Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den Kl. 15:00 Udvalgsværelse 6, Ramsherred 12, 3. sal

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 02-12-2009 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 6, Ramsherred 12, 3. sal"

Transkript

1 Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den Kl. 15:00 Udvalgsværelse 6, Ramsherred 12, 3. sal Deltagere: Claes Bidstrup, Solveig Christensen, Rita Andreasen, Tommy Stripp, Lene Pilegaard Munter, Annie Feldt, Grethe Skov, Freddy Nymark Knecht, Jørgen Lørvig Jensen, Frank Edelberg Jensen, Anne Jørgensen Afbud: Vagn Bech, Lisa Pihl, Kenneth Hüttel, Christian Ullrich, Bente Kjær, Leif Nybo Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Orientering fra formand og Sekretariat Repræsentanter til Integrationsrådet Foreløbigt regnskab 2009 og oversigt Genfremsættelse af projektansøgning "Nyt Jobcenter - nye kompetencer - nye teams" Evaluering af "Fremtidsklassen" Projektansøgning "Afklarings-, udrednings- og fastholdelsesforløb for unge psykisk sårbare" Strategi for anvendelse af LBR-midler Aktivering på Sygedagpengeområdet Orientering om Jobcentrets aktiveringsstrategi Forslag til mødedatoer Eventuelt...8

2 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den Orientering fra formand og Sekretariat 08/12360 Sagsfremstilling: Orientering fra formand: Orientering fra sekretariat: Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : Intet Fraværende: Tommy Stripp 2. Repræsentanter til Integrationsrådet 09/40875 Beslutningstema: LBR skal indstille 2 repræsentanter til Integrationsrådet. Sagsfremstilling: Der skal dannes et nyt Integrationsråd. 2 af medlemmerne skal indstilles af LBR jf. vedlagte brev. Det er blevet oplyst, at de nuværende medlemmer fra hhv. LO og DA ikke har ønsket at genopstille. Indstilling: Det indstilles, at LBR indstiller 2 repræsentanter. Bilag: Åben - Brev om udpegning af repræsentanter Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : LBR godkender, at DA og LO udpeger hver en repræsentant og en suppleant Fraværende: Tommy Stripp 3. Foreløbigt regnskab 2009 og oversigt /1556 1

3 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den Sagsfremstilling: Det Lokale Beskæftigelsesråd har i 2009 haft en ordinær bevilling på 2,9 mio. kr., dertil kommer et overført beløb på 0,7 mio. kr. Af de 3,6 mio. kr. er der disponeret over 2,4 mio. kr. i Der er igangsat projekter, der strækker sig ind i 2010 for 1,3 mio. kr. Det er muligt at overføre 25% af LBR s ordinære bevilling til 2010, der kan således overføres 0,7 mio. kr. Samlet set er der for 2009 et restbeløb på 0,4 mio. kr., der ikke kan overføres. Dette beløb skal enten anvendes i indeværende år eller tilbagebetales. Endvidere er vedlagt oversigt for Den foreløbige bevilling er på 2,8 mio. kr., hertil kommer de 0,7 mio. kr. der kan overføres, altså et samlet budget på 3,5 mio. kr. Af dem er der foreløbig disponeret over 1,3 mio. kr. Indstilling: Det indstilles, at LBR tager orienteringen til efterretning. Bilag: Åben - Forløbigt regnskab til decembermødet Åben oversigt december pdf Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : Taget til efterretning Fraværende: Tommy Stripp 4. Genfremsættelse af projektansøgning "Nyt Jobcenter - nye kompetencer - nye teams" 09/4809 Beslutningstema: Projektansøgning "Nyt Jobcenter - nye kompetencer - nye teams" Sagsfremstilling: På formandsskabets opfordring genfremsættes Projektansøgning "Nyt Jobcenter - nye kompetencer - nye teams" fra Jobcenter Svendborg. Genfremsætningen skal ses i lyset af manglende disponering af LBR s bevilling i Projektet er valgt genfremsat, da det kan afholdes i Projektansøgningen blev behandlet på LBR s møde d. 26/8-2009, hvor der blev ansøgt om hel eller delvis finansiering af et kompetenceudviklingsprojekt i Jobcenter Svendborg. Der blev givet afslag til projektet. 2

4 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den Der har været rejst usikkerhed om LBR s midler kunne bruges til kompetenceudvikling af jobcentermedarbejdere. Af materialet "Kriterier for anvendelse af midler", der blev udsendt med sidste dagsorden fremgår det, at midlerne godt kan kan bruges til opkvalificering og efteruddannelse af medarbejdere, der har med målgruppen, de svageste ledige at gøre. Kompetenceudviklingsprojektet omfatter alle jobcenterets medarbejdere og består af 3 hovedelementer: Den gode samtale Faglig opkvalificering Teambuilding/teamforståelse (skubbet til 2010 i forhold til oprindelig ansøgning) Det samlede budget for kompetenceudviklingsprojektet udgør 1,1 mio. kr., hvor af der er indhentet finansiering fra Statens kompetencefond og Svendborg Kommunes leder- og medarbejderudviklingspulje på kr. Jobcenter Svendborg har i den mellemliggende periode søgt økonomisk støtte i en lang række fonde og puljer, desværre uden held. Jobcenter Svendborg har i øjeblikket enkelte ansøgninger, der endnu ikke er blevet besvaret. Såfremt LBR bevilger støtte til kompetenceudviklingsprojektet og der opnås støtte andre steder fra, er Jobcenter Svendborg naturligvis opmærksom på, at den samlede støtte ikke overstiger projektets samlede omkostning. I den oprindelige LBR-ansøgning er søgt om medfinansiering til den del af projektet, der ikke vedrører faglig opkvalificering; den gode samtale og teambuilding. Der ansøges nu om hel eller delvis finansiering af kurset vedr. Den gode samtale: kr. i Indstilling: Det indstilles: at LBR drøfter, hvorvidt der kan bevilges støtte til projektet i tilfælde af støtte skal størrelsen af bevillingen fastlægges Bilag: Åben - Ansøgning til LBR Åben - Bilag 1 kursusindhold - den gode samtale og teambuilding/-forståelse Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : Der bevliget kr. til projektet. Fraværende: Tommy Stripp 5. Evaluering af "Fremtidsklassen" 3

5 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den /47223 Beslutningstema: Beslutning om fortsat bevilling til "Fremtidsklassen" ved Svendborg Erhvervsskole. Sagsfremstilling: På LBR s møde d. 17/ behandlede man en ansøgning på kr. til projekt "Unge-indsats - Afklaring og opkvalificering" på Svendborg Erhvervsskole. Projektet er siden omdøbt til "Fremtidsklassen". Bevillingen blev lavet som en 2-delt bevilling, hvor LBR på mødet i 2008 bevilgede kr. til 2009, og hvor man bad om en evaluering i december På baggrund af evalueringen tages stilling til om projektet skal videreføres i 2010 med en bevilling på kr. Svendborg Erhvervsskole har indsendt vedlagte evalueringsrapport, der beskriver målgruppen, indsatsen og resultaterne. De overordnede resultater er: Der har været 41 henviste, hvoraf de 37 er startet i klassen. 6 er nu i uddannelse 3 er optaget på uddannelse 1/1-2010, det forventes, at yderligere 2 uddannelse her 4 er i ordinær beskæftigelse 1 er på barsel og 4 er sendt retur til Jobcentret, da klassen ikke var det rigtige tilbud. Der var forventet 50 deltagere på et år, men det har vist sig, at målgruppen er lidt tungere end først antaget. Der er flere matchgruppe 4, hvor der oprindeligt var lagt op til, at tilbuddet kun var til matchgruppe 1-3. Man har valgt at bibeholde nogle af matchgruppe 4- borgerne, da det har vist sig, at de profiterede af indsatsen, f.eks. er 2 af disse gået i ordinær uddannelse. Fremtidsklassen har en høj fastholdelsesprocent og har etableret et godt samarbejde med de samarbejdspartnere, der er omkring de unge, f.eks. Jobcenter og UU-Center. Svendborg Erhvervsskole anmoder LBR om at bevilge de resterende kr., så projektet kan fortsætte i Indstilling: Det indstilles, at LBR vurderer om bevillingen skal forlænges til Bilag: Åben - Rapport fra fremtidsklassen - til brug for evaluering Åben - Evaluering i Skema Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : 4

6 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den Projektet fortsætter i Projektansøger inviteres til et kommende LBR-møde. Der opfordres til, at projektperioden bruges til at sikre overgang til ordinær drift. Fraværende: Tommy Stripp 6. Projektansøgning "Afklarings-, udrednings- og fastholdelsesforløb for unge psykisk sårbare" 09/39862 Beslutningstema: Projektansøgning "Afklarings-, udrednings- og fastholdelsesforløb for unge psykisk sårbare" fra Toldbodhus Skole, AOF Sydfyn. Sagsfremstilling: Sekretariatet har modtaget vedlagte projektansøgning ""Afklarings-, udrednings- og fastholdelsesforløb for unge psykisk sårbare" af d. 11. november Toldbodhus Skole, AOF Sydfyn ansøger om kr kr. til gennemførelse af projektet. Målgruppen for projektet er 12 unge i alderen år, hvis hverdag er præget af psykiske problemer, der skaber barrierer ift. uddannelse og arbejdsmarked. Baggrunden for projektet er, at ansøger gennem sit hidtidige arbejde med unge henvist af Jobcenter Svendborg, har observeret, at der er brug for en særlig indsats for at fjerne de barrierer, der ligger bag facaden hos de psykisk sårbare unge. Det er barrierer, der gør at de unge ikke kan honorere kravene på de eksisterende særligt tilrettelagte afklaringsforløb som f.eks. "Sy fynsk Brobygning", der også udbydes af Toldbodhus Skole. Der er tale om en slags for-forløb. Formålet med projektet er at støtte de unge i at finde frem til egne ressourcer, kompetencer og begrænsninger og udvikle de sociale kompetencer samt finde nye handlemuligheder. Projektet vil sikre den unge en længerevarende tæt støtte ift. den igangsatte udvikling. Projektet vil fremme de unges fastholdelsesparathed. Gennem projektet sker en udredning og afklaring, der resulterer i en statusbeskrivelse efter ressourceprofilen og en handleplan, der udarbejdes i samarbejde med jobrådgiver og uddannelsesvejleder. Projektet består af en 2 ugers visitationsperiode, herefter en kursusperiode på 17 uger med 12 timers holdlektioner samt individuel vejledning og støtte. De unge får en personlig vejleder/coach. Projektet afsluttets med 8 måneders efterværn, hvor der vil være tæt ugentlig opfølgning med den unge. For øvrige oplysninger henvises til bilaget. 5

7 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den Økonomiske konsekvenser: Budget fordeler sig på følgende poster: Lønninger kr Supervision kr Transport kr Materialer kr Forplejning kr Adm. kr Lokaler kr Ialt kr Indstilling: Det indstilles, at LBR behandler ansøgningen. Ansøgningen fremsendes uden yderligere administrativ indstilling. Bilag: Åben - Projektansøgning "Afklarings- og udredningsforløb og fastholdelseforløb for unge psykisk sårbare" Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : Projektet bevilges. Fraværende: Tommy Stripp 7. Strategi for anvendelse af LBR-midler /2929 Beslutningstema: Strategi for anvendelse af midler 2010 Sagsfremstilling: Det Lokale Beskæftigelsesråd skal indenfor de overordnede rammer i beskæftigelsesplanen udarbejde en plan for, hvilke initiativer der påtænkes gennemført i det kommende år med henblik på at styrke den virksomhedsrettede indsats. Vedlagt er strategien for 2009 samt annonceteksten for På baggrund af disse drøftes om LBR ønsker at fortsætte den hidtidige praksis eller om der ønskes en mere målrettet strategi. Indstilling: Det indstilles, at LBR drøfter strategien for anvendelse af midler Bilag: Åben - LBRs virksomhedsrettede plan Åben - Udkast til annonce 6

8 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : Administrationen laver udkast til næste møde pba. drøftelserne og kommer med eksempler på en LBR-konsulents rolle. 8. Aktivering på Sygedagpengeområdet 09/40240 Sagsfremstilling: Som følge af den nye sygedagpengelovgivning skal sygedagpengemodtagere fra 1/ i aktivt tilbud 10 timer om ugen, såfremt det er foreneligt med sygdommen. På Erhvervsudvalgets møde d. 3/ drøftes håndtering af den nye lovgivning i Jobcenter Svendborg. Materialet til Erhvervsudvalgets møde vil blive udsendt til LBRmedlemmerne, når det sendes til Erhvervsudvalget. Indstilling: Det indstilles, at LBR tager orienteringen til efterretning. Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : Taget til efterretning 9. Orientering om Jobcentrets aktiveringsstrategi /23074 Sagsfremstilling: På Erhvervsudvalgets møde d. 3/12 orienterer Jobcentret om aktiveringsstrategien for Materialet til Erhvervsudvalgets møde vil blive udsendt til LBRmedlemmerne, når det sendes til Erhvervsudvalget. Indstilling: Det indstilles, at LBR tager orienteringen til efterretning. Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : Taget til efterretning 7

9 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den Forslag til mødedatoer /39123 Beslutningstema: Godkendelse af mødedatoer Sagsfremstilling: Sekretariatet har udarbejdet vedlagte udkast til mødeplan for LBRmøderne i Der er planlagt 6 ordinære møder, der afholdes i tidsrummet Der er i udkastet ikke taget højde for eventuelle fællesmøder mellem LBR og de tre kommunale udvalg. Disse aftales efter behov. De foreslåede mødedatoer er : 27. januar marts maj august oktober december 2010 Da udfaldet af kommunalvalget ser ud til at betyde flere udvalg i Svendborg Kommune, er ovenstående mødedatoer foreløbige mødedatoer, der kan ændre sig, hvis der placeres andre udvalgsmøder på de valgte datoer. Indstilling: Det indstilles, at de foreløbige mødedatoer godkendes Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : De foreløbige mødedatoer godkendes, dog planlægges et ekstra møde i juni. 11. Eventuelt Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : Intet 8

10 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den

11 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den Underskriftsblad: Mødet sluttede kl.: 18:00 Jørgen Lørvig Jensen 10

12 Bilag: 2.1. Brev om udpegning af repræsentanter Udvalg: Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: 02. december Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /09

13 TIL LBR Vedr. Svendborg Kommunes Integrationsråd Så er det tid til dannelse af et nyt integrationsråd Sammensætningen af Integrationsråd ser således ud Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred Svendborg Tlf Fax repræsentanter for de største etniske minoritetsgrupper i kommunen: Vietnam, Tyrkiet, Sri Lanka, Bosnien, Iran, Irak Kosovo/Albanien samt en repræsentant fra gruppen andre to medlemmer af kommunalbestyrelsen to medlemmer efter indstilling fra lokalt beskæftigelsesråd. et medlem efter indstilling fra skolebestyrelserne og dagtilbudsbestyrelserne i Svendborg Kommune. et medlem efter indstilling fra Svendborg Andels-boligforening og Boligselskabet BSB i Svendborg oktober 2009 Jeg vil derfor venligst anmode LBR om, at der på næste møde indstilles to repræsentanter samt to stedfortrædere, der skal bistå arbejdet i integrationsrådet. Det er jf. beslutning i SLU ved valget 2006 en politisk forventning, at arbejdsmarkedsparterne er repræsenteret i SIR. Med venlig hilsen Interkulturel Konsulent Sekretær for SIR Børn & Unge Lene Søndberg

14 Side 2 af 2

15 Bilag: 3.1. Forløbigt regnskab til decembermødet Udvalg: Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: 02. december Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /09

16 Status på LBR-Midler Bevilling 2009 Svendborg kr ,00 Langeland kr ,00 Ærø kr ,00 Ordinær bevilling i alt kr ,00 Forv. overført fra 2008 kr ,00 Forv. tilbagebetaling af uforbrugte midler kr ( ,00) Midler til forbrug i 2009 kr ,00 Afregnet Annonce kr ,00 Temadag kr ,00 Gruppecoaching kr ,66 Jobsupport kr ,92 Virksomhedsrettet mentornetværk kr ,00 Kvinder og motion kr ,00 Return On Investment kr ,30 Sydfynsk synlighed kr ,00 Dynamisk Mentornetværk kr ,00 ISU - regning fra 2008 kr ,00 Videre efter en sygemelding kr ,00 Unge-indsats erhvervsskolen kr ,05 Café "Bid arbejdslivet i låret", FOA kr ,00 Afregnet i alt kr ,93 Disponeret til projekter fra Café "Bid arbejdslivet i låret", FOA kr ,00 Return On Investment kr ,57 Kvinder og motion kr ,00 kr ,00 Gruppecoaching-psykisk arb.miljø kr ,34 kr ,00 Disponeret i alt til tiltag kr ,91 kr ,00 Disponeret i Unge-indsats erhvervsskolen kr ,95 kr ,00 Fastholdelse af ressourcesvage unge-csv kr ,00 kr ,00 Dynamisk Mentornetværk kr ,00 kr ,00 Temamøde kr - kr ,00 Aktiv sygemelding kr ,00 kr ,00 Et kærligt skub kr ,00 kr ,00 Disponeret i alt til tiltag kr ,95 kr ,00 Disponeret i alt kr ,79 kr ,00 excl incl Restmidler kr ,21 kr ( ,79) Max beløb der kan overføres til 2010 kr ,50 Restbeløb der skal tilbagebetales kr ,71

17 Bilag: oversigt december pdf Udvalg: Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: 02. december Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /09

18 Status på LBR-Midler Bevilling 2010 Svendborg kr ,00 Langeland kr ,00 Ærø kr ,00 Ordinær bevilling i alt kr ,00 Forv. overført fra 2008 kr ,21 Forv. tilbagebetaling af uforbrugte midler kr ( ,71) Midler til forbrug i 2009 kr ,50 Afregnet Afregnet i alt kr - Disponeret til projekter fra Kvinder og motion kr ,00 Gruppecoaching-psykisk arb.miljø kr ,00 Disponeret i alt til tiltag kr ,00 kr - Disponeret i Unge-indsats erhvervsskolen kr ,00 Fastholdelse af ressourcesvage unge-csv kr ,00 Dynamisk Mentornetværk kr ,00 Temamøde kr ,00 Aktiv sygemelding kr ,00 Et kærligt skub kr ,00 Disponeret i alt til tiltag kr ,00 kr - Disponeret i alt kr ,00 kr - excl incl Restmidler kr ,50 kr ,50 Max beløb der kan overføres til 2011 kr ,00

19 Bilag: 4.1. Ansøgning til LBR Udvalg: Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: 02. december Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /09

20 Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Nyt Jobcenter nye kompetencer nye teams Kompetenceudvikling hos medarbejderne i Jobcenter Svendborg. Høj faglighed højner beskæftigelsesindsatsen. Projektperiode: Projektet påbegyndes september 2009 og afsluttes april 2010 Målgruppe: Projektansvarlig organisation Kontaktperson Alle medarbejdere i Jobcenter Svendborg. Navn: Jobcenter Svendborg Jobcenterchef Birgit Bagge Adresse: Ramsherred 12 Telefon: Navn: Projektkonsulent Sonja Berndt Madsen Adresse: Ramsherred 5 Telefon: Projektbeskrivelse Baggrunden for projektet: Ændring af roller/styrkelse af fagligheden: I forbindelse med kommunesammenlægningen i 2007 blev Jobcenter Svendborg en realitet med både en kommunal og statslig del. Dette medførte en stor ændring i jobindholdet for mange af jobcentrets medarbejdere - der skete et skifte fra rollen som socialrådgiver henholdsvis AF-medarbejder til rollen som jobrådgiver. I de forgangene 2 år har der bl.a. som følge af denne markante ændring i jobindholdet været et meget stort medarbejder flow. Dette har gjort, at der er blevet ansat mange nye uerfarne medarbejdere. At der er mange nye og uerfarne medarbejdere blev også tydeligt i forbindelse med udarbejdelse af et ledelsestilsyn i efteråret 2008, som tilkendegav et behov for en styrkelse af fagligheden i Jobcenter Svendborg i forhold til ressourceprofiler, jobplaner, opfølgningsplaner m.v. Jobcenter Svendborg ønsker derfor at styrke fagligheden og samtidig sætte fokus på den gode samtale i forbindelse med borgeren. Ny organisering: I forbindelse med etablering af det enstrengede beskæftigelsessystem er der blevet foretaget en organisationstilpasning i Jobcenter Svendborg. For at understøtte den nye organisering er det nødvendigt at der i forbindelse med kompetenceudviklingsprojektet arbejdes med teambuilding/-forståelse på såvel medarbejderniveau som på ledelsesniveau.

21 På baggrund af ovenstående har Jobcenter Svendborg igangsat et omfattende kompetenceudviklingsprojekt for alle i Jobcentret. Projektet består af flere elementer: 1. Den gode samtale kommunikation og roller 2. Faglige kurser herunder også god forvaltningsskik 3. Teambuilding/-forståelse Mål med projektet: Projektet er tilrettelagt som et helhedsorienteret uddannelsesforløb i jobcentret, der kommer hele vejen rundt om medarbejderens kompetencer og samtidig arbejder med den gode samtale og teambuilding/-forståelse. Det er væsentligt for projektet, at alle medarbejdere kommer igennem på én gang, idet de får et fælles sprog og samme platform at arbejde videre på. Forventet effekt? Værdier i Svendborg Kommune Når projektet er gennemført er medarbejdernes faglige kompetencer m.v. ajourført i forhold til lovgivningen og de redskaber som benyttes i den daglige sagsbehandling. I forhold til den gode samtale vil medarbejderne få teorier/værktøjer som gør at de kan afholde den gode samtale med borgeren og modvirke evt. konfrontationer. Endvidere er såvel medarbejdere som ledere i forhold til organiseringen klædt på til at kunne arbejde i teams og dermed understøtte den nye organisering. I Svendborg Kommune arbejdes der med værdierne Helhed i opgaveløsningen, Borgeren i centrum, Læring og Udvikling og Trivsel. Fokus på den gode samtale med borgeren understøtter værdien Borgeren i centrum, idet borgeren vil få kontakt til en medarbejder som er klædt på i forhold til at kunne kommunikere optimalt med borgeren, der hvor borgeren er og kunne modvirke evt. konfrontationer. Værdien Læring og Udvikling relaterer til medarbejderne og projektet giver dem hele vejen rundt læring og udvikling. Kurset i teambuilding/-forståelse understøtter også værdien trivsel, idet man i forbindelse med, at der arbejdes med teambuilding også vil komme rundt om, hvordan medarbejderne i teamet fungerer/trives. Deltagerantal: Alle jobcentrets medarbejdere deltager se nedenstående skema Indhold i projektet: Beskriv de centrale aktiviteter i projektet. Indholdet i kompetenceudviklingsprojektet ser således ud: Kursus Indhold Deltagergruppe 1 Rolle Den gode samtale, jobfokus i samtalen Hvordan kommunikeres der med borgeren? Bevisthed om Alle i jobcentret (130 stk)

22 2 Fagligt 3 Fagligt 4 Fagligt 5 Fagligt 6 Fagligt 7 Fagligt 8 Fagligt 9 Organisatorisk/ social forskellige roller. Se uddybende beskrivelse i bilag 1 Anvendelse af arbejdsevnemetoden som redkskab i sagsbehandlingen Den gode bestilling og den gode tilbagemelding samarbejdet mellem bestiller og udfører Kontanthjælp lovgivning og praksis Sygedagpenge lovgivning og praksis Revalidering lovgivning og praksis Ledighedsydelse og fleksjob lovgivning og praksis God forvaltningsskik - forvaltningsloven, sagstid, notatpligt, partshøring m.v. Teamforståelse, - building og udvikling hos medarbejdere og ledergruppen Se uddybende beskrivelse i bilag 1 Team 4-5, projekterne, sygedagpenge og reva/fleks (58 stk.) Jobkonsulenter, projekterne, sygedagpenge, team reva/flex, team 4-5 og team 1-3 (104 stk.) Team 1-3, team 4-5 og projekterne (60 stk.) Sygedagpenge (22 stk.) Team 4-5, team reva/flex, sygedagpenge og projekterne (53 stk.) Team reva/flex, jobkonsulenter (12 stk.) Alle i jobcentret (130 stk.) Alle i jobcentret (130 stk.) Projektets undervisere og medarbejder: Projektkonsulent i Jobcenter Svendborg Sonja Berndt Madsen udvikling og planlægning af kompetenceudviklingsprojektet. Mercuri Urval underviser i den den gode samtale og teambuilding/- forståelse.

23 BDO underviser i den faglige del kursus 2-7. Undervisning i forvaltningsloven forestås af kommunens egne jurister. Tids- og handleplan: Udvikling og planlægning af projektet er påbegyndt. Teambuilding/-forståelse for ledergruppen er påbegyndt og færdiggøres oktober Teambuilding/-forståelse for medarbejdergruppen afvikles 1. kvartal Den gode samtale afvikles september/oktober De faglige kurser afvikles fra oktober november God forvaltningsskik afvikles fra september 2009 til april Evaluering og erfaringsudveksling 2. kvartal Forventede resultater: (Hvordan opgøres disse?) For at kunne give en spredningseffekt til andre jobcentre vil der blive foretaget en beskrivelse af konceptet og udarbejdet en evaluering af kompetenceudviklingsprojektet, som vil blive brugt i forbindelse med erfaringsudveksling med i Jobcentrenes netværk, hvor Jobcenter Svendborg vil sikre at resultatet af projektet bliver dagsordensat. De andre Jobcentre vil således kunne drage nytte af vores erfaring med at gennemføre et kompetenceudviklingsprojekt for alle medarbejdere, som når hele vejen rundt - det vil sige som både indeholder den faglige og mere bløde del. Konceptet vil endvidere blive kommunikeret ud i samarbejdsudvalget samt på kommunens hjemmeside og i jobcentrenes erfa-grupper. Økonomi Samlet ansøgt beløb: Der søges helt eller delvis om midler til gennemførelse af den gode samtale og teambuilding/-forståelse i Jobcenter Svendborg. 2009: Den samlede udgift til den gode samtale er kr Herfra fratrækkes den statslige andel, hvortil der er bevilliget midler. kr Teambuilding ledergruppen kr I alt 2009 kr : Teambuilding/-forståelse medarbejdergruppen kr Herfra fratrækkes den statslige andel, hvortil der er bevilliget midler til teamforståelse kr I alt 2010 kr I alt søges der helt eller delvis om kr Udspecificeret budget for projektet: Der søges specifikt om midler til den gode samtale og

24 - Opdeles i budgetposter - Såfremt projektet strækker sig over flere finansår, bedes budgettet endvidere udspecificeres på år. teambuilding/-forståelse, men hele projektets økonomi specificeres for at synliggøre størrelsen af projektet. 2009: Mercuri Urval den gode samtale kr BDO faglig del kursus 2 7 kr God forvaltningsskik kr Teambuilding/-forståelse ledergruppen kr I alt 2009 kr : God forvaltningsskik kr Teambuilding/-forståelse medarbejdergruppen kr I alt 2010 kr I alt kr Der er søgt midler til den øvrige del af kompetenceudviklingsprojektet hos forskellige fonde. Der er bevilliget kr. fra Svendborg Kommunes leder- og medarbejderudviklingspulje og fra Statens kompetencefond er der bevilliget kr. Øvrige betingelser Beløbet bevilges som et rammebeløb og udbetales efter indsendelse af dokumenteret faktura for faktisk afholdte udgifter. Med dokumentation menes opgørelser over indkøb af materiale, annoncering, undervisning mm. eller timeopgørelser over brugte personaletimer. Fakturaen skal være opdelt på de i ansøgningen opstillede budgetposter. Hvis der sker en væsentlig forskydning (10 pct) af udgifternes fordeling på de enkelte budgetposter, skal LBR underrettes skriftligt, hvilket kan ske i de løbende evalueringer jf. nedenstående. Det forventes, at den samlede ramme overholdes. Hvis projektet strækker sig over flere finansår, afregnes hvert finansår for sig, hvorfor faktura for det første finansår skal være sekretariatet i hænde senest 5. januar. Seneste frist for øvrig afregning er 1 mdr. efter projektets afslutning. Ved væsentlige ændringer af projektformål, målgruppe eller indhold skal der sendes en skriftlig begrundet ansøgning til LBR, der skal godkende disse inden de iværksættes. Hvis der sker ændringer i projektets tidsplan skal LBR straks underrettes. Ved ændringer der medfører forskydninger i budgettet for de enkelte finansår skal disse godkendes af LBR. Der skal afgives status for projektet løbende. Status skal afgives på en særlig skabelon. Datoerne for status er : 1. marts, 1. maj, 1. august, 1. oktober, 1. december. Senest 1 mdr. efter projektets afslutning fremsendes samlet regnskab og samlet evaluering af projektet. Regnskabet skal opstilles i de budgetposter der er opstillet i ansøgningen. Evalueringen indeholder som minimum en deltagerliste, en beskrivelse af projektets

25 gennemførelse, projektets resultater og evt. videre forankring. Ansøgning fremsendes pr. til : att.: Anja Jørgensen/Jacob Bojesen Larsen

26 Bilag: 4.2. Bilag 1 kursusindhold - den gode samtale og teambuilding/-forståelse Udvalg: Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: 02. december Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /09

27 Bilag 1: Oversigt over kursusindhold i forbindelse med kompetenceudviklingsprojektet i Jobcenter Svendborg 2009/10. Den gode samtale - 3 dage: Formål modul 1 - Arbejdsgrundlaget Formålet med modul 1 er at konkretisere og kommunikere det nødvendige fælles arbejdsgrundlag for arbejdet som jobcentermedarbejder. Et mål er i denne sammenhæng, at kunden i alle tilfælde vil opleve en given jobcentermedarbejder som en dygtig, velorienteret og professionel repræsentant for kommunen og jobcenteret, som er i stand til at servicere borgeren/kunden på korrekt vis. Indhold modul 1 1. Intro til dagen Perspektivering i forhold til Beskæftigelsespolitikken og de nye jobcentre Arbejdsmarkedet nu og på det korte sigt Nødvendige kompetencer for medarbejdere i de nye jobcentre Indhold af dagen og det samlede kursusforløb 2. Kodeks for den professionelle jobcentermedarbejder Ambassadør for kommunen og jobcentret hvad vil det sige Hvordan repræsenterer jeg Jobcenter Svendborg? Hvorfor er dette vigtigt kundens forventninger Forventninger fra borgeren, virksomheden og arbejdsgiveren til adfærd, kommunikation, serviceniveau, samarbejde o.s.v. Kommunernes opbygning, opgaver og samspil i øvrigt i forhold til borgeren og erhvervslivet Samarbejdet med virksomheden/kunden Hvad skal kunden opleve, og hvordan skal kunden se jobcentermedarbejderen? Samarbejdet med borgeren Hvad skal borgeren opleve, og hvordan skal borgeren se jobcentermedarbejderen? Implementering af kodeks i det daglige arbejde i afdelingerne Hvordan sikres fælles kodeks og sammenhæng til det daglige arbejde i afdelingen? 3. Roller Intro til konsulentroller ( Ekspert / diagnostiker / sparringspartner os.v.) Karakteristika ved forskellige vejleder-/konsulent/administrative roller i forhold til opgaver, ansvar og forventninger og egen præference i rollen Definition og afgrænsning af jobcentermedarbejderens professionelle rolle Formål modul 2 - kommunikation Formålet med modul 2 er at introducere til teori og metode i kommunikation med borgeren. En forudsætning for at opnå resultater med indsatsen i det daglige arbejde er, at jobcentermedarbejderen uanset vedkommendes rolle og placering i jobcentret er i stand til at møde borgeren hvor borgeren er, og indtage en hensigtsmæssig kommunikativ attitude i forhold til borgeren. Derfor introduceres til grundlæggende kommunikationsteori og der

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 24-03-2010 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 24-03-2010 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 24-03-2010 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal Deltagere: Solveig Christensen, Rita Andreasen, Lisa Pihl, Kenneth Hüttel, Jørgen

Læs mere

Evaluering af projekt Curlingbanen

Evaluering af projekt Curlingbanen Evaluering af projekt Curlingbanen Periode 01.12.07 30.06.08 Økonomiske midler bevilget af Det Lokale Beskæftigelsesråd 1 Forord Navnet Curlingbanen er tænkt som et udtryk for, at feje forhindringerne

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Onsdag den 05. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene Harpsøe (O) John

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Maj 2011 Forord Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Flere unge skal have

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd LBR. Mødedato: 8. december 2014. Mødetidspunkt: Kl. 14:00. Mødelokale 1 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd LBR. Mødedato: 8. december 2014. Mødetidspunkt: Kl. 14:00. Mødelokale 1 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Deltagere: Mødelokale 1 Hedensted Rådhus, Benny Leth Jørgensen, Flemming Laursen, Lene Schrøder, Søren Vanting, Erik Ole Olesen, Lone Dybdahl Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Ungeindsatser. Kortlægning af eksisterende og relevante indsatser med job- og uddannelsesperspektiv for udsatte unge.

Ungeindsatser. Kortlægning af eksisterende og relevante indsatser med job- og uddannelsesperspektiv for udsatte unge. Ungeindsatser Kortlægning af eksisterende og relevante indsatser med job- og uddannelsesperspektiv for udsatte unge November 2014 Jesper Pedersen, Bente Nissen, Anette Hansen og Mette Fenger Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge KL 2012 1 Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge // Uddannelsesparathedsvurdering // Forløb til ikke-uddannelsesparate // Vejledning

Læs mere

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN Evalueringsrapport Januar 2014 Udarbejdet af VIFIN Indhold 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 4 3. Projektets forløb... 5 4. Metode og dataindsamling... 6 5. Projektets tilgang og metoder... 9 5.1 Værdier...

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

EVALUERING af sociale udviklingsprojekter på ungeområdet

EVALUERING af sociale udviklingsprojekter på ungeområdet September 2012 EVALUERING af sociale udviklingsprojekter på ungeområdet Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 Kort præsentation af projekter og evalueringsspørgsmål... 3 Evalueringsmetode... 4 2. Sammenfatning

Læs mere

Eksempelsamling. Hvilke indsatser har virket og hvorfor?

Eksempelsamling. Hvilke indsatser har virket og hvorfor? Eksempelsamling Hvilke indsatser har virket og hvorfor? Indholdsfortegnelse FORORD... 4 PROJEKT MATCH... 5 HOTELLET PÅ VESTERBRO I KØBENHAVN... 8 PROJEKT JOBINDSLUSNING... 12 DEN NYE MEDARBEJDER... 16

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

BEDRE KVALITET I ARBEJDET MED HJEMLØSE

BEDRE KVALITET I ARBEJDET MED HJEMLØSE EVALUERINGSRAPPORT Jeg Jeg er kommet rigtig langt. Jeg havde ingenting for et år siden (deltager) Vi lærer at håndtere denne gruppe borgere på en helt anden måde (sagsbehandler) Jeg ser virkelig en lettelse

Læs mere

AKTIVE HURTIGERE TILBAGE

AKTIVE HURTIGERE TILBAGE Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dato November 2009 AKTIVE HURTIGERE TILBAGE FORSØGSIMPLEMENTERING OG DELTAGEROPLEVELSE AKTIVE HURTIGERE TILBAGE FORSØGSIMPLEMENTERING OG DELTAGEROPLEVELSE Revision Dato Udarbejdet

Læs mere

af arbejdsevnemetoden

af arbejdsevnemetoden September 2010 EVALUERING af arbejdsevnemetoden INDHOLD 1. Baggrund og formål 5 2. Resultater og anbefalinger 7 3. Indledning 13 3.1. Formålet med arbejdsevnemetoden...14 3.2. Formålet med denne evaluering...15

Læs mere

SYGEMELDTE MED PSYKISKE FUNKTIONS NEDSÆTTELSER

SYGEMELDTE MED PSYKISKE FUNKTIONS NEDSÆTTELSER 2010 PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER SYGEMELDTE MED PSYKISKE FUNKTIONS NEDSÆTTELSER DEPRESSION PSYKOSER STRESS DIFFUSE SMERTER/ TRÆTHEDSSYNDROM/ FIBROMYALGI Institut for Serviceudvikling a/s (ISU) omdanner

Læs mere

Best practice i ind satsen for langtidsledige

Best practice i ind satsen for langtidsledige Ins p ir atio n s kata lo g December 2012 Best practice i ind satsen for langtidsledige Hedensted Beskæftigelsesregion Midtjylland Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk:

Læs mere

Evaluering af Junior-TAMU

Evaluering af Junior-TAMU Undervisningsministeriet Evaluering af Junior-TAMU Rapport Februar 2009 Undervisningsministeriet Evaluering af Junior-TAMU Rapport Februar 2009 Rambøll Management A/S Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Århus

Læs mere

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 1 Forord Der søges om tilskud fra Landsbyggefondens pulje til en social- og forebyggende indsats i boligområdet Tingbjerg, der omfatter

Læs mere

EVALUERING AF IT-UNDERSTØTTELSEN AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN

EVALUERING AF IT-UNDERSTØTTELSEN AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN EVALUERING AF IT-UNDERSTØTTELSEN AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN DECEMBER 2011 Indhold 1. Indledning og sammenfatning... 1 2. Metoden bag evalueringen... 6 3. Arbejdsdeling

Læs mere

Ref erat Sun dhe ds- og For eby gge lses udv alge t's mø de Tor sda g den 07-05- 200 9 Kl. 16: 00 Svi nge t 14, 1. sal, Lok ale 138 /13 9

Ref erat Sun dhe ds- og For eby gge lses udv alge t's mø de Tor sda g den 07-05- 200 9 Kl. 16: 00 Svi nge t 14, 1. sal, Lok ale 138 /13 9 Ref erat Sun dhe ds- og For eby gge lses udv alge t's mø de Tor sda g den 07-05- 200 9 Kl. 16: 00 Svi nge t 14, 1. sal, Lok ale 138 /13 9 Delt ager e: Ulrik San d Lars en, Med hat Khat tab, Jesp er Ulle

Læs mere

Et alternativ til at lægge sig ned og græde!

Et alternativ til at lægge sig ned og græde! Et alternativ til at lægge sig ned og græde! Evaluering af Projektet På Vej et metodeudviklingsprojekt til støtte for unge med psykisk sygdom i uddannelse og arbejde. På Vej projektet løb i 2 år (2012-14)

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Lærke Jensen Afbud:

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 30. august 2007 Lokale: 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00-18.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/44 Godkendelse af referat...

Læs mere

Ansøgning. Ansøger. Regional Udvikling. Vedrørende. FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse

Ansøgning. Ansøger. Regional Udvikling. Vedrørende. FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse 280408 Ansøgning Vedrørende FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse Netværk og forpligtende samarbejder Videndeling og videnprocesser i fællesskab(er) Start: 010608 Slut: 310510 Ansøger

Læs mere

LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE

LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE September 2010 LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE Blandt borgere, virksomheder og kommuner INDHOLD 1. Resumé og Anbefalinger 3 Resumé... 3 Anbefalinger...13 2. Indledning 16 2.1 Analysens temaer og undersøgelser...16

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 14-11-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 14-11-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 14-11-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Jesper Ullemose, Lærke Jensen Afbud: Christian Kaastrup, Jeppe

Læs mere