Evaluering af Mind Your Own Business

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af Mind Your Own Business"

Transkript

1 Als Research APS maj 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af Mind Your Own Business

2 01 Evaluering af Mind Your Own Business INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 INDLEDNING...3 Evalueringens baggrund...3 Evalueringens formål...3 Evalueringens datagrundlag...4 Rapportens struktur...5 HOVEDKONKLUSIONER OG ANBEFALINGER...6 Hovedkonklusioner...6 Anbefalinger...7 EVALUATORS INDTRYK OG VURDERINGER...10 Effekterne af Mind Your Own Business indsatser...10 Deltagernes udbytte...10 Venturepiloternes udbytte...12 Mentorvirksomhedernes udbytte...13 Samarbejdspartnernes udbytte...13 Videre effekter...13 Forvaltningen af Mind Your Own Business...15 Rekrutteringen af deltagere...15 Rekrutteringen af mentorvirksomheder, venturepiloter og samarbejdspartnere...15 Forløbet...16 Ambassadørernes rolle...17 Produktet...18 Opfølgning...19 Organisationen Mind Your Own Business...20 Arbejdsdelingsproblematik...21 Årshjulet...21 Konceptet Mind Your Own Business...21 Koblingen til aktører...21 Links til jobs eller forretningsaktører...22

3 02 Evaluering af Mind Your Own Business FORORD Als Research fremlægger hermed resultaterne af evalueringen af Dansk Flygtningehjælps projekt Mind Your Own Business. Evalueringen har fulgt Mind Your Own Business forløbet fra oktober 2012 til maj 2013, hvor 3 mikrovirksomheder er blevet etableret i henholdsvis Helsingør, Tingbjerg og Århus. Desuden har evaluator i foråret 2014 fulgt op på, hvordan det er gået mikrovirksomhederne efter forløbets afslutning. Evalueringen bygger videre på konklusionerne fremført ved midtvejsnotatet i juni Evalueringen har involveret en række aktører, herunder projektledelsen i Dansk Flygtningehjælp, holdkaptajner, venturepiloter, samarbejdspartnere, mentorvirksomheder, deltagere og ambassadører. Der skal lyde en stor tak til alle for at have bidraget med deres indsigter og erfaringer. Evalueringen er udført af chefkonsulent Jacob Als Thomsen, samt konsulent Katrine Friis, juniorkonsulent Ida Leucena Lund, praktikant Stine Willumsen og praktikant Jin Drewsen. Ansvaret for resultater, konklusioner og anbefalinger påhviler alene Als Research. København, maj 2014 Jacob Als Thomsen Adm.dir., Als Research

4 03 Evaluering af Mind Your Own Business INDLEDNING Evalueringens baggrund Projektet Mind Your Own Business blev oprettet af Dansk Flygtningehjælp i 2010 og er finansieret af TrygFonden. Ved evalueringens begyndelse var to projektforløb blevet gennemført, hvor tilsammen 6 mikrovirksomheder blev etableret med deltagelse af i alt ca. 60 drenge og 60 frivillige. Fra oktober 2012 til maj 2013 blev der startet endnu 3 mikrovirksomheder, som er fokus for evalueringen. I disse mikrovirksomheder deltog i alt 21 drenge og 28 venturepiloter. I Mind Your Own Business skabes mikrovirksomheder i et samarbejde mellem årige drenge med etnisk minoritetsbaggrund fra udsatte boligområder, mentorer fra erhvervslivet, frivillige venturepiloter og med støtte fra drengenes skoler, klubber og eventuelle væresteder. Mikrovirksomhederne etableres og drives af drengene med sparring fra venturepiloter og mentorer, og projektets overordnede målsætning er at skabe bedre betingelser for deres faglige og sociale kompetencer og relationer. Målet med projektet er: at drengene gennem deltagelse i projektet har fået nye sociale og faglige kompetencer, der styrker deres fremtidsmuligheder at drengene ændrer adfærd, såsom at engagere sig mere i skolen, har større respekt for andre med andre holdninger, et bedre ordforråd mv. at drengene er blevet motiveret til at tage en kompetencegivende erhvervsuddannelse Evalueringens formål Evalueringens overordnede formål har været at undersøge effekterne af indsatserne i Mind Your Own Business. Der har været to overordnede fokuspunkter i evalueringen: For det første er det blevet undersøgt, hvorvidt projektet lever op til sine målsætninger i relation til drengenes udbytte af projektet, herunder deres faglige og sociale kompetencer, adfærd og motivation i forhold til at gennemføre en uddannelse og deres fremtidsmuligheder på arbejdsmarkedet. For det andet har evalueringen haft til formål at udgøre et direkte input til projektets næste faser. Dermed skal evalueringen bidrage med dokumentation, som kan anvendes i udbredelsen af kendskabet til projektets metoder, herunder indgåelse af eventuelle nye partnerskaber med kommuner og virksomheder. Desuden var det oprindeligt tiltænkt, at evalueringens dokumentation skulle kunne anvendes i udviklingen af en metodebog, hvilket

5 04 Evaluering af Mind Your Own Business fra Dansk Flygtningehjælps side er ændret til i stedet at udgøre en håndbog over Mind Your Own Business årsforløb. Evalueringens datagrundlag Evaluator har fulgt mikrovirksomhederne i Mind Your Own Business forløbet i henholdsvis Århus, Helsingør og Tingbjerg af tre omgange. Evalueringens datagrundlag rummer derved interview og deltagerobservationer gennemført i Mind Your Own Business opstartsfase i november 2012, interview og deltagerobservationer fra den afsluttende fase i maj 2013 samt interview efter forløbets afslutning i foråret I forbindelse med evalueringen af Mind Your Own Business er følgende evalueringsaktiviteter gennemført: 2 gruppeinterview med projektledelsen samt 3 enkeltinterview med projektchef, projektkoordinator og projektmedarbejder. 8 gruppeinterview samt 2 enkeltinterview med deltagere. 6 gruppeinterview samt 1 enkeltinterview med venturepiloter. 3 interview med holdkaptajner. 1 gruppeinterview med tre ambassadører. 7 interview med mentorvirksomheder. 10 interview med samarbejdspartnere. 1 deltagerobservation af Venture Camp, november deltagerobservation af social teambuilding. 1 deltagerobservation af teambuilding for venturepiloter. 3 deltagerobservationer hos mikrovirksomheden i Tingbjerg, 2 deltagerobservationer i Helsingør samt 1 deltagerobservation i Århus. Besøg på Business Award ved projektafslutning, maj Gennemgang af tidligere evalueringer og lign. materiale. I alt er gennemført 43 interview med aktører involveret i Mind Your Own Business forløbet. Hertil kommer 9 deltagerobservationer under forløbet samt et besøg ved den afsluttende Business Award. Det var desuden planlagt, at Dansk Flygtningehjælp skulle gennemføre en spørgeskemaundersøgelse hos deltagernes klasselærere for at undersøge projektets effekt på deltagernes

6 05 Evaluering af Mind Your Own Business uddannelsesparathed. Dette er dog blevet ændret, hvorved spørgeskemaundersøgelsen ikke er en del af evalueringens datagrundlag. Det skal nævnes, at evalueringen er gennemført for begrænsede midler, og at datagrundlaget derfor ikke i snæver metodisk forstand er tilstrækkeligt til at levere egentlig evidens for projektets effekter. Når det er sagt, er det evaluators bedste vurdering, at evalueringen giver et retvisende billede af Mind Your Own Business styrker og svagheder. Rapportens struktur I rapportens indledende afsnit præsenteres evalueringens hovedkonklusioner og fremadrettede anbefalinger. Herefter følger selve evalueringen, som omhandler effekterne af Mind Your Own Business indsatser, forvaltningen af Mind Your Own Business, organisationen Mind Your Own Business samt konceptet Mind Your Own Business.

7 06 Evaluering af Mind Your Own Business HOVEDKONKLUSIONER OG ANBEFALINGER Hovedkonklusioner Mind Your Own Business er et veldrevet projekt, hvis særlige tilgang til arbejde med de unge har bevist sin relevans og styrke. Projektet skaber en interessant kobling af frivillige, udsatte unge og virksomheder, hvilket i høj grad repræsenterer en ny og innovativ tilgang til det sociale arbejde, særligt på integrationsområdet. Det er bemærkelsesværdigt, at samtlige aktører, som har været involveret i Mind Your Own Business, giver udtryk for en høj grad af tilfredshed med projektet, og det bekræfter evaluators overordnede vurdering af projektet, som værende både nytænkende og præget af en beundringsværdig kobling af professionalisme og engagement hos aktørerne. En væsentlig forklaring herpå skal findes i den grundighed og tålmodighed, der har præget projektholderne i relation til arbejdet med rekruttering af deltagere og samarbejdspartnere i projektet. Evaluator har i udarbejdelsen af evalueringen erfaret, at det er svært at dokumentere effekterne af Mind Your Own Business i relation til deltagernes motivation for skolegang og uddannelsesvalg. Dette skyldes et spinkelt datagrundlag og en manglende baselineundersøgelse. Det er dog samtidig evaluators bedste vurdering, at der i høj grad finder en læring sted hos de deltagende drenge, og at deltagernes udbytte samlet set lever op til projektet målsætninger. Denne læring udgøres, dels af faglige kompetencer relateret til iværksætteri, idet deltagerne uden tvivl har lært vigtige ting om, hvad der skal til for at starte og drive virksomhed, dels af en styrkelse af deres personlige og sociale kompetencer som en følge af den arbejdsproces og sociale kontekst de har været en del af. Hvad angår sidstnævnte, kan bl.a. nævnes samarbejdsevner, øget kommunikative evner til at fremlægge og præsentere ideer og synspunkter, samt en forøget evne til at møde og tale med nye mennesker med anderledes sociale baggrunde og kompetencer. Som den største effekt af projektet for deltagerne skal dog peges på den styrkelse af selvværd og tro på egne evner og ressourcer, der tydeligvis har været en effekt af arbejdet med virksomhedsprojekterne og succesoplevelsen ved at lykkes med processen. Det er i den forbindelse evaluators vurdering, at en ikke uvæsentlig baggrund for denne succes har ligget i projektaktørernes fine balance mellem på den ene side at støtte og hjælpe deltagerne, og på den anden side, fastholde deltagernes selvansvar og styring, hvorved deltagerne har opnået en stor grad af medejerskab og berettiget stolthed over produktet så vel som processen. Det er svært for evaluator at vurdere deltagernes udbytte relateret til uddannelse og fremtidig placering på arbejdsmarkedet. Dog viser det overordnede billede, at drengene har fået en højere grad af retning på deres liv og har fået nogle nye fremtidsdrømme, ligesom det er nærliggende at antage, at arbejdet med projektet har styrket deltagernes arbejdsmoral og tro på egne fremtidsmuligheder.

8 07 Evaluering af Mind Your Own Business Både det private erhvervsliv, samarbejdspartnerne og de frivillige oplever deres deltagelse i Mind Your Own Business som en ny måde at arbejde med integration på. De får utvivlsomt gennem forløbet et mere nuanceret syn på målgruppen og de udfordringer, de har. Særligt de frivillige venturepiloter udvikler sig gennem deltagelse i Mind Your Own Business, idet de i høj grad er med til at forme forløbet ud fra egne kompetencer og indgår i et tæt fællesskab med deltagerne. En videre effekt af Mind Your Own Business finder sted lokalt, hvor succesen omkring deltagernes mikrovirksomheder får en stor betydning som gode historier i boligområderne. Dette har en positiv effekt for fællesskabet og stemningen i boligområdet og inspirerer samtidig andre unge til at arbejde med iværksætteri samt at være aktiv og deltagende i lokalområdet. En af konceptets største styrker er inddragelsen af forskellige, virkelige aktører, som deltagerne ikke er vante til at omgås og som bidrager til projektet med specialiseret viden og kompetencer. Det, at konceptet skaber et samarbejde mellem NGO er, virksomheder og frivillige, er med til at give deltagerne en oplevelse af at blive set på som en gruppe, der har ressourcer at bidrage med. Dette er en god tilgang til integrationsarbejde. En anden af konceptets styrker er, at projektet tager udgangspunkt i deltagerne og det, de kan. Dvs. der stilles krav til deltagerne ud fra en forestilling om, at de vil kunne klare sig. Denne tilgang er afgørende for projektets succes, herunder at deltagernes engageres og udvikles. I relation hertil er det ligeledes centralt, at projektet udspiller sig i deltagernes lokalområde, hvorved der tages udgangspunkt i deltagernes hverdag og liv, og de udvikles i egne omgivelser. En tredje styrke ved konceptet ligger i, at deltagerne arbejder med en egentlig mikrovirksomhed, og at de udvikler et produkt, der skal sælges. Dette giver dem faglige kompetencer, samtidig med at det er konkret og virkelighedsnært. Anbefalinger Evaluator vurderer, at der er interessante ekspansionsmuligheder og potentialer i Mind Your Own Business, både i kraft af det innovative koncept og en veldreven organisation. Med udgangspunkt i evalueringen er det dog også muligt at pege på en række justeringer og udviklingsmuligheder i forhold til fremtidige Mind Your Own Business forløb. Evaluator anbefaler følgende: Mentorvirksomhedens rolle i projektet skal præciseres. I forløbet har mentorvirksomhederne ikke haft en afgørende betydning, hvorfor det bør præciseres, hvilken rolle og funktion mentorvirksomheden har i forløbet. Herunder er det centralt, at der laves klare aftaler med mentorvirksomheden før forløbets start. I den forbindelse bør virksomhedsbesøg være en fast del af forløbet, idet oplevelsen spiller en stor rolle for deltagerne.

9 08 Evaluering af Mind Your Own Business Gruppen af venturepiloter bør sammensættes, så kompetencerne er mere alsidige. Grupperne af venturepiloter har været ensartede. Det bør efterstræbes, at flere af venturepiloterne har værktøjskompetencer fx indenfor grafisk design. Dette kan bl.a. give mere dynamik i produktudviklingen i grupperne. Det bør overvejes at gennemføre et pilotprojekt, hvor venturepiloterne inddrages i den tidlige idéudviklingsfase. Det kan med fordel undersøges, hvilken betydning det vil have at inddrage venturepiloterne i den tidlige, kreative proces, hvor produktet og konceptet udvikles. Venturepiloterne kan bidrage med viden og kompetencer, hvilket muligvis kan styrke udviklingen af mere kreative, forskelligartede produkter. Der kan med fordel etableres et rum for erfaringsudveksling deltagerne på tværs. Evaluator anbefaler, at der skabes en online platform, hvor drengene på tværs af mikrovirksomhederne kan dele oplevelser og erfaringer undervejs i forløbet. Dette vil skabe et netværk og et fællesskab blandt deltagerne, som både kan have en vigtig funktion under og efter forløbet. Dette kan bl.a. være medvirkende til at underbygge den alternative identitet, som drengenes deltagelse i Mind Your Own Business danner grundlag for. Der bør etableres et efterværn for deltagerne efter forløbets afslutning. Deltagerne oplever en brat overgang efter forløbets afslutning. Det er afgørende for mikrovirksomhedernes fortsatte succes, at projektledelsen følger op på deltagerne samt udvikler og gennemfører en form for udslusning. Desuden bør Dansk Flygtningehjælp bruge opfølgningen til at holde fx hjemmesiden opdateret med små, gode fortællinger om deltagernes videre udvikling. Dette kan bl.a. virke stimulerende for andre tidligere deltagere. Etableringen af en fritidsjobformidling kan sikre deltagernes fortsatte udvikling. Der bør etableres en fritidsjobformidling for deltagerne, hvorved det sikres, at de efter forløbets afslutning anvender og videreudvikler deres nyerhvervede kompetencer og arbejder målrettet med deres fremtidsmuligheder. En klarere arbejdsdeling kan med fordel efterstræbes hos Dansk Flygtningehjælp. Projektledelsen har hidtil haft flydende roller og en lav grad af arbejdsdeling. Det anbefales, at Dansk Flygtningehjælps medarbejderes fokus og ansvarsområder defineres klarere, hvorved den enkeltes særkompetencer kan komme mere i spil, og det sikres, at organisationens vækst ikke hæmmer samarbejdet på sigt. Rekrutteringen af mentorvirksomheder og venturepiloter kan med fordel starte tidligere. Projektledelsen hos Dansk Flygtningehjælp har exceptionelt travlt i opstartsfasen i efteråret, hvor summen af tidskrævende aktiviteter er mindre i foråret. Det anbefales, at rekrutteringen påbegyndes tidligere, hvormed årshjulet bliver mere jævnt for projektledelsen. Det bør overvejes at gennemføre et pilotforløb med en ældre gruppe af drenge. En opdeling af forløbet efter alder vil gøre det muligt at skærpe fokus for drengenes

10 09 Evaluering af Mind Your Own Business udvikling yderligere. Forløbet for de unge deltagere vil fortsat have fokus på den generelle dannelse, hvor der i et forløb for ældre deltagere kan arbejdes mere ambitiøst med iværksætteri og driften af en virksomhed. Projektet bør gøres mere tydeligt for deltagernes forældre. Forældrene har generelt ikke udvist engagement i forhold til drengenes mikrovirksomheder. Det bør overvejes, hvordan projektet i højere grad kan synliggøres overfor forældrene.

11 10 Evaluering af Mind Your Own Business EVALUATORS INDTRYK OG VURDERINGER Effekterne af Mind Your Own Business indsatser Indsatserne i Mind Your Own Business har haft stor betydning for alle de involverede aktører, herunder særligt deltagerne og venturepiloterne. Det er gennemgående for alle aktører, at projektet omtales med en høj grad af tilfredshed og positivitet. Deltagernes udbytte De forløb, evalueringen har fulgt, har været meget forskellige. Deltagergruppen i Helsingør har været karakteriseret af at være meget socialt udsatte, og der har været en stor aldersspredning mellem drengene. I Århus har deltagerne primært været ældre drenge, og i Tingbjerg har deltagerne været relativt unge. Alle deltagerne har været glade for at være med i Mind Your Own Business og har udviklet både personlige kompetencer samt kompetencer relateret til iværksætteri. Kun én deltager giver udtryk for, at han ikke har lært noget udover at få praktisk erfaring. Drengene har gennem projektet tilegnet sig viden om og erfaringer med iværksætteri, herunder det forretningsmæssige omkring at starte og drive egen virksomhed. Relateret til dette, har drengene bl.a. lært om økonomi og regnskab og har udviklet et udvidet ordforråd. Man afbryder ikke hinanden. Deltager Foruden de mere fagligt orienterede kompetencer har drengene udviklet en lang række sociale og personlige kompetencer. En af deltagerne beskriver et eksempel på den forandring, han er gennemgået: I starten før det her projekt kunne jeg ikke acceptere gruppearbejde, men nu er jeg blevet bedre til det. Nu kan jeg godt lide at samarbejde med andre og fremlægge med andre. Vi giver mere respekt til voksne. Deltager Som citatet viser, har drengene bl.a. lært at samarbejde med og acceptere andre samt at fremlægge. Drengene har også lært at møde og snakke med nye mennesker. Dette udtrykker en anden deltager på følgende måde: Før var det også svært at snakke med nogen, jeg ikke rigtig kendte, men efter jeg er startet det her, så er det meget nemmere at snakke med folk ude i byen og sådan noget, som man ikke kender rigtigt. Samlet set har drengene fået styrket deres selvværd og/eller selvtillid gennem deltagelse i Mind Your Own Business.

12 11 Evaluering af Mind Your Own Business For drengene har mødet med udefrakommende aktører, såsom venturepiloterne og forretningsfolk, været noget af det bedste ved at deltage i projektet. Dette har samtidig været afgørende for deres udvikling. Hos de unge drenge ses især en almen dannelsesudvikling og øget tillid til voksne, hvor de ældre drenge i højere grad har lært af selve iværksætterdelen. Mødet med udefrakommende aktører har desuden betydet, at hovedparten af drengene har fået en ændret forståelse af det omkringliggende samfund. Samtidig har mange af drengene ændret opførsel, hvilket en af deltagerne udtrykker på følgende måde: Vi opfører os mere ordentligt. Fx i skolen så hilser vi meget mere i stedet for bare at snakke sådan frit til en eller anden sådan fx at vi kalder hinanden for alle mulige ting. Nu snakker vi bare helt normalt. I relation til projektets betydning for drengenes skolegang, udtrykker en del af drengene på den ene side, at de ikke har fået øget lyst til at gå i skole under projektperioden. På den anden side er andre deltagere gået op i karakter i kernefag som matematik og dansk. Størstedelen af drengene har fået mere retning på deres liv, og de har fået nye fremtidsdrømme. Dog virker drengene stadig uafklarede i forhold til konkrete uddannelsesvalg. Jeg er blevet lidt mere ansvarlig. Altså fordi jeg er god til det her. Altså selvtilliden jeg viser lidt mere, fx når jeg skal fremlægge. Deltager Enkelte af drengene fra Tingbjerg og Helsingør har fået faste fritidsjobs. I Helsingør var det holdkaptajnen, der hjalp med at finde jobs til de to, der var klar til det. Alle drengene i Århus har fået fritidsjobs efter deltagelse i Mind Your Own Business. To af drengene har desuden, hver for sig, startet egen virksomhed, hvor de bruger det, de har lært gennem deltagelse i forløbet. Mind Your Own Business har på denne måde udgjort et springbræt for nogle af drengene til at bruge de nyerhvervede kompetencer og erfaringer i andre sammenhænge fritidsarbejde eller iværksætteri 1. I relation til drengenes udbytte af Mind Your Own Business, er det relevant at tilføje, at der har været et fravær af engagement fra deltagernes forældres side gennem forløbet. Det er altså relativt få af forældrene, der virkelig bakker op om drengenes deltagelse i projektet, og flere af drengene udtrykker, at det er svært for deres forældre at forstå, hvad projektet indebærer. Man bør i fremtidige forløb have for øje, hvordan man i højere grad synliggør projektet for forældrene, og dermed giver drengene mulighed for, at forældrene er stolte af dem. 1 Det skal understreges, at evaluator ikke har viden om, hvordan det er gået alle de tidligere deltagere siden forløbets afslutning. Dette skyldes, at omkring fire af drengene ikke længere er en del af mikrovirksomhederne, og at ingen af de involverede aktører, såsom projektledelsen eller samarbejdspartnerne, har haft kontakt til dem efter projektets afslutning.

13 12 Evaluering af Mind Your Own Business Venturepiloternes udbytte For alle venturepiloterne har det været en god oplevelse at deltage i Mind Your Own Business. Baggrunden for dette er, at de ser projektet som værende opbygget på en professionel måde, og at de oplever, at drengene udvikler sig undervejs i forløbet. En af deltagerne udtrykker: [Det bedste har været] at se drengenes udvikling det er jo helt sindssygt så meget, de har rykket sig på så kort tid. For venturepiloterne har projektet, i kraft af dets inddragelse af virksomheder og andre aktører, været en god og interessant måde at arbejde med integration på. Venturepiloternes erfaring er, at deres tilstedeværelse har haft stor betydning for drengene. En venturepilot beskriver dette: Jeg har i hvert fald fået det ud af det, at sådan nogle knægte kan man virkelig gøre en forskel for. Om det så handler om at lave en virksomhed eller noget helt andet. Den her voksenkontakt med nogle mennesker som os, som de normalt ikke er i enerum med, det gør en forskel for dem, kunne man mærke. De frivillige venturepiloter har udfyldt et behov for nærvær hos drengene, for hvem opmærksomheden fra omgivelserne ikke altid er stor. På denne måde er der blevet opbygget stærk relation og tillid mellem venturepiloterne og deltagerne. Flere af venturepiloterne udtrykker, at de, foruden fællesskabet med drengene, også undervejs i forløbet har haft et tæt sammenhold venturepiloterne imellem. Dog har dette ændret sig over tid, idet flere af venturepiloterne i slutningen af forløbene har haft mere travlt. Jeg er i hvert fald blevet bestyrket i min tro på, at sådan nogle drenge som dem kan lige så meget som alle andre. De er bare ofre for nogle sociale omstændigheder. Venturepilot Overordnet set har alle venturepiloterne fået indfriet deres forventninger til projektet. Dog skal det nævnes, at venturepiloterne i Helsingør, som har adskilt sig fra grupperne i Århus og Tingbjerg ved at være ældre og mere erfarne, i højere grad havde forventet at have en mentorrolle overfor drengene. Mange af venturepiloterne har selv udviklet sig i kraft af deres deltagelse i Mind Your Own Business. Dette skyldes især, at rammerne for, hvordan det enkelte forløb udformes, er brede, hvorved venturepiloterne ud fra deres egne kompetencer i høj grad er med til at forme processen. Flere af venturepiloterne nævner desuden, at deres deltagelse i Mind Your Own Business har givet dem et mere nuanceret syn på gruppen af drenge samt de boligområder, de bor i. Man kan arbejde med sig selv i forhold til, hvordan man arbejder med andre mennesker, især en gruppe unge mennesker, man overhovedet ikke har noget daglig kontakt til. Venturepilot

14 13 Evaluering af Mind Your Own Business Mentorvirksomhedernes udbytte De tre mentorvirksomheder har haft forskellige roller i forhold til de tre mikrovirksomheder, men gennemgående for dem er, at de kun har været inddraget i mindre grad. Dette skyldes primært en uklar rollefordeling fra forløbets start. Både mentorvirksomheder, samarbejdspartnere og venturepiloter efterspørger, at mentorvirksomhedens rolle i Mind Your Own Business bliver mere tydelig, hvorved potentialet i samarbejdet i højere grad kan udnyttes. På trods af udfordringerne omkring mentorvirksomhedernes rolle, har de alle været glade for at deltage. Projektet har givet mentorvirksomhederne indsigt i den virkelighed, drengene lever i, herunder de udfordringer, drengene står overfor. Mentorvirksomhederne har oplevet, hvor meget målgruppen kan udvikle sig ved en tidlig indsats. Dette har altså vist, hvor meget det er muligt at gøre for denne gruppe af unge i samfundet. Samarbejdspartnernes udbytte Det er gennemgående for samarbejdspartnerne, at det har været en god oplevelse at deltage i Mind Your Own Business. En af samarbejdspartnerne har ikke tidligere arbejdet med målgruppen og understreger, at der i høj grad har manglet et sådant vedkommende projekt, der har fokus på drengene som målgruppe. For institutionen i Helsingør har deltagelsen i projektet været både konstruktivt og sjovt. Dette er bl.a. grundet de nye mennesker, som har haft sin gang i huset, samt deltagernes udvikling og ændrede opførsel på værestedet. Mind Your Own Business har i Helsingør udgjort en ny vinkel i arbejdet med, hvordan drengene opfører sig, samt hvilken identitet de påtager sig. Overordnet set har den positive historie om de enkelte mikrovirksomheders succes en stor betydning for samarbejdspartnerne i kraft af den positive effekt i lokalområdet. Samtidig har projektet også været medvirkende til at sætte fokus på de udfordringer, som samarbejdspartnerne står overfor i arbejdet med målgruppen. Videre effekter Succesen omkring Mind Your Own Business og mikrovirksomhederne gør, at kendskabet til Mind Your Own Business i høj grad er vokset. Dette betyder konkret, at det i lokalområdet er nemmere for den enkelte mikrovirksomhed at arbejde videre, idet fx kontakten til og samarbejdet med kommunale aktører bliver mere tilgængeligt. Som en af samarbejdspartnerne påpeger, er Mind Your Own Business via inddragelsen af de mange forskellige aktører med til at nedbryde nogle af de barrierer, der er mellem det fritidsorganisatoriske liv, det offentlige og det private. Samtidig er projektet også medvirkende til at nedbryde nogle af de kulturelle barrierer, der er, for, at den enkelte dreng bliver en aktiv medspiller i samfundet. En anden effekt af mikrovirksomhedernes succes er, at iværksætterånden og engagementet spredes lokalt i boligområdet. Der skabes altså i høj grad et incitament for unge for at deltage i lokale aktiviteter.

15 14 Evaluering af Mind Your Own Business Et eksempel herpå er mikrovirksomheden i Århus, som siden Mind Your Own Business afslutning har rekrutteret 13 nye frivillige unge til at deltage i gennemførelsen af mikrovirksomhedens arbejde. En del af disse frivillige er drenge fra boligområdet i Gellerup, som normalt sover længe og ikke går i skole. De er blevet inspirerede til at lave frivilligt arbejde i kraft af mikrovirksomhedens arbejde og bruger på denne måde deres medborgerskab i lokalsamfundet. Et andet eksempel stammer fra Urbanplanen på Amager, hvor ambassadørerne G for Gentlemen kommer fra. En af de langsigtede effekter af Mind Your Own Business er her, at det for de boligsociale medarbejderne er blevet meget nemmere at rekruttere unge i boligområdet. Grundet mikrovirksomhedens succes får medarbejderne nu kontakt til unge drenge og mænd, som de ellers ikke ville have haft kontakt til, men som nu ønsker at være iværksættere og starter mindre projekter op. For resten af beboerne i Urbanplanen har Mind Your Own Business også haft en stor betydning. Igen er det den gode, fælles historie fra boligområdet, som gør, at alle er stolte og berørte. Dette illustrerer, hvordan Mind Your Own Business har en effekt på mange niveauer, og hvilken betydning den lokale forankring kan have på sigt.

16 15 Evaluering af Mind Your Own Business Forvaltningen af Mind Your Own Business Der er blandt de involverede aktører i Mind Your Own Business en bred tilfredshed omkring projektledelsens forvaltning af projektet. Dansk Flygtningehjælp beskrives som meget engagerede og professionelle i deres arbejde. Rekrutteringen af deltagere Venturepiloterne i Helsingør udtrykker, at en stor aldersspredning blandt deltagerne kan være en udfordring, fordi der opstår et hierarki blandt drengene, som er ødelæggende for gruppens dynamik og dermed læring. Samtidig var gruppen i begyndelsen meget stor, hvilket heller ikke anses som hensigtsmæssigt. Samarbejdspartneren i Helsingør vurderer, at det har været en stor udfordring i forløbet, at de udvalgte drenge var dem, der havde det allersværest. I et fremtidigt projekt ville han vælge nogle deltagere, som har lidt færre udfordringer i hverdagen, hvorved det på sigt vil være nemmere at fastholde den læring, de har fået. Det skal desuden tilføjes, at det kan opleves som et nederlag for drengene, hvis de vælges til at deltage, men viser sig ikke at være egnede til at indgå i projektet. I rekrutteringen af deltagere er det altså fortsat vigtigt at være opmærksom på sammensætningen af drenge, herunder alder og baggrund. Rekrutteringen af mentorvirksomheder, venturepiloter og samarbejdspartnere I forhold til mentorvirksomhedernes engagement i mikrovirksomhederne har der været stor forskel på, hvor meget tid de har lagt i arbejdet. Samtidig fremstod mentorvirksomhedens rolle uklar for de involverede aktører, hvilket besværliggjorde samarbejdet mellem venturepiloter, samarbejdspartnere og mentorvirksomheder. Alle opfordrer til, at mentorvirksomhedens rolle fremadrettet overvejes og præciseres. Erfaringen med mentorvirksomhederne viser, at enkelt mandsvirksomheder, som i Århus, ikke er at foretrække. At samarbejde med en større virksomhed giver drengene et bedre indblik i en rigtig virksomheds mange funktioner. I relation til mentorvirksomhederne skal det understreges, at virksomhedsbesøg har spillet en stor rolle for deltagerne. Dette bør derved være fast en del af forløbet fremover. Selve rekrutteringen af både mentorvirksomheder og venturepiloter var meget intensiv for projektledelsen i Dansk Flygtningehjælp i opstartsfasen. En af de større udfordringer var at rekruttere venturepiloter i Helsingør, hvilket bl.a. skyldes, at der ikke er samme store antal studerende som i storbyen. I relation til rekrutteringen af venturepiloter, påpeges det i Århus, at der var en uligevægt i forhold til antallet af venturepiloter og deltagere, hvilket har skabt en skæv dynamik. Det er derfor vigtigt, at antallet af venturepiloter ikke overstiger antallet af deltagere. Profilerne på venturepiloterne har i de forskellige grupper været ensartede to grupper bestående primært af studerende med lignende kompetencer og en gruppe bestående af folk med en lang arbejdserfaring. Der er blevet efterspurgt venturepiloter med en højere

17 16 Evaluering af Mind Your Own Business grad af værktøjskompetencer, fx indenfor grafisk design. En mere alsidig gruppe af venturepiloter vil give en bedre dynamik i produktudviklingen i grupperne. Der er desuden blevet efterspurgt pædagogiske kompetencer hos venturepiloterne i nogle af grupperne. Det er dog, ifølge Dansk Flygtningehjælp, meningen, at samarbejdspartneren skal have denne rolle. Uanset er det vigtigt at adressere dette punkt, så der i alle grupperne er en aktør, der kan tage et pædagogisk ansvar for drengene. Der har været stor forskel på, i hvor høj grad venturepiloterne har inddraget deres eget netværk mv. Selvom størstedelen af venturepiloterne har lagt meget tid i arbejdet med drengene, er det fortsat vigtigt, at projektledelsen allerede i rekrutteringsprocessen taler med venturepiloterne om, hvad det indebærer at deltage i forløbet, primært i forhold til tid. Samarbejdspartnerne har alle været mest involverede i starten af forløbet, hvorefter det er blevet mindre med tiden. I Århus var samarbejdet med samarbejdspartneren minimalt, hvorfor det er vigtigt, at der i rekrutteringen lægges vægt på, at det kræver tid at engagere sig. Tidsaspektet er altså et vigtigt fokuspunkt i rekrutteringen af alle tre typer af involverede aktører, hvilket er naturligt i kraft af, at Mind Your Own Business er et projekt, der afhænger meget af de forskellige aktørers engagement. Forløbet Alle aktørerne i Mind Your Own Business beskriver forløbet som en god rejse en god proces. Dette gør sig især gældende for deltagerne, som har gennemgået den største udvikling igennem forløbet. Det er en stor succes, at deltagerne og de forskellige aktører, særligt venturepiloterne, sammen kan skabe et unikt forløb rettet mod udarbejdelsen af et selvvalgt produkt. Forløbet udvikler drengene og giver dem en kæmpe succesoplevelse, fordi de selv har været med til at udfylde projektets rammer. De når i mål med det, de selv har planlagt. De yngre drenge i både Tingbjerg og i Helsingør udtrykker, at de gerne vil mødes oftere, hvor der i Århus er delte meninger om, hvorvidt forløbet skulle være mere intensivt, eller om de syv måneder er passende. Uenigheden i Århus kan skyldes, at der i forløbet har opstået interne problemer grundet manglende opbakning og fremmøde blandt deltagerne. Venturepiloterne har i høj grad haft indflydelse på udformningen af de enkelte forløb, hvilket er en af projektets klare styrker. Venturepiloterne har dog haft en del udfordringer, når fx motivationen og engagementet har været lavt hos drengene. Det er vigtigt, at Dansk Flygtningehjælp har fokus på, hvordan venturepiloterne hjælpes i disse tilfælde. Der kan fx arbejdes med dette i forbindelse med en teambuilding eller på statusmøderne. En samarbejdspartner foreslår, at der tidligt i forløbet gennemføres en forankringssnak med deltagerne, hvorved der tidligt i processen lægges fremtidsplaner for projektet. Dette vil bl.a. være gavnfuldt for den fase, der kommer efter forløbets afslutning, idet samtalen omkring mikrovirksomhedens fremtid derved ikke er helt ny for deltagerne, og de herved arbejder efter fælles ambitioner.

18 17 Evaluering af Mind Your Own Business Generelt efterspørges en endnu klarere rollefordeling og planlægning mellem venturepiloter og de andre aktører, hvilket vil betyde et mere konstruktivt samarbejde omkring forløbet. Dette gør sig ligeledes gældende i forhold til mentorvirksomhederne, som især i Tingbjerg og i Århus kun var meget lidt inddraget. Dansk Flygtningehjælp har været gode til at have overblik og styre Mind Your Own Businessforløbet. Det er positivt for de involverede aktører, når projektledelsen er opsøgende i forhold til, hvordan det går med mikrovirksomhederne, herunder eventuelle konflikter, samt at påminde om statusmøder mv. I relation til statusmøderne er det vigtigt at have fokus på, hvor venturepiloterne er i processen og derudfra tale om, hvad de har brug for hjælp til. Ambassadørernes rolle Ambassadørernes rolle overfor de nye deltagere var ikke særlig stor, idet der kun var kontakt meget få gange, og gruppen af ambassadører primært var nogen, deltagerne havde hørt om. Ambassadørerne fra Urbanplanen har arbejdet videre med deres mikrovirksomhed med hjælp fra en af venturepiloterne samt en aktør fra en privat virksomhed. Samtidig har drengene bl.a. gang i et samarbejde med Københavns Kommune og SSP konsulenterne. Evaluator er ikke bekendt med, hvorvidt de andre deltagere kender til udviklingen i ambassadørernes mikrovirksomhed, men det ville evt. være oplagt at oprette nogle kanaler eller et forum, hvor denne erfaringsudveksling kan finde sted.

19 18 Evaluering af Mind Your Own Business En anden mulighed, som evaluator foreslår, er at skifte ambassadørerne ud med en ny og mere aktuel mikrovirksomhed. Dette vil fungere som en nyhed i Mind Your Own Businessregi og dermed skabe fornyelse og opmærksomhed, samtidig med at overdragelsen af titlen kan fungere som både et skub og et skulderklap for de deltagere, der bliver nye ambassadører. Evaluator vurderer, at det har haft en stor betydning for G for Gentlemen at være ambassadører og få ekstra fokus og støtte, hvilket andre mikrovirksomheder ligeledes vil have gavn af. Produktet Alle tre mikrovirksomheder fik igennem forløbet udarbejdet et produkt. I Tingbjerg arbejder seks af drengene fortsat videre med deres produkt, hvor tre af drengene har valgt ikke at fortsætte. I Århus fortsatte to af drengene efter forløbets afslutning, men det er på nuværende tidspunkt kun en af drengene, der fortsat arbejder på at videreudvikle produktet. I Helsingør er der ikke sket en videre udvikling i forhold til produktet siden forløbets afslutning. Flere af produkterne er forholdsvis ensartede, idet flertallet af drengene primært har været interesserede i at designe og producere t shirts. I Århus adskiller mikrovirksomheden sig fra dette ved at have udviklet sig til at være en velgørenhedsorganisation, der laver aktiviteter i lokalområdet.

20 19 Evaluering af Mind Your Own Business Flere af de involverede aktører vurderer, at det for drengenes udvikling ikke har den store betydning, hvilket produkt de vælger at arbejde med, idet det er processen, som er central og afgørende. Samtidig er det et ønske fra venturepiloterne at blive inddraget tidligere i idéudviklingsfasen, idet de i højere grad gerne vil have muligheden for at byde ind med deres kompetencer og ideer i udviklingen af det endelige produkt. Et andet forslag går på at holde idéudviklingsfasen åben i en længere periode, før der tages en beslutning om, hvilket produkt der skal satses på. Dette ville gøre det nemmere for venturepiloterne at udnytte drengenes individuelle kompetencer på bedste vis. Salget af drengenes produkter fandt sted sent i forløbet. Det kan overvejes, om forløbet kan tilrettelægges anderledes, så deltagerne når at få flere salgserfaringer inden forløbets afslutning. Opfølgning Der er stor forskel på, hvilken opfølgning de forskellige mikrovirksomheder har fået. Det er evaluators indtryk, at der ingen fast form er for opfølgningen på mikrovirksomhederne og drengene efter forløbets afslutning. I Helsingør er alle drengene stoppet med at arbejde med deres mikrovirksomhed. Dette skyldes, at de er meget unge og ikke selvkørende nok til at kunne arbejde videre uden hjælp. I Århus arbejder en af drengene videre på egen hånd. Han har selv stået for rekruttering af nye frivillige unge til at deltage i mikrovirksomhedens arbejde. Dansk Flygtningehjælp har siden forløbets afslutning skrevet flere historier om mikrovirksomhedens udvikling og har formidlet kontakt til Rotary med henblik på et fremtidigt samarbejde. I Tingbjerg er fire af venturepiloterne fortsat efter forløbets afslutning, og Dansk Flygtningehjælp har samtidig hjulpet med at rekruttere fire nye venturepiloter til at arbejde videre med drengene. Dansk Flygtningehjælp har ydermere sat en workshop op hos en større virksomhed, hvor drengene har udarbejdet en ny forretningsplan. Denne hjælp fra professionelle har hjulpet drengene videre med deres produkt. I relation til mikrovirksomhedernes økonomi, har Dansk Flygtningehjælp kendskab til, hvordan salget og økonomien hos mikrovirksomheden i Tingbjerg har udviklet sig siden forløbets afslutning. I forhold til Århus er der fra Dansk Flygtningehjælps side ikke det samme indgående kendskab til den økonomiske udvikling i mikrovirksomheden. Både for deltagerne i Århus og i Helsingør opleves afslutningen på forløbet som meget brat. Drengene oplever et stort tomrum, idet de pludselig efter forløbets afslutning står alene. Der ønskes en form for opfølgning, et efterværn, efter forløbets første fase er afsluttet. Opfølgningen kan, som i Tingbjerg, foregå ved, at tidligere og/eller nye venturepiloter fortsætter med at arbejde med drengene og mikrovirksomheden, og at samarbejder omkring fx workshops med nye virksomheder gennemføres.

- Projektbeskrivelse

- Projektbeskrivelse - Projektbeskrivelse Baggrund og formål X-Mændene er en gruppe af unge voksne mænd bosiddende i og omkring Urbanplanen på Amager. Gruppen består af seks ildsjæle der arbejder for et socialt godt lokalsamfund.

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

Håndbog: BOLIGSOCIALE INDSATSER FOR SÅRBARE FAMILIER

Håndbog: BOLIGSOCIALE INDSATSER FOR SÅRBARE FAMILIER Håndbog: BOLIGSOCIALE INDSATSER FOR SÅRBARE FAMILIER INDHOLD Indledning: Løsninger til udsatte familier 3 Hvad er målgruppens behov? 4 Løsning 1: Indsatser med fokus på viden 5 Løsning 2: Indsatser med

Læs mere

Behov for gensidigt medborgerskab

Behov for gensidigt medborgerskab Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord Aarhus står over for en række udfordringer de kommende år. Velfærdssamfundet bliver udfordret af demografiske forandringer og snævre økonomiske

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del Bilag 182 Offentligt BRUG FOR ALLE UNGE

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del Bilag 182 Offentligt BRUG FOR ALLE UNGE Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del Bilag 182 Offentligt BRUG FOR ALLE UNGE HVEM ER BRUG FOR ALLE UNGE? Brug for alle unge består af et team af udgående konsulenter i

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Denne evaluering tager ikke stilling til i hvilken udstrækning de enkelte aftaler, som blev indgået på FrivilligBørsen, er blevet til noget.

Denne evaluering tager ikke stilling til i hvilken udstrækning de enkelte aftaler, som blev indgået på FrivilligBørsen, er blevet til noget. Formål med evaluering Evalueringens formål er at formidle hovedresultaterne af arrangementet. Derudover bliver erfaringerne fra frivilligteamet også inddraget. Evalueringen sker på baggrund af udsendt

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Tidligere deltagere i forældreforløb

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Tidligere deltagere i forældreforløb Als Research APS marts 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af MindSpring Tidligere deltagere i forældreforløb Notatets baggrund og formål Dansk Flygtningehjælp har i perioden oktober 2010 til december 2012

Læs mere

Etniske Piger. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Etniske Piger. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Etniske Piger Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 27 Indhold 1. Introduktion...... 28 2. Projektets aktiviteter......... 29 3. Projektets resultater.... 29 4. Projektets virkning........ 31 5. Læring

Læs mere

Evaluering af projekt Tidlig indsats for børn af psykisk syge og misbrugende

Evaluering af projekt Tidlig indsats for børn af psykisk syge og misbrugende Evaluering af projekt Tidlig indsats for børn af psykisk syge og misbrugende Fra marts 2009 til april 2010 gennemførte Ballerup Kommune i samarbejde med Region Hovedstaden projekt Tidlig indsats for børn

Læs mere

Frivillighed i Frederikssund Kommune. en strategisk ramme

Frivillighed i Frederikssund Kommune. en strategisk ramme Frivillighed i Frederikssund Kommune en strategisk ramme Indholdsfortegnelse Frivillighed er fri vilje og villighed til at tilbyde...3 Fokus på frivillighed...5 Frivillighed i Frederikssund Kommune...7

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Gyldne regler for den forebyggende indsats overfor kriminalitetstruede

Gyldne regler for den forebyggende indsats overfor kriminalitetstruede 1 Debatoplæg: Gyldne regler for den forebyggende indsats overfor kriminalitetstruede børn og unge Fællesskabet 1. Udsatte børn og unge skal med i fællesskabet: Udgangspunktet for arbejdet med udsatte og

Læs mere

Udviklingspuljen for børn og unge under 25 år Ansøgningsskema 2015

Udviklingspuljen for børn og unge under 25 år Ansøgningsskema 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Udviklingspuljen for børn og unge under 25 år Ansøgningsskema 2015 Puljemidler kan søges af frivillige folkeoplysende foreninger for børn og unge, eller

Læs mere

Skt. Klemens Læringværksted

Skt. Klemens Læringværksted Skt. Klemens Læringværksted Organiseres af Ungdommens Røde Kors og i samarbejde med Skt. Klementsparkens beboer, Boligsocialthus og Skt. Klemensskolen. Stedet hvor vi lærer børn at lære. En gang om ugen

Læs mere

LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI

LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI Mobil 61 39 97 64/21 24 48 88 Mail info@livsbanen.dk CVR 34639469 Web www.livsbanen.dk www.facebook.com/livsbanen www.youtube.com/livsbanen www.soundcloud.com/livsbanen Livsbanens

Læs mere

DISCUS A/S. Rapport om fremdriften i Socialfondens Integrationsindsats

DISCUS A/S. Rapport om fremdriften i Socialfondens Integrationsindsats Rapport om fremdriften i Socialfondens Integrationsindsats Evaluering af EVU/Socialfondens integrationsindsats August 2006 1. Indledning 3 2. Sammenfatning og konklusioner 4 3. De fire ansøgningsrunder

Læs mere

Implementering af samtaleredskabet Spillerum. Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud

Implementering af samtaleredskabet Spillerum. Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud Implementering af samtaleredskabet Spillerum Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 1.1 Hvad er inspirationskataloget for ledere 1 1.2 Kort om Spillerum 2 2.

Læs mere

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele I Valby er der ansat en medarbejder, som foretager det opsøgende gadeplansarbejde i bydelen. Det opsøgende arbejde har stået på i et år og er et

Læs mere

Midtvejsevaluering af Røde Kors familienetværk. Læringsseminar & julefrokost 28. november 2015

Midtvejsevaluering af Røde Kors familienetværk. Læringsseminar & julefrokost 28. november 2015 Midtvejsevaluering af Røde Kors familienetværk Læringsseminar & julefrokost 28. november 2015 Disposition Kort om Oxford Research Formål, metode og datagrundlag Hovedresultater Anbefalinger Oxford Research

Læs mere

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 10 principper for forældresamarbejde - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 2 Fælles om et stærkere forældresamarbejde 10 principper for forældresamarbejdet

Læs mere

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Skolens grundholdninger Vanløse Privatskole er en mindre, lokal skole med et overskueligt skolemiljø. Skolens og skolefritidsordningens pædagogiske virksomhed bygger

Læs mere

BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion

BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets handleplan for BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion Københavns Integrationspolitik 2011-2014 Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets handleplan understøtter

Læs mere

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 18. marts 2015 Dok.nr.: 2014/0026876-47 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Integrationspolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Forord 2

Læs mere

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer Det åbne dagtilbud Overordnede mål og rammer 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det engagerede møde med omverdenen har værdi og skaber værdi.... 3 Lovgivning... 3 Formål... 3 Mål... 4 Organisering...

Læs mere

Status Projekt Bydelssundhed i Sønderparken Oktober 2013

Status Projekt Bydelssundhed i Sønderparken Oktober 2013 Status Projekt Bydelssundhed i Sønderparken Oktober 2013 Sundhedssekretariatet Oktober 2013 1. Baggrund Dette statusnotat for bydelsprojektet i Sønderparken indeholder en oversigt over igangsatte aktiviteter

Læs mere

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç Du er i centrum Competenze Care tager altid udgangspunkt i dig og din virksomheds særlige behov og kultur. Vi hjælper dig som leder, dine medarbejdere og hele virksomheden til at yde optimalt både med

Læs mere

Glamsbjergskolen sammen om at lære. Det betyder, at vi vil være:

Glamsbjergskolen sammen om at lære. Det betyder, at vi vil være: Glamsbjergskolen sammen om at lære Med udgangspunkt i folkeskoleloven og de overordnede visioner der gælder for Assens Kommune ønsker vi at give vores elever de bedst mulige forudsætninger for at klare

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Denne bog er tilegnet personalet i alle Sparekassen Faaborgs afdelinger.

Denne bog er tilegnet personalet i alle Sparekassen Faaborgs afdelinger. Vi tror på dig Denne bog er tilegnet personalet i alle Sparekassen Faaborgs afdelinger. Om at være stolt af sin arbejdsplads Sparekassen Faaborg er et moderne pengeinstitut med succes. Den succes skal

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Dagens program 1. Håndbogen i (videns-)kontekst 2. Præsentation af håndbogen 3. Spørgsmål

Læs mere

Projektets tertiære målgruppe er professionelle og civile aktører, der ønsker at deltage i udviklingsarbejdet.

Projektets tertiære målgruppe er professionelle og civile aktører, der ønsker at deltage i udviklingsarbejdet. Partnerskabet i Urbanplanen ønsker at igangsætte et længerevarende metodeudviklingsprojekt All in i samarbejde med Københavns Kommune. Projektet henvender sig til unge over 18 år, som befinder sig i en

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

INTEGRATIONSPOLITIK

INTEGRATIONSPOLITIK INTEGRATIONSPOLITIK 2015-2018 Titel: Integrationspolitik 2015-2018 Udgivet af: Frederiksberg Kommune Smallegade 1 2000 Frederiksberg September 2015 Foto: nilsholm.dk Layout og grafisk produktion: heidiborg.dk

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Mind Your Own Business Prisen

Mind Your Own Business Prisen Icebreakers Denne pris går til en virksomhed, som dommerkomiteen særligt ønsker at rose for dens måde at organisere sig på og for virksomhedens fokus på medarbejderudvikling. Virksomheden har etableret

Læs mere

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod 2021 Sammen løfter vi læring og trivsel 1 Forord I Syddjurs Kommune understøtter vi, at alle børn og unge trives og lærer så meget, som de kan. Vi

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Forord. og fritidstilbud.

Forord. og fritidstilbud. 0-17 år Forord Roskilde Kommunes børn og unge skal udvikle sig til at blive demokratiske medborgere med et kritisk og nysgerrigt blik på verden. De skal udvikle deres kreativitet og talenter og blive så

Læs mere

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Bilag 1 - Interviewguides

Bilag 1 - Interviewguides Bilag 1 - Interviewguides De unge, UU-vejledere, Virksomhedsleder, lærer og Fritidsjobkonsulent Gitte Interviewguide de unge Hver er de unge alder, fritidsjoberfaringer, skole Betydningen af at have et

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Udgangspunktet for relationen er:

Udgangspunktet for relationen er: SUF Albertslund er et omfattende støttetilbud til udsatte mennesker i eget hjem, men tilbyder også udredninger og andre løsninger. F.eks. hjemløse, potentielle hjemløse og funktionelle hjemløse. Støtte

Læs mere

ForeningsMentor i Tilst

ForeningsMentor i Tilst ForeningsMentor i Tilst Projektresumé ForeningsMentor i Tilst har til formål at hjælpe børn og unge i udsatte positioner med at få en aktiv fritid. Frivillige foreningsmentorer bygger bro mellem foreninger

Læs mere

Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune

Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune Samarbejdsaftalens parter: Helsingør Kommune Boligselskabet Boliggården Boligselskabet Nordkysten Samarbejdsaftalen gælder i helhedsplanens

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

Aktiv Ferie. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Aktiv Ferie. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Aktiv Ferie Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 8 Indhold 1. Introduktion...... 9 2. Projektets aktiviteter....... 10 3. Projektets resultater..... 10 4. Projektets virkning.......... 11 5. Læring

Læs mere

Ansøgning om midler til projekt

Ansøgning om midler til projekt LBR Jobcenter Frederikshavn Hangaardsvej 5 9900 Frederikshavn Att.: LBR-konsulent Tina Kjellberg Ansøgning om midler til projekt Hermed ansøges om midler til udvikling og gennemførelse af et pilotprojekt

Læs mere

NÅR FORENINGER SAMARBEJDER

NÅR FORENINGER SAMARBEJDER Folkeoplysning i forandring Vejen Idrætscenter 23/05/2016 Analytiker Malene Thøgersen NÅR FORENINGER SAMARBEJDER Foreningslivets potentialer i yderområderne BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN AF TVÆRGÅENDE SAMARBEJDE

Læs mere

Pejlemærker og mål for Fritidscentre (25) år

Pejlemærker og mål for Fritidscentre (25) år Børne- og Ungdomsforvaltningen Pejlemærker og mål for Fritidscentre 14-17 (25) år I københavnske fritidsinstitutioner og fritidscentre tilbydes børn og unge både et udfordrende læringsmiljø og et indholdsrigt

Læs mere

Linjer og hold i udskolingen

Linjer og hold i udskolingen Linjer og hold i udskolingen Denne rapport præsenterer erfaringer fra tre udvalgte skoler, som enten har organiseret deres udskoling i linjer, eller som arbejder med holddannelse i udskolingen. Rapporten

Læs mere

Udkast - Frivillighed i Frederikssund Kommune. en strategisk ramme

Udkast - Frivillighed i Frederikssund Kommune. en strategisk ramme Udkast - Frivillighed i Frederikssund Kommune en strategisk ramme Indholdsfortegnelse Frivillighed er frihed til at vælge og villighed til at tilbyde...3 Fokus på frivillighed...5 Frivillighed i Frederikssund

Læs mere

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST De Frivillige Hænder - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST 1 Indhold Forord... 3 Værdier for frivilligindsatsen... 4 Det etiske ansvar... 5 Frihed til

Læs mere

Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016

Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 National baggrund for Dragør Kommunes skolepolitik Vision Mål for Dragør skolevæsen Prioriteter for skolevæsenet Lokal sammenhængskraft

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab. Socialpolitik 2015-2019

Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab. Socialpolitik 2015-2019 Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Socialpolitik 2015-2019 ndhold Livet er dit -... 4 Værdigrundlag... 6 Socialpolitikkens 4 temaer...7 Mødet mellem borger og kommune.. 8

Læs mere

Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune

Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune Oktober 2006 EVALUERING AF SUNDHED PÅ DIT SPROG Politikerne i København har besluttet, at der skal gøres en

Læs mere

Evaluering: Pilotprojekt med trivselsseminar for 8. årgang

Evaluering: Pilotprojekt med trivselsseminar for 8. årgang Evaluering: Pilotprojekt med trivselsseminar for 8. årgang Børn og Unge 21-4-2016 1 1. Baggrund og introduktion Forskere peger på, og flere undersøgelser viser, at skoletrivsel har en stærk sammenhæng

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

Beskrivelse af indsatsens første fire måneder

Beskrivelse af indsatsens første fire måneder 1 Status på gadeplansmedarbejder-funktionen, Helsingør Kommune oktober 2014 Indhold Beskrivelse af indsatsens første fire måneder... 1 Målsætningen med gadeplansfunktionen... 2 Gadeplansmedarbejderens

Læs mere

Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning. Ved Kristine Zacho Pedersen og Vicki Facius Danmarks Evalueringsinstitut, Odense 31.

Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning. Ved Kristine Zacho Pedersen og Vicki Facius Danmarks Evalueringsinstitut, Odense 31. Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning Ved Kristine Zacho Pedersen og Vicki Facius Danmarks Evalueringsinstitut, Odense 31. maj Jeg er selv meget stresset lige nu... Mine forældre er ret gamle,

Læs mere

Evaluering af For Fuld Musik Samarbejdsprojekter mellem musikskolen og folkeskolerne Efterår 2014

Evaluering af For Fuld Musik Samarbejdsprojekter mellem musikskolen og folkeskolerne Efterår 2014 Evaluering af For Fuld Musik Samarbejdsprojekter mellem musikskolen og folkeskolerne Efterår 2014 Resumé: Musikskolen har gennemført syv projekter i samarbejde med syv forskellige folkeskoler i Lyngby-

Læs mere

Folke. Oplysnings politik

Folke. Oplysnings politik Folke Oplysnings politik 1 Indhold Forord 3 Folkeoplysningens udfordringer og styrker 4 Visioner og målsætninger 6 Tema 1 Rammer for folkeoplysning 8 Tema 2 Samspil med selvorganiserede grupper 10 Tema

Læs mere

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG 1 EKSEMPEL 03 INDHOLD 04 INDLEDNING 05 SOCIALFAGLIGE OG METODISKE OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER I DEN BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSE

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

UddannelsesHusets Mentornetværk

UddannelsesHusets Mentornetværk Esbjerg JobAktiv Motorvej UddannelsesHusets Mentornetværk Projekt Indslusning til arbejdsmarkedet Giv Esbjergs unge mod på fremtiden UddannelsesHuset Spangsbjerg Møllevej 70-6700 Esbjerg www.uddannelseshuset.esbjergkommune.dk

Læs mere

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE LEDELSESGRUNDLAG DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG Vi vil være det bedste og mest ansvarlige sted at handle og arbejde. Denne ambitiøse vision skal Coopfamiliens cirka 3.800 ledere gøre til virkelighed

Læs mere

Skolerådets arbejde vedrørende ungdomsskolens heltidsundervisning. Den 2. februar 2012

Skolerådets arbejde vedrørende ungdomsskolens heltidsundervisning. Den 2. februar 2012 Skolerådets arbejde vedrørende ungdomsskolens heltidsundervisning Den 2. februar 2012 Skolerådets arbejde Et uafhængigt formandskab (5 medlemmer) 21 medlemmer (interesseorganisationer) Rådgivning til ministeren

Læs mere

Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb

Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb Benyttes hvis kommunen allerede har indsendt ansøgning til empowermentprojektet Ansøger Kommune Hedensted Navn og titel på projektansvarlig HC Knudsen, beskæftigelseschef

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Brugerinddragelse med tagdel.dk - Om værdiskabelse, tænkning, organisering og dig

Brugerinddragelse med tagdel.dk - Om værdiskabelse, tænkning, organisering og dig Brugerinddragelse med tagdel.dk - Om værdiskabelse, tænkning, organisering og dig INDHOLD INTRODUKTION NY MÅDE AT TÆNKE OG HANDLE 2 2 VÆRDISKABELSE UDVIKLING OPMÆRKSOMHED SAMLINGSPUNKT PARTNERSKABER VIDEN

Læs mere

Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 7. januar 2015 Dok.nr.: 2014/0026876 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Borger, netværk og civilsamfund

Læs mere

Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2015

Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2015 Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 5 Nærværende pårørendeundersøgelse er fra året 5. Der er lavet pårørendeundersøgelser på Skovhus Privathospital siden. I disse undersøgelser bliver

Læs mere

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025).

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025). STRATEGI 2020 STATUS Strategi 2016 2020 udformes i en tid præget af mange forandringer på skolen og uddannelsesområdet. Erhvervsuddannelsesreformen (EUD-reformen) fra 2015 er under indfasning, den fremtidige

Læs mere

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde)

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) I samarbejdet mellem Holstebro kommune og jobcenter, PNVJ, virksomheder/organisationer

Læs mere

Frivillighedspolitik. Bo42

Frivillighedspolitik. Bo42 Frivillighedspolitik Bo42 Vedtaget på repræsentantskabsmøde afholdt den 4. juni 2013 Forord En af Bo42 s bestyrelses fornemste opgaver er at være med til at skabe og udvikle gode rammer og muligheder for

Læs mere

Girls Day in Science - En national Jet

Girls Day in Science - En national Jet Girls Day in Science - En national Jet Jet Net.dk event Vejledning til Virksomheder Hvorfor denne vejledning? Denne vejledning til virksomheder indeholder ideer til, tips og eksempler på ting der tidligere

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

BORGERNE PÅ BANEN BORGERBUDGETTERING OG DIREKTE DEMOKRATI

BORGERNE PÅ BANEN BORGERBUDGETTERING OG DIREKTE DEMOKRATI BORGERNE PÅ BANEN BORGERBUDGETTERING OG DIREKTE DEMOKRATI Hvad er Borgerbudgettering? Borgerbudgettering er en demokratisk proces, hvor borgere og foreninger kan søge om penge til projekter, der gavner

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

MEDBORGERSKABSPOLITIK

MEDBORGERSKABSPOLITIK MEDBORGERSKABSPOLITIK INTRODUKTION Et fælles samfund kræver en fælles indsats For at fastholde og udvikle et socialt, økonomisk og bæredygtigt velfærdssamfund kræver det, at politikere, borgere, virksomheder,

Læs mere

Demokratiske Iværksættere Indhold

Demokratiske Iværksættere Indhold Demokratiske Iværksættere Indhold 1. Demokratisk handling, der giver forvandling 2. Begrundelser for projekter 2.1. Efterskoleforeningens formål 2.2. Projektets formål 3. Om projektet 3.1. Projektet tilbyder

Læs mere

ET ARBEJDSLIV FOR ALLE - Udspil fra 6-byerne

ET ARBEJDSLIV FOR ALLE - Udspil fra 6-byerne Aarhus Esbjerg København Odense Randers AAlborg ET ARBEJDSLIV FOR ALLE - Udspil fra 6-byerne 6-byernes udspil til Carsten Koch-Ekspertudvalget 6-byerne bakker op om det øgede fokus på borgere, der ikke

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

Sammen om uddannelse til alle unge. Aarhus Kommunes Handlingsplan for 95% målsætningen

Sammen om uddannelse til alle unge. Aarhus Kommunes Handlingsplan for 95% målsætningen Sammen om uddannelse til alle unge Aarhus Kommunes 1 Læs mere om handlingsplanen på www.aarhus.dk/95 1. Indledning: 95% i ungdomsuddannelse i 2013 en målsætning i Aarhus Alle hænder og hoveder skal bruges

Læs mere

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udsattepolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Værdier for udsattepolitikken Udsattepolitikken tager udgangspunkt i værdierne om tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab.

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Indledning FÆLLES pejlemærker Bærende principper Tænkes sammen med 4 5 8 10 Indledning Frederikshavn Kommune er fyldt med frivillige

Læs mere

Anja Stepien Projektplan IVA, 30.9.2013 Det erhvervsrelaterede projekt

Anja Stepien Projektplan IVA, 30.9.2013 Det erhvervsrelaterede projekt Projektplan Formelle data Studerende: Anja Stepien a09anst@stud.iva.dk og a09stni@stud.iva.dk Projektstedet: Holstebro Bibliotek, Kirkestræde 11, 7500 Holstebro Kontaktpersoner: Vita Debel vita.debel@holstebro.dk

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Kodeks for god ledelse

Kodeks for god ledelse Kodeks for god ledelse 1. Jeg påtager mig mit lederskab 2. Jeg er bevidst om mit ledelsesrum og den politiske kontekst, jeg er en del af 3. Jeg har viden om og forståelse for den faglige kontekst, jeg

Læs mere