Udviklingsudvalg for Vindmølleindustrien. Tirsdag d. 9. marts 2010 kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udviklingsudvalg for Vindmølleindustrien. Tirsdag d. 9. marts 2010 kl. 10.00"

Transkript

1 Udviklingsudvalg for Vindmølleindustrien Pia Maul Andersen, 3F Svend Erik Jensen, 3F Kurt Thomsen, 3F Siemens A/S Svend Nilsson, 3F - Vestas Blades A/S Christine Bernt Henriksen, DI Raghad Mahdi Pedersen, Vestas Control Systems A/S Max Lehmann, Vestas Nacelles A/S Erik Andersen, Uddannelsescenter Ringkøbing Skjern Hermed indkaldes til udvalgsmøde Tirsdag d. 9. marts 2010 kl Uddannelsescenter Ringkøbing Skjern Skolebyen Skjern Tlf.: Program for dagen Udvalgsmøde Frokost Information om skolen og virksomhedssamarbejdet Uddannelsesforløb for Vestas inden for det arbejdsorganisatoriske felt v/ John Lemming Christensen Områdechef EUD / HTX v/ Erik Andersen Faglærer Rundvisning på skolen OPSUMMERING AF UDVALGSDAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat af udvalgsmøde d. 24. november Forslag til udvidelse af uddannelsens skoledel 3.1. Ændring af bekendtgørelse til vindmølleoperatør 3.2. Ændring af uddannelsesordning 4. Planlægning af uddannelsesforløb i Nedsættelse af lokalt uddannelsesudvalg 6. Meddelelser 6.1. Udvalgets sammensætning 6.2. Møder i Eventuelt Med venlig hilsen Jette Højbjerre Side 1 af 3

2 DAGSORDEN EGNE NOTATER 1. Godkendelse af dagsorden Erik Andersen fra Uddannelsescenter Ringkøbing Skjern, som har bistået i arbejdet vedr. bekendtgørelsesændringen, er inviteret til at deltage i mødet. 2. Godkendelse af referat af udvalgsmøde d Referat fra møde d vedlægges som Bilag 2.1 til orientering. 3. Forslag til udvidelse af uddannelsens skoledel 3.1. Ændring af bekendtgørelse til vindmølleoperatør Sekretariatet fremsendte i november på udvalgets vegne en ansøgning til UVM om at få tildelt 8 ekstra skoleuger til uddannelsens hovedforløb, så det udvides fra 12 til 20 skoleuger. UVM har ikke svaret på udvalgets brev, men d. 21. januar modtog sekretariatet følgende mail fra Gert Nielsen, UVM: Den videre proces mht. implementeringen af den ansøgte udvidelse af skoleundervisningen i uddannelsen til vindmølleoperatør er, at der skal være en resolution fra undervisningsministeren på, at han tiltræder denne udvidelse. Når den foreligger, kan bilaget til bekendtgørelsen med ændringer endeligt udarbejdes. Deadline for indsendelse af udkast til bilagstekst er den 15. februar 2010 (der kan selvfølgelig godt sideløbende med processen vedr. ministerens godkendelse være en proces, hvor FU udarbejder udkast til bilag og ny uddannelsesordning). Herefter udsender FU ny uddannelsesordning i høring senest den 15. marts 2010, således at skolerne efter høringsfristen kan nå at udarbejde rettelserne og ændringer i de lokale undervisningsplaner med virkning fra efteråret 2010, PÅ formandskabets anbefaling blev der nedsat en hurtigt arbejdende arbejdsgruppe bestående af Max Lehmann, Svend Nielsen og sekretariatet. Arbejdsgruppen har sammen med John Lemming Christensen, Erik Andersen og Jørgen Johnsen fra Uddannelsescenter Ringkøbing Skjern udarbejdet et foreløbigt udkast til bekendtgørelse, som er indsendt til UVM d. 15. februar med en bemærkning om, at det er et foreløbigt udkast, som vil blive endeligt behandlet på udvalgsmødet d. 9. marts. Udkast til bekendtgørelse med kommentarer er vedlagt som Bilag og brev til UVM desangående er vedlagt som Bilag Sekretariatet vil på mødet redegøre for de forslag til ændringer af kompetencemål arbejdsgruppen har udarbejdet. Indstilling: Det indstilles, at udvalget drøfter det foreliggende udkast til bekendtgørelse, så et udkast med udvalgets bemærkninger og ændringsforslag efterfølgende kan fremsendes til UVM. Side 2 af 3

3 DAGSORDEN EGNE NOTATER 3.2. Ændring af uddannelsesordning Selv om der ikke foreligger endeligt tilsagn fra UVM om at udvalgets ønske om 8 ekstra skoleuger kan imødekommes, har sekretariatet afholdt et møde med Erik Andersen og Jørgen Johnsen for at igangsætte arbejdet med at tilpasse uddannelsesordningen til bekendtgørelsens nye kompetencemål. Der er i den forbindelse udarbejdet et forslag til ny fagfordeling m.v. Forslaget er vedlagt som Bilag Sekretariatet vil på mødet redegøre for de ændringer, der er foreslået i fagfordelingen. Indstilling: Det indstilles, at udvalget drøfter forslag til ændret fagfordeling, således at der efter mødet foreligger et godkendt udkast, som kan danne grundlag for arbejdsgruppens udarbejdelse af ændret uddannelsesordning. 5. Nedsættelse af lokalt uddannelsesudvalg 6. Meddelelser 6.1 Udvalgets sammensætning Christine Bernt Henriksen, DI, er indtrådt i udvalget i stedet for Ravn Eriksen. Joan Iversen har forladt LM Glasfiber, og DI vil snarest udpege et nyt medlem. Pia Maul Andersen, 3F, er fra 1. januar 2010 formand for udvalget, medens Christine Bernt Henriksen er næstformand. Revideret udvalgsliste vedlagt som Bilag Møder i 2010 Formandskabet har, som tidligere nævnt, reserveret følgende datoer til møder i udviklingsudvalget resten af 2010: 27. maj 30. august 25. november Mødetidspunkt og sted er endnu ikke fastlagt. 6. Eventuelt BILAGSLISTE Bilag 2.1 Referat af udvalgsmøde d. 24. november 2009 Bilag Udkast til Bilag til bekendtgørelse til vindmølleoperatør Bilag Brev til UVM af 15. februar 2010 Bilag Forslag til fagfordeling Bilag Udvalgsliste af marts 2010 Side 3 af 3

4 15.februar 2010 JH Vindmølleoperatør bilag til bekendtgørelse 1. Uddannelsens formål og opdeling 1.1. Uddannelsen til vindmølleoperatør har som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder: 1. Produktion, installation, montage og demontage af delkomponenter på vindmøller. 2. Kvalitetsmåling og dokumentation i forbindelse med typiske arbejdsopgaver inden for faget. 3. Håndtering og efterbehandling af metaller, herunder kompositter og andre materialer. 4. Kommunikation og samarbejde med kunder, kollegaer, samt andre interessenter Eleverne skal nå de fastsatte uddannelsesmål inden for et eller flere af uddannelsens trin og specialer Uddannelsen kan afsluttes med følgende specialer: 1. Vingeproduktion. 2. Mekanik og montage. 2. Uddannelsens varighed og struktur m.v Uddannelsen til vindmølleoperatør varer 2 år, inklusiv grundforløbet. Skoleundervisningen i hovedforløbet varer 20 uger Skoleundervisningen i hovedforløbet opdeles i mindst 4 skoleperioder med mellemliggende praktikperioder. 3. Særlige kompetencemål forud for skoleundervisningen i hovedforløbet 3.1. De særlige kompetencemål, eleverne skal opfylde for at påbegynde uddannelsens hovedforløb, er, at eleverne kan: 1. fremstille og aflæse enkle arbejdstegninger ved hjælp af elektroniske værktøjer samt udføre beregninger, materialelister og anden dokumentation i overensstemmelse med gældende normer og standarder, 2. udvælge egnet materiale og fremstille mindre relevante emner under hensynstagen til gældende normer, standarder og sikkerhedsbestemmelser, Side /6 1

5 3. planlægge og udføre enkle fremstillingsopgaver ved hjælp af manuelle og maskinelle bearbejdningsmetoder, herunder ved anvendelse af trykluftværktøjer samt arbejde med typiske teknikker for relevante dele af vindmølleproduktion, 4. vedligeholde det mest gængse håndværktøj, måleværktøj og andet relevant udstyr inden for branchen, 5. anvende måleværktøjer, foretage mål og anden kvalitetskontrol i forhold til givne standarder og toleranceangivelser, 6. udvise forståelse for sammenhængen mellem produktion, økonomi, tid og kvalitet, 7. montere og demontere enkle elektriske komponenter under hensyntagen til krav om sikkerhed, 8. deltage i opbygning og idriftsættelse af mindre hydrauliske og pneumatiske anlæg under hensyntagen til renlighed og sikkerhed For at påbegynde uddannelsens hovedforløb skal eleven, udover de i afsnit 3.1. nævnte kompetencer, tillige have erhvervet bevis for at have gennemført kurset Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk ( 26- kursus) Eleven skal tillige have gennemført det af Arbejdstilsynet godkendte kursus Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy, isocyanater. 4. Kompetencemål for hovedforløbet 4.1. Kompetencemålene for hovedforløbet, jf. dog afsnit , er, at eleverne kan: 1. arbejde i henhold til gældende regler for sikkerhed, arbejdsmiljø og produktansvar med alle arbejdsopgaver inden for uddannelsens jobområder, 2. arbejde kvalitetsbevidst, overholde kvalitetskrav og udvise kendskab til en virksomheds kvalitets-, miljø- og produktionsstyringssystemer, herunder LEAN og Six Sigma værktøjer, 3. arbejde energi- og miljøbevidst, overholde miljøkrav ved alle arbejdsopgaver inden for uddannelsens jobområder og har herunder forståelse for bæredygtighed, 4. indgå i forandringsprocesser ved optimering og effektivisering af energiforbruget, 5. medvirke til at reducere spild og sortering af affald, 6. indgå i projektorienterede arbejdsgrupper og i andre former for samarbejde med kollegaer, 7. indgå innovativt i forandringsprocesser i forbindelse med optimering og effektivisering af produkter og produktion og indtænke Side /6 2

6 betydningen af branchens behov for innovativ udvikling set i globalt perspektiv, 8. forstå betydningen af kultur og flerkulturel kommunikation, herunder være bevidst om betydningen af egne værdier, normer og erfaringer i mødet med andre kulturer, 9. kommunikere fagligt hensigtsmæssigt med egne og andre faggrupper, 10. forstå gængse faglige og tekniske begreber på fremmedsprog, 11. anvende og forstå manualer på fremmedsprog, 12. anvende IT i forbindelse med jobrelaterede opgaver, 13. udvise kendskab til produktionsstyring og evner til at strukturere, planlægge og vurdere løsningsmuligheder for egne arbejdsopgaver, 14. udvise kendskab til etablering og drift af egen virksomhed og har forståelse for sammenhængen mellem salg, produktion, økonomi, tid og kvalitet i en typisk virksomhed i vindmøllebranchen, 15. aflæse arbejdstegninger ved hjælp af relevante værktøjer, herunder ved anvendelse af elektroniske værktøjer, 16. udføre beregninger, materialelister og anden dokumentation i overensstemmelse med gældende normer og standarder, 17. udvælge og behandle materialer efter krav og anvendelsesformål, 18. udføre sammenføjningsmetoder i forbindelse med montageopgaver og produktion af komponenter til vindmøller under hensyn til gældende sikkerheds-, miljø og kvalitetskrav, 19. foretage kontrolmålinger under hensynstagen til givne standarder og toleranceangivelser, 20. vedligeholde produktionsudstyr, 21. udføre efterbehandling af materialer, der anvendes i arbejdsopgaver inden for uddannelsens jobområde under hensyntagen til en given kvalitet, 22. udføre for- og overfladebehandling samt anvende kemiske og mekaniske forbehandlingsmaterialer og udstyr, 23. programmere og anvende CNC styrede håndterings- og bearbejdningsmaskiner 24. montere kabler efter arbejdsinstruktioner og har kendskab til kabelog ledningsterminering samt bespænding af terminering, 25. montere og foretage kvalitetskontrol på forskellige el-komponenter og herunder anvende testværktøj i forhold til anerkendte produktionsprincipper, 26. udføre montage og visuel fejlfinding ud fra el-diagrammer og har forståelse for sammenhængen mellem el-diagrammer og arbejdsinstruktioner, Side /6 3

7 27. montere og demontere kuglelejer, bolte og stiftforbindelse og udvælge moment, tætningsmetode og materiale efter en given opgavespecifikation og i henhold til krav om sikring, 28. udvælge værktøj, arbejdsmetode og foretage elementær vedligeholdelse og justering af bearbejdnings- og måleudstyr, i henhold til en given opgavespecifikation, 29. planlægge og fremstille enkle emner, ved anvendelse af afkortning og tildannelsen samt spåntagende og spånløse bearbejdningsmetoder i henhold til gældende tolerancekrav, 30. anvende relevante sammenføjningsmetoder til montageopgaver på vindmøller, samt foretage en visuel kvalitetsbedømmelse af det udførte arbejde, 31.kende gældende kvalitetskrav for svejsning, limning og lodning, 32. foretage visuel kontrol af for- og overfladebehandling i henhold til gældende standarder, 33. montere, idriftsætte og fejlfinde på mindre hydrauliske anlæg på vindmøller ved anvendelse af dokumentation og i henhold til gældende miljø-, og sikkerheds- og renlighedskrav, 34. montere, opsætte, afprøve og fejlfinde på møllens computerkabler og signalledninger efter gældende regler, 35. gennemføre komplicerede støbeprocesser, 36. gennemføre oplægning af glasfibre og andre armeringsmaterialer, 37. udføre støbearbejde med epoxybaserede præimprægnerede armeringsmaterialer, 38. udføre reparationer på baggrund af kendskab til materialernes strukturer og styrker ud fra givne håndværksmæssige begrænsninger, 39. gennemføre støbning af kompositter ved hjælp af vakuumassisterede støbeprocesser, 40. gennemføre enkel emnekontrol ved hjælp af relevante måleværktøjer, 41. fremstille simple kompositforme, 42. gennemføre reparationer, finisharbejder samt lettere monteringsarbejde, 4.2. Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr.1-23, gælder for begge specialer i uddannelsen Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr , gælder for uddannelsens speciale, mekanik og montage Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr gælder for uddannelsens speciale, vingeproduktion. 5. Tilrettelæggelse af skoleundervisningen og praktikuddannelsen Side /6 4

8 5.1. Samspillet mellem skole og praktikvirksomhed beskrives i uddannelsesordningen inden for de overordnede rammer, som er fastsat i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. 6. Bedømmelse og beviser mv Som del af den sidste skoleperiode i uddannelsen til vindmølletekniker, specialerne vingeproduktion eller mekanik og montage, afholder skolen en afsluttende prøve. Prøven udgør en svendeprøve. Reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser finder anvendelse Svendeprøven består af en praktisk, skriftlig og mundtlig prøve. Den praktiske prøve består af et projekt, som eleven vælger i samråd med læreren. Projektet afspejler uddannelsens kompetenceområder og herunder materialer og arbejdsprocesser, der er typisk for specialet. Den skriftlige prøve består af udarbejdelse af dokumentation, der anvendes til arbejdsprocesser inden for specialet og uddannelsens kompetenceområder. Den mundtlige prøve består af en fremlæggelse af den praktiske del af og den skriftlige del. Indholdet i den afsluttende prøve tilrettelægges af skolen efter samråd med det faglige udvalg Den skriftlige, praktiske og mundtlige prøve løses som en integreret del af uddannelsens sidste skoleophold. Den praktiske og skriftlige prøve udføres inden for 20 klokketimer og den mundtlige fremlæggelse gennemføres på 30 minutter. De to skuemestre deltager kun i bedømmelsen af prøven. Læreren og de to censorer giver samlet en karakter for henholdsvis den praktiske, skriftlige og mundtlige prøve For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have opnået beståkarakter som gennemsnit af karaktererne for alle grundfag i hovedforløbet. Eleven skal tillige have opnået beståkarakter i hvert enkelt specialefag og områdefag. Eventuelle fag, hvor der ikke gives karakter, skal være gennemført efter reglerne om faget For elever, der afslutter uddannelsen som vindmølleoperatør skal prøven som fastsat i afsnit 6.2. være bestået Ved uddannelsens afslutning udsteder det faglige udvalg et uddannelsesbevis til eleven som dokumentation for, at eleven har opnået kompetence inden for uddannelsen For AMU-uddannelser, der gennemføres som valgfri specialefag eller erhvervsrettet påbygning anvendes bedømmelsen Bestået/ Ikke bestået.«side /6 5

9 Side /6 6

10 Undervisningsministeriet Kontor 2 for erhvervsfaglige uddannelser Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser Att.: Pædagogisk konsulent Gert Nielsen 15. februar 2010 Bilag til bekendtgørelse - vindmølleoperatøruddannelsen Udviklingsudvalget for Vindmølleindustriens Uddannelser fremsender hermed, med henvisning til brev til Undervisningsministeriet af den 30. november 2009, et foreløbigt udkast til revideret bekendtgørelsesbilag. Revisionen er foretaget af en udviklingsgruppe bestående af repræsentanter fra virksomheder, udvalg og godkendte skoler. Forudsætninger for udviklingsarbejdet Nedenstående forslag bygger på følgende forudsætninger: Uddannelsen til vindmølleoperatør ændres, så skoledelen på hovedforløbet udgør 20 skoleuger (8 uger ekstra) Der skal som minimum være 4 skoleperioder på hovedforløbet Udvidelsen af skoledelen skal gøre det muligt at ændre på præstationsstandarder på områdefag og specialefag fra begynder til rutineret Der skal tilføjes nye kompetencemål på centrale områder, hvor det efterspørges fra virksomhederne Det skal ambitionsmæssigt holdes for øje, at det er en kort 2-årig erhvervsuddannelse, hvor der på sigt kan udarbejdes overbygninger i form af specialiserede AMU moduler og en 4-årig EUD tekniker uddannelse. Struktur Grundforløb Hovedforløb 20 uger skole 5 uger 5 uger skole skole 5 uger skole 5 uger skole Indhold Side 1/2

11 Der er primært foretaget en udvidelse inden for de fælles kompetencemål omhandlende følgende områder: 1. Teknisk engelsk 2. Kulturforståelse 3. Robotteknologi 4. Innovation 5. LEAN og Six Sigma 6. Kvalitet 7. Håndtering og efterbehandling af kompositmaterialer Desuden er der en enkelt tilføjelse inden for: El, Hydraulik og mekanik for specialet mekanik og montage. Udvalget skal gøre opmærksom på, at dette er et foreløbigt udkast som skal endeligt behandles på udvalgsmøde d. 9. marts Med venlig hilsen Jette Højbjerre Side 2/2

12 23.februar 2010 JH Forslag til ny fagfordeling i Vindmølleoperatøruddannelsen Arbejdsgruppen vedr. ny uddannelsesordning anbefaler følgende fagfordeling på hovedforløbet: Fagfordeling Forslag til antal uger Eksisterende antal uger Grundfag 3,0 uger 1,0 uge Områdefag 6,0 uger 2,5 uger Bundne Specialefag 7,0 uger 5,5 uger Valgfri specialefag 2,0 uger 1,0 uge Valgfag 2,0 uger 2,0 uger I alt 20 uger 12 uger Vægtning mellem grundfag, områdefag og specialefag tager hensyn til de ønsker vedrørende nye områder og kompetencemål, som er fremkommet fra virksomhederne på arbejdsgruppemødet d. 11. februar Forslagene med ny fagvægtning omhandler følgende emner, som er blevet vurderet til enten at være relevante at integrere i eksisterende områdefag eller ved etablering af nye grundfag eller områdefag: Teknisk engelsk Kulturforståelse Robotteknologi Planlægning og projektledelse Personlig sikkerhed Innovation LEAN Six Sigma 5 S Kvalitet Forslaget omfatter 1 nyt grundfag, Fremmedsprog, F niveau samt 2 nye områdefag: Kvalitets- og produktionsoptimering ved brug af LEAN værktøjer samt CNC og robotteknologi. (En mulighed, som kan overvejes, er at flytte fremmedsprog fra grundfag til områdefag for at få en større teknisk engelsk vægtning). Fagfordeling, præstationsstandard samt vejledende tid - med rød fremhævelse af ændringsforslag - fremgår af nedenstående. Side /3 1

13 Fagnavn Præstations standard Vejledende tid Grundfag 3,0 (1,0) Materialeforståelse Modul 1 1,0 Fremmedsprog F 2,0 Områdefag 6,0 (2,5) Fra idé til produkt, for vindmølleoperatører Begynder 2,5 (0,5) Montage og sammenføjningsteknik Begynder 0,5 Arbejdsorganisering og produktionsplanlægning Begynder 1,0 (0,5) Måleteknik Rutineret 0,5 Tegningsforståelse og dokumentation Rutineret 0,5 Kvalitets- og produktionsoptimering ved brug af LEAN værktøjer Begynder 2,0 CNC og robotteknologi Begynder 0,5 Bundne specialefag Specialet Vingeproduktion Støbeprocesser Begynder 3,5 7,0 (5,5) Fremstilling, klargøring og vedligeholdelse af forme Begynder 2,0 (1,0) Reparation og finish Begynder 1,5 (1,0) Specialet, Mekanik og montage Computerkabler og signalledninger Begynder 1,0 (0,5) For- og overfladebehandling Begynder 1,0 (0,5) Montageteknik Rutineret 1,0 Hydrauliske anlæg Begynder 1,5 El-komponenter og diagrammer Begynder 1.5 Sammenføjnings- og bearbejdningsmetoder Begynder 1,0 (0,5) Valgfri specialefag 2,0 (1,0) Fælles valgfri specialefag Etablering af selvstyrende grupper AMU 0, Kunde/leverandørforhold for operatører AMU 0, Teambuilding for selvstyrende grupper AMU 0, Kommunikation i teams AMU 0, Anhugning af byrder AMU Certifikatuddannelse C for kranførere AMU 1, Gaffeltruck certifikatkursus B AMU 1, Stillads - anvendelse og sikkerhed AMU 0, Rulle- og bukkestillads - opstilling mv AMU 0, Anvendelse af 5-S modellen for operatører AMU 0, Lean-kortlægning af værdistrøm for operatører AMU 0,6 Side /3 2

14 40656 Udarb. af projektdefineringer efter Six Sigma AMU 0,6 Specialet, vingeproduktion RTM vakuumstøbning af Epoxykompositter AMU 2, Finish og reparation af epoxyemner AMU 1, Formstøbning-højtemperatur AMU 2, RTM vakuumstøbning af glasfiberemner AMU 2, Finish og reparation af polyesteremner AMU 1 Specialet, Mekanik og montage Hydraulik og diagramlæsning for maskinreparatører AMU 1, Hydraulikteknik for maskinreparatører AMU 1, El-introduktion for maskinreparatører, el-lære AMU El-introduktion for maskinreparatører, relæteknik AMU Automatiske anlæg, el-lære og relæteknik AMU 1,0 Valgfag 2 Side /3 3

15 Medlemsliste Udviklingsudvalg for Vindmølleindustriens uddannelser Arbejdsgiversidens medlemmer Uddannelseskonsulent Christine Bernt Henriksen Dansk Industri 1787 København V Fax Mobil: Max Lehmann Vestas Nacelles A/S Smed Sørensens Vej 3A 6950 Ringkøbing Mobil: Arbejdstagersidens medlemmer Forhandlingssekretær Pia Maul Andersen 3F, Industrigruppen Kampmannsgade København V Fax: Mobil: Forhandlingssekretær Svend Erik Jensen 3 F, Industrigruppen Kampmannsgade 4, 1790 København V Fax: Mobil: Director, Training & Development Raghad Mahdi Pedersen Vestas Control Systems A/S Frankrigsvej Hammel Fax Tillidsrepræsentant Kurt Thomsen Siemens A/S Fundervej Engesvang Mobil: Mobil: Tillidsrepræsentant Svend Nilsson Vestas Blades A/S Smed Hansens Vej Lem Mobil: JH/ marts 2010

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Smedeuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Smedeuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Uddannelsesordning for uddannelsen til Smedeuddannelsen Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for smedeuddannelsen i henhold til bekendtgørelse 451 af 7. maj 2014

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato:28.03.2008 Skibsmekaniker Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser for skibsmekanikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Referat fra møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri den 10. juni 2014 kl. 10.00 til 14.30

Referat fra møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri den 10. juni 2014 kl. 10.00 til 14.30 Referat fra møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri den 10. juni 2014 kl. 10.00 til 14.30 Mødes blev holdt hos Grundfos Electronics i Bjerringbro Plan for dagen: 10.00-12.00 Udvalgsmøde 12.00-12.30

Læs mere

Det følgende relaterer sig til ovennævnte uddannelsesbekendtgørelses bilag.

Det følgende relaterer sig til ovennævnte uddannelsesbekendtgørelses bilag. Uddannelsesordning for uddannelsen til murer Udstedelsesdato: XXXXXXX Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse nr. XXXXXXX om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 567 af 02/06/2014 om uddannelserne i den

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om automatik- og procesuddannelsen

Vejledning til bekendtgørelse om automatik- og procesuddannelsen Vejledning til bekendtgørelse om automatik- og procesuddannelsen Forord Denne vejledning knytter sig til Bekendtgørelse nr. 738 af 28. juni 2006. Den til enhver tid gældende vejledning for en erhvervsuddannelse

Læs mere

Info bog RENGØRINGSTEKNIKER & SERvIcEaSSISTENT

Info bog RENGØRINGSTEKNIKER & SERvIcEaSSISTENT Infobog RENGØRINGSTEKNIKER & serviceassistent Det er vigtigt at udvikle og fastholde virksomhedens ansatte. Giv dem en praktisk og bred uddannelse, der løfter både personen og virksomheden. Hvad er en

Læs mere

Drøftelse af konklusioner og anbefalinger fra industriens CAP projekter 2011

Drøftelse af konklusioner og anbefalinger fra industriens CAP projekter 2011 Drøftelse af konklusioner og anbefalinger fra industriens CAP projekter 2011 Bilag 1 Baggrund Undervisningsministeriet (nu Ministeriet for Børn og Undervisning) har over perioden 2010-2013 gennem flerårsaftalen

Læs mere

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Tirsdag den 8. januar 2013 kl. 10.00-12.30 Mødet holdes hos Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D 4. sal, 1780 København V Efter mødet

Læs mere

Energi, klima og miljø. et overblik over uddannelser

Energi, klima og miljø. et overblik over uddannelser Energi, klima og miljø et overblik over uddannelser Industriens Uddannelser er en selvejende institution oprettet af Dansk Metal (DM), Fagligt Fælles Forbund (3F Industrigruppen) og DI - Organisation for

Læs mere

Møde i formandskabet for FUHA

Møde i formandskabet for FUHA Dorte Jeppesen, Danske Regioner, Simon Heidemann, TL, næstformand, Lotte Meilstrup, FOA, 2. næstformand cc. John Steffensen, sekretariatet Møde i formandskabet for FUHA Dato: 9. marts 2011 Sagsbehandler:

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 30. juni 2008 Serviceassistent Udstedt af Det Faglige Udvalg for Serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 145 af 29/02/2008 om

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 272 af 15. april 2005 om uddannelse til elektriker. Forord

Vejledning til bekendtgørelse nr. 272 af 15. april 2005 om uddannelse til elektriker. Forord Vejledning til bekendtgørelse nr. 272 af 15. april 2005 om uddannelse til elektriker Forord Uddannelsesbekendtgørelsen og den tilhørende, autoritative vejledning udgør sammen med de generelle og tværgående

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2.

Lokal undervisningsplan. Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2. Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2. Indholdsfortegnelse 1. Generelt for skolen... 2 1.1. Praktiske oplysninger... 2 1.2. Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser...

Læs mere

Uddannelsesordning for Kontoruddannelse med specialer

Uddannelsesordning for Kontoruddannelse med specialer Uddannelsesordning for Kontoruddannelse med specialer Udstedelsesdato: Den 1. januar 2011 Udstedt af det Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 1435 af 15. december 2010

Læs mere

Uddannelsesordning for lager- og terminaluddannelsen

Uddannelsesordning for lager- og terminaluddannelsen 1 Uddannelsesordning for lager- og terminaluddannelsen Udstedelsesdato: 1. juli 2011. Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser og det faglige udvalg for Lager- og terminaluddannelserne i henhold til

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Kontoruddannelsen med specialerne Administration og Offentlig administration

Lokal undervisningsplan. Kontoruddannelsen med specialerne Administration og Offentlig administration Lokal undervisningsplan Kontoruddannelsen med specialerne Administration og Offentlig administration 2013/2014 Forord Denne undervisningsplan beskriver undervisningen i den merkantile erhvervsuddannelse

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Bygningsmaler. Hovedforløbet

LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Bygningsmaler. Hovedforløbet LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN Bygningsmaler Hovedforløbet Lokal undervisningsplan Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole Uddannelse Bekendtgørelse nr. Alle bekendtgørelser og vejledninger kan læses

Læs mere

Grundforløbet for vvsenergiuddannelserne

Grundforløbet for vvsenergiuddannelserne Grundforløbet for vvsenergiuddannelserne Teknisk Skole Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse for indgangen Bygge og Anlæg - nr. 340 af 13. April 2012 og uddannelsesordning 1420 for vvs-uddannelserne.

Læs mere

Lokal undervisningsplan GF2 Bygningsmaler

Lokal undervisningsplan GF2 Bygningsmaler Københavns Tekniske Skole Lokal undervisningsplan GF2 Bygningsmaler Bygge & anlæg 01-08-2015 1 Indhold 1 Generelt for skolen... 4 1.1 Overordnet pædagogisk og didaktisk grundlag for udbud af erhvervsuddannelser

Læs mere

Lokal undervisningsplan, EUD -indgangene.

Lokal undervisningsplan, EUD -indgangene. Lokal undervisningsplan, EUD -indgangene. 1. Praktiske oplysninger... 3 2. Pædagogiske, didaktiske og metodiske overvejelser... 3 a. Afdelingens overvejelser:... 3 a.i. Grundforløbets formål... 3 Skoleperiodens

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering BILAG 1.1 Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Deltagere DI-repræsentanter:

Læs mere

Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen

Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen Fredag d. 28. marts 2014 kl. 10.00 hos Rockwool Rockwoolvej 2 9500 Hobro Christine B Henriksen, DI Organisation for erhvervslivet Erik Mortensen Value Stream

Læs mere

Undervisningsplan for Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole Dækker følgende uddannelser:

Undervisningsplan for Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole Dækker følgende uddannelser: Undervisningsplan for Vejle Tekniske kole/grindsted Tekniske kole 4. Hovedforløb ækker følgende uddannelser: Klejnsmed Plade- og konstruktion smed 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Undervisningstimefordelingsplan...

Læs mere

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering København d. 21. februar 2011 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen, Næstformand Finn Buch Helle Ankersen Kurt Mikkelsen Gæst: Kommunikationskonsulent Thea

Læs mere

Lokal Undervisningsplan. for. Anlægsgartneruddannelsen SANDMOSESKOLEN

Lokal Undervisningsplan. for. Anlægsgartneruddannelsen SANDMOSESKOLEN Lokal Undervisningsplan for Anlægsgartneruddannelsen på SANDMOSESKOLEN 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT FOR SKOLEN... 3 1.1 PRAKTISKE OPLYSNINGER... 3 1.2 SKOLENS PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE OVERVEJELSER...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til modelsnedker.

Læs mere