Invester i en børsnoteret ejendomsaktie

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Invester i en børsnoteret ejendomsaktie"

Transkript

1 CMYK Invester i en børsnoteret ejendomsaktie PMS og få del i det tyske opsving PMS 296

2

3 Invester i en børsnoteret ejendomsaktie - og få del i det tyske opsving

4

5 1 Indledning

6 4 1 Indledning Dette prospekt ( Prospektet ) er udarbejdet i forbindelse med et offentligt udbud i Danmark af minimum til maksimalt Aktier ( Aktierne ). Prospektet er udarbejdet af Prime Office A/S ( Selskabet ). Aktierne udbydes til en tegningskurs på DKK 103,75 pr. aktie á nominelt DKK 100. Der gælder et krav om tegning af minimum 100 aktier pr. investor svarende til et minimumstegningsbeløb på DKK pr. investor. Tegningskursen er fastsat af Selskabets bestyrelse. Kursen er fastsat til aktiernes nuværende kurs indre værdi med tillæg af emissionsomkostninger. Selskabet har kun én aktieklasse, og ingen aktier har særlige rettigheder. Bruttoprovenuet fra Udbuddet forventes at udgøre DKK ved minimumstegning og DKK ved fuldtegning. Ved minimumstegning af styk aktier i Udbuddet á nominelt DKK 100, vil Selskabets aktiekapital herefter udgøre DKK Ved fuldtegning af styk aktier i Udbuddet á nominelt DKK 100, vil Selskabets aktiekapital herefter udgøre DKK Selskabets formål er at investere i tyske kontorejendomme, og provenuet fra børsnoteringen skal anvendes til at investere i tyske kontorejendomme og som kapitalbase for et dansk børsnoteret ejendomsselskab. Selskabet forventer ikke at udstede yderligere aktier til finansiering af køb af Ejendomme, men forventer at opbygge en Portefølje af Ejendomme svarende til nettoprovenu af eksisterende tegning og en finansiering i overensstemmelse med den beskrevne kapitalstruktur. Selskabets bestyrelse ( Bestyrelsen ) vurderer, at velbeliggende tyske kontorejendomme vil udvikle sig bedre end ejendomsmarkedet i Tyskland generelt. Denne vurdering er i første række begrundet i den forventede positive tyske økonomi og en forventet stigende markedsleje for velbeliggende kontorlejemål. Hertil kommer den i det væsentlige frie lejefastsættelse for erhvervslejemål, der ifølge Bestyrelsens vurdering vil understøtte mulighederne for at opnå lejestigninger på kontorlejemål under det fortsatte forventede økonomiske opsving i Tyskland. Blandt de væsentligste af Investeringskriterierne kan nævnes, at Porteføljen skal ligge i tyske byer med mindst indbyggere. Ejendommene skal ligge i dynamiske byer med en forventet positiv udvikling i byens handelsliv, økonomi og demografi. Ejendommene skal have en førsteklasses beliggenhed og byggekvalitet. Ejendommene købes fuldt udlejede og med solide lejere. Ejendommene skal være beliggende i områder med offentlige virksomheder og serviceerhverv. Der skal være en god infrastruktur, og der skal være tilknyttet gode parkeringsfaciliteter til Ejendommene. Dette giver gode betingelser for fastholdelse af lejere, en positiv lejeudvikling og lave omkostninger til genudlejning. Kontorejendomme udlejes typisk på 5-10 års lejekontrakter med mulighed for forlængelse (optioner). For en velbeliggende kontorejendom med kortere lejekontrakter betyder det en usikkerhed omkring det enkelte lejemål, men ikke omkring ejendommens bonitet. Det betyder dog, at sådanne ejendomme ofte kan købes til et højere afkast.

7 5 Investeringskriterierne skal sikre, at Selskabet i forbindelse med fremtidige ejendomsinvesteringer udelukkende investerer i kontorejendomme i større tyske byer, der opfylder en række kvalitetskrav. Investeringskriterierne skal således sikre en høj kvalitet af de indkøbte ejendomme enkeltvis og på porteføljeniveau. Bestyrelsen tilstræber, at Selskabet inden udgangen af første kvartal 2009 skal opbygge en portefølje bestående af kontorejendomme til en samlet værdi på op til DKK 1,33 mia. Selskabets finansiering af køb af Ejendomsporteføljen forventes tilvejebragt ved en kombination af egenkapital og lån. Der er på tidspunktet for offentliggørelsen af Prospektet indgået aftaler om finansiering med 70 % fremmedkapital i form af kreditforeningslån og banklån. Der forligger indikativ tilbud på belåning af 55 % af Koncernens kapitalbehov, der forventes optaget som kreditforeningslån. Lånet har en løbetid på 10 år, og det forventes etableret, således at rentebetalingerne fastsættes med udgangspunkt i Euribor renten på valgte obligationer på udbetalingstidspunktet. Lånet er tilbudt med afdragsfrihed i op til 5 år. Banklånet forventes optaget hos en kreds af udvalgte danske pengeinstitutter, og der foreligger tilsagn på en låneramme svarende til, at Selskabet kan erhverve Ejendommene og Ejendomsselskaberne på op til DKK 1,33 mia. Udlånsrenten indeholdt i denne facilitet er ligeledes baseret på en Euribor rentesats. Der foreligger endvidere indikativ tilbud fra en tysk kreditforening om finansiering af Selskabets kontorejendomme efter Investeringskriterierne med op til 70 % af Ejendommenes vurderingspris. Ved Selskabets børsnotering forventes en soliditetsgrad på ca. 30 %. Selskabet ønsker, via en løbende konsolidering i de første par år, at øge soliditetsgraden til ca. 40 %. Når soliditetsgraden overstiger 40 %, budgetteres der med yderlige investeringer uden yderligere indbetaling fra investorerne. Selskabet har en målsætning om at have en likviditetsreserve på ca. 3 % af den indskudte egenkapital. Denne reserve skal sikre Selskabet et rimeligt kapitalberedskab samt sikre Selskabet mulighed for at agere hurtigt, når interessante muligheder byder sig. Fra 2010 er det Selskabets hensigt at udlodde et udbytte til aktionærerne svarende til en tredjedel af nettolikviditeten fra Selskabets drift (jf. Selskabets budget i afsnit 9). Enhver udbetaling af udbytte skal godkendes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen og fordeles mellem aktionærerne i forhold til deres respektive andele af Selskabets samlede aktiekapital. Første udbyttebetaling er således forudsat at ville ske i forbindelse med Selskabets ordinære generalforsamling for regnskabsåret Udbytte udbetales ligeledes i overensstemmelse med aktieselskabslovens regler og sker under hensyntagen til fastholdelse af en likviditetsreserve. Når soliditetsgraden overstiger 40 %, budgetteres der med erhvervelse af kontorejendomme. Selskabet vil ikke udbetale udbytte, såfremt det ikke kan dækkes af Selskabets frie likviditet eller overstiger, hvad der er forsvarligt under hensyntagen til Koncernens økonomiske stilling.

8 6 Den 15. april 2008 har Selskabet via dets 100 % ejede datterselskab indgået notarkontrakt om erhvervelse af 94 % af selskabet PO Kohlmarkt GmbH, som igen ejer ejendommen Am Kohlmarkt 7-15, Lübeck. Overtagelse af Ejendommen sker pr. 30. juni Herudover har Selskabet den 4. juni 2008 underskrevet en juridisk bindende købsoptionsaftale med Moller & Company A/S om købet af 94 % af selskabet MC Immobilieninvest II GmbH. Købsoptionsaftalen omfatter tillige det 94 % ejede datterselskab Office-kamp Immobilien GmbH. Aftalen indebærer, at PO Holding Germany GmbH reelt erhverver de to ejendomme; Hamburger Chaussee 8, Kiel og Heiligengeistkamp 4a, Lübeck. Prime Office A/S har endvidere indgået Letter of Intent-aftale med den respektive sælger om køb af en ejendom i Køln. Letter of Intent-aftalen sikrer Selskabet eksklusivitet til at foretage due diligence med henblik på efterfølgende at underskrive endelig købsaftale på de i Letter of Intent-aftalen opstillede vilkår. Såfremt den foretagne due dilligence ikke giver anledning til bemærkninger, forventer Selskabet at kunne underskrive køb om ejendommen senest ultimo juli Eksklusivitetsaftalen har en varighed på 4 uger og er underskrevet af sælger den 29. maj Såfremt Selskabet optages til handel og officiel notering på OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S, har Selskabets Bestyrelse til hensigt at udnytte købsoptionsaftalen og Letter of Intent-aftalen på omtalte ejendomme. For en nærmere beskrivelse af de fire Ejendomme henvises til afsnit 8.8. Værdien af de fire Ejendomme udgør ca. EUR 48,1 mio. Aftalen mellem Moller & Company A/S og Selskabet vedrørende erhvervelse af de to Ejendomme er vedlagt Prospektet som bilag 6. Aftalen indebærer, at Selskabet overtager Ejendommene, som var de indkøbt direkte af Selskabet, dvs. at handelsprisen svarer til det, som Moller & Company A/S har betalt for de to Ejendomme. Honoraret til Moller & Company A/S på de 3 % vil først blive faktureret efter gennemførelsen af børsnoteringen. Ejendommene og dermed Ejendomsselskaberne opfylder Investeringskriterierne, og Bestyrelsen har godkendt den af Moller & Company A/S foretagne juridiske, tekniske og økonomiske due diligence. Bestyrelsen skal således kun tage stilling til fremtidige køb af Ejendomme og Ejendomsselskaber. Selskabet er desuden i forhandlinger om yderligere erhvervelse af Ejendomme og Ejendomsselskaber. I løbet af de kommende måneder vil der blive foretaget juridisk, teknisk og økonomisk due diligence af disse Ejendomme og Ejendomsselskaber, hvorefter de relevante Ejendomme og Ejendomsselskaber vil blive indstillet til Selskabets Bestyrelse. Såfremt der ikke fremkommer væsentlige negative forhold i forbindelse med due diligence processen, forventer Bestyrelsen at erhverve et antal af disse Ejendomme og Ejendomsselskaber i løbet af 2008 og første kvartal Under forudsætning af, at der sker tegning af minimum aktier, og at OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S godkender spredningen af aktierne, forventes aktierne optaget til handel og officiel notering på OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S den 10. juli En kreds af pengeinstitutter har stillet tegningsgaranti på DKK 100 mio., svarende til styk aktier á nominelt DKK 100. Der er tilsagn om finansiering af de pågældende Ejendomme og Ejendomsselskaber fra et dansk realkreditinstitut og en kreds af danske pengeinstitutter, således at Selskabets kapitalbehov på kort og langt

9 7 sigt er dækket. I forbindelse med Udbuddet forventes Administrator og/eller dennes koncernforbundne selskaber at tegne aktier i Selskabet, således at ejerandelen forventes at udgøre mellem 3-5 % af Selskabets aktiekapital. Aarhus Lokalbank er aktieudstedende institut, og aktierne udbydes i perioden fra den 12. juni 2008 til den 1. juli 2008 kl , begge dage inklusive. Aktierne registreres på aktionærernes respektive konti i Værdipapircentralen den 7. juli Udbuddet af aktierne vil tidligst blive lukket den 21. juni Tegningsordren er bindende for investor, og alle investorer vil som udgangspunkt få tildelt det tegnede beløb. Såfremt der måtte forekomme overtegning, vil Bestyrelsen foretage en tildeling af aktierne efter et matematisk princip. Tildelingskriterierne vil primært ske ud fra et ønske om at opnå en stor spredning af aktierne. I tilfælde af, at OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S ikke godkender spredningen af aktierne, forbeholder Selskabet sig ret til at aflyse tegningen og udstedelsen af aktierne samt til at tilbagekalde anmodning om optagelse af aktierne på OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S. Tilbagekaldelsen vil i dette tilfælde ske via OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S i forbindelse med resultatet af tegningen den 4. juli Udbuddet gennemføres i henhold til dansk lovgivning. Prospektet er udarbejdet med henblik på at opfylde de standarder og betingelser, der er gældende i henhold til dansk lovgivning, herunder regelsættet for selskaber, der ønsker optagelse på OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S, Værdipapirhandelslovens bekendtgørelse nr af 22. oktober 2007 om prospekter for værdipapirer, der optages til notering eller handel på et reguleret marked, og ved første offentlige udbud af værdipapirer over euro samt EU Kommissionens Forordning nr. 809 af 29. april Prospektet indeholder fremadrettede udsagn, der er forbundet med en række risici og usikkerheder, som ligger uden for Selskabets og Bestyrelsens indflydelse. Ændringer i økonomiske forhold samt i øvrige faktorer kan betyde, at de faktiske resultater afviger væsentligt fra de resultater, der er beskrevet i Prospektet. Der henvises til afsnit 4 for en gennemgang af relevante risici ved investering i aktierne samt til en række af de følsomhedsanalyser, der er udarbejdet i afsnit 9. Dette Prospekt udgør ikke et tilbud om at sælge eller en opfordring til at tilbyde at købe Selskabets aktier i noget retsområde over for nogen person, i relation til hvem det er ulovligt at fremsætte et sådant tilbud i det pågældende retsområde. Udlevering af Prospektet samt udbud og salg af aktierne kan være begrænset ved lov i visse lande. Alle, der kommer i besiddelse af Prospektet, opfordres til selv at undersøge relevante juridiske og skattemæssige forhold samt til at handle i overensstemmelse med relevant lovgivning i forbindelse med køb af aktierne. Selskabet har ikke bemyndiget nogen personer til at afgive oplysninger, bortset fra de oplysninger, der er indeholdt i Prospektet. Selskabet er ikke ansvarlig for oplysninger, som er afgivet af andre end Selskabet. Aktierne i Selskabet er ikke og vil ikke i forbindelse med Udbuddet blive registreret i henhold til United States Securities Act of 1933 med senere ændringer og må ikke udbydes eller sælges i USA undtagen i medfør af en undtagelse fra eller i en transaktion, der ikke er underlagt registreringskravet i henhold til Securities Act. Prospektet udleveres ikke til personer uden for Danmark. Aktierne er ikke og vil ikke blive registreret uden for Danmark. Prospektet må ikke frigives, offentliggøres eller distribueres i USA, Canada, Australien eller Japan.

10 8 Indhold 1 Indledning 4 2 Ansvar og erklæringer Ledelsens erklæring Prospekterklæring afgivet af Selskabets revisor 15 3 Resume Risikofaktorer Oplysninger om Selskabet Oplysninger om Udbuddet Oplysning om marked for ejendomsinvesteringer Oplysning om formål og investeringsstrategi Tidsplan Forventet afkast på investering i Prime Office A/S 25 4 Risikofaktorer Generelle risikofaktorer Opbygning af en portefølje af Ejendomme Beliggenhed Makroøkonomisk udvikling Markeds- og prisrisiko Likviditetsrisiko Risiko ved drift af ejendommene Lejeindtægter Vedligeholdelses- og byggetekniske risici Forvaltning af Ejendommene Finansielle risici Kapitalstruktur Renterisiko Refinansierings- og tilbagebetalingsrisiko Valutakursrisiko Ændringer i regnskabs- og selskabslovgivning Ændrede skatte- og afgiftsforhold i Danmark og i Tyskland 31 5 Selskabsoplysninger Selskabets organisationsstruktur og kapitalforhold Aktiernes rettigheder Generalforsamling og vedtægtsændring m.v Koncernstruktur Bestyrelse og direktion Corporate Governance Bestyrelse Direktion Bestyrelsens og direktionens hæderlighed 43

11 9 5.6 Moller & Company A/S aktionærforhold og sammenfald i ledelse Væsentlige kontrakter Aftale om køb af Ejendommene Finansiering Administrations- og investeringsaftale Teknisk due diligence ved køb af Porteføljen Transaktioner og aftaler med nærtstående Samlet oversigt over Mogens Mølles rolle og interesser i Selskabet Rets- og voldgiftssager Patenter, rettigheder og kontrakter 49 6 Oplysning om Udbuddet Udbuddet i hovedpunkter Udbudsbetingelser Kapitalforhold i Prime Office A/S Tegningssteder og -garanter Tegningssteder Tegningsgaranter Omkostninger i forbindelse med Udbuddet 59 7 Ejendomme som aktivklasse Karakteristika ved investering i ejendomsaktier Porteføljeafkast og -risiko for udvalgte lande i perioden fra Markedsforhold Tysklands økonomiske situation Arbejdsløsheden i Tyskland Inflation Tysklands handelsbalance Konkurrenceevne Business indikatorer Det internationale ejendomsmarked Det tyske ejendomsmarked Renteudvikling i Tyskland 10 års rente Ejendomsmarkedet for kontor Investeringsstrategi Investeringskriterier Indbyggertallet i udvalgte tyske byer Nettoafkast i tyske byer Den samlede investering Spredning på byer, enkeltejendomme og lejere Kvalitetssikring Det strategiske køb Bestyrelsens rolle 81

12 Ejendommene Ejendommen i Kiel Hamburger Chaussee Ejendommen i Lübeck Heiligengeistkamp Ejendommen i Lübeck Am Kohlmarkt Ejendommen i Køln Investeringsbyerne Kiel Lübeck Køln Delstater Slesvig-Holsten Nordrhein-Westfalen 89 9 Budget Erklæring om Budgettet Ledelsens erklæring Erklæring afgivet af uafhængig revisor om gennemgang af prognosen Generelt Åbningsbalance og proforma regnskabsoplysninger Selskabets driftskapital Budgetforudsætninger Centrale antagelser Emissionsomkostninger Erhvervelsesomkostninger Lejeindtægter og lejestigning Driftsomkostninger Forvaltning af Ejendommene Modernisering og vedligeholdelse Finansielle forhold Nyerhvervelse af Ejendomme Udbytte Selskabets likviditetsreserve Skat Resultatbudget Balancebudget Likviditetsbudget Kapitalressourcer Forventet afkast på investering i Prime Office A/S Følsomhedsanalyse Ændring af vækst i ejendomsværdi Ændring af vækst i lejeindtægt Ændring i tomgang Ændring i vægtet finansieringsrente Ændring i erhvervelsesomkostninger Ændring i udbuddet af nye aktier Regnskabsmæssige forhold Skattemæssige forhold Generelt 112

13 For Selskabet For Investorerne Proforma regnskabsoplysninger Direktionens og Bestyrelsens erklæring Erklæring afgivet af uafhængig revisor Proforma regnskabsoplysninger Dokumentationsmateriale 124 Bilag 1 Vedtægter 125 Bilag 2 Administrations- og investeringsaftale 129 Bilag 3 Tegningsblanket 135 Bilag 4 Definitioner 136 Bilag 5 Oplysninger om koncernselskaber 138 Bilag 6 Købsaftale 139 Bilag 7 Samarbejdspartnere 142

14

15 2 Ansvar og erklæringer

16 14 2 Ansvar og erklæringer 2.1 Ledelsens erklæring Prospektet er udarbejdet af Selskabets direktion og Bestyrelse ( Ledelsen ) med henblik på at give alle væsentlige oplysninger om Selskabet og Aktierne i forbindelse med Udbuddet. Vi erklærer herved, at vi har gjort vores bedste for at sikre, at oplysningerne i Prospektet efter vores bedste vidende er i overensstemmelse med fakta, og at der ikke er udeladt oplysninger, som kan påvirke dets indhold. Århus, den 4. juni 2008 Direktion Mogens V. Møller Adm. direktør Bestyrelse Flemming Lindeløv, Direktør, formand Jesper Ørskov Nielsen, Advokat, næstformand Carsten Bruun Madsen Økonomidirektør Thomas Jochen Dietrich Adm. direktør

17 Prospekterklæring afgivet af Selskabets revisor Til læserne af dette Prospekt Prospektet Vi har gennemgået oplysninger af regnskabsmæssig karakter indeholdt i Prospektet for Prime Office A/S dateret den 4. juni 2008, der er udarbejdet af Ledelsen. De regnskabsmæssige oplysninger gengives fra revideret åbningsbalance pr. 10. december 2007 og fra prognosen ( Budgettet ) for årene indeholdt i Prospektets afsnit 9. Ledelsen har ansvaret for prospektet, herunder for indholdet og præsentationen af oplysningerne heri. Vores ansvar er på grundlag af vores arbejde at udtrykke en konklusion om, hvorvidt oplysningerne af regnskabsmæssig karakter i prospektet er korrekt gengivet fra revideret åbningsbalance pr. 10. december 2007 og fra Budgettet for årene Det udførte arbejde Vi har udført vores arbejde i overensstemmelse med den internationale revisionsstandard om andre erklæringsopgaver med sikkerhed. Denne standard kræver, at vi tilrettelægger og udfører vores arbejde med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for vores konklusion. Som led i vores arbejde har vi læst Prospektet og kontrolleret Prospektets oplysninger af regnskabsmæssig karakter, herunder opstilling af hoved- og nøgletal, og har påset, at disse er korrekt gengivet fra revideret åbningsbalance pr. 10. december 2007 eller fra Budgettet for årene , som er udarbejdet af Ledelsen. Det er vores opfattelse, at det udførte arbejde giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion. Konklusion I henhold til OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S regler skal vi hermed bekræfte, at alle væsentlige forhold vedrørende Prime Office A/S, som er os bekendt, og som efter vores opfattelse kan påvirke vurderingen af Prime Office A/S aktiver, passiver og finansielle stilling samt budgetteret resultatet af selskabets aktiviteter, som angivet i revideret åbningsbalance pr. 10. december 2007 og Budgettet, er indeholdt i Prospektet. Århus, den 4. juni 2008 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Jens Chr. Skous Vej Århus C Steen Iversen Statsautoriseret Revisor Medlem af FSR Henrik Trangeled Kristensen Statsautoriseret Revisor Medlem af FSR

18 16 Reference til øvrige erklæringer afgivet af Selskabets revisor: Budgetter for PricewaterhouseCoopers har afgivet erklæring om Budgettet for 2008 til 2017 for Prime Office A/S. Erklæringen, som fremgår af afsnit 9 Budget i dette prospekt, beskriver ansvar, det udførte arbejde og den sikkerhed, der knytter sig til vores konklusion. Vores erklæring er uden forbehold eller supplerende oplysninger. Proforma regnskabsoplysninger 2007 PricewaterhouseCoopers har afgivet erklæring om proforma regnskabsoplysninger for resultatopgørelsen for perioden 28. august december 2007 samt balancen pr. 31. december 2007 for Prime Office A/S. Erklæringen, som fremgår af afsnit Proforma regnskabsoplysninger i dette prospekt, beskriver ansvar, det udførte arbejde og den sikkerhed, der knytter sig til vores konklusion. Vores erklæring er uden forbehold, men med en supplerende oplysning.

19 3 Resume

20 18 3 Resume Resuméet bør læses som en indledning til Prospektet. Enhver beslutning om investering i Aktierne bør træffes på baggrund af Prospektet som helhed. Hvis en sag vedrørende oplysninger i Prospektet indbringes for en domstol, kan den sagsøgende investor være forpligtet til at betale omkostningerne i forbindelse med oversættelse af Prospektet, inden sagen indledes. De fysiske eller juridiske personer, som har udfærdiget resuméet og anmodet om godkendelse heraf, kan ifalde et civilretligt erstatningsansvar, men kun såfremt resuméet er misvisende, ukorrekt eller uoverensstemmende, når det læses sammen med de andre dele af Prospektet. Resuméet skal læses i sammenhæng med andre dele af Prospektet og er i sin helhed med forbehold for de mere detaljerede oplysninger andetsteds i dette Prospekt. Der henvises til afsnit 4 Risikofaktorer for en gennemgang af visse særlige forhold, som investor bør overveje i forbindelse med en investering i Aktierne. Visse af de anvendte termer i resuméet er defineret andre steder i Prospektet. 3.1 Risikofaktorer Investering i Aktierne indebærer risici. Ud over de andre oplysninger i dette Prospekt bør potentielle investorer omhyggeligt overveje oplysningerne i afsnit 4 Risikofaktorer, når de vurderer, om de skal investere i Selskabet. Risikofaktorerne er gengivet her i oversigtsform. Beskrivelsen er ikke en komplet beskrivelse af risikofaktorer, ligesom beskrivelsen af risici ikke er prioriteret: Udvikling i ejendomsmarked og ejendomspriser, makroøkonomisk udvikling, drift af Ejendomme i form af lejeindtægter og udvikling i Ejendommenes omkostninger, udlejning og genudlejning, finansiering, renteog valutarisici samt ændret lovgivning. Skulle nogle af de i afsnit 4 beskrevne risikofaktorer blive en realitet, vil det kunne få negativ indflydelse på Selskabets økonomiske stilling, resultat og på aktiernes værdi samt på Selskabets mulighed for at udbetale udbytte. 3.2 Oplysninger om Selskabet Selskabet er et dansk aktieselskab og registreret den 10. december 2007 med navnet Prime Office A/S hos Erhvervs- & Selskabsstyrelsen under CVR nr Selskabet er stiftet af Moller & Company A/S. Selskabet er stiftet med en aktiekapital på DKK i multipla à DKK 100 tegnet af Moller & Company A/S. Vedtægterne indeholder en bemyndigelse til Bestyrelsen til i perioden frem til den 31. december 2009 af en eller flere omgange at forhøje Selskabets aktiekapital til maksimalt aktier á nominel DKK 100 per aktie svarende til en samlet nominel kapital på DKK Bestyrelsen har dog valgt kun at udbyde maksimalt nye aktier.

21 19 Der er ikke aftalt restriktioner for Bestyrelsen og direktionen i Selskabet vedrørende eventuelle erhvervelser af aktier i forbindelse med Udbuddet. Efter Udbuddet er det aftalt, at såvel Ledelsen som dennes nærtstående kun må købe og sælge eller medvirke til at købe og sælge aktier og dertil knyttede finansielle instrumenter udstedt af Selskabet, såfremt dette sker inden for en periode på 4 uger efter, at Selskabet har offentliggjort en regnskabsmeddelelse. Bestyrelsen skal godkende alle køb af Ejendomme og/eller Ejendomsselskaber. Selskabets koncernstruktur er illustreret nedenfor. De to lyseblå bokse illustrerer ejendomsselskaber, som Selskabet forventer at investere i. Der henvises til bilag 5 for en detaljeret oversigt over koncernselskaber. Der er ikke forskel på stemmerettigheder i forhold til kapitalandele. Selskabet har pr. 15. april 2008 erhvervet det 100 % ejede tyske holdingselskab, PO Holding Germany GmbH, med en kapital på EUR Egenkapitalen er erlagt kontant, og omkostninger i forbindelse med erhvervelsen betales af PO Holding Germany GmbH. PO Holding Germany GmbH er stiftet som er et selskab med begrænset hæftelse, der vil drive virksomhed som holdingselskab. Oplysninger om dette selskab fremgår af bilag 5. Den 15. april 2008 har PO Holding Germany GmbH indgået notarkontrakt om erhvervelse af 94 % af selskabet PO Kohlmarkt GmbH som igen ejer Ejendommen Am Kohlmarkt 7-15, Lübeck. Overtagelse af Ejendommen sker pr. 30. juni Herudover har Selskabet den 4. juni 2008 underskrevet en juridisk bindende købsoptionsaftale med Moller & Company A/S om købet af 94 % af selskabet MC Immobilieninvest II GmbH. Købsoptionsaftale omfatter tillige det 94 % ejede datterselskab Office-kamp Immobilien GmbH. Aftalen indebærer, at PO Holding Germany GmbH reelt erhverver de to ejendomme; Hamburger Chaussee 8, Kiel og Heiligengeistkamp 4a, Lübeck. Prime Office A/S har endvidere indgået Letter of Intent-aftale med den respektive sælger om køb af en ejendom i Køln, Ejendomsselskabet Køln. Letter of Intent-aftalen sikrer Selskabet eksklusivitet til at foretage due diligence med henblik på efterfølgende at underskrive endelig købsaftale på de i Letter of Intent-aftalen opstillede vilkår. Såfremt den foretagne due dilligence ikke giver anledning til bemærkninger, forventer Selskabet at kunne underskrive køb om ejendommen senest ultimo juli Prime Office A/S Selskabet PO Holding Germany GmbH PO Kohlmarkt GmbH MC Immobilieninvest II GmbH Ejendomsselskabet Køln Ejendomsselskab V GmbH Ejendomsselskab VI GmbH Office-kamp Immobilien GmbH Anm.: Ejendommene er beliggende i følgende selskaber: 1) Ejendommen beliggende på Am Kohlmarkt 7-15 i Lübeck ligger i selskabet, PO Kohlmarkt GmbH (jf. notarkontrakt). 2) Ejendommen beliggende på Hamburger Chaussee 8 i Kiel ligger i selskabet, MC Immobilieninvest II GmbH (jf. købsoptionsaftale). 3) Ejendommen beliggende på Heiligengeistkamp 4a i Lübeck ligger i selskabet, Office-kamp GmbH (jf. købsoptionsaftale). 4) Ejendommen beliggende i Køln ligger i selskabet, Ejendomsselskabet Køln (jf. LoI).

22 20 Eksklusivitetsaftalen har en varighed på 4 uger og er underskrevet af sælger den 29. maj Såfremt Selskabet optages til handel og officiel notering på OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S, har Selskabets Bestyrelse til hensigt at udnytte købsoptionsaftalen og Letter of Intent-aftalen på de omtalte ejendomme. For en nærmere beskrivelse af de fire Ejendomme henvises til afsnit 8.8. Aftalen mellem Moller & Company A/S og Selskabet vedrørende erhvervelse af MC Immobilieninvest II GmbH er vedlagt som bilag 6. Aftalen indebærer, at Selskabet overtager Ejendommene som var de indkøbt direkte af Selskabet, dvs. at handelsprisen svarer til det, som Moller & Company A/S har betalt for de to Ejendomme. Honoraret til Moller & Company A/S på de 3 % vil først blive faktureret efter gennemførelsen af børsnoteringen. I forbindelse med fremtidige erhvervelser af Ejendomme og Ejendomsselskaber vil selskabsstrukturen blive tilrettelagt på en måde, der anses for hensigtsmæssig ud fra et ledelsesmæssigt, driftsmæssigt og skattemæssigt synspunkt. Ved køb af ejendomsselskaber kan der opstå ubetydelige minoritetsposter, som alene er begrundet i besparelse af transaktionsomkostninger. Der henvises til afsnit 9.13 for en nærmere redegørelse af de danske og tyske skattemæssige forhold. Fra 2010 er det Selskabets hensigt at udlodde et udbytte til aktionærerne svarende til en tredjedel af nettolikviditeten fra Selskabets drift (jf. Selskabets budget afsnit 9). Udbytter udbetales i overensstemmelse med aktieselskabslovens regler og sker under hensyntagen til fastholdelse af en likviditetsreserve. Selskabet bestræber sig på at have en langsigtet soliditetsgrad på ca. 40 %. Når soliditetsgraden overstiger 40 %, budgetteres der med yderligere erhvervelse af kontorejendomme uden yderligere indbetaling fra investorerne. Selskabet vil ikke udbetale udbytte, såfremt det ikke kan dækkes af Selskabets frie likviditet eller overstiger, hvad der er forsvarligt under hensyntagen til Koncernens økonomiske stilling. Enhver udbyttebetaling skal godkendes af generalforsamlingen efter indstilling fra Bestyrelsen og fordeles mellem alle aktionærer i forhold til deres respektive andele af Selskabets samlede aktiekapital. Eventuelt udbytte udbetales i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning. Ved udbetaling af eventuelt udbytte tilbageholder Selskabet udbytteskat efter de til enhver tid gældende regler. I det omfang udbyttet udbetales, sker det i overensstemmelse med aktieselskabslovens regler. I stedet for udlodning af udbytte kan Selskabet anvende en eventuel likviditetsreserve til nedbringelse af gæld eller investering i nye ejendomme. Første udbyttebetaling er forudsat at ville ske i forbindelse med Selskabets ordinære generalforsamling for regnskabsåret I tilfælde af likvidation af Selskabet fordeles et eventuelt likvidationsprovenu mellem alle aktionærer i forhold til deres respektive andele af Selskabets samlede aktiekapital. Ved enhver kontant kapitalforhøjelse skal aktionærerne have ret til forholdsmæssig tegning af de nye aktier for deres respektive ejerandele. Der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed. Aktiernes rettigheder indtræder på tidspunktet for aktiernes registrering i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Der gælder ikke udbytterestriktioner eller særlige procedurer for aktionærer bosiddende uden for Danmark, ligesom der ikke gælder ombytningsbestemmelser. Der henvises til Vedtægterne i Bilag 1 for en fuldstændig beskrivelse af aktierettighederne. Ledelsen består af Bestyrelsen på 3-5 bestyrelsesmedlemmer samt en administrerende direktør til varetagelse af Selskabets daglige drift. Administrerende direktør er Mogens Møller, der de seneste 3 år har været direktør i Moller & Company A/S og tidligere har ledelseserfaring fra bl.a. Arla Foods, hvor han var finansdirektør fra

Invester i en børsnoteret ejendomsaktie

Invester i en børsnoteret ejendomsaktie CMYK Invester i en børsnoteret ejendomsaktie PMS 296 - og få del i det tyske opsving PMS 296 Invester i en børsnoteret ejendomsaktie - og få del i det tyske opsving 1 Indledning 4 1 Indledning Dette

Læs mere

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr.

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr. Selskabsmeddelelse nr. 19/2013 Side 1 af 5 Ikke til offentliggørelse eller distribution i USA, Canada, Australien eller Japan Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i TK Development

Læs mere

KAPITALFORHØJELSE OG NEDJUSTERING I ÅRHUS ELITE A/S, CVR-NR. 83 83 99 10

KAPITALFORHØJELSE OG NEDJUSTERING I ÅRHUS ELITE A/S, CVR-NR. 83 83 99 10 KAPITALFORHØJELSE OG NEDJUSTERING I ÅRHUS ELITE A/S, CVR-NR. 83 83 99 10 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 10.05.2006 Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2006 Århus Elite A/S foretager

Læs mere

Invester i en børsnoteret ejendomsaktie

Invester i en børsnoteret ejendomsaktie CMYK PMS 296 Invester i en børsnoteret ejendomsaktie - og få del i det tyske opsving PMS 296 Succesfaktorer - Prime Office Fokus på velbeliggende kontorejendomme i Tyskland stabilt afkast med gode vækstmuligheder

Læs mere

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 143 1 af 6 Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 Delvis garanteret fortegningsemission af op til 2.459.578 stk. nye aktier a nom. DKK 50 til DKK 85 pr. Aktie. Rettet udbud

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission.

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 30. august 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 28/2013 Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. Bestyrelsen

Læs mere

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission 25. januar 2013 Meddelelse nr. 143 SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES,

Læs mere

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio.

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio. Til NASDAQ OMX Copenhagen og Pressen 5. marts 2012 Selskabsmeddelelse nr. 9 MÅ IKKE UDGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, CANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER I EN

Læs mere

I 2004 blev denne konstruktion ændret, således at begge projekter er blevet udviklet i selskabet Energia Alternativa S.r.l.

I 2004 blev denne konstruktion ændret, således at begge projekter er blevet udviklet i selskabet Energia Alternativa S.r.l. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Herlev d. 30 april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2008 Greentech Energy Systems A/S CVR nr. 36 69 69 15 (herefter kaldet Greentech ) har

Læs mere

Børsprospekt Investea German High Street II A/S GERMAN HIGH STREET II A/S

Børsprospekt Investea German High Street II A/S GERMAN HIGH STREET II A/S Børsprospekt Investea German High Street II A/S GERMAN HIGH STREET II A/S Børsprospekt for German High Street II A/S Udbud af 2.000.000 7.110.000 B-aktier á nominelt DKK 10 2 Investea A/S har indgået

Læs mere

PROSPEKT. Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard

PROSPEKT. Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard PROSPEKT VEDRØRENDE Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS : [dato] 129431-Jesper Bierregaard 2 af 12 1 Indhold 2 INDLEDNING... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Ansvar og erklæringer... 3 3 UDBUDSOPLYSNINGER... 4 3.1

Læs mere

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud).

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Meddelelse nr. 30-2009 18. november 2009 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Aktiekapital o Bestyrelsen

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24/2010

Selskabsmeddelelse nr. 24/2010 Herlev d. 15. september 2010 Selskabsmeddelelse nr. 24/2010 Udstedelse af nye aktier Greentech Energy Systems A/S CVR nr. 36 69 69 15 ( Selskabet ) har med bestyrelsesbeslutning af 15. september 2010 besluttet

Læs mere

Prime Office A/S Årsrapport 2008

Prime Office A/S Årsrapport 2008 Prime Office A/S Årsrapport Fondsbørsmeddelelse nr. 13/2009 02. april 2009 Periode 10.12.2007 31.12. Årsrapport Om Prime Office A/S Prime Office A/S er et børsnoteret selskab, der giver dig mulighed for

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S 4.4.1 Selskabet udsteder med virkning fra de Konvertible Obligationers faktiske udbetaling op til 1.800 Konvertible Obligationer af DKK 10.000 svarende

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

Prime Office A/S. UDBUD af 2.128.876 stk. nye aktier Et dansk aktieselskab med CVR-nr 30558642)

Prime Office A/S. UDBUD af 2.128.876 stk. nye aktier Et dansk aktieselskab med CVR-nr 30558642) Prime Office A/S UDBUD af 2.128.876 stk. nye aktier Et dansk aktieselskab med CVR-nr 30558642) Udbud af 2.128.876 stk. nye aktier a nominelt DKK 50 til DKK 50 per aktie med fortegningsret for eksisterende

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier

Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier NASDAQ OMX Copenhagen A/S 20.04.2010 Nikolaj Plads 6 1067 København K Nr. 07/10 Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier Topsil Semiconductor Materials A/S ( Topsil ) udbyder 103.890.151 stk.

Læs mere

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Admiral Capital A/S. 1.2 Selskabets binavn er Re-Cap A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S V E D T Æ G T E R 1. Navn 1.1. Selskabets navn er German High Street Properties A/S. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er at drive ejendomsinvesteringsvirksomhed

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter Formuepleje Optimum A/S vedtægter FORMUE PLEJE Optimum FoRmuepleje Optimum A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Optimum

Læs mere

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S VEDTÆGTER 15. maj 2012 FOR Investeringsselskabet Artha12 A/S 1 Selskabets navn og formål 1.1 Selskabets navn er Investeringsselskabet Artha12 A/S. 1.2 Selskabets formål er at skabe et gennemsnitligt afkast

Læs mere

Den ekstraordinære generalforsamling blev i dag gennemført og samtlige forslag vedtaget.

Den ekstraordinære generalforsamling blev i dag gennemført og samtlige forslag vedtaget. Selskabsmeddelelse 31/2007 Silkeborg, den 3. december 2007 Protokollat fra ekstraordinær generalforsamling Den ekstraordinære generalforsamling blev i dag gennemført og samtlige forslag vedtaget. Protokollatet

Læs mere

PROSPEKTTILLÆG 1 af 13. december 2011 Victoria Properties A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 55660018)

PROSPEKTTILLÆG 1 af 13. december 2011 Victoria Properties A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 55660018) PROSPEKTTILLÆG 1 af 13. december 2011 Victoria Properties A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 55660018) Dette prospekttillæg nr. 1 ( Tillæg 1 ) skal læses og fortolkes i sammenhæng med Victoria Properties

Læs mere

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Berlin III A/S Selskabets nye strategi.

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Berlin III A/S Selskabets nye strategi. NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 94 / 2012 Birkerød, 27. april 2012 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Berlin III A/S Selskabets nye strategi. Som nævnt i tidligere selskabsmeddelelser skal bestyrelsen herved

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Prospekt for Mylius-Erichsen Bryghus A/S Mylius-Erichsen Bryghus A/S Nygade 26 6950 Ringkøbing. Ansvar og erklæringer

Prospekt for Mylius-Erichsen Bryghus A/S Mylius-Erichsen Bryghus A/S Nygade 26 6950 Ringkøbing. Ansvar og erklæringer Prospekt for Mylius-Erichsen Bryghus A/S Mylius-Erichsen Bryghus A/S Nygade 26 6950 Ringkøbing Ansvar og erklæringer Indledning Nærværende prospekt er udarbejdet af bestyrelsen af Mylius-Erichsen Bryghus

Læs mere

VEDTÆGTER. For. "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a."

VEDTÆGTER. For. Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a. VEDTÆGTER For "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a." VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a.". 1.2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter April September 2010

Vedtægter April September 2010 J.nr. 039450-0019J.nr. J.nr. 039450-0019 JBS/HJK/MDN Vedtægter April September 2010 for DANTRUCK A/S CVR-nr. 50384012 Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab VEDTÆGTER for SKÆLSKØR BANK Aktieselskab 19. oktober 2009 Meddelelse nr. 31 / 2009 Side 1 af 8 BANKENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. 1. Bankens navn er Skælskør Bank Aktieselskab. Banken driver tillige

Læs mere

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er ChemoMetec A/S med binavnene: OptoMetec A/S (ChemoMetec A/S), OptoMatic A/S (ChemoMetec A/S), Mindwear A/S (ChemoMetec

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Vedtægter. for. Danfoss A/S

Vedtægter. for. Danfoss A/S J. nr. 205-20945-8 Vedtægter for Danfoss A/S CVR-nr. 20165715 1/9 2014.04.25 1 Selskabets navn er Danfoss A/S, og dets hjemsted er DK-6430 Nordborg, Sønderborg Kommune. 2 Selskabets formål er at drive

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15)

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) V E D T Æ G T E R NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Denmark Tel.:+45 70 25 10 56 Fax:+45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN

Læs mere

VICTOR INTERNATIONAL A/S

VICTOR INTERNATIONAL A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 2015/04 27. april 2015 4 sider inkl. denne Fondsbørsmeddelelse nr. 4-2015 Referat af ordinær generalforsamling i Victor International

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING VIGTIG MEDDELELSE Denne informationsskrivelse er udarbejdet af Foreningen Fast Ejendom,

Læs mere

Prospekt Nordjyske Bank A/S

Prospekt Nordjyske Bank A/S Prospekt Nordjyske Bank A/S (under navneændring fra A/S Egnsbank Nord) Meddelelse til aktionærerne om tildeling af nominelt 32.200.000 kr. fondsaktier i Nordjyske Bank A/S (A/S Egnsbank Nord) i perioden

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet.

Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet. TILBUDSANNONCE Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet. Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen Formandens beretning v. Bo Heide-Ottosen Året - Velkommen Tredje år som ejendomsinvesteringsselskab Victoria Properties investeringer omfatter velbeliggende lav-risiko erhvervs- og boligejendomme i det

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S V E D T Æ G T E R FOR Viborg Håndbold Klub A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Viborg Håndbold Klub A/S. 1.2. Binavne skal være følgende: Viborg HK A/S (Viborg

Læs mere

Vedtægter for NunaMinerals A/S

Vedtægter for NunaMinerals A/S Vedtægter for NunaMinerals A/S 1. Navn og hjemsted 1.01 Selskabets navn er NunaMinerals A/S. 1.02 Selskabets hjemsted er Nuup Kommunea. 2. Formål 2.01 Selskabets formål er: på kommerciel basis at medvirke

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

[øvrige aktionærer]............,...,... er herefter samlet benævnt Projektejerne og individuelt Projektejer,

[øvrige aktionærer]............,...,... er herefter samlet benævnt Projektejerne og individuelt Projektejer, INVESTERINGSAFTALE 2 Mellem [Navn og adresse på Investor] CVR nr. [xx xx xx xx] (herefter benævnt Investor ) og og og [øvrige aktionærer]..............................,...,... er herefter samlet benævnt

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218. Side 1 af 8

Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218. Side 1 af 8 Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218 Side 1 af 8 Side 2 af 8 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1. Selskabets navn er Auriga Industries A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Rungsted Havn A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Hørsholm Kommune. 2 Formål 2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

OPLYSNINGER I HENHOLD TIL 62 I LOV OM FORVALTERE AF ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE

OPLYSNINGER I HENHOLD TIL 62 I LOV OM FORVALTERE AF ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE OPLYSNINGER I HENHOLD TIL 62 I LOV OM FORVALTERE AF ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE Dette dokument skal oplyse investorer om risici i forbindelse med investering Berlin IV A/S. Dokumentet følger de punkter,

Læs mere

FUSIONSPLAN. Aktieselskabet Lollands Bank. Vordingborg Bank A/S FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA

FUSIONSPLAN. Aktieselskabet Lollands Bank. Vordingborg Bank A/S FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 FUSIONSPLAN FOR Aktieselskabet Lollands Bank OG

Læs mere

Vedtægter Roskilde Bank A/S

Vedtægter Roskilde Bank A/S Vedtægter Roskilde Bank A/S Side 2 1 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Roskilde Bank A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under følgende binavne: Benløse Sparekasse A/S Den

Læs mere

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro 1 I medfør af 23, stk. 7 og 8, 24, stk. 2, og 93,

Læs mere

Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar

Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar Nugældende Med de foreslåede ændringer Vedtægter for Jyske Bank A/S 4 -

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Vedtægter for PenSam Holding A/S

Vedtægter for PenSam Holding A/S Vedtægter for PenSam Holding A/S 2 Vedtægter for PenSam Holding A/S Kapitel I - Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Holding A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dato: 5. marts 2015 Årets meddelelse nr.: 13 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dagordenen

Læs mere

NKT Holding udsteder tegningsretter

NKT Holding udsteder tegningsretter NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 5. januar 2009 Meddelelse nr.1 NKT Holding udsteder tegningsretter Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes 3 B til

Læs mere

Introduktion af GourmetBryggeriet A/S på First North 2006

Introduktion af GourmetBryggeriet A/S på First North 2006 Introduktion af GourmetBryggeriet A/S på First North 2006 Det er GourmetBryggeriet A/S vision at få det gode øl tilbage på middags- og frokostbordet. Harmoni er målsætningen for ethvert godt måltid. Godt

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Comendo A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S (Comendo A/S) Virus Protection Systems

Læs mere

Dato: 6. april 2010 Tidspunkt: 16.00 Årets meddelelse nr.: 8. Side 1 af 5. Blue Vision A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Dato: 6. april 2010 Tidspunkt: 16.00 Årets meddelelse nr.: 8. Side 1 af 5. Blue Vision A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Dato: 6. april 2010 Tidspunkt: 16.00 Årets meddelelse nr.: 8 Side 1 af 5 Blue Vision A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Nedenfor fremsendes Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue

Læs mere

BioPorto A/S, CVR 17 50 03 17 Pag. 199

BioPorto A/S, CVR 17 50 03 17 Pag. 199 BioPorto A/S, CVR 17 50 03 17 Pag. 199 Bestyrelsesmøderefer 3. december 2012 BESTYRELSESMØDEREFERAT 2 sider Den 3. december 2012 afholdtes bestyrelsesmøde i BioPorto A/S, CVR-nr. 17500317. Dagsordenen

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013 Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.com comendo@comendo.com FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

Læs mere

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen og pressen Meddelelse nr. 1/2008

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen og pressen Meddelelse nr. 1/2008 Ikke til offentliggørelse eller distribution i USA, Australien, Canada eller Japan Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i Pharmexa A/S ( Værdipapirer ) i USA, Australien,

Læs mere

Capinordic A/S erhverver Nordisk Fondservice AB - den hurtigst voksende svenske forvalter af fondförsäkringer

Capinordic A/S erhverver Nordisk Fondservice AB - den hurtigst voksende svenske forvalter af fondförsäkringer Capinordic A/S Strandvejen 58 Box 69 DK-2900 Hellerup Tlf +45 8816 3000 Fax +45 8816 3003 CVR nr. 13255342 nr. 13/2007 info@capinordic.com www.capinordic.com Den 7. maj 2007 Capinordic A/S erhverver Nordisk

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

Bestyrelsen havde i henhold til vedtægternes 8.1 udpeget advokat Christina Bruun Geertsen som dirigent for generalforsamlingen.

Bestyrelsen havde i henhold til vedtægternes 8.1 udpeget advokat Christina Bruun Geertsen som dirigent for generalforsamlingen. KØBENHAVN. AARHUS. LONDON. BRUXELLES BERLIN IV A/S, CVR-NUMMER 29 14 98 60 Den 10. oktober 2014, klokken 10.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Berlin IV A/S hos Kromann Reumert, Sundkrogsgade

Læs mere

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL )

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) BELØB DKK 10.000.000 UDSTEDER Hvidbjerg Bank, Aktieselskab ARRANGØR OG FØRSTE KREDITOR Aktieselskabet Arbejdernes

Læs mere

Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg.

Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg. Sjælsø Gruppen A/S CVR-nummer 89801915 Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg. Udover aktionærer var selskabets

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915)

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915) V E D T Æ G T E R for Greentech Energy Systems A/S (CVR-nr. 36696915) 1. Selskabets navn: Selskabets navn er Greentech Energy Systems A/S. Selskabets hjemsted: Selskabets hjemsted er Herlev Kommune. 2.

Læs mere

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Safe A/S, CVR-nr. 11748503, der afholdes

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Safe A/S, CVR-nr. 11748503, der afholdes NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aarhus, den 4. november 2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Safe A/S Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument, registrering eller

Læs mere