Ofte benyttede ord i job annoncer på rusmiddelområdet. Scanpix / Lars Bahl ENERGISK. 20 Stof nr. 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ofte benyttede ord i job annoncer på rusmiddelområdet. Scanpix / Lars Bahl ENERGISK. 20 Stof nr. 2"

Transkript

1 ROBUST PSYKE NUANCERET LIVSSYN FORMIDLENDE KONTAKTSKABENDE FLEKSIBEL ARBEJDSIVRIG ENGAGERET UDADVENDT SAMARBEJDENDE ANSVARLIG STÅR FAST RISIKOVILLIG OVERBLIK VEDHOLDENDE LYTTENDE VISIONÆR IGANGSÆTTENDE POSITIV LIVSINDSTILLING LOYAL OMSORGSFULD OPSØGENDE BROBYGGER SYSTEMATISK MÅLRETTET RESULTATORIENTERET BESLUTSOM EFFEKTIV AKTIV 20 Stof nr. 2 ENERGISK Ofte benyttede ord i job annoncer på rusmiddelområdet Scanpix / Lars Bahl

2 Tema uddannelse Hvilken efter- og videreuddannelse får behandlerne? Medarbejderne i den amtslige misbrugsbehandling gennemgår et meget varieret udbud af kurser, temadage, uddannelser og anden faglig opdatering. Af Birgitte Jensen I STOF-forespørgslen til de amtslige misbrugscentre om hvilke uddannelser deres medarbejdere har, blev der også spurgt til hvilken efter-/videreuddannelse de har fået de sidste to år: Om det var interne eller externe forløb, for hele medarbejdergruppen eller mindre grupper, om der arrangeres introduktionskurser for nye medarbejdere o.l. Vi spurgte også om der var en uddannelsesansvarlig eller kontaktperson for området, og bad om at få kursusplaner eller andet relevant materiale tilsendt. De besvarelser redaktionen har modtaget er meget forskellige, hvilket må ses som udtryk for at det også i virkeligheden er meget forskelligt hvordan uddannelsesdelen gribes an rundt omkring i landet. STOF-redaktionen takker for godt samarbejde med de uddannelsesansvarlige der har været behjælpelige i forbindelse med indsamlingen af oplysninger vi håber denne lille øvelse kan give inspiration til mere debat om efter- og videreuddannelse. Nedenfor er hovedpunkterne fra de forskellige amters bidrag refereret. KØBENHAVNS AMT www. kbhamt.dk Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere (KABS) blev etableret ved en fusion af de tidligere misbrugsinstitutioner i Københavns Amt. Aktuelt er en arbejdsgruppe i gang med en analyse af organisationens samlede behov for efter- og videreuddannelse. Gruppens arbejde har bl.a. betydet at man nu har et introduktionskursus til alle nyansatte: Kurset består af et 3-4 dages program tilrettelagt af centerledelsen efterfulgt af lokal introduktion på afdelingsniveau. Det samlede program omfatter bl.a. dansk narkopolitik, lovgrundlaget, KABS værdigrundlag og målsætninger, organisation og virksomhedsplan, personalepolitikker, samarbejdspartnere, behandlingsmetoder, misbrugsstoffer, farmakologi og substitutionsbehandling, procedurehåndbog, brugerrettigheder, fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Programmet understøttes af diverse skriftligt materiale, procedurebeskrivelser, artikler og anden litteratur. Budgettet for videre- og efteruddannelse er delt i en central og flere decentrale puljer, som er udlagt til organisationens enkelte afdelinger. Adgang til videreuddannelse bevilges af centerledelsen og kan eksempelvis omfatte arbejdsgiverfinansieret deltagelse i Åben Uddannelse (pædagogseminarium), frikøb og betaling af terapeutisk uddannelse (gestalt, systemisk etc.), masteruddannelse på DPU. Efteruddannelse er bl.a lederuddannelse på forskellige niveauer, projektlederuddannelse og en lang række amtslige og eksterne kurser og møder med fagligt indhold. F.eks er lægerne omfattet af overenskomstens krav om 10 dages betalt efteruddannelse pr. år. KABS har løbende deltagere på den regionale misbrugsuddannelse, men det overvejes hvorvidt man selv skal etablere en tværfagligt anlagt misbrugsuddannelse som f.eks. i Århus Amt. En del af den faglige opdatering sker i form af interne møder og kurser. Tema-eftermiddage afholdes med mellemrum for det samlede personale med en aktuel og socialpolitisk vinkling af emner som: Klientgørelse, unge-identiteten, udbrændthed. Virksomhedskonferencer afholdes typisk som heldagsmøder to gange årligt med fokus på målsætninger, handlingsplaner, organisationsudvikling, kvalitetssikring, produktionstal, interne projekter og rapporter. Kontaktperson for området er centerchef Thomas Fuglsang, kabs.kbhamt.dk.dk FREDERIKSBORG AMT www. frederiksborgamt.dk og Introduktionskursus for nye medarbejdere er ved at blive planlagt. Stof 2 21

3 ROBUST PSYKE NUANCERET LIVSSYN FORMIDLENDE KONTAKTSKABENDE FLEK- SIBEL ARBEJDSIVRIG ENGAGERET UDADVENDT SAMARBEJDENDE ANSVAR- LIG STÅR FAST RISIKOVILLIG OVERBLIK VEDHOLDENDE LYTTENDE VISIO- NÆR IGANGSÆTTENDE POSITIV LIVSINDSTILLING LOYAL OMSORGSFULD Strategi: Jobnær kompetenceudvikling, fælles læring på arbejdspladsen, d.v.s. gennem den almindelige, daglige praksis, erfaringsudveksling og supervision. Interne kurser og kursusforløb prioriteres højt. Der er ansat personale til planlægning og afholdelse af kurser, bl.a. to i 2002: Et i Motivational Interviewing og et i ASI. Interne kurser er for såvel hele medarbejdergruppen som mindre grupper alt efter emne og behov f.eks. har alle medarbejdergrupper fået kursus i voldsforebyggelse mens et IT-kursus var for medarbejdere med særligt behov. Eksterne kurser samt efter- og videreuddannelse af medarbejdere og ledere er et supplement til den jobnære kompetenceudvikling og tager udgangspunkt i Misbrugscentrets behov. Der er ikke opgørelser over hvilke eksterne efter- og videreuddannelsesforløb medarbejderne har deltaget i, men enkelte ledere, behandlere og forebyggere har deltaget i/gennemført diplomuddannelser inden for pædagogik og ledelse. Kontaktperson for uddannelsesområdet i Frederiksborg Amt er Jane Brinch, personaleudviklingskonsulent og koordinator for Personalepolitisk Udvalg, der har ansvar for planlægning af kompetenceudvikling på centret. ROSKILDE AMT Introduktionskurser til nye medarbejdere tilrettelægges individuelt, og omfatter bl.a. besøg på amtets egne behandlingstilbud og hos kommuner, myndigheder og eksterne døgntilbud, som amtet samarbejder med. Fastansatte medarbejdere tilbydes den regionale misbrugsuddannelse, og øvrige eksterne efteruddannelsesforløb tager primært sigte på systemisk eller kognitiv terapi. Medarbejderne deltager enkeltvis eller i små grupper i kurser om f.eks.: Ingen er håbløs, Motiveringsarbejde Unges misbrugskultur Klienter med dobbeltdiagnoser Konfliktløsning Nada øreakupunktur Substitutionsmedicin, virkninger og bivirkninger - Hepatitis - Sårbehandling, sårplejen og ernæringens betydning for sårheling. Der holdes organisationsrelaterede kurser som sikkerhedskurser, MEDkurser, bogføringskurser og lederuddannelse. Et nystartet døgntilbud har gennemført et omfattende undervisningsog øvelsesforløb i systemisk terapi. Der arrangeres kursusdage på tværs af amtets fire selvstændige institutioner i mundtlig kommunikation, og der holdes temamøder med kollegaundervisning eller inviterede gæster om bl.a. metadonudlevering, socialpsykiatri og behandlingspsykiatri, psykisk syge med misbrug etc. Kontaktperson for uddannelsesområdet er misbrugskonsulent Svend Aage Hjelm, VESTSJÆLLANDS AMT www. vestamt.dk og I de sidste to år har alle centrets ansatte deltaget i et uddannelsesforløb om kompetenceudvikling. Forløbet er beskrevet mere uddybende i artiklen på side 28. Udgangspunktet var efteruddannelse til alle og fælles referenceramme for hele organisationen. Efter en fælles introduktion til systemiske idéer om kommunikation, forandring m.m. fik de forskellige grupper i organisationen skræddersyede undervisningsforløb. F.eks. fik administrationsgruppen et assertionstræningsforløb, frontpersonalet arbejdede med klientkontakt og konfliktløsning, behandlergruppen arbejdede med forandring gennem samtale via øvelser og rollespil etc. Studiegrupper på tværs af organisationen diskuterede litteratur, teoretiske begreber mm. Der blev ansat nye supervisorer, specialister i systemiske behandlingsmodeller, som kunne være med til at integrere begreber, metoder og teknikker i centrets eksisterende supervisionskultur. Der er planlagt opsamlingskurser for nye medarbejdere og et team af interne undervisere skal på sigt overtage opgaven med at give nyansatte en grundig indføring i centrets anvendelse af systemisk teori og metode. Der er fortsat interne kurser m.h.p. at videreudvikle behandlingsmetoderne, ligesom den eksterne supervision fortsætter. Kontaktperson på området er centerchef Bent Jensen, STORSTRØMS AMT dk I 2001 og 2002 deltog otte medarbejdere i Nada-uddannelse (øreakupunktur), to fik supervisionsuddannelser via Den Sociale Højskole i Odense og en gik i gang med en socialrådgiveruddannelse. Enkeltvis har medarbejdere deltaget i følgende uddannelsesaktiviteter: Supervisionsuddannelse via Albatros, NLP Practisioner, NLP Kommunikations- og Coachinguddannelse, NLP Master, supervisionsuddannelse via HK, lederuddannelse via gestaltterapeut, Kommunom basisdel, Kommunom enkeltfag i psykologi, løsningsorienteret terapi via Solutions. To medarbejdere har været på et kursus om medafhængighed via Vejviseren, to har deltaget i kurser på Den Sociale Højskole i København og en enkelt har deltaget i kursus via Bodynamic. Kontaktperson på uddannelsesområdet er Connie Buch Laursen, BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Der er ca. 5 medarbejdere på rusmiddelområdet i Bornholms Regionskommune. I 2001 og 2002 deltog medarbejderne i et alkoholkursus. Kontaktperson for området er misbrugskonsulent Sven Lindahl, brk.dk FYNS AMT Fyns Amts Behandlingscenter (FAB) iværksætter i efteråret 2003 en basisuddannelse for personale ansat i 22 Stof nr. 2

4 OPSØGENDE BROBYGGER SYSTEMATISK MÅLRETTET RESULTATORIENTERET BESLUTSOM EFFEKTIV AKTIV ENERGISK ROBUST PSYKE NUANCERET LIVS- SYN FORMIDLENDE KONTAKTSKABENDE FLEKSIBEL ARBEJDSIVRIG ENGAGE- RET UDADVENDT SAMARBEJDENDE ANSVARLIG STÅR FAST RISIKOVILLIG voksenafdelingen (se også artiklen på side 35). Uddannelsen er modulopdelt med tre spor: Et som beskæftiger sig med kommunikations- og refleksionsprocesser ud fra en systemisk tænkning, et som beskæftiger sig med det relationelle forholdet mellem klient og behandler ud fra objekt-relationsteorien - og endelig et mere blandet spor, hvor forskellige problemstillinger tages op, f.eks. motivationsarbejde, jura i misbrugsbehandling, kropsrelaterede metoder, medicin & stoffer, somatiske lidelser, formidling etc. Kontaktpersoner på området er centerleder Birthe Vorsum, fyns-amt.dk og Tor Sundberg, fabv-fyns.amt.dk SØNDERJYLLANDS AMT Sønderjyllands Amts Misbrugscenter etablerede fra november 2003 et uddannelsesforløb for det samlede personale: Tværfagligt kursus i kognitiv terapi ved misbrug. Kurset består af fire moduler med skiftende undervisere. Modul 1: Introduktion, misbrugsparadigmer, evidens for struktur ved individuel og gruppebehandling. Modul 2: Strukturering og fokusering, motiverende samtaleteknik, forhandling om målsætning, registrering af trang. Modul 3: Den kognitive forståelse af personlighedsforstyrrelser, alliancevanskeligheder, færdighedstræning ved personlighedsforstyrrelser, kønsspecifik behandling. Modul 4: Dobbeltdiagnose, tilbagefaldsforebyggelse, misbrugsområdets anvendelse af kognitiv terapi, implementering. Kontaktperson for uddannelsesområdet er centerleder Lis Petersen, RIBE AMT I 2001 og 2002 har medarbejderne deltaget i et internt uddannelsesforløb i kognitiv metode. Som en del af centrets uddannelsesplan gennemgår socialrådgiverne den regionale misbrugsuddannelse, og behandlingsmedarbejdere, som arbejder med tilbagefaldsbehandling, gennemgår et særskilt uddannelsesforløb heri. To familiekonsulenter har gennemgået kursus i terapeutisk kontakt og to medarbejdere er startet på mere generelle uddannelsesforløb: Master i sundhedspædagogik og den sociale kandidatuddannelse. Derudover har medarbejderne deltaget i korte undervisningsforløb og temadage, f.eks. om motivationsarbejde, socialpsykiatri og gravide misbrugere. Kontaktpersoner for området er centerleder Jan Jørgensen, og souschef Niels Poulsen. VEJLE AMT I Vejle Amts Sociale Udviklingscenter (VASU) reviderer en uddannelses- og udviklingsgruppe løbende uddannelsespolitikken og planlægger interne uddannelser. Udviklingssamtaler indgår i.f.m. planlægning af kompetenceudvikling for den enkelte medarbejder, og center-tema-dage udgør en del af udannelses- og udviklingsprogrammet. Centrets basisuddannelse består af følgende: 1. Alle nye medarbejdere gennemgår et introkursus i løbet af det første halve års ansættelse. Kurset introducerer bl.a. medarbejderne til VASUs opgaver, værdigrundlag og organisation, centrale forståelser af afhængighed, misbrug samt misbrugsbehandling og behandlingsmodeller samt faktuel viden om medicin. 2. Den regionale misbrugsuddannelse tilbydes medarbejdere med under to års erfaring inden for misbrugsbehandling. 3. En fælles intern efteruddannelse, Redskaber i den ambulante behandling, som indtil nu er afviklet med tre moduler: 1. modul (dec. 2001) omhandlede bl.a. psyko-social- og sygdomsforståelse, konkrete redskaber som anvendes i kognitiv og gestaltorienteret behandling. 2. modul (sept. 2002) omhandlede principper, værktøjer og teknikker i den professionelle behandlingssamtale i h.h.v. den kognitive model, systemiske model og krop-gestalt modellen. 3. modul (maj 2003) indeholdt emner som tilbagefaldsbehandling, den motivationsafklarende samtale, forandring og fastholdelse samt forskning. Kontaktperson for området er souschef Malene Fischer, RINGKØBING AMT www. ringamt.dk Ledelsesgruppen og samarbejdsudvalget i Stofbehandlingen i Ringkøbing Amt startede i efteråret 2002 på at udarbejde en kompetenceudviklingsplan for området. Baggrunden var bl.a. at Stofbehandlingen havde været præget af en relativ høj personaleudskiftning, hvilket betød at antallet af medarbejdere med få års erfaring og manglende efteruddannelse var stigende, mens antallet af erfarne medarbejdere var faldende. Kompetenceudviklingsplanen dækker og indeholder bl.a. følgende anbefalinger: En konkret beskrivelse af Stofbehandlingens ydelser, opgaver, udviklingsprojekter mm.. - MUS-samtaler m.h.p. afklaring af medarbejdernes nuværende og fremtidige kompetencer og opgaver. - Matchning mellem Stofbehandlingens og medarbejdernes behov. Tilrettelæggelse af uddannelsestiltag. Løbende grunduddannelse for nyansatte og øvrige medarbejdere. Kompetenceudvikling som en integreret del af det daglige arbejde ved at udbygge en lærings-holdning og ved at holde fast i de tiltag der allerede fungerer: Kollegial supervision, sagsdrøftelser, følordning, litteraturklub, udviklingsdage, stop-op-dage m.m. På sigt også jobudveksling. Erfarne medarbejdere som mentorer inden for deres område med forpligtelse til at undervise nyansatte. - Fastlæggelse af udviklingskonsulent-opgaver. I 2002 startede forskellige uddannelsestiltag i Stofbehandlingen, bl.a. to dage med undervisning ved organisationspsykolog, 10-dages kursus for Stof 2 23

5 OVERBLIK VEDHOLDENDE LYTTENDE VISIONÆR IGANGSÆTTENDE POSITIV LIVSINDSTILLING LOYAL OMSORGSFULD OPSØGENDE BROBYGGER SYSTE- MATISK MÅLRETTET RESULTATORIENTERET BESLUTSOM EFFEKTIV AKTIV ENERGISK ROBUST PSYKE NUANCERET LIVSSYN FORMIDLENDE KONTAKTSKA- nyansatte i kognitiv grunduddannelse med psykolog som underviser, to-dages kursus om psykodynamisk forståelse af stofproblematikken og tilbagefaldsstrategier. Ovenstående oplysninger er indhentet hos tidl. leder af Stofbehandlingen, Henrik Dybvad Larsen. Kontaktperson for området er konst. leder af Stofbehandlingen, Martin Helfer, ÅRHUS AMT & I 2002 afholdt Århus Amt Misbrugscenter (ÅAM) to to-dages introduktionskurser for nye medarbejdere med information om misbrugscentrets historie og interne organisering. Samtlige ledere i ÅAM har gennemgået en modulopdelt lederuddannelse. Alle behandlingsmedarbejdere har gennemgået en intern efteruddannelse i kognitiv terapi. I 2002 deltog 12 medarbejdere i et kursus om struktureret tilbagefaldsforebyggelse og samme år blev yderligere et internt uddannelsesforløb etableret: Den sociale Misbrugsuddannelse. (Kursusforløbet er beskrevet mere udførligt i artiklen på side 32). I 2002 var 15 medarbejdere tilknyttet kursusforløbet der er modulopdelt med interne og eksterne undervisere inden for emner som kollegial supervision, realistiske målsætninger, dokumentations- og kvalifikationsprocedurer, klientinterview ved brug af ASI, brugerinddragelse, kognitive samtaleteknikker, psykiske og somatiske lidelser, sundhedsmæssig vejledning og skadesreducerende misbrugsstrategier. Kontaktperson for området er behandlings- og udviklingsleder Liese Recke, VIBORG AMT Viborg Amts Misbrugscenter undersøgte ved årsskiftet 2002/2003 medarbejdernes uddannelsesniveau og ønsker for efter- og videreuddannelse m.h.p. at etablere en intern efteruddannelse for alle ansatte. Spørgeskemaundersøgelsen gav oplysninger om 42 medarbejderes deltagelse i efter-og videreuddannelsesforløb i perioden Disse medarbejdere havde i perioden brugt 119 forskellige forløb (kurser, temadage m.m). Undersøgelsen viste, at meget få Hvad er en diplomuddannelse? en efter-/videreuddannelse på bachelorniveau en funktionsrettet og overvejende teoretisk eksamensuddannelse en etårig uddannelse som udbydes på deltid over et selvvalgt antal år (dog højst seks) en modulopdelt uddannelse (seks moduler), hvor hvert modul kan betragtes som selvstændige uddannelsesenheder. Du kan sagtens deltage i ét modul i relevant efteruddannelses øjemed; men du kan også vælge at lade din deltagelse udgøre startskuddet til en hel diplomuddannelse. en fleksibel uddannelse, hvor der normalt er en del valgmuligheder en uddannelse, der opkvalificerer dig til dit nuværende job på et højt teoriog praksis niveau en effektiv vej i din karriereplanlægning en kvalificerende adgangsvej til en kandidat- eller masteruddannelse. en betalingsuddannelse i henhold til lov om Åben Uddannelse. europæisk konvertibel via ETCSpointsystemet Diplomuddannelser er videregående deltidsuddannelser for voksne og udbydes under lov om åben uddannelse. De kan bruges som videre- og efteruddannelse eller som overbygningsuddannelse. De indgår i voksen- og efteruddannelsessystemet for voksne, og er på niveau med de mellemlange uddannelser. En oversigt over samtlige diplomuddannelser med angivelse af uddannelsessted og kort beskrivelse af indhold findes på Oversigten revideres løbende af Rådet for Uddannelses- og Erhvervsvejledning. For medarbejdere på misbrugsområdet er de mest relevante diplomuddannelser inden for det sociale-, pædagogiske og sundhedsfaglige område samt indenfor ledelse. Uddannelserne udbydes med varierende indhold i et samarbejde mellem bl.a. seminarier, sociale højskoler og nogle af de i alt 23 Centre for Videregående Uddannelse (CVU). Den Sociale Højskole i Esbjerg har arbejdet med uddannelse for stofmisbrugsbehandlere i ca. 10 år. Det startede med Efteruddannelse for stofmisbrugsbehandlere i Danmark, efterfulgt af Den Regionale Misbrugsuddannelse og senest diplomuddannelsen. Der arbejdes i øjeblikket på at udvikle otte nye diplomuddannelser på det sociale område, som forventes udbudt i samarbejde med de øvrige sociale højskoler. Indgangsmodulet forventes klar i første halvår af Stof nr. 2

6 Birgitte Jensen er sociolog og redaktør på Stof medarbejdere får samme viden, da der på langt de fleste efter- og videreuddannelsesforløb kun deltager én medarbejder fra centret. Resultaterne betød at man nedsatte en arbejdsgruppe til at udarbejde en uddannelsespolitik. Aktuelt er Viborg Amts Misbrugscenter i gang med ansættelse af en del personale, dels p.g.a. en tidligere besparelsesrunde med ansættelsesstop og dels p.g.a. behandlingsgarantien. Alle nyansatte gennemgår de første tre uger et særligt introduktionsforløb der matcher jobfunktionen. Kontaktpersoner for området er centerleder Peter Hald og forebyggelseskonsulent Tina M. Larsen, NORDJYLLANDS AMT I Nordjyllands Amt får alle nye medarbejdere en introundervisning. MUSsamtalerne bruges til planlægning af karriere-, efter- og videreuddannelsesplan for den enkelte medarbejder. Hvert år holdes fire temadage med vekslende emner, f.eks. unge hashmisbrugere. Dagbehandlingsmedarbejdere deltager i intern uddannelse og der arbejdes med team-building og kommunikation (undervisning). Der er uddannet 8 medarbejdere til Trainees i forhold til kvalitetsudvikling, 4 medarbejdere deltager på uddannelse i kognitiv terapi i Århus og hvert år deltager 6 medarbejdere på Den Regionale Misbrugsuddannelse. Kontaktperson på området er centerleder Jens Martin Hansen, dk FREDERIKSBERG KOMMUNE På Frederiksberg Kommunes Rådgivnings Center (FKRC) gennemgår alle nyansatte medarbejdere et internt introduktionsforløb (ca. 14 dage), hvorunder de lærer FKRC s grundlæggende funktioner, tilbud, afdelinger samt de nærmeste samarbejdspartnere at kende. Det tilstræbes, at alt (behandlings)- personale snarest muligt kommer på Den Regionale Misbrugsuddannelse. Samtlige medarbejdere modtager ekstern supervision, som ikke regnes for egentlig undervisning, men som bidrager til at trække i samme retning: At vedligeholde eller opkvalificere medarbejdernes faglighed. Den løbende uddannelse af medarbejderne er en blanding af fælles undervisningsaktiviteter for hele centret (eller de enkelte personalegrupper) og individuelle forløb, som købes ude i byen. Aktiviteter før 2001 kan ses i FKRC s årsrapporter på Af nyere fælles uddannelse kan nævnes undervisning i ændringsteorier, brush-up-kurser vedrørende den sociale lovgivning, kurser i forbindelse med ibrugtagning af nye edb-programmer m.v. Der er nedsat et permanent uddannelsesudvalg, som løbende bedømmer kursusansøgninger, opsamler ønsker til fremtidig undervisning m.v. Kontaktperson for området er souschef Karin Raahauge, KØBENHAVNS KOMMUNE I Københavns Kommune er der 18 behandlingsinstitutioner, som enten er kommunale eller som kommunen har driftsoverenskomst/samarbejdsaftale med. Institutionerne har eget budget til efter- og videreuddannelse af deres personale og tilrettelægger selv efterog videreuddannelsesinitiativer. Institutionerne har forskellige opgaver, og der er forskellige personalekategorier ansat, hvorfor institutionernes uddannelsestiltag er temmelig varierende. For nye medarbejdere er der generelle introduktionskurser i Københavns Kommune, men aktiviteterne varierer fra institution til institution: Nogle har følordninger, andre holder introduktionsforløb i institutionen og andre igen har nye medarbejdere på eksternt kursus om stofmisbrugsbehandling. Uddannelse for hele institutionen finder sted, hvis der er tale om indførelse af nye behandlingsmetoder eller opdatering af viden i institutionen (f.eks. kognitiv metode, dobbeltdiagnoser), hvis der er særlige problemstillinger for brugerne/institutionerne, hvor det kan være relevant at alle deltager (f.eks. anger-management) eller hvis der er organisatoriske/administrative tiltag, der skal implementeres (f.eks. implementeringen af den lærende organisation). Uddannelsesaktiviteter for bestemte faggrupper har handlet om f.eks. administrationssystemer, arbejdsevnemetoden, DSH: Ingen er håbløs, praktikvejlederkursus og nye regler om førtidspension. Individuelle efter- og videreuddannelsesforløb kan være deltagelse i seminarer, kurser og konferencer (f.eks. harmreduction konference, EATIkurser) eller længerevarende uddannelsesforløb (f.eks. diplomuddannelser, kommunomuddannelse). Kontaktperson på området er fuldmægtig Alberte Bryld Burgaard, fra Kontoret for voksne med særlige behov. Stof 2 25

Basisuddannelse på Fyn

Basisuddannelse på Fyn STOF nr. 2, 2003 TEMA model; Fyns Amt Basisuddannelse på Fyn Det har været en udfordring at udvikle den nye faglige efteruddannelse i Fyns Amts Behandlingscenter. Her præsenteres de overvejelser der ligger

Læs mere

C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN

C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN Juni 2001 Uddannelsesplan Videreudvikling inden for uddannelsesområdet Den nationale handlingsplan til forebyggelse af selvmordsforsøg

Læs mere

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi og administrative retningslinjer 2014-15 1 Godkend på MIO-møde den 22. januar 2014 Godkendt på bestyrelsesmøde den 27.

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling Holmstrupgård Retningslinje for kompetenceudvikling Indholdsfortegnelse Formål...3 Holmstrupgårds definition af kvalifikationer og kompetencer...3 Hvad er kompetenceudvikling?...3 Hvorledes foregår kompetenceudvikling

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2016

Kompetenceudviklingsplan for 2016 Kompetenceudviklingsplan for 2016 Platangårdens kompetenceudviklingsplan beskriver fokusområder for medarbejdernes kompetenceudvikling i 2016. Planen tager afsæt i Platangårdens Politik for kompetenceudvikling,

Læs mere

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003 Statistik for social- og sundhedsassistentuddannelsen 1993-2004 Følgende oversigt viser ansøgere, dimensionering og optag baseret på social- og sundhedsassistentuddannelsen i perioden 1993-2004. Tallene

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Næstved Kommune... 3 Lovgrundlag for kvalitetsstandarden... 3 Ambulant

Læs mere

Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang

Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland Kærvang Kompetenceprofilens formål Medarbejderne er den vigtigste ressource i Specialsektoren. Det er afgørende

Læs mere

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Spørgeskema Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Bred afdækning af praksis i den sociale stofmisbrugsbehandling med udgangspunkt i de nationale

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Specialuddannelsen for psykiatriske sygeplejersker Uddannelsesregion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Kolding Misbrugscenter

Kolding Misbrugscenter 1 Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet Kolding Misbrugscenter Oplysninger om tilbuddet Tilbudets navn: Kolding Misbrugscenter Tilbudstype: SEL. 101. Misbrugscentret yder dagbehandling til alkohol-og

Læs mere

Eksempel på kompetenceudviklingsstrategi for området børn og unge med særlige behov

Eksempel på kompetenceudviklingsstrategi for området børn og unge med særlige behov Eksempel på kompetenceudviklingsstrategi for området børn og unge med særlige behov Nedenfor er angivet et eksempel på en strategi for kompetenceudvikling for den enhed i en kommune, som har ansvaret for

Læs mere

Den overordnede uddannelsespolitik for Næstved Kommune. Bilag 3

Den overordnede uddannelsespolitik for Næstved Kommune. Bilag 3 Den overordnede uddannelsespolitik for Næstved Kommune. Bilag 3 I MED-aftalen er der i 8 stk.3, punkt 3, beskrevet de overordnede retningslinjer for efter- og videreuddannelse af medarbejdere, herunder

Læs mere

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencer i University College Lillebælt University College Lillebælt er en institution, hvor viden er den afgørende faktor for eksistensgrundlaget,

Læs mere

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt om klinisk undervisning med Ergoterapeutuddannelsen ved University College Nordjylland (UCN). Målsætningen for klinisk

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune skal tilbyde gratis alkoholbehandling til alle greveborgere

Læs mere

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Status og vejen frem DSFR møde den 22. maj 2015 22/5/2015/Janet Hansen 1 Dagens program 8.40 Nugældende strategi Ide, mål og kendetegn ved mål

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg Den uddannelsesansvarlige overlæge udpeges af afdelings- eller sygehusledelsen blandt afdelingens overlæger eller ansættes

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

Efteruddannelse: RELATIONSBASERET FAGLIGHED I DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE. Blå Kors Danmark indbyder til et undervisningsforløb over 12 kursusdage.

Efteruddannelse: RELATIONSBASERET FAGLIGHED I DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE. Blå Kors Danmark indbyder til et undervisningsforløb over 12 kursusdage. Efteruddannelse: RELATIONSBASERET FAGLIGHED I DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE Blå Kors Danmark indbyder til et undervisningsforløb over 12 kursusdage. Pædagogkurset er det andet ud af fem moduler, som udbydes

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i består af 4 centre i hhv. Syd, Nord, Vest og Centrum, der har fælles ledelse ved centerleder

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen sætter fokus dels på FOAs egne

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

SUPERVISIONSUDDANNELSE ved UCL

SUPERVISIONSUDDANNELSE ved UCL Kompetencegivende SUPERVISIONSUDDANNELSE ved UCL To sammenhængeden diplommoduler fra Den sociale diplomuddannelse: i alt 20 ECTS points svarende til 1/3 diplomuddannelse Modtag supervision - Træn supervisorrollen

Læs mere

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean 8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean AC Kvalitet og udvikling Erhvervelse af kompetencer indenfor uddannelsesområdet bredt f.eks.: Udvikling, gennemførelse, administration, dokumentation.

Læs mere

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier...

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier... Kvalitetsstandard Behandling af stofmisbrug 2013-2014 Indholdsfortegnelse. Organisering... 3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3 Målgruppe for tilbuddene... 4 Mål og værdier...

Læs mere

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er:

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: 1. Kvalitetsmodellens formål Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: at sikre implementering af et kvalitetssystem i alle

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Meta Nielsen, souschef, tlf: 79405861

Læs mere

Kompetenceplan 2012 / 2013

Kompetenceplan 2012 / 2013 Kompetenceplan 2012 / 2013 Fagligheden er fundamentet for jobcentrets arbejde. Vi deler viden, arbejder i teams og udvikler vores kompetencer løbende. Stadige forandringer gør, at vi udvikler os fagligt

Læs mere

Efteruddannelse af sagsbehandlere på stofmisbrugsområdet

Efteruddannelse af sagsbehandlere på stofmisbrugsområdet STOF NR. 13, 2009 Efteruddannelse af sagsbehandlere på stofmisbrugsområdet 300 kursuspladser var ikke nok til at dække behovet for efteruddannelse. - I efteråret 2009 oprettes der derfor to nye kurser.

Læs mere

Erfaringerne fra Vejle Amtmodel. v/ Elene Fleischer, Ph.d. Center for selvmordsforebyggelse Psykiatrien i Nordjyllands Amt

Erfaringerne fra Vejle Amtmodel. v/ Elene Fleischer, Ph.d. Center for selvmordsforebyggelse Psykiatrien i Nordjyllands Amt Erfaringerne fra Vejle Amtmodel projekterne v/ Elene Fleischer, Ph.d. Center for selvmordsforebyggelse Psykiatrien i Nordjyllands Amt Vejle Amt Har haft fokus på det selvmords forebyggende siden midten

Læs mere

Til tillidsrepræsentanten. Velkommen på holdet! en pjece til dig, der skal starte på FOAs TR-grunduddannelse

Til tillidsrepræsentanten. Velkommen på holdet! en pjece til dig, der skal starte på FOAs TR-grunduddannelse Til tillidsrepræsentanten F O A F A G O G A R B E J D E Velkommen på holdet! en pjece til dig, der skal starte på FOAs TR-grunduddannelse Velkommen på holdet! En pjece til dig, der skal starte på FOAs

Læs mere

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem En vejledning for medarbejdere på Lindegårdshusene: Hvem gør hvad hvornår? Sammenhængende behandling for borgere

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Akademiuddannelser 2 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS DIPLOMUDDANNELSER Praktisk Personlig vejledning Kontakt studievejlederne i Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler på

Læs mere

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER Pædagogik SOSU Sjælland har en pædagogik der udfordrer, udvikler og uddanner Faglighed SOSU Sjælland har høj faglighed i undervisningen Undervisningsmiljø SOSU

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Syddansk Universitet Institut for filosofi, Pædagogik og Religionsstudier 2011 Vejledning af kandidater, modul 1: Vejledningens elementer

Læs mere

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 2017 2020 - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER 2 STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 3 Baggrund og formål Forandring er i dag et grundvilkår: Borgerne og

Læs mere

Værdi af lederuddannelse

Værdi af lederuddannelse Værdi af lederuddannelse En undersøgelse af brugernes udbytte af Akademi- og Ledernes Hovedorganisation December 2004 Indledning Kompetenceudvikling af ledere er afgørende for at sikre virksomheders og

Læs mere

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau I forbindelse med udviklingsprogrammet Et godt børneliv et fælles ansvar etablerede Ballerup Kommune i 2006 et uddannelsesforløb for medarbejdere

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE Godkendt af D...2015 Kvalitetsstandard for behandling af unge under 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101,

Læs mere

Motivational Interviewing (MI) Kursustilbud

Motivational Interviewing (MI) Kursustilbud Motivational Interviewing (MI) Kursustilbud 1- dags workshop Tid: 9-16. Sted: Familie & Evidens Centers egne lokaler eller hos kunden. Workshoppens formål At give deltagerne en kort introduktion til grundprincipperne

Læs mere

DIPLOMUDDANNELSER for socialrådgivere. KL og Dansk Socialrådgiverforening, 2011

DIPLOMUDDANNELSER for socialrådgivere. KL og Dansk Socialrådgiverforening, 2011 DIPLOMUDDANNELSER for socialrådgivere KL og Dansk Socialrådgiverforening, 2011 1 DIPLOMUDDANNELSER for socialrådgivere KL og Dansk Socialrådgiverforening er enige om, at diplomuddannelser indenfor det

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

2012 FIND DIN FREMTID

2012 FIND DIN FREMTID FIND DIN FREMTID 2012 HVOR SIKKER ER DU PÅ DINE KOMPETENCER? Din kompetenceudvikling er for vigtig en sag til, at du kan overlade den til andre. Du skal selv stille krav til dig selv og din virksomhed.

Læs mere

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Psykiatri på tværs Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Vi vil i det følgende beskrive et udviklingsprojekt mellem Afsnit for spiseforstyrrelser,

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011 Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Frivilligrådet og Center for frivilligt socialt arbejde

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer med lokale tilføjelser fra Bostedet Visborggaard

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer med lokale tilføjelser fra Bostedet Visborggaard 1. januar 2016 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer med lokale tilføjelser fra Bostedet Visborggaard Kvalitetsmodellens standard for kompetenceudvikling Dansk kvalitetsmodel

Læs mere

Projektkommissorium. A. Familieorienteret alkoholbehandling 30-06-2015

Projektkommissorium. A. Familieorienteret alkoholbehandling 30-06-2015 Projektkommissorium A. Familieorienteret 30-06-2015 B. Projektbeskrivelse Som led i det sundhedspolitiske udspil Mere borger, mindre patient et stærkt fælles sundhedsvæsen er der afsat 56 mio. kr. i perioden

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Med denne beskrivelse af skolens kompetencestrategi vil vi skabe et fælles grundlag for kompetenceudviklingen af skolens medarbejdere. Vi vil bruge

Læs mere

Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling

Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling 2 Alsidig og vedvarende kompetenceudvikling er vigtig for alle og kræver opmærksomhed hele tiden fordi arbejdsopgaverne i kommunen kræver dygtige medarbejdere

Læs mere

Vedr. Høring over udkast til bekendtgørelse for specialuddannelse for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje

Vedr. Høring over udkast til bekendtgørelse for specialuddannelse for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Den 19. december 2016 Ref.: BGR Sagsnr.: 1611-0045 Dansk Sygeplejeråd Vedr. Høring over udkast til bekendtgørelse for specialuddannelse for sygeplejersker

Læs mere

Tillæg til akkrediteringsansøgning: afd. KL - Alkoholbehandlingen i Statsfængslet i Møgelkær, maj 2010 WEBUDGAVE

Tillæg til akkrediteringsansøgning: afd. KL - Alkoholbehandlingen i Statsfængslet i Møgelkær, maj 2010 WEBUDGAVE Tillæg til akkrediteringsansøgning: afd. KL - Alkoholbehandlingen i Statsfængslet i Møgelkær, maj 2010 Akkrediteringstillæg for afdeling KL ved Statsfængslet Møgelkær... 2 Introduktion:... 2 Kriterium

Læs mere

De 9 strategiske pejlemærker

De 9 strategiske pejlemærker De 9 strategiske pejlemærker Socialpsykiatrisk Center Slagelse De 9 strategiske pejlemærker I denne folder præsenteres 9 strategiske pejlemærker for socialpsykiatrien i Slagelse Kommune. Pejlemærkerne

Læs mere

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC 1 De 13 punkter i Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH er udarbejdet på tværs af RH og har været gældende i alle centre

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum. Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber

Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum. Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum 1 Vejledning af kandidater, modul 1: vejledningens elementer og værktøjer Målgruppen er vejledere for kandidater i praktisk

Læs mere

Spørgeskema om efter- og videreuddannelse

Spørgeskema om efter- og videreuddannelse Spørgeskema om efter- og videreuddannelse Kære tillidsrepræsentant Dette skema indeholder en række spørgsmål om deltagelse i efter- og videreuddannelse i 1996, for de ansatte du repræsenterer på arbejdspladsen.

Læs mere

Pædagogikum Kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum

Pædagogikum Kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum Pædagogikum Kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber 2013 Vejledning af kandidater, modul 1: Vejledningens elementer og værktøjer

Læs mere

Notat. Redegørelse på alkoholområdet

Notat. Redegørelse på alkoholområdet Notat Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Redegørelse på alkoholområdet Bilag: - Redegørelse på alkoholområdet I relation til den nye sundhedsprofil for Hørsholm følger herved en redegørelse for,

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit M2 er organisatorisk placeret under Region Midtjylland, Aarhus Universitets Hospital, Risskov, Afdeling M. Afdeling

Læs mere

Botilbuddet Holtegården Socialpsykiatrien Region Syddanmark Gammelengvej 6a 6630 Rødding

Botilbuddet Holtegården Socialpsykiatrien Region Syddanmark Gammelengvej 6a 6630 Rødding Standard: 2.1 Titel: Kompetenceudvikling Der arbejdes kontinuerlig og systematisk med at opretholde og udvikle medarbejdernes kompetencer. Dokumenttype: Lokale retningslinjer. Anvendelsesområde: Botilbuddet

Læs mere

Kompetenceudviklingspolitik for Danmarks Domstole

Kompetenceudviklingspolitik for Danmarks Domstole Domstolsstyrelsen Uddannelses- og udviklingssektionen Kompetenceudviklingspolitik for Danmarks Domstole Overordnet vision Danmarks Domstole er en højt respekteret og tillidsskabende organisation, der løser

Læs mere

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune 2012-2015 2012-2015 Helsingør Kommunes Strategi for Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse Kompetenceudvikling

Læs mere

Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri

Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Katrine Schepelern Johansen, Leder af Kompetencecenter for Dobbeltdiagnose, Region Hovedstadens Psykiatri Dobbeltdiagnoseområdet før og nu For 10

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Indledning...2 Målgruppe...2 Formål og værdigrundlag...2 Tilbuddets indhold...3 1. Misbrugsrådgivning...3 2. Stofbehandling...3 3. Efterværn...5 Øvrige forhold...5 Behandlingsgaranti...5 Frit valg...5

Læs mere

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING Om Østre Gasværk Østre Gasværk er en selvstændig selvejende institution (Alment velgørende Fond), med

Læs mere

Lederuddannelser. en vej til god ledelse

Lederuddannelser. en vej til god ledelse Lederuddannelser en vej til god ledelse Hvorfor lederuddannelse? God ledelse er afgørende for private virksomheders konkurrenceevne og produktivitet. God ledelse er også afgørende for den service, som

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

2 psykologer til specialrådgivning

2 psykologer til specialrådgivning Stillings- og personprofil 2 psykologer til specialrådgivning Synscenter Refsnæs Februar 2015 Opdragsgiver Synscenter Refsnæs Centerleder Kenn Steen Andersen Adresse Synscenter Refsnæs Kystvejen 112 4400

Læs mere

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Politikker Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI KÆRE KOLLEGA Du sidder nu med personalepolitikken for Region Hovedstadens Psykiatri. Den bygger

Læs mere

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE PSYKOLOG I PRAKSIS Z SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE BAGGRUND? Ledigheden blandt psykologer har gennem længere tid været høj, og konkurrencen om de få ledige jobs er hård. Som nyuddannet psykolog kan det

Læs mere

Job- og kompetenceprofil. Botilbuds- og hjemmevejlederleder Socialpsykiatrisk Center Nord-Vest

Job- og kompetenceprofil. Botilbuds- og hjemmevejlederleder Socialpsykiatrisk Center Nord-Vest Job- og kompetenceprofil Botilbuds- og hjemmevejlederleder Socialpsykiatrisk Center Nord-Vest Hovedopgave : overordnet ansvarlig for at Center Nord-Vest s og SOF`s strategier og politikker udvikles og

Læs mere

Kompetenceprofil og udviklingsplan

Kompetenceprofil og udviklingsplan profil og udviklingsplan Lægesekretær (navn) Ubevidst inkompetence: En ny begyndelse Jeg har endnu ikke erkendt, at jeg ikke kan, og at der er brug for forandring Bevidst inkompetence: Man skal lære at

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Den palliative indsats

Den palliative indsats Den palliative indsats En tværfaglig efteruddannelse i Region Midtjylland Region Midtjylland Koncern HR Center for Kompetenceudvikling Den palliative indsats En tværfaglig efteruddannelse i Region Midtjylland

Læs mere

EUC Syd. pædagogisk uddannelse. Intern. til alle nye lærere

EUC Syd. pædagogisk uddannelse. Intern. til alle nye lærere EUC Syd Intern til alle nye lærere PD Pædagogisk diplomuddannelse i Erhvervspædagogik 1. modul Undervisning og læring 2. modul Undervisningsplanlægning og didaktik 3. modul Videnskabsteori og pædagogik

Læs mere

Dobbeltdiagnosekursus

Dobbeltdiagnosekursus Dobbeltdiagnosekursus Kursusbeskrivelse Psykiatrisk Center Sct. Hans Hold 1 2014-15 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål og mål 2 Målgruppe og adgangsbetingelser 2.1 kursistens forudsætninger 3 Kursets opbygning

Læs mere

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ydelseskatalog Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ambulant alkohol- og stofmisbrugsbehandling i Rusmiddelcenter Lolland YDELSESKATALOG FOR RUSMIDDELCENTER LOLLAND Indhold Alkoholbehandling...

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling 1. juni 2015 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner i fællesskab.

Læs mere

Uddannelsesordning for Specialiseret uddannelse i kognitiv adfærdsterapi for mellemlange videregående uddannelser. Uddannelsesordning

Uddannelsesordning for Specialiseret uddannelse i kognitiv adfærdsterapi for mellemlange videregående uddannelser. Uddannelsesordning Uddannelsesordning Specialiseret uddannelse i kognitiv adfærdsterapi for mellemlange videregående uddannelser Psykiatrisk Center Sct. Hans Hold 6 2014-2015 Denne uddannelsesordning er udarbejdet af sygeplejerske,

Læs mere

Pædagogisk Udviklende Funktion Videreuddannelsesregion Syd

Pædagogisk Udviklende Funktion Videreuddannelsesregion Syd Koncern HR, Sundhedsuddannelser Den Lægelige Videreuddannelse Kontaktperson: Tine Boesen Larsen Tine.Boesen.Larsen@rsyd.dk Direkte tlf. 24600487 13. juli 2016 Side 1 / 5 Pædagogisk Udviklende Funktion

Læs mere

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5 NOTAT 23. oktober 2013 Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 5 Arbejdsgruppe 5 Aftaler, arbejdstidsregler og kompetenceudvikling Kompetenceudviklingsstrategi Økonomi Opvækst- og Uddannelsesudvalget besluttede

Læs mere

Danmarks Pædagogiske Universitet. Kompetencestrategi

Danmarks Pædagogiske Universitet. Kompetencestrategi Danmarks Pædagogiske Universitet Kompetencestrategi Vedtaget i HSSIU 2006 1 Indledning...3 Kompetence og kompetenceudvikling....3 De generelle indsatsområder og strategiens målsætning...4 Implementering

Læs mere

Overvejelser vedrørende opstart af intern uddannelse i et amtsligt misbrugscenter

Overvejelser vedrørende opstart af intern uddannelse i et amtsligt misbrugscenter STOF nr. 2, 2003 TEMA: model; Århus Amt Overvejelser vedrørende opstart af intern uddannelse i et amtsligt misbrugscenter I Århus Amt har man valgt at udvikle sin egen misbrugsuddannelse. Det var der mange

Læs mere

Behandlingsafdelinger og programmer i danske fængsler

Behandlingsafdelinger og programmer i danske fængsler Behandlingsafdelinger og programmer i danske fængsler Tilbud målrettet stofmisbrugere 1. Kontraktafdelingen i Statsfængslet i Nyborg. 12 pladser, lukket. 2. Kontraktafdelingen i Statsfængslet i Ringe.

Læs mere

Kompetenceudviklingsstrategi

Kompetenceudviklingsstrategi Kompetenceudviklingsstrategi For at vi på ZBC kan leve op til kravene i den kommende EUD reform er det nødvendigt, at vi fortsat sikrer udvikling af medarbejdernes kompetencer. Udgangspunktet for kompetenceudviklingen

Læs mere

4D-modellen for at øge medindflydelsen i Vejle Kommunale Tandpleje

4D-modellen for at øge medindflydelsen i Vejle Kommunale Tandpleje 4D-modellen for at øge medindflydelsen i Vejle Kommunale Tandpleje Rapport 1 Vejle Kommunale Tandpleje var en af de fem kommunale arbejdspladser, der i 2011 fik økonomisk støtte til et udviklingsprojekt

Læs mere

Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev

Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev I dette nyhedsbrev kan du læse om hvad der sker netop nu i projekt Børn som pårørende i psykiatrien. Projekt Børn som pårørende i psykiatrien er et tre årigt samarbejdsprojekt

Læs mere

Workshop og møderække: Ledelse af den koordinerende sagsbehandler

Workshop og møderække: Ledelse af den koordinerende sagsbehandler Workshop og møderække: Ledelse af den koordinerende sagsbehandler Den tværsektorielle organisering og de ledelsesmæssige rammer er centrale for driften af den koordinerende sagsbehandlerfunktion. Rammevilkår,

Læs mere

Krøversvej Helsingør - Tlf /05 Fax:

Krøversvej Helsingør - Tlf /05 Fax: SPECIALBØRNEHAVEN HIMMELHUSET Værdigrundlag Krøversvej 4-3000 Helsingør - Tlf. 4928 1106/05 Fax: 49281067 - e-mail: dha38@helsingor.dk www.specialbornehaven.helsingor.dk Specialbørnehavens værdigrundlag

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for pædagogisk assistentuddannelse Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Læs mere

Jobprofil. Vicedirektør BUPL

Jobprofil. Vicedirektør BUPL Jobprofil Vicedirektør BUPL 1. Indledning BUPL ønsker at ansætte en vicedirektør med reference til forbundsdirektøren. Stillingen er nyoprettet som følge af en større organisationsændring på forbundskontoret.

Læs mere

Masterkurser i Friluftsliv

Masterkurser i Friluftsliv det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Masterkurser i Friluftsliv Forskningsbaseret efteruddannelse Derfor master Det er en naturlig, akademisk forlængelse af min hidtidige erfaring.

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune tilbyder behandling til borgere med et alkohol og/eller

Læs mere

IMPLEMENTERING AF MI ERFARINGER FRA ODENSE. Peter Gabelgaard Brolund Underviser / supervisor - medlem af MINT

IMPLEMENTERING AF MI ERFARINGER FRA ODENSE. Peter Gabelgaard Brolund Underviser / supervisor - medlem af MINT IMPLEMENTERING AF MI ERFARINGER FRA ODENSE Peter Gabelgaard Brolund Underviser / supervisor - medlem af MINT ERFARING MED IMPLEMENTERING AF MI Ældre- og handicapforvaltningen, (ÆHF) Odense 3.500 medarbejdere

Læs mere