Endelig helhedsplan november for fire afdelinger i Mimersgadekvarteret, København

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Endelig helhedsplan november 2008. for fire afdelinger i Mimersgadekvarteret, København"

Transkript

1 Endelig helhedsplan november 2008 for fire afdelinger i Mimersgadekvarteret, København

2 Indhold Indledning... 4 Forhistorie... 4 Beskrivelse af kvarteret og boligafdelingerne... 6 Beboersammensætning... 8 Boligsociale udfordringer Institutionsløse børn og unge Halvdelen er arbejdsløse eller uden for arbejdsstyrken Manglende ejerskab og engagement Eksisterende projekter og potentielle samarbejdspartnere First floor Sjakket Rådmandsgade skole & HGO-skolen Fremtidens idræts- og kulturhus, Nørrebrohallen Nørrebro bibliotek Indsatser i Helhedsplanen En god start Basecamp MGK Foreningsintro Tour de lektier Unge tager ansvar Klubkontakten Fritidsjobformidling Etablering af børne/unge-afdelingsbestyrelser Mål Milepæle Succeskriterier En plads i samfundet Mit barn skal blive til noget! men hvordan Guideprojektet Væresteder Mål Milepæle Succeskriterier

3 Alle kan noget Målgruppen Indsats Mål Milepæle Succeskriterier Har du snakket med din frivillige i dag Mål Milepæle Succeskriterier Principper for organisering og samarbejde Projektbestyrelse Fælles Forum Projektkoordinator Evaluering Budget Bilag... 1 Bilag A... 2 Bilag B... 6 Bilag C

4 Indledning Den Almene Andelsboligforening VIBO har fire boligafdelinger i Mimersgadekvarteret, som er gået sammen om at få udarbejdet denne helhedsplan. De fire afdelinger er Bogtrykkergården, Bagergården, Runddelen og Allersgade/Dagmarsgade. Helhedsplanen er udarbejdet på baggrund af ønsker hos beboerdemokraterne i afdelingerne om at forbedre forholdene i afdelingerne, der i dag er præget af hærværk, kriminalitet og manglende ejerskab. Derudover er det ønsket at videreføre den udvikling, kommunen har igangsat ved områdefornyelsesprojektet for Mimersgadekvarteret, der afsluttes ved udgangen af Mimersgadekvarteret ligger på Ydre Nørrebro i København afgrænset af Tagensvej, Jagtvej, Nørrebrogade og jernbanen/lygten mod nordvest. Den overordnede målsætning for den boligsociale helhedsplan er at gå sammen om at finde løsninger på de udfordringer og problemer, som afdelingerne oplever i dagligdagen frem for at løse dem ét sted og blot skubbe dem videre til andre afdelinger. Målet med helhedsplanen er at forbedre bo- og levevilkårene for og samspillet mellem beboerne i afdelingerne. Herunder er der formuleret fire delmål, der hver især vurderes at være væsentlige elementer i at nå det samlede mål. Helhedsplanens fire delmål er: 1. At give børn og unge en god start i livet 2. At give unge og unge voksne en forbedret mulighed for at etablere sig en plads i samfundet 3. At udvikle, understøtte og pleje det frivillige arbejde i afdelingerne 4. At bibringe udsatte voksne nye ressourcer og muligheder og aktivere eksisterende ressourcer Forhistorie Den foreløbige helhedsplan for de fire VIBO-afdelinger i Mimersgadekvarteret er et resultat af et forsøgs- og udviklingsprojekt støttet af Socialministeriet og Københavns Kommune, hvor formålet har været at etablere et samarbejdsnetværk mellem de almene boligafdelinger i kvarteret. 4

5 Samarbejdsnetværket blev etableret i maj Netværket blev etableret med en hensigt om at medvirke til at løfte kvarteret i samarbejde med Områdefornyelsen såvel fysisk som socialt/kulturelt. Netværket samarbejdede om at afklare mulighederne for boligsociale tiltag, som både ville kunne styrke den enkelte afdeling, men også ved tværgående aktiviteter og tiltag bidrage til den generelle udvikling af kvarteret i samspil med områdefornyelsesprojektet. Forsøgsprojektets baggrund I 2004 blev der igangsat et områdefornyelsesprojekt i Mimersgadekvarteret på Nørrebro i København. I den forbindelse er der afsat midler til forbedringer af gader, pladser og øvrige fællesarealer. Derudover er der afsat midler til at understøtte borgernes deltagelse i planlægningen. Yderligere er der afsat en ramme til bygningsfornyelse i andels-, ejer- og private udlejningsboliger i kvarteret. Byfornyelsesmidlerne kan som følge af byfornyelsesloven ikke bruges til investeringer i de almene boliger. Derfor blev der igangsat et forsøgs- og udviklingsprojekt, som havde til formål at skabe et samarbejdsnetværk mellem de almene boligafdelinger i kvarteret. Hensigten var bl.a. at skabe et samarbejde om at medvirke til at løfte kvarteret. Netværket kom aldrig til at fungere efter hensigten, og der kunne ikke opnås enighed om at udarbejde en helhedsplan for alle de almene afdelinger i området. En revitalisering eller videreførelse af Almen Netværk er ikke lagt ind i helhedsplanen som en særskilt aktivitet. Imidlertid bakkes der fra VIBO s side stadig op om ideen om en koordineret indsats de almene afdelinger imellem, hvorfor indsatsen og organiseringen vil blive holdt åben for, at andre afdelinger kan involveres over tid. AAB s boligsociale medarbejder i børn og ungeprojektet i afdeling 58 har allerede nu ønsket at deltage i projektbestyrelsen med observatørstatus. 5

6 Beskrivelse af kvarteret og boligafdelingerne Mimersgadekvarteret er et tæt bebygget storbykvarter, der er kendetegnet ved at være et meget sammensat og blandet område med både boliger, erhverv i form af både butikker og mindre værksteder, institutioner samt kultur- og fritidstilbud. Der bor lidt over indbyggere i kvarteret, heraf er godt en tredjedel af anden etnisk herkomst end dansk. Kvarteret har en bredt sammensat beboerprofil, også hvad angår bl.a. beskæftigelse, økonomiske forhold og alder. Karakteristisk for kvarteret er imidlertid, at halvdelen af beboerne er under 30 år, hvilket er en noget større andel end i resten af København. De fire boligafdelinger, som indgår i ansøgningen, omfatter i alt 500 boliger. Boligafdeling Antal boliger Opførelsesår 7. Bogtrykkergården, afd. 108, VIBO Runddelen, afd. 127, VIBO Bagergården, afd. 142, VIBO Allersgade/Dagmarsgade, afd. 147, VIBO

7 7. Bogtrykkergården, 8. Runddelen I og II, 9. Bagergården, 10 Allersgade/Dagmarsgade De fire boligafdelinger er henholdsvis in-fill og randbebyggelser i kvarterets karrestruktur. Afdelingerne indeholder fortrinsvis familieboliger med 2-4 værelser. Bygningerne fremstår for alle fire afdelinger velholdte og pæne udadtil. Der er ikke synlige skader på bygningerne, og der er gode friarealer i gårdene, om end de er noget nedslidte. Se bilag A Afdelingspræsentationsskemaer. 7

8 Beboersammensætning Beboersammensætningen i de fire afdelinger, har stor sammenlignelighed hvad angår nøgleindikatorer som aldersfordeling, andelen af indvandrer/efterkommere og beskæftigelse 1. Fælles for alle afdelingerne er, at de på en lang række parametre adskiller sig signifikant fra gennemsnittet i Københavns Kommune. Følgende tabel giver en oversigt over fordelingen af aldersgrupper i de fire afdelinger 2 : Afdeling Selskab Afd. nr. Husstand Personer I alt Personer under 18 i pct. Personer I pct. Personer Over 64 I pct. Bogtryktrykkergården Vibo % 69 % 7 % Runddelen Vibo % 57 % 4 % Bagergården Vibo % 53 % 3 % Allersgade 3 Vibo % 58 % 0 % Tabellen viser seneste udtræk over fordelingen af aldersgruppen i beboergruppen og her ses det, at beboergruppen mellem 18 og 64 år kun udgør lidt over halvdelen (mellem 53 og 69 procent) af det samlede antal beboere i 3 af afdelingerne, hvilket udgør en væsentlig variation i forhold til det kommunale gennemsnit på 72 procent i Københavns Kommune. Denne variation skyldes først og fremmest at afdelingerne bebos af en stor andel af børn og unge i aldersgruppen 0-18 år, hvorfra 3 af afdelingerne har en variation på mere end 20 procent i forhold til det kommunale gennemsnit på 17 procent, idet gruppen udgør henholdsvis 39 procent i Runddelen, 44 procent i Bagergården og 42 procent i Allersgade. Herudover varierer andelen af beboere 1 Her foreligger der kun sammenlignelige tal på fordelingen af personer over 15 år efter arbejdsstilling for afdelingerne 108 bogtrykkergården, 127 Runddelen, 142 Bagergården. Dette skyldes, at 2 af de 3 afdelinger har for få beboere (under 300) til at Danmarks Statistik kan offentliggøre data vedrørende indkomstfordeling, fordeling af beboere på indkomsterstattede ydelser mm. 2 Vedrørende data på afdeling 147 Allersgade. Det anvendte data stammer fra en kørsel bestilt af Københavns kommune med udtræk der dækker januar Afdelingen har i perioden 2008/2006 haft mindre end 100 beboere, hvilket er den nedre grænse for kørsel af Kås tal på afdelingsniveau. Dette betyder at alt data vedrørende denne afdeling stammer fra 2005, samt en begrænsning i inddragelsen af paramenter for denne afdeling i den fremlagte analyse af beboersammensætningen. Dog er det en kvalitativ vurdering at afdelingen ikke adskiller sig væsentligt fra de øvrige afdelinger i forhold til de inddragede indikatorer, samt at beboersammensætningen ikke har gennemgået en signifikant udvikling i perioden Tallene for afdelingen er fra 2005 jf. fodnote 2 8

9 over 64 år ligeledes fra det kommunale gennemsnit på 11 procent, med en fordeling på mellem 0 og 7 procent i de fire afdelinger. Ser man på fordelingen af husstandstyper er det væsentligt at bemærke at afdelingerne har en høj frekvens af børnefamilier, i forhold til det kommunale gennemsnit, på tværs af de forskellige husstandskategorier. Følgende tabel giver en oversigt over fordelingen af husstandstyper i de tre af de fire afdelinger (jf. fodnote 2): Afdeling Husstande i alt Enlige uden børn i pct. Enlige med børn i pct. Par uden børn i pct. Par med børn I pct. Øvrige Husstande I pct. Husstande med indvandrer/ Efterkommere I pct Bogtrykkergården % 11 % 11 % 16 % 18 % 55 % Runddelen % 22 % 11 % 25 % 17 % 63 % Bagergården % 23 % 10 % 38 % 9 % 66 % Især afdelingerne Runddelen og Bagergården afviger fra det kommunale gennemsnit hvad angår kategorien enlige med børn da henholdsvis 22 og 23 procent af disse afdelingers husstande tilhører denne kategori, hvilket er signifikant højere end det kommunale gennemsnit på 7 procent. Der er ligeledes signifikant færre beboere i kategorien enlige uden børn, henholdsvis 45 procent (Bogtrykkergården), 25 procent (Runddelen) og 21 procent (Bagergården), i forhold til det kommunale gennemsnit på 52 procent. Herudover udgør husstande med indvandrere og efterkommere ligeledes en signifikant større andel af de samlede husstande i de tre afdelinger, med en afvigelse på mellem 55 procent (bogtrykkergården), 63 procent (Runddelen) og 66 procent (Bagergården), fra det kommunale gennemsnit på 19 procent. Ser man på andelen af indvandrere og efterkommer i de involverede afdelinger udgør de en betydelig større andel af beboersammensætningen set i forhold til det kommunale gennemsnit på 22 procent. Samlet set udgør indvandrere og efterkommere 74 procent af beboersammensætningen i de 4 afdelinger med en forholdsvis variation på 72 procent (Bogtrykkergården), 72 procent (Runddelen), 79 procent (bagergården) og 91 procent i Allersgade, hvorfra langt størstedelen af indvandrere og efterkommere stammer fra ikke vestlige lande (gns. 43 %). Herudover er det at det værd at bemærke, at gruppen af indvandrere/efterkommere udgør 81 procent af beboere mellem 0-18 år i de 4 afdelinger. Ser man på den beskæftigelsesmæssige profil af de 4 afdelinger er det samlede billede at beboersammensætningen i afdelingerne afviger fra det kommunale gennemsnit. Andelen af beboere over 9

10 15 år, der figurerer som en del af arbejdsstyrken er på henholdsvis 52 procent (Bogtrykkergården), 54 procent (Runddelen), 54 procent (bagergården) og 47 procent (Allersgade), hvilket ligger mellem 19 og 14 procent under det kommunale gennemsnit på 68 procent. Andelen af arbejdsløse beboere i tre af de 4 afdelinger ligger på henholdsvis 5 procent (Bogtrykkergården), 8 procent (Runddelen) og 5 procent (bagergården), hvilket ikke er en signifikant afvigelse sammenlignet med det kommunale gennemsnit på 3. Dog er andelen af beboere i kategorien øvrige uden erhverv dobbelt så stor i disse tre afdelingerne end i resten af Københavnsområdet, idet andelen af denne kategori udgør henholdsvis 31 procent (Bogtrykkergården), 32 procent (Runddelen) og 34 procent (Bagergården) af beboerne, sammenlignet med det kommunale gennemsnit på 14 procent. Her udover er der i disse tre afdelinger en betydeligt lavere andel af beboere i indkomstkategorien lønmodtagere med høj eller mellem niveau, med en procentvis afvigelse på mellem 16 og 18 procent i forhold til det kommunale gennemsnit på 25 procent hvilket betyder, at kun mellem 7 og 8 procent af de 3 afdelingers beboere tilhører denne kategori. Boligsociale udfordringer INSTITUTIONSLØSE BØRN OG UNGE. Boligafdelingerne har i arbejdet med ansøgningen især haft fokus på vilkårene for børn og unge. Mange børn i området benytter fra 8-9 års alderen ikke de eksisterende institutionstilbud, klubber og det organiserede fritidsliv. Kun lidt over halvdelen af børn i alderen 6-10 år er i et dagtilbud. Dette har dels baggrund i noget kulturelt. Blandt mange af bydelens beboere med anden etnisk baggrund er det ikke normen at sende sine børn i institution eller klub, og der er derfor en naturlig skepsis over for disse. Dels har det baggrund i noget socialt. Kommunale klubber og institutioner har karakter af noget myndighedsudøvende og blandt en andel af beboerne er tilliden til de statslige og kommunale myndigheder ikke ret stor. Endelig kan der være et økonomisk aspekt i det, idet mange lever for meget små midler og derfor ikke prioriterer en institutionsplads eller klubplads, hvis de selv er hjemme og kan passe børnene. Dette medfører, at mange børn bruger bydelen og boligafdelingerne som opholds-, lege- og mødesteder og dette ikke altid på en hensigtsmæssig måde. Det samme gør sig gældende for de større børn og unge. Derfor er der behov for en formidlende indsats over for børn og ikke mindst deres forældre i forhold til at øge antallet af udsatte børn og unge, der benytter de kommunale fritidstilbud. Institutionerne er i kraft af deres (social)pædagogiske kompetence og deres myndighedsansvar en vigtig part i at sikre en god integration og nogle bedre muligheder for at hjælpe udsatte unge godt på vej i livet. 10

11 HALVDELEN ER ARBEJDSLØSE ELLER UDEN FOR ARBEJDSSTYRKEN En stor andel af beboerne i afdelingerne står ikke op og går på arbejde hver morgen af den ene eller den anden grund. Det kan nemt give børn og unge et skævt indtryk af, hvad det vil sige at indgå i et samfund, når det, de ser, er, at det er ligeså normalt ikke at gå på arbejde, som det er at gå på arbejde. Derfor er der behov for en indsats rettet mod at oplyse og motivere børn og unge i afdelingerne til at tage en uddannelse og illustrere for dem, hvor vigtigt et element uddannelse og job bør være i deres fremtidsplaner. Derudover er der behov for en indsats over for den gruppe, der i dag står uden for arbejdsmarkedet, men som, med den rette hjælp, har en mulighed for at komme i job eller uddannelse. MANGLENDE EJERSKAB OG ENGAGEMENT Afdelingsbestyrelserne i de enkelte afdelinger gør i dag et rigtig godt stykke arbejde. Det er dog rigtigt svært at motivere de øvrige beboere til at give en hånd for det fælles. Det smitter af på vedligeholdelsesniveauet, når ingen føler ansvar eller lyst til at engagere sig, og det skaber frustrationer i bestyrelserne. Derfor er der behov for at gå nye veje i revitaliseringen af det fælles beboerliv og skabe nye måder at rekruttere og fastholde frivillige på. Eksisterende projekter og potentielle samarbejdspartnere Områdefornyelsen har i dag en række aktiviteter i gang, der både retter sig mod en forbedring af de fysiske rammer i bydelen, men også i høj grad mod en forbedring af de sociale levevilkår. Herudover arbejder de lokale fritids- og ungdomsklubber med en række projekter målrettet bestemte grupper af børn og unge. Desuden er der en række private aktører og foreninger, der arbejder med forskellige idræts- og kulturrelaterede projekter i bydelen. Endelig er der flere af de øvrige almene afdelinger, der indgår i en helhedsplan herunder henholdsvis Mjølnerparken, Rådmandsbo og AAB s afdeling 58. I det nedenstående er der et kort rids over et udsnit af de aktiviteter, der foregår i området, og som forventes inddraget i større eller mindre grad i gennemførelsen af helhedsplanen. FIRST FLOOR First Floor er administrativt en del af kommunens Børne- og Ungdomsforvaltning og er en klub, som de unge frivilligt kan være medlemmer af (nogle skal betale kontingent) og som er et værested for de unge om eftermiddagen og aftenen. Klubben fokuserer på at give de unge, der er medlemmer af klubben, en meningsfyldt hverdag og prøver aktivt at vejlede de unge i uddannelse og jobmuligheder. Ligeledes har personalet i klubben 11

12 også kontakt til medlemmernes forældre for at give dem et indblik i, hvilke tilbud deres børn bruger i fritiden. En stor del af klubbens medlemmer er af anden etnisk herkomst end dansk, og mange af de unge hører til i området omkring Mimersgade. Pigeklubben Pigeklubben er en del af First Floor, som henvender sig til unge piger under 18, som ønsker et værested kun for dem. Der kan de lave en masse aktiviteter som eksempelvis få rådgivning omkring uddannelse og job, men også bare hænge ud og snakke, se tv, deltage i sportsaktiviteter, rejser og fælles ekskursioner. I øjeblikket er der et samarbejde med Områdefornyelsen Mimersgade, hvor områdets piger kan komme i klubben, og et tilsvarende samarbejde kunne evt. etableres med VIBO s afdelinger. Samarbejdspartnere First floor samarbejder med de lokale organisationer i området, som HGO skolen, Raadmandsgade Skole, Områdefornyelsen Mimersgade, Nørrebro Bibliotek, Nørrebro lokaludvalg, Nørrebrohallen og Ungerådgivningen. SJAKKET Sjakket er en socialpædagogisk selvejende institution og har driftsoverenskomst med Københavns Kommunes Socialforvaltning. Sjakket har både interne og eksterne aktiviteter. Intern aktivitet Sjakket er et socialpædagogisk tilbud til børn og unge, som ikke kan rummes i de etablerede tilbud, og som fx bliver placeret af sagsbehandlere. Her er der mulighed for speciel skoleundervisning, som kan afsluttes med 9. klasses eksamen. Endvidere er der fokus på sund kost, idræt, undervisning, voksenkontakt, rådgivning, forældresamarbejde, samarbejde med socialcentre - herunder sagsbehandlere. Herudover har Sjakket også Satellitten, som er en klub placeret i Mjølnerparken. Det er et tilbud til børn og unge fra 6-17 år, hvor der er forskellige fritids- og aktivitetstilbud. Eksempelvis er der gratis lektiehjælp 4 gange om ugen for børn og unge fra fjerde klasse og opefter, som bliver varetaget af Dansk Flygtningehjælps netværksgruppe. Ligeledes er der på alle hverdage staveundervisning, via computerspil, for børnehaveklasse til 3. Klasse. 12

13 Der bliver også arrangeret eksempelvis overlevelsesture i samarbejde med SSP og det lokale socialcenter, samt andre ekskursioner, ligesom de forsøger at formidle fritidsjob til de unge. RÅDMANDSGADE SKOLE & HGO-SKOLEN Rådmandsgade Skole er placeret på Ydre Nørrebro i Mimersgadekvarteret og er en skole, der har en høj procentdel af etniske minoriteter. Skolen er nu blevet lagt sammen med HGO skolen, således at eleverne kan få et samlet skoleforløb Udover almindelig skoleundervisning har skolen, via midler fra Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsudvalg, iværksat tiltaget Idræt efter skole, ligesom der også er lektiehjælp på alle hverdage. Idræt efter skole! Ambitionerne for projektet er, at eleverne får et fundament for at kunne leve et aktivt, godt og sundt liv. Eleverne har mulighed for at dyrke idræt efter skole, og idrætsgrenene bliver tilrettelagt i samarbejde mellem skolen og de lokale fritidsklubber i området. Samarbejdspartnere Fritidsklubben Rabalder Økobasen Ravnen Rumraketten 11 eren Samuelgården Skjold Nørrebro FUN FREMTIDENS IDRÆTS- OG KULTURHUS, NØRREBROHALLEN I øjeblikket er der nedsat en arbejdsgruppe bestående af blandt andet Områdefornyelsen Mimersgadekvarteret, Københavns Kommune, Nørrebrohallens bestyrelse samt fonden RealDania, som er i gang med at rejse midler til at realisere projektet om at renovere Nørrebrohallen. Udover at hallen 13

14 fungerer som sportshal, fungerer hallen også som Ydre Nørrebros Kultur- og medborgerhus og tilbyder lokaler til møder, konferencer, koncerter, udstillinger og levende musik i sportscafeen. Nørrebrohallen tiltrækker folk fra hele København, men især prøver hallen at tiltrække områdets beboere, både børn og unge som ældre, der ønsker idræt og kulturelle tilbud. I den forbindelse kunne der etableres et samarbejde med Nørrebrohallen om at få adgang til lokalerne i hallen, så der i vinterhalvåret kunne laves forskellige idræts- og kulturelle arrangementer for kvarterets beboere. NØRREBRO BIBLIOTEK Nørrebro bibliotek har i øjeblikket en række projekter kørende, som Mimersgadekvarterets beboere (og andre) kan benytte sig af. To gange ugentligt er der lektiehjælp for børn og unge fra 1. Klasse og opefter. Desforuden tilbyder biblioteket en gang ugentligt retshjælp, ligesom læringscenteret tilbyder uddannelsesvejledning og hjælp til jobsøgning. Ydermere har Nørrebro Bibliotek etableret et samarbejde med folkeskolen penalhusprojektet. Projektet er et integrationsprojekt, der starter ved at forældrene lige når de er blevet forældre får besøg af biblioteket, som gør opmærksom på sin tilstedeværelse i området. Når børnene så skal i skole, får de udleveret et penalhus med logo, og i tredje klasse får forældrene en ordbog. Via projektet er der etableret læseklubber, arrangementer for eleverne og lektiehjælp for børnene i de små klasser sammen med forældrene for også at inddrage disse i børnenes skolegang. Projektet får midler af Integrationsministeriet, ligesom Områdefornyelsen Mimersgadekvarteret bidrager. 14

15 Indsatser i Helhedsplanen Mange af helhedsplanens indsatser vil være baseret på den arbejdskraft, der kan hentes blandt frivillige i afdelingerne, eksisterende tilbud i lokalområdet samt relevante tilbud i de kommunale forvaltninger. Til at sørge for at samle trådene og opsøge og fastholde samarbejdspartnere ansættes der en projektleder til projektet. Herudover ansættes en børn- og ungemedarbejder, der skal støtte praktisk op om indsatserne rettet mod børnene og de helt unge. Der arbejdes på at lave en aftale med områdefornyelsen omkring lokalefællesskab i Derefter er det endnu uklart, hvor medarbejderne skal placeres. Indsatsen vil være koncentreret omkring 4 hovedtemaer: En god start (børn 6-15 år) En plads i samfundet (unge år) Alle kan noget (ledige nydanskere og udsatte familier) Har du snakket med din frivillige i dag I forhold til de tema et og to vil der skulle samarbejdes tæt med UU-vejledningen, der dels har en stor viden på feltet og dels arbejder opsøgende i området i forvejen. UU-vejledningen har stillet en fast kontaktperson til rådighed for helhedsplanen i forhold til vejledningen af de unge på uddannelses- og til dels erhvervsvalg- og fritidsjobfronten. Omkring indsatsen for udsatte voksne og familier er der indgået et partnerskab med Kalejdoskop omkring et projekt, de kalder Alle kan noget. Her vil helhedsplanen udelukkende skulle stille medarbejdertimer til rådighed i forhold til rekruttering af deltagere til projektet og belaster derfor ikke projektets budget. En god start Overskriften En god start dækker over en børn- og ungeindsats, der fra flere forskellige vinkler skal medvirke til at give børnene i afdelingerne en god start på livet. Det gælder såvel deres fritidsliv som deres skolegang, men også deres evne til at engagere sig og indgå i samfundet socialt og organisatorisk. Kodeordene for alle indsatsens delelementer er kvalificeret voksenkontakt og opmærksomhed, ligesom der vil være fokus på at involvere og engagere forældrene i de aktiviteter der sættes i gang for børnene. En god start kommer til at tage udgangspunkt i en campingvogn, der indrettes til at indeholde idrætsredskaber og andre effekter. Campinvognen er, i modsætning til de traditionelle idrætscon- 15

16 tainerne, mobil og kan flyttes fra afdeling til afdeling. Samtidig indeholder vognen toilet og vandadgang. Vognen skal fungere som et frirum for afdelingernes børn, hvor de er trygge ved at komme, og hvor der er voksne til at tage hånd om dem. Imidlertid er campingvognen også tænkt som en måde at samle børnene på i forhold til at hjælpe dem over i forskellige foreningsaktiviteter uden for boligområdet og/eller støtte op om børnene i deres skolegang. Til at drive campingvognen og de øvrige dele af en god start ansættes en fuldtidsmedarbejder. Herudover afsættes lønmidler til timeansatte medarbejdere i det første år. Herefter er det målet, at de overflødiggøres gennem rekrutteringen af frivillige i afdelingerne eller lokalområdet. Med udgangspunkt i campingvognen vil der blive igangsat følgende aktiviteter: - Basecamp MGK - Foreningsintro i samarbejde med foreningsguiderne og lokale foreninger - Tour de Lektier i samarbejde med Nørrebro Bibliotek - Unge tager ansvar - Klubkontakten - Fritidsjobformidling i samarbejde med jobcenteret i Skelbækgade - Børneafdelingsbestyrelse i samarbejde med afdelingsbestyrelserne og Ungerådet på Ydre Nørrebro BASECAMP MGK Campingvognen tænkes åben 3 eftermiddage om ugen samt 2 aftener og hver anden weekend for fri leg. Placeringen af campingvognen skifter mellem afdelingerne. Børn og ungemedarbejderen vil være hovedankermand og være garant for en minimumsåbningstid. Herudover kan åbningstiden reguleres efter hvor mange frivillige, der kan hverves. Dette åbne tilbud skal som udgangspunkt ikke indeholde andet end leg det skal være et frirum for børnene men med mulighed for den kvalificerede voksenkontakt, som de ofte mangler. Campingvognen vil primært kunne bruges i sommermånederne. I vinterhalvåret har både afdeling 127 og afdeling 142 lokaler til rådighed, der allerede i dag fungerer som værested for afdelingens børn. Disse lokaler har afdelingerne indvilliget i at stille til rådighed for helhedsplanindsatsen, så børnene fra de øvrige afdelinger også er velkomne. Disse lokaler vil danne base for Basecamp MGK om vinteren, ligesom også afd. 127 s beboerlokale er blevet stillet til rådighed for mere pladskrævende indendørs aktiviteter. 16

17 Ud over det åbne tilbud skal der også arrangeres ture og arrangementer særligt rettet mod afdelingernes børn og deres familier. Dette arrangeres i et samarbejde mellem de frivillige, afdelingsbestyrelserne og børn og ungemedarbejderen. På sigt kan der i forbindelse med campingvognen arrangeres større events f.eks. i samarbejde med GAM3 eller andre begivenheder, der har børnenes bevågenhed. Detaljerne omkring hvilke arrangementer, udflugter og events lægges ikke fast i denne helhedsplan, da der skal være en frihed for medarbejderen og de frivillige til at sondere, hvad der rører sig i aldersgruppen på det givne tidspunkt og handle på det. FORENINGSINTRO Rigtig mange børn i de almene afdelinger i Mimersgadekvarteret har ingen kontakt til det lokale forenings- og klubliv. Det er der et ønske om at ændre på. Dette har flere formål. Dels vil det give børnene mulighed for en sundere og mere indholdsrig hverdag, dels mulighed for en kvalificeret voksenkontakt og endelig muligheden for at møde andre børn fra mere ressourcestærke familier. Naturligvis er håbet, at det vil give en kortsigtet effekt i forhold til at mindske hærværk og ballade, fordi børnene er mindre i gården og på gaden. Målet er dog også på sigt, at de børn, der kommer ind i foreningslivet, bliver stærkere og får et bedre netværk og dermed forbedrer deres muligheder for uddannelse og job senere hen. Særligt i forhold til at nå det langsigtede mål er det helt afgørende at det ikke bare er helhedsplanaktiviteter i boligområdet, der optager de unges tid, men at børnene får en tilknytning til det blivende i kvarteret. Derfor igangsættes en indsats, der er målrettet at få de unge ind i eksisterende foreninger og klubber. Indsatsen skal følge to spor, der henholdsvis handler om at bringe klubberne/foreningerne til børnene og modsat bringe børnene til foreningerne. Det første spor i indsatsen vil foregå som en del af fri leg konceptet, hvor de frivillige kan invitere foreninger/klubber til at komme og præsentere deres aktiviteter eller evt. forlægge en træningstime/mødegang til campingvognen. Det kan eksempelvis være 4-6 gange årligt i forbindelse med de faste fri-leg dage. På den måde får afdelingernes børn mulighed for at afprøve aktiviteten i trygge og uforpligtende omgivelser, og forældrene til børnene får mulighed for at stifte bekendtskab med trænere eller ledere i foreningen. Det vil være børn- og ungemedarbejderen og de frivillige, der står for at invitere og arrangere, men det skal ske i et samarbejde med ForeningsGuidernes frivilliggruppe på Nørrebro, der allerede har opbygget en stor viden om områdets klubber og foreninger. 17

18 På sigt er det tanken, at Børn- og ungemedarbejderen trækker sig tilbage og overlader initiativet til de frivillige. Det andet spor vil have en mere opsøgende karakter, hvor børnene og forældrene får hjælp til at få kontakt til en forening/klub og får støtte til at komme godt i gang med en aktivitet. Dette vil blive gjort i samarbejde med ForeningsGuiderne, der har udpeget en kontaktperson, der kommer i projektet en gang om måneden for at gøre børn og forældre opmærksomme på deres eksistens. Kontaktpersonen vil derudover løbende hjælpe de børn og unge, der giver udtryk for, at de gerne vil starte i en forening. Det kan eksempelvis være hjælp til at finde det rette tilbud; hjælp til praktiske ting omkring indmeldelse samt følge børnene derhen de første gange. Det daglige opsøgende inspirations- og formidlingsarbejde vil blive udført af børn- og ungemedarbejderen samt de frivillige tilknyttet Basecamp MGK. Udover samarbejdet med ForeningsGuiderne og de lokale foreninger vil der også skulle etableres et bredere samarbejde med Projektrådgivningen under Kultur- og Fritidsforvaltningen, der løbende udvikler nye tiltag på området. TOUR DE LEKTIER Som en anden måde at støtte op om at børnene får en god start i livet, skal der gøres en indsats for, at de får det bedste ud af deres skolegang. Der er mange børn i afdelingerne, der hæmmes af, at deres forældre ikke har evnen eller overskuddet til at støtte dem i deres skolegang. Det betyder, at flere børn risikerer at droppe ud af skolen før tid eller gå ud af 9. Klasse og langt fra kunne det, der forventes efter 9 års skolegang. Nørrebro bibliotek tilbyder i dag lektiehjælp to gange om ugen for de mindre børn og tre gange om ugen for store børn og unge. Problemet for nogle af børnene er, at de ikke kommer af sted, idet selv en kort afstand eller det, at det foregår på fremmed grund udgør en stor barriere. Derfor oprettes en følgeordning; tour de lektier, hvor frivillige sørger for at samle de interesserede børn og unge i afdelingerne og følges med dem frem og tilbage til lektiecafeen. Der skal hverves minimum én frivillig i hver af de fire involverede afdelinger. Tanken er, at børnene tilmelder sig tour de lektier, og at der oprettes 2 x 2 hold ét for de små og ét for de store i henholdsvis afdeling 127 og 147 og afdeling 108 og 142. Ved at børnene er tilmeldt, åbnes der mulighed for, at den der følger børnene kan banke på hos de børn, der ikke dukker op. Det giver både en mulighed for at komme i kontakt med forældrene, hvis det manglende fremmøde skyldes problemer i familien og en mulighed for at vise børnene, at der er nogen der registrerer, om de er til stede eller ej. 18

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato Den boligsociale helhedsplan 2014-2018 Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato 1. Indledning Du ansættes i områdesekretariatet, som varetager det praktiske arbejde med at sikre den løbende fremdrift

Læs mere

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 Midtvejsopsamling november 2010 Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 2 Fra Sport Til Job Fra Sport Til Job er et samarbejde mellem CABI og tre lokale

Læs mere

Behov for gensidigt medborgerskab

Behov for gensidigt medborgerskab Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014

Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014 Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014 Integrationsindsatsen på kultur- og fritidsområdet skal ses i lyset af det

Læs mere

Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012

Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012 Nedenfor ses et eksempel på et udfyldt handleplansskema, som projektlederen har ført status på i juni måned 2012. Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012 Indsats/tid 1. kvartal 2. kvartal

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget:

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget: Budget 2008-2011 Boligsocialt udvalgs budget: Indeholder Bevilling nr. 81 Boligsociale aktiviteter 82 Integration 81 Boligsociale aktiviteter Bevillingens indhold Drift Driftssikring af boligbyggeri 1.690

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM SKOVPARKEN/SKOVVEJEN. Initiativaftale mellem Kolding Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM SKOVPARKEN/SKOVVEJEN. Initiativaftale mellem Kolding Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM SKOVPARKEN/SKOVVEJEN Initiativaftale mellem Kolding Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

06.12.2011. Fritidsjobsindsatser

06.12.2011. Fritidsjobsindsatser 1 Fritidsjobsindsatser 2 Program Børn og unge aktiviteter i selvevalueringerne Effekter af fritidsjob Fire veje til fritidsjob Debat i plenum og i grupper 3 De mest udbredte aktiviteter 33 Væresteder og

Læs mere

https://secure.capevo.net/xform/frontend/show.aspx?action=print&blanketid=2141&...

https://secure.capevo.net/xform/frontend/show.aspx?action=print&blanketid=2141&... Side 1 af 12 Vejledning til Integrationsministeriets online ansøgningsskema Du står nu i Integrationsministeriets online ansøgningsskema. I det følgende introduceres kort til udfyldelse af skemaet. Har

Læs mere

STATUSRAPPORT FOR PULJEN:

STATUSRAPPORT FOR PULJEN: STATUSRAPPORT FOR PULJEN: Særlig indsats for børn og unge 1. Generelle oplysninger Journalnummer: Projektnavn: Efterskoler en indgang til det danske samfund Tilskudsmodtagers navn: Efterskoleforeningen

Læs mere

Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder

Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID INSPIRATIONSPJECE TIL AKTIVITETER FOR KVINDER SIDE 2 Erfaringerne i denne pjece stammer fra frivillige i Dansk

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet 1 HJÆLP TIL ISOLEREDE INDVANDRERKVINDER 1 Hvem er de? Tusindvis af kvinder med indvandrerbaggrund i Danmark er hverken

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om partnerskab for Tingbjerg-Husum Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København, fsb, SAB/KAB og AAB indgår med denne aftale et forpligtende

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

Samlet for Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalget 266 551 551 551

Samlet for Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalget 266 551 551 551 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2014 2015 2016 2017 A C BL V Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalgets

Læs mere

Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling

Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling Eventkommunikation og udarbejdelse af image-strategi I Fællessekretariatet Sekstanten står vi sammen med fem almene boligorganisationer og fire

Læs mere

justeringer mv.) 221 363 190 774 *01.05-31.12.2011 - dvs. efter indgåelsen af Partnerskabsaftalen

justeringer mv.) 221 363 190 774 *01.05-31.12.2011 - dvs. efter indgåelsen af Partnerskabsaftalen Dokumentationsskabelon til dokumentation af aktiviteter/leverancer ifm. Partnerskabsaftalen mellem Dansk Flygtningehjælp og Københavns Kommune 2011-2014 Aktiviteter Spørgsmål Mål 2011* 2012 2013 2014 Total

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM RINGPARKEN. Initiativaftale mellem Slagelse Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM RINGPARKEN. Initiativaftale mellem Slagelse Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM RINGPARKEN Initiativaftale mellem Slagelse Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

VIDENS INDSAMLING FRITIDSJOB. Til unge i udsatte boligområder

VIDENS INDSAMLING FRITIDSJOB. Til unge i udsatte boligområder VIDENS 02 INDSAMLING FRITIDSJOB Til unge i udsatte boligområder 1 1 FRITIDSJOB FORMER FREMTIDEN Et arbejde som reklameomdeler, kasseassistent eller rengøringshjælp er mange unges første erfaring med arbejdsmarkedet.

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGKVARTERET. Initiativaftale mellem Holbæk Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGKVARTERET. Initiativaftale mellem Holbæk Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGKVARTERET Initiativaftale mellem Holbæk Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med

Læs mere

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 Sætter nydanske drenges ressourcer i spil Fortsætter sin støtte til alternative lektiecaféer og ung-til-ung metoder Intensiverer oplysning om uddannelse til nydanske forældre

Læs mere

Den Boligsociale Helhedsplan. Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016

Den Boligsociale Helhedsplan. Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016 Den Boligsociale Helhedsplan Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016 2 INDHOLD Introduktion 2 Forord 2 Indledning 2 Spørgsmål & svar 4-6 Uddannelse, beskæftigelse & erhverv 8 Intro 8 Målet er

Læs mere

Center for Socialt Ansvar - mere social værdi for færre midler

Center for Socialt Ansvar - mere social værdi for færre midler Center for Socialt Ansvar - mere social værdi for færre midler Samfundet har brug for nye effektive måder at løse sociale opgaver på, når vores velfærdssamfund skal bevares og udvikles. Her spiller Center

Læs mere

Boligsocial profil 2012 - Frydenlund/Møllevangen/Charlottehøj

Boligsocial profil 2012 - Frydenlund/Møllevangen/Charlottehøj 7.03.13 Prækvalifikation ny boligsocial helhedsplan i Frydenlund, Møllevangen og Charlottehøj (25 afdelinger i boligorganisationerne AAB, Boligkontoret, Almenbo Aarhus, Ringgaarden, Murersvendenes Stiftelse

Læs mere

Processen. Efter aftale med skolebestyrelsen arrangerede SFO-ledelsen i samarbejde med medarbejdsrepræsentanter

Processen. Efter aftale med skolebestyrelsen arrangerede SFO-ledelsen i samarbejde med medarbejdsrepræsentanter Mål- og indholdsbeskrivelse for Brøndbyvester SFO 1 Mål- og indholdsbeskrivelse hvorfor og hvordan? Kommunalbestyrelsen ønsker at skabe en sammenhæng mellem de politiske beslutninger; først og fremmest

Læs mere

2. Formål. 3. Brug for alle unges rollemodeller tilbyder

2. Formål. 3. Brug for alle unges rollemodeller tilbyder Samarbejdsaftale mellem Bibliotek og Medier og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration om brug af Brug for alle unges rollemodeller på biblioteker. Bibliotek og Medier og Ministeriet for

Læs mere

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig 1 De unge skal have en uddannelse - det betaler sig 2 debatoplægget kan downloades på kl.dk/unge 3 De unge skal have en uddannelse det betaler sig Det koster penge, at mange unge i vores samfund ikke får

Læs mere

HOTSPOT KOLDING NORD

HOTSPOT KOLDING NORD HOTSPOT KOLDING NORD Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan Hotspot Kolding Nord Nulpunktsmåling, forandringsteorier og evalueringsklargørelse af projekter finansieret af Integrationsministeriets

Læs mere

Hotspot. -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010. www.kk.dk/hotspot

Hotspot. -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010. www.kk.dk/hotspot Hotspot -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010 www.kk.dk/hotspot Hotspotprogrammet Det kortsigtede formål med Hotspot er At genskabe oplevelsen af tryghed

Læs mere

CFBU EFFEKTMÅLING07 LEKTIECAFÉER. En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder

CFBU EFFEKTMÅLING07 LEKTIECAFÉER. En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder CFBU EFFEKTMÅLING07 LEKTIECAFÉER En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder 1 ICH BIN, DU BIST... 1 Mange børn og unge i udsatte boligområder har vanskeligt ved dansk stil, tyske gloser og

Læs mere

Projektbeskrivelse: ForeningsMentorer i Aarhus

Projektbeskrivelse: ForeningsMentorer i Aarhus Projektbeskrivelse: ForeningsMentorer i Aarhus Formålet med ForeningsMentorer i Aarhus er at hjælpe børn og unge mellem 11-14 år i særligt udsatte positioner ind i foreningslivet. ForeningsMentorer i Aarhus

Læs mere

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb. Allu - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark Projektbeskrivelse Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.dk Allu Allu; (grønlandsk) sælens åndehul i isen 2 Ligesom sæler har

Læs mere

Der er behov for sammenhængende forebyggelse

Der er behov for sammenhængende forebyggelse December 2010 HEN Fremtidens kriminalitetsforebyggende arbejde: Der er behov for sammenhængende forebyggelse Resume Der er behov for at udvikle det forebyggende arbejde i forhold til kriminalitet blandt

Læs mere

Udviklingspuljen for børn og unge under 25 år Ansøgningsskema 2015

Udviklingspuljen for børn og unge under 25 år Ansøgningsskema 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Udviklingspuljen for børn og unge under 25 år Ansøgningsskema 2015 Puljemidler kan søges af frivillige folkeoplysende foreninger for børn og unge, eller

Læs mere

Søg støtte til projekter

Søg støtte til projekter Søg støtte til projekter hvor tværfaglighed eller inddragelse af brugerne er grundstenen. Vær med til at fremme tværfagligheden og inddragelse af brugerne indenfor kultur & fritid og teknik & miljø -områderne.

Læs mere

VI HJÆLPER UDSATTE BØRN OG UNGE

VI HJÆLPER UDSATTE BØRN OG UNGE VI HJÆLPER UDSATTE BØRN OG UNGE VORES DNA RØDE KORS Vi har en vigtig identitet og rolle i Røde Kors-bevægelsen. Røde Kors' historie og principper er ressourcer og pejlemærker i vores arbejde som en global

Læs mere

JUSTITSMINISTERNS BANDEKONFERENCE I DGI-BYEN 29. JANUAR 2010. BRYD FØDEKÆDEN TIL BANDERNE Spor: Skole og fritid workshop 3

JUSTITSMINISTERNS BANDEKONFERENCE I DGI-BYEN 29. JANUAR 2010. BRYD FØDEKÆDEN TIL BANDERNE Spor: Skole og fritid workshop 3 JUSTITSMINISTERNS BANDEKONFERENCE I DGI-BYEN 29. JANUAR 2010 BRYD FØDEKÆDEN TIL BANDERNE Spor: Skole og fritid workshop 3 1 Indholdsfortegnelse DGI-BYEN 29. JANUAR 2010 BRYD FØDEKÆDEN TIL BANDERNE... 1

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Indledning Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere

Læs mere

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Fordél jer med max 6 ved hvert bord. Sæt dig gerne sammen med dem du kender fra dit lokalområde eller, Sæt

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM HOULKÆRVÆNGET. Initiativaftale mellem Viborg Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM HOULKÆRVÆNGET. Initiativaftale mellem Viborg Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM HOULKÆRVÆNGET Initiativaftale mellem Viborg Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

Et tilbud til 10 kriminalitetstruede familier i Bispehaven & Gellerup

Et tilbud til 10 kriminalitetstruede familier i Bispehaven & Gellerup By- og Boligudvalget 2013-14 BYB Alm.del endeligt svar på spørgsmål 84 Offentligt EN NY START EN NY START Januar 2014-december 2015 Et tilbud til 10 kriminalitetstruede familier i Bispehaven & Gellerup

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

boligsocial Helhedsplan Nivå nu 2014-2017 - PIXI-udgave

boligsocial Helhedsplan Nivå nu 2014-2017 - PIXI-udgave boligsocial Helhedsplan Nivå nu 2014-2017 - PIXI-udgave Velkommen til Nivå Nu 2014-2017 Nivå er et dejligt sted at bo og i de næste fire år vil Nivå Nu arbejde på, at det bliver et endnu bedre sted at

Læs mere

Redegørelse for integrationsindsatsen i Økonomiforvaltningen

Redegørelse for integrationsindsatsen i Økonomiforvaltningen Bilag 10a Redegørelse for integrationsindsatsen i Økonomiforvaltningen Borgerrepræsentationen har besluttet, at et nyt forslag til integrationspolitik for Københavns Kommune skal kunne behandles inden

Læs mere

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering Søg støtte til projekter om nyspecialisering og inklusion Vær med til at fremme inklusion og aktiv deltagelse i samfundslivet for børn, unge og voksne med særlige behov. Søg om op til 150.000 kroner i

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere

Gadehavegårds boligsociale helhedsplan 2014-2017

Gadehavegårds boligsociale helhedsplan 2014-2017 Gadehavegårds boligsociale helhedsplan 2014-2017 1 Indhold: 1. Forord 3 2. Resumé 3 3. Boligområdet og perspektiverne i det boligsociale arbejde 4 4. Indsatserne 7 Vision og overordnede mål 8 5.1 Indsatsområde

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

NYT NETVÆRK EN MENTORORDNING FOR LEDIGE NYDANSKERE NYT NETVÆRK OG DIN VIRKSOMHED VIRKSOMHEDSMODELLEN

NYT NETVÆRK EN MENTORORDNING FOR LEDIGE NYDANSKERE NYT NETVÆRK OG DIN VIRKSOMHED VIRKSOMHEDSMODELLEN VIRKSOMHEDSMODEL NYT NETVÆRK EN MENTORORDNING FOR LEDIGE NYDANSKERE Nyt Netværk er et projekt til integration af veluddannede ledige nydanskere på arbejdsmarkedet via en mentorordning. Projektets formål

Læs mere

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016 Forslag til Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune Gældende fra 1. januar 2016 Indhold Styregruppen for SSP-samarbejdet i Faxe Kommune...3 Koordinationsgruppen for SSP samarbejdet i Faxe Kommune...4

Læs mere

Status den frivillige mentorindsats

Status den frivillige mentorindsats For unge der har et spinkelt voksent netværk, er ensomme eller er i en anden sårbar livssituation, vil det at have en frivillig mentor give den unge tryghed og styrke den unges selvværd og tillid til sig

Læs mere

VIDENS INDSAMLING HOTSPOT. Fælles fodslag for tryggere boligområder

VIDENS INDSAMLING HOTSPOT. Fælles fodslag for tryggere boligområder VIDENS INDSAMLING 01 HOTSPOT Fælles fodslag for tryggere boligområder 1 MOD TRYGGERE BOLIGOMRÅDER 1 Nye tiltag mod utryghed Frygten for vold, tyveri og hærværk er kendsgerninger, som beboere i mange udsatte

Læs mere

Brøndby Strand for Fremtiden

Brøndby Strand for Fremtiden Indhold 1. Forord... 3 2. Resume... 4 3. Boligområdet og perspektiverne i den boligsociale helhedsplan... 5 4. Vision... 9 5. Introduktion til indsatsen... 10 6. Indsatsområde 1: Børn, unge og familier...

Læs mere

Høringssvar fra Nørrebro Lokaludvalg vedr. høring om organisering af Fremtidens Fritidstilbud

Høringssvar fra Nørrebro Lokaludvalg vedr. høring om organisering af Fremtidens Fritidstilbud Nørrebro Lokaludvalg Nørrebrogade 208 2200 København N Høringssvar fra Nørrebro Lokaludvalg vedr. høring om organisering af Fremtidens Fritidstilbud Med Folkeskolereformen og følgevirkningerne af denne,

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Frivillig social indsats

Frivillig social indsats Frivillig social indsats Esbjerg Kommune 2013 [RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18 MIDLER] Indledning Esbjerg Kommune afsætter hvert år et beløb til den lokale frivillige sociale indsats. Midlerne er afsat

Læs mere

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 Formål: At vække interessen hos børn og unge på Østerbro for lokalt demokrati og vise dem deres muligheder for indflydelse herpå, forhåbentlig også i forhold

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

Én indgang for frivilligheden i København. Vision. Hvorfor. Hvordan 03-08-2011. Sagsnr. 2011-95219

Én indgang for frivilligheden i København. Vision. Hvorfor. Hvordan 03-08-2011. Sagsnr. 2011-95219 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning NOTAT Én indgang for frivilligheden i København Vision Visionen er, at alle, der arbejder med frivillighed i København, gennem et center for

Læs mere

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Udmøntningsplan Baggrund I Hvidovre gennemfører ca. 85 procent af alle unge en ungdomsuddannelse. Det er et udmærket tal, men der skal sættes målrettet ind for, at kommunen

Læs mere

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Generelle oplysninger vedr. indsatsen 1. Problemidentifikation Vollsmose er klassificeret som ghettoområde. På fritids- og foreningsområdet arbejder

Læs mere

Uddannelse Til Alle i Høje-Taastrup Kommune

Uddannelse Til Alle i Høje-Taastrup Kommune Uddannelse Til Alle i Høje-Taastrup Kommune Oplæg ved KL netværk om UU, folkeskolen og ungdomsuddannelserne Fredericia 16. juni 2015 Sonja Krüger Walter SonjaWa@htk.dk Uddannelse Til Alle i Høje-Taastrup

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Projekt SMUK. Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48. Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen

Projekt SMUK. Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48. Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen Projekt SMUK Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48 Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen Slutevaluering projekt SMUK (resumé) Side 2 Projektperiode: 01.09.2009 31.05.2012 Sundhedsstyrelsens satspulje: Vægttab

Læs mere

Frivillighåndbog FamilieSamvirket

Frivillighåndbog FamilieSamvirket Frivillighåndbog FamilieSamvirket Indhold FamilieSamvirket... 3 Målgruppen... 3 Formål... 4 Hverdagsskolen... 4 Forældreskolen... 5 Supplerende aktiviteter... 5 Målsætning og ansvarsområder... 5 Rekruttering,

Læs mere

BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion

BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets handleplan for BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion Københavns Integrationspolitik 2011-2014 Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets handleplan understøtter

Læs mere

ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE

ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE OM ANALYSEN Fokus på de unge mellem 15-17 år, som ikke er i gang med en uddannelse baseret på kvantitativ data Hvad er sandsynligheden for at de ender i jobcentret

Læs mere

Forord... 4. Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5. Inddragelse og demokrati... 6. Fritid og kultur... 9. Sundhed og trivsel...

Forord... 4. Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5. Inddragelse og demokrati... 6. Fritid og kultur... 9. Sundhed og trivsel... Ungdomspolitik Indholdsfortegnelse Forord... 4 Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5 Inddragelse og demokrati... 6 Fritid og kultur... 9 Sundhed og trivsel... 10 Skole, uddannelse og job... 13 Bolig

Læs mere

Ansøgningsskema til pulje til Styrket koordinering i udsatte boligområder 14.51.56.10. Ansøgningsfrist fredag d. 15. maj 2014

Ansøgningsskema til pulje til Styrket koordinering i udsatte boligområder 14.51.56.10. Ansøgningsfrist fredag d. 15. maj 2014 Ansøgningsskema til pulje til Styrket koordinering i udsatte boligområder 14.51.56.10 Ansøgningsfrist fredag d. 15. maj 2014 Ansøgning sendes til: Skemaet skal udfyldes elektronisk og sendes som en vedhæftet

Læs mere

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web Sundhedsprojekt Københavns nye Bevægelsesrum Bilag 1 - web 1 Overordnet projektbeskrivelse Sundhedsprojektet Københavns nye Bevægelsesrum Formål Projektleder Dato 28.10.08 At udvikle og etablere faciliteter

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN:

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN: NOTAT Uddrag Analyse af ungdomsskolen 2.0 I forbindelse med fritidsaktiviteter, heldagsskole og diverse projekter har Ungdomsskolen en del samarbejdspartnere. Nedenstående tabel lister de foreninger, klubber

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 PROGRAM 1. Indsatser i erhvervs- og vækstpolitikken 2. Erhvervshusets organisering og opgaver 3. Drøftelse af forslag til indsatser

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Hammeren Produktionsskolen Vest

Hammeren Produktionsskolen Vest Virksomhedsplan 2015 Hammeren Produktionsskolen Vest Formål og målgrupper Hammeren- Produktionsskolen Vest er en selvejende statslig uddannelsesinstitution med vedtægter, der er godkendt af kommunalbestyrelsen

Læs mere

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating CSR Speed Dating Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating Hvem er målgruppen? Hvad går metoden ud på? Hvilke forudsætninger beror metoden på? Trin 1 Trin

Læs mere

//Nethood: Vejledning

//Nethood: Vejledning //Nethood: Vejledning Elektronisk udgave Januar 2013 Udarbejdet af Lisbet Vestergaard, Sophie Bruun og Ann Poulsen Udgivet af Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 1553 København V Telefon 33 73 33

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Præsentation og disposition Lars Holmsgaard Käte Thorsen - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Disposition O. Overblik hele processen 1. Proces frem til foreløbig helhedsplan 2. Tidsplan

Læs mere

TRYGHED OG TRIVSEL AT UDVIKLE ET BOLIGOMRÅDE den 28. november 2007

TRYGHED OG TRIVSEL AT UDVIKLE ET BOLIGOMRÅDE den 28. november 2007 TRYGHED OG TRIVSEL AT UDVIKLE ET BOLIGOMRÅDE den 28. november 2007 Søren Hvas chefkonsulent Kuben Byfornyelse Danmark shv@kuben.dk MIN BAGGRUND Arbejdet og boet i Avedøre Stationsby 1979 til 2007 (med

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE ARU 3. december 29 NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Arbejdsmarkedsforvaltningen Jobcenter Sagsbehandler: Anne-Mette Thordal-Christensen Afrapportering på 1-dagesplanen På Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 1. august

Læs mere

Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur

Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur Hvem uddeler tilskuddet Kulturstyrelsen uddeler midlerne på baggrund af en faglig

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

Folkeskolereformen åbner døren mellem skoler og klubber. Professionschef i BUPL, Bo Holmsgaard

Folkeskolereformen åbner døren mellem skoler og klubber. Professionschef i BUPL, Bo Holmsgaard Folkeskolereformen åbner døren mellem skoler og klubber Professionschef i BUPL, Bo Holmsgaard De tre mål for folkeskolereformen og fritidsinstitutionerne At alle børn blive så dygtige som muligt. At reducere

Læs mere

Arbejdsplads til nye danskere

Arbejdsplads til nye danskere Arbejdsplads til nye danskere Mangfoldighedsprogram 2006-2009 Baggrund for programmet Der skal være plads til flere nydanskere på det danske arbejdsmarked. Det er en vigtig målsætning for regeringen. En

Læs mere

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Generelt om byfornyelsesloven Loven gælder for alle kommuner, og kan anvendes i alle byer og i det åbne land På Finansloven afsættes 280

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål:

10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål: 10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål: Hvordan skaber vi et endnu bedre ungeliv i Egedal? Inddragelse af unge Strategimålet Ung i Egedal har fokus på de 13-25 årige i 2014-2017. Som

Læs mere

NOTAT. Output fra Workshop om Medborgerskab og Frivillighed den 18. november 2014

NOTAT. Output fra Workshop om Medborgerskab og Frivillighed den 18. november 2014 Output fra Workshop om Medborgerskab og Frivillighed den 18. november 2014 Nedenstående er de gode forslag og ideer mm., som udsprang af workshoppen den 18. november 2014. Der er forsøgt at danne et overblik

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

Medborgercentre. en genopfindelse af folkebiblioteket

Medborgercentre. en genopfindelse af folkebiblioteket Medborgercentre en genopfindelse af folkebiblioteket Formålet med medborgercentre er at sætte borgerne i stand til bedre at udnytte de muligheder, som det danske samfund tilbyder. Dette gøres blandt andet

Læs mere