Referat af generalforsamlingen i Dansk Journalistforbund Kreds 1, 9. marts 2010 i Politikens Foredragssal, København.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af generalforsamlingen i Dansk Journalistforbund Kreds 1, 9. marts 2010 i Politikens Foredragssal, København."

Transkript

1 Referat af generalforsamlingen i Dansk Journalistforbund Kreds 1, 9. marts 2010 i Politikens Foredragssal, København. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kredsens regnskaber 4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer 5. Valg, herunder suppleanter og revisorer 6. Fastsættelse af kredskontingent - kredsbestyrelsen foreslår uændret kontingent 7. Eventuelt. 1. Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslog Uffe Gardel, som blev valgt. Uffe Gardel konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og dermed beslutningsdygtig. 2. Formandens beretning: Hele formandens beretning og alle bilag kan læses på Kreds 1s hjemmeside: Kredsformand Pernille Mac Dalland indledte sin beretning med kort at gøre status over arbejdet i det forgangne år herunder især de fire arbejdsområder og arbejdsplanen for De fire arbejdsområder er: K1 Sundhed, K1 Faglig Udvikling, K1 Fyraften og K1 Mentor. Arbejdsområderne er beskrevet i en folder, der var omdelt på generalforsamlingen og som også kan findes på Herefter tog formanden hul på en række temaer, hvoraf de fleste også vil blive taget op på Fagligt Forum i april. Temaerne er refereret her i nævnt rækkefølge, efter hvert tema er den efterfølgende debat refereret. Tema 1: Offentlighedsloven: Den kommende reviderede offentlighedslov har skabt meget debat i forbundet. Kommissionsarbejdet, hvor DJ har været repræsenteret ved tidligere HB-medlem og Kreds 1- medlem Kate Bluhme har varet i årevis, og betænkningen, der kom i november er ikke blevet modtaget med udelt begejstring. Især har spørgsmålet om de paragraffer, der vedrører grænserne for den såkaldte ministerbetjening altså hvilke akter, der kan karakteriseres som så interne, at de kan friholdes for aktindsigt, givet anledning til debat. Blandt andet har Cavlingprismodtager Jesper Tynell konstateret, at han ikke ville have kunnet gøre det journalistiske arbejde, han fik prisen for, hvis de nye regler, der lægges op til i betænkningen havde været gældende. 1

2 Flere kredse har vedtaget udtalelser, der går imod flertallets holdning i DJ og imod det høringssvar, som DJ har afgivet. For dem er det vigtigt at markere det, som et mindretal i hovedbestyrelsen står for, nemlig at DJ skal være langt skarpere i spørgsmålet om aktindsigt. Kredsbestyrelsen selv har ikke lagt op til en udtalelse. Debat om Offentlighedsloven: Tom Heinemann fik som den første ordet og præsenterede et udkast til en kritisk udtalelse fra kredsen angående loven. Forslaget blev stillet på vegne af 22 kredsmedlemmer. Udtalelsen: Dansk Journalistforbunds største kreds, Kreds 1, tager afstand fra de af Offentlighedskommissionens forslag, der indskrænker journalister og borgeres ret til aktindsigt. Her tænkes bl.a. særligt på de foreslåede nye vedrørende ministerbetjening med mere. Netop disse dokumenter vedrørende regeringsførelsen er det i et åbent demokrati særligt at have offentlig adgang til. Derfor anbefaler Kreds 1 regering og folketing at fastholde retten til aktindsigt i netop disse dokumenter. Kredsen opfordrer samtidig Dansk Journalistforbunds øverste ledelse at gøre det samme, når regeringen sender et forslag til en ny offentlighedslov i høring. En række medlemmer gik derefter på talerstolen og argumenterede for, at kredsen skulle vedtage udtalelsen, da kommissionens forslag ifølge dem stærkt forringer mulighederne for aktindsigt, hvilket skader demokratiet og vanskeliggør journalisters arbejde. Blandt talerne var: Jens Trudsø, Morten Friis Jørgensen, Sara Schlüter, Ulrik Dahlin, Alex Frank Larsen, Jesper Tynell, Peter Hertz, Bo Elkjær og kredsens næstformand Kenni Leth. Flere medlemmer herunder særligt Ulrik Dahlin, Peter Hertz og Jesper Tynell udtrykte også stor utilfredshed med hovedbestyrelsens håndtering af sagen og kom med en stærk kritik af DJ-formand Mogens Blicher Bjerregaard samt af DJs repræsentant i kommissionen, Kate Bluhme. De mente, at DJ ikke havde været kritisk nok overfor betænkningen, og at hovedbestyrelsen og DJs repræsentant fejlagtigt havde accepteret det som en præmis, at de nye paragraffer angående ministerbetjening var umulige at undgå. De anførte derudover, at hovedbestyrelsen ikke havde været lydhør overfor kritikken fra medlemmerne. Jesper Tynell understregede, at han var bekymret for medlemsdemokratiet i DJ. Han fremhævede, at han flere gange havde forsøgt at komme i kontakt med hovedbestyrelsen angående sagen, men at hovedbestyrelsen ikke havde lyttet til ham. DJ-formand Mogens Blicher Bjerregaard var flere gange på talerstolen for at svare på kritikken: Han redegjorde kort for DJs arbejde i kommissionen. Arbejdet gik i gang i 2002, og DJ har været repræsenteret af nu tidligere hovedbestyrelsesmedlem Kate Bluhme. Han sagde derefter, at der efter hans mening var rigtig mange positive elementer og mange fremskridt i betænkningen. Han forklarede, at DJ var gået med på de kritiske elementer i betænkningen, fordi det efter hans vurdering var præmissen for, at DJ kunne få andre ønsker opfyldt. Han mente desuden, at DJs ledelse havde lyttet til medlemmernes kritik og at man også i høringssvaret havde gjort opmærksom på de problemer, man så i de paragraffer, der drejer sig om ministerbetjening. Man havde valgt ikke at tage total afstand fra dem, fordi det ville have gjort det vanskeligt for DJ at få indflydelse. Han understregede til sidst, at han ikke sagde, at generalforsamlingen skulle lade være med at vedtage udtalelsen. 2

3 Kreds 1s næstformand Kenni Leth tog afslutningsvis ordet. Han sagde, at han forud for debatten ikke helt havde vidst, hvad han skulle mene om sagen, men at han nu helhjertet støttede udtalelsen. Han undrede sig over, hvorfor et stort flertal i hovedbestyrelsen havde afvist ændringsforslaget og spurgte om DJ var blevet for fokuseret på konsensus og havde glemt de grundlæggende principper i faget. Han stillede desuden spørgsmåltegn ved, hvorvidt DJ holdt hånden over sit kommissionsmedlem. Afstemning om udtalelsen: Udtalelsen blev vedtaget med næsten enstemmigt flertal, idet ingen stemte imod og fire undlod at stemme. Tema 2: Beskæftigelsen: Kredsformanden redegjorde kort for beskæftigelsessituationen, som også bliver et tema på Fagligt Forum. Flere end hver tredje af dem, der blev uddannet i 2009, var ved udgangen af året uden fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Ledighedsprocenten i forbundet samlet set lå i december 2009 på 5 procent mod 3,1 procent året før, mens Kreds 1 havde en ledighedsprocent på 5,2. Året før var tallet 3,3. Tema 3: Aller-sagen og freelancestrategien: Forkvinden redegjorde kort for situationen i Aller-sagen. Her havde DJ varslet en blokade mod Aller, fordi virksomheden begyndte at sende sine freelancere leveringsaftaler, der lå under det niveau, der var aftalt i overenskomsten. Sagen endte i en faglig voldgift. Desværre faldt afgørelsen fra opmanden DJ imod. Opmanden mente ikke, at DJ kunne tegne overenskomst for freelancere, som han karakteriserede som selvstændige erhvervsdrivende. Han henviste til en tidligere afgørelse i Konkurrencenævnet, der skal hindre karteldannelser. Kredsformanden vurderede, at afgørelsen har gjort det sværere for DJ at sikre bedre freelancevilkår. Hun opfordrede til, at DJ hurtigst muligt får videreudviklet sin freelancestrategi. Debat om Aller og freelancestrategien: DJ-formand Mogens Blicher Bjerregaard redegjorde kort for situationen vedrørende Aller. Han fremhævede, at DJ ikke kunne opretholde blokaden efter opmandens afgørelse, da forbundet så ville blive mødt af sanktioner. Han understregede desuden behovet for en ny og mere klar overenskomst og understregede, at forbundets fremtidige freelancestrategi vil være et punkt på Fagligt Forum. Tema 4: Overenskomstforhandlingerne på dagbladsområdet: Kredsformanden redegjorde for status på overenskomstforhandlingerne på dagbladsområdet, hvor tre kredsbestyrelsesmedlemmer sidder med i det store forhandlingsudvalg. Forhandlingerne er ifølge kredsformanden usædvanlige og vanskelige, da arbejdsgiverne ikke har været indstillet på at handle i sædvanlig forståelse af bytteforholdet i overenskomstforhandlinger, men har givet klart udtryk for, at meningen denne gang er at forringe overenskomsterne blandt andet med baggrund i dagbladenes kritiske situation samt den økonomiske krise. 3

4 Tema 5: Kredsens arbejdsplan for : På generalforsamlingen i 2009 vedtog kredsen fire arbejdsområder: K1 Sundhed: K1 Sundhed, har medlemmerne måske - og forhåbentlig - bemærket i kraft af kredsbestyrelsens opfordring i efteråret til at søge om midler via kredsens sundhedspulje til ideer, der kan være med til at højne trivselsniveauet på arbejdspladserne i kredsen. Inden fristen udløb havde bestyrelsen modtaget forslag fra 23 forskellige arbejdspladser for et samlet beløb på over kr. Derfor måtte der sorteres, ligesom man tog forskud på puljen på for i år. Blandt de projekter, der fik penge, var et kursus i mindfulness, en massagestol, frugtordning og for eksempel den wii, som Politikens netredaktion har fået installeret i et lyddæmpende mødelokale. Under K1 Sundhed kører lige for tiden konkurrencen 'Kår din gode kollega'. Vinderen i konkurrencen får helt konkret værdsættelse i form af et rejsegavekort, og fristen for at indstille sin kollega er 29. marts. Også under K1 Sundhed hører et nyligt arrangement om en undersøgelse fra Center for alternativ Samfundsanalyse CASA. CASA har gennemført en undersøgelse blandt DJ-medlemmer om, hvordan de oplever hverdagen i nyhedsbranchen og de faktorer, der kan udløse stress. En undersøgelse, hvis mange resultater kan give stof til fx flere medlemsmøder. K1 Faglig udvikling er især er tænkt som et tilbud til de medlemmer, der kan have svært ved at få råd eller lov til at tage på efteruddannelse. I periodens løb har kredsen gennemført kurser som 'Sæt fangarme på dit website' og 'Klædt på til nettet', der begge var så søgte, at de måtte 'genopføres'. Der har også været andre forløb, hvoraf mange har bevæget sig inden for de 'nye' medier og de sociale medier. Men også den mere klassiske form for kommunikation har fået sit, idet nogle kredsmedlemmer har været på kursus over flere omgange i at skrive fiktion eller i at skrive til net. Men disse kurser har også givet anledning til en debat, der samtidig spejler en debat i DJ, nemlig netop om, hvor langt man som fagforening skal bevæge sig ind i efteruddannelsesfeltet. Hvornår begynder kredsen at overtage den pligt, som man egentlig mener, arbejdsgiverne har? K1 Fyraften er tænkt som det forum, der står for arrangementer som debatmøder, filmforevisninger, se giraffen-møder og så videre. Enkeltstående arrangementer, hvor medlemmer får lejlighed til at mødes i en faglig sammenhæng, der også har social karakter. Kredsbestyrelsen diskuterer i den forbindelse muligheden for at hyre en studentermedhjælp til at hjælpe med praktiske opgaver, der før har været varetaget af frivillige kræfter. Flere arrangementer er blevet til i samarbejde med FUJ Foreningen for Undersøgende Journalistik - senest mødet med de nominerede Cavling-kandidater i januar samt nogle mindre møder her i forårssæsonen under temaet 'Sådan ' får du mere ud af regnskaberne eller din aktindsigt eller 'Sådan skriver du en bog'. Det er dog ikke lykkes kredsen at bruge alle de afsatte penge til K1 Fyraften på trods af mange gode idéer. Formanden opfordrede derfor medlemmerne til at komme med endnu flere idéer til fyraftens-arrangementer i det kommende år. K1 Mentor Et projekt, der gennem flere år har ligget i kredsens rammer, og omsider er endt det helt rigtige sted. Nemlig hos DJ. Mentorordningen begyndte som et pilotprojekt i Kreds 1. På sidste års generalforsamling, blev det vedtaget at bruge knap kroner på at fortsætte ordningen i kreds- 4

5 regi. I april fandt kredsen så tiden inde til igen at søge mentorordningen løftet op på DJ-niveau, så kredsbestyrelsen valgte at fremsætte et forslag til en udtalelse på delegeretmødet forbundets højeste myndighed hvori vi opfordrede DJ til at påtage sig projektet. Udtalelsen blev vedtaget, og i løbet af efteråret og vinteren har DJ s hovedbestyrelse reageret på opfordringen og har afsat kræfter og ressourcer centralt på Gammel Strand til at videreføre ordningen. Ordningen har mens den lå i Kreds 1- regi rent praktisk været drevet af to tovholdere, som er blevet betalt for indsatsen og udgiften har derfor været større end budgetteret. Kredsformanden afsluttede sin beretning ved at meddele, at hun ikke genopstillede til posten som formand, og at hun takkede for godt samarbejde i de to år, hun havde været formand. Afsluttende debat om beretning: Vision : DJ-formand Mogens Blicher Bjerregaard fortalte om hovedbestyrelsens arbejde med at udarbejde en vision for DJ Visionen skal vedtages på delegeretmøde i Formanden opfordrede medlemmerne til at sende s til hovedbestyrelsen, hvor de kommer med gode idéer og fortæller, hvad der optager dem i deres arbejdsliv. Formanden er desuden i gang med at indsamle idéer fra generalforsamlingerne rundt omkring i landet. Visionerne skal også diskuteres på Fagligt Forum samt via en række medlemsmøder i løbet af efteråret IFJ s Safety Fund: Mogens Blicher Bjerregaard samlede op på sagen om IFJ Safety-fonden, der yder støtte til forfulgte og truede journalister i hele verden. I 2009 blev det i Kreds 1 foreslået at sætte bidraget til fonden ned, da fonden ikke uddelte så mange penge på trods af, at man vurderede, at der var et stigende behov. Forslaget blev ikke vedtaget, og i det forgangne år har fonden uddelt flere penge i alt euro blandt andet på grund af pres fra DJ. Medieforliget: Freelancer Bent Hansen undrede sig over, at kredsformanden ikke havde udtalt sig om det kommende medieforlig, som skal behandles inden for den nærmeste fremtid. Han opfordrede forbundet til at komme mere og hurtigere på banen, så man var sikret indflydelse og så gerne et fokus på nye medier. Mogens Blicher Bjerregaard svarede, at DJ har arbejdet med medieforliget i lang tid, og at forbundet efter hans mening har været tidligt ude og udført et stort lobbyarbejde angående mediestøtteordninger til nye medier. Afstemning om formandens beretning: Efterfølgende var der afstemning om formandens beretning, som blev godkendt med et stort flertal. 3. Kredsens regnskaber: Kasserer Morten Terp fremlagde regnskabet fra Kredsen havde haft indtægter på kroner og udgifter for kroner. Regnskabet viste dermed et overskud på kroner mod et forventet underskud på godt kroner. Det gode resultat skyldtes især, at kredsen havde fået kroner mere ind fra kontingentindtægter end budgetteret, og at kredsen havde haft færre udgifter til bestyrelsesarbejdet og medlemsmøderne end forventet. Derudover havde man sparet kroner på grund af en ny administrationsaftale med DJ. Afstemning om regnskab: Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 5

6 4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer: Ingen forslag. Punktet bortfaldt. 5. Valg, herunder suppleanter og revisorer: Valg af formand og næstformand: Kredsformand Pernille Mac Dalland genopstillede ikke. Næstformand Kenni Leth blev enstemmigt valgt som ny formand uden modkandidater. Kenni Leth tog ordet og motiverede sin opstilling som formand: Han sagde, at den økonomiske krise i branchen lægger et ekstra pres på DJs medlemmer, fordi arbejdsgiverne forsøger at forringe arbejdsvilkårene. Der er derfor brug for et stærkt DJ med sammenhold på tværs af faggrænser. Som DJs største kreds spiller Kreds 1 en stor rolle i at være med til at skabe sammenhold. Det gør kredsen gennem erfaringsudvekslende fyraftensmøder og med faglige indsatsområder som eksempelvis kredsens sundhedsinitiativ. Samtidig er der brug for et medlemsnært DJ, der kan sikre samhørighed, og der spiller kredsene også en vigtig rolle. Charlotte Geckler blev enstemmigt valgt som ny næstformand for ét år uden modkandidater. Charlotte Geckler angav, at hun særligt ville fokusere på at engagere de unge i kredsen. Valg til bestyrelsen: Morten Terp (65 stemmer). Valgt for to år. Mathilde Flindt (56 stemmer). Valgt for to år. Per Rehfeldt genopstiller (44 stemmer). Valgt for to år. Jan Gralle (30 stemmer). Valgt for et år. Bestyrelsesmedlem Lissen Jacobsen genopstillede ikke. Valg af suppleanter : Niels Peter Arskog, Vagn Hansen og Jens Berg Thomsen. Suppleanterne er alle valgt for et år i nævnt rækkefølge. Valg af revisorer: Statsautoriseret revisor Niels Harder blev genvalgt, Elon Cohn blev genvalgt som faglig revisor. 6. Fastsættelse af kredskontingent: Kredsbestyrelsen foreslog et uændret kontingent på 20 kroner om måneden. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Til orientering fremlagde kasserer Morten Terp budgettet for Kredsen budgetterer med et underskud på kroner. Underskuddet skal ses i lyset af, at kredsen har en formue på godt tre millioner kroner. Administrationsudgifterne er blevet lavere, til gengæld budgetterer kredsen med 6

7 større udgifter til sundhedspuljen under K1 Sundhed, udvidet støtte til medlemmer på nedsat kontingent samt et tilskud på 300 kroner til fagfestivalen til alle kredsmedlemmer. 7. Eventuelt: Stutgården: Joan Færch fortalte om Stutgården, der er et behandlingshjem for børn med psykiske lidelser. Kreds 1 har en historisk tilknytning til Stutgården og har tre medlemmer i hjemmets bestyrelse. Hvert år giver kredsen desuden et beløb til indkøb af julegaver og feriekoloni. I 2009 var støtten på kroner. I det forgangne år er der kommet nye Kreds 1-medlemmer i Stutgårdens bestyrelse. Kjeld Hammer og Peter Hertz er gået af, deres poster er blevet overtaget af Rene Simmel og Mette Josias. Journalistgården: Formand for fonden Journalistgården, Morten Friis Jørgensen, orienterede om Journalistgårdens økonomiske situation. Journalistgården er en fond, der administrerer 12 lejemål i København NV. Lejemålene er primært beboet af tidligere journalister, og der er stor interesse for lejemålene. Fonden har underskud på driften på grund af manglende rettidig omhu i forbindelse med køb af den grund, som lejemålene ligger på. Fonden har derfor kørt en retssag mod den tidligere forretningsfører, hvor der er indgået forlig, og man har fået erstatning. Sagen har dog været dyr, og bestyrelsen er nu i gang med at undersøge nye indtægtskilder. Man overvejer blandt andet at bygge nyt på grunden eller at sælge lejemålene til lejerne som enten andels- eller ejerboliger. Journalistgården har tidligere fået støtte af Kreds 1, men ønskede ikke at søge om støtte i år. Veteranklubben: Peter Hertz og John Høst Schmidt fra Veteranklubben takkede bestyrelsen for godt samarbejde og tilskud i det forgangne år og opfordrede til flere fælles arrangementer. Mentorordningen: Hanne Bros, der er en af drivkrafterne bag mentorordningen, takkede for støtten til ordningen. Feriefonden: Formand for DJs feriefond, Jørgen Bache, orienterede om feriefondens økonomi. Fonden har underskud. Det skyldes bl.a. højere udgifter på grund af forbedringer af feriehuset på Bornholm og større udgifter til lejemålet i Berlin, hvor man har anskaffet en større lejlighed. Jørgen Bache opfordrede medlemmerne til at bruge ferieboligerne mere, så fonden kunne få flere indtægter. Ny kredsformand Kenni Leth afsluttede generalforsamlingen ved at takke dirrigent Uffe Gardel for hans indsats. Herefter takkede han afgående kredsformand Pernille Mac Dalland for hendes store indsats gennem de seks år, hun har været aktiv i kredsen. De første to som kasserer, herefter to år som næstformand og de sidste to som kredsformand. Han fremhævede hendes store arbejdsindsats og pligtopfyldenhed, samt hendes arbejde med at skabe mere struktur og synlighed. Et arbejde, der bl.a. har resulteret i den arbejdsplan, der blev vedtaget på generalforsamlingen i Referent Lisbeth Dolberg 7

Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund

Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund Mandag den 5. marts 2012 klokken 17.00 i DAB In i DR Byen, Emil Holms Kanal 20, 0999 København C. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund

Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund Torsdag 7. marts 2013 kl. 17.00 hos 3F, Kampmannsgade 4, 1790 København V Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Referat fra FreelanceGruppens generalforsamling Kobæk Strand, Skælskør, lørdag den 10. marts 2012

Referat fra FreelanceGruppens generalforsamling Kobæk Strand, Skælskør, lørdag den 10. marts 2012 1/14 Referat fra FreelanceGruppens generalforsamling Kobæk Strand, Skælskør, lørdag den 10. marts 2012 1. Valg af dirigent: Claus Iversen, faglig sekretær i DJ, blev foreslået og valgt som dirigent. 2.

Læs mere

Dagsorden til kredsbestyrelsesmødet mandag 7. december 2009 kl. 16.30-18.30 hos DJ på Gammel Strand 46, Kbh. K

Dagsorden til kredsbestyrelsesmødet mandag 7. december 2009 kl. 16.30-18.30 hos DJ på Gammel Strand 46, Kbh. K Dagsorden til kredsbestyrelsesmødet mandag 7. december 2009 kl. 16.30-18.30 hos DJ på Gammel Strand 46, Kbh. K Til stede: Pernille Mac Dalland (PMD), Kenni Leth (KL), Morten Terp (MT), Charlotte Geckler

Læs mere

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 Danske Kreds 18. maj 2013 Danske Kreds (CVR-nr.: 10 51 28 40) afholdt ordinær generalforsamling den 16. maj 2013 på Bella Center, Center Boulevard

Læs mere

Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014

Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014 Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014 Referent: Helene Holbeck Kannegaard Dirigent: Uffe Engsig Referatet er godkendt af dirigenten den 8. maj 2014. Der var 50

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Den 13. april 2015 kl. 10.30 afholdtes i DGI Byen - CPH Conference, Tietgensgade

Læs mere

Referat af ordinære generalforsamling onsdag 7. oktober 2009 Skt. Annæ Gymnasium

Referat af ordinære generalforsamling onsdag 7. oktober 2009 Skt. Annæ Gymnasium Referat af ordinære generalforsamling onsdag 7. oktober 2009 Skt. Annæ Gymnasium Resolutionerne forefindes samlet i et selvstændigt dokument tilknyttet dette referat. Forslagene til vedtægtsændringer ligger

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Tirsdag den 28. april 2015 kl. 19.00 i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Referat Formand Jesper Hjetting bød velkommen: Kære alle

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Claus U. Christensen, bød deltagere og gæster velkommen

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2007 HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Rigets tilstand AVA projektet Call Center projektet Overenskomst 2007 i TDC Overenskomst 2007

Læs mere

Juni 2011. Valg til kredsbestyrelsen - Medicinsk område - Psykiatrien. Sygeplejens År skudt i gang

Juni 2011. Valg til kredsbestyrelsen - Medicinsk område - Psykiatrien. Sygeplejens År skudt i gang Juni 2011 M A G A S I N F O R M E D L E M M E R I K R E D S N O R D J Y L L A N D Valg til kredsbestyrelsen - Medicinsk område - Psykiatrien Sygeplejens År skudt i gang 4 Af kredsformand Jytte Wester Rammer

Læs mere

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015 Onsdag den 11. marts kl. 18.00 Comwell Middelfart Dagsorden: 1. Valg af dirigent og sekretær 2. Beretning for året 2014 3. Det reviderede

Læs mere

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12 Nr. 4 - Juni 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Landsmøde 2012 Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18 Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Ubådsforeningen UC3 Nautilus 4. marts 2015

Referat af Ordinær Generalforsamling i Ubådsforeningen UC3 Nautilus 4. marts 2015 Referat af Ordinær Generalforsamling i Ubådsforeningen UC3 Nautilus 4. marts 2015 Pkt. 1 valg af dirigent og referent Lili vælges som dirigent. Kristian Elof vælges som referent. Pkt. 2 Bestyrelsens årsberetning

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

No. 1 Maj 2009. Fagligt Alternativ. Mangel på modige vidner om tvangsmedlemskab førte til tabt sag i byretten. Danmarks Frie Fagforening

No. 1 Maj 2009. Fagligt Alternativ. Mangel på modige vidner om tvangsmedlemskab førte til tabt sag i byretten. Danmarks Frie Fagforening No. 1 Maj 2009 Fagligt Alternativ Mangel på modige vidner om tvangsmedlemskab førte til tabt sag i byretten Danmarks Frie Fagforening 2 Danmarks Frie Fagforening Sekretariatet: Lille Borgergade 13 9400

Læs mere

Referat. fra. Dansk Fængselsforbunds. 4. ordinære kongres. 25. 26. maj 2009. Hotel Nyborg Strand

Referat. fra. Dansk Fængselsforbunds. 4. ordinære kongres. 25. 26. maj 2009. Hotel Nyborg Strand Dansk Fængselsforbund Referat fra Dansk Fængselsforbunds 4. ordinære kongres 25. 26. maj 2009 På Hotel Nyborg Strand Indholdsfortegnelse Punkt 1: mødets åbning... 4 Forbundsformandens åbningstale... 4

Læs mere

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende:

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende: K/S ELEONORA Selskabet afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 21. maj 2013 kl. 15.00 på Hotel Cornwell i Kolding. I alt var 302 stemmeberettigede anparter repræsenteret fordelt på 224 fremmødte

Læs mere

Pårørende. fra belastning til ressource SAMARBEJDE, TROVÆRDIGHED OG SYNLIGHED - 20 ÅR - I DE PÅRØRENDES TJENESTE BEDRE PSYKIATRI NR.

Pårørende. fra belastning til ressource SAMARBEJDE, TROVÆRDIGHED OG SYNLIGHED - 20 ÅR - I DE PÅRØRENDES TJENESTE BEDRE PSYKIATRI NR. BEDRE PSYKIATRI landsforeningen for pårørende EFTERÅR/VINTER 2012 2013 NR.2-20 ÅR - I DE PÅRØRENDES TJENESTE SAMARBEJDE, TROVÆRDIGHED OG SYNLIGHED Pårørende fra belastning til ressource Ressource magasinets

Læs mere

AJB Jæger, Jægersborggade 32-34, 2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382

AJB Jæger, Jægersborggade 32-34, 2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382 AJB Jæger, Jægersborggade 32-34, 2200 København N Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B J æg er. Dato: Sted: Dirigent: Referent: Til stede: Dagsorden: 24. januar 2012 kl. 18:30 Nørrebrohallen,

Læs mere