Halvårsrapport for 1. halvår Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab A/S (CVR-nr )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Halvårsrapport for 1. halvår 2006. Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab A/S (CVR-nr. 24260577)"

Transkript

1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab A/S (CVR-nr )

2 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsrapporten 2 Anvendt regnskabspraksis 7 Resultatopgørelse 8 Balance 9 Noter 11

3 Selskabsoplysninger Bestyrelse CEO Allan Polack, formand Gårdejer Mogens Tom Jakobsen Bankdirektør Jørn Kristian Jensen Direktør Hans Henrik Klestrup Adm. direktør, cand. polyt Jens Lyngbo Bankdirektør Michael Rasmussen CEO Jørund Vandvik Medarbejdervalgte: Underdirektør Jan Allingstrup Fuldmægtig Connie Morbitzer Borgen Pensionskundechef Jan Farup Direktion Cristina Lage, adm.dir. Jens Galatius Ansvarshavende aktuar Jens Lind Revision KPMG Adresse Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab A/S Klausdalsbrovej Ballerup Telefon Telefax Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab A/S 1

4 Kommentarer til halvårsrapporten Generelt Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab A/S (Nordea Liv) er moderselskab for alle danske livog pensionsselskaber i Nordea Liv & Pension koncernen (herefter kaldet Nordea Liv & Pension). Nordea Liv & Pension er den danske del af Nordea Life & Pensions, der udover Danmark bl.a opererer i Norge, Sverige, Finland og Polen. Nytegning i Nordea Liv vedrører primært traditionel firmapensionsopsparing og individuel pensionsopsparing. Koncernoversigt Nordea Liv & Pension (forsikringsdelen) pr. 1. januar 2006 Nordea Bank AB (publ) (Sverige) Nordea Life Holding A/S (Danmark) Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab A/S * ) (Nordea Liv) Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S * ) (Nordea Link) Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S * ) (Nordea Liv III) * ) Nordea Liv & Pension Koncernregnskab I henhold til Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser 134, stk. 1 udarbejdes der ikke koncernregnskab for Nordea Liv & Pension koncernen. Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab A/S og tilknyttede datterselskaber indgår i koncernregnskabet for Nordea Bank AB (publ), Stockholm ( Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab A/S 2

5 Nordea Liv & Pension (koncern) Hoved- og nøgletal 1. halvår halvår 2005 Hovedtal (mio. kr.) Bruttopræmier Løbende præmier Indskud Bruttopræmier i alt Heraf investeringskontrakter Forsikringsteknisk resultat livsforsikring Resultat syge- og ulykkesforsikring Egenkapitalens investeringsafkast Andre indtægter Resultat før skat Periodens resultat efter skat Aktiver i alt Egenkapital Hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakter Heraf kollektivt bonuspotentiale Nøgletal (pct.) Investeringsafkast før pensionsafkastskat (kundemidler) -1,2 8,6 Omkostningsprocent af præmier 8,6 7,4 Bonusgrad 13,2 9,9 Overdækningsgrad 1,1 0,5 Kapitalstyrke 14,3 10,4 Bonusgraden styrket til 13,2 pct. trods store kursfald på markederne. Præmier fra firmaordninger er steget 32 pct. i forhold til 1. halvår Præmier fra markedsrenteprodukter er steget med 163 pct. i samme periode. Afkast fra private equity på 9,8 pct. svarende til en forrentning på 20,6 pct. p.a. Link afkast i top. Bruttopræmier er steget 13 pct. i forhold til 1. halvår 2005, fordelt med 163 pct. stigning for markeds- renteprodukter og en stigning på 3 pct. for traditionelle produkter. Stigningen for firmaordninger udgør 32 pct., og siden 1. januar har 285 nye firmakunder valgt Nordea Liv & Pension, mod 400 i hele Forsikringsteknisk resultat af livsforsikring er på 207 mio.kr. mod 218 mio.kr. i 1. halvår Faldet skyldes først og fremmest højere provisionsudgifter på grund af væksten. Egenkapitalens investeringsafkast er negativt med 23 mio.kr. mod et positivt afkast på 64 mio.kr. i 1. halvår Egenkapitalen er placeret i korte obligationer, som på grund af kursfald i den forløbne periode har givet et negativt afkast, mens der i den tilsvarende periode sidste år var kursgevinster. Resultat af syge- og ulykkesforsikring for 2. kvartal er positivt og præget af flere raskmeldinger end i tidligere kvartaler. Underskuddet på 10 mio.kr. for 1. halvår 2006 er udtryk for en væsentlig forbedring i forhold til 1. halvår Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab A/S 3

6 Omkostningsprocent af præmier udgør 8,6 pct. mod 7,4 pct. i 1. halvår Omkostningsprocenten for hele 2006 forventes på samme niveau som for Bonusreserven er øget med 1,3 mia.kr. i 1. halvår 2006 til over 10 mia.kr. svarende til en bonusgrad på 13,2 pct. Kort om investeringer Afkast af kundemidler af traditionelle pensioner - 1. halvår 2006 Beholdning Afkast i kr. Afkast i pct. mio.kr halvår halvår 2006 Ejendomme ,3% Aktier, danske ,1% Aktier, udenlandske ,8% Aktier i alt ,4% Obligationer, danske ,0% Obligationer, udenlandske ,2% Indeksobligationer ,0% Obligationer i alt ,1% Alternative investeringer ,3% Likvide midler, gæld mv Renteinstrumenter Investeringsafkast af aktiver ,2% Afkast af aktiver og passiver under et* ,5% * Inkl. ændring i pensionsforpligtelser som følge af stigning i opgørelsesrente Private equity har alene i 1. halvår 2006 givet et afkast på 9,8 pct. - svarende til en forrentning på 20,6 pct. p.a. Derudover har investeringer i skove givet 13,4 pct. (28,6 pct. p.a.) som det højeste afkast i porteføljen. Tilsammen gav alternative investeringer (private equity, hedgefonde og skove) et afkast på 8,3 pct. (17,3 pct. p.a.). Udenlandske noterede aktier har til sammenligning givet et afkast på 0,8 pct. (1,6 pct. p.a.). Risikospredningen, som er oparbejdet gennem en årrække, er således særdeles værdifuld i en periode med "hårdt vejr" i form af rentestigninger og store udsving i aktiekurserne. Prisstigningerne på ejendomsmarkedet ser ud til at være blivende. Nordea Liv & Pension har derfor opskrevet ejendommenes værdi. De markante rentestigninger har medført negative obligationsafkast på -3,1 pct., der dog er bedre end benchmark på -3,7 pct. ALM-styringen blev tilrettelagt i forventning om en rentestigning og bidrog derfor positivt til styrkelsen af det kollektive bonuspotentiale. Andelen af aktier (noterede og unoterede inkl. private equity) er oppe på i alt 23 pct., hedgefonde udgør 4 pct., ejendomme 14 pct. og indeksobligationer 9 pct., hvorimod beholdningen af traditionelle obligationer er nede på 50 pct. Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab A/S 4

7 Kundernes afkast i Nordea Link Link Pension Link kunder med investeringsgaranti og moderat risiko har fået det højeste afkast i 1. halvår Fonden "Nordea Link mellem risiko - investeringsbegrænset", hvor ca. 70 pct. af kunderne har valgt at placere deres opsparing, har givet et afkast på 1,9 pct. for 1. halvår 2006, hvilket er i top på markedet. Nedenstående viser udviklingen for 1. halvår 2006 i Nordea Link sammensatte fonde. Afkast Nordea Link sammensatte fonde 1. halvår ,0% 1,9% 1,5% 1,0% 0,8% 0,9% 0,5% 0,0% -0,5% 0,2% -0,1% 20% 20% 40% 40% 55% Aktieandel Lav Lav IB Mellem Mellem IB Høj IB: Investeringsbegrænset (disse ordninger er tilknyttet investeringsgaranti og kundens investeringsvalg er derfor begrænset) Vækstpension Vækstpension, hvor kunderne investerer i en kort og en lang portefølje (afhængigt af antal år til pensionering), gav afkast på henholdsvis 1,3 pct. og 1,2 pct. Afkastet er markedsmæssigt konkurrencedygtigt. Nordea Liv (moderselskab) Periodens resultat Periodens resultat før skat blev et overskud på 184 mio.kr. mod 246 mio.kr. i 1. halvår Selskabets resultat før skat består af risikoforrentning samt af investeringsafkastet af de til egenkapitalen allokerede aktiver, herunder bl.a. resultatet i de 2 livsforsikringsdatterselskaber, samt resultat af syge- og ulykkesforsikring. Perioden er påvirket af et negativt investeringsafkast, men dette overstiges af formindskelse af livsforsikringshensættelserne som følge af stigning i opgørelsesrenten, så det realiserede resultat for 1. halvår 2006 er positivt. Det har derfor været muligt at indtægtsføre risikoforrentning på 192 mio.kr. i 1. halvår I 1. halvår 2005 blev der indtægtsført risikoforrentning på 199 mio.kr. Der er ikke i 1. halvår 2006 indtægtsført beløb fra selskabets skyggekonto vedrørende tidligere år, idet der først i forbindelse med årsrapporten tages endelig stilling til dette. Saldo på skyggekontoen vedrørende tidligere år udgør 320 mio.kr. inkl. tilskrivning af forrentning for 1. halvår Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab A/S 5

8 Hoved- og nøgletal (moderselskab) Hovedtal M io.kr. 1. halvår halvår 2005 Året 2005 Bruttopræmier Løbende præmier Indskud Bruttopræmier i alt Forsikringsteknisk resultat livsforsikring Forsikringsteknisk resultat af syge- og ulykkesforsikring Resultat af investering, egenkapital Periodens resultat før skat Periodens resultat efter skat Aktiver i alt Egenkapital Hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakter i alt Heraf kollektivt bonuspotentiale Nøgletal Pct. Afkast før pensionsafkastskat (1) -1,3 1) 8,2 1) 12,5 Afkast før pensionsafkastskat (1F) kundemidler -1,4 1) 8,5 1) 12,9 Afkast før pensionsafkastskat (1E) egenkapital 0,3 1) 3,3 1) 4,5 Bonusgrad (8) 13,2 9,9 11,8 Egenkapitalforrentning efter skat (14) 4,6 1) 6,2 1) 18,4 Nøgletallene er opgjort i henhold til Finanstilsynets bekendtgørelse nr af 13. december 2005 om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser, bilag 9. 1) Bemærk at nøgletallene er opgjort på halvårsbasis. Præmier Bruttopræmieindtægter i livsforsikringsvirksomhed udgør for 1. halvår mio.kr. mod mio.kr. i 1. halvår 2005 svarende til en stigning på 3 pct. De løbende præmier er steget med 8 pct., mens indskuddene er faldet med 4 pct. i forhold til 1. halvår Investeringsafkast Det samlede investeringsafkast før pensionsafkastskat for 1. halvår 2006 udgør 1,3 pct. mod et afkast på 8,2 pct. for 1. halvår Faldet i investeringsafkastet skyldes den generelle stigning i renteniveauet, som har medført negative afkast på obligationer. Investeringsafkastet for de til egenkapitalen allokerede aktiver (inkl. investering i livsforsikringsdatterselskaber) udgør 0,3 pct. mod 3,3 pct. i 1. halvår Syge- og ulykkesforsikring Der henvises til kommentarer til resultat af syge- og ulykkesforsikring under hoved- og nøgletal for Nordea Liv & Pension koncernen. Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab A/S 6

9 Skat Skat for 1. halvår 2006 udgør 16 mio.kr. mod 48 mio.kr. i 1. halvår Udgiften til skat for 1. halvår 2006 er formindsket med netto 43 mio.kr. som følge af afklaring på en skatterevision vedrørende Balance Hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakter i alt udgør mio.kr. pr. 30. juni 2006 mod mio.kr. pr. 31. december Som følge af det stigende renteniveau er styrkelsen af hensættelserne faldet med mio.kr. i 1. halvår 2006, og der er overført mio.kr. til kollektivt bonuspotentiale, som herefter udgør mio.kr. svarende til 13,2 pct. af de retrospektive hensættelser (nøgletallet bonusgrad). Ultimo juni 2006 har Nordea Liv en egenkapital på mio.kr. suppleret med ansvarlige lån på 800 mio.kr. Solvensmargenkravet udgør mio.kr. og basiskapitalen mio.kr. svarende til en overdækning på 24 pct. Nordea Liv har gennem hele 1. halvår 2006 befundet sig i grønt lys i forhold til Finanstilsynets risikoscenarie, hvilket betyder, at selskabet økonomisk kan modstå en negativ markedsudvikling, hvor aktierne falder 30 pct. i værdi samtidig med, at renten ændrer sig ugunstigt med 1 procentpoint, og værdien af ejendomsporteføljen falder med 12 pct. Fremtiden Det forventede resultat efter skat for 2006 ligger på niveau med 2005 resultatet, når der korrigeres for indtægtsførslen fra skyggekontoen i I det forventede resultat for 2006 er der ikke indregnet eventuel indtægtsførsel fra skyggekontoen. Selskabets bestyrelse har med virkning fra 1. januar 2006 indstillet at fusionere med Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S, med Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab A/S som det fortsættende selskab. Fusionen forventes godkendt af Finanstilsynet i oktober Effekten af fusionen er ikke indarbejdet i regnskabet for 1. halvår Anvendt regnskabspraksis Halvårsrapporten, inkl. hovedtal for Nordea Liv & Pension koncernen, er udarbejdet i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed samt Finanstilsynets bekendtgørelse nr af 13. december 2005 om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser (regnskabsbekendtgørelsen). Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til anvendt regnskabspraksis i årsrapporten Der henvises derfor til beskrivelse af anvendt regnskabspraksis i årsrapporten for 2005, side Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab A/S 7

10 Resultatopgørelse 1. halvår Mio.kr Note 1 Bruttopræmier Afgivne forsikringspræmier Præmier f.e.r., i alt Indtægter fra tilknyttede virksomheder Indtægter fra associerede virksomheder Indtægter af investeringsejendomme Renteindtægter og udbytter mv Kursreguleringer Renteudgifter Administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed Investeringsafkast, i alt Pensionsafkastskat Investeringsafkast efter pensionsafkastskat, i alt Udbetalte ydelser Modtaget genforsikringsdækning 6 9 Ændring i erstatningshensættelser Forsikringsydelser f.e.r., i alt Ændring i livsforsikringshensættelser Ændring i genforsikringsandel 0-3 Ændring i livsforsikringshensættelser f.e.r., i alt Ændring i kollektivt bonuspotentiale Bonus, i alt Erhvervelsesomkostninger Administrationsomkostninger Forsikringsmæssige driftsomkostninger brutto Heraf refusion fra tilknyttede virksomheder Forsikringsmæssige driftsomkostninger netto Provisioner og gevinstandele fra genforsikringsvirksomheder 0 1 Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r., i alt Overført investeringsafkast FORSIKRINGSTEKNISK RESULTAT FORSIKRINGSTEKNISK RESULTAT AF SYGE- OG ULYKKESFORSIKRING Egenkapitalens investeringsafkast 2 81 RESULTAT FØR SKAT Skat PERIODENS RESULTAT Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab A/S 8

11 Balance 30. juni 31. december Mio.kr Note AKTIVER Driftsmidler 9 10 MATERIELLE AKTIVER, I ALT 9 10 Investeringsejendomme Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Udlån til tilknyttede virksomheder Kapitalandele i associerede virksomheder Investeringer i tilknyttede og associerede virksomheder, i alt Kapitalandele Investeringsforeningsandele Obligationer Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender Øvrige Andre finansielle investeringsaktiver, i alt INVESTERINGSAKTIVER, I ALT Genforsikringsandele af livsforsikringshensættelser 8 8 Genforsikringsandele af erstatningshensættelser Genforsikringsandele af de forsikringsmæssige hensættelser, i alt Tilgodehavender hos forsikringstagere Tilgodehavender i forbindelse med direkte forsikringskontrakter, i alt Tilgodehavender hos forsikringsvirksomheder Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Andre tilgodehavender TILGODEHAVENDER, I ALT Aktuelle skatteaktiver 0 15 ANDRE AKTIVER, I ALT 0 15 Tilgodehavende renter samt optjent leje Andre periodeafgrænsningsposter PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER, I ALT AKTIVER, I ALT Til dækning af "Hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakter i alt" er der registreret aktiver til et bogført beløb af Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab A/S 9

12 Balance 30. juni 31. december Mio.kr Note PASSIVER Aktiekapital Sikkerhedsfond Overført overskud Foreslået udbytte EGENKAPITAL, I ALT ANSVARLIG LÅNEKAPITAL Præmiehensættelser Garanterede ydelser Bonuspotentiale på fremtidige præmier Bonuspotentiale på fripoliceydelser Livsforsikringshensættelser, i alt Erstatningshensættelser Kollektivt bonuspotentiale Hensættelser til bonus og præmierabatter 6 5 HENSÆTTELSER TIL FORSIKRINGS- OG INVESTERINGSKONTRAKTER, I ALT Udskudte skatteforpligtelser HENSATTE FORPLIGTELSER, I ALT Gæld i forbindelse med direkte forsikring Gæld i forbindelse med genforsikring 7 16 Gæld til kreditinstitutter Gæld til tilknyttede virksomheder Aktuelle skatteforpligtelser 25 0 Uafviklede køb af investeringsaktiver Anden gæld GÆLD, I ALT PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER PASSIVER, I ALT Eventualforpligtelser Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab A/S 10

13 Noter 1. halvår Mio.kr Bruttopræmier Præmier, individuelle, ekskl. gruppeliv Præmier, firmaordninger, ekskl. gruppeliv Præmier, gruppeliv Direkte forsikring ekskl. indskud Indskud, individuelle Indskud, firmaordninger Direkte forsikring Indirekte forsikring Ændring i livsforsikringshensættelser (brutto) Fordeling af livsforsikringshensættelserne Garanterede ydelser, 1. januar Bonuspotentiale på fremtidige præmier, 1. januar Bonuspotentiale på fripoliceydelser, 1. januar Livsforsikringshensættelser, 1. januar Garanterede ydelser, 30. juni Bonuspotentiale på fremtidige præmier, 30. juni Bonuspotentiale på fripoliceydelser, 30. juni Livsforsikringshensættelser, 30. juni Ændring i garanterede ydelser Ændring i bonuspotentiale på fremtidige præmier Ændring i bonuspotentiale på fripoliceydelser Samlet ændring i livsforsikringshensættelser Samlet ændring der indgår i resultatopgørelsen (indtægt / udgift) Livsforsikringshensættelser for indirekte forsikring Saldo 1. januar Periodens ændring Saldo 30. juni / 31. december Hensættelserne er styrket med: Bonuspotentiale på fremtidige præmier Bonuspotentiale på fripoliceydelser Styrkelse i alt 30. juni / 31. december Opgørelse af hensættelserne er baseret på, at forsikringerne alene indeholder ydelsesgarantier. Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab A/S 11

14 Noter 1. halvår Mio.kr Egenkapital Aktiekapital Saldo 1. januar Saldo 30. juni / 31. december Aktiekapitalen er opdelt i aktier á kr. eller multipla heraf. Sikkerhedsfond Saldo 1. januar Saldo 30. juni / 31. december Sikkerhedsfonde kan i henhold til vedtægterne alene anvendes til fordel for de forsikrede. Af de 547 mio.kr. er 266 mio.kr. ubeskattede. Overført overskud Saldo 1. januar Overført, jf. overskudsdisponering Periodens resultat Saldo 30. juni / 31. december Foreslået udbytte for regnskabsåret Saldo 1. januar Betalt udbytte Overført, jf. overskudsdisponering Saldo 30. juni / 31. december Egenkapital, i alt Udvikling i skyggekontoen: Saldo 1. januar Tilskrevet rente Anvendt/henlagt Saldo 31. december Eventualforpligtelser Selskabet hæfter, på grund af hidtidig frivillig sambeskatning med Nordea Life Holding A/S og de hertil knyttede dansk selskaber, solidarisk med disse selskaber for betaling af pålignet selskabsskat til og med regnskabsåret Selskabet er fællesregistreret for moms og lønsumsafgift med hovedparten af de danske selskaber i Nordea Bank AB kon og hæfter solidarisk med disse selskaber for betaling af afgifter. Selskabet hæfter solidarisk med de øvrige deltagere for forsikringsmæssige forpligtelser vedrørende samtlige policer, de streres af Forenede Gruppeliv A/S. Selskabet er frivilligt momsregistreret vedrørende udvalgte grunde og bygninger. Der påhviler selskabet en momsreguler pligtelse på ikke over 77 mio.kr. Selskabet har givet tilsagn om deltagelse i alternative investeringer med et beløb på ikke over 4,4 mia.kr. Selskabet har indgået aftaler om køb af ejendomme for i alt 462 mio. kr. En aftale på 90 mio. kr. er betinget af, at der fin Fremlejekontrakt med opsigelse tidligst medio 2012, forpligtelsen udgør ikke over 146 mio.kr. Forpligtelse vedrørende IT-kontrakter udgør ikke over 53 mio.kr. Selskabet har afgivet tabsgaranti på udlån, som er solgt til Nordea Bank Danmark A/S. Garantien løber til 15. oktober 20 overstiger ikke 1,3 mio.kr. Der pågår pt. en erhvervsankenævnssag, som har baggrund i selskabets anmeldelse til Finanstilsynet af ændrede regler fo regning af bonustillæg for visse forsikringer. I tilfælde af at sagen tabes, vil selskabets livsforsikringshensættelser skulle med 221 mio.kr. og kollektivt bonuspotentiale formindskes tilsvarende. To kunder har på baggrund af individuel kundekorrespondance anlagt sag mod selskabet om forrentning af opsparet bon Hvis sagerne tabes, indebærer det en ubetydelig udgift for selskabet. Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab A/S 12

Halvårsrapport 1. halvår 2006 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S

Halvårsrapport 1. halvår 2006 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S Halvårsrapport 1. halvår 2006 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S (CVR-nr. 15319615) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsrapporten 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S (CVR-nr. 16452742) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsregnskabet 2 Resultatopgørelse 5 Balance

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S

Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S (CVR-nr. 17168975) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsrapporten 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S (CVR-nr. 17168975) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsregnskabet 2 Resultatopgørelse 4 Balance

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S (CVR-nr. 15319615) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsregnskabet 2 Resultatopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S

Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S (CVR-nr. 15319615) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsrapporten 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S (CVR-nr )

Halvårsrapport for 1. halvår Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S (CVR-nr ) Halvårsrapport for 1. halvår 2008 Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S (CVR-nr. 24260577) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Ledelsespåtegning 6 Revisionspåtegning

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S (CVR-nr )

Halvårsrapport for 1. halvår Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S (CVR-nr ) Halvårsrapport for 1. halvår 2007 Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S (CVR-nr. 24260577) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Ledelsespåtegning 8 Revisionspåtegning

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2010. pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl.

Halvårsrapport 30.06.2010. pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl. Halvårsrapport 30.06.2010 pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl. 2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Ledelsespåtegning... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6 Resultatopgørelse...

Læs mere

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 88 02 55 12 Hjemsted: Hvidovre Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2006 , Skandia Liv halvårsrapport 2006 viser følgende: Bruttopræmier viser fremgang til 5,6 % i forhold til 1.

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S (CVR-nr )

Halvårsrapport for 1. halvår Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S (CVR-nr ) Halvårsrapport for 1. halvår 2009 Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S (CVR-nr. 24260577) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Ledelsespåtegning 6 Revisionspåtegning

Læs mere

Skandia Link Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT

Skandia Link Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 20 95 22 37 Hjemsted: Hvidovre Skandia Link Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2006 , Skandia Link halvårsrapport 2006 viser følgende: Porteføljepræmier viser en tilfredsstillende vækst

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport 005 Danica Pension I s hovedtal 3 Beretning 4 Resultat for. halvår 005 4 Balance og kapitalstyrke 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Regnskab for

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Halvårsrapport Danica Pension I

Halvårsrapport Danica Pension I Halvårsrapport 007 Danica Pension I Indholdsfortegnelse LEDELSESBERETNING Hovedtal... 3 Resultat for 1. halvår 007... 4 Balance, kapitalstyrke og risiko... 5 Forventninger til 007... 5 LEDELSESPÅTEGNING...

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2015 Bankpension Pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk BERETNING 1. halvår 2015 Afkast Afkastet i Bankpension

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008 Halvårsrapport for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008 MP Pension pensionskassen for magistre og psykologer, Lyngbyvej 20, DK-2100 København Ø Telefon 39 15 01 02, fax 39 15 01 99, CVR nr.: 20 76 68

Læs mere

Halvårsrapport Danica Pension I

Halvårsrapport Danica Pension I Halvårsrapport 006 Danica Pension I Indholdsfortegnelse DANICA PENSION I S HOVEDTAL 3 BERETNING.. 4 Resultat for. halvår 006.. 4 Balance. 5 FORVENTNINGER TIL 006. 5 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS.. 6 REGNSKAB

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK HOLDING A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 29 19 42 38 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter for 1. halvår 2008

Læs mere

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Topdanmark Link Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2012 CVR-nr. 26188385 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Totalindkomstopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2014 er et overskud på 243 mio. kr. før skat og 184 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 4 Balance pr. 30. juni 2013 5 6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2011. Amaliegade 33 B, 1256 København K

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2011. Amaliegade 33 B, 1256 København K ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2011 Amaliegade 33 B, 1256 København K Ledelsesberetning for første halvår 2011 Udvikling i aktiviteter og

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 31 15 50 96 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1 q Ledelsespåtegning 2 q Anvendt regnskabspraksis 3 q Resultatopgørelse for perioden 1. januar-30. juni

Læs mere

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR CVR 14592385 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 1 Ledelsespåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Aktiver... 5 Passiver... 5 Egenkapitalopgørelse... 6 Noter... 7 Side

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2010 LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2010 blev et overskud på 85 mio. kr. før skat og 63 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005. pensionskassen for amtsvejmænd m.fl.

Halvårsrapport 30.06.2005. pensionskassen for amtsvejmænd m.fl. Halvårsrapport 30.06.2005 pensionskassen for amtsvejmænd m.fl. Indhold Hovedtal...3 Periodens resultat...4 Forventninger til fremtiden...5 Investeringsstrategi og finansiel risikostyring...6 Resultatopgørelse...7

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2012 4 Balance pr. 30. juni 2012 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2017 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2017 er et overskud på 277 mio. kr. før skat og 214 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2008

Delårsrapport 1. halvår 2008 DANICA Pension i Delårsrapport Indholdsfortegnelse BERETNING Hovedtal 3 Resultat for 4 Balance, kapitalstyrke og risiko 5 Forventninger til 5 REGNSKAB DANICA PENSION I 7 LEDELSESPÅTEGNING 16 2/17 DANICA

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 Bankpension Pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk BERETNING 1. HALVÅR 2014 Pæne afkast Afkastet af

Læs mere

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Farum Indholdsfortegnelse Udvalgte hoved- og nøgletal...2 Ledelsesberetning...3 Halvårsregnskabet Ledelsespåtegning...5 Resultatopgørelse...6

Læs mere

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2012. Amaliegade 33 B, 1256 København K

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2012. Amaliegade 33 B, 1256 København K ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2012 Amaliegade 33 B, 1256 København K Ledelsesberetning for første halvår 2012 Udvikling i aktiviteter og

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2001

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2001 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2001 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen, direktør formand Jan Kondrup, bankdirektør Per Klitgård Poulsen, direktør Jesper Rasmussen,

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

Codan A/S - Fondskode 1028863-8 - Delårsrapport for 1. halvår 2003

Codan A/S - Fondskode 1028863-8 - Delårsrapport for 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Codanhus Gammel Kongevej 60 1790 København V Tlf. 33 21 21 21 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

Beretning og regnskab for året 2003 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S

Beretning og regnskab for året 2003 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S Beretning og regnskab for året 2003 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S (CVR-nr. 16452742) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Årsberetning 2 Regnskabspåtegning 12 Revisionspåtegninger

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 26 23 14 18 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1-2 q Ledelsespåtegning 3 q Anvendt regnskabspraksis 4 q Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 q

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2010 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Regnskab Resultatopgørelse 6 Balance 7 Egenkapitalopgørelse 8 Noter 9 Nykredit Livsforsikring

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 3018 6028 Pensionsvirksomheden

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Halvårsrapport 2015 Halvårsrapport pr. 30. juni 2015

Halvårsrapport 2015 Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 Halvårsrapport 2015 Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 2 Femårsoversigt over hoved- og nøgletal 2 Ledelsespåtegning 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Kapitalforhold 8

Læs mere

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 1 af 19 Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse: Kommentarer til halvårsrapporten for 2007... 3 Femårsoversigt... 4 Lovpligtige nøgletal... 5 Regnskabspåtegning...

Læs mere

TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004

TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens kommentarer 1 Resultatopgørelse 2 Balance pr. 30. Juni 4 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen, direktør,

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Totalindkomstopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse 7 Noter

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere

SEB PENSIONSFORSIKRING A/S

SEB PENSIONSFORSIKRING A/S SEB PENSIONSFORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2012 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Anders Mossberg, formand Mogens Andersen, næstformand Peter Høltermand Anders Kvist Alice Lykke Doris

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2015 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2015 er et overskud på 258 mio. kr. før skat og 196 mio. kr. efter skat.

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2016 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2016 er et overskud på 122 mio. kr. før skat og 100 mio. kr. efter skat.

Læs mere

KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring

KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3.

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015 Halvårsrapport for 1. halvår 2015 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog.

The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Beretning - første

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2014

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2014 Halvårsrapport for 1. halvår 2014 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

Topdanmark Livsforsikring A/S. Halvårsrapport 2015. CVR-nr. 19625087

Topdanmark Livsforsikring A/S. Halvårsrapport 2015. CVR-nr. 19625087 Topdanmark Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 19625087 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 7 Regnskab Resultatopgørelse 8 Totalindkomstopgørelse 8 Aktiver 9 Passiver 10 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Alm. Brand Liv og Pension A/S

Alm. Brand Liv og Pension A/S Alm. Brand Liv og Pension A/S halvårsrapport 1. halvår 2012 Alm. Brand Liv og Pension A/S Midtermolen 7 2100 København Ø CVR-nr. 64145711 INDHOLD Oversigter 3 Selskabsoplysninger 4 Hoved- & nøgletal Ledelsesberetning

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 2076 6816 Pensionsvirksomheden

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens kommentarer 1 Resultatopgørelse 2 Balance pr. 30. Juni 4 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2015 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Halvårsrapport Danica Pension

Halvårsrapport Danica Pension Halvårsrapport 2006 Danica Pension Indholdsfortegnelse DANICA PENSIONS HOVEDTAL... 3 BERETNING.. 4 Resultat for 1. halvår 2006.. 4 Balance, kapitalstyrke og risiko. 6 FORVENTNINGER TIL 2006. 6 ANVENDT

Læs mere

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr Halvårsrapport

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr Halvårsrapport Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr. 55124612 Halvårsrapport pr. 301 juni 2017 Indhoidsfortegnelse Side Selskabets navn, ledelse og revision Ledelsesberetning 2 Ledelsespåtegning 3 Resultatopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport Forsikringsselskabet Danica

Halvårsrapport Forsikringsselskabet Danica Halvårsrapport 2006 Forsikringsselskabet Danica Indholdsfortegnelse DANICA KONCERNENS HOVEDTAL 3 BERETNING.. 4 Resultat for. halvår 2006.. 4 Balance, kapitalstyrke og risiko. 7 FORVENTNINGER TIL 2006.

Læs mere

Den primære forsikringsdrift i Codan-koncernen har i 1. kvartal 2001 haft en positiv udvikling.

Den primære forsikringsdrift i Codan-koncernen har i 1. kvartal 2001 haft en positiv udvikling. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2001 Codanhus Gammel Kongevej 60 1790 København V Tlf. 33 21 21 21 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk

Læs mere

Arkitekternes Pensionskasse CVR-nr Halvårsrapport for året 2007.

Arkitekternes Pensionskasse CVR-nr Halvårsrapport for året 2007. Arkitekternes Pensionskasse CVR-nr. 22 07 86 15 Halvårsrapport for året 2007. Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Selskabsoplysninger Halvårsregnskab Regnskabspraksis Resultatopgørelse 1. januar - 30.

Læs mere

Halvårsrapport 2013. PensionDanmark Holding A/S. CVR nr. 29194238

Halvårsrapport 2013. PensionDanmark Holding A/S. CVR nr. 29194238 Halvårsrapport 2013 PensionDanmark Holding A/S CVR nr. 29194238 Ledelsesberetning Ledelsesberetning 1 Halvårsregnskab Hovedtal for koncernen 4 Nøgletal for koncernen 5 Resultatopgørelse 6 Balance, aktiver

Læs mere

Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU

Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95QU +DOYnUVUHVXOWDWPLRNU 8GOnQVY NVWPLDNU 6DPOHWXGOnQPLDNU 0DUNHGVDQGHOIRUWVDW JHW 5HVXOWDW Nordea Kredit opnåede i 1. halvår 2005 et resultat på

Læs mere

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Side 1 Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Livsforsikringsselskabet A/S PBU etablerede i 2008 datterselskabet Livsforsikringsselskabet A/S med henblik på at give PBU s medlemmer

Læs mere

Halvårsrapport. 38. regnskabsår

Halvårsrapport. 38. regnskabsår 20 Halvårsrapport. 38. regnskabsår 14 1 Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 2014 1 Ledelsespåtegning 4 Selskabsoplysninger 5 Ledelsesberetning 6 Hoved- og nøgletal 9 Resultatopgørelse 10 Anden totalindkomst

Læs mere

ALM. BRAND LIV OG PENSION A/S

ALM. BRAND LIV OG PENSION A/S ALM. BRAND LIV OG PENSION A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR.NR. 64 14 57 11 ALM. BRAND LIV OG PENSION A/S WWW.ALMBRAND.DK H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 0 A LM. S U N D F O R N U F

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2004

Halvårsrapport 30.06.2004 Pen-Sam Skade forsikringsaktieselskab Halvårsrapport 30.06.2004 CVR-nr. 17 11 81 88, Farum kommune Halvårsmeddelelse Halvårsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

SEB PENSIONSFORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015

SEB PENSIONSFORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 SEB PENSIONSFORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peter Dahlgren, formand Mogens Andersen, næstformand Cristina Lage (indtrådt i bestyrelsen den 20. april

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 for Lån & Spar Bank A/S Københavns Fondsbørs Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 for Lån & Spar Bank A/S 10. maj 2007 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2007 1/ 13 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning... 4 Ledelsespåtegning...

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Redegørelse 2

Indholdsfortegnelse. Redegørelse 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse Supplerende/korrigerende information til årsrapporten for 4 Hovedtal for Danica koncernen (korrigeret) 4 Hovedtal for Danica koncernen (Årsrapport 4) 5 Resultatopgørelse,

Læs mere

Overblik. Indhold Ledelsesberetning. Ledelsespåtegning. Femårsoversigt. Resultatopgørlse. Balance. Egenkapitalforklaring

Overblik. Indhold Ledelsesberetning. Ledelsespåtegning. Femårsoversigt. Resultatopgørlse. Balance. Egenkapitalforklaring Halvårsrapport 211 Overblik Indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Femårsoversigt 6 Resultatopgørlse 7 Balance 8 Egenkapitalforklaring 1 Ledelsesberetning Udviklingen i 1. halvår 211 Sønderjysk

Læs mere

Halvårsrapport 2013. Skandia Livsforsikring A/S

Halvårsrapport 2013. Skandia Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2013 Skandia Livsforsikring A/S Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Periodens resultat 3 Finansielle og forsikringsmæssige risici 4 Nærtstående parter 4 Begivenheder

Læs mere

Investeringsforhold Finansafkast, investeringsmæssige hovedtal og CDO-portefølje

Investeringsforhold Finansafkast, investeringsmæssige hovedtal og CDO-portefølje Investeringsforhold Finansafkast, investeringsmæssige hovedtal og CDO-portefølje Regnskabsmæssigt investeringsafkast Mio. kr. 2014 H1 2014 H1 2015 Koncern ekskl. livsforsikring 688 520 179 Livsforsikring

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 01/2007. Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Overskrifter: Resultat før skat på 64,7 mio. kr. - forrenter egenkapitalen med 22,2%. Nettoresultat på 45,7 mio. kr. (36,7

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

ÅOK og ÅOP i Skandia Livsforsikring A A/S

ÅOK og ÅOP i Skandia Livsforsikring A A/S ÅOK og ÅOP i Skandia Livsforsikring A A/S Skandia oplyser hvert år de to nøgletal ÅOK og ÅOP på kundernes årlige pensionsoverblik. ÅOK og ÅOP står for Årlige omkostninger i kroner og Årlige omkostninger

Læs mere

Halvårsrapport 2011. PensionDanmark Holding A/S. CVR nr. 29194238

Halvårsrapport 2011. PensionDanmark Holding A/S. CVR nr. 29194238 Halvårsrapport 2011 PensionDanmark Holding A/S CVR nr. 29194238 Ledelsesberetning Ledelsesberetning 1 Halvårsregnskab Hovedtal for koncernen 4 Nøgletal for koncernen 5 Resultatopgørelsen 6 Balance 7 Påtegning

Læs mere

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2010

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2010 Thisted Forsikring G/S CVR - nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport for 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Beretning for 1. halvår 2013 for Livsforsikringsselskabet A/S

Beretning for 1. halvår 2013 for Livsforsikringsselskabet A/S Side 1 Beretning for 1. halvår 2013 for Livsforsikringsselskabet A/S PBU etablerede i slutningen af 2008 Livsforsikringsselskabet A/S. Herigennem tilbydes medlemmerne af PBU og deres familier muligheden

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere