Evaluering af Mind Your Own Business

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af Mind Your Own Business"

Transkript

1 Als Research APS maj 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af Mind Your Own Business

2 01 Evaluering af Mind Your Own Business INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 INDLEDNING...3 Evalueringens baggrund...3 Evalueringens formål...3 Evalueringens datagrundlag...4 Rapportens struktur...5 HOVEDKONKLUSIONER OG ANBEFALINGER...6 Hovedkonklusioner...6 Anbefalinger...7 EVALUATORS INDTRYK OG VURDERINGER...10 Effekterne af Mind Your Own Business indsatser...10 Deltagernes udbytte...10 Venturepiloternes udbytte...12 Mentorvirksomhedernes udbytte...13 Samarbejdspartnernes udbytte...13 Videre effekter...13 Forvaltningen af Mind Your Own Business...15 Rekrutteringen af deltagere...15 Rekrutteringen af mentorvirksomheder, venturepiloter og samarbejdspartnere...15 Forløbet...16 Ambassadørernes rolle...17 Produktet...18 Opfølgning...19 Organisationen Mind Your Own Business...20 Arbejdsdelingsproblematik...21 Årshjulet...21 Konceptet Mind Your Own Business...21 Koblingen til aktører...21 Links til jobs eller forretningsaktører...22

3 02 Evaluering af Mind Your Own Business FORORD Als Research fremlægger hermed resultaterne af evalueringen af Dansk Flygtningehjælps projekt Mind Your Own Business. Evalueringen har fulgt Mind Your Own Business forløbet fra oktober 2012 til maj 2013, hvor 3 mikrovirksomheder er blevet etableret i henholdsvis Helsingør, Tingbjerg og Århus. Desuden har evaluator i foråret 2014 fulgt op på, hvordan det er gået mikrovirksomhederne efter forløbets afslutning. Evalueringen bygger videre på konklusionerne fremført ved midtvejsnotatet i juni Evalueringen har involveret en række aktører, herunder projektledelsen i Dansk Flygtningehjælp, holdkaptajner, venturepiloter, samarbejdspartnere, mentorvirksomheder, deltagere og ambassadører. Der skal lyde en stor tak til alle for at have bidraget med deres indsigter og erfaringer. Evalueringen er udført af chefkonsulent Jacob Als Thomsen, samt konsulent Katrine Friis, juniorkonsulent Ida Leucena Lund, praktikant Stine Willumsen og praktikant Jin Drewsen. Ansvaret for resultater, konklusioner og anbefalinger påhviler alene Als Research. København, maj 2014 Jacob Als Thomsen Adm.dir., Als Research

4 03 Evaluering af Mind Your Own Business INDLEDNING Evalueringens baggrund Projektet Mind Your Own Business blev oprettet af Dansk Flygtningehjælp i 2010 og er finansieret af TrygFonden. Ved evalueringens begyndelse var to projektforløb blevet gennemført, hvor tilsammen 6 mikrovirksomheder blev etableret med deltagelse af i alt ca. 60 drenge og 60 frivillige. Fra oktober 2012 til maj 2013 blev der startet endnu 3 mikrovirksomheder, som er fokus for evalueringen. I disse mikrovirksomheder deltog i alt 21 drenge og 28 venturepiloter. I Mind Your Own Business skabes mikrovirksomheder i et samarbejde mellem årige drenge med etnisk minoritetsbaggrund fra udsatte boligområder, mentorer fra erhvervslivet, frivillige venturepiloter og med støtte fra drengenes skoler, klubber og eventuelle væresteder. Mikrovirksomhederne etableres og drives af drengene med sparring fra venturepiloter og mentorer, og projektets overordnede målsætning er at skabe bedre betingelser for deres faglige og sociale kompetencer og relationer. Målet med projektet er: at drengene gennem deltagelse i projektet har fået nye sociale og faglige kompetencer, der styrker deres fremtidsmuligheder at drengene ændrer adfærd, såsom at engagere sig mere i skolen, har større respekt for andre med andre holdninger, et bedre ordforråd mv. at drengene er blevet motiveret til at tage en kompetencegivende erhvervsuddannelse Evalueringens formål Evalueringens overordnede formål har været at undersøge effekterne af indsatserne i Mind Your Own Business. Der har været to overordnede fokuspunkter i evalueringen: For det første er det blevet undersøgt, hvorvidt projektet lever op til sine målsætninger i relation til drengenes udbytte af projektet, herunder deres faglige og sociale kompetencer, adfærd og motivation i forhold til at gennemføre en uddannelse og deres fremtidsmuligheder på arbejdsmarkedet. For det andet har evalueringen haft til formål at udgøre et direkte input til projektets næste faser. Dermed skal evalueringen bidrage med dokumentation, som kan anvendes i udbredelsen af kendskabet til projektets metoder, herunder indgåelse af eventuelle nye partnerskaber med kommuner og virksomheder. Desuden var det oprindeligt tiltænkt, at evalueringens dokumentation skulle kunne anvendes i udviklingen af en metodebog, hvilket

5 04 Evaluering af Mind Your Own Business fra Dansk Flygtningehjælps side er ændret til i stedet at udgøre en håndbog over Mind Your Own Business årsforløb. Evalueringens datagrundlag Evaluator har fulgt mikrovirksomhederne i Mind Your Own Business forløbet i henholdsvis Århus, Helsingør og Tingbjerg af tre omgange. Evalueringens datagrundlag rummer derved interview og deltagerobservationer gennemført i Mind Your Own Business opstartsfase i november 2012, interview og deltagerobservationer fra den afsluttende fase i maj 2013 samt interview efter forløbets afslutning i foråret I forbindelse med evalueringen af Mind Your Own Business er følgende evalueringsaktiviteter gennemført: 2 gruppeinterview med projektledelsen samt 3 enkeltinterview med projektchef, projektkoordinator og projektmedarbejder. 8 gruppeinterview samt 2 enkeltinterview med deltagere. 6 gruppeinterview samt 1 enkeltinterview med venturepiloter. 3 interview med holdkaptajner. 1 gruppeinterview med tre ambassadører. 7 interview med mentorvirksomheder. 10 interview med samarbejdspartnere. 1 deltagerobservation af Venture Camp, november deltagerobservation af social teambuilding. 1 deltagerobservation af teambuilding for venturepiloter. 3 deltagerobservationer hos mikrovirksomheden i Tingbjerg, 2 deltagerobservationer i Helsingør samt 1 deltagerobservation i Århus. Besøg på Business Award ved projektafslutning, maj Gennemgang af tidligere evalueringer og lign. materiale. I alt er gennemført 43 interview med aktører involveret i Mind Your Own Business forløbet. Hertil kommer 9 deltagerobservationer under forløbet samt et besøg ved den afsluttende Business Award. Det var desuden planlagt, at Dansk Flygtningehjælp skulle gennemføre en spørgeskemaundersøgelse hos deltagernes klasselærere for at undersøge projektets effekt på deltagernes

6 05 Evaluering af Mind Your Own Business uddannelsesparathed. Dette er dog blevet ændret, hvorved spørgeskemaundersøgelsen ikke er en del af evalueringens datagrundlag. Det skal nævnes, at evalueringen er gennemført for begrænsede midler, og at datagrundlaget derfor ikke i snæver metodisk forstand er tilstrækkeligt til at levere egentlig evidens for projektets effekter. Når det er sagt, er det evaluators bedste vurdering, at evalueringen giver et retvisende billede af Mind Your Own Business styrker og svagheder. Rapportens struktur I rapportens indledende afsnit præsenteres evalueringens hovedkonklusioner og fremadrettede anbefalinger. Herefter følger selve evalueringen, som omhandler effekterne af Mind Your Own Business indsatser, forvaltningen af Mind Your Own Business, organisationen Mind Your Own Business samt konceptet Mind Your Own Business.

7 06 Evaluering af Mind Your Own Business HOVEDKONKLUSIONER OG ANBEFALINGER Hovedkonklusioner Mind Your Own Business er et veldrevet projekt, hvis særlige tilgang til arbejde med de unge har bevist sin relevans og styrke. Projektet skaber en interessant kobling af frivillige, udsatte unge og virksomheder, hvilket i høj grad repræsenterer en ny og innovativ tilgang til det sociale arbejde, særligt på integrationsområdet. Det er bemærkelsesværdigt, at samtlige aktører, som har været involveret i Mind Your Own Business, giver udtryk for en høj grad af tilfredshed med projektet, og det bekræfter evaluators overordnede vurdering af projektet, som værende både nytænkende og præget af en beundringsværdig kobling af professionalisme og engagement hos aktørerne. En væsentlig forklaring herpå skal findes i den grundighed og tålmodighed, der har præget projektholderne i relation til arbejdet med rekruttering af deltagere og samarbejdspartnere i projektet. Evaluator har i udarbejdelsen af evalueringen erfaret, at det er svært at dokumentere effekterne af Mind Your Own Business i relation til deltagernes motivation for skolegang og uddannelsesvalg. Dette skyldes et spinkelt datagrundlag og en manglende baselineundersøgelse. Det er dog samtidig evaluators bedste vurdering, at der i høj grad finder en læring sted hos de deltagende drenge, og at deltagernes udbytte samlet set lever op til projektet målsætninger. Denne læring udgøres, dels af faglige kompetencer relateret til iværksætteri, idet deltagerne uden tvivl har lært vigtige ting om, hvad der skal til for at starte og drive virksomhed, dels af en styrkelse af deres personlige og sociale kompetencer som en følge af den arbejdsproces og sociale kontekst de har været en del af. Hvad angår sidstnævnte, kan bl.a. nævnes samarbejdsevner, øget kommunikative evner til at fremlægge og præsentere ideer og synspunkter, samt en forøget evne til at møde og tale med nye mennesker med anderledes sociale baggrunde og kompetencer. Som den største effekt af projektet for deltagerne skal dog peges på den styrkelse af selvværd og tro på egne evner og ressourcer, der tydeligvis har været en effekt af arbejdet med virksomhedsprojekterne og succesoplevelsen ved at lykkes med processen. Det er i den forbindelse evaluators vurdering, at en ikke uvæsentlig baggrund for denne succes har ligget i projektaktørernes fine balance mellem på den ene side at støtte og hjælpe deltagerne, og på den anden side, fastholde deltagernes selvansvar og styring, hvorved deltagerne har opnået en stor grad af medejerskab og berettiget stolthed over produktet så vel som processen. Det er svært for evaluator at vurdere deltagernes udbytte relateret til uddannelse og fremtidig placering på arbejdsmarkedet. Dog viser det overordnede billede, at drengene har fået en højere grad af retning på deres liv og har fået nogle nye fremtidsdrømme, ligesom det er nærliggende at antage, at arbejdet med projektet har styrket deltagernes arbejdsmoral og tro på egne fremtidsmuligheder.

8 07 Evaluering af Mind Your Own Business Både det private erhvervsliv, samarbejdspartnerne og de frivillige oplever deres deltagelse i Mind Your Own Business som en ny måde at arbejde med integration på. De får utvivlsomt gennem forløbet et mere nuanceret syn på målgruppen og de udfordringer, de har. Særligt de frivillige venturepiloter udvikler sig gennem deltagelse i Mind Your Own Business, idet de i høj grad er med til at forme forløbet ud fra egne kompetencer og indgår i et tæt fællesskab med deltagerne. En videre effekt af Mind Your Own Business finder sted lokalt, hvor succesen omkring deltagernes mikrovirksomheder får en stor betydning som gode historier i boligområderne. Dette har en positiv effekt for fællesskabet og stemningen i boligområdet og inspirerer samtidig andre unge til at arbejde med iværksætteri samt at være aktiv og deltagende i lokalområdet. En af konceptets største styrker er inddragelsen af forskellige, virkelige aktører, som deltagerne ikke er vante til at omgås og som bidrager til projektet med specialiseret viden og kompetencer. Det, at konceptet skaber et samarbejde mellem NGO er, virksomheder og frivillige, er med til at give deltagerne en oplevelse af at blive set på som en gruppe, der har ressourcer at bidrage med. Dette er en god tilgang til integrationsarbejde. En anden af konceptets styrker er, at projektet tager udgangspunkt i deltagerne og det, de kan. Dvs. der stilles krav til deltagerne ud fra en forestilling om, at de vil kunne klare sig. Denne tilgang er afgørende for projektets succes, herunder at deltagernes engageres og udvikles. I relation hertil er det ligeledes centralt, at projektet udspiller sig i deltagernes lokalområde, hvorved der tages udgangspunkt i deltagernes hverdag og liv, og de udvikles i egne omgivelser. En tredje styrke ved konceptet ligger i, at deltagerne arbejder med en egentlig mikrovirksomhed, og at de udvikler et produkt, der skal sælges. Dette giver dem faglige kompetencer, samtidig med at det er konkret og virkelighedsnært. Anbefalinger Evaluator vurderer, at der er interessante ekspansionsmuligheder og potentialer i Mind Your Own Business, både i kraft af det innovative koncept og en veldreven organisation. Med udgangspunkt i evalueringen er det dog også muligt at pege på en række justeringer og udviklingsmuligheder i forhold til fremtidige Mind Your Own Business forløb. Evaluator anbefaler følgende: Mentorvirksomhedens rolle i projektet skal præciseres. I forløbet har mentorvirksomhederne ikke haft en afgørende betydning, hvorfor det bør præciseres, hvilken rolle og funktion mentorvirksomheden har i forløbet. Herunder er det centralt, at der laves klare aftaler med mentorvirksomheden før forløbets start. I den forbindelse bør virksomhedsbesøg være en fast del af forløbet, idet oplevelsen spiller en stor rolle for deltagerne.

9 08 Evaluering af Mind Your Own Business Gruppen af venturepiloter bør sammensættes, så kompetencerne er mere alsidige. Grupperne af venturepiloter har været ensartede. Det bør efterstræbes, at flere af venturepiloterne har værktøjskompetencer fx indenfor grafisk design. Dette kan bl.a. give mere dynamik i produktudviklingen i grupperne. Det bør overvejes at gennemføre et pilotprojekt, hvor venturepiloterne inddrages i den tidlige idéudviklingsfase. Det kan med fordel undersøges, hvilken betydning det vil have at inddrage venturepiloterne i den tidlige, kreative proces, hvor produktet og konceptet udvikles. Venturepiloterne kan bidrage med viden og kompetencer, hvilket muligvis kan styrke udviklingen af mere kreative, forskelligartede produkter. Der kan med fordel etableres et rum for erfaringsudveksling deltagerne på tværs. Evaluator anbefaler, at der skabes en online platform, hvor drengene på tværs af mikrovirksomhederne kan dele oplevelser og erfaringer undervejs i forløbet. Dette vil skabe et netværk og et fællesskab blandt deltagerne, som både kan have en vigtig funktion under og efter forløbet. Dette kan bl.a. være medvirkende til at underbygge den alternative identitet, som drengenes deltagelse i Mind Your Own Business danner grundlag for. Der bør etableres et efterværn for deltagerne efter forløbets afslutning. Deltagerne oplever en brat overgang efter forløbets afslutning. Det er afgørende for mikrovirksomhedernes fortsatte succes, at projektledelsen følger op på deltagerne samt udvikler og gennemfører en form for udslusning. Desuden bør Dansk Flygtningehjælp bruge opfølgningen til at holde fx hjemmesiden opdateret med små, gode fortællinger om deltagernes videre udvikling. Dette kan bl.a. virke stimulerende for andre tidligere deltagere. Etableringen af en fritidsjobformidling kan sikre deltagernes fortsatte udvikling. Der bør etableres en fritidsjobformidling for deltagerne, hvorved det sikres, at de efter forløbets afslutning anvender og videreudvikler deres nyerhvervede kompetencer og arbejder målrettet med deres fremtidsmuligheder. En klarere arbejdsdeling kan med fordel efterstræbes hos Dansk Flygtningehjælp. Projektledelsen har hidtil haft flydende roller og en lav grad af arbejdsdeling. Det anbefales, at Dansk Flygtningehjælps medarbejderes fokus og ansvarsområder defineres klarere, hvorved den enkeltes særkompetencer kan komme mere i spil, og det sikres, at organisationens vækst ikke hæmmer samarbejdet på sigt. Rekrutteringen af mentorvirksomheder og venturepiloter kan med fordel starte tidligere. Projektledelsen hos Dansk Flygtningehjælp har exceptionelt travlt i opstartsfasen i efteråret, hvor summen af tidskrævende aktiviteter er mindre i foråret. Det anbefales, at rekrutteringen påbegyndes tidligere, hvormed årshjulet bliver mere jævnt for projektledelsen. Det bør overvejes at gennemføre et pilotforløb med en ældre gruppe af drenge. En opdeling af forløbet efter alder vil gøre det muligt at skærpe fokus for drengenes

10 09 Evaluering af Mind Your Own Business udvikling yderligere. Forløbet for de unge deltagere vil fortsat have fokus på den generelle dannelse, hvor der i et forløb for ældre deltagere kan arbejdes mere ambitiøst med iværksætteri og driften af en virksomhed. Projektet bør gøres mere tydeligt for deltagernes forældre. Forældrene har generelt ikke udvist engagement i forhold til drengenes mikrovirksomheder. Det bør overvejes, hvordan projektet i højere grad kan synliggøres overfor forældrene.

11 10 Evaluering af Mind Your Own Business EVALUATORS INDTRYK OG VURDERINGER Effekterne af Mind Your Own Business indsatser Indsatserne i Mind Your Own Business har haft stor betydning for alle de involverede aktører, herunder særligt deltagerne og venturepiloterne. Det er gennemgående for alle aktører, at projektet omtales med en høj grad af tilfredshed og positivitet. Deltagernes udbytte De forløb, evalueringen har fulgt, har været meget forskellige. Deltagergruppen i Helsingør har været karakteriseret af at være meget socialt udsatte, og der har været en stor aldersspredning mellem drengene. I Århus har deltagerne primært været ældre drenge, og i Tingbjerg har deltagerne været relativt unge. Alle deltagerne har været glade for at være med i Mind Your Own Business og har udviklet både personlige kompetencer samt kompetencer relateret til iværksætteri. Kun én deltager giver udtryk for, at han ikke har lært noget udover at få praktisk erfaring. Drengene har gennem projektet tilegnet sig viden om og erfaringer med iværksætteri, herunder det forretningsmæssige omkring at starte og drive egen virksomhed. Relateret til dette, har drengene bl.a. lært om økonomi og regnskab og har udviklet et udvidet ordforråd. Man afbryder ikke hinanden. Deltager Foruden de mere fagligt orienterede kompetencer har drengene udviklet en lang række sociale og personlige kompetencer. En af deltagerne beskriver et eksempel på den forandring, han er gennemgået: I starten før det her projekt kunne jeg ikke acceptere gruppearbejde, men nu er jeg blevet bedre til det. Nu kan jeg godt lide at samarbejde med andre og fremlægge med andre. Vi giver mere respekt til voksne. Deltager Som citatet viser, har drengene bl.a. lært at samarbejde med og acceptere andre samt at fremlægge. Drengene har også lært at møde og snakke med nye mennesker. Dette udtrykker en anden deltager på følgende måde: Før var det også svært at snakke med nogen, jeg ikke rigtig kendte, men efter jeg er startet det her, så er det meget nemmere at snakke med folk ude i byen og sådan noget, som man ikke kender rigtigt. Samlet set har drengene fået styrket deres selvværd og/eller selvtillid gennem deltagelse i Mind Your Own Business.

12 11 Evaluering af Mind Your Own Business For drengene har mødet med udefrakommende aktører, såsom venturepiloterne og forretningsfolk, været noget af det bedste ved at deltage i projektet. Dette har samtidig været afgørende for deres udvikling. Hos de unge drenge ses især en almen dannelsesudvikling og øget tillid til voksne, hvor de ældre drenge i højere grad har lært af selve iværksætterdelen. Mødet med udefrakommende aktører har desuden betydet, at hovedparten af drengene har fået en ændret forståelse af det omkringliggende samfund. Samtidig har mange af drengene ændret opførsel, hvilket en af deltagerne udtrykker på følgende måde: Vi opfører os mere ordentligt. Fx i skolen så hilser vi meget mere i stedet for bare at snakke sådan frit til en eller anden sådan fx at vi kalder hinanden for alle mulige ting. Nu snakker vi bare helt normalt. I relation til projektets betydning for drengenes skolegang, udtrykker en del af drengene på den ene side, at de ikke har fået øget lyst til at gå i skole under projektperioden. På den anden side er andre deltagere gået op i karakter i kernefag som matematik og dansk. Størstedelen af drengene har fået mere retning på deres liv, og de har fået nye fremtidsdrømme. Dog virker drengene stadig uafklarede i forhold til konkrete uddannelsesvalg. Jeg er blevet lidt mere ansvarlig. Altså fordi jeg er god til det her. Altså selvtilliden jeg viser lidt mere, fx når jeg skal fremlægge. Deltager Enkelte af drengene fra Tingbjerg og Helsingør har fået faste fritidsjobs. I Helsingør var det holdkaptajnen, der hjalp med at finde jobs til de to, der var klar til det. Alle drengene i Århus har fået fritidsjobs efter deltagelse i Mind Your Own Business. To af drengene har desuden, hver for sig, startet egen virksomhed, hvor de bruger det, de har lært gennem deltagelse i forløbet. Mind Your Own Business har på denne måde udgjort et springbræt for nogle af drengene til at bruge de nyerhvervede kompetencer og erfaringer i andre sammenhænge fritidsarbejde eller iværksætteri 1. I relation til drengenes udbytte af Mind Your Own Business, er det relevant at tilføje, at der har været et fravær af engagement fra deltagernes forældres side gennem forløbet. Det er altså relativt få af forældrene, der virkelig bakker op om drengenes deltagelse i projektet, og flere af drengene udtrykker, at det er svært for deres forældre at forstå, hvad projektet indebærer. Man bør i fremtidige forløb have for øje, hvordan man i højere grad synliggør projektet for forældrene, og dermed giver drengene mulighed for, at forældrene er stolte af dem. 1 Det skal understreges, at evaluator ikke har viden om, hvordan det er gået alle de tidligere deltagere siden forløbets afslutning. Dette skyldes, at omkring fire af drengene ikke længere er en del af mikrovirksomhederne, og at ingen af de involverede aktører, såsom projektledelsen eller samarbejdspartnerne, har haft kontakt til dem efter projektets afslutning.

13 12 Evaluering af Mind Your Own Business Venturepiloternes udbytte For alle venturepiloterne har det været en god oplevelse at deltage i Mind Your Own Business. Baggrunden for dette er, at de ser projektet som værende opbygget på en professionel måde, og at de oplever, at drengene udvikler sig undervejs i forløbet. En af deltagerne udtrykker: [Det bedste har været] at se drengenes udvikling det er jo helt sindssygt så meget, de har rykket sig på så kort tid. For venturepiloterne har projektet, i kraft af dets inddragelse af virksomheder og andre aktører, været en god og interessant måde at arbejde med integration på. Venturepiloternes erfaring er, at deres tilstedeværelse har haft stor betydning for drengene. En venturepilot beskriver dette: Jeg har i hvert fald fået det ud af det, at sådan nogle knægte kan man virkelig gøre en forskel for. Om det så handler om at lave en virksomhed eller noget helt andet. Den her voksenkontakt med nogle mennesker som os, som de normalt ikke er i enerum med, det gør en forskel for dem, kunne man mærke. De frivillige venturepiloter har udfyldt et behov for nærvær hos drengene, for hvem opmærksomheden fra omgivelserne ikke altid er stor. På denne måde er der blevet opbygget stærk relation og tillid mellem venturepiloterne og deltagerne. Flere af venturepiloterne udtrykker, at de, foruden fællesskabet med drengene, også undervejs i forløbet har haft et tæt sammenhold venturepiloterne imellem. Dog har dette ændret sig over tid, idet flere af venturepiloterne i slutningen af forløbene har haft mere travlt. Jeg er i hvert fald blevet bestyrket i min tro på, at sådan nogle drenge som dem kan lige så meget som alle andre. De er bare ofre for nogle sociale omstændigheder. Venturepilot Overordnet set har alle venturepiloterne fået indfriet deres forventninger til projektet. Dog skal det nævnes, at venturepiloterne i Helsingør, som har adskilt sig fra grupperne i Århus og Tingbjerg ved at være ældre og mere erfarne, i højere grad havde forventet at have en mentorrolle overfor drengene. Mange af venturepiloterne har selv udviklet sig i kraft af deres deltagelse i Mind Your Own Business. Dette skyldes især, at rammerne for, hvordan det enkelte forløb udformes, er brede, hvorved venturepiloterne ud fra deres egne kompetencer i høj grad er med til at forme processen. Flere af venturepiloterne nævner desuden, at deres deltagelse i Mind Your Own Business har givet dem et mere nuanceret syn på gruppen af drenge samt de boligområder, de bor i. Man kan arbejde med sig selv i forhold til, hvordan man arbejder med andre mennesker, især en gruppe unge mennesker, man overhovedet ikke har noget daglig kontakt til. Venturepilot

14 13 Evaluering af Mind Your Own Business Mentorvirksomhedernes udbytte De tre mentorvirksomheder har haft forskellige roller i forhold til de tre mikrovirksomheder, men gennemgående for dem er, at de kun har været inddraget i mindre grad. Dette skyldes primært en uklar rollefordeling fra forløbets start. Både mentorvirksomheder, samarbejdspartnere og venturepiloter efterspørger, at mentorvirksomhedens rolle i Mind Your Own Business bliver mere tydelig, hvorved potentialet i samarbejdet i højere grad kan udnyttes. På trods af udfordringerne omkring mentorvirksomhedernes rolle, har de alle været glade for at deltage. Projektet har givet mentorvirksomhederne indsigt i den virkelighed, drengene lever i, herunder de udfordringer, drengene står overfor. Mentorvirksomhederne har oplevet, hvor meget målgruppen kan udvikle sig ved en tidlig indsats. Dette har altså vist, hvor meget det er muligt at gøre for denne gruppe af unge i samfundet. Samarbejdspartnernes udbytte Det er gennemgående for samarbejdspartnerne, at det har været en god oplevelse at deltage i Mind Your Own Business. En af samarbejdspartnerne har ikke tidligere arbejdet med målgruppen og understreger, at der i høj grad har manglet et sådant vedkommende projekt, der har fokus på drengene som målgruppe. For institutionen i Helsingør har deltagelsen i projektet været både konstruktivt og sjovt. Dette er bl.a. grundet de nye mennesker, som har haft sin gang i huset, samt deltagernes udvikling og ændrede opførsel på værestedet. Mind Your Own Business har i Helsingør udgjort en ny vinkel i arbejdet med, hvordan drengene opfører sig, samt hvilken identitet de påtager sig. Overordnet set har den positive historie om de enkelte mikrovirksomheders succes en stor betydning for samarbejdspartnerne i kraft af den positive effekt i lokalområdet. Samtidig har projektet også været medvirkende til at sætte fokus på de udfordringer, som samarbejdspartnerne står overfor i arbejdet med målgruppen. Videre effekter Succesen omkring Mind Your Own Business og mikrovirksomhederne gør, at kendskabet til Mind Your Own Business i høj grad er vokset. Dette betyder konkret, at det i lokalområdet er nemmere for den enkelte mikrovirksomhed at arbejde videre, idet fx kontakten til og samarbejdet med kommunale aktører bliver mere tilgængeligt. Som en af samarbejdspartnerne påpeger, er Mind Your Own Business via inddragelsen af de mange forskellige aktører med til at nedbryde nogle af de barrierer, der er mellem det fritidsorganisatoriske liv, det offentlige og det private. Samtidig er projektet også medvirkende til at nedbryde nogle af de kulturelle barrierer, der er, for, at den enkelte dreng bliver en aktiv medspiller i samfundet. En anden effekt af mikrovirksomhedernes succes er, at iværksætterånden og engagementet spredes lokalt i boligområdet. Der skabes altså i høj grad et incitament for unge for at deltage i lokale aktiviteter.

15 14 Evaluering af Mind Your Own Business Et eksempel herpå er mikrovirksomheden i Århus, som siden Mind Your Own Business afslutning har rekrutteret 13 nye frivillige unge til at deltage i gennemførelsen af mikrovirksomhedens arbejde. En del af disse frivillige er drenge fra boligområdet i Gellerup, som normalt sover længe og ikke går i skole. De er blevet inspirerede til at lave frivilligt arbejde i kraft af mikrovirksomhedens arbejde og bruger på denne måde deres medborgerskab i lokalsamfundet. Et andet eksempel stammer fra Urbanplanen på Amager, hvor ambassadørerne G for Gentlemen kommer fra. En af de langsigtede effekter af Mind Your Own Business er her, at det for de boligsociale medarbejderne er blevet meget nemmere at rekruttere unge i boligområdet. Grundet mikrovirksomhedens succes får medarbejderne nu kontakt til unge drenge og mænd, som de ellers ikke ville have haft kontakt til, men som nu ønsker at være iværksættere og starter mindre projekter op. For resten af beboerne i Urbanplanen har Mind Your Own Business også haft en stor betydning. Igen er det den gode, fælles historie fra boligområdet, som gør, at alle er stolte og berørte. Dette illustrerer, hvordan Mind Your Own Business har en effekt på mange niveauer, og hvilken betydning den lokale forankring kan have på sigt.

16 15 Evaluering af Mind Your Own Business Forvaltningen af Mind Your Own Business Der er blandt de involverede aktører i Mind Your Own Business en bred tilfredshed omkring projektledelsens forvaltning af projektet. Dansk Flygtningehjælp beskrives som meget engagerede og professionelle i deres arbejde. Rekrutteringen af deltagere Venturepiloterne i Helsingør udtrykker, at en stor aldersspredning blandt deltagerne kan være en udfordring, fordi der opstår et hierarki blandt drengene, som er ødelæggende for gruppens dynamik og dermed læring. Samtidig var gruppen i begyndelsen meget stor, hvilket heller ikke anses som hensigtsmæssigt. Samarbejdspartneren i Helsingør vurderer, at det har været en stor udfordring i forløbet, at de udvalgte drenge var dem, der havde det allersværest. I et fremtidigt projekt ville han vælge nogle deltagere, som har lidt færre udfordringer i hverdagen, hvorved det på sigt vil være nemmere at fastholde den læring, de har fået. Det skal desuden tilføjes, at det kan opleves som et nederlag for drengene, hvis de vælges til at deltage, men viser sig ikke at være egnede til at indgå i projektet. I rekrutteringen af deltagere er det altså fortsat vigtigt at være opmærksom på sammensætningen af drenge, herunder alder og baggrund. Rekrutteringen af mentorvirksomheder, venturepiloter og samarbejdspartnere I forhold til mentorvirksomhedernes engagement i mikrovirksomhederne har der været stor forskel på, hvor meget tid de har lagt i arbejdet. Samtidig fremstod mentorvirksomhedens rolle uklar for de involverede aktører, hvilket besværliggjorde samarbejdet mellem venturepiloter, samarbejdspartnere og mentorvirksomheder. Alle opfordrer til, at mentorvirksomhedens rolle fremadrettet overvejes og præciseres. Erfaringen med mentorvirksomhederne viser, at enkelt mandsvirksomheder, som i Århus, ikke er at foretrække. At samarbejde med en større virksomhed giver drengene et bedre indblik i en rigtig virksomheds mange funktioner. I relation til mentorvirksomhederne skal det understreges, at virksomhedsbesøg har spillet en stor rolle for deltagerne. Dette bør derved være fast en del af forløbet fremover. Selve rekrutteringen af både mentorvirksomheder og venturepiloter var meget intensiv for projektledelsen i Dansk Flygtningehjælp i opstartsfasen. En af de større udfordringer var at rekruttere venturepiloter i Helsingør, hvilket bl.a. skyldes, at der ikke er samme store antal studerende som i storbyen. I relation til rekrutteringen af venturepiloter, påpeges det i Århus, at der var en uligevægt i forhold til antallet af venturepiloter og deltagere, hvilket har skabt en skæv dynamik. Det er derfor vigtigt, at antallet af venturepiloter ikke overstiger antallet af deltagere. Profilerne på venturepiloterne har i de forskellige grupper været ensartede to grupper bestående primært af studerende med lignende kompetencer og en gruppe bestående af folk med en lang arbejdserfaring. Der er blevet efterspurgt venturepiloter med en højere

17 16 Evaluering af Mind Your Own Business grad af værktøjskompetencer, fx indenfor grafisk design. En mere alsidig gruppe af venturepiloter vil give en bedre dynamik i produktudviklingen i grupperne. Der er desuden blevet efterspurgt pædagogiske kompetencer hos venturepiloterne i nogle af grupperne. Det er dog, ifølge Dansk Flygtningehjælp, meningen, at samarbejdspartneren skal have denne rolle. Uanset er det vigtigt at adressere dette punkt, så der i alle grupperne er en aktør, der kan tage et pædagogisk ansvar for drengene. Der har været stor forskel på, i hvor høj grad venturepiloterne har inddraget deres eget netværk mv. Selvom størstedelen af venturepiloterne har lagt meget tid i arbejdet med drengene, er det fortsat vigtigt, at projektledelsen allerede i rekrutteringsprocessen taler med venturepiloterne om, hvad det indebærer at deltage i forløbet, primært i forhold til tid. Samarbejdspartnerne har alle været mest involverede i starten af forløbet, hvorefter det er blevet mindre med tiden. I Århus var samarbejdet med samarbejdspartneren minimalt, hvorfor det er vigtigt, at der i rekrutteringen lægges vægt på, at det kræver tid at engagere sig. Tidsaspektet er altså et vigtigt fokuspunkt i rekrutteringen af alle tre typer af involverede aktører, hvilket er naturligt i kraft af, at Mind Your Own Business er et projekt, der afhænger meget af de forskellige aktørers engagement. Forløbet Alle aktørerne i Mind Your Own Business beskriver forløbet som en god rejse en god proces. Dette gør sig især gældende for deltagerne, som har gennemgået den største udvikling igennem forløbet. Det er en stor succes, at deltagerne og de forskellige aktører, særligt venturepiloterne, sammen kan skabe et unikt forløb rettet mod udarbejdelsen af et selvvalgt produkt. Forløbet udvikler drengene og giver dem en kæmpe succesoplevelse, fordi de selv har været med til at udfylde projektets rammer. De når i mål med det, de selv har planlagt. De yngre drenge i både Tingbjerg og i Helsingør udtrykker, at de gerne vil mødes oftere, hvor der i Århus er delte meninger om, hvorvidt forløbet skulle være mere intensivt, eller om de syv måneder er passende. Uenigheden i Århus kan skyldes, at der i forløbet har opstået interne problemer grundet manglende opbakning og fremmøde blandt deltagerne. Venturepiloterne har i høj grad haft indflydelse på udformningen af de enkelte forløb, hvilket er en af projektets klare styrker. Venturepiloterne har dog haft en del udfordringer, når fx motivationen og engagementet har været lavt hos drengene. Det er vigtigt, at Dansk Flygtningehjælp har fokus på, hvordan venturepiloterne hjælpes i disse tilfælde. Der kan fx arbejdes med dette i forbindelse med en teambuilding eller på statusmøderne. En samarbejdspartner foreslår, at der tidligt i forløbet gennemføres en forankringssnak med deltagerne, hvorved der tidligt i processen lægges fremtidsplaner for projektet. Dette vil bl.a. være gavnfuldt for den fase, der kommer efter forløbets afslutning, idet samtalen omkring mikrovirksomhedens fremtid derved ikke er helt ny for deltagerne, og de herved arbejder efter fælles ambitioner.

18 17 Evaluering af Mind Your Own Business Generelt efterspørges en endnu klarere rollefordeling og planlægning mellem venturepiloter og de andre aktører, hvilket vil betyde et mere konstruktivt samarbejde omkring forløbet. Dette gør sig ligeledes gældende i forhold til mentorvirksomhederne, som især i Tingbjerg og i Århus kun var meget lidt inddraget. Dansk Flygtningehjælp har været gode til at have overblik og styre Mind Your Own Businessforløbet. Det er positivt for de involverede aktører, når projektledelsen er opsøgende i forhold til, hvordan det går med mikrovirksomhederne, herunder eventuelle konflikter, samt at påminde om statusmøder mv. I relation til statusmøderne er det vigtigt at have fokus på, hvor venturepiloterne er i processen og derudfra tale om, hvad de har brug for hjælp til. Ambassadørernes rolle Ambassadørernes rolle overfor de nye deltagere var ikke særlig stor, idet der kun var kontakt meget få gange, og gruppen af ambassadører primært var nogen, deltagerne havde hørt om. Ambassadørerne fra Urbanplanen har arbejdet videre med deres mikrovirksomhed med hjælp fra en af venturepiloterne samt en aktør fra en privat virksomhed. Samtidig har drengene bl.a. gang i et samarbejde med Københavns Kommune og SSP konsulenterne. Evaluator er ikke bekendt med, hvorvidt de andre deltagere kender til udviklingen i ambassadørernes mikrovirksomhed, men det ville evt. være oplagt at oprette nogle kanaler eller et forum, hvor denne erfaringsudveksling kan finde sted.

19 18 Evaluering af Mind Your Own Business En anden mulighed, som evaluator foreslår, er at skifte ambassadørerne ud med en ny og mere aktuel mikrovirksomhed. Dette vil fungere som en nyhed i Mind Your Own Businessregi og dermed skabe fornyelse og opmærksomhed, samtidig med at overdragelsen af titlen kan fungere som både et skub og et skulderklap for de deltagere, der bliver nye ambassadører. Evaluator vurderer, at det har haft en stor betydning for G for Gentlemen at være ambassadører og få ekstra fokus og støtte, hvilket andre mikrovirksomheder ligeledes vil have gavn af. Produktet Alle tre mikrovirksomheder fik igennem forløbet udarbejdet et produkt. I Tingbjerg arbejder seks af drengene fortsat videre med deres produkt, hvor tre af drengene har valgt ikke at fortsætte. I Århus fortsatte to af drengene efter forløbets afslutning, men det er på nuværende tidspunkt kun en af drengene, der fortsat arbejder på at videreudvikle produktet. I Helsingør er der ikke sket en videre udvikling i forhold til produktet siden forløbets afslutning. Flere af produkterne er forholdsvis ensartede, idet flertallet af drengene primært har været interesserede i at designe og producere t shirts. I Århus adskiller mikrovirksomheden sig fra dette ved at have udviklet sig til at være en velgørenhedsorganisation, der laver aktiviteter i lokalområdet.

20 19 Evaluering af Mind Your Own Business Flere af de involverede aktører vurderer, at det for drengenes udvikling ikke har den store betydning, hvilket produkt de vælger at arbejde med, idet det er processen, som er central og afgørende. Samtidig er det et ønske fra venturepiloterne at blive inddraget tidligere i idéudviklingsfasen, idet de i højere grad gerne vil have muligheden for at byde ind med deres kompetencer og ideer i udviklingen af det endelige produkt. Et andet forslag går på at holde idéudviklingsfasen åben i en længere periode, før der tages en beslutning om, hvilket produkt der skal satses på. Dette ville gøre det nemmere for venturepiloterne at udnytte drengenes individuelle kompetencer på bedste vis. Salget af drengenes produkter fandt sted sent i forløbet. Det kan overvejes, om forløbet kan tilrettelægges anderledes, så deltagerne når at få flere salgserfaringer inden forløbets afslutning. Opfølgning Der er stor forskel på, hvilken opfølgning de forskellige mikrovirksomheder har fået. Det er evaluators indtryk, at der ingen fast form er for opfølgningen på mikrovirksomhederne og drengene efter forløbets afslutning. I Helsingør er alle drengene stoppet med at arbejde med deres mikrovirksomhed. Dette skyldes, at de er meget unge og ikke selvkørende nok til at kunne arbejde videre uden hjælp. I Århus arbejder en af drengene videre på egen hånd. Han har selv stået for rekruttering af nye frivillige unge til at deltage i mikrovirksomhedens arbejde. Dansk Flygtningehjælp har siden forløbets afslutning skrevet flere historier om mikrovirksomhedens udvikling og har formidlet kontakt til Rotary med henblik på et fremtidigt samarbejde. I Tingbjerg er fire af venturepiloterne fortsat efter forløbets afslutning, og Dansk Flygtningehjælp har samtidig hjulpet med at rekruttere fire nye venturepiloter til at arbejde videre med drengene. Dansk Flygtningehjælp har ydermere sat en workshop op hos en større virksomhed, hvor drengene har udarbejdet en ny forretningsplan. Denne hjælp fra professionelle har hjulpet drengene videre med deres produkt. I relation til mikrovirksomhedernes økonomi, har Dansk Flygtningehjælp kendskab til, hvordan salget og økonomien hos mikrovirksomheden i Tingbjerg har udviklet sig siden forløbets afslutning. I forhold til Århus er der fra Dansk Flygtningehjælps side ikke det samme indgående kendskab til den økonomiske udvikling i mikrovirksomheden. Både for deltagerne i Århus og i Helsingør opleves afslutningen på forløbet som meget brat. Drengene oplever et stort tomrum, idet de pludselig efter forløbets afslutning står alene. Der ønskes en form for opfølgning, et efterværn, efter forløbets første fase er afsluttet. Opfølgningen kan, som i Tingbjerg, foregå ved, at tidligere og/eller nye venturepiloter fortsætter med at arbejde med drengene og mikrovirksomheden, og at samarbejder omkring fx workshops med nye virksomheder gennemføres.

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

Behov for gensidigt medborgerskab

Behov for gensidigt medborgerskab Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune

Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune Oktober 2006 EVALUERING AF SUNDHED PÅ DIT SPROG Politikerne i København har besluttet, at der skal gøres en

Læs mere

Mind Your Own Business Prisen

Mind Your Own Business Prisen Icebreakers Denne pris går til en virksomhed, som dommerkomiteen særligt ønsker at rose for dens måde at organisere sig på og for virksomhedens fokus på medarbejderudvikling. Virksomheden har etableret

Læs mere

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb. Allu - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark Projektbeskrivelse Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.dk Allu Allu; (grønlandsk) sælens åndehul i isen 2 Ligesom sæler har

Læs mere

Projekt Intensive Vejledningsforløb

Projekt Intensive Vejledningsforløb Projekt Intensive Vejledningsforløb Gennemført for Fastholdelseskaravanen af Schultz og CPH WEST 2010-2012 Afsluttende projektrapport Indhold 1 Baggrund... 3 2 Vidensopsamling... 5 3 Koncept: Inspirationshæfte/Manual...

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

HANDELSSKOLERNES LÆRERFORENING SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE OM HG-FORLØBET

HANDELSSKOLERNES LÆRERFORENING SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE OM HG-FORLØBET HANDELSSKOLERNES LÆRERFORENING SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE OM HG-FORLØBET 1 Indholdsfortegnelse 1. OM UNDERSØGELSEN 2. PROFIL AF DEN TYPISKE HG-ELEV 3. EFFEKT AF DET NUVÆRENDE HG-FORLØB 4. FORVENTET KONSEKVENS

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides

Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides Konferencen Mentorer og uddannelse, 29. august 2007 Peter Rosendal Frederiksen 1 LXP Consulting Peter Rosendal Frederiksen Cand.mag. i

Læs mere

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet 1 HJÆLP TIL ISOLEREDE INDVANDRERKVINDER 1 Hvem er de? Tusindvis af kvinder med indvandrerbaggrund i Danmark er hverken

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

DANS & DIALOG. Niels Simon August. Side 1 af 10 Mizz Understood I/S CVR: 35908765

DANS & DIALOG. Niels Simon August. Side 1 af 10 Mizz Understood I/S CVR: 35908765 DANS & DIALOG MIZZ UNDERSTOOD Niels Simon August AKTIV OG SJOV LÆRING I DANSENS TEGN Side 1 af 10 Indhold HVAD ER DANS & DIALOG?... 3 MÅLGRUPPE... 3 FORMÅL... 3 Folkeskolen... 4 Gymnasier... 4 MÅLSÆTNINGER

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

Udviklingspuljen for børn og unge under 25 år Ansøgningsskema 2015

Udviklingspuljen for børn og unge under 25 år Ansøgningsskema 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Udviklingspuljen for børn og unge under 25 år Ansøgningsskema 2015 Puljemidler kan søges af frivillige folkeoplysende foreninger for børn og unge, eller

Læs mere

Den Boligsociale Helhedsplan. Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016

Den Boligsociale Helhedsplan. Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016 Den Boligsociale Helhedsplan Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016 2 INDHOLD Introduktion 2 Forord 2 Indledning 2 Spørgsmål & svar 4-6 Uddannelse, beskæftigelse & erhverv 8 Intro 8 Målet er

Læs mere

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 Midtvejsopsamling november 2010 Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 2 Fra Sport Til Job Fra Sport Til Job er et samarbejde mellem CABI og tre lokale

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 Sætter nydanske drenges ressourcer i spil Fortsætter sin støtte til alternative lektiecaféer og ung-til-ung metoder Intensiverer oplysning om uddannelse til nydanske forældre

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Dialog på arbejdspladserne

Dialog på arbejdspladserne August 2010 Dialog på arbejdspladserne Resume De tillidsvalgte har en klar berettigelse i virksomhederne og på arbejdsmarkedet. Opbakningen til systemet med tillidsvalgte på virksomhederne kommer fra både

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed i ældreplejen Om Kurset Etnisk mangfoldighed i ældreplejen Plads til forskellighed - etnisk mangfoldighed i ældreplejen er et kursus udviklet i samarbejde mellem

Læs mere

CFBU EFFEKTMÅLING07 LEKTIECAFÉER. En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder

CFBU EFFEKTMÅLING07 LEKTIECAFÉER. En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder CFBU EFFEKTMÅLING07 LEKTIECAFÉER En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder 1 ICH BIN, DU BIST... 1 Mange børn og unge i udsatte boligområder har vanskeligt ved dansk stil, tyske gloser og

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk SKOLER OG INSTITUTIONER NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 9. februar 2015 Tlf. dir.: 4477 3339 E-mail: jsw@balk.dk Kontakt: Janne Schwaner ÆNDRING I SØGEMØNSTERET

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Demokratiske Iværksættere Indhold

Demokratiske Iværksættere Indhold Demokratiske Iværksættere Indhold 1. Demokratisk handling, der giver forvandling 2. Begrundelser for projekter 2.1. Efterskoleforeningens formål 2.2. Projektets formål 3. Om projektet 3.1. Projektet tilbyder

Læs mere

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis.

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis. - Et professionelt lærings- og udviklingsrum af folkeskolen Paper - Reforma 14 Baggrund: Folkeskolereformen er en blandt mange reformer, der åbner op for, at der arbejdes med nye løsninger og vidensudvikling

Læs mere

Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige

Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige Pressemeddelelse den 12. september 2013 Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige Lejre Kommune igangsatte i foråret en ekstraordinær indsats for at komme ungdomsarbejdsløsheden til livs via

Læs mere

Globale HF ere - Innovation og demokratisk deltagelse

Globale HF ere - Innovation og demokratisk deltagelse Globale HF ere - Innovation og demokratisk deltagelse Projektbeskrivelse, 08.05.2013 Evalueringen af HF projektet Verdensborgerens Rettigheder viste, at projektet har bidraget med nye tilgange til undervisningen

Læs mere

DANSK ATLETIK FORBUND EVENT-PROJEKTLEDER UDDANNELSE. Aldersgruppe: 15-25 år

DANSK ATLETIK FORBUND EVENT-PROJEKTLEDER UDDANNELSE. Aldersgruppe: 15-25 år 2016 Dansk Atletik Forbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby daf@dansk-atletik.dk - Tlf: +45 4326 2626 Aldersgruppe: 15-25 år Dansk Atletik Forbund er det nationale forbund for atletik, gang

Læs mere

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING VÆKSTHUS NORDJYLLAND RAPPORT INDHOLD Baggrund og formål Datagrundlag og metode Virksomhedernes tilfredshed Ansøgningsprocessen Resultater og effekter

Læs mere

FastholdelsesTaskforces opfølgningspapir - pa midtvejsevalueringsrapport

FastholdelsesTaskforces opfølgningspapir - pa midtvejsevalueringsrapport FastholdelsesTaskforces opfølgningspapir - pa midtvejsevalueringsrapport Midtvejsevalueringen af FastholdelsesTaskforces indsatser er en formativ evaluering, der har til hensigt at gøre status og vurdere,

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Sammenfatning af rapport fra Dansk Sundhedsinstitut: Lær at leve med kronisk sygdom Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt og rekruttering Anders Brogaard Marthedal Katrine Schepelern Johansen Ann

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Projekt SMUK. Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48. Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen

Projekt SMUK. Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48. Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen Projekt SMUK Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48 Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen Slutevaluering projekt SMUK (resumé) Side 2 Projektperiode: 01.09.2009 31.05.2012 Sundhedsstyrelsens satspulje: Vægttab

Læs mere

evaluering af 16 åben skole-piloter

evaluering af 16 åben skole-piloter evaluering 16 åben skole-piloter April 2015 indhold Resumé og evalueringens vigtigste konklusioner... 3 Om evalueringen... 4 Forløbene har indfriet forventningerne skolerne er mest tilfredse... 4 Foreningerne

Læs mere

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Notat Til Styregruppen bag projekt Lige muligheder for alle Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Baggrunden for notatet Dette notat er en

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014

Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014 Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014 Integrationsindsatsen på kultur- og fritidsområdet skal ses i lyset af det

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion

BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets handleplan for BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion Københavns Integrationspolitik 2011-2014 Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets handleplan understøtter

Læs mere

Projektbeskrivelse: ForeningsMentorer i Aarhus

Projektbeskrivelse: ForeningsMentorer i Aarhus Projektbeskrivelse: ForeningsMentorer i Aarhus Formålet med ForeningsMentorer i Aarhus er at hjælpe børn og unge mellem 11-14 år i særligt udsatte positioner ind i foreningslivet. ForeningsMentorer i Aarhus

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

Kursuskatalog for frivillige forår 2012

Kursuskatalog for frivillige forår 2012 Kursuskatalog for frivillige forår 2012 Kurserne i dette kursuskatalog er for frivillige i Dansk Flygtningehjælp. Du kan tilmelde dig kurserne på www.frivillignet.dk Ud over kurserne i kataloget, findes

Læs mere

06.12.2011. Fritidsjobsindsatser

06.12.2011. Fritidsjobsindsatser 1 Fritidsjobsindsatser 2 Program Børn og unge aktiviteter i selvevalueringerne Effekter af fritidsjob Fire veje til fritidsjob Debat i plenum og i grupper 3 De mest udbredte aktiviteter 33 Væresteder og

Læs mere

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter JA, DET KAN DE. OG DET GJORDE DE. LØKKEFONDENS PROJEKTER LøkkeFonden udvikler konkrete projekter, der kan virke til gavn for drenge

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

PRÆSENTATION AF LEKTIER ONLINE

PRÆSENTATION AF LEKTIER ONLINE PRÆSENTATION AF LEKTIER ONLINE Boligsocial Årskonference 24.09.13 v/ Anne Vest Hansen projektleder & Anders Taylor Hansen projektmedarbejder AGENDA Oplæg om Lektier Online Workshop 1: Prøv Lektier-Online.dk

Læs mere

Blandt de centrale indholdselementer vil være information og vejledning om:

Blandt de centrale indholdselementer vil være information og vejledning om: Baggrund Medborgerskab handler om, at den enkelte borger har mulighed for at bruge de rettigheder, som den pågældende har i henhold til lovgivningen og samfundets tilbud. Desuden handler det om, at den

Læs mere

Drama som pædagogisk metode til trivsel

Drama som pædagogisk metode til trivsel Drama som pædagogisk metode til trivsel 9 dramaworkshops á 2 dage på 9 skoler fordelt på: Region Hovedstaden Sønderbro Skole Risbjergskolen Hedelyskolen Region Syddanmark 4kløverskolen Issøskolen Rinkenæs

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Status den frivillige mentorindsats

Status den frivillige mentorindsats For unge der har et spinkelt voksent netværk, er ensomme eller er i en anden sårbar livssituation, vil det at have en frivillig mentor give den unge tryghed og styrke den unges selvværd og tillid til sig

Læs mere

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato Den boligsociale helhedsplan 2014-2018 Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato 1. Indledning Du ansættes i områdesekretariatet, som varetager det praktiske arbejde med at sikre den løbende fremdrift

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç Du er i centrum Competenze Care tager altid udgangspunkt i dig og din virksomheds særlige behov og kultur. Vi hjælper dig som leder, dine medarbejdere og hele virksomheden til at yde optimalt både med

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Forankringsmetode - Hvordan skal vi forankre?

Forankringsmetode - Hvordan skal vi forankre? Har I behov for bedre styring, ledelse og fremdrift? Arbejder I systematisk med en forankringsstrategi? Har I nok fokus på lokal bæredygtighed? Har I værktøjerne til at mobilisere de frivillige? Gør I

Læs mere

Fællesskab i Forskellighed Nyhedsbrev november 2007

Fællesskab i Forskellighed Nyhedsbrev november 2007 Fællesskab i Forskellighed Nyhedsbrev november 2007 Forumteater med AOF Rejsescenen på fyraftensmøde den 13. november 2007 på Roskilde Sygehus. Om projekt Fællesskab i Forskellighed Projekt Fællesskab

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Klubområde 2 (Klub X ) v/ Caj Stroland og Børn & Unge forvaltningen v/ Flemming Jensen 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

VI HJÆLPER UDSATTE BØRN OG UNGE

VI HJÆLPER UDSATTE BØRN OG UNGE VI HJÆLPER UDSATTE BØRN OG UNGE VORES DNA RØDE KORS Vi har en vigtig identitet og rolle i Røde Kors-bevægelsen. Røde Kors' historie og principper er ressourcer og pejlemærker i vores arbejde som en global

Læs mere

HVOR, HVORNÅR OG HVAD VIRKER? 15.06.2009 1/32

HVOR, HVORNÅR OG HVAD VIRKER? 15.06.2009 1/32 HVOR, HVORNÅR OG HVAD VIRKER?? 15.06.2009 1/32 3 studier Social kapital (NFA m.fl.) 2008 Rapporten Forandring og forankring (NFA og Kubix) 2009 Litteraturstudier (Udenlandske og danske) 2005-2008 15.06.2009

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sociale medier som platform for borgerinvolvering 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Hanne Lund Steffensen E-mail: hlst@aarhus.dk

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge Als Research APS marts 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge 01 Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...

Læs mere

Juni 2012. Mental Frikommune idéerne begynder at tage form. Hvis vi skulle begynde forfra

Juni 2012. Mental Frikommune idéerne begynder at tage form. Hvis vi skulle begynde forfra Juni 2012 Mental Frikommune idéerne begynder at tage form Arbejdet med at realisere strategien Mental Frikommune er i fuld gang. På nogle af de overordnede innovations-temaer nærmer vi os det punkt, hvor

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

Håndbog til projektledelse

Håndbog til projektledelse Mere info kontakt Julie Kirstine Olsen Udviklingskonsulent juols@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4153 Mads Ballegaard Konsulent mabal@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4021 Produceret af Håndbog til projektledelse

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

NYT NETVÆRK EN MENTORORDNING FOR LEDIGE NYDANSKERE NYT NETVÆRK OG DIN VIRKSOMHED VIRKSOMHEDSMODELLEN

NYT NETVÆRK EN MENTORORDNING FOR LEDIGE NYDANSKERE NYT NETVÆRK OG DIN VIRKSOMHED VIRKSOMHEDSMODELLEN VIRKSOMHEDSMODEL NYT NETVÆRK EN MENTORORDNING FOR LEDIGE NYDANSKERE Nyt Netværk er et projekt til integration af veluddannede ledige nydanskere på arbejdsmarkedet via en mentorordning. Projektets formål

Læs mere

Temadag om kommunikation og image, d. 5. marts 2015

Temadag om kommunikation og image, d. 5. marts 2015 Program: 9.30 Intro til temadagen: 9.45 Hvordan ændrer man et udsat områdes image? oplæg v. Søren Hvass 10.30 Eventbaseret kommunikation i BL v. Michael Thorberg BL 11.00 Sociale medier, V. Kristoffer

Læs mere

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE - Projektforslag til regional udviklingspulje INDHOLD BAGGRUND... 2 FORMÅL... 2 PLATFORM... 2 INDHOLD... 4 TIDSPLAN... 5 BUDGET

Læs mere

Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling

Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling Eventkommunikation og udarbejdelse af image-strategi I Fællessekretariatet Sekstanten står vi sammen med fem almene boligorganisationer og fire

Læs mere

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Fordél jer med max 6 ved hvert bord. Sæt dig gerne sammen med dem du kender fra dit lokalområde eller, Sæt

Læs mere

STATUSRAPPORT FOR PULJEN:

STATUSRAPPORT FOR PULJEN: STATUSRAPPORT FOR PULJEN: Særlig indsats for børn og unge 1. Generelle oplysninger Journalnummer: Projektnavn: Efterskoler en indgang til det danske samfund Tilskudsmodtagers navn: Efterskoleforeningen

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator.

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator. Lærlingeprojektet Øget sikkerhed for elever i bygge- og anlægsbranchen Alt for mange lærlinge 1 og unge nyansatte kommer til skade i bygge- og anlægsvirksomheder og på byggepladser. Forskning om lærlinge

Læs mere

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE LEDELSESGRUNDLAG DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG Vi vil være det bedste og mest ansvarlige sted at handle og arbejde. Denne ambitiøse vision skal Coopfamiliens cirka 3.800 ledere gøre til virkelighed

Læs mere

Baggrundsinformation og vejledning

Baggrundsinformation og vejledning Baggrundsinformation og vejledning KOM STÆRKT FRA START Kompetencer og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Ansøgningsprocessen

Læs mere

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information Brugerundersøgelse Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter Ibureauet, Information 26. august 2013 Side 2 1. Baggrund Rigspolitiet gennemførte i 2011 en foranalyse samt udarbejdede en business

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

Om ledelse af frivillige, motivation, forventninger, motiver til frivilligt arbejde...

Om ledelse af frivillige, motivation, forventninger, motiver til frivilligt arbejde... Om ledelse af frivillige, motivation, forventninger, motiver til frivilligt arbejde... Tre ledelsestilgange til frivillige Den instruerende (uddelegerende, top-down, ringe mulighed for medejerskab, høj

Læs mere

FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG

FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG Efterskoler deltager på Frivillig Fredag FRIVILLIG FREDAG OG EFTERSKOLERNE Hvert år, den sidste fredag i september fejres Frivillig Fredag, Danmarks nationale Frivillighedsdag

Læs mere

SST s 4 strategier. Netværk Træning af sundhedsprofessionelle Målrettede informationsmaterialer Rådgivning målrettet etniske minoriteter

SST s 4 strategier. Netværk Træning af sundhedsprofessionelle Målrettede informationsmaterialer Rådgivning målrettet etniske minoriteter SST s 4 strategier Netværk Træning af sundhedsprofessionelle Målrettede informationsmaterialer Rådgivning målrettet etniske minoriteter Netværksstrategier som formidlingsmetode * Informationsarrangementer

Læs mere

Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger. Værktøj og inspiration

Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger. Værktøj og inspiration Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger Værktøj og inspiration Undervisningsministeriet 2014 Værktøj og inspiration til lærere: Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger

Læs mere

Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb

Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb Benyttes hvis kommunen allerede har indsendt ansøgning til empowermentprojektet Ansøger Kommune Hedensted Navn og titel på projektansvarlig HC Knudsen, beskæftigelseschef

Læs mere

Evaluering af Find vej Dagen 2014. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt 29 klubber og lidt om næste år

Evaluering af Find vej Dagen 2014. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt 29 klubber og lidt om næste år Evaluering af Find vej Dagen 2014 Resultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt 29 klubber og lidt om næste år 21. maj 2014 Kort om evalueringen 38 DOF-klubber og tre eksterne arrangører arrangerede 5.

Læs mere