Referat af den ordinære generalforsamling i Dansk Forfatterforening den 25. april 2009 kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af den ordinære generalforsamling i Dansk Forfatterforening den 25. april 2009 kl. 15.00"

Transkript

1 Referat af den ordinære generalforsamling i Dansk Forfatterforening den 25. april 2009 kl Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Forelæggelse af formandens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af foreningens regnskab for seneste regnskabsår til godkendelse 4. Forslag til kontingentomlægning, fastsættelse af kontingent for indeværende år og forelæggelse af budget til godkendelse 5. Opstilling af kandidater til formandsposten 6. Opstilling af kandidater til bestyrelsen 7. Valg af foreningens statsautoriserede eller registrerede revisor 8. Valg af to kritiske revisorer 9. Eventuelt Formand Frants Iver Gundelach (FIG) bød velkommen til den ordinære generalforsamling 2009 i Dansk Forfatterforening ( DFF ). På FGs opfordring mindedes forsamlingen det forgangne års afdøde medlemmer: Poul Flee Svenningsen, Søren Christensen, Børge Jensen, Else Kappel, Preben Viggo Eider, Sys Matthiesen, Jens Christian Rosing, Holger Rasmussen, Carl Frederik Garde, Clara Selborn, F.P. Jacobsen, Flemming Hegelund, Thomas Winding, Svend Hegelund Garbarsch, Henrik Mossin, Ulfur Hjörvar, Jonna Raagevang Olsen, Alf Ingvar Andersen, Hans-Jørn Munch Ad 1. Valg af dirigent Niels Holm Svendsen (NHS) blev foreslået ogg valgt som dirigent. NHS takkede for valget og bød Nanna Hummelmose (NH), foreningens (næsten) nye jurist velkommen. NHS konstaterede, at indkaldelsen var sket i overensstemmelse med vedtægterne og at dagsordenen ligeledes var i overensstemmelse med vedtægterne. Ad 2. Forelæggelse af formandens beretning til godkendelse NHS henviste til Forfatteren nr. 2, side 9, hvor formandens beretning er trykt. Herefter gav han ordet til FIG, som supplerende sin beretning ved et fremhæve nogle af det forgangne års vigtigste begivenheder. Den ene er Googleforliget. DFF forsøger stadig at finde sine ben i den komplekse sag. Foreningens råd til medlemmerne er at tiltræde forliget.

2 Den anden sag er Pirate Bay-retssagen, hvor tre af websitets fire bagmænd er blevet dømt til et års fængsel hver, og et samlet erstatning på 30 mio. svenske kroner. FIG udtrykte glæde over, at retssystem og samfund nu var begyndt at straffe systematiske og omfattende krænkelser af ophavsretten mere konsekvent, men betonede at der i høj grad også var behov for at udvikle nye forretnings- og publiceringsmodeller, som var tilpasset den digitale virkelighed, og både imødekom samfundets ønsker om bred og let adgang til værkerne, men også kunstnernes ret til at kunne leve af deres arbejde. FIG nævnte derefter retssagen mellem Radiokasseforeningen og DR (retsmøde berammet i begyndelsen af september); litteraturformidlingen der er for nedadgående, bibliotekernes pressede situation, regeringens seneste lovforslag, ifølge hvilket rettighedshavere fremover kan komme til at skulle betale AM-bidrag af royalties og ophavsretlige vederlag. Afslutningsvis blev foreningens nye hjemmeside og de problemer, der er opstået i kølvandet på IT-leverandørens konkurs nævnt. Dernæst blev ordet givet til forsamlingen: Hanne Følbæk ville høre, om DFF har involveret sig i de ophavsretlige problemstillinger, der knytter sig til brugen af Facebook. Lotte Garbers (LG) svarede, at foreningen ikke er gået ind i den problematik, bl.a. fordi oprettelse af en profil på Facebook er frivillig. Henning Vangsgaard spurgte til muligheden for at anlægge et kollektivt søgsmål mod Google. NH svarede, at det principielt er muligt at anlægge et søgsmål, men såfremt søgsmålet handler om den indscanning, der er omfattet af det forlig Google har indgået med de amerikanske forfatter- og forlæggerforeninger, skal man i hht. de amerikanske regler melde sig ud af forliget inden den 5/5/2009 for at kunne anlægge sag - eller gøre indsigelser inden denne frist. LG bemærkede at der på europæisk plan er stor uenighed om, hvordan man skal forholde sig til forliget. Det er ikke alle der anser Googles forehavende som noget negativt. LG henviste til foreningens hjemmeside, hvor der er mere information om forliget og som løbende bliver opdateret. Ad 3. Forelæggelse af foreningens regnskab for seneste regnskabsår til godkendelse NHS henviste til Forfatteren nr. 2, side 11 hvor regnskabet er trykt. Det fulde regnskab med noter var endvidere tilgængeligt på generalforsamlingen. Flemming Madsen Poulsen (FMP), foreningens kasserer, gennemgik regnskabet.

3 Ole Bundgaard bad om at få udspecificeret andre udgifter. FMP henviste til note 6, hvoraf det fremgår, at andre udgifter dækker: udgifter i forbindelse med afholdelse af generalforsamling og afstemning; udgivelse af Forfatteren; gruppetilskud; medlemsfest; Bogforum; samt diverse rejser. Sally Altschuler tilføjede, at der har været afholdt kroner til konsulentbistand i forbindelse med implementering af det nye administrationssystem og hjemmesiden. ---ooooo--- Regnskabet blev herefter godkendt af forsamlingen. Ad 4. Kontingentomlægning FIG henviste til artiklen i Forfatteren nr. 2, side 15 om omlægning af kontingentet. Til og med 2008 er grundkontingent og 2 %-supplerende kontingent blevet opkrævet via biblioteksafgiften, idet Styrelsen for Bibliotek og Medier (tidl. Biblioteksstyrelsen) har tilbageholdet det skyldige beløb og overført det til foreningen. Dette er ikke længere muligt, og DFF skal fremover selv opkræve kontingent hos de enkelte medlemmer. FMP oplyste, at der har været omfattende drøftelser i bestyrelsen om forskellige modeller. FMP henviste til Forfatteren nr. 2, side 11, hvor det af regnskabet fremgår, hvor mange penge det drejer sig om. FMP gennemgik modellen for kontingentomlægning. Bestyrelsens forslag indebærer, at alle medlemmer fremover skal betale det samme kontingent. For at undgå en for stor stigning for de medlemmer som enten ikke modtager, eller kun modtager meget lidt biblioteksafgift, indebærer forslaget en gradvis stigning af kontingentet de næste 5 år. Ole Bundgaard ville høre, hvilke andre modeller bestyrelsen havde diskuteret og om bestyrelsen havde undersøgt muligheden for ekstern økonomisk støtte. FIG redegjorde for nogle af de modeller, bestyrelsen havde overvejet. Fælles for disse modeller er, at de er administrationstunge. Særligt de modeller, der baserer sig på størrelsen af medlemmernes biblioteksafgift, bliver svære at administrere. Vibeke Marx bemærkede, at der var tale om et systemskifte væk fra princippet om at de bredeste skuldre skal bære den tungeste byrde. FIG svarede, at det ikke var så entydigt, at de medlemmer, der får mest i biblioteksafgift, nødvendigvis også er dem, der tjener mest eller har den største samlede indtægt. Bestyrelsen har i sine overvejelser lagt vægt på at designe en model, der er overskuelig og nem at administrere.

4 Merlin Mann syntes, at den nuværende model er svært gennemskuelig og mente derfor at et fast kontingent ville være meget nemmere at forholde sig til særligt for nye medlemmer. Jens Mathiesen var bange for, at stigende kontingent ville medføre en langsom afvikling af foreningen. Han foreslog derfor, at adgangskravene blev gjort mere lempelige, således at alle der havde en interesse i at blive medlem kunne blive det. FIG svarede, at nedsættelse af kontingentet næppe ville medføre til flere indmeldelser. En lempelse af adgangskravene ville i FIG s øjne udvande foreningens virke som fagforening og medføre risiko for, at en række af foreningens nuværende professionelle forfattere m.fl. ville melde sig ud. LG oplyste, at der tidligere er gennemført en mindre kontingentstigning uden at det har medført medlemsflugt. FMP oplyste, at DsFs medlemskontingent er på 3400 kroner. FIG oplyste, at der med den nuværende kontingentmodel er medlemmer, der betaler op til 7000 kroner i kontingent om året. FIG henviste i øvrigt til de mange tilbud foreningen har, herunder diverse kurser og juridisk bistand. Janne Heigaard bemærkede, at hos andre fagforeninger betales der ofte kontingenter i størrelsesordenen kroner om måneden. Susanne Lourer udtrykte bekymring for, om hun som pensionist fremover havde råd til at forblive medlem. NHS henviste til foreningens vedtægter ( 20 stk. 3), hvoraf det fremgår: Bestyrelsen kan efter ansøgning indrømme medlemmer hel eller delvis kontingentfrihed. Lone Thau spurgte om muligheden for at få nedsat kontingent i forbindelse med dobbeltforeningsmedlemsskaber. FIG foreslog at Lone Thau tager sagen op med den nye bestyrelse, når den er tiltrådt. FIG mindede om, at medlemmer med vanskelige økonomiske vilkår kan ansøge bestyrelsen om hel eller delvis nedsættelse af kontingentet. FIG understregede vigtigheden af, at foreningen ikke tvinger de svageste medlemmer ud. Sally Altschuler oplyste, at medlemskontingentet kan fratrækkes og at foreningens faktisk indberetter oplysningerne til skattevæsenet. Merlin Mann opfordrede endnu en gang foreningen til at hverve flere medlemmer og på den måde holde kontingentet nede. ---ooooo---

5 Forsamlingen stemte om en kontingentforhøjelse på 300 kr. Forslaget blev vedtaget. Ingen stemmer imod. 6 medlemmer undlod at stemme. Forsamlingen stemte om en omlægning af kontingent, som beskrevet i Forfatteren nr. 2, side 15. Forslaget blev vedtaget. Ingen stemmer imod. 7 undlod at stemme. FMP gennemgik budgettet for ooooo--- NHS bemærkede, at foreningens økonomi er solid og at der er plads til den nedgang i indtægterne kontingentomlægningen vil medføre de første par år. Forsamlingen stemte om godkendelse af budgettet for Generalforsamlingen godkendte budgettet. Ingen stemmer imod. 2 undlod at stemme. Ad 5. Opstilling af kandidater til formandsposten Lotte Garbers opstillede som formandskandidat. Dirigenten kontrollerede og godkendte stillerlisten og konstaterede at der ikke var andre kandidater til formandsposten. Lotte Garbers præsenterede sig kort og fortalte hvad hun forestillede sig at kunne gøre for DFF. Særligt to områder vil hun lægge vægt på: Foreningens synlighed og digitalisering. Forsamlingen valgte herefter Lotte Garbers som ny formand for DFF. Herefter fik Sally Altschuler ordet for at holde en takketale for FIG. Ad 6. Opstilling af kandidater til bestyrelsen Dirigenten oplyste, at Janne Hejgaard ikke genopstiller. Flemming Madsen Poulsen, Sally Altschuler, Lise Bostrup og Ellen Boen genopstiller til bestyrelsen.

6 Jo Hermann, Lise Bidstrup og Mads Heinesen stiller op som nye kandidater til bestyrelsen. Dirigenten konstaterede, at han havde modtaget gyldige stillerlister fra alle og at der var 7 kandidater til 5 bestyrelsesposter, således at der i henhold til vedtægterne skal afholdes valg ved urafsteming. FIG takkede herefter Janne Heigaard som træder ud af bestyrelsen efter ca. 10 år. NHS oplyste, at den gamle bestyrelse i henhold til foreningens vedtægter fungerer frem senest til udgangen af juni måned, hvor der afholdes konstituerende møde i den nyvalgte bestyrelse. Ad 7. Valg af foreningens revisor Bestyrelsen foreslog, at MGI Faurum Statsautoriseret Revisionsaktieselskab genvalgtes. Mads Heinesen gjorde forsamlingen opmærksom på, at foreningens revisor sidste år, af Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede revisorer blev idømt en af de senere års største bøder for at have tilsidesat god revisorskik. FIG oplyste, at bestyrelsen desuagtet var tilfreds med revisorens arbejde for DFF og fastholdt forslaget om genvalg. Generalforsamlingen genvalgte herefter MGI Faurum Statsautoriseret Revisionsaktieselskab som foreningens revisor. Ad 8. Valg af to kritiske revisorer Søren K Svendsen ønskede ikke at genopstille som kritisk revisor. Bestyrelsen foreslog Janne Heigaard i stedet og genvalg af NHS. Generalforsamlingen valgte enstemmigt Niels Holm Svendsen og Janne Heigaard som foreningens kritiske revisorer. Ad 9. Eventuelt Angela gjorde opmærksom på, at det for nye medlemmer var vigtigt, at folk i foreningen præsenterede sig ordentligt. NHS foreslog, at Udvalgene gjorde mere ud af at fortælle om, hvad der foregår i de enkelte udvalg.

7 NHS takkede herefter for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for afsluttet. Referent: Nanna Hummelmose ooooooo

forfatteren # 04 2009 medlemsblad for Dansk Forfatterforening

forfatteren # 04 2009 medlemsblad for Dansk Forfatterforening forfatteren # 04 2009 medlemsblad for Dansk Forfatterforening leder nye medlemmer indhold Ambitioner, visioner og drømme Marianne Slot BU Kit A. Rasmussen BU Vision 1 Om to år er vi over 1.500 medlemmer,

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING DATO 21.04.2015 STED Tinghallen DELTAGERE Der var mødt ca. 400 medlemmer, der tilsammen repræsenterede 794 stemmer. Hele bestyrelsen var mødt. DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT 2.

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Til stede o Der deltog 85 personer, som repræsenterede 55 lejligheder. Der var endvidere afleveret 18 fuld-magter. o De tilstedeværende

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken.

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Valg af dirigent. Formand Lars Bacher bød velkommen, og foreslog at Ole Simonsen L 52 blev valgt til dirigent på

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 24. april 2014

Referat af generalforsamlingen den 24. april 2014 Referat af generalforsamlingen den 24. april 2014 Den 24. april 2014 kl. 10.30 afholdtes på Hotel Radisson Blu Scandinavia, Amager Boulevard 70, København ordinær generalforsamling i Pensionskassen for

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende:

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende: K/S ELEONORA Selskabet afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 21. maj 2013 kl. 15.00 på Hotel Cornwell i Kolding. I alt var 302 stemmeberettigede anparter repræsenteret fordelt på 224 fremmødte

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

KYSTSIKRINGSLAGET ÅLSGÅRDE-BODERNE-ELLEKILDE

KYSTSIKRINGSLAGET ÅLSGÅRDE-BODERNE-ELLEKILDE KYSTSIKRINGSLAGET ÅLSGÅRDE-BODERNE-ELLEKILDE REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING DATO: Torsdag den 13. december 2007 kl. 19.10 22.20 STED: Hellebæk Skole, Skåningevej 11, 3140 Ålsgårde Punkt 1.

Læs mere

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden:

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden: PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2013, den 7. maj kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 13. marts 2010 Sted HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle Deltagere 14 fremmødte, heraf 10 stemmeberettigede

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Peter Windfeld bød velkommen til generalforsamlingen. Der var mødt 209 stemmeberettigede medlemmer frem, der incl.

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2011 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

Foreningen af Tjenestemænd Ved Statens Samlinger Afd. 7 i FFT

Foreningen af Tjenestemænd Ved Statens Samlinger Afd. 7 i FFT Foreningen af Tjenestemænd Ved Statens Samlinger Afd. 7 i FFT Referat fra ordinær generalforsamling i FTSS lørdag den 27. november 2004 kl.9.00 på Restaurant Hero Bar Stormgade 20 1555 København V. Dagsorden:

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2015 i. 16. marts 2015 kl. 19.00

Referat fra den ordinære generalforsamling 2015 i. 16. marts 2015 kl. 19.00 Referat fra den ordinære generalforsamling 2015 i Den selvejende institution Roskilde Lille Skole 16. marts 2015 kl. 19.00 Bestyrelsens formand Thomas Ryhl bød velkommen og glædede sig over det store fremmøde.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i H/F Lilletoften 2012

Referat af generalforsamlingen i H/F Lilletoften 2012 Referat af generalforsamlingen i H/F Lilletoften 2012 Generalforsamlingen blev afholdt i Kolonihavehave forbundets lokaler i Odense, mandag den 27. februar 2012. 63 stemmeberettigede var fremmødt, samt

Læs mere

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012:

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012: Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen. Dato: Onsdag den 27. februar 2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Referat af. DIP s ordinære generalforsamling Torsdag den 3. april 2014 kl. 17.00 i Ingeniørhuset

Referat af. DIP s ordinære generalforsamling Torsdag den 3. april 2014 kl. 17.00 i Ingeniørhuset Referat af DIP s ordinære generalforsamling Torsdag den 3. april 2014 kl. 17.00 i Ingeniørhuset 1. Valg af dirigent Advokat Henrik Oehlenschlæger blev valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Jour. nr. 460 17. april 2007 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V År 2007, mandag den

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark Referat fra ordinær generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark Mandag den 24. februar 2014, kl. 17.00, afholdtes generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark på Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere