DGI KARPENHØJ NATUR- OG FRILUFTSCENTER ANSØGNING OM IGANGSÆTNING AF LOKALPLANARBEJDE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DGI KARPENHØJ NATUR- OG FRILUFTSCENTER ANSØGNING OM IGANGSÆTNING AF LOKALPLANARBEJDE"

Transkript

1 DGI KARPENHØJ NATUR- OG FRILUFTSCENTER ANSØGNING OM IGANGSÆTNING AF LOKALPLANARBEJDE 2013

2 N Oversigtskort DGI KARPENHØJ NATUR OG FRILUFTSCENTER SIDE 2

3 INDHOLD Indledning Historien bag Karpenhøj Eksisterende forhold Ønsker til fremtidige forhold Basisoplysninger Redegørelse DGI KARPENHØJ NATUR OG FRILUFTSCENTER SIDE 3

4 DGI KARPENHØJ NATUR OG FRILUFTSCENTER SIDE 4

5 Indledning Med ansøgningen ønskes lokalplanarbejdet for udformning og regulering af området syd for Lerbjergvej ved Karpenhøj igangsat. Gennem lokalplanlægningen ønsker DGI Karpenhøj at sikre centrets aktiviteter og fortsatte udvikling. Med lokalplanen ønskes området udlagt til rekreative serviceformål i forbindelse med Nationalpark Mols Bjerge. Lokalplanen vil få en afgrænsning, der svarer til matrikel nr. 7t og dele af matrikel nr. 11 c, Begtrup By, Vistoft og lokalplanområdet vil få et samlet areal på ca 9,0 ha. Lokalplanområdet vil primært blive vejbetjent via Dragsmurvej, og sekundært fra Havesangervej. DGI KARPENHØJ NATUR OG FRILUFTSCENTER SIDE 5

6 N Kurvekort 1: DGI KARPENHØJ NATUR OG FRILUFTSCENTER SIDE 6

7 Historien bag Karpenhøj Karpenhøj er en landbrugsejendom ejet af Skov- og Naturstyrelsen. Ejendommen drives som natur- og friluftscenter af Foreningen Karpenhøj (DGI). Ejendommen blev bygget i 1912 af Martin og Marie Jørgensen på jord udstykket fra Martin Jørgensens fædrene gård i Begtrup. I løbet af 1930 overtager Martin og Marie Jørgensens søn og svigerdatter gården og det nye stuehus, som i dag er administration, bliver bygget til i Familien boede her indtil 1970, hvor ejendommen blev drevet som et mønsterlandbrug. Efter Martin og Marie Jørgensens triste år i møde med skiftende lejere. I cirka 20 år henstår gården i meget dårlig stand, indtil den bliver købt af Skov- og Naturstyrelsen i DGI, det daværende Århus Amt og Skov- og Naturstyrelsen renoverer i fællesskab gården, som siden er brugt som DGI s center for natur- og friluftsliv i Danmark. I dag er det en moderne virksomhed med syv fuldtidsansatte og en del sæsonansatte. DGI Karpenhøj har følgende primære arbejdsområder: primært gruppeprocesser og teambuilding med rod i oplevelser i naturrummet - altid fokus på naturog friluftsliv og de muligheder, det giver for udvikling. luftsvejlederuddannelse, der ud- College. Fra efteråret udbydes der også 6-ugers forløb for arbejdsløse - også sammen med VIA. Målgruppen er lærere og pædagoger og indholdet i forløbene er færdigheder i natur- og friluftsliv. Derudover en velfungerende kursusafdeling, der primært udbyder kurser i havkajak, klatring, førstehjælp og andre friluftslivsrelaterede emner. mountainbike og outdoor meditation. Tilmelding til et enkelt eller hjemmeside besøgende om året. DGI Karpenhøj er på de første 20 år gået fra at være et center for friluftsliv i og omkring DGI, til at være et moderne center, der også er vendt mod publikum og virksomheder. Det betyder, at de fantastiske rammer trænger til at blive moderniseret, og det er på den baggrund, at DGI Karpenhøj anmoder om, at der igangsættes udarbejdelse af lokalplan. DGI KARPENHØJ NATUR OG FRILUFTSCENTER SIDE 7

8 Depot pejsestue besøgscenter studenterhus Værksted administration Shelters Have DGI KARPENHØJ NATUR OG FRILUFTSCENTER SIDE 8

9 Eksisterende forhold I det følgende beskrives centrets nuværende faciliteter samt ønsker til ejendommens fremtidige anvendelse og udbygning. Den nuværende ejendom indeholder: med lejrpladsen og også bruges som mødelokale og hyggerum. Hertil hører også alm. og grovkøk- værelser, køkken og badefaciliteter. Når der ikke er studerende, kan det inddrages i udlejningen. drift de, aktivitetsområde, lavo-område, hestefolde. rer som undervisningslokale for Friluftsvejlederuddannelsen og diverse kurser, DGI KARPENHØJ NATUR OG FRILUFTSCENTER SIDE 9

10 MTB Teknikbane N Infocenter / pitstop Byggefelt til etablering af infocenter Depot fællesfaciliteter og administration Studenterhus overnating Byggefelt til udbygning af studenterhus Værksted studerende Lærershelters Shelters Bålhus Have Shelters er ikke fundamenterede DGI KARPENHØJ NATUR OG FRILUFTSCENTER SIDE 10 0 m 10 m 20 m 30 m 40 m 50 m Fremtidige forhold

11 Ønsker til fremtidige forhold Den fremtidige ejendom ønskes udbygget med: kumsfaciliteter, så som madpakkerum/cafeområde (ikke bemandet), Lille udstilling om Karpenhøj og Nationalpark Mols Bjerge, måske skiftende udstillinger, toilet- og badeforhold, også for handicappede. Soverum samt møderum på 1. sal. gerne med mytologisk tilsnit som f.eks. Valhal. men stadig primitiv - måske som jernalderhus eller Valhal. besøgscenter og retreat/værelser i stuehuset fra 1932 (den nuværende administration). område for -MTB, -leg og spil -samt outdoormotion. DGI Karpenhøj udvikler sig løbende som kursus- og uddannelsescenter samt som aktivitetssted for virksomheder, skoler, institutioner, private og foreninger. Hvert år besøges stedet af mange gæster og i 2012 var der ca betalende gæster, der benyttede centret i kortere eller længere tid. Nogle er familier, der prøver kræfter med overnatning og madlavning i det fri. Andre er store ge og sociale sammenkomster og andre er gymnasier og universite- undervisning i felten. Centrets rammer er ved at blive for snævre, og der opleves ofte vigtigt for centrets fortsatte udvikling, at DGI Karpenhøj får etableret et planlægningsmæssigt grundlag, der sikre gode rammer for den fremtidige udvikling på både kort og mellemlangt sigt, og herigennem et samlet overblik over de fremtidige brugsmuligheder. DGI KARPENHØJ NATUR OG FRILUFTSCENTER SIDE 11

12 MTB Teknikbane Ankomst, parkering og offentligt infocenter Gulmalede bygninger med tegl på taget Lejrfaciliteter Sortmalede bygninger med græs på taget Vild beplantning - naturfølelse Have Klippet græs og beplantninog ordnet i bede Overordnet disponering

13 DGI KARPENHØJ NATUR OG FRILUFTSCENTER SIDE 13

14 180 m² stueplan 120 m² 1. sal 700 m² stueplan 250 m² 1. sal 180 m² 100 m² 125 m² stueplan 90 m² 1. sal 170 m² stueplan 100 m² 1. sal 50 m² 120 m² kælder 120 m² stueplan 90 m² 1. sal 50 m² 6 x 10 m² 50 m² 3 x15 m² Eksisterende bebyggelse Fremtidig bebyggelse Arealopgørelse DGI KARPENHØJ NATUR OG FRILUFTSCENTER SIDE 14

15 3 x 6 pers. soverum + fællesfaciliteter Stueplan Infocenter / pitstop 1. sal Køkken + pejsestue Tegnestue Administration Værksted / Grej Teknik Grejlade Frivilligbase overnating fællesfaciliteter Studenterhus Værksted studerende studerende Bålhus Shelters Lærershelters Depot og friluftsfaciliteter Primitiv overnatning Fællesfaciliteter og undervisning Beboelse Fremtidig funktionsfordeling DGI KARPENHØJ NATUR OG FRILUFTSCENTER SIDE 15

16 Basisoplysninger 01 Lokalplanområdets forhold til omgivelserne og de tilstødende arealer og bebyggelse. Lokalplanområdet ligger i landzone i Nationalpark Mols Bjerge ved Karpenhøj ca. 1 km øst for Begtrup. Lokalplanområdets nordlige del ligger i et lysåbent terræn med spredte bygninger og mindre grupper af træer og buske. Områdets nordøstlige del grænser op til Fuglsøcentret og mod øst afgrænses området af Dragsmurvej og de bagvedliggende jordbrugsarealer. Mod syd og vest er landskabet præget af jordbrugsland opdelt af læhegn, landeveje og enkelte remiser samt en mindre naturbeskyttet mose, Trambermose, ca. 50 meter sydvest for området. Mod nordvest grænser området op til et mindre sommerhusområde med spredt bebyggelse omkring højen Sandbjerg. 02 Lokalplanområdets størrelse og nuværende anvendelse. Lokalplanens område udgør et samlet areal på ca. 9,0 ha og området anvendes i dag af Foreningen Karpenhøj (DGI), der har lejet ejendommen af Skov- og Naturstyrelsen. Området drives i dag som natur- og friluftscenter af DGI Karpenhøj. 03 Lokalplanområdets nuværende beplantning og terrænforhold. Området ligger i den sydvestlige del af Nationalpark Mols Bjerge ned mod Helgenæs i et kuperet jordbrugslandskab med læhegn og spredte remiser. Fra området kan man mod syd se ud over Begtrup Vig til Helgenæs hvor landskabet indeholder spredte landbrugsbygninger, mindre landsbyer og områder med sommerhuse ved kysten. 04 Servitutter på ejendommen som skal respekteres eller som vil blive Servitutundersøgelse udarbejdes af Syddjurs Kommune. 05 Ansøgningens forhold til gældende kommuneplan og evt. lokalplan. Det nuværende plangrundlag omfatter ingen lokalplan. En stor del af området er omfattet af kommuneplanramme 4.12.R5, dog ligger området mod sydvest udenfor kommuneplanrammen. 06 Ansøgningens forhold til Byggelovens bestemmelser. Den nuværende bebyggelse, og det ansøgte nybyggeri, er i overensstemmelse med Byggelovens bestemmelser. 07 Arealer indenfor det ansøgte område, der er omfattet af landbrugspligt. Hvis ejendommene (matr. nr. 7t og matr. nr. 11c, Begtrup By, Vistoft) er omfattet af landbrugspligt skal landbrugspligten ikke ophæves. 08 Ansøgningens forhold til evt. bevaringsværdig bebyggelse, samt til den øvrige bebyggelses karakter. Områdets nuværende bebyggelse skal bevares. Eventuelle om- og tilbygninger skal fastholdes med en karakter af landbrugsbebyggelse. DGI KARPENHØJ NATUR OG FRILUFTSCENTER SIDE 16

17 09 Ansøgningens forhold til evt. bevaringsværdig beplantning. III I II III I II Området indeholder ingen beplantningsmæssige bevaringsværdier, dog vil planlægningen bevare hovedstrukturen i det haveanlæg, som ligger syd for ejendommens hovedbygninger (gårdanlæg). Hele området ligger i et landskabeligt interesseområde udpeget med særlig landskabsinteresse. Lokalplanområdet og matrikler IV IV En del af lokalplanområdet ligger uden for gældende kommuneplan Zonestatus: Landzone. Gældende Kommuneplanramme: 4.12.R5 Gældende lokalplan(er) og / eller byplanvedtægter: Ingen gældende lokalplanlægning. Hvad er det eksisterende planlægningsmæssige grundlag i området: Ansøgningen er i overensstemmelse med kommuneplanen - NEJ Ansøgningen forudsætter et tillæg til kommuneplanen - JA Ansøgningen er i overensstemmelse med gældende lokalplan(er) og / eller byplanvedtægter - NEJ

18 10 Arealer indenfor lokalplanområdet, der er omfattet af Naturbeskyttelseslovens 3, herunder vandløb, hede-, mose-, og vådområder m.m. (Det angives tillige i hvilket omfang projektet er i strid med bestemmelserne). I lokalplanområdets østlige del er et større areal udpeget som naturbeskyttet overdrev. Mod sydvest ligger den beskyttede sø Trambermose. 11 Arealer indenfor lokalplanområdet, der er omfattet af andre beskyttelsesinteresser 15-18, bygge- og beskyttelseslinjer (strandbeskyttelseslinjen, fortidsmindebeskyttelseslinje, sø- og å-beskyttelseslinje, skovbyggelinje og kirkebyggelinje). Det angives tillige i hvilket omfang projektet er i strid med bestemmelserne. seslinjer (strandbeskyttelseslinjen, fortidsmindebeskyttelseslinje, sø- og å-beskyttelseslinje, skovbyggelinje og kirkebyggelinje). 12 Arealer indenfor lokalplanområdet, der er omfattet af andre beskyttelsesinteresser og / eller anden lovgivning (herunder OSD samt internationale naturbeskytelse). Det angives i hvilket omfang projektet er i strid med bestemmelserne. rådet ingen udpegninger, der er omfattet af Natura2000. Lokalplanområdet ligger derimod i et område, der er omfattet af drikkevandsinteresser (OD). Det bør tilstræbes, at regnvand fra tage i videst muligt omfang nedsives på den enkelte ejendom. 13 Arealer indenfor lokalplanområdet, der er noteret med fredskov. Det angives tillige i hvilket omfang projektet er i strid med bestemmelserne. det intet areal, der er noteret med fredskov. 14 Arealer indenfor lokalplanområdet, der er omfattet af jordforureningsloven og registreret som forurenede grunde. Det angives tillige i hvilket omfang projektet strider mod bestemmelserne. Der er indenfor lokalplanområdet ingen viden om jordforurening. 15 Eventuelle støjpåvirkninger udenfor lokalplanområdet samt eventuelle støjpåvirkninger af lokalplanområdet. Lokalplanområdet anvendes til natur- og friluftscenter og påfører ikke omgivelserne nogen støjgener. Ligeledes påvirker omgivelserne heller ikke området med støj. 16 Andre kendte miljømæssige forhold, der kan give anledning til bemærkninger. Der er ingen andre kendte miljømæssige forhold, der kan give anledning til bemærkninger. rådet ingen udpegninger, der er omfattet af bygge- og beskyttel-

19 III II I IV Trambermose samt området mod Dragsmursvej er 3-beskyttede områder

20 Redegørelse 1. Formål og anvendelse a. Lokalplanens formål - Det er lokalplanens formål at give mulighed for at udvikle det eksisterende kursus- og uddannelsescenter som aktivitetssted med tilhørende bygninger, veje, anlæg til parkering og friluftsaktiviteter. Lokalplanen har desuden til formål at sikre en funktionel og sikker fastlægge byggefelter og bygningshøjder. Lokalplanen skal fastholde området i landzone - en såkaldt landzonelokalplan. b. Lokalplanområdets fremtidige anvendelse - Lokalplanen fastlægger områdets anvendelse til rekreative aktiviteter i form af natur- og friluftscenter, herunder kursus- og uddannelsesaktiviteter. c. Bevaring af eksisterende bebyggelse og beplantning - Den oprindelige bebyggelsesstruktur, der består af gården fra 1912 og stuehuset fra 1932 vil i sin hovedform blive bevaret. Den resterende bebyggelse vil løbende blive tilpasset de ønsker og krav der er til natur- og friluftscentrets aktiviteter. hovedstrukturen i det gamle haveanlæg, som ligger syd for ejendommens hovedbygninger. nering - Lokalplanen disponerer knyttes følgende anvendelse: Delområde I: Bebyggelse og anlæg til natur- og friluftsaktiviteter i tilknytning til Nationalpark Mols Bjerge. Delområde II: Jordbrugsområde med lysåben natur med overdrev. Skovtilplantning uønsket. I områdets nordlige anlægges en MTB-teknikbane. Delområde III: Jordbrugsområde med natur med mulighed for skovtilplantning. Delområde IV: Engareal skrånende mod Trambermose. Skovtilplantning uønsket. Området kan ikke udstykkes. 3. Vej-, og sti- og parkering a. Beliggenhed og udformning af veje og stier herunder tilslutning til offentlig vej- og stinet, samt angivelse af vej- og stiudlæggets bred- af arealerne - Lokalplanområdet vejforsynes via Dragsmurvej. Veje anlægges med en kørefast belægning af grus og en kørebanebredde på min. 5 meter. Områdets stier etableres som naturstier, der følger de spor som natur- og friluftsaktiviteterne skaber. b. Beliggenhed, udformning og beplantning af parkeringsarealer efter principperne som vist på kortet på side10. c. Antal p-pladser, jvf. Syddjurs Kommunes parkeringsnormer, herunder antal handicap-pladser - Der DGI KARPENHØJ NATUR OG FRILUFTSCENTER SIDE 20

21 skal i Delområde I etableres det antal parkeringspladser, herunder handicap-pladser, som til enhver tid opfylder behovet for medarbejdere, kunder og besøgende. 4. Bebyggelsens omfang og placering a. Bebyggelsens placering, herunder også særlige forhold vedrørende bebyggelsens placering i forhold til terrænhøjde - Områdets oprindelige bebyggelse skal være fritlagt sådan at bebyggelsen fremstår i sin oprindelige form og er synlig fra det overdrev, der ligger mod nord og øst. Hermed kan de gamle gårdbygninger fungere som orienteringspunkt når man færdes i det åbne landskab og når man ankommer via Dragsmurvej. Nye bygninger skal fortrinsvis anlægges vest og syd for de gamle hovedbygninger og gerne indpasset i områdets eksisterende beplantning. b. Bebyggelsens anvendelse - Den bebyggelse, der kan etableres i Delområde I må anvendes til naturog friluftsaktiviteter, hvilket bl.a. indeholder administration, besøgs-, kursus- og uddannelsescenter med mulighed for overnatning samt anlæg til friluftsaktiviteter. Aktiviteterne har alle tilknytning til Nationalpark Mols Bjerge. Der må ikke etableres boliger i området. c. Højde, taghældning og etageantal, bebyggelsesprocent på den enkelte ejendom jvf. udstykningsplan - Der kan i området bygges i en højde på op til 12 meter. Skorstene, ventilationsafkast, antennemaster og lignende, som er nødvendige for områdets tekniske forsyning, kan dog bygges i større højde. For ny bebyggelse gælder desuden, at bygningerne skal forsynes med tag med enkeltsidet hældning eller ligesidet saddeltag med hældning på mellem 20 og 45 grader. 5. Bebyggelsens ydre fremtræden a. Bebyggelsens udformning, herunder evt. facadeopstalter og snit - Bebyggelsens nuværende og fremtidige bebyggelsesstruktur fremgår af illustrationer på side De nye bygninger vil fremstå med en udformning, der svarer til den bygningstypologi, som er typisk for landbrugsbyggeri i landzone. b. Farve- og materialevalg til facader og tage, samt evt. skiltning - Det oprindelige gårdanlæg skal bevare sine gule ydermure og røde tegltage, sådan at bebyggelsen fremstår som et samlet gårdanlæg i det åbne jordbrugslandskab. Ny bebyggelse i tilknytning til gårdanlægget skal ligeledes fremstå i gul mur med røde tegltage. Ny bebyggelse, som ikke ligger i tilknytning til gårdanlægget, skal have sorte ydermure med bræddebeklædning og tage, der er udført som grønne tage (tagbe- DGI KARPENHØJ NATUR OG FRILUFTSCENTER SIDE 21

22 lægning, der har et vækstlag af planter/græs som beklædning). Der må ikke anvendes blanke eller fra vinduer. ubebyggede arealer a. Beliggenhed og størrelse af opholds- og friarealer samt andre grønne træk i planen (angives for indeholder følgende elementer: Delområde I: Den sydlige del af området må anvendes som udendørs anlæg til natur- og friluftsaktiviteter. Mod nord og øst placeres områdets parkeringsareal i tilknytning til Dragsmurvej og mod vest bevares den eksisterende beplantning med løvbærende træer. Delområde II: Området vedligeholdes som overdrev og lysåben natur. Mod nord anlægges en MTBteknikbane. Banen indpasses i det eksisterende landskab. Delområde III: Områdets eksisterende beplantning med løvbærende træer bevares. Delområde IV: De åbne engarealer mod Trambermose fastholdes. b. Beplantning og indretning af opholds- og friarealer (angives for delområder knyttes følgende beplantning og indretning af opholdsog friarealer: Delområde I: Eksisterende beplantning og haveanlæg samt anlæg til natur- og friluftsaktiviteter i tilknytning til Nationalpark Mols Bjerge. Delområde II: Jordbrugsområde med lysåben natur med overdrev, der eventuelt kan vedligeholdes med dyrehold. Skovtilplantning uønsket. Delområde III: Jordbrugsområde med natur med mulighed for skovtilplantning, der eventuelt kan benyttes af dyrehold. Delområde IV: Engarealer mod Trambermose fastholdes fastholdes som åbne. Skovtilplantning er uønsket. evt. regnvandsbassin samt andre tekniske anlæg - Alle områdets forsyningsledninger skal udføres som jordledninger og planlægningen skal desuden sikre, at anlæg til områdets tekniske forsyning, skal udføres i overensstemmelse med den øvrige bebyggelse. Det skal tilstræbes, at regnvand fra tage i videst muligt omfang nedsives på den enkelte ejendom. d. Terrænregulering - Terrænreguleringer skal udføres på en sådan måde, at mindre tilpasninger udføres blødt afrundet op mod bygninger eller anlæg. Større tilpasninger skal ske med skråninger og støttemure, der højst må være 1 m. Overskudsjord skal deponeres eller bruges til terrænbearbejdning på egen grund. e. Bevaring af særlige landskabstræk, naturbeskyttelsesområder m.m - Områdets planlægning er udformet med respekt for den særlige placering i Nationalpark og planlægningen er tilpasset de særlige interesser, der knytter sig til bevaringen af områdets landskabstræk og kulturmiljø. DGI KARPENHØJ NATUR OG FRILUFTSCENTER SIDE 22

23 - områder, der er fredet efter Naturbeskyttelsesloven, - områder med de naturtyper, der er særligt karakteristiske for Nationalparkens kyst-, overdrevs- og skovlandskaber, - områder, hvor disse naturtypers areal kan udvides, og hvor der kan skabes sammenhæng mellem naturtyper, og - nationalt betydningsfulde kulturmiljøer og kulturhistoriske helheder i det åbne land. f.foranstaltninger til reduktion af evt. støjgener. gøre evt. behov for uddybende kommentar 7. Forslag til udstykningsplan og illustrationsplan Se side 10 DGI Karpenhøj er beliggende indenfor Nationalpark Mols Bjerges zone 2 DGI KARPENHØJ NATUR OG FRILUFTSCENTER SIDE 23

24 Dette materiale er udarbejdet af arkitekt- og plan- Møller & Grønborg Europaplads Mindegade 13, Århus C St. Kongensgade 1264 København K Tlf.: Fax.: Kontaktperson: Mads Tenney Jordan arkitekt maa (direkte ) i samarbejde med DGI Karpenhøj Natur- og Friluftscenter Dragsmurvej 12, Fuglsø 8420 Knebel Telefon: Mail: Centerleder, Lone Egeberg, Hjemmeside: Karpenhoej.dgi.dk

ANSØGNING OM UDARBEJDELSE AF EN LOKALPLAN

ANSØGNING OM UDARBEJDELSE AF EN LOKALPLAN Sagsnr.: ANSØGNING OM UDARBEJDELSE AF EN LOKALPLAN Projekttitel Kort beskrivelse af det ansøgte Ejer 1 (Juridisk person, jf. tingbogen) Ejer 2 (Juridisk person, jf. tingbogen) Konsulent 1 (Fuldmagt vedlægges)

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 STEVNS KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse...3 Lokalplanens område og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3 Naturbeskyttelsesloven... 4 Forhold til anden planlægning... 4

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY 2 Distrikt Holeby 17 2.1 Centerby - Holeby 18 Rammenr.: 355-C1 Rammenavn: Lokalcenter i Holeby Generelle anvendelsesbestemmelser: Lokalcenter - centerområde, butikker, boliger til helårsbeboelse, offentlige

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

Lokalplan nr. 375. Offentlig debat Planenerne har været fremlagt til otte ugers offentlig debat i perioden 03.02.2015 til 31.03.2015.

Lokalplan nr. 375. Offentlig debat Planenerne har været fremlagt til otte ugers offentlig debat i perioden 03.02.2015 til 31.03.2015. Offentlig bekendtgørelse den 04.08 2015 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 375 - Karpenhøj og Kommuneplantillæg nr. 13 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs Kommune besluttede den 24.06.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

ABEL &SKOVGARD LARSEN

ABEL &SKOVGARD LARSEN o ABEL &SKOVGARD LARSEN Flemming Dahl Advokat (H), Partner fd@abel.dk Sekretær: Bodil Kjærgård Nielsen/asn 8931 91 79 bkn@abel.dk Syddjurs Kommune Plangruppen 10. oktober 2014 J. nr.: 26287-010 Sagsnr.

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Statusnotat DGI Karpenhøj juni 2014

Statusnotat DGI Karpenhøj juni 2014 Statusnotat DGI Karpenhøj juni 2014 Faciliteter...1 Omsætning 2013...2 Budget 2014...2 Medarbejderstatus...2 Indhold...3 Mission...4 Aktiviteter...4 Overnatning på shelterplads og i lavo...5 Grejbank...5

Læs mere

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER:

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER: LOUALPLAN NR. I20 EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 ANMELDER: STØVRING KOMMUNE / HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune 1. Rudkøbing Erhvervsområder Fremtidig anvendelse 1.E.1 Bellevue Erhvervsvirksomheder i miljøklasse 1-3, herunder lette produktionsvirksomheder, håndværks og

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 25. maj 2011 EMNE: Ændring af: - Rammeområde LB.07.BE.01 - Brørup By, og - rammeområde LB.07.BE.02 - Brøruphus

Læs mere

Lokalplan nr. 5.23. Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 5.23. Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 5.23 Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Baggrund for lokalplanen....3 Lokalplanens formål....3

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 123 Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 2000 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune.

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk Den 10.april 2006 J.nr.: 03-31/600-0101 LTP Afgørelse i sagen

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

FREDENSBORG-HUMLEBÆK KOMMUNE. Lokalplan H7

FREDENSBORG-HUMLEBÆK KOMMUNE. Lokalplan H7 FREDENSBORG-HUMLEBÆK KOMMUNE Lokalplan H7 for Louisiana og Humlebæk Kirkegård m.m Juni 1997 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanområdet side 3 Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens formål side

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg nr. 5.017 for boliger i Vestbjerg K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 28. september 2015

Læs mere

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Lokalplan 259 Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Indholdsfortegnelse Planloven 1 Redegørelse 3 Indledning 4 Lokalplanens område 5 Lokalplanens formål og indhold 6 Tekniske Forhold 7 Vej-, sti-

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 3.013 for et område ved Hasserisvej K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 10. november 2014

Læs mere

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret HOLSTE.BR0 KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 276 FOR LAVHEDECENTRET INDHOLDSFORTEGNELSE: side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er en lokalplan Lokalplanens

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE side Indledning... 2 Indholdsoversigt... 3 Lokalplanens formål og indhold... 3 Forholdet til anden planlægning... 5 Lokalplan nr. 20... 8 Tillæg til Kommuneplan 2002-2014...13 Kortbilag:

Læs mere

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7 ZZZ.01 Niras Test Indholdsfortegnelse Formål 1 Bestemmelser 2 1 Formål 3 2 Område 4 3 Områdets anvendelse 5 4 Udstykninger 6 5 Veje, stier og parkering 7 6 Bebyggelsens omfang og placering 8 7 Bebyggelsens

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015 Mogens Lauridsen Nedre Hestlundvej 10 7430 Ikast 5. august 2015 Landzonetilladelse til etablering af en ny tilbygning med beboelse og garage/værksted på matr. nr. 15et, Tulstrup By, Ikast, beliggende ved

Læs mere

Planlægningsmæssige og turistpolitiske bindinger og begrundelser

Planlægningsmæssige og turistpolitiske bindinger og begrundelser Notat NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Telefon 8732 3232 Fax 8732 3200 E-mail niras@niras.dk Hotel og offentligt grønt område ved Klintegården, Kalundborg kommune CVR-nr. 37295728

Læs mere

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT mtr.nr. 181 m.fl. Ringkøbing bygrunde -7,IN! 1979*008452 Anmelder: Jørgen H.Krogh advokat Ringkøbing STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT 3 ASI1 RINGKØBING KOMMUNE.

Læs mere

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Odder Kommune Lokalplan nr. 1075 Lokalplan for et område til blandede bolig- og erhvervsformål beliggende ved Banegårdsgade i Odder by. Udarbejdet af Odder Kommune ved Teknisk Forvaltning. 1. udkast maj

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

I den handleplan, der er under udarbejdelse for kommunens turismeindsats, peges der på en række konkrete projekter.

I den handleplan, der er under udarbejdelse for kommunens turismeindsats, peges der på en række konkrete projekter. Planmæssig vurdering af de konkrete projekter i handlingsplanerne for turisme I den handleplan, der er under udarbejdelse for kommunens turismeindsats, peges der på en række konkrete projekter. Flere af

Læs mere

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Forholdet til tidligere planlægning...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens retsvirkninger...7 LOKALPLANEN...8

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Kommuneplantillæg Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Kommuneplantillægget er udarbejdet for at sikre, at lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen, som Planloven foreskriver. Ændring af kommuneplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ØSTERBRO 21 OG ØSTERBRO 41 COOP-GRUNDEN ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 2 10 11 Stige 9 Korup 8 Næsby Tarup Bolbro 0 Bymidten 1 Seden

Læs mere

SKOVBO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 098. Udvidelse af Harekær Golf Centers baneareal

SKOVBO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 098. Udvidelse af Harekær Golf Centers baneareal SKOVBO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 098 Udvidelse af Harekær Golf Centers baneareal 21.09.1999 SKOVBO KOMMUNE b Teknisk Forvaltning - September 1999 N Udvidelse af Harekær Golf Centers baneareal LOKALPLAN NR.

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for Frederikssund Kommune For rammeområde LE 6.3 ved Femhøj Offentligt fremlagt i perioden den xxxx til og med den xxxx Rammeområde

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5.

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Nr. Afsender Resume og hovedindhold af indsigelser samt bemærkninger hertil 1 Jørgen Madsen Emma Gads Vej 6 Jørgen

Læs mere

for et område ved Lundvej til offentlige formål, hotelog restaurationsvirksomhed og boligformål Varde Kommune Plan- og Teknikafdelingen december 2004

for et område ved Lundvej til offentlige formål, hotelog restaurationsvirksomhed og boligformål Varde Kommune Plan- og Teknikafdelingen december 2004 LOKALPLAN 07.D23.01 for et område ved Lundvej til offentlige formål, hotelog restaurationsvirksomhed og boligformål HYLDESTI BØGEVEJ FRISVADVEJ STAUSVEJ AAVANGEN ARNESTEDET STERVOLD BASTRUPSVEJ ØSTERVOLD

Læs mere

STRUER KOMMUNE SEPTEMBER 2004 LOKALPLAN NR. 270

STRUER KOMMUNE SEPTEMBER 2004 LOKALPLAN NR. 270 STRUER KOMMUNE SEPTEMBER 2004 LOKALPLAN NR. 270 FOR ET OMRÅDE VED HOLSTEBRO-STRUER HAVN MED TILHØRENDE TILLÆG NR. 3 TIL STRUER KOMMUNEPLAN 2001-2012 PLANGRUNDLAG ORDLISTE LOV OM PLANLÆGNING Planloven blev

Læs mere

- ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP

- ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP SPØTTRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 84 - ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP SPØTTRUP k o m m u n e: INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Lokalplanens formål... 3 Lokalplanens indhold... 4 Lokalplanens forhold

Læs mere

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 Screeningsskema til vurdering af NOTAT Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 JORD OG VAND GRUNDVAND Indebærer planen påvirkning af grundvandsressourcens

Læs mere

Delområde 5 - Den sydvestlige del af Horns Herred

Delområde 5 - Den sydvestlige del af Horns Herred Delområde 5 - Den sydvestlige del af Horns Herred K D A C L J B G M I F H E Delområde 5 med angivelse af kortudsnit for byområder (A) og landområder (B-M) 360 Delområde 5 - Byområder 5 Dalby (kortudsnit

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 26. maj 2004 Steen Nielsen 8940 2647 Endelig

Læs mere

Nørager kommune Lokalplan nr. 3.5

Nørager kommune Lokalplan nr. 3.5 Nørager kommune Lokalplan nr. 3.5 STEMPELMÆRKE RETTEN I HOBRO KUN GYLDIGT MED AFSTEMPUNG AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT N 682326 26.06.98 10:05 0001250.00 280188 SU 01 For et rekreativt område

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 OG LOKALPLAN NR. 39 FOR SAMSØ EFTERSKOLE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 1996-2007 FOR Samsø Kommune 1.1 Område 3.O.I.1 2 LOKALPLAN NR. 39 2.1 FORMÅL 2.2 REDEGØRELSE

Læs mere

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg 02-06-2014 14/20267 Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til tilbygning på ejendommen matr.nr. 155 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Fuglsangvej 12, 6400 Sønderborg

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

Fra kommunen om forundersøgelse for bevaring af forpagterboligen i Gl. Harlev, Harlev Møllevej 1 Vedhæftede filer:

Fra kommunen om forundersøgelse for bevaring af forpagterboligen i Gl. Harlev, Harlev Møllevej 1 Vedhæftede filer: Jane Frederiksen Fra: Randi Nørgaard Sendt: 6. november 2013 14:54 Til: MTM-Ejendomsforvaltningen; MTM-PlanlegningogByggeri; MTM- Bygningsinspektoratet; MTM-NaturogMiljo; MTM-Kommuneplanafdelingen;

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. BYG OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Registreringsblad Titel Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

Landzonetilladelse til en ekstra bolig

Landzonetilladelse til en ekstra bolig Lisa Schønnemann Holmenevej 19 3140 Ålsgårde Mailet d.d. Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282589 mth51@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 30.06.2015

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre:

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre: 1 SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11-9104 For et erhvervsområde ved Vaskilde, Dybbøl I henhold til kommuneplanloven, (miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 918 af 22. december 1989) fastsættes herved

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde C2 Centerområde vest for Jyllandsgade 1. Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Da lokalplanen for et område udlagt til centerformål

Læs mere

TIL SALG KONGEVEJ 85 6300 GRÅSTEN 7481 24-01-2011

TIL SALG KONGEVEJ 85 6300 GRÅSTEN 7481 24-01-2011 1 TIL SALG KONGEVEJ 85 6300 GRÅSTEN 7481 24-01-2011 2 EJENDOMMEN: Matr. nr. 454 Gråsten, Gråsten-Adsbøl BELIGGENDE: Kongevej 85 6300 Gråsten KOMMUNE: Sønderborg Kommune. ZONESTATUS: Ejendommen er beliggende

Læs mere

INDLEDNING Offentlig fremlæggelse og indsigelsesfrist

INDLEDNING Offentlig fremlæggelse og indsigelsesfrist INDLEDNING Gundsø Byråd har den 11. april 2001 endeligt vedtaget denne lokalplan for et lille boligområde, omfattende det gamle stuehus og en ny oldekolle-bebyggelsc ved Bistrup Ladegård i den østlige

Læs mere