- De Danske Skytteforeninger Storkøbenhavn, - Københavns Skytteforbund og - Dansk Sportsskytte Forbund Distrikt København,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- De Danske Skytteforeninger Storkøbenhavn, - Københavns Skytteforbund og - Dansk Sportsskytte Forbund Distrikt København,"

Transkript

1 Vedtægter for Skydeba neforen i n gen Køben havns Skyttecenter (binavn Københavns Skyttecenter) Stiftet d. 74. december 2011 $ 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er "skydebaneforeningen Københavns Skyttecenter". (Herefter benævnt Københavns Skyttecenter). Stk. 2. Københavns Skyttecenter har Københavns Kommune som hjemsted' $ 2. Formål Foreningens formål er drive Københavns Skyttecenter til gavn for skydesporten i det storkøbenhavnske område Medlemsforhold Mod et indskud af ansvarlig lånekapital på SO.OOO kr. er følgende landsdelsforeninger mv. medlemmer af Københavns Skyttecenter: - De Danske Skytteforeninger, Storkøbenhavn, medlem af De Danske Skytteforeninger, - Københavns Skytteforbund, medlem af Dansk Skytte Union, - Dansk Sportsskytte Forbund Distrikt København, medlem af Dansk Sportsskytte Forbund samt - Storkøbenhavns Jagtforening, medlem af Danmarks Jaegerforbund og - Sortkrudtsskytterne, medlemmeraf Danske Sortkrudtsskytter. Stk. 2. Det påhviler medlemsforeningerne at betale kontingent og foretage indberetning til Københavns Skyttecenter rettidigt. Stk. 3. Udmeldelse kan ske med et års varseltil den 31. december og skal ske skriftligt. Der ydes ikke kontingentrefusion. Medlemmerne kan ved udmeldelse ikke gøre krav gældende på t<øbenhavns Skyttecenters formue. Tilbagebetaling af ansvarlig lånekapital til medlemmerne sker i henhold til bestemmelserne for ansvarlig lånekapital' Stk. 4. Københavns Skyttecenter er medlem af De Danske Skytteforeninger Storkøbenhavn. $ 4. Faste brugere Skytteforeninger, som er medlemmer af: - De Danske Skytteforeninger Storkøbenhavn, - Københavns Skytteforbund og - Dansk Sportsskytte Forbund Distrikt København, samt - Storkøbenhavns Jagtforening, - VestegnensSortkrudtsskytter, - Kjøbenhavnske Softkrudtsskytter,

2 - Københavns Bueskyttelaug og - IdrætsforeningenLaviaKøbenhavn kan mod et indskud af ansvarlig lånekapital på S.OOO kr. pr. forening blive tilknyttet Københavns Skyttecenter som faste brugere. Stk. 2. Det påhviler de faste brugere af Københavns Skyttecenter at betale brugerafgift, som fastsaettes af generalforsamlingen. Stk. 3. Faste brugere kan med et halvt års varsel udtræde af gruppen af faste brugere og får i forbindelse hermed tilbagebetalt deres ansvarlige lån til Københavns Skyttecenter. $ 5. Tildeling af skydebanekapacitet Skydning på anleegget skal ske med våben som til den pågældende skydning er godkendt til anvendelse såvel sikkerhedsmæssigt i henhold til politiets forskrifter, som efter den til enhver tid gældende miljøgodkendelse fra Teknik- og miljøforvaltningen, Center for miljø i Københavns Kommune. Stk. 2. Københavns Skyttecenter stiller mod betaling baner til rådighed for forudbestilt træning og konkurrencer, som afholdes af medlemmerne og faste brugere på Københavns Skyttecenter jt. g a. Stk. 3. Københavns Skyttecenter kan mod betaling stille baner til rådighed for politiets og forsvarets træningsskydninger. Stk. 4. Hvis der efter tildeling af skydetid jf. denne paragrafs stk. 2 og stk. 3 er ledig kapacitet til rådighed, kan der stilles skydebaner til rådighed for: - Træning for foreninger, som ikke er faste brugere på Københavns Skyttecenter, - træning for enkeltpersoner, som er i besiddelse af gyldig våbentilladelse/jagttegn og - polterabends, teambuilding og firmaarrangementer, som afholdes af virksomheder og foreninger. Stk. 5. De nærmere regler for tildeling af baner fastsættes af bestyrelsen. S 6. Udelukkelse og eksklusion Medlemsforeninger kan udelukkes midlertidigt eller ekskluderes permanent, hvis vedkommende forening handler til skade for Københavns Skyttecenters interesser, eller hvis foreningen ikke opfylder sine medlemsforpligtelser. Tilsvarende kan foreninger, som i henhold til 5 4 stk. t har status som fast bruger på t<øbenhavns Skyttecenter, fratages denne status. Stk. 2. I sådanne sager skal den pågældende forening høres, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. Bestyrelsens afgørelse skal meddeles skriftligt og være begrundet, samt i eksklusionssager indeholde oplysning om adgangen til forelæggelse for generalforsamlingen, jf. stk. 3. I tilfælde af at en forening fratages sin status som fast bruger, vil afgørelsen indeholde oplysning om, af afgørelsen kan forelaegges Repræsentantskabsmødet jf. stk.3.

3 Stk. 3. En ekskluderet medlemsforening kan få beslutningen forelagt førstkommende generalforsamling. Det kræver, at anmodning herom fremsættes inden 4 uger efter, at beslutningen om eksklusion er meddelt. Anmodning om behandling på generalforsamlingen har i sig selv ikke opsættende virkning, men bestyrelsen kan beslutte at tillægge anmodningen opsættende virkning. Tilsvarende gælder med hensyn til forelæggelse for Repraesentantskabet, hvis en forening fratages sin status som fast bruger. g 7. Repræsentantskab Repræsentantskabets formål er at: - Drøfte Københavns Skyttecenters aktiviteter i det forgangne år, - efter opfordring at rådgive Københavns Skyttecenters ledelse i konkrete spørgsmål, samt - at tage stilling til eventuelle anker over fratagelse af status som Fast bruger på Københavns Skyttecenter. Stk. 2. Repræsentantskabet består af op til to repræsentanter fra hver forening, som har status af Fast bruger på Xøbenhavns Skyttecenter jf Medlemmer af Københavns Skyttecenters bestyrelse kan deltage i repraesentantskabets møder med taleret, men uden stemmeret. Stk. 3. Repraesentantskabsmøde afholdes hvert år i april måned. Repræsentantskabet indkaldes af bestyrelsen med mindst tre ugers varsel med angivelse af dagsorden. Bilag til dagsorden skal så vidt muligt fremsendes samtidig med denne. Stk. 4. Dagsorden for repræsentantskabsmødet omfatter følgende: 1. Bestyrelsens aflæggelse af beretning. 2. Gennemgang af den reviderede årsrapport for Københavns Skyttecenter. 3. Behandling af forslag til drøftelse, foreslået af bestyrelsen eller af en eller flere Faste brugere. 4. Eventuelt. $ 8. Generalforsamlingen Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Stk. 2. Generalforsamlingen består af to repreesentanter fra hvert af medlemmerne og Københavns Skyttecenters bestyrelse. Uanset antallet af faktisk fremmødte har hvert medlem to stemmer. Bestyrelsesmedlemmer i Københavns Skyttecenter, som ikke møder til generalforsamlingen, kan give fuldmagt til et fremmødt bestyrelsesmedlem. Et bestyrelsesmedlem i Københavns Skyttecenter kan ikke tillige stemme for et medlem af Københavns Skyttecenter. Stk. 3. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt stemmeflertal, bortset fra beslutning om vedtægtsændringer eller opløsning, jf. $$ 15 og 16. Stk. 4. Skriftlig afstemning afholdes efter dirigentens beslutning, eller hvis mindst en repræsentant fremsætter ønske herom. Stk. 5. Bestyrelsen sørger for, at der udarbejdes et referat, der som minimum indeholder trufne beslutninger og foretagne valg. Referatet offentliggøres. -3-

4 5 9. Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Generalforsamlingen varsles skriftligt eller pr. mail med mindst seks ugers varsel. Stk. 2. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være Københavns Skyttecenter i hænde mindst fire uger før generalforsamlingens afholdelse. Stk. 3. Dagsorden og forslag til behandling samt regnskab udsendes pr. brev eller mail senest to uger før generalforsamlingens afholdelse. Stk. 4. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflaegger beretning 3. Bestyrelsen fremleegger revideret årsrapport til godkendelse 4. Behandling af forslag fremsat af bestyrelsen eller af en eller flere medlemsforeninger 5. Bestyrelsen fremlægger budget, herunder fastsættelse af kontingent, pristarif og brugerafgift for faste brugere til godkendelse. 6. Udpegning af medlemmer til bestyrelsen: a. I lige år udpeger De Danske Skytteforeninger Storkøbenhavn, Københavns Skytte Forbund og Storkøbenhavns jagtforening hver et medlem af bestyrelsen b. I ulige år udpeger Dansk Sportsskytte Forbund Distrikt København og Sortkrudtsskytterne hver et medlem af bestyrelsen. c. Udpegningen gaelder for to år. Ved forfald i perioden udpeger det pågældende medlem af Københavns Skyttecenter et nyt bestyrelsesmedlem. 7. Valg af en statsautoriseret eller registreret revisor. 8. Eventuelt. g 1O Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes når bestyrelsen finder grund dertil, eller når mindst to medlemsforeninger skriftligt stiller krav herom med angivelse af emne. Bestyrelsen indkalder til generalforsamling senest to uger efter modtagelsen af kravet herom, og mødet skal afholdes senest seks uger efter modtagelsen af kravet. Stk. 2. Indkaldelsesvarslet for ekstraordinær generalforsamling er tre uger. Dagsorden og forslag til behandling skal udsendes senest to uger før mødets afholdelse. $ 11 Bestyrelse Københavns Skyttecenter ledes af en bestyrelse på fem medlemmer, således som det fremgår af 5 9, stk. 4, nr.6. Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand og en næstformand. Stk. 3. Bestyrelsen kan afgøre alle anliggender, medmindre andet følger af vedtaegten. Stk. 4. Bestyrelsen kan etablere et forretningsudvalg bestående af tre bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen kan nedsætte øvrige udvalg med et antal medlemmer, som fastlaegges fra sag til sag. -4-

5 Stk' 5. Bestyrelsen fastsætter forretningsorden for sig selv og for eventuelt nedsatte udvalg. Medlemmerne gøres bekendt med forretningsordenen for bestyrelsen og for eventuelt nedsatte udvalg. stk' 6' Bestyrelsen kan ansætte personale, og kan meddele prokura til en leder af foreningens administration. stk' 7' Vedtagelser i bestyrelsen kræver, at mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor. $ 12 Hæftelse Foreningen hæfter for sine forpligtelser med sin formue. Derimod hæfter bestyrelsens enkelte medlemmer samt medlemsforeningerne, herunder de enkelte medlemmer af foreningerne, ikke. Ligeledes hæfter Københavns Skyttecenter ikke for medlemsforeningernes forpligtelser. $ 13 Tegningsret Københavns Skyttecenter tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem eller af neestformanden og et bestyrelsesmedlem. Stk. 2' Den samlede bestyrelse er berettiget til på Københavns Skyttecenters vegne at foretage dispositioner vedrørende fast ejendom, herunder køb, salg og pantsætning. $ 14 Regnskab og revision Københavns S kyttecenters reg nska bså r er ka lenderå ret. Stk. 2' Årsrapporten revideres af den af generalforsamlingen valgte revisor. Revisionen forsyner årsrapporten med påtegning og udarbejder revisionsprotokollat til orientering for bestyrelsen. $ 15 Vedtægtsændring Ændring af denne vedtægt skal besluttes af en generalforsamling med to tredjedele af de afgivne stemmer for forslaget. $ 16 Opløsning Københavns Skyttecenter kan opløses ved beslutning af generalforsamlingen. Vedtagelse af beslutning om opløsning kræver, at to tredjedele af de fremmødte repræsentanter stemmer herfor på to på hinanden følgende generalforsamlinger. Der skal være mindst seks uger mellem de to generalforsamlinger. Stk. 2. Hvis der traeffes beslutning om opløsning, skal der samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes opløsningen gennemføres, herunder om der udpeges personer med bemyndigelse til at forestå opløsningen, ligesom der skal træffes bestemmelse om formuens anvendelse. Formuen skal anvendes til et almennyttigt formå, der ligger så tæt som muligt på foreningens formål og indenfor sam me geografiske område. -5-

6 Således vedtaget på Københavns Skyttecenters stiftende generalforsamling den 14. december 2011.!!xli."5 Diri gent, generalsekretær De Da nske Skytteforeni nger På vegne af stifterne: Finn Scheibye Finn Johansen De Danske Skytteforeninger Storkøbenhavn Dansk Sportsskytte Forbund Distrikt København leanie Majbred Københavns Skytte Forbund Kurt Kjær Softkrudtskytterne Søren List Storkøben havns jagtforeni ng -6-

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark

Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er KlubLiv Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Stk. 3. Foreningen er stiftet af DGI i 2014. 2 Formål,

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter

Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er HØJBY SKYTTE- & GYMNASTIKFORENING (Højby S & G) og foreningen er hjemmehørende i Odense kommune. Foreningen er stiftet

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Vedtægter for SYD ENERGI a.m.b.a.

Vedtægter for SYD ENERGI a.m.b.a. Vedtægter for SYD ENERGI a.m.b.a. 1. Navn, selskabsform og hjemsted 1. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, og dets navn er Syd Energi a.mb.a.. Selskabet har følgende binavne: Energiselskabet

Læs mere

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er (KA). Stk. 2 Hjemstedet for KA er Randers kommune. 2 - Grundlag Stk. 1 KA s værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, som det kommer til udtryk

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening Hillerød den 23. marts 2010 BOLVÆRKETS GRUNDEJERFORENING 3400 HILLERØD Vedtægter for Bolværkets grundejerforening Indholdsfortegnelse: 1. Foreningens område. 2. Medlemsret og - pligt. 3. Formål. 4. Hæftelser.

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Præstbro Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er "Kom og Dans, Præstbro". Foreningen er hjemhørende i Frederikshavn Kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig

Læs mere