Udviklingsudvalg for Vindmølleindustrien. Tirsdag d. 9. marts 2010 kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udviklingsudvalg for Vindmølleindustrien. Tirsdag d. 9. marts 2010 kl. 10.00"

Transkript

1 Udviklingsudvalg for Vindmølleindustrien Pia Maul Andersen, 3F Svend Erik Jensen, 3F Kurt Thomsen, 3F Siemens A/S Svend Nilsson, 3F - Vestas Blades A/S Christine Bernt Henriksen, DI Raghad Mahdi Pedersen, Vestas Control Systems A/S Max Lehmann, Vestas Nacelles A/S Erik Andersen, Uddannelsescenter Ringkøbing Skjern Hermed indkaldes til udvalgsmøde Tirsdag d. 9. marts 2010 kl Uddannelsescenter Ringkøbing Skjern Skolebyen Skjern Tlf.: Program for dagen Udvalgsmøde Frokost Information om skolen og virksomhedssamarbejdet Uddannelsesforløb for Vestas inden for det arbejdsorganisatoriske felt v/ John Lemming Christensen Områdechef EUD / HTX v/ Erik Andersen Faglærer Rundvisning på skolen OPSUMMERING AF UDVALGSDAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat af udvalgsmøde d. 24. november Forslag til udvidelse af uddannelsens skoledel 3.1. Ændring af bekendtgørelse til vindmølleoperatør 3.2. Ændring af uddannelsesordning 4. Planlægning af uddannelsesforløb i Nedsættelse af lokalt uddannelsesudvalg 6. Meddelelser 6.1. Udvalgets sammensætning 6.2. Møder i Eventuelt Med venlig hilsen Jette Højbjerre Side 1 af 3

2 DAGSORDEN EGNE NOTATER 1. Godkendelse af dagsorden Erik Andersen fra Uddannelsescenter Ringkøbing Skjern, som har bistået i arbejdet vedr. bekendtgørelsesændringen, er inviteret til at deltage i mødet. 2. Godkendelse af referat af udvalgsmøde d Referat fra møde d vedlægges som Bilag 2.1 til orientering. 3. Forslag til udvidelse af uddannelsens skoledel 3.1. Ændring af bekendtgørelse til vindmølleoperatør Sekretariatet fremsendte i november på udvalgets vegne en ansøgning til UVM om at få tildelt 8 ekstra skoleuger til uddannelsens hovedforløb, så det udvides fra 12 til 20 skoleuger. UVM har ikke svaret på udvalgets brev, men d. 21. januar modtog sekretariatet følgende mail fra Gert Nielsen, UVM: Den videre proces mht. implementeringen af den ansøgte udvidelse af skoleundervisningen i uddannelsen til vindmølleoperatør er, at der skal være en resolution fra undervisningsministeren på, at han tiltræder denne udvidelse. Når den foreligger, kan bilaget til bekendtgørelsen med ændringer endeligt udarbejdes. Deadline for indsendelse af udkast til bilagstekst er den 15. februar 2010 (der kan selvfølgelig godt sideløbende med processen vedr. ministerens godkendelse være en proces, hvor FU udarbejder udkast til bilag og ny uddannelsesordning). Herefter udsender FU ny uddannelsesordning i høring senest den 15. marts 2010, således at skolerne efter høringsfristen kan nå at udarbejde rettelserne og ændringer i de lokale undervisningsplaner med virkning fra efteråret 2010, PÅ formandskabets anbefaling blev der nedsat en hurtigt arbejdende arbejdsgruppe bestående af Max Lehmann, Svend Nielsen og sekretariatet. Arbejdsgruppen har sammen med John Lemming Christensen, Erik Andersen og Jørgen Johnsen fra Uddannelsescenter Ringkøbing Skjern udarbejdet et foreløbigt udkast til bekendtgørelse, som er indsendt til UVM d. 15. februar med en bemærkning om, at det er et foreløbigt udkast, som vil blive endeligt behandlet på udvalgsmødet d. 9. marts. Udkast til bekendtgørelse med kommentarer er vedlagt som Bilag og brev til UVM desangående er vedlagt som Bilag Sekretariatet vil på mødet redegøre for de forslag til ændringer af kompetencemål arbejdsgruppen har udarbejdet. Indstilling: Det indstilles, at udvalget drøfter det foreliggende udkast til bekendtgørelse, så et udkast med udvalgets bemærkninger og ændringsforslag efterfølgende kan fremsendes til UVM. Side 2 af 3

3 DAGSORDEN EGNE NOTATER 3.2. Ændring af uddannelsesordning Selv om der ikke foreligger endeligt tilsagn fra UVM om at udvalgets ønske om 8 ekstra skoleuger kan imødekommes, har sekretariatet afholdt et møde med Erik Andersen og Jørgen Johnsen for at igangsætte arbejdet med at tilpasse uddannelsesordningen til bekendtgørelsens nye kompetencemål. Der er i den forbindelse udarbejdet et forslag til ny fagfordeling m.v. Forslaget er vedlagt som Bilag Sekretariatet vil på mødet redegøre for de ændringer, der er foreslået i fagfordelingen. Indstilling: Det indstilles, at udvalget drøfter forslag til ændret fagfordeling, således at der efter mødet foreligger et godkendt udkast, som kan danne grundlag for arbejdsgruppens udarbejdelse af ændret uddannelsesordning. 5. Nedsættelse af lokalt uddannelsesudvalg 6. Meddelelser 6.1 Udvalgets sammensætning Christine Bernt Henriksen, DI, er indtrådt i udvalget i stedet for Ravn Eriksen. Joan Iversen har forladt LM Glasfiber, og DI vil snarest udpege et nyt medlem. Pia Maul Andersen, 3F, er fra 1. januar 2010 formand for udvalget, medens Christine Bernt Henriksen er næstformand. Revideret udvalgsliste vedlagt som Bilag Møder i 2010 Formandskabet har, som tidligere nævnt, reserveret følgende datoer til møder i udviklingsudvalget resten af 2010: 27. maj 30. august 25. november Mødetidspunkt og sted er endnu ikke fastlagt. 6. Eventuelt BILAGSLISTE Bilag 2.1 Referat af udvalgsmøde d. 24. november 2009 Bilag Udkast til Bilag til bekendtgørelse til vindmølleoperatør Bilag Brev til UVM af 15. februar 2010 Bilag Forslag til fagfordeling Bilag Udvalgsliste af marts 2010 Side 3 af 3

4 15.februar 2010 JH Vindmølleoperatør bilag til bekendtgørelse 1. Uddannelsens formål og opdeling 1.1. Uddannelsen til vindmølleoperatør har som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder: 1. Produktion, installation, montage og demontage af delkomponenter på vindmøller. 2. Kvalitetsmåling og dokumentation i forbindelse med typiske arbejdsopgaver inden for faget. 3. Håndtering og efterbehandling af metaller, herunder kompositter og andre materialer. 4. Kommunikation og samarbejde med kunder, kollegaer, samt andre interessenter Eleverne skal nå de fastsatte uddannelsesmål inden for et eller flere af uddannelsens trin og specialer Uddannelsen kan afsluttes med følgende specialer: 1. Vingeproduktion. 2. Mekanik og montage. 2. Uddannelsens varighed og struktur m.v Uddannelsen til vindmølleoperatør varer 2 år, inklusiv grundforløbet. Skoleundervisningen i hovedforløbet varer 20 uger Skoleundervisningen i hovedforløbet opdeles i mindst 4 skoleperioder med mellemliggende praktikperioder. 3. Særlige kompetencemål forud for skoleundervisningen i hovedforløbet 3.1. De særlige kompetencemål, eleverne skal opfylde for at påbegynde uddannelsens hovedforløb, er, at eleverne kan: 1. fremstille og aflæse enkle arbejdstegninger ved hjælp af elektroniske værktøjer samt udføre beregninger, materialelister og anden dokumentation i overensstemmelse med gældende normer og standarder, 2. udvælge egnet materiale og fremstille mindre relevante emner under hensynstagen til gældende normer, standarder og sikkerhedsbestemmelser, Side /6 1

5 3. planlægge og udføre enkle fremstillingsopgaver ved hjælp af manuelle og maskinelle bearbejdningsmetoder, herunder ved anvendelse af trykluftværktøjer samt arbejde med typiske teknikker for relevante dele af vindmølleproduktion, 4. vedligeholde det mest gængse håndværktøj, måleværktøj og andet relevant udstyr inden for branchen, 5. anvende måleværktøjer, foretage mål og anden kvalitetskontrol i forhold til givne standarder og toleranceangivelser, 6. udvise forståelse for sammenhængen mellem produktion, økonomi, tid og kvalitet, 7. montere og demontere enkle elektriske komponenter under hensyntagen til krav om sikkerhed, 8. deltage i opbygning og idriftsættelse af mindre hydrauliske og pneumatiske anlæg under hensyntagen til renlighed og sikkerhed For at påbegynde uddannelsens hovedforløb skal eleven, udover de i afsnit 3.1. nævnte kompetencer, tillige have erhvervet bevis for at have gennemført kurset Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk ( 26- kursus) Eleven skal tillige have gennemført det af Arbejdstilsynet godkendte kursus Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy, isocyanater. 4. Kompetencemål for hovedforløbet 4.1. Kompetencemålene for hovedforløbet, jf. dog afsnit , er, at eleverne kan: 1. arbejde i henhold til gældende regler for sikkerhed, arbejdsmiljø og produktansvar med alle arbejdsopgaver inden for uddannelsens jobområder, 2. arbejde kvalitetsbevidst, overholde kvalitetskrav og udvise kendskab til en virksomheds kvalitets-, miljø- og produktionsstyringssystemer, herunder LEAN og Six Sigma værktøjer, 3. arbejde energi- og miljøbevidst, overholde miljøkrav ved alle arbejdsopgaver inden for uddannelsens jobområder og har herunder forståelse for bæredygtighed, 4. indgå i forandringsprocesser ved optimering og effektivisering af energiforbruget, 5. medvirke til at reducere spild og sortering af affald, 6. indgå i projektorienterede arbejdsgrupper og i andre former for samarbejde med kollegaer, 7. indgå innovativt i forandringsprocesser i forbindelse med optimering og effektivisering af produkter og produktion og indtænke Side /6 2

6 betydningen af branchens behov for innovativ udvikling set i globalt perspektiv, 8. forstå betydningen af kultur og flerkulturel kommunikation, herunder være bevidst om betydningen af egne værdier, normer og erfaringer i mødet med andre kulturer, 9. kommunikere fagligt hensigtsmæssigt med egne og andre faggrupper, 10. forstå gængse faglige og tekniske begreber på fremmedsprog, 11. anvende og forstå manualer på fremmedsprog, 12. anvende IT i forbindelse med jobrelaterede opgaver, 13. udvise kendskab til produktionsstyring og evner til at strukturere, planlægge og vurdere løsningsmuligheder for egne arbejdsopgaver, 14. udvise kendskab til etablering og drift af egen virksomhed og har forståelse for sammenhængen mellem salg, produktion, økonomi, tid og kvalitet i en typisk virksomhed i vindmøllebranchen, 15. aflæse arbejdstegninger ved hjælp af relevante værktøjer, herunder ved anvendelse af elektroniske værktøjer, 16. udføre beregninger, materialelister og anden dokumentation i overensstemmelse med gældende normer og standarder, 17. udvælge og behandle materialer efter krav og anvendelsesformål, 18. udføre sammenføjningsmetoder i forbindelse med montageopgaver og produktion af komponenter til vindmøller under hensyn til gældende sikkerheds-, miljø og kvalitetskrav, 19. foretage kontrolmålinger under hensynstagen til givne standarder og toleranceangivelser, 20. vedligeholde produktionsudstyr, 21. udføre efterbehandling af materialer, der anvendes i arbejdsopgaver inden for uddannelsens jobområde under hensyntagen til en given kvalitet, 22. udføre for- og overfladebehandling samt anvende kemiske og mekaniske forbehandlingsmaterialer og udstyr, 23. programmere og anvende CNC styrede håndterings- og bearbejdningsmaskiner 24. montere kabler efter arbejdsinstruktioner og har kendskab til kabelog ledningsterminering samt bespænding af terminering, 25. montere og foretage kvalitetskontrol på forskellige el-komponenter og herunder anvende testværktøj i forhold til anerkendte produktionsprincipper, 26. udføre montage og visuel fejlfinding ud fra el-diagrammer og har forståelse for sammenhængen mellem el-diagrammer og arbejdsinstruktioner, Side /6 3

7 27. montere og demontere kuglelejer, bolte og stiftforbindelse og udvælge moment, tætningsmetode og materiale efter en given opgavespecifikation og i henhold til krav om sikring, 28. udvælge værktøj, arbejdsmetode og foretage elementær vedligeholdelse og justering af bearbejdnings- og måleudstyr, i henhold til en given opgavespecifikation, 29. planlægge og fremstille enkle emner, ved anvendelse af afkortning og tildannelsen samt spåntagende og spånløse bearbejdningsmetoder i henhold til gældende tolerancekrav, 30. anvende relevante sammenføjningsmetoder til montageopgaver på vindmøller, samt foretage en visuel kvalitetsbedømmelse af det udførte arbejde, 31.kende gældende kvalitetskrav for svejsning, limning og lodning, 32. foretage visuel kontrol af for- og overfladebehandling i henhold til gældende standarder, 33. montere, idriftsætte og fejlfinde på mindre hydrauliske anlæg på vindmøller ved anvendelse af dokumentation og i henhold til gældende miljø-, og sikkerheds- og renlighedskrav, 34. montere, opsætte, afprøve og fejlfinde på møllens computerkabler og signalledninger efter gældende regler, 35. gennemføre komplicerede støbeprocesser, 36. gennemføre oplægning af glasfibre og andre armeringsmaterialer, 37. udføre støbearbejde med epoxybaserede præimprægnerede armeringsmaterialer, 38. udføre reparationer på baggrund af kendskab til materialernes strukturer og styrker ud fra givne håndværksmæssige begrænsninger, 39. gennemføre støbning af kompositter ved hjælp af vakuumassisterede støbeprocesser, 40. gennemføre enkel emnekontrol ved hjælp af relevante måleværktøjer, 41. fremstille simple kompositforme, 42. gennemføre reparationer, finisharbejder samt lettere monteringsarbejde, 4.2. Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr.1-23, gælder for begge specialer i uddannelsen Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr , gælder for uddannelsens speciale, mekanik og montage Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr gælder for uddannelsens speciale, vingeproduktion. 5. Tilrettelæggelse af skoleundervisningen og praktikuddannelsen Side /6 4

8 5.1. Samspillet mellem skole og praktikvirksomhed beskrives i uddannelsesordningen inden for de overordnede rammer, som er fastsat i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. 6. Bedømmelse og beviser mv Som del af den sidste skoleperiode i uddannelsen til vindmølletekniker, specialerne vingeproduktion eller mekanik og montage, afholder skolen en afsluttende prøve. Prøven udgør en svendeprøve. Reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser finder anvendelse Svendeprøven består af en praktisk, skriftlig og mundtlig prøve. Den praktiske prøve består af et projekt, som eleven vælger i samråd med læreren. Projektet afspejler uddannelsens kompetenceområder og herunder materialer og arbejdsprocesser, der er typisk for specialet. Den skriftlige prøve består af udarbejdelse af dokumentation, der anvendes til arbejdsprocesser inden for specialet og uddannelsens kompetenceområder. Den mundtlige prøve består af en fremlæggelse af den praktiske del af og den skriftlige del. Indholdet i den afsluttende prøve tilrettelægges af skolen efter samråd med det faglige udvalg Den skriftlige, praktiske og mundtlige prøve løses som en integreret del af uddannelsens sidste skoleophold. Den praktiske og skriftlige prøve udføres inden for 20 klokketimer og den mundtlige fremlæggelse gennemføres på 30 minutter. De to skuemestre deltager kun i bedømmelsen af prøven. Læreren og de to censorer giver samlet en karakter for henholdsvis den praktiske, skriftlige og mundtlige prøve For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have opnået beståkarakter som gennemsnit af karaktererne for alle grundfag i hovedforløbet. Eleven skal tillige have opnået beståkarakter i hvert enkelt specialefag og områdefag. Eventuelle fag, hvor der ikke gives karakter, skal være gennemført efter reglerne om faget For elever, der afslutter uddannelsen som vindmølleoperatør skal prøven som fastsat i afsnit 6.2. være bestået Ved uddannelsens afslutning udsteder det faglige udvalg et uddannelsesbevis til eleven som dokumentation for, at eleven har opnået kompetence inden for uddannelsen For AMU-uddannelser, der gennemføres som valgfri specialefag eller erhvervsrettet påbygning anvendes bedømmelsen Bestået/ Ikke bestået.«side /6 5

9 Side /6 6

10 Undervisningsministeriet Kontor 2 for erhvervsfaglige uddannelser Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser Att.: Pædagogisk konsulent Gert Nielsen 15. februar 2010 Bilag til bekendtgørelse - vindmølleoperatøruddannelsen Udviklingsudvalget for Vindmølleindustriens Uddannelser fremsender hermed, med henvisning til brev til Undervisningsministeriet af den 30. november 2009, et foreløbigt udkast til revideret bekendtgørelsesbilag. Revisionen er foretaget af en udviklingsgruppe bestående af repræsentanter fra virksomheder, udvalg og godkendte skoler. Forudsætninger for udviklingsarbejdet Nedenstående forslag bygger på følgende forudsætninger: Uddannelsen til vindmølleoperatør ændres, så skoledelen på hovedforløbet udgør 20 skoleuger (8 uger ekstra) Der skal som minimum være 4 skoleperioder på hovedforløbet Udvidelsen af skoledelen skal gøre det muligt at ændre på præstationsstandarder på områdefag og specialefag fra begynder til rutineret Der skal tilføjes nye kompetencemål på centrale områder, hvor det efterspørges fra virksomhederne Det skal ambitionsmæssigt holdes for øje, at det er en kort 2-årig erhvervsuddannelse, hvor der på sigt kan udarbejdes overbygninger i form af specialiserede AMU moduler og en 4-årig EUD tekniker uddannelse. Struktur Grundforløb Hovedforløb 20 uger skole 5 uger 5 uger skole skole 5 uger skole 5 uger skole Indhold Side 1/2

11 Der er primært foretaget en udvidelse inden for de fælles kompetencemål omhandlende følgende områder: 1. Teknisk engelsk 2. Kulturforståelse 3. Robotteknologi 4. Innovation 5. LEAN og Six Sigma 6. Kvalitet 7. Håndtering og efterbehandling af kompositmaterialer Desuden er der en enkelt tilføjelse inden for: El, Hydraulik og mekanik for specialet mekanik og montage. Udvalget skal gøre opmærksom på, at dette er et foreløbigt udkast som skal endeligt behandles på udvalgsmøde d. 9. marts Med venlig hilsen Jette Højbjerre Side 2/2

12 23.februar 2010 JH Forslag til ny fagfordeling i Vindmølleoperatøruddannelsen Arbejdsgruppen vedr. ny uddannelsesordning anbefaler følgende fagfordeling på hovedforløbet: Fagfordeling Forslag til antal uger Eksisterende antal uger Grundfag 3,0 uger 1,0 uge Områdefag 6,0 uger 2,5 uger Bundne Specialefag 7,0 uger 5,5 uger Valgfri specialefag 2,0 uger 1,0 uge Valgfag 2,0 uger 2,0 uger I alt 20 uger 12 uger Vægtning mellem grundfag, områdefag og specialefag tager hensyn til de ønsker vedrørende nye områder og kompetencemål, som er fremkommet fra virksomhederne på arbejdsgruppemødet d. 11. februar Forslagene med ny fagvægtning omhandler følgende emner, som er blevet vurderet til enten at være relevante at integrere i eksisterende områdefag eller ved etablering af nye grundfag eller områdefag: Teknisk engelsk Kulturforståelse Robotteknologi Planlægning og projektledelse Personlig sikkerhed Innovation LEAN Six Sigma 5 S Kvalitet Forslaget omfatter 1 nyt grundfag, Fremmedsprog, F niveau samt 2 nye områdefag: Kvalitets- og produktionsoptimering ved brug af LEAN værktøjer samt CNC og robotteknologi. (En mulighed, som kan overvejes, er at flytte fremmedsprog fra grundfag til områdefag for at få en større teknisk engelsk vægtning). Fagfordeling, præstationsstandard samt vejledende tid - med rød fremhævelse af ændringsforslag - fremgår af nedenstående. Side /3 1

13 Fagnavn Præstations standard Vejledende tid Grundfag 3,0 (1,0) Materialeforståelse Modul 1 1,0 Fremmedsprog F 2,0 Områdefag 6,0 (2,5) Fra idé til produkt, for vindmølleoperatører Begynder 2,5 (0,5) Montage og sammenføjningsteknik Begynder 0,5 Arbejdsorganisering og produktionsplanlægning Begynder 1,0 (0,5) Måleteknik Rutineret 0,5 Tegningsforståelse og dokumentation Rutineret 0,5 Kvalitets- og produktionsoptimering ved brug af LEAN værktøjer Begynder 2,0 CNC og robotteknologi Begynder 0,5 Bundne specialefag Specialet Vingeproduktion Støbeprocesser Begynder 3,5 7,0 (5,5) Fremstilling, klargøring og vedligeholdelse af forme Begynder 2,0 (1,0) Reparation og finish Begynder 1,5 (1,0) Specialet, Mekanik og montage Computerkabler og signalledninger Begynder 1,0 (0,5) For- og overfladebehandling Begynder 1,0 (0,5) Montageteknik Rutineret 1,0 Hydrauliske anlæg Begynder 1,5 El-komponenter og diagrammer Begynder 1.5 Sammenføjnings- og bearbejdningsmetoder Begynder 1,0 (0,5) Valgfri specialefag 2,0 (1,0) Fælles valgfri specialefag Etablering af selvstyrende grupper AMU 0, Kunde/leverandørforhold for operatører AMU 0, Teambuilding for selvstyrende grupper AMU 0, Kommunikation i teams AMU 0, Anhugning af byrder AMU Certifikatuddannelse C for kranførere AMU 1, Gaffeltruck certifikatkursus B AMU 1, Stillads - anvendelse og sikkerhed AMU 0, Rulle- og bukkestillads - opstilling mv AMU 0, Anvendelse af 5-S modellen for operatører AMU 0, Lean-kortlægning af værdistrøm for operatører AMU 0,6 Side /3 2

14 40656 Udarb. af projektdefineringer efter Six Sigma AMU 0,6 Specialet, vingeproduktion RTM vakuumstøbning af Epoxykompositter AMU 2, Finish og reparation af epoxyemner AMU 1, Formstøbning-højtemperatur AMU 2, RTM vakuumstøbning af glasfiberemner AMU 2, Finish og reparation af polyesteremner AMU 1 Specialet, Mekanik og montage Hydraulik og diagramlæsning for maskinreparatører AMU 1, Hydraulikteknik for maskinreparatører AMU 1, El-introduktion for maskinreparatører, el-lære AMU El-introduktion for maskinreparatører, relæteknik AMU Automatiske anlæg, el-lære og relæteknik AMU 1,0 Valgfag 2 Side /3 3

15 Medlemsliste Udviklingsudvalg for Vindmølleindustriens uddannelser Arbejdsgiversidens medlemmer Uddannelseskonsulent Christine Bernt Henriksen Dansk Industri 1787 København V Fax Mobil: Max Lehmann Vestas Nacelles A/S Smed Sørensens Vej 3A 6950 Ringkøbing Mobil: Arbejdstagersidens medlemmer Forhandlingssekretær Pia Maul Andersen 3F, Industrigruppen Kampmannsgade København V Fax: Mobil: Forhandlingssekretær Svend Erik Jensen 3 F, Industrigruppen Kampmannsgade 4, 1790 København V Fax: Mobil: Director, Training & Development Raghad Mahdi Pedersen Vestas Control Systems A/S Frankrigsvej Hammel Fax Tillidsrepræsentant Kurt Thomsen Siemens A/S Fundervej Engesvang Mobil: Mobil: Tillidsrepræsentant Svend Nilsson Vestas Blades A/S Smed Hansens Vej Lem Mobil: JH/ marts 2010

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Torsdag d. 27. maj 2010 kl. 10.00 12.00 I IU Vesterbrogade 6D. 4 sal 1780 København V

Torsdag d. 27. maj 2010 kl. 10.00 12.00 I IU Vesterbrogade 6D. 4 sal 1780 København V Udviklingsudvalg for Vindmølleindustrien Pia Maul Andersen, 3F Lars Sørensen, Vestas Kurt Thomsen, 3F Siemens A/S Svend Nilsson, 3F - Vestas Blades A/S Christine Bernt Henriksen, DI Raghad Mahdi Pedersen,

Læs mere

vindmølle operatør uddannelsen

vindmølle operatør uddannelsen vindmølle operatør uddannelsen Hvad er en vindmølleoperatør? En vindmølleoperatør arbejder med Det kan f.eks. være: opgaver inden for produktion og opsætning af vindmøller. De fleste virksomheder inden

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 567 af 02/06/2014 om uddannelserne i den

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato:28.03.2008 Skibsmekaniker Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser for skibsmekanikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til køletekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til køletekniker BEK nr 328 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juli 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.65T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE

UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE UDDNNELSESPLN FOR GRUNDUDDNNELSE FOR VOKSNE GVU-UDDNNELSE SPECILE Produktion og Udvikling Klejnsmed NVN CPR-NUMMER DRESSE TELEFON EMIL GVU-VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER På baggrund af dokumentation, udtalelser

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang strøm, styring og it

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang strøm, styring og it Lovtidende A Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang strøm, styring og it (Ændring af uddannelserne til elektronikoperatør og teater-, udstillings-

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 436 af 13/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny uddannelsesordning d. 1. juli 2013 Vigtige ændringer Trin 1 Flisemontøren nedlagt hvad betyder det? Nye Fagområder, hvad betyder det? Projekt k svendeprøve, hvad betyder

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion Lovtidende A Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion (Ændring af uddannelserne til digital media og web-integrator) 1 I bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedt af det faglige udvalg for mediegrafikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 462 af 14. april

Læs mere

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker BEK nr 462 af 14/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.55T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 557 af 28. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for lager- og terminaluddannelsen

Uddannelsesordning for lager- og terminaluddannelsen 1 Uddannelsesordning for lager- og terminaluddannelsen Udstedelsesdato: 1. juli 2011. Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser og det faglige udvalg for Lager- og terminaluddannelserne i henhold til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 30. juni 2008 Serviceassistent Udstedt af Det Faglige Udvalg for Serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 145 af 29/02/2008 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester

Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester Udstedt af Glarmesterfagets faglige udvalg den 22. august 2011 i henhold til bekendtgørelse nr. 858 af 11. juli 2011 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato 24. februar 200 Ernæringsassistent Udstedt af det faglige udvalg for ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april

Læs mere

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for cykel- og motorcykeluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker. Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker

Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker. Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker Indholdsfortegnelse Indledning... side 2 Uddannelsesforløb... side 3 Optagelse...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER

GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER GVU-UDDANNELSE SPECIALE NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL GVU-VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER PÅ BAGGRUND AF DOKUMENTATION, UDTALELSER FRA NUVÆRENDE OG TIDLIGERE ARBEJDSGIVERE

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Udstedelsesdato: 19. juni 2008 Udstedt af det faglige udvalg for skorstensfejer-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 144 af 29. februar 2008

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedelsesdato: 15/07/2012 Udstedt af Det Faglige Udvalg for Ejendomsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 384 af 26/04/2012 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 438 af 13/04/2015

Læs mere

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2012 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for modelsnedkeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 11. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af det faglige udvalg for elektrikeruddannelsen i henhold til BEK nr. 372 af 15/04/2013 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Denne uddannelsesbog er ment som informationsmateriale om voksen plastmageruddannelsens gennemførelse ved AMU syd Ribe.

Denne uddannelsesbog er ment som informationsmateriale om voksen plastmageruddannelsens gennemførelse ved AMU syd Ribe. Navn Kære Plastmagerelev. Denne uddannelsesbog er ment som informationsmateriale om voksen plastmageruddannelsens gennemførelse ved AMU syd Ribe. Det er vigtigt at medbringer denne bog, når du skal på

Læs mere

Det følgende relaterer sig til ovennævnte uddannelsesbekendtgørelses bilag.

Det følgende relaterer sig til ovennævnte uddannelsesbekendtgørelses bilag. Uddannelsesordning for uddannelsen til murer Udstedelsesdato: XXXXXXX Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse nr. XXXXXXX om uddannelserne

Læs mere

Serviceassistentuddannelsen. Regionshospital Viborg Skive Kjellerup

Serviceassistentuddannelsen. Regionshospital Viborg Skive Kjellerup Regionshospital Viborg Skive Kjellerup indgår i et beskrivelsessystem, der består af flg. hierarkisk ordnede elementer: Lov om erhvervsuddannelser - LBK nr. 1244 af 23.10.2007 (bilag 1) www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=105174

Læs mere

Referat fra møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri den 10. juni 2014 kl. 10.00 til 14.30

Referat fra møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri den 10. juni 2014 kl. 10.00 til 14.30 Referat fra møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri den 10. juni 2014 kl. 10.00 til 14.30 Mødes blev holdt hos Grundfos Electronics i Bjerringbro Plan for dagen: 10.00-12.00 Udvalgsmøde 12.00-12.30

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Uddannelsen til gastronom med speciale cater er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet

Læs mere

Uddannelsesordning for industriteknikuddannelsen

Uddannelsesordning for industriteknikuddannelsen Uddannelsesordning for industriteknikuddannelsen Udstedelsesdato: 14. december 2012 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer Udstedt af det lige udvalg for Teknisk designer i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Udstedelsesdato: 23. maj 2008 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om uddannelserne

Læs mere

De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD. En introduktion for nye medlemmer. Juni 2007 Varenr. 6110

De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD. En introduktion for nye medlemmer. Juni 2007 Varenr. 6110 De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD En introduktion for nye medlemmer Juni 2007 Varenr. 6110 Praktisk vejledning til nye medlemmer af de lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i receptionistuddannelsen

Orientering om mål, indhold og struktur i receptionistuddannelsen Orientering om mål, indhold og struktur i receptionistuddannelsen Uddannelsen til receptionist er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet skiftes mellem skoleundervisning

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal Udstedt af det faglige udvalg for havne- og terminaluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 363 af 27/03/2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Udstedt af det faglige udvalg for receptionist i henhold til bekendtgørelse nr. 432 af 13. april 2015 om uddannelsen til receptionist.

Læs mere

Undervisningsplan for Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole Dækker følgende uddannelser:

Undervisningsplan for Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole Dækker følgende uddannelser: Undervisningsplan for Vejle Tekniske kole/grindsted Tekniske kole 4. Hovedforløb ækker følgende uddannelser: Klejnsmed Plade- og konstruktion smed 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Undervisningstimefordelingsplan...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til procesoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til procesoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til procesoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 476 af 17/04/2015 om uddannelsen til procesoperatør.

Læs mere

Vvs-branchens praktikvejledning Speciale Vvs og blikkenslager

Vvs-branchens praktikvejledning Speciale Vvs og blikkenslager Til brug for praktikperioden forud for Hovedforløbet. Grundforløb Praktik 1. hovedforløb Praktik 2. hovedforløb Praktik 3. hovedforløb Praktik 4. hovedforløb Praktik Praktik forud for 1. hovedforløb Udføre

Læs mere

Poul Dreyer, 3F Carsten Dahl Petersen, DE Johan Hakman, DE Solvej Knoth, IU (referent) Dagsorden

Poul Dreyer, 3F Carsten Dahl Petersen, DE Johan Hakman, DE Solvej Knoth, IU (referent) Dagsorden Referat fra udvalgsmøde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Onsdag den 14. december kl. 10.00 12.30 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal, 1780 København V Deltagere: Christine Bernt

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker Udstedelsesdato: 1. juli 2011 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1515 af 15. december 2010 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Udstedelsesdato: 15/7 2011 Udstedt af billedmediernes faglige udvalg i henhold til bekendtgørelse nr.157 af 23/2 2011 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Industrioperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Industrioperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Industrioperatør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse 329 af 11.04.12 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Udstedelsesdato: 01.08.2010 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 607 af 04. juni 2010 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x]

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Sundhedsservicesekretær

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Sundhedsservicesekretær Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: Den 1. januar 2011 Sundhedsservicesekretær Udstedt af det Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 1435 af 15. december

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Smedeuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Smedeuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Uddannelsesordning for uddannelsen til Smedeuddannelsen Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for smedeuddannelsen i henhold til bekendtgørelse 451 af 7. maj 2014

Læs mere

NB! Valgfri specialefag og valgfag kan gennemføres i forbindelse med eller uafhængigt af de anførte skoleperioder.

NB! Valgfri specialefag og valgfag kan gennemføres i forbindelse med eller uafhængigt af de anførte skoleperioder. Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg for skibsmontøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato]

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Udstedt af det faglige udvalg for gastronom i henhold til bekendtgørelse nr. 441 af 13. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Industritekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Industritekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Industritekniker Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om Plastsvejseuddannelsen

Vejledning til bekendtgørelse om Plastsvejseuddannelsen Vejledning til bekendtgørelse om Plastsvejseuddannelsen Undervisningsministeriet Uddannelsesstyrelsen 1 Vejledning til bekendtgørelse om Plastsvejseuddannelsen Forord Uddannelsesbekendtgørelsen og denne

Læs mere

Indledning Optagelse Opbygning og indhold Skole Praktik Eksamen

Indledning Optagelse Opbygning og indhold Skole Praktik Eksamen 1 Indledning Uddannelsen er en erhvervsuddannelse. Du bliver uddannet som entreprenørmaskinmekaniker I entreprenørmaskinmekaniker specialet bliver du uddannet til specialist i reparation af personlifte

Læs mere

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER København d. 24.april 2012 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Morten V.B. Revsbeck Helle Ankersen Niels Henning Jørgensen Claus Henriksen Gitte Holm (sekretær) Helle Aalborg(sekretær)

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsteknikeruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsteknikeruddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsteknikeruddannelsen Udstedelsesdato: 1. juli 2011 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for skibsteknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Opbygning og indhold Uddannelsen veksler mellem skole og praktik.

Opbygning og indhold Uddannelsen veksler mellem skole og praktik. 1 Indledning Uddannelsen er en erhvervsuddannelse. Du bliver uddannet som motormekaniker I forløbet vil du blive uddannet i at servicere og reparere de maskiner der typisk udlejes fra diverse maskinudlejere.

Læs mere

Svendeprøven for. Bådebygger uddannelsen

Svendeprøven for. Bådebygger uddannelsen Svendeprøven for Bådebygger uddannelsen SVP-1 Revideret bådebyggeruddannelse og ny svendeprøve I forbindelse med den seneste revision af de Maritime Håndværksfag i 2008 blev bådebyggeruddannelsens faglige

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 10.00. på Axelborg, København

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 10.00. på Axelborg, København Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 10.00 på Axelborg, København I mødet deltog: Lars Gram Thomas Johansen Poul Erik Faarkrog Vagn

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til guld- og sølvsmed.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til guld- og sølvsmed. Udkast 13.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Guld- og sølvsmed Udstedt af det faglige udvalg for Guld- og sølvsmed i henhold til bekendtgørelse nr. [x]

Læs mere

Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR

Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR Vejledning til og kriterier for godkendelse af virksomheder som læreplads for lærlinge under uddannelse som Godschauffør i henhold til Undervisningsministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

1 af 10. Region. Skole (AMU) Antal kursister Bilag 5.3 AO kursusaktivitet fordelt på regioner og hovedskoler. 2011 2012 2013 Total Hovedstaden

1 af 10. Region. Skole (AMU) Antal kursister Bilag 5.3 AO kursusaktivitet fordelt på regioner og hovedskoler. 2011 2012 2013 Total Hovedstaden Region Skole (AMU) Antal kursister Bilag 5.3 AO kursusaktivitet fordelt på regioner og hovedskoler 2011 2012 2013 Total Hovedstaden Anvendelse af 5-S modellen for operatører 256 294 93 643 Forretningsforståelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for redderuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent.

Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent. Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent. De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1

Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Læs mere

Oversigt over praktikforløb for plastmagere.

Oversigt over praktikforløb for plastmagere. Oversigt over praktikforløb for plastmagere. Oversigten er baseret på uddrag af vejledningen til bekendtgørelsen om uddannelse til plastmager. I tabellerne er der beskrevet praktikregler for hvert af de

Læs mere

(Ungdomsuddannelse til alle)

(Ungdomsuddannelse til alle) LOV nr 561 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser og forskellige andre love og om ophævelse af lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser og lov om landbrugsuddannelser

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 171 af 02/03/2011 af lov

Læs mere

VÆRKTØJSUDDANNELSEN på Skive Tekniske Skole og i virksomhedspraktik.

VÆRKTØJSUDDANNELSEN på Skive Tekniske Skole og i virksomhedspraktik. VÆRKTØJSUDDANNELSEN på Skive Tekniske Skole og i virksomhedspraktik. Specialet Værktøjsmager Grundforløb 20 uger 1 P H1 10 2 P H2 10 3 P H3 10 4 P H4 5 5 P H5 5 Specialet Værktøjstekniker Grundforløb 20

Læs mere

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Udstedelsesdato: 15.07. 2013 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 372 af 15. april 2013 om uddannelserne

Læs mere

Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00

Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00 Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00 Hos Danfoss Silicon Power GMBH Husumer strasse 251, 24941 Flensburg, Tyskland Til udvalgsmødet foreslå følgende dagsorden:

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til industrioperatør

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til industrioperatør BEK nr 498 af 22/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. maj 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.7IT.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

DAGSORDEN TIL FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN

DAGSORDEN TIL FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN København den 29.september 2014 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Allan Thomsen (3F Industri) Allan Max Frinsch (DI) Allan Borgwardt Schmidt (3F Industri) Bernard Pedersen (Dansk Byggeri)

Læs mere

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen Udstedelsesdato: 15 juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for skibsmontøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 11. april 2012

Læs mere

Lokal undervisningsplan for struktør uddannelsen på AMU-Nordjylland

Lokal undervisningsplan for struktør uddannelsen på AMU-Nordjylland Lokal undervisningsplan for struktør uddannelsen på AMU-Nordjylland Grundforløb AMU-Nordjylland d. 2011-03-18 1 Kompetencemål for grundforløbet 4. De fælles kompetencemål,eleverne skal opfylde for at begynde

Læs mere

Skuemestervejledning

Skuemestervejledning Juni 2013 Skuemestervejledning Fotograf Billedmediernes Faglige Udvalg Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk FORMÅL MED VEJLEDNINGEN... 3 INDEN SVENDEPRØVEN...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Web-integrator Praktisk webintegration og Skoleperiode Praktisk webintegration og Skoleperiode Praktisk webintegration og Skoleperiode- Praktisk webintegration og Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato:

Læs mere

HOVEDFORLØB TARMRENSERUDDANNELSEN

HOVEDFORLØB TARMRENSERUDDANNELSEN HOVEDFORLØB TARMRENSERUDDANNELSEN LEKTIONSFORDELING HOVEDFORLØB... 2 Skoleperiode 1... 3 Skoleperiode 2... 7 Skoleperiode 3... 11 Skoleperiode 4... 15 Skoleperiode 5... 18 Skoleperiode 6... 21 Skoleperiode

Læs mere

entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen

entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen praktik praktik praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik praktik praktik praktik Praktik Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Udstedelsesdato: 15.07. 2014 Udstedt af

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug 20. september 2012 Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Nøgletal 2009 2010 2011 Igangværende uddannelsesaftaler 97

Læs mere

Den nye Terminalarbejder og affaldsuddannelse i Grønland Oversigt over undervisningsplaner.

Den nye Terminalarbejder og affaldsuddannelse i Grønland Oversigt over undervisningsplaner. 1 Den nye Terminalarbejder og affaldsuddannelse i Grønland Oversigt over undervisningsplaner. Miniguide 2015.v 5 2 Terminalarbejder & Affaldsuddannelse 2015 Havneterminalarbejder 2 H2-7 uger H3-7 uger

Læs mere

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalgs Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg En guide til medlemmer i de lokale uddannelsesudvalg Velkommen til det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalg

Læs mere

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Program 13.00 13.10 Velkomst og status på reformen v/ Nanna Højlund, formand PASS 13.10 14.15 Form

Læs mere

SKP håndbogen for smed

SKP håndbogen for smed SKP håndbogen for smed Udarbejdet af Henning Petersen og Isak Wickstrøm Faglærer og ansvarlig for SKP Smed CPHWest Afdelingsleder: Kim von Bülow Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Velkommen til konference 2015 Lokale Uddannelsesudvalg

Velkommen til konference 2015 Lokale Uddannelsesudvalg Velkommen til konference 2015 Lokale Uddannelsesudvalg Kl. 9.30 10.00 Velkomst, dagens program - Ejendomsserviceteknikeruddannelsen, status v/ Formand Chefkonsulent Niels Henning Holm Jørgensen, DI Kl.

Læs mere

Referat fra udvalgsmøde i UU for Energi og forsyning Tirsdag den 31. maj på Lindø Industriepark

Referat fra udvalgsmøde i UU for Energi og forsyning Tirsdag den 31. maj på Lindø Industriepark Referat fra udvalgsmøde i UU for Energi og forsyning Tirsdag den 31. maj på Lindø Industriepark Som bilag til referatet er vedlagt deltagerliste med kontaktoplysninger fra det fælles udvalgsmøde mellem

Læs mere

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING Onsdag den 21. april 2010 hos TEKO Center Danmark, Kystvejen 37, 8000 Århus C.

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING Onsdag den 21. april 2010 hos TEKO Center Danmark, Kystvejen 37, 8000 Århus C. København den 28. april 2010 DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Skrædderlaugs-repræsentant: Johnny Wichmann Afbud Dorte Junker (Dansk Mode og Textil) 3F-repræsentanter: Connie Sørensen

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2751 Titel: Produktion af køle- og klimaanlæg Kort titel: Køleteknik Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2006 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet

Læs mere

Udkast til den nye Transport og Logistik & Affaldsuddannelse

Udkast til den nye Transport og Logistik & Affaldsuddannelse 1 Udkast til den nye Transport og Logistik & Affaldsuddannelse Miniguide 2014v2 2 Den nuværende Terminalarbejderuddannelse. Flyttemedarbejder / Lagermedhjælper 1 1 år Gf1-8 uger Gf2-12 uger H1-4 uger fysik

Læs mere

Svendeprøvevejledning industrioperatør

Svendeprøvevejledning industrioperatør Svendeprøvevejledning industrioperatør (Censorvejledning) Oktober 2012 Formål med vejledningen... 3 Udarbejdelse og godkendelse af opgaver... 4 Den skriftlige prøve... 4 Den praktiske prøve... 4 Retningslinjer

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til overfladebehandler

Uddannelsesordning for uddannelsen til overfladebehandler 1. Ikrafttrædelsesdato: [1.maj 2015] Uddannelsesordning for uddannelsen til overfladebehandler Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til overfladebehandler.

Læs mere