Lønudviklingen i 2. kvartal 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lønudviklingen i 2. kvartal 2006"

Transkript

1 Sagsnr. Ref: HJO/MHO/BLA September Lønudviklingen i. kvartal Den årlige ændring i timefortjenesten på hele DA-området var, pct. i. kvartal, svarende til en stigning på, pct.-point i forhold til forrige kvartal. Lønstigningstakten viser således helt som forventet af LO i Øje på beskæftigelsen, maj en svag opadgående tendens. Stigningen er drevet af vækst i lønstigningstakten for såvel arbejdere som funktionærer med henholdsvis, pct.-point og, pct.-point, jf. tabel. En væsentlig forklaring på merstigningen i arbejdslønningerne er stigende genebetalinger inden for fremstillingsvirksomhed. Ændringer i genebetalingerne, herunder primært øget overarbejde, bidrog således med, pct.-point til stigningen i arbejdernes timefortjeneste inden for fremstillingsvirksomhed i foråret. Tabel. Ændring i timefortjenesten / / / / / / Årlig ændring i pct Arbejdere,,,9,,, Funktionærer,,,8,,,9 I alt,9,,8,9,9, DA s KonjunkturStatistik. Ifølge DA bidrog genebetaling samt betaling til pension med i alt, pct.-point til årsstigningstakten i. kvartal, hvilket var en stigning på, pct.-point i forhold til forrige kvartal, jf. tabel. Ændringen i bidraget fra pension skal ses i lyset af de overenskomstaftalte pensionsforhøjelser, der trådte i kraft pr.. juli inden for alle hovedbrancher. Inden for brancherne stod bygge- og anlægsvirksomhed for den største årlige ændring i timefortjenesten med, pct. efterfulgt af serviceprægede erhverv (, pct.) og fremstillingsvirksomhed (, pct.). Bygge- og anlægsvirksomhed havde ligeledes den største vækst i lønstigningstakten i forhold til forrige kvartal med, pct.-point. Der er således ikke tydelige tegn på, at de forholdsvise høje lønstigninger inden for Bygge- og anlægsvirksomhed er ved at brede sig til resten af arbejdsmarkedet. På det kommunale område blev der registreret opadgående lønstigningstakter. Årsstigningen for kommunal ansatte var på, pct., hvilket svarede til en stigning på,9 pct.-point i forhold til. kvartal. For de statslige ansatte faldt lønstigningstakten med, pct.- point i forhold til. kvartal. Dermed var den årlige statslige lønstigningstakt på blot, pct. i. kvartal. I. kvartal oplevede kommuner og DA-området en stigende reallønsudvikling. Reallønsudviklingen for kommunerne var i. kvartal på, pct., mens der inden for DAområdet var der en reallønstigning på, pct. I. kvartal havde de statslige ansatte derimod en negativ reallønsudvikling på, pct. Hos vores vigtigste samhandelspartnere havde Italien, Storbritannien og Norge de største lønstigningstakter i. kvartal. Italien havde den største opgang i den årlige lønstigningstakt i perioden. kvartal til. kvartal på, pct.-point. Tyskland har stadigvæk den laveste lønstigningstakt blandt vore vigtigste samhandelspartnere på, pct., trods en stigning på, pct.-point i forhold til forrige kvartal.

2 Lønudviklingen og overenskomsterne på LO/DA-området Ganske som forventet af LO i Øje på beskæftigelsen, maj, er der en svag opadgående tendens i lønstigningstakten, jf. figur. I dette kvartal er lønudviklingen på hele DAområdet nu steget over de aftalte omkostninger, hvilket ikke er sket siden. kvartal. Det er især arbejderne, som trækker lønudviklingen op, idet lønudviklingen her har ligget over de aftalte omkostninger i de første to kvartaler i. I forhold til. kvartal er lønstigningstakten for arbejdere steget med, pct.-point til en årlig ændring på, pct. I samme periode steg lønstigningstakten for funktionærer kun med, pct.-point. Figur. Aftalt og faktisk lønstigning på LO/DA-området Ialt Funktionærer Arbejdere Aftalte omkostninger Den faktiske lønstigning omfatter hele DA-området, dvs. er inkl. ansatte, der ikke er omfattet af overenskomster på LO/DA-området. DA s KonjunkturStatistik samt egne beregninger. Brancheopdelt lønudvikling i den private sektor Lønstigningstakten i fremstillingsvirksomhed var, pct. i. kvartal, og den fulgte dermed den overordnede stigende trend, idet den steg med, pct.-point. Det kan blandt andet tilskrives en stigning i den årlige ændring i genetillæg, som steg fra, pct. til, pct. fra. til. kvartal i. De faktiske lønstigninger ligger dermed i ganske fin tråd med de aftalte omkostninger, jf. figur. Inden for fremstillingsvirksomhed var det især arbejderne, som fik øget lønstigningen, idet lønstigningstakten her var, pct. mod kun, pct. hos funktionærerne. Det er en fremgang i forhold til. kvartal på henholdsvis, pct.-point og, pct.-point. En væsentlig forklaring på merstigningen i arbejdsomkostningerne er stigende genebetalinger inden for fremstillingsvirksomhed. Ændringer i genebetalingerne, herunder primært øget overarbejde, bidrog således med, pct.-point til stigningen i arbejdernes timefortjeneste i foråret. Figur. Aftalt og faktisk lønudvikling i fremstillingsvirksomhed

3 Faktiske lønstigninger Aftalte omkostninger Den faktiske lønstigning omfatter fremstillingsvirksomhed på hele DA-området, dvs. er inkl. ansatte, der ikke er omfattet af overenskomster på LO/DA-området. DA s KonjunkturStatistik og egne beregninger. I brancherne inden for fremstillingsvirksomhed varierede de årlige lønstigningstakter mellem, pct. og, pct. De største lønstigninger i. kvartal var at finde i træ- og papirindustrien (, pct.), jern- og metalindustrien (, pct.) og maskin- og elektronikindustrien (, pct.). I forhold til. kvartal var det ligeledes træ- og papirindustrien, som stod for den største vækst i lønstigningstakten på, pct.-point, og grafisk industri oplevede som den eneste branche et fald i samme periode på, pct.-point. Tabel. Årsstigningstakternes sammensætning i hovedbrancherne og i DA. kvartal. kvartal Byggeog anlæg Hele DA Byggeog anlæg Fremstillingsfag Serviceprægede fag Fremstillingsfag Serviceprægede fag Årlig ændring i timefortjenesten,,,,9,,,, Heraf: Genetillæg,,,,,,,, Feriefridagsbetalinger mv.,,,,,,,, Personalegoder,,,,,,,, Pension,,,8,9,,,9, DA s KonjunkturStatistik. I. kvartal i havde bygge- og anlægssektoren en lønstigningstakt på, pct., hvilket er en fremgang på, pct.-point i forhold til forrige kvartal. Hermed fortsatte væksten i lønstigningstakten fra. kvartal, som ellers blev midlertidigt bremset i forrige kvartal, jf. figur. Fra. kvartal til. kvartal er lønstigningstakten vokset med, pct.-point, og de faktiske lønstigninger ligger derfor nu knap, pct.-point over de aftalte omkostninger. Det hører med til billedet, at byggeriet løndannelse traditionelt er mere konjunkturfølsom, end det er tilfældet på resten af arbejdsmarkedet. For blot år siden faldt Hele DA

4 lønningerne for mange LO-grupper i byggeriet. Nu stiger de så lidt mere end gennemsnittet. Figur. Aftalt og faktisk lønudvikling i bygge- og anlægssektoren Faktiske lønstigninger Aftalte omkostninger Den faktiske lønstigning omfatter bygge- og anlægsvirksomhed på hele DA-området, dvs. er inkl. ansatte, der ikke er omfattet af overenskomster på LO/DA-området. DA s KonjunkturStatistik og egne beregninger. I. kvartal bidrog ændringer i genetillæg og pension med i alt, pct.-point til årsstigningstakten, hvilket var det samme som forrige kvartal. Der skete dog ændringer inden for de to kategorier i forhold til forrige kvartal, idet genetillæg steg med, pct.-point og bidraget fra pension faldt med, pct.-point, jf. tabel. Inden for bygge- og anlægsvirksomhed har der også været en forhøjelse af de overenskomstaftalte pensionsbidrag pr.. juli, da bygge- og anlægsbranchen ved forhandlingerne i aftalte at regulere pensionsbidraget med, pct. i hvert af de tre overenskomstår. Pensionskomponenten i tabel overstiger den overenskomstaftalte forbedring. Grunden dertil er, at bygge- og anlægsbranchen er præget af uregelmæssige efterbetalinger fra afsluttede projekter. Disse betalinger indgår ikke i lønstatistikken. Men den afregnede pension, som de giver anledning til, indgår i dekomponering. Den største lønstigning inden for bygge- og anlægsvirksomhed stod arbejderne for med, pct., hvorimod lønstigningstakten hos funktionærerne var den samme som for hele DAområdet nemlig, pct.. Dette var en fremgang for arbejderne i forhold til forrige kvartal med, pct.-point, hvorimod funktionærernes lønstigningstakt forblev uændret. Årsstigningstakten i de serviceprægede erhverv var i. kvartal på, pct., hvilket var en stigning på, pct.-point i forhold til forrige kvartal. Lønningerne inden for de serviceprægede erhverv har været stigende siden. kvartal, og i. kvartal var væksten i de faktiske lønninger for første gang siden. kvartal højere end væksten i de aftalte omkostninger, jf. figur. Af lønstigningen på, pct. udgjorde genetillæg og pension henholdsvis, pct.-point og,9 pct.-point i. kvartal. Det var en stigning i forhold til forrige kvartal for både genetillæg og pension med, pct.-point, jf. tabel. På flere områder inden for de servicepræge-

5 de fag var det igen de forhøjede overenskomstmæssige pensionsbetalinger (pr.. juli ), der gav anledning til en forøget betaling til pension. I. kvartal har lønstigningstakten for arbejdere og funktionærer i de serviceprægede erhverv nærmet sig hinanden, idet den faldt for arbejdere med, pct.-point og steg med, pct.-point for funktionærer i forhold til. kvartal samme år. Hermed var lønstigningstakten i. kvartal henholdsvis, pct. for arbejdere og, pct. for funktionærer. Lønstigningstakten for arbejdere ligger således fortsat over den samlede lønstigningstakt for de serviceprægede erhverv og ligeledes fortsat under for funktionærer. Figur. Aftalt og faktisk lønudvikling i serviceprægede erhverv Faktiske lønstigninger Aftalte omkostninger Den faktiske lønstigning omfatter de serviceprægede erhverv på hele DA-området, dvs. er inkl. ansatte, der ikke er omfattet af overenskomster på LO/DA-området. DA s og egne beregninger. Blandt brancherne inden for serviceerhvervene havde detailhandel (, pct.) den største lønstigning efterfulgt af transportvirksomhed (, pct.). Den største stigning i forhold til forrige kvartal fandt sted i engroshandel, som steg med, pct. point til en årlig lønstigningstakt på, pct. Forretningsservice (, pct.) oplevede som den eneste branche et fald i lønstigningstakten på, pct. -point og ligger ligeledes som den eneste branche under den samlede lønstigningstakt for serviceprægede erhverv. Lønudviklingen i den offentlige sektor I forhold til. kvartal er billedet af den offentlige lønudvikling ændret i. kvartal. Den statslige lønstigningstakt faldt markant og var dermed lavere end både den private og kommunale lønudvikling. I den kommunale sektor steg lønstigningstakten med,9 pct.- point og havde dermed en lønstigningstakt, som var, pct.-point højere end lønudviklingen for den private sektor, jf. figur.

6 Figur. Lønudviklingen i offentlig og privat sektor Statsansatte Kommunalt ansatte Privat sektor Figuren er baseret på summariske indeks og er således påvirket af de ansattes fordeling på køn, alder, anciennitet, løntrin, arbejdsfunktion, branche, geografisk område mv. Metoden afviger fra DA s opgørelse og omfatter flere brancher i den private sektor, bl.a. finanssektoren. Lønudviklingen for kommunalt ansatte er fra. kvartal opgjort uden Københavns Kommune. Danmarks Statistik. Den statslige lønstigningstakt var i. kvartal, pct., svarende til et fald på, pct.- point i forhold til. kvartal. Den faldende lønudvikling har fundet sted i alle områder inden for staten med undtagelse af transportvirksomhed (, pct.), hvor lønstigningstakten steg, pct.-point. Det største fald i lønstigningstakten var inden for forretningsservice mv. (, pct.), hvor der blev registreret et markant fald på, pct.-point i forhold til. kvartal. Men trods det store fald inden for forretningsservice mv., var det undervisning, der havde den laveste lønudvikling i. kvartal på, pct. Denne udvikling svarede til en nedgang på, pct.-point i forhold til det foregående kvartal, jf. tabel. Tabel. Årlig stigning i den gennemsnitlige timefortjeneste i staten / / / / / Transportvirksomhed,,,,9, Forretningsservice mv.,,,,, Offentlig administration,,,,9, Undervisning,9,9,,, Staten i alt,,,8,9, Efter omdannelsen af Post Danmark indgår post og telekommunikation ikke længere i det summariske lønindeks for staten, hvilket medfører et databrud i serien mellem. og. kvartal. I stedet indgår Post Danmark fra og med. kvartal i det summariske lønindeks for den private sektor. Danmarks Statistik. Nedgangen i lønudviklingen følger bl.a. mønsteret i de aftalte omkostninger. Det herudover store fald fra. til. kvartal i har medført, at den faktiske lønudvikling gik fra at ligge pct.-point over de aftalte omkostninger til i. kvartal at have en mindre positiv reststigning på, pct.-point., jf. figur a. En del af faldet i lønstigningstakten i forhold til. kvartal kan dog tilskrives et negativt bidrag fra reguleringsordningen pr.. april på, pct.-point.

7 Lønstigningstakten for kommunalt ansatte i. kvartal viste en opgang på, pct., svarende til en stigning på,9 pct.-point i forhold til. kvartal, jf. figur. Stigningen i kommunernes lønudvikling medførte, at den faktiske lønstigning og de aftalte omkostninger matchede hinanden i. kvartal, jf. figur b. Figur a og b. Faktisk lønstigning og referenceforløb i staten og kommunerne Staten Kommunerne Faktisk lønstigning Aftalte Lønstigning Faktisk lønstigning Aftalt lønstigning Referenceforløbet kan sammenlignes med de aftalte omkostninger. De er defineret som summen af generelle lønstigninger, centrale puljer, udmøntning fra reguleringsordningen, lokal- og chefløn samt feriefridage. I figur b er den faktiske lønstigning fra. kvartal opgjort uden København Kommune. Statistikudvalget. Alle områderne inden for kommunerne havde stigende i lønudvikling og oplevede i. kvartal lønstigningstakter, der var højere end der har været registreret det seneste år, jf. tabel. Tabel. Årlig stigning i den gennemsnitlige timefortjeneste i kommunerne / / / / / Offentlig administration,8,,,, Undervisning,8,,9,,9 Sundhedsvæsen mv.,,,,, Sociale institutioner mv.,,,,,8 Renovation, forlyst. mv.,,,9,, Kommunerne i alt,,,,8, Lønudviklingen for kommunalt ansatte er fra. kvartal opgjort uden Københavns Kommune. Danmarks Statistik. De største stigninger i lønstigningstakten var inden for undervisning (, pct.) og renovation, forlystelser mv.(, pct.). Disse områder steg med hhv., pct.-point og, pct.-point i forhold til. kvartal. Det skal bemærkes at renovation, forlystelser mv. havde den mindste lønstigningstakt i. kvartal og blev registreret for den højeste lønudvikling i. kvartal. Sociale institutioner (,8 pct.) oplevede den laveste udvikling i. kvartal, svarende til en svag fremgang på, pct.-point. Udviklingen i reallønnen Reallønnen angiver, hvor meget den faktiske lønstigning overstiger inflationen og er derfor et mål for den reelle forbedring i købekraft som følge af lønstigningerne.

8 I var udviklingen i inflationen meget svingende. I marts måned blev der registreret rekordlavt inflationsniveau, hvorefter inflationen udviste en stigende tendens frem til oktober, for derefter i årets sidste måneder at falde kraftigt. I var billedet præget af et jævnt stigende inflationsniveau, fra et niveau på pct. i januar til, pct. i december, jf. figur. Siden december har inflationen været faldende fra, pct. ned til,8 pct. i april, og det var først i maj, at inflationen begyndte at stige igen i forhold til samme måned året før. Inflationen i juli til årsgennemsnittet til dato for ( pct.) ligger over årsgennemsnittet for hele (,8 pct.). I. kvartal var inflationen gennemsnitlig på, pct., hvilket var uændret i forhold til. kvartal. I juli måned var inflationen også, pct. Stigningen på årsbasis skyldes primært forøgelser inden for transport (, pct.), uddannelse (, pct.) samt bolig (, pct.). Fra juni til juli faldt årsstigningstakten i inflationen med, pct.-point. Denne nedgang drives især af nedgangen i prisen på beklædning og fodtøj (, pct.), som følge af udsalget henover sommeren. Figur. Udviklingen i forbrugerpriserne Danmarks Statistik.. I. kvartal steg reallønnen med, pct. på DA-området og med, pct. for de kommunale ansatte, hvorimod de statsansatte oplevede et reallønsfald på, pct., jf. figur 8. I forhold til. kvartal er det en stigning i reallønsudviklingen for både ansatte i DAområdet og i den kommunale sektor på henholdsvis, pct.-point og, pct.-point. I samme periode oplevede man et fald i lønstigningstakten på, pct.-point inden for staten. Væksten i lønstigningstakten i forhold til. kvartal sidste år var positiv for både DAområdet kommunerne med stigninger på henholdsvis, pct.-point og, pct.-point. For staten var væksten i samme periode negativ, idet der skete et fald på, pct.-point. Efter flere kvartaler med faldende realløn for de offentlige ansatte vendte udviklingen i. kvartal, således lønstigningstakten blev positiv. De statsansatte oplevede dog allerede 8

9 igen i. kvartal en negativ reallønsudvikling på -, pct. I. kvartal var den kommunale reallønsfremgang større end den private, hvilket ikke er sket siden. kvartal. Figur 8. Udviklingen i reallønnen i stat, kommuner og på DA-området Kommuner Staten DA-området Danmarks Statistik, DA s KonjunkturStatistik og egne beregninger. I LO s Øje på beskæftigelsen, maj, forudses inflationen bl.a. som følge den senere tids stigninger i energipriserne at vokse med, pct. i. Samtidig vurderes lønudviklingen stort set at følge de aftalte omkostninger, hvilket svarer til en lønstigning i året på, pct. Dermed ventes en reallønsfremgang på ca., pct. i hele. 9

10 Lønudviklingen hos vore vigtigste samhandelspartnere Det KE-vægtede gennemsnit af den seneste offentliggjorte lønudvikling i fremstillingssektoren hos Danmarks vigtigste samhandelspartnere viste en lønstigningstakt på,8 pct. Dermed var den KE-vægtede lønudvikling, pct.-point højere end ved offentliggørelsen af sidste kvartals lønudvikling. Tabel. Lønstigningstakt i fremstillingssektoren, årsvækstrater i pct. Seneste observation Lønstigningstakt, pct. Italien. kvartal, Storbritannien. kvartal,8 Norge. kvartal, Finland. kvartal, Sverige. kvartal, KE-vægtet ekskl. Tyskland Seneste, Danmark. kvartal, Frankrig. kvartal,8 Udland (KE-vægtet) Seneste,8 Belgien. kvartal, USA. kvartal, Japan. kvartal, Tyskland. kvartal, Der er forskel på, hvor hurtigt de enkelte lande offentliggør lønstatistik. Derfor er lønstigningstakterne i tabellen baseret på den seneste observation. Der forelægger ikke opdateret tal for Holland. Derfor indgår denne ikke i tabellen. DA s International Lønstatistik, SCB. Tabel viser udviklingen i lønstigningstakten i fremstillingssektoren for udvalgte lande. Italien (, pct.), Storbritannien (,8 pct.) og Norge (, pct.) stod overfor de højeste lønstigningstakter blandt Danmarks vigtigste samhandelspartnere. Italiens lønstigningstakt steg med hele, pct.-point i forhold til. kvartal. Her skal det dog bemærkes, at lønstigningstakten i Italien regelmæssigt udviser store udsving. Storbritanniens lønstigningstakt fortsatte den pæne stigning med, pct.-point i forhold til forrige kvartal. Sverige havde en lønstigningstakt på, pct. i. kvartal, hvilket var en stigning på, pct.-point i forhold til forrige kvartal. Derfor ligger Sveriges lønstigningstakt nu, pct.-point over den danske, da lønudviklingen herhjemme har været mere afdæmpet. Kun USA (, pct.) og Frankrig (,8 pct.) oplevede et fald i lønstigningstakten i forhold til forrige observation; begge med, pct.-point. De øvrige lande havde enten en stigende eller uændret lønstigningstakt. Den overordnede tendens var dog stigende, hvilket stigningen i det KE-vægtede gennemsnit da også indikerer. Danmarks største samhandelspartner Tyskland fortsatte den lave lønudvikling, idet den årlige stigningstakt kun var på, pct. Det har resulteret i, at Tyskland nu er det land med den laveste lønstigningstakt blandt vore vigtigste samhandelspartnere. Hvis man ser bort fra udviklingen i Tyskland, steg de udenlandske lønninger med, pct.

DA s konjunkturstatistik.

DA s konjunkturstatistik. +%P GH GHF $UEHMGVQRWDW/ QXGYLNOLQJHQLNYDUWDO Lønudviklingen for arbejdere og funktionærer opgøres bl.a. af DA, der hvert kvartal modtager lønoplysninger for ca.. lønmodtagere. Heraf udgør LO/DA-området

Læs mere

Stærkere dansk konkurrenceevne i 1. kvartal

Stærkere dansk konkurrenceevne i 1. kvartal Den 19. juni 2012 Ref. DLOE, CPD Stærkere dansk konkurrenceevne i 1. kvartal Lønudviklingen 1. kvartal 2012 Den årlige ændring i timefortjenesten på hele DA-området var 1,7 pct. i 1. kvartal 2012, og dermed

Læs mere

Lille reallønsfremgang og lavere lønstigninger end i udlandet

Lille reallønsfremgang og lavere lønstigninger end i udlandet Lønudviklingen 1. kvartal 2015 19. juni 2015 Lille reallønsfremgang og lavere lønstigninger end i udlandet I 1. kvartal 2015 var den årlige lønstigningstakt på DA-området på 1,8 pct. Funktionærernes løn

Læs mere

Lønstigninger fortsat lavere, end i udlandet

Lønstigninger fortsat lavere, end i udlandet Lønudviklingen 3. kvartal 2013 December 2013 Lønstigninger fortsat lavere, end i udlandet Den årlige ændring i timefortjenesten på hele DA-området var 1,6 pct. i 3. kvartal 2013. Funktionærernes timefortjeneste

Læs mere

Lønstigninger lavere end i udlandet

Lønstigninger lavere end i udlandet Lønudviklingen 4. kvartal 2013 Marts 2014 Lønstigninger lavere end i udlandet Den årlige ændring i lønstigningstakten på hele DA-området var 1,6 pct. i 4. kvartal 2013. Funktionærernes lønstigningstakt

Læs mere

Stærkere dansk lønkonkurrenceevne i 1. kvartal

Stærkere dansk lønkonkurrenceevne i 1. kvartal Lønudviklingen 1. kvartal 2013 Juli 2013 Stærkere dansk lønkonkurrenceevne i 1. kvartal Den årlige ændring i timefortjenesten på hele DA-området var 1,8 pct. i 1. kvartal 2013, og dermed ligger den danske

Læs mere

Fortsat reallønsfremgang og lavere lønstigninger end i udlandet

Fortsat reallønsfremgang og lavere lønstigninger end i udlandet Lønudviklingen 2. kvartal 2015 21. september 2015 Fortsat reallønsfremgang og lavere lønstigninger end i udlandet I 2. kvartal 2015 var den årlige lønstigningstakt på DA-området 2,1 pct. Funktionærernes

Læs mere

Lønstigninger er fortsat lavere end i udlandet

Lønstigninger er fortsat lavere end i udlandet Lønudviklingen 2. kvartal 2014 Oktober 2014 Lønstigninger er fortsat lavere end i udlandet I 2. kvartal 2014 var den årlige lønstigningstakt på DA-området på 1,6 pct. Funktionærernes løn steg med 1,9 pct.,

Læs mere

Lønstigninger: Lavere end i udlandet, men over inflationen

Lønstigninger: Lavere end i udlandet, men over inflationen Lønudviklingen 3. kvartal 2014 December 2014 Lønstigninger: Lavere end i udlandet, men over inflationen I 3. kvartal 2014 var den årlige lønstigningstakt på DA-området på 1,7 pct. Funktionærernes løn steg

Læs mere

Nyt om løn, februar 2016

Nyt om løn, februar 2016 Nyt om løn, februar 1 BASERET PÅ. KVARTAL 15 UÆNDRET LØNUDVIKLING I. KVARTAL 15 Lønomkostningerne inden for DA-området er steget med, pct. fra. kvartal 1 til. kvartal 15. Dette er uændret i forhold til

Læs mere

Nyt om løn, marts 2015

Nyt om løn, marts 2015 Nyt om løn, marts 21 BASERET PÅ 4. KVARTAL214 1 UÆNDRET LØNUDVIKLING I 4. KVARTAL Siden 4. kvartal 213 er lønomkostningerne på DA-området steget med 1,7 pct., hvilket er uændret i forhold til forrige kvartal.

Læs mere

Fortsat stabil lønudvikling og reallønsfremgang

Fortsat stabil lønudvikling og reallønsfremgang Lønudviklingen 4. kvartal 2016 6. marts 2017 Fortsat stabil lønudvikling og reallønsfremgang I 4. kvartal 2016 var den årlige lønstigningstakt på DA-området 2,2 pct., hvilket er 0,1 pct.-point højere end

Læs mere

Stabil lønudvikling og fortsat reallønsfremgang

Stabil lønudvikling og fortsat reallønsfremgang Lønudviklingen 1. kvartal 2017 26. juni 2017 Stabil lønudvikling og fortsat reallønsfremgang I 1. kvartal 2017 var den årlige lønstigningstakt på DA-området 2,1 pct., hvilket er 0,1 pct.-point lavere end

Læs mere

Fortsat reallønsfremgang og lavere lønstigninger end i udlandet

Fortsat reallønsfremgang og lavere lønstigninger end i udlandet Lønudviklingen 3. kvartal 215 18. december 215 Fortsat reallønsfremgang og lavere lønstigninger end i udlandet I 3. kvartal 215 var den årlige lønstigningstakt på DA-området 2,2 pct., hvilket er en stigning

Læs mere

INTERNATIONAL LØNSTATISTIK 4. KVARTAL 2015

INTERNATIONAL LØNSTATISTIK 4. KVARTAL 2015 3. MARTS 216 INTERNATIONAL LØNSTATISTIK 4. KVARTAL 21 FOR FØRSTE GANG I FEM ÅR STIGER LØNNEN MERE I DANMARK END I UDLANDET INDEN FOR FREMSTILLING I udlandet steg lønnen 1,9 pct. inden for fremstilling

Læs mere

Fortsat reallønsfremgang og højere lønstigning end i udlandet

Fortsat reallønsfremgang og højere lønstigning end i udlandet Lønudviklingen 3. kvartal 2016 5. december 2016 Fortsat reallønsfremgang og højere lønstigning end i udlandet I 3. kvartal 2016 var den årlige lønstigningstakt på DA-området 2,1 pct., hvilket er 0,1 pct.-point

Læs mere

Fortsat reallønsfremgang og højere lønstigning end i udlandet

Fortsat reallønsfremgang og højere lønstigning end i udlandet Lønudviklingen 2. kvartal 2016 10. oktober 2016 Fortsat reallønsfremgang og højere lønstigning end i udlandet I 2. kvartal 2016 var den årlige lønstigningstakt på DA-området 2,2 pct., hvilket er uændret

Læs mere

Stabil lønudvikling og fortsat reallønsfremgang

Stabil lønudvikling og fortsat reallønsfremgang Lønudviklingen 2. kvartal 2017 11. september 2017 Stabil lønudvikling og fortsat reallønsfremgang I 2. kvartal 2017 var den årlige lønstigningstakt på DA-området 2,4 pct., hvilket er 0,3 pct.-point højere

Læs mere

Nyt om løn, august 2015

Nyt om løn, august 2015 Nyt om løn, august 21 BASERET PÅ 2. KVARTAL 21 1 TILTAGENDE LØNUDVIKLING I 2. KVARTAL Tiltagende stigning i lønomkostningerne på DA-området og for første gang siden 2. kvartal 28 er arbejdernes stigninger

Læs mere

af StrukturStatistik 2009.

af StrukturStatistik 2009. StrukturStatistik 2009 Detaljeret lønstatistik for året 2009 Dette nyhedsbrev sammenfatter resultaterne af StrukturStatistik 2009. Population Statistikken er baseret på lønoplysninger for ca. 610.000 lønmodtagere

Læs mere

Nyt om løn, februar 2014

Nyt om løn, februar 2014 Nyt om løn, februar 214 BASERET PÅ 4. KVARTAL 213 1 UÆNDRET LØNUDVIKLING I 4. KVARTAL 213 På DA-området steg lønomkostningerne 1,6 pct. fra 4. kvartal 212 til 4. kvartal 213, hvilket er det samme som forrige

Læs mere

Væksten i udlandet tendere til at være lidt større end i Danmark, hvilket kan give eksportmuligheder

Væksten i udlandet tendere til at være lidt større end i Danmark, hvilket kan give eksportmuligheder NOTAT 16_1206 - POUL - 20.12. KONTAKT: POUL PEDERSEN - PP@FTF.DK - TLF: 33 36 88 48 Økonomiske nøgletal I lighed med tidligere år har sekretariatet i forbindelse med overenskomstforhandlingernes påbegyndelse

Læs mere

FRAVÆRSSTATISTIK 2014

FRAVÆRSSTATISTIK 2014 24. SEPTEMBER 2015 FRAVÆRSSTATISTIK 2014 REKORDLAVT SYGEFRAVÆR PÅ DA-OMRÅDET Sygefraværet på DA-området er faldet fra 3,1 pct. til 2,9 pct. af den mulige arbejdstid fra 2013 til 2014, jf. tabel 1. Det

Læs mere

5.3 Løn og indkomst. Figur 5.4

5.3 Løn og indkomst. Figur 5.4 5.3 Løn og indkomst Lønomkostningerne for arbejdere indenfor DA-området steg med 3,1 pct. på årsbasis fra 1. kvartal 2005 til 1. kvartal 2006. Det er en lavere lønstigningstakt sammenlignet med starten

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Nyt om løn, juni 2013

Nyt om løn, juni 2013 Nyt om løn, juni 2013 BASERET PÅ 1. KVARTAL 2013 1 SVAGT STIGENDE LØNUDVIKLING I 1. KVARTAL 2013 Lønomkostningerne inklusive lønreguleringer og ændringer i pensionsbidrag, genebetalinger, ferie- og fraværsbetalinger,

Læs mere

Lønudviklingen næsten uændret i den private sektor

Lønudviklingen næsten uændret i den private sektor 29.11.2006 Notat 14571 Poul Lønudviklingen næsten uændret i den private sektor Danmarks Statistik har netop udsendt tallene for lønudviklingen for den private sektor for 3. kvartal 2006. Den 12. december

Læs mere

LønStatistik 2. kvartal 2009

LønStatistik 2. kvartal 2009 Statistik-Nyt. kvartal 9. november 9 LønStatistik. kvartal 9 Udgives af Dansk Arbejdsgiverforening Vester Voldgade 79 København V Telefon: 9 Redaktion: Fini Beilin Stærkt aftagende lønudvikling - fra,

Læs mere

Nyt om løn, maj 2016

Nyt om løn, maj 2016 Nyt om løn, maj 1 BASERET PÅ 1. KVARTAL 1 FORTSAT UÆNDRET LØNUDVIK- LING I 1. KVARTAL 1 Uændret udvikling i lønomkostningerne på DA-området for tredje kvartal i træk. DANSK LØNUDVIKLING LIDT OVER UDLANDETS

Læs mere

Nyt om løn, november 2014

Nyt om løn, november 2014 Nyt om løn, november 214 BASERET PÅ 3. KVARTAL 214 1 LIDT ØGET LØNUDVIKLING I 3. KVARTAL 214 Bidrag fra fritvalgsordninger og pension trækker årsstigningstakten op. 2 DANSK LØNUDVIKLING FORTSAT UNDER UDLANDETS

Læs mere

Nyt om løn, juni 2015

Nyt om løn, juni 2015 Nyt om løn, juni 21 BASERET PÅ 1. KVARTAL21 LIDT ØGET LØNUDVIKLING I 1. KVARTAL 21 Lønomkostningerne inden for DA-området er siden 1. kvartal 214 steget med 1,8 pct. Dette er,1 pct.-point mere i forhold

Læs mere

Tema: Fortsat ingen tegn på generelle flaskehalse

Tema: Fortsat ingen tegn på generelle flaskehalse Polen Holland USA Tyskland Italien Sverige Udland Norge Danmark Storbritannien Frankrig Finland Spanien Belgien Japan Aktuel Statistik 3/2015 18. september 2015 Tema: Fortsat ingen tegn på generelle flaskehalse

Læs mere

Nyt om løn, august 2012

Nyt om løn, august 2012 Nyt om løn, august BASERET PÅ. KVARTAL UÆNDRET LØNUDVIKLING I. KVARTAL For arbejdere steg årsstigningstakten med, pct.point til, pct. i. kvartal, og for funktionærer faldt den med, pct.point til,8 pct.

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Nyt om løn, august 2014

Nyt om løn, august 2014 Nyt om løn, august 214 BASERET PÅ 2. KVARTAL 214 LIDT HØJERE LØNUDVIKLING I 2. KVARTAL 214 Svagt stigende lønudvikling på DA-området. Bidrag fra fritvalgsordninger trækker årsstigningstakten op. DANSK

Læs mere

LØNFORSKELLE MELLEM KVINDER OG MÆND OVER TID OG DET KØNSOPDELTE ARBEJDSMARKED

LØNFORSKELLE MELLEM KVINDER OG MÆND OVER TID OG DET KØNSOPDELTE ARBEJDSMARKED LØNFORSKELLE MELLEM KVINDER OG MÆND OVER TID OG DET KØNSOPDELTE ARBEJDSMARKED v/ MONA LARSEN, SFI Seminar Hvorfor stadig lønforskel forklaringer på uligeløn, SFI, d. 4. juni 2010 LØNFORSKELLE MELLEM MÆND

Læs mere

Nyt om løn, august 2016

Nyt om løn, august 2016 Nyt om løn, august 1 BASERET PÅ. KVARTAL 1 STABIL LØNUDVIKLING FORT- SÆTTER I. KVARTAL 1 Stabil udvikling i lønomkostningerne på DA-området DANSKE LØNNINGER STIGER MERE END UDLANDETS For andet kvartal

Læs mere

Lønudviklingen i 3. kvartal 2015

Lønudviklingen i 3. kvartal 2015 NOTAT 15-0637 - POUL 09-12-2015 KONTAKT: POUL PEDERSEN - PP@FTF.DK - TLF: 33 36 88 48 Lønudviklingen i 3. kvartal 2015 Stigende lønudvikling i kommuner, regioner og staten men uændret lønudvikling for

Læs mere

Historiske lav pris- og lønudvikling.

Historiske lav pris- og lønudvikling. 13-0542 - poul - 27.08.2013 Kontakt: Poul Pedersen - pp@ftf.dk Tlf.: 33 36 88 48 Historiske lav pris- og lønudvikling. Nu har Danmarks Statistik også offentliggjort lønudviklingen i den private sektor

Læs mere

LEDIGHED, INFLATION OG EKSPORT

LEDIGHED, INFLATION OG EKSPORT November 2002 Af Jakob Legård Jakobsen Resumé: LEDIGHED, INFLATION OG EKSPORT Ledigheden har været svagt stigende siden årsskiftet. I september måned steg ledigheden dog markant. Stigningen udgjorde næsten

Læs mere

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Juni 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Notatet viser: USA er gået fra at være det syvende til det tredje vigtigste marked for industrieksporten i perioden 1995 til 2001.

Læs mere

Stigende lønudvikling 1. kvartal 2016

Stigende lønudvikling 1. kvartal 2016 NOTAT 15-0637 - POUL 09-06-2016 KONTAKT: POUL PEDERSEN - PP@FTF.DK - TLF: 33 36 88 48 Stigende lønudvikling 1. kvartal 2016 Stigende lønudvikling i alle sektorer. Reallønnen har det forholdsvis godt, idet

Læs mere

Nyt om løn, juni 2014

Nyt om løn, juni 2014 Nyt om løn, juni 214 BASERET PÅ 1. KVARTAL 214 1 LIDT AFDÆMPET LØNUDVIKLING I 1. KVARTAL 214 Aftagende lønudvikling på DA-området. Særlig markant fald inden for bygge- og anlægsvirksomhed. 2 DANSK LØNUDVIKLING

Læs mere

StrukturStatistik 2003

StrukturStatistik 2003 17. maj 2004 StrukturStatistik 2003 Detaljeret lønstatistik for året 2003 Population Statistikken er baseret på lønoplysninger for ca. 569.000 lønmodtagere på DAområdet. Af de 569.000 lønmodtagere udgør

Læs mere

KONJUNKTURSTATISTIK 4. KVARTAL 2015

KONJUNKTURSTATISTIK 4. KVARTAL 2015 1. FEBRUAR 216 KONJUNKTURSTATISTIK 4. KVARTAL 21 UÆNDRET UDVIKLING I LØNOMKOSTNINGERNE PÅ DA-OMRÅDET Fra 4. kvartal 214 til 4. kvartal 21 steg lønomkostningerne inklusive lønreguleringer, er i pensionsbidrag,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 1

KonjunkturNYT - uge 1 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Stort set uændret ledighed i november Konjunkturbarometre: Lille bedring i serviceerhvervene, men lidt svagere vurdering i industri samt bygge og anlæg Internationalt

Læs mere

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009 Organisation for erhvervslivet november 2009 Eksportens betydning for velstanden i Danmark er fordoblet AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Eksporten er den største vækstmotor i dansk økonomi.

Læs mere

Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur

Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur 9-- Forberedelse af lønforhandlingen Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur Overblik Fra august til september var bruttoledigheden næsten uændret, dog med en lille stigning på. Dermed lå bruttoledigheden

Læs mere

Lønomkostninger internationalt

Lønomkostninger internationalt 12-0709- poul - 27.06.2012 Kontakt: Poul Pedersen - pp@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lønomkostninger internationalt EUROSTAT har i juni offentliggjort tal for arbejdsomkostninger i EU-landene. Danmarks Statistik

Læs mere

Reallønnen har det skidt for nogle af os

Reallønnen har det skidt for nogle af os 13-0542 - Poul - 21.05.2013 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk Tlf.: 33 36 88 48 Reallønnen har det skidt for nogle af os Udviklingen i reallønnen for ansatte i den private sektor er positiv. Og tak

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 44 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutjob målrettet ledige sidst i dagpengeperioden Aftale

Læs mere

Direkte investeringer Ultimo 2014

Direkte investeringer Ultimo 2014 Direkte investeringer Ultimo 24 4. oktober 25 IGEN FREMGANG I DIREKTE INVESTERINGER I 24 Værdien af danske direkte investeringer i udlandet og udenlandske direkte investeringer i Danmark steg i 24 efter

Læs mere

Energierhvervsanalyse

Energierhvervsanalyse Energierhvervsanalyse 2010 Maj 2011 Formålet med analysen af dansk eksport af energiteknologi og -udstyr er at dokumentere betydningen af den danske energiindustri for samfundsøkonomien, beskæftigelsen

Læs mere

Julehandlens betydning for detailhandlen

Julehandlens betydning for detailhandlen 18. december 2 Julehandlens betydning for detailhandlen Af Michael Drescher og Søren Kühl Andersen Julehandlen er i fuld gang, og for flere brancher er julehandlen den vigtigste periode i løbet af året.

Læs mere

S T A T I S T I K U D V A L G E T

S T A T I S T I K U D V A L G E T STATISTIKUDVALGET S T A T I S T I K U D V A L G E T S T A T U S R A P P O R T. kvartal . oktober. Sammenfatning Lønstigningstakten har været nogenlunde stabil omkring pct. det seneste års tid (fraregnet

Læs mere

Flere års tab af eksportperformance er bremset op

Flere års tab af eksportperformance er bremset op ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Februar 2016 Flere års tab af eksportperformance er bremset op Danmarks samlede vareeksport performer ikke lige så godt som i 2000, når den sammenlignes med eksporten fra vores

Læs mere

51,4 mia. kr. 52,5 mia. kr. 17,5 15,5

51,4 mia. kr. 52,5 mia. kr. 17,5 15,5 Notat Den danske modebranche er en vigtig eksportsektor og giver job til et stort antal danskere. Selvom de statistiske opgørelser for 4. kvartal 2014 endnu ikke foreligger, har 2014 indtil nu været et

Læs mere

Jobfremgang på tværs af landet

Jobfremgang på tværs af landet 1K 2008 2K 2008 3K 2008 4K 2008 1K 2009 2K 2009 3K 2009 4K 2009 1K 2010 2K 2010 3K 2010 4K 2010 1K 2011 2K 2011 3K 2011 4K 2011 1K 2012 2K 2012 3K 2012 4K 2012 1K 2013 2K 2013 3K 2013 4K 2013 1K 2014 2K

Læs mere

#4 februar 2012. Dansk eksportudvikling ØKONOMISK TEMA

#4 februar 2012. Dansk eksportudvikling ØKONOMISK TEMA #4 februar 2012 ØKONOMISK TEMA Dansk eksportudvikling Efter en høj vækst igennem 2010 faldt vareeksporten igennem store dele af 2011. Niveauet for den danske vareeksport i 2011 var dog 11,4 pct. højere

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal december 2015

Status på udvalgte nøgletal december 2015 Status på udvalgte nøgletal december 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling 215 bliver samfundsøkonomisk set ikke noget jubelår, men det ser dog indtil

Læs mere

Lønudviklingen 2. kvartal 2017

Lønudviklingen 2. kvartal 2017 Lønudviklingen. kvartal 7. august 7 Øget lønstigningstakt som følge af stigning i fritvalgsbidrag Fra. kvartal til. kvartal 7 er lønomkostningerne til ansatte inden for DA-området i gennemsnit steget med,

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked U U Svagt Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 1 UIndhold:U HUgens temauhu Svagt fald i ledigheden i februar 213 HUgens analyseu Ugens tendens I Ugens tendens II HUTal om konjunktur og arbejdsmarkeduh Ingen

Læs mere

Lønudviklingen for august som forventet

Lønudviklingen for august som forventet 09-0209 - Poul - 18.08.2009 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lønudviklingen for august 2009 - som forventet Danmarks Statistik har offentliggjort lønudviklingen for såvel den offentlige

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Tema: Ledigheden udgør 9, pct. af arbejdsstyrken i EU7 Danmark har den 5. laveste ledighed

Læs mere

International lønstatistik 2. kvartal 2014

International lønstatistik 2. kvartal 2014 . september 214 International lønstatistik 2. kvartal 214 Revideret udgave Lønnen er tæt på at stige i samme takt i danmark som i udlandet Lønudviklingen i Danmark er fortsat lavere end hos vores største

Læs mere

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Dansk Industri Aktuelle konjunkturtendenser Fra september til oktober viser opgørelsen af bruttoledigheden et fald på 1.1 fuldtidspersoner, eller,1 procentpoint.

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal februar 2015

Status på udvalgte nøgletal februar 2015 Status på udvalgte nøgletal februar 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Endnu en måned med blandet udvikling i de forskellige nøgletal fortæller,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar 2016 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: marts 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: Januar 2016

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge. februar. februar Danmark Lille stigning i firmaernes samlede salg i. kvartal Fald i AKU-ledigheden og stigning i beskæftigelsen Fald i beskæftigelsen blandt lønmodtagere Lidt højere

Læs mere

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 31-01-2014 12/339/12 OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen fra februar 2011 til august 2013. Vi bruger Danmarks

Læs mere

ANALYSE. Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012. København, september 2012. www.fsr.dk

ANALYSE. Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012. København, september 2012. www.fsr.dk København, september 2012 Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012 ANALYSE www.fsr.dk 1 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Lønudviklingen 4. kvartal 2007

Lønudviklingen 4. kvartal 2007 07-0347 - poul - 28.02.2008 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lønudviklingen 4. kvartal 2007 Lønudviklingen i den private sektor er stigende. For 4. kvartal 2007 viser Danmarks Statistik

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonjunkturNYT - uge 8. august. august Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Fortsat stigning i forbrugertilliden i august Fald i detailomsætningen i juli, men stigning i

Læs mere

AMU aktiviteter i Region Midtjylland 2004-2008

AMU aktiviteter i Region Midtjylland 2004-2008 AMU aktiviteter i Region Midtjylland Resume 2004-2008 Formålet med dette notat er at undersøge baggrunden for udviklingen i AMU aktiviteten i Region Midtjylland i perioden 2004-2008, hvor der generelt

Læs mere

7 Overnatningsprognose for Danmark 2014-2017 Marked 2011 2012 2013 2014* 2015* 2016* 2017* Udlandet 4,6% 0,5% -0,3% 2-4 % 1½ - 3½ % 1-3 % 1-3 % Danmark 2,5% 0,0% 0,9% 1-3 % ½ - 2½ % 0-2 % 0-2

Læs mere

Beskæftigelsen falder dobbelt så meget som arbejdsløsheden stiger

Beskæftigelsen falder dobbelt så meget som arbejdsløsheden stiger Beskæftigelsen falder dobbelt så meget som arbejdsløsheden stiger Beskæftigelsen er faldet med 122.000 fuldtidspersoner siden toppunktet i 1. kvartal 2008. Faldet er mere end over dobbelt så stort som

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned August 2015, samt udvikling i forhold til august 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct.

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned Juni 2015, samt udvikling i forhold til juni 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct. pct.point

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned Juli 2015, samt udvikling i forhold til juli 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct. pct.point

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Langtidsledigheden faldt svagt i april 1 Svagt faldende langtidsledighed

Læs mere

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170 Status på udvalgte nøgletal maj 216 Fra: 211 Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu en stigning i beskæftigelsen og et fald i ledigheden i marts. Forbrugertilliden

Læs mere

AKTUEL STATISTIK. Nr. 03/07 Den 16. marts 2007

AKTUEL STATISTIK. Nr. 03/07 Den 16. marts 2007 AKTUEL STATISTIK Nr. 3/7 Den 16. marts 7 Hidtil højeste antal beskæftigede Beskæftigelsesindikatoren opgjort på grundlag af ATP-indbetalingerne for lønmodtagerne viste i. kvartal 6 en kraftigt stigende

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge 1 1. december 18. december 1 Danmark Firmaernes salg faldt lidt i oktober Flere i beskæftigelse i. kvartal 1 BNP-vækst i hele landet i 1 Fald i både producent- og importpriser i november

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-december 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: februar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: december

Læs mere

Vækst og beskæftigelse genopretningen af dansk økonomi er bedre end sit rygte

Vækst og beskæftigelse genopretningen af dansk økonomi er bedre end sit rygte Vækst og beskæftigelse genopretningen af dansk økonomi er bedre end sit rygte Nyt kapitel Produktionen (BVT) i en række private erhverv er vokset væsentligt mere end bruttonationalproduktet (BNP) de seneste

Læs mere

/ Analyse og ledelsesinformation. Arbejdsmarkedsrapport, januar 2014

/ Analyse og ledelsesinformation. Arbejdsmarkedsrapport, januar 2014 / Analyse og ledelsesinformation Arbejdsmarkedsrapport, januar 2014 Rapporten indeholder seneste arbejdsmarkedsstatistik fra Danmarks Statistik samt Jobindsats.dk. Der fokuseres på følgende områder: Ledighed,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 20

KonjunkturNYT - uge 20 KonkturNYT - uge. maj. maj Dank Lille fald i beskæftigelsen blandt lønmodtagere i. kvartal Fald i AKU-ledigheden i. kvartal Lavere lønstigningstakter på DA-området i Lille stigning i prisen på engrosvarer

Læs mere

Nye lønsatser i kommuner og regioner

Nye lønsatser i kommuner og regioner NOTAT 15-0635 - POUL - 02.06.2015 KONTAKT: POUL PEDERSEN - PP@FTF.DK - TLF: 33 36 88 48 Nye lønsatser i kommuner og regioner Efter at Danmarks Statistik har offentliggjort kvartalsstatistikkerne for lønudviklingen

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel med varer Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 23

KonjunkturNYT - uge 23 KonjunkturNYT - uge. juni 7. juni 1 Danmark Stigning i dankortomsætningen i maj Industriproduktionen steg i april Højere lønstigningstakt i 1. kvartal på DA-området Stigende boligpriser i marts Lille stigning

Læs mere

1. kvartal 2010/2011 Privat Danmarks Statistik 2,2 % 2,3 % 2,2 % 1,9 % DA 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,0 %

1. kvartal 2010/2011 Privat Danmarks Statistik 2,2 % 2,3 % 2,2 % 1,9 % DA 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,0 % NYT OM LØN Nr. 1 / 2011 *** 24. juni 2011 *** Danske Regioner udsender fremover et elektronisk nyhedsbrev Nyt om løn, som vil samle aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor. Hovedpointer

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 3 31. august. september 1 Danmark Svag fremgang i BNP i. kvartal Fald i bruttoledigheden i juli Højeste lønstigninger i kommuner og regioner i. kvartal Huspriserne faldt i juni let

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar september 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Barsel og løn ved barns sygdom. Privatansattes vilkår

Barsel og løn ved barns sygdom. Privatansattes vilkår Barsel og løn ved barns sygdom Privatansattes vilkår Marts 2015 Barsel og løn ved barns sygdom Resume Funktionærloven giver ret til barsel i samlet 18 uger med halv løn til kvinder, men ingen rettigheder

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed Oktober 2013 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

StrukturStatistik 2010

StrukturStatistik 2010 StrukturStatistik 2010 Udgives af Dansk Arbejdsgiverforening Vester Voldgade 113 1790 København V Telefon: 33 38 90 00 Redaktion: Fini Beilin Detaljeret lønstatistik for året 2010 Dette nyhedsbrev sammenfatter

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-november 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: januar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: november

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. februar Danmark Bruttoledigheden faldt i december Lille fald i priserne for enfamiliehuse i november Konjunkturbarometre: Bedring i industri, men svagere vurdering i detailhandel

Læs mere