Udviklingsudvalg for Vindmølleindustrien. Tirsdag d. 9. marts 2010 kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udviklingsudvalg for Vindmølleindustrien. Tirsdag d. 9. marts 2010 kl. 10.00"

Transkript

1 Udviklingsudvalg for Vindmølleindustrien Pia Maul Andersen, 3F Svend Erik Jensen, 3F Kurt Thomsen, 3F Siemens A/S Svend Nilsson, 3F - Vestas Blades A/S Christine Bernt Henriksen, DI Raghad Mahdi Pedersen, Vestas Control Systems A/S Max Lehmann, Vestas Nacelles A/S Erik Andersen, Uddannelsescenter Ringkøbing Skjern Hermed indkaldes til udvalgsmøde Tirsdag d. 9. marts 2010 kl Uddannelsescenter Ringkøbing Skjern Skolebyen Skjern Tlf.: Program for dagen Udvalgsmøde Frokost Information om skolen og virksomhedssamarbejdet Uddannelsesforløb for Vestas inden for det arbejdsorganisatoriske felt v/ John Lemming Christensen Områdechef EUD / HTX v/ Erik Andersen Faglærer Rundvisning på skolen OPSUMMERING AF UDVALGSDAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat af udvalgsmøde d. 24. november Forslag til udvidelse af uddannelsens skoledel 3.1. Ændring af bekendtgørelse til vindmølleoperatør 3.2. Ændring af uddannelsesordning 4. Planlægning af uddannelsesforløb i Nedsættelse af lokalt uddannelsesudvalg 6. Meddelelser 6.1. Udvalgets sammensætning 6.2. Møder i Eventuelt Med venlig hilsen Jette Højbjerre Side 1 af 3

2 DAGSORDEN EGNE NOTATER 1. Godkendelse af dagsorden Erik Andersen fra Uddannelsescenter Ringkøbing Skjern, som har bistået i arbejdet vedr. bekendtgørelsesændringen, er inviteret til at deltage i mødet. 2. Godkendelse af referat af udvalgsmøde d Referat fra møde d vedlægges som Bilag 2.1 til orientering. 3. Forslag til udvidelse af uddannelsens skoledel 3.1. Ændring af bekendtgørelse til vindmølleoperatør Sekretariatet fremsendte i november på udvalgets vegne en ansøgning til UVM om at få tildelt 8 ekstra skoleuger til uddannelsens hovedforløb, så det udvides fra 12 til 20 skoleuger. UVM har ikke svaret på udvalgets brev, men d. 21. januar modtog sekretariatet følgende mail fra Gert Nielsen, UVM: Den videre proces mht. implementeringen af den ansøgte udvidelse af skoleundervisningen i uddannelsen til vindmølleoperatør er, at der skal være en resolution fra undervisningsministeren på, at han tiltræder denne udvidelse. Når den foreligger, kan bilaget til bekendtgørelsen med ændringer endeligt udarbejdes. Deadline for indsendelse af udkast til bilagstekst er den 15. februar 2010 (der kan selvfølgelig godt sideløbende med processen vedr. ministerens godkendelse være en proces, hvor FU udarbejder udkast til bilag og ny uddannelsesordning). Herefter udsender FU ny uddannelsesordning i høring senest den 15. marts 2010, således at skolerne efter høringsfristen kan nå at udarbejde rettelserne og ændringer i de lokale undervisningsplaner med virkning fra efteråret 2010, PÅ formandskabets anbefaling blev der nedsat en hurtigt arbejdende arbejdsgruppe bestående af Max Lehmann, Svend Nielsen og sekretariatet. Arbejdsgruppen har sammen med John Lemming Christensen, Erik Andersen og Jørgen Johnsen fra Uddannelsescenter Ringkøbing Skjern udarbejdet et foreløbigt udkast til bekendtgørelse, som er indsendt til UVM d. 15. februar med en bemærkning om, at det er et foreløbigt udkast, som vil blive endeligt behandlet på udvalgsmødet d. 9. marts. Udkast til bekendtgørelse med kommentarer er vedlagt som Bilag og brev til UVM desangående er vedlagt som Bilag Sekretariatet vil på mødet redegøre for de forslag til ændringer af kompetencemål arbejdsgruppen har udarbejdet. Indstilling: Det indstilles, at udvalget drøfter det foreliggende udkast til bekendtgørelse, så et udkast med udvalgets bemærkninger og ændringsforslag efterfølgende kan fremsendes til UVM. Side 2 af 3

3 DAGSORDEN EGNE NOTATER 3.2. Ændring af uddannelsesordning Selv om der ikke foreligger endeligt tilsagn fra UVM om at udvalgets ønske om 8 ekstra skoleuger kan imødekommes, har sekretariatet afholdt et møde med Erik Andersen og Jørgen Johnsen for at igangsætte arbejdet med at tilpasse uddannelsesordningen til bekendtgørelsens nye kompetencemål. Der er i den forbindelse udarbejdet et forslag til ny fagfordeling m.v. Forslaget er vedlagt som Bilag Sekretariatet vil på mødet redegøre for de ændringer, der er foreslået i fagfordelingen. Indstilling: Det indstilles, at udvalget drøfter forslag til ændret fagfordeling, således at der efter mødet foreligger et godkendt udkast, som kan danne grundlag for arbejdsgruppens udarbejdelse af ændret uddannelsesordning. 5. Nedsættelse af lokalt uddannelsesudvalg 6. Meddelelser 6.1 Udvalgets sammensætning Christine Bernt Henriksen, DI, er indtrådt i udvalget i stedet for Ravn Eriksen. Joan Iversen har forladt LM Glasfiber, og DI vil snarest udpege et nyt medlem. Pia Maul Andersen, 3F, er fra 1. januar 2010 formand for udvalget, medens Christine Bernt Henriksen er næstformand. Revideret udvalgsliste vedlagt som Bilag Møder i 2010 Formandskabet har, som tidligere nævnt, reserveret følgende datoer til møder i udviklingsudvalget resten af 2010: 27. maj 30. august 25. november Mødetidspunkt og sted er endnu ikke fastlagt. 6. Eventuelt BILAGSLISTE Bilag 2.1 Referat af udvalgsmøde d. 24. november 2009 Bilag Udkast til Bilag til bekendtgørelse til vindmølleoperatør Bilag Brev til UVM af 15. februar 2010 Bilag Forslag til fagfordeling Bilag Udvalgsliste af marts 2010 Side 3 af 3

4 15.februar 2010 JH Vindmølleoperatør bilag til bekendtgørelse 1. Uddannelsens formål og opdeling 1.1. Uddannelsen til vindmølleoperatør har som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder: 1. Produktion, installation, montage og demontage af delkomponenter på vindmøller. 2. Kvalitetsmåling og dokumentation i forbindelse med typiske arbejdsopgaver inden for faget. 3. Håndtering og efterbehandling af metaller, herunder kompositter og andre materialer. 4. Kommunikation og samarbejde med kunder, kollegaer, samt andre interessenter Eleverne skal nå de fastsatte uddannelsesmål inden for et eller flere af uddannelsens trin og specialer Uddannelsen kan afsluttes med følgende specialer: 1. Vingeproduktion. 2. Mekanik og montage. 2. Uddannelsens varighed og struktur m.v Uddannelsen til vindmølleoperatør varer 2 år, inklusiv grundforløbet. Skoleundervisningen i hovedforløbet varer 20 uger Skoleundervisningen i hovedforløbet opdeles i mindst 4 skoleperioder med mellemliggende praktikperioder. 3. Særlige kompetencemål forud for skoleundervisningen i hovedforløbet 3.1. De særlige kompetencemål, eleverne skal opfylde for at påbegynde uddannelsens hovedforløb, er, at eleverne kan: 1. fremstille og aflæse enkle arbejdstegninger ved hjælp af elektroniske værktøjer samt udføre beregninger, materialelister og anden dokumentation i overensstemmelse med gældende normer og standarder, 2. udvælge egnet materiale og fremstille mindre relevante emner under hensynstagen til gældende normer, standarder og sikkerhedsbestemmelser, Side /6 1

5 3. planlægge og udføre enkle fremstillingsopgaver ved hjælp af manuelle og maskinelle bearbejdningsmetoder, herunder ved anvendelse af trykluftværktøjer samt arbejde med typiske teknikker for relevante dele af vindmølleproduktion, 4. vedligeholde det mest gængse håndværktøj, måleværktøj og andet relevant udstyr inden for branchen, 5. anvende måleværktøjer, foretage mål og anden kvalitetskontrol i forhold til givne standarder og toleranceangivelser, 6. udvise forståelse for sammenhængen mellem produktion, økonomi, tid og kvalitet, 7. montere og demontere enkle elektriske komponenter under hensyntagen til krav om sikkerhed, 8. deltage i opbygning og idriftsættelse af mindre hydrauliske og pneumatiske anlæg under hensyntagen til renlighed og sikkerhed For at påbegynde uddannelsens hovedforløb skal eleven, udover de i afsnit 3.1. nævnte kompetencer, tillige have erhvervet bevis for at have gennemført kurset Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk ( 26- kursus) Eleven skal tillige have gennemført det af Arbejdstilsynet godkendte kursus Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy, isocyanater. 4. Kompetencemål for hovedforløbet 4.1. Kompetencemålene for hovedforløbet, jf. dog afsnit , er, at eleverne kan: 1. arbejde i henhold til gældende regler for sikkerhed, arbejdsmiljø og produktansvar med alle arbejdsopgaver inden for uddannelsens jobområder, 2. arbejde kvalitetsbevidst, overholde kvalitetskrav og udvise kendskab til en virksomheds kvalitets-, miljø- og produktionsstyringssystemer, herunder LEAN og Six Sigma værktøjer, 3. arbejde energi- og miljøbevidst, overholde miljøkrav ved alle arbejdsopgaver inden for uddannelsens jobområder og har herunder forståelse for bæredygtighed, 4. indgå i forandringsprocesser ved optimering og effektivisering af energiforbruget, 5. medvirke til at reducere spild og sortering af affald, 6. indgå i projektorienterede arbejdsgrupper og i andre former for samarbejde med kollegaer, 7. indgå innovativt i forandringsprocesser i forbindelse med optimering og effektivisering af produkter og produktion og indtænke Side /6 2

6 betydningen af branchens behov for innovativ udvikling set i globalt perspektiv, 8. forstå betydningen af kultur og flerkulturel kommunikation, herunder være bevidst om betydningen af egne værdier, normer og erfaringer i mødet med andre kulturer, 9. kommunikere fagligt hensigtsmæssigt med egne og andre faggrupper, 10. forstå gængse faglige og tekniske begreber på fremmedsprog, 11. anvende og forstå manualer på fremmedsprog, 12. anvende IT i forbindelse med jobrelaterede opgaver, 13. udvise kendskab til produktionsstyring og evner til at strukturere, planlægge og vurdere løsningsmuligheder for egne arbejdsopgaver, 14. udvise kendskab til etablering og drift af egen virksomhed og har forståelse for sammenhængen mellem salg, produktion, økonomi, tid og kvalitet i en typisk virksomhed i vindmøllebranchen, 15. aflæse arbejdstegninger ved hjælp af relevante værktøjer, herunder ved anvendelse af elektroniske værktøjer, 16. udføre beregninger, materialelister og anden dokumentation i overensstemmelse med gældende normer og standarder, 17. udvælge og behandle materialer efter krav og anvendelsesformål, 18. udføre sammenføjningsmetoder i forbindelse med montageopgaver og produktion af komponenter til vindmøller under hensyn til gældende sikkerheds-, miljø og kvalitetskrav, 19. foretage kontrolmålinger under hensynstagen til givne standarder og toleranceangivelser, 20. vedligeholde produktionsudstyr, 21. udføre efterbehandling af materialer, der anvendes i arbejdsopgaver inden for uddannelsens jobområde under hensyntagen til en given kvalitet, 22. udføre for- og overfladebehandling samt anvende kemiske og mekaniske forbehandlingsmaterialer og udstyr, 23. programmere og anvende CNC styrede håndterings- og bearbejdningsmaskiner 24. montere kabler efter arbejdsinstruktioner og har kendskab til kabelog ledningsterminering samt bespænding af terminering, 25. montere og foretage kvalitetskontrol på forskellige el-komponenter og herunder anvende testværktøj i forhold til anerkendte produktionsprincipper, 26. udføre montage og visuel fejlfinding ud fra el-diagrammer og har forståelse for sammenhængen mellem el-diagrammer og arbejdsinstruktioner, Side /6 3

7 27. montere og demontere kuglelejer, bolte og stiftforbindelse og udvælge moment, tætningsmetode og materiale efter en given opgavespecifikation og i henhold til krav om sikring, 28. udvælge værktøj, arbejdsmetode og foretage elementær vedligeholdelse og justering af bearbejdnings- og måleudstyr, i henhold til en given opgavespecifikation, 29. planlægge og fremstille enkle emner, ved anvendelse af afkortning og tildannelsen samt spåntagende og spånløse bearbejdningsmetoder i henhold til gældende tolerancekrav, 30. anvende relevante sammenføjningsmetoder til montageopgaver på vindmøller, samt foretage en visuel kvalitetsbedømmelse af det udførte arbejde, 31.kende gældende kvalitetskrav for svejsning, limning og lodning, 32. foretage visuel kontrol af for- og overfladebehandling i henhold til gældende standarder, 33. montere, idriftsætte og fejlfinde på mindre hydrauliske anlæg på vindmøller ved anvendelse af dokumentation og i henhold til gældende miljø-, og sikkerheds- og renlighedskrav, 34. montere, opsætte, afprøve og fejlfinde på møllens computerkabler og signalledninger efter gældende regler, 35. gennemføre komplicerede støbeprocesser, 36. gennemføre oplægning af glasfibre og andre armeringsmaterialer, 37. udføre støbearbejde med epoxybaserede præimprægnerede armeringsmaterialer, 38. udføre reparationer på baggrund af kendskab til materialernes strukturer og styrker ud fra givne håndværksmæssige begrænsninger, 39. gennemføre støbning af kompositter ved hjælp af vakuumassisterede støbeprocesser, 40. gennemføre enkel emnekontrol ved hjælp af relevante måleværktøjer, 41. fremstille simple kompositforme, 42. gennemføre reparationer, finisharbejder samt lettere monteringsarbejde, 4.2. Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr.1-23, gælder for begge specialer i uddannelsen Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr , gælder for uddannelsens speciale, mekanik og montage Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr gælder for uddannelsens speciale, vingeproduktion. 5. Tilrettelæggelse af skoleundervisningen og praktikuddannelsen Side /6 4

8 5.1. Samspillet mellem skole og praktikvirksomhed beskrives i uddannelsesordningen inden for de overordnede rammer, som er fastsat i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. 6. Bedømmelse og beviser mv Som del af den sidste skoleperiode i uddannelsen til vindmølletekniker, specialerne vingeproduktion eller mekanik og montage, afholder skolen en afsluttende prøve. Prøven udgør en svendeprøve. Reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser finder anvendelse Svendeprøven består af en praktisk, skriftlig og mundtlig prøve. Den praktiske prøve består af et projekt, som eleven vælger i samråd med læreren. Projektet afspejler uddannelsens kompetenceområder og herunder materialer og arbejdsprocesser, der er typisk for specialet. Den skriftlige prøve består af udarbejdelse af dokumentation, der anvendes til arbejdsprocesser inden for specialet og uddannelsens kompetenceområder. Den mundtlige prøve består af en fremlæggelse af den praktiske del af og den skriftlige del. Indholdet i den afsluttende prøve tilrettelægges af skolen efter samråd med det faglige udvalg Den skriftlige, praktiske og mundtlige prøve løses som en integreret del af uddannelsens sidste skoleophold. Den praktiske og skriftlige prøve udføres inden for 20 klokketimer og den mundtlige fremlæggelse gennemføres på 30 minutter. De to skuemestre deltager kun i bedømmelsen af prøven. Læreren og de to censorer giver samlet en karakter for henholdsvis den praktiske, skriftlige og mundtlige prøve For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have opnået beståkarakter som gennemsnit af karaktererne for alle grundfag i hovedforløbet. Eleven skal tillige have opnået beståkarakter i hvert enkelt specialefag og områdefag. Eventuelle fag, hvor der ikke gives karakter, skal være gennemført efter reglerne om faget For elever, der afslutter uddannelsen som vindmølleoperatør skal prøven som fastsat i afsnit 6.2. være bestået Ved uddannelsens afslutning udsteder det faglige udvalg et uddannelsesbevis til eleven som dokumentation for, at eleven har opnået kompetence inden for uddannelsen For AMU-uddannelser, der gennemføres som valgfri specialefag eller erhvervsrettet påbygning anvendes bedømmelsen Bestået/ Ikke bestået.«side /6 5

9 Side /6 6

10 Undervisningsministeriet Kontor 2 for erhvervsfaglige uddannelser Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser Att.: Pædagogisk konsulent Gert Nielsen 15. februar 2010 Bilag til bekendtgørelse - vindmølleoperatøruddannelsen Udviklingsudvalget for Vindmølleindustriens Uddannelser fremsender hermed, med henvisning til brev til Undervisningsministeriet af den 30. november 2009, et foreløbigt udkast til revideret bekendtgørelsesbilag. Revisionen er foretaget af en udviklingsgruppe bestående af repræsentanter fra virksomheder, udvalg og godkendte skoler. Forudsætninger for udviklingsarbejdet Nedenstående forslag bygger på følgende forudsætninger: Uddannelsen til vindmølleoperatør ændres, så skoledelen på hovedforløbet udgør 20 skoleuger (8 uger ekstra) Der skal som minimum være 4 skoleperioder på hovedforløbet Udvidelsen af skoledelen skal gøre det muligt at ændre på præstationsstandarder på områdefag og specialefag fra begynder til rutineret Der skal tilføjes nye kompetencemål på centrale områder, hvor det efterspørges fra virksomhederne Det skal ambitionsmæssigt holdes for øje, at det er en kort 2-årig erhvervsuddannelse, hvor der på sigt kan udarbejdes overbygninger i form af specialiserede AMU moduler og en 4-årig EUD tekniker uddannelse. Struktur Grundforløb Hovedforløb 20 uger skole 5 uger 5 uger skole skole 5 uger skole 5 uger skole Indhold Side 1/2

11 Der er primært foretaget en udvidelse inden for de fælles kompetencemål omhandlende følgende områder: 1. Teknisk engelsk 2. Kulturforståelse 3. Robotteknologi 4. Innovation 5. LEAN og Six Sigma 6. Kvalitet 7. Håndtering og efterbehandling af kompositmaterialer Desuden er der en enkelt tilføjelse inden for: El, Hydraulik og mekanik for specialet mekanik og montage. Udvalget skal gøre opmærksom på, at dette er et foreløbigt udkast som skal endeligt behandles på udvalgsmøde d. 9. marts Med venlig hilsen Jette Højbjerre Side 2/2

12 23.februar 2010 JH Forslag til ny fagfordeling i Vindmølleoperatøruddannelsen Arbejdsgruppen vedr. ny uddannelsesordning anbefaler følgende fagfordeling på hovedforløbet: Fagfordeling Forslag til antal uger Eksisterende antal uger Grundfag 3,0 uger 1,0 uge Områdefag 6,0 uger 2,5 uger Bundne Specialefag 7,0 uger 5,5 uger Valgfri specialefag 2,0 uger 1,0 uge Valgfag 2,0 uger 2,0 uger I alt 20 uger 12 uger Vægtning mellem grundfag, områdefag og specialefag tager hensyn til de ønsker vedrørende nye områder og kompetencemål, som er fremkommet fra virksomhederne på arbejdsgruppemødet d. 11. februar Forslagene med ny fagvægtning omhandler følgende emner, som er blevet vurderet til enten at være relevante at integrere i eksisterende områdefag eller ved etablering af nye grundfag eller områdefag: Teknisk engelsk Kulturforståelse Robotteknologi Planlægning og projektledelse Personlig sikkerhed Innovation LEAN Six Sigma 5 S Kvalitet Forslaget omfatter 1 nyt grundfag, Fremmedsprog, F niveau samt 2 nye områdefag: Kvalitets- og produktionsoptimering ved brug af LEAN værktøjer samt CNC og robotteknologi. (En mulighed, som kan overvejes, er at flytte fremmedsprog fra grundfag til områdefag for at få en større teknisk engelsk vægtning). Fagfordeling, præstationsstandard samt vejledende tid - med rød fremhævelse af ændringsforslag - fremgår af nedenstående. Side /3 1

13 Fagnavn Præstations standard Vejledende tid Grundfag 3,0 (1,0) Materialeforståelse Modul 1 1,0 Fremmedsprog F 2,0 Områdefag 6,0 (2,5) Fra idé til produkt, for vindmølleoperatører Begynder 2,5 (0,5) Montage og sammenføjningsteknik Begynder 0,5 Arbejdsorganisering og produktionsplanlægning Begynder 1,0 (0,5) Måleteknik Rutineret 0,5 Tegningsforståelse og dokumentation Rutineret 0,5 Kvalitets- og produktionsoptimering ved brug af LEAN værktøjer Begynder 2,0 CNC og robotteknologi Begynder 0,5 Bundne specialefag Specialet Vingeproduktion Støbeprocesser Begynder 3,5 7,0 (5,5) Fremstilling, klargøring og vedligeholdelse af forme Begynder 2,0 (1,0) Reparation og finish Begynder 1,5 (1,0) Specialet, Mekanik og montage Computerkabler og signalledninger Begynder 1,0 (0,5) For- og overfladebehandling Begynder 1,0 (0,5) Montageteknik Rutineret 1,0 Hydrauliske anlæg Begynder 1,5 El-komponenter og diagrammer Begynder 1.5 Sammenføjnings- og bearbejdningsmetoder Begynder 1,0 (0,5) Valgfri specialefag 2,0 (1,0) Fælles valgfri specialefag Etablering af selvstyrende grupper AMU 0, Kunde/leverandørforhold for operatører AMU 0, Teambuilding for selvstyrende grupper AMU 0, Kommunikation i teams AMU 0, Anhugning af byrder AMU Certifikatuddannelse C for kranførere AMU 1, Gaffeltruck certifikatkursus B AMU 1, Stillads - anvendelse og sikkerhed AMU 0, Rulle- og bukkestillads - opstilling mv AMU 0, Anvendelse af 5-S modellen for operatører AMU 0, Lean-kortlægning af værdistrøm for operatører AMU 0,6 Side /3 2

14 40656 Udarb. af projektdefineringer efter Six Sigma AMU 0,6 Specialet, vingeproduktion RTM vakuumstøbning af Epoxykompositter AMU 2, Finish og reparation af epoxyemner AMU 1, Formstøbning-højtemperatur AMU 2, RTM vakuumstøbning af glasfiberemner AMU 2, Finish og reparation af polyesteremner AMU 1 Specialet, Mekanik og montage Hydraulik og diagramlæsning for maskinreparatører AMU 1, Hydraulikteknik for maskinreparatører AMU 1, El-introduktion for maskinreparatører, el-lære AMU El-introduktion for maskinreparatører, relæteknik AMU Automatiske anlæg, el-lære og relæteknik AMU 1,0 Valgfag 2 Side /3 3

15 Medlemsliste Udviklingsudvalg for Vindmølleindustriens uddannelser Arbejdsgiversidens medlemmer Uddannelseskonsulent Christine Bernt Henriksen Dansk Industri 1787 København V Fax Mobil: Max Lehmann Vestas Nacelles A/S Smed Sørensens Vej 3A 6950 Ringkøbing Mobil: Arbejdstagersidens medlemmer Forhandlingssekretær Pia Maul Andersen 3F, Industrigruppen Kampmannsgade København V Fax: Mobil: Forhandlingssekretær Svend Erik Jensen 3 F, Industrigruppen Kampmannsgade 4, 1790 København V Fax: Mobil: Director, Training & Development Raghad Mahdi Pedersen Vestas Control Systems A/S Frankrigsvej Hammel Fax Tillidsrepræsentant Kurt Thomsen Siemens A/S Fundervej Engesvang Mobil: Mobil: Tillidsrepræsentant Svend Nilsson Vestas Blades A/S Smed Hansens Vej Lem Mobil: JH/ marts 2010

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Vindmølleoperatøruddannelsen (VOU) fordi kompetence skaber øget konkurrenceevne

Vindmølleoperatøruddannelsen (VOU) fordi kompetence skaber øget konkurrenceevne Vindmølleoperatøruddannelsen (VOU) fordi kompetence skaber øget konkurrenceevne Nutidens uddannelse er fremtidens succes En analyse* fra 2010 viser, at Danmarks vindmølleindustri i de Kommende år vil få

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til vindmølleoperatør

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til vindmølleoperatør BEK nr 475 af 17/4/215 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 216 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 7.8T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for vindmølleoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til støberitekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til støberitekniker BEK nr 326 af 26/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 13. august 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.23T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for vindmølleoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x]

Læs mere

Udfyldes af erhvervsskolen før fremsendelse til virksomheden. Virksomhedens navn: Meddelelser fra skolen: Erhvervsskolens navn: Kontaktlærer: E-mail

Udfyldes af erhvervsskolen før fremsendelse til virksomheden. Virksomhedens navn: Meddelelser fra skolen: Erhvervsskolens navn: Kontaktlærer: E-mail Praktikerk læri ng special et Smed, aluminium Praktikerklæringen er et dialogværktøj mellem elev, erhvervsskole og praktikvirksomhed. Den informerer praktikvirksomheden om elevens uddannelsesmål i praktiktiden

Læs mere

Udfyldes af erhvervsskolen før fremsendelse til virksomheden. Virksomhedens navn: Meddelelser fra skolen: Erhvervsskolens navn: Kontaktlærer: E-mail

Udfyldes af erhvervsskolen før fremsendelse til virksomheden. Virksomhedens navn: Meddelelser fra skolen: Erhvervsskolens navn: Kontaktlærer: E-mail Praktikerk læri ng special et Smed, b ea rbejdning Praktikerklæringen er et dialogværktøj mellem elev, erhvervsskole og praktikvirksomhed. Den informerer praktikvirksomheden om elevens uddannelsesmål i

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til oliefyrstekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til oliefyrstekniker BEK nr 435 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.46T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

vindmølle operatør uddannelsen

vindmølle operatør uddannelsen vindmølle operatør uddannelsen Hvad er en vindmølleoperatør? En vindmølleoperatør arbejder med Det kan f.eks. være: opgaver inden for produktion og opsætning af vindmøller. De fleste virksomheder inden

Læs mere

Torsdag d. 27. maj 2010 kl. 10.00 12.00 I IU Vesterbrogade 6D. 4 sal 1780 København V

Torsdag d. 27. maj 2010 kl. 10.00 12.00 I IU Vesterbrogade 6D. 4 sal 1780 København V Udviklingsudvalg for Vindmølleindustrien Pia Maul Andersen, 3F Lars Sørensen, Vestas Kurt Thomsen, 3F Siemens A/S Svend Nilsson, 3F - Vestas Blades A/S Christine Bernt Henriksen, DI Raghad Mahdi Pedersen,

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1515 af 15. december 2010 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til metalsmed

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til metalsmed BEK nr 474 af 17/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 13. august 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.53T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Udfyldes af erhvervsskolen før fremsendelse til virksomheden. Virksomhedens navn: Meddelelser fra skolen: Erhvervsskolens navn: Kontaktlærer: E-mail

Udfyldes af erhvervsskolen før fremsendelse til virksomheden. Virksomhedens navn: Meddelelser fra skolen: Erhvervsskolens navn: Kontaktlærer: E-mail Praktikerk læri ng special et VVS - en ergitek nik Praktikerklæringen er et dialogværktøj mellem elev, erhvervsskole og praktikvirksomhed. Den informerer praktikvirksomheden om elevens uddannelsesmål i

Læs mere

Svendeprøvevejledning

Svendeprøvevejledning Svendeprøvevejledning Vindmølleoperatør (Censorvejledning for skuemestre og lærere) Januar 2012 Formål med vejledningen... 3 Retningslinjer for svendeprøven... 4 Indhold af svendeprøven... 4 Bedømmelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til beslagsmed

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til beslagsmed BEK nr 318 af 26/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 008.13T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 221

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til modelsnedker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til modelsnedker BEK nr 337 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.52T.541 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til beslagsmed

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til beslagsmed BEK nr 221 af 09/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedelsesdato: den 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/04/2013

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE

UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE UDDNNELSESPLN FOR GRUNDUDDNNELSE FOR VOKSNE GVU-UDDNNELSE SPECILE Produktion og Udvikling Klejnsmed NVN CPR-NUMMER DRESSE TELEFON EMIL GVU-VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER På baggrund af dokumentation, udtalelser

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist Udstedt af det faglige udvalg for bolig og ortopædi den 1.4.2008 i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Produktion

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 567 af 02/06/2014 om uddannelserne i den

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato:28.03.2008 Skibsmekaniker Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser for skibsmekanikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 493 af 22. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen som. ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen som. ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen som Udstedelsesdato: Juli 2011 ortopædist Udstedt af det faglige udvalg for bolig og ortopædi den 1.juli 2011 i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til køletekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til køletekniker BEK nr 328 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juli 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.65T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse BEK nr. 337 af 27/03/2015 om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 378 af 8. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Produktør Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedelsesdato: 15.juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse 329 af 11.04.12 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til skibsmekaniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til skibsmekaniker BEK nr 493 af 22/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.33T.541 Senere ændringer til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Automatik og procesuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Automatik og procesuddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. januar 20 Automatik og procesuddannelsen Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 138 af 28/02/2008 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Frontline PC supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: juni 2014 Laboratorietandtekniker Udstedt af Tandteknikerfagets Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 2. april 2008 Frisør Udstedt af det faglige udvalg for frisøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 28.2.2008 om uddannelserne i den

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker BEK nr 378 af 08/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.77T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør Udstedt af det faglige udvalg for elektronikoperatør uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 556 af

Læs mere

Referat af møde i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 18. marts 2015

Referat af møde i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 18. marts 2015 København marts 2015 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen (Næstformand) Michael Eriksen Flemming Glerup Nielsen 3F-repræsentanter: Hanne Simonsen (Formand) Elise Andsager (Tilforordnet) Lars Sørensen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Udstedelsesdato: 8.03.008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for flymekanikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 134 af 8/0/008 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 436 af 13/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen

Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 015 Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Udstedt af det Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 494 af /04/015 om erhvervsuddannelsen til

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang strøm, styring og it

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang strøm, styring og it Lovtidende A Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang strøm, styring og it (Ændring af uddannelserne til elektronikoperatør og teater-, udstillings-

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Hotel- og fritidsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Hotel- og fritidsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Hotel- og fritidsassistent Udstedt af Det faglige Udvalg for Hotel- og fritidsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Forsyningsoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Forsyningsoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2014 Forsyningsoperatør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 454 af 08/05/2014 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 326 af 26/03/2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Bygningsmaler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Bygningsmaler Udstedelsesdato: 1. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til Bygningsmaler Udstedt af det faglige udvalg for bygningsmaleruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 27.3.2013 om uddannelserne

Læs mere

Onsdag den 26. september 2012 fra 10.00 14.00 Axelborg LANDBRUG & FØDEVARER Axeltorv 3 1609 København V

Onsdag den 26. september 2012 fra 10.00 14.00 Axelborg LANDBRUG & FØDEVARER Axeltorv 3 1609 København V Udviklingsudvalg for Vindmølleindustrien Pia Maul Andersen, 3F Lars Sørensen, Vestas Narcelles A/S Kurt Thomsen, 3F Siemens A/S Svend Nilsson, 3F - Vestas Blades A/S Christine Bernt Henriksen, DI Max Lehmann,

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler

Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler Udstedelsesdato:. august 20 Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler Udstedt af det faglige udvalg for bygningsmaleruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 858 af.7.20 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Udstedelsesdato: 15/7 011 Udstedt af det faglige udvalg for Film og tv produktionsuddannelsen bekendtgørelse nr.157 af 3/ 011 uddannelserne i indgangen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny uddannelsesordning d. 1. juli 2013 Vigtige ændringer Trin 1 Flisemontøren nedlagt hvad betyder det? Nye Fagområder, hvad betyder det? Projekt k svendeprøve, hvad betyder

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og procesuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og procesuddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og procesuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 372 af 15. april 2013

Læs mere

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for modelsnedkeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 151 af 4. marts

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. murer og flisemontør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. murer og flisemontør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. marts 2010 murer og flisemontør Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Elektronikoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2014 Elektronikoperatør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 454 af 08/05/2014 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Anlægsgartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Anlægsgartner Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 13. juni 2008. Anlægsgartner Udstedt af det faglige uddannelsesudvalg for uddannelsen anlægsgartner

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Receptionist Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Gastronom Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedelsesdato: Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 438 af 03/06/2009 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til. tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 20. maj 2008 tjener Udstedt af Det faglige Udvalg for Tjeneruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne i

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 488 af 21/04/2015 om uddannelsen til

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til produktør

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til produktør BEK nr 255 af 14/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen

Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Indhold 4. Uddannelsens struktur... 8. Bedømmelse og beviser mv.... 3 SKEMA elever under 5 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb...

Læs mere

Industriteknikeruddannelsen Grundforløb Uddannelsesrelateret Områdefag

Industriteknikeruddannelsen Grundforløb Uddannelsesrelateret Områdefag Undervisningsplan for Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole Industriteknikeruddannelsen Grundforløb Uddannelsesrelateret Områdefag Dækker følgende uddannelser: Industritekniker Produktion Industritekniker

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed

Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed Udkast 13.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed Udstedt af det faglige udvalg for metalsmed i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, udstillings- og eventtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, udstillings- og eventtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til, udstillings- og eventtekniker Udstedelsesdato: 15. juli 2011 Udstedt af det faglige udvalg for teater-, udstillings- og eventteknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Februar 2014 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for kosmetiker uddannelsen i henhold til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: 21. maj 2008 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker BEK nr 462 af 14/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.55T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

KOMPETENCEBEVIS OG UDDANNELSESPLAN TIL EUD (EFTER IKV)

KOMPETENCEBEVIS OG UDDANNELSESPLAN TIL EUD (EFTER IKV) KOMPETENCEEVIS OG UDDNNELSESPLN TIL EUD (EFTER IKV) UDDNNELSESRETNING Smed SPECILE NVN CPR-NUMMER DRESSE TELEFON EMIL VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER PÅ GGRUND F DOKUMENTTION, UDTLELSER FR NUVÆRENDE OG

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Sagsnr.: 060.09S.54. Ikrafttrædelsesdato: [dato. måned. år] Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Udstedt af det Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion Lovtidende A Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion (Ændring af uddannelserne til digital media og web-integrator) 1 I bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Stenhugger og Stenindustriarbejder

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Stenhugger og Stenindustriarbejder Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 29.2.2008 Stenhugger og Stenindustriarbejder Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger- og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedt af det faglige udvalg for mediegrafikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 462 af 14. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker

Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker Udstedelsesdato: 7. juni 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Struktør-, Brolægger- og Byggeuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 27.3.2013om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør Det faglige udvalg for isoleringsfaget Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 16. juni 2008 Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag

Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold bekendtgørelse nr. BEK nr. 329 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Greenkeeper

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Greenkeeper Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 16. juni 2008. Greenkeeper Udstedt af det faglige uddannelsesudvalg for uddannelsen greenkeeper

Læs mere

Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen

Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang produktion

Læs mere

Referat fra udvalgsmøde mandag d. 15. marts 2012

Referat fra udvalgsmøde mandag d. 15. marts 2012 Udviklingsudvalg for Vindmølleindustrien Referat fra udvalgsmøde mandag d. 15. marts 2012 Tilstede: Max Lehmann (ML), Svend Nilsson (SN), Lars Sørensen (LM), Pia Maul Andersen (PMA), Christine Bernt Henriksen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Bager/ Konditor

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Bager/ Konditor Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: Bager/ Konditor Til bekendtgørelsens kapitel 1 Uddannelsens formål og opdeling Udstedelsesdato: 1. juli 2011. Udstedt af det Faglige Fælles Udvalg

Læs mere

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for forsyningsoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 487 af 21. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato 24. februar 200 Ernæringsassistent Udstedt af det faglige udvalg for ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 2. april 2008 Kosmetiker Udstedt af det faglige udvalg for kosmetiker-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 28.02.2008 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 557 af 28. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg for skibsmontøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 157 af 17. februar

Læs mere

Uddannelsesordning for lufthavnsuddannelsen

Uddannelsesordning for lufthavnsuddannelsen Uddannelsesordning for lufthavnsuddannelsen Udstedelsesdato: Den 1. juli 2010. Udstedt af det faglige udvalg for lufthavnsoperatør-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 1199 af 09/12/2009 om uddannelserne

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til tarmrenser

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til tarmrenser BEK nr 455 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.18T.541 Senere ændringer til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Udstedelsesdato: 16. maj 2008 Udstedt af det faglige udvalg for beklædning i henhold til bekendtgørelse nr. 151 af 04/03/2008 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedelsesdato 5. juli 0 Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedt af Fagligt Udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 39 om uddannelserne i den

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Det faglige udvalg for isoleringsfaget

Det faglige udvalg for isoleringsfaget Det faglige udvalg for isoleringsfaget Udstedelsesdato: 21. juni 2012 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør Det faglige udvalg for isoleringsfaget Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2011 Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold

Læs mere