418 Slaget ued, Harmaged,on

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "418 Slaget ued, Harmaged,on"

Transkript

1 418 Slaget ued, Harmaged,on Naar Midler-Riget har bragt Menneskeno op til Fulclkommenheden, vil cle alle vrere Konger ligesom Adam for Faldet. Til tlisse Konger i Forening vil clet Rige, der kommer ofter det tusindaarige, blivo overgivet af Gud. Alle skal regere i Harmoni nred hverandro og med Karlighedens Lov. Prasidenten i denno den fsrste helt igennem heldige,republik,< som vi kan kalde det, skal da blot tjene og reprasentere de ovrigo. O, Herre, for tline helliges og for Verdens Skylcl betler vi: Kommo ilit Rige! FJORTENDE KAPITEL EERLIGGORELSEN A-F JEHOVAS FODSKAMMEL Gutls Forklers Stetl er besmittet oe for Syndens Skyld hen- Eivet til Fordmrvelse. - Den loveilo ForDyels af detg EerliEhed. - Den ksbte Ejendom Bkai genoprettes. - Jortlens'sksnneste Juvsl - Jehova sftter atter sine Fodder >paa Oliebjerget". - De deraf folgende Velsignelser. - Fbdskam-olens endolige, evige Eerlighed. >Saa siqer flerren: Eimmelen er min Trone, og Jorilen n ne Foildbrs Skarnmel.. "Og mine Fodders Steil lfodskam. mell ail ieo lorherlioe.. noq hans ljehoaasl Fod'der skal paa' den balit stan paia Oliebierqet." - Esajae tio: 13; 66:1; Sakarias 14:4; Mattheug 5:35i Apostlenes Gerninger? :49. UDS Fotlskammel har i tle forlsbne 6000 Aar varet alt andet end herlig. Syncl, Sorg, Jammer, aandelige og legemligo Liclelser og endelig Doden har gjort den til et stort Lighus, i hvilket nu minclst 20,000 illillioner Mennesker venter paa den Ticl, tla den guddommelige Retfrrdigheds Forbandelse skal borttages, og Guds Naades Lys, som det skinner i Jesu Kristi Aasyn, skal opgaa som Retfnrdighealens Sol. >Alt, som volder NotI, skal fly fra vor Jord, som Gud gor ny.< For at naa dette tr{aal har Gud truffet de nodventlige Foranstaltninger. Genlosningen for Adam og alle hans Born, som led Tab igennem ham, gjaldt for holo Vertlen og sikrede hvert Mennoske en Anledning til untler gunstige Forhold at bevise sig verdigt til evigt Liv. Den genkobte ogsaa Adams Paradis og hans llerreclsmme som Jordens Konge, som Gutls, hans Skabers og Faders R'epraesentant. 479

2 420 Sl,aget oeil Earmaged,on Derfor laser vi: >Og du, Hjordens Taarn [Kristus], clu Zions Datters Hoj! Indtil dig skal det naa hen, ja, tlet skal komme, d,et lorrige Herredomrne.< (\l\ka 4 :8) Paulus taler ogsaa om >den ksbte Ejendoms Forlosningu. (Efeserne 1 :14; eng. Overs.) Jesus hentytlecle til dette i en af sine Lignelser og viste, at han ikke alene kobte Skatten (l\ienneskeslagten), men ogsaa Ageren (Jorden) los fra Forbandelsen. Alle de, der bliver forenet med ham som Medlemmer af RiEets Regering, er delagtige i Kobet af Ageren og Skatien. - Matthaus 13 : 44. Flelo Ttrsindaarsrigets Verk vil komme til at bestaa i at tilvejebringe Orden paa Guils Fodskammel og gore tlen herlig. Det Paradis, som gik tabt veil Adams Fald, var kun en llave paa en Plet af Jorden; men tla nu Menneskeslagten har formeret sig saa, at clen i Overensstemmelse med Guds Hensigt opfylder Jorden (1 Mosebog 1 :28), og da der er blevet sikret alle en Genlosning fra Doden, maa det genoprettede Paratlis vare tilstr:ekkelig stort til at rumme alle. Dette indbefatter, at hele Jorden skal blive som Edens llave med Hensyn til Frugtbarhed, Skonhed og Fulclkommenhed. Alt tlette er lovet os i Forbindelse med alen guddommelige Plans lremtidige Fuldendelse. - Apost'lenes Gerninger 3:20,21; Aabenbaringen 2 :7; 2 Korinthier 12 :4. Men den sksnneste Juvel, som ved Tusindaarsrigets Slutning skal pryde llerrens forherligede Fodskammel, vil blive Menneskeslagten, som vod sin Fuldkommenhetl, vetl sin Frihod og vorl sin Lighed med Gud i moralsk og intellektuel Henseende vil genspejle selve Guildommens Billede. Paa den herligsto Maade vil det fuldkomno Menneske blive til.lere for sin Skaber oe hans vidunderlige Plan til dets Skabelse, Genlosnin! og Genoprettele. Med denne Plan vil altid den Herre Jesus, Johovas,Ortlo, og dernest Bruden, Lammets Flustru og Medarving, vare intlerlig forbundet, da det Jehoaas Fod,skammel 427 cr gennem dem, at ds ved Genlosningen sikrede Gotler bliver ucltlelt til Verden. Denne Forskonnelse af Flerrens >Fodskammel" vil ikke blive fuklentlt, for vor Herre Jesus som Faderens hmtlrerlo Redskab uhar tilintetgjort hver fuotlstritlendel Magt og hver Myntlighetl og Kraft. Thi han bor vare Konge, indtil han faar lagt alle Fjenclerne urder sine Fodderu, for han overgiver Riget til Faderen verl T\rsintlaarsalalerens Slutning. - 1 Korinthier 15 : Det Titlsrum, i hvilket Synilen og Doden har hersket, fremstilles som clen Ticl, da Gutl uil<ke har ihukommet sine Fodders Skammel, paa sin Vretles Dagu (Begradelserne 2 :1); men kort efter T\rsindaarsrigets Begyndelse vil Folket gennem Profetien blive kaldet til at >ophoje flerren, vor Gud, og tilbede ved hans todrlers Skammel, thi han er vrerdigu. (Psalme 99 : 5; eng. Overs.) At Jehovas Gunst begynrler at vende tilbage til hans Fotlskammel, saa snart som clet nye Jerusalem (Guds herliggjorte Menighecl) bliver inclsat som Jortlens nye Regering, er klart udtrykt hos Profeten Sakarias (14 t 4,5). JEEOVAS FODDER PAA OLIEBJERGET Denne Profeti bliver for rlet meste misforstaaet, iclet man anventler den paa Herrens bogstavelige Fodder ved hans andet Komme. Man paastaar i Almintlelighotl, at rlet vil blive hans kodelige Legemes Fodtler, gennemstunget med Naglerne fra Golgatha, der kommer til at staa pa,a Oliebjerget; thi man forstaar ikke, at vor Herre Jesus helt og for altitl gav sin menneshelige Natur hen som en Genlosningsbetaling for os og ved Faderens Kraft blev oprejst fra de dotle som et herligt Aandevasen, Fatlerens uiltrykto Billedo*). *) Se Bind II, Kap,5l

3 422 Sldget aed Harmaged,on Det foregaaentle Vers (Sakarias 14 :3) viser. at Profeten mente Jehovas Fodder; thi Utlsagnet (der omhancl- Ier den Trrengsol, untler hvilken Riget vil blive oprettet) lyder: oog JEEOVA skal drago ucl og stride mod disso HerIningefolk, som han plejer at stride paa Kampens DaE [i gamle Dage for Israel. 0g HANS FODDER skal paa del Dag staa paa Oliebjerget, som er lige over for Jerusalem mod Ost, og Oliebjerget skal revne mitlt over mod Ost og mod Yest. saa der bliver en saaro stor Dal, og Ealvdelen af Bjerget skal vige mod Nord og Ealvdelen mod Syd.n Hvis det nu er Jehovas Fodcler, Profeten taler om. er tlet indlysende, at dette Udsagn er sindbilledligt, og at clet sigter til Herrens Genoprettelse af sit Eerredomme paa Jorrlen, som saa lmnge har varet delvis overladt til >denne Verdens Gud<. Satan (mecl Undtagelse af, at Herren fsrst var reprasenteret ved det forbilledlige Tabernakel, clern:est veal Templet i Jerusalem og sidst ved Kristi Menigheds nuvrerenile Tabernakel-Tilstantl i Lobet af Evangeliealderen). Sikkert vil ingen tmnke, a,t Johova bogstaveligt hviler sine Fodder paa Joralen som p&a en Skammel! Dorsom detto altsaa skal forstaas billed'ligt, s&a maa ogsa.a Oliebjerget, dette, at alet revner, Dalen, Folkets Flugt, de levende Vando fra Jerusalem (sammenlign Sakarias 14 :8 mecl Ezekiel 4? : 1-9) o. B. v. forstaas billedligt. Olietraet er et betyclningsfuldt Sindbllletle. I gamle Dage var det Kilden til kunstigt Lys. idet rlets Olio blev anvendt til Lanrperne. (2 Mosebog 27 :20) Den blev ogsaa i gamle Dage brugt til mange af clc kostbare Sillver, hvormed Presterne og Kongerno blev salvet, og var i denno Henseende et Forbillede paa den hellige Aand, eom blev udgydt over det modbilledlige >kougelige Prasteskabu. (2 Mosebog 30 ;24) I umindeligo Tider har Oliegrenon varet brugt Bom et Symbol paa Freden. - 1 Mosobog 8:11; Nehemias 8:15. Jehooas Forlsltammel 425 Dersom cla Olietraeet er et Billedo paa Lys, Frecl og gutldommelig Velsignelse gennem tlen hellige Aand, og dersom Bjerget her som paa andre Steder symboliserer et Rige, kan enhver indse, at Ortlet Oliebjerg kommer til at betytle Lysets og Fretlens Rige med clen guddommelige Velsignelse. At Jehovas >Fsdderu staar paa det betyder, at Gucls Yndest vil ventle tilbage til og hans Lov blive genintlfort pa,a Jortlen under det hellige Rige. Denne Anventlelse af Ordet Oliebjerg er i fultl Overensstemmelse med Apostelens 11 : 17, 24), hvori han sammenligner clet kodelige Israel med det oprinrlelige rlyrkede Olietrre, og de omv.endto blandt Hedningerne med vilde Oliegrene, som er indpodet der, hvor de naturlige Grene er blevet brudt af, (Se Jeremias 11 :16. 17) Og han forklaror, at Treets Rod er Guds Forjattelse - Forjattelsen til Abraham om, at hans Sad til sidst skulde velsigne alle Jordens Slagter o. s. v. Som Folge deraf barer den samme Rod eller Forjattelse to Slags Grene: de intlpodede vilde Oliegrene og de natlrlige Grene, som igen vil blive indpodet, naar det kodelige Israels Blindhed bliver fjernet og det mecl I'roens Ojne ser hen til den Frelser, som det for snart 1900 Aar siden korsfastede og gennemstak. Vi maa ogsaa huske, at det kodelige Israel i lang Titl har varet Guds forbilledlige Rige eller Bjerg, og at Evangeliotidens aandelige Israel er kaldet til at vere Guds virhelige Rige, som vor Herre Jesus erklarede:,frygt ikke, du lilie Hjoril! thi det var eclers Fader velbeha" geligt at give eder Riget.u Allerede for Jehova lader sin Eerligheil hvile paa disse to Riger for gennedr dem at velsigne Menneskeslegten, er alt "Verdens Lgls< udgaaet fra dem i Lsbet af hele den morke Fortid. Thi er ikke disse Repr&sentanter for det gamle og det nye Testamentet tlen gamle og tlen nye Pagt? Svarer do. ikke til Herrens to Vidner og til de to Olietrmer hos Sakarias (4 : 3t

4 424 Slaget teil Earmagedon 11, 12), som ogsaa er tydeligt omtalt i Aabenbaringen (11:4)? De to Dele af Bjerget symboliserer Resulta,terne af Vidnesbyrdet: clen jordiske og tlen hitrmelske Side af Riget. Her ser vi altsaa, at Oliebjergets to Haladele betytler de to Dele af Gucls Rige, tydeligt adskilte ifolge Gutls Foranstaltning. Delingen betegner clog ikke nogen Mangol paa Overensstemmelse mellem de to Sider af Riget. TVmrtinod, Ilensigten merl Delingen er at tilvejebringe den mellemliggende >Velsignelsens Dalo, til bvilken alle de, der onsker Gucls Hjalp, kan fly hen og blive hjulpet untler Beskyttelse baade af Rigets jordiske og. himmelske Side. At tlen ene Del af Bjerget blev flyttet imoil Norcl og den anden imod Syd, er ogsaa betyclningsfulilt. Nord er Stjernegruppen Pleiadernes Retning, til hvilken Gruppe den Stjerne horer, som er hele Universets Midtpunkt, clet Sted, hvorfra det formocles, at Gud stl.rer Verdensaltet. Dette synes at betegne Evangeliemenigherlens >Forvandlingn fra menneskelig til guddommelig Natur. Fjernelsen af den anden Ealvrlel af Bjerget mod Syd synes at betegne den fultlstanclige Genoprettelse til fuklkommen Menneskenatur af hine gamle Gudsmand, som agtes vartlige til at vare Gutls Biges jortliske Reprasentanter. Den frembragte Dal vil vare fuld af Lys og fri for Skygger; thi Sollyset vil strsmme igennem den fra Ost til Vest. Dette taler paa billedlig Vis om Retfartlighedens Sol og dens guddommelige Sandheds og Velsignelses klare Lys, der aclspreder Syndens, Uvirlen. hetlens, Overtroens og Dodeng Skygger og helbreder og genopretter ethvert villigt og lydigt Menneske, som vil fly til denne Velsignelsens Dal, Barmh jertigheclens Dal 8). Denne Dal mellem tlen aandeligo og den mont) Det graske Ord ELALOS, som botyder BarmhjertiEhedn, kommer a"f >ELAIA<, som betyder - ;OLIVEN{.' Jehotsas Fodskarnmel 426 neskelige Side af Lysets og Freclens Rige (Jehovas Fotlder paa Jorden) vil sikkert blive en >Velsignelsens Dal< for alle, som gaa.r intl i clen med et sontlerknust Hjerte. Vi maa ikke glemme, at skont tlet er til Israel alene, at der er sagt: >I skal fiy til Dalen mellem mine Bjerge,u saa betegner tlog Navnet Israel,tlet Folk, tler er velsignet af Ilerrenn, >Gutls Folku, "Herrens Folk". (2 Kroniker 7:14) Og skont Rigets ypperste Velsignelse, clet aandelige Klenodie, som vi har set, skal tilfalde clet aanrlelige Israel, metlens den anden Velsignelse, tlen jordiske, forst skal blive Israel efter Kodet til Del, saa skal tlog enhver, som vil, kunne blive en Israelit. Enhver, som har Abrahams Tro og Lytlighed, kan blive en santl Israelit. Thi Esajas erklmrer, at naar Guds Gunst vetl Titlen for Rigets Oprettelse er vendt tilbage til Israel, vil dette Israel inclbefatte "htser derz, sonl, med, mit [Jehouas] Naun, og som jeg har skabt til min./ere, som jeg har clannet, som jeg og har gjort<. Navnet Israel vil da gmlde aile Gucls Born. - Esajas 43 :7; Romerne 9 :26,33; 10 :13.,Og Jehova, min GutI, skal fsaaledes] kommo [og] alle hellige fskal saaledes vare forenetl med clig.n (Sakarias 14 : 5) Naar Guds Titl er kommet, naar.fristen for Iledningernes Magt er udlobet, naar tlen store Forsoningsilags (Evangelietidens) Ofre er ophort, naar Ypperstepresten er ophort med at gore Forsoning ikke blot for sit eget ul,egemeu Menigheden, men ogsaa for sit >Husu og for,alt Folketu, og han kommer utl for at velsigno Folhet, skal Jehovas Forbantlelse, Dotlsdommen, borttages fra Jorden. Don vil igen blive anerkendt som hans Forlskamn:el, og tlens Forskonnelse i Retferdighecl og Santlhed, i tlen hellige Kaerligheds Aand, shal begynile og skricle fremacl, incltil alle clo, som vetl T\rsinclaarsrigets Slutning elsker Retfardighetlen, har opnaaet fuldkommonheclen og den fulcle

5 426 Slagit aeil, flarmaged,on Forening med Jehova, og indtil alle ilo genstritlige or blevet udrydclet. - Apostlenes Gerninger 3 :23. Aabenbaringen 20 :9. Idet Profeten forklarer Billedet n&rmere, siger han angaaende rlen Dag, paa hvilken Jorden gratlvis skal blivo berliggjort som Jehovas Fotlskammel: >Og det skal sko paa tlen Dag. at Lyset ikke skal vare klart. beller ilke Morket lvkti men det skal vpro en Das, der 6r forud kendt af fl6rrdn - hverkeo fuld Das ellel Nat; men det skal ske ved Aftens Tid. da gkal dei blivo fklartl Lys.< Sakarias 14:6,7; eng. Overs. Nogle har forvekslet den >Dag<, tler her er beskrevet med >Havnens Dagu, som er en >Msrkes og Dunkelheds Dag, en Skyers og Mulms Dag< (Joel 2 t 2; Zefanias 1 :15), og Bibeloversatterne har ojensynlig provet paa at bringe Oversmttelserne i Samklang med denne Opfattelse. Men dette er fejlagtigt; den Dag, Sakarias her beskriver som kun tlelvis lys, er T\rsinilaansdagen; thi skont Retfardighedens Sol paa den Dag vil opgaa og skinne for at adsprecle Syndens, Overtroens og Dadens Morke, vil Dagen ilog kun vare delvis lys, fortli den fordunkles af Ufuklkommenhetlen hos de fra Dotlen opvakte Generationer, saa lrengo som alle tlisse ikke er blevet genoprettet til Fukikommenhetl. Men hvor vederkvagendo er ikke det faste I{aab, at paa den Dag, tla Jehova atter sretter sino Fodder paa sin Fodskammel, skal der ikke mere varo >tykt Msrkeo, at Verden vetl Ttrsintlaarsdagens Slutning vil have naaet den hojlyse Dag med Hensyn til Kunclskab om Jehova, og at tlens Sol alclrig vil gaa ned. Profetien om de levende Vanile, iler vil flyde ud fra.ierusalem paa denne Tusindaarsdag, tla Jehova attor sretter sine Fodder paa sin Foclskammel (Sakarias 14 : 8, 9) minder om lignende Vidnesbyrd hos Ezekiel (47 z1-72'1 og i Aabenbaringeo (22 :1,2), hvor der ogsaa tales om levendo Vande, som udgaar fra Guds og Lammete l'rone, og til hvilke enhver, som vil, kan komme og Jehotsas Fodskammel, 427 fuikke frit. Der tales entlvitlere i Aabenbaringen om tlet evige Livs frugtbare Tr*er, hvis Blade skal helbrerle Jordens angrentle Folk for allo cleres Skrsbelighetler. O ja! >Paa den Dag skal Jehova vaere Konge over hele Jortlen;< hans Rige, som hans trofaste saa lange har berlt om, skal tla vare kommet; og ved Slutningen af clen Dag skal hans Yilje ske paa Jortlen, som den sker i Himmelen. Guds Fotlskammel skal i Sanilhetl blive herliggjort, som tler staar skrevet: "SAA SANDT JEG LEVER, SKAL HELE JORDEN BLM FULD AF HERRENS I{ERLIGHED.< - 4 Mosebog 14 :21; Esajas 11 :9; Habakuk 2 : 14.

Fri fra Døden Skriften - Free from Death Scriptures

Fri fra Døden Skriften - Free from Death Scriptures Fri fra Døden Skriften - Free from Death Scriptures Romerne 6:23 thi Syndens Sold er Død, men Guds Nådegave er et evigt Liv i Kristus Jesus, vor Herre. Romerne 8:2 Thi Livets Ånds Lov frigjorde mig i Kristus

Læs mere

Onsdagen 7de Octbr 1846

Onsdagen 7de Octbr 1846 5309 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46 udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs Fond (2010).

Læs mere

forbindes med Ham og lære den vej, som leder til himmelen, fra Hans egen Hellige Ånd.

forbindes med Ham og lære den vej, som leder til himmelen, fra Hans egen Hellige Ånd. $'9(1786'20,1, En prædiken af Ragnar Boyesen Jeg Jesus, har sendt min engel for at vidne for jer om disse ting i menighederne; jeg er Davids rodskud og ætling, jeg er den strålende morgenstjerne. Og Ånden

Læs mere

Hvorledes alle Folkenes Længsel skal komme viser Dommer Rutherford i denne Brochure ud fra baade Kends? gerningerne og Bibelen. Udgiveren.

Hvorledes alle Folkenes Længsel skal komme viser Dommer Rutherford i denne Brochure ud fra baade Kends? gerningerne og Bibelen. Udgiveren. TILFREDSI Kan De sige at være det i Dag? Alle, som elsker Retfærdighed og Fred, maa oppebie den store salvede Konges, Messias s Komme og hans teo? kratiske Regerings Indførelse for atopnaa den fuldkomne

Læs mere

Anden vidner sammen med vores egen and

Anden vidner sammen med vores egen and Anden vidner sammen med vores egen and Anden selv vidner sammen med vor egen and om at vi er Guds børn. ROM. 8:16. DET var søndag først pa formiddagen. For dem der var i Jerusalem, var det en særlig dag.

Læs mere

Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus

Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus Rom.10.10: Thi med hjertet tror man til retfærdighed, og med munden bekender man til frelse. Rom.10.4: Thi Kristus er lovens ophør, så retfærdighed gives enhver,

Læs mere

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Herre! havde du været her, da var min Broder ikke død." Disse Ord rettede Martha til Jesus, da hendes Broder Lazarus var død. De udtrykker den dybe

Herre! havde du været her, da var min Broder ikke død. Disse Ord rettede Martha til Jesus, da hendes Broder Lazarus var død. De udtrykker den dybe a a b. Herre! havde du været her, da var min Broder ikke død." Disse Ord rettede Martha til Jesus, da hendes Broder Lazarus var død. De udtrykker den dybe Hjertesorg, der erfares af Millioner, naar deres

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Tiende Søndag efter Trinitatis

Tiende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Den første dimension: RÆK OP

Den første dimension: RÆK OP Den første dimension: RÆK OP Jesus har forklaret, hvordan hver enkelt person bør prioritere: Søg først Guds rige og hans retfærdighed (Matt. 6:25-34). Hvad er dette rige, hvor er det, og hvem er kongen?

Læs mere

JESUS 2.0 GUDSTJENESTE SABBAT

JESUS 2.0 GUDSTJENESTE SABBAT JESUS 2.0 GUDSTJENESTE SABBAT V37 JERUSALEM, JERUSALEM! DU, SOM SLÅR PROFETERNE IHJEL OG STENER DEM, DER ER SENDT TIL DIG. HVOR OFTE VILLE JEG IKKE SAMLE DINE BØRN, SOM EN HØNE SAMLER SINE KYLLINGER UNDER

Læs mere

Copyright 1941 Udgivet af VAGTTAARNETS BIBEL- OG TRAKTATSELSKAB København. Afdelingskontorer i de fleste Lande.

Copyright 1941 Udgivet af VAGTTAARNETS BIBEL- OG TRAKTATSELSKAB København. Afdelingskontorer i de fleste Lande. TEOKRATIET det er det, som har den største Betydning i Verden for Tiden, og om det skal meget snart Verdenshistoriens største Krig udkæmpes, Slaget ved Harmagedon. Folk i alle Lande adskilles nu i Anledning

Læs mere

Prædiken til Skærtorsdag 1930

Prædiken til Skærtorsdag 1930 En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

LIV I LYKKE. Bibelen skal forstaas Jorden gøres herlig og skøn Den Almægtiges Løfter Fred og Velstand Jehovas Majestæt og Herlighed

LIV I LYKKE. Bibelen skal forstaas Jorden gøres herlig og skøn Den Almægtiges Løfter Fred og Velstand Jehovas Majestæt og Herlighed LIV I LYKKE Bibelen skal forstaas Jorden gøres herlig og skøn Den Almægtiges Løfter Fred og Velstand Jehovas Majestæt og Herlighed Udgivet af: VAGTTAARNETS BIBEL- OG TRAKTATSELSKAB Bibelen skal forstaas

Læs mere

Begravelse på havet foretages efter et af de anførte ritualer med de ændringer, som forholdene nødvendiggør.

Begravelse på havet foretages efter et af de anførte ritualer med de ændringer, som forholdene nødvendiggør. Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Hellig Trefoldigheds Fest (Trinitatis )

Hellig Trefoldigheds Fest (Trinitatis ) Hellig Trefoldigheds Fest (Trinitatis ) En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj

Læs mere

Herredømme og liv. Gennem hele Romerbrevet ser vi den kontrast, der er mellem døden, som kom gennem Adam og livet, som er i Kristus.

Herredømme og liv. Gennem hele Romerbrevet ser vi den kontrast, der er mellem døden, som kom gennem Adam og livet, som er i Kristus. 1 Herredømme og liv Romerne 5:17 Har døden på grund af den enes fald hersket ved denne ene, så skal endnu mere de, der får retfærdighedens overvældende nåde og gave, få herredømme og liv ved én eneste,

Læs mere

Pilgrimslederkursus 20.-22. marts 2009

Pilgrimslederkursus 20.-22. marts 2009 Må din vej gå dig i møde! Og må vinden være din ven! Og må solen varme din kind! Og må regnen vande mildt din jord! Indtil vi ses igen, må Gud holde, holde dig i sin hånd! (Irsk tradition) Herre, vis mig

Læs mere

Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992. Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner.

Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992. Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

10. søndag efter trinitatis 9. august 2015

10. søndag efter trinitatis 9. august 2015 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke Tema: Guds kærlighed og vrede Salmer: 748, 335; 426, 334 752, 7, 335; 174, 334 Evangelium: Luk. 19,41-48 Det er med gråd i stemmen at Jesus fælder dom over

Læs mere

Prædiken til Juledag. En prædiken af. Kaj Munk

Prædiken til Juledag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Hvad mener I om Mormons Bog?

Hvad mener I om Mormons Bog? Ældste Bruce R. McConkie, De tolv apostles Kvorum Hvad mener I om Mormons Bog? Oprettet: 12. september 2007 To præster fra en af de største og mest indflydelsesrige protestantiske retninger kom til en

Læs mere

20. søndag efter Trinitatis Es 5,1-7 Rom 11,25-32 Matt 21,28-46

20. søndag efter Trinitatis Es 5,1-7 Rom 11,25-32 Matt 21,28-46 20. søndag efter Trinitatis Es 5,1-7 Rom 11,25-32 Matt 21,28-46 Jesus fortæller i dagens evangelietekst to lignelser. I dem begge sigter han til folkets ledere: ypperstepræsterne, folkets ældste og farisæerne,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Bruden og skøgen 2. Bibeltime af: Finn Wellejus

Bruden og skøgen 2. Bibeltime af: Finn Wellejus Bruden og skøgen 2. Bibeltime af: Finn Wellejus Vi vil i dag fortsætte med at se på forskellen mellem skøgen og bruden. Eftersom det er endetidens største problem og en faldgrube for mange kristne, tror

Læs mere

UGE 10: ENDETIDEN & DET EVIGE LIV

UGE 10: ENDETIDEN & DET EVIGE LIV UGE 10: ENDETIDEN & DET EVIGE LIV FØR DU BEGYNDER Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Prisen ved discipelskab. Kulturer bliver genoprettede

Læs mere

4. Søndag efter Hellig 3 Konger

4. Søndag efter Hellig 3 Konger En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

DÅB HØJMESSE. MED DÅB PRÆLUDIUM LOVPRISNING OG BØN INDGANGSBØN

DÅB HØJMESSE. MED DÅB PRÆLUDIUM LOVPRISNING OG BØN INDGANGSBØN HØJMESSE. MED DÅB DÅB PRÆLUDIUM INDGANGSBØN INDGANGSSALME HILSEN P: Herren være med jer! M: Og Herren være med dig! P: Lad os alle bede! INDLEDNINGSKOLLEKT LÆSNING DÅBSSALME LOVPRISNING OG BØN P: Lovet

Læs mere

Sønnen. Ugens vers. Introduktion

Sønnen. Ugens vers. Introduktion 2 Sønnen TIL SABBATTEN 12. JULI 2014 Ugens vers Introduktion For end ikke Menneskesønnen er kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange. (Mark 10,45). Efter

Læs mere

De Bibelske Fester. Hovedteksterne i GT. 3 Mos 23 og 5 Mos 16. Sabbatten en fest? Hvorfor landbrugsfester? 3 Mos 23,1-44

De Bibelske Fester. Hovedteksterne i GT. 3 Mos 23 og 5 Mos 16. Sabbatten en fest? Hvorfor landbrugsfester? 3 Mos 23,1-44 De Bibelske Fester Hovedteksterne i GT 2 Mos 23,10-19 2 Mos 34,18-26 3 Mos 23,1-44 5 Mos 16,1-17 (4 Mos 28-29 om festofrene) 2 2 Mos 23,10-19 19 + 34,18-23 3 Mos 23 og 5 Mos 16 Tre gange om året skal du

Læs mere

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække 1 Nollund Kirke Torsdag d. 5. maj 2016 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække Salmer DDS 267: Vær priset, Jesus Krist, Guds lam DDS 251: Jesus, himmelfaren

Læs mere

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos.

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 32,27 3. Herren din Gud går selv med dig, han lader dig ikke i

Læs mere

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37 Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Joh. 6, 35 Jeg er livets brød. Den, som kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der

Læs mere

En ny skabning. En ny skabning

En ny skabning. En ny skabning En ny skabning At blive frelst er ikke kun at få sin synd tilgive, men også at blive født på ny. Det er noget noget der dør og det er et nyt liv der starter. Udrykket at blive født på ny er for mange kristne

Læs mere

I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.

I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Johannes 1:1 I ham var liv, og livet var menneskers lys. Johannes 4:4 1 Jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket,

Læs mere

Glædelig Løvhyttefest Glædelig Hoshana Rabbah

Glædelig Løvhyttefest Glædelig Hoshana Rabbah Glædelig Løvhyttefest Glædelig Hoshana Rabbah Løvhyttefesten Herren talte til Moses og sagde: Sig til israelitterne: Den femtende dag i denne syvende måned er det løvhyttefest for Herren i syv dage. På

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Eli Bibeltime af: Finn Wellejus

Eli Bibeltime af: Finn Wellejus Eli Bibeltime af: Finn Wellejus 1.Sam.2.12-17: Men Elis sønner var niddinger; de ænsede hverken Herren eller præstens ret over for folket. Hver gang en mand bragte et slagtoffer, kom præstens tjener, medens

Læs mere

Lad dig fylde med Guds Ord!

Lad dig fylde med Guds Ord! Lad dig fylde med Guds Ord! Prædikener på CD og DVD Her kan du vælge mellem en række prædikener på CD og DVD. Det er åndsinspireret undervisning, som artiklerne her på Kampen om Sandheden. Men her er meget

Læs mere

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 15. juni 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække Salmer DDS 356: Almagts Gud, velsignet vær DDS 289: Nu bede vi den Helligånd

Læs mere

Jesus Kristus indvarsler Guds rige her i verden

Jesus Kristus indvarsler Guds rige her i verden Jesus Kristus indvarsler Guds rige her i verden igennem sin myndige lære, overnaturlige tegn og inderlige barmhjertighed Niels Pauli Nónstein Indledning Jesus forkynder de gode nyheder om Guds rige (Mt

Læs mere

Puggaardsgade i Ribe. NUMMER 18 15. SEPTEMBER 1939 25 ØRE 88. AARGANG

Puggaardsgade i Ribe. NUMMER 18 15. SEPTEMBER 1939 25 ØRE 88. AARGANG Puggaardsgade i Ribe. 15. SEPTEMBER 1939 88. AARGANG NUMMER 18 25 ØRE : JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE SKANDINAVIENS STJERNE GRUNDLAGT 1851. Nr. 18. 15. September 1939 88 Aarg. INDHOLD: SIDE

Læs mere

JESU KRISTI EVANGELIUM

JESU KRISTI EVANGELIUM JESU KRISTI EVANGELIUM HVAD ER JESU KRISTI EVANGELIUM? Jesu Kristi evangelium er vor himmelske Faders plan for hans børns lykke og frelse*. Det kaldes Jesu Kristi evangelium, fordi Jesu Kristi forsoning

Læs mere

Tredie Søndag efter Trinitatis

Tredie Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, Matt 25,31-46. 1. tekstrække. Urup Kirke. Søndag d. 24. november 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, Matt 25,31-46. 1. tekstrække. Urup Kirke. Søndag d. 24. november 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Urup Kirke. Søndag d. 24. november 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, Matt 25,31-46. 1. tekstrække Salmer DDS 732: Dybt hælder året i sin gang DDS 569: Ja, engang

Læs mere

Kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab

Kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab Kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Der kan indledes med kimning eller ringning efter stedets skik. INDGANG (PRÆLUDIUM) INDGANGSSALME HILSEN

Læs mere

KAMPEN MELLEM KRISTUS OG SATAN.

KAMPEN MELLEM KRISTUS OG SATAN. KAMPEN MELLEM KRISTUS OG SATAN. Kapitel 18. Helligdommen. Skriftstedet "2300 aftener og morgener; så skal helligdommen komme til sin ret igen!" (Dan 8,14), havde været grundlaget for og den bærende pille

Læs mere

November. DDS 680,1 Jesus, kom dog nær til mig, lad mig aldrig slippe dig! Gem dig i mit hjertes bo, gør det glad og gør det tro!

November. DDS 680,1 Jesus, kom dog nær til mig, lad mig aldrig slippe dig! Gem dig i mit hjertes bo, gør det glad og gør det tro! 1 Salme 119,57 Herren er min lod og min del; jeg har sagt: Jeg vil holde dine ord. (Læs Sl 119,57-64) 1 Kor 1,9 Trofast er Gud, som har kaldet jer til fællesskab med sin Søn, Jesus Kristus, vor Herre.

Læs mere

Christi Himmelfartsdag 1846

Christi Himmelfartsdag 1846 5281 1846 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46, fasc. 36, udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs

Læs mere

Kapitel 34 - Styrkelse af de hellige gennem Åndens gaver

Kapitel 34 - Styrkelse af de hellige gennem Åndens gaver Teksten er den del af: Brigham Young Kapitel 34 - Styrkelse af de hellige gennem Åndens gaver Oprettet: 16. december 2005 Som ung mand søgte Brigham Young flittigt en religion, i hvilken alle evangeliets

Læs mere

Syvende Søndag efter Trinitatis

Syvende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig.

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må

Læs mere

Kapitel 2 - Evangeliet defineres

Kapitel 2 - Evangeliet defineres Teksten er den del af: Brigham Young Kapitel 2 - Evangeliet defineres Oprettet: 15. december 2005 Verden kender præsident Brigham Young som en stor kolonisator, som ledede omdannelsen af en ørken til et

Læs mere

Judas-Evangeliet. PÄ dansk ved Per Jespersen. mennesker, lade den menneskelige del af sig stä foran mit ansigt.

Judas-Evangeliet. PÄ dansk ved Per Jespersen. mennesker, lade den menneskelige del af sig stä foran mit ansigt. Judas-Evangeliet. PÄ dansk ved Per Jespersen Da Jesus viste sig pä jorden, udfårte han mirakler og store undere for at frelse menneskene. Og da nogle gik den retfçrdige vej, mens andre gik syndens vej,

Læs mere

Bruden ankommer med sin far/sit vidne til kirken som den sidste på det fastsatte tidspunkt for vielsens begyndelse.

Bruden ankommer med sin far/sit vidne til kirken som den sidste på det fastsatte tidspunkt for vielsens begyndelse. Vielsesritualet Brudgommen ankommer med sit vidne (forlover) til kirken ca. 25 minutter før vielsen. De sætter sig ind i kirkens kor på stolene i højre side, brudgommen nærmest alteret. Bruden ankommer

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

HVAD DE HAR BEHOV. / i S. 1 \ J ' C.i. Syv fængslende Foredrag. f Ä A l \ :jr \

HVAD DE HAR BEHOV. / i S. 1 \ J ' C.i. Syv fængslende Foredrag. f Ä A l \ :jr \ HVAD DE HAR BEHOV f Ä A l \ :jr \ / i S 1 \ J ' C.i Syv fængslende Foredrag om Menneskenes Fremtid. Alle vil fole sig tiltalt af Skønheden i disse enkle og logiske Skildringer. S ide 3 Jordens nye Herskere

Læs mere

Impossibilium nihil obligatio

Impossibilium nihil obligatio Impossibilium nihil obligatio Advent Advent betyder bekendtgørelsen af at noget skal komme. Advent er med andre ord forberedelsestid, hvor man gør sig parat til det og den, der skal komme: Jesus og julen.

Læs mere

Pilgrimsweekend i Svenstrup. Pilgrimsweekend i Svenstrup 26.-27. september 2008. Kristen meditation. Sognegården Gammel Viborgvej 17 9230 Svenstrup

Pilgrimsweekend i Svenstrup. Pilgrimsweekend i Svenstrup 26.-27. september 2008. Kristen meditation. Sognegården Gammel Viborgvej 17 9230 Svenstrup Pilgrimsweekend i Svenstrup 26.-27. september 2008 Sognegården Gammel Viborgvej 17 9230 Svenstrup Kristen meditation Pilgrimsweekend i Svenstrup Fredag den 26/9 Kl. 16.00: Sognegården åbner der er kaffe

Læs mere

Langfredag 3. april 2015

Langfredag 3. april 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gudsforladt Salmer: 193, 191; 192, 196 Læsninger: Sl. 22,2-12; Matt. 27,46 Og ved den niende time råbte Jesus med høj røst:»elí, Elí! lemá sabaktáni?«det betyder:»min Gud,

Læs mere

Studie 20. Kristi tjeneste i den himmelske helligdom

Studie 20. Kristi tjeneste i den himmelske helligdom Studie 20 Kristi tjeneste i den himmelske helligdom 107 Åbningshistorie Jesus var ikke det første menneske, folk anså for at være Messias. Faktisk kom han cirka 60 år efter adskillige såkaldte messiasser.

Læs mere

Han gør alle Ting vel

Han gør alle Ting vel Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Når dåb finder sted ved en særlig dåbsgudstjeneste, kan forud for dåbssalmen indledes med præludium, indgangssalme og dåbstale.

Når dåb finder sted ved en særlig dåbsgudstjeneste, kan forud for dåbssalmen indledes med præludium, indgangssalme og dåbstale. Dåb Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

MORMONS BOG. FORUDSIGELSER I BIBELEN OM NUMMER 12 15. JUNI 1924 73. AARGANG. Stammer eller Nationer og spredte sig over Landet.

MORMONS BOG. FORUDSIGELSER I BIBELEN OM NUMMER 12 15. JUNI 1924 73. AARGANG. Stammer eller Nationer og spredte sig over Landet. JESU VIDNESBYRD ER PROFETIENS AAND NUMMER 12 15. JUNI 1924 73. AARGANG FORUDSIGELSER I BIBELEN OM MORMONS BOG. (Af Joseph Fielding Smith, en af de Tolvs Raad, i»jmp. Era«.)»Vide I ikke, at to Folks Vidnesbyrd

Læs mere

Prædiken i Helligåndskirken I

Prædiken i Helligåndskirken I En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Hvilken vej vælger jeg at gå? Guds vej? Eller min vej?! Seks bibeltimer over Matt. 7:13-14 og Luk. 13:23-24!!

Hvilken vej vælger jeg at gå? Guds vej? Eller min vej?! Seks bibeltimer over Matt. 7:13-14 og Luk. 13:23-24!! Hvilken vej vælger jeg at gå? Guds vej? Eller min vej? Seks bibeltimer over Matt. 7:13-14 og Luk. 13:23-24 Der er en vid port fulgt af en bred vej, og så er der en snæver port fulgt af en trang vej Den

Læs mere

studie Den store strid

studie Den store strid studie 3 Den store strid 22 Åbningshistorie Det er mit ord mod dit! snerrer han, mens han kigger på kriminalbetjenten med det selvsikre, urørlige blik. Jeg siger, jeg er uskyldig. Du siger, jeg ikke er.

Læs mere

Hvor det ønskes, kan Fadervor udelades efter Indgangs- (og Udgangs-)bønnen.

Hvor det ønskes, kan Fadervor udelades efter Indgangs- (og Udgangs-)bønnen. Efterfølgende gengiver den grønlandske gudstjenesteordning i dansk oversættelse, sådan som den er trykt i ritualbogen fra 1959:»malagtarissasagssat ilagîngne kalâliussine atorfigdlit nâlagiartitsissarneráne

Læs mere

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

GUDSBEGREBET.I.ISLAM

GUDSBEGREBET.I.ISLAM GUDSBEGREBET.I.ISLAM I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige. Det er et kendt faktum, at ethvert sprog har et eller flere udtryk, som bruges i forbindelse med Gud og undertiden i forbindelse med mindre

Læs mere

Prædiken til konfirmation 2. søndag efter påske Joh 10, 22-30, 2. tekstrække

Prædiken til konfirmation 2. søndag efter påske Joh 10, 22-30, 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 10. april 2016 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til konfirmation 2. søndag efter påske Joh 10, 22-30, 2. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 331:

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke (kirkekaffe) Tema: Barmhjertighed Salmer: 745, 696; 692, 372 722, 494, 685; 614, 671 Evangelium: Luk. 16,19-31 Gudsfrygt belønnes, og ugudelighed får sin straf.

Læs mere

Guds rige. Ugens vers. De skal komme fra øst og vest, fra nord og syd og sidde til bords i Guds rige (Luk 13,29).

Guds rige. Ugens vers. De skal komme fra øst og vest, fra nord og syd og sidde til bords i Guds rige (Luk 13,29). 11 Guds rige TIL SABBATTEN 13. JUNI 2015 Ugens vers Introduktion De skal komme fra øst og vest, fra nord og syd og sidde til bords i Guds rige (Luk 13,29). Guds rige er et af hovedemnerne og af stor betydning

Læs mere

KAMPEN MELLEM KRISTUS OG SATAN.

KAMPEN MELLEM KRISTUS OG SATAN. KAMPEN MELLEM KRISTUS OG SATAN. Kapitel 22. Vækkelse i nyere tid. Men mange vækkelser i moderne tid har været helt forskelligt fra de åbenbarelser af guddommelig nåde, som i tidligere tider fulgte Guds

Læs mere

S A A L E D E S E L S K E D E GUD V E R D E N

S A A L E D E S E L S K E D E GUD V E R D E N S A A L E D E S E L S K E D E GUD VERDEN Saaledes elskede Gud Verden" Udgivet af VAGTTAARNETS BIBEL- OG TRxiKTATSELSKAB Saaledes elskede Gud Verden" J ehova Guds Beslutning om at oprette en ny Verden

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 25. september 2016

18. søndag efter trinitatis 25. september 2016 Kl. 9.00 Kl. 10.30 Kl. 14.00 Bjolderup Kirke (med nadver) Burkal Kirke (høst, uden nadver) Tinglev Kirke Tema: Forenet med Kristus Salmer: Bjolderup: 730, 310; 368, 335 Burkal: 730, 728, 368; 729, 11 Tinglev:

Læs mere

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Julesøndag 28. december 2014

Julesøndag 28. december 2014 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Opfyldt forventning Salmer: 108, 115, 103; 132, 117 Evangelium: Luk. 2,25-40 Fra alteret hørte vi juleevangeliet ifølge apostelen Paulus. I brevet til galaterne fortæller Paulus

Læs mere

KRYBBEN OG KORSET O. Hallesby - "Den skjulte skat"

KRYBBEN OG KORSET O. Hallesby - Den skjulte skat KRYBBEN OG KORSET O. Hallesby - "Den skjulte skat" "Og jeg skal, naar jeg bliver ophøjet fra Jorden, drage alle til mig." "Men dette sagde han for at betegne, hvilken Død han skulde dø." Johs. 12,32-33.

Læs mere

Krise i himlen. Ugens vers. Frelsen kommer fra vor Gud, som sidder på tronen, og fra Lammet (Åb 7,10).

Krise i himlen. Ugens vers. Frelsen kommer fra vor Gud, som sidder på tronen, og fra Lammet (Åb 7,10). 1 Krise i himlen TIL SABBATTEN 2. JANUAR 2016 Ugens vers Introduktion Frelsen kommer fra vor Gud, som sidder på tronen, og fra Lammet (Åb 7,10). Da kærlighedens lov er grundvolden for Guds regering, afhænger

Læs mere

Johannesevangeliet 17

Johannesevangeliet 17 Johannesevangeliet 17 Johannesevangeliet 17 Johannesevangeliet 17 Sådan talte Jesus; og han så op mod himlen og sagde:»fader, timen er kommet. Herliggør din søn, for at Sønnen kan herliggøre dig, ligesom

Læs mere

WHITNEY TALE AF ÆLDSTE ORSON F. Komme. Moses sagde:»og Herren kaldte sit Folk Zion, fordi NUMMER 20 15. OKTOBER 1927 76. AARGANG

WHITNEY TALE AF ÆLDSTE ORSON F. Komme. Moses sagde:»og Herren kaldte sit Folk Zion, fordi NUMMER 20 15. OKTOBER 1927 76. AARGANG / / / / 1 1 \ \ \ \ x \\ SBGER LÆRDOM VED LÆSNING OG VED TRO NUMMER 20 15. OKTOBER 1927 76. AARGANG TALE AF ÆLDSTE ORSON F. af de Tolvs Raad. WHITNEY Holdt i Tabernaklet ved Foraarskonferencen 1927. (Fortsat

Læs mere

Hele bedehæftet i PDF- format

Hele bedehæftet i PDF- format Hele bedehæftet i PDF- format Beskærmelses-bønner hvis du oplever uforklarlige fænomener i dit hjem? 1. Indledning 2. Ritual for renselse og velsignelse af en bolig eller et hjemsøgt sted 3. Morgen- og

Læs mere

Sjette Søndag efter Trinitatis

Sjette Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Prædiken Bededag. Kl. 9.00 i Ans. Kl. 10.30 i Hinge. Kl. 19.00 i Vinderslev

Prædiken Bededag. Kl. 9.00 i Ans. Kl. 10.30 i Hinge. Kl. 19.00 i Vinderslev Prædiken Bededag. Kl. 9.00 i Ans. Kl. 10.30 i Hinge. Kl. 19.00 i Vinderslev Indgangssalme: DDS 4: Giv mig, Gud, en salmetunge Salme mellem læsninger: DDS 432 Herre Gud Fader i Himlen! (det lille litani)

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Vielse Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens liturgi for vielse. INDGANG (præludium) INDGANGSSALME

Vielse Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens liturgi for vielse. INDGANG (præludium) INDGANGSSALME Vielse Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens liturgi for vielse INDGANG (præludium) INDGANGS HILSEN Præsten: Menigheden: Og med din ånd! eller: Og Herren

Læs mere

ion enter Fordi vi brænder for vækkelse! ækkelses

ion enter Fordi vi brænder for vækkelse! ækkelses ion ækkelses enter Fordi vi brænder for vækkelse! Vores håb er: At et hvert menneske i København, i Danmark og i verden bliver livsforvandlet af Guds kærlighed og kraft og bliver en brændende efterfølger

Læs mere

Ezekiels Profeti ærer og ophøjer den evige Guds Navn og viser, hvad der snart skal komme over Nationerne

Ezekiels Profeti ærer og ophøjer den evige Guds Navn og viser, hvad der snart skal komme over Nationerne ^ a g i Ezekiels Profeti ærer og ophøjer den evige Guds Navn og viser, hvad der snart skal komme over Nationerne i Verden. Af J. F. Rutherford Forfatter til Skabelsen, Verdensbefrielsen, Forligelse,

Læs mere

Tale i Bedsted Missionshus d. 28/12 2011. Emne: jul; lyset, der kommer til verden. Tekst: Joh 1,1-18. Varighed: 30 minutter

Tale i Bedsted Missionshus d. 28/12 2011. Emne: jul; lyset, der kommer til verden. Tekst: Joh 1,1-18. Varighed: 30 minutter Tale i Bedsted Missionshus d. 28/12 2011 Emne: jul; lyset, der kommer til verden Tekst: Joh 1,1-18 Varighed: 30 minutter Indledning: For nyligt havde jeg en snak med min søn, Levi. Han kom ud til mig på

Læs mere

#16 Himmelen. 1. Hvad bliver vi, når vi tror på Jesus, som vores frelser? Joh 1, Hvad betyder det at være et Guds barn?

#16 Himmelen. 1. Hvad bliver vi, når vi tror på Jesus, som vores frelser? Joh 1, Hvad betyder det at være et Guds barn? #16 Himmelen Gud har lovet i sit ord, at himlen er helt virkelig. Han længes efter, at vi skal være sammen med ham for altid på dette fantastiske sted. Mange mennesker har forkerte forestillinger om himlen.

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 29. maj 2016

1. søndag efter trinitatis 29. maj 2016 Kl. 9.00 Ravsted Kirke 745, 616; 680, 672 Kl. 10.00 Burkal 745, 680, 616; 534, 672 Tema: Rigdom Evangelium: Luk. 12,13-21 Rembrandt: Lignelsen om den rige mand (1627) "Spis, drik og vær glad!" Det var

Læs mere

Udviddet note til Troens fundament - del 1

Udviddet note til Troens fundament - del 1 Udviddet note til Troens fundament - del 1 Grundfæst dig selv i troen / menigheden må grundfæstes i troen! Kirken er ikke i show-business men i vores himmelske faders kingdom-business Man kan også definere

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK

DET KONGELIGE BIBLIOTEK DET KONGELIGE BIBLIOTEK 130021858839 * Til Erindring om J ohan W ilhelm Krause, født den 23de September 1803, død den 25de Marts 1889. #» > Naade og Fred fra Gud vor Fader og den Herre Jesus Kristus være

Læs mere

Forkortet prædiken til Helligtrekongersdag

Forkortet prædiken til Helligtrekongersdag Forkortet prædiken til Helligtrekongersdag Prædiken over epistlen Esajas 60, 1-6 V1 Rejs dig, bliv lys, for dit lys er kommet, Herrens herlighed er brudt frem over dig. V2 For se, mørket dækker jorden,

Læs mere

5te Trinitatis-Søndag 1846

5te Trinitatis-Søndag 1846 5293 Femte Trinitatis-Søndag 1846 1846 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46, fasc. 36, udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne

Læs mere

Pastor Kaj Munk angriber Biskopperne (Biskoppernes Hyrdebrev)

Pastor Kaj Munk angriber Biskopperne (Biskoppernes Hyrdebrev) Pastor Kaj Munk angriber Biskopperne (Biskoppernes Hyrdebrev) Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere