jatø tebenbe 3nbbitbning t'raft. SjBrote- ftanttémen bar t Sbeort tilintetgjort bi?fe $3o(te og Sccnfer, bet er fanbt, og tiuabt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "jatø tebenbe 3nbbitbning t'raft. SjBrote- ftanttémen bar t Sbeort tilintetgjort bi?fe $3o(te og Sccnfer, bet er fanbt, og tiuabt"

Transkript

1 369 Sftofibintiotens Stjerne. étgm for ét Jsidftø Jages 2 tltijj*. anbtkben, jhmbilaben, 3)i)bcn og Strøen ere forenebe. 7. Aarg. Ilr. 24. Den 18. Septbr. 18o8. Priis : 6 Sk. pr. Exp. Sftettcit at lomme fot ftg fefø. (gra tlie Millennial Star.) Xttk er s 4>rotefiantiSmen geltraab. jatø tebenbe 3nbbitbning t'raft. SjBrote- 2>en romerff=catbolffe Jfirfe gi*i «rbri«g "paa ben Sfiet at forejiribe fine SDleblemmer, tybab be jlufle troe, og t>bat> te ffuoe for«fafte. Sflen aqe broteftautifte Stirfer og ceter erflaa-e, at etljbcrt 2)icnuejte fyar SKet tit at troe, fybab bet bil, og forfbare i 21jeort ben Coerefoetning, at etbbert 2Rennej!e j!al btyrfe ub obereenåftemmenbe mcb bet«ambittigbebg 33t>bcnbe." Rebene ben romerjf«catfyolfte ftirfe forbijber 91ogtc at bruge ben Retlige frift, og be faler, at Ide, fom Ijabe Sitlabetfe tit at bruge ben, jhifle troe ben faalebes fom tfirfefcebrene Ijabe fortolfet ben, forbre be broteftanttjfe ftirfer 9iet for Sltte Ijber tit at lcefc taften og troe ben obereensftemmcnbe meb beres egen" gorflaring. 33egge cre i 2>ilbfarelfe ; ttyi be gaae begge tit gjberligljeber. ^abebcclbet fyar fmebet Ccmfer til at fcettgstc ixennejteiå HUmb, for at forljinbre bene naturlige UbbiHing og gremabftriben, og for at binbe ben, at beit iffe jtulbe fyæbe fig ob i be uubforftetigc legioner. 3)et Ijar obfaftet S3arrifaber for at fpærre 3?eien til ftunbffab og fabriferet 33otte og Ctcnger '" : at unbertue ben bimmelffe ftanttémen bar t Sbeort tilintetgjort bi?fe $3o(te og Sccnfer, bet er fanbt, og tiuabt ben ubunbne Vlanb at ramte, fole og t)anble frit. SPien uben nogen lagg' SJeitebning etter Skibifer baa SanfenS SSei tan jjof len toilblcbei? eller banbre baa fremmebe tier; ^bautafien fan fare bitb, og be ufyinbrebe Sauter fltybe lt)oit ob i 3>aarjtabtni og UrimeligfyebenS luftige 3?egioner. 2)ien uagtet ^roteftantismen er faa liberal i fin Sfyeori, finbe bi bog i bet SPractiffe ^abebalbets Slanb i fulb SSirffomtøeb meb at binbe Volfet til fceregne 3)ogmer og forcflrebne roe befjenbelfer. erfom en 2ttanb, Ijanbtenbe efter ben Sr)eort at bomme for fig felb," ffulbe bobe at troe 9foget, fom afbe'g- fra $an$ Naboers Ccerefcetninger noget- Ufcebbanligt for benne StbSalber, faa bliber an falbt en ganatifer ; l)an bliber enten latterliggjort eller ilbe mebljanblet; Ijan bliber af ognets ^3roc(t betegnet fom en farlig Sperfon, og bliber enten jtyet eller blagec af golfer. %aa runb af SProteftanti«-- mené liberale Sibeori pt en SDtcengbe ecter obftaaet, og formebelft bens forfolgeu&e SPrajtS, ligefora i ^abebcelbets jeirøge

2 tion famlebe 370 Sletten at bmnmc for fig felt*. 3)age, ere Sufinber blebne lanbsforbiftc, (Stenbomme confiflevebe og CtoetS tavmo* finrøbe rjtob fyar ftybt i tromme. at tbinge gftenneffeis aanb og faft- Icenle 9J?ennef!et Sanfer er baabe grufomt og uvetfævbigt ; at forfølge paa nogeufom«jjelft SSHaabe bem, font afoigc fra bor Mening, er i fyøiefte rab fmtbigt ; og at ubgtybe SRemtejferS 23tob, forbi be tage fett i beres?ro paa og 33ebommel c af SJJoget, etter fr;ne at gjørc faa, er cu Jpartbltrtg, fom faaer etbbert 33rtyfr, fybori bcebe af ru og broenbe af br/b >arme. blebne inbbit'lebe i be Søbeliges bilc-farcnbe og falffe rabitioner. 3)cn ebige gaber bar atter tilbubt SJicnueffejIcegten bet ebige (Sbangelium ben enefte birffomme Splan tit oens 23et=lebutng. S aarf/unbreber f/ar Ijan titlabt bem at f/auble efter eget Styrte t Sftegjertng, Religion og beres fociale gort/otb. Dg bbiffet trn af menneftetig 3)aarj!ab frembt/bev itte benne ftovpralenbe euera«meb fin i næften to Sufinbe aar 5>ii boin! att er gorbirring ; iri= en nift af SKetfccrbtgl)eb ulmer, tit at I tet famincnf>otbenbe princip mellem -Kationerne eder -Snbibiberae ingen afgjø= SøcenneffetS aanb ftutbe tebes, ftt>res og unberbifes uben at bcere bunben beb mennejmige SroeSbefienbelfer, etter ittlabes at tumle fig omfring fom et lib uben $oer paa peculationens Sknbc. Men f;bem ffal paatage fig bette banffelige tyffe arbeibe? Stan Sorben tttbeiebringe faa ftor Kraft, faa ultøre SSiiebom og faa grunbig tfunbjfab? SRei alene &ui, fom fan controtlere (Stementerne, fcette et Unibcrfum i 33ebcegelfe og flabe SDJenncffeneS jæle, er iftanb til at ubføre bette. $an bil albrig tbinge SftenneffetS aanb," men berfom Sftcnnejlene bille Itytte tit t/am og boie fig for barn, bilbe t/an gibe bem g-or= ftrifter, ber funbe optr/fe bem, en aanb tit at beilebe bem og et Sprceftebømme tit at regieve bent. perten t/ar atbrig frænfet letten at bomme for fig felb," men t)an bar tilbubt 23erben i mange SibSalbere be Sing, fom ere nobbenbige for beres SM i benne S ib, og fov beres r/ffaligl/eb og ftremabffriben i (Sbigt/eDen. 9)lm Sftcnnejfene taabelige SJcenneffcrJ I/abe i enf/ber Ubbcling fortaftet ben almægtiges flaner og negtet f/am r/bigt/eb. -Sftebetfor at an* namme ben enefte fanbe grif/eb, f/abe be banbret efter en inbbitbt ftriljeb, iubtit be ae funfnc i asantunbigfyebens 9)iørabS og renbe Wlaat, man fan benbenbe fig til, fom er refpecteret af atte; gorbrr/betfer af blanbt alle tænber og oberalt ibct (Info, ber gjor gorbring paa at bomme for fig felb," og paa famme Sib negter anbre ben famme 9iet, og ub, Opråbet tit alt obt, forglemmes og foragtes! Dg bog fortæller man os, at bette er ben meeft oplr/fte lægt i 2Jerben, bet fljonneftc lab s t a3erbensf)iftorien og Sagen for (Sibitifa* tionens Slvutmpf/! SOcan ffulbe troe, at Scrben efter en faaban lang 9cat af SOiørfe, bilbe b,ilfe meb labe be glabe Sibenber" om u= finbaarets SKorgengrr; ; men besbærre, be elfte Mørtel mere enb r>fet \" 3)er finbes fun faa af bem, ber Ijaoe moralff Ttoi> og Dprigtigt;cb af fjertet nof til at bomme for fig felb," t)pab ubs a3ærf angaaer; tf;i ben poputaire Mening er en ligefaa ubarml)iertig Jijran fom aanben i ben J)cllige Snqbifition." ub tillaber SJJterniefJeucS ajørn at tcertf'e for fig felb i alle 9ieligionSfager, og atte, fom bælge at abtr>bii b,ans (Stangetium, otlle fee Otigtigbeben af at unber= fafte fig beres albi-fe gabers akilebning. 3)c bille fee ben nicnneffelige SSiife boms Uformucn^eb og røenncffencs feli>»

3 !! letten at bemme for fig felt). 371 gjorte Snftitutiouerg lapkb, og bille meb læbe boie bereg egen. SBiCtte og un= berfafte bereé egen 2)ømmefraft" for bang otoerlegne SSuébom og reffcerbige fioi>e. Sflen ben [tore 3>anffeligkb for SOiange er at anerfjenbe ben 2(lmægtige Sjenere paa Sorben. 3>er er mange ange bletoer»ttft, at ub ufravigeligt mebbeler [in SBiGie til fine Søm beb ubbalgte 9)?oenb SJlænb, begabebe meb gubbommelig $ulbmagt til at aabenbare i)am 3>iHic for bereg Sftebmennefter orbinerebe til bet Retlige ^tæftebomme. 3)e cre og babe Sebere, SSraelg ere falbebe af ub til at ftaae mellem b,am og loftet. Dmbenber Sber," fagbe Jperreng %\t~ nere, og laber ber bubt til tmberneg gorlabelfe; og web ænberg ^aalæggelfe flutte 3 faae ben emg-2lanbg abe. S flulle føle en gorbigning fra ub om, at S ere tilgibne, og ben ehig=&anb ftal gibe (?ber Sr/g og læbe i en rab, fom S albrig batoe tjenbt før, og formebelfi mange ilrjcnbegibel[er af ubg ftraft ffitfle 3' bibe, at 3 ha^ annammet anb= beben." altib bærer liig anbre 9)fennejter i bereg Ubfeenbc, og unbertaftcbe be famme <3oag= kber og l'røbeligkbcr, men be babe en fåunbffab om bimmelfre ing, fom langt obergaaer alle Slnbreg paa -Sorben. 2)e tilbt/be tffe SBerben bereg Steninger og ranbftninger, men tale meb SDhmbigkb Gsbigkbeng aubkbcr. 2)e labe iffe bem i S toibl og Ubigkb, fom annamme bereg Særbomme, men beb ftorjættelfer om 3M= fignelfer, fom alene ub Ian gibe, gibe be be Sroenbe Seiligkb til at probc bereg Jpberbg ubbommcligkb. 2)en mennef!e= lige Jjommeh-aft fan feile, men gubbommelig SSiiSbom er ufeilbarlig. bor langt bebre er bet altfaa iffe at blibc beilebt af ubg 23iigbom, enb af bor egen ffroklige SlanbS uftabigc 2)ommefraft 9)ien førenb bi fornuftigbiig funne unberfaftc 08 anbre SJienneffer i ager, ber bcbfomme bor aliggjørclfe, maae bi bære ot-erbebifte om bereg gubbommelige?jtynbigkb til at toeilebc og. Sab bet gactum cengang blitoe grunbfæftet i bort <2inb, at bigfe SJtønb birfelig bolbe ubg sjkæftebømme, faa bide bi, berfom bi ere beftanbige, meb hjertelig læbe i afle Sing unberfafre og bereg ffarpere 2)ømme= fraft og ftørre ftorftanb. Situfinber af f/atoe annammet et ufeilbarligt og urette«ligt 2>ibnegbi}rb fra- ub om, at bereg Wlt, fom i Dprtgtigkb fyatoe efterfommet bigfe 2ing, t>abe erbolbt be lo= bebe 2>elfignel[er, og man bører bem op= lofte fin SKøft offentligt og pribat, forfbnbenbe bereg Naboer og fenner, at ub enbnu engang fyar gfengibct bet liflige ^ræfrebomme. Jpbilfen læbe og Srøft bringer tffe bette til be jæle, fom eljte anbkb og fege efter SRetfærbigkb \ D, prifer erren for bang obkb, at tjan fenbte fine Sjeuere til at lebe fit golf, til at unberbife bem t ben ftore Sibgbibenffab og til at berebe bem til at bære i Ijang 9færbærelfe i en forherliget 2>erben af fulbfommengjorte gornuftbæfener 2ften paa famme Stb be Retlige anerfjenbe spræftebømmetg 5Ret til at bei= lebe bem, fianble be unbertiben fom om bereg egen IDømmefraft" bar tilftræltelig uben ubg Stfaab beb Ijang genere. rabition t/ænger enbnu beb bem, og ben ftølelfe, fom af $erben falbeg Uafb,æn= gigl;eb" opbuffer af og til i bereg fjerter ^Qeg bil gjøre fom j e g bil." 9Jubel, uagtet het kflige ^præfte= bømme iffe bil paatbinge 9fogen bangelietg 5principer, eller nobe Smogen til at mobtage bereg SRaab, er bog en noiagtig (Sfterlebelfe af bereg formaninger i enfybec enfeenbe iflebeftominbre nøbbenbig. 3lt annamme bereg 9?aab i een ing og for=

4 372 Sftetteu at bemmc for fia, felt). tafte bet i en anben, et uforeenligt. Sit bære billig tit at oberlabe bor ebige 3$elfærb til bere SSatetcegt og afflaae beres 33eilebning i timelige ing, er et tpbeligt 33ebii paa, at bi tillægge forfroenfelige 2ing ftørre 25ett/bning enb uforfroenfelige 33elfignelfer, og at bi anfee bor egen" 23ebømmelfe for langt fortrinligere enb ub 9?aab. Jpbor ofte Ijabe tffe be Retlige beb bijrtjobt (erfaring Icert, at bere 5}3rcefi=< bent Waab bitbe, Ijbig bet bar bteben fulgt, r)abe bebaret bem fra narer, ab og S3rober er maaffee tommen i Sefibbelfe af en 6um 5penge. an antager, at b>n beb at begr>nbc paa en etter anben forretning, eoer beb at inblabe fig paa en forbeelagtig peculation, fan foroge fin (Sapitat, blibe bebre iftanb tit at hjælpe ftirfen og meb Siben at funne emigrere tit 3ion i Dberftob og 2ftag. an taler meb fin $ræfibent, og uagtet atte b>n glimrenbe Ubfigter, raabes b>n til iffe at rififere fine ^enge, men fpare bem til fin (Smigration. >a nu Skabet ilfe er efter t>an egne nj!er, fortafter $an bet og figer beb fig felb: ), min ^?rcefibent er en ubmærfet 2)canb i aanbe» lige SEing, men b>n fan iffe fee meget langt inb i gorretningsfager. 3eg ffal labe f>am fee, at Jeg ogfaa forftaaer mig baa 9ioget; jeg er bi? paa, bet bil lt)ffe mig, og ba maa b>n inbromme, at min ^5lan bar ben bebfte." $an fcetter fin (habitat ub paa pecutationemes ab, og iffe førenb an Splaner tilintetgjereg af 9flobgangen SSinbe, og b>ie b>n8 8abning t;ar libt fibbrub og er fabt fornam for beftanbig, feer b>n 2)aarffaben af at ftole alene baa fin egen" farpfinbigljeb. (Sn Slnben bil maaffee følge en lignenbe gremgangsmaabe og felb f)an bri» fttgfte gorbentninger opfblbe?. 9JJen, meb ^orøgelfen af tøans formue femmer en tilfbarenbe $orøgelfe af (Sgenr'jcerligfyeb og Snjfet om ftørre gortjenefter; SEienbctoben fpne b>arb at efterfomme; l;an fan iffe unbbærc fine $enge tit Dpbr/ggelfen af ub 9?ige ; f;an beråber bet Sltt tit fin forretning;" tjanå njfe at gaae op tit 3ion bliber fbagcre og fbagere jo rigere an bliber; r)an Sib er nu faa meget optagen," at fyan iffe fan beettage meb be -gettige i at btyrfe fin ub og blibe unber* berbiift om Dfetfærbtgfyeb ; 2lanben Sampe brænber mat, og ubjluffeg, og beb at følge fin egen" Ssmmei'raft føre b>n til 2ftørfe og grafalb. Saber o fom et anbet (Sjempel an* tage, at Gren ubenfor.ftirfen frier til en ung øfter. ang Sale er meget etffbærbig, fyang Søfter ffjønne og fyan erflæ* rer, at t)an albrig bit f/inbre fyenbe fra at efterlebe fin Dteligion, ligemeget t)bab I)an egen 2ttening monne bære ; at Grnljber $ar 9 et til at bomme for fig felb" i SMt* gionsfager; og b^an bilbe albrig falbe paa at blanbe fig beri, ofb. 9 aab gibe Ijenbe af Spræftebømmet at forblibe ugift, tnbtil t;un tommer til bet Sanb, b^bor be, bec fyolbe S3efeglingen 9iøgler, funne forrette bet ebige 3 gteffab8 Retlige Drbinancer, og i etljbert 2ilffflbe iffe at forene? meb (Sen ubenfor kfen. un toenfer, l;un b^ar 9tet tit at bomme for fig felb i faabanne (Sager; binber fig for ib tib til en 2)Janb, fom, ba l?an iffe er for" 9iiget, nøbben= bigbiis maa bære imob" bet; og naar t>un ba forbr/be at tomme fammen mel» be Retlige, at tale om ben Steligion, b^un t;ar gjort tyaat meb ub at bille bcere trofaft i, og om at gaae op til enen ufe SSjerg," tit 3 rael uu Sion/ ba fan f;un fee ben Daarffab, t)\in gjorbe fig ffplbig i, beb at forfafte ^raftebøm«met 9?aati for at følge fin egen" 2)ømmefraft. aabanne åilfalbe babe niangc

5 1 j Sletten at bemme for fig feto. 373 ange og bet libenbe 5Xnftgt cg nebflagne S3lit I; ar baaret SStbneSbtyrb om ljenbe org cg U%Kc (Sit ung 9)canb og Qbinbe i fftefen onffer at fammenfntytte t 2t?gteffabet 23aanb. 3mob 3taab fyanble be efter bere egne ftølelfer. $or pengene, fom ere anbenbie til at fcette S3o meb, t'uitbe een af bem eder maaftee begge fyabc emigreret til 3bn; men nu ere be forbrugte. 5amiliené Slnral, gornobenljeber og 3ef'mn«ringer tiltage, og 21 ar efter 2tar, fulbe af Uro og Sangfel, rufle tyn, ubcn at ben minbfte Ubfigt til Ubfrieife fra 33ab#on tilbpbes beres forgbehmgebe fjerter. (Stier i et anbet SEtlfcelbe erfare be efter nogle faa Uger? eder 2Jtaaneber amlib meb fyinanben, at be tffepasfefammen; Uenigf)eb paafølgcr, bittre Drb bejles, og SBorn føbeé meb piren til Dpfætfigbeb ncblagt i bem og ooje op meb en Silbøteligtu'b boé bem at banble fom bereé goralbrc, beftemte paa at bitte fyabe bercg egen" SSiflie. Derforn be Retlige ønfte at fole fig listelige, belfignebc og fiftre, inaae be bare be retmceéfige 5tutb,oriteter fulbtommen itu* berbanige. Sab uftruen btibe beifebt af fin SRanb; lab begge bfibe beitebte af anbtjebené 2lanb, og bære Ipbige mob ^rceftebømmet; og tab enbber s JKanb, paa fybem $>ræftcbømmet er lagt, bife fin ^?rav fibent ubetinget Stybigfyeb. }binben Ijar s Jcet tit at bømme for.fig felb;" men naar Ijim flutter bet ^Sagt, obergiber fyun fig beb fin egen pligtige til at mobtage og tabe 08 lebe af t?an Sjenereg 9?aab. Sflen," figer (Sen, er bet iffe muligt for ^rceftebøntmet at tage feil, ligefaa bel fom for anbrc Sftennefter?" 3o, bet er muligt for alle 2ftennefter at feile og brtybe ut)$ Sobe ; men Redige giøre 3?et og ønfte at tilegne fig SfJetfcerbigbeb, bil t/an albrig tittabe, at be btibe forte bilb. (Snbftjønbt l)ang genere, formebelft bcre bagljeb, tunbe gjøre forreert, albrig tiltabe bent at føre be 9cetfaerbige til gorbcerbelfe. 3)erfom be etlige bolbe ubs Cobe, bitte bere ebere bære tilffimbebe til at gibe bem rigtige Snftructioner og "diaah, fom bille bære til bereé abn; tb, i ut> bil bruge bem font fine Otebffaber, og controtlere bere Janter og Drb efter eget Skbag.,/Jften ftulle bi beflitte 08 paa blinb 2r/bigbeb'<" t'unne 9Jogle fpørge. Sngen«lunbe. S 2Jiormoni8mcn" ffulbe ber itfe borre nogen lage SJlinbljeb be fanbe ub» hellige banbre i Spfet; bcreg ine ere blebne oplabte; bet er bere» 1ipvir>iie= gium at fee SSeien, efterfom be banbre frem paa aliggjørelfeué $8anc. 3)erfom be hellige foge s Jcaab meb ben 33eftutning at ablpbe Renene 2>illie fremfor fin egen, bil anbljebens Slanb bære SSibneSbprb i bereg.fjerter om, at s Jfaabet, be mobtage, er fra ub, og bit gibe bem 2ty tit at fee, at bet er til beres SM. befalinger tommer til ben berebbillige icel tilltge en l)ellig -Snbftybelfe, fom giber 2t)8 til at forftaae og ftraft til at abltybe. frie 2>i lie og ftt eget frie $alg tit fin SUianbg Skilebning, og btiber forpligtet tit at unberfafte fig fyans 33iUie. igelebe t)abe bi, naar bi fyøre (Sbangeliet, 9tet til at bomme cg ffyanble for o felb ; men naar bi abltybe bet, obergibe bi oé fribil- gjiørt'e er t}o8 be Dpfætfige, Slinbl^eb 6,08 bent, ber ønfte at gaae bereg egen Ski. StcormoniSmen" tbinger krigen; ligt til ubé Diegiering, og beb ben Ijøi- I til bet; ben perten knter ^lanben, etter tibelige ^agt i DaabenS SSanbe btibe bi taber ben bante omtring i fforbirringens bens SJlanb er liberal ; bené 3nftitutioner ere frie; ben8 5prceftebømme er en retfeerbig Dommer mob nfyber, ber ^enbenber fig

6 , ; 374 letten at bomme for fig felt). fyborlebeg be ffulle lebe, tænfe og føle, faa at bereg egen 33illie" fan tooere ober«cabtyrtntljer, eller at fare toilb i igningerneg SSirbar ; ben bcileber, ftyrer og unberbtfer ; ben fomtner fra himmelen for at eengftemmenbe meb bereg gaber? SSillie. fere 2)ienneffet bertil; ben fteeg neb fra oben for at løfte 9Jtenneffet bib op; ben aabenbarer ubg obe for at be Retlige funne lære at forftaae, og ben btfer bom, SDlaatte ben forubfagte Sib paaffpnbe fin lomme, ha ubg SSillie ffal f!ee paa forben, fom ben fieer i SRtSftøm (gra the Millennial Star" > (gortfat fra Spag. 315). Xa 9?utiben er ben forubforhmbte Sib for (Sngeteng fd?i fion/' er ben altfaa ubg ibfte - 2)ageg betybninggfutbe Domgtime." (Sn 'Jime er et lille, af= maatt, Hart betegnet Slffnit af en 3)ag, og anbenbeg tyer for at betegne ben beftentte Sibgperiobe, ba erren bil opftylbe be gorubfigelfer, fom fra lægt til lægt ere blebne ubtalte af Ijang tjenere $robeterne, angaaenbe bet ftor e ibfte- )agcg 33ærf. )et er ben e il e b t e % i m e ha SSruben, (Sfyrifti Sirfe, bil baage efter Ijang lobebe Somme, ba fmn benter at faae bet glabe 33ubffab at fyøre:,, ee, Smbgommen fommer \" 2)et er ben længe»entebe, afgjørenbe Sime," beb fybi (Snbe S)øren til ben celeftiale ^erligb^eb, enbfljønbt aaben for be 33ife, fom fjabe ab- Jt/bt (Sbangeliet og baaget efter bereg Jper» ieg Somme, bil blibe tilluffet for be 2)aar» lige, fom b,abe forfaftet bangelief, eller fom, iftebetfor at baage, Ijabe flumret inb i nbefinbig Strpgljeb, inbtil be bæffebeg af Slnffriget beb 9ftibnat. 3)et er ben forubforft/nbte ib, ha erren bil bringe >ebn ober bem, fom iffe fjenbe ub, og fom iffe ere bor erreg Sefu (Sljrifti bange- Hum fybige." 2 St-ef. 1, 8. Det er ben Stib, ba w 3ion ffal forløfe«beb Set, og be Dmbenbte af ben beb Setfærbigljeb men 5bertræbere og tynbere ffulle fønbrpbeg tillige, og be, fom fortabe.gerren, ffulle albeleg 1, >et er Siben, ha crreng Skebe ffal bære ober alle kationer, og fyang rumt)eb ober al bereg -gær," fom ftribe imob Ijang Sige. 2)et er Siben, ba 3ion ffal gjøre fig rebe og blibe optpft," og ba ^perreng ^erligfjeb ffal opgaae ober ben, og ba ben ffal fnufe og giøre (Snbe paa" alle Siger, fom ftribe imob ben, og ba Jperren bil l)ebne fine Sjenereg 331ob, og labe ebnen fomme tilbage paa fine gjenber." (?f. 60, 1. Dan. 2, 44. 5te 2«ofeb. 32, 43. 3)et er Siben, ba trige, og Stygter om Srige" ffufle ubbrebe fig ober -Sorben, ba golf ffal opreife fig mob golf, og Sige mob Sige, og ber ffal bære unge«, og Speftilentfe, og Sorbffjælb ber og ber" i en langt ftørre rab enb SSerbengljiftorien fyibinbiil fyar funne paabife; tfyi forben ffal bjemføgeg af be Ijaarbefie flager fra Jpimmelen, og beng oprørfie Snbbaanere ffulle ubrpbbeg, og 33abplon ben ftore" ffal falbe ffal nebfafteg meb Jpaft, og iffe finbeg mere/' forbi i ben fanbteg $ropb,etev og ^efligcs 331ob," og ub b>r fræbet fine Sjenereg SSlob af

7 féngelené SWiéfion. 375 benbeg Jpctnber." 9ftattf.. 24, Slab. 18, ; 19, 2. Sften uagtet ber meb l)øi 3f?øft fra himmelen forfynbeg kationerne paa 3or= ben»eb ubg tjenere, at Ijang Domg 2ime er femmen/' er ber fammenligningg» biig hm %aa af bem, ber Ijøre bet, fom troe, bet. De ubelfomne Sibenber ere uben» tebe, og ben ftorc -Jftagfe af 9ftenneffe= flcegten er atbeleé uforberebt og ubillig tit at annamme bem. Sltligebel er bette iffe noget Ur)ørt; tfyi naar bar man Det fun* bet, at SJJajoriteten af Sftennejlene bar gi= bet Sigt paa Jperrené Sjenereg >rb, eller oberfyobebet bcerct gunftig ftemt mob Jpim= meleng Stabenbaringer? Slibrig! 3 Stfoe Dage MeS Solfct forub ab=»året af benne sjfetfoerbig()eb» ^rcebifer" om ben bnbflob, fom Jperren t)abbe be= fiuttet ffulte tomme ober ben ugubelige S>erben ; men te ringeagtebe og forfaftebe ben Ijimmclfenbte 9lbuavfeL De aabe og brat, toge tilcrgte og blcbe bortgiftebe, tnb* til ben Dag, ber 9Joa gif inb i Sirfen, og imbflobeu fom, og obelagbe Stile." Suc. 17, 27. Det bar omtrent ligelebeg i Slbrafyamg og fiotljg Dage meb 3nbbt>ggerne i o«boma og omorra og afle tceberne baa letten. De aabe, braf, fjebte, folgte, blantebe og btyggebe; men baa ben Dag Cotb gif ud af oboma, regnebe Ifc og bobl af himmelen, og obelagbe bem Side." uc. 17, SSi ere fulbfommen 6erebte baa at møbe en lignenbe Slanbg Cbermagt, ber ringeagter og foragter ubg?jene» reg Stbbarfelgraab i Ijang Domg SEime/ ber ffat bcere gorberebelfen til Sftenneffeng Jpetlige, fom lebe i benne forubforftmbte gubbommelige Domg Sime, og baa ben Dib, S3abr,lon ffat fatbe? Sit famleg ub fra be bomfcelbte, ugubelige kationer til bet reb, fora er berebt for bem i erren $amre Dalene mellem Sgraelg bjerge. 9{oa og bnné familie frelfteg t Sirfen fra tmbflobeng garer; Sott) og b>ng Dottre frelfteg paa 33jerget fra be traffebomme, fom ramte bet bømte oboma og o= morra. S3aabe $oa og Sotlj meb bereg Samilter fyanblebe ifølge ubg befaling. Dg om bet er n u ligefom bet bar i 9Joe og SotbS Dage meb enf^n til be Ugu» betige, faalebeg er bet nu, fom bet bar bengang meb.<?enfb,n til be 9ietfcerbige. De 9?etfcerbige ere af ubbommen btebne raabebe til at ubfamleg fra be Ugubeligeg Soliger og oberliængenbe Sarer til bet teb, fom b,an tyax beftemt for bem ; men be, fom forfafte ubg og fyang Sjenereg Oiaab og Slbbargler, maae uunbgaacligt tomme til at libe unber ben alminbelige beloeggelfe. Sortibeng ^iftorie bifer tilftvætfeligt Daarffaben af at ringeagte JjMm«meleng ^koclamationer i benne ^enfeenbe. elb eenbrcegtigfyeb er farlig. Dbfcettetfe ftjeeter Siben." ( t æinf er nof for ben gorftanbige! Saber og berfor bluffe paa tcegten i S'ioe Dage! tceberne paa letten! Sotf)» Jpuftru! De fem baarlige jomfruer, fom er en fro ftremftifling af Diutiben fobnagtige, ligeg^tbige, fig felb fatbenbe" Redige, fom, uagtet be troe, at be fibbe i SVo og 9ftag i 3ion" og brømme om 2rb,gbeb, inben lang Dib maae baagne ob til ben førgelige og grufomme 33irfeligb,eb, at Døren er luffet, at be fom for ftlbc, og at be maae forblibe, øns ftomme i be fibfte Dage; tin' efter at Jjabe f/enbiift til Silbragelferne i ^Joe og 2oit)g Dage, figer Jperren: aalebeg f!al bet bære baa ben Dag, SD?enntffen8 en jfal aabenbareg." uc. 17, 30. bilfen $tigt baab>iler ber ba ub fom be ere, fortabte i bet fyberfte SDtørfe. &at> alle aabanne tage ben betimelige Slbbarfel og baagne ob til ^»anbling og boere agtbaagibenbe og ertnbre, at nu er beteilig ib, nu er grelfensdag." Dette er erren ^raftes Dag en $Prøbelfen3

8 376 engelens Støiefion. Dag for be fretfoerbige, 04 en etoneng Dag for be Ugubelige. ubg Domg ime er fommen! Det ftolte 33abt;long $alb er forfyaanben! )g hoften fra Jj?im= melen," forfynbt beb cit (Sngelg SUiunb, ber i bore ren, er paatramgenbe og btf benbe : aaer bort fra Ijenbe, 3 mit Øfctt; at 3 ttte ffufle blitoe beelagtige i fc>enbcg t/nber, og at 3 itte pulle ram* meg af fyenbeg flager." og fom gientr/ber fra ubg SEjenereg Sce= I Skandinaviens Stjerne. Den 15be (September. Der gitoeg intet $$lt paa forben i benne Sibgalber, og ber b\n itte»æret noget i mange af be fyenrunbne, ber ^a^e [tørre 2larfag til at torife fig fytteligt, enb be tofte* Dageg Jpeflige. 9?igtignot tunne be fyabe mange jentoorbigljeber i timelig enfeenbe, fom gøtge af, at be flefte af bem itte tunne rofe fig af at fyabe Qberftob af be ing, fom alminbeligtoiig anfeeg for uunbbædige for at gjøre Sitoet behageligt ; men be fyatoe annammet en Sunbffab, fom langt oobeier ettjbert obe, fom benne SSerben tan bitoe bem; et Styg er iænbt i bereg Smbre, fom bifer bem, at SWenneflet Ijar-iftoget at ftribe for, fom er af langt ftørrre SSærb enb Stit, fybab benne SSerbeng U^rfte fan {tjente bem; en fofibar 5perlc t/abe be funbet paa bereg SSanbring gjennem Cibet, i am«menligning meb fytotlten alt Slnbet taber fin SSetttoning toangeliet, bet rene, uforanbrebe, ebige (Sbangelium er gjenbragt fra be IjimmelfEe legioner, og be t)atoe annammet bet, og ere blebne beelagtige i betg 3>clfignelfer, faa langt be ere fomne. Dereg ine ere blebne otolabte, bereg gorftanb oplr/ft, og be fee granbt, at errcn fyar en jerning at ubføre paa Sforben i bigfe fibfte Dage, at SEtoemeg gv/tbeg [tore ^>uugt;oibning er begtmbt, at nb fyar otoreift fit 9tige paa Sorben for albrig mere at ubrtobbeg, og Sftenneftenc inbbitocg beb t)ang SEjenereg SRoft til at blitoe borgere af [amme og ntybe betg Sklfignetfer. 2>i toibe toel, at Sftørtetg fttorfte toil antoenbe etfytoert 2JJibbeI, l)an Jjar til fin yiaabigljeb, for at ftanbfe Jperreng jerning og for at fluffe fiffet, fom er tænbt i toore fjerter; men toi toibe ogfaa, at Jjang SRagt er begrænbfet, og at f>an itte tan gaae længere, enb nb ben Sllmoegtige toil titlabe. S3røbre og øftre, fragter itte! SSi Ijatoe Sntet at fragte, uben for at aftoige fra ^ligteng ti, Ijtoortocb toi tunbe ototænbe ubg retfeerbige SSrebe; n)t fytoabfomfyelft ber enb fteer meb og, meb toore ft-jenber eller meb SSerben, toil 2llt bibrage tit at fremme ubg Dtige paa -Sforben, inbtil benne SSerbeng SKigcr ere blebne fyam unberlagte. 3/iert toi maae bente at blitoe torøtoebe, tt)t ber ftaaer jfrebet, at ben ^»øiefteg Retlige ftulle torøtoeg i alle Sing, ligefom 2lbrat)am, be SEtoenbeg gaber, bleto»rotoer. 33Iitoer itte forfagte, naar 3 b>re om Stige, SRtygtet om Stige, punget, ^eftilentfe, Sotbftjælb, Dprør, SEtoebragt, 0. a.' b., tin* bigfe SEing ftaae allerebc paa ^Nationernes Dørtcerjlel ; men alt bette toil toccre til ub ftigeg gremme. Jpang Ottge toil bøje og tiltage, mebeng SSetben toil aftage; toi toioe tiltage i Staft og ttyrfe, mebeng 2?etben toil fbæffeg meer og meet, og 2llt, Ijbab toi fyatoe at gjote, fot at tunne gaae ftem, er v

9 Øtebaftionené $emætfmuger. 377 ftt bare bigje baa, at bi ere ub8 33orn, Slrbinger tit gaber 2lbraljam8 33elfignelfer, gorjattelfer og ro, og naar bi obføre 08 faalebes, at bi f)abe benne gorbigning i bore fjerter, er bet ligemeget, Ijbab ber foregaaer omfring og. SSerben Ijar befluttet at ubrr/bbe ubg Sftge af Sorben, og Wtxhfå Stiger t)abe taget ben famme 33eflutning. SDe inbbilbe fig, at be [ftribe mob 08, men be bibe tffe, at be ftribe mob immeleng ub. roe O, t)an fan orbne fine 2lffairer 'i roe 3, Ijan fan føre fit golf til eir og Jperfigljeb? 2roe 3, bi ere fiffre, naar bi fcette bor fiib tif ub? Dtx er biftnof 3ngen, fom bil befbare bigfe porggmaal bcnegtenbe. 9Jlen t)borfebe8 ffufle bi boere og ab, for at faae uroffelig gorbigning om alt bette? 2)er er hm een SDIaabe, bborpaa bette fan obnaaeg, og bet er at lebe faalebeg, at bi fyabe bet beftanbtge 25ibnegbt»rb i og, at berfom alle be Slnbre gaae til gorbcerbelfe, faa er Jeg en ubg Sjener efler SLjenerinbe og bil gaae inb tit t)ang Sførbcerelfe." Sab enfyber SD?anb og >inbe tage en faaban gorfyolbgregel, faa bil herren nof tage SSare paa Øieften. SSi ere i anbbeb et tyffeligt golf, og erren belfigner 06 rigetigen. -Sngen fan forftaae euer ffatte be Skffignelfer, bette froli ntyber, uben be ere i 23efibbelfe af $erren8 3lanb. kationerne ttlbtjbeé gjjtebbcclagttg^eb i be famme Sklfignelfer, men be forfafte bet glabe Subffab og forftøbe bem, ber ere Dbcrbringerne af famme, be benbe fig bort fra anbljebeng og SRetfcerbigfyebcng runbfcctninger og fønfe i fynb og aft. De baaberaabe fig ubg 23anitbjertigt)cb, men herren bil alfcrig fee gjenncm gingre meb imb, men forbrer Dmbcnbelfe. 3)erfom be bitbc fyabe SBarmtyjertigfc>eb og 3jfebt;nf meb fig felb, benbe tilbage til Jperren, afftaae og Ugubeligt)eb og tragte efter 9 etfcerbigfc.eb, b a bilbe ub f)abe 23armb}ertigf)eb meb bem og ubgb.be fin SSelfignelfe ober bem, f)big be bilbe mobtage famme. 9Ken begbcerre, bi fee bem fort)ærbe bereg fjerter, tiflulfe og iifftobbe bereg >ine og ren, uben at bille l)øre anbljeben om bette SScerf eller bette golf. 2flen enfyber Søgn, fom be berimob funne obbribe, publicere be for SBerben, ber iffe alene tager tiltaffe meb bem, men ntybe bem fom en rigtig Ccefferbibffen. 2)e forfafte anbl)eben og annamme fiøgnen, inbtit bereg tmbebceger er fulbt. herren er naabig, miffunbelig og Iang= mobtg inbtil SBarmtyjertigljeben er afbeleg ubtømt, ba bil Merfcerbigfteoen tage 9tcgie= ringgtøilerne i fin Jpaanb. ibfte=2)ageg Retlige! fiaber og banbre i Styfet, fom fyabe annammet bet; laber, og fremfcette bet for bore Dmgibelfer, baabe i Ståle og jempel, t)aber iffe meer enb b/øift nøbbenbig Dmgang meb bem, ber fyabe fornegtet anbfyeben af bette ascerf, at 3t iffe ffufle blibe befncerebc af bereg Slanb, men fuger at fammenfnr>tte mere og mere inbbt/rbeg meb ^icerfigljebeng og (Snigljebeng ftcerfe 33aanb, tl)i bet bil bbgtiggjøre og til at ftaae mob etl)bert Slngreb, beftrceber (Sfcer for at faae mere og mere Siflife ril bem, fom Jperren Ijar ftillet fom berg SBeilebere, ba bille 3 l>øre i/lanbeng milbe, blibe temme tilfybiffe ber fit 23ifalb, og beng 33ibnegh)rb i (JberS fjerte bil tijbe: 2llt er bel."

10 ; ; 378 ubé Stegjering. ttfcs 8tc$jetin# (ftortfat fra?pag. 327.) Mtc QapiUV ubg Stigcg Dbrettelfe paa forben. $aa tyxtb SJtaabe bil ubg IKige blibe opretft b««forben? SSt Ijabe allerebe flarligen biijr, at ingen af be SJtibler, font itu brugeg blanbt SiDtenneffcne, fbare til enfigten, og at al mennef!elig SSiigbom forenet maa og bil jlaae feil i llbfurelfen af benne jerning; at bolitiff og religiøs gerrebømme i berg nubcerenbc $orm ilfe Ian ubføre bet; at spbjlofoofn' er ligefaa afmægtig; og at, ba alle bigfe fyabe mig* laffet i enb>er Sibgalber, maac be, fom en naturlig elbfølgc, bebblibe at flaae feil. SSi tjabe gibet en tilbring af ben falbne ; funt'ne, forboerbebe og vuinevebe SBerben. og biift, at Stater, uben en nb Ian obreife im iglen. børggmaalet er, fybilfen ftremgangg* maabe nb bil benytte for at ubføre bette og ba bette er en ag, ber nbforbrer mere enb menneffelig fornuft, og ba bi cre al= bele? afhængige af Slabenbaring, enten gammel, nr/ere, eller titfommenbc, faa er litt alene ben, bi funne tl)e fyen til. 3Si bille berfor unberfege, b>ab ben Retlige frift figer om benne jenftanb. 35et falbeg ubg Stige, etter imme«rige? Stige. bi bet altfaa er imme= rige Stige, maa bet faae fine fiobe, fin Drganifation og fin Stegjjering fra himmelen; tfyi om be bare jorbifte, bilbe be blibe liig be baa forben. -gimmerigeg SRige maa altfaa bære immclen 9^egje= ring og Sobe baa forben. 2)erfom im* melens IRegieving og Sobe ere fienbre og oberljolbtc baa forben, maae be bcere blebne tnebbeelte etter aabenbarebe fra himmelen til Sorben. 2>ette er flart og tåbeligt, b, bi bi j!ufle babe noget himmeriges Stige tfy bet er let forftaaeligt, at berfom bet ilfe er ubg.gerrebømme, Ian bet ilte bcere fyang Stegjjering, og bet er ligefaa let at forftaae, at berfom bet ilte bliber aabenbaret fra himmelen, Ian bet ille bære -gimmerigeg Stige. 2lt et faabant Sttge bil blibe opreift, er øienfimligt af følgenbe: 2Jten i be famme ftongerg 2)age flal immeleng nb obreife et Stige, fom ilfe ffal forbærbeé cbinbelig, og bet Stige flal ifte oberlabeg til et anbet golf". 2)an. 2, 44. Dg atter : 3eg faae i r/nerne om 9tatten, og fee, ber fom (Sen i ^immelenå fr/er, fom og lom inb til ben amle af 2)age, og be førte barn frem for b,am. )g Ijan gab b,am 9D?agt og 26re og Stige, at alle golf, tammer og Stangemaat jfulbe ære fyam; b,an erre» bomme er et ebigt ^»errebømme, fom ilfe forgaaer, og bang Stige er et Stige, fom ilfe ffal forbærbeg. )g ben øiefteg el= lige flulle antage Smiget og befibbe bet ebin- 1 belig, ja inbtil ' Dan. 7, Sif Dbenftaaenbe lære bi to Sing; for bet gørfte, at ub bil obreife et Stige, fom flal b,abe alminbeligt ^»errebømme, og at bet Stige ifle flulbe blibe obergibet til noget anbet golt; og for bet Slnbet, at ubg Jpellige ffulbe tage bette Stige i S3e» fibbelfe. ngelen, fom forfynbte 3efu ftøbfel for 2Jtaria, fagbe: an ffal blibe ftor og falbeg ben ^»øiefteg øn, og ub herren jlal gibe b,am 3)abib8, Ijan3 %a* berg, S:b,rone. Og b,an jlal bære ^onge

11 ubé Stegjering. 379 ober 3acobg uug ebinbeligen, og ber flal tffe tocere (Snbe paa fyang Kongerige." uc. 1, Det bil maaffee tffe bare upagfenbe ber at anføre en 2Jtening, fom Ijar gjort ftg meget alminbelig gjcelbenbe ooer Ijele (Jljriftenfyeben, at 6f)rifti Stige bar et aanbeligt Stige, at bet bleb oprettet paa ben Sib, ftrelferen bar baa forben, og at Sfyriftenfyeben, fom ben nu er, er bette Stige. (Sfter b>ab jeg atlerebe fyar jhetect om et birfeligt Stige og en birfelig Stegje* ring, jlulbe man fr>neé bette er oberftø«bigt; men ba benne 2Jtening er nceften al» minbelig i bele ben cfyriftne SSerben, maae mine Scejere unbftylbe, om jeg i bette %\U fcelbe gjør en lille Slfbigelfe. ^im fri«benter i ben catbolffe Kirte, faabel fom be cerbcerbige errer Dabib impfon, 2Jtagi«fter i be frie Kunfter, Siffop 33urnett, 3oljn SQBeSleb, og mange 2lnbre blanbt ^roteftanterne l)abc forfbaret f obenanførte 9Jtening. 3nbb>lbet af bereø begreber ere: at Daniel beb SSiflebet af ulb, ølb, Kobber, Sent og Seer i tyang 2bet (Sapitel, og beb be fire Dpr i Ijang 7be (Sapitel fremfttllebe et aanbeligt Stige; at bette Stige bleb oprettet i ftrelfereng og bang Difcipleg Dage; at Gfjriftenfyeben, fom ben nu ejifterer, er bette Stige; og at bet bil blibe alminbeligt fyerffenbe ober bele forben. De foregibe, at be fire ftore Stiger: bet Sabtylonifte, bet $erfifte, iet rcef!e og bet Stomerjfe, ere repræfenterebc beb SBiHebetS obeb, 23rpfi, 33ug og S3een, famt beb be fire Dtyr i 7be (Sapitel; og at Stiget ffulbe opreifeg unber bet fjerbe Stigeg >errebomme, fom be rigtigt angibe bar bet Stomerjle. De angibe enbbibere, at (Sngeleng Drb og $Prept)eti til SJtaria, fom bi obenfor b>be anført, ogfaa Mebe opfolbte beb 3Ke fice førfte Komme, beb b>ng?prcebi?en, beb b>n8 (Sbangelium og Drganifationen af &an Kirfe, ofb. Slange anbre frififieber anbenbeg i famme S3eløbning, b>itfe bilbe bære oberfløbigt for mig at anføre beb 33eb>nblingen af bette 5 mne. 3eg Ijar obenfor b>nbiifi til nogle af be SSigtigfte. 9Jteb al 2 rbøbigb>b for be ^errer, ber b>be flrebet om benne jenftanb (og bereg Dpbragetfe, SHgtbcerbigtyeb og galent gjør, at man maa b>be en big Sjlgtelfe for beres Meninger), maa jeg btut om illabelfe til at afbige fra bem og fige, at i bereg Sforføg paa at unbcrftøtte en imbet Scerefcetning, r)abe be taget feil; tr)t for mig fr»neg bet, at Sntet tunbe bære fjernere fra ben rette Stening af bigfe friftfteber, enb obenncebnte gor= toltning. bab ben anførte gremfiiumg af be fire ftore 9Jionard)ier angaaer, anfeer jeg oen for fulbfommen rigtig; men at paaftaae, at Stiget jlulbe cpretfeg unber tit fjerbe 9Dtonarct)t, eller unber bet fjerbe Dprg ^crrebomme, er at bribe tingen for bibt. Sejten Ityber: SSJtcn i be famme Kongerg Dage, flal immelen ub opreife et Stige." pørggmaatet er: btlfe Konger? 9flan fbarer mig t een af be gireg Stegjeringgtib, og ba 3efu fom, t>a bd romerffe 9Jige fbang ftt cepter, er bet øienfmtligt bet, ber b^en= t»be til. 2fien lab mig atter gjøre et pørg - maal: llnber b>ilfe KongerS ^egjering ffulbc bette ØJige opreife? S ben Sjerbee gftegjeringsttb? SSiSfeligen iffe. fiab Daniel felb tale. fter at b>be beffrebet bet fjerbe 9tige, fom bar bet Sftomerjle, ber ligneg beb 3ern, og fom paa S3illebe re» prcefenterebeé beb Renene, b)enbifer b^an til anbre Stiger og ^»errebømmer, fom ligne«beg beb jernet og Seret. Der bar ogfaa gøbber og Dceer, faabel fom et S egerne, b!bilfe reproefenterebe Stiger eller Konger. Dette er tåbeligt fpiflaret i 7be apitel, b>or Daniel, efter at b;abe beffrebet be fire Konger, taler om ti orn, ber fbare til be ri a>er i bet førmrbnte SiQebe. DiSfc ti om ere ti Konger. Det bar altfaa i

12 . 380 ubs Øtegjering. bisfe konger! 2>age, etter naar biefe SKi* ger bare i SEilbcerelfen, at - jlulbe opreife et Sftige, og ifte unber bet fierbe 9?ige SScelbe, fortil fiignelfen in* genlunbe tunbe pa3fe i noget Stlfcelbe. >et tunbe iffe pasfe paa StelferenS førfte ftomme af følgenbe runbe: Ofortfætteg.) t Wtfo&tt fra Uta%. $ra Utal) berettes, at 2llt er i fin gamle Drben. 35e Redige fyave taget bereg ufe og øvrige (Sienbele i 33eftbbelfe, og gob >elbreb er alminbetig fyerffenbe. ræsfet er meget riigt og frobigt i 3)aten, og be tibtigfte (Solonifter berette, at be albrig Ijabe feet bet ftaae faa gobt. tfornbøften bil berimob bitre, minbre gob, fom gøtge af, at ber i ftoraaret tun ubfaaebes libt; men af frugttræerne bil man faae et riigt Ubbtytte. 3)en 23be Suni anfom ft fioncerer fra (Suropa og taterne til bere Jpjem i S3jergene, uben at bare biebne forfyinbrebe paa bereé Oieife; be bare glabe, muntre og tilfrebfe og nøb en gob ^eibteb. SKeften af bore fibfte (Smigvanter bare tytteltgt antoinne til (SolumbuS, en lille 5Bb, omtrent 100 engl. SOftfe 8eft for $lo= rence, ben 28be -Sult. 2llt ftob bel til i (kompagniet, unbfyeb tilftanben bar ubmcerfet og Jpumeuret ligelebeg ; 2lfle bentebe nteb Scengfel paa at fortfætte 9tofen. ftreb?«commigfcererne ^oloetl og SKcdærSbd} ere efter enbt 9Ki fion attfomne til Sgafbington. Snbbetalte SBogpenge. 5Rb. Wil f. 31. «p. rane, 5tjøbenfyabn JL 9W fon, tocfbolm 10. ubmunbfen, Sttorge 52 sp. ^eberfen, Soflanb 6 %. (5. 9ftønnoro, ftt-en 7 umraa s- n b'f o rtf jetten at bønnne for fig felb (Sngetené 93U8fton (fortfat).. 3fcbaftionen kmærfninger. ibe i ub8 9?egjering (fortfat) 9tyr}eber fra Utab,... ibe., (Sfanbinaoiené (Stjerne" ubfommer ben ljre og 15be i f)der SJftaaneb og faoeé paa (Sontoiret i oren$enégabe 9lr. 504 D. 5, tuen tiloenftre og paa alle fongétigé ^oftcontoirer. Ubgtoet og forlagt af. SSiberborg. %x^tt b,o ft. <. Sorbing.

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

S&ari&tnaotens Stjerne.

S&ari&tnaotens Stjerne. 161 S&ari&tnaotens Stjerne. rptt før k j&djftø gaj^ *llip. anbtyeben, ftunbjlaben, Styben og S roen ere forenebe. 21 Aarg. Nr. 11. Den 1. Marts 1875. Pr.: 6 Sk. pr Expl. $

Læs mere

Dg atter; >erfom S elffe mig, ba kolber. mine 23efalinger. Slooftelen 3ofc;anne. figer ligelebcg: Zi)i Mk er ^iærligbebcn

Dg atter; >erfom S elffe mig, ba kolber. mine 23efalinger. Slooftelen 3ofc;anne. figer ligelebcg: Zi)i Mk er ^iærligbebcn 161 Slkm&maotens Stjerne. (Srpu før k ^iåfk Dhjj^ gdliø*. @anbr)eben, ftunbftaben, 2)^ben og STroen ere forcnebe. 7. Aarg. Kr. 11 Den i. Marts 1868. Pnis : 6 Sk. pr. ($ra the Millennial Star".) Stybigfyeb

Læs mere

gibe 3-tgt paa. ben ellig«21anb 5{$aamin« belfer, og be b,imntelf!e anbfyeber, fom ere blebne forftynbte af @ub SProbfyerer,

gibe 3-tgt paa. ben ellig«21anb 5{$aamin« belfer, og be b,imntelf!e anbfyeber, fom ere blebne forftynbte af @ub SProbfyerer, 305 S&an&maoietis Stjerne. rpn før åt $i&$t Daøa < *Iliø*. anbl)eben, ftunbjlaben, 2)tyben og roen ere forenebe. 16. Aare. fir. Den 1å. Juli 1867. hh: 6 Sk. pr. Eip. ^tøbttenmfvbcfceit af ttttttbfeelfcar

Læs mere

Sftan&tnaotens Stjerne.

Sftan&tnaotens Stjerne. 161 Sftan&tnaotens Stjerne. rpn far åt jkdfte-sagw gitfiøe. anb$eben, Runbjlaben, Dtyben g Xioen ere focenebe. 25. Aarg. Nr. 11. Den 1. Marts 1876. Pr.: \i Øre pr. Expl. $ale af 2@tøfie 3of ft. e>mitfc,

Læs mere

reb og SJlenneffeneg Segemer flufle opboje til aliggiørelfe uben i)nb. Derfor flufle bereg STabemafler iffe unbertafteg tygbom og merte ligefora

reb og SJlenneffeneg Segemer flufle opboje til aliggiørelfe uben i)nb. Derfor flufle bereg STabemafler iffe unbertafteg tygbom og merte ligefora 161 Sfianbtnaoiens Stjerne rpn for ét jlidftø gaø^s gdliø*. anbbeben, Sunbflabcn, Dtyben og Sroen ere forenebe. 10. Aarg. fe 11. Den 1. Marts 1861. Priis : 6 Sk. pr. Exp. t)mgf)eb mob (&nb$ SStlUe. &et

Læs mere

SftttnDtnaotcns Stjerne.

SftttnDtnaotcns Stjerne. 337 SftttnDtnaotcns Stjerne. #rpn før åt M^MrM^t 1P%*- anbtyeben, flunbflaben, Dtybett og SEroeit ete foreiube. 26; Aarg. Ur. 21 Den 15. August 1877. Pr.: 12 Øre pr. %au af fytcefibent 18vi&bam ^joitita,

Læs mere

bigfe Sjergbale i ben ubtrt/ffetige en= figt at renfe og fra alt llreent, faa at bi funne blibe bolerebe tene i ubå em*

bigfe Sjergbale i ben ubtrt/ffetige en= figt at renfe og fra alt llreent, faa at bi funne blibe bolerebe tene i ubå em* 305 SftanDtnaotens Stjerne. for At JSidp < aø*s %A\igt anbbeben, SEitribjIa&en, 2)^ben og roen ere forenebe. 17. Aarg. fri 20. /)««/5. Jw/«/8 8. p riis: 6 Sk. pr. 5emævfnin$et af ^Jroefibent f^oung i Sabeniaflet

Læs mere

SIkm&tnaoteiis Stjerne.

SIkm&tnaoteiis Stjerne. 305 SIkm&tnaoteiis Stjerne. an før åt Pdftø Jaj^ dltp. anbtyeben, Æunbjla&en, Dtyben og 5Eroen ere forenebe. Aarg. K 20. Dm 15. Juli 1874. Pr.: 6 Sk. pr. ExpL Z arøolbt i

Læs mere

gob Jpelbreb og unbfjeb. SSi t)abe fyabt en befynberltg WarStib, bog en meget tilfrebgftiuenbe Slib for at inbfamle ben.

gob Jpelbreb og unbfjeb. SSi t)abe fyabt en befynberltg WarStib, bog en meget tilfrebgftiuenbe Slib for at inbfamle ben. 257 Sftttiibtfittotcfis Seerne. rpn før åt ^idftø n$t& gdltjj*. anbfyeben, ftunbjlaben, Ityben og SEroen ece forenebe. il Aars. Ifc. 17. Den 1. Juni 1874. Pr.: (I Sk pr. ExpL $ale af ^*æf. tfoit t)be,

Læs mere

Sif be brcefiberenbe 23iffobber: (Sbroarb. -Ipnnter, Seonarb SE. Jparbp og 3>e8fe (. fiittle. SPetet Sftaugtyan, brcefiberenbe 33if!

Sif be brcefiberenbe 23iffobber: (Sbroarb. -Ipnnter, Seonarb SE. Jparbp og 3>e8fe (. fiittle. SPetet Sftaugtyan, brcefiberenbe 33if! 273 SftanDtnaoiens Stjerne an for åt SOåftt laø*8 ellig*. anbtyeben, ftunbflaben, Dfcben og Jroen ere forenebe. 16. Aars. Ir. 18. Den 15 Juni 1867. Priis : 6 Sk. pr. 31 at& konference fot Sefit < fmftf

Læs mere

btjrfere, faa fan bet iffe nægteg, at benne atminbetige rang o Sftenne« ffene til at føge at betjage en fjøjere

btjrfere, faa fan bet iffe nægteg, at benne atminbetige rang o Sftenne« ffene til at føge at betjage en fjøjere Skøn&møtnens 5fjmie> Organ for te Stytt'gtoøa grlijf. SauDljtlUtt, Inn&fkaben, BtjUcn 09 (Jrotn tre føretudt. Pr. 9. Pen lfltø februar 1894. 43tø larpng. Ctiolttttonø-fIjeonen*) oø Æibelenø fære om Jtennc

Læs mere

9)kngel paa be rette Svibler iffe forftaae. fanbe SPrincrper. SDtønge oprigtige SUJcenb. i SSerbcn Ijabe bebet af berel ganffe fjerte

9)kngel paa be rette Svibler iffe forftaae. fanbe SPrincrper. SDtønge oprigtige SUJcenb. i SSerbcn Ijabe bebet af berel ganffe fjerte 353 Sftan&tncmteiis Sfjerne #rpn før k j&djftø Saøfls $*IH i*. anbfyeben, Æunbffaben, 2>t)ben og STroett ete forenebe«il. Aarg. Nr. Dm 1. Septbr. 1862. Friis : 6 Sk. pr. Exp. ale af Kftfi Støb* &

Læs mere

fit Cib. 3eg troer tffe, at SJfenneffene bilbe Ijabe baret tyer, IjbiS bet iffe l)abbe l)ort meb til gorfomngsblanen. Seg anfeer

fit Cib. 3eg troer tffe, at SJfenneffene bilbe Ijabe baret tyer, IjbiS bet iffe l)abbe l)ort meb til gorfomngsblanen. Seg anfeer 97 fsfeanbmaoiens Stierne, (ftrpu før d* &tdfltø zgt& IpJt^ anbkben, Sunbffaben, >V/ben og roen eve forenebe. 17. Åarg. Nr. 7. Den 1. Januar 1868. Priis : 6 Sk. pr. Sxp 58emcev?mn#ev af tyvæfibent ). &.

Læs mere

gtoe føerren, ber bar for fmuft eher for gobt; og et u tunbe iffe prtybes og forffjønneé for meget, naar man bentebe, at IjeQige SSæ^ner ffnlbe fomme

gtoe føerren, ber bar for fmuft eher for gobt; og et u tunbe iffe prtybes og forffjønneé for meget, naar man bentebe, at IjeQige SSæ^ner ffnlbe fomme rpa for k SifeJ^lnp tligf. JBattoljto*«, ftsoufkabtn, Dnotn øg frøen m forende. Ur. 12. le«15ae Itartø 1895. 44foe 3larga«g. tale af ^Klbfle åbraljattt J). Camton, Ijolbt i Sabernaflet i alt Safe Girt)

Læs mere

Deres. Sen, «emg8 og 9?orgeS Sen, itnberbantgfl tilegnet.

Deres. Sen, «emg8 og 9?orgeS Sen, itnberbantgfl tilegnet. Deres rønprinia Jfreirerife, Sen, «emg8 og 9?orgeS Sen, itnberbantgfl tilegnet. Kotifl a^rtftietn ben ftarfte. 1448-1481.1-127. gørfte Slfbeling. Songeoaig i anmarf. Sari Snubfen Batgt i Berrig. trib om

Læs mere

$rgcm for. 3>ages. isisfcarasarhæ. 3 fjabe ingen Slnelfe om, tjbor mange @ibfte=3)age Redige ber. Retlige. be Utofte«

$rgcm for. 3>ages. isisfcarasarhæ. 3 fjabe ingen Slnelfe om, tjbor mange @ibfte=3)age Redige ber. Retlige. be Utofte« ages be Utofte«Retlige..San&heften, åunofkaben, tyyben 03 QTvoen ere forene&e. Pr. 4. 15 februar 1903. 52 Jlnrøattg. isisfcarasarhæ jftf en afe af $ ræfthettf Jofep^ JF. Smifjj. ( fter

Læs mere

r^s^h Ørgcm for 3>ages be ^t&ftehellige. (En i ilfim fil Hafianen. 1896 nøb ben ifre ringe $ærbigf)eb at blide tat i bet ftore gælleéffab

r^s^h Ørgcm for 3>ages be ^t&ftehellige. (En i ilfim fil Hafianen. 1896 nøb ben ifre ringe $ærbigf)eb at blide tat i bet ftore gælleéffab r^s^h Ørgcm for 3>ages be ^t&ftehellige. shle iiflke cempeu..sanobeden, åunofkaben, $n&en og OTroen ere foretuoe. ir. 10. 15 Pluj 1903. 52 Inrgang. (En i ilfim fil Hafianen. jftf Hfetøs irtiernør %6er

Læs mere

fterfom aftenen brøb frem, jfmnebe 3lben igjennem Sinbuerne fra be brebe 3lbfteber inbenfor, og aftensmaben anrettebes

fterfom aftenen brøb frem, jfmnebe 3lben igjennem Sinbuerne fra be brebe 3lbfteber inbenfor, og aftensmaben anrettebes . 289 rsftanbtnaotcns Stjerne. (Srpn før &t iålu- m% *!%*, anbljeben, Jhmbflfafcen, Stybett og SLroen ttt forenebe. 26. Aarg. Ir. 19. Den 1. Juli 1877. Pr.: 12 Øre pr. Expl. ^ammettfomft meb SSvi $bam

Læs mere

(Store <SrtItfofUib, Star." Spencer, Dabib ftuflmcr og eorge S3. SMoce. Sif be picefiherenfcc SSiflopper: Jpuntcr, ficonarb 2B..^arbtj og Qegfe G.

(Store <SrtItfofUib, Star. Spencer, Dabib ftuflmcr og eorge S3. SMoce. Sif be picefiherenfcc SSiflopper: Jpuntcr, ficonarb 2B..^arbtj og Qegfe G. 2? 9 SftanOtnaoiens Sfjerne. rpn for åt JSMfti tyt% rilijj*. anbfyeben, ftunbftaben, >r)ben og rccn ere forenebe. 14. km. Sr. 19. JDen /. Jtf/i /86*S. Pnis : 6 Sk. pr. Exp. $Xat$coiifetcncen t (Store

Læs mere

Q. Gaitnott, Star.") at tale ifølge 2lanben SBeitebning. $rincibet, fom inber;olbc i bette friftfteb, er imiblertib iffe alene anbenbeligt faa

Q. Gaitnott, Star.) at tale ifølge 2lanben SBeitebning. $rincibet, fom inber;olbc i bette friftfteb, er imiblertib iffe alene anbenbeligt faa 209 Sfionbtnootens Sfjcrnc. før t\t jtødftø Daga Irilij«; anbbeben, ftunbftaben, Dtyben og roen ere forenebe. 11 Aars. lir. 14. /)«i 15 April 1863. Priis: 6 Sk. pr. $ale af ^Øtæjtbettt . Q. Gaitnott,

Læs mere

Presented to the. LIBRARY Of the UNIVERSITY OF TORONTO. Estate of the late. C Watkins. John B.

Presented to the. LIBRARY Of the UNIVERSITY OF TORONTO. Estate of the late. C Watkins. John B. Q 1 Presented to the LIBRARY Of the UNIVERSITY OF TORONTO by Estate of the late John B. C Watkins Seren ierfegaar&3 Samlebc SJcerfer, Sotnfe&e Surfer ubgitme af SI. 23. Sradjmann, 3. 8. #etberg og

Læs mere

r w Ik2X $rg cm for a Siofef milt), en ung Sftanb, ber ønftebe at blibe be!enbt web be Sibflz- 3)acjes J&eUicje.

r w Ik2X $rg cm for a Siofef milt), en ung Sftanb, ber ønftebe at blibe be!enbt web be Sibflz- 3)acjes J&eUicje. r w Ik2X $rg cm for 3)acjes be Sibflz- J&eUicje. SBLE ijfike Tsempea. J?an5he0en, åmtofkaben, J)rj5en og QTroen ere foreneoe. Ur. 8. pen 15k april 1902. 51k larpitg. (In «t) llbklinø af fuanøeliet. Xate,

Læs mere

sapiens jgtj K e 3)ages J&elUge. be -Staflc- ørgcttt for tale af JDræftknt forenjo ånou) nabeme.

sapiens jgtj K e 3)ages J&elUge. be -Staflc- ørgcttt for tale af JDræftknt forenjo ånou) nabeme. sapiens jgtj K e ørgcttt for 3)ages be -Staflc- J&elUge. suls iihke 'sempeii. JSan&beDen, fstunofkaben, JDijåen 03 QTroen ere forenefte. Pr. 19. Pen lfb hiøber 1901. 50k Jlargattg. tale af JDræftknt forenjo

Læs mere

k SiDffø'iap pige. @rpi fat Salc af 3Lp iel iutljøtt i), funb^ @nom 5lnfomft til fanbinabien, og bi r)o!be benne geft paa ($runb

k SiDffø'iap pige. @rpi fat Salc af 3Lp iel iutljøtt i), funb^ @nom 5lnfomft til fanbinabien, og bi r)o!be benne geft paa ($runb @rpi fat k SiDffø'iap pige. SawHeitn, fian&fkalmi, Øgtitn øg Ærønt tre fortneøe. Pr. 20. flen 15iie kiøber 1900. 49&e Jlargltttg. Salc af 3Lp iel iutljøtt i), funb^ fjolbt toeb Subilæuntlfeften i Sabernaftet

Læs mere

tak af rø&flte jhnf^ønt W. Jbtns H nm mer 22 15. Hobem&er 1915 6. liiarøang @pørg$maal, og ber fjar uben 2bibl bæret enfelte Xing, font fcerlig

tak af rø&flte jhnf^ønt W. Jbtns H nm mer 22 15. Hobem&er 1915 6. liiarøang @pørg$maal, og ber fjar uben 2bibl bæret enfelte Xing, font fcerlig Sanbi)cb, &\mbfkab, Dg& ocj Æro forenet H nm mer 22 15. Hobem&er 1915 6. liiarøang tak af rø&flte jhnf^ønt W. Jbtn beo iforøøra&ønferencen i 3&\\ Cafee (Eiftj i Hpril 1915. SBebtfer for, at et [tort og

Læs mere

tierne. fttttbiwrtneirå Drgan for de $id te~$age8 Hellige. &jøbeufr<rost. Ubgiuet og fortagt af 91. 6. gttjgare.

tierne. fttttbiwrtneirå Drgan for de $id te~$age8 Hellige. &jøbeufr<rost. Ubgiuet og fortagt af 91. 6. gttjgare. fttttbiwrtneirå tierne. Drgan for de $id te~$age8 Hellige. Sta Ifk Kfø&» 1885. cv til, at itle 9togen fliøv ber til 9tor>»eb octbsiig SSisbom og tomt Sebrageri, efter ajtøxnejlerå Sætninger, efter 3Serben

Læs mere

k Sibflf=llap lelligc.

k Sibflf=llap lelligc. Urøan fat k Sibflf=llap lelligc. Sanoljtben, funbfhabm, Sijben og $toen ere fortntbc. Pr. 15. Pen ljbte åttsnji 1900. 49k Ittrfifltlg. ftale af JÆlbfte åttkeaø Jleterfon. SSeb Subitæumlmobei i $øbenf)aim,

Læs mere

BRIEF JS 0041468. niaiihi

BRIEF JS 0041468. niaiihi BRIEF JS 0041468 niaiihi ^- -6^ it)iib kf taler fov i or!e^n, Stam^ttfe og gikicomrai^fer i ibhttmavi > 1870. itø^ hx h\ix kx Wtt^Kxdim w f * ^ «f e^n, Stam^ufe og gibeicommi^fer i Æanmarli. jkføbcnljaon.

Læs mere

Hummer 21 l. Hobember 1914 63. Æargøng

Hummer 21 l. Hobember 1914 63. Æargøng Sanøijed, fiutidfkab, JHjo ocj Uro forenet. Hummer 21 l. Hobember 1914 63. Æargøng Befifcbelfen af btn %lligaan&. Sale of rølbfte 93.. Stobertg i Xabernaflet i alt Sale Sitt) ben 20. "Mai 1914. (Sluttet.)

Læs mere

Hummer l I. Januar 1912 61. ^årgang

Hummer l I. Januar 1912 61. ^årgang Mnbfyeb, åunøfkab, Ihjo og Uro forenet. Hummer l I. Januar 1912 61. ^årgang øpltjsning, Wanmlft ag JFren* Sale af Dr. ^ob, 9*. irf, ^ræfibent for tat=$rormalffoten i arisjouri, Ijolbt i alt 2afe Sabernafel

Læs mere

aren ^ierfcgaarbø @titit(cbc SJærfer. øren ftlertegaartø Santlcfce Surfet ubgitme af IL 83. Sradjmami, 3f. 2. #eiberg og #. D. ^auge. SInben UbflaDe. @^lbenbalffe»oflljaabel, SRorbiff forlog. Bianco Suno«33ogtrt?rteri.

Læs mere

nteb SØienttevfeflægten i bet ele tnget; iffe alene meb Jpenføit til i>ct, font fpecielt betegne«font 9teligion, men meb

nteb SØienttevfeflægten i bet ele tnget; iffe alene meb Jpenføit til i>ct, font fpecielt betegne«font 9teligion, men meb Crøcn for br Sio^r^ages Stiligt. «oa»bt5tb, Isttfkcits, Dnftt«$% *«««"«f»rrit**, Ur. 5. Pen 1. fharts 1898. 47k largang. tale af KpoM Mattyiaå I. Couilci), Ijøttt i alt Safc Gitt) ben «. Dftbr. 1897. SOiiue

Læs mere

ifam alen". yps^$fytyéføc$pl js^igq\v\ King

ifam alen. yps^$fytyéføc$pl js^igq\v\ King yps^$fytyéføc$pl js^igq\v\ Sanbtyed, undfkab, JDgø o$ $ro forenet iiiummer 2 15. 3åtmar 1914 63. $anjishg King ifam alen".

Læs mere

fra Dgben til fjeoenne; berfra mob ob gjennem olorabo, paa $2ft* fiben af SBjcergene, ttl2)en»er, og berfra til ^ueblo»eb 2Hrtanfaå globen; berfra

fra Dgben til fjeoenne; berfra mob ob gjennem olorabo, paa $2ft* fiben af SBjcergene, ttl2)en»er, og berfra til ^ueblo»eb 2Hrtanfaå globen; berfra 337 ftmttbtmrøms Drgan for de Sidjle-Sages Æeffige. anbfjeben, Shmbftaben, 25»ben og Sroen ere forenebe. itr. 22. Den 15de Hugufl 1881. 30te 3Urøang. %ak af mm* taftus 6notø, afljolbt i ^arté, 8bab,o,

Læs mere

mw* Ctfon Wtatt, feter ffulle iffe mere oprejfes og eere og Slabenbarere ffulle ilte mere befjenbtgjøre og forfunbe tmlen3 SBilje til gol=

mw* Ctfon Wtatt, feter ffulle iffe mere oprejfes og eere og Slabenbarere ffulle ilte mere befjenbtgjøre og forfunbe tmlen3 SBilje til gol= 369 Sftan&inaoiens Stjerne Drgan for de $id le~$acjes åeffige. Sanbfjeben, Sftmbffa&en, S)gben og Sroen ere forenebe. 'fl. Aarg. Jr. 24. 3)en 1. September 1878. Pr.: 12 øre pr. Expl. 2de af mw* Ctfon Wtatt,

Læs mere

»Deseret News.») funne føre Ijmanben bag Snfet, men bet. er iffe altib bet Inffeå;»i forføge maa= ffe ofte,, men bet miål»ffe, tlji golf i

»Deseret News.») funne føre Ijmanben bag Snfet, men bet. er iffe altib bet Inffeå;»i forføge maa= ffe ofte,, men bet miål»ffe, tlji golf i 33 toånarf«(digtm for tie $idfte4)ages J)el!ige. anbfjeben, Æunbffaben, SDnben og roen ere forenebe. Ur. 3. Sen 1. lodemdci- 1878. 28. 3Urganø. XaU af sproftbent Sotøit %a$ot, fjolbt»eb en $orfamltng i

Læs mere

Irpn fat de Sid^c-Dages Jeffige.

Irpn fat de Sid^c-Dages Jeffige. s Irpn fat de Sid^c-Dages Jeffige. anbljeben, Æunbflaben, SDgbcn og Sroen ere forenebe. Ur. 3. Sen lftc looemoer 1886. 36te 3Ur$ai?c*. 2c\\cmtU DpftanMfe. 2)r. Snmann 3lbbott, en berømt amerilanff ejftlig,

Læs mere

@ub unbflab bil ubfprebes unber IjanS legerings Seffdttelfe. llnber. lomme til at regere, og berfom bet bled {ædeten tittabt frembeteå at

@ub unbflab bil ubfprebes unber IjanS legerings Seffdttelfe. llnber. lomme til at regere, og berfom bet bled {ædeten tittabt frembeteå at JSanbljcb, ånnbfkab, B90 o$ ro forenet. Qtumnter 15 1. Jluguft 1908. 57. JUvgang (Bufce (Regering. «f ^ræfibent ^ofm Satjlor. (gottfat fra 6ibe 213.) Seg fan fjer enbbibere tilføje, at naar herren lommer

Læs mere

brief PTB 0041762 v.2

brief PTB 0041762 v.2 CO brief PTB 0041762 v.2 øbflu>nmu». af $*et*tfa SBrettter. ' u- Hnbcn >eel. tfjøbenfjaun. fcøfer«og SorbanS gorlag. $rp!t (00 S. S. Safer. Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from

Læs mere

>^aets ^l^zræ <$fé> '^^^?&&

>^aets ^l^zræ <$fé> '^^^?&& ' I.' >^aets ^l^zræ '^^^?&& Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/udvalgtedramatis08hert UbvalgU Dramattffe Da>rfet\

Læs mere

Presented to the. LiBRAR\- oj the. UNlVER.Sir\' OF TORONTO. Estate. of the late. John B, C, Watkins

Presented to the. LiBRAR\- oj the. UNlVER.Sir\' OF TORONTO. Estate. of the late. John B, C, Watkins *: f Presented to the LiBRAR\- oj the UNlVER.Sir\' OF TORONTO by Estate of the late John B, C, Watkins øren ^icrfegaorttø Samlede SScerfer*

Læs mere

Drpn for de $idfte~$age8 Mfige.

Drpn for de $idfte~$age8 Mfige. Drpn for de $idfte~$age8 Mfige. anbljeben, fiunbjfabeu, 2)»beu og Sroen ere forenebe. Ur. 11. Sen lfie jflurls 1881 36te Jlargang. Ubbrno af 3o(m %. &aineé Slranment 3Seb bmunbs Surfer Sooeitå SBeljanbling

Læs mere

fom berettet i"9flarf. 1, 8. 2)ette fjaube politiff SBirfning paa tjine 2)age* Stegen^ ter, og ba SefnS &Q

fom berettet i9flarf. 1, 8. 2)ette fjaube politiff SBirfning paa tjine 2)age* Stegen^ ter, og ba SefnS &Q 97 tødmmiierø 8)tgon for ile $iil ie4)ages JSeffige. Sanbfyeben, Ænnbffaben, 2)t;ben og Xroen ere forenebe. Hr. 7. Den 1. Januar 1880. 29. forgong. Sale nf WW* 5». «t*arw, fjolbt i Sabernaflet i

Læs mere

Denmark. Arbeiderkommissionen Betaenkning afgiven af den ifolge kgl. resolution of 20de september 1875 til undersogelse of arbeiderforholdene

Denmark. Arbeiderkommissionen Betaenkning afgiven af den ifolge kgl. resolution of 20de september 1875 til undersogelse of arbeiderforholdene Denmark. Arbeiderkommissionen Betaenkning afgiven af den ifolge kgl. resolution of 20de september 1875 til undersogelse of arbeiderforholdene i Danmark nedsatte kommission..-.- ; 'GJi^C I3f a isetænkning

Læs mere

gffi e x c f n i»'g '7/ > -vv-v om,, '*1'

gffi e x c f n i»'g '7/ > -vv-v om,, '*1' 639.07801 I i fa-" ' 1 i gffi e x c f n i»'g '7/ > -vv-v om,, '*1' giffcrt^umtilliugcn t Hakfuni v'iv/. 'mm* 1864. '-'K JKfft' V.>V t (V:' V * /'' i'/ 'V * - 1» -Jf.i.j-.. V : ' ; ".; '-:- ' 'SfC" 8Ifjji»fji

Læs mere

Presented to the. LI BRA RY of the UNIVERSITY OF TORONTO ESTATE OF THE LATE JOHN B. C. WATKINS

Presented to the. LI BRA RY of the UNIVERSITY OF TORONTO ESTATE OF THE LATE JOHN B. C. WATKINS Presented to the LI BRA RY of the UNIVERSITY OF TORONTO by ESTATE OF THE LATE JOHN B. C. WATKINS ( t &iilistqkkp af iffraingrriirs loga, ^, 0» er fat 5)?cb et ^aaut ot>ei: gceracrnc. Ubgioet af ^dfhabct

Læs mere

I I 6))ifekr ^f ^ft ^ØM W ^^Iffltl? famlebe «f. f. Hølimcttn. m^ '''iisiiii^ - X3JOfJO»lO«-6

Læs mere

JfalrHlur. åt albr-rtifltr- wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: Carl JUbrrii, 3 GommiSfton t)o 53og= og $aptri)anmer.( :.

JfalrHlur. åt albr-rtifltr- wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: Carl JUbrrii, 3 GommiSfton t)o 53og= og $aptri)anmer.( :. 2I?AS34..i- 7 (TO net", hu wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: åt albr-rtifltr- JfalrHlur fcunt til t>cve forljcntnvvcnbc Tivccteur Carl JUbrrii, cand pharmacie, og til Ijano gaber: kongelig Sanb^Duer*,

Læs mere

Hummer 9 1. paj 1909 58. $aruang

Hummer 9 1. paj 1909 58. $aruang 5an6ljed, åunofkab, 5Dy > 05 ro forenet. Hummer 9 1. paj 1909 58. $aruang i Jefu Sripi Strfce af 3?ihpe-$age5 $ elliøe affjolbteé i alt afe (Sitr,, Utal), ben 4., 5. og 6. 3lprit. et førfte SWøbe tog fin

Læs mere

^ 4PSae f$*«f $ #?>åæv fv-^t

^ 4PSae f$*«f $ #?>åæv fv-^t W" Ol 00= ^ 4PSae f$*«f $ #?>åæv fv-^t Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/udvalgtedramatis04hert Ufcealgte Dramatiffc VætUv

Læs mere

'.-rat é-a y^-« : 1 1 M-M-r ja.^ Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/minsnsbrevenovookj ^,i»in ^ønø i^vnt'' Slouelte. II y

Læs mere

From. George Bryan t. of the. late. Schwartz. The Library

From. George Bryan t. of the. late. Schwartz. The Library From The Library of the late George Bryan t Schwartz ih om as $oj[js. 1/ >t fortælling af 3ona$ &ie. ftjøbenljatoiu yft-cnbafrre ^ogfianbcf* Joxki (3 1. Jbrgrf S Sen). Srtjtt rjo 3. Jprgenfen 4 Go.

Læs mere

^iteia i':t- Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/lovenoglivetfortoodanw f ODttt Og it)tt JyoitæHing om en Stamftther. tujalter

Læs mere

eoer fomme neb fra Jptmten meb fine SSogne og øbfamle be fattige Jpcfltgc i englanb, Jøtlanb, 2Bale8, Sfrlanb, fanbinabien og Øerne i ^abet og bringe

eoer fomme neb fra Jptmten meb fine SSogne og øbfamle be fattige Jpcfltgc i englanb, Jøtlanb, 2Bale8, Sfrlanb, fanbinabien og Øerne i ^abet og bringe 12i* Sftanbtnaotens Stjerne. < rpn for de j5td(fte faørø {tilfør anbfjeben, ftunbflaben, 2>tyben og roen ere forenet- e«2(1. Aars. Ir. 9. Z)e Rattime* Ubfttelfe.

Læs mere

Presented to. library qf the ESTATE OF THE LATE UNIVERSITY OF TORONTO OHN B. C. WATKINS. the

Presented to. library qf the ESTATE OF THE LATE UNIVERSITY OF TORONTO OHN B. C. WATKINS. the Presented to the library qf the UNIVERSITY OF TORONTO by ESTATE OF THE LATE OHN B. C. WATKINS dftømøte IJRanti/kript åpxebtt 3BtlTe&er af Imt i 2{ctri)unbre5efs 2Et5fe Ubgt&et af uftat) «He& ^øfienljatm

Læs mere

http://www.archive.org/details/afmitlevnetmedde01mart

http://www.archive.org/details/afmitlevnetmedde01mart Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/afmitlevnetmedde01mart 3lf mit f etintt 'ebbclclfer af art en fen, gørfle Stfbcling. m:

Læs mere

;>A >*^" " i « )7432784. 1 Hl3. rr^ 5«, r-r. ^-o-:-'-- f- M\-'^4 ^-"r

;>A >*^  i « )7432784. 1 Hl3. rr^ 5«, r-r. ^-o-:-'-- f- M\-'^4 ^-r )7432784 2 X-Wt >*^" ;>A " i «- rr^ 1 Hl3 1761 w 1 5«, r-r m i H^ ^-o-:-'-- f- M\-'^4 ^-"r .leeelx. j^dttb lltn t>ilb. gortixdtng af idrluftt af brn d^^qlbrnhallhf r^ociliaubrl (i. I]rt\rl). 1869.

Læs mere

dkgan for tø 3to tt pages $elwje.

dkgan for tø 3to tt pages $elwje. 1 [289 dkgan for tø 3to tt pages $elwje. anbbeben, Æunbffaben,»ben 09 $roen ere forenebe. 2. Jlarg. flr- 19. lien 1. Jolt 1863. friis: 6 /? pr. tørpl. *}5ra?f*efcø motet jengtoelfe. (ftortfat fra $ag.

Læs mere

%^ 'jy-.^^2ji^ EEEC i^ 3 i f f c r J) tt f. 3lf /orf. U[ Vflin øøne Brcue". ^ I ««Q 'A ^ " 3(^ fii()lc WiitO mid) in ^ic SJBcIt Mi miigcii oll)r. forlagt af Unberfitetéfcog^anbrev 2lnbr. g^veb. øjt.

Læs mere

^owwerrcfsf / ^^^ i. f. i o Is i. ,\y 18 70. OD. % jleitpls iarug.

^owwerrcfsf / ^^^ i. f. i o Is i. ,\y 18 70. OD. % jleitpls iarug. ^owwerrcfsf / ^^^,\y af i. f. i o Is i OD. % jleitpls iarug. 18 70. ^ étt Sømmmtisij i 1870. , (^^ (^^m^nme / O 2lf Mohi, 2)2eb Xræinit af 3. i^. S^ofenftanb. dd. %»eitfels JFarla t3 1870. f/f Hl ^8

Læs mere

*** ^redhfa asuemee. n. 6555^^6. S«e(. gøtjlt. ?. ' if.--/-=^*^' Cøfcré 09 Sorbané gortag. Jrpn ^oé (5. e. Søfer.

*** ^redhfa asuemee. n. 6555^^6. S«e(. gøtjlt. ?. ' if.--/-=^*^' Cøfcré 09 Sorbané gortag. Jrpn ^oé (5. e. Søfer. s/ *** «f ^redhfa asuemee. n. gøtjlt S«e(. 6555^^6?. ' if.--/-=^*^' Cøfcré 09 Sorbané gortag. Jrpn ^oé (5. e. Søfer. $)é ttnge og ten isamle^ ^et t)ar Wtenbæmring.,,!J}?in fmuffe, føbc/ allerbjærefte

Læs mere

tf. ^pr *-**>./ J /' >. tan '?fs : V-i < C

tf. ^pr *-**>./ J /' >. tan '?fs : V-i < C tf. ^pr *-**>./ I v& J /' >. tan '?fs : t* hi V-i < C w i)tftøntø-fleøgraj>l)ifli /ttaanrtfltrtft. Urtitjjfret SE* Verfet, -T* «3C lijøbfitfyntm. ^orlaat af een gnltcntafffe 2*oahanNuiq. Srwft i bet

Læs mere

lufinb pg een Slat s cl)m botics Cuentijr øg /ørlælltngrr 3 Ubiuil^ ogbaiic tiiu]. ^ts^-««^«? '- - Doltremai- tt)iileh. STn^fn 3)efl.

lufinb pg een Slat s cl)m botics Cuentijr øg /ørlælltngrr 3 Ubiuil^ ogbaiic tiiu]. ^ts^-««^«? '- - Doltremai- tt)iileh. STn^fn 3)efl. Cuentijr øg /ørlælltngrr lufinb pg een Slat ^ts^-««^«? '- - 3 Ubiuil^ l'ci! Doltremai- tt)iileh. STn^fn 3)efl. s cl)m botics SritbtS ogbaiic tiiu]. Sogttijtfeti. 1 853. 77^7 af tttinii øg rrn lat ^(ifccn

Læs mere

cdeseret News.») refpelttoe folebogninger og i tilbørlig Drben til be beftemte @te= ber, Ijuor SBørnene funbe fe ^3roce =

cdeseret News.») refpelttoe folebogninger og i tilbørlig Drben til be beftemte @te= ber, Ijuor SBørnene funbe fe ^3roce = tømtmamens ^tjtmt cm for de $id le4)ages Jieffige. anbljeben, $nnbffaben, nben og Sroen erc forenebe. ttf. 1. Den lfje Mohr 1880. 30te j&ttpftiji Støt 33tc SlarSfeft. tor SuBei 09 øitibcltg^cb. (gra cdeseret

Læs mere

jo f>ar gibet o? ben. an fyar begabet og meb herlige Slanbgebner og meb gubbommelige befibber, og b,an fjar fat og baa benne

jo f>ar gibet o? ben. an fyar begabet og meb herlige Slanbgebner og meb gubbommelige befibber, og b,an fjar fat og baa benne 177 SfianOuiaoiens Stjerne. rpn før åt jfcdfte Dagrø idhf*. anbljeben, ftunbffaben, 2>tyben og STroen erc forenebe. 13. Jkilø!fr. 11 Den 15 Marts. 1864. Priis : 6 Sk. pr. h}. of^olbt i SEabeniaflct, tore

Læs mere

(Sriffonfelb på Zf!unff?olmen,

(Sriffonfelb på Zf!unff?olmen, 250 De gamle Kampe om Cronbtjjem. og gaaet paa meb bisfe i I}aanben. Kampen par meget fyaarbnaffet og blobig. Hagtet ber iffe fyapbe pæret ftore Croppemasfer t 3^en / faa nar fyer bog fjæmpet meb et Safen

Læs mere

Hummer 19 t. Øfcfober 1909 58. Øaryang

Hummer 19 t. Øfcfober 1909 58. Øaryang Sanbtjeb, fiunofkab, Du, o ocj ro forenet, Hummer 19 t. Øfcfober 1909 58. Øaryang ^falj ørfcæolønjffce xpehifian inferefanfe øpiiagelfer i hef nørhlige Jffitextcu oø ftifllige Hfalj. Slrføotogien (Dlbfunbffab)

Læs mere

at Ijenbe be ing, fom ere af ub beb Slabenbaring fra SefuS (5r)riflu tit bem felb. 2)et (Eoangelium, bi tjabefyørtbenne

at Ijenbe be ing, fom ere af ub beb Slabenbaring fra SefuS (5r)riflu tit bem felb. 2)et (Eoangelium, bi tjabefyørtbenne 241 Slianbtnaotens Stjerne. rpn før k $>U$t Daøfli gttliø*. anbfyeben, $unbf!aben, 2)l)ben og STroen ere forenebe. 13. Aarg. Nr. 16. Den lå. Mai 1864, Priis : 6 Sk. pr. &&U af tytæfihent 8Svi$ham $}vntiq

Læs mere

Drpn for de Sid^e-Dages åeffige.

Drpn for de Sid^e-Dages åeffige. : 273 Drpn for de Sid^e-Dages åeffige. anbl^eben, ^urtbfeaben, Sgben og Sroen ere fotenebe. ttr. 18. Den \Ui luni 1882. 3Ue ^Lorgonci. ^0 Og ^aluttebftttbi^t^tienbe aatltge Slonfetettce«( fter Deseret

Læs mere

Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/afefterladtebrevoomyns . 2lf efter I ab te S rene tit 3. $), ilpfter. SJ; ^ ^ jfarlngt of

Læs mere

t'nti t fonbott. Mor 3- C.. jhenge. arl Sdjøntutøø foring @. 6. 2Bitu'<3 S3ci]tn}ffevi. Sttf 1 S (1 5.

t'nti t fonbott. Mor 3- C.. jhenge. arl Sdjøntutøø foring @. 6. 2Bitu'<3 S3ci]tn}ffevi. Sttf 1 S (1 5. lift mt t'nti t fonbott. Sttf Mor 3- C.. jhenge. arl Sdjøntutøø foring @. 6. 2Bitu'l)oli). fr til S3efi. 1 offerne.

Læs mere

bem om Sagen i en fbftøtte, om batten i en Slbføile. Jpi>ig be fyabbe baret tro= fafte, bilbe erren I;abe tiffabt bem at

bem om Sagen i en fbftøtte, om batten i en Slbføile. Jpi>ig be fyabbe baret tro= fafte, bilbe erren I;abe tiffabt bem at 177 Sftanfimaotens Sfierne. rpn for åt $iå#t Jlaøtis 1*1%. anbfyeben, ftunbjtaben, >bben og roen ere forenebe. 11 Aars. Nr. 11 Den lo. Maris. 1863. Priis I 6 Sk. pr. Sale af 2@tøfite Støst Safter, affjolbt

Læs mere

gotcufrtst <3 i> mi, a v qtøøf. 5laffé jemtrøle paa Jomsvikinga (a:saga) ftfekirø l(ii a, SDtøanebåjYrift "2Cnm«lbelfcn af $rof.

gotcufrtst <3 i> mi, a v qtøøf. 5laffé jemtrøle paa Jomsvikinga (a:saga) ftfekirø l(ii a, SDtøanebåjYrift 2Cnm«lbelfcn af $rof. J- m gotcufrtst a v paa qtøøf. 5laffé jemtrøle.».' "2Cnm«lbelfcn af $rof. C i (C. jsfr >Jrf$$er af i Jomsvikinga (a:saga) ftfekirø l(ii a, SDtøanebåjYrift f for fitteratur anbcn 2ufSj$tfaé tolvte

Læs mere

http://www.archive.org/details/brevefrapeterandooheib

http://www.archive.org/details/brevefrapeterandooheib 36/ Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/brevefrapeterandooheib Brctic fra I. %. ^eibcrø. '-H «'-- ti -.. rr 3^ Btetie fra

Læs mere

BRIEF p,'\j 0041212 *» X. rvwjll 5R. g. runbldigé Snglandébrcue til ^ané )uftru Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from Un ivers ity of Toronto http://www.archive.org/details/nfsgrundtvigsbreoogrun

Læs mere

'^'* -t.j\, #f'*il 's%l&1' Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from University of Toronto littp://www.arcliive.org/details/pilesmedenooetla (J^øIlti^niisHIhrUr af ilarit Ctlar. III.

Læs mere

From. George Bryant Schwartz. of the. late. The Library

From. George Bryant Schwartz. of the. late. The Library :^i^^-f% ÅULSEN, From The Library of the late George Bryant Schwartz Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/sjdronningenoopaul

Læs mere

er bet, bi minbft befyobe* SSi ønffe og bebebe en SJtøngbe bebc, gobt 9ftecl, 33iin, Dlie og alt Slnbet, fom fan bbrfeg

er bet, bi minbft befyobe* SSi ønffe og bebebe en SJtøngbe bebc, gobt 9ftecl, 33iin, Dlie og alt Slnbet, fom fan bbrfeg 193 Sftaiibtuaoiens Stierne. n for åt jlidftø gaø*8 Iplttg*. anbr)eben, ftunbffaben, 2>»ben og roen ere forenebe. 13. Aar». Ir. 13. Den 1. April 1864. Prns : 6 Sk. pr. Exp. %a\t af tytæfibent ^ri^am fjjpuita,,

Læs mere

n historisk og kritisk (ilraustiuing af PorntoiTismcns

n historisk og kritisk (ilraustiuing af PorntoiTismcns * ) n historisk og kritisk (ilraustiuing af PorntoiTismcns JreittRoinhjog ^b^ferebclæ, sanit ^kilttriitg^f?.f i;ta [6 ^tmnt^lige ^istorit af ^rcbie ^cftc Xt\fU c 5cn Xanf te *Pioncct"«Xt^Hctj, 187G. Church

Læs mere

.Deseret News.") fanbelig figer jeg: ører 3 $olf tangt. borte, og 3, fom ere paa >ernei. >abet, lt/tter tilfammen; tb, i fanbetig erren

.Deseret News.) fanbelig figer jeg: ører 3 $olf tangt. borte, og 3, fom ere paa >ernei. >abet, lt/tter tilfammen; tb, i fanbetig erren 129 Sftniifttnaoicfis Stjerne. Étøpji før k j&dftø n$t% Hellig*. anbbeben, Slunbffaben, 2H)ben cg STroen ere forenebe. 12. Aar?. Nr. 9. Den 1. Februar. 1863. Prils : 6 Sk. pr. Exp. %au af mmtt SStlforb

Læs mere

:i~;::y. o s. T ;:T-nnu:

:i~;::y. o s. T ;:T-nnu: % i 3g r :i~;::y o s T ;:T-nnu: L-'JZ*. nittt rra &on$ dbviftimi fce«stttåetté +#&+ UbgtDnc ar Carl 6ernljarft s*s»? tferfte ce(. mm^^t * Sorlagf af 3-. 3 cimi [^ c r b c e ^ealuinmina. froft i @ra:bes

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

bets Drbinantfer, SSeffignelfer og $ribile» gier. 2)e ibfte=2)age Redige er bet enefte golf, fom nu ntyber faaban fær*

bets Drbinantfer, SSeffignelfer og $ribile» gier. 2)e ibfte=2)age Redige er bet enefte golf, fom nu ntyber faaban fær* 321 Sftanbtnaotens Sfjerne tørpn for k jsmftø IJåfltø WØ&t> anbfyeben, Jxunbflaben, Dfyben og Sroen erc forenebe. 8. Aarg i\r. E Den 1. August 1859. Priis : 6 Sk. pr. Exp. (gtmngcltcté fbelflgtielfetf,

Læs mere

I21I** hw V, Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/skildringerfraitooflem ifolkelige ifotebtag af tntarb glemmer, Ouerlafvev

Læs mere

jeg førft bleb befjenbt meb ben? runb= fcetninger, og formebelft en faaban ftunb* ffab bleb jeg mebbeelagtig i bette 2?ærf.

jeg førft bleb befjenbt meb ben? runb= fcetninger, og formebelft en faaban ftunb* ffab bleb jeg mebbeelagtig i bette 2?ærf. 289 Sftanbtncmiens Stjerne. Ærpit for d* tdftø z$w ipiiø*- anbtyeben, ftunbftaben, 3)tyben og rocn ere forenebe. 13. km. Kr. 19. Den 1. Juli 1864, Priis : 6 Sk. pr. Exp. %au af ZmbUe Stmafa m. Sftmait

Læs mere

' ^ < xbxm\x x 1\ 0m tow Coagulation t. Snaugural= i6fertation. S ), 6, ^anum.

' ^ < xbxm\x x 1\ 0m tow Coagulation t. Snaugural= i6fertation. S ), 6, ^anum. )m ' ^ < xbxm\x x 1\ "3 0m tow Coagulation t Snaugural= i6fertation S ), 6, ^anum. ^j0&m5auu. gorlagt af Umt>erftteto6ogI;anbIer 6. 5L Srvft ^ofsostr^ffer SBtancoSuno* 1851. Dm jfibrinen i l."":-. ' i?

Læs mere

*$*% Sriliftk. Star.') fion, famt Ijbilfen rifling be bilbe fomme. til at inbtage \>aa ^BrøbenS Dag. 3t ranfage frifteme, forbi 3 mene,

*$*% Sriliftk. Star.') fion, famt Ijbilfen rifling be bilbe fomme. til at inbtage \>aa ^BrøbenS Dag. 3t ranfage frifteme, forbi 3 mene, 273 Slumbinaoiens Stjerne. (Drpn pt k JIMftø *$*% Sriliftk anbfyeben, tfunbffafcen, Xtyben og roen tre forenebe. 10. Aarg. Kr. 18. Den 15. Juni 1861, Priis : 6 Sk. pr. Iip. 9*JanfaQet (^fttftetne. (gra

Læs mere

biiéforelfc for meget baarlig, berfom jeg fagbe, at be gorenebe tater beb at fenbe bereé (ionftitution omfring til be forfejellige

biiéforelfc for meget baarlig, berfom jeg fagbe, at be gorenebe tater beb at fenbe bereé (ionftitution omfring til be forfejellige 65 SfumMnaoieng Stjerne. #røan før it jjtftøt laps ptiøj anbfiebcn, Jftmbjfaben, >t)ben cg Sroen ere forenebe. 7. Aarg. Xr. o. Den 1. December 1867. prjis : 6 Sk. pr. Exp #n a(e af ^røfftent 3f. m. vant,

Læs mere

Bergenve Rirfef~~ljolb riter ~cntoppiban. STf 59. S fj rap, refib. Rap. ti1 sl3eobum.

Bergenve Rirfef~~ljolb riter ~cntoppiban. STf 59. S fj rap, refib. Rap. ti1 sl3eobum. mange Sifabe, paa Orunb af be of Geftererne poabirtebe %Renig$eb& iemmere tarbeige ahenmenneffeige sannefe og ringe fonfeefioneae Ubbifing, faa banpeig, at ben fet ite birehe, men tun inbirefte aber fig

Læs mere

2)tennejiei'3 5Bef/ob, og ben formaaer at. røre web ub8 XjenereS fjerte, fa«be. til enfyber ib funne tale om bet, ber et. gabnligt.

2)tennejiei'3 5Bef/ob, og ben formaaer at. røre web ub8 XjenereS fjerte, fa«be. til enfyber ib funne tale om bet, ber et. gabnligt. 113 Sftanbinaotens Stjerne. $rpn før åt $iåp < aø*8 Iriltjj*. anbf/eben, tfunbflaben, Dtyben og 2jroen ere forenebe. 21. Aarg. Nr. 8. Den 15 Januar 1872. Priis : g Sk. pr. Sale af SSlbfte Drfon %xatt i

Læs mere

$e gatrtgeé SØfafctagelfe*

$e gatrtgeé SØfafctagelfe* < 305 (Drptt før k S>i& ie fuges $elltge. anbbeben, tobflaben, >t)ben og roen ere forenebe. 2. Jlarg. ir. 20, Pen 15. Juli 1853. priis: 6 /2 pr. tørpl. $e gatrtgeé SØfafctagelfe* (Sapitain mooté Sompagni,

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

-2lh(je{I, fyans Ctfc og Stiftelfer.

-2lh(je{I, fyans Ctfc og Stiftelfer. Cfyomas jtngefl, fjarts tetb og fjaits Sttftelfer. 293-2lh(je{I, fyans Ctfc og Stiftelfer. ^orftanber 3If Heforntattonens 3tt&f0 re lf e fyacbe Crott&fyjem cæret t af gjort Cilbagegang. Ilen talrige og

Læs mere