DGI KARPENHØJ NATUR- OG FRILUFTSCENTER ANSØGNING OM IGANGSÆTNING AF LOKALPLANARBEJDE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DGI KARPENHØJ NATUR- OG FRILUFTSCENTER ANSØGNING OM IGANGSÆTNING AF LOKALPLANARBEJDE"

Transkript

1 DGI KARPENHØJ NATUR- OG FRILUFTSCENTER ANSØGNING OM IGANGSÆTNING AF LOKALPLANARBEJDE 2013

2 N Oversigtskort DGI KARPENHØJ NATUR OG FRILUFTSCENTER SIDE 2

3 INDHOLD Indledning Historien bag Karpenhøj Eksisterende forhold Ønsker til fremtidige forhold Basisoplysninger Redegørelse DGI KARPENHØJ NATUR OG FRILUFTSCENTER SIDE 3

4 DGI KARPENHØJ NATUR OG FRILUFTSCENTER SIDE 4

5 Indledning Med ansøgningen ønskes lokalplanarbejdet for udformning og regulering af området syd for Lerbjergvej ved Karpenhøj igangsat. Gennem lokalplanlægningen ønsker DGI Karpenhøj at sikre centrets aktiviteter og fortsatte udvikling. Med lokalplanen ønskes området udlagt til rekreative serviceformål i forbindelse med Nationalpark Mols Bjerge. Lokalplanen vil få en afgrænsning, der svarer til matrikel nr. 7t og dele af matrikel nr. 11 c, Begtrup By, Vistoft og lokalplanområdet vil få et samlet areal på ca 9,0 ha. Lokalplanområdet vil primært blive vejbetjent via Dragsmurvej, og sekundært fra Havesangervej. DGI KARPENHØJ NATUR OG FRILUFTSCENTER SIDE 5

6 N Kurvekort 1: DGI KARPENHØJ NATUR OG FRILUFTSCENTER SIDE 6

7 Historien bag Karpenhøj Karpenhøj er en landbrugsejendom ejet af Skov- og Naturstyrelsen. Ejendommen drives som natur- og friluftscenter af Foreningen Karpenhøj (DGI). Ejendommen blev bygget i 1912 af Martin og Marie Jørgensen på jord udstykket fra Martin Jørgensens fædrene gård i Begtrup. I løbet af 1930 overtager Martin og Marie Jørgensens søn og svigerdatter gården og det nye stuehus, som i dag er administration, bliver bygget til i Familien boede her indtil 1970, hvor ejendommen blev drevet som et mønsterlandbrug. Efter Martin og Marie Jørgensens triste år i møde med skiftende lejere. I cirka 20 år henstår gården i meget dårlig stand, indtil den bliver købt af Skov- og Naturstyrelsen i DGI, det daværende Århus Amt og Skov- og Naturstyrelsen renoverer i fællesskab gården, som siden er brugt som DGI s center for natur- og friluftsliv i Danmark. I dag er det en moderne virksomhed med syv fuldtidsansatte og en del sæsonansatte. DGI Karpenhøj har følgende primære arbejdsområder: primært gruppeprocesser og teambuilding med rod i oplevelser i naturrummet - altid fokus på naturog friluftsliv og de muligheder, det giver for udvikling. luftsvejlederuddannelse, der ud- College. Fra efteråret udbydes der også 6-ugers forløb for arbejdsløse - også sammen med VIA. Målgruppen er lærere og pædagoger og indholdet i forløbene er færdigheder i natur- og friluftsliv. Derudover en velfungerende kursusafdeling, der primært udbyder kurser i havkajak, klatring, førstehjælp og andre friluftslivsrelaterede emner. mountainbike og outdoor meditation. Tilmelding til et enkelt eller hjemmeside besøgende om året. DGI Karpenhøj er på de første 20 år gået fra at være et center for friluftsliv i og omkring DGI, til at være et moderne center, der også er vendt mod publikum og virksomheder. Det betyder, at de fantastiske rammer trænger til at blive moderniseret, og det er på den baggrund, at DGI Karpenhøj anmoder om, at der igangsættes udarbejdelse af lokalplan. DGI KARPENHØJ NATUR OG FRILUFTSCENTER SIDE 7

8 Depot pejsestue besøgscenter studenterhus Værksted administration Shelters Have DGI KARPENHØJ NATUR OG FRILUFTSCENTER SIDE 8

9 Eksisterende forhold I det følgende beskrives centrets nuværende faciliteter samt ønsker til ejendommens fremtidige anvendelse og udbygning. Den nuværende ejendom indeholder: med lejrpladsen og også bruges som mødelokale og hyggerum. Hertil hører også alm. og grovkøk- værelser, køkken og badefaciliteter. Når der ikke er studerende, kan det inddrages i udlejningen. drift de, aktivitetsområde, lavo-område, hestefolde. rer som undervisningslokale for Friluftsvejlederuddannelsen og diverse kurser, DGI KARPENHØJ NATUR OG FRILUFTSCENTER SIDE 9

10 MTB Teknikbane N Infocenter / pitstop Byggefelt til etablering af infocenter Depot fællesfaciliteter og administration Studenterhus overnating Byggefelt til udbygning af studenterhus Værksted studerende Lærershelters Shelters Bålhus Have Shelters er ikke fundamenterede DGI KARPENHØJ NATUR OG FRILUFTSCENTER SIDE 10 0 m 10 m 20 m 30 m 40 m 50 m Fremtidige forhold

11 Ønsker til fremtidige forhold Den fremtidige ejendom ønskes udbygget med: kumsfaciliteter, så som madpakkerum/cafeområde (ikke bemandet), Lille udstilling om Karpenhøj og Nationalpark Mols Bjerge, måske skiftende udstillinger, toilet- og badeforhold, også for handicappede. Soverum samt møderum på 1. sal. gerne med mytologisk tilsnit som f.eks. Valhal. men stadig primitiv - måske som jernalderhus eller Valhal. besøgscenter og retreat/værelser i stuehuset fra 1932 (den nuværende administration). område for -MTB, -leg og spil -samt outdoormotion. DGI Karpenhøj udvikler sig løbende som kursus- og uddannelsescenter samt som aktivitetssted for virksomheder, skoler, institutioner, private og foreninger. Hvert år besøges stedet af mange gæster og i 2012 var der ca betalende gæster, der benyttede centret i kortere eller længere tid. Nogle er familier, der prøver kræfter med overnatning og madlavning i det fri. Andre er store ge og sociale sammenkomster og andre er gymnasier og universite- undervisning i felten. Centrets rammer er ved at blive for snævre, og der opleves ofte vigtigt for centrets fortsatte udvikling, at DGI Karpenhøj får etableret et planlægningsmæssigt grundlag, der sikre gode rammer for den fremtidige udvikling på både kort og mellemlangt sigt, og herigennem et samlet overblik over de fremtidige brugsmuligheder. DGI KARPENHØJ NATUR OG FRILUFTSCENTER SIDE 11

12 MTB Teknikbane Ankomst, parkering og offentligt infocenter Gulmalede bygninger med tegl på taget Lejrfaciliteter Sortmalede bygninger med græs på taget Vild beplantning - naturfølelse Have Klippet græs og beplantninog ordnet i bede Overordnet disponering

13 DGI KARPENHØJ NATUR OG FRILUFTSCENTER SIDE 13

14 180 m² stueplan 120 m² 1. sal 700 m² stueplan 250 m² 1. sal 180 m² 100 m² 125 m² stueplan 90 m² 1. sal 170 m² stueplan 100 m² 1. sal 50 m² 120 m² kælder 120 m² stueplan 90 m² 1. sal 50 m² 6 x 10 m² 50 m² 3 x15 m² Eksisterende bebyggelse Fremtidig bebyggelse Arealopgørelse DGI KARPENHØJ NATUR OG FRILUFTSCENTER SIDE 14

15 3 x 6 pers. soverum + fællesfaciliteter Stueplan Infocenter / pitstop 1. sal Køkken + pejsestue Tegnestue Administration Værksted / Grej Teknik Grejlade Frivilligbase overnating fællesfaciliteter Studenterhus Værksted studerende studerende Bålhus Shelters Lærershelters Depot og friluftsfaciliteter Primitiv overnatning Fællesfaciliteter og undervisning Beboelse Fremtidig funktionsfordeling DGI KARPENHØJ NATUR OG FRILUFTSCENTER SIDE 15

16 Basisoplysninger 01 Lokalplanområdets forhold til omgivelserne og de tilstødende arealer og bebyggelse. Lokalplanområdet ligger i landzone i Nationalpark Mols Bjerge ved Karpenhøj ca. 1 km øst for Begtrup. Lokalplanområdets nordlige del ligger i et lysåbent terræn med spredte bygninger og mindre grupper af træer og buske. Områdets nordøstlige del grænser op til Fuglsøcentret og mod øst afgrænses området af Dragsmurvej og de bagvedliggende jordbrugsarealer. Mod syd og vest er landskabet præget af jordbrugsland opdelt af læhegn, landeveje og enkelte remiser samt en mindre naturbeskyttet mose, Trambermose, ca. 50 meter sydvest for området. Mod nordvest grænser området op til et mindre sommerhusområde med spredt bebyggelse omkring højen Sandbjerg. 02 Lokalplanområdets størrelse og nuværende anvendelse. Lokalplanens område udgør et samlet areal på ca. 9,0 ha og området anvendes i dag af Foreningen Karpenhøj (DGI), der har lejet ejendommen af Skov- og Naturstyrelsen. Området drives i dag som natur- og friluftscenter af DGI Karpenhøj. 03 Lokalplanområdets nuværende beplantning og terrænforhold. Området ligger i den sydvestlige del af Nationalpark Mols Bjerge ned mod Helgenæs i et kuperet jordbrugslandskab med læhegn og spredte remiser. Fra området kan man mod syd se ud over Begtrup Vig til Helgenæs hvor landskabet indeholder spredte landbrugsbygninger, mindre landsbyer og områder med sommerhuse ved kysten. 04 Servitutter på ejendommen som skal respekteres eller som vil blive Servitutundersøgelse udarbejdes af Syddjurs Kommune. 05 Ansøgningens forhold til gældende kommuneplan og evt. lokalplan. Det nuværende plangrundlag omfatter ingen lokalplan. En stor del af området er omfattet af kommuneplanramme 4.12.R5, dog ligger området mod sydvest udenfor kommuneplanrammen. 06 Ansøgningens forhold til Byggelovens bestemmelser. Den nuværende bebyggelse, og det ansøgte nybyggeri, er i overensstemmelse med Byggelovens bestemmelser. 07 Arealer indenfor det ansøgte område, der er omfattet af landbrugspligt. Hvis ejendommene (matr. nr. 7t og matr. nr. 11c, Begtrup By, Vistoft) er omfattet af landbrugspligt skal landbrugspligten ikke ophæves. 08 Ansøgningens forhold til evt. bevaringsværdig bebyggelse, samt til den øvrige bebyggelses karakter. Områdets nuværende bebyggelse skal bevares. Eventuelle om- og tilbygninger skal fastholdes med en karakter af landbrugsbebyggelse. DGI KARPENHØJ NATUR OG FRILUFTSCENTER SIDE 16

17 09 Ansøgningens forhold til evt. bevaringsværdig beplantning. III I II III I II Området indeholder ingen beplantningsmæssige bevaringsværdier, dog vil planlægningen bevare hovedstrukturen i det haveanlæg, som ligger syd for ejendommens hovedbygninger (gårdanlæg). Hele området ligger i et landskabeligt interesseområde udpeget med særlig landskabsinteresse. Lokalplanområdet og matrikler IV IV En del af lokalplanområdet ligger uden for gældende kommuneplan Zonestatus: Landzone. Gældende Kommuneplanramme: 4.12.R5 Gældende lokalplan(er) og / eller byplanvedtægter: Ingen gældende lokalplanlægning. Hvad er det eksisterende planlægningsmæssige grundlag i området: Ansøgningen er i overensstemmelse med kommuneplanen - NEJ Ansøgningen forudsætter et tillæg til kommuneplanen - JA Ansøgningen er i overensstemmelse med gældende lokalplan(er) og / eller byplanvedtægter - NEJ

18 10 Arealer indenfor lokalplanområdet, der er omfattet af Naturbeskyttelseslovens 3, herunder vandløb, hede-, mose-, og vådområder m.m. (Det angives tillige i hvilket omfang projektet er i strid med bestemmelserne). I lokalplanområdets østlige del er et større areal udpeget som naturbeskyttet overdrev. Mod sydvest ligger den beskyttede sø Trambermose. 11 Arealer indenfor lokalplanområdet, der er omfattet af andre beskyttelsesinteresser 15-18, bygge- og beskyttelseslinjer (strandbeskyttelseslinjen, fortidsmindebeskyttelseslinje, sø- og å-beskyttelseslinje, skovbyggelinje og kirkebyggelinje). Det angives tillige i hvilket omfang projektet er i strid med bestemmelserne. seslinjer (strandbeskyttelseslinjen, fortidsmindebeskyttelseslinje, sø- og å-beskyttelseslinje, skovbyggelinje og kirkebyggelinje). 12 Arealer indenfor lokalplanområdet, der er omfattet af andre beskyttelsesinteresser og / eller anden lovgivning (herunder OSD samt internationale naturbeskytelse). Det angives i hvilket omfang projektet er i strid med bestemmelserne. rådet ingen udpegninger, der er omfattet af Natura2000. Lokalplanområdet ligger derimod i et område, der er omfattet af drikkevandsinteresser (OD). Det bør tilstræbes, at regnvand fra tage i videst muligt omfang nedsives på den enkelte ejendom. 13 Arealer indenfor lokalplanområdet, der er noteret med fredskov. Det angives tillige i hvilket omfang projektet er i strid med bestemmelserne. det intet areal, der er noteret med fredskov. 14 Arealer indenfor lokalplanområdet, der er omfattet af jordforureningsloven og registreret som forurenede grunde. Det angives tillige i hvilket omfang projektet strider mod bestemmelserne. Der er indenfor lokalplanområdet ingen viden om jordforurening. 15 Eventuelle støjpåvirkninger udenfor lokalplanområdet samt eventuelle støjpåvirkninger af lokalplanområdet. Lokalplanområdet anvendes til natur- og friluftscenter og påfører ikke omgivelserne nogen støjgener. Ligeledes påvirker omgivelserne heller ikke området med støj. 16 Andre kendte miljømæssige forhold, der kan give anledning til bemærkninger. Der er ingen andre kendte miljømæssige forhold, der kan give anledning til bemærkninger. rådet ingen udpegninger, der er omfattet af bygge- og beskyttel-

19 III II I IV Trambermose samt området mod Dragsmursvej er 3-beskyttede områder

20 Redegørelse 1. Formål og anvendelse a. Lokalplanens formål - Det er lokalplanens formål at give mulighed for at udvikle det eksisterende kursus- og uddannelsescenter som aktivitetssted med tilhørende bygninger, veje, anlæg til parkering og friluftsaktiviteter. Lokalplanen har desuden til formål at sikre en funktionel og sikker fastlægge byggefelter og bygningshøjder. Lokalplanen skal fastholde området i landzone - en såkaldt landzonelokalplan. b. Lokalplanområdets fremtidige anvendelse - Lokalplanen fastlægger områdets anvendelse til rekreative aktiviteter i form af natur- og friluftscenter, herunder kursus- og uddannelsesaktiviteter. c. Bevaring af eksisterende bebyggelse og beplantning - Den oprindelige bebyggelsesstruktur, der består af gården fra 1912 og stuehuset fra 1932 vil i sin hovedform blive bevaret. Den resterende bebyggelse vil løbende blive tilpasset de ønsker og krav der er til natur- og friluftscentrets aktiviteter. hovedstrukturen i det gamle haveanlæg, som ligger syd for ejendommens hovedbygninger. nering - Lokalplanen disponerer knyttes følgende anvendelse: Delområde I: Bebyggelse og anlæg til natur- og friluftsaktiviteter i tilknytning til Nationalpark Mols Bjerge. Delområde II: Jordbrugsområde med lysåben natur med overdrev. Skovtilplantning uønsket. I områdets nordlige anlægges en MTB-teknikbane. Delområde III: Jordbrugsområde med natur med mulighed for skovtilplantning. Delområde IV: Engareal skrånende mod Trambermose. Skovtilplantning uønsket. Området kan ikke udstykkes. 3. Vej-, og sti- og parkering a. Beliggenhed og udformning af veje og stier herunder tilslutning til offentlig vej- og stinet, samt angivelse af vej- og stiudlæggets bred- af arealerne - Lokalplanområdet vejforsynes via Dragsmurvej. Veje anlægges med en kørefast belægning af grus og en kørebanebredde på min. 5 meter. Områdets stier etableres som naturstier, der følger de spor som natur- og friluftsaktiviteterne skaber. b. Beliggenhed, udformning og beplantning af parkeringsarealer efter principperne som vist på kortet på side10. c. Antal p-pladser, jvf. Syddjurs Kommunes parkeringsnormer, herunder antal handicap-pladser - Der DGI KARPENHØJ NATUR OG FRILUFTSCENTER SIDE 20

21 skal i Delområde I etableres det antal parkeringspladser, herunder handicap-pladser, som til enhver tid opfylder behovet for medarbejdere, kunder og besøgende. 4. Bebyggelsens omfang og placering a. Bebyggelsens placering, herunder også særlige forhold vedrørende bebyggelsens placering i forhold til terrænhøjde - Områdets oprindelige bebyggelse skal være fritlagt sådan at bebyggelsen fremstår i sin oprindelige form og er synlig fra det overdrev, der ligger mod nord og øst. Hermed kan de gamle gårdbygninger fungere som orienteringspunkt når man færdes i det åbne landskab og når man ankommer via Dragsmurvej. Nye bygninger skal fortrinsvis anlægges vest og syd for de gamle hovedbygninger og gerne indpasset i områdets eksisterende beplantning. b. Bebyggelsens anvendelse - Den bebyggelse, der kan etableres i Delområde I må anvendes til naturog friluftsaktiviteter, hvilket bl.a. indeholder administration, besøgs-, kursus- og uddannelsescenter med mulighed for overnatning samt anlæg til friluftsaktiviteter. Aktiviteterne har alle tilknytning til Nationalpark Mols Bjerge. Der må ikke etableres boliger i området. c. Højde, taghældning og etageantal, bebyggelsesprocent på den enkelte ejendom jvf. udstykningsplan - Der kan i området bygges i en højde på op til 12 meter. Skorstene, ventilationsafkast, antennemaster og lignende, som er nødvendige for områdets tekniske forsyning, kan dog bygges i større højde. For ny bebyggelse gælder desuden, at bygningerne skal forsynes med tag med enkeltsidet hældning eller ligesidet saddeltag med hældning på mellem 20 og 45 grader. 5. Bebyggelsens ydre fremtræden a. Bebyggelsens udformning, herunder evt. facadeopstalter og snit - Bebyggelsens nuværende og fremtidige bebyggelsesstruktur fremgår af illustrationer på side De nye bygninger vil fremstå med en udformning, der svarer til den bygningstypologi, som er typisk for landbrugsbyggeri i landzone. b. Farve- og materialevalg til facader og tage, samt evt. skiltning - Det oprindelige gårdanlæg skal bevare sine gule ydermure og røde tegltage, sådan at bebyggelsen fremstår som et samlet gårdanlæg i det åbne jordbrugslandskab. Ny bebyggelse i tilknytning til gårdanlægget skal ligeledes fremstå i gul mur med røde tegltage. Ny bebyggelse, som ikke ligger i tilknytning til gårdanlægget, skal have sorte ydermure med bræddebeklædning og tage, der er udført som grønne tage (tagbe- DGI KARPENHØJ NATUR OG FRILUFTSCENTER SIDE 21

22 lægning, der har et vækstlag af planter/græs som beklædning). Der må ikke anvendes blanke eller fra vinduer. ubebyggede arealer a. Beliggenhed og størrelse af opholds- og friarealer samt andre grønne træk i planen (angives for indeholder følgende elementer: Delområde I: Den sydlige del af området må anvendes som udendørs anlæg til natur- og friluftsaktiviteter. Mod nord og øst placeres områdets parkeringsareal i tilknytning til Dragsmurvej og mod vest bevares den eksisterende beplantning med løvbærende træer. Delområde II: Området vedligeholdes som overdrev og lysåben natur. Mod nord anlægges en MTBteknikbane. Banen indpasses i det eksisterende landskab. Delområde III: Områdets eksisterende beplantning med løvbærende træer bevares. Delområde IV: De åbne engarealer mod Trambermose fastholdes. b. Beplantning og indretning af opholds- og friarealer (angives for delområder knyttes følgende beplantning og indretning af opholdsog friarealer: Delområde I: Eksisterende beplantning og haveanlæg samt anlæg til natur- og friluftsaktiviteter i tilknytning til Nationalpark Mols Bjerge. Delområde II: Jordbrugsområde med lysåben natur med overdrev, der eventuelt kan vedligeholdes med dyrehold. Skovtilplantning uønsket. Delområde III: Jordbrugsområde med natur med mulighed for skovtilplantning, der eventuelt kan benyttes af dyrehold. Delområde IV: Engarealer mod Trambermose fastholdes fastholdes som åbne. Skovtilplantning er uønsket. evt. regnvandsbassin samt andre tekniske anlæg - Alle områdets forsyningsledninger skal udføres som jordledninger og planlægningen skal desuden sikre, at anlæg til områdets tekniske forsyning, skal udføres i overensstemmelse med den øvrige bebyggelse. Det skal tilstræbes, at regnvand fra tage i videst muligt omfang nedsives på den enkelte ejendom. d. Terrænregulering - Terrænreguleringer skal udføres på en sådan måde, at mindre tilpasninger udføres blødt afrundet op mod bygninger eller anlæg. Større tilpasninger skal ske med skråninger og støttemure, der højst må være 1 m. Overskudsjord skal deponeres eller bruges til terrænbearbejdning på egen grund. e. Bevaring af særlige landskabstræk, naturbeskyttelsesområder m.m - Områdets planlægning er udformet med respekt for den særlige placering i Nationalpark og planlægningen er tilpasset de særlige interesser, der knytter sig til bevaringen af områdets landskabstræk og kulturmiljø. DGI KARPENHØJ NATUR OG FRILUFTSCENTER SIDE 22

23 - områder, der er fredet efter Naturbeskyttelsesloven, - områder med de naturtyper, der er særligt karakteristiske for Nationalparkens kyst-, overdrevs- og skovlandskaber, - områder, hvor disse naturtypers areal kan udvides, og hvor der kan skabes sammenhæng mellem naturtyper, og - nationalt betydningsfulde kulturmiljøer og kulturhistoriske helheder i det åbne land. f.foranstaltninger til reduktion af evt. støjgener. gøre evt. behov for uddybende kommentar 7. Forslag til udstykningsplan og illustrationsplan Se side 10 DGI Karpenhøj er beliggende indenfor Nationalpark Mols Bjerges zone 2 DGI KARPENHØJ NATUR OG FRILUFTSCENTER SIDE 23

24 Dette materiale er udarbejdet af arkitekt- og plan- Møller & Grønborg Europaplads Mindegade 13, Århus C St. Kongensgade 1264 København K Tlf.: Fax.: Kontaktperson: Mads Tenney Jordan arkitekt maa (direkte ) i samarbejde med DGI Karpenhøj Natur- og Friluftscenter Dragsmurvej 12, Fuglsø 8420 Knebel Telefon: Mail: Centerleder, Lone Egeberg, Hjemmeside: Karpenhoej.dgi.dk

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk? dokument, som giver mulighed for

Læs mere

Lokalplan nr. 12-010-0001. Boligområde nord for Hulvej. Tjæreborg By

Lokalplan nr. 12-010-0001. Boligområde nord for Hulvej. Tjæreborg By Lokalplan nr. 12-010-0001. Boligområde nord for Hulvej Tjæreborg By Juni 2010 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere

Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø

Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø Lokalplan nr. 74 Sommerhusområderne på Samsø Baggrund Om lokalplanen Lokalplanens formål Eksisterende forhold Lokalplanområdets afgrænsning Redegørelse Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 363 For et offentligt område til bolig- og institutionsformål ved Ågårdsarealet, Tendrup Møllevej i Hornslet.

Forslag til lokalplan nr. 363 For et offentligt område til bolig- og institutionsformål ved Ågårdsarealet, Tendrup Møllevej i Hornslet. Version 27.10.2011 Ågårdsvej Tendrup Møllevej Amaliegårdsvej Forslag til lokalplan nr. 363 For et offentligt område til bolig- og institutionsformål ved Ågårdsarealet, Tendrup Møllevej i Hornslet. Version

Læs mere

Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum

Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum Forslag til lokalplan nr. 347 Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum med tilhørende kommuneplantillæg nr. 8 til Kommuneplan 13 Voldum-Rud Vej Favrskov Kommune 2013 Ortofoto Forslag april 2015 HVAD

Læs mere

LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN

LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN FORSLAG GULDBORGSUND KOMMUNE MAJ 2014 HVAD ER EN LOKALPLAN? INDHOLD En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et

Læs mere

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel, et lokalt afgrænset

Læs mere

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho Varde Kommune LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho VEJLEDNING LOKALPLAN 42 OFFENTLIG HØRING Et forslag til denne lokalplan har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. maj til den 22. juli 2009.

Læs mere

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Hvad er en lokalplan? Om lokalplaner En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel,

Læs mere

4-754. Lokalplan. Herluf Trolles Vej. Boliger

4-754. Lokalplan. Herluf Trolles Vej. Boliger 4-754 Lokalplan Herluf Trolles Vej Boliger Om planlægning Hvad er en lokalplan En lokalplan er en juridisk bindende plan for et afgrænset område. Med en lokalplan kan byrådet fastlægge, hvad der må ændres

Læs mere

Boligområde ved Elhøjvej i Fajstrup

Boligområde ved Elhøjvej i Fajstrup Lokalplan nr. 333 Boligområde ved Elhøjvej i Fajstrup Favrskov Kommune, flyfoto 2008 Forslag juni 2013 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdes anvendelse,

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000 Forslag LOKALPLAN nr. 25 Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro Offentlig høring i perioden 13. april 2011 til 8. juni 2011 Lokalplanen ophæver del af partiel byplanvedtægt nr. 4 (Rødekro) Initialer:

Læs mere

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND November 2006 1 2 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Denne

Læs mere

PLAN ERHVERV UDVIKLING. Marts 2007. Lokalplan nr. 1018. Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø

PLAN ERHVERV UDVIKLING. Marts 2007. Lokalplan nr. 1018. Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø PLAN ERHVERV UDVIKLING Marts 2007 Lokalplan nr. 1018 Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø Hvad er en lokalplan: Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes

Læs mere

i n d l e d n i n g 1 v e d t a g e l s e s p å t e g n i n g 11

i n d l e d n i n g 1 v e d t a g e l s e s p å t e g n i n g 11 i n d h o l d l o k a l p l a n n r. 73 a i n d l e d n i n g 1 l o k a l p l a n b e s t e m m e l s e r 1. Formål 3 2. Områdets afgrænsning og zoneforhold 3 3. Områdets anvendelse 4 4. Udstykning 4 5.

Læs mere

Lokalplan nr. 87 for et boligområde ved Gytjevej

Lokalplan nr. 87 for et boligområde ved Gytjevej Lokalplan nr. 87 for et boligområde ved Gytjevej Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2000 for Holmsland Kommune INDHOLD LOKALPLANENS REDEGØRELSE... 1 Lokalplanens baggrund... 1 Lokalplanområdet... 2 Lokalplanens

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr.

Århus Kommune Lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 818 Boligområde nord for Pannerupvej, Trige September 2008 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde nord for Pannerupvej, Trige 818 Randersvej Pannerupvej Trige Centervej Statistikområde/distrikt

Læs mere

Lokalplan for boligområde syd for Stationsbyen - I. Vedtaget juli 1998

Lokalplan for boligområde syd for Stationsbyen - I. Vedtaget juli 1998 Lokalplan for boligområde syd for Stationsbyen - I. Vedtaget juli 1998 HØRNING KOMMUNE, TEKNISK FORVALTNING, VESTERVEJ 14, 8362 HØRNING, TLF. 89 68 17 33 LOKALPLAN NR 26 BOLIGOMRADE VEST FOR BLEGINDVEJ

Læs mere

LOKALPLAN NR. 243. Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej. Kommuneplantillæg nr. 44

LOKALPLAN NR. 243. Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej. Kommuneplantillæg nr. 44 LOKALPLAN NR. 243 Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej Kommuneplantillæg nr. 44 Lokalplanen omfatter et af Masterplanens prioriterede områder - område E4 Teknik & Miljø,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 707 SOMMERHUSOMRÅDET BOLILMARK SKÆRBÆK KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 707 SOMMERHUSOMRÅDET BOLILMARK SKÆRBÆK KOMMUNE LOKALPLAN NR. 707 SOMMERHUSOMRÅDET BOLILMARK SKÆRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING SEPTEMBER 2003 VEJLEDNING Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger,

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand. Se endvidere lokalplan nr. 584. November 2005 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand. Se endvidere lokalplan nr. 584. November 2005 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 736 Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand Se endvidere lokalplan nr. 584 KONGSBAK INFORMATIK November 2005 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Helenelyst,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 294 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM

LOKALPLAN NR. 294 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM STRUER KOMMUNE DECEMBER 2008 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM PLANGRUNDLAG ORDLISTE LOV OM PLANLÆGNING Planloven blev vedtaget af Folketinget den 6. juni 1991 og trådte i kraft den

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Lokalplan nr. 603.2 for den nye bydel Trylleskov Strand

Lokalplan nr. 603.2 for den nye bydel Trylleskov Strand LOKALPLAN 603.2 Den nye bydel Trylleskov Strand SOLRØD KOMMUNE 2 3 Lokalplan nr. 603.2 for den nye bydel Trylleskov Strand Lokalplanforslaget er udarbejdet af Teknisk Administration, Team Plan og Byg,

Læs mere

Lokalplan nr. 11.C27.2

Lokalplan nr. 11.C27.2 Lokalplan nr. 11.C27.2 Vestergade Lykkesvej Dalgas Allé Centerområde Vestergade 41-43 i Herning Forslag Fremlægges fra den xx. xx 20xx til den xx. xx 20xx (begge dage incl.) Hvad er en lokalplan? Planloven

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1.153 Hotel Marienlyst, tillæg nr. 19 til Helsingør Kommuneplan 2013, og afgørelse om miljøvurdering.

Forslag til lokalplan nr. 1.153 Hotel Marienlyst, tillæg nr. 19 til Helsingør Kommuneplan 2013, og afgørelse om miljøvurdering. Byrådet Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade 59 3000 Helsingør Telefon 49 28 24 98 Giro 9 00 95 15 kpe@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 2.3.2015 Sagsnr. 15/816 Sagsbeh. Ark. Mette Galtt Forslag

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere