Vedtægter for Sønderjyllands Vognmandsforening. -- oo0oo --

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Sønderjyllands Vognmandsforening. -- oo0oo --"

Transkript

1 Vedtægter for Sønderjyllands Vognmandsforening -- oo0oo --

2 1 Foreningens navn og formål 2 Forholdet til DANSK TRANSPORT OG LOGISTIK (DTL) 3 Optagelse af medlemmer 4 Kontingent og indskud 5 Mindelig afgørelse af uoverensstemmelser 6 Idømmelse af bøder 7 Eksklusion 8 Voldgift 9 Voldgiftsprotokol 10 Uoverensstemmelser mellem organisationerne mv. 11 DTL's eventuelle behandling af lokale uoverensstemmelser 12 Restancer 13 Kørselsfordeling samt forhandlinger med en kommune 14 Arbejdsstandsninger 15 Den ordinære generalforsamlings afholdelse og indvarsling 16 Valg af dirigent mv. 17 Dagsorden for den ordinære generalforsamling 18 Ekstraordinær generalforsamling 19 Afstemningsregler 20 Generalforsamlingsreferat 21 Bestyrelsen 22 Bestyrelsesmøder 23 Bestyrelsens ansvar 24 Foreningsprotokol 25 Medlemmernes diskretionspligt 26 Regnskabet 27 Udmeldelse, suspension og ophør af medlemsskab 28 Æresmedlemmer 29 Passive medlemmer 30 Vedtægtsændringer 31 Opløsning af foreningen 32 Vedtægternes ikrafttrædelse H:\Hjemmesider\2 - Sønderjyllands Vognamndsforening\Vedtægter 2008.doc 2

3 Foreningens navn og formål 1 a. Foreningens navn er Sønderjyllands Vognmandsforening. Foreningens kontoradresse er: Haderslevvej 6, 6200 Aabenraa Foreningens formål er at varetage medlemmernes økonomiske, faglige og sociale interesser, og til opnåelse af dette formål skal foreningen blandt andet gennem bekæmpelse af usund konkurrence søge tilvejebragt et godt sammenhold mellem vognmandsnæringens udøvere og i øvrigt på enhver måde virke for at sikre medlemmerne de bedst mulige betingelser for udøvelsen af deres erhverv. Dette formål skal i videst mulig omfang tages i betragtning ved afgørelse af, hvorvidt et medlem har gjort sig skyldig i overtrædelse af vedtægterne. Det er ethvert medlems pligt at arbejde for at skabe det bedst mulige kollegiale sammenhold, og det er derfor en indlysende og almindelig forpligtelse for ethvert medlem at give medlemmerne af foreningen og medlemmer af DANSK TRANS- PORT OG LOGISTIK fortrinsret ved enhver form for forretningsforbindelse. H:\Hjemmesider\2 - Sønderjyllands Vognamndsforening\Vedtægter 2008.doc 3

4 Forholdet til "Dansk Transport og Logistik" 2 Foreningen er optaget under "Dansk Transport og Logistik", som er medlem af Handel, Transport & Serviceerhvervenes Interesseorganisation (HTS-I), og foreningens medlemsvirksomheder er dermed forpligtet til at respektere DTL s og HTS-I s vedtægter og bestemmelser. Medlemsvirksomheder, der beskæftiger fremmed arbejdskraft, skal følge de for transportbranchen gældende løn- og arbejdsvilkår, jf. herved DTL s etiske normer. Optagelse af medlemmer 3 a. Som medlem kan optages enhver, der fra sit forretningssted i foreningens geografiske område driver lovligt erhverv som vognmand, og som har en væsentlig berettiget erhvervsmæssig interesse i medlemsskab. b. Som medlem kan endvidere optages medarbejdende børn i faderens (moderens) forretning eller omvendt, såfremt de ikke er medlem af en fagforening. c. Endvidere kan medejere af en forretning med flere indehavere optages som medlemmer. d. Drives en forretning i selskabsform, er det selskabet som sådant, der er medlem, og det skal meddeles foreningen, hvem der repræsenterer selskabet i forretningsanliggender og dermed har møde-, tale- og stemmeret for selskabet, og er valgbar. Derudover kan højst 1 medarbejdende aktionær/anpartshaver/interessent optages som medlem og kun, såfremt de ikke er medlem af en fagforening. H:\Hjemmesider\2 - Sønderjyllands Vognamndsforening\Vedtægter 2008.doc 4

5 e. De i henhold til stk. b., c og d. optagne medlemmer har alle medlemsrettigheder og -pligter, bortset fra evt. begrænsning af stemmeret i medfør af 19, d og af valgbarhed, jfr. 21. Trods bestemmelsen i 19, d, og i 21 har de således møde- og taleret på foreningens møder og generalforsamlinger. f. Enhver der optages som medlem, skal indskrive sit navn i foreningens medlemsprotokol eller underskrive en særlig indmeldelsesblanket. Såfremt ansøgeren driver vognmandsvirksomhed, hvortil tilladelse kræves i medfør af godskørselsloven, skal indmeldelsesblanketten være vedlagt en kopi af tilladelse og registreringsattest. Optagelse af et medlem sker med forbehold af DTL's afgørelse i hvert enkelt tilfælde. Ved optagelsen får det nye medlem udleveret og er underkastet et eksemplar af foreningens vedtægter, således som de er ved indmeldelsen, og som de senere på lovlig måde måtte blive ændret. g. Det påhviler foreningens medlemmer at give foreningen skriftlig meddelelse om ændring af firma, navn eller adresse. h. Afgår et medlem ved døden, eller sælger han sin forretning, har henholdsvis den efterlevende ægtefælle eller køberen ret til at indtræde som medlem i afdødes eller sælgers sted, for så vidt den pågældende i øvrigt opfylder betingelserne for optagelse i foreningen. En køber eller en arving, som driver vognmandsvirksomhed, hvortil tilladelse kræves i medfør af godskørselsloven, anses ikke for indtrådt med medlem af foreningen, før kopi af tilladelse og registreringsattest er foreningen i hænde. i. Det er ethvert medlems pligt, når han erfarer, at en person har etableret sig H:\Hjemmesider\2 - Sønderjyllands Vognamndsforening\Vedtægter 2008.doc 5

6 som vognmand, at meddele dette til bestyrelsen, der ufortøvet skal drage omsorg for, at vognmanden opfordres til at indtræde i foreningen. Kontingent og indskud 4 a. Ved optagelse af nye medlemmer betaler disse et indskud. b. Størrelsen af indskud, det ordinære medlemskontingent, samt kontingentet for passive medlemmer fastsættes på den årlige ordinære generalforsamling. c. Kontingentet opkræves kvartalsvis, jvf. DTL's kontingentregulativ. d. Genoptages et medlem, der har udmeldt sig eller er blevet ekskluderet, kan bestyrelsen bestemme, at der skal betales nyt indskud. Mindelig afgørelse af uoverensstemmelser 5 Det påhviler bestyrelsen ved forhandling at søge udjævnet enhver faglig konflikt og at træffe de bedst mulige forholdsregler til afværgelse af sådanne konflikter. Viser det sig, at bestyrelsen ikke kan nå til en mindelig ordning af en konflikt, finder reglerne i 'erne 6-11 anvendelse. b. Det er ethvert medlems pligt, at give møde for bestyrelsen, når dennes skriftlige anmodning herom foreligger. Udeblivelse uden bevisligt til foreningens kontor - senest dagen før mødets afholdelse - anmeldt lovligt forfald medfører hver gang et bødeansvar efter bestyrelsens skøn. Medlemmets udeblivelse udelukker ikke bestyrelsens beslutningsdygtighed. Parterne må ikke møde ved eller med advokat eller andre ved disse møder, men dog ved voldgift. c. Bestyrelsen har ret til, dersom den har begrundet formodning om, at et medlem har forbrudt sig mod vedtægterne, og medlemmet nægter at have H:\Hjemmesider\2 - Sønderjyllands Vognamndsforening\Vedtægter 2008.doc 6

7 begået nogen forseelse, at forlange, at vedkommende medlem afgiver en erklæring på tro og love med angivelse af den bøde, der skal betales, såfremt erklæringen viser sig at være urigtig. Nægter medlemmet at afgive en sådan erklæring, skal bestyrelsen anse forseelsen som begået. d. Er en sag over 6 måneder gammel, er den forældet, og skal afvises, medmindre bestyrelsen finder særlig anledning til at gøre undtagelse. e. Dersom nogen fremfører urigtige påstande eller forvolder unødig trætte, kan der pålægges ham en bøde efter 6. Idømmelse af bøder 6 a. Dersom nogle af foreningens medlemmer åbenbart handler mod foreningens interesser eller gør sig skyldig i overtrædelse af foreningens vedtægter eller på anden måde udviser grov ukollegial optræden, jfr. også Etiske regler for DANSK TRANSPORT OG LOGISTIK, skal den pågældende indkaldes til møde, jfr. 5, b. Det pågældende medlem kan af foreningens bestyrelse, såfremt en advarsel ikke skønnes tilstrækkelig, idømmes en bøde til foreningens kasse. Bødens størrelse må ikke være under kr. 500 og skal fastsættes under hensyn til arbejdets størrelse og overtrædelsens omfang. b. Sager, der vedrører overtrædelse af sådanne pligter, som påhviler medlemmerne af de DTL tilsluttede foreninger som led i erhvervsøkonomiske aftaler (rabataftaler, aftaler med transportforbrugere eller lignende), kan med DTL's samtykke behandles af foreningen i overensstemmelse med reglerne i nærværende paragraf. Det samme gælder sager, der vedrører overtrædelse af specielle bindende prisbestemmelser, f.eks. takster for kørsel ud over landets grænser, jfr. i øvrigt 8 i DTL's vedtægter. H:\Hjemmesider\2 - Sønderjyllands Vognamndsforening\Vedtægter 2008.doc 7

8 c. Når der er pålagt et medlem en bøde, skal vedkommende have skriftlig meddelelse herom, og bøden skal være betalt inden 14 dage efter meddelelsen herom, medmindre det pågældende medlem inden for dette tidsrum begærer sagen forelagt den i b 8 omtalte voldgiftsret. Eksklusion 7 a. Har medlemmet tidligere fået advarsel eller bøde for overtrædelse af en eller flere af de i første punktum af foregående paragraf omhandlede forseelser, kan nye forseelser i stedet for bøde medføre eksklusion af foreningen. Eksklusionen kan også finde sted på grund af en første gang stedfunden overtrædelse, såfremt bestyrelsen skønner, at overtrædelsen er af særlig graverende karakter. Eksklusionen skal meddeles den pågældende skriftligt. I denne meddelelse skal det oplyses, at eksklusionen inden for 14 dage efter meddelelsens modtagelse af det pågældende medlem, kan indbringes for den i 8 omtalte voldgiftsret, hvis afgørelse er endelig. Begæres eksklusionen indbragt for voldgiftsretten, skal dens virkning først indtræde, når voldgiftsrettens afgørelse foreligger. b. Eksklusion kan uden ret til indbringelse for voldgiftsretten finde sted i tilfælde af kontingentrestance ud over 2 måneder efter sidste rettidige betalingsdag. Dog skal det altid ved forudgående skriftlig meddelelse udtrykkeligt tilkendegives det pågældende medlem, at undladelse af betaling indenfor en nærmere meddelelse angivet frist, vil medføre eksklusion i henhold til nærværende bestemmelse. c. Jfr. 27, c. ophører medlemsskabet, såfremt det pågældende medlem indmelder sig i en fagforening. H:\Hjemmesider\2 - Sønderjyllands Vognamndsforening\Vedtægter 2008.doc 8

9 Voldgift 8 Til afgørelse af stridigheder efter 'erne 6 og 7 nedsættes en voldgiftsret, når det pågældende medlem har indgivet begæring derom. Voldgiftsretten skal bestå af 4 voldgiftsmænd, hvoraf bestyrelsen vælger 2, det eller de klagende medlemmer 2, samt en opmand, der, når blot en af parterne kræver det, skal være jurist, og som i så fald udpeges af underretsdommeren i den retskreds, hvori foreningens formand har bopæl. Såfremt der findes flere underretsdommere, skal anmodningen rettes til den dommer, under hvem straffesager henhører. Såfremt den stedlige dommer måtte vægre sig ved at udpege opmanden, skal præsidenten for Sø- og Handelsretten anmodes om at udpege opmanden. Som voldgiftsmænd kan ikke vælges personer, med hvilke en part er beslægtet eller besvogret i op- eller nedstigende linie eller i sidelinien så nær som søskendebørn eller personer, der er partens nuværende eller tidligere ægtefælle, registrerede partnere, samlever, værge, adoptiv- eller plejefader, adoptiv- eller plejesøn. Som voldgiftsmænd kan ej heller vælges personer, der er part i sagen. Har en af parterne ikke givet meddelelse om sit valg af voldgiftsmænd inden en uge efter at være opfordret dertil, udpeges disse ligeledes af underretsdommeren. Ethvert medlem er pligtig til at give møde for voldgiftsretten, når skriftlig tilsigelse foreligger. Udeblivelse uden bevisligt - senest dagen før mødets afholdelse - anmeldt lovligt forfald medfører hver gang et bødeansvar, hvis størrelse fastsættes af voldgiftsretten. Det berører dog ikke voldgiftsrettens beslutningsdygtighed, at det tilsagte medlem udebliver. Voldgiftsretten fastsætter selv voldgiftsmændenes rejseudgifter og diæter og afgør, hvorledes udgifterne ved voldgiftsrettens virksomhed skal fordeles mellem parterne. Foreningen indestår for betalingen af det opmanden tilkommende honorar. Voldgiftsrettens afgørelse, der uvægerligt skal efterkommes, er endelig og kan ikke indbringes for domstolene. H:\Hjemmesider\2 - Sønderjyllands Vognamndsforening\Vedtægter 2008.doc 9

10 Voldgiftsprotokol 9 Der føres en særlig voldgiftsprotokol, der underskrives af samtlige voldgiftsmænd samt af opmanden. Bestyrelsens forhandlinger i henhold til 'erne 5,6 og 7 tilføres ligeledes denne voldgiftsprotokol og underskrives af den samlede bestyrelse. Uoverensstemmelser mellem organisationer mv. 10 a. Uoverensstemmelser mellem foreninger, der står tilsluttet DTL kan skriftligt forelægges DTL til afgørelse. DTL's afgørelse kan indenfor et tidsrum af 14 dage efter dens meddelelse indankes for en voldgiftsret, jfr. DTL's vedtægter 23, stk Voldgiftsrettens afgørelse skal uværgerligt efterkommes, idet afgørelsen er endelig og ikke kan indbringes for domstolene. b. Skulle der opstå uoverensstemmelser mellem et medlem af en DTL tilsluttet forening og en anden DTL tilsluttet forening som sådan, skal bestyrelsen i sidstnævnte forening anmode bestyrelsen i førstnævnte forening, om at tage stilling til sagen, således at uoverensstemmelsen går over til at blive en uoverensstemmelse mellem et medlem og den forening, han er medlem af (jfr. 'erne 5-8), idet det er forbudt medlemmer af en DTL tilsluttet forening at udvise ukollegial optræden overfor medlemmer af en anden DTL tilsluttet forening. c. Er den klagende forening utilfreds med den afgørelse, der blive truffet inden for det pågældende medlems forening, går uoverensstemmelsen over til blive en uoverensstemmelse mellem 2 foreninger, hvorefter reglerne ovenfor under a. finde anvendelse. H:\Hjemmesider\2 - Sønderjyllands Vognamndsforening\Vedtægter 2008.doc 10

11 DTL's evt. behandling af lokale uoverensstemmelser 11 Såfremt foreningens bestyrelse måtte ønske det, kan den ved at fremsende sagen til DTL anmode denne om at træffe de i 'erne 6 og 7 nævnte afgørelser. Med hensyn til den af DTL trufne afgørelse finder reglerne i 'erne 6, c. og 8 anvendelse. Restancer 12 a. Forfaldne bøder eller andre foreningen tilkomne fordringer opkræves ved bestyrelsens foranstaltning. b. Har et medlem penge tilgode hos foreningen, kan foreningen foretage modregning i sådanne beløb (jfr. f.eks. 13, c.). c. Betales kontingent mv. ikke rettidigt, beregnes en strafrente på 1,5% for hver påbegyndt måned, indtil betaling sker. Alle omkostninger - herunder inkassoomkostninger - påhviler restanterne. d. Betales kontingent mv. ikke rettidigt er det pågældende medlems rettigheder (men ikke medlemspligter) automatisk suspenderet, indtil betalingen finder sted, jfr. 27, b. e. Såfremt en medlemsvirksomhed er i restance for mindst to kontingentkvartaler eller står i restance for andre ydelser med mindst et tilsvarende beløb, kan virksomheden - efter forudgående skriftlig varsel - slettes som medlem. Medlemsvirksomheder som træder i betalingsstandsning, tvangsakkord eller hvis bo tages under konkurs- eller dødsbobehandling som gældsfragåelsesbo, mister retten til medlemsskab og anses for udtrådt af H:\Hjemmesider\2 - Sønderjyllands Vognamndsforening\Vedtægter 2008.doc 11

12 foreningen fra udgangen af det kvartal, hvor dekretet er afsagt eller bobehandlingen er påbegyndt, med mindre boet inden udtrædelsesdagen skriftligt erklærer at ville indtræde i medlemsskabet. Kørselsfordeling samt forhandlinger med en kommune 13 a. I tilfælde, hvor foreningens ledelse skønner det nødvendigt for medlemmerne, kan den virke for, at foreningen overtager visse transporter til fordeling mellem medlemsvirksomhederne. b. Hvor der er tale om kommunal kørsel, tilfalder denne dog forlods, de indenfor den pågældende kommune, bosatte medlemmer. c 1. Én og samme virksomhed har, uanset virksomhedens størrelse og antal indehavere med medlemsskab, kun krav på én tildeling af fordelingskørsel. c 2. Samme ejer(e) af flere medlemsvirksomheder har heller ikke krav på mere end èn tildeling. c 3. Det tilkommer bestyrelsen, at afgøre i de enkelte sager, hvorvidt 2 eller flere medlemsvirksomheder, såvel økonomisk som ledelsesmæssige, er så uafhængige af hinanden, at de hver for sig kan have en tildeling. d. Alle forhandlinger med en kommune foretages af et udvalg på 3 mand, som udpeges af medlemmerne med forretningssted i den pågældende kommune. Det ene af 3 udvalgsmedlemmer skal være medlem af bestyrelsen. Hæftelse 14 For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue. Udtrædende medlemmer kan ikke rejse krav på udbetaling af nogen del af foreningens formue eller midler. H:\Hjemmesider\2 - Sønderjyllands Vognamndsforening\Vedtægter 2008.doc 12

13 Den ordinære generalforsamlings afholdelse og indvarsling 15 Den årlige ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af marts måned og indvarsles senest 14 dage forinden gennem en skriftlig indkaldelse, der tilstilles hvert enkelt medlem, hvis adresse fremgår af foreningens medlemsliste. Indkaldelsen skal indeholde angivelse af dagsorden samt revideret regnskab og medbringes på generalforsamlingen som legitimation. Kun medlemmer samt indbudte gæster har møde- og taleret på generalforsamlingen. Valg af dirigent mv. 16 a. Til som dirigent at lede generalforsamlingen har bestyrelsen ret til at indkalde en jurist. I modsat fald vælger generalforsamlingen en dirigent. b. Under forhandlingerne har dirigenten, der er uafsættelig, den øverste myndighed med hensyn til forhandlingernes førelse. c. Står det ikke i dirigentens magt at opretholde den fornødne ro og orden, er han berettiget til at afbryde eller slutte generalforsamlingen, men skal da begrunde sin afgørelse i foreningens protokol. Dagsorden for den ordinære generalforsamling 17 a. På den ordinære generalforsamling skal foretages følgende: 1. Valg af dirigent, jfr. dog 16 a. 2. Valg af stemmetællere 3. Aflæggelse af beretning om foreningens forhold og virksomhed i den forløbne periode 4. Fremlæggelse af de reviderede regnskab til godkendelse H:\Hjemmesider\2 - Sønderjyllands Vognamndsforening\Vedtægter 2008.doc 13

14 5. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer i lige år og 2 bestyrelsesmedlemmer i ulige år efter reglerne i afsnit b 6. Valg af en revisor og en revisorsuppleant 7. Fastsættelse af indskud og kontingent 8. Behandling af indkomne forslag 9. Eventuelt. b. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, hvoraf 1 vælges fra Tønder, 1 fra Aabenraa, 1 fra Haderslev, 1 fra Sønderborg og 1 i frit valg. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen og afgår med 3 medlemmer i lige år og 2 medlemmer i ulige år, første gang efter lodtrækning. På samme måde vælges der hvert år 3 eller 2 suppleanter til bestyrelsen, således at der stedse er 1 suppleant fra hvert område. c. På samme måde vælges 2 revisorer og 2 suppleanter for 2 år ad gangen, således at 1 revisor afgår hvert år. d. Det er ethvert medlems pligt til at modtage valg til foreningens tillidsposter, dog ikke genvalg de første 2 år efter afgang. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling og sat på dagsordenen, må indsendes skriftligt med en kort motivering senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse til foreningens kontor, hvor det fremlægges til gennemsyn. For forslag til vedtægtsændringer gælder bestemmelserne i 30. I modsat fald henvises til drøftelse under eventuelt. Ekstraordinær generalforsamling 18 Når særlige omstændigheder måtte kræve det, kan bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Bestyrelsen er pligtig til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling senest 14 dage efter, at den fra mindst 25% af medlemmerne måtte have modtaget skriftlig motiveret anmodning herom. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med det varsel, som fremgår af 'erne 30 og 31, og i øvrigt med det varsel, som forholdene tillader, dog mindst 5 dage H:\Hjemmesider\2 - Sønderjyllands Vognamndsforening\Vedtægter 2008.doc 14

15 forinden dens afholdelse gennem en skriftlig indkaldelse, der tilstilles hvert enkelt medlem, hvis adresse fremgår af foreningens medlemsliste. Indkaldelsen skal indeholde angivelse af dagsorden og medbringes på generalforsamlingen som legitimation. Reglerne i 16 om valg af dirigent mv. finder også anvendelse ved ekstraordinære generalforsamling. Afstemningsregler 19 a. For såvel ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger gælder følgende afstemningsregler: b. Kun medlemmer, der ikke er i restance med kontingent, har stemmeret på generalforsamlingen. Passive medlemmer har jfr. 29 ikke stemmeret. c. Hvert medlem har én stemme. d. Én og samme forretning kan dog, uanset bestemmelserne i 3, stk. b, c og d, højst afgive 1 stemme. I sådanne tilfælde afgør forretningen selv, hvem der har stemmeret. I tilfælde af uenighed afgøres spørgsmålet efter medlemsanciennitet. e. Passive medlemmer har ikke stemmeret. f Der kan ikke stemmes ved fuldmagt og en generalforsamlingsdeltager kan ikke stemme for mere end ét medlemsskab. g. Alle valg og afstemninger i øvrigt foregår ved håndsoprækning. Det skal dog stå dirigenten, formanden eller 5 mødte medlemmer frit for, før afstemningen, H:\Hjemmesider\2 - Sønderjyllands Vognamndsforening\Vedtægter 2008.doc 15

16 at forlange skriftlig afstemning. Dirigenten kan dog, hvis han under selve afstemningen finder det nødvendigt, kræve skriftlig afstemning. h. I tilfælde af stemmelighed ved valg, foretages der omvalg mellem de kandidater, der står lige. Fører dette ikke til en afgørelse, gør formandens, eller ved hans forfald, den fungerende formands stemme, udslaget. Ved andre afstemninger end valg, er forslaget i tilfælde af temmelighed ikke vedtaget. Enhver lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uden hensyn til de frem- mødtes antal. Generalforsamlingsreferat 20 Såvel ordinære som ekstraordinære generalforsamlingers forhandlinger tilføres foreningens protokol, der underskrives af dirigenten. Bestyrelsen 21 Bestyrelsen skal bestå af aktive medlemmer (jfr. dog 28) og vælges i overensstemmelse med reglerne i 'erne 17 og 19. Fra en og samme forretning kan der ikke sidde mere end én person i bestyrelsen. Et medlem kan kun udtræde af bestyrelsen med samtykke af den samlede bestyrelse. Bestyrelsen vælger af sin midte formand, næstformand, sekretær og kasserer og fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. I tilfælde af formandens forfald fungerer næstformanden som formand. I tilfælde af stemmelighed ved afstemninger er formandens og ved hans fravær næstformandens stemme afgørende. H:\Hjemmesider\2 - Sønderjyllands Vognamndsforening\Vedtægter 2008.doc 16

17 Stemmeberettigede deltagere til DTL's generalforsamling vælges af bestyrelsen for 1 år ad gangen. Bestyrelsesmøder 22 Bestyrelsen sammenkaldes med rimeligt varsel af formanden, når omstændighederne efter hans formening tilsiger det, eller såfremt mindst halvdelen af de øvrige bestyrelsesmedlemmer forlanger det. Såfremt et bestyrelsesmedlem, bortset fra formanden, har længerevarende forfald, indkaldes vedkommendes suppleant. Udebliver et bestyrelsesmedlem eller en tilsagt suppleant uden senest dagen før bestyrelsesmødets afholdelse at have meddelt lovligt forfald, betaler han en bøde på 100 kr. til foreningens kasse. I behandling af sager, som specielt vedrører et bestyrelsesmedlems forretning, har det pågældende medlem ret til at forklare sig overfor den øvrige bestyrelse, men ikke til at deltage i behandlingen af sagen. I tilfælde af stemmelighed ved valg, gør den fungerende formands stemme udslaget. Ved andre afstemninger er forslaget ikke vedtaget. H:\Hjemmesider\2 - Sønderjyllands Vognamndsforening\Vedtægter 2008.doc 17

18 Bestyrelsens ansvar 23 Bestyrelsen er solidarisk ansvarlig for foreningens ledelse såvel som for tilstedeværelsen af foreningens midler i overensstemmelse med gældende lovgivning, nærværende vedtægter og generalforsamlingens lovlige beslutninger. Foreningens formue kan anbringes i solide værdipapirer. Et bestyrelsesmedlem er ansvarsfri for beslutninger truffet på bestyrelsesmøder, hvor han har været lovligt fraværende. Det samme gælder, hvor et bestyrelsesmedlem har taget reservation mod trufne beslutninger, som han har stemt imod. Et bestyrelsesmedlem kan til enhver tid i forbindelse med en af revisorerne forlange regnskaberne forelagt. Bestyrelsen har ret til, for foreningens regning, at tegne en kautionsforsikring for kassereren. Dersom den kontante kassebeholdning incl. checks overstiger 0 kr. skal mindst det overskydende beløb indsættes i bank eller sparekasse eller på girokonto. Foreningsprotokol 24 Forhandlingerne på bestyrelsesmøder tilføres foreningens protokol, der underskrives af den samlede tilstedeværende bestyrelse. H:\Hjemmesider\2 - Sønderjyllands Vognamndsforening\Vedtægter 2008.doc 18

19 Medlemmernes diskretionspligt 25 Det er ethvert medlems pligt overfor uvedkommende at fortie, hvad der ved møder, foranstaltet af foreningen, er forhandlet og vedtaget, medmindre der er givet særlig bemyndigelse til at omtale sådanne sager. Regnskabet 26 Forinden regnskabet fremlægges til godkendelse, skal revisorerne have underskrevet dette og forsynet det med de anmærkninger, regnskabet måtte give anledning til. Udmeldelse, suspension og ophør af medlemsskab 27 a. Udmeldelse af foreningen kan kun ske gennem skriftlig meddelelse til foreningens kontor med mindst 6 måneders varsel til den 1. juli. Såfremt en medlemsvirksomhed afhændes eller ophører, kan udmeldelse effektueres allerede med virkning fra udgangen af det kvartal, i hvilket virksomhedssalget finder sted eller den pågældende virksomhed ophører, forudsat foreningen har modtaget skriftlig underretning herom. b. I tilfælde af restance suspenderes medlemsretten, indtil betaling sker. c. Et medlem, der indmelder sig i en fagforening, kan ikke samtidig være medlem af foreningen, og medlemsskabet ophører fra den dato, indtrædelse i fagforeningen finder sted. d. Medlemsskabet ophører når den pågældende efter bestyrelsens afgørelse/skøn ikke længere opfylder betingelserne for optagelse i foreningen, jfr. dog erne 28 og 29. H:\Hjemmesider\2 - Sønderjyllands Vognamndsforening\Vedtægter 2008.doc 19

20 Æresmedlemmer 28 Personer, som foreningen af særlige grunde ønsker at hædre, kan udnævnes til æresmedlemmer, dog kun efter bestyrelsens indstilling og generalforsamlingens beslutning. Æresmedlemmer er kontingentfrie, har møde- og taleret på foreningens møder og generalforsamlinger, ligesom de er valgbare og har stemmeret. Passive medlemmer 29 Medlemmer, som på grund af alder, sygdom eller lignende er ophørt med at drive vognmandsvirksomhed, og som heller ikke på anden vis er erhvervsaktive, kan efter bestyrelsens afgørelse optages som passive medlemmer. Passive medlemmer har mødeog taleret, men de har ikke stemmeret i foreningens anliggender, ligesom de ikke kan vælges til tillidsposter inden for foreningen. Passive medlemmer svarer kontingent i begrænset omfang (jfr. 4). Vedtægtsændringer 30 a. Ændringer i nærværende vedtægter kan kun finde sted ved en generalforsamlingsbeslutning og kræver kvalificeret majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer. b. Det skal fremgå af indkaldelsen til generalforsamlingen, i hvilke paragraffer der ønskes gennemført ændringer. c. Forslag til vedtægtsændringer skal være indsendt skriftligt og med en kort (men dækkende) motivering til foreningens kontor senest 4 uger før generalforsamlingens afholdelse. I modsat fald henvises forslaget til drøftelse under eventuelt. H:\Hjemmesider\2 - Sønderjyllands Vognamndsforening\Vedtægter 2008.doc 20

21 d. For så vidt angår ændringsforslag, der ønskes vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling, skal sådanne ændringsforslag endvidere forud være anbefalet af 25% af medlemmerne, ligesom indkaldelsen med ændringsforslagene skal være tilsendt medlemmerne en uge forud for den ekstraordinære generalforsamlings afholdelse. e. Vedtagne ændringer skal senest 3 uger efter vedtagelsen udsendes til hvert enkelt medlem. Opløsning af foreningen 31 Foreningens opløsning kan kun finde sted efter at være vedtaget på 2 efter hinanden følgende lovligt indvarslede generalforsamlinger. Det skal udtrykkeligt fremgå af indkaldelsen, at foreningens opløsning står på dagsordenen, ligesom indkaldelsen til den sidste generalforsamling skal finde sted med mindst 14 dages varsel, og vedtagelsen af opløsningen på denne sidste generalforsamling skal ske med 2/3 majoritet. På den sidste generalforsamling, hvor foreningens opløsning måtte blive vedtaget, skal der tages beslutning om, hvem og på hvilken måde dens forpligtelser skal afvikles, og hvorledes foreningens eventuelle formue skal anvendes. Vedtægternes ikrafttrædelse 32 Disse vedtægter trådte i kraft den 18. marts 2006 efter vedtagelse af ændringer på generalforsamlingen. Bestyrelsen: Ole Bang Jensen, formand Knud Erik Heissel Verner Jensen Bjarne Jessen Michael Hansen H:\Hjemmesider\2 - Sønderjyllands Vognamndsforening\Vedtægter 2008.doc 21

Dette formål skal i videst omfang tages i betragtning ved afgørelse af, hvorvidt et medlem har gjort sig skyldig i overtrædelse af vedtægterne.

Dette formål skal i videst omfang tages i betragtning ved afgørelse af, hvorvidt et medlem har gjort sig skyldig i overtrædelse af vedtægterne. Indhold 1. Foreningens navn og formål 2. Forholdet til Dansk Transport og Logistik 3. Optagelse af medlemmer 4. Kontingent og indskud 5. Mindelig afgørelse af uoverensstemmelser 6. Idømmelse af bøder 7.

Læs mere

Vedtægter for Fyns Amts Vognmandsforening

Vedtægter for Fyns Amts Vognmandsforening Vedtægter for Fyns Amts Vognmandsforening Senest ændret 2012.03.22 1 Vedtægter for Fyns Amts Vognmandsforening 1 FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 2 FORHOLDET TIL DANSK TRANSPORT OG LOGISTIK OG DANSK ERHVERV

Læs mere

Vedtægter for Sydøstjyllands Vognmandsforening

Vedtægter for Sydøstjyllands Vognmandsforening Vedtægter for Sydøstjyllands Vognmandsforening Vedtaget på generalforsamlingen den 12. marts 2016 i Billund 1 1 Foreningens navn og formål 1.1 Foreningens navn er Sydøstjyllands Vognmandsforening. Foreningens

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for Nordre Birks Vognmandsforening, den 19. marts 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Foreningens navn og formål

Vedtægter. Vedtægter for Nordre Birks Vognmandsforening, den 19. marts 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Foreningens navn og formål Vedtægter Vedtægter for Nordre Birks Vognmandsforening, den 19. marts 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Foreningens navn og formål 2 Forholdet til Dansk Transport og Logistik (DTL) 3 Optagelse af medlemmer 4

Læs mere

Vedtægter for. MORSØ Vognmandsforening

Vedtægter for. MORSØ Vognmandsforening Vedtægter for MORSØ Vognmandsforening Revideret oktober 2007 Indholdsfortegnelse 1 Foreningens navn og formål 2 Forholdet til Dansk Transport og Logistik (DTL) 3 Optagelse af medlemmer 4 Kontingent og

Læs mere

Vedtaget på generalforsamlingen 10. marts Vedtægter

Vedtaget på generalforsamlingen 10. marts Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen 10. marts 2012 Vedtægter Vedtægter for Sydøstjyllands Vognmandsforening Indholdsfortegnelse 1 Foreningens navn og formål 2 Forholdet til Dansk Transport og Logistik 3 Optagelse

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R

V E D T Æ G T E R F O R VEDTÆGTER FOR Vedtægter for BYG Morsø Mesterforening 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er BYG Morsø Mesterforening. 2 - Formål Foreningens formål er at samle virksomheder, der udøver byggefaglig virksomhed,

Læs mere

Vedtægter for ITD Arbejdsgiverforening

Vedtægter for ITD Arbejdsgiverforening Vedtægter for ITD Arbejdsgiverforening 1. Foreningens navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er ITD Arbejdsgiverforening ( Foreningen ). 1.2 Foreningen har hjemsted i Padborg. 2. Formål 2.1 Foreningens

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug

Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug J.nr. 11171 ESB/rwh side 1 1. NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Loddenhøj Jollelaug. 2. Loddenhøj Jollelaug er stiftet den 29. febr. 2012. 3. Jollelaugets hjemsted

Læs mere

Vedtægter. for. Kranbranchen

Vedtægter. for. Kranbranchen Vedtægter for Kranbranchen Som vedtaget den 10. februar 1989 og med de på generalforsamlingen den 23. marts 2007 og 9. april 2010 vedtagne ændringer. Seneste vedtagne ændringer på generalforsamling den

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN 1 FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er "SKIVE SØSPORTS HAVN". Foreningens hjemsted er Skive Kommune. Foreningens adresse er Strandvejen 26, 7800 Skive. 2 FORENINGENS

Læs mere

Vedtægter for Brancheforeningen for Vask og Tekstiludlejning

Vedtægter for Brancheforeningen for Vask og Tekstiludlejning Vedtægter for Brancheforeningen for Vask og Tekstiludlejning 1. Kapitel A Navn, hjemsted og formål 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Brancheforeningen for Vask og Tekstiludlejning (BVT). Dens hjemsted

Læs mere

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN Grundejerforeningen Højgårdstoften Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN 20. april 2010 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Højgårdstoften: Dens hjemsted er Høje-Taastrup Kommune. Nærværende

Læs mere

Bech-Bruun Dragsted V E D T Æ G T E R. for. IT-foreningen Alexandra. Maj 2004

Bech-Bruun Dragsted V E D T Æ G T E R. for. IT-foreningen Alexandra. Maj 2004 Bech-Bruun Dragsted Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus C Tlf. 89 31 00 00 Fax 89 31 01 01 J.nr. 021577-0010 jbs/spe/jn V E D T Æ G T E R for IT-foreningen Alexandra Maj 2004 standardbreve1 K A P

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum 1 Navn, formål og hjemsted: Foreningens navn er Støtteforeningen for Hornbæk Kunstmuseum og dens hjemsted er Hornbæk. Foreningens adresse er hos den til

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter

Forslag til nye Vedtægter Snekkersten Borgerforening Forslag til nye Vedtægter Vedtægter for Snekkersten Borgerforening (SBF) 1. Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Snekkersten Borgerforening og den er stiftet den

Læs mere

1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Dragør Håndbold Klub og dens hjemsted er Dragør Kommune.

1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Dragør Håndbold Klub og dens hjemsted er Dragør Kommune. LOVE FOR DRAGØR HÅNDBOLD KLUB (Stiftet 14. september 1979) 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Dragør Håndbold Klub og dens hjemsted er Dragør Kommune. 2 - Formål Foreningens formål er at give medlemmerne

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Grundejerforeningen Det ny Jyllinge NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Foreningens navn er grundejerforeningen Det ny Jyllinge. 1. 2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter for Birkegårdens grundejerforening Sidst opdateret 2015-05-06

Vedtægter for Birkegårdens grundejerforening Sidst opdateret 2015-05-06 1. Navn Vedtægter for Birkegårdens grundejerforening Sidst opdateret 2015-05-06 stk. 1. Foreningens navn er BIRKEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING, dens hjemsted er Ballerup kommune. stk. 2. Foreningens område

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Automobil Sport

Vedtægter for Aarhus Automobil Sport Som ønsket på generalforsamlingen i 2015, så har bestyrelsen gennemgået vedtægter for Aarhus Automobil Sport. Mange af ændringerne er foretaget med udgangspunkt i DIF s standardvedtægter. Tekster, som

Læs mere

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse:

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse: Vedtægter for Christiansbjerg Idrætsforening Indholdsfortegnelse: 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskab 4 Indmeldelse 5 Udmeldelse 6 Kontingent 7 Restance 8 Udelukkelse og eksklusion 9 Ordinær generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Vedtægter for Nivå Kajakklub

Vedtægter for Nivå Kajakklub Vedtægter for Nivå Kajakklub Nuværende 1 Navn og hjemsted. Nivå Kajakklub, der har hjemsted i Karlebo Kommune, er stiftet d. 27. Maj 2002. 2 Formål. Foreningens formål er at dyrke kajakroning, og med udgangspunkt

Læs mere

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder.

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder. Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes forhold til foreningen 8-12 Kap.

Læs mere

Bueskyttelauget VIKING

Bueskyttelauget VIKING Vedtægter Bueskyttelauget VIKING 1. Bueskyttelauget VIKING, Esbjerg Bueskyttelauget Viking, Esbjerg har hjemsted i Esbjerg kommune, er stiftet den 16. maj 1984. Foreningen Bueskyttelauget Viking, Esbjerg

Læs mere

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Tingvangen" 2. Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers ret, der

Læs mere

VEDTÆGTER for grundejerforeningen KILDEGÅRDEN. 1. Navn

VEDTÆGTER for grundejerforeningen KILDEGÅRDEN. 1. Navn 1 VEDTÆGTER for grundejerforeningen KILDEGÅRDEN 1. Navn Foreningens navn er grundejerforeningen Kildegården. Dens område er de af deklaration tinglyst 15/10 1963 omfattende ejendomme, matr. nr. 6 z Greve

Læs mere

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager Vedtægter for "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager. Vedtaget på generalforsamlingen 25. Oktober 2013 l Foreningens navn er "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager". Stiftelsen

Læs mere

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker.

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker. VEDTÆGTER FOR SKIVE SVØMMEKLUB POSEIDON STIFTET D. 27. AUGUST 1953 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er " Skive Svømmeklub Poseidon". Dens hjemsted er Skive. 2. Klubbens formål: At give mulighed

Læs mere

Vedtægter. for. Smørumvang Grundejerforening

Vedtægter. for. Smørumvang Grundejerforening Vedtægter for Smørumvang Grundejerforening 2014 side 1 af 6 1 FORENINGENS OMRÅDE Foreningens navn er Grundejerforeningen Smørumvang og er stiftet den 13. februar 1946. Dens område omfatter parceller af

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Ny Bringe Grundejerforening. Foreningens hjemsted er Furesø kommune. 2 Område og medlemmer Stk. 1. Foreningen omfatter ejendommene, der er beliggende på

Læs mere

Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup

Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup VEDTÆGTER for Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen HVIDE KLINT, Svenstrup. 2. Foreningen omfatter alle parceller udstykket fra matr. nr. 4b Svenstrup by,

Læs mere

Vedtægter. Venø Bugt

Vedtægter. Venø Bugt Vedtægter for Grundejerforeningen Venø Bugt Handbjerg. Udarbejdet af Advokatkontoret, Nørre Snede. Godkendt af byrådet i Vinderup den 2. marts 1978 Vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16. sept.

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Sejlklub

Vedtægter for Aarhus Sejlklub Vedtægter for Aarhus Sejlklub 1. Sejlklubbens navn og hjemsted. 1. Klubbens navn er Aarhus Sejlklub og dens hjemsted er Aarhus Kommune; som international betegnelse anvendes Aarhus Sailing Club. 2. Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

Vedtægter for Køge Tri Team 2000

Vedtægter for Køge Tri Team 2000 Vedtægter for Køge Tri Team 2000 1 Navn og hjemsted Foreningen Køge Tri Team 2000, der har hjemsted i Køge Kommune, er stiftet pr. 2. januar 2001. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003. Indholdsfortegnelse GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER

Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003. Indholdsfortegnelse GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003 Indholdsfortegnelse Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3 5 Kap. 3 Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF

Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Foreningens Navn 1 stk. 1 Foreningens navn er: Idrætsforeningen "SKJOLD" Skævinge. Foreningens hjemsted

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX.

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX. Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Klubbens navn er Stenløse Tennisklub. Klubben er beliggende i Egedal Kommune. Adressen er: Søsumvej 79, Søsum, 3670 Veksø.

Klubbens navn er Stenløse Tennisklub. Klubben er beliggende i Egedal Kommune. Adressen er: Søsumvej 79, Søsum, 3670 Veksø. VEDTÆGTER FOR STENLØSE TENNISKLUB 1. Navn Klubbens navn er Stenløse Tennisklub. Klubben er beliggende i Egedal Kommune. Adressen er: Søsumvej 79, Søsum, 3670 Veksø. 2. Formål. Klubbens formål er at virke

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen xx

Vedtægter for grundejerforeningen xx Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MAKE-A-WISH ØNSKEFONDEN DANMARK

VEDTÆGTER FOR MAKE-A-WISH ØNSKEFONDEN DANMARK VEDTÆGTER FOR MAKE-A-WISH ØNSKEFONDEN DANMARK 1. NAVN Foreningens navn er Make-A-Wish Ønskefonden Danmark. 2. HJEMSTED Foreningens hjemsted er i Danmark. 3. FORMÅL 3.1 Foreningen har til formål at opfylde

Læs mere

Vedtægter for Foreningen WSPA Danmark / World Animal Protection Danmark. Vedtaget på foreningens generalforsamling den 30.

Vedtægter for Foreningen WSPA Danmark / World Animal Protection Danmark. Vedtaget på foreningens generalforsamling den 30. Vedtægter for Foreningen WSPA Danmark / World Animal Protection Danmark Vedtaget på foreningens generalforsamling den 30. april 2014 1. Navn, formål og hjemsted Foreningens navn er WSPA Danmark. Med virkning

Læs mere

Love og vedtægter for Grundejerforeningen Pedersminde 2017

Love og vedtægter for Grundejerforeningen Pedersminde 2017 Love og vedtægter for Grundejerforeningen Pedersminde 2017 Paragraf 1 Foreningens navn er Pedersminde med hjemsted i Hønsinge i Odsherred kommune. Paragraf 2 Foreningens formål er at varetage og fremme

Læs mere

Velkommen til Fjordparken

Velkommen til Fjordparken Velkommen til Fjordparken 2 Bestyrelsen for Lejer- og Grundejerforeningen Fjordparken Øst har i dette hefte samlet lidt oplysninger for Grundejerforeningens område. Bestyrelsen har pr. 1/5-2008 følgende

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

Floorballforeningen Crazyball, der har hjemsted i Haderslev kommune, er stiftet den 1. august 2011.

Floorballforeningen Crazyball, der har hjemsted i Haderslev kommune, er stiftet den 1. august 2011. Vedtægter Skrevet af Søren Lyder Nielsen 21 september 2011 1. Navn og hjemsted Floorballforeningen Crazyball, der har hjemsted i Haderslev kommune, er stiftet den 1. august 2011. Foreningen Crazyball er

Læs mere

Vedtægter. for. Tengslemark Ny Grundejerforening

Vedtægter. for. Tengslemark Ny Grundejerforening Vedtægter for Tengslemark Ny Grundejerforening O 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er TENGSLEMARK NY GRUNDEJERFORENING: Dens medlemsområde er ejere af parceller, udstykket af arealer beliggende på

Læs mere

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening:

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: 1 NAVN OG HJEMSTED. 1. Foreningens navn er Sydøstjysk Fugleforening. Foreningen er stiftet den 27.oktober 2009 ved en sammenlægning af Vejle Fugleforening, Give

Læs mere

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969.

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. Klejtrup Boldklub Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Klejtrup Boldklub. Dens hjemsted er Viborg Kommune. 2. Klubbens formål. Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Holbæk klatreklub

Vedtægter for Holbæk klatreklub Vedtægter for Holbæk klatreklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Holbaek Klatreklub der har hjemsted i Holbæk kommune, er stiftet den 26.04.2008. Foreningen er tilsluttet Dansk Klatreforbund. 2 Formål Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Love. for DANSKE KLOAKMESTRE

Love. for DANSKE KLOAKMESTRE Love for DANSKE KLOAKMESTRE 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Kloakmestre, med binavn Foreningen af Autoriserede Kloakmestre i Danmark. Foreningens hjemsted er København. 2 Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

Dragør Bådelaug. Vedtægt 2015

Dragør Bådelaug. Vedtægt 2015 Dragør Bådelaug Vedtægt 2015 1 NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Dragør Bådelaug. 2. Dragør Bådelaug er stiftet den 18. jan. 1977. 3. Bådelaugets stander er hvid med blå kant og med Dragør Lodstårn

Læs mere

LOVE Gældende fra d. 25 marts Rev. 1983, 1984, 1988, 1995, 1996, 2010, MIDTSJÆLLANDS SVÆVEFLYVEKLUB

LOVE Gældende fra d. 25 marts Rev. 1983, 1984, 1988, 1995, 1996, 2010, MIDTSJÆLLANDS SVÆVEFLYVEKLUB LOVE Gældende fra d. 25 marts 1982. Rev. 1983, 1984, 1988, 1995, 1996, 2010, 2011. MIDTSJÆLLANDS SVÆVEFLYVEKLUB LOVE. 1 Klubbens navn er: MIDTSJÆLLANDS SVÆVEFLYVEKLUB Klubbens hjemsted er svæveflyvecentret

Læs mere

1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen

1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen 1 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket fra matr. Nr. 19-d til 8-b og 8-d, parcellerne med matr. Nr. 12-f til æ samt 12 aa,ab,ac,ad,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn

Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn 1 Klubbens navn er Bønnerup Strand Sejlklub. Hjemsted er Bønnerup Havn, Norddjurs kommune, adressen er formandens. 2 Klubbens formål er at fremme medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI. STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013)

VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI. STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013) VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013) 1 Navn og hjemsted Sektionens navn er Dansk Byggeri Stilladssektionen, med hjemsted hos Dansk Byggeri i København. 2 Formål Sektionen

Læs mere

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse.

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse. VEDTÆGTER FOR: Norsminde Sejlklub 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er Norsminde Sejlklub. Dens hjemsted er Odder kommune. Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private

Læs mere

1: Navn og hjemsted. 2. Formål

1: Navn og hjemsted. 2. Formål Esbjerg City Taekwondoklub Klub Kongensgade 120, 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 48 13, Fax. 75 13 48 09 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 1. Valg af dirigent og referent Til dirigent valgtes Leif, Bent Erik blev referent. Leif konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indkaldt.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015

Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015 Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015 Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... 1 2 Formål... 1 3 Medlemskab... 1 4 Indmeldelse... 1 5 Udmeldelse... 1 6 Kontingent... 2 7 Restance... 2

Læs mere

Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG

Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG Forord. Det er ethvert medlems pligt at gennemlæse og overholde disse love 1 Bådelaugets navn og hjemsted Bådelaugets navn er STRANDPARKENS BÅDELAUG (SBL) og hjemsted

Læs mere

Vedtægter. for. Kranfabrikantforeningen (KFAF)

Vedtægter. for. Kranfabrikantforeningen (KFAF) Vedtægter for Kranfabrikantforeningen (KFAF) Som vedtaget den 10. februar 1989 og med de på generalforsamlingen den 23. marts 2007 vedtagne ændringer. Sekretariat: Metal- og Maskinindustrien- H.C. Andersens

Læs mere

Vedtægter for Team Haderslev KFUM

Vedtægter for Team Haderslev KFUM Vedtægter for Team Haderslev KFUM Foreningen er fremkommet ved en fusion pr. 1. juli 2003 af foreningerne Haderslev KFUM s Idræt og Haderslev Håndbold Klub. Disse foreninger er stiftet henholdsvis 7. april

Læs mere

Forslag til. Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152

Forslag til. Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 Forslag til Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 og dens hjemsted er Holstebro. 2. Grundejerforeningen omfatter

Læs mere

KONGELIG DANSK AUTOMOBIL KLUB Sport Fyn

KONGELIG DANSK AUTOMOBIL KLUB Sport Fyn Vedtægter for KONGELIG DANSK AUTOMOBIL KLUB Sport Fyn Klubbens navn og hjemsted 1 Klubbens navn er Kongelig Dansk Automobil Klub Sport Fyn (KDAK/F). Hjemsted og værneting er Odense. Klubben holdt stiftende

Læs mere

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 2 Formål Klubbens formål er at dyrke Tendoryu Aikido, som er den stilart af Aikido, der

Læs mere

Vedtægter. for. Sydvestjydsk Arbejdsgiverforening. For Handel og Servicefag

Vedtægter. for. Sydvestjydsk Arbejdsgiverforening. For Handel og Servicefag Vedtægter for Sydvestjydsk Arbejdsgiverforening For Handel og Servicefag Sydvestjydsk Arbejdsgiverforening for handel og servicefag Indholdsfortegnelse Afsnit A Navn, hjemsted og formål 1 Navn og hjemsted

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Thorsager

Vedtægter for Grundejerforeningen Thorsager Vedtægter for Grundejerforeningen Thorsager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Thorsager. 2. Foreningens hjemsted er Høje-Taastrup kommune under Taastrup ret,

Læs mere

Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken.

Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken. Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken. På de næste sider følger de fulde vedtægter. Der hvor bestyrelsen foreslår ændringer, er den nuværende tekst markeret med kursiv,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR E.I.F. SVØMMEAFDELING

VEDTÆGTER FOR E.I.F. SVØMMEAFDELING VEDTÆGTER FOR E.I.F. SVØMMEAFDELING 1. Navn og tilhørsforhold Foreningens navn er E.I.F. SVØMMEAFDELING, hjemhørende i Syddjurs Kommune. Klubben er stiftet torsdag den 28. august 1980. Formål 2. Foreningens

Læs mere

Grundejerforeningen Klithøj

Grundejerforeningen Klithøj Vedtægter for Grundejerforeningen Klithøj. Dejret Klit, 8420 Knebel, Ebeltoft kommune. Grundejerforeningen er stiftet i forbindelse med varetagelse af medlemmernes fælles grundejer-interesser, såvel indadtil

Læs mere

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011)

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011) Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011) 1 Navn og hjemsted Laugets navn er Stenhuggerlauget og med binavnene Stenhuggerlauget i Danmark, Stenhuggersektionen og Stenhuggersektionen under Dansk

Læs mere

Vedtægter. for. Horsens Frisørlaug

Vedtægter. for. Horsens Frisørlaug Vedtægter for Horsens Frisørlaug 2 1.1 Laugets navn er: Horsens frisørlaug 1. Navn, formål og hjemsted 1.2 Laugets formål er at varetage laugsmedlemmernes interesser i økonomisk og faglig henseende, samt

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune

Vedtægter for. Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune Vedtægter for Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune Vedtægter for Gr undejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager,

Læs mere

for Atletikforeningen Fremad Holbæk

for Atletikforeningen Fremad Holbæk atletikforeningen Fremad Holbæk Vedtægter for Atletikforeningen Fremad Holbæk Stiftet den 21. marts 1930 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Atletikforeningen Fremad Holbæk. Dens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere