Research Danmark Et svagt opsving blev svagere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Research Danmark Et svagt opsving blev svagere"

Transkript

1 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 7. januar 2016 Research Danmark Et svagt opsving blev svagere Danmark er i opsving med vækst høj nok til, at flere kommer i arbejde, og det ser ud til at fortsætte i de kommende år. Men opsvinget blev igen svagere end ventet i 2015, hvor især eksporten svigtede hen over sommeren og efteråret. Privatforbruget stiger i takt med en solid indkomstvækst, men højere huspriser har ikke udløst et lånefinansieret forbrugsboom. Olieprisen er faldet yderlige, og det betyder meget lav inflation igen i 2016, og dermed også plads til forbrugsvækst over to procent. Vi er to år inde i opsvinget, og det er på tide at begynde at stramme finanspolitikken. Der skal dog holdes øje med udviklingen, for der er risici begge veje for økonomien i de kommende år. Huspriserne fortsætter med at stige, men udgør ikke en risiko for den samlede økonomi på nuværende tidspunkt. Vi vil fortsat have et meget stort betalingsbalanceoverskud og dermed også renter lidt under euroområdets. Ændringer i forhold til seneste prognose Nuværende prognose Tidligere prognose % å/å BNP 1,5 1,8 1,9 - Privatforbrug 2,3 2,2 2,1 - Offentligt forbrug 0,6 0,1 0,2 - Faste bruttoinvesteringer 2,1 2,7 2,6 - Eksport 1,7 4,2 3,0 - Import 2,8 4,2 2,9 - Bruttoledighed (1000 personer) 116,1 109,8 116,8 - Inflation 0,9 1,8 1,6 - Offentlig saldo, % af BNP -2,2-1,4-2,4 - Betalingsbalance, % af BNP 7,2 7,2 6,6 - Stadig opsving, trods alt Efter otte kvartaler i træk med vækst en sjældenhed i Danmark faldt BNP i tredje kvartal Udviklingen var helt igennem skuffende. Hvis man ser bort fra produktion til lager, så var der faktisk tale om en tilbagegang på en hel procent i kvartalet, og det er især eksporten, der klarede sig dårligt. Efter vores vurdering er der dog tale om et midlertidigt bump på vejen i et opsving, der stadig er i gang, og som får ekstra medvind fra et nyt fald i olieprisen. Det bliver også understreget af, at beskæftigelsen fortsat stiger pænt måned for måned. Men udviklingen er en påmindelse om, at opsvinget ikke er særlig kraftigt; især ikke i betragtning af, hvor lang og dyb, krisen har været, og også om, at vi er helt afhængige af det globale opsving. Alligevel er vi enige med de fleste andre prognosemagere i, at det er på tide at begynde på en opstramning af finanspolitikken i Danmark, som regeringen også har bebudet. Beskæftigelsen er steget med godt personer siden bunden, og vores prognose indebærer, at den vil stige med yderlige godt inden udgangen af Det vil kræve, at flere er til rådighed for arbejdsmarkedet. Det er der også grund til at forvente, men det er usikkert, og det er fornuftigt med en knap så lempelig økonomisk politik. Der er ikke udsigt til nogen stramning af betydning af pengepolitikken før måske sent i 2017, og derfor er der behov for at bruge finanspolitikken og også for at overvåge, om den vedtagne stramning rent faktisk bliver gennemført, og om der opstår behov for nye stramninger eller lempelser. Der er nemlig risici begge veje for økonomien i de kommende år. Den globale udvikling kan sagtens skuffe, mens det omvendt også pludselig kan gå hurtigt fremad med forbrug og investeringer herhjemme, hvis stemningen skifter markant. Negativ vækst i 3. kvartal kun lille bump på vejen Cheføkonom Las Olsen Analytiker Mikael Olai Milhøj Assisterende analytiker Mark Thybo Naur

2 Den seneste krise var i høj grad knyttet til udviklingen på boligmarkedet, og der er en forståelig bekymring for, at det kan ske igen. Huspriserne er steget ganske kraftigt i 2015, men stigningen er ikke drevet af øget gældsætning og har tilsyneladende ikke trukket en stor stigning i forbrug eller boliginvesteringer med sig, som det skete sidste gang. Dermed er risiciene for økonomien fra boligmarkedet heller ikke så store på nuværende tidspunkt, men der er bestemt grund til at advare om, at priser, der er steget hurtigt, også kan falde hurtigt. I den forbindelse ville det være godt, hvis skattesystemet kunne bidrage mere til at dæmpe prisudsving. Der er i det hele taget brug for klarhed over den fremtidige boligbeskatning, der kan blive påvirket markant af kommende nye principper for vurderingen af grundværdier principper, der endnu ikke er lagt offentligt frem. Eksporten skuffede i 2015 Der er ingen tvivl om, at eksporten skuffede i Ved indgangen til året forventede vi en vækst i eksporten gennem året på 3,6 procent med udgangspunkt i de seneste nationalregnskabstal ser den prognose imidlertid langt fra ud til at holde stik. I 3. kvartal 2015 lå eksporten godt to procent under niveauet ved udgangen af Det er først og fremmest tjenesteeksporten, der er faldet, men vareeksporten har også skuffet. At eksporten faldt gennem 2015, har været overraskende. Væksten har generelt været positiv og for opadgående på vores vigtigste eksportmarkeder, og samtidig har vores eksportvirksomheder kunnet drage nytte af en svag effektiv kronekurs som følge af den svage euro. Når vi kigger fremad, venter vi trods skuffelsen sidste år fremgang i både vare- og tjenesteeksporten. Vi venter, at genopretningen af de europæiske økonomier vil tage til i styrke, og det bør komme vores eksport til gavn. Med til at styrke eksport er også, at lønvæksten gennem de seneste år har været lavere herhjemme end i de lande, som vi konkurrerer med. Det betyder, at vi har genvundet en del af det tab af konkurrenceevne, som vi havde i årene inden krisen. Vi venter dog højere lønvækst herhjemme over de kommende år, som følge af det strammere arbejdsmarked. Forskellen i lønvæksten mellem Danmark og vores samhandelslande forventes derfor at indsnævres, og det kan ikke afvises, at vi i 2017 atter står over for en svækket lønkonkurrenceevne, hvilket i givet fald vil holde eksportvæksten en smule tilbage. Vi venter også, at euroen og dermed danske kroner vil stige i værdi over det kommende år så omregnet til samme valuta står vi nok over for et lille konkurrenceevnetab. Alt i alt forventer vi en eksportvækst på omkring en procent per kvartal i de kommende år. Det giver dog kun en årsvækst på 1,7 procent i 2016 på grund af tilbagegangen gennem Den svage eksportudvikling ændrer ikke ved, at vi har et meget solidt overskud på handlen med udlandet. Målt over det seneste år er overskuddet på handlen med varer på over 70 mia. kroner, mens overskuddet på tjenestebalancen er over 50 mia. kroner. Når man til det lægger, at vi også har en betydelig formueindkomst i udlandet, så bliver resultatet et meget stort overskud på betalingsbalancen. Det indebærer et stadigt pres for en stærkere krone, som Nationalbanken modgår ved at holde renten under niveauet i euroområdet. Det venter vi, vil fortsætte, om end muligvis med mindre justeringer. Pæn beskæftigelsesfremgang siden foråret 2013 Eksporten skuffede stort sidste år Dansk økonomi følger den europæiske Kilde: Danmarks Statistik og Eurostat Stort overskud på betalingsbalancen betyder lavere renter i Danmark end i euroområdet Kilde: Danmarks Nationalbank og Danmarks Statistik 2 7. januar

3 Inflation under én procent igen i 2016 Modsat forventningerne var der ikke tegn på stigende inflation i de sidste måneder af Tværtimod faldt inflationen til 0,3 procent år/år i november, og det ser ikke ud til, at den blev væsentligt højere i december. Priserne trækkes ned af usædvanlige prisfald på nogle fødevarer og på møbler, men det er først og fremmest det store fald i olieprisen, der gør, at det alligevel ikke tegner til en stigning inflationen i december. Det lå ellers i kortene på grund af basiseffekten, altså det, at der også var et stort prisfald på olie fra december Som en ekstra faktor blev registreringsafgiften for større biler sænket med virkning fra decembertallene. Vi vurderer, med stor usikkerhed, at det kan trække yderligere 0,1 procentpoint ud af inflationen. Vi forventer stadig, at inflationen kommer til at stige i januar på grund af yderligere basiseffekter, ikke mindst fra den lavere afgift på varme fra januar Men på grund af faldet i olieprisen bliver den samlede stigning beskeden. Vi forventer moderat stigende oliepris gennem 2016, men først i årets sidste måneder vil det være nok til at løfte inflationen op over en procent. Også bortset fra energipriserne har der været et svagt faldende inflationspres i de sidste måneder af 2015, men det ser mere ud til at skyldes midlertidige faktorer. Underliggende er inflationspresset i Danmark noget højere end selve inflationen, og vi regner med, at det vil stige yderligere i 2016 og Det betyder, at inflationen i 2017 tegner til at blive væsentligt højere i fravær af nye store fald i olieprisen. En joker i forhold til inflationsudviklingen er, at Danmarks Statistik fra 2016 ændrer metode i opgørelsen af føde- og drikkevarer. De fleste priser vil i fremtiden blive indsamlet direkte fra butikkernes IT-systemer i form af såkaldte stregkodedata. En opgørelse med den nye metode over de sidste fire år tyder ikke på, at det vil ændre ved den årlige inflation, men det kan godt ændre lidt på sæsonmønsteret, for eksempel fordi statistikken bedre vil opfange øget brug af slagtilbud op til jul. Det ser ud til, at metoden vil hæve månedsinflationen i juli og november og sænke den i august og december, men med under 0,1 procentpoint. Lønstigninger fortsat små Lønvæksten på det private arbejdsmarked var blot 0,3 procent kvartal til kvartal i tredje kvartal, korrigeret for sæsonudsving. Opsvinget har ind til videre kun givet marginalt højere lønvækst, og vi har nedjusteret forventningerne til lønudviklingen i 2016 lidt. Det er dog stadig vores forventning, at den stigende beskæftigelse vil udløse lidt større lønstigninger i den kommende tid, specielt i 2017, hvor en stor del af overenskomsterne skal fornys. Sammenholdt med inflationen betyder det, at vi nu venter en mere positiv udvikling i reallønnen i 2016 end tidligere, og året tegner til at byde på en næsten lige så stor reel fremgang som i Dermed vil realindkomsten fortsætte med at understøtte privatforbruget og dermed BNP-væksten. Inflationen stiger sent i 2016 Olieprisen faldt under 40 dollar per tønde ved udgangen af 2015 Kilde: Energy Information Administration (EIA) Energi trækker meget ned Udsigt til lidt højere lønstigningstakt 3 7. januar

4 Privatforbrug trækker op Noget af det, der har holdt væksten oppe i 2015, er privatforbruget, som tegner til at være steget en smule mere, end vi på forhånd havde ventet. Forklaringen på det er først og fremmest faldet i olieprisen og i det hele taget den lave inflation, som, sammen med stigningen i beskæftigelsen har givet husholdningerne en solid stigning i deres disponible indkomst. Der er derimod ingen tegn på stigninger i husholdningernes gældsætning. Det ser tværtimod ud til, at opsparingen steg en smule, trods meget højt niveau for forbrugertilliden og stigende huspriser. Vores prognose for de kommende år bygger på, at den udvikling fortsætter. Især i 2016 er der plads til stigende forbrug på grund af højere realindkomst, men vi har ikke regnet med, at husholdningerne vil forøge deres i forvejen høje bruttogæld. Det giver en mulighed for, at forbruget vil stige hurtigere end i vores prognose, for med fortsat stigende huspriser og meget lav rente kan det bestemt ikke udelukkes, at vi igen vil se øget gældsætning. Huspriser ned i gear Begyndelsen af 2015 bød på kraftige stigninger i huspriserne, trukket af fald i især den lange rente. I anden halvdel af året er priserne nærmere faldet, men ikke mere end, hvad der kan forklares med sæsonudsving det er normalt, at hushandler i anden halvdel af året er til lidt lavere priser. Over de kommende år regner vi nærmere med stigninger end med fald i de lange renter, og det dæmper husprisvæksten, selv om den dog stadig forventes at være klart højere end prisstigningerne i øvrigt på grund af det fortsatte opsving i indkomsterne. I 2015 har vi set en tydelig tendens til, at husprisstigningerne er bredt ud over hele landet og ikke længere er koncentreret om de store byer. Nogle af de største prisstigninger har vi set i den ellers hårdt ramte Region Sjælland. Men priserne på ejerlejligheder i byerne stiger fortsat langt kraftigere end parcelhuspriserne. I Region Hovedstaden var de 12,7 procent højere end året før i tredje kvartal 2015, og der er ikke mange tegn på, at stigningstakten for ejerlejligheder bliver dæmpet. Den generelle prisudvikling kan fint forklares med fundamentale forhold i økonomien, og der er ingen tegn på, at priserne drives op af øget gældsætning. Men lokalt, og specielt for ejerlejlighederne, er der god grund til at være på vagt som boligkøber. Meget hurtige prisstigninger kan nemt afløses af hurtige prisfald, især hvis renten stiger igen. Boligbyggeriet har ikke reageret på de højere priser tværtimod viser statistikken faldende boliginvesteringer gennem hele 2015 fra et i forvejen lavt niveau. Det forventer vi, vil ændre sig i de kommende år. Folketinget har suspenderet stigningen i grundskylden i 2016, og det trækker isoleret set i retning af højere huspriser, specielt i Hovedstadsområdet. Betydningen for ejerlejligheder er dog lille. Et væsentligere spørgsmål er, hvordan det nye system for vurderinger af grundværdier kommer til at se ud. Efter planen skal der offentliggøres nye vurderinger i 2018, og det kan potentielt udløse meget store skattestigninger for enkelte ejendomme i årerne fremover. Vi forventer fortsat vækst i privatforbruget Huspriserne vil fortsætte med at stige, men i et lavere tempo Fremgangen på boligmarkedet bredt ud til flere dele af landet Anm: Bornholm indgår ikke i grafen. Kraftige stigninger på ejerlejligheder Kilde: Danmarks Statistik, Realkreditforeningen m.fl., Danske Bank 4 7. januar

5 Udsigt til flere investeringer En manglende ingrediens i opsvinget er fortsat en klar vending i erhvervsinvesteringerne. Investeringer i maskiner, transportmidler og bygninger faldt meget markant i begyndelsen af krisen og er stadig langt fra en genopretning, specielt hvad bygninger angår, hvorimod investeringer i intellektuelle rettigheder så som forskning og varemærker er højere end før krisen. Ud fra en traditionel sammenhæng mellem beskæftigelsen og størrelsen af kapitalapparatet skulle vi stå over for en relativt kraftig stigning i investeringerne. Det understøttes også af, at virksomhederne generelt er blevet betydeligt bedre konsoliderede, og at renten fortsat vil være meget lav de kommende år. Vi regner dog kun med en mere moderat vækst i investeringerne. Forventningerne til fremtiden er stadig lave i mange brancher, og der er stadig også tegn på ledig kapacitet i store dele af erhvervsejendomsmarkedet, især når det gælder kontorlokaler. Offentlig sektor ikke normaliseret endnu Den økonomiske politik har været brugt aktivt til at påvirke konjunkturudviklingen over de seneste år. I begyndelsen af krisen blev den økonomiske politik lempet, og siden har der været behov for at stramme. I 2016 er der lagt op til en lille finanspolitisk opstramning, hvilket efter vores vurdering flugter godt med de aktuelle konjunkturer. Opstramningen bør i udgangspunktet ikke ske af hensyn til de offentlige finanser, men med udsigt til en ekstremt lempelig pengepolitik og et arbejdsmarked, som strammer til, så giver en lille finanspolitisk stramning god mening. Strukturelt set er den offentlige sektor meget større end, hvad der historisk set har været normalt for dansk økonomi. Summen af de offentlige investeringer og det offentligt forbrug udgør aktuelt godt 30 % af BNP, og niveauet har været konstant siden I perioden fra 1995 til 2007 lå niveauet 3-4 procentpoint lavere. At den offentlige sektor fylder mere end normalt, skyldes dels at den private sektor fortsat præsterer under niveau, dels at den offentlige sektors størrelse steg voldsomt i begyndelsen af krisen. At antallet af offentligt ansatte er faldet over de seneste år, har således ikke været udtryk for, at den offentlige sektor samlet set er skrumpet. I 2016 er der dog udsigt til faldende offentlige investeringer, og da regeringen samtidig lægger op til en vækst i det offentlige forbrug, som er mindre end væksten i BNP, så kommer den offentlige sektor nok til at skrumpe en smule målt som andel af BNP. Vi tvivler dog på, at de offentlige investeringer kommer til at falde så meget som planlagt, der synes at være en stor inerti i udviklingen, så der bliver ikke tale om et markant fald i den offentlige sektors samlede økonomiske betydning. Vi venter kun en mindre stigning i den offentlige beskæftigelse i prognoseperioden. Moderat vækst i investeringerne Den offentlige sektor større end hvad der historisk set har været normalt for dansk økonomi Kun udsigt til en lille stigning i den offentlige beskæftigelse Offentlig saldo tæt på grænsen uden at bryde den I 2016 er der udsigt til en skattereform, som muligvis kan have en lille positiv vækstbetydning i 2017, men da vi ikke kender formens indhold, så er det vanskeligt at vurdere, hvor stor effekt den planlagte reform får, men bedste bud er nok, at effekten bliver begrænset. Vi venter i lighed med regeringen, at underskuddet på de offentlige finanser kommer til at overholde 3%-reglen i prognoseperioden. Isoleret set trækker den seneste tids olieprisfald underskuddet endnu længere ned, men omvendt har der også været en klar tendens til, at den offentliges sektors underskud har været overvurderet gennem de seneste mange år januar

6 Danmark: Prognosen i tal Prognose Forsyningsbalance mia. kroner (løbende priser) % å/å Privatforbrug 898,6 0,6 2,2 2,3 2,2 Offentligt forbrug 511,7 0,2 1,0 0,6 0,1 Faste bruttoinvesteringer 370,7 3,4 0,2 2,1 2,7 - Erhvervsinvesteringer 216,6 2,1 1,7 3,7 4,1 - Boliginvesteringer 79,9 3,1-1,9 2,0 4,1 - Offentlige investeringer 74,2 7,4-1,9-2,9-3,5 Væksbidrag fra lagerændringer 0,3 0,3-0,4 0,3 0,0 Eksport 1037,0 3,1-0,7 1,7 4,2 - Vareeksport 627,8 0,5 2,0 1,1 4,1 - Tjenesteeksport 409,2 7,0-4,8 2,7 4,5 Import 919,2 3,3-1,2 2,8 4,2 - Vareimport 584,4 2,4 0,4 2,8 4,1 - Tjenesteimport 334,8 4,9-4,0 2,8 4,5 Vækstbidrag fra nettoeksporten 0,0 0,1 0,2-0,4 0,2 BNP 1942,6 1,3 1,2 1,5 1,8 Økonomiske nøgletal Betalingsbalancen, mia. kr. 149,9 143,0 147,0 151,0 - % af BNP 7,7 7,2 7,2 7,2 Offentlig sektors saldo, mia. kr. 28,5-39,8-45,8-30,2 - % af BNP 1,5-2,0-2,2-1,4 Offentlig bruttogæld, mia. kr. 847,4 794,0 765,4 803,7 - % af BNP 43,6 40,0 37,6 38,1 Beskæftigelse (årsgennemsnit, 1000 pers.) 2765,1 2794,2 2825,6 2858,1 Bruttoledigheden (årsgennemsnit, 1000 pers.) 133,9 123,7 116,1 107,3 - % af arbejdsstyrken (DST definition) 5,0 4,7 4,4 4,1 Oliepris - dollar pr. tønde (årsgennemsnit) Huspriser, % å/å 3,4 5,9 3,4 2,8 Lønniveau i den private sektor, % å/å 1,3 1,5 1,9 2,2 Forbrugerpriser, % å/å 0,6 0,4 0,9 1,8 Finansielle nøgletal mdr. +6 mdr. +12 mdr. Udlånsrente 0,05 0,05 0,05 0,05 Indskudsbevisrente -0,75-0,65-0,65-0,65 2-årig swap-rente 0,18 0,15 0,20 0,20 10-årig swap-rente 1,22 1,30 1,35 1,60 EUR/DKK 7,461 7,460 7,460 7,460 USD/DKK 6,95 7,04 6,78 6,43 Kilde: Danmarks Statistik, Nationalbanken, Macrobond, Danske Bank 6 7. januar

7 Disclosure Denne analyse er udarbejdet af Danske Bank Markets, en division af Danske Bank. Analytikernes erklæring Hver enkelt analytiker, som er ansvarlig for indholdet af denne analyse, erklærer, at de synspunkter, der udtrykkes i analysen, nøjagtigt afspejler analytikerens personlige vurdering af de finansielle instrumenter og udstedere, der er omfattet af analysen. Hver enkelt ansvarlig analytiker erklærer desuden, at ingen del af analytikerens aflønning har været, er eller vil være direkte eller indirekte relateret til de specifikke anbefalinger, der udtrykkes i analysen. Regulering Danske Bank er godkendt af og underlagt tilsyn af Finanstilsynet samt underlagt de regler og bestemmelser, der er udstedt af de relevante tilsynsmyndigheder i alle andre jurisdiktioner, hvor Danske Bank har aktiviteter. Danske Bank er underlagt begrænset tilsyn af det britiske finanstilsyn, Financial Conduct Authority og Prudential Regulation Authority. Nærmere oplysninger om omfanget af Financial Conduct Authority og Prudential Regulation Authoritys tilsyn kan fås ved henvendelse til Danske Bank. Danske Bank har udarbejdet procedurer, der skal forhindre interessekonflikter og sikre, at de udarbejdede analyser har en høj standard og er baseret på objektiv og uafhængig analyse. Disse procedurer fremgår af Danske Banks Research Policy. Alle ansatte i Danske Banks analyseafdelinger er bekendt med, at enhver henvendelse, der kan kompromittere analysens objektivitet og uafhængighed, skal overgives til analyseledelsen og til Bankens Compliance afdeling. Danske Banks analyseafdelinger er organiseret uafhængigt af og rapporterer ikke til Danske Banks øvrige forretningsområder. Analytikernes aflønning er til en vis grad afhængig af det samlede regnskabsresultat i Danske Bank, der omfatter indtægter fra investment bank-aktiviteter, men analytikerne modtager ikke bonusbetalinger eller andet vederlag med tilknytning til specifikke corporate finance- eller kredittransaktioner. Danske Banks analyser udarbejdes i overensstemmelse med Finansanalytikerforeningens etiske regler og Den danske Børsmæglerforenings anbefalinger. Finansielle modeller og/eller metoder anvendt i denne analyse Beregninger og præsentationer i denne analyse er baserede på standard økonometriske modeller og metoder såvel som på offentligt tilgængelige data på alle værdipapirer, udstedere og/eller lande. Dokumentation kan fremskaffes ved henvendelse til analysens forfattere. Risikoadvarsel Væsentlige risikofaktorer i forbindelse med anbefalingerne og holdningerne i denne analyse, herunder en følsomhedsanalyse af relevante forudsætninger, er angivet i analysen. Planlagte opdateringer af analysen Analysen opdateres kvartalsvis. Disclaimer Denne publikation er udarbejdet af Danske Bank Markets alene til orientering. Publikationen vil kunne underbygge kortsigtede investeringsstrategier, som afviger fra bankens anbefalinger ifølge andre analysepublikationer. Publikationen er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Efter bankens opfattelse er publikationen korrekt og retvisende. Banken påtager sig imidlertid ikke noget ansvar for publikationens nøjagtighed og fuldkommenhed, ligesom Banken heller ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle tab, der følger af dispositioner foretaget på baggrund af publikationen. Danske Bank og dens datterselskaber samt medarbejdere i banken kan udføre forretninger, have, etablere, ændre eller afslutte positioner i værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter eller på anden måde have interesse i investeringerne (herunder derivater) eller i et udstedende selskab nævnt i publikationen. Danske Banks aktie- og kreditanalytikere må ikke investere i værdipapirer, som dækkes af den pågældende eller af den analysesektion, som den pågældende er tilknyttet. Denne publikation er ikke beregnet til brug for detailkunder i Storbritannien eller til personer i USA. Danske Bank Markets er en division af Danske Bank A/S. Danske Bank A/S er underlagt Finanstilsynet i Danmark og er endvidere underlagt regler fra relevante myndigheder i alle andre retskredse, hvor Danske Bank A/S udøver forretning. Herudover er Danske Bank A/S underlagt begrænset tilsyn af det engelske finanstilsyn, Financial Conduct Authority og Prudential Regulation Authority. Enkeltheder vedrørende omfanget af dette tilsyn kan fås ved henvendelse til banken. Copyright Danske Bank A/S. Danske Bank A/S har ophavsretten til publikationen, som er til kundens personlige brug og må ikke offentliggøres uden forudgående tilladelse januar

homes kvartalsfokus Største prisstigning på huse siden 2006

homes kvartalsfokus Største prisstigning på huse siden 2006 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2016 HUSE homes kvartalsfokus Største prisstigning på huse siden 2006 homes prisindeks for hele landet viser, at boligpriserne i gennemsnit steg

Læs mere

homes kvartalsfokus Huspriser og salg tabte pusten i 1. kvartal

homes kvartalsfokus Huspriser og salg tabte pusten i 1. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12.april 2016 HUSE homes kvartalsfokus Huspriser og salg tabte pusten i 1. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan faldt med 0,2 % fra februar

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. juni 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Uændrede lejlighedspriser på landsplan stigninger i Aarhus og København homes ejerlejlighedsprisindeks var uændret

Læs mere

homes kvartalsfokus Flere handler og højere priser i 3. kvartal

homes kvartalsfokus Flere handler og højere priser i 3. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. oktober 2015 HUSE homes kvartalsfokus Flere handler og højere priser i 3. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan steg med 0,7 % fra

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. marts 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Lille prisfald i februar homes ejerlejlighedsprisindeks faldt med 0,3 % fra januar til februar (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Investment Research General Market Conditions 25. marts 2015 Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Euroen og dermed kronen er blevet svækket. Det er en fordel for dansk økonomi, men

Læs mere

homes kvartalsfokus Store prisstigninger på ejerlejligheder i 2014

homes kvartalsfokus Store prisstigninger på ejerlejligheder i 2014 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2015 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Store prisstigninger på ejerlejligheder i 2014 homes ejerlejlighedsprisindeks for hele landet viser, at

Læs mere

homes kvartalsfokus Prisrekord trods fald i salg

homes kvartalsfokus Prisrekord trods fald i salg Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. april 2016 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Prisrekord trods fald i salg homes ejerlejlighedsprisindeks viser, at ejerlejlighedspriserne på landsplan

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 15. februar 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Stort set uændrede priser i januar homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 0,2 % fra december til januar (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedsmarkedet bragede derudad i 2015

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedsmarkedet bragede derudad i 2015 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2016 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejlighedsmarkedet bragede derudad i 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks for hele landet viser, at priserne

Læs mere

home husprisindeks Huspriserne starter året med fald (3-mdr. glidende gennemsnit)

home husprisindeks Huspriserne starter året med fald (3-mdr. glidende gennemsnit) Investeringsanalyse generelle markedsforhold homes husprisindeks Huspriserne starter året med fald homes husprisindeks viser, at priserne på enfamiliehuse på landsplan faldt med 1,4 % i januar (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Research Danmark Lidt mere kød på opsvinget

Research Danmark Lidt mere kød på opsvinget Investeringsanalyse generelle markedsforhold 22. juni 2016 Research Danmark Lidt mere kød på opsvinget Opsvinget fortsætter, med lidt mere BNP-vækst, og med Brexit som trussel. Ændringer i forhold til

Læs mere

Stigende handelsaktivitet

Stigende handelsaktivitet Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. oktober 2014 HUSE homes kvartalsfokus Højere handelsaktivitet homes prisindeks for hele landet viser, at huspriserne på landsplan faldt med 2,1 % (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. august 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Prisfald på ejerlejligheder i juli homes ejerlejlighedsprisindeks faldt 2,0 % fra juni til juli (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 9. december 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Priserne steg i november homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 0,9 % fra oktober til november (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Research Danmark Skrøbeligt dansk opsving

Research Danmark Skrøbeligt dansk opsving 25. september 2014 Research Danmark Skrøbeligt dansk opsving Danmark befinder sig i begyndelsen af et økonomisk opsving, men de økonomiske nøgletal understreger, at opsvinget er svagt og skrøbeligt, og

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. september 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Priserne faldt for 3. måned i København homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 0,2 % fra juli til august

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13.september 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Ejerlejlighedspriserne fortsætter op homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 2,0 % fra juli til august (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. november 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Priserne stiger igen homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 2,4 % fra september til oktober (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Research Danmark Stærk medvind på den finansielle cykelsti for Danmark

Research Danmark Stærk medvind på den finansielle cykelsti for Danmark Investeringsanalyse generelle markedsforhold 18. marts 2015 Research Danmark Stærk medvind på den finansielle cykelsti for Danmark For bedre at kunne vurdere de kortsigtede forudsætninger for vækst i dansk

Læs mere

homes kvartalsfokus Lavere priser og færre salg i 3. kvartal

homes kvartalsfokus Lavere priser og færre salg i 3. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. oktober 2015 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Lavere priser og færre salg i 3. kvartal homes ejerlejlighedsprisindeks viser, at selvom ejerlejlighedspriserne

Læs mere

homes husprisindeks Huspriserne steg en anelse i november

homes husprisindeks Huspriserne steg en anelse i november Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. december 2017 homes husprisindeks Huspriserne steg en anelse i november homes husprisindeks viser, at huspriserne på landsplan steg med 0,1 procent fra

Læs mere

homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op

homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op Investeringsanalyse generelle markedsforhold 16. april 2015 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op homes prisindeks for hele landet viser, at ejerlejlighedspriserne

Læs mere

homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal

homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 16.juli 2015 HUSE homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan faldt med 0,4 % fra maj til

Læs mere

homes husprisindeks Huspriserne var uændrede i oktober

homes husprisindeks Huspriserne var uændrede i oktober Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. november 2017 homes husprisindeks Huspriserne var uændrede i oktober homes husprisindeks viser, at huspriserne på landsplan var uændrede fra september til

Læs mere

homes kvartalsfokus Højere huspriser i 2014

homes kvartalsfokus Højere huspriser i 2014 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2015 HUSE homes kvartalsfokus Højere huspriser i 2014 homes prisindeks for hele landet viser, at boligpriserne i gennemsnit er steget med 2,8 % i

Læs mere

EJERLEJLIGHEDER. Ejerlejlighedspriserne steg i 3. kvartal. Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12.

EJERLEJLIGHEDER. Ejerlejlighedspriserne steg i 3. kvartal.  Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. oktober 2016 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsætter op Færre handler men højere priser homes ejerlejlighedsprisindeks viser,

Læs mere

homes kvartalsfokus Huspriserne faldt i 3. kvartal

homes kvartalsfokus Huspriserne faldt i 3. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. oktober 2016 HUSE homes kvartalsfokus Huspriserne faldt i 3. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan faldt med 0,1 procent fra august

Læs mere

homes kvartalsfokus 2016 endnu et solidt år for husejerne

homes kvartalsfokus 2016 endnu et solidt år for husejerne Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. januar 2017 HUSE homes kvartalsfokus 2016 endnu et solidt år for husejerne homes prisindeks for hele landet viser, at boligpriserne i gennemsnit steg med

Læs mere

homes kvartalsfokus Fart på huspriserne i 2. kvartal

homes kvartalsfokus Fart på huspriserne i 2. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. juli 2017 HUSE homes kvartalsfokus Fart på huspriserne i 2. kvartal homes prisindeks for hele landet viser, at boligpriserne i gennemsnit steg med 3,2 %

Læs mere

Research Danmark Faldende råvarepriser skjuler eksportfremgang i 2014

Research Danmark Faldende råvarepriser skjuler eksportfremgang i 2014 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 10. februar 2015 Research Danmark Faldende råvarepriser skjuler eksportfremgang i 2014 Med gårsdagens offentliggørelse af tal for udenrigshandel til og med

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. december 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne holdt sig i ro i november homes ejerlejlighedsprisindeks var uændret fra oktober til november

Læs mere

Research Danmark Kina har stigende betydning for dansk økonomi

Research Danmark Kina har stigende betydning for dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 28. juli 2015 Research Danmark Kina har stigende betydning for dansk økonomi Kina er kommet i fokus, efter at vi på det seneste har set en kombination af svage

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. marts 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne steg kraftigt i februar homes ejerlejlighedsprisindeks steg 1,9 % fra januar til februar (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. september 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne fortsætter op homes ejerlejlighedsprisindeks steg 1,5 % fra juli til august (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsætter op

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsætter op Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. juli 2016 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsætter op homes ejerlejlighedsprisindeks viser, at ejerlejlighedspriserne på landsplan

Læs mere

homes kvartalsfokus Ejerlejligheder fik god start på 2017

homes kvartalsfokus Ejerlejligheder fik god start på 2017 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. april 2017 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejligheder fik god start på 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks for hele landet viser, at priserne i

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. november 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne fortsætter op homes ejerlejlighedsprisindeks steg 0,5 % fra september til oktober (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. maj 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne faldt i april Projektlejligheder trak priserne ned homes ejerlejlighedsprisindeks faldt 0,5 %

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. december 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne i København og Aarhus tog sig en puster i november homes ejerlejlighedsprisindeks steg 0,2

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. maj 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Prisrekord i København Aarhus er ekstremt tæt på homes ejerlejlighedsprisindeks steg 2,6 % fra marts til april (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. juni 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Aldrig har lejligheder været dyrere i København og Aarhus homes ejerlejlighedsprisindeks steg 2,2 % fra april til

Læs mere

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsatte op i 2. kvartal

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsatte op i 2. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. juli 2017 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsatte op i 2. kvartal homes ejerlejlighedsprisindeks for hele landet viser, at

Læs mere

Research Danmark Væksten skuffer igen

Research Danmark Væksten skuffer igen Investeringsanalyse generelle markedsforhold 30. marts 2016 Research Danmark Væksten skuffer igen BNP-væksten skuffede fælt i anden halvdel af 2015, og det trækker også væksttallet for 2016 ned under én

Læs mere

homes kvartalsfokus Store stigninger i prisen på ejerlejligheder i 2016 men et faldende antal handler

homes kvartalsfokus Store stigninger i prisen på ejerlejligheder i 2016 men et faldende antal handler Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. januar 2017 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Store stigninger i prisen på ejerlejligheder i 2016 men et faldende antal handler homes ejerlejlighedsprisindeks

Læs mere

Research Danmark Mark Carney er godt nyt for dansk økonomi

Research Danmark Mark Carney er godt nyt for dansk økonomi Investment Research General Market Conditions 1. juli 2013 Research Danmark Mark Carney er godt nyt for dansk økonomi Den britiske centralbank får ny chef i dag, og det kan det betyde et skifte i britisk

Læs mere

Dansk Jobindex Arbejdsmarkedet løfter sig ikke

Dansk Jobindex Arbejdsmarkedet løfter sig ikke Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. oktober 20 Arbejdsmarkedet løfter sig ikke har været karakteriseret af lette hop på stedet over det seneste år. Denne tendens er fortsat i september, hvor

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 3. KVARTAL 2015 NR. 3 NYT FRA NATIONALBANKEN SKÆRPEDE KRAV TIL FINANSPOLITIKKEN Der er gode takter i dansk økonomi og udsigt til fortsat vækst og øget beskæftigelse de kommende år. Men hvis denne udvikling

Læs mere

Renteprognose Centralbankerne har nu sat retningen for 2016

Renteprognose Centralbankerne har nu sat retningen for 2016 Investeringsanalyse 21. december 2015 Renteprognose Centralbankerne har nu sat retningen for 2016 Verdens centralbanker har i december sat retningen for de globale obligationsmarkeder i 2016. Slut med

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7).

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7). Finansudvalget 2009-10 FIU alm. del, endeligt svar på 7 spørgsmål 269 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Finansministeren 7. september 2010 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af

Læs mere

Økonomisk Prognose, februar 2016

Økonomisk Prognose, februar 2016 Økonomisk Prognose, februar 2016 Dansk økonomi fastlåst i lavvækst Den globale økonomiske usikkerhed er tiltaget over de seneste måneder, og selvom den indenlandske del af dansk økonomi fortsat ser ud

Læs mere

Research Danmark Økonomien klar til temposkift

Research Danmark Økonomien klar til temposkift Nordic Outlook 26. juni 2013 Research Danmark Økonomien klar til temposkift Dansk økonomi står i øjeblikket stille. Den indenlandske efterspørgsel viser godt nok bedringstegn, men til gengæld har eksporten

Læs mere

Research Danmark Selvstændig dansk renteforhøjelse er rykket nærmere

Research Danmark Selvstændig dansk renteforhøjelse er rykket nærmere Investment Research 17. december 215 Research Danmark Selvstændig dansk renteforhøjelse er rykket nærmere Vi har set en ny udstrømning af valuta fra Danmark efter Den Europæiske Centralbanks rentemøde

Læs mere

Research Danmark Godt nyt for eksporten gemt i eurostyrkelse

Research Danmark Godt nyt for eksporten gemt i eurostyrkelse Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. februar 2013 Research Danmark Godt nyt for eksporten gemt i eurostyrkelse Siden august sidste år er den effektive danske kronekurs styrket med knap 4 procent.

Læs mere

Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi

Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi Chefanalytiker Frederik I. Pedersen Økonomisk kommentar: Foreløbigt Nationalregnskab 3. kvt. 2014 Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi De foreløbige Nationalregnskabstal for 3. kvartal

Læs mere

Fremgang at spore flere steder i den private sektor

Fremgang at spore flere steder i den private sektor Investment Research General Market Conditions 3. august 1 Skrøbelig bedring på arbejdsmarkedet er svagt stigende fra det meget lave niveau, som antallet af nye jobannoncer lagt på nettet nåede ned på,

Læs mere

Research Danmark Moderat vækst trods ekstremt lave renter

Research Danmark Moderat vækst trods ekstremt lave renter Investeringsanalyse generelle markedsforhold 25. marts 2015 Research Danmark Moderat vækst trods ekstremt lave renter At den danske fastkurspolitik er ufravigelig, blev understreget i januar og februar,

Læs mere

Research Danmark Global uro tager pynten af dansk opsving

Research Danmark Global uro tager pynten af dansk opsving Investeringsanalyse generelle markedsforhold 24. september 2015 Research Danmark Global uro tager pynten af dansk opsving Lavere vækst i omverdenen vil trække væksten lidt ned i Europa og dermed også i

Læs mere

Dansk Jobindex Bredt baseret fremgang på arbejdsmarkedet

Dansk Jobindex Bredt baseret fremgang på arbejdsmarkedet Investment Research General Market Conditions 13. maj 2011 Bredt baseret fremgang på arbejdsmarkedet har været svagt stigende siden efteråret sidste år og den tendens synes bekræftet med tallene for april,

Læs mere

USA: Hvad bremser opsvinget?

USA: Hvad bremser opsvinget? USA: Hvad bremser opsvinget? Opdatering efter BNP for 2. kvartal 2013 Side 1/10 USA: Hvad bremser opsvinget? Her 5 år inde i opsvinget kigger vi på, hvad der har bremset opsvinget Opsving har været ganske

Læs mere

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Investeringsanalyse generelle markedsforhold 29. april 2015 Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Der er i kølvandet på de ekstremt lave renter kommet øget fokus på risikoen

Læs mere

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016 Pejlemærke for dansk økonomi, juni 16 Ligesom verdensøkonomien, er dansk økonomi aktuelt i bedring. I verdensøkonomien er det navnlig i USA og EU, der er tegn på fremgang. Derimod oplever BRIK landene

Læs mere

Renteprognose Centralbankerne udstikker retningen i 2016

Renteprognose Centralbankerne udstikker retningen i 2016 Investeringsanalyse 21. oktober 2015 Renteprognose Centralbankerne udstikker retningen i 2016 Vi har tidligere forventet den første renteforhøjelse i USA til december i år. Men den aftagende jobvækst,

Læs mere

Research Danmark Fremgangen har bidt sig fast i dansk økonomi

Research Danmark Fremgangen har bidt sig fast i dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 25. juni 2015 Research Danmark Fremgangen har bidt sig fast i dansk økonomi Fremgangen har bidt sig fast i dansk økonomi, og vi befinder os i begyndelsen af

Læs mere

Research Danmark Så er opsvinget her

Research Danmark Så er opsvinget her 25. juni 2014 Research Danmark Så er opsvinget her Vi har ventet længe, men nu er opsvinget her. Dansk økonomi er kommet godt fra start i det nye år og voksede med 0,9 % i 1. kvartal. Pæne nøgletal i 2.

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. maj 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne steg i april homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 1,1 % fra marts til april (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

Dansk økonomi Eksportanalyse: Kina

Dansk økonomi Eksportanalyse: Kina Tyskland Sverige UK USA Norge Holland Frankrig Italien Kina Polen Finland Spanien Japan Rusland Hong Kong Belgien Canada Irland Singapore Schweiz Investeringsanalyse generelle markedsforhold 17. november

Læs mere

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170 Status på udvalgte nøgletal maj 216 Fra: 211 Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu en stigning i beskæftigelsen og et fald i ledigheden i marts. Forbrugertilliden

Læs mere

USA: BNP for 1. kvt. 2014

USA: BNP for 1. kvt. 2014 USA: BNP for 1. kvt. 2014 Langsommere end snegletempo Kim Fæster Seniorøkonom Jyske Markets kf@jyskebank.dk +45 8989 7167 Side 1/15 USA: USA: Langsommere end snegletempo Konklusion: Væksten var ganske

Læs mere

Research Danmark Et underligt opsving

Research Danmark Et underligt opsving Investment Research General Market Conditions 28. marts 2017 Research Danmark Et underligt opsving Vi er langt inde i et økonomisk opsving, men virksomhedernes omsætningsvækst minder mere om stagnation.

Læs mere

Renteprognose Fortsat pres for lavere obligationsrenter i 2. kvartal

Renteprognose Fortsat pres for lavere obligationsrenter i 2. kvartal Investeringsanalyse 22. marts 2016 Renteprognose Fortsat pres for lavere obligationsrenter i 2. kvartal ECB annoncerede en række nye lempelser på mødet i marts, herunder flere rentenedsættelser, en udvidelse

Læs mere

Research Danmark Jobopsvinget er taget til

Research Danmark Jobopsvinget er taget til Investeringsanalyse generelle markedsforhold 23. september 2016 Research Danmark Jobopsvinget er taget til Vækst i både job og BNP er taget til, men BNP-væksten er fortsat skuffende, og der er god grund

Læs mere

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 8. januar 2015 Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Dansk økonomi er på rette vej. Selvom væksten ikke imponerede i 2014, så

Læs mere

Research Danmark Fra krisefrygt til ophedningsfare

Research Danmark Fra krisefrygt til ophedningsfare Investeringsanalyse generelle markedsforhold 5. januar 2017 Research Danmark Fra krisefrygt til ophedningsfare Vi forventer fortsat opsving i dansk økonomi understøttet af en voksende arbejdsstyrke og

Læs mere

Dansk økonomi Eksportanalyse: Polen

Dansk økonomi Eksportanalyse: Polen Tyskland Sverige UK USA Norge Holland Frankrig Italien Kina Polen Finland Spanien Japan Rusland Hong Kong Belgien Canada Irland Singapore Schweiz Investeringsanalyse generelle markedsforhold 1. november

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 1 og 2. marts 2012 i Århus

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 1 og 2. marts 2012 i Århus Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 1 og 2. marts 2012 i Århus NBO, Nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer www.nbo.nu Økonomisk udvikling BNP De nyeste tal fra nationalregnskabet

Læs mere

UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER-

UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER- 24. oktober 2008 af Signe Hansen direkte tlf. 33 55 77 14 UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER- Resumé: HED FOR DANSK ØKONOMI Forventningerne til såvel amerikansk som europæisk økonomi peger

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. august 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Priserne i København fortsætter op homes ejerlejlighedsprisindeks faldt med 0,2 % fra juni til juli (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 For spørgsmål eller kommentarer kontakt: Kim Fæster 89 89 71 67/60 75 62 90 kf@jyskebank.dk

Læs mere

homes kvartalsfokus Huspriser genvinder momentum i 2. kvartal

homes kvartalsfokus Huspriser genvinder momentum i 2. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. juli 2016 HUSE homes kvartalsfokus Huspriser genvinder momentum i 2. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan steg med 0,8 procent fra

Læs mere

Research Danmark Vækst men ingen job

Research Danmark Vækst men ingen job 19. marts 2013 Research Danmark Vækst men ingen job 2012 blev et år med økonomisk tilbagegang. Særligt havde eksporten det svært sidste år, hvor europæisk økonomi generelt gik tilbage. Det gik blandt andet

Læs mere

Research Danmark Nu er væksten kommet

Research Danmark Nu er væksten kommet 1. oktober 2013 Research Danmark Nu er væksten kommet Den økonomiske krise er på tilbagetog, og dansk økonomi er begyndt at vokse igen. Det har allerede givet anledning til svag fremgang på arbejdsmarkedet.

Læs mere

ECB Månedsoversigt November 2013

ECB Månedsoversigt November 2013 LEDER På mødet den 7. november traf Styrelsesrådet en række beslutninger om 's officielle renter, orienteringen om den fremtidige renteudvikling og likviditetstilførslen. For det første besluttede Styrelsesrådet

Læs mere

Op eller ned for renterne? Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker

Op eller ned for renterne? Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker Op eller ned for renterne? Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker arr@danskebank.dk +45 4512 8532 September 2016 Det kan være svært at få øje på væksten i Dansk BNP Kilde: Macrobond 1 Beskæftigelsen stiger

Læs mere

Dansk økonomi tager en puster, men den er kortvarig

Dansk økonomi tager en puster, men den er kortvarig Dansk økonomi tager en puster, men den er kortvarig Fremgangen i dansk økonomi har taget en pause i tredje kvartal. De seneste indikatorer for privatforbruget peger på en opbremsning i forbruget i tredje

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 21. November 2012 Göteborg

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 21. November 2012 Göteborg Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 21. November 2012 Göteborg Nøgletal for Danmark november 2012 Forventet BNP-udvikling i 2012 0,25 % Inflation i september (årligt) 2,5 % Ledigheden september

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

P E R I S K O P E T F I N A N S U G E N

P E R I S K O P E T F I N A N S U G E N Første kvartal, 2014 P E R I S K O P E T Redaktion Cheføkonom Lone Kjærgaard Chefanalytiker Bjarne Kogut Senioranalytiker Thomas Germann Opsvinget vokser sig stærkere Udsigterne er gode for amerikansk

Læs mere

Renteprognose Så venter vi på centralbankerne

Renteprognose Så venter vi på centralbankerne Investeringsanalyse 17. februar 2016 Renteprognose Så venter vi på centralbankerne Aktiemarkederne er fortsat med at falde den seneste måned, og investorerne har i stigende grad søgt sikkerhed i amerikanske

Læs mere

Research Danmark Eksportanalyse Tyrkiet

Research Danmark Eksportanalyse Tyrkiet Germany Sweden UK USA Norway Netherlands France Italy China Poland Finland Spain Japan Russia Hong Kong Belgium Canada Ireland Singapore Switzerland Czech Republic Australia Austria South Korea Turkey

Læs mere

Behov for en stram finanslov

Behov for en stram finanslov EØK ANALYSE november 15 Behov for en stram finanslov Regeringen har lagt op til at stramme finanspolitikken i 16 og indlægge en sikkerhedsmargin til budgetlovens grænse. DI bakker op om at stramme finanspolitikken

Læs mere

MARKET DRIVERS VALUTA

MARKET DRIVERS VALUTA Dagens kommentar I går sendte vi en ny købsanbefaling på USD/JPY på gaden. Vi ser bl.a. potentiale for udvidelse af rentespændet imellem de 2-årige statsrenter i USA og Japan i takt med at stabiliseringen

Læs mere

Research Danmark På vej ud af krisen

Research Danmark På vej ud af krisen 19. december 2013 Research Danmark På vej ud af krisen Dansk økonomi har gennem de seneste kvartaler oplevet økonomisk vækst og stigende beskæftigelse. Vi venter, at fremgangen kommer til at fortsætte

Læs mere

ville få. I mellemtiden er den generelle vurdering dog, at følgerne bliver begrænsede og kortfristede.

ville få. I mellemtiden er den generelle vurdering dog, at følgerne bliver begrænsede og kortfristede. LEDER s styrelsesråd besluttede på mødet den 6. oktober 2005 at fastholde minimumsbudrenten på eurosystemets primære markedsoperationer på 2,0 pct. Renten på den marginale udlånsfacilitet og indlånsfaciliteten

Læs mere

Markedsnyt. Market movers i dag. Udvalgte markedsnyheder

Markedsnyt. Market movers i dag. Udvalgte markedsnyheder Investeringsanalyse generelle markedsforhold 9. oktober 2015 Markedsnyt Market movers i dag Der er kun få, mindre vigtige nøgletal på makrokalenderen i dag. Frankrigs industriproduktion ventes at været

Læs mere

Grønt lys til det aktuelle opsving

Grønt lys til det aktuelle opsving November 2017 Grønt lys til det aktuelle opsving Opsvinget i dansk økonomi er taget til i styrke, og der ventes en vækst på og lidt over 2 pct. de næste år. Der er også udsigt til, at beskæftigelse fortsætter

Læs mere

Dansk udenrigshandel står stærkt

Dansk udenrigshandel står stærkt Hovedpointer Dansk udenrigshandel klarer sig godt, hvilket blandt andet afspejler sig i et solidt overskud på betalingsbalancen og handelsbalancen. En dekomponering af betalingsbalancen viser, at en stor

Læs mere

ECB Månedsoversigt August 2009

ECB Månedsoversigt August 2009 LEDER På baggrund af den regelmæssige økonomiske og monetære analyse besluttede Styrelsesrådet på mødet den 6. august at fastholde s officielle renter. De informationer og analyser, der er blevet offentliggjort

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere