Følgende sager behandles på mødet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Følgende sager behandles på mødet"

Transkript

1 Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde 25. maj 2009 Mandag kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Årsregnskab 2008 for Hørsholm Kommune 4 Forslag til Helhedsplan Hovedstruktur 6 Resultatrevision Vækstteam - et særligt erhvervsserviceprojekt som følge af den aktuelle økonomiske situation 14 Valg af driftsherre til den kommende energi- og klimavenlige daginstitution på Breeltetrekanten 18 Renovering og modernisering af naturfagslokaler på Rungsted Skole 21 Fremrykning af byggeri på Rungsted skole 26 Budgetforskydning i forbindelse med skolernes masterplan 29 Opdatering af Bilag til styrelsesvedtægt for Hørsholm kommunale skolevæsen 31 Den sammenhængende børnepolitik, status efter 2. år 34 Politikområde 34 - Forslag til reduktion 38 Frigivelse af bevilling til renovering og vedligeholdelse af HRTs haller 44 Frigivelse af bevilling til bygherrerådgiver, renoveringer og tekniske projekter samt til etablering af ny omklædningsfacilitet 46 Ansøgning om ekstraordinær økonomisk støtte til Hørsholm 79ers 49 Forslag til Helhedsplan : Retningslinjer for arealanvendelsen og rammer for lokalplanlægning 52 Forslag til lokalplan 141 og tillæg 11 til Helhedsplan Pleje- og ældreboliger på Kokkedal Vest 57 Ansøgning fra HAB, afdeling Elmeparken om ommærkning af 3 ungdomsboliger, beliggende Elmeparken 51, 53 og Miljøtilsynsberetning Affaldsplan Kriterier for kloaksanering 70 Undersøgelse af jordforurening i børneinsstitutioner 73 Udvidet åbningstid på Genbrugspladsen Vandtårnsvej 76 Tilgængelighedspulje Hørsholm Vand ApS - eksterne bestyrelsesmedlemmer 80 Bilagsoversigt 83

2 Fraværende Susanne Rohde (A) Bemærkninger til dagsorden Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 2

3 Kommunalbestyrelsen Punkt: 77 Acadre sagsnr.: Journalnr.: Sagsforløb: KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Elisabeth Boelskifte Meddelelser Beslutning Kommunalbestyrelsen den Pkt. 93 Forslag til lokalplan 141 og tillæg til Helhedsplan Pleje- og ældreboliger på Kokkedal Vest er udsat til næste Kommunalbestyrelsesmøde. Uffe Thorndahl foreslog, at pkt. 79 og 92 om Helhedsplanen blev behandlet sammen. Kommunalbestyrelsen tiltrådte dette. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 3

4 Kommunalbestyrelsen Punkt: 78 Acadre sagsnr.: 08/20809 Journalnr.: S08 Sagsforløb: ØU-KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Maj-Brit Svendsen Årsregnskab 2008 for Hørsholm Kommune Resume Nu foreligger årsregnskab for 2008 og det udviser et overskud på 10,1 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning har været på 102,0 mio. kr. i løbet af 2008 og det er ca. 20 % lavere end i Forslag Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen, at godkende det samlede årsregnskab for 2008 og at videresende det godkendte regnskab til påtegning hos revisionen Sagsfremstilling Årsregnskabet for 2008 er opstillet og aflægges efter Velfærdsministeriets regelsæt og den kommunale styrelseslov. Det indeholder en beretningsdel (bilag 1) og to taloversigter (bilag 2 og 3). I lighed med tidligere år fremsendes kun bilag 1 i papirform, mens bilag 2 og 3 fremsendes på mail. Det skyldes at de to bilag er meget omfangsrige og har en høj detaljeringsgrad. For at få et hurtigt overblik anbefales det, at læse afsnittet Økonomisk resultat på side 4 og eventuelt supplere med efterfølgende afsnit frem til Indtægter og udgifter side 10. Økonomi- og målopfølgningerne for hver enkelt politikområde giver en mere detaljeret gennemgang af regnskabet og kan være supplerende læsning. Årets resultat udviser et overskud på 10,1 mio. kr., som i forhold til det korrigerede budget er et forbedret resultat på 51,3 mio. kr. netto. Heraf bliver der overført 50,9 mio. kr. til På det skattefinansierede område er der et overskud på 14,8 mio. kr., hvilket er 42,6 mio. kr. mere end forventet i det korrigerede budget. Det brugerfinansierede område udviser et underskud på 4,7 mio. kr., hvilket indebærer, at kommunens gæld til området er blevet tilsvarende nedbragt. Bilag 1 og 2 trykkes i deres sædvanlige indbundne form og samtidig bliver de gjort tilgængelige på kommunens hjemmeside. Bilag 3 vil kun være tilgængeligt på kommunens hjemmeside. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 4

5 Aflæggelse af kommunens regnskab efter de ovennævnte regler er lovpligtig. Regnskabet skal fremsendes til revision og Velfærdsministeriet inden d. 1. juni. Kommunikation Efter godkendelsen offentliggøres regnskabet ved en pressemeddelelse, og det trykte regnskab fremsendes til en lang række interessenter. Det trykte regnskab vil desuden ligge tilgængeligt i Borgerservice og på biblioteket. Sagens tidligere behandling Fagudvalgene har godkendt regnskab og overførsler på følgende møder: Social- og Sundhedsudvalget 23. marts 2009 Børne- og Skoleudvalget 24. marts 2009 Kultur- og Fritidsudvalget 25. marts 2009 Teknik- og Miljøudvalget 25. marts 2009 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget 26. marts 2009 Økonomiudvalget 26. marts 2009 Bilag - Bilag 1. Beretning Regnskab Bilag 2. Taloversigt udgiftsbaseret regnskab Bilag 3. Taloversigt omkostningsbaseret regnskab 2008 Noter til bilag Bilag 2 og 3 fremsendes kun pr. mail. Beslutning Økonomiudvalget den Godkendt. Beslutning Kommunalbestyrelsen den Godkendt. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 5

6 Kommunalbestyrelsen Punkt: 79 Acadre sagsnr.: 08/14769 Journalnr.: P16 Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Lise Ørberg Forslag til Helhedsplan Hovedstruktur Resume Inden udgangen af 2009 skal kommunalbestyrelsen ifølge planloven vedtage en ny Helhedsplan (kommuneplan). Kommunalbestyrelsen i Hørsholm Kommune har valgt en temarevision. Helhedsplanens to dokumenter Hovedstruktur og Rammer for lokalplanlægning skal forud for vedtagelsen sendes i 8 ugers høring. I dette dagsordenspunkt behandles Forslag til Hovedstrukturen, som indeholder kommunalbestyrelsens visioner og indsatsområder. Hovedstrukturen forlægges alle fagudvalg inden behandling i Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse. Forslag Administrationen anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender Forslag til Helhedsplan Hovedstruktur til offentlig høring i perioden fra tirsdag den 16. juni til onsdag den 16. september I overensstemmelse med Kommunalbestyrelsens tidligere beslutning afholdes der ingen borgermøder i forbindelse med høringen. Sagsfremstilling I forbindelse med vedtagelse af Plan- og Agenda 21 strategien "Hørsholm i Bevægelse" besluttede kommunalbestyrelsen, at der skulle laves en temarevision af Helhedsplanen med følgende temaer: Sunde borgere By og bolig Erhverv og Beskæftigelse Natur og miljø Klima og energi. Dokumentet Hovedstruktur er revideret således, at der foreslås nye visioner, der er tilpasset de valgte temaer og dokumentet er desuden ajourført i forhold til ny lovgivning og konsekvensrettelser på baggrund af nedlæggelse af Frederiksborg Amt og HUR (Hovedstadens Udviklingsråd), som har betydning for nogle indsatsområder i Hovedstrukturen (fx Askehavegård og Sjælsmark Kaserne). Formulering af nye visioner har været drøftet på kommunalbestyrelsens temamøde den 5. marts I det følgende gennemgås de enkelte kapitler/afsnit kort og der redegøres for ændringer. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 6

7 Hørsholm og verden omkring os Afsnittet indledes med befolknings- og boligprognoser, der er ajourført og fremskrevet i forhold til ny 12-årig planperiode. Der redegøres for forhold til overordnede planer som Landsplandirektivet Fingerplan 2007 og Den Regionale Udviklingsplan, udarbejdet af Region Hovedstaden. Forslag til Helhedsplan er i overensstemmelse med de overordnede planer. I landsplandirektivet Fingerplan 2007 sætter miljøministeriet rammerne for den fremtidige byudvikling i Hørsholm. (Der redegøres for Fingerplanens konsekvenser i afsnit By og bolig) Hørsholm er en del af Region Hovedstaden. Region Hovedstaden har i 2008 vedtaget den Den regionale Udviklingsplan. Udviklingsplanen indeholder en vision og syv pejlemærker. Helhedsplanen for Hørsholm Kommune er i overensstemmelse med fokusområderne i den regionale udviklingsplan. By og bolig Askehavegård I Helhedsplan er Askehavegårdområdet i Hovedstrukturen udpeget som fremtidigt "perspektivområde", som kommunalbestyrelsen på længere sigt ønskede at udvikle som boligområde. Fingerplan 2007 fastlægger at områder vest for Helsingørmotorvejen i Helsingørfingeren ikke må udlægges til byformål. Askehavegårdområdet er derfor, som konsekvens af bestemmelserne i Fingerplan 2007, i denne Hovedstruktur ikke medtaget som "perspektiv område" for fremtidig byudvikling. Sjælsmark Kaserne I Helhedsplan var Sjælsmark Kaserne udpeget som et særligt indsatsområde, på baggrund af Forsvarsministeriets beslutning om at nedlægge kasernen og ønske om at vurdere mulighederne for en eventuel byudvikling. Sjælsmark Kaserne er beliggende i landområdet i den grønne kile mellem Helsingør og Hillerød fingeren. Området kan ikke byudvikles efter bestemmelserne i Fingerplan Forsvarsministeriet forventer en fortsat anvendelse til forsvarsmæssige formål. Området er ikke i Helhedsplan et særligt indsatsområde. Området var i Helhedsplan udlagt til fremtidige rekreative forhold. Denne fremtidige anvendelse er fastholdt i Helhedsplan Byomdannelse og fortætning Kommunalbestyrelsen ønsker, i overensstemmelse med den overordnede planlægning, at fokusere på byomdannelse og fortætning i særligt udvalgte områder i kommunen. De udvalgte områder er Bymidten, Usserød Kongevej og dele af Rungstedvej samt de stationsnære områder omkring Kokkedal og Rungsted Kyst Stationer. Usserød Kongevej Kommunalbestyrelsen har i maj 2008 godkendt Vejledning om byarkitektoniske og trafikale principper for udvikling af Usserød Kongevej (Vejledning Usserød Kongevej) og dermed åbnet for fortætning langs Usserød Kongevej. Vejledningens overordnede principper er indarbejdet i Helhedsplanens rammebestemmelser. Rungsted Kyst Station DSB ejer områder omkring Rungsted Kyst Station, som de har ønsket at udvikle til boligformål. Skitseforslag til bebyggelse har været behandlet i Teknik- og Miljøudvalget i foråret 2005, men der blev ikke truffet beslutning om igangsættelse af lokalplanarbejde. Fortætning i området er i overensstemmelse med bestemmelser i Fingerplan 2007 om tæt by omkring stationerne. Intentionerne i skitseprojektet er indarbejdet i Helhedsplanens rammebestemmelser, der således er forberedt på fortætning i området. Kokkedal Vest og Nordvest I begyndelsen af 2009 er der afholdt arkitektkonkurrence om plejeboliger på Kokkedal Vest og en lokalplan er under udarbejdelse. Kokkedal Vest området tænkes udviklet dels med pleje- og ældreboliger, dels familieboliger. Også området Kokkedal Nordvest, der tidligere Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 7

8 har været anvendt til nyttehaver, ønskes udviklet til boligformål, i overensstemmelse med overordnet målsætning om udbygning i de stationsnære områder. Boligpolitik Kommunalbestyrelsen har i 2009 vedtaget en boligpolitik. I Helhedsplan tilkendegives, at Kommunalbestyrelsen også ønsker at udarbejde en arkitekturpolitik. Dette arbejde er ikke igangsat. I Helhedsplan er ønsket fastholdt, suppleret således at det bliver en samlet by - arkitekturpolitik. En grøn og blå kommune I Helhedsplan er der i kapitlet en grøn og blå kommune fokuseret på borgernes muligheder for at opleve og udnytte de blå og grønne områder. Kommunalreformen og kravet om at retningslinjerne fra Regionplan 2005 skal indarbejdes i Helhedsplanen betyder at kommunerne har fået ansvar for at varetage natur- og landskabshensyn ikke alene som et rekrativt gode for borgerne, men også i forhold til at beskytte naturen ud fra biologiske interesser. Planlægning af natur og grønne områder er også en vigtig parameter i forhold til de meget aktuelle udfordringer om klimaændringer og tilpasning til disse. Regionplanens retningslinjer for arealanvendelse er indarbejdet i dokumentet Retningslinjer for arealanvendelse og rammer for lokalplanlægning. Kultur og Fritid Kultur og fritid er ajourført i forhold til initiativer og tiltag i den forløbne planperiode. Kommunalbestryelsen har fx i sommeren 2007 vedtaget en ny kulturpolitik og i 2008 en ny bibliotekspolitik. Synergi mellem kultur- og fritidsliv og integrering af sundhed på alle niveauer er vigtige elementer. Fornyelse af Idrætsparken er en af de store indsatsområder som spænder på tværs af de kommunale politikområder. Børn og Unge Skoler og institutioner er i konstant udvikling og en ny sammenhængende Børne og ungepolitik er under udarbejdelse, hvor også de overordnede temaer sundhed og klima, energi og miljø søges integreret. Det kommer bl.a. til udtryk ved planlægning af en ny klimainstitution, hvor klimatilpasning og ressourceforbrug indgår i byggeriet og også søges inddraget i det pædagogiske arbejde. Ældre og seniorer Generelt har Kommunalbestyrelsen haft stor fokus på at etablere gode boliger for seniorer og også at etablere de nødvendige pleje- og ældreboliger samt genoptræningscenter. Beslutningen om at etablere nye pleje- og ældreboliger i Kokkedal Vest området har været den medvirkende årsag til udarbejdelsen af en masterplan for Idrætsparken og Kokkedalområderne. Byggeriet af nye plejeboliger, vil som andet nybyggeri i kommunen, tilstræbes at være miljøvenligt og klimatilpasset. Den vedtagne sundhedspolitik lægger vægt på forebyggelse, som skal sikre at fremtidens ældre holder sig sunde længst muligt. Der er i perioden også gjort en indsats for at etablere gode forhold for det frivillige arbejde fx med oprettelse af Selmersbo som frivillighedscenter. Erhverv og beskæftigelse Erhverv og beskæftigelse har været et særligt fokusområde i perioden og Kommunalbestyrelsen har udarbejdet en erhvervspolitik, ligesom kommunen i forbindelse med etableringen af Jobcenter efter kommunalreformen har overtaget store opgaver med jobformidling. I de kommende år vil kommunerne overtage endnu flere opgaver med beskæftigelse og jobformidling. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 8

9 Klima, energi og miljø Klima, energi og miljø er et særligt fokusområde. I Hovedstrukturen er temaerne opdelt i kapitlerne Miljø og ressourcer og Klima og energi. Indsatserne vil blive iværksat i de kommende år, men er i Helhedsplan søgt integreret, fx med bestemmelser om miljørigtigt byggeri mm. Trafik og transport Trafik og transport omhandler bl.a. tiltag om cykelhandlingsplan og trafiksikkerhed. Cykelhandlingsplanen er i god overensstemmelse sundhedspolitikken, ligesom en øget brug af cykler også vil være til fordel for miljøet. Udbygning af cykelstierne indgår i de fremtidige planer. Hovedstrukturen for trafik viser også overordnede veje, planlagt af vejdirektoratet, som fx den såkaldte ring 5, der er vist som forlængelse af Sjælsmarksvej med tilslutning til Hørsholm Kommunes vejnet ved motorvejen og Ådalsvejs forlængelse. Denne vejføring som tidligere har været en del af Regionplan 2005 skal nu indgå i de kommunale planer. Hørsholm Kommune har tidligere i høringssvar til Regionplan 2005 gjort indsigelse mod denne vejføring. Vejdirektoratet har ikke tidsfastsat en realisering af vejprojektet eller et endeligt tracé for vejen, men Vejdirektoratet ønsker udlægget til vejudlæg fastholdt. Sunde borgere i Hørsholm Sundhed har været et vigtigt fokusområde i den forløbne periode og Kommunalbestyrelsen har vedtaget en sundhedspolitik. Baggrunden for dette nye fokusområde er, at ansvaret for forebyggelse og genoptræning med kommunalreformen er overgået til kommunerne. Sundhed skal integreres i alle politikområder og sundhed er indtænkt i de øvrige temaer. De tiltag, der gøres for at forbedre befolkningens sundhed er også ofte til gavn for klima og miljø. Kommunikation Helhedsplan vil blive sendt i offentlig høring. I forbindelse med høringen vil der blive annonceret og udsendt presse meddelse. Sagens tidligere behandling Sagen har tidligere været behandlet i alle fagudvalg. SSU Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den Social- og Sundhedsudvalget godkendte forslag til Helhedsplan Hovedstruktur med følgende ændringer til afsnit Ældre og Seniorer: Vision Vi vil tilbyde Hørsholms seniorer en god hverdag ved at fastholde og udvikle gode tilbud inden for boliger, sundhed, fritid og kultur, og hvor der er behov for hjælp. Vi lægger vægt på, at fremme sundhed og forebygge sygdomme, fordi der er med til at skabe et trygt og aktivt seniorliv med kvalitet. Indsatsområder Her tilføjes: 18 døgngenoptræningspladser 18 fleksible pladser og et genoptræningscenter. Ældre- og plejeboliger - kort - her tilføjes 36 fleksible pladser og genoptræningscenter. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 9

10 Selmersbo og frivillighedscenter er to forskellige ting og skal også skrives sådan. BSU Beslutning Børne- og Skoleudvalget den Børne- og skoleudvalget godkendte forslag til Helhedsplan Hovedstruktur med følgende ændringer til afsnit Børn og Unge: Der skal indføres bemærkninger om sikring af daginstitutioner og skoleforsyningen som følge af udbygningen af Kokkedal Vest og Nordvest. Der skal indføres bemærkninger om hvorledes specialskoleforsyningen sikres med den fulde kommunale overtagelse af dette ansvarsområde. Der skal være henvisning om valget af Børne- og familiepolitik som strategisk indsatsområde. Fraværende: Anders Borgen (C) TMU Beslutning i Teknik- og miljøudvalget den Teknik og miljøudvalget godkendte forslag til Hovedstruktur KFU Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den KFU godkendte forslag til Hovedstruktur med følgende bemærkninger: på s. 17 ændres afsnitsoverskriften "Kultur Trommen" til "Kulturhus Trommen" i første sætning i samme afsnit tilføjes "Hørsholm kommunes kulturhus"... i billedteksten ændres Kulturnatten til Kulturdagene på s. 18 præciseres at der i Fuglsanghus er 10 årlige udstillinger. på s. 18 under Egnsmuseet tilføjes museets udfordringer med de fysiske magasinforhold Fraværende: Thorkild Gruelund ( C ) Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 10

11 BEU Beslutning i Beskæftigelses og Erhvervsudvalget den BEU godkendte forslag til Hovedstruktur. Forslag om at arrangere et fælles møde med Teknik og Miljøudvalget med henblik på at drøfte de tilgrænsende områder mellem de to udvalg Fraværende: Birger Bøgeblad (V) Bilag - Forslag til Helhedsplan Hovedstruktur.pdf Beslutning Økonomiudvalget den ØU godkendte punktet med redaktionelle rettelser. Derudover skal sidste sætning i afsnittet om ældre og seniorer tilrettes således: Der er i perioden også gjort en indsats for at etablere gode forhold for de frivillige fx med etablering af et frivillighedscenter med base på Selmersbo. Beslutning Kommunalbestyrelsen den Kommunalbestyrelsen behandlede pkt. 79 og 92 samtidigt og besluttede at fremlægge Helhedsplanen i offentlig høring og godkendte punkt 79 med Økonomiudvalgets bemærkninger. Borgerlisten oplyste, at de i forbindelse med høringen vil fremsende mindretalsudtalelse, samt formulering fra KDU om Trommens samarbejde med private teaterforeninger og erhvervslivet. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 11

12 Kommunalbestyrelsen Punkt: 80 Acadre sagsnr.: 09/6206 Journalnr.: K07 Sagsforløb: BEU-ØU-KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Rikke Abild Resultatrevision 2008 Resume Arbejdsmarkedsstyrelsen udsender hvert år i marts måned resultatrevisionen for det forgående kalenderår. Resultatrevisionen fremlægges til drøftelse i Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Forslag Administrationen anbefaler, at udvalget drøfter resultatrevisionen. Sagsfremstilling Resultatrevisionen på beskæftigelsesområdet er et styringsværktøj til jobcentrene. Resultatrevisionen giver et samlet overblik over jobcentrets indsats på både den statslige og kommunale del. Resultatrevisionen består af følgende områder, der skal kommenteres: Resultatoversigten Besparelsespotentialet Scorecard i forhold til ministerens mål Scorecard i forhold til rettidigheden Resultaterne fra Jobcenter Hørsholm er i resultatrevisionen sammenlignet med resultaterne fra sammenlignelige jobcentre. Det fremgår at Hørsholm generelt klarer sig godt blandt andet på sygedagpengeområdet og i forhold til nedbringelse af arbejdskraftreserven, men også at Hørsholm står over for en række udfordringer herunder: udviklingen i antallet af unge under 30 år udviklingen i antallet af ikke-arbejdsmarkedsparate ledige rettidigheden for kontant- og starthjælpsmodtagere Bilag - Resultatrevision 2008 Beslutning Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget den Drøftet og taget til efterretning med ros til administrationen for de flotte resultater. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 12

13 Beslutning Økonomiudvalget den ØU drøftede resultatrevisionen og tog denne til efterretning. Beslutning Kommunalbestyrelsen den Kommunalbestyrelsen tog resultatrevisionen til efterretning og roste administrationen for de flotte resultater. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 13

14 Kommunalbestyrelsen Punkt: 81 Acadre sagsnr.: 09/8120 Journalnr.: Ø40 Sagsforløb: BEU - ØU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Ditte Bentzen Vækstteam - et særligt erhvervsserviceprojekt som følge af den aktuelle økonomiske situation Resume Erhverv.net tilbyder et erhvervsserviceprojekt rettet mod mindre virksomheder i regionen, der oplever problemer på grund af den økonomiske situation. Forslag Administrationen foreslår, at Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at Hørsholm Kommune over for erhverv.net tilkendegiver, at man ønsker at deltage i projektet, og at man samtidig i form af en tillægsbevilling - forpligter sig til at afholde udgifter til projektet for så vidt angår virksomheder i Hørsholm Kommune med op til kr. Sagsfremstilling Ifølge DI oplever fire ud af 10 virksomheder problemer i den nuværende økonomiske situation. Håndværksrådets konjunkturvurdering fra februar 2009 underbygger dette. På kommunalbestyrelsens budgetkonference den 24. april 2009 blev spørgsmålet om bistand til virksomheder i akutte problemer drøftet, og der var enighed om, at man gerne så, at Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget arbejdede videre med spørgsmålet med udgangspunkt i erhverv.net-samarbejdet. Erhverv.net har formuleret et projektforslag under betegnelsen Vækst-Team, som er en særlig rådgivningspakke, der skal bidrage til at imødegå situationen i Nordsjælland og således bidrage til at bevare og skabe nye arbejdspladser. Initiativet ligger ud over den erhvervsserviceopgave, som Hørsholm Kommune og de øvrige medlemskommuner betaler via det årlige kontingent. Det er administrationens vurdering, at projektet vil kunne tilgodese de ønsker, som Kommunalbestyrelsen drøftede på budgetkonferencen. Initiativet er ment som et proaktivt erhvervsservicetilbud, hvor man vil indfange virksomheder, inden de evt. står overfor en truende fyringsrunde eller konkurs. Målgruppen er mindre virksomheder med mere end én ansat. Alle brancher er som udgangspunkt omfattet, men initiativet vil i særlig grad rette sig mod de mest konjunkturfølsomme virksomheder inkl. håndværksvirksomheder. Vækst-teamet, der vil bestå af professionelle Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 14

15 rådgivere, skal screene omhandlede virksomheder med henblik på at fastslå karakteren af evt. problemer samt identificere potentielle uudnyttede vækstmuligheder. Efter screeningen placeres virksomhederne i fire hovedgrupper: 1) Virksomheder med uudnyttet vækstpotentiale Efter endt screening sker indsatsen i professionelt privat regi. Omkostningerne afholdes af virksomhederne selv, suppleret med relevante eksisterende støtteordninger. Såfremt erhverv.net s vækst-team konstaterer et uudnyttet strategisk potentiale i virksomheden, kan erhverv.net formidle kontakt til konsulenter, partnere eller interimledere, der kan hjælpe med at realisere dette. Erhverv.net s Vækst-Team har etablerede kontakter til strategiske og teknologiske rådgivere samt finansierings- og kapitalkilder i ind- og udland og kan således også tilbyde en born-global løsning. 2) Virksomheder med vækstpotentiale efter gennemført strukturering Indsatsen sker i professionelt privat regi. Efter stillet diagnose betaler virksomhederne selv for kuren. Vækst-Team s diagnose for denne type virksomheder vil ofte afsløre strukturelle problemer inden for økonomi, administration, produktion, afsætning eller ledelse. Uanset karakteren af problemerne vil erhverv.net kunne anbefale en kur. Kuren gennemføres af private rådgivere, enten som konsulentydelse, gennem indsættelse af interim-ledere eller gennem partnerskaber, der kan gennemføre de nødvendige strukturændringer. Ofte er der tale om en kompliceret og langvarig proces, der kan tage op til et år eller længere. 3) Virksomheder med aktuelle (eller latente) svagheder, der truer deres eksistens Virksomheder med aktuelle eller latente svagheder, der truer deres eksistens, samles i klynger og/eller netværk med henblik på at afdække disse svagheder og skabe grundlaget for overlevelse og fornyet vækst. Vækst-Team er i denne proces en mere aktiv tovholder omkring selve processen, ligesom erhverv.net kan formidle mentorer til virksomhederne. Ellers ligner indsatsen de to foregående grupper, idet der ved en klynge eller netværk kan skabes en kritisk masse, der muliggør en vis medfinansiering fra de involverede virksomheder. Vækst-Team påtænker at udnytte de erfaringer, som man har fået omkring etablering, koncept og struktur gennem erhverv.net s LifeScience-consulting klynge (et projekt hvor selvstændige konsulentvirksomheder inden for Life Science-branchen danner fælles støttefunktioner; it, marketing og salg samt økonomi og administration). 4) Virksomheder uden et levedygtigt forretningsgrundlag. Virksomheder, hvor Vækst-Team efter endt screening må konstatere, at der ikke er et levedygtigt forretningsgrundlag, vil blive bistået med en afvikling med respekt for den mulige destruktion af værdier, der ofte sker, hvis virksomhederne løber linen ud og ender med en konkurs. Vækst-Team samarbejder med advokater, revisorer, banker samt Skat og jobcentre om at skabe den mest effektive og skånsomme afvikling. Det er vanskeligt definitivt at oplyse, hvor mange virksomheder Vækst-Team kan håndtere, da det vil afhænge af kompleksiteten af den forestående opgave. Baseret på hurtige screeninger vil Vækst-Team skulle bruge min. seks timer pr. virksomhed. Øges Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 15

16 kompleksiteten som følge af mangelfuldt datamateriale og/eller unøjagtige eller utilstrækkelige informationer, kan det tage 10 arbejdsdage eller mere at få overblik over en enkelt virksomhed. Vækst-Team vil være i stand til at øge sin kapacitet i takt med arbejdsbyrdens omfang, baseret på professionelle eksterne konsulenter. Finansiering af initiativet Vækst-Team s indsats til screening og diagnosticering afholdes økonomisk af kommuner og andre offentlige instanser. Screening og diagnose skal således være et gratis erhvervsservicetilbud til alle virksomheder i målgruppen. Den efterfølgende indsats over for de stærkere virksomheder er baseret på, at de selv betaler for kuren men erhverv.net har forhandlet en vis medfinansiering fra private konsulentfirmaer. Indsatsen overfor svagere virksomheder må fortrinsvis i videst mulig udstrækning - være baseret på et no-cure no-pay -princip for at undgå at fremtvinge konkurser. Vækst-Team vil her spille en mere aktiv rolle. Erhverv.net har behov for tilsagn om omkostningsdækning på 4,85 mio. kr. på årsbasis for at kunne etablere den fornødne organisation til at udføre Vækst-Team s opgaver i hele regionen. Der vil i videst mulig udstrækning blive søgt medfinansiering fra Vækstforum Hovedstaden. Indledningsvis vil det være muligt at opstarte Vækst-Team på basis af timehonorering fra sag til sag (dvs. kommunerne betaler for screening af de virksomheder, der har adresse i den pågældende kommune). Det foreslås fra erhverv.nets side, at udgiftsloftet sættes til kr. pr. kommune. Erhverv.net har oplyst, at det vil indgå i et tæt samspil med kommunen for at evaluere initiativet og tilsikre en effektiv og løbende opfølgning på ressource-forbruget. Hvornår kan initiativet iværksættes? Afhængig af tilsagn om omkostningsdækning vil Vækst-Team kunne være operationsklar senest 14 dage efter tilsagn. Økonomi/personale Udgifter forbundet med forslaget afholdes ved tildeling af en særskilt tillægsbevilling på i indeværende år. Bevillingsskema Tillægsbevilling Drift/anlæg m.v Indeværende år Politikområde: 79 Drift Beløb Overslagsår 1 Overslagsår 2 Overslagsår 3 Politikområde: I alt Anlægsbevilling: (igangsætningstilladelse) Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 16

17 Politikområde: Politikområde: I alt Beslutning Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget den Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget besluttede at indstille til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at der bevilges en tillægsbevilling på op til kr. Såfremt dette beløb hurtigt bliver disponeret, skal projektet evalueres, inden der tages stilling til en evt. merbevilling. Beslutning Økonomiudvalget den ØU godkendte BEUs indstilling om at godkende en tillægsbevilling på kr. og såfremt dette beløb hurtigt bliver disponeret, skal projektet evalueres, inden der tages stilling til en evt. merbevilling. Beslutning Kommunalbestyrelsen den Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 17

18 Kommunalbestyrelsen Punkt: 82 Acadre sagsnr.: 09/7182 Journalnr.: P00 Sagsforløb: BSU - ØU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Mia Michaelsen Valg af driftsherre til den kommende energi- og klimavenlige daginstitution på Breeltetrekanten Resume I tilknytning til beslutningen om opførelse af en ny daginstitution på Breeltetrekanten har der været annonceret efter en driftsherre, og 3 ansøgere har søgt om tildeling af opgaven. Ansøgerne har på Børne- og Skoleudvalgets møde den 24. marts 2009 mundtligt fremlagt og suppleret deres ansøgninger. Udvalget ønskede herefter en 2. runde, hvor de 3 ansøgere skulle forholde sig til samme opgave. Forslag Administrationen anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget drøfter de indkomne ansøgninger sammenholdt med de to fremlæggelser fra hver ansøger og indstiller til Økonomiudvalget, hvilken ansøger udvalget foretrækker som driftsherre. Sagsfremstilling De 3 ansøgere har i begyndelsen af den 2. april 2009 fået tilsendt følgende opgave: Baggrund: Hørsholm kommune har besluttet at bygge en ny klima-, miljø- og energivenlig daginstitution. Institutionen skal være en integreret institution og skal kunne rumme op til 164 enheder, hvoraf VKR-Holding har fortrinsret til 20 enheder. Hørsholm kommune forventer, at den nye institution bliver Danmarks mest klimavenlige børneinstitution, og at institutionen også af den grund vil blive eftertragtet af forældre samt medarbejdere. Der satses på masser af dagslys og et godt og sundt indeklima for både børn og ansatte. Bygningen og indretningen forventes at give mulighed for at lægge en målrettet pædagogisk linje, der særligt retter sig mod energi, klima og miljø i forhold til børnene. Opgave: Beskriv jeres visioner for den nye institution. I beskrivelsen skal I forholde jer til, hvordan I forestiller jer at inddrage klima- og energiperspektivet i det pædagogiske arbejde i institutionen. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 18

19 Giv konkrete eksempler på, hvordan forældre henholdsvis medarbejdere kan se, at denne institution adskiller sig fra andre integrerede institutioner. Giv konkrete eksempler på, hvordan institutionen kan profilere sig i relation til klima- og energiperspektivet både som daginstitution og arbejdsplads. Den 14. april er ansøgerne blevet anmodet om at fremsende et skriftligt oplæg på max. 2 sider forud for mødet i udvalget. Oplægget skal danne udgangspunkt for ansøgernes fremlæggelse af besvarelsen for udvalget. De 3 ansøgere er: Ansøger 1 er Lions Børnehuse, der ønsker at etablere en integreret institution opdelt på 2 afdelinger, en vuggestue og en børnehave med hver sin afdelingsleder, og som en del af Lions Børnehuse, der i øvrigt består af 2 børnehaver. Den samlede institution Lions Børnehuse vil herefter bestå af 4 institutioner med hver sin afdelingsleder og en overordnet leder og samlet bestyrelse, og hvor vuggestueenheden samt den ene børnehaveenhed placeres i den nye institution, og de to andre børnehaveenheder forbliver på nuværende placering i henholdsvis Opnæsgård og Hørsholm Park. Ansøgeren har erfaring med at etablering og drift af mindre institutioner i kommunen. Ansøger 2 er Det Københavnske og Nørrebros Asylselskab, der driver 9 mindre institutioner i København fordelt på henholdsvis vuggestuer, børnehaver og integrerede institutioner, herunder en virksomhedsinstitution, hvor en konkret virksomhed har fortrinsret til et aftalt antal pladser, kommunen resten. Ansøgeren har knapt 175 års erfaring med at drive daginstitutioner og anvender den to-strengede model, det vil sige, at der er selvstændig ledelse og bestyrelse for henholdsvis paraplyorganisationen og den enkelte selvejende institution. Ansøger 3 er Landsorganisationen Danske Daginstitutioner (LDD), der har 40 års erfaring på at etablere og drive daginstitutioner og i dag står for administrationen af 115 institutioner fordelt på 30 kommuner. LDD varetager administrationen i varieret omgang for Hørsholm kommunes 8 selvejende daginstitutioner og har i øvrigt erfaring fra andre kommuner med drift af virksomhedsin-stitutioner, hvor en konkret virksomhed har fortrinsret til et aftalt antal pladser, kommunen resten. LDD anvender den to-strengede model, det vil sige, at der er selvstændig ledelse og bestyrelse for henholdsvis LDD og den enkelte selvejende institution. Kommunikation Sagen behandles i BSU, videresendes til ØU og til endelig beslutning i KB. Sagens tidligere behandling Etablering af energi- og klimavenlig daginstitution har været behandlet i Kommunalbestyrelsen den (pkt. 90/08) og besluttet endeligt på møde (j.nr P20). Driftsherreansøgningerne har været behandlet på møde i BSU (pkt. 10). Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 19

20 Beslutning Børne- og Skoleudvalget den BSU kan anbefale, at Lions vælges som driftsherre for den nye daginstitution på Breeltetrekanten. Beslutning Økonomiudvalget den Godkendt. Beslutning Kommunalbestyrelsen den Godkendt. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 20

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 18.09.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revisionsberetninger 2007 3 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Beredskab - Risikobaseret dimensionering 2 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 13.11.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2009-2012 - Godkendelse af budgetmateriale

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 16.08.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 16.08.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 16.08.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 14.08.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Valg af bestyrelse for Hørsholm Vand ApS og bemyndigelse

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 7. maj 2013 Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Styrelsesvedtægter for områdebestyrelser dagtilbud...2 3. BU - Frigivelse

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde KB-møde Mandag 28.04.2014 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Spørgetid før KB 3 Overførsler fra 2013 til 2014 - samlet

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Mandag 20.12.2010 kl. 17:30 Borgerservice. Referat fra ordinært møde Ordinært møde

Kommunalbestyrelsen. Mandag 20.12.2010 kl. 17:30 Borgerservice. Referat fra ordinært møde Ordinært møde Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde Ordinært møde Mandag 20.12.2010 kl. 17:30 Borgerservice Φ λγενδε σαγερ βεηανδλεσ π µ δετ Σιδε Spørgetid før kommunalbestyrelsesmødet 3 Meddelelser 5 Endelig

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kultur- og Fritidsudvalget Referat fra ordinært møde 29. oktober 2008 Onsdag 29.10.2008 kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Kultur- og Fritidsudvalgets politikområdebeskrivelser

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelsesudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dialogmøde med daginstitutionernes bestyrelser kl. 19:30-21:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. december 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:50 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 28. februar 2011

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 28. februar 2011 Referat mandag den 28. februar 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Bjørn Lykke Sørensen (C) Connie B. Jensen (A) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...6 3. KB -

Læs mere

Referat af møde i Økonomiudvalget

Referat af møde i Økonomiudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Økonomiudvalget Referat åben Mødedato 10. juni 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 17.50 Tilstede: Fraværende:

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat tirsdag den 22. november 2011 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Årligt møde mellem Hovedudvalget og...4 4. ØU

Læs mere

Kultur- og udviklingsudvalget REFERAT

Kultur- og udviklingsudvalget REFERAT Kultur- og udviklingsudvalget REFERAT Sted: Udviklingsdirektørens kontor Dato: Mandag den 8. april 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 16:10 Medlemmer: Lars Møller (A) Eigil Henriksen (V) Kirsten Jensen (V)

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Tonny Thomsen og Holger Eskildsen Fraværende: Bemærkninger: Holger Mikkelsen

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: REFERAT Gert Jensen. Solveig Værum Nørgaard deltog ikke i behandlingen af pkt. 1. Henrik Christensen deltog

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2014 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2013 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 150 stk

Titel: Gentofte-Plan 2014 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2013 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 150 stk GENTOFTE-PLAN 214 Titel: Gentofte-Plan 214 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 213 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 15 stk I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summerer til totalen.

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark GENTOFTE-PLAN 213 Titel: Gentofte-Plan 213 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 212 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere