Levering af vurderingsydelser Procedurer og metoder til vurdering af mennesker i arbejdsrelaterede sammenhænge Del 1: Krav til klienten

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Levering af vurderingsydelser Procedurer og metoder til vurdering af mennesker i arbejdsrelaterede sammenhænge Del 1: Krav til klienten"

Transkript

1 Dansk standard DS/ISO udgave Levering af vurderingsydelser Procedurer og metoder til vurdering af mennesker i arbejdsrelaterede sammenhænge Del 1: Krav til klienten Assessment service delivery Procedures and methods to assess people in work and organizational settings Part 1: Requirements for the client

2 DS/ISO København DS projekt: M ICS: ; ; Første del af denne publikations betegnelse er: DS/ISO, hvilket betyder, at det er en international standard, der har status som dansk standard Denne publikations overensstemmelse er: IDT med: ISO :2011. DS-publikationen er på dansk og engelsk. Denne publikation erstatter: DS/ISO :2011 som kun forelå i engelsksproget version. Der er ikke foretaget ændringer i denne nye udgave, ud over at den danske oversættelse er indføjet. I tilfælde af tvivl om korrektheden af den danske oversættelse henvises til den engelske version. Der er indsat en DK-fodnote. DS-publikationstyper Dansk Standard udgiver forskellige publikationstyper. Typen på denne publikation fremgår af forsiden. Der kan være tale om: Dansk standard standard, der er udarbejdet på nationalt niveau, eller som er baseret på et andet lands nationale standard, eller standard, der er udarbejdet på internationalt og/eller europæisk niveau, og som har fået status som dansk standard DS-information publikation, der er udarbejdet på nationalt niveau, og som ikke har opnået status som standard, eller publikation, der er udarbejdet på internationalt og/eller europæisk niveau, og som ikke har fået status som standard, fx en teknisk rapport, eller europæisk præstandard DS-håndbog samling af standarder, eventuelt suppleret med informativt materiale DS-hæfte publikation med informativt materiale Til disse publikationstyper kan endvidere udgives tillæg og rettelsesblade DS-publikationsform Publikationstyperne udgives i forskellig form som henholdsvis fuldtekstpublikation (publikationen er trykt i sin helhed) godkendelsesblad (publikationen leveres i kopi med et trykt DS-omslag) elektronisk (publikationen leveres på et elektronisk medie) DS-betegnelse Alle DS-publikationers betegnelse begynder med DS efterfulgt af et eller flere præfikser og et nr., fx DS 383, DS/EN 5414 osv. Hvis der efter nr. er angivet et A eller Cor, betyder det, enten at det er et tillæg eller et rettelsesblad til hovedstandarden, eller at det er indført i hovedstandarden. DS-betegnelse angives på forsiden. Overensstemmelse med anden publikation: Overensstemmelse kan enten være IDT, EQV, NEQ eller MOD IDT: Når publikationen er identisk med en given publikation. EQV: Når publikationen teknisk er i overensstemmelse med en given publikation, men præsentationen er ændret. NEQ: Når publikationen teknisk eller præsentationsmæssigt ikke er i overensstemmelse med en given standard, men udarbejdet på baggrund af denne. MOD: Når publikationen er modificeret i forhold til en given publikation.

3 DS/ISO :2012 Nationalt forord til DS/ISO :2012 Det danske udvalg S-428, Erhvervstest, har deltaget i udarbejdelsen af den internationale standard og ligeledes i den danske oversættelse. S-428, Erhvervstest, har repræsentanter fra: Videnscenter for Professionel Personvurdering (VPP) Dansk Psykolog Forening. VPP s bestyrelse har besluttet, at VPP fremover vil referere til DS/ISO og DS/ISO som de centrale standarder inden for VPP s interesseområde: Procedurer i forbindelse med vurdering af individer i arbejdsrelaterede sammenhænge.

4

5 INTERNATIONAL STANDARD ISO First edition Assessment service delivery Procedures and methods to assess people in work and organizational settings Part 1: Requirements for the client Livraison d un service d évaluation Modes opératoires et méthodes d évaluation des personnes au travail et des paramètres organisationnels Partie 1: Exigences pour le client Reference number ISO :2011(E) ISO 2011

6 ISO :2011(E) Contents Page Foreword... iv 0 Introduction... v 0.1 General... v 0.2 Function of ISO v 0.3 Intended users of ISO vi 0.4 Other stakeholders... vi 0.5 Types of assessment covered by ISO vii 0.6 Organization of ISO vii 1 Scope Terms and definitions Agreement procedure Agreement Client responsibilities Anticipating outcomes and consequences Competence and training Supplementary research activities Pre-assessment procedures Identification of assessment needs Assessment services recommendation Assessment services agreement Assessment delivery Steps Assessment delivery Planning the assessment Assessment delivery Informing assessment participants Assessment delivery Conducting the assessment Assessment delivery Interpreting and using results Assessment delivery Providing feedback Assessment delivery Evaluating the assessment Post-assessment review Annex A (informative) Rights and responsibilities of assessment participants: Guidelines and expectations...13 Annex B (informative) Supplemental information on technical documentation of assessment methods and procedures...15 Annex C (informative) Supplemental information on analysis and interpretation of results Annex D (informative) Supplemental information on reporting...18 Bibliography...19 ISO 2011 All rights reserved iii

7 DS/ISO :2012 Indholdsfortegnelse Forord... 0 Indledning... v 0.1 Generelt... v 0.2 ISO 10667's funktion... v 0.3 Målgruppen for ISO vi 0.4 Andre interessenter... vi 0.5 Vurderingstyper omfattet af ISO vii 0.6 Opbygning af ISO vii 1 Anvendelsesområde Termer og definitioner Aftaleprocedure Aftale Klientens ansvar Forventede udfald og konsekvenser Kompetence og uddannelse Supplerende forskningsaktiviteter Procedurer forud for vurderingen Afdækning af vurderingsbehov Anbefaling af vurderingsydelser Aftale om vurderingsydelser Levering af vurderingen Trin Levering af vurderingen Planlægning af vurderingen Levering af vurderingen Oplysninger til vurderingsdeltagerne Levering af vurderingen Udførelse af vurderingen Levering af vurderingen Fortolkning og brug af resultater Levering af vurderingen Tilbagemelding Levering af vurderingen Evaluering af vurderingen Evaluering efter vurderingen Anneks A (informativt) Vurderingsdeltagernes rettigheder og ansvar: Retningslinjer og forventninger Anneks B (informativt) Supplerende oplysninger om teknisk dokumentation af vurderingsmetoder og -procedurer Anneks C (informativt) Supplerende oplysninger om analyse- og fortolkningsresultater Anneks D (informativt) Supplerende oplysninger om rapportering Bibliografi Side iv iii (da)

8 ISO :2011(E) Foreword ISO (the International Organization for Standardization) is a worldwide federation of national standards bodies (ISO member bodies). The work of preparing International Standards is normally carried out through ISO technical committees. Each member body interested in a subject for which a technical committee has been established has the right to be represented on that committee. International organizations, governmental and non-governmental, in liaison with ISO, also take part in the work. ISO collaborates closely with the International Electrotechnical Commission (IEC) on all matters of electrotechnical standardization. International Standards are drafted in accordance with the rules given in the ISO/IEC Directives, Part 2. The main task of technical committees is to prepare International Standards. Draft International Standards adopted by the technical committees are circulated to the member bodies for voting. Publication as an International Standard requires approval by at least 75 % of the member bodies casting a vote. Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent rights. ISO shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights. ISO was prepared by Project Committee ISO/PC 230, Psychological assessment. ISO consists of the following parts, under the general title Assessment service delivery Procedures and methods to assess people in work and organizational settings: Part 1: Requirements for the client Part 2: Requirements for service providers iv ISO 2011 All rights reserved

9 DS/ISO :2012 Forord ISO (the International Organization for Standardization) er en verdensomspændende sammenslutning af nationale standardiseringsorganisationer (ISO's medlemslande). Internationale standarder udarbejdes normalt af ISO's tekniske komitéer. Hvert medlemsland, som er interesseret i et emne, inden for hvilket der er oprettet en teknisk komité, har ret til at være repræsenteret i den pågældende komité. Internationale organisationer, både statslige og ikkestatslige, der har en samarbejdsaftale med ISO, deltager ligeledes i arbejdet. ISO samarbejder tæt med IEC (the International Electrotechnical Commission) i alle forhold vedrørende elektroteknisk standardisering. Internationale standarder udarbejdes i overensstemmelse med reglerne i ISO/IEC Directives, Part 2. Tekniske komitéers primære opgave er at udarbejde internationale standarder. Forslag til internationale standarder, der er godkendt af de tekniske komitéer, sendes ud til medlemslandene til afstemning. Offentliggørelse som international standard kræver godkendelse af mindst 75 % af de medlemslande, som afgiver deres stemme. Der gøres opmærksom på muligheden for, at dele af dette dokument kan være genstand for patentrettigheder. ISO kan ikke drages til ansvar for at identificere sådanne rettigheder. ISO er udarbejdet af projektkomité ISO/PC 230, Psychological assessment. ISO består af følgende dele med den overordnede titel Levering af vurderingsydelser Procedurer og metoder til vurdering af mennesker i arbejdsrelaterede sammenhænge: Del 1: Krav til klienten Del 2: Krav til leverandører af vurderingsydelser. iv (da)

10 ISO :2011(E) 0 Introduction 0.1 General ISO presents an evidence-based, measurable perspective of the assessment service delivery process that has world-wide applicability. It will enable organizations to become more effective users of assessment, making better hiring decisions and enhancing the potential, well-being and employee-organization fit of all their employees. This guidance will promote the provision of standardized, appropriate, and equitable delivery of assessment services to assessment participants. It will enable regulatory bodies, other authorities and society at large to have more confidence in assessment procedures. ISO provides clear and concise guidance for providers of assessment services and the clients of assessment service providers in order to enable all stakeholders to realize the potential benefits of good assessment practices. This is achieved by: defining good practice for assessment procedures and methods; ensuring equity in the application of assessment procedures; enabling appropriate evaluation of the quality of assessment service provision. It is likely that users of ISO will possess very different levels of competence, understanding and familiarity with the concepts involved in the development of standardized procedures and methods to assess individuals, groups and organizations in the occupational arena. Accordingly, in order to facilitate its use by a variety of people and to provide guidance about the background of ISO 10667, this introduction presents key information about the intent and layout of ISO Function of ISO ISO relates to the delivery of assessments used at the individual, group, and organizational levels. ISO aims to promote good practice and to encourage clear documentation of the working relationship between clients and service providers. It functions as practical guidance for both clients and service providers involved in the assessment delivery process. It describes their respective obligations and responsibilities before, during and after the assessment process. It also provides guidance on the rights and responsibilities of assessment participants and others involved in assessment procedures, including recipients of the assessment results. Figure 1 gives an overview of the possible interactions between the different parties in the assessment process. ISO 2011 All rights reserved v

11 DS/ISO : Indledning 0.1 Generelt ISO fremlægger et evidensbaseret, måleligt perspektiv på processen for levering af vurderingsydelser, som har global anvendelighed. Den vil gøre det muligt for virksomheder at blive mere effektive brugere af vurdering, træffe bedre ansættelsesbeslutninger og øge alle medarbejderes potentiale og trivsel samt give det rigtige match mellem medarbejder og virksomhed. Denne vejledning vil fremme standardiseret, hensigtsmæssig og retfærdig levering af vurderingsydelser til vurderingsdeltagerne. Den vil gøre det muligt for tilsynsmyndigheder, andre myndigheder og samfundet generelt at have større tillid til vurderingsprocedurer. ISO giver en klar og præcis vejledning til leverandører af vurderingsydelser og leverandørernes klienter for at gøre det muligt for alle interessenter at realisere de potentielle fordele ved god vurderingspraksis. Dette opnås ved: at definere god praksis for vurderingsprocedurer og -metoder at sikre retfærdighed i anvendelsen af vurderingsprocedurer at muliggøre hensigtsmæssig evaluering af kvaliteten af leveringen af vurderingsydelser. Brugerne af ISO vil sandsynligvis have meget forskellige niveauer af kompetence, forståelse af og kendskab til de koncepter, der indgår i udviklingen af standardiserede procedurer og metoder til vurdering af personer, grupper og virksomheder inden for beskæftigelsesområdet For at gøre det lettere for mange forskellige mennesker at anvende ISO og for at vejlede om baggrunden for ISO indeholder denne indledning centrale oplysninger om formålet med ISO og om dens opbygning. 0.2 ISO 10667's funktion ISO vedrører levering af vurderinger anvendt på person-, gruppe- og virksomhedsniveau. ISO har til formål at fremme god praksis og befordre klar dokumentation af arbejdsforholdet mellem klienter og leverandører af vurderingsydelser. Den fungerer som en praktisk vejledning til klienter og leverandører, som deltager i processen med levering af vurderingsydelser. Den beskriver deres respektive pligter og ansvar før, under og efter vurderingsprocessen. Den indeholder desuden vejledning om rettigheder og ansvar for vurderingsdeltagerne og andre, der deltager i vurderingsprocedurer, herunder modtagere af vurderingsresultaterne. Figur 1 giver et overblik over interaktionsmulighederne mellem de forskellige parter i vurderingsprocessen. v (da)

12 ISO :2011(E) NOTE Different parties in the assessment process have different roles and interact with each other throughout the assessment process. In addition, a single party can serve multiple roles. For example, a participant can also be a client, and a service provider can also be a client. In a career counselling setting, the participant can purchase the services and thus be the client also. Similarly, an internal HR team can provide services to the organization as well as use services provided by external vendors. a See Clause 2 for definitions of different roles. 0.3 Intended users of ISO Figure 1 Roles in the assessment process ISO is for clients and service providers who need to work both sequentially and collaboratively in order to ensure effective delivery of assessment services. This part of ISO specifies requirements for the client. ISO specifies requirements for the service provider. Clients should be aware of and adhere to this part of ISO in initiating an appropriate request for assessment services, including fully disclosing their assessment needs and implementing the requirements of ISO However, if a service provider learns that a prospective client is not aware of, or is not using, ISO 10667, they should inform the client of these best practices and encourage the client to act in accordance with this part of ISO with respect to the entire assessment process. Service providers are those involved in the provision of assessment services in work and organizational settings, both as internal employees of a client or as external contractors. Clients are people who seek assessment services for themselves, or organizations who seek assessment services for individuals or groups within the organization, or for the organization itself. ISO aims to promote good practice and to encourage clear documentation of the working relationship between clients and service providers. In both parts of ISO 10667, Annex A outlines the rights and responsibilities of the assessment participants in relation to an assessment. 0.4 Other stakeholders In addition to service providers, clients and assessment participants, stakeholders might include the following. a) End users of assessment information within an organization who make strategic and/or operational decisions, e.g. hiring managers in the case of assessment for selection, human resources managers in the case of succession planning or organizational talent management, executive management in the case of mergers and acquisitions. vi ISO 2011 All rights reserved

13 DS/ISO :2012 Leverandør af vurderingsydelser NOTE Forskellige parter i vurderingsprocessen har forskellige roller og interagerer med hinanden i hele vurderingsprocessen. Desuden kan en enkelt part optræde i flere roller. For eksempel kan en deltager også være klient, og en leverandør af vurderingsydelser kan også være klient. I forbindelse med karrierevejledning kan deltageren købe ydelserne og således også være klienten. Ligeledes kan en intern HR-gruppe levere ydelser til virksomheden såvel som anvende ydelser fra eksterne leverandører. a Vurderingsdeltager a (klient) Se pkt. 2 for definitioner af forskellige roller. Klient a Figur 1 Roller i vurderingsprocessen Leverandør af vurderingsydelser/klient 0.3 Målgruppen for ISO ISO er rettet mod klienter og leverandører, som har brug for at arbejde både sekventielt og sammen for at sikre effektiv levering af vurderingsydelser. Denne del af ISO fastlægger krav til klienten. ISO fastlægger krav til leverandøren. Klienter bør være opmærksomme på og overholde denne del af ISO 10667, når de indleder en relevant anmodning om vurderingsydelser, herunder fuldt ud oplyse deres vurderingsbehov og opfylde kravene i ISO Hvis en leverandør af vurderingsydelser erfarer, at en potentiel kunde ikke er opmærksom på eller ikke anvender ISO 10667, bør vedkommende oplyse klienten om denne "best practice" og opfordre klienten til at agere i overensstemmelse med denne del af ISO i forbindelse med hele vurderingsprocessen. Leverandører er parter, der er involveret i levering af vurderingsydelser i arbejdsrelaterede sammenhænge, både som en klients interne medarbejdere og som eksterne leverandører. Klienter er personer, som ønsker vurderingsydelser på egne vegne, eller virksomheder, som ønsker vurderingsydelser for personer eller grupper inden for virksomheden eller for selve virksomheden. ISO har til formål at fremme god praksis og befordre klar dokumentation af arbejdsforholdet mellem klienter og leverandører. I begge dele af ISO beskriver anneks A vurderingsdeltagernes rettigheder og ansvar i relation til en vurdering. 0.4 Andre interessenter Ud over leverandører, klienter og vurderingsdeltagere kan blandt andre følgende være interessenter. a) Slutbrugere af vurderingsoplysninger internt i en virksomhed, som træffer strategiske og/eller forretningsmæssige beslutninger, fx rekrutteringsledere i forbindelse med udvælgelse, personalechefer i forbindelse med planlægning af generationsskifte eller administration af talenter i virksomheden, direktionen i forbindelse med fusioner og opkøb. vi (da)

14 ISO :2011(E) b) External intermediaries or indirect users who include, but are not limited to: 1) developers and distributors of assessment procedures; 2) recruiters, coaches, and outplacement counsellors; 3) organizations that provide assessment for licensing or certification of people; 4) assessors of training or vocational education programmes; 5) policy-makers, e.g. human resources managers setting organizational assessment policy, trade unions engaged in assessment policy and procedure, external policy makers such as professional bodies, regulatory authorities and others who rely on the results of assessment. 0.5 Types of assessment covered by ISO ISO covers procedures and methods for the following types of assessment. a) Individual level assessment. Examples include interviews, career guidance, in-depth senior executive coaching, personal development, selection, succession planning. b) Group level assessment. Examples include improving team morale and performance assessment aimed at improving the performance of the team as a whole. c) Organizational level assessment. Examples include employee satisfaction (data reported at organizational level), culture change due to merger or acquisition, employee engagement levels of organizational business units. ISO covers delivery of assessments that occur across the employment life cycle. Aspects of the employment life cycle can be described in terms of: recruitment and selection; career/vocational guidance; mid-life career change or re-integration into the workforce; personal development and coaching; promotion and succession planning; outplacement and retirement planning. 0.6 Organization of ISO To build an efficient standard, useful to both the client and the service provider, the assessment process has been divided into four stages: agreement procedures; pre-assessment procedures; assessment delivery; post-assessment review. This part of ISO addresses the requirements applicable to a client who determines that it has a need for one or more assessments for use in the employment life cycle, and then seeks to obtain such assessment services from a service provider whom it selects. ISO addresses the requirements applicable to a service provider from whom a client seeks recommendations about what assessments might meet its needs, and then provides assessment services to a client once it is selected based on those recommendations. ISO 2011 All rights reserved vii

15 DS/ISO :2012 b) Eksterne formidlere eller indirekte brugere, som omfatter, men ikke er begrænset til: 1) udviklere og distributører af vurderingsprocedurer 2) rekrutteringsfirmaer, coaches og genplaceringskonsulenter 3) virksomheder, der leverer vurdering i forbindelse med autorisering eller certificering af personer 4) assessorer af undervisnings- eller erhvervsuddannelsesprogrammer 5) strategiske beslutningstagere, fx personalechefer, der fastlægger den organisatoriske vurderingspolitik, fagforeninger, som beskæftiger sig med vurderingspolitik og procedure, eksterne beslutningstagere som interesseorganisationer, tilsynsmyndigheder og andre, der træffer beslutning på grundlag af resultaterne af en vurdering. 0.5 Vurderingstyper omfattet af ISO ISO omfatter procedurer og metoder til følgende vurderingstyper. a) Vurdering på personniveau. Eksempler herpå er samtaler, karrierevejledning, dybtgående coaching af topledere, personlig udvikling, udvælgelse, planlægning af generationsskifte. b) Vurdering på gruppeniveau. Eksempler herpå er forbedring af gruppemoral og præstationsvurdering med henblik på forbedring af præstationen for gruppen som helhed. c) Vurdering på virksomhedsniveau. Eksempler herpå er medarbejdertilfredshed (data rapporteret på virksomhedsniveau), kulturændring på grund af fusion eller opkøb, niveau af medarbejderengagement for organisatoriske forretningsenheder. ISO dækker levering af vurderinger i hele ansættelsescyklus. Aspekter heraf kan beskrives i relation til: rekruttering og udvælgelse karriere/erhvervsuddannelsesvejledning karriereskift midt i livet eller reintegration i arbejdsstyrken personlig udvikling og coaching forfremmelse og planlægning af generationsskifte genplacering og pensionsplanlægning. 0.6 Opbygning af ISO For at skabe en effektiv standard, som er anvendelig både for klienten og leverandøren, er vurderingsprocessen opdelt i fire faser: aftaleprocedurer procedurer forud for vurderingen levering af vurderingen evaluering efter vurderingen. Denne del af ISO omhandler de krav, der gælder for en klient, som beslutter, at der er behov for en eller flere vurderinger til brug i ansættelsescyklus, og derefter ønsker at skaffe sådanne vurderingsydelser fra en udvalgt leverandør. ISO omhandler de krav, der gælder for en leverandør, som en klient beder komme med anbefalinger til, hvilke vurderinger der kan opfylde klientens behov, og som derefter leverer vurderingsydelser til en klient efter at være blevet udvalgt på grundlag af disse anbefalinger. vii (da)

16 ISO :2011(E) In both parts of ISO 10667, each assessment stage is covered in a separate clause (Clauses 3, 4, 5 and 6) as follows. a) Agreement procedures (Clause 3) describes mutual responsibilities and obligations of the client and the service provider, as well as the format of their agreement and a description of what must be covered in the agreement. b) Pre-assessment procedures (Clause 4) covers: 1) identifying what needs to be assessed and how, together with choosing the criteria for evaluating success and having a clear expectation of the utility of the process; 2) determining whether there are conflicting interests that need to be balanced; 3) providing a clear rationale for the assessment; documenting the agreement between the client and the service provider through a written statement of work, or contract, as appropriate. c) Assessment delivery (Clause 5) covers all phases of preparing for and carrying out the assessments. d) Post-assessment review (Clause 6) covers reviewing the assessment process to determine whether the outcomes, consequences and utility of the assessment are consistent with the assessment needs, whether the goals are met, and what changes in the assessment process should be adopted for future use by the client. viii ISO 2011 All rights reserved

17 DS/ISO :2012 I begge dele af ISO beskrives hver vurderingsfase i et separat punkt (pkt. 3, 4, 5 og 6) som følger. a) Aftaleprocedurer (pkt. 3) beskriver klientens og leverandørens gensidige ansvar og forpligtelser samt udformningen af deres aftale med en beskrivelse af, hvad der skal være dækket i aftalen. b) Procedurer forud for vurderingen (pkt. 4) omfatter: 1) afdækning af, hvad der er behov for at vurdere og hvordan, samt valg af kriterier for evaluering af succes, og opnåelse af en klar forventning om processens nytteværdi 2) afgørelse af, om der er interessekonflikter, som skal vejes op mod hinanden 3) opstilling af et klart grundlag for vurderingen, dokumentation af aftalen mellem klienten og leverandøren i en skriftlig erklæring om arbejdet eller kontrakt, alt efter forholdene. c) Levering af vurderingen (pkt. 5) dækker alle faser af forberedelse og udførelse af vurderingerne. d) Evaluering efter vurderingen (pkt. 6) dækker evaluering af vurderingsprocessen med henblik på at afklare, om resultaterne, konsekvenserne og nytteværdien af vurderingen svarer til vurderingsbehovet, om målene er opfyldt, og hvilke ændringer i vurderingsprocessen der bør foretages til klientens fremtidige brug. viii (da)

18 INTERNATIONAL STANDARD ISO :2011(E) Assessment service delivery Procedures and methods to assess people in work and organizational settings Part 1: Requirements for the client 1 Scope This part of ISO establishes requirements and guidance for the client working with the service provider to carry out the assessment of an individual, a group, or an organization for work-related purposes. This part of ISO enables the client to base its decisions on sound assessment results. This part of ISO specifies the requirements of the client with respect to: a) the needs and rationale for using assessments; b) the conditions under which the assessment will be used; c) the decisions about the assessment approach together with the implementation and evaluation of assessment procedures and methods; d) the required competence and professionalism of the client s employees who are involved in the assessment process; e) the decisions about the access, use, and storage of assessment results and subsequent reports; f) organizational-related decisions, e.g. training, team building, ascertaining organizational culture or morale. This part of ISO also specifies assessment methods and procedures that can be carried out for one or more of the following work-related purposes made by or affecting individuals, groups or organizations, including, but not limited to: employment-related decisions, e.g. recruitment, selection, development, appraisal, promotion, outplacement, succession planning and reassignment; career-related decisions, e.g. recruiting, coaching, guidance, vocational rehabilitation and outplacement counselling; group decisions, e.g. training initiatives, team building, etc.; organization decisions, e.g. restructuring, morale and culture initiatives, mergers and acquisitions, etc. No technical professional standards form part of ISO However, the quality of assessment procedures and methods should be considered in relation to the purposes of the assessment, the relevance of the measures involved, their validity, reliability, equity, standardization and any issues relating to special needs of the assessment participant and other factors that affect the practicality, acceptability and utility of the assessment. NOTE 1 Requirements for the service provider are specified in ISO NOTE 2 See Bibliography for examples of various professional guidelines. NOTE 3 See Annex B for further details of generally accepted technical quality guidelines. This part of ISO does not detail the specific competences required for assessors as these are dependent upon the nature of the assessment. NOTE 4 See Annex C for further information on assessor competence. ISO 2011 All rights reserved 1

19 DS/ISO :2012 Levering af vurderingsydelser Procedurer og metoder til vurdering af mennesker i arbejdsrelaterede sammenhænge Del 1: Krav til klienten 1 Anvendelsesområde Denne del af ISO opstiller krav og vejledning til klienten i samarbejdet med leverandøren om udførelse af vurdering af en person, en gruppe eller en virksomhed til et arbejdsrelateret formål. Denne del af ISO gør det muligt for klienten at basere sine beslutninger på pålidelige vurderingsresultater. Denne del af ISO beskriver kravene til klienten med hensyn til: a) behov og baggrund for at bruge vurderinger b) de forhold, hvorunder vurderingen vil blive brugt c) beslutninger om vurderingstilgang samt implementering og evaluering af vurderingsprocedurer og -metoder d) nødvendig kompetence og faglighed hos klientens ansatte, som tager del i vurderingsprocessen e) beslutninger om adgang til, brug og opbevaring af vurderingsresultater og efterfølgende rapporter f) virksomhedsrelaterede beslutninger, fx uddannelse, teambuilding, afklaring af virksomhedskultur eller -moral. Denne del af ISO beskriver desuden vurderingsmetoder og -procedurer, der kan udføres med henblik på et eller flere af følgende arbejdsrelaterede formål, som er opstillet af eller påvirker personer, grupper eller virksomheder, herunder, men ikke begrænset til: medarbejderrelaterede beslutninger såsom rekruttering, udvælgelse, udvikling, vurdering, forfremmelse, genplacering, planlægning af generationsskifte og forflyttelse karriererelaterede beslutninger såsom rekruttering, coaching, vejledning, erhvervsrevalidering og rådgivning om genplacering gruppebeslutninger såsom uddannelsesinitiativer, teambuilding mv. organisationsmæssige beslutninger såsom omstrukturering, tiltag vedrørende klima og kultur, fusioner og opkøb mv. Der indgår ikke tekniske faglige standarder i ISO Kvaliteten af vurderingsprocedurer og -metoder bør imidlertid betragtes i relation til vurderingens formål, relevansen af de omfattede foranstaltninger, deres validitet, reliabilitet, retfærdighed, standardisering og eventuelle spørgsmål vedrørende særlige behov hos vurderingsdeltageren samt andre faktorer, som påvirker vurderingens praktiske anvendelighed, antagelighed og nytteværdi. NOTE 1 Krav til leverandøren er beskrevet i ISO NOTE 2 Se bibliografien for eksempler på forskellige professionelle retningslinjer. NOTE 3 Se anneks B for yderligere oplysninger om almindeligt anerkendte tekniske kvalitetsretningslinjer. Denne del af ISO beskriver ikke i enkeltheder de særlige kompetencer, der kræves af assessorer, da disse afhænger af vurderingens karakter. NOTE 4 Se anneks C for yderligere oplysninger om assessorers kompetencer. 1 (da)

20 ISO :2011(E) 2 Terms and definitions For the purposes of this document, the following terms and definitions apply. 2.1 agreement specification of the terms and conditions of the engagement between the client and the service provider NOTE Examples include, but are not limited to, details of the service or products to be delivered, duration, scope, ownership and appropriate use of intellectual property and costs. 2.2 assessment systematic method and procedure for ascertaining work-related knowledge, skills, abilities, or other characteristics of an individual or group of individuals, or the performance of an individual or group of individuals NOTE Assessment has outcomes and consequences that can be appraised and used to evaluate its utility. Forms of assessment can include, but are not limited to, structured application forms; biographical data inventories; tests of general and specific abilities; self-report inventories and other instruments relating to competencies, personality, motivation, attitudes, values, beliefs, interests, etc.; structured interviews; individual problem-solving tasks; group exercises; simulations and work samples; group and organizational level measures; employee surveys; multi-rater feedback; and performance evaluations, e.g. assessor interpretations, supervisor performance ratings, etc. 2.3 assessment administrator person or organization having operational responsibility for the administration of assessments NOTE Tasks of the assessment administrator include, but are not limited to, face-to-face test administration; setting up online assessments; remote monitoring; management of activities within an assessment centre; and other administrative tasks. In some countries assessment administrators are referred to as test proctors, test assistants or monitors. Assessment administrators can be employees of the service provider or the client, or be third parties contracted for the purposes of the assessment. 2.4 assessment participant individual being assessed, whether for himself/herself or for an organization, either individually or as part of a group NOTE An assessment participant is an individual, including, but not limited to, a job applicant or candidate; an employee of the client who is a candidate for promotion or is being assessed for some other internal organizational purposes; any individual undergoing an assessment, providing information or being given career guidance for his or her own benefit. 2.5 assessor person or organization responsible for evaluating and interpreting an assessment participant s performance on the assessment tasks and providing appropriate reporting and feedback to assessment participants and the client NOTE Assessors are competent to make decisions about the use and interpretation of assessment procedures. In relation to psychological testing, in some countries they are referred to as test users to distinguish them from test proctors, test administrators or monitors. Assessors can be employees of the service provider or the client, or third parties contracted for the purposes of the assessment. 2.6 client individual or organization who arranges with a service provider to deliver the assessment and related components of the assessment service provision NOTE 1 Clients can be: a) individuals, for the benefit of themselves (e.g. career-related decisions informed by assessment results including coaching, guidance, vocational rehabilitation and counselling), or others (e.g. licensure and certification bodies); 2 ISO 2011 All rights reserved

COPYRIGHT Danish Standards Foundation. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/ISO 10667-2:2012

COPYRIGHT Danish Standards Foundation. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/ISO 10667-2:2012 Dansk standard DS/ISO 10667-2 2. udgave 2012-06-25 Levering af vurderingsydelser Procedurer og metoder til vurdering af mennesker i arbejdsrelaterede sammenhænge Del 2: Krav til leverandører af vurderingsydelser

Læs mere

DS-information DS/ISO/TS 14071

DS-information DS/ISO/TS 14071 DS-information DS/ISO/TS 14071 1. udgave 2014-06-20 Miljøledelse Livscyklusvurdering Kritisk gennemgang af processer og kompetencer hos den person, der foretager vurderingen: Yderligere krav og retningslinjer

Læs mere

Informationsteknologi Vejledning i anvendelse af ISO 9001:2008 til ITserviceledelse

Informationsteknologi Vejledning i anvendelse af ISO 9001:2008 til ITserviceledelse DS-information DS/ISO/IEC TR 90006 1. udgave 2013-11-28 Informationsteknologi Vejledning i anvendelse af ISO 9001:2008 til ITserviceledelse og integreringen med ISO/IEC 20000-1:2011 Information technology

Læs mere

Teknisk produktdokumentation Dokumenttyper

Teknisk produktdokumentation Dokumenttyper Dansk standard DS/ISO 29845 1. udgave 2011-09-30 Teknisk produktdokumentation Dokumenttyper Technical product documentation Document types DS/ISO 29845 København DS projekt: M245068 ICS: 01.110 Første

Læs mere

Informationsteknologi Multimedierammestruktur. Del 15: Rapportering af hændelser

Informationsteknologi Multimedierammestruktur. Del 15: Rapportering af hændelser Dansk standard DS/ISO/IEC 21000-15 1. udgave 2007-09-27 Informationsteknologi Multimedierammestruktur (MPEG-21) Del 15: Rapportering af hændelser Information technology Multimedia framework (MPEG-21) Part

Læs mere

Vejledning til projektstyring af terminologistandardisering

Vejledning til projektstyring af terminologistandardisering Dansk Standard DS/ISO 15188 1. udgave 2002-05-30 Vejledning til projektstyring af terminologistandardisering Project management guidelines for terminology standardization DS/ISO 15188 København DS projekt:

Læs mere

Samfundssikkerhed Beredskabsledelse Retningslinjer for farvekodede alarmer

Samfundssikkerhed Beredskabsledelse Retningslinjer for farvekodede alarmer Dansk standard DS/ISO 22324:2015 1. udgave 2015-07-07 Samfundssikkerhed Beredskabsledelse Retningslinjer for farvekodede alarmer Societal security Emergency management Guidelines for colour-coded alerts

Læs mere

Referencematerialer Certifikater og mærkater

Referencematerialer Certifikater og mærkater DS-information DS/ISO Guide 31 1. udgave 2007-12-06 Referencematerialer Certifikater og mærkater Reference materials Contents of certificates and labels DS/ISO Guide 31 København DS projekt: M226503 ICS:

Læs mere

Alarmer og elektroniske sikkerhedssystemer Tryghedsalarmsystemer Del 5: Sammenkobling og kommunikation

Alarmer og elektroniske sikkerhedssystemer Tryghedsalarmsystemer Del 5: Sammenkobling og kommunikation Dansk standard DS/IEC 62851-5 1. udgave 2014-06-19 Alarmer og elektroniske sikkerhedssystemer Tryghedsalarmsystemer Del 5: Sammenkobling og kommunikation Alarm and electronic security systems Social alarm

Læs mere

Vejledning i udvikling af standarder om tjenesteydelser

Vejledning i udvikling af standarder om tjenesteydelser DS-information DS/CEN Guide 15 1. udgave 2012-03-22 Vejledning i udvikling af standarder om tjenesteydelser Guidance document for the development of service standards DS/CEN Guide 15 København DS projekt:

Læs mere

Kirurgiske implantater Delvis og hel hofteledsprotese Del 2: Ledflader lavet af metalliske og keramiske materialer og plastmaterialer

Kirurgiske implantater Delvis og hel hofteledsprotese Del 2: Ledflader lavet af metalliske og keramiske materialer og plastmaterialer Dansk standard DS/ISO 7206-2 1. udgave 2014-09-22 Kirurgiske implantater Delvis og hel hofteledsprotese Del 2: Ledflader lavet af metalliske og keramiske materialer og plastmaterialer Implants for surgery

Læs mere

Glosar og forkortelser vedrørende ITIL. Dansk

Glosar og forkortelser vedrørende ITIL. Dansk ITIL, dansk glosar, version 1.0, 09. december 2011 baseret på det engelske glosar, version 1.0, 29. juli 2011 Glosar og forkortelser vedrørende ITIL Dansk 1 Tak til Vi vil gerne takke Ashley Hanna (HP)

Læs mere

Glosar og forkortelser vedrørende ITIL. Dansk

Glosar og forkortelser vedrørende ITIL. Dansk ITIL, dansk glosar, version 1.0, 09. december 2011 baseret på det engelske glosar, version 1.0, 29. juli 2011 Glosar og forkortelser vedrørende ITIL Dansk Dette glosar kan downloades gratis. Se yderligere

Læs mere

KONVENTION TIL BESKYTTELSE AF DEN IMMATERIELLE KULTURARV

KONVENTION TIL BESKYTTELSE AF DEN IMMATERIELLE KULTURARV Oversættelse * side 1 af 16 [logo] KONVENTION TIL BESKYTTELSE AF DEN IMMATERIELLE KULTURARV Paris, 17. oktober 2003 MISC/2003/CLT/CH/14 Oversættelse * side 2 af 16 KONVENTION TIL BESKYTTELSE AF DEN IMMATERIELLE

Læs mere

Malinger og lakker Bestemmelse af overfladers modstandsevne ved stenslag Del 1: Fler-tryk-prøvning

Malinger og lakker Bestemmelse af overfladers modstandsevne ved stenslag Del 1: Fler-tryk-prøvning Dansk standard DS/EN ISO 20567-1 1. udgave 2006-11-09 Malinger og lakker Bestemmelse af overfladers modstandsevne ved stenslag Del 1: Fler-tryk-prøvning Paints and varnishes Determination of stone-chip

Læs mere

STANDARDER Udviklingssurvey no. 1 2013 Fokus: Standarder for medicinsk udstyr

STANDARDER Udviklingssurvey no. 1 2013 Fokus: Standarder for medicinsk udstyr STANDARDER Udviklingssurvey no. 1 2013 Fokus: Standarder for medicinsk udstyr Senior Teknologi Specialist Jørn Johansen, DELTA 1719.1.13 We help ideas meet the real world / MADEBYDELTA.COM DELTA DELTA

Læs mere

PRINCE2 2005 Glossary of Terms English / Danish

PRINCE2 2005 Glossary of Terms English / Danish PRINCE2 2005 Glossary of Terms - English - Danish 2005 Version 3.0 Live Document Control Information Document Details Danish Glossary up to date Document Name: PRINCE2 2005 Glossary of Terms - English

Læs mere

Intern revisions anvendelighed for ekstern revisor

Intern revisions anvendelighed for ekstern revisor Erhvervsøkonomisk Institut Opgaveløsere: Thomas S. Kjærgaard Henrik Rasmussen Kandidatafhandling Vejleder: Niels Steenholdt Intern revisions anvendelighed for ekstern revisor Handelshøjskolen i Århus 2007

Læs mere

DS-information DS/CEN/TR 81-12

DS-information DS/CEN/TR 81-12 DS-information DS/CEN/TR 81-12 1. udgave 2014-11-13 Sikkerhedsregler for konstruktion og installation af elevatorer Grundlag og fortolkning Del 12: Anvendelse af EN 81-20 og EN 81-50 på specifikke markeder

Læs mere

2005-evaluering Slutevaluering af EQUAL-programmet September 2005. Erhvervs- og Byggestyrelsen og De Europæiske Fællesskaber DEN EUROPÆISKE UNION

2005-evaluering Slutevaluering af EQUAL-programmet September 2005. Erhvervs- og Byggestyrelsen og De Europæiske Fællesskaber DEN EUROPÆISKE UNION Erhvervs- og Byggestyrelsen og De Europæiske Fællesskaber 2005-evaluering Slutevaluering af EQUAL-programmet September 2005 DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Slutevaluering af EQUAL-programmet

Læs mere

1. INTRODUKTION... 1 1.1 Rapporten... 2 1.2 Læsevejledning... 3 1.3 Forkortelser... 4

1. INTRODUKTION... 1 1.1 Rapporten... 2 1.2 Læsevejledning... 3 1.3 Forkortelser... 4 Evalueringsrapport Side i 1. INTRODUKTION... 1 1.1 Rapporten... 2 1.2 Læsevejledning... 3 1.3 Forkortelser... 4 2. EXECUTIVE SUMMARY... 5 2.1 Overall conclusion... 5 2.2 Data collection... 8 2.2.1 Quantitative

Læs mere

ICOM s etiske regler

ICOM s etiske regler ICOM s etiske regler Indhold Forord til den danske udgave side 3 1. Grundlæggende principper for museernes arbejde med natur- og kulturarven side 5 2. Museernes samlinger side 8 3. Museernes samlinger

Læs mere

Management systemet til forbedring af kvaliteten i folkeskolen

Management systemet til forbedring af kvaliteten i folkeskolen Cand.merc. Management Accounting & Control Department of Business Studies Kandidatafhandling Forfatter: Katrine Sand Enevoldsen Vejleder: Hanne Nørreklit Management systemet til forbedring af kvaliteten

Læs mere

Risikohåndtering og risikokommunikation

Risikohåndtering og risikokommunikation Miljøprojekt Nr. 893 2004 Risikohåndtering og risikokommunikation Lis Husmer og Karl Vogt-Nielsen Center for Alternativ Samfundsanalyse Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter

Læs mere

Begrebsliste til Software Testing (ISTQB version 2.1 fra 2010)

Begrebsliste til Software Testing (ISTQB version 2.1 fra 2010) Oversættelse og kvalitetskontrol af opdatering til version 2.1-2010 blev foretaget af Danish Software Testing Board, DSTB pensumsarbejdsgruppen. Nye begreber i version 2.1 er oversat af: John Fodeh Hanne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 Sag 309/2010 (2. afdeling) Forsvarets Materieltjeneste (kammeradvokat Karsten Hagel-Sørensen og advokat Kasper Mortensen) mod Saab AB (advokat Carsten

Læs mere

Begrebsliste til Software Testing (ISTQB version 2.2 fra 2012)

Begrebsliste til Software Testing (ISTQB version 2.2 fra 2012) Begrebsliste til Software Testing (ISTQB version 2.2 fra 2012) Terminologilisten er baseret på den engelske version 2.2 fra 2012 udviklet af the Glossary Working Group, International Software Testing Qualification

Læs mere

Årsrapport 2011 Annual Report 2011 nr R- V C

Årsrapport 2011 Annual Report 2011 nr R- V C CVR-nr. 48233511 Årsrapport 2011 Annual Report 2011 Indhold / Contents Kort om Grontmij A/S / Grontmij A/S in brief 3 Ledelsespåtegning / Statement by the Board of Executives and the Board of Directors

Læs mere

Beskyttelsesbeklædning Tydeligt synlig advarselsbeklædning til professionel brug Prøvningsmetoder og krav

Beskyttelsesbeklædning Tydeligt synlig advarselsbeklædning til professionel brug Prøvningsmetoder og krav Dansk standard DS/EN 471 + A1 4. udgave 2008-01-24 Beskyttelsesbeklædning Tydeligt synlig advarselsbeklædning til professionel brug Prøvningsmetoder og krav High-visibility warning clothing for professional

Læs mere

2013-2015. Bilag: Studieordning for Markedsføringsøkonom. Supplement: Curriculum Marketing Management

2013-2015. Bilag: Studieordning for Markedsføringsøkonom. Supplement: Curriculum Marketing Management Bilag: Studieordning for Markedsføringsøkonom Supplement: Curriculum Marketing Management 2013-2015 Fagbeskrivelser af valgfag Description of electives Indhold / Contents Beskrivelse af valgfag udbudt

Læs mere