Ofte benyttede ord i job annoncer på rusmiddelområdet. Scanpix / Lars Bahl ENERGISK. 20 Stof nr. 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ofte benyttede ord i job annoncer på rusmiddelområdet. Scanpix / Lars Bahl ENERGISK. 20 Stof nr. 2"

Transkript

1 ROBUST PSYKE NUANCERET LIVSSYN FORMIDLENDE KONTAKTSKABENDE FLEKSIBEL ARBEJDSIVRIG ENGAGERET UDADVENDT SAMARBEJDENDE ANSVARLIG STÅR FAST RISIKOVILLIG OVERBLIK VEDHOLDENDE LYTTENDE VISIONÆR IGANGSÆTTENDE POSITIV LIVSINDSTILLING LOYAL OMSORGSFULD OPSØGENDE BROBYGGER SYSTEMATISK MÅLRETTET RESULTATORIENTERET BESLUTSOM EFFEKTIV AKTIV 20 Stof nr. 2 ENERGISK Ofte benyttede ord i job annoncer på rusmiddelområdet Scanpix / Lars Bahl

2 Tema uddannelse Hvilken efter- og videreuddannelse får behandlerne? Medarbejderne i den amtslige misbrugsbehandling gennemgår et meget varieret udbud af kurser, temadage, uddannelser og anden faglig opdatering. Af Birgitte Jensen I STOF-forespørgslen til de amtslige misbrugscentre om hvilke uddannelser deres medarbejdere har, blev der også spurgt til hvilken efter-/videreuddannelse de har fået de sidste to år: Om det var interne eller externe forløb, for hele medarbejdergruppen eller mindre grupper, om der arrangeres introduktionskurser for nye medarbejdere o.l. Vi spurgte også om der var en uddannelsesansvarlig eller kontaktperson for området, og bad om at få kursusplaner eller andet relevant materiale tilsendt. De besvarelser redaktionen har modtaget er meget forskellige, hvilket må ses som udtryk for at det også i virkeligheden er meget forskelligt hvordan uddannelsesdelen gribes an rundt omkring i landet. STOF-redaktionen takker for godt samarbejde med de uddannelsesansvarlige der har været behjælpelige i forbindelse med indsamlingen af oplysninger vi håber denne lille øvelse kan give inspiration til mere debat om efter- og videreuddannelse. Nedenfor er hovedpunkterne fra de forskellige amters bidrag refereret. KØBENHAVNS AMT www. kbhamt.dk Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere (KABS) blev etableret ved en fusion af de tidligere misbrugsinstitutioner i Københavns Amt. Aktuelt er en arbejdsgruppe i gang med en analyse af organisationens samlede behov for efter- og videreuddannelse. Gruppens arbejde har bl.a. betydet at man nu har et introduktionskursus til alle nyansatte: Kurset består af et 3-4 dages program tilrettelagt af centerledelsen efterfulgt af lokal introduktion på afdelingsniveau. Det samlede program omfatter bl.a. dansk narkopolitik, lovgrundlaget, KABS værdigrundlag og målsætninger, organisation og virksomhedsplan, personalepolitikker, samarbejdspartnere, behandlingsmetoder, misbrugsstoffer, farmakologi og substitutionsbehandling, procedurehåndbog, brugerrettigheder, fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Programmet understøttes af diverse skriftligt materiale, procedurebeskrivelser, artikler og anden litteratur. Budgettet for videre- og efteruddannelse er delt i en central og flere decentrale puljer, som er udlagt til organisationens enkelte afdelinger. Adgang til videreuddannelse bevilges af centerledelsen og kan eksempelvis omfatte arbejdsgiverfinansieret deltagelse i Åben Uddannelse (pædagogseminarium), frikøb og betaling af terapeutisk uddannelse (gestalt, systemisk etc.), masteruddannelse på DPU. Efteruddannelse er bl.a lederuddannelse på forskellige niveauer, projektlederuddannelse og en lang række amtslige og eksterne kurser og møder med fagligt indhold. F.eks er lægerne omfattet af overenskomstens krav om 10 dages betalt efteruddannelse pr. år. KABS har løbende deltagere på den regionale misbrugsuddannelse, men det overvejes hvorvidt man selv skal etablere en tværfagligt anlagt misbrugsuddannelse som f.eks. i Århus Amt. En del af den faglige opdatering sker i form af interne møder og kurser. Tema-eftermiddage afholdes med mellemrum for det samlede personale med en aktuel og socialpolitisk vinkling af emner som: Klientgørelse, unge-identiteten, udbrændthed. Virksomhedskonferencer afholdes typisk som heldagsmøder to gange årligt med fokus på målsætninger, handlingsplaner, organisationsudvikling, kvalitetssikring, produktionstal, interne projekter og rapporter. Kontaktperson for området er centerchef Thomas Fuglsang, kabs.kbhamt.dk.dk FREDERIKSBORG AMT www. frederiksborgamt.dk og Introduktionskursus for nye medarbejdere er ved at blive planlagt. Stof 2 21

3 ROBUST PSYKE NUANCERET LIVSSYN FORMIDLENDE KONTAKTSKABENDE FLEK- SIBEL ARBEJDSIVRIG ENGAGERET UDADVENDT SAMARBEJDENDE ANSVAR- LIG STÅR FAST RISIKOVILLIG OVERBLIK VEDHOLDENDE LYTTENDE VISIO- NÆR IGANGSÆTTENDE POSITIV LIVSINDSTILLING LOYAL OMSORGSFULD Strategi: Jobnær kompetenceudvikling, fælles læring på arbejdspladsen, d.v.s. gennem den almindelige, daglige praksis, erfaringsudveksling og supervision. Interne kurser og kursusforløb prioriteres højt. Der er ansat personale til planlægning og afholdelse af kurser, bl.a. to i 2002: Et i Motivational Interviewing og et i ASI. Interne kurser er for såvel hele medarbejdergruppen som mindre grupper alt efter emne og behov f.eks. har alle medarbejdergrupper fået kursus i voldsforebyggelse mens et IT-kursus var for medarbejdere med særligt behov. Eksterne kurser samt efter- og videreuddannelse af medarbejdere og ledere er et supplement til den jobnære kompetenceudvikling og tager udgangspunkt i Misbrugscentrets behov. Der er ikke opgørelser over hvilke eksterne efter- og videreuddannelsesforløb medarbejderne har deltaget i, men enkelte ledere, behandlere og forebyggere har deltaget i/gennemført diplomuddannelser inden for pædagogik og ledelse. Kontaktperson for uddannelsesområdet i Frederiksborg Amt er Jane Brinch, personaleudviklingskonsulent og koordinator for Personalepolitisk Udvalg, der har ansvar for planlægning af kompetenceudvikling på centret. ROSKILDE AMT Introduktionskurser til nye medarbejdere tilrettelægges individuelt, og omfatter bl.a. besøg på amtets egne behandlingstilbud og hos kommuner, myndigheder og eksterne døgntilbud, som amtet samarbejder med. Fastansatte medarbejdere tilbydes den regionale misbrugsuddannelse, og øvrige eksterne efteruddannelsesforløb tager primært sigte på systemisk eller kognitiv terapi. Medarbejderne deltager enkeltvis eller i små grupper i kurser om f.eks.: Ingen er håbløs, Motiveringsarbejde Unges misbrugskultur Klienter med dobbeltdiagnoser Konfliktløsning Nada øreakupunktur Substitutionsmedicin, virkninger og bivirkninger - Hepatitis - Sårbehandling, sårplejen og ernæringens betydning for sårheling. Der holdes organisationsrelaterede kurser som sikkerhedskurser, MEDkurser, bogføringskurser og lederuddannelse. Et nystartet døgntilbud har gennemført et omfattende undervisningsog øvelsesforløb i systemisk terapi. Der arrangeres kursusdage på tværs af amtets fire selvstændige institutioner i mundtlig kommunikation, og der holdes temamøder med kollegaundervisning eller inviterede gæster om bl.a. metadonudlevering, socialpsykiatri og behandlingspsykiatri, psykisk syge med misbrug etc. Kontaktperson for uddannelsesområdet er misbrugskonsulent Svend Aage Hjelm, VESTSJÆLLANDS AMT www. vestamt.dk og I de sidste to år har alle centrets ansatte deltaget i et uddannelsesforløb om kompetenceudvikling. Forløbet er beskrevet mere uddybende i artiklen på side 28. Udgangspunktet var efteruddannelse til alle og fælles referenceramme for hele organisationen. Efter en fælles introduktion til systemiske idéer om kommunikation, forandring m.m. fik de forskellige grupper i organisationen skræddersyede undervisningsforløb. F.eks. fik administrationsgruppen et assertionstræningsforløb, frontpersonalet arbejdede med klientkontakt og konfliktløsning, behandlergruppen arbejdede med forandring gennem samtale via øvelser og rollespil etc. Studiegrupper på tværs af organisationen diskuterede litteratur, teoretiske begreber mm. Der blev ansat nye supervisorer, specialister i systemiske behandlingsmodeller, som kunne være med til at integrere begreber, metoder og teknikker i centrets eksisterende supervisionskultur. Der er planlagt opsamlingskurser for nye medarbejdere og et team af interne undervisere skal på sigt overtage opgaven med at give nyansatte en grundig indføring i centrets anvendelse af systemisk teori og metode. Der er fortsat interne kurser m.h.p. at videreudvikle behandlingsmetoderne, ligesom den eksterne supervision fortsætter. Kontaktperson på området er centerchef Bent Jensen, STORSTRØMS AMT dk I 2001 og 2002 deltog otte medarbejdere i Nada-uddannelse (øreakupunktur), to fik supervisionsuddannelser via Den Sociale Højskole i Odense og en gik i gang med en socialrådgiveruddannelse. Enkeltvis har medarbejdere deltaget i følgende uddannelsesaktiviteter: Supervisionsuddannelse via Albatros, NLP Practisioner, NLP Kommunikations- og Coachinguddannelse, NLP Master, supervisionsuddannelse via HK, lederuddannelse via gestaltterapeut, Kommunom basisdel, Kommunom enkeltfag i psykologi, løsningsorienteret terapi via Solutions. To medarbejdere har været på et kursus om medafhængighed via Vejviseren, to har deltaget i kurser på Den Sociale Højskole i København og en enkelt har deltaget i kursus via Bodynamic. Kontaktperson på uddannelsesområdet er Connie Buch Laursen, BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Der er ca. 5 medarbejdere på rusmiddelområdet i Bornholms Regionskommune. I 2001 og 2002 deltog medarbejderne i et alkoholkursus. Kontaktperson for området er misbrugskonsulent Sven Lindahl, brk.dk FYNS AMT Fyns Amts Behandlingscenter (FAB) iværksætter i efteråret 2003 en basisuddannelse for personale ansat i 22 Stof nr. 2

4 OPSØGENDE BROBYGGER SYSTEMATISK MÅLRETTET RESULTATORIENTERET BESLUTSOM EFFEKTIV AKTIV ENERGISK ROBUST PSYKE NUANCERET LIVS- SYN FORMIDLENDE KONTAKTSKABENDE FLEKSIBEL ARBEJDSIVRIG ENGAGE- RET UDADVENDT SAMARBEJDENDE ANSVARLIG STÅR FAST RISIKOVILLIG voksenafdelingen (se også artiklen på side 35). Uddannelsen er modulopdelt med tre spor: Et som beskæftiger sig med kommunikations- og refleksionsprocesser ud fra en systemisk tænkning, et som beskæftiger sig med det relationelle forholdet mellem klient og behandler ud fra objekt-relationsteorien - og endelig et mere blandet spor, hvor forskellige problemstillinger tages op, f.eks. motivationsarbejde, jura i misbrugsbehandling, kropsrelaterede metoder, medicin & stoffer, somatiske lidelser, formidling etc. Kontaktpersoner på området er centerleder Birthe Vorsum, fyns-amt.dk og Tor Sundberg, fabv-fyns.amt.dk SØNDERJYLLANDS AMT Sønderjyllands Amts Misbrugscenter etablerede fra november 2003 et uddannelsesforløb for det samlede personale: Tværfagligt kursus i kognitiv terapi ved misbrug. Kurset består af fire moduler med skiftende undervisere. Modul 1: Introduktion, misbrugsparadigmer, evidens for struktur ved individuel og gruppebehandling. Modul 2: Strukturering og fokusering, motiverende samtaleteknik, forhandling om målsætning, registrering af trang. Modul 3: Den kognitive forståelse af personlighedsforstyrrelser, alliancevanskeligheder, færdighedstræning ved personlighedsforstyrrelser, kønsspecifik behandling. Modul 4: Dobbeltdiagnose, tilbagefaldsforebyggelse, misbrugsområdets anvendelse af kognitiv terapi, implementering. Kontaktperson for uddannelsesområdet er centerleder Lis Petersen, RIBE AMT I 2001 og 2002 har medarbejderne deltaget i et internt uddannelsesforløb i kognitiv metode. Som en del af centrets uddannelsesplan gennemgår socialrådgiverne den regionale misbrugsuddannelse, og behandlingsmedarbejdere, som arbejder med tilbagefaldsbehandling, gennemgår et særskilt uddannelsesforløb heri. To familiekonsulenter har gennemgået kursus i terapeutisk kontakt og to medarbejdere er startet på mere generelle uddannelsesforløb: Master i sundhedspædagogik og den sociale kandidatuddannelse. Derudover har medarbejderne deltaget i korte undervisningsforløb og temadage, f.eks. om motivationsarbejde, socialpsykiatri og gravide misbrugere. Kontaktpersoner for området er centerleder Jan Jørgensen, og souschef Niels Poulsen. VEJLE AMT I Vejle Amts Sociale Udviklingscenter (VASU) reviderer en uddannelses- og udviklingsgruppe løbende uddannelsespolitikken og planlægger interne uddannelser. Udviklingssamtaler indgår i.f.m. planlægning af kompetenceudvikling for den enkelte medarbejder, og center-tema-dage udgør en del af udannelses- og udviklingsprogrammet. Centrets basisuddannelse består af følgende: 1. Alle nye medarbejdere gennemgår et introkursus i løbet af det første halve års ansættelse. Kurset introducerer bl.a. medarbejderne til VASUs opgaver, værdigrundlag og organisation, centrale forståelser af afhængighed, misbrug samt misbrugsbehandling og behandlingsmodeller samt faktuel viden om medicin. 2. Den regionale misbrugsuddannelse tilbydes medarbejdere med under to års erfaring inden for misbrugsbehandling. 3. En fælles intern efteruddannelse, Redskaber i den ambulante behandling, som indtil nu er afviklet med tre moduler: 1. modul (dec. 2001) omhandlede bl.a. psyko-social- og sygdomsforståelse, konkrete redskaber som anvendes i kognitiv og gestaltorienteret behandling. 2. modul (sept. 2002) omhandlede principper, værktøjer og teknikker i den professionelle behandlingssamtale i h.h.v. den kognitive model, systemiske model og krop-gestalt modellen. 3. modul (maj 2003) indeholdt emner som tilbagefaldsbehandling, den motivationsafklarende samtale, forandring og fastholdelse samt forskning. Kontaktperson for området er souschef Malene Fischer, RINGKØBING AMT www. ringamt.dk Ledelsesgruppen og samarbejdsudvalget i Stofbehandlingen i Ringkøbing Amt startede i efteråret 2002 på at udarbejde en kompetenceudviklingsplan for området. Baggrunden var bl.a. at Stofbehandlingen havde været præget af en relativ høj personaleudskiftning, hvilket betød at antallet af medarbejdere med få års erfaring og manglende efteruddannelse var stigende, mens antallet af erfarne medarbejdere var faldende. Kompetenceudviklingsplanen dækker og indeholder bl.a. følgende anbefalinger: En konkret beskrivelse af Stofbehandlingens ydelser, opgaver, udviklingsprojekter mm.. - MUS-samtaler m.h.p. afklaring af medarbejdernes nuværende og fremtidige kompetencer og opgaver. - Matchning mellem Stofbehandlingens og medarbejdernes behov. Tilrettelæggelse af uddannelsestiltag. Løbende grunduddannelse for nyansatte og øvrige medarbejdere. Kompetenceudvikling som en integreret del af det daglige arbejde ved at udbygge en lærings-holdning og ved at holde fast i de tiltag der allerede fungerer: Kollegial supervision, sagsdrøftelser, følordning, litteraturklub, udviklingsdage, stop-op-dage m.m. På sigt også jobudveksling. Erfarne medarbejdere som mentorer inden for deres område med forpligtelse til at undervise nyansatte. - Fastlæggelse af udviklingskonsulent-opgaver. I 2002 startede forskellige uddannelsestiltag i Stofbehandlingen, bl.a. to dage med undervisning ved organisationspsykolog, 10-dages kursus for Stof 2 23

5 OVERBLIK VEDHOLDENDE LYTTENDE VISIONÆR IGANGSÆTTENDE POSITIV LIVSINDSTILLING LOYAL OMSORGSFULD OPSØGENDE BROBYGGER SYSTE- MATISK MÅLRETTET RESULTATORIENTERET BESLUTSOM EFFEKTIV AKTIV ENERGISK ROBUST PSYKE NUANCERET LIVSSYN FORMIDLENDE KONTAKTSKA- nyansatte i kognitiv grunduddannelse med psykolog som underviser, to-dages kursus om psykodynamisk forståelse af stofproblematikken og tilbagefaldsstrategier. Ovenstående oplysninger er indhentet hos tidl. leder af Stofbehandlingen, Henrik Dybvad Larsen. Kontaktperson for området er konst. leder af Stofbehandlingen, Martin Helfer, ÅRHUS AMT & I 2002 afholdt Århus Amt Misbrugscenter (ÅAM) to to-dages introduktionskurser for nye medarbejdere med information om misbrugscentrets historie og interne organisering. Samtlige ledere i ÅAM har gennemgået en modulopdelt lederuddannelse. Alle behandlingsmedarbejdere har gennemgået en intern efteruddannelse i kognitiv terapi. I 2002 deltog 12 medarbejdere i et kursus om struktureret tilbagefaldsforebyggelse og samme år blev yderligere et internt uddannelsesforløb etableret: Den sociale Misbrugsuddannelse. (Kursusforløbet er beskrevet mere udførligt i artiklen på side 32). I 2002 var 15 medarbejdere tilknyttet kursusforløbet der er modulopdelt med interne og eksterne undervisere inden for emner som kollegial supervision, realistiske målsætninger, dokumentations- og kvalifikationsprocedurer, klientinterview ved brug af ASI, brugerinddragelse, kognitive samtaleteknikker, psykiske og somatiske lidelser, sundhedsmæssig vejledning og skadesreducerende misbrugsstrategier. Kontaktperson for området er behandlings- og udviklingsleder Liese Recke, VIBORG AMT Viborg Amts Misbrugscenter undersøgte ved årsskiftet 2002/2003 medarbejdernes uddannelsesniveau og ønsker for efter- og videreuddannelse m.h.p. at etablere en intern efteruddannelse for alle ansatte. Spørgeskemaundersøgelsen gav oplysninger om 42 medarbejderes deltagelse i efter-og videreuddannelsesforløb i perioden Disse medarbejdere havde i perioden brugt 119 forskellige forløb (kurser, temadage m.m). Undersøgelsen viste, at meget få Hvad er en diplomuddannelse? en efter-/videreuddannelse på bachelorniveau en funktionsrettet og overvejende teoretisk eksamensuddannelse en etårig uddannelse som udbydes på deltid over et selvvalgt antal år (dog højst seks) en modulopdelt uddannelse (seks moduler), hvor hvert modul kan betragtes som selvstændige uddannelsesenheder. Du kan sagtens deltage i ét modul i relevant efteruddannelses øjemed; men du kan også vælge at lade din deltagelse udgøre startskuddet til en hel diplomuddannelse. en fleksibel uddannelse, hvor der normalt er en del valgmuligheder en uddannelse, der opkvalificerer dig til dit nuværende job på et højt teoriog praksis niveau en effektiv vej i din karriereplanlægning en kvalificerende adgangsvej til en kandidat- eller masteruddannelse. en betalingsuddannelse i henhold til lov om Åben Uddannelse. europæisk konvertibel via ETCSpointsystemet Diplomuddannelser er videregående deltidsuddannelser for voksne og udbydes under lov om åben uddannelse. De kan bruges som videre- og efteruddannelse eller som overbygningsuddannelse. De indgår i voksen- og efteruddannelsessystemet for voksne, og er på niveau med de mellemlange uddannelser. En oversigt over samtlige diplomuddannelser med angivelse af uddannelsessted og kort beskrivelse af indhold findes på Oversigten revideres løbende af Rådet for Uddannelses- og Erhvervsvejledning. For medarbejdere på misbrugsområdet er de mest relevante diplomuddannelser inden for det sociale-, pædagogiske og sundhedsfaglige område samt indenfor ledelse. Uddannelserne udbydes med varierende indhold i et samarbejde mellem bl.a. seminarier, sociale højskoler og nogle af de i alt 23 Centre for Videregående Uddannelse (CVU). Den Sociale Højskole i Esbjerg har arbejdet med uddannelse for stofmisbrugsbehandlere i ca. 10 år. Det startede med Efteruddannelse for stofmisbrugsbehandlere i Danmark, efterfulgt af Den Regionale Misbrugsuddannelse og senest diplomuddannelsen. Der arbejdes i øjeblikket på at udvikle otte nye diplomuddannelser på det sociale område, som forventes udbudt i samarbejde med de øvrige sociale højskoler. Indgangsmodulet forventes klar i første halvår af Stof nr. 2

6 Birgitte Jensen er sociolog og redaktør på Stof medarbejdere får samme viden, da der på langt de fleste efter- og videreuddannelsesforløb kun deltager én medarbejder fra centret. Resultaterne betød at man nedsatte en arbejdsgruppe til at udarbejde en uddannelsespolitik. Aktuelt er Viborg Amts Misbrugscenter i gang med ansættelse af en del personale, dels p.g.a. en tidligere besparelsesrunde med ansættelsesstop og dels p.g.a. behandlingsgarantien. Alle nyansatte gennemgår de første tre uger et særligt introduktionsforløb der matcher jobfunktionen. Kontaktpersoner for området er centerleder Peter Hald og forebyggelseskonsulent Tina M. Larsen, NORDJYLLANDS AMT I Nordjyllands Amt får alle nye medarbejdere en introundervisning. MUSsamtalerne bruges til planlægning af karriere-, efter- og videreuddannelsesplan for den enkelte medarbejder. Hvert år holdes fire temadage med vekslende emner, f.eks. unge hashmisbrugere. Dagbehandlingsmedarbejdere deltager i intern uddannelse og der arbejdes med team-building og kommunikation (undervisning). Der er uddannet 8 medarbejdere til Trainees i forhold til kvalitetsudvikling, 4 medarbejdere deltager på uddannelse i kognitiv terapi i Århus og hvert år deltager 6 medarbejdere på Den Regionale Misbrugsuddannelse. Kontaktperson på området er centerleder Jens Martin Hansen, dk FREDERIKSBERG KOMMUNE På Frederiksberg Kommunes Rådgivnings Center (FKRC) gennemgår alle nyansatte medarbejdere et internt introduktionsforløb (ca. 14 dage), hvorunder de lærer FKRC s grundlæggende funktioner, tilbud, afdelinger samt de nærmeste samarbejdspartnere at kende. Det tilstræbes, at alt (behandlings)- personale snarest muligt kommer på Den Regionale Misbrugsuddannelse. Samtlige medarbejdere modtager ekstern supervision, som ikke regnes for egentlig undervisning, men som bidrager til at trække i samme retning: At vedligeholde eller opkvalificere medarbejdernes faglighed. Den løbende uddannelse af medarbejderne er en blanding af fælles undervisningsaktiviteter for hele centret (eller de enkelte personalegrupper) og individuelle forløb, som købes ude i byen. Aktiviteter før 2001 kan ses i FKRC s årsrapporter på Af nyere fælles uddannelse kan nævnes undervisning i ændringsteorier, brush-up-kurser vedrørende den sociale lovgivning, kurser i forbindelse med ibrugtagning af nye edb-programmer m.v. Der er nedsat et permanent uddannelsesudvalg, som løbende bedømmer kursusansøgninger, opsamler ønsker til fremtidig undervisning m.v. Kontaktperson for området er souschef Karin Raahauge, KØBENHAVNS KOMMUNE I Københavns Kommune er der 18 behandlingsinstitutioner, som enten er kommunale eller som kommunen har driftsoverenskomst/samarbejdsaftale med. Institutionerne har eget budget til efter- og videreuddannelse af deres personale og tilrettelægger selv efterog videreuddannelsesinitiativer. Institutionerne har forskellige opgaver, og der er forskellige personalekategorier ansat, hvorfor institutionernes uddannelsestiltag er temmelig varierende. For nye medarbejdere er der generelle introduktionskurser i Københavns Kommune, men aktiviteterne varierer fra institution til institution: Nogle har følordninger, andre holder introduktionsforløb i institutionen og andre igen har nye medarbejdere på eksternt kursus om stofmisbrugsbehandling. Uddannelse for hele institutionen finder sted, hvis der er tale om indførelse af nye behandlingsmetoder eller opdatering af viden i institutionen (f.eks. kognitiv metode, dobbeltdiagnoser), hvis der er særlige problemstillinger for brugerne/institutionerne, hvor det kan være relevant at alle deltager (f.eks. anger-management) eller hvis der er organisatoriske/administrative tiltag, der skal implementeres (f.eks. implementeringen af den lærende organisation). Uddannelsesaktiviteter for bestemte faggrupper har handlet om f.eks. administrationssystemer, arbejdsevnemetoden, DSH: Ingen er håbløs, praktikvejlederkursus og nye regler om førtidspension. Individuelle efter- og videreuddannelsesforløb kan være deltagelse i seminarer, kurser og konferencer (f.eks. harmreduction konference, EATIkurser) eller længerevarende uddannelsesforløb (f.eks. diplomuddannelser, kommunomuddannelse). Kontaktperson på området er fuldmægtig Alberte Bryld Burgaard, fra Kontoret for voksne med særlige behov. Stof 2 25

C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN

C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN Juni 2001 Uddannelsesplan Videreudvikling inden for uddannelsesområdet Den nationale handlingsplan til forebyggelse af selvmordsforsøg

Læs mere

Basisuddannelse på Fyn

Basisuddannelse på Fyn STOF nr. 2, 2003 TEMA model; Fyns Amt Basisuddannelse på Fyn Det har været en udfordring at udvikle den nye faglige efteruddannelse i Fyns Amts Behandlingscenter. Her præsenteres de overvejelser der ligger

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Meta Nielsen, souschef, tlf: 79405861

Læs mere

Overvejelser vedrørende opstart af intern uddannelse i et amtsligt misbrugscenter

Overvejelser vedrørende opstart af intern uddannelse i et amtsligt misbrugscenter STOF nr. 2, 2003 TEMA: model; Århus Amt Overvejelser vedrørende opstart af intern uddannelse i et amtsligt misbrugscenter I Århus Amt har man valgt at udvikle sin egen misbrugsuddannelse. Det var der mange

Læs mere

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencer i University College Lillebælt University College Lillebælt er en institution, hvor viden er den afgørende faktor for eksistensgrundlaget,

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Akademiuddannelser 2 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS DIPLOMUDDANNELSER Praktisk Personlig vejledning Kontakt studievejlederne i Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler på

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg Den uddannelsesansvarlige overlæge udpeges af afdelings- eller sygehusledelsen blandt afdelingens overlæger eller ansættes

Læs mere

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean 8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean AC Kvalitet og udvikling Erhvervelse af kompetencer indenfor uddannelsesområdet bredt f.eks.: Udvikling, gennemførelse, administration, dokumentation.

Læs mere

Erfaringerne fra Vejle Amtmodel. v/ Elene Fleischer, Ph.d. Center for selvmordsforebyggelse Psykiatrien i Nordjyllands Amt

Erfaringerne fra Vejle Amtmodel. v/ Elene Fleischer, Ph.d. Center for selvmordsforebyggelse Psykiatrien i Nordjyllands Amt Erfaringerne fra Vejle Amtmodel projekterne v/ Elene Fleischer, Ph.d. Center for selvmordsforebyggelse Psykiatrien i Nordjyllands Amt Vejle Amt Har haft fokus på det selvmords forebyggende siden midten

Læs mere

Ledelse i Frederikssund 2015

Ledelse i Frederikssund 2015 Ledelse i Frederikssund 2015 December 2014 Ledelse i Frederikssund Kommune Ledelse er et fag og professionel ledelse af vores institutioner og afdelinger i Frederikssund Kommune er afgørende for både kvalitet

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service

KVALITETSSTANDARD. For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service Godkendt af Kommunalbestyrelsen 30-06-2011 Indholdsfortegnelse Indledning.... 4 1. Opgaver der udføres på stofmisbrugsbehandlingsområdet....

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B)

2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B) 2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B) INSTITUT FOR GRUPPEANALYSE KØBENHAVN Institut for Gruppeanalyse, København (IGA-KBH), er en forening, hvis formål er at udvikle og udbrede kendskabet

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Job- og kompetenceprofil Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Børnehandicapområdet Maj 2015 1. Om stillingen Børneinstitutionen Posekærs leder gennem flere år går på efterløn. Vi søger en ny leder,

Læs mere

2012 FIND DIN FREMTID

2012 FIND DIN FREMTID FIND DIN FREMTID 2012 HVOR SIKKER ER DU PÅ DINE KOMPETENCER? Din kompetenceudvikling er for vigtig en sag til, at du kan overlade den til andre. Du skal selv stille krav til dig selv og din virksomhed.

Læs mere

Status 2002. over arbejdet med uddannelsesplan. ved Center for Selvmordsforskning

Status 2002. over arbejdet med uddannelsesplan. ved Center for Selvmordsforskning Status 2002 over arbejdet med uddannelsesplan ved Center for Selvmordsforskning pr. 1. august 2002 Status over arbejdet med uddannelsesplanen pr. 1. august 2002 Uddannelsesplanen (juni 2001), som er udarbejdet

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Psykiatri på tværs Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Vi vil i det følgende beskrive et udviklingsprojekt mellem Afsnit for spiseforstyrrelser,

Læs mere

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Status og vejen frem DSFR møde den 22. maj 2015 22/5/2015/Janet Hansen 1 Dagens program 8.40 Nugældende strategi Ide, mål og kendetegn ved mål

Læs mere

Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge.

Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge. Notat Dato 4. oktober 2013 Pma ESDH-sag: Side 1 af 6 DS forslag vedr. Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge. Socialstyrelsen har i perioden april til oktober 2013 gennemført

Læs mere

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau I forbindelse med udviklingsprogrammet Et godt børneliv et fælles ansvar etablerede Ballerup Kommune i 2006 et uddannelsesforløb for medarbejdere

Læs mere

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER Pædagogik SOSU Sjælland har en pædagogik der udfordrer, udvikler og uddanner Faglighed SOSU Sjælland har høj faglighed i undervisningen Undervisningsmiljø SOSU

Læs mere

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er:

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: 1. Kvalitetsmodellens formål Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: at sikre implementering af et kvalitetssystem i alle

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Arbejde med sindslidende med misbrug 40599 Udviklet af: Claus Lundholm Social

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

Hvem arbejder på stofmisbrugsområdet?

Hvem arbejder på stofmisbrugsområdet? STOF nr. 2, 2003 Tema: Behandlerne Hvem arbejder på stofmisbrugsområdet? Hvor svært kan det være at finde ud af hvem behandlerne er? Forskellige tilløb viste, at det faktisk er rigtig svært! Af Birgitte

Læs mere

Rapport om anmeldt tilsyn. Den 23. maj og 24. maj 2011. Højløkke Behandlingscenter

Rapport om anmeldt tilsyn. Den 23. maj og 24. maj 2011. Højløkke Behandlingscenter Voksenservice Rapport om anmeldt tilsyn Den 23. maj og 24. maj 2011 på Højløkke Behandlingscenter Udført af Lotte Mikkelsen Voksenservice, Vejle Kommune Denne rapport er godkendt på Voksenudvalgets møde

Læs mere

Introprojekt for nyansatte præster Folkekirkens Institut for Præsteuddannelse, København

Introprojekt for nyansatte præster Folkekirkens Institut for Præsteuddannelse, København Kort beskrivelse: 1. års ansættelse som præst med uddannelse lagt ind i ansættelsen. Varighed for nyansatte præster og deltagende provstier: 1. år: Samlet projektvarighed for FIP: 2 år. Projektstart: 1.

Læs mere

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan...

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan... Kvalitetsstandard Misbrugsbehandling 2014 Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Misbrugscentrets ydelser...3 Overordnende mål, værdier og normer for misbrugsbehandlingen...4 Behandlingstilbuddene...4

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Vision og Strategi for klinisk undervisning i sygepleje

Vision og Strategi for klinisk undervisning i sygepleje Selvevaluering i forhold til Vision og Strategi for klinisk undervisning i sygepleje Statusrapport Hospitalsenhed Midt 2013 Udarbejdet af HR-uddannelse, HE Midt Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning... 2

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE 1 INDHOLD 1.0 Formål og målsætning med elevpolitikken 3 2.0 Markedsføring, rekruttering og ansættelsesprocedure 3 3.1 Elevprofil

Læs mere

Værdi af lederuddannelse

Værdi af lederuddannelse Værdi af lederuddannelse En undersøgelse af brugernes udbytte af Akademi- og Ledernes Hovedorganisation December 2004 Indledning Kompetenceudvikling af ledere er afgørende for at sikre virksomheders og

Læs mere

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 Læring kræves i mange sammenhænge. Når arbejdspladser og medarbejdere skal omstille sig, når elever og studerende skal tilegne sig viden,

Læs mere

Øget kompetenceudvikling? -et debatoplæg

Øget kompetenceudvikling? -et debatoplæg Øget kompetenceudvikling? -et debatoplæg Indledning I februar 2006 afsluttede trepartsudvalget om livslang opkvalificering og uddannelse for alle på arbejdsmarkedet sit arbejde. FTF deltog i udvalgsarbejdet

Læs mere

Hvad kan og vil du? Gratis værktøj til afklaring af medarbejdernes

Hvad kan og vil du? Gratis værktøj til afklaring af medarbejdernes mbitiøs Effektiv Grundig Kvalitetsbevidst Resultatorienteret Syst ynamisk Pålidelig Analytisk Energisk Humørfyldt Kreativ Samarb g Tillidsvækkende Fleksibel Serviceminded Ansvarsbevidst Engag iativrig

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for behandling af voksne borgere over 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101, og alkoholmisbrug baseret på Sundhedslovens

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandarden indeholder en samlet og let tilgængelig information til borgerne om de tilbud og ydelser der tilbydes, hvis de ønsker social behandling

Læs mere

Skolelederkursus efteråret 2012

Skolelederkursus efteråret 2012 Skolelederkursus efteråret 2012 Tema: Ledelse og coaching Vi fortsætter i sporet! Sidste års lederkursus om kvalitetsudvikling, kvalitetsstyring og evaluering blev et løft til en stor del af lederne på

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Efterår 2014 Forår 2015 VPC-ERHVERV 2 formål Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik AKADEMIUDDANNELSEN MODUL 1 120

Læs mere

Strategi for uddannelse og kvalifi cering til

Strategi for uddannelse og kvalifi cering til Social- og sundhedsuddannelsen Sygeplejerskeuddannelsen Radiografuddannelsen Strategi for uddannelse og kvalifi cering til uddannelsesansvarlig klinisk vejleder praktikvejleder Udarbejdet af uddannelsesansvarlige

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Integreret kvalitetsudvikling af uddannelser. Syddansk Universitet

Integreret kvalitetsudvikling af uddannelser. Syddansk Universitet Integreret kvalitetsudvikling af uddannelser Syddansk Universitet Udviklingsprocessen 2004: Ledelsen besluttede at gennemføre en ekstern audit af uddannelsesområdet på SDU med EVA som operatør 2005: Den

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Erhvervspsykolog Autoriseret cand. Psych. Specialist og Supervisor i Arbejds- og Organisationspsykologi Specialist og Supervisor i Psykoterapi

Erhvervspsykolog Autoriseret cand. Psych. Specialist og Supervisor i Arbejds- og Organisationspsykologi Specialist og Supervisor i Psykoterapi CV Navn Vibe Strøier - født 1955 Titel Erhvervspsykolog Autoriseret cand. Psych. Specialist og Supervisor i Arbejds- og Organisationspsykologi Specialist og Supervisor i Psykoterapi Karriere 2011 - Partner

Læs mere

Lederuddannelser. en vej til god ledelse

Lederuddannelser. en vej til god ledelse Lederuddannelser en vej til god ledelse Hvorfor lederuddannelse? God ledelse er afgørende for private virksomheders konkurrenceevne og produktivitet. God ledelse er også afgørende for den service, som

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Demensområdet kompetencer på basisniveau

Demensområdet kompetencer på basisniveau Demensområdet kompetencer på basisniveau 1. Læger Demens omtales flere steder i det medicinske curriculum: Under - Neuroanatomi (hjernens forhold generelt) - Patologisk anatomi (hjernefund ved demens)

Læs mere

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug STOFMISBRUG 2020 KABS KONFERENCE 19-20 MARTS 2013. Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug Konst. Klinikchef Mette Brandt-

Læs mere

Har du lyst til en uddannelse inden for sundhedsadministration

Har du lyst til en uddannelse inden for sundhedsadministration Har du lyst til en uddannelse inden for sundhedsadministration UDGIVER OPLAG LAYOUT TRYK UDGIVET VARENR. DL PATIENT ADMINISTRATION KOMMUNIKATION 3000 STINE LINDBORG DESIGN KLS GRAFISK HUS JUNI 2013 4409030725

Læs mere

Århus Kommune *!% % %+!% $ $, % + #! -./, & 0 + /+!-1,-2 * '/% /!% $$% &', (% )3 + %! +! 4 # 3 # 5 + & 7 3! #*, 0/ +% $*! 8$%!!-2 * * 9!$, / -2! +!

Århus Kommune *!% % %+!% $ $, % + #! -./, & 0 + /+!-1,-2 * '/% /!% $$% &', (% )3 + %! +! 4 # 3 # 5 + & 7 3! #*, 0/ +% $*! 8$%!!-2 * * 9!$, / -2! +! " #$% &'(% )%* * % % %+ % $ $, % + # -./, & 0 + /+-1,-2 * '/% / % $$% &', (% )3 + % + 4 # 34 3 # 5 + & 3%$ 6+ 7 3 #+ #*, + 0/ +% $* 8$%-2 * * 9$, / -2 +0 :3 + ' ;, %* (% ):/))/93 / -1 :

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune Revideret 2013 Indledning I medfør af 139 i lov om social service er der den 15. juni 2006 blevet fastsat bekendtgørelse nr. 622

Læs mere

Center for rusmiddel og forebyggelse

Center for rusmiddel og forebyggelse Center for rusmiddel og forebyggelse. Et fælles kommunalt driftstilbud.....i en tid med nærhed og selvforsyning som væsentlige principper for den kommunale tilbudsvifte. Grundforudsætninger i kunde leverandører

Læs mere

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE PSYKOLOG I PRAKSIS Z SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE BAGGRUND? Ledigheden blandt psykologer har gennem længere tid været høj, og konkurrencen om de få ledige jobs er hård. Som nyuddannet psykolog kan det

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

BEREGNING AF TAKST FOR KOMMUNALT TILSYN PÅ PRIVATE BOTILBUD I JAMMERBUGT KOMMUNE

BEREGNING AF TAKST FOR KOMMUNALT TILSYN PÅ PRIVATE BOTILBUD I JAMMERBUGT KOMMUNE BEREGNING AF TAKST FOR KOMMUNALT TILSYN PÅ PRIVATE BOTILBUD I JAMMERBUGT KOMMUNE RESSOURCEOPGØRELSE SOCIALFAGLIGT TILSYN Antal steder TIMEFORBRUG TIL SOCIALFAGLIGE TILSYNSBESØG 10 Opgørelse af ressourceforbrug

Læs mere

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk Dokumenttype Retningsgivende dokument vedr. kompetenceudvikling. Anvendelsesområde Medarbejdere og ledelse i organisationen Teglgårdshuset. Målgruppe Alle tværprofessionelle medarbejdere i Botilbuddet

Læs mere

DEN SPECIALERETTEDE UDDANNELSE I ORTOPÆDKIRURGI FOR SYGEPLEJERSKER. F S O S 2 0 1 4.

DEN SPECIALERETTEDE UDDANNELSE I ORTOPÆDKIRURGI FOR SYGEPLEJERSKER. F S O S 2 0 1 4. DEN SPECIALERETTEDE UDDANNELSE I ORTOPÆDKIRURGI FOR SYGEPLEJERSKER. F S O S 2 0 1 4. BAGGRUND Stigende efterspørgsel på uddannelse for at matche de krav, der stilles til os. HVEM ER VI? Louise Bager, klinisk

Læs mere

Velfærdsteknologi i praksis

Velfærdsteknologi i praksis AKADEMIUDDANNELSE Velfærdsteknologi i praksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til ansatte inden for social-og sundhedområdet og det

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Hele

Læs mere

Delpolitik for universitetspædagogik

Delpolitik for universitetspædagogik Godkendt i direktionen: 5. marts 2009 Senest opdateret: 25. marts 2011 Delpolitik for universitetspædagogik 1.0 Formål Formålet med denne delpolitik er at stimulere en professionalisering af uddannelsernes

Læs mere

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter Et tilbud til stofmisbrugere Social- og sundhedsservice - Specialområdet Hvem er vi og hvad kan vi tilbyde KRB: Rådgivning og ambulant behandling på Egøjevej 34 2

Læs mere

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 Social- og Sundhedsudvalget, den 27. oktober 2014 Jr. nr. 27.36.04P27-0001 Indledning... 3 1. Opgaver der udføres på stofmisbrugsområdet...

Læs mere

Dagsorden Møde i: J.nr.: Dato/tidspunkt: Sted/lokale: Deltagere: Dagsordenspunkter:

Dagsorden Møde i: J.nr.: Dato/tidspunkt: Sted/lokale: Deltagere: Dagsordenspunkter: Dagsorden Møde i: Forum for ledelse og uddannelse J.nr.: Dato/tidspunkt: 17. marts 2015, kl. 08.00-10.00 Sted/lokale: Kristineberg lokale 5.03a Deltagere: Vicedirektør Anne Hertz (formand) Centerchef PC

Læs mere

Anmeldt tilsyn Behandlingscenter Svendborg, Voksenafdelingen, Svendborg Kommune. Tirsdag den 24. november 2009 fra kl. 08.30

Anmeldt tilsyn Behandlingscenter Svendborg, Voksenafdelingen, Svendborg Kommune. Tirsdag den 24. november 2009 fra kl. 08.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Behandlingscenter Svendborg, Voksenafdelingen, Svendborg Kommune Tirsdag den 24. november 2009 fra kl. 08.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Stillings- og personprofil Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Kort om Danmarks Idrætsforbund Danmarks Idrætsforbund (DIF) er en organisation, der har eksisteret i mere end 100 år. DIF er en sammenslutning

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Ledelse i en forandrings og udviklingsproces

Ledelse i en forandrings og udviklingsproces Ledelse i en forandrings og udviklingsproces Tove Mosegaard, Birgit Haahr Olsen, Jytta Brun Regionshospitalet Hammel Neurocenter FSNS Neurokonference 18. 19. januar 2012 Regionshospitalet Hammel Neurocenter

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale.

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale. Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune gældende i 2015 Baggrund og formål Frederikssund Kommune

Læs mere

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Syddansk Universitet Institut for filosofi, Pædagogik og Religionsstudier 2011 Vejledning af kandidater, modul 1: Vejledningens elementer

Læs mere

Akkreditering i Kriminalforsorgen - en vejledning til ansøger

Akkreditering i Kriminalforsorgen - en vejledning til ansøger Akkreditering i Kriminalforsorgen - en vejledning til ansøger 2 Akkreditering i Kriminalforsorgen en vejledning til ansøger Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Evalueringsenheden

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION.

FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION. FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION. Med udgangspunkt i politik for inklusion og tidlig indsats, faglig vision på skole -dagtibudsområdet,

Læs mere

Nordre Strandvej 53 B, 3000 Helsingør Tel 20464441 trembacz@tdcadsl.dk www.trembacz.dk

Nordre Strandvej 53 B, 3000 Helsingør Tel 20464441 trembacz@tdcadsl.dk www.trembacz.dk trembacz.dk Cand. psych. Birgit Trembacz - Supervisor og specialist i psykoterapi samt forfattter Kursus i Par- og familieorienteret alkoholbehandling 28. maj til 25 september 2013 Nordsjællands Misbrugscenter

Læs mere

Ifølge Lov om Social service 101 er der garanti for behandling af stofmisbrug.

Ifølge Lov om Social service 101 er der garanti for behandling af stofmisbrug. 05.12.12 Kvalitetsstandard for rådgivning og misbrugsbehandling af borgere over 18 år. Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social service 101at tilbyde behandling af Stofmisbrug hos borgere

Læs mere

Status for gennemførelsen af vejledningsreformen

Status for gennemførelsen af vejledningsreformen Status for gennemførelsen af vejledningsreformen Steffen Jensen E-post: Stjen1@uvm.dk Tlf. 3392 5135 Nationale mål I Vejledningen skal bidrage til, at valg af uddannelse og erhverv bliver til størst mulig

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune September 2012 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Kvalitetsstandard for den sociale behandling for stofmisbrug i Silkeborg Kommune

Kvalitetsstandard for den sociale behandling for stofmisbrug i Silkeborg Kommune Kvalitetsstandard for den sociale behandling for stofmisbrug i Silkeborg Kommune I henhold til Socialministeriets Bekendtgørelse nr. 622 af 15. juni 2006. Opgaverne Den sociale behandling for stofmisbrug

Læs mere

Hvem er SOSU Nord? KURSER. Grundforløbet. assistent. sundhedshjælper. Social- og sundhedsassistent. Ambulancebehandler

Hvem er SOSU Nord? KURSER. Grundforløbet. assistent. sundhedshjælper. Social- og sundhedsassistent. Ambulancebehandler Hvem er SOSU Nord? KURSER AKADEMIUDDANNELSEN Social- og sundhedsassistent Grundforløbet Social- og sundhedshjælper Ambulancebehandler Pædagogisk assistent SOSU Nord - 9310 Vodskov www.sosunord.dk Tlf.

Læs mere

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Nyhedsbrev nr. 2 November 2012 Relationel etik en grundsten til moderne personaleledelse En blæsende og smuk efterårsdag ved de vestsjællandske kyster mødes

Læs mere

Lederuddannelse. inden for de frie grund- og efterskoler

Lederuddannelse. inden for de frie grund- og efterskoler Lederuddannelse inden for de frie grund- og efterskoler Lederuddannelsen er et særligt tilrettelagt forløb for ledere inden for de frie grund- og efterskoler. Forløbet er organiseret i internater og netværk,

Læs mere

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Sundhedslovens 141: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling

Læs mere