Endelig helhedsplan november for fire afdelinger i Mimersgadekvarteret, København

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Endelig helhedsplan november 2008. for fire afdelinger i Mimersgadekvarteret, København"

Transkript

1 Endelig helhedsplan november 2008 for fire afdelinger i Mimersgadekvarteret, København

2 Indhold Indledning... 4 Forhistorie... 4 Beskrivelse af kvarteret og boligafdelingerne... 6 Beboersammensætning... 8 Boligsociale udfordringer Institutionsløse børn og unge Halvdelen er arbejdsløse eller uden for arbejdsstyrken Manglende ejerskab og engagement Eksisterende projekter og potentielle samarbejdspartnere First floor Sjakket Rådmandsgade skole & HGO-skolen Fremtidens idræts- og kulturhus, Nørrebrohallen Nørrebro bibliotek Indsatser i Helhedsplanen En god start Basecamp MGK Foreningsintro Tour de lektier Unge tager ansvar Klubkontakten Fritidsjobformidling Etablering af børne/unge-afdelingsbestyrelser Mål Milepæle Succeskriterier En plads i samfundet Mit barn skal blive til noget! men hvordan Guideprojektet Væresteder Mål Milepæle Succeskriterier

3 Alle kan noget Målgruppen Indsats Mål Milepæle Succeskriterier Har du snakket med din frivillige i dag Mål Milepæle Succeskriterier Principper for organisering og samarbejde Projektbestyrelse Fælles Forum Projektkoordinator Evaluering Budget Bilag... 1 Bilag A... 2 Bilag B... 6 Bilag C

4 Indledning Den Almene Andelsboligforening VIBO har fire boligafdelinger i Mimersgadekvarteret, som er gået sammen om at få udarbejdet denne helhedsplan. De fire afdelinger er Bogtrykkergården, Bagergården, Runddelen og Allersgade/Dagmarsgade. Helhedsplanen er udarbejdet på baggrund af ønsker hos beboerdemokraterne i afdelingerne om at forbedre forholdene i afdelingerne, der i dag er præget af hærværk, kriminalitet og manglende ejerskab. Derudover er det ønsket at videreføre den udvikling, kommunen har igangsat ved områdefornyelsesprojektet for Mimersgadekvarteret, der afsluttes ved udgangen af Mimersgadekvarteret ligger på Ydre Nørrebro i København afgrænset af Tagensvej, Jagtvej, Nørrebrogade og jernbanen/lygten mod nordvest. Den overordnede målsætning for den boligsociale helhedsplan er at gå sammen om at finde løsninger på de udfordringer og problemer, som afdelingerne oplever i dagligdagen frem for at løse dem ét sted og blot skubbe dem videre til andre afdelinger. Målet med helhedsplanen er at forbedre bo- og levevilkårene for og samspillet mellem beboerne i afdelingerne. Herunder er der formuleret fire delmål, der hver især vurderes at være væsentlige elementer i at nå det samlede mål. Helhedsplanens fire delmål er: 1. At give børn og unge en god start i livet 2. At give unge og unge voksne en forbedret mulighed for at etablere sig en plads i samfundet 3. At udvikle, understøtte og pleje det frivillige arbejde i afdelingerne 4. At bibringe udsatte voksne nye ressourcer og muligheder og aktivere eksisterende ressourcer Forhistorie Den foreløbige helhedsplan for de fire VIBO-afdelinger i Mimersgadekvarteret er et resultat af et forsøgs- og udviklingsprojekt støttet af Socialministeriet og Københavns Kommune, hvor formålet har været at etablere et samarbejdsnetværk mellem de almene boligafdelinger i kvarteret. 4

5 Samarbejdsnetværket blev etableret i maj Netværket blev etableret med en hensigt om at medvirke til at løfte kvarteret i samarbejde med Områdefornyelsen såvel fysisk som socialt/kulturelt. Netværket samarbejdede om at afklare mulighederne for boligsociale tiltag, som både ville kunne styrke den enkelte afdeling, men også ved tværgående aktiviteter og tiltag bidrage til den generelle udvikling af kvarteret i samspil med områdefornyelsesprojektet. Forsøgsprojektets baggrund I 2004 blev der igangsat et områdefornyelsesprojekt i Mimersgadekvarteret på Nørrebro i København. I den forbindelse er der afsat midler til forbedringer af gader, pladser og øvrige fællesarealer. Derudover er der afsat midler til at understøtte borgernes deltagelse i planlægningen. Yderligere er der afsat en ramme til bygningsfornyelse i andels-, ejer- og private udlejningsboliger i kvarteret. Byfornyelsesmidlerne kan som følge af byfornyelsesloven ikke bruges til investeringer i de almene boliger. Derfor blev der igangsat et forsøgs- og udviklingsprojekt, som havde til formål at skabe et samarbejdsnetværk mellem de almene boligafdelinger i kvarteret. Hensigten var bl.a. at skabe et samarbejde om at medvirke til at løfte kvarteret. Netværket kom aldrig til at fungere efter hensigten, og der kunne ikke opnås enighed om at udarbejde en helhedsplan for alle de almene afdelinger i området. En revitalisering eller videreførelse af Almen Netværk er ikke lagt ind i helhedsplanen som en særskilt aktivitet. Imidlertid bakkes der fra VIBO s side stadig op om ideen om en koordineret indsats de almene afdelinger imellem, hvorfor indsatsen og organiseringen vil blive holdt åben for, at andre afdelinger kan involveres over tid. AAB s boligsociale medarbejder i børn og ungeprojektet i afdeling 58 har allerede nu ønsket at deltage i projektbestyrelsen med observatørstatus. 5

6 Beskrivelse af kvarteret og boligafdelingerne Mimersgadekvarteret er et tæt bebygget storbykvarter, der er kendetegnet ved at være et meget sammensat og blandet område med både boliger, erhverv i form af både butikker og mindre værksteder, institutioner samt kultur- og fritidstilbud. Der bor lidt over indbyggere i kvarteret, heraf er godt en tredjedel af anden etnisk herkomst end dansk. Kvarteret har en bredt sammensat beboerprofil, også hvad angår bl.a. beskæftigelse, økonomiske forhold og alder. Karakteristisk for kvarteret er imidlertid, at halvdelen af beboerne er under 30 år, hvilket er en noget større andel end i resten af København. De fire boligafdelinger, som indgår i ansøgningen, omfatter i alt 500 boliger. Boligafdeling Antal boliger Opførelsesår 7. Bogtrykkergården, afd. 108, VIBO Runddelen, afd. 127, VIBO Bagergården, afd. 142, VIBO Allersgade/Dagmarsgade, afd. 147, VIBO

7 7. Bogtrykkergården, 8. Runddelen I og II, 9. Bagergården, 10 Allersgade/Dagmarsgade De fire boligafdelinger er henholdsvis in-fill og randbebyggelser i kvarterets karrestruktur. Afdelingerne indeholder fortrinsvis familieboliger med 2-4 værelser. Bygningerne fremstår for alle fire afdelinger velholdte og pæne udadtil. Der er ikke synlige skader på bygningerne, og der er gode friarealer i gårdene, om end de er noget nedslidte. Se bilag A Afdelingspræsentationsskemaer. 7

8 Beboersammensætning Beboersammensætningen i de fire afdelinger, har stor sammenlignelighed hvad angår nøgleindikatorer som aldersfordeling, andelen af indvandrer/efterkommere og beskæftigelse 1. Fælles for alle afdelingerne er, at de på en lang række parametre adskiller sig signifikant fra gennemsnittet i Københavns Kommune. Følgende tabel giver en oversigt over fordelingen af aldersgrupper i de fire afdelinger 2 : Afdeling Selskab Afd. nr. Husstand Personer I alt Personer under 18 i pct. Personer I pct. Personer Over 64 I pct. Bogtryktrykkergården Vibo % 69 % 7 % Runddelen Vibo % 57 % 4 % Bagergården Vibo % 53 % 3 % Allersgade 3 Vibo % 58 % 0 % Tabellen viser seneste udtræk over fordelingen af aldersgruppen i beboergruppen og her ses det, at beboergruppen mellem 18 og 64 år kun udgør lidt over halvdelen (mellem 53 og 69 procent) af det samlede antal beboere i 3 af afdelingerne, hvilket udgør en væsentlig variation i forhold til det kommunale gennemsnit på 72 procent i Københavns Kommune. Denne variation skyldes først og fremmest at afdelingerne bebos af en stor andel af børn og unge i aldersgruppen 0-18 år, hvorfra 3 af afdelingerne har en variation på mere end 20 procent i forhold til det kommunale gennemsnit på 17 procent, idet gruppen udgør henholdsvis 39 procent i Runddelen, 44 procent i Bagergården og 42 procent i Allersgade. Herudover varierer andelen af beboere 1 Her foreligger der kun sammenlignelige tal på fordelingen af personer over 15 år efter arbejdsstilling for afdelingerne 108 bogtrykkergården, 127 Runddelen, 142 Bagergården. Dette skyldes, at 2 af de 3 afdelinger har for få beboere (under 300) til at Danmarks Statistik kan offentliggøre data vedrørende indkomstfordeling, fordeling af beboere på indkomsterstattede ydelser mm. 2 Vedrørende data på afdeling 147 Allersgade. Det anvendte data stammer fra en kørsel bestilt af Københavns kommune med udtræk der dækker januar Afdelingen har i perioden 2008/2006 haft mindre end 100 beboere, hvilket er den nedre grænse for kørsel af Kås tal på afdelingsniveau. Dette betyder at alt data vedrørende denne afdeling stammer fra 2005, samt en begrænsning i inddragelsen af paramenter for denne afdeling i den fremlagte analyse af beboersammensætningen. Dog er det en kvalitativ vurdering at afdelingen ikke adskiller sig væsentligt fra de øvrige afdelinger i forhold til de inddragede indikatorer, samt at beboersammensætningen ikke har gennemgået en signifikant udvikling i perioden Tallene for afdelingen er fra 2005 jf. fodnote 2 8

9 over 64 år ligeledes fra det kommunale gennemsnit på 11 procent, med en fordeling på mellem 0 og 7 procent i de fire afdelinger. Ser man på fordelingen af husstandstyper er det væsentligt at bemærke at afdelingerne har en høj frekvens af børnefamilier, i forhold til det kommunale gennemsnit, på tværs af de forskellige husstandskategorier. Følgende tabel giver en oversigt over fordelingen af husstandstyper i de tre af de fire afdelinger (jf. fodnote 2): Afdeling Husstande i alt Enlige uden børn i pct. Enlige med børn i pct. Par uden børn i pct. Par med børn I pct. Øvrige Husstande I pct. Husstande med indvandrer/ Efterkommere I pct Bogtrykkergården % 11 % 11 % 16 % 18 % 55 % Runddelen % 22 % 11 % 25 % 17 % 63 % Bagergården % 23 % 10 % 38 % 9 % 66 % Især afdelingerne Runddelen og Bagergården afviger fra det kommunale gennemsnit hvad angår kategorien enlige med børn da henholdsvis 22 og 23 procent af disse afdelingers husstande tilhører denne kategori, hvilket er signifikant højere end det kommunale gennemsnit på 7 procent. Der er ligeledes signifikant færre beboere i kategorien enlige uden børn, henholdsvis 45 procent (Bogtrykkergården), 25 procent (Runddelen) og 21 procent (Bagergården), i forhold til det kommunale gennemsnit på 52 procent. Herudover udgør husstande med indvandrere og efterkommere ligeledes en signifikant større andel af de samlede husstande i de tre afdelinger, med en afvigelse på mellem 55 procent (bogtrykkergården), 63 procent (Runddelen) og 66 procent (Bagergården), fra det kommunale gennemsnit på 19 procent. Ser man på andelen af indvandrere og efterkommer i de involverede afdelinger udgør de en betydelig større andel af beboersammensætningen set i forhold til det kommunale gennemsnit på 22 procent. Samlet set udgør indvandrere og efterkommere 74 procent af beboersammensætningen i de 4 afdelinger med en forholdsvis variation på 72 procent (Bogtrykkergården), 72 procent (Runddelen), 79 procent (bagergården) og 91 procent i Allersgade, hvorfra langt størstedelen af indvandrere og efterkommere stammer fra ikke vestlige lande (gns. 43 %). Herudover er det at det værd at bemærke, at gruppen af indvandrere/efterkommere udgør 81 procent af beboere mellem 0-18 år i de 4 afdelinger. Ser man på den beskæftigelsesmæssige profil af de 4 afdelinger er det samlede billede at beboersammensætningen i afdelingerne afviger fra det kommunale gennemsnit. Andelen af beboere over 9

10 15 år, der figurerer som en del af arbejdsstyrken er på henholdsvis 52 procent (Bogtrykkergården), 54 procent (Runddelen), 54 procent (bagergården) og 47 procent (Allersgade), hvilket ligger mellem 19 og 14 procent under det kommunale gennemsnit på 68 procent. Andelen af arbejdsløse beboere i tre af de 4 afdelinger ligger på henholdsvis 5 procent (Bogtrykkergården), 8 procent (Runddelen) og 5 procent (bagergården), hvilket ikke er en signifikant afvigelse sammenlignet med det kommunale gennemsnit på 3. Dog er andelen af beboere i kategorien øvrige uden erhverv dobbelt så stor i disse tre afdelingerne end i resten af Københavnsområdet, idet andelen af denne kategori udgør henholdsvis 31 procent (Bogtrykkergården), 32 procent (Runddelen) og 34 procent (Bagergården) af beboerne, sammenlignet med det kommunale gennemsnit på 14 procent. Her udover er der i disse tre afdelinger en betydeligt lavere andel af beboere i indkomstkategorien lønmodtagere med høj eller mellem niveau, med en procentvis afvigelse på mellem 16 og 18 procent i forhold til det kommunale gennemsnit på 25 procent hvilket betyder, at kun mellem 7 og 8 procent af de 3 afdelingers beboere tilhører denne kategori. Boligsociale udfordringer INSTITUTIONSLØSE BØRN OG UNGE. Boligafdelingerne har i arbejdet med ansøgningen især haft fokus på vilkårene for børn og unge. Mange børn i området benytter fra 8-9 års alderen ikke de eksisterende institutionstilbud, klubber og det organiserede fritidsliv. Kun lidt over halvdelen af børn i alderen 6-10 år er i et dagtilbud. Dette har dels baggrund i noget kulturelt. Blandt mange af bydelens beboere med anden etnisk baggrund er det ikke normen at sende sine børn i institution eller klub, og der er derfor en naturlig skepsis over for disse. Dels har det baggrund i noget socialt. Kommunale klubber og institutioner har karakter af noget myndighedsudøvende og blandt en andel af beboerne er tilliden til de statslige og kommunale myndigheder ikke ret stor. Endelig kan der være et økonomisk aspekt i det, idet mange lever for meget små midler og derfor ikke prioriterer en institutionsplads eller klubplads, hvis de selv er hjemme og kan passe børnene. Dette medfører, at mange børn bruger bydelen og boligafdelingerne som opholds-, lege- og mødesteder og dette ikke altid på en hensigtsmæssig måde. Det samme gør sig gældende for de større børn og unge. Derfor er der behov for en formidlende indsats over for børn og ikke mindst deres forældre i forhold til at øge antallet af udsatte børn og unge, der benytter de kommunale fritidstilbud. Institutionerne er i kraft af deres (social)pædagogiske kompetence og deres myndighedsansvar en vigtig part i at sikre en god integration og nogle bedre muligheder for at hjælpe udsatte unge godt på vej i livet. 10

11 HALVDELEN ER ARBEJDSLØSE ELLER UDEN FOR ARBEJDSSTYRKEN En stor andel af beboerne i afdelingerne står ikke op og går på arbejde hver morgen af den ene eller den anden grund. Det kan nemt give børn og unge et skævt indtryk af, hvad det vil sige at indgå i et samfund, når det, de ser, er, at det er ligeså normalt ikke at gå på arbejde, som det er at gå på arbejde. Derfor er der behov for en indsats rettet mod at oplyse og motivere børn og unge i afdelingerne til at tage en uddannelse og illustrere for dem, hvor vigtigt et element uddannelse og job bør være i deres fremtidsplaner. Derudover er der behov for en indsats over for den gruppe, der i dag står uden for arbejdsmarkedet, men som, med den rette hjælp, har en mulighed for at komme i job eller uddannelse. MANGLENDE EJERSKAB OG ENGAGEMENT Afdelingsbestyrelserne i de enkelte afdelinger gør i dag et rigtig godt stykke arbejde. Det er dog rigtigt svært at motivere de øvrige beboere til at give en hånd for det fælles. Det smitter af på vedligeholdelsesniveauet, når ingen føler ansvar eller lyst til at engagere sig, og det skaber frustrationer i bestyrelserne. Derfor er der behov for at gå nye veje i revitaliseringen af det fælles beboerliv og skabe nye måder at rekruttere og fastholde frivillige på. Eksisterende projekter og potentielle samarbejdspartnere Områdefornyelsen har i dag en række aktiviteter i gang, der både retter sig mod en forbedring af de fysiske rammer i bydelen, men også i høj grad mod en forbedring af de sociale levevilkår. Herudover arbejder de lokale fritids- og ungdomsklubber med en række projekter målrettet bestemte grupper af børn og unge. Desuden er der en række private aktører og foreninger, der arbejder med forskellige idræts- og kulturrelaterede projekter i bydelen. Endelig er der flere af de øvrige almene afdelinger, der indgår i en helhedsplan herunder henholdsvis Mjølnerparken, Rådmandsbo og AAB s afdeling 58. I det nedenstående er der et kort rids over et udsnit af de aktiviteter, der foregår i området, og som forventes inddraget i større eller mindre grad i gennemførelsen af helhedsplanen. FIRST FLOOR First Floor er administrativt en del af kommunens Børne- og Ungdomsforvaltning og er en klub, som de unge frivilligt kan være medlemmer af (nogle skal betale kontingent) og som er et værested for de unge om eftermiddagen og aftenen. Klubben fokuserer på at give de unge, der er medlemmer af klubben, en meningsfyldt hverdag og prøver aktivt at vejlede de unge i uddannelse og jobmuligheder. Ligeledes har personalet i klubben 11

12 også kontakt til medlemmernes forældre for at give dem et indblik i, hvilke tilbud deres børn bruger i fritiden. En stor del af klubbens medlemmer er af anden etnisk herkomst end dansk, og mange af de unge hører til i området omkring Mimersgade. Pigeklubben Pigeklubben er en del af First Floor, som henvender sig til unge piger under 18, som ønsker et værested kun for dem. Der kan de lave en masse aktiviteter som eksempelvis få rådgivning omkring uddannelse og job, men også bare hænge ud og snakke, se tv, deltage i sportsaktiviteter, rejser og fælles ekskursioner. I øjeblikket er der et samarbejde med Områdefornyelsen Mimersgade, hvor områdets piger kan komme i klubben, og et tilsvarende samarbejde kunne evt. etableres med VIBO s afdelinger. Samarbejdspartnere First floor samarbejder med de lokale organisationer i området, som HGO skolen, Raadmandsgade Skole, Områdefornyelsen Mimersgade, Nørrebro Bibliotek, Nørrebro lokaludvalg, Nørrebrohallen og Ungerådgivningen. SJAKKET Sjakket er en socialpædagogisk selvejende institution og har driftsoverenskomst med Københavns Kommunes Socialforvaltning. Sjakket har både interne og eksterne aktiviteter. Intern aktivitet Sjakket er et socialpædagogisk tilbud til børn og unge, som ikke kan rummes i de etablerede tilbud, og som fx bliver placeret af sagsbehandlere. Her er der mulighed for speciel skoleundervisning, som kan afsluttes med 9. klasses eksamen. Endvidere er der fokus på sund kost, idræt, undervisning, voksenkontakt, rådgivning, forældresamarbejde, samarbejde med socialcentre - herunder sagsbehandlere. Herudover har Sjakket også Satellitten, som er en klub placeret i Mjølnerparken. Det er et tilbud til børn og unge fra 6-17 år, hvor der er forskellige fritids- og aktivitetstilbud. Eksempelvis er der gratis lektiehjælp 4 gange om ugen for børn og unge fra fjerde klasse og opefter, som bliver varetaget af Dansk Flygtningehjælps netværksgruppe. Ligeledes er der på alle hverdage staveundervisning, via computerspil, for børnehaveklasse til 3. Klasse. 12

13 Der bliver også arrangeret eksempelvis overlevelsesture i samarbejde med SSP og det lokale socialcenter, samt andre ekskursioner, ligesom de forsøger at formidle fritidsjob til de unge. RÅDMANDSGADE SKOLE & HGO-SKOLEN Rådmandsgade Skole er placeret på Ydre Nørrebro i Mimersgadekvarteret og er en skole, der har en høj procentdel af etniske minoriteter. Skolen er nu blevet lagt sammen med HGO skolen, således at eleverne kan få et samlet skoleforløb Udover almindelig skoleundervisning har skolen, via midler fra Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsudvalg, iværksat tiltaget Idræt efter skole, ligesom der også er lektiehjælp på alle hverdage. Idræt efter skole! Ambitionerne for projektet er, at eleverne får et fundament for at kunne leve et aktivt, godt og sundt liv. Eleverne har mulighed for at dyrke idræt efter skole, og idrætsgrenene bliver tilrettelagt i samarbejde mellem skolen og de lokale fritidsklubber i området. Samarbejdspartnere Fritidsklubben Rabalder Økobasen Ravnen Rumraketten 11 eren Samuelgården Skjold Nørrebro FUN FREMTIDENS IDRÆTS- OG KULTURHUS, NØRREBROHALLEN I øjeblikket er der nedsat en arbejdsgruppe bestående af blandt andet Områdefornyelsen Mimersgadekvarteret, Københavns Kommune, Nørrebrohallens bestyrelse samt fonden RealDania, som er i gang med at rejse midler til at realisere projektet om at renovere Nørrebrohallen. Udover at hallen 13

14 fungerer som sportshal, fungerer hallen også som Ydre Nørrebros Kultur- og medborgerhus og tilbyder lokaler til møder, konferencer, koncerter, udstillinger og levende musik i sportscafeen. Nørrebrohallen tiltrækker folk fra hele København, men især prøver hallen at tiltrække områdets beboere, både børn og unge som ældre, der ønsker idræt og kulturelle tilbud. I den forbindelse kunne der etableres et samarbejde med Nørrebrohallen om at få adgang til lokalerne i hallen, så der i vinterhalvåret kunne laves forskellige idræts- og kulturelle arrangementer for kvarterets beboere. NØRREBRO BIBLIOTEK Nørrebro bibliotek har i øjeblikket en række projekter kørende, som Mimersgadekvarterets beboere (og andre) kan benytte sig af. To gange ugentligt er der lektiehjælp for børn og unge fra 1. Klasse og opefter. Desforuden tilbyder biblioteket en gang ugentligt retshjælp, ligesom læringscenteret tilbyder uddannelsesvejledning og hjælp til jobsøgning. Ydermere har Nørrebro Bibliotek etableret et samarbejde med folkeskolen penalhusprojektet. Projektet er et integrationsprojekt, der starter ved at forældrene lige når de er blevet forældre får besøg af biblioteket, som gør opmærksom på sin tilstedeværelse i området. Når børnene så skal i skole, får de udleveret et penalhus med logo, og i tredje klasse får forældrene en ordbog. Via projektet er der etableret læseklubber, arrangementer for eleverne og lektiehjælp for børnene i de små klasser sammen med forældrene for også at inddrage disse i børnenes skolegang. Projektet får midler af Integrationsministeriet, ligesom Områdefornyelsen Mimersgadekvarteret bidrager. 14

15 Indsatser i Helhedsplanen Mange af helhedsplanens indsatser vil være baseret på den arbejdskraft, der kan hentes blandt frivillige i afdelingerne, eksisterende tilbud i lokalområdet samt relevante tilbud i de kommunale forvaltninger. Til at sørge for at samle trådene og opsøge og fastholde samarbejdspartnere ansættes der en projektleder til projektet. Herudover ansættes en børn- og ungemedarbejder, der skal støtte praktisk op om indsatserne rettet mod børnene og de helt unge. Der arbejdes på at lave en aftale med områdefornyelsen omkring lokalefællesskab i Derefter er det endnu uklart, hvor medarbejderne skal placeres. Indsatsen vil være koncentreret omkring 4 hovedtemaer: En god start (børn 6-15 år) En plads i samfundet (unge år) Alle kan noget (ledige nydanskere og udsatte familier) Har du snakket med din frivillige i dag I forhold til de tema et og to vil der skulle samarbejdes tæt med UU-vejledningen, der dels har en stor viden på feltet og dels arbejder opsøgende i området i forvejen. UU-vejledningen har stillet en fast kontaktperson til rådighed for helhedsplanen i forhold til vejledningen af de unge på uddannelses- og til dels erhvervsvalg- og fritidsjobfronten. Omkring indsatsen for udsatte voksne og familier er der indgået et partnerskab med Kalejdoskop omkring et projekt, de kalder Alle kan noget. Her vil helhedsplanen udelukkende skulle stille medarbejdertimer til rådighed i forhold til rekruttering af deltagere til projektet og belaster derfor ikke projektets budget. En god start Overskriften En god start dækker over en børn- og ungeindsats, der fra flere forskellige vinkler skal medvirke til at give børnene i afdelingerne en god start på livet. Det gælder såvel deres fritidsliv som deres skolegang, men også deres evne til at engagere sig og indgå i samfundet socialt og organisatorisk. Kodeordene for alle indsatsens delelementer er kvalificeret voksenkontakt og opmærksomhed, ligesom der vil være fokus på at involvere og engagere forældrene i de aktiviteter der sættes i gang for børnene. En god start kommer til at tage udgangspunkt i en campingvogn, der indrettes til at indeholde idrætsredskaber og andre effekter. Campinvognen er, i modsætning til de traditionelle idrætscon- 15

16 tainerne, mobil og kan flyttes fra afdeling til afdeling. Samtidig indeholder vognen toilet og vandadgang. Vognen skal fungere som et frirum for afdelingernes børn, hvor de er trygge ved at komme, og hvor der er voksne til at tage hånd om dem. Imidlertid er campingvognen også tænkt som en måde at samle børnene på i forhold til at hjælpe dem over i forskellige foreningsaktiviteter uden for boligområdet og/eller støtte op om børnene i deres skolegang. Til at drive campingvognen og de øvrige dele af en god start ansættes en fuldtidsmedarbejder. Herudover afsættes lønmidler til timeansatte medarbejdere i det første år. Herefter er det målet, at de overflødiggøres gennem rekrutteringen af frivillige i afdelingerne eller lokalområdet. Med udgangspunkt i campingvognen vil der blive igangsat følgende aktiviteter: - Basecamp MGK - Foreningsintro i samarbejde med foreningsguiderne og lokale foreninger - Tour de Lektier i samarbejde med Nørrebro Bibliotek - Unge tager ansvar - Klubkontakten - Fritidsjobformidling i samarbejde med jobcenteret i Skelbækgade - Børneafdelingsbestyrelse i samarbejde med afdelingsbestyrelserne og Ungerådet på Ydre Nørrebro BASECAMP MGK Campingvognen tænkes åben 3 eftermiddage om ugen samt 2 aftener og hver anden weekend for fri leg. Placeringen af campingvognen skifter mellem afdelingerne. Børn og ungemedarbejderen vil være hovedankermand og være garant for en minimumsåbningstid. Herudover kan åbningstiden reguleres efter hvor mange frivillige, der kan hverves. Dette åbne tilbud skal som udgangspunkt ikke indeholde andet end leg det skal være et frirum for børnene men med mulighed for den kvalificerede voksenkontakt, som de ofte mangler. Campingvognen vil primært kunne bruges i sommermånederne. I vinterhalvåret har både afdeling 127 og afdeling 142 lokaler til rådighed, der allerede i dag fungerer som værested for afdelingens børn. Disse lokaler har afdelingerne indvilliget i at stille til rådighed for helhedsplanindsatsen, så børnene fra de øvrige afdelinger også er velkomne. Disse lokaler vil danne base for Basecamp MGK om vinteren, ligesom også afd. 127 s beboerlokale er blevet stillet til rådighed for mere pladskrævende indendørs aktiviteter. 16

17 Ud over det åbne tilbud skal der også arrangeres ture og arrangementer særligt rettet mod afdelingernes børn og deres familier. Dette arrangeres i et samarbejde mellem de frivillige, afdelingsbestyrelserne og børn og ungemedarbejderen. På sigt kan der i forbindelse med campingvognen arrangeres større events f.eks. i samarbejde med GAM3 eller andre begivenheder, der har børnenes bevågenhed. Detaljerne omkring hvilke arrangementer, udflugter og events lægges ikke fast i denne helhedsplan, da der skal være en frihed for medarbejderen og de frivillige til at sondere, hvad der rører sig i aldersgruppen på det givne tidspunkt og handle på det. FORENINGSINTRO Rigtig mange børn i de almene afdelinger i Mimersgadekvarteret har ingen kontakt til det lokale forenings- og klubliv. Det er der et ønske om at ændre på. Dette har flere formål. Dels vil det give børnene mulighed for en sundere og mere indholdsrig hverdag, dels mulighed for en kvalificeret voksenkontakt og endelig muligheden for at møde andre børn fra mere ressourcestærke familier. Naturligvis er håbet, at det vil give en kortsigtet effekt i forhold til at mindske hærværk og ballade, fordi børnene er mindre i gården og på gaden. Målet er dog også på sigt, at de børn, der kommer ind i foreningslivet, bliver stærkere og får et bedre netværk og dermed forbedrer deres muligheder for uddannelse og job senere hen. Særligt i forhold til at nå det langsigtede mål er det helt afgørende at det ikke bare er helhedsplanaktiviteter i boligområdet, der optager de unges tid, men at børnene får en tilknytning til det blivende i kvarteret. Derfor igangsættes en indsats, der er målrettet at få de unge ind i eksisterende foreninger og klubber. Indsatsen skal følge to spor, der henholdsvis handler om at bringe klubberne/foreningerne til børnene og modsat bringe børnene til foreningerne. Det første spor i indsatsen vil foregå som en del af fri leg konceptet, hvor de frivillige kan invitere foreninger/klubber til at komme og præsentere deres aktiviteter eller evt. forlægge en træningstime/mødegang til campingvognen. Det kan eksempelvis være 4-6 gange årligt i forbindelse med de faste fri-leg dage. På den måde får afdelingernes børn mulighed for at afprøve aktiviteten i trygge og uforpligtende omgivelser, og forældrene til børnene får mulighed for at stifte bekendtskab med trænere eller ledere i foreningen. Det vil være børn- og ungemedarbejderen og de frivillige, der står for at invitere og arrangere, men det skal ske i et samarbejde med ForeningsGuidernes frivilliggruppe på Nørrebro, der allerede har opbygget en stor viden om områdets klubber og foreninger. 17

18 På sigt er det tanken, at Børn- og ungemedarbejderen trækker sig tilbage og overlader initiativet til de frivillige. Det andet spor vil have en mere opsøgende karakter, hvor børnene og forældrene får hjælp til at få kontakt til en forening/klub og får støtte til at komme godt i gang med en aktivitet. Dette vil blive gjort i samarbejde med ForeningsGuiderne, der har udpeget en kontaktperson, der kommer i projektet en gang om måneden for at gøre børn og forældre opmærksomme på deres eksistens. Kontaktpersonen vil derudover løbende hjælpe de børn og unge, der giver udtryk for, at de gerne vil starte i en forening. Det kan eksempelvis være hjælp til at finde det rette tilbud; hjælp til praktiske ting omkring indmeldelse samt følge børnene derhen de første gange. Det daglige opsøgende inspirations- og formidlingsarbejde vil blive udført af børn- og ungemedarbejderen samt de frivillige tilknyttet Basecamp MGK. Udover samarbejdet med ForeningsGuiderne og de lokale foreninger vil der også skulle etableres et bredere samarbejde med Projektrådgivningen under Kultur- og Fritidsforvaltningen, der løbende udvikler nye tiltag på området. TOUR DE LEKTIER Som en anden måde at støtte op om at børnene får en god start i livet, skal der gøres en indsats for, at de får det bedste ud af deres skolegang. Der er mange børn i afdelingerne, der hæmmes af, at deres forældre ikke har evnen eller overskuddet til at støtte dem i deres skolegang. Det betyder, at flere børn risikerer at droppe ud af skolen før tid eller gå ud af 9. Klasse og langt fra kunne det, der forventes efter 9 års skolegang. Nørrebro bibliotek tilbyder i dag lektiehjælp to gange om ugen for de mindre børn og tre gange om ugen for store børn og unge. Problemet for nogle af børnene er, at de ikke kommer af sted, idet selv en kort afstand eller det, at det foregår på fremmed grund udgør en stor barriere. Derfor oprettes en følgeordning; tour de lektier, hvor frivillige sørger for at samle de interesserede børn og unge i afdelingerne og følges med dem frem og tilbage til lektiecafeen. Der skal hverves minimum én frivillig i hver af de fire involverede afdelinger. Tanken er, at børnene tilmelder sig tour de lektier, og at der oprettes 2 x 2 hold ét for de små og ét for de store i henholdsvis afdeling 127 og 147 og afdeling 108 og 142. Ved at børnene er tilmeldt, åbnes der mulighed for, at den der følger børnene kan banke på hos de børn, der ikke dukker op. Det giver både en mulighed for at komme i kontakt med forældrene, hvis det manglende fremmøde skyldes problemer i familien og en mulighed for at vise børnene, at der er nogen der registrerer, om de er til stede eller ej. 18

Bogtrykkergården afd. 108. Bagergården afd. 142. Rådmandsbo 3B. Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd.

Bogtrykkergården afd. 108. Bagergården afd. 142. Rådmandsbo 3B. Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd. Bogtrykkergården afd. 108 Bagergården afd. 142 Rådmandsbo 3B Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd. 127 HELHEDSPLAN FOR MIMERSGADEKVARTERET Med Helhedsplanen for Mimersgadekvarteret

Læs mere

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele I Valby er der ansat en medarbejder, som foretager det opsøgende gadeplansarbejde i bydelen. Det opsøgende arbejde har stået på i et år og er et

Læs mere

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen Kilebestyrelsen for i Mimersgadekvarteret (1/5) er et kommende offentligt friareal i Mimersgadekvarteret. s fysiske rammer er det offentligt tilgængelige areal mellem Nørrebrogade ved Nørrebrohallen og

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Juni 2008 Indledning Denne aftale er et katalog over samarbejdsmuligheder mellem Rådet for Etniske Minoriteter,

Læs mere

1. Forord... 4. 2. Resumé... 4. 3. Baggrund - boligområdet og perspektiverne i det boligsociale arbejde... 4. 3.1 Baggrund... 4

1. Forord... 4. 2. Resumé... 4. 3. Baggrund - boligområdet og perspektiverne i det boligsociale arbejde... 4. 3.1 Baggrund... 4 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Resumé... 4 3. Baggrund - boligområdet og perspektiverne i det boligsociale arbejde... 4 3.1 Baggrund... 4 3.2 Boligområderne... 5 3.3 Udviklingen i beboersammensætningen...

Læs mere

Afslutningsvis gives under 5) en kort beskrivelse af idéen bag et ressourcecenter, baseret på erfaringerne fra Norge.

Afslutningsvis gives under 5) en kort beskrivelse af idéen bag et ressourcecenter, baseret på erfaringerne fra Norge. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen NOTAT Dato: 26-11-2007 Sagsnr.: 2007-40002 Dok.nr.: 2007-441804 Bilag 1 Rammer for ressourcecenter på ydre Nørrebro Borgerrepræsentationen

Læs mere

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato Den boligsociale helhedsplan 2014-2018 Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato 1. Indledning Du ansættes i områdesekretariatet, som varetager det praktiske arbejde med at sikre den løbende fremdrift

Læs mere

23-01-2015. Til BUU. Afrapportering af status på ungdomsklubområdet

23-01-2015. Til BUU. Afrapportering af status på ungdomsklubområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Ungdom NOTAT Til BUU 23-01-2015 Afrapportering af status på ungdomsklubområdet Baggrund Forvaltningen fremlægger i dette notat status for udviklingen på

Læs mere

Organisering og samspil med helhedsplan

Organisering og samspil med helhedsplan Kontaktoplysninger Per Faurby Boligsocial koordinator T 38 38 18 86 F 38 38 18 02 Videreførelse af beboerrådgiverfunktion og aktivitetspulje i AKB, Lundtoftegade pfa@kab-bolig.dk Boligselskabet AKB, København

Læs mere

Job og personprofil for aktivitetsmedarbejder Dato

Job og personprofil for aktivitetsmedarbejder Dato Den boligsociale helhedsplan 2014-2018 Job og personprofil for aktivitetsmedarbejder Dato 1. Indledning Du ansættes i områdesekretariatet, som varetager det praktiske arbejde med at sikre den løbende fremdrift

Læs mere

Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune

Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune Samarbejdsaftalens parter: Helsingør Kommune Boligselskabet Boliggården Boligselskabet Nordkysten Samarbejdsaftalen gælder i helhedsplanens

Læs mere

Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012

Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012 Nedenfor ses et eksempel på et udfyldt handleplansskema, som projektlederen har ført status på i juni måned 2012. Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012 Indsats/tid 1. kvartal 2. kvartal

Læs mere

HOTSPOT LØVVANGEN Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan

HOTSPOT LØVVANGEN Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan HOTSPOT LØVVANGEN Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan Hotspot Løvvangen Nulpunktsmåling, forandringsteorier og evalueringsklargørelse af projekter finansieret af Integrationsministeriets

Læs mere

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget:

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget: Budget 2008-2011 Boligsocialt udvalgs budget: Indeholder Bevilling nr. 81 Boligsociale aktiviteter 82 Integration 81 Boligsociale aktiviteter Bevillingens indhold Drift Driftssikring af boligbyggeri 1.690

Læs mere

06.12.2011. Fritidsjobsindsatser

06.12.2011. Fritidsjobsindsatser 1 Fritidsjobsindsatser 2 Program Børn og unge aktiviteter i selvevalueringerne Effekter af fritidsjob Fire veje til fritidsjob Debat i plenum og i grupper 3 De mest udbredte aktiviteter 33 Væresteder og

Læs mere

Behov for gensidigt medborgerskab

Behov for gensidigt medborgerskab Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner

Læs mere

Vejledning, skabelon og mål til udarbejdelse af klubbydelsplaner

Vejledning, skabelon og mål til udarbejdelse af klubbydelsplaner Vejledning, skabelon og mål til udarbejdelse af klubbydelsplaner Denne vejledning er ment som en hjælp til udarbejdelsen af klubbydelsplanen gældende fra januar 2014 til januar 2016. Målgruppen for arbejdet

Læs mere

1 Baggrund Formål Organisering Indsatsområder Evaluering Budget... 8

1 Baggrund Formål Organisering Indsatsområder Evaluering Budget... 8 Indhold 1 Baggrund... 1 2 Formål... 2 3 Organisering... 3... 3 4 Indsatsområder... 4 5 Evaluering... 7 6 Budget... 8 1 Baggrund AABs afdeling 54 og Baldersbos afdeling 12 har siden 2008 samarbejdet med

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Endelig projektbeskrivelse for projekt Job-holdet

Endelig projektbeskrivelse for projekt Job-holdet Endelig projektbeskrivelse for projekt Job-holdet Indledning Landsbyggefonden gav i marts 2007 foreløbigt tilsagn om et tilskud på 1.988.000 kr. til projekt Job-holdet, et to-årigt udviklingsprojekt, der

Læs mere

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 Midtvejsopsamling november 2010 Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 2 Fra Sport Til Job Fra Sport Til Job er et samarbejde mellem CABI og tre lokale

Læs mere

Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder

Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID INSPIRATIONSPJECE TIL AKTIVITETER FOR KVINDER SIDE 2 Erfaringerne i denne pjece stammer fra frivillige i Dansk

Læs mere

Hothers Plads Helhedsplanen AAB afdeling 58, 2200 Kbh. N

Hothers Plads Helhedsplanen AAB afdeling 58, 2200 Kbh. N Hothers Plads Helhedsplanen AAB afdeling 58, 2200 Kbh. N Tillæg til Hothers Plads Helhedsplanen - AAB afdeling 58, 2. april 2014 I forbindelse med udløbet af den boligsociale helhedsplan Projekt Brobygning

Læs mere

Handleplan for Hotspot på Løvvangen

Handleplan for Hotspot på Løvvangen på Løvvangen den 24.3.2011 Handleplan for Hotspot på Løvvangen Kort om Løvvangen Løvvangen er et boligområde i Nørresundby i Aalborg Kommune. Boligområdet består primært af alment boligbyggeri med 818

Læs mere

NY BOLIGSOCIAL INDSATS UDVIKLING PÅ SJÆLØR OG I KGS. ENGHAVE. billede MATERIALE TIL AFDELINGSMØDET DEN 29. SEPTEMBER 2016.

NY BOLIGSOCIAL INDSATS UDVIKLING PÅ SJÆLØR OG I KGS. ENGHAVE. billede MATERIALE TIL AFDELINGSMØDET DEN 29. SEPTEMBER 2016. NY BOLIGSOCIAL INDSATS 2017-2020 billede UDVIKLING PÅ SJÆLØR OG I KGS. ENGHAVE MATERIALE TIL AFDELINGSMØDET DEN 29. SEPTEMBER 2016 Version 2 TIL DIG, DER BOR I AAB S AFDELING 50 billede Boligforeningen

Læs mere

Pejlemærker og mål for Fritidscentre (25) år

Pejlemærker og mål for Fritidscentre (25) år Børne- og Ungdomsforvaltningen Pejlemærker og mål for Fritidscentre 14-17 (25) år I københavnske fritidsinstitutioner og fritidscentre tilbydes børn og unge både et udfordrende læringsmiljø og et indholdsrigt

Læs mere

Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18

Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Sikker By NOTAT Til Økonomiudvalget Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18 Jf. vedlagte indstilling

Læs mere

Godkendelse af medfinansiering af helhedsplan i Sundby-Hvorup Boligselskab afd. 12, Løvvangen

Godkendelse af medfinansiering af helhedsplan i Sundby-Hvorup Boligselskab afd. 12, Løvvangen Punkt 8. Godkendelse af medfinansiering af helhedsplan i Sundby-Hvorup Boligselskab afd. 12, Løvvangen 2016-045554 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender:

Læs mere

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om partnerskab for Tingbjerg-Husum Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København, fsb, SAB/KAB og AAB indgår med denne aftale et forpligtende

Læs mere

Ansøgning om prækvalifikation Boligsocial Helhedsplan Vangkvarteret Holbæk

Ansøgning om prækvalifikation Boligsocial Helhedsplan Vangkvarteret Holbæk Ansøgning om prækvalifikation Boligsocial Helhedsplan 2014-2018 Vangkvarteret Holbæk Juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Boligområdets problemkompleks 3. Indsatsområder 4. Organisering 5. Koordinering

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM KORSKÆRPARKEN. Initiativaftale mellem Fredericia Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM KORSKÆRPARKEN. Initiativaftale mellem Fredericia Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM KORSKÆRPARKEN Initiativaftale mellem Fredericia Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Projektets tertiære målgruppe er professionelle og civile aktører, der ønsker at deltage i udviklingsarbejdet.

Projektets tertiære målgruppe er professionelle og civile aktører, der ønsker at deltage i udviklingsarbejdet. Partnerskabet i Urbanplanen ønsker at igangsætte et længerevarende metodeudviklingsprojekt All in i samarbejde med Københavns Kommune. Projektet henvender sig til unge over 18 år, som befinder sig i en

Læs mere

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet 1 HJÆLP TIL ISOLEREDE INDVANDRERKVINDER 1 Hvem er de? Tusindvis af kvinder med indvandrerbaggrund i Danmark er hverken

Læs mere

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Frivillige hænder - nu i flere farver Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Kære læser Vi har i De Frivilliges Hus i Aalborg igennem længere tid arbejdet med at rekruttere

Læs mere

Holstebro Kommunes integrationspolitik

Holstebro Kommunes integrationspolitik Page 1 of 9 Holstebro Kommunes integrationspolitik Vedtaget på byrådsmødet den 7. oktober 2008 Page 2 of 9 Indhold Indledning Holstebro Kommunes vision Integrationspolitikkens tilblivelse Vision, værdier

Læs mere

Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kultur- og Fritidsudvalgets handleplan for den nye integrationspolitik. Bilag 2. Sagsnr.

Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kultur- og Fritidsudvalgets handleplan for den nye integrationspolitik. Bilag 2. Sagsnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning NOTAT Bilag 2 Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Kultur- og Fritidsudvalgets handleplan for den nye integrationspolitik Sagsnr. 2011-39890

Læs mere

STATUSRAPPORT FOR PULJEN:

STATUSRAPPORT FOR PULJEN: STATUSRAPPORT FOR PULJEN: Særlig indsats for børn og unge 1. Generelle oplysninger Journalnummer: Projektnavn: Efterskoler en indgang til det danske samfund Tilskudsmodtagers navn: Efterskoleforeningen

Læs mere

Beskrivelse af indsatsens første fire måneder

Beskrivelse af indsatsens første fire måneder 1 Status på gadeplansmedarbejder-funktionen, Helsingør Kommune oktober 2014 Indhold Beskrivelse af indsatsens første fire måneder... 1 Målsætningen med gadeplansfunktionen... 2 Gadeplansmedarbejderens

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 DRONNINGBORG BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET RANDERSEGNENS

Læs mere

BILAG III PROJEKT INTEGRATION I LOKALOMRÅDET ANSØGNING

BILAG III PROJEKT INTEGRATION I LOKALOMRÅDET ANSØGNING 1 BILAG III 2 3 PROJEKT INTEGRATION I LOKALOMRÅDET 4 ANSØGNING 5 FORMÅL MED PROJEKTET 6 7 8 9 10 Projektet skal stoppe og forebygge kriminalitet blandt unge med anden etnisk baggrund end dansk i en bydel

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Vision 2017 Esbjerg. For den boligsociale indsats i. Kvaglund Stengårdsvej Østerbyen Gjesing Nord Sønderris

Vision 2017 Esbjerg. For den boligsociale indsats i. Kvaglund Stengårdsvej Østerbyen Gjesing Nord Sønderris Vision 2017 Esbjerg For den boligsociale indsats i Kvaglund Stengårdsvej Østerbyen Gjesing Nord Sønderris Udgiver og redaktion Bydelsprojekt 3i1 Kvaglundparken 4 6705 Esbjerg Ø Tlf.: 61 20 33 89 www.bydelsprojekt3i1.com

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

Prækvalifikationsansøgning boligsocial helhedsplan Lejerbo, Frederiksberg.

Prækvalifikationsansøgning boligsocial helhedsplan Lejerbo, Frederiksberg. 2011 Prækvalifikationsansøgning boligsocial helhedsplan. [Skriv forfatterens navn] Indledning Den boligsociale helhedsplan i Lejerbos afdelinger 203 (Danmarksgården), 252 (Finsens-Wilkensvej) og 237 (Howitzvej)

Læs mere

Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan ,

Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan , Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan 2017-2021, Intensive sundhedsplejerskebesøg i et hyppigere omfang end sædvanligt Opsporing og forebyggelse af brugen af stoffer blandt unge Drop

Læs mere

2. Formål. 3. Brug for alle unges rollemodeller tilbyder

2. Formål. 3. Brug for alle unges rollemodeller tilbyder Samarbejdsaftale mellem Bibliotek og Medier og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration om brug af Brug for alle unges rollemodeller på biblioteker. Bibliotek og Medier og Ministeriet for

Læs mere

ERFA-møde. Integration af fysiske og sociale indsatser

ERFA-møde. Integration af fysiske og sociale indsatser ERFA-møde Integration af fysiske og sociale indsatser Sammentænkning af fysiske og sociale indsatser? Almenboligloven 6 b. Boligorganisationen skal drage omsorg for, at de almene boligafdelinger er økonomisk

Læs mere

Frivillighedspolitik. Bo42

Frivillighedspolitik. Bo42 Frivillighedspolitik Bo42 Vedtaget på repræsentantskabsmøde afholdt den 4. juni 2013 Forord En af Bo42 s bestyrelses fornemste opgaver er at være med til at skabe og udvikle gode rammer og muligheder for

Læs mere

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner Evaluering af de boligsociale helhedsplaner I Københavns Kommune 2010 Kvarterudvikling, Center for Bydesign Teknik- og Miljøforvaltningen 2011 2 Boligsociale helhedsplaner i Københavns Kommune Københavns

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014

Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014 Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014 Integrationsindsatsen på kultur- og fritidsområdet skal ses i lyset af det

Læs mere

Udvikling af fremtidens aktivitets- og samværstilbud i København Workshop 2 Nordvest den 1. oktober 2015

Udvikling af fremtidens aktivitets- og samværstilbud i København Workshop 2 Nordvest den 1. oktober 2015 Udvikling af fremtidens aktivitets- og samværstilbud i København Workshop 2 Nordvest den 1. oktober 2015 Københavns Kommune Socialforvaltningen Borgercenter Voksne 01-10-2015 Hvad? Hvordan? Formålet med

Læs mere

Endelig helhedsplan. Lejerbo, Haslev afd. 91-0

Endelig helhedsplan. Lejerbo, Haslev afd. 91-0 Endelig helhedsplan Lejerbo, Haslev afd. 91-0 Lejerbo november 2008 Forord Frøgården står i dag over for store udfordringer i forbindelse med at skabe en højere grad af forståelse for det at bo i en almen

Læs mere

ForeningsMentor i Tilst

ForeningsMentor i Tilst ForeningsMentor i Tilst Projektresumé ForeningsMentor i Tilst har til formål at hjælpe børn og unge i udsatte positioner med at få en aktiv fritid. Frivillige foreningsmentorer bygger bro mellem foreninger

Læs mere

BO-VESTs Frivillighedspolitik

BO-VESTs Frivillighedspolitik BO-VESTs Frivillighedspolitik Indhold BO-VESTs frivillighedspolitik................................................................... 3 Formålet med det frivillige arbejde i BO-VEST.............................................

Læs mere

Landsbyggefonden prækvalifikation for Nørremarken

Landsbyggefonden prækvalifikation for Nørremarken Landsbyggefonden prækvalifikation for Nørremarken Ansøgning til en boligsocial indsats fra 2013 1. Problemkomplekset 1.1 Hvilke problemer ønskes løst/afhjulpet? På Nørremarken ligger der 3 almene boligafdelinger

Læs mere

VIDENS INDSAMLING FRITIDSJOB. Til unge i udsatte boligområder

VIDENS INDSAMLING FRITIDSJOB. Til unge i udsatte boligområder VIDENS 02 INDSAMLING FRITIDSJOB Til unge i udsatte boligområder 1 1 FRITIDSJOB FORMER FREMTIDEN Et arbejde som reklameomdeler, kasseassistent eller rengøringshjælp er mange unges første erfaring med arbejdsmarkedet.

Læs mere

- Projektbeskrivelse

- Projektbeskrivelse - Projektbeskrivelse Baggrund og formål X-Mændene er en gruppe af unge voksne mænd bosiddende i og omkring Urbanplanen på Amager. Gruppen består af seks ildsjæle der arbejder for et socialt godt lokalsamfund.

Læs mere

Odense Kommunes Integrationspolitik

Odense Kommunes Integrationspolitik I N T E G R A T I O N Odense Kommunes Integrationspolitik ODENSE KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK Den 28. november 2001 vedtog Odense Byråd en integrationspolitik for Odense Kommune. Politikken er blevet til

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere

Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling

Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling Eventkommunikation og udarbejdelse af image-strategi I Fællessekretariatet Sekstanten står vi sammen med fem almene boligorganisationer og fire

Læs mere

Tingbjerg Sogn ligger i Bispebjerg-Brønshøj Provsti, Københavns. Stift. Ifølge Danmarks Statistik boede der pr. 1.

Tingbjerg Sogn ligger i Bispebjerg-Brønshøj Provsti, Københavns. Stift. Ifølge Danmarks Statistik boede der pr. 1. Kirkeudvalget 2009-10 KIU alm. del Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Dato: 16. november 2009 Kontor: Integrationskontoret J.nr.: 09/09368 Sagsbeh.: ETA Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål

Læs mere

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 Sætter nydanske drenges ressourcer i spil Fortsætter sin støtte til alternative lektiecaféer og ung-til-ung metoder Intensiverer oplysning om uddannelse til nydanske forældre

Læs mere

Øget social- og uddannelsesmæssig indsats for udsatte unge over 18 år i Nørresundby.

Øget social- og uddannelsesmæssig indsats for udsatte unge over 18 år i Nørresundby. Punkt 3. Øget social- og uddannelsesmæssig indsats for udsatte unge over 18 år i Nørresundby. 2013-49283. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender, At

Læs mere

BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN FOR HEDE- OG MAGLEPARKEN

BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN FOR HEDE- OG MAGLEPARKEN BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN FOR HEDE- OG MAGLEPARKEN 2013-2014 5 december 2012 Kuben Management A/S www.kubenman.dk BOLIGSELSSKABET BALDERSBO Indhold 1 Baggrund 3 1.1 Gode resultater men langt fra færdig 3

Læs mere

Boligsocial profil Vandtårnsområdet, juni 2012

Boligsocial profil Vandtårnsområdet, juni 2012 07.03.2013 Prækvalifikation af boligsocial helhedsplan i Vandtårnsområdet (Vorrevangen, Kalmargade og Reginehøj) 1.0 Problemkompleks Andel hærværk/indbrud Boligsocial profil Vandtårnsområdet, juni 2012

Læs mere

Det Spirer i Gadehavegård den boligsociale helhedsplan 2014-2017

Det Spirer i Gadehavegård den boligsociale helhedsplan 2014-2017 Det Spirer i Gadehavegård den boligsociale helhedsplan 2014-2017 Indhold Indledning...2 En ny vision for Gadehavegård...2 Det vigtige samarbejde...3 Indsatsområderne...5 Børn, unge og familier...6 Uddannelse,

Læs mere

Greve Nord Projektet. Kvartalsrapport. Nr. 3, 1. kvartal 2013

Greve Nord Projektet. Kvartalsrapport. Nr. 3, 1. kvartal 2013 Greve Nord Projektet Kvartalsrapport Nr. 3, 1. kvartal 2013 Status på projektet Tværgående samarbejder og initiativer Et af målene med Greve Nord Projektet er at sikre en bedre brobygning, koordinering

Læs mere

PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019

PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019 PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019 HVORDAN BLIVER EN HELHEDSPLAN TIL? Helt overordnet er det Landsbyggefonden, der bestemmer, hvad en boligsocial helhedsplan skal indeholde.

Læs mere

Gyldne regler for den forebyggende indsats overfor kriminalitetstruede

Gyldne regler for den forebyggende indsats overfor kriminalitetstruede 1 Debatoplæg: Gyldne regler for den forebyggende indsats overfor kriminalitetstruede børn og unge Fællesskabet 1. Udsatte børn og unge skal med i fællesskabet: Udgangspunktet for arbejdet med udsatte og

Læs mere

Datadrevet ledelse i udviklingen af udsatte boligområder. Kommunaldirektør Bo Rasmussen, Gladsaxe Kommune

Datadrevet ledelse i udviklingen af udsatte boligområder. Kommunaldirektør Bo Rasmussen, Gladsaxe Kommune Datadrevet ledelse i udviklingen af udsatte boligområder Kommunaldirektør Bo Rasmussen, Gladsaxe Kommune Udfordringen og visionen Udfordringen: Et boligområde i social ubalance En skæv beboersammensætning

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Notat Oversigt over de boligafdelinger, der har søgt om tilskud til boligsociale projekter.

Notat Oversigt over de boligafdelinger, der har søgt om tilskud til boligsociale projekter. Bilag til sag om tilskud til boligsociale projekter Økonomiudvalget den 14. juni 2016 BY, ERHVERV OG MILJØ Dato: 2. juni 2016 Tlf. dir.: 72 30 95 45 E-mail: byogerhverv@balk.dk Kontakt: Hanne Nygård Jensen

Læs mere

Hovedstadens almennyttige Boligselskab II GULLANDSGÅRDEN

Hovedstadens almennyttige Boligselskab II GULLANDSGÅRDEN Hovedstadens almennyttige Boligselskab II GULLANDSGÅRDEN Københavns Kommune DAB mrk. 1810.12 Center for Bydesign LFJ/mr Njalsgade 13 Direkte tlf. 77 32 02 59 1505 København V. Dato 5. oktober 2007 Projektansøgning

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 LØVENHOLMVEJ BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET RANDERSEGNENS

Læs mere

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Frederiksberg Kommune ønsker, at byen er et attraktivt sted at leve, bo og arbejde for alle borgere uanset etnisk oprindelse. Kommunen ser i udgangspunktet

Læs mere

Den samlede koordinering sker gennem seks lokalgrupper hvor den gennemgående og samlende kraft er SSP-konsulenten.

Den samlede koordinering sker gennem seks lokalgrupper hvor den gennemgående og samlende kraft er SSP-konsulenten. I forbindelse med budget 2015 blev SSP og Ungdomsklubberne lagt ind under Ungdomsskolen. Flytningen af SSP sker fra d. 1.1.2015 og ungdomsklubberne overgår til Ungdomsskolen fra d. 1.8.2015 Fritidsklub

Læs mere

CFBU EFFEKTMÅLING07 LEKTIECAFÉER. En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder

CFBU EFFEKTMÅLING07 LEKTIECAFÉER. En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder CFBU EFFEKTMÅLING07 LEKTIECAFÉER En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder 1 ICH BIN, DU BIST... 1 Mange børn og unge i udsatte boligområder har vanskeligt ved dansk stil, tyske gloser og

Læs mere

Fritidsvejledning og fritidspas

Fritidsvejledning og fritidspas Baggrund I det brede tværfaglige samarbejde om forebyggende indsats tidlig i livet, opleves et behov for at kunne tilbyde en ordning med Fritidspas og Fritidsvejledning, idet det ikke er alle forældre,

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 OMRÅDET OMKRING ENERGIVEJ BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET

Læs mere

Handleplan for Hot Spot Kolding

Handleplan for Hot Spot Kolding Handleplan for Hot Spot Kolding Tidsperiode: Hotspot-projektet forløber i perioden den 1. januar 2011 til 31. december 2014. Formål med hotspot-projektet: Overordnede mål: At styrke den forebyggende indsats

Læs mere

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer Det åbne dagtilbud Overordnede mål og rammer 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det engagerede møde med omverdenen har værdi og skaber værdi.... 3 Lovgivning... 3 Formål... 3 Mål... 4 Organisering...

Læs mere

Udviklingspuljen for børn og unge under 25 år Ansøgningsskema 2015

Udviklingspuljen for børn og unge under 25 år Ansøgningsskema 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Udviklingspuljen for børn og unge under 25 år Ansøgningsskema 2015 Puljemidler kan søges af frivillige folkeoplysende foreninger for børn og unge, eller

Læs mere

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 Formål: At vække interessen hos børn og unge på Østerbro for lokalt demokrati og vise dem deres muligheder for indflydelse herpå, forhåbentlig også i forhold

Læs mere

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016 Forslag til Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune Gældende fra 1. januar 2016 Indhold Styregruppen for SSP-samarbejdet i Faxe Kommune...3 Koordinationsgruppen for SSP samarbejdet i Faxe Kommune...4

Læs mere

Budget for boligsocial helhedsplan

Budget for boligsocial helhedsplan Budget for boligsocial helhedsplan Boligområde/projektnavn Boulevardbebyggelserne i Varde Journal nr.: Jnr: 171 Udgifter pr. år Samlede udgifter Finansiering LBF/CFBU 213 214 215 216 217 Landsbyggefonden

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 ROMALT OG HORNBÆK BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET

Læs mere

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan.

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Lovgivning vedr. erhvervsgrunduddannelserne Den 15. august 2007 trådte en ny lov vedr. erhvervsgrunduddannelserne (EGU) i kraft

Læs mere

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig 1 De unge skal have en uddannelse - det betaler sig 2 debatoplægget kan downloades på kl.dk/unge 3 De unge skal have en uddannelse det betaler sig Det koster penge, at mange unge i vores samfund ikke får

Læs mere

Ansøgning om prækvalifikation til Helhedsplanen With a little help from my friend januar 2012 december 2015

Ansøgning om prækvalifikation til Helhedsplanen With a little help from my friend januar 2012 december 2015 Ansøgning om prækvalifikation til Helhedsplanen With a little help from my friend januar 2012 december 2015 Der søges om at fortsætte projektet With a little help from my friend som siden 2009 har fungeret

Læs mere

Socialt udsatte boligområder

Socialt udsatte boligområder Socialt udsatte boligområder Nogle boligafdelinger i Danmark har en væsentligt større andel af arbejdsløse, kriminelle og personer på overførselsindkomst end det øvrige samfund. Disse afdelinger kæmper

Læs mere

Ansøgning om videreførelse af Satellit 10A (Boligsocial indsats overfor børn og unge i alderen 7-23 år, deres familier og beboere i Husum)

Ansøgning om videreførelse af Satellit 10A (Boligsocial indsats overfor børn og unge i alderen 7-23 år, deres familier og beboere i Husum) 19. april 2010 Ansøgning om videreførelse af Satellit 10A (Boligsocial indsats overfor børn og unge i alderen 7-23 år, deres familier og beboere i Husum) Resumé af projektet Satellit 10A dækker fire almene

Læs mere

SSP beskrivelse af opgaverne p. t.

SSP beskrivelse af opgaverne p. t. 1 SSP beskrivelse af opgaverne p. t. 1. Gennemførelse af forebyggelses program: Skoleområdet http://www.ssp.furesoe.dk/skoleomraadet/forebyggendeundervsining.aspx 3 intromøder med lærere og klubmedarbejdere

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del Bilag 182 Offentligt BRUG FOR ALLE UNGE

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del Bilag 182 Offentligt BRUG FOR ALLE UNGE Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del Bilag 182 Offentligt BRUG FOR ALLE UNGE HVEM ER BRUG FOR ALLE UNGE? Brug for alle unge består af et team af udgående konsulenter i

Læs mere

Lokalt beskæftigelsesprojekt i Løvvangen

Lokalt beskæftigelsesprojekt i Løvvangen Lokalt beskæftigelsesprojekt i Løvvangen Indhold 1. BAGGRUND FOR INDSATSEN...2 2. BESKRIVELSE AF INDSATSEN... 3 2.1 OVERORDNET METODIK... 3 2.2 LOKALER, PLACERING OG INDHOLD... 5 2.3 DEN DAGLIGE BEMANDING

Læs mere

FÆLLES FOKUS FÆLLES INDSATS

FÆLLES FOKUS FÆLLES INDSATS FÆLLES FOKUS FÆLLES INDSATS Styrket integrationssamarbejde mellem frivillige, foreninger og kommuner Af Michael Karlsen Fuldmægtig i Kontoret for Beskæftigelse og Uddannelse Indhold 1: Den frivillige illi

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGGÅRDENS AFD. 8. Initiativaftale mellem Aalborg Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGGÅRDENS AFD. 8. Initiativaftale mellem Aalborg Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGGÅRDENS AFD. 8 Initiativaftale mellem Aalborg Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere