Grafisk CSR-kodeks. 10 principper. Grafisk CSR-kodeks version 1.0 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grafisk CSR-kodeks. 10 principper. Grafisk CSR-kodeks version 1.0 1"

Transkript

1 Grafisk CSR-kodeks 10 principper Grafisk CSR-kodeks version 1.0 1

2 Grafisk CSR-kodeks Stadig flere grafiske ydelser fremstilles og handles globalt. Samtidig opleves en sti gende interesse for de sociale, miljø- og arbejdsmæssige forhold, disse ydelser og produkter er produceret under. Forhold som internationalt set går under betegnelsen Corporate Social Responsibility (CSR). For at styrke grafiske virksom he der, deres leverandører og kunder har Grafisk Arbejdsgiverforening (GA) og HK/Privat derfor udarbejdet dette grafiske CSR-kodeks. Kodeks skal være med til at udstikke rammerne for en standard og praksis med hensyn til social an svar lighed for fremstilling af grafiske produkter og serviceydelser i såvel Danmark som udlandet. Kodeks er udformet, så det både afspejler arbejds tager og arbejdsgivers overordnede holdning og tilgang til grafiske virksomheders ansvar. Det kan anvendes af grafiske virksomheder som en vision og målsætning for eget arbejde med virksomhedsansvar. CSR skal anskues i hele den grafiske værdikæde fra prepress og grafisk design over trykning til færdiggørelse og distribution. Det grafiske CSR-kodeks er derfor også tænkt som en hjælp til de grafiske virksomheder og kunder, der selv har visioner og mål om at påtage sig et virksom hedsansvar i deres virke og forbrug. Grafisk CSR-kodeks afspejler de krav, som kunder af grafiske produkter med rimelighed kan stille til en leverandør uanset, hvor i verden der handles. Som en hjælp til at arbejde konkret med kodekset har GA og HK/Privat udarbejdet en guide. Den består bl.a. af et tjek- og vurderings skema, som købere af grafiske produkter og serviceydelser kan benytte, når de handler og samarbejder med grafiske virksomheder globalt. Udgivet af Grafisk Arbejdsgiverforening og HK/Privat Denne tryksag efterlever principperne i henhold til Grafisk CSR-kodeks version 1.0. Tekst fra publikationen må gerne anvendes med kildeangivelse. 2 Grafisk CSR-kodeks version 1.0

3 Introduktion og tiltrædelse For grafiske virksomheder, der ønsker at tiltræde dette kodeks, sker det ved, at der underskrives en tiltrædelseserklæring, som offentliggøres på virksomhedens hjemmeside eller kommunikeres på anden vis. En tiltrædelse af kodeks vil betyde, at virksomheden til enhver tid skal kunne dokumentere, hvordan og i hvilket omfang kodeks skal efterleves. Leverandøren forpligtiger sig til at respektere det enkelte individs rettigheder herunder menne skerettigheder jf. de af FN vedtagne menneskerettighedskonventioner. Komplet liste kan ses på ga.dk/csr eller hkprivat.dk/csr. Der vil være tilfælde, hvor en leverandør ikke kan overholde en given konvention eller dele heraf på grund af leverandørlandets nationale politik og lovgivning på området. Det vil dog være acceptabelt at handle med leverandøren, så længe det grafiske CSR-kodeks overholdes. Leverandøren skal garantere, at alle gældende nationale love til enhver tid overholdes. For leve randører i EU-lande gælder det også relevant EU-lovgivning Nedenstående minimumskrav skal opfyldes af leverandøren i henhold til FN s Global Compacts 10 principper (unglobalcompact.org). Grafisk CSR-kodeks Grafisk CSR-kodeks Grafisk Arbejdergiversforening HK/Privat Grafisk Arbejdergiversforening HK/Privat Tiltrædelse Tiltrædelse I dette kodeks benyttes ordet leverandøren som udtryk for den virksomhed, der handles direkte med. det bekræftes at det bekræftes at Virksomhedsnavn Virksomhedsnavn Adresse Adresse Postnummer By Grafisk CSR-kodeks er udarbejdet i samarbejde mellem Grafisk CSR-kodeks er udarbejdet i samarbejde mellem grafisk arbejds-giverforening og hk/privat. kodeks kan grafisk arbejds-giverforening og hk/privat. kodeks kan findes på eller findes på eller Her er også en liste over de virksomheder, der har Her er også en liste over de virksomheder, der har tiltrådt kodeks. tiltrådt kodeks. dato Har tiltrådt Grafisk CSR-kodeks 1.0 og lever op til de i kodeks nævnte principper. Postnummer By dato Har tiltrådt Grafisk CSR-kodeks 1.0 og lever op til de i kodeks nævnte principper. Underskrift, ceo Underskrift, ceo Virksomheden accepterer med sin tiltrædelseserklæring, at kodeks overholdes. at repræsentanter fra Grafisk Arbejdsgiverforening eller HK/privat til enhver tid kan forlange dokumentation for Virksomheden accepterer med sin tiltrædelseserklæring, at repræsentanter fra Grafisk Arbejdsgiverforening eller HK/privat til enhver tid kan forlange dokumentation for at kodeks overholdes. Grafisk CSR-kodeks version 1.0 3

4 1. Virksomheden bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder; og 2. sikre, at den ikke medvirker til krænkelse af menneskerettighederne. FN s Global Compact 10 principper 4 Grafisk CSR-kodeks version 1.0

5 Princip 1-2: Menneskerettigheder Menneskerettigheder i produktionslandet Leverandøren må med henvisning til nationale og samfundsmæssige kutymer ikke involvere sig i menneskerettighedsovertrædelser i produktionslandet. Det omfatter også overtrædelse med henvis ning til nationale love, religiøs og kulturel praksis. Chikane og afstraffelse Leverandøren skal behandle alle arbejdstagere med respekt og værdighed. Leverandøren skal afholde sig fra fysisk afstraffelse af arbejdsta gere, trusler om vold, seksuel og psykisk chikane, mobning, krænkende adfærd og verbal overfusning. Leverandøren skal udarbejde politikker og forebyggelsesforanstaltninger, som beskytter arbejdstagere mod chikane og afstraffelse. Beskyttelse af privatliv Leverandøren skal respektere arbejdstagernes privatliv, både hvad angår indsamling af personfølsomme oplysninger og overvågning på arbejdspladsen. Indsamling og registrering af personfølsomme informationer skal udgøre et minimum, og det skal sikres, at der kun registreres oplysninger, der er lovmæssigt grundlag for i landets nationale lovgivning. Personfølsomme oplysninger skal opbevares på sikker og ansvarlig vis, og kun personer med relevant ærinde må have adgang til disse. Arbejdstagerne skal informeres, hvis der sker overvågning på arbejdspladsen. Leverandøren skal oplyse arbejdstagerne om, hvilke type af informationer der gemmes, i hvor lang tid og til hvilket formål. Medarbejderne skal have adgang til at se disse data. Klagemuligheder og sanktioner Leverandøren skal være åben over for en klage fra arbejdstager, herunder hvordan klager behandles og afgøres. Arbejdstagere skal kunne indgive klager uden risiko for trusler om repressalier. Leverandøren skal samarbejde med relevante arbejdstagerrepræsentanter/fagforeninger om etablering af klageprocedurer. Proceduren skal gælde for alle, være gennemskuelig, og arbejdstagerne skal være bekendtgjort med denne. Indgivne klager skal følges op med undersøgelser og afrapportering og må ikke resultere i diskriminering af klager jf. princip 6. Grafisk CSR-kodeks version 1.0 5

6 3. Virksomheden bør opretholde foreningsfriheden og effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling; 4. støtte udryddelse af alle former for tvangsarbejde. 5. støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde; og 6. afskaffe diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold. FN s Global Compact 10 principper 6 Grafisk CSR-kodeks version 1.0

7 Princip 3-6: Arbejdstagerrettigheder Organisationsfrihed og kollektiv forhandling Organisationer defineres i dette kodeks som en organisation bestående af arbejdstagere, der har til formål at fremme og beskytte arbejdstagernes interesser. Leverandøren skal anerkende arbejdstagernes ret til at slutte sig til fagforeninger efter eget valg og uden forudgående tilladelse. Det skal dog ske under hensyntagen til den nationale lovgivning i produktionslandet. Leverandøren anerkender retten til, at organisationer forhandler løn og arbejdsvilkår kollektivt på deres medlemmers vegne. Hvis den nationale lovgivning ikke tillader organisering i uafhængige fagforeninger, skal leverandøren tillade, at arbejdstagerne danner organisationer bestående af repræsentanter for arbejdstagerne, der kan diskutere arbejdsrelaterede problemstillinger. Arbejdsmiljø Et sikkert og sundt arbejdsmiljø er en menneskerettighed. Leverandøren forpligter sig til at sørge for, at arbejds miljøet er af en sådan standard i forhold til den tekniske udvikling, at arbejdstagerne ikke udsættes for påvirkninger eller risici, der kan skade deres helbred på kort eller lang sigt. Det drejer sig både om arbejdsbetingede sygdomme og arbejdsulykker. Leverandøren forpligter sig til, at der er opbygget et system, der fører tilsyn med arbejdsmiljøet og løbende arbejder for at forbedre arbejdsmiljøforholdene i henhold til fastsatte mål. Det betyder konkret: Arbejdsmiljø samarbejde at valgte repræsentanter for arbejdstagerne er involveret i dette arbejde at der er oprettet safety commitees de steder, hvor der er mere end ni ansatte arbejdstagere at alle involverede får den nødvendige uddannelse og træning at arbejdstagerne får den nødvendige instruktion i arbejdet, herunder om arbejdsmiljørisici at der afholdes audits (eksterne /interne) mindst en gang om året, hvor arbejdstagerne får mulighed for at udtale sig om deres arbejdsmiljø at der følges op på målene (i forhold til audits). Grafisk CSR-kodeks version 1.0 7

8 Princip 3-6: Arbejdstagerrettigheder Arbejdsmiljø kemikalier at der skal anvendes de mindst farlige kemiske stoffer og produkter i forbindelse med grafiske arbejdsprocesser, bl.a. gennem erstat ning af farlige stoffer og produkter med mindre farlige eller ufarlige (substitution). Det drejer sig fx om trykfarver, lim og kemikalier til afvaskning og rengøring af maskiner/valser at der er tilstrækkelig ventilation både i arbejdsrummet og ved arbejdsprocesser, hvor der er risiko for indånding af dampe, støv mm. at der i øvrigt er taget forholdsregler mod indånding af dampe, støv mv. at arbejdstagerne gennem datablade kender de kemiske stoffer, de arbejder med og ved, hvor førstehjælps- og beskyttelsesudstyr er placeret at der bruges relevante personlige værnemidler, hvor der ikke er udsugning af farlige stoffer. Disse betales af arbejdsgiveren. Ulykker og maskinbeskyttelse at grafiske maskiner er indrettet og forsynet med effektive beskyttelsesforanstaltninger som fx skærme, afbrydere, nødstop, mv. at der føres tilsyn med, at beskyttelsesforanstaltninger fungerer at maskiner gennemgår eftersyn og vedligeholdelse med passende tidsintervaller at arbejdstagerne bruger fodtøj, der beskytter mod fodskader, hvor dette er nødvendigt at ulykker registreres og undersøges for at forebygge yderligere ulykker at et tilstrækkeligt antal personer har gennemgået træning i førstehjælp. Støj at arbejdstagerne ikke udsættes for støj, der kan skade deres hørelse. Der skal være støjdæmpende foranstaltninger de steder, hvor det er enkelt at etablere. Som minimum skal arbejdstagerne bruge egnet høreværn, som stilles til rådighed af arbejdsgiveren. Ergonomi og arbejdsoperationer at arbejdspladsen er indrettet, så dårlige arbejdsstillinger og -bevægelser undgås eller forbygges bedst muligt at der er inventar og materiel fx i form af løftegrej til rådighed, der kan hjælpe med at fjerne tunge løft og dårlige arbejdsstillinger/ bevægelser. Indeklima at der skal være et rent og behageligt indeklima og temperatur på arbejdspladsen. Det skal ske gennem rengøring, god belysning og om nødvendigt gennem mekanisk rumventilation og anden varmeregulering. Velfærds foranstaltninger at der er rene og tilstrækkelige vaske- og toiletforhold adskilt for begge køn. Gravide at gravide skal beskyttes mod arbejde med kemiske produkter, der anses for en risiko for fosterskader og mod tunge løft og andre belastninger, der kan forårsage abort eller for tidlig fødsel. 8 Grafisk CSR-kodeks version 1.0

9 Tvangsarbejde Leverandøren forpligter sig til at afholde sig fra at gøre brug af nogen form for tvungent eller pligtmæssigt arbejde: Som middel til opretholdelse af arbejdsdisciplin Som straf for at have deltaget i strejker Som middel til forskelsbehandling på grund af race, social stilling, nationalitet eller religion. Børnearbejde Leverandøren forpligter sig til at tage afstand fra brug af enhver form for børnearbejde. Mindstealderen for beskæftigede, må ikke være lavere end alderen for undervisningspligten og under ingen omstændigheder under 15 år. Dette gælder uanset, om lovgivningen i produktionslandet åbner op for en lavere beskæftigelsesalder. Dog kan der i lande, hvor økonomi og uddannelsesfaciliteter er utilstrækkeligt udviklet, efter forhandling med berørte arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer i en overgangsperiode ansættes personer med en mindstealder på 14 år. Leverandøren har pligt til at registrere og dokumentere, at der ikke er arbejdstagere ansat, der overtræder reglerne om børnearbejde. Registreringen skal som minimum indeholde navn, alder eller fødselsdato for alle personer under 18 år. Diskrimination Diskrimination defineres som: Enhver adskillelse, udelukkelse eller forskelsbehandling på grund af race, farve, alder, køn, civilstand, seksuelt tilhørsforhold, sprog, religion, mentalt eller fysisk handicap, sundhedsmæssig tilstand, politisk anskuelse, national eller social oprindelse Enhver anden adskillelse, udelukkelse eller forskelsbehandling som medfører ophævelse eller forringelse af ligestillingen på grund af medlemskab af fagforening eller efter forhandling med repræsentative medarbejderforeninger/-repræsentanter. Det anses ikke som diskrimination, hvis adskillelsen, udelukkelsen eller forskelsbehandlingen skyldes, at der kræves bestemte kvalifikationer til beskæftigelsen. Leverandøren forpligter sig til ikke at udøve direkte eller indirekte forskelsbehandling ved ansættelser eller have diskriminerende ansættelses politikker. Det værende sig omkring aflønning, arbejdsvilkår, frynsegoder, pension, mulighed for avancement m.m. Enhver ansat skal som minimum oppebære, hvad der svarer til den i landet fastsatte minimumsløn. Leverandøren forpligter sig til at udforme og følge en politik, der tager sigte på, efter de nationale sædvaner, at fremme ligestilling og fjerne enhver form for forskelsbehandling. Det omfatter også mulighed for at ansætte personer fra særligt udsatte grupper. Grafisk CSR-kodeks version 1.0 9

10 7. Virksomheden bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer; 8. tage initiativ til at fremme en større miljømæssig ansvarlighed; og 9. opfordre til udvikling og spredning af miljø venlige teknologier. FN s Global Compact 10 principper 10 Grafisk CSR-kodeks version 1.0

11 Princip 7-9: Miljø Leverandøren forpligter sig til regelmæssigt at udvikle og vedligeholde sine produktionsprocesser og systemer til håndtering og forebyggelse af de særlige miljøforhold for grafisk produktion. Det kan være i forhold til papir, trykplader, kemikalier og energiforhold/ -forbrug. Leverandørens miljøarbejde og kommunikation med offentligheden skal være dialogbaseret. Det betyder, at det kan forventes, at der regelmæssigt indgås dialog med naboer, civilsamfundets organisationer og andre med interesse i virksomhedens miljøarbejde. Det bør foregå gennem information, der tydeligt afspejler de væsentlige miljøforhold, der knytter sig til grafisk produktion. Miljø data og informationer Nogle af de væsentligste miljøforhold i grafisk produktion knytter sig til papir, trykplader og farver samt papirfibrenes oprindelse, hvor dette er særligt relevant. Papirproduktion, også skandinavisk produktion, baserer sig i stigende omfang på papirfibre fra flere kontinenter, hvor risiko for ulovlig skovhugst fortsat er høj og derfor skal leverandøren forpligte sig til, at disse oplysninger registreres og til enhver tid kan udleveres til kunder og øvrige interessenter. Miljø klima Et andet væsentligt miljøparameter ved produktionen af tryksager er energiforbruget og dermed klimapåvirkningen. Leverandøren forpligter sig til i så vid udstrækning det er muligt at skaffe information om, hvordan produktionen påvirker klimaet, og tage hensyn til dette i sine valg. Det kan fx ske ved at vælge en papirkvalitet, der er fremstillet med et lavere CO2-udslip end tilsvarende kvaliteter på markedet. Et sådan valg kan nedbringe tryksagens samlede klimapåvirkning med op til 75 pct. Miljø genanvendelse Leverandøren skal reducere, genbruge og genanvende affald i så stor udstrækning som muligt. Miljø kemikalier Leverandøren skal løbende foretage en risikovurdering af de anvendte materialer, produkter og processer til enhver tid kunne dokumentere og give informationer om dette. Der må ikke anvendes forbudte kemikalier i leverandørens produktion. Der skal sikres forsvarlig opbevaring, håndtering og bortskaffelse af kemikalier og andre farlige stoffer. Desuden skal leverandøren sikre, at der tages alle de nødvendige foranstaltninger til, at de erstattes med mindre skadelige kemikalier og stoffer, hvor det er muligt. Miljø spildevand og VOC (flygtige organiske komponenter) Leverandøren forpligtiger sig til at reducere udledning af spildevand og VOC-emissioner mest muligt samt at anvende den reneste teknologi, hvor det er muligt. Grafisk CSR-kodeks version

12 10. Virksomheden bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse. FN s Global Compact 10 principper 12 Grafisk CSR-kodeks version 1.0

13 Princip 10: Antikorruption Bestikkelse er ikke acceptabel under nogen form, uanset om det er privat/offentlig, direkte/indirekte eller aktiv/passiv bestikkelse. Bestikkelse skævvrider konkurrencen og hindrer markeder i at fungere effektivt og kan betragtes som en ekstra skat på investeringer og handel. Bestikkelse defineres som en betaling, der har til formål at få nogen til at gøre noget, der er uærligt, ulovligt eller i strid med vedkommendes pligter med det formål at opnå en uberettiget fordel. Facilitation payments defineres som tilskyndelse til offentlige embedsmænd om at udføre deres opgaver såsom at udstede licenser og tilladelser. Leverandøren skal aktivt modarbejde brug af facilitation payments. Det kan dog i visse tilfælde accepteres, hvis det er kutyme i det pågældende land at modtage den slags betalinger, og alle andre muligheder skal være udtømte. Derudover forpligter leverandøren sig til at indføre systemer, der effektivt fører kontrol med de økonomiske aktiviteter. Alle berørte personer i leverandørvirksomheden skal være informeret om virksomhedens adfærdskodeks i forbindelse med korruption og konsekvenserne ved overtrædelser. Gaver Gaver må aldrig gives eller modtages i hemmelighed. Det er ikke tilladt at give eller modtage pengegaver eller værdipapirer. Der må ikke gives gaver, der er så store, at modtageren ikke vil være i stand til at give en tilsvarende gave. Der må aldrig gives gaver i forbindelse med tilbud, tilbudsevaluering eller kontraktforhandlinger. Det er ikke tilladt at modtage gaver, der åbenlyst har til formål at påvirke en beslutning, herunder køb af varer til under markedspris. Samtidig skal leverandøren informere kunden/ virksomhedens ledelse om brugen af facilitation payments. Grafisk CSR-kodeks version

14 Kontrol og dokumentation Underleverandører Ved brug af underleverandører forventes det, at de skriftligt forpligter sig til at overholde Grafisk CSR-kodeks. Kontrol og dokumentation Leverandøren skal være villig til at acceptere uanmeldte kontrolbesøg udført af både kunden og tredje part. Al ønsket dokumentation jf. dette kodeks skal forelægges på forlangende. Intern audit Der skal minimum én gang om året gennemføres en intern audit hos leverandøren og resultatet af denne skal udleveres på forlangende. Konsekvenser ved overtrædelse Hvis en leverandør overtræder en eller flere bestemmelser i kodeks, skal der straks udarbejdes en handlingsplan med en tidsplan for, hvordan overtrædelsen kan standses. Hvis overtrædelsen eller overtrædelserne ikke er standset efter gentagne advarsler, kan samarbejdet med leverandøren opsiges uden yderligere varsel. Kodeks ajourføres jævnligt, og der sikres en tilpasning til udviklingen i FN s Global Compacts principper Grafisk Arbejdsgiverforening og HK/Privat november Grafisk CSR-kodeks version 1.0

15 Kodeks ajourføres jævnligt, og der sikres en tilpasning til udviklingen i FN s Global Compacts principper Grafisk CSR-kodeks version

16 Grafisk CSR-kodeks version 1.0 er udarbejdet i et sam arbejde mellem Grafisk Arbejdsgiverforening og HK/Privat. For mere information: ga.dk/csr og hkprivat.dk/csr 16 Grafisk CSR-kodeks version 1.0

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2013 REPORT

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2013 REPORT UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2013 REPORT INDHOLD 1. EXECUTIVE STATEMENT...3 2. PEOPLE...4 2.1. Egmonts Code of Conduct og etisk leverandørstyring... 4 2.2. Produktsikkerhed/Kvalitetssikring...

Læs mere

MENNESKERETTIGHEDER OG VIRKSOMHEDER

MENNESKERETTIGHEDER OG VIRKSOMHEDER MENNESKERETTIGHEDER OG VIRKSOMHEDER Institut for Menneskerettigheder s HRCA Quick Check Et redskab, der kan sikre, at menneskerettighederne ikke krænkes, når virksomheden er på udebane Landsorganisationen

Læs mere

Arkitekt virksomheders SamfundS. Et værktøj der hjælper arkitekter til at håndtere samfundsansvar i egen drift og i byggeprojekter

Arkitekt virksomheders SamfundS. Et værktøj der hjælper arkitekter til at håndtere samfundsansvar i egen drift og i byggeprojekter Arkitekt virksomheders SamfundS ansvar Et værktøj der hjælper arkitekter til at håndtere samfundsansvar i egen drift og i byggeprojekter Indledning danske ark har i 2011 og 2012 gennemført en række workshops

Læs mere

Etikhåndbog Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss

Etikhåndbog Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss One Company Acting Responsibly Kun til internt brug Vores adfærd Vi vil bygge vores forretning på tillid Det betyder,

Læs mere

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Fredag d. 10 januar Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Retningslinjer for alle ansatte... 4 Code of Conduct... 7 3 Introduktion

Læs mere

Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR

Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR Baggrundsdokument Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder ISO 26000 Vejledning i samfundsmæssigt ansvar FN s Global Compact FN s Retningslinjer

Læs mere

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet CSR I den finansielle sektor Et inspirationskatalog for tillidsvalgte i Finansforbundet finansforbundet august 2009 Indholds fortegnelse Forord 5 Kapitel 1: Introduktion til CSR 6 1.1. Introduktion til

Læs mere

INTERNATIONAL RAMMEAFTALE OM PSA PEUGEOT CITROËNS SOCIALE ANSVAR

INTERNATIONAL RAMMEAFTALE OM PSA PEUGEOT CITROËNS SOCIALE ANSVAR INTERNATIONAL RAMMEAFTALE OM PSA PEUGEOT CITROËNS SOCIALE ANSVAR «Et socialt engagement uden grænser» INDLEDNING Den verdensomspændende bilkoncern, PSA PEUGEOT CITROËN, baserer sin udvikling på socialt

Læs mere

standarder for ansvarligt indkøb for leverandører

standarder for ansvarligt indkøb for leverandører standarder for ansvarligt indkøb for leverandører For mig er socialt ansvar en del af at drive forretning. Vi gør dette, fordi vi mener, det er det rigtige at gøre, fordi det forventes af os, og fordi

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility 1 Sapa Extrusion Tønder A/S Tønder den 06-02-2014 CSR-Erklæring fra Sapa Extrusion Tønder A/S Med dette dokument erklærer Sapa Extrusion Tønder A/S, at den lever op til

Læs mere

Code of Business Conduct

Code of Business Conduct Code of Business Conduct REMA 1000s samlede politikker for ansvarlighed Indhold Kapitel 1 Den sunde familie 4 Kapitel 2 Den glade natur 5 Kapitel 3 Den gode leverandør 9 Kapitel 4 REMA s 1000 donationer

Læs mere

Meddelelse fra Richard Tobin Vi er alle ansvarlige

Meddelelse fra Richard Tobin Vi er alle ansvarlige CODE OF CONDUCT A Den vigtigste menneskelige opgave er at give vores handlinger en moralsk værdi. Vores indre balance og selve vores eksistens afhænger af det. Det er kun moralen i vores handlinger, der

Læs mere

Fjernvarme Fyn A/S. CSR erklæring. Direktør Jan Strømvig

Fjernvarme Fyn A/S. CSR erklæring. Direktør Jan Strømvig Fjernvarme Fyn A/S CSR erklæring 26 04 2011 Direktør Jan Strømvig CSR Erklæring fra Fjernvarme Fyn A/S Samfundsansvar og bæredygtighed Med dette dokument erklærer Fjernvarme Fyn, at den lever op til en

Læs mere

Communication On Progress

Communication On Progress GLOBAL COMPACT Communication On Progress Juli 2014 - juli 2015 Udarbejdet: 19. maj 2015 Udarbejdet af: Knud Magnussen Godkendet af: Mads Søndergaard Forord I 2000 blev verdens ledere på et FN-topmøde i

Læs mere

EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS

EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS I. INTRODUKTION Exide Technologies har udfærdiget dette etiske adfærdskodeks ( Kodekset ) for at sikre, at Exide Technologies og dets datterselskaber og andre associerede

Læs mere

Indsamlingsetiske retningslinier for Red Barnet. Udarbejdet af Red Barnet Juni 2005

Indsamlingsetiske retningslinier for Red Barnet. Udarbejdet af Red Barnet Juni 2005 Indsamlingsetiske retningslinier for Red Barnet Udarbejdet af Red Barnet Juni 2005 RED BARNETS INDSAMLINGSETISKE RETNINGSLINIER... 4 1.1. Retningslinjer for frivillige indsamlere... 4 1.1.1. Alder... 4

Læs mere

Implementering af Global Compact

Implementering af Global Compact Implementering af Global Compact Fordele for virksomheden ved tilslutning til Global Compact Opnå konkurrencefordele ved at anvende Global Compact som ramme Virksomheden kan opnå fordele som leverandør

Læs mere

Brev fra vores CEO...1. Oversigt over vores kerneværdier...2. Ledende forretningsprincipper...2. Introduktion...4. Hvad er adfærdskodeksen?...

Brev fra vores CEO...1. Oversigt over vores kerneværdier...2. Ledende forretningsprincipper...2. Introduktion...4. Hvad er adfærdskodeksen?... Adfærdskodeks 1 Indholdsfortegnelse Brev fra vores CEO...1 Oversigt over vores kerneværdier...2 Ledende forretningsprincipper...2 Introduktion...4 Hvad er adfærdskodeksen?... 4 Hvem skal bruge kodeksen?...

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

OECDs Retningslinjer for Multinationale Virksomheder Maj 2001 Det danske Kontaktpunkt

OECDs Retningslinjer for Multinationale Virksomheder Maj 2001 Det danske Kontaktpunkt oecd.fm Page 1 Friday, April 27, 2001 1:10 PM OECDs Retningslinjer for Multinationale Virksomheder Maj 2001 Det danske Kontaktpunkt 1 oecd.fm Page 2 Friday, April 27, 2001 1:10 PM 2 oecd.fm Page 3 Friday,

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Virksomheders etiske ansvar en nødvendighed i en global verden

Virksomheders etiske ansvar en nødvendighed i en global verden Virksomheders etiske ansvar en nødvendighed i en global verden Begreber og forkortelser CSR Corporate Social Responsibility på dansk oversat til virksomheders sociale ansvar, samfundsansvar eller etiske

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED

GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED Ti danske virksomheder fortæller om menneske rettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption Virksomhedens fordele

Læs mere

Standarder for forretningsførelse. Løftet bag de Gyldne Buer, The Golden Arches

Standarder for forretningsførelse. Løftet bag de Gyldne Buer, The Golden Arches Standarder for forretningsførelse Løftet bag de Gyldne Buer, The Golden Arches Grundlaget for hele vor virksomhed er, at vi er etiske, ærlige og pålidelige. Det tager tid at opbygge et godt ry. Vi skal

Læs mere

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct.

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct. Kódex správania Kódex správania ode of Conduct Eettiset ohjeet Etikos kodeksas Kodeks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex iska tisk Verhaltenskodex regelsæt regler Etisk regelsæt Eettiset

Læs mere

Værdien af integritet. Forretningsetiske Principper

Værdien af integritet. Forretningsetiske Principper 3330_SPC_COE_BKV_DAN_Layout 1 23/03/2013 13:48 Page 1 Værdien af integritet Forretningsetiske Principper 3330_SPC_COE_BKV_DAN_Layout 1 23/03/2013 13:48 Page 2 3330_SPC_COE_BKV_DAN_Layout 1 23/03/2013 13:48

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

vores ansvar Arla Foods corporate social responsibility code of conduct

vores ansvar Arla Foods corporate social responsibility code of conduct vores ansvar Arla Foods corporate social responsibility code of conduct Arla Foods skal håndtere spørgsmål om etik og kvalitet på en bæredygtig og ansvarsfuld måde, der samtidig skal sikre, at virksomheden

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Agenda 01. Introduktion 02. Baggrund for og kravene til CSR rapportering 03. Hvad omfatter CSR FN s Global Compact og de 10 principper 04. Konkrete eksempler O1. CSR introduktion

Læs mere