1. Aktieemission i Midtfyns Bryghus A/S 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Aktieemission i Midtfyns Bryghus A/S 3"

Transkript

1 AKTIE-EMISSION

2 Indholdsfortegnelse 1. Aktieemission i Midtfyns Bryghus A/S 3 Formålet med udstedelsen 3 Selskabets hovedaktiviteter og betydningsfulde hændelser 4 Selskabets økonomiske stilling 5 Yderligere oplysninger 6 2. Offentligt udbud af nye aktier 7 Tegningsperiode 7 Tegningskurs og indbetaling 7 3. Oplysninger om det offentlige udbud 8 Rettigheder knyttet til værdipapirerne 8 Indskrænkninger i værdipapirernes omsættelighed 10 Betaling for og fristen for udlevering af værdipapirerne 10 Omkostninger 11 Vederlag Selskabsoplysninger Erklæring fra ledelsen 15 2.

3 1. Aktieemission i Midtfyns Bryghus A/S Formålet med udstedelsen Midtfyns Bryghus ønsker at iværksætte en række tiltag i produktionen, der kan dække en stigende efterspørgsel af bryggeriets gode øl. Midtfyns Bryghus har som målsætning at udbrede smagen af det gode øl både i Danmark og i udlandet. Det kan kun gøres ved at være mere konkurrence dygtig på prisen og samtidig øge kapaciteten. Kapitalindsprøjtningen ved emissionen skal således skabe det økonomiske grundlag for at udvide produktionen og skabe bedre rammer for øget produktion uden at gå på kompromis med kvaliteten. Som et lille bryghus er der i sagens natur begrænsede ressourcer til at markedsføre bryggeriets kvalitetsprodukter. For at fortsætte bryggeriets succes og vækst er markedsføring en vigtig brik i spillet. Det er filosofien hos bryggeriets ledelse, at den bedste markedsføring ligger i produktets egen kvalitet. Ledelsen i og alle omkring Midtfyns Bryghus har de seneste år gjort alt for at formidle budskabet over hele landet. Med hjælp fra bryggeriets tilhængere er Midtfyns Bryghus i dag mere kendt end nogensinde før. Bryggeriet har i 2 omgange gennemført en aktieemission, først i perioden 8. april 2010 til 7. april 2011, og i umiddelbar forlængelse fra 8. april 2011 til 7. april 2012, hvor i alt stk. aktier blev udbudt. Samlet blev der ved de 2 aktieemissioner solgt 727 af de udbudte aktier. Midlerne fra disse 2 emissioner er indgået som investeringer målrettet mod flytningen til større lokaler og større brygkapacitet. Nu er flytningen til nye lokaler blevet en realitet, og der er også blevet investeret i nyt og større bryganlæg. Efter at have opretholdt en stabil produktion i mere end 1 år med det nye bryganlæg er tiden nu kommet til at investere i udvidelser, der kan øge konkurrencedygtigheden, samt i endnu højere grad kan sikre, at bryggeriet kan efterkomme en stigende efterspørgsel. Efter tegningsperiodernes udløb har der været mange henvendelser fra potentielle aktionærer, og ledelsen har derfor nu valgt at gennemføre en ny aktieemission for salget af de resterende aktier. 3.

4 Selskabets hovedaktiviteter og betydningsfulde hændelser Selskabets hovedaktivitet er produktion og salg af specialøl. Salget har primært været koncentreret i Danmark med en stigende efterspørgsel på eksportmarkederne, bl.a. i USA, Canada, Tyskland, Holland, Finland, Norge og Sverige. Midtfyns Bryghus blev stiftet i efteråret 2004, og de første øl kom på markedet i marts I starten blev øllet brygget på licens fra Skotland. Da Eddie Szweda overtog ledelsen af bryghuset i november 2006, gennemførte han gennemgribende forandringer for det lille bryggeri i Brobyværk. Produktionen blev ændret, og der blev satset på et nyt og spændende ølsortiment udviklet af bryghuset selv. Dette har vist sig at være det rigtige tiltag, da selskabet har udviklet sig i en positiv retning lige siden. I 2007 vandt Midtfyns Bryghus Imperial Stout prisen for årets bedste ølnyhed, kåret af de danske ølentusiaster og modtog i 2008 Danske Ølentusiasters regionale ølpris på Fyn. Igen i 2009 opnåede bryggeriet Danske Ølentusiasters pris for bedste ølnyhed med Chili Tripel. Allerede året efter i 2010 blev hele to af bryggeriets øl nomineret til årets ølnyhed, og igen vandt Midtfyns Bryghus prisen som årets bedste ølnyhed 2010 med den nu forbudte øl Rough Snuff. Det er dermed første gang nogensinde, at et bryggeri har vundet prisen tre gange. I sommeren 2013 flyttede Midtfyns Bryghus fra lokalerne i Brobyværk til større og mere moderne faciliteter i Årslev. Samtidig blev der investeret i nyt bryganlæg, nye gærtanke og ikke mindst et nyt tappeanlæg. Dette har sikret at bryggeriet nu, i langt højere grad, kan efterkomme den stadigt stigende efterspørgsel. Med fokus på produktudvikling og fastholdelse af høj kvalitet i hvert enkelt produkt stræber bryggeriet efter fortsat anerkendelse af sine produkter. Hver eneste anerkendelse er med til at fastholde troen på bryggeriets fortsatte vækst. 4.

5 Selskabets økonomiske stilling Siden forandringerne i 2006 har selskabet oplevet en stigende efterspørgsel på bryggeriets produkter med stigende omsætning til følge. Senest aflagte regnskab (2013) viste et underskud før skat på 847 tkr. på baggrund af en omsætning på kr. Omsætningen de seneste år har været støt stigende, og dette på trods af at 2013 var et flytteår. Faldet i årets resultat før skat skyldes etablering af nye lokaler samt investeringer i nyt brygsystem, gærtanke og tappeanlæg. Desuden kørte bryggeriet med drift på 2 lokationer i en overgangsperiode for at sikre produktionen Omsætning Resultat Selskabets balancesum pr. 31. december 2013 er kr. Heraf udgør selskabets produktionsanlæg kr., varebeholdninger kr. og samtlige tilgodehavender kr., hvoraf de kr. er tilgodehavender hidrørende fra salg og tjenesteydelser. Den langfristede gæld (ansvarlig lånekapital) udgør kr., mens den kortfristede gæld er kr., hvoraf kr. er gæld til realkreditinstitutter. Selskabets egenkapital er positiv med kr. Der henvises i øvrigt til selskabets årsrapport for 2013, der kan findes på selskabets hjemmeside, 5.

6 Yderligere oplysninger Selskabet er ikke og har ikke været involveret i retstvister, ligesom selskabet ikke for nærværende har identificeret potentielle retstvister eller har igangværende væsentlige investeringer. Selskabet driver sin forretning fra lejede lokaler. Lejeaftalens bestemmelse om uopsigelighed er ikke længere aktuel. Selskabet har ikke købt eller lånt patenter, licenser eller andre rettigheder og gør heller ikke på anden måde brug heraf. 6.

7 2. Udbud af nye aktier Dette dokument er udarbejdet i forbindelse med, at Midtfyns Bryghus A/S offentligt udbyder stk. nye aktier á nominelt 2.000,00 kr. i Midtfyns Bryghus A/S (herefter benævnt Selskabet ). Udbuddet af aktierne er ikke omfattet af reglerne om, at der skal udarbejdes prospekt, men er alligevel udarbejdet for at give et indtryk af Selskabet og dets nuværende position i markedet. Samtlige de udbudte aktier tilhører B-aktieklassen, som har en stemmeværdi på 1/20 af A- aktierne. De udbudte B-aktier er ikke omsætningspapirer. Nærværende udbud af aktier er et frit offentligt udbud uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer. Ligeledes vil nye aktionærer ikke have fortegningsret ved fremtidige kapitalforhøjelser uden for egen aktieklasse. Selskabet har en eksisterende aktiekapital på ,00 kr. fordelt på 500 stk. A-aktier á nominelt kr ,00 og 727 stk. B-aktier á nominelt kr ,00. Tegningsperiode Aktierne udbydes over flere tegningsperioder, som vil blive nærmere fastlagt. Første tegningsperiode udløber den 1. oktober En interesseret tegner af kapital skal udfylde en tegningsblanket og indbetale kapitalen senest 4 uger efter, at tegningsblanketten er dateret. Der er en ny tegningsblanket for hver tegningsperiode. De sidste frister for tegning er 1. oktober Tegning af nye B-aktier finder sted på Selskabets adresse, Industrivej 11 13, 5792 Årslev og kan ske alle hverdage i perioden 1. juli oktober 2014 i tidsrummet kl begge dage inkl. Endvidere kan tegning ske ved indsendelse af udfyldt tegningsblanket til selskabets kontor pr. post eller til og indbetaling af det til aktietegningen svarende beløb inden 4 uger fra afgivelse af tegningsordre. Tegningskurs og indbetaling Tegningskursen er kurs 105 og afregnes franko. Prisen pr. B-aktie udgør dermed 2.100,00 kr. Frist for indbetaling er senest 4 uger fra afgivelse af tegningsordre. Afgivelse af tegningsordre er bindende. Det er tilladt at indgive flere tegningsansøgninger. Alle investorer vil som udgangspunkt modtage fuld tildeling af B-aktier i forhold til de afgivne ordrer. Investorerne forpligter sig på tidspunktet for tegning til at indbetale vederlag på 7.

8 deponeringskonto anvist af selskabet for de tegnede B-aktier i overensstemmelse med tilsagn om tegning af B-aktier. Såfremt tegning ikke kan gennemføres som beskrevet i dette dokument, er Selskabet forpligtet til at tilbageføre indbetalte vederlag til de enkelte investorer. Indbetalte midler på deponeringskontoen kan ikke kræves forrentet af investorerne. I tilfælde af overtegning forbeholder bestyrelsen sig dog ret til at fastsætte en individuel tildeling af B-aktier, uanset antallet af indkomne ordrer. 3. Oplysninger om udbuddet Udbuddet gennemføres i henhold til dansk lovgivning. Udbuddet er ikke rettet mod andre investorer end investorer i Danmark, som er underlagt dansk ret. Der er ikke givet nogen personer bemyndigelse til at afgive oplysninger vedrørende udsteder bortset fra, hvad der er indeholdt i dette dokument, og afgivelse af sådanne oplysninger kan i givet fald ikke betragtes som autoriserede. Hverken udlevering af dette dokument eller salg i forbindelse hermed kan betragtes som tilkendegivelse af, at der ikke er sket nogen forandring af udsteders forhold efter datoen for prospektet eller for, at de i prospektet anførte oplysninger er korrekte på noget tidspunkt efter denne dato. Såfremt udsteder bliver bekendt med forhold, der nødvendiggør ændringer til nærværende dokument, vil disse blive offentliggjort snarest muligt. Rettigheder knyttet til værdipapirerne Hver B-aktie giver indehaveren ret til at møde personligt eller ved dennes fuldmægtig i henhold til behørig skriftlig fuldmagt på selskabets generalforsamlinger. Hver B-aktie á nominelt kr ,00 giver indehaveren 1 stemme på selskabets generalforsamling. B-aktierne oppebærer ikke ret til udbytte. B-aktionærer får 15 % rabat på køb af øl i forhold til bryggeriets normale lagersalgspriser (plus evt. fragt). Bryggeriet holder åbent for salg til aktionærer torsdag og fredag B-aktionærer får 10 % rabat på rundvisninger og ølsmagninger. 8.

9 Hvert år udtrækkes et aktielod, som udløser en gratis rundvisning/ølsmagning for 20 personer. Lodtrækningen finder sted på generalforsamlingen. Der er herudover ikke tilknyttet særlige rettigheder til B-aktierne. 9.

10 Indskrænkninger i værdipapirernes omsættelighed B-aktierne lyder på navn og er ikke-omsætningspapirer. Aktionærernes navne og adresser samt adresser skal være noteret i selskabet aktiebog, som indeholder en fortegnelse over samtlige aktionærers navne og adresser samt aktiepostens størrelse og aktieklasse. Overdrageren af såvel A-aktier som B-aktier skal efter aktieoverdragelse foretage anmeldelse herom til selskabets bestyrelse. For så vidt en aktie er erhvervet ved overdragelse, skal denne aktieoverdragelse være noteret i selskabets aktiebog på erhververens navn senest 3 måneder før selskabets generalforsamling, for at erhververen har stemmeret på selskabets generalforsamling. Ingen aktionærer er forpligtet til at lade sine aktier indløse. Mortifikation af aktier uden dom kan ske i overensstemmelse med selskabslovens regler. B-aktierne er ikke optaget på noget reguleret marked til omsætning af værdipapirer eller lignende. Betaling for og fristen for udlevering af værdipapirerne Fristen for indbetaling er senest 4 uger efter, at tegning har fundet sted. Vederlag for B-aktierne skal indbetales til pengeinstitut i henhold til udsteders anvisninger. Navn på pengeinstitut samt kontonummer vil blive oplyst af udsteder på tidspunktet for tegning af B-aktier. I tegningsperioden vil ledelsen gennemføre kapitalforhøjelser efterhånden, som ledelsen har modtaget et passende antal tegningstilsagn. Aktiebeviser til B-aktionærerne udleveres senest 3 måneder efter en kapitalforhøjelses registrering hos Erhvervsstyrelsen. Ved investorens tegningstilbud til selskabet forpligter investorens sig til at indbetale vederlag svarende til tegningstilbuddet på selskabets deponeringskonto. Nævnte deponeringskonto er oprettet med særlig henblik på kapitalforhøjelsen ved udbud af B-aktier. Såfremt kapitalforhøjelsen ikke kan gennemføres som beskrevet i dette dokument, forpligter selskabet sig til at tilbagebetale indbetalte vederlag ubeskåret til de enkelte investorer. Indestående på ovennævnte deponeringskonto forrentes ikke over for investorerne. 10.

11 Omkostninger Omkostninger i forbindelse med tegningen og udarbejdelse af denne beskrivelse m.v. vil blive finansieret af den overkurs, som tegningen giver. Vederlag Der ydes ikke vederlag til bestyrelsen eller direktionen for Midtfyns Bryghus A/S i forbindelse med udbuddet af B-aktier. 11.

12 4. Selskabsoplysninger Stamdata: Selskabets navn: Midtfyns Bryghus A/S Registrerede binavne: (Ingen) Stiftelsesdato: Hjemsted: Faaborg-Midtfyn Kommune Adresse: Industrivej 11 13, 5792 Årslev Telefon: CVR-nummer: Regnskabsår: Aktiebogsfører: Udsteders aktiebog føres af selskabets bestyrelse. Selskabets formål: I henhold til selskabets vedtægters 2 er udsteders formål at drive virksomhed med produktion og handel inden for bryggeri samt aktiviteter i tilknytning hertil. Bank: Udsteders hovedbankforbindelse er Sparekassen Faaborg. Revisor: Udsteders revisor er Morten Schougaard Sørensen, KPMG, Statsautoriseret revisionspartnerselskab, Englandsgade 25, 5000 Odense C. Ovennævnte revisor har været selskabets revisor siden den 4. maj Advokat: AGENDA advokater, Vestergade 75C, 1., 5000 Odense C. Lovgrundlag: Selskabet er et aktieselskab i henhold til dansk lovgivning. Ikke-indbetalt kapital: Selskabskapitalen er fuldt ud indbetalt. 12.

13 Aktiekapital og aktieklasser: Aktiekapitalen er fordelt på to aktieklasser (aktieklasse A og aktieklasse B). Den samlede aktiekapital andrager kr ,00. Ved kapitaludvidelse efter nærværende dokument er nytegnede aktier B-aktier. Pålydende værdi af aktiekapital og warrants: Selskabet nuværende aktier er fordelt på 500 stk. A-aktier med en pålydende værdi af nominelt kr ,00 samt 727 stk. B-aktier med en pålydende værdi af nominelt kr ,00. Selskabet har ikke udstedt warrants eller konvertible obligationer. Særlige kendetegn for eksisterende aktier: Samtlige aktier i selskabet lyder på navn og er ikke-omsætningspapirer. Dette forhold gælder også for udstedelse af nye aktier. Koncernforhold Udstederen indgår ikke i koncernforhold. Stemmerets- og ejerskabsbegrænsning Aktieklasse A á nominelt kr ,00 er tilknyttet 10 stemmer på generalforsamlingen. Enhver overdragelse af aktier omfattet af aktieklasse A skal anmeldes til selskabets bestyrelse. Der foreligger ikke yderligere ejerskabsbegrænsninger på aktier omfattet af aktieklasse A. Aktieklasse B á nominelt kr ,00 er tilknyttet 1 stemme på generalforsamlingen. Samtlige aktionærer er forpligtet til at oplyse selskabet om den mailadresse, som aktionærerne anvender til elektronisk information. Aktionærernes mailadresser anføres i selskabets aktiebog. Ændringer af aktionærernes mailadresser skal anmeldes over for selskabets bestyrelse med henblik på indførelse af ændringen i aktiebogen. Samtlige meddelelser fra selskabet kan fremsendes til aktionærerne i elektronisk form. Der foreligger ikke yderligere ejerskabsbegrænsninger for de nye B-aktier. Bemyndigelse til kapitaludvidelse Bestyrelse er i henhold til vedtægternes 16 bemyndiget til at foretage en kapitaludvidelse med op til nominelt kr ,00 i forbindelse med tegning af B-aktier. Kapitaludvidelsen kan foretages af en eller flere gange. 13.

14 Bemyndigelsen er gældende indtil den 21. maj Storaktionærer i henhold til selskabsselskabslovens 55 Nedenstående aktionærer er noteret i selskabets aktionærfortegnelse som ejende mindst 5 % af stemmerne eller minimum 5 % af den eksisterende aktiekapital: Holdingselskabet B&E ApS, CVR-nr , Sdr. Højrupvejen 18, Sdr. Højrup, 5750 Ringe (14,1% af nom. aktiekapital og 48,0% af stemmerne) og Preben Bladt, Hospitalstræde 10, 5600 Faaborg (11,5% af nom. aktiekapital og 39,3% af stemmerne). Holdingselskabet B&E ApS er 100 % ejet af selskabets direktør, Edward Harvey Szweda. Status for årsrapporter Selskabets seneste årsrapport (2013) kan hentes på selskabets hjemmeside. Der er ikke udarbejdet yderligere periode- eller halvårsregnskaber for selskabet. Årsregnskabet er udarbejdet af selskabets statsautoriserede revisor. Det følger af årsrapporten for 2013, at selskabets egenkapital udgør 602 tkr. Hvorved over halvdelen af virksomhedskapitalen er tabt. Det forventes at kapitalen reetableres ved fremtidig positiv indtjening. Budgettet for 2014 udviser et overskud før skat på 358 tkr. Selskabet har ved udgangen af april 2014 opnået en kreditfacilitet på niveau med det budgetterede likviditetsbehov for Der vil være behov for fortsat stram likviditetsstyring i 2014, da etablerede rammer ikke giver plads til uforudsete likviditetsbehov. Det er på den baggrund ledelsens vurdering, at selskabet har tilstrækkelig kreditfaciliteter til rådighed for at fortsætte driften som en going concern i Selskabets revisor har i årsrapporten for 2013 endvidere givet supplerende oplysning om, at selskabet ikke har afregnet moms og afgifter rettidigt, og at selskabet derved overtræder moms- og afgiftslovgivningen, hvorved ledelsen kan ifalde ansvar. Fejlen er berigtiget efterfølgende. Der er ikke efter årsrapportens aflæggelse indtruffet omstændigheder, der har haft væsentlig indflydelse på selskabets aktiver eller forventninger til fremtidig indtjening. 14.

15 5. Erklæring fra ledelsen Vi har som ledelse i Selskabet stået for udarbejdelsen af dette dokument med beskrivelsen af udbuddet. Vi har gjort vores bedste for at sikre, at oplysningerne efter vores bedste vidende er i overensstemmelse med fakta, og at der ikke er udeladt oplysninger, som kan påvirke dets indhold. Efter vores opfattelse er oplysningerne i dette dokument tilstrækkelige til, at fremtidige aktionærer og deres investeringsrådgivere kan danne sig et velbegrundet skøn over udstederens aktiver og passiver, finansielle stilling, resultater og fremtidsudsigter over de rettigheder, der er knyttet til de værdipapirer, der udbydes til det offentlige. Direktion: Årslev, d. 1. juli 2014 Edward Harvey Szweda, direktør (direktør) Sdr. Højrupvejen 18, Sdr. Højrup, 5750 Ringe Bestyrelse: Preben Bladt, (formand) Hospitalstræde Faaborg Edward Harvey Szweda, direktør (bestyrelsesmedlem) Sdr. Højrupvejen Ringe Henrik Nonnemann, Marketingchef (bestyrelsesmedlem) Sparretornvej Odense M 15.

Det sikre valg til din opsparing

Det sikre valg til din opsparing Det sikre valg til din opsparing DK Formuepleje A/S Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Velkommen til nye investorer Selskabets historie og baggrund Selskabets vision og strategi Selskabets ledelse

Læs mere

adserving PROSPEKT adserving International A/S international

adserving PROSPEKT adserving International A/S international adserving international PROSPEKT adserving International A/S Introduktion af adserving International A/S på Godkendt Rådgiver for adserving International A/S: Godkendte Rådgivers rolle på First North Den

Læs mere

Prospekt til udbud af nye B-aktier i Silkeborg IF Invest A/S. Tegningsperiode 10. - 23. juni 2008

Prospekt til udbud af nye B-aktier i Silkeborg IF Invest A/S. Tegningsperiode 10. - 23. juni 2008 Prospekt til udbud af nye B-aktier i Tegningsperiode 10. - 23. juni 2008 1 Generelle oplysninger Dette Prospekt ( Prospekt ) er udarbejdet i forbindelse med Udbuddet af minimum 7,5 mio. stk. Nye B- aktier

Læs mere

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er ChemoMetec A/S med binavnene: OptoMetec A/S (ChemoMetec A/S), OptoMatic A/S (ChemoMetec A/S), Mindwear A/S (ChemoMetec

Læs mere

Halsnæs Bryghus A/S, Nordre Beddingsvej 35, kontakt@halsbryg.dk, 26 16 70 46, www.halsbryg.dk

Halsnæs Bryghus A/S, Nordre Beddingsvej 35, kontakt@halsbryg.dk, 26 16 70 46, www.halsbryg.dk Halsnæs Bryghus A/S, Nordre Beddingsvej 35, kontakt@halsbryg.dk, 26 16 70 46, www.halsbryg.dk 1 Da en kreds af ildsjæle i 2007 præsenterede visionerne for et bryghus på Hundested Havn, var der i lokalområdet

Læs mere

Obton Global Selskabsinvestor P/S FÅ DEL I AFKASTET FRA EN GLOBAL INVESTERING I ATTRAKTIVE SOLCELLEPARKER

Obton Global Selskabsinvestor P/S FÅ DEL I AFKASTET FRA EN GLOBAL INVESTERING I ATTRAKTIVE SOLCELLEPARKER Obton Global Selskabsinvestor P/S FÅ DEL I AFKASTET FRA EN GLOBAL INVESTERING I ATTRAKTIVE SOLCELLEPARKER 04 OBTON GLOBAL SELSKABSINVESTOR P/S Investering i attraktive solcelleparker Udover tilbagebetalingen

Læs mere

Vedtægter for NKT Holding A/S

Vedtægter for NKT Holding A/S 10. januar 2014 CVR-nr. 62 72 52 14 Vedtægter for NKT Holding A/S I Selskabets navn og formål 2 II Aktiekapitalen og aktionærerne 2 III Generalforsamlingen 8 IV Bestyrelse og direktion 10 V Revision 12

Læs mere

Udbud af 279.332.388 stk. nye B-aktier a nominelt DKK 0,25 til DKK 0,30 pr. B-aktie med fortegningsret for aktionærerne i Aarhus Elite A/S

Udbud af 279.332.388 stk. nye B-aktier a nominelt DKK 0,25 til DKK 0,30 pr. B-aktie med fortegningsret for aktionærerne i Aarhus Elite A/S Udbud af 279.332.388 stk. nye B-aktier a nominelt DKK 0,25 til DKK 0,30 pr. B-aktie med fortegningsret for aktionærerne i Aarhus Elite A/S Dette prospekt ( Prospektet ) er udarbejdet i forbindelse med

Læs mere

Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02

Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Børsprospekt 2010 Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Hjemsted: København, Danmark Telefon: +45 33 33 93 03 Telefax: +45 33 33 83 03 Internet: www.nordicom.dk

Læs mere

Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2

Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2 Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2 I anledning af forslaget om nedsættelse af selskabets nominelle aktiekapital med DKK 33.022.509 fra DKK 36.691.676 til DKK

Læs mere

Prospekt 2011. Rettet udbud af kapitalbeviser (hybrid kernekapital)

Prospekt 2011. Rettet udbud af kapitalbeviser (hybrid kernekapital) Prospekt 2011 Rettet udbud af kapitalbeviser (hybrid kernekapital) Rettet udbud til ejere af Aarhus Lokalbank Aktieselskab kapitalbeviser med fondskode nr. DK0030102017 Udbud af op til DKK 150 millioner

Læs mere

Tegningsretterne og Fortegningsaktierne leveres elektronisk ved tildeling på konti i VP.

Tegningsretterne og Fortegningsaktierne leveres elektronisk ved tildeling på konti i VP. KlimaInvest A/S (et dansk aktieselskab), CVR-nr. 30731735 Udbud af op til 8.500.000 stk. nye aktier á nominelt DKK 1,00 med fortegningsret for eksisterende aktionærer i forholdet 1:10. Dette prospekt (

Læs mere

Prospekt for Danventures A/S

Prospekt for Danventures A/S Prospekt for Danventures A/S Introduktion af Danventures A/S på First North Godkendt Rådgiver for Danventures A/S Den Godkendte Rådgivers rolle på First North Den Godkendte Rådgiver har rådgivet selskabet

Læs mere

Ved tegning af alle Fortegningsaktier vil bruttoprovenuet fra Udbuddet af Fortegningsaktier udgøre ca. DKK 26,1 mio.

Ved tegning af alle Fortegningsaktier vil bruttoprovenuet fra Udbuddet af Fortegningsaktier udgøre ca. DKK 26,1 mio. SSBV-Rovsing A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 16139084) Udbud af op til 130.702.384 stk. nye aktier a nom. DKK 0,05 med fortegningsret for eksisterende aktionærer i forholdet 1:2 samt rettet emission

Læs mere

Prospekt. Introduktion på First North

Prospekt. Introduktion på First North Prospekt Introduktion på First North 2 Introduktion af WirTek A/S på First North Godkendt rådgiver for WirTek A/S CDI BROCORFI A/S COMPANY BROKERS & CORPORATE FINANCE Den Godkendte Rådgivers rolle på First

Læs mere

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S.

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 30. oktober 2014 V E DTÆ GTE R F O R S TY L E PIT A / S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKAKO. SELSKABSKAPITAL 3.1 Selskabskapitalen udgør DKK 24.361.490 fordelt på aktier à DKK 10,00 eller multipla heraf.

VEDTÆGTER FOR SKAKO. SELSKABSKAPITAL 3.1 Selskabskapitalen udgør DKK 24.361.490 fordelt på aktier à DKK 10,00 eller multipla heraf. VEDTÆGTER FOR SKAKO 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er SKAKO A/S 1.2 Selskabets binavne er VT Holding A/S og SKAKO Industries A/S 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er direkte eller gennem besiddelse af aktier/anparter

Læs mere

Stylepit A/S. (et dansk aktieselskab, CVR nr. 27 43 99 77)

Stylepit A/S. (et dansk aktieselskab, CVR nr. 27 43 99 77) Stylepit A/S (et dansk aktieselskab, CVR nr. 27 43 99 77) Udbud og optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ Copenhagen A/S af op til 484.447.200 stk. nye aktier a nominelt 0,10 kr. til 0,10

Læs mere

PROSPEKT januar 2007. Stærk vækst med solidt overskud Vi vil være Europas førende leverandør af RelationsIntelligence International ekspansion

PROSPEKT januar 2007. Stærk vækst med solidt overskud Vi vil være Europas førende leverandør af RelationsIntelligence International ekspansion PROSPEKT januar 2007 Stærk vækst med solidt overskud Vi vil være Europas førende leverandør af RelationsIntelligence International ekspansion Introduktion af på First North Godkendt rådgiver Den Godkendte

Læs mere

Dalhoff Larsen & Horneman A/S

Dalhoff Larsen & Horneman A/S Dalhoff Larsen & Horneman A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 34 41 19 13) Udbud af minimum 34.967.742 og maksimum 35.710.998 stk. nye B-aktier à nom. DKK 5 til DKK 7,75 pr. ny aktie med

Læs mere

Prospekt til udbud af nye B-aktier i Århus Elite A/S

Prospekt til udbud af nye B-aktier i Århus Elite A/S Prospekt til udbud af nye B-aktier i Århus Elite A/S Tegningsperiode 7. - 20. december 2010 Udbud af 46.555.398 stk. nye B-aktier a nominelt DKK 1 til DKK 1,35 pr. B-aktie med fortegningsret for aktionærerne

Læs mere

Østjydsk Bank A/S. (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913)

Østjydsk Bank A/S. (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913) Østjydsk Bank A/S (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913) Udbud af op til 7.680.000 stk. nye aktier a nominelt 10 kr. til 23 kr. per aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer

Læs mere

EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S

EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S Introduktion til På First North Prospekt 13. februar 2008 First North er en alternativ markedsplads, der drives af de forskellige børser, der indgår i OMX. Selskaberne på First North er ikke underlagt

Læs mere

esoft systems a/s på FIRSTNORTH Marts 2007

esoft systems a/s på FIRSTNORTH Marts 2007 esoft systems a/s på FIRSTNORTH Marts 2007 Introduktion af esoft systems a/s på FIRSTNORTH Godkendt Rådgiver:: Dahl-Sørensen og Partners, Virksomhedsmæglere A/S Den Godkendte Rådgivers rolle på First

Læs mere

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S V E D T Æ G T E R 1. Navn 1.1. Selskabets navn er German High Street Properties A/S. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er at drive ejendomsinvesteringsvirksomhed

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106)

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106) V E D T Æ G T E R for NEUROSEARCH A/S (CVR nr. 12546106) 1 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED og FORMÅL Selskabets navn er NeuroSearch A/S. 1. 2. Selskabets formål er at drive investering, forskning, handel, fabrikation

Læs mere

Til enhver juridisk enhed, der er en kvalificeret investor som defineret i Prospektdirektivet,

Til enhver juridisk enhed, der er en kvalificeret investor som defineret i Prospektdirektivet, Skjern Bank A/S (Et dansk aktieselskab, CVR-nr. 45801012) Udbud af op til 8.512.000 stk. nye aktier á nom. DKK 20, hvoraf op til 4.512.000 stk. udbydes til DKK 20 pr. aktie med fortegningsret for eksisterende

Læs mere

Prospekt for investering i Global Forest A/S

Prospekt for investering i Global Forest A/S Prospekt for investering i Global Forest A/S Side 1 af 26 Indholdsfortegnelse Udbuddet... 3 Ansvar og erklæring:... 3 Tidsplan... 4 Global Forest A/S... 4 Risikofaktorer... 8 Driftsomkostninger... 9 Ledelse...

Læs mere

Prospekt af 17. december 2008

Prospekt af 17. december 2008 Prospekt af 17. december 2008 RESUME Indholdsfortegnelse: Resume... 1 Baggrund for udstedelse af aktier... 1 Olicom A/S... 2 Bestyrelse og direktion... 6 Risikofaktorer... 6 Kapital og aktionærforhold...

Læs mere

Vedtægter for Novo Nordisk A/S

Vedtægter for Novo Nordisk A/S Vedtægter for Novo Nordisk A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Aktiekapital... 3 4. Aktier og ejerbog... 3 5. Forhøjelse af aktiekapitalen... 4 6. Generalforsamlingen, afholdelsessted

Læs mere