VÆDDERENS TEGN Åbenbaring af det skjulte mysterium

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VÆDDERENS TEGN Åbenbaring af det skjulte mysterium"

Transkript

1 1

2 VÆDDERENS TEGN Åbenbaring af det skjulte mysterium Jim Bourne 2

3 VÆDDERENS TEGN Åbenbaring af det skjulte mysterium Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Påsken afholdes ved fuldmånen i Vædderens tegn. Det er i påsken, at Hierarkiet som Kristus leder og vejleder giver udtryk for og betoner naturen af Guds kærlighed. Der er tre store mærkedage, der tilsammen udgør højdepunktet i årets cyklus. Den første er påsken ved fuldmånen i Vædderens tegn. Den anden er Wesakceremonien, der foregår en måned senere ved fuldmånen i Tyrens tegn. Og den tredje er ceremonien for den gode vilje en mærkedag, der også kaldes Verdensinvokationsdagen, og som foregår ved fuldmåne i Tvillingernes tegn. 3

4 Det nøgleord, der skal bruges i forbindelse med påske-ceremonien i Vædderens tegn er: Må gruppen blive parat til at åbenbare det skjulte mysterium. Spontant dukker der nogle bestemte spørgsmål op som f.eks.: Hvilken gruppe er det, der vil give denne åbenbaring? Og hvad er det skjulte mysterium, der vil blive åbenbaret? Den tibetanske mester Djwhal Khul har sagt det helt klart. Den gruppe, der nævnes, er ikke den gruppe, der modtog instruktioner fra ham i efterkrigsårene. Han fortsatte med at sige: Instruktionerne er beregnet til en gruppe, der vil blive dannet senere, og som vil forberede vejen. Nogle af de mere fremskredne aspiranter kan deltage, hvis de vandrer selvopofrende med deres Gud. Aspiranter og disciple har derfor stor mulighed for til at deltage i dette gruppearbejde, hvis de er forberedt til det. Aspiranter og disciple En af de vanskeligheder, som alle ashramer står over for, er optagelse af nye medlemmer og disciple. Det er nødvendigt at understrege, at der er stor forskel på en mesters gruppe og på en mesters ashram. Der findes mange mennesker i en mesters gruppe, men de, der er knyttet til hans ashram, er håndplukket fra mesterens store gruppe. Med andre ord: En ashram er dybest set dannet af mennesker, der med deres viden, oprigtighed og tjenestearbejde har kvalificeret sig til at træde ud af gruppen og ind i det indre center, hvor en mesters energi, visdom og mål er lettere tilgængelige. 1 1 Uddybes i Alice A. Bailey: Discipelskab i den Nye Tidsalder, I, s

5 Det er denne mulighed, der stilles i udsigt for aspiranter og disciple på prøve. Man kan sige, at det er et forsøg på at give en ashram ydre form, og set i hierarkisk perspektiv er det første skridt hen imod genindførelse af mysterielæren på det fysiske plan. Et andet spørgsmål, man ikke kan undgå, er: Hvordan kan nye disciple og begyndere på det accepterede discipelskabs vej opnå en stadig større sensitivitet i forhold til en hel ashrams vibration og over for en ashrams mester? Det er sagt, at nøglen til at forstå dette er intensitet. Intensitet eller det at arbejde ud fra et spændingspunkt medfører, at der strømmer åbenbaringer ind som et tidevand, og det medfører, at det bliver muligt for en discipel at lære noget på kort tid, som ellers ville tage måneder og endog år at lære. Spænding er en stor frigørende kraft, når den fokuseres korrekt. 2 Det åndelige spændingspunkt Den rigtige form for spænding kan man opnå ved at være korrekt målrettet. Det kræver, at man har en korrekt opfattelse af værdier, og at man har frigjort sig fra alt, som har mindre betydning, for det giver spredning i stedet for spænding. Hvis man f.eks. er alt for optaget af sin fysiske tilstand, så vil man ikke kunne opleve den spænding, der gør et menneske til et magnetisk center for kraft og kærlighed. Det samme gør sig gældende, hvis man er optaget af andre menneskers fejl eller af det, de siger om en selv. Det vil også medføre, at det ikke lykkes at opleve den frigørende spænding. Man må selv opdage sit eget åndelige spændingspunkt. Disciple kan have stor gavn af at finde de områder, hvor de spreder sig for meget, og derefter trække sig indad til et spændingspunkt, hvorfra de bevidst og effektivt kan lade sig styre af sjælens energi. 3 Åndsvidenskabelige studier er studier af kræfter, deres oprindelse og deres virkninger. En ashram er et sted, hvor dette studie når et eksperimentalt stadie. Disciple skal arbejde på at få kendskab til de kræfter og energier, der påvirker dem individuelt, for kræfterne kan stamme fra indre årsager og skabe specifikke virkninger og forandringer i livet på det fysiske plan. 2 Uddybes i Alice A. Bailey: Discipelskab i den Nye Tidsalder, I, s Uddybes i Alice A. Bailey: Discipelskab i den Nye Tidsalder, I, s

6 Det er også nødvendigt at huske, at en gruppes mester er et center af energi, som disciplen er en del af, og virkningen på disciplens personlighed er nedbrydende og responderende. (Det vil sige nedbrydende i forhold til identifikation med personligheden og responderende i forhold til sjælen og de højere principper i disciplen). Disse to ord dækker enhver discipels liv. De beskriver klart det, der sker for menneskeheden efterhånden som processen for Hierarkiets genkomst skrider fremad, og efterhånden som mysterielæren genindføres på det fysiske plan. En mester giver udtryk for monadisk (åndelig) energi, mens disciplene i hans gruppe forsøger at give udtryk for sjælsenergi. Så snart et menneske træder ind i en mesters eller en seniordiscipels udstrålingsfelt, er alt forudbestemt i dette menneskes liv. Når udstrålingen bruges bevidst, virker den effektivt, hvis målet er at skabe vigtige og nødvendige forandringer. Når disciplens vibration er stabil og i harmoni med en højere vibration, er det muligt at synkronisere de to vibrationer. Enhver discipel bliver til en vis grad et fokuspunkt af kraft. Jo mere fremskreden disciplen er, jo større er den kraft og energi, disciplen bliver i stand til at udstråle. Det kan naturligvis skabe uheldige situationer, som den utrænede discipel må lære at håndtere. Den sande discipel vil aldrig skabe uheldige situationer med vilje. En teori der af og til omtales at en mester eller en seniordiscipel må fremprovokere bestemte situationer for at udvikle en elev, strider imod esoterisk lov. Det skjulte mysterium Der skal igen fokuseres på nøgleordet: Må gruppen blive parat til at åbenbare det skjulte mysterium. De eneste, der kan kaldes rigtige mysterier, er de åbenbaringer, som man med sit utilstrækkelige redskab ikke er i stand til at opfatte, og derfor vækker de ikke respons. Et mysterium forbliver kun et mysterium, så længe der eksisterer uvidenhed og tvivl. Hvis f.eks. en lærer eller en discipel er blevet opmærksom på et mysterium og præsenterer det for eleven, så reageres der muligvis ikke, og det vil derfor fortsat være ukendt for eleven. Man kan bruge en analogi med et mørkt rum, hvor man ikke kan se, hvad det indeholder. Men når lyset tændes, ser man tydeligt det hele. Men det har hele tiden været der. For den seriøse studerende er det sjælens lys, der åbenbarer vejen forude og det umiddelbare mål, der skal nås. Menneskets iboende sjæl kan endnu ikke måles naturvidenskabeligt, men den eksisterer og det kan mange bekræfte. Hierarkiet kan man heller ikke se men 6

7 Hierarkiet eksisterer, og mestrene er ved at forberede sig til eksistens i den fysiske verden. Kristus kan man ikke se, men han eksisterer, og han er ved at forberede sig til genkomst. Der findes ophøjede væsener, der gør alt, hvad de kan for at hjælpe Kristus. Dem kan man heller ikke se, men deres indsats vil få vital betydning, og deres påvirkning er ved at være mærkbar. Herom senere. Derfor skal der gøres et forsøg på at trække forhænget til side og se på mysterierne og på Kristi forestående genkomst fra Hierarkiets synsvinkel. Genkomsten Djwhal Khul fortæller, at i 1945 efter Anden Verdenskrig meddelte Kristus det åndelige Hierarki og alle sine disciple, at han havde besluttet, at han igen ville være til stede på det fysiske plan for at komme i direkte kontakt med menneskeheden, hvis den ville etablere de første stadier af rigtige menneskelige relationer. Samtidig gav han verden en af de ældste invokationer, som menneskeheden dengang ikke kendte. Det er en invokation, som menneskeheden ikke havde tilladelse til at benytte. Det er den invokation, der kaldes Den Store Invokation. Kristi beslutning om sin genkomst skabte et spændingspunkt, og Hierarkiet arbejder og planlægger nu i denne åndelige spændingstilstand. Desuden inddrager Hierarkiet lidt efter lidt Kristi disciple, der er aktive på Jorden, i den samme åndelige spændingstilstand. I enhver spændingstilstand uanset hvor længe den varer oplagres der energi til fremtidig brug, og den er koncentreret på en sådan måde eller i en sådan tilstand at dens kraft kan ledes derhen, hvor der er behov for den, og når nogen beder om den. Et spændingspunkt er symbolsk set et skatkammer eller en oplagring af kraft. 4 4 Uddybes i Alice A. Bailey: Kristi Tilsynekomst, s

8 De tre begivenheder Denne særlige energi begyndte at hobe sig op i tiden omkring fuldmånen i juni Det blev hurtigt efterfulgt af tre store begivenheder, der forsøgsmæssigt blev sat i gang af Kristus og af Hierarkiet, og der er stadig gang i en proces, hvor virkningerne fra processen konsolideres. Disse tre begivenheder kan beskrives på denne måde: 1. Den første store begivenhed var, at et væsen, der er i besiddelse af stor kosmisk kraft, overskyggede Kristus. Dette ophøjede væsen kaldes Fredens Ånd. Fredens Ånd er en slags Ligevægtens Ånd. Hans opgave udføres langsomt og gradvist, og resultatet vil vise sig fuldt ud ved Kristi genkomst. Det er værd at nævne, at Jorden nu befinder sig i en ny cyklus, som har nået et balancepunkt eller ligevægtspunkt mellem Fiskenes tidsalder, der er ved at slutte og Vandbærerens tidsalder, der er ved at begynde. Planeten befinder sig derfor i øjeblikket i en slags ingenmandsland, og i dette mellemstadie hersker Vægten, der er tegnet for balance og ligevægt. I denne forbindelse siger Djwhal Khul, at ved afslutningen af 1900-tallet var Vægtens påvirkning stabil og fik en afgørende indflydelse og en særlig stærk position i planetens horoskop. Fredens og Ligevægtens Ånd arbejder med loven om aktion og reaktion, og dette arbejde vil komme til udtryk på to måder: o For det første vil det kaos, den uro, den følelsesmæssige angst og den mentale uligevægt, der findes i nutiden, blive afbalanceret ifølge loven for en tilsvarende cyklus med fred, følelsesmæssig ro og mental balance. Denne fred vil være en stor kontrast til den ufred, der tidligere dominerede. o For det andet vil det had, der er så udbredt i nutiden, blive afbalanceret af den gode vilje. Indstrømningen af denne ydreplanetariske energi er skæbnebestemt til i sidste instans at skabe fred på Jorden ved at manifestere den gode vilje. Det er den gode vilje, der vil skabe rigtige menneskelige relationer. 8

9 2. Den anden store begivenhed, der fandt sted i 1945, var, at evolutionskraften som også kaldes Kristus-bevidsthed blev fokuseret i mennesket Kristus på en ukendt måde. Det er en kraft, der ligger latent i ethvert menneskes hjerte, og Paulus beskrev det som: Kristus i jer, herlighedens håb. 5 Symbolsk kan man sige, at denne energi Kristus-bevidstheden skaber en levende bro fra menneskeriget til Gudsriget. Denne kanalisering af energi begyndte, da verdenskrigen sluttede, og kanaliseringen fortsætter stadig. Denne energi er ansvarlig for den tendens til bedring, som man kan se overalt. Det kan bl.a. ses i den vækst, der foregår i princippet om at dele, og i den indiskutable sunde holdning, der findes i hjerte og tænkning i mange nutidsmennesker. 3. Den tredje store begivenhed drejer sig om Syntesens Avatar en ophøjet åndelig budbringer, der forsøger i denne spændingscyklus at samarbejde med Kristus. Han er midlertidigt blevet Kristi nære medarbejder. Hans relation og planlagte hjælp begyndte i 1945, da Den Store Invokation blev offentliggjort og efterfølgende benyttes af utallige mennesker overalt på Jorden. Syntesens Avatar er nært relateret til guddommens viljesaspekt. Han arbejder under syntesens store naturlov, der skaber enhed, forening og fusion. Hans opgave (sammen med Kristus-energien) er at vække den åndelige vilje (dvs. viljen-til-detgode) i menneskeheden. 5 Kol

10 Hans indflydelse vedrører i øjeblikket tre aktive områder: a. Hierarkiet, der åbenbarer naturen af den guddommelige vilje-til-detgode og naturen af den guddommelige hensigt. b. FN s generalforsamling, men ikke Sikkerhedsrådet. Dér vækker han en langsom, men stabil voksende vilje-til-enhed. c. Menneskemasserne overalt, som han inspirerer til generelle forbedringer. 6 Syntesens Avatar Opgaven for Syntesens Avatar har naturligvis relation til menneskemasserne, for han er kun i stand til at kanalisere sine energier gennem en massebevidsthed eller gennem en gruppebevidst enhed f.eks. FN eller menneskeheden. Fokuspunktet for indsatsen og for den enhed, som hans energi kan formidles igennem, er Den Nye Verdenstjenergruppe. Denne gruppe har en særlig relation til Syntesens Avatar. Åndelig energi vækker uundgåeligt modstand. Den forcerede verdenskrigen, der hovedsagelig blev udkæmpet på det fysiske plan. Den nuværende konflikt involverer andre niveauer, fordi den især udkæmpes med mentale våben og i på mentalplanet. Desuden involveres astralplanet også på grund af stor idealistisk fanatisme. Glem ikke, at der i nutidens menneskehed findes forskellige bevidsthedstyper: Der findes stadig mennesker med lemurisk bevidsthed intens fysisk orientering og med fokus på fortiden. Der findes mennesker med atlantisk bevidsthed astralt orienteret og med fokus på nutiden. Og de findes overalt. Desuden findes der mennesker med en indoeuropæisk bevidsthed. De er mentalt fokuseret og med fokus på fremtiden. Disse tre typer udgør tilsammen en race og giver menneskeheden konkret form. 6 Punkerne 1., 2. og 3 uddybes i Alice A. Bailey: Kristi Tilsynekomst, s

11 Mørkets kræfter gør, hvad de kan for at udnytte særpræget i menneskeheden som en helhed (dvs. sådan som dens udvikling er totalt set) i et forsøg på at forhindre lysets kræfter i at komme til udtryk. Egoisme og had, der fører til grådighed, grusomhed, separatisme og nationalisme, er endnu ikke døde tilbøjeligheder, og de vil heller ikke forsvinde i den kommende tid. De støttes af kyniske, grådige og egoistiske interesser, som bag scenen forsøger at udnytte menneskelige og nationale svagheder. De vil forhindre menneskeheden i at opnå den ligevægt, der kan skabe mulighed for fred og harmoni. Der er andre faktorer, som ikke kan ignoreres, fordi de er en hjælp til at forklare mange af menneskehedens problemer og muligheder. 4. stråle Ifølge åndsvidenskaben er nutidens menneskehed et af de tolv skabende hierarkier, der kommer til udtryk i dette solsystem. Det menneskelige hierarki er det fjerde skabende hierarki. Det styrende tegn er Skorpionens tegn, der hersker over indvielsens store prøver. Den herskende planet er Merkur, og den herskende stråle er 4. stråle for harmoni gennem konflikt. 7 Det næste er, at Planetlogos Den Ene, i hvem vi lever, bevæger os og lever forbereder sig til at tage 4. kosmiske indvielse. Planetlogos gennemlever det, der almindeligvis kaldes korsfæstelsen. Og den stråle, der styrer 4. indvielse på denne planet er 4. stråle for harmoni gennem konflikt. Hele menneskehedens udviklingsforløb har været betinget af 4. stråle. Ingen har kunnet undgå dens påvirkning, for det er den stråle, der har skabt de betingelser, som menneskeheden skal udvikle sig til. Denne stråle har kraft til at være afgørende ikke alene for menneskeheden, men også på mere subtile måder for selve Hierarkiet. 8 Det er 4. stråle for harmoni gennem konflikt, der er årsag til belastningerne og spændingerne og for den begyndende konflikt mellem det store modsætningspar, som kaldes ånd og stof. 7 Oversigt over hierarkierne findes i Alice A. Bailey: Esoterisk Astrologi, s Uddybes i Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne, s

12 Princippet om konflikt er baseret på den intellektuelle faktor: Dømmekraft og skelneevne. Og det er nært knyttet til karmaloven, der også kaldes loven om årsag og virkning. I løbet af evolutionsprocessen dvs. over æoner af tid har den udviklet menneskehedens evne til at foretage rigtige og målrettede valg. På Atlantis tid under påvirkning af 4. stråle energi foretog menneskehedens ledere de følelsesmæssige valg, der lagde vægt på begær og på stofaspektet. Dette valg var begyndelsen til en materialistisk tidsalder, der resulterede i, at den verden, man kendte dengang, blev tilintetgjort. Tænkningens tidsalder Den nuværende tidsalder har indtil nu forsøgt at arbejde sig ud af grådighed, egoisme, had, isolation og aggression. Men fordi den fremskredne del af nutidens menneskehed er mere mentalt polariseret, går tendensen for menneskets tænkning mere i retning af, at konflikter skal løses gennem mægling, for man har erkendt, at en krise og et spændingsfelt repræsenterer en mulighed for at løse problemerne. Der findes mange muligheder for at bruge målrettede valg, der er baseret på det bedste for helheden og ikke alene for en del af helheden. Uanset om man ved det eller ej, så vil forsøgene på at gennemtænke menneskehedens problemer løfte dem op til mentalplanets højere niveauer op mod sjælsniveauet. Jo nærmere den fremskredne del af menneskeheden kommer til sjælsniveauet, jo nærmere kommer den fred, harmoni og rigtige menneskelige relationer. Menneskeheden bestemmer selv, hvor hurtigt dens egen udvikling og opfyldelsen af dens egen skæbne skal foregå, men kaos og konflikt er tendenser, der vil sløre ethvert fremskridt. I nutiden viser det sig imidlertid, at menneskeheden endelig er begyndt at tage rigtige beslutninger. Menneskeheden er så småt på vej til at skabe et balance- og ligevægtspunkt, og til sidst vil det være de åndelige værdier, den lægger i vægtskålen. Balancen opnås langsomt meget langsomt ved at vægtskålen med det åndelige dualitetsaspekt får mere og mere tyngde. 12

13 Lys, kærlighed og kraft Lysets kræfter overvåger al denne ydre konflikt. Der findes nu en trefoldighed af kraft, der samarbejder med Hierarkiet og Kristus en trefoldighed, der kan opfattes som kvaliteterne lys, kærlighed og kraft. Det drejer sig om Buddhas energi, som er lys. Det drejer sig om Fredens Ånds energi, der er kærlighed, og som skaber rigtige menneskelige relationer. Og så er der Syntesens Avatars energi, der er en kraft, og som implementerer både lys og kærlighed. Kristus indtog sin plads i midten af denne trefoldighed. Fra denne position begyndte hans arbejde for Vandbærerens tidsalder, og det vil fortsætte i de næste år. På denne måde indvarslede han Den Nye Tidsalder på de indre åndelige planer og samtidig begyndte den nye verdensreligion at tage form. 9 På samme måde som menneskemasserne i Fiskenes tidsalder responderede på kundskab og på det intelligente princip, så vil massernes bevidsthed blive vækket i Vandbærerens tidsalder til at respondere på rigtige menneskelige relationer, og det vil medføre, at de meget tydeligt giver udtryk for den gode vilje. 9 Uddybes i Alice A. Bailey: Kristi Tilsynekomst, s

14 Det kan være vanskeligt at forstå og vurdere denne mulighed, men det var lige så vanskeligt for menneskeheden i de første århundreder af Fiskenes tidsalder at forstå den fremtidige vækst af verdens uddannelsessystemer og udbredelsen af den viden, der kendetegner nutidens civilisation og kultur. Tidligere resultater vil altid garantere fremtidige muligheder. 10 Det store mål for Den Nye Verdenstjenergruppe er at danne en gruppe af de, der formidler den gode vilje i verden, og som samtidig er modtagelige over for viljentil-det-gode. Denne opgave kan nu på konstruktiv og skabende måde intensiveres via Syntesens Avatars samarbejde med Kristus. Deres opgave er at indvarsle Den Nye Tidsalder. Nøgleordet for Vædderens tegn er: Jeg træder frem, og fra tankens plan hersker jeg. 10 Uddybes i Alice A. Bailey: Kristi Tilsynekomst, s

15 15

Torsdagsmeditation. Kristusmeditation. Meditationsomrids. www.visdomsnettet.dk

Torsdagsmeditation. Kristusmeditation. Meditationsomrids. www.visdomsnettet.dk 1 Torsdagsmeditation Kristusmeditation Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Torsdagsmeditation Kristusmeditation Det er meningen, at torsdagsmeditationen skal erstatte din morgenmeditation. Hvis du

Læs mere

Relationen mellem. De Syv Stråler. Djwhal Khul. www.visdomsnettet.dk

Relationen mellem. De Syv Stråler. Djwhal Khul. www.visdomsnettet.dk 1 Relationen mellem De Syv Stråler & Indvielserne Djwhal Khul www.visdomsnettet.dk 2 Relationen mellem De Syv Stråler & Indvielserne Af Djwhal Khul Fra Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne (Redigeret

Læs mere

Indre stilhed. www.visdomsnettet.dk

Indre stilhed. www.visdomsnettet.dk 1 Indre stilhed www.visdomsnettet.dk 2 Indre stilhed (Oversættelse Ebba Larsen) Evnen til tavshed og teknikken til stilhed De fleste vil sikkert indrømme, at de ikke i tilstrækkelig grad praktiserer og

Læs mere

JOMFRUENS TEGN Integration af sjæl og personlighed

JOMFRUENS TEGN Integration af sjæl og personlighed 1 JOMFRUENS TEGN Integration af sjæl og personlighed Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 JOMFRUENS TEGN Integration af sjæl og personlighed Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Nøgleordet for Jomfruens

Læs mere

VANDBÆRERENS TEGN Fra Fiskenes tidsalder til Vandbærerens tidsalder

VANDBÆRERENS TEGN Fra Fiskenes tidsalder til Vandbærerens tidsalder 1 VANDBÆRERENS TEGN Fra Fiskenes tidsalder til Vandbærerens tidsalder Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 VANDBÆRERENS TEGN Fra Fiskenes tidsalder til Vandbærerens tidsalder Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba

Læs mere

SKYTTENS TEGN Målene for mennesket, menneskeheden og planeten

SKYTTENS TEGN Målene for mennesket, menneskeheden og planeten 1 SKYTTENS TEGN Målene for mennesket, menneskeheden og planeten Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 SKYTTENS TEGN Målene for mennesket, menneskeheden og planeten Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen)

Læs mere

Søndagsmeditation. Pengemeditation. Meditationsomrids. Tiltrækning af penge til hierarkiske formål.

Søndagsmeditation. Pengemeditation. Meditationsomrids. Tiltrækning af penge til hierarkiske formål. 1 Søndagsmeditation Pengemeditation Tiltrækning af penge til hierarkiske formål Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Søndagsmeditation Pengemeditation Tiltrækning af penge til hierarkiske formål Penge

Læs mere

Vejen med tjeneste. Belinda Baird.

Vejen med tjeneste. Belinda Baird. 1 Vejen med tjeneste Belinda Baird www.visdomsnettet.dk 2 Vejen med tjeneste Af Belinda Baird Fra The Beacon (Oversættelse Ebba Larsen) Problemet er, at et rigtigt tjenestearbejde ganske enkelt er for

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar

Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar www.visdomsnettet.dk 2 Indhold o Gruppens formål og funktion o Oversigt over 5. års opgaver o Lovene og principperne

Læs mere

VÆGTENS TEGN Plan og princip

VÆGTENS TEGN Plan og princip 1 VÆGTENS TEGN Plan og princip Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 VÆGTENS TEGN Plan og princip Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Vægtens tegn har en speciel plads i dyrekredsen, for det er energien

Læs mere

Ny bevidsthed Nyt sprog

Ny bevidsthed Nyt sprog 1 Ny bevidsthed Nyt sprog John Henry Barrows www.visdomsnettet.dk 2 Ny bevidsthed Nyt sprog Af John Henry Barrows Disciplen i Den Nye Tidsalder vil være kendetegnet ved præcist ordvalg. World Goodwill-centrene

Læs mere

Meditation. for verdensfred. Meditationsomrids. www.visdomsnettet.dk

Meditation. for verdensfred. Meditationsomrids. www.visdomsnettet.dk 1 Meditation for verdensfred Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Meditation for verdensfred Omrids til gruppemeditation De mange millioner mennesker med god vilje overalt i verden er indadtil forbundne

Læs mere

Solmeditation ved fuldmåne Meditationsomrids

Solmeditation ved fuldmåne Meditationsomrids 1 Solmeditation ved fuldmåne Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Solmeditation ved fuldmåne Meditationsomrids Information: Der er tre stadier i denne meditation. Det er ikke meningen, at man højt

Læs mere

Information om. Skabende. meditation. www.visdomsnettet.dk

Information om. Skabende. meditation. www.visdomsnettet.dk 1 Information om Skabende meditation www.visdomsnettet.dk 2 Information om Skabende Meditation Skab din personlige udvikling og bliv skabende i livets udvikling Af Erik Ansvang Det, du ved og tror på,

Læs mere

TYRENS TEGN Planen fortidig, nutidig, fremtidig

TYRENS TEGN Planen fortidig, nutidig, fremtidig 1 TYRENS TEGN Planen fortidig, nutidig, fremtidig Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 TYRENS TEGN Planen fortidig, nutidig, fremtidig Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Mediterende grupper mødes for

Læs mere

1 Udgivet af VisdomsNettet - www.visdomsnettet.dk

1 Udgivet af VisdomsNettet - www.visdomsnettet.dk 1 MANTRAER & INVOKATIONER Et mantra er en lyd, et ord eller en sætning med en dybere betydning. Det siges før, under eller efter meditationen - lydløst, højt eller det kan intoneres som en sang. 2 DEN

Læs mere

FISKENES TEGN Det Store Hvide Broderskabs genkomst

FISKENES TEGN Det Store Hvide Broderskabs genkomst 1 FISKENES TEGN Det Store Hvide Broderskabs genkomst Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 FISKENES TEGN Det Store Hvide Broderskabs genkomst Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Nøgleordet for Fiskenes

Læs mere

Handling uden Hænder. www.visdomsnettet.dk

Handling uden Hænder. www.visdomsnettet.dk 1 Handling uden Hænder www.visdomsnettet.dk 2 Handling uden Hænder Kompileret og redigeret af Erik Ansvang Ydre aktivitet er nemt at forstå. Det betyder, at vi som søgende mennesker skal føre de etiske

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 4:6 21. juni - 20. august

Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 4:6 21. juni - 20. august 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 4:6 21. juni - 20. august www.visdomsnettet.dk 2 Indhold o Opgave, der skal udføres. o Meditationsomrids. o Oversigt over emner om samtidighed.

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober

Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober www.visdomsnettet.dk 2 Indhold o Opgave, der skal udføres. o Meditationsomrids. o Oversigt over emner om love

Læs mere

Visualiseringens kunst

Visualiseringens kunst 1 Visualiseringens kunst Janet Nation www.visdomsnettet.dk 2 Visualiseringens kunst Af Janet Nation (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Gruppebevidsthed Der er ingen adskillelse på sjælens

Læs mere

Meditation ved fuldmåne Meditationsomrids

Meditation ved fuldmåne Meditationsomrids 1 Meditation ved fuldmåne Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Meditation ved fuldmåne Meditationsomrids Grundtone Hvis man vender ansigtet mod lyset og står i dets glans, bliver man blind for problemerne

Læs mere

OVERSIGT over meditationer på VisdomsNettet

OVERSIGT over meditationer på VisdomsNettet 1 OVERSIGT over meditationer på VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk 2 Hvilke meditationer finder du her? Information om Skabende meditation Under Oversigt over meditationerne finder du materiale, der kan

Læs mere

Familien - livets vigtigste vækstgruppe

Familien - livets vigtigste vækstgruppe 1 Familien - livets vigtigste vækstgruppe Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Familien livets vigtigste vækstgruppe Af Erik Ansvang Et menneske er sædvanligvis knyttet til familiegruppen af to årsager:

Læs mere

Nyorientering af verden

Nyorientering af verden 1 Nyorientering af verden World Goodwill www.visdomsnettet.dk 2 Nyorientering af verden Fra World Goodwill (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Den gode vilje Håbet for verdens fremtid ligger

Læs mere

Astrologi & Einsteins relativitetsteori

Astrologi & Einsteins relativitetsteori 1 Astrologi & Einsteins relativitetsteori Samuel Grebstein www.visdomsnettet.dk 2 Astrologi & Einsteins relativitetsteori Af Samuel Grebstein Fra The Beacon (Oversættelse Ebba Larsen) Astrologi er den

Læs mere

F R E D. Isha Schwaller de Lubicz. www.visdomsnettet.dk

F R E D. Isha Schwaller de Lubicz. www.visdomsnettet.dk 1 F R E D Isha Schwaller de Lubicz www.visdomsnettet.dk 2 FRED Af Isha Schwaller de Lubicz (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Fred er guddommelig, men mennesket har misbrugt ordet fred.

Læs mere

TÆRSKELENS VOGTERS ASTROLOGI

TÆRSKELENS VOGTERS ASTROLOGI TÆRSKELENS VOGTERS ASTROLOGI Af HOLGER STAVNSBJERG Menneskeheden er nået så langt i sin udvikling, at den har integreret sin personlighed og dermed skabt tærskelens vogter og står nu på grænsen til guddommelighed,

Læs mere

ASTROLOGI videnskaben om energi

ASTROLOGI videnskaben om energi 1 ASTROLOGI videnskaben om energi Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 ASTROLOGI VIDENSKABEN OM ENERGI Af Kenneth Sørensen Fra Fuldmånemeditation på tærskelen til en ny verdensreligion Astrologi er

Læs mere

LØVENS TEGN Videnskaben om triangler

LØVENS TEGN Videnskaben om triangler 1 LØVENS TEGN Videnskaben om triangler Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 LØVENS TEGN Videnskaben om triangler Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Mange mennesker, der lever eller rejser i Jordens

Læs mere

FREDSPROCESSEN er i gang

FREDSPROCESSEN er i gang 1 FREDSPROCESSEN er i gang Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Fredsprocessen er i gang Af Erik Ansvang Alt er under forandring. Målet er menneskehedens enhed. Essensen er fred. Transformation Fredsprocessen

Læs mere

Invokation & Evokation

Invokation & Evokation 1 Invokation & Evokation Alice A. Bailey www.visdomsnettet.dk 2 Invokation & Evokation Af Alice A. Bailey Fra Problems of Humanity (Oversat og redigeret af Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Opgaven,

Læs mere

Rosemary Burton. www.visdomsnettet.dk

Rosemary Burton. www.visdomsnettet.dk 1 Energi følger tanken Rosemary Burton www.visdomsnettet.dk 2 Energi følger tanken Af Rosemary Burton fra The BEACON (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Vær forsigtig med dine tanker. De

Læs mere

TVILLINGERNES TEGN Baggrunden for Den Store Invokation

TVILLINGERNES TEGN Baggrunden for Den Store Invokation 1 TVILLINGERNES TEGN Baggrunden for Den Store Invokation Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 TVILLINGERNES TEGN Baggrunden for Den Store Invokation Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Det anbefales

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober

Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober www.visdomsnettet.dk 2 Indhold o Opgaver, der skal udføres o Meditationsomrids o Oversigt over loven om åndelig

Læs mere

Alice A. Bailey. www.visdomsnettet.dk

Alice A. Bailey. www.visdomsnettet.dk 1 De Solare Ord Alice A. Bailey www.visdomsnettet.dk 2 De Solare Ord Af Alice A. Bailey Fra Initiation Human and Solar (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Grundlaget for alle manifesterede

Læs mere

DEN BLIVENDE PRÆGNING, DER UDGØR EN VÆRDIFULD DEL AF ENS ÅNDELIGE ERFARINGER. Jan Erhardt Jensen

DEN BLIVENDE PRÆGNING, DER UDGØR EN VÆRDIFULD DEL AF ENS ÅNDELIGE ERFARINGER. Jan Erhardt Jensen 1 DEN BLIVENDE PRÆGNING, DER UDGØR EN VÆRDIFULD DEL AF ENS ÅNDELIGE ERFARINGER af Jan Erhardt Jensen Når man taler om de personlige erfaringer, som det enkelte menneske er sig bevidst, må man være klar

Læs mere

Forord til Planetenergi meditationer

Forord til Planetenergi meditationer Forord til Planetenergi meditationer Følgende teknikker vil aktivisere dig og forøge din evne til at handle i hverdagen Hvad tilstræber teknikkerne Teknikkerne tilstræber at skabe harmoni, indre ro, balance

Læs mere

SOM-OM 4:6. Et begreb, der kan føre til et monadisk liv. L. Rae Lake.

SOM-OM 4:6. Et begreb, der kan føre til et monadisk liv. L. Rae Lake. 1 SOM-OM Et begreb, der kan føre til et monadisk liv 4:6 L. Rae Lake www.visdomsnettet.dk 2 SOM-OM - et begreb, der kan føre til et monadisk liv 4:6 Af L. Rae Lake Fra The Beacon (Oversættelse Ebba Larsen)

Læs mere

JORDEN. Hvis Positive kvaliteter er Tro uden viden - Rigtig forståelse - Viljestyrke. Hvad aktiverer/stimulerer Jordens energi, når du kanaliserer

JORDEN. Hvis Positive kvaliteter er Tro uden viden - Rigtig forståelse - Viljestyrke. Hvad aktiverer/stimulerer Jordens energi, når du kanaliserer JORDEN Hvis Positive kvaliteter er Tro uden viden - Rigtig forståelse - Viljestyrke Hvad aktiverer/stimulerer Jordens energi, når du kanaliserer Denne energi lærer personligheden at gå ind under Guds vilje

Læs mere

SOM-OM 3:6. Et begreb, der kan føre til et monadisk liv. L. Rae Lake. www.visdomsnettet.dk

SOM-OM 3:6. Et begreb, der kan føre til et monadisk liv. L. Rae Lake. www.visdomsnettet.dk 1 SOM-OM Et begreb, der kan føre til et monadisk liv 3:6 L. Rae Lake www.visdomsnettet.dk 2 SOM-OM - et begreb, der kan føre til et monadisk liv 3:6 Af L. Rae Lake Fra The Beacon (Oversættelse Ebba Larsen)

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 4:6 21. juni - 20. august

Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 4:6 21. juni - 20. august 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 4:6 21. juni - 20. august www.visdomsnettet.dk 2 Indhold o Opgaver, der skal udføres o Meditationsomrids o Citater fra Tibetanerens bøger

Læs mere

Djwhal Khul.

Djwhal Khul. 1 Esoteriske Skoler Djwhal Khul www.visdomsnettet.dk 2 Esoteriske skoler Af Djwhal Khul 1 (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Separatisme og intolerance Den største forhindring for arbejdet

Læs mere

Tarotkortenes bud på stjernerne juli 2014.

Tarotkortenes bud på stjernerne juli 2014. Tarotkortenes bud på stjernerne juli 2014. Vædderen: På hovedet. På hovedet. På hovedet. Ærkeenglen Jeremiel er englen der hjælper dig med at evaluere dit liv, brug ham. Du skal tillade dig selv at sprede

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 3:6 21. april - 20. juni

Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 3:6 21. april - 20. juni 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 3:6 21. april - 20. juni www.visdomsnettet.dk 2 Indhold o Meddelelse. o Meditationsomrids. o Oversigt over emner om Videnskaben om Triangler.

Læs mere

KREBSENS TEGN Indblik i karma og reinkarnation

KREBSENS TEGN Indblik i karma og reinkarnation 1 KREBSENS TEGN Indblik i karma og reinkarnation Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 KREBSENS TEGN Indblik i karma og reinkarnation Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) I åndsvidenskaben kaldes Krebsens

Læs mere

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 7:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 7:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 De Syv Stråler - den nye tidsalders psykologi 7:8 Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 De Syv Stråler den nye tidsalders psykologi 7:8 Af Erik Ansvang Strålerne og mennesket Alt er energi. Mennesket er

Læs mere

SOM-OM 2:6. Et begreb, der kan føre til et monadisk liv. L. Rae Lake. www.visdomsnettet.dk

SOM-OM 2:6. Et begreb, der kan føre til et monadisk liv. L. Rae Lake. www.visdomsnettet.dk 1 SOM-OM Et begreb, der kan føre til et monadisk liv 2:6 L. Rae Lake www.visdomsnettet.dk 2 SOM-OM - et begreb, der kan føre til et monadisk liv 2:6 Af L. Rae Lake Fra The Beacon (Oversættelse Ebba Larsen)

Læs mere

SOM-OM 5:6. Et begreb, der kan føre til et monadisk liv. Af L. Rae Lake. www.visdomsnettet.dk

SOM-OM 5:6. Et begreb, der kan føre til et monadisk liv. Af L. Rae Lake. www.visdomsnettet.dk 1 SOM-OM Et begreb, der kan føre til et monadisk liv 5:6 Af L. Rae Lake www.visdomsnettet.dk 2 SOM-OM - et begreb, der kan føre til et monadisk liv 5:6 Af L. Rae Lake Fra The Beacon (Oversættelse Ebba

Læs mere

Store Bjørn & Plejaderne

Store Bjørn & Plejaderne 1 Store Bjørn & Plejaderne - solsystemets kosmiske forældre Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Store Bjørn & Plejaderne - solsystemets kosmiske forældre Af Erik Ansvang Johannes Kepler (tv.) & Nicolaus

Læs mere

SOLEN. Hvis Positive kvaliteter er Frygtløshed - Sundhed - Beherskelse. Hvad aktiverer/stimulerer Sol energien, når du kanaliserer

SOLEN. Hvis Positive kvaliteter er Frygtløshed - Sundhed - Beherskelse. Hvad aktiverer/stimulerer Sol energien, når du kanaliserer SOLEN Hvis Positive kvaliteter er Frygtløshed - Sundhed - Beherskelse Hvad aktiverer/stimulerer Sol energien, når du kanaliserer Den forstærker dit æteriske legeme, og giver derved energi og forøger din

Læs mere

hermetisk filosofi Den gamle og evige visdom

hermetisk filosofi Den gamle og evige visdom 1 hermetisk filosofi Den gamle og evige visdom Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Hermetisk filosofi Den gamle og evige visdom Af Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang Hermes er identisk

Læs mere

PÅSKENS åndelige betydning

PÅSKENS åndelige betydning 1 PÅSKENS åndelige betydning Robert Greig www.visdomsnettet.dk 2 Påskens åndelige betydning Af Robert Greig Fra The Beacon (Oversættelse Ebba Larsen) Kærlighed er en energi, som mennesket benytter i samme

Læs mere

Det seksuelle princip i den nye tidsalder 2. del

Det seksuelle princip i den nye tidsalder 2. del Det seksuelle princip i den nye tidsalder 2. del Udgivet af 1VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk Det seksuelle princip i den nye tidsalder 2. del Af Djwhal Khul www.visdomsnettet.dk 2 Det seksuelle princip

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 3. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar

Skabende meditation - for den nye tidsalder 3. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 3. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar www.visdomsnettet.dk 2 Indhold Første del: o Meditation og undervisning i selverkendelse Anden del: o Den

Læs mere

Den seksuelle problematik

Den seksuelle problematik Den seksuelle problematik Af Isha Schwaller de Lubicz Udgivet af 1VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk Den seksuelle problematik Af Isha Schwaller de Lubicz www.visdomsnettet.dk 2 Den seksuelle problematik

Læs mere

FRED er ikke fravær af krig

FRED er ikke fravær af krig 1 FRED er ikke fravær af krig Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Fred er ikke fravær af krig Af Erik Ansvang Der er én planet, én menneskehed og én fælles fremtid. Der er reelt intet alternativ til fred

Læs mere

MÅNEN - dit indre barn?

MÅNEN - dit indre barn? 1 MÅNEN - dit indre barn? Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 MÅNEN - dit indre barn? Af Kenneth Sørensen Den udviklingsorienterede astrologi betragter Månens placering i horoskopet, som et symbol

Læs mere

SOM-OM 6:6. Et begreb, der kan føre til et monadisk liv. Af L. Rae Lake. www.visdomsnettet.dk

SOM-OM 6:6. Et begreb, der kan føre til et monadisk liv. Af L. Rae Lake. www.visdomsnettet.dk 1 SOM-OM Et begreb, der kan føre til et monadisk liv 6:6 Af L. Rae Lake www.visdomsnettet.dk 2 SOM-OM - et begreb, der kan føre til et monadisk liv 6:6 Af L. Rae Lake Fra The Beacon (Oversættelse Ebba

Læs mere

Åndsvidenskab for advokater

Åndsvidenskab for advokater 1 Åndsvidenskab for advokater Geoffrey Hodson www.visdomsnettet.dk 2 Åndsvidenskab for advokater Af Geoffrey Hodson Fra The Theosophist (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Alt er underlagt

Læs mere

Citater fra: Af Jes Dietrich

Citater fra: Af Jes Dietrich Citater fra: Hjertet og Solar Plexus Erindringens Tale Balancepunktet Af Jes Dietrich Dit liv er en stor proces af valg med det formål at udvikle dig selv og elske dig selv mere. Den dag du ikke behøver

Læs mere

OKKULTISME. C.W. Leadbeater. www.visdomsnettet.dk

OKKULTISME. C.W. Leadbeater. www.visdomsnettet.dk 1 OKKULTISME C.W. Leadbeater www.visdomsnettet.dk 2 OKKULTISME Af C.W. Leadbeater (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Ordet okkultisme er alvorligt misforstået. I de uvidendes forestilling

Læs mere

Videnskabernes. integrering. Brian Arrowsmith. www.visdomsnettet.dk

Videnskabernes. integrering. Brian Arrowsmith. www.visdomsnettet.dk 1 Videnskabernes integrering Brian Arrowsmith www.visdomsnettet.dk 2 Videnskabernes integrering Af Brian Arrowsmith Fra The Beacon (Oversættelse Ebba Larsen) Åndsvidenskaben analyserer årsager. Naturvidenskaben

Læs mere

KOSMISK EVOLUTION. Alice A. Bailey.

KOSMISK EVOLUTION. Alice A. Bailey. 1 KOSMISK EVOLUTION Alice A. Bailey www.visdomsnettet.dk 2 Kosmisk Evolution af Alice A. Bailey Fra The Consciousness of the Atom 1 (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Østens gamle skrifter

Læs mere

Deva og menneske. Af Phoebe D. Bendit (oversat af Niels Brønsted) Fra»The Theosophist«, januar 1959 Oversættelse i Teosofia, maj 1986

Deva og menneske. Af Phoebe D. Bendit (oversat af Niels Brønsted) Fra»The Theosophist«, januar 1959 Oversættelse i Teosofia, maj 1986 Deva og menneske Af Phoebe D. Bendit (oversat af Niels Brønsted) Fra»The Theosophist«, januar 1959 Oversættelse i Teosofia, maj 1986 I Det teosofiske samfund er der mange medlemmer, som tænker i samme

Læs mere

Hvad ser CLAIRVOYANTE?

Hvad ser CLAIRVOYANTE? 1 Hvad ser CLAIRVOYANTE? Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Hvad ser CLAIRVOYANTE? Af Kenneth Sørensen Fra Clairvoyance til Intuition Før man kan tage stilling til psykiske evner, skal man have en

Læs mere

INDVIELSE. i Egypten. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

INDVIELSE. i Egypten. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 INDVIELSE i Egypten Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 INDVIELSE i Egypten Af Erik Ansvang Indviet i Egypten Den traditionelle egyptologi afviser kategorisk, at pyramider og templer fungerede som en

Læs mere

INTRODUKTION TIL LØSNINGSFOKUSERET SAMTALE

INTRODUKTION TIL LØSNINGSFOKUSERET SAMTALE INTRODUKTION TIL LØSNINGSFOKUSERET SAMTALE 1. INGREDIENSERNE I ET VELLYKKET SAMARBEJDE - virksomme faktorer i behandlingen 2. PARTNERSKAB MED KLIENTEN - løsningsfokuserede samtaleprincipper 3. KONTRAKTEN

Læs mere

DET TREDJE ØJE. Douglas Baker. www.visdomsnettet.dk

DET TREDJE ØJE. Douglas Baker. www.visdomsnettet.dk 1 DET TREDJE ØJE Douglas Baker www.visdomsnettet.dk 2 DET TREDJE ØJE Af Douglas Baker Fra The Opening of the Third Eye (Oversættelse Erik Ansvang) Det nemmeste vil være at begynde med at fortælle, hvad

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950 Henvisning: Dette er en afskrift af det stenografisk optagne foredrag af Bruno Gröning, som han har holdt den 29. september 1950 hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. Foredrag af Bruno Gröning, München,

Læs mere

Rosenkreuzet Symbol på en spirituel udviklingsvej

Rosenkreuzet Symbol på en spirituel udviklingsvej 1 Rosenkreuzet Symbol på en spirituel udviklingsvej Informationsrække i 7 dele Del 1: Dét, som virkeligt forandrer os Det Gyldne Rosenkreuz' Internationale Skole LECTORIUM ROSICRUCIANUM Internationale

Læs mere

Det åndelige Hierarki

Det åndelige Hierarki 1 Det åndelige Hierarki Foster Bailey www.visdomsnettet.dk 2 Det åndelige Hierarki Af Foster Bailey Fra Running God s Plan (Oversættelse og redigering Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Den guddommelige

Læs mere

Spørgsmålet er; hvornår har du sidst målrettet trænet din vilje og dit kendskab til dig selv?

Spørgsmålet er; hvornår har du sidst målrettet trænet din vilje og dit kendskab til dig selv? 2006 Autentisk lederskab Moderne lederskab handler i dag ligeså meget om, hvem du er, som hvad du har opnået. Vi mener, at medarbejdere motiveres af ledere, der tør være sig selv i rollen som leder. Det

Læs mere

Forudsætningen for fred

Forudsætningen for fred 1 Forudsætningen for fred Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Forudsætningen for fred Af Erik Ansvang Når samfundet mister troen på sin egen fremtid, skabes der forestillinger om undergang. Ønske og virkelighed

Læs mere

ALDERDOM - et erfaringsområde

ALDERDOM - et erfaringsområde 1 ALDERDOM - et erfaringsområde Lucille Gilling www.visdomsnettet.dk 2 ALDERDOM - et erfaringsområde Af Lucille Gilling Fra The Beacon (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Teknologiskræk I

Læs mere

Jordens indre styre - lysets og kærlighedens Mestre

Jordens indre styre - lysets og kærlighedens Mestre Jordens indre styre - lysets og kærlighedens Mestre For ca. 16 millioner år siden ankom en gruppe højtudviklede væsner fra Venus og enkelte andre planeter til Jorden for at fremme klodens udvikling, således

Læs mere

Kærlighed til menneskeheden

Kærlighed til menneskeheden Kærlighed til menneskeheden Af Foster Bailey (oversat af Niels Brønsted) Fra»Running God s Plan«Oversættelse i Teosofia, oktober 1984 Enhver grundlæggende form for energi har sin egen virkning på det,

Læs mere

HUKOMMELSE. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk

HUKOMMELSE. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk 1 HUKOMMELSE Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 HUKOMMELSE Af Annie Besant Hvad er hukommelse, hvordan virker den, og hvordan genskaber man fortiden, uanset om den er nær eller fjern? Den gådefulde hukommelse

Læs mere

Sorte Huller. set i relation til Gayatri. Muriel E. Powlett. www.visdomsnettet.dk

Sorte Huller. set i relation til Gayatri. Muriel E. Powlett. www.visdomsnettet.dk 1 Sorte Huller set i relation til Gayatri Muriel E. Powlett www.visdomsnettet.dk 2 SORTE HULLER set i relation til GAYATRI Af Muriel E. Powlett Fra The Beacon (Oversættelse: Ebba Larsen) GAYATRI Du som

Læs mere

Påskemandag (Anden Påskedag) 2013

Påskemandag (Anden Påskedag) 2013 Påskemandag (Anden Påskedag) 2013 Det er i dag den 1. april. Som det nok vil være bekendt, har jeg siden den 1. april 1988 været fast ansat som sognepræst i Galtrup, Øster Jølby og Erslev i de sidste par

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til sidste s.e.helligtrekonger 2016 17-01-2016 side 1

Lindvig Osmundsen. Prædiken til sidste s.e.helligtrekonger 2016 17-01-2016 side 1 17-01-2016 side 1 Prædiken til sidste s. e. Hellig 3 Konger 2014. Tekst: Johs. 12,23-33. Det er vinter og sidste søndag efter helligtrekonger. I år, 2016, falder påsken meget tidligt, det er palmesøndag

Læs mere

CLAIRVOYANCE & psykiske evner

CLAIRVOYANCE & psykiske evner 1 CLAIRVOYANCE & psykiske evner Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Clairvoyance & psykiske evner Af Kenneth Sørensen Fra Clairvoyance til Intuition Artiklens oplysninger om clairvoyance og andre psykiske

Læs mere

SORTE MAGIKERE. C.W. Leadbeater. www.visdomsnettet.dk

SORTE MAGIKERE. C.W. Leadbeater. www.visdomsnettet.dk 1 SORTE MAGIKERE C.W. Leadbeater www.visdomsnettet.dk 2 SORTE MAGIKERE Af C. W. Leadbeater Fra Talks on the Path of Occultism, III (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Der siges så meget om

Læs mere

Frigørelsen af. Alice A. Bailey.

Frigørelsen af. Alice A. Bailey. 1 Frigørelsen af ATOMENERGI Alice A. Bailey www.visdomsnettet.dk 2 Frigørelsen af ATOMENERGI Af Alice A. Bailey Fra The Externalisation of the Hierarchy (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang)

Læs mere

Copyright by. Martinus åndsvidenskabelige institut

Copyright by. Martinus åndsvidenskabelige institut KOSMISKE GLIMT Copyright by Martinus åndsvidenskabelige institut 1. KAPITEL Livsoplevelsens kontraster Ligesom menneskene kan komme ind i ulykkelige situationer og opleve sorgens og lidelsens mørke øjeblikke,

Læs mere

DET TREDJE ØJE. Douglas Baker.

DET TREDJE ØJE. Douglas Baker. 1 DET TREDJE ØJE Douglas Baker www.visdomsnettet.dk 2 DET TREDJE ØJE Af Douglas Baker Fra The Opening of the Third Eye (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Hvad det tredje øje ikke er Det

Læs mere

Hvad er Mazdaznan? Skrevet af CM - Senest opdateret Fredag, 01. november 2013 22:58

Hvad er Mazdaznan? Skrevet af CM - Senest opdateret Fredag, 01. november 2013 22:58 Hvad er Mazdaznan? Vi er en lille gruppe mennesker, som interesserer os rigtig meget for et mange tusind år gammelt system, som hedder Mazdaznan. Vi synes at dette system er helt fantastisk og specielt

Læs mere

Udviddet note til Troens fundament - del 1

Udviddet note til Troens fundament - del 1 Udviddet note til Troens fundament - del 1 Grundfæst dig selv i troen / menigheden må grundfæstes i troen! Kirken er ikke i show-business men i vores himmelske faders kingdom-business Man kan også definere

Læs mere

P r o g r a m. August 2008 - januar 2009. Teosofisk Fellowship København

P r o g r a m. August 2008 - januar 2009. Teosofisk Fellowship København P r o g r a m August 2008 - januar 2009 Teosofisk Fellowship København Teosofisk Fellowship København Sankt Peders Stræde 27B, 3. sal, 1453 København K www.teosofiskfellowship.dk En kort introduktion til

Læs mere

Helingstjeneste for jorden og menneskeheden i en cirkel eller lille gruppe:

Helingstjeneste for jorden og menneskeheden i en cirkel eller lille gruppe: Helingstjeneste for jorden og menneskeheden i en cirkel eller lille gruppe: Indledning: Spil evt. lidt musik, mens I samles om alteret. Mesteren Jesus siger: Jeg Er Verdens lys. Den, der følger mig, skal

Læs mere

10 E N T O R N I K Ø D E T

10 E N T O R N I K Ø D E T Forord Lige fra det første afsnit i indledningen til denne bog har jeg kunnet identificere mig med dens formål: at tilbyde mennesker styrke og håb gennem svar på nogle af livets sværeste spørgsmål. Jeg

Læs mere

MEDITATION I GLOBALT PERSPEKTIV

MEDITATION I GLOBALT PERSPEKTIV 1 MEDITATION I GLOBALT PERSPEKTIV Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 MEDITATION I GLOBALT PERSPEKTIV Af Kenneth Sørensen Fra bogen: Fuldmånemeditation på tærsklen til en ny verdensreligion Det forhold

Læs mere

Religion. Religiøsitet

Religion. Religiøsitet 1 Religion & Religiøsitet Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Religion & Religiøsitet Af Erik Ansvang I alle religioner har nogle mennesker påstået, at de har forstået, hvad Gud har sagt, og herefter har

Læs mere

Livsværdier. Geoffrey Hodson.

Livsværdier. Geoffrey Hodson. 1 Livsværdier Geoffrey Hodson www.visdomsnettet.dk 2 Livsværdier Af Geoffrey Hodson Fra The Yogic Ascent to Spiritual Heights (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Esoterisk psykologi i praksis

Læs mere

ÅNDELIG VEJLEDNING. Djwhal Khul (Alice A. Bailey)

ÅNDELIG VEJLEDNING. Djwhal Khul (Alice A. Bailey) Djwhal Khul 1 ÅNDELIG VEJLEDNING Djwhal Khul (Alice A. Bailey) www.visdomsnettet.dk 2 Åndelig vejledning Af Djwhal Khul Fra Alice A. Bailey: Esoteric Psychology II 1 (Oversættelse: Erik Ansvang) Spørgsmålet

Læs mere

ESOTERISME. - hvad er det? Erik Ansvang.

ESOTERISME. - hvad er det? Erik Ansvang. 1 ESOTERISME - hvad er det? Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 ESOTERISME - hvad er det? Af Erik Ansvang Hvilke associationer skaber ordet esoterisk eller okkult? Esoterisk og okkult Flere og flere bruger

Læs mere

Discipelskab & Solimpulser

Discipelskab & Solimpulser 1 Discipelskab & Solimpulser Torkom Saraydarian www.visdomsnettet.dk 2 Discipelskab & Solimpulser Af Torkom Saraydarian Fra Challenge for Discipleship (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang)

Læs mere

Dynamisk meditation. Kenneth Sørensen. www.visdomsnettet.dk

Dynamisk meditation. Kenneth Sørensen. www.visdomsnettet.dk 1 Dynamisk meditation Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Dynamisk meditation Af Kenneth Sørensen Hvad er dynamisk meditation? Der findes utallige former for meditation, og ofte er der tale om de samme

Læs mere

Wesakfesten. -uddrag fra bogen Fuldmånemeditation af Kenneth Sørensen

Wesakfesten. -uddrag fra bogen Fuldmånemeditation af Kenneth Sørensen Wesakfesten -uddrag fra bogen Fuldmånemeditation af Kenneth Sørensen»Ingen pris er for høj at betale for at kunne være til gavn for Hierarkiet ved tidspunktet for fuldmånen i maj, for at kunne opnå den

Læs mere

Vandbærerens tidsalder

Vandbærerens tidsalder 1 Vandbærerens tidsalder Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Vandbærerens tildalder Af Kenneth Sørensen Fra Fuldmånemeditation på tærskelen til en ny verdensreligion I Vandbærerens tegn vil Fisketidsalderens

Læs mere