøve længerevarende og individuelt tilpassede familieterapeutiske forløb for familier med et barn med varig og betydelig funktionsnedsættelse, således at det sikres, at familierne i højere grad end i dag modtager støtte til at mestre hverdagen på det rigtige tidspunkt, så hele familiens trivsel understøttes. Familierne skal i en forsøgsperiode tilbydes op til timers særligt tilrettelagte familieterapeutiske forløb, der skal hjælpe til at bearbejde psykiske reaktioner eller følger efter konstatering af barnets funktionsnedsættelse eller kroniske sygdom. Forløbene evalueres med henblik på vurdering af behov hos forældrene samt af, om terapeutisk eller anden bistand er en virkningsfuld forebyggende indsats, der styrker forældrenes og familiernes mestring. Forløbene er et supplement til den nuværende familievejlederordning og til eksisterende støtteordninger i service- og sundhedsloven. 4 Forventede resultater Det forventes, at projektets samlet vil resultere i følgende resultater på brugerniveau: 80 pct. af de deltagende forældre oplever, at have fået bearbejdet psykiske reaktioner eller følger efter konstatering af barnets funktionsnedsættelse. 70 pct. af de deltagende forældre oplever, at der er færre skænderier i familien. 70 pct. af de deltagende forældre oplever, at de i højere grad kan understøtte det handicappede barns udvikling. 70 pct. af de deltagende forældre oplever, at de i højere grad kan understøtte eventuelle søskendes trivsel. Forbedret tidlig og akut støtte til forældre med behov for eksempelvis psykologbistand eller særlige forløb. Øget viden om metode eller indsats, der effektivt kan styrke forældrenes mestring. Desuden forventes det, at kommunerne gennem deltagelse oplever, at de bliver bedre til at imødekomme og håndtere forældrenes behov for hjælp til at mestre familielivet med et barn med handicap. Projekterne vil blive evalueret af en ekstern evaluator, og projekterne skal i den forbindelse registrere data for hver enkelt borger/familie, der deltager i projektet, for at kunne dokumentere indsatsen og de opnåede resultater. Ansøgerne til puljen skal i ansøgningsprocessen forpligte sig til at deltage i den gennemgående evaluering af projektet og dermed samarbejde med evaluator, herunder at levere oplysninger om målgruppe, metoder, implementering, effekt og økonomi. Evalueringen vil indeholde et målgruppeniveau, hvorfor de involverede familier skal deltage i en effektmåling af indsatsen, bl.a. ved brug af redskabet PSS (Parental Stress Scale), som er et af Socialstyrelsens validerede måleinstrumenter. PSS kan måle på forskellige faktorer som fx stress, følelser og tilfredshed med roller, inklusive oplevet stress, arbejde eller familierelateret stress, ensomhed, angst, skyld, tilfredshed og engagement i ægteskab/parforhold, jobtilfredshed og social støtte (Validerede instrumenter til evalueringer på det sociale område, Socialstyrelsen, 2013). Side 3 af 10

4 5 Ansøgerkreds Ansøgerkredsen består af alle kommuner. Mindre kommuner kan evt. vælge at søge puljen i et samarbejde med en eller flere andre kommuner. Der skal i de tilfælde indsendes én samlet ansøgning. Det skal fremgå tydeligt af ansøgningen, hvilke kommuner der ansøger sammen. Den kommune, som indsender ansøgningen bliver automatisk tilskudsansvarlig. 6 Projektperiode Ansøgningspuljen er på i alt 4,64 mio. kr. Midlerne skal anvendes i perioden fra 1. september 2015 til 31. december Der skal søges midler af tre omgange, idet ikke alle de afsatte midler er til rådighed på finansloven for 2015, men strækker sig over tre finanslovsår. Med denne ansøgningspulje søges der for perioden 1. september 2015 til 29. februar 2016, hvor der er afsat i alt kr. til fordeling. Ved ansøgning til puljen skal der udfyldes et budget for puljens samlede projektperiode frem til 31. december 2017, og midlerne skal fordele sig efter rammerne for de angivne projektperioder. I ansøgningsprocessen vil ansøger alene blive bedt om at udfylde budgettet for første projektperiode, og der skal derfor vedlægges et budget for den samlede projektperiode. Budgetskemaet findes på puljens side på Portalen. Når ministeriet har fordelt tilskuddene efter første ansøgningsrunde, udmeldes de næste to ansøgningsrunder i offentligt tilgængelige ansøgningspuljer, hvor der stilles krav om, at ansøger skal have modtaget tilskud ved første ansøgningsrunde for at komme i betragtning til et evt. fornyet tilskud. Projektperioderne og midlerne for de kommende ansøgningspuljer forventes at fordele sig som følger: Projektperioden for anden ansøgningsrunde forventes at være fra 1. marts 2016 til 28. februar 2017, hvor der er afsat 1,92 mio. kr. til fordeling. Projektperioden for tredje ansøgningsrunde forventes at være fra 1. marts 2017 til 31. december 2017, hvor der er afsat 1,92 mio. kr. til fordeling. Det forventes, at tilsagnsbrevene for første tilsagnsperiode vil blive sendt ultimo august Ansøger skal have rekrutteret personale til projektet inden projektstart. 7 Støtteegnede projekter ansøgningspuljens anvendelsesområde Projekterne, der søges om tilskud til, skal indeholde følgende: 1. Familieterapeutiske forløb. Forløbene skal bestå af særligt tilrettelagte forløb (15-20 timer) målrettet forældrene og/eller gruppeforløb med deltagelse af flere forældrepar, som gennemføres indenfor en periode på 9 mdr. Forløbene skal indeholde både: a. Terapiforløb målrettet begge forældres/den enlige forældres behov. Forløbene skal omhandle følgende tematikker: Sorg- og krisebearbejdning Mestringsstrategier, herunder kommunikation og problemløsning b. Terapi og kursus i parforhold, socialt liv og mestring af familielivet med et barn med handicap. Forløbene kan tage udgangspunkt i PREP 1 eller lignende indsatser, som er målrettet de ovenstående tematikker. Forløbet bør også have fokus på netværksdannelse mellem de del- 1 PREP er et forebyggende og relationsudviklende kursus. Der er ikke tale om gruppearbejde eller traditionel parterapi, man arbejder man kun med sin partner, og man skal ikke indvie andre i sine problematikker. Side 4 af 10

5 tagende familier, så de fremadrettet kan støtte sig til hinanden og bidrage til hinandens øgede oplevelse af mestring. På projektkommunernes initiativ kan andre temaer indgå i indsatsen, men effektevalueringen og afrapporteringen skal tage udgangspunkt i ovenstående to temaer, samt før- og efter måling med PSS (Parental Stress Scale), som er et af Socialstyrelsens validerede måleinstrumenter. PSS kan måle på forskellige faktorer som fx stress, følelser og tilfredshed med roller, inklusive oplevet stress, arbejde eller familierelateret stress, ensomhed, angst, skyld, tilfredshed og engagement i ægteskab/parforhold, jobtilfredshed og social støtte (Validerede instrumenter til evalueringer på det sociale område, Socialstyrelsen, 2013). Instrumentet er gratis og udleveres af Socialstyrelsen. 2. Uddannelse af personale til at varetage de familieterapeutiske forløb. Det kan være nødvendigt for projektkommunerne at opkvalificere medarbejdere for at have kompetencen til at indgå i projektet, såfremt kommunen ikke råder over medarbejdere med de nødvendige kompetencer. Kommunerne kan i det tilfælde vælge at indkøbe opkvalificeringsforløb hos private udbydere. 3. Rekrutteringsprocesser, hvor familier der indgår i målgruppen identificeres. Familievejlederordningen kan evt. inddrages i rekrutteringen af familierne, da familievejlederen vil have den første kontakt til familien. Samarbejdspartnere i andre sektorer kan også inddrages i rekrutteringen. Det er ansøgers opgave at beskrive rekrutteringsprocessen. 8 Kriterier for tildeling af støtte Der gælder nedenstående forudsætninger for at komme i betragtning til midler fra puljen: At projektets formål og målgruppe er indenfor puljens formål og målgruppe. At ansøger forpligter sig til at indgå i et konstruktivt samarbejde med evaluator vedr. evaluering af den familieterapeutiske indsats, herunder evaluering af implementeringsforhold samt belysning af økonomien bag projektet. Ansøger må i forlængelse heraf påregne, at der skal registreres data for hver enkelt borger/familie, for at kunne dokumentere indsatsen og de opnåede resultater. At ansøger har truffet beslutning om deltagelse i projektet på et ledelsesmæssigt niveau. Som følge heraf skal ansøger vedlægge dokumentation for, at beslutningen om deltagelse i projektet er taget på et ledelsesmæssigt niveau, der sandsynliggør, at organisationen vil vægte og prioritere programmet med de rette medarbejderressourcer, løbende opfølgning mv. i hele projektperioden 8.1 Krav til beskrivelse af projektet I følgende afsnit er angivet de punkter, som skal beskrives i ansøgningen, og som der lægges vægt på i vurderingen af ansøgningen. 1. At projektets formål er beskrevet. Her beskrives hvilket problem projektet skal løse for målgruppen, og hvilken forandring det skal medføre for målgruppen. Det er centralt, at det sandsynliggøres, hvordan projektet medvirker til at fremme puljens formål. 2. At projektets målgruppe er beskrevet kort og præcist. Beskrivelsen skal indeholde følgende oplysninger: Hvem der indgår i målgruppen? Hvor mange der er omfattet af målgruppen? Hvor mange fra målgruppen der forventes at blive omfattet af projektet? 3. At projektets plan for rekruttering af målgruppen til projektet er beskrevet. Identificer i den forbindelse evt. andre enheder/organisationer, som rekrutteringen vil være afhængig af, og beskriv hvilket samarbejde det vil indebære. Side 5 af 10

6 4. At antallet af brugere i projektet er beskrevet. Ansøger skal sandsynliggøre rekruttering af et tilstrækkeligt antal brugere fra målgruppen i projektperioden. Det er vigtigt, at der gives et realistisk bud på, hvor mange der indgår i projektet. Det forventes, at 100 familier skal deltage i projekterne samlet. a. Det skal under dette punkt beskrives, hvordan projektet systematisk vil opgøre og dokumentere antal brugere i projektet. 5. At projektets mål på brugerniveau er klart og præcist beskrevet. Målene er de konkrete resultater, som projektet forventes at opnå. Projektets resultater skal være realistiske set i forhold til bl.a. projektets målgruppe, bemanding og aktiviteter. For yderligere beskrivelse og krav til målene på brugerniveau se afsnittet om krav til målbeskrivelse og dokumentation nedenfor. 6. At det er beskrevet, hvordan målene/resultaterne nås, dvs. at det er beskrevet kort og præcist, hvilke projektaktiviteter der vil blive gennemføre. Det skal også beskrives, hvordan de enkelte aktiviteter hænger sammen og hvordan aktiviteterne bidrager til at opnå målet. Ansøger skal ud fra karakteristik af målgruppen og dens problemer beskrive indholdet af disse aktiviteter, så det kan ses, hvordan de modsvarer problemerne. 7. At der er beskrevet en tidsplan for projektets aktiviteter i forhold til projektperioden. 8. At projektets organisation og ledelse er beskrevet. Beskriv projektets organisationsstruktur og opgavefordeling. F.eks. hvor mange ansatte er der i projektet, projektlederens beføjelse, hvem har det overordnede ansvar for projektet, projektets samarbejdsparter, og hvad disse bidrager med. I tilfælde af at flere kommuner går sammen om en ansøgning skal det beskrives, hvor mange brugere de enkelte kommuner bidrager med til projektet. 9. At der er beskrevet en plan for forankring og videreførelse af projektets aktiviteter efter tilskudsperiodens udløb. Eksempelvis forventninger til anvendelse af indsatsen efter projektperioden, herunder hvor mange fra målgruppen der forventes at modtage indsatsen efter projektperioden. 8.2 Krav til målbeskrivelse og dokumentation Målbeskrivelse Det er centralt, at det i projektbeskrivelsen sandsynliggøres at projektets mål og aktiviteter bidrager til at fremme puljens formål. Dette kan gøres ved at opstille en forandringsteori for projektet jf. figur 1. Figur 1. Forandringsteorimodel Input Aktiviteter Output Resultater Virkninger Side 6 af 10

7 De sammenhænge, som identificeres i forandringsteorien, skal fremgå af de relevante afsnit i ansøgningen herunder beskrivelsen af projektets formål, mål og aktiviteter. Man skal således via sin forandringsteori gøre sig klart, hvilke aktiviteter der er centrale for, at formålet med projektet kan opfyldes, dvs. for at der skabes en effekt for brugeren. Man skal i projektet have fokus på systematisk at dokumentere effekten af projektet for brugerne. En forudsætning for den systematiske opfølgning er, at der er opstillet klare mål for, hvad der skal opnås med indsatsen. Målene skal have fokus på effekten for brugeren, og det er således ikke tilstrækkeligt kun at opstille mål med fokus på gennemførelse af aktiviteter. De opstillede mål skal være SMART-sikrede jf. nedenstående beskrivelse. Et SMART-sikret mål har fokus på forandring for brugeren. Udvælg nogle få og væsentlige forandringsmål, så målingsarbejdet begrænses. Målene viser/dokumenterer hvilke konkrete forandringer, der skal ske for målgruppen, for at projektets gennemførelse kan betragtes som en succes. En forandring kan også være, at en dårlig udvikling for målgruppen stoppes eller sinkes. Men der skal være nogle beviser i form af registrerede data for, at projektet er en succes. Overvej hvilke synlige forandringer, man skal kunne identificere hos målgruppen, når projektet er slut. Et SMART sikret mål er et mål, som er specifik, målbart, accepteret, realistisk og tidsafgrænset, dvs. målet skal opfylde alle fem nedenstående betingelser: S Specifikt (konkret, præcist, detaljeret). Hv-spørgsmål kan hjælpe jer til at gøre målet tilstrækkeligt specifikt. F.eks.: Hvem er involveret? Hvad skal der ske? Hvorfor er det vigtigt? Hvordan skal det ske? M Målbart. Et mål skal kunne måles. Hvordan kan I vide, at ændringen er indtrådt? Kan målingen gennemføres? A Accepteret. Er der enighed om målet blandt de vigtigste aktører og i målgruppen? Er det et godt mål for, hvad der vil blive opfattet som en succes? R Realistisk. Et accepteret mål er ikke nødvendigvis realistisk. Er det sandsynligt, at målet kan nås med de ressourcer, der er til rådighed? Er der en klar og logisk sammenhæng mellem mål og midler? T Tidsafgrænset. Hvornår skal det måles, om målet er nået? Tidsfristen skal være realistisk og opnåelig. Eksempel Gennem et kognitivt behandlingsprogram skal brugeren ændre adfærd således at den uønskede adfærd (fx tvangstanker) mindskes og efter et halvt år forsvinder. Dette skal medføre, at 75 pct. af projektets brugere indenfor et år ændrer adfærd, at fravær i skolen nedbringes til normalt, at brugeren påbegynder fritidsaktiviteter og opnår et større netværk. Der foretages løbende opfølgning og monitorering, som er indarbejdet i metodemanualerne. Der er etableret et IT-baseret registreringssystem, der løbende kan måle på ovenstående parametre. Dokumentation Projektet skal løbende forholde sig til, om det opnår sine mål og i modsat fald justere projektet. Det skal desuden være muligt for Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold at følge med i, om projektets indsats har den tilsigtede virkning for borgerne. Derfor skal det rapporteres til ministeriet om de mål, projektet opstillede for sin indsats, er/bliver opfyldt. Projekterne skal i den forbindelse årligt indsende en statusrapport til Puljestyring. Skabelonen for statusrapporten kan hentes på puljeportalens forside. Fristerne for indsendelse vil fremgå af tilsagnsbrevet. Rapporten skal udfyldes elektronisk og indsendes via ministeriets puljeportal. 9 Køn skal tænkes ind i projekterne (Ligestillingsvurdering) Det skal overvejes, om projektet er målrettet enten mænd eller kvinder eller begge køn. Det forudsættes, at metoder, der bruges, modsvarer de behov for målgruppen, som hhv. kvinder og mænd kan have. Det skal desuden overvejes om kvinder og mænd har samme behov for hjælp, og om projektet indrettes på en måde, der gør det muligt for både kvinder og mænd at få udbytte af det. Endelig skal der tages stilling til, om projektet bidrager til reel ligestilling mellem mænd og kvinder. Side 7 af 10

8 10 Tilskudsberettigede udgifter 1. Lønudgifter til aflønning af projektleder, projektmedarbejdere. Lønniveauet må ikke være højere end det, der er aftalt i de statslige overenskomster for tilsvarende arbejde. I kan finde relevant information på Personalestyrelsens hjemmeside og/eller ved henvendelse til de relevante fagforeninger. Lønudgifterne skal budgetteres med antal timer og sats pr. time 2. Udgifter til opkvalificering af personale til at varetage de familieterapeutiske forløb. 3. Udgifter til offentlig transport 4. Udgifter til transport i egen bil. Transportudgiften skal beregnes på baggrund af statens lave takst pr. km., jf. Moderniseringsstyrelsens Cirkulære om satsregulering for tjenesterejser. I kan finde cirkulæret og anden relevant information på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside Taksten reguleres en gang om året og kan findes på portalens forside. 5. Revisionsudgifter. 6. Lovpligtige forsikringer, herunder arbejdsskadeforsikringer. 7. Udgifter til aktiviteter, eksempelvis rekrutterings og/eller oplysningsarrangementer. 8. Udgifter til formidling. 9. Udgifter til lokaler. 10. Kontorhold. 11. Mindre materielanskaffelser. Der kan ydes tilskud til materielanskaffelser indtil kr. pr. år.. 11 Der kan ikke søges tilskud til 1. Aktiviteter for udlændinge, som ikke er bosiddende i Danmark. 2. Materialeanskaffelser for over kr. per år. 3. Anskaffelse af fast ejendom. 4. Anlægsudgifter (f.eks. ombygning og renovering). 5. Dækning af underskud. 6. Støtte til enkeltpersoners underhold. 7. Aktiviteter der fuldt ud er finansieret fra anden side. 8. Uddannelsesmæssige aktiviteter af frivillige. Der henvises til Uddannelsespuljen for frivillige, se 9. Aktiviteter, der ikke er målrettet mennesker med sociale problemer eller er i en svær livssituation. Dette kan fx være almindelige kulturelle og underholdende aktiviteter, idrætsaktiviteter o. lign. 12 Praktiske oplysninger Ansøgningsfristen er d. 3. juli 2015 kl Efter denne dato kan ansøgninger ikke fremsendes. Når ansøgningerne er behandlet, bliver indstillingerne forelagt social-, børne- og integrationsministeren til godkendelse. Ansøgerne kan forvente svar på ansøgningen ultimo august Socialstyrelsen afholder en kick-off workshop i september/oktober 2015, hvor projektkommunerne vil blive introduceret yderligere til projektet, herunder det samlede mestringsstøtteprogram og evalueringsdesignet. Socialfaglige spørgsmål og spørgsmål om administration af puljen behandles af ministeriets kontor for puljestyring. Spørgsmål kan stilles via tlf , mandag fredag mellem kl , eller Side 8 af 10

9 Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger på puljeportalens forside. Når ministeriet har modtaget ansøgningen vil dette fremgå af status under Min tilskudssag. Krav til budget og regnskab fremgår nedenfor Budget I forbindelse med ansøgning om støtte fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds puljer skal der udarbejdes budget for projekterne, der ansøges om støtte til. Budgettet oprettes i forbindelse med udfyldelse af ansøgningen. På puljens side findes en oversigt over budgetposter, som der kan ansøges om støtte til. Du kan også bruge dette ark til at skabe overblik over dit budget, inden du opretter det i ansøgningen. Vær opmærksom på at der til ansøgningen skal vedlægges et budget for hele projektperioden. Budgetskemaet findes på puljens side på Portalen. Periodiserede budgetter For hvert projektår (12 måneder) skal der udfyldes et årsbudget. For et fireårigt projekt skal der således laves fire årsbudgetter. Udgifterne i det enkelte årsbudget skal endvidere fordeles på de måneder, hvor de enkelte udgifter forventes at falde. Hvis der fx er en ansat projektleder i projektet, opgøres lønnen som den afholdes, én gang om måneden. Er en konference en del af projektet, anføres udgiften i den/de måneder, som udgiften til konferencen forventes afholdt. Gennemsnitstal kan således ikke anvendes. Budgettet skal indeholde en opdeling mellem lønudgifter og øvrige udgifter. Lønudgifter skal budgetteres med antal timer og sats pr. time for ansatte medarbejdere og/eller timelønnede eksterne konsulenter mv. Lønniveauet må ikke være højere end det, der er aftalt i de statslige overenskomster for tilsvarende arbejde. I kan finde relevant information på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside og/eller ved henvendelse til de relevante fagforeninger. Lønniveauet skal angives i budgettet. Enhedspriser Alle udgiftsposter skal så vidt muligt udspecificeres i antal enheder og pris pr. enhed. Hvis projektet f. eks. indebærer afholdelse af to konferencer inden for det samme projektår, og hver af konferencerne koster kr., anføres to enheder á kr. i den eller de måneder, hvor konferencerne og dermed udgifterne forventes afholdt. Transportudgifter Transportudgifter skal fordeles på følgende to udgiftsposter: a. Offentlig transport. b. Transport i egen bil, som skal budgetteres med antal kilometer og takst pr. km. Vi gør opmærksom på, at udgifter til transport i egen bil højst kan udgøre statens almindelige takst pr. km (den lave sats), jf. Cirkulære om Satsregulering for tjenesterejser. I kan finde cirkulæret og anden relevant information på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside Taksten reguleres en gang om året og kan findes på i afsnittet om Puljer. Satsen skal angives i budgettet. Materialeanskaffelser Med mindre særlige forhold taler derfor, kan udgiften til materialeanskaffelser som udgangspunkt ikke overstige kr. i hvert projektår. Der bør altid udarbejdes en note til budgetposter, som vedrører materialeanskaffelser. Noter til budgettet Der kan udarbejdes forklarende noter til de udgiftsposter, som anføres i budgettet. Hvis en af budgetposterne fx er Seminar, kan noten indeholde oplysninger om forventet antal deltagere, seminarets varighed (antal dage, med eller uden overnatning), pris pr. deltager, honorar til oplægsholder mv. Noten skal således dels Side 9 af 10

10 klarlægge indholdet af den enkelte aktivitet og dels klarlægge forudsætningerne for udgiftens størrelse. Noten kan vedhæftes efter budgettet er udfyldt i ansøgningen. Poster som ikke kan fremgå af budgettet Følgende poster kan ikke medtages i budgettet: 1. Uforudsigelige udgifter 2. Overhead 3. Administrationsbidrag 4. Diverse Det er vigtigt, at følgende oplysninger angives i budgettet: Projektets titel Ansøgers identifikation (CVR-nummer eller CPR-nummer) Ansøgers navn og adresse 12.2 Regnskabsaflæggelse Der skal aflægges regnskab for tilskuddet, og regnskabet skal være revisorpåtegnet. Ved aflæggelse af regnskab, skal de budgetterede poster, der var nævnt i projektets budget svare til posterne i regnskabet. Til udarbejdelse af regnskabet for tilskuddet skal der anvendes et særligt regnskabsregneark, som kan findes på min tilskudssag på portalen. Regnearket er låst og der kan kun indtastes data i de felter, som er markeret med gul farve. Alle formler til beregningerne er lagt i regnearket, så sammentællinger foretages automatisk. I regnearket findes kun de poster, som fremgår af vejledningens afsnit Tilskudsberettigede udgifter, og som fremgår af budgetskemaet. Udover ovennævnte poster er der mulighed for at indtaste navne på yderligere poster, som Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold har godkendt i budgettet. I skal kun udfylde de felter, som er relevante for jeres regnskab. I skal udarbejde forklarende noter til poster/udgifter i regnskabet. Det er vigtigt, at der i regnskabet er angivet projektets titel og journalnummer. Regler for revision af regnskab findes på puljeportalens forside under vejledninger. Side 10 af 10

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23.

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23.25 Ansøgningsfrist

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: 15.26.03.10. Ansøgningsfrist d. 30. september 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: 15.26.03.10. Ansøgningsfrist d. 30. september 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: Behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholproblemer 15.26.03.10

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig samt

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte til etablering af hjemmeside med aktivitets- og foreningstilbud til ældre 15.75.40.10 (Puljen genudmeldes

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra metodeprogram for stofmisbrugsbehandling 15.75.26.40 Ansøgningsfrist d. 10. februar 2014

Vejledning til ansøgning om støtte fra metodeprogram for stofmisbrugsbehandling 15.75.26.40 Ansøgningsfrist d. 10. februar 2014 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Vejledning til ansøgning om støtte fra metodeprogram for stofmisbrugsbehandling 15.75.26.40 Ansøgningsfrist d. 10. februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til forskning og udvikling i forbindelse med. 15.16.01.20 Ansøgningsfrist d.15. oktober 2014 kl. 12.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til forskning og udvikling i forbindelse med. 15.16.01.20 Ansøgningsfrist d.15. oktober 2014 kl. 12. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til forskning og udvikling i forbindelse med Den sociale diplomuddannelse Børn og unge og

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og baggrund

Læs mere

Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner

Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner Ministeriet for Ligestilling og Kirke Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner Ansøgning sendes med alm. post eller e-mail til: Ministeriet for Ligestilling og Kirke, Frederiksholms

Læs mere

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11.

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11. Scial-, Børne- g Integratinsministeriet Vejledning m ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt scialt arbejde til frdel fr scialt truede mennesker 15.13.15.10 11. nvember 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

Alle boligsociale ansøgninger behandles automatisk også som ansøgninger om huslejestøtte.

Alle boligsociale ansøgninger behandles automatisk også som ansøgninger om huslejestøtte. LANDSBYGGEFONDEN 22. marts 2011 Vejledning om udarbejdelse af ansøgning i henhold til lov om almene boliger m.v. 91a og fondens regulativ om tilskud til boligsocial indsats (boligsociale aktiviteter og

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Startsæt Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Udbudsmateriale Servicestyrelsen 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

LIGE MULIGHEDER STØTTE TIL UDSATTE BØRN OG UNGE

LIGE MULIGHEDER STØTTE TIL UDSATTE BØRN OG UNGE LIGE MULIGHEDER STØTTE TIL UDSATTE BØRN OG UNGE evalueringsrapport 1: beskrivelse af igangsatte forsøgsprojekter 11:18 TURF BÖCKER JAKOBSEN ANDERS POSSELT LANGHEDE KRESTA SØRENSEN 11:18 LIGE MULIGHEDER

Læs mere

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen Juli 2014 Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2 Udbudsbetingelser... 4 2.1 Den ordregivende

Læs mere

Evaluering af opfølgningen på Hvidbogen om socialt udsatte grønlændere i Danmark

Evaluering af opfølgningen på Hvidbogen om socialt udsatte grønlændere i Danmark Når Viden skaber resultater--- Servicestyrelsen Evaluering af opfølgningen på Hvidbogen om socialt udsatte grønlændere i Danmark juni 2008 Servicestyrelsen Evaluering af opfølgnin- Juni 2008 Ref 7018 2088

Læs mere

Udmøntning af satspuljen for 2014 Delaftale for social-, børne- og integrationsområdet

Udmøntning af satspuljen for 2014 Delaftale for social-, børne- og integrationsområdet Udmøntning af satspuljen for 2014 Delaftale for social-, børne- og integrationsområdet Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og SF), Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk

Læs mere

Handicappolitisk handlingsplan status 2014. Et samfund for alle

Handicappolitisk handlingsplan status 2014. Et samfund for alle Handicappolitisk handlingsplan status 2014 Et samfund for alle September 2014 Et samfund for alle Indholdsfortegnelse Et samfund for alle 4 Medborgerskab og deltagelse 6 Uddannelse 14 Beskæftigelse 20

Læs mere

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER DIPD RETNINGSLINJER: 1 2 3 PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION DIPD FORMATER REVIDERET VERSION NOVEMBER 2013 GYLDIGHED Disse retningslinjer er gældende fra og med 1. juli 2013. Retningslinjerne

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance.

Borgerstyret Personlig Assistance. Borgerstyret Personlig Assistance. Baseline-analyse Servicestyrelsen 9. juni 2010 Udkast Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Organisering... 10 3. Arbejdsgange...

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance.

Borgerstyret Personlig Assistance. Borgerstyret Personlig Assistance. Statusnotat Servicestyrelsen Marts 2011 Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Organisering... 6 3. Rammer for BPA-ordningerne...

Læs mere

Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus

Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus Udbudsmateriale Socialstyrelsen April 2015 Indholdsfortegnelse 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser...

Læs mere

Udmøntning af satsreguleringspuljen for 2011 Delaftale for det sociale område

Udmøntning af satsreguleringspuljen for 2011 Delaftale for det sociale område Udmøntning af satsreguleringspuljen for 2011 Delaftale for det sociale område Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 23. januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 Indhold: 1. Formålet med puljen til mere cykeltrafik... 2 2. Hvad kan der søges tilskud til?... 2 3. Hvem kan søge

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen Lovforslag nr. L 176 Folketinget 2009-10 Fremsat den 24. marts 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering Søg støtte til projekter om nyspecialisering og inklusion Vær med til at fremme inklusion og aktiv deltagelse i samfundslivet for børn, unge og voksne med særlige behov. Søg om op til 150.000 kroner i

Læs mere

SUCCESKRITERIER OG MULIGHEDER FOR TVÆRGÅENDE EVALUERING. - Første tværgående analyse af Forebyggelsesfondens projekter

SUCCESKRITERIER OG MULIGHEDER FOR TVÆRGÅENDE EVALUERING. - Første tværgående analyse af Forebyggelsesfondens projekter SUCCESKRITERIER OG MULIGHEDER FOR TVÆRGÅENDE EVALUERING - Første tværgående analyse af Forebyggelsesfondens projekter Forfatter: VAC Sidst gemt: 05-01-2012 10:49:00 Sidst udskrevet: 05-01-2012 10:49:00

Læs mere