Høringssvar vedrørende puljebekendtgørelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringssvar vedrørende puljebekendtgørelsen"

Transkript

1 Finanstilsynet Gl. Kongevej 74 A 1850 Frederiksberg C Høringssvar vedrørende puljebekendtgørelsen 8. november 2006 Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget udkast til bekendtgørelse om puljepension og andre skattebegunstigede opsparingsformer m.v. i høring samt et notat udarbejdet af Finanstilsynet, hvor de forslag, som Finansrådet tidligere har fremsat, er kommenteret I det følgende gennemgås foreningernes bemærkninger, idet der for så vidt angår kapitel 10 i bekendtgørelsen henvises til det fælles høringssvar fra Finansrådet, Børsmæglerforeningen og Københavns Fondsbørs af 8. november Finansrådets Hus Amaliegade København K Telefon Fax Fælles beregningsgrundlag for 20 pct.-grænsen i forhold til noterede og unoterede kapitalandele Finanstilsynet har afvist en fælles definition til brug for beregning af de to 20 pct.-grænser og fastholder den nuværende definition, hvor puljer medgår ved beregning i forhold til unoterede kapitalandele, men skal udelades i forhold til noterede kapitalandele. Begrundelsen er, at såfremt puljer medtages i beregningsgrundlaget ved køb af noterede kapitalandele, vil der kunne opstå den situation, at en kunde samlet set opnår investering i et selskab på over 20 pct. af ordningens værdi. Det kan ske, hvor kunden køber for 20 pct. af ordningens værdi i et noteret selskab og samtidig har placeret midler i en pulje, som også har investering i samme selskab. Finansrådet finder ikke denne argumentation for overbevisende. I den forbindelse kan peges på følgende: En pulje har typisk spredt investeringer i sådan en grad, at puljens investering i en aktie set ud fra den enkelte kunde kun vil udgøre et begrænset beløb. Puljer tilbydes kunder med henblik på at sprede risici, og det vil således ikke give mening, såfremt en pulje alene investerede i en enkelt aktie. Dette ville heller ikke hænge sammen ud fra et omkostningsmæssigt synspunkt. Synspunktet kunne føre til, at ikke alene puljer vil skulle undtages i beregningsgrundlaget, men også investeringsforeningsbeviser, noterede investeringsselskaber, noterede aktier i selskaber fx A.P. Møller som har store aktieposter i andre selskaber, unoterede sel-

2 skaber og kommanditselskaber, der investerer i aktier mv. Dette vil administrativt naturligvis være umuligt at håndtere. Side 2 Endelig vil denne definition af beregningsgrundlagene ikke nødvendigvis føre til at reducere investors risiko. Dette kan bedst illustreres med et eksempel: En kunde har en pensionsordning på i alt kr bestående af et særskilt depot på og en puljeordning på Efter den foreslåede udformning af 20 pct.-grænserne kan det særskilte depot bestå alene af en type unoterede kapitalandele, men hvis der er tale om noterede andele, vil der skulle investeres i mindst fem kapitalandele (i fire selskaber op til bagatelgrænsen på kr samt i et femte selskab med kr ). Implicit betyder dette, at det vurderes som mere sikkert at sætte 20 pct. af pensionsmidlerne i en eksotisk unoteret aktie, end det er at have investeret en andel på måske 23 pct. i noterede aktiv. Set ud fra ønsket om at minimere risikoen på pensionsmidlerne forekommer dette ikke hensigtsmæssigt. Der synes at være et stort og uforståeligt misforhold mellem den bekymring, Finanstilsynet har for, om kunder nu ved direkte eller indirekte investering måtte erhverve 20 pct. af ordningens værdi i et noteret selskab eller evt. lidt over 20 pct., når fx investering i unoterede selskaber samtidig tillades, og hvor risikoen er af en helt anden dimension. Endelig skal der peges på, at det er problematisk, at der anvendes så mange forskellige definitioner på "kundens opsparing", som det er tilfældet i bekendtgørelsen. Umiddelbart kan der peges på seks forskellige varianter: I 1 A, nr. 4 er foreslået følgende definition: "4) Kundens samlede pensionsopsparing Opsparing i kapitalpension, ratepension, selvpension oprettet før d. 2. juni 1998 og særlige pensionsordninger oprettet i medfør af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, som er overført til et pengeinstitut, jf. 17 n i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension. " Definitionen synes ikke umiddelbart at være anvendt i bekendtgørelsen, og det rejser spørgsmålet om, hvorfor den er indsat? I 11, stk. 2, nr. 2 (og tilsvarende nr. 3 og nr. 4) defineres kundens samlede opsparing således: "2) At værdien af de unoterede kapitalandele på investeringstidspunktet højst udgør 20 pct. af den del af kundens samlede opsparing i samme pengeinstitut placeret på kontantforrentede indlånskonti, i puljer eller i særskilte depoter, der ligger under 2 mio. kr."

3 Side 3 Taget bogstaveligt, så skulle børneopsparing, boligopsparing og anden opsparing også medtages i beregningsgrundlaget, hvilket ikke umiddelbart giver mening. I 11, stk. 13, 1. pkt. defineres kundens opsparing således (i forhold til bl.a. børsnoterede aktier): "kundens samlede opsparing i samme pengeinstitut placeret på kontantforrentede indlånskonti samt i særskilte depoter." Taget bogstaveligt, så skulle børneopsparing, boligopsparing og anden opsparing også medtages her i beregningsgrundlaget, hvilket ikke umiddelbart giver mening. I 11, stk. 13, 2. pkt. (i forhold til erhvervsudviklingsforeninger) er definitionen: "Op til 20 pct. af de samlede midler i særskilte depoter kan anbringes i de i stk. 1, nr. 8, nævnte aktiver". Her er det altså ikke ordningens samlede værdi, som er afgørende, men hvor meget kunden i øvrigt har investeret i værdipapirer taget bogstaveligt så skal kundens investeringer for børneopsparingsmidler og boligopsparing også medtages. I 23, stk. 1 fremgår følgende definition (i forhold til derivater): "Værdien pr. investering må på investeringstidspunktet ikke overstige 2 pct. af summen af ordningens kontante indestående og depotets værdi opgjort i henhold til de for pengeinstitutter gældende regnskabsregler". Endnu en ny definition med udgangspunkt i kundens enkelte ordning modsat hvad som gælder for aktier, hvor det er kundens samlede opsparing. I 28 er anført "de samlede midler i et særskilt depot" med en henvisning til 11, stk. 14 (skal rettes til 11, stk. 13) hvor der for aktier m.v. anvendes terminologien "kundens samlede opsparing i samme pengeinstitut placeret på kontantforrentede indlånskonti samt i særskilte depoter" Finansrådet vil endnu engang opfordre til, at beregningsgrundlaget for henholdsvis noterede og unoterede kapitalandele bliver den samme, når det kommer til beregning af 20 pct.-grænsen. I øvrigt vil det forenkle bekendtgørelsen, hvis der i relation til øvrige beregninger, hvor kundens ordninger indgår, bliver anvendt samme beregningsgrundlag. Finansrådet foreslår at den definition, som er foreslået i 1 A, nr. 4, anvendes. For en god ordens skyld skal bemærkes, at som der tidligere er redegjort for (Finansrådets brev notat af 5. juli 2006), administreres reglerne om

4 20 pct.-grænserne i mange pengeinstitutter fortsat efter det gamle regelsæt. Det er Finansrådets opfattelse, at der i størstedelen af tilfældene ikke vil ske overskridelser af 11, stk. 14 i bekendtgørelse nr af 9. december Derfor er det vigtigt, at der så hurtigt som muligt, bliver fastsat klare og administrerbare regler på dette område. Øvrige bemærkninger Finansrådet finder det positivt, at tilsynet arbejder på bedre oversigter vedrørende UCITS og non-ucits, og hvad der kan sidestilles hermed, og hører gerne, hvad tidshorisonten måtte være herfor? Side 4 Finansrådet er i tvivl om, hvordan 1 A, nr. 2 vedr. definition af noterede kapitalandele skal forstås. Umiddelbart indeholder bestemmelsen jo ikke nogen definition. 11 stk. 1, nr. 3 ender med "jf. dog stk. 13", som omhandler 20 pct.- grænsen for bl.a. noterede aktier. Samme henvisning kunne også fremgå af nr. 5-7, 9 og 10, men det er ikke tilfældet. For at bekendtgørelsen kommer til at fremstå som konsekvent her, kunne "jf. dog stk. 13" enten slettes i 11 stk. 1, nr. 3 eller tilføjes de andre nævnte bestemmelser. 11, stk. 2 henviser i første punktum til stk. 5, hvilket ikke kan være rigtigt. Det kunne evt. overvejes her at henvise til definitionen i 1 A, nr. 3. Der er desuden i samme punktum en logisk brist, idet det først fremgår, at der kan investeres i unoterede kapitalandele - dvs. aktier, anparter, kommanditselskaber m.v.. Dernæst fremgår det, at der kan investeres i aktier, anparter m.v. Altså en form for dobbelt henvisning. Evt. kunne problemet løses ved at indsætte "herunder". I 11, stk. 11 er i sidste punktum tilføjet en bestemmelse om, at opsparingen endvidere kan anbringes i "unoterede kapitalandele, hvor der er anmodet om notering på et marked som nævnt i pkt. " Her bør der også være en henvisning til alternative markedspladser jf. 11, stk. 1, nr. 10. Desuden er der angivet en frist på 6 måneder. Den bør - jf. hvad der er tilfældet for nyemmiterede papirer - være 1 år. Desuden bør det fremgår, at bestemmelsen gælder, hvad enten kunden erhverver papirerne før eller efter anmodningen sker. I 28 stk. 2 henvises til beløbsgrænserne i 11, stk. 2, nr. 1 og stk. 13. Her bør også være en henvisning til 11, stk. 2, nr For en god orden skyld skal nævnes, at henvisningerne i bilag 1 mangler at blive rettet til. Vedrørende overgangen fra at være et unoteret papir og til at være et noteret papir og omvendt fastholder Finansrådet, at det bør være reglerne på investeringstidspunktet, som gælder, jf. princippet i 28, stk. 2. Det vil sige, at bortsalg ikke kan kræves under henvisning til at placeringsreglerne skulle være overtrådt, som følge af papirets status er ændret. Finanstilsy-

5 nets krav om "afhændelse under hensyntagen til kundens tarv" lægger op til en administrativ tung proces og vil give anledning til tvivl om, hvornår pengeinstituttet kan kræve, at et papir afstås. Side 5 Finanstilsynet har i notat af 20. oktober 2006 fastslået, at "First North" ikke er et reguleret marked. Finansrådet forstår dette således, at papirer som handles på First North over får kunden skal angives, som om de handles på et ureguleret marked jf. 8? Finansrådet vil også gerne have bekræftet, at det ikke er muligt at anvende mulighederne for at investere i unoterede kapitalandele i forbindelse med stiftelse af selskaber m.v., men at det først er muligt at erhverve kapitalandele, når selskabet m.v. er stiftet? Endeligt skal det bemærkes, at ikrafttræden af de ændrede regler skal ske med et tilstrækkeligt langt varsel på minimum 6 måneder, således nødvendige tilretninger af forretningsgange og IT-systemer kan ske forinden. Med venlig hilsen Jakob Dedenroth Bernhoft Direkte

Finansrådet har den 11. juni 2014 modtaget lovforslaget L200 i høring og skal takke for muligheden for at kommentere på dette lovforslag.

Finansrådet har den 11. juni 2014 modtaget lovforslaget L200 i høring og skal takke for muligheden for at kommentere på dette lovforslag. Skatteministeriet Pr. e-mail: Juraogsamfundsoekonomi@skm.dk SF@skm.dk MJR@skm.dk Høringssvar til L200 Ministeriets j.nr. 13-0250471 9. juli 2014 Finansrådet har den 11. juni 2014 modtaget lovforslaget

Læs mere

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier Investering af pensionsmidler i unoterede aktier STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier Investering af pensionsmidler i unoterede aktier 2012 FORORD Opsparingen i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter (i det følgende anføres

Læs mere

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER Forord Opsparing i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter i aktie- og anpartsselskaber,

Læs mere

Salg af egne aktier 1. Indholdsfortegnelse

Salg af egne aktier 1. Indholdsfortegnelse Salg af egne aktier 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Resume af rapporten og arbejdsgruppens forslag... 2 3. Finanstilsynets off-site undersøgelser og on-site inspektioner... 6 3. 1. Aktionærsammensætningen

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-511-0045 Dato: 24. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

Finanstilsynet Att.: Henrik Bruun Johannessen Århusgade 110 2100 København Ø. Høringssvar vedr. udkast til god skik bekendtgørelse samt vejledning

Finanstilsynet Att.: Henrik Bruun Johannessen Århusgade 110 2100 København Ø. Høringssvar vedr. udkast til god skik bekendtgørelse samt vejledning Finanstilsynet Att.: Henrik Bruun Johannessen Århusgade 110 2100 København Ø Høringssvar vedr. udkast til god skik bekendtgørelse samt vejledning 06.01.2015 Finanstilsynet har den 25. november 2014 sendt

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-511-0046 17. marts 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven

Læs mere

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere

Orientering om samspillet mellem alternativ finansiering og den finansielle regulering

Orientering om samspillet mellem alternativ finansiering og den finansielle regulering Finanstilsynet 18. november 2013 Orientering om samspillet mellem alternativ finansiering og den finansielle regulering Igennem nogle år er der i især i udlandet men også i Danmark gjort forsøg på at skaffe

Læs mere

Redegørelse fra arbejdsgruppen til gennemgang af aktieavancebeskatningsloven.

Redegørelse fra arbejdsgruppen til gennemgang af aktieavancebeskatningsloven. Redegørelse fra arbejdsgruppen til gennemgang af aktieavancebeskatningsloven. Afsnit 1 Indledning 1.1. Udvalgets nedsættelse og kommissorium Skatteministeren nedsatte i november 1996 en arbejdsgruppe til

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til 1 Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om forvaltere af alternative investeringsfonde

Læs mere

Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010

Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010 Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010 1. Vilkårenes omfang og lovgrundlag 2 2. Kundekategorisering.. 2 2.1 Detailkunder. 2 2.2 Professionelle kunder... 2 2.3 Godkendte modparter..

Læs mere

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere

Organisationerne deltager gerne i et møde, hvor bemærkningerne kan uddybes. Med venlig hilsen

Organisationerne deltager gerne i et møde, hvor bemærkningerne kan uddybes. Med venlig hilsen Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 7. januar 2011 S1039 - D20681 Att. Annette Pedersen Høringssvar til forslag om ændring af tinglysningsafgiftsloven Vi modtog den 6. december

Læs mere

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med Skatteguide 2015 Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med 1 Indholdsfortegnelse Personers opgørelse af indkomst og skatteberegning... 5 Opgørelse af beregningsgrundlagene (inkl. AMB)... 5 Skatteberegning

Læs mere

Finanstilsynet sendt e-mail til ministerbetjening@ftnet.dk med kopi til mae@ftnet.dk, lvi@ftnet.dk, og crn@ftnet.dk

Finanstilsynet sendt e-mail til ministerbetjening@ftnet.dk med kopi til mae@ftnet.dk, lvi@ftnet.dk, og crn@ftnet.dk Finanstilsynet sendt e-mail til ministerbetjening@ftnet.dk med kopi til mae@ftnet.dk, lvi@ftnet.dk, og crn@ftnet.dk FIL - Høringssvar fra 12.09.2013 takker for muligheden for at afgive høringssvar i forbindelse

Læs mere

Ved brev af 9. juli 2010 har Finanstilsynet fremsendt ovennævnte lovudkast med anmodning om Finansrådets bemærkninger.

Ved brev af 9. juli 2010 har Finanstilsynet fremsendt ovennævnte lovudkast med anmodning om Finansrådets bemærkninger. Finanstilsynet, Juridisk kontor, Århusgade 110, 2100 København Ø Sendt pr. e-mail til ministerbetjening@ftnet.dk Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om forebyggende foranstaltninger

Læs mere

Finanstilsynet. Høringssvar på udkast til lovforslag vedr. erhvervsobligationer mv.

Finanstilsynet. Høringssvar på udkast til lovforslag vedr. erhvervsobligationer mv. Finanstilsynet Høringssvar på udkast til lovforslag vedr. erhvervsobligationer mv. 15.08.2013 Finanstilsynet har den 28. juni 2013 sendt udkast til lovforslag i høring, der indebærer ændring af lov om

Læs mere

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014.

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014. NOTAT 28. januar 2015 Høringsnotat ad L 117 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love (Reduktion af administrative byrder, tilpasning til de internationale regnskabsstandarder,

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 2. oktober 2013 (J.nr. 2013-0033906) Inddragelse af selskabets

Læs mere

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn)

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven (Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love Skatteministeriet J. nr. 2011-511-0070 Den 22. november 2011 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love (Enklere beskatning af

Læs mere

Pensionsmarkedsrådets rapport om bestandsopdelinger

Pensionsmarkedsrådets rapport om bestandsopdelinger Pensionsmarkedsrådets rapport om bestandsopdelinger Juni 2005 1. Indledning... 3 1.1 Arbejdsgruppens kommissorium...3 1.2 Arbejdsgruppens sammensætning...3 1.3 Arbejdsgruppens opgave...4 1.4 Baggrund...4

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 196 Bilag 2 Offentligt J.nr. 2012-321-0022 Dato: 15-08-2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag: Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 259 Offentligt J.nr. 2009-711-0030 Dato: 3. april 2009 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 6. oktober 2014 (J.nr. 2013-0034592) Påbud om overtrædelse

Læs mere

PASSIV VIRKSOMHED. Advokat, ph.d. Bent Ramskov Dir. tlf. 88 91 92 57 Mobil 20 12 08 30 BRA@dahllaw.dk www.dahllaw.dk. kursus\passiv virksomhed.

PASSIV VIRKSOMHED. Advokat, ph.d. Bent Ramskov Dir. tlf. 88 91 92 57 Mobil 20 12 08 30 BRA@dahllaw.dk www.dahllaw.dk. kursus\passiv virksomhed. PASSIV VIRKSOMHED UNDERVISER Advokat, ph.d. Bent Ramskov BRA@dahllaw.dk www.dahllaw.dk kursus\passiv virksomhed.docx 2 af 24 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 2 LOVENS KRAV... 5 3 SÆRLIGE VIRKSOMHEDSTYPER...

Læs mere

Sydbanks regler for handel med værdipapirer

Sydbanks regler for handel med værdipapirer Sydbanks regler for handel med værdipapirer Reglernes omfang og lovgrundlag.................................................................... 2 Kundekategoriseringen.............................................................................

Læs mere

(Håndtering af nødlidende pengeinstitutter efter den generelle statsgarantiordnings

(Håndtering af nødlidende pengeinstitutter efter den generelle statsgarantiordnings Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel stabilitet, lov om finansiel virksomhed, lov om en garantifond for indskydere og

Læs mere