GØR BYGGEPLADSEN ENERGIRIGTIG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GØR BYGGEPLADSEN ENERGIRIGTIG"

Transkript

1 GØR BYGGEPLADSEN ENERGIRIGTIG 1-4 år afhængig af, hvor stort et hus man har

2 Indhold Forord... Introduktion... Vigtige faktorer i planlægningen... Energien på byggepladsen... Lukning af byggeriet... Opvarmning og fjernelse af byggefugt... Elforbrug til proces og belysning... Skurbyen... Containerne... Tjekliste... Fremtidige løsninger... Side Forord Med de kraftigt stigende krav til reduktion af bygningers energiforbrug er det naturligt, at der også er fokus på energiforbruget, mens de opføres. Energiudgifterne udgør typisk 1-2 % af entreprisesummen for almindeligt byggeri, når hverken byggeriet eller byggepladsen er indrettet energihensigtsmæssigt. Dette svarer typisk til 3-4 års opvarmning af den færdige bygning. For lavenergibyggeri er perioden endnu længere. Samtidig er der gode og effektive muligheder for at reducere forbruget i forbindelse med byggepladser. Forbruget kan sandsynligvis halveres, hvis byggeri og byggeplads indrettes hensigtsmæssigt, og der i øvrigt følges op på forbruget. Det er væsentligt for at sikre en reduktion af energiforbruget, at beslutninger træffes ud fra totalenergi- og økonomibetragtninger, sådan at suboptimering i de enkelte led under projektering og udførelse undgås. Det gælder især for valg af materialer ikke mindst beton, men også for afdækning af byggeriet, så tilførsel af fugt undgås under byggeprocessen, og så udtørring kan gennemføres uden unødvendigt spild af energi. Derudover er det vigtigt, at brugerne dvs. entreprenørerne selv betaler for den energi, de bruger, idet det herved sikres, at der er tilstrækkeligt incitament til effektiviseringer og besparelser. Der er mange muligheder for at reducere forbruget på byggepladser, og det er oplagt at gøre det, fordi det både er en helt unødvendig omkostning og på grund af den store CO 2 -belastning, det medfører. Det vurderes, at der samlet er m 2 byggepladsskure med elvarme i Danmark. Alene ved natsænkning kan der spares 15 % af elforbruget. Guidens anbefalinger er baseret på tilgængelige løsninger. På grund af det lave fokus på energibesparelser på byggepladser ligger der et stort uudnyttet potentiale for forbedringer af de eksisterende løsninger. Det er håbet, at denne folder vil øge fokus på problemstillingen og dermed bidrage til udviklingen af bedre løsninger og produkter. Folderen er udarbejdet af Elsparefonden med en række faglige input fra NCC. Hermed en stor tak til NCC for godt samarbejde. 2

3 Introduktion Energiforbruget på de danske byggepladser er unødvendigt stort. Derfor har Elsparefonden udarbejdet denne nye guideline om energirigtige byggepladser, som kan bruges af dem, som til daglig planlægger eller står for driften af byggepladser. Det er ikke noget rart syn, når skurbyen udsættes for et termografikamera varmen siver ud alle vegne. Der er fire hovedkilder til energiforbrug på byggepladsen, der nemt lader sig reducere: 1. Opvarmning af selve den nye bygning i byggeperioden 2. Udtørring af byggefugt i den nye bygning 3. Opvarmning af mandskabsskure 4. Procesel og især belysning under byggeriet Energiforbruget under pkt. 3 afhænger primært af mandskabsvognens udformning og en hensigtsmæssig adfærd hos entreprenøren. Energiforbruget under pkt. 4 afhænger primært af entreprenørens valg af lyskilder og apparater og af om der er sikret en god adfærd, der er understøttet af styring etc. Energiforbruget under pkt. 1 og 2 afhænger primært af de byggetekniske løsninger, bygherren i samarbejde med den projekterende har valgt. Store besparelser kan her opnås alene ved hensigtsmæssige valg. Entreprenørens muligheder handler især om disponering af tidsplan, at sikre lukning og god adfærd. Men det handler selvfølgelig også om at påvirke bygherrer og rådgivere til fornuftige valg. 3

4 Energien bør betales af den, der bruger den Erfaringer har vist, at energiforbruget er væsentligt lavere, når det er brugeren, som selv betaler for forbruget. Det gælder også under opførelse af nye bygninger. Incitamentet til at spare på energien fører i højere grad til energirigtig planlægning og god energiadfærd. Det anbefales derfor, at bygherren lader entreprenøren betale for sit energiforbrug. Derudover er det vigtigt, at løsningerne vælges ud fra en totalenergi- og økonomibetragtning, sådan at suboptimering undgås. Vigtige faktorer i planlægningen Tag højde for årstiderne og udtørring Under planlægningen af byggeriet er det fordelagtigt at forholde sig til årstiderne. Om vinteren vil varmetabet være større end om sommeren, og bygningen bør derfor kunne lukkes før vinteren. Desuden er det vigtigt, at der tilføres så lidt fugt som muligt til konstruktionen, og at der i tidsplanen er plads til udtørring med minimalt energiforbrug, så der ikke bliver behov for forceret udtørring. Forceret udtørring er meget mere energikrævende end almindelig udtørring. Tænk energirigtigt fra starten For at få implementeret de energirigtige løsninger på byggepladsen er det vigtigt, at disse allerede er tænkt ind i processen fra starten. Dette kræver især, at bygherren stiller krav til sine rådgivere om, at der vælges byggetekniske løsninger, der reducerer energiforbruget under opførelse. F.eks. at der vælges løsninger, der tillader tidlig lukning af byggeriet. Desuden kan der allerede i udbudsmaterialet stilles krav om, at byggepladsen indrettes under hensyntagen til specifikke krav til brugen af energirigtige løsninger. Udpeg en energiansvarlig person Udpegelsen af en energiansvarlig person skal sikre, at alle de krav, der er stillet til den energirigtige byggeplads, følges. Husk at en væsentlig del af det unødige energiforbrug kan tilskrives uhensigtsmæssig adfærd. Der kan spares rigtig meget strøm ved at slukke eller sænke temperaturen om natten og ved at sørge for, at døre og vinduer holdes lukkede i opvarmede rum. Styring af varme og belysning efter behov er meget vigtigt. Undgå opfugtning af byggematerialer Da det kræver energi at fjerne vand fra byggematerialerne, er det vigtigt at afskærme materialerne, så de ikke udsættes for yderligere fugttilførsler. Overvej at bruge selvudtørrende beton. 4

5 Traditionelt er der ikke særlig stort fokus på energiforbrug på byggepladser. Det er ærgerligt, for der er store besparelser at hente. Besparelserne kan opnås ved, at bygherren og hans rådgivere får større fokus på at vælge løsninger, der fremmer et lavt energiforbrug under opførelse, at byggeriets leverandører får større fokus på energirigtige løsninger, og ved at entreprenøren fremmer en hensigtsmæssig organisering af indsatsen, motivering af håndværkerne og valg af fornuftige løsninger. Energien på byggepladsen Ved opførelse af bygninger i forbindelse med eksisterende bygninger vil det derfor være en fordel at undersøge, om byggepladsen kan forsynes fra eksisterende varmesystem, f.eks. fjernvarme. Tilsvarende bør nybyggeri tilrettelægges, så den permanente forsyning kan udnyttes så tidligt som muligt. Ved procesenergi og belysning er der normalt intet alternativ til el, men effektiviteten af apparater og lyskilder varierer voldsomt. Der bør på enhver byggeplads på forhånd være stillet krav om, at byggearbejderne skal gennemføres med fokus på energieffektivitet. Desuden bør der være en eller flere energiansvarlige personer, som sørger for løbende at følge op på disse krav. Det kan f.eks. ske ved, at man supplerer byggeriets sikkerhedsmålinger, BS-målingerne, så de også omfatter energiforbrug. De deltagende firmaer og medarbejdere bør oplyses og motiveres til besparelser, sådan at alle føler et ansvar for forbruget. Energiforsyning til byggepladsen sker traditionelt med elektricitet. Men elektricitet giver anledning til langt større miljøbelastninger end andre energikilder, f.eks. fjernvarme. Hvor det er muligt, bør elforbrug derfor erstattes med andre energiformer som fjernvarme, naturgas eller evt. olie. Dette er som regel også billigere. FAKTA På byggepladser bruges op til 70 % af energien til opvarmning og udtørring af fugt. De sidste 30 % anvendes i skure og til procesel og belysning. Varme baseret på el belaster typisk miljøet med 4 gange så megen CO 2 som fjernvarme og dobbelt så meget som centralvarme baseret på naturgas eller olie. 5

6 Den metode, der vælges til at lukke bygningen, har afgørende betydning for varmeforbruget til opvarmning og udtørring af byggeriet. Med dagens høje krav til bygningens klimaskærm vil en lukning med de færdige løsninger altid være en interimlukning overlegen i energiforbrug. Lukning af byggeriet har 2 funktioner: Lukningen er vigtig for at undgå indtrængning af vand og dermed øget fugt i byggeriet, som på et senere tidspunkt skal udtørres fra bygningen. Lukningen sørger for, at byggeriet kan holdes varmt eller frostfrit i vinterperioden og dermed muliggøre arbejde i denne periode og mindske varmetabet. Lukning af byggeriet Lukning med vinduer og døre kan foretages som interimslukning med fabriksfremstillede interimsdøre og vinduer. Herved opnås et lavere varmetab end blot et lag plast, som ofte benyttes. Husk, at en del af aflukningerne bør være oplukkelige, så lokal udluftning er mulig. Alternativt kan bygningens blivende vinduer anvendes. Derved opnås et meget lavt varmetab, da der normalt vil være tale om energiruder. Der bør dog være fokus på beskyttelsen af disse under byggeriet. Af samme grund kan blivende døre i indgangspartier normalt ikke anbefales. Den traditionelle lukning sker ofte med døre af krydsfiner og vinduer med plast i lægterammer, som tildannes på byggepladsen. Metoden kan ikke anbefales i forbindelse med vinterbyggeri på grund af et meget stort varmetab. Der er også andre ulemper. Det er f.eks. nemt at undervurdere omkostninger til at fremstille og især vedligeholde den traditionelle lukning, da holdbarheden ofte er kort. Endelig fører denne metode til store mængder affald, fordi alle materialer smides ud bagefter. Lukning med U-værdi, W/m²K (typisk) Et lag plast 5,8 Interimsvinduer og -døre 2,8 Permanente vinduer 1,4 Der er stor forskel på varmetabet gennem forskellige lukningsmetoder jo lavere U-værdi jo bedre. Elsparefonden anbefaler at man så vidt muligt anvender de permanente bygningsdele til lukning, fordi de er 4 gange så gode som afdækning med plast. at man i givet fald anvender interimsdøre og -vinduer i stedet for traditionel lukning med plast og krydsfiner. at byggeriet forsynes med naturlige udluftningsmuligheder, som kan åbnes efter behov. at overveje en total inddækning af byggeriet. Fabriksfremstillede interimsvinduer har et lavere varmetab og kan bedre klare belastningerne i byggeperioden. 6

7 En betydelig del af energiforbruget på byggepladser går til opvarmning af byggeriet. Behovet for udtørring har ikke tidligere haft det fornødne fokus, men svigtende udtørring er den primære årsag til fejl og svigt i forbindelse med byggearbejder. I Bygningsreglementet stilles der derfor krav om, at bygningskonstruktioner og materialer ikke må have et fugtindhold, der ved indflytning medfører risiko for vækst af skimmelsvamp. Hertil kommer, at en række materialer, f.eks. trægulve, stiller krav til fugtindholdet i underlaget. Bygningsreglementet sætter derved en helt ny dagsorden for fokus på fugt. Udtørring af byggerier skal indgå i planlægningen. Det er nødvendigt at lave en plan for udtørring, som inkluderer mål og kontrol heraf. Der skal følges op på udtørringen undervejs i byggeprocessen. Opvarmning og fjernelse af byggefugt Omkostningerne til udtørring svinger meget afhængig af byggeriets karakter fra stort set nul ved prefabbyggeri til over kr./m 2 ved tæt/lavt byggeri med stram tidsplan med forceret udtørring med affugtere. Energiomkostningerne udgør omkring halvdelen af disse omkostninger og kan altså svare til flere års forbrug for et moderne velisoleret hus. Udtørring er et samspil mellem tid, luftens relative luftfugtighed og materialernes temperatur. Jo kortere tid, der er til rådighed til udtørring, jo større krav stilles der til øgning af materialernes temperatur og til sænkning af den relative luftfugtighed. En sådan forceret udtørring kan være forbundet med et meget stort energiforbrug, dels til opvarmning, dels til f.eks. brug af affugtere. FAKTA Den nødvendige tid til udtørring kan være overraskende lang. F.eks. tager det op mod 200 dage at udtørre en 100 mm standardbetonplade til 85 % RF (der er kravet til trægulve med membran) ved 10 C og 50 % RF. Hvis der i stedet anvendes selvudtørrende beton, kan udtørringstiden reduceres til typisk 30 dage afhængig af den valgte kvalitet. Den bedste strategi er at forebygge mod opfugtning og at arbejde med tørre materialer. Især valg af betonkvalitet er meget vigtigt. Ikke alene er betonen normalt den største kilde til byggefugt, men den er også det sværeste materiale at få overskydende vand ud af igen. Brug om muligt såkaldt selvudtørrende beton. Læs brochuren Gulve med selvudtørrende beton på Elsparefonden anbefaler at udtørringen planlægges, så der er tid nok, og så forceret udtørring kan undgås. at der helt eller delvis bruges selvudtørrende beton. at udtørringsområderne er afskærmede, så der ikke tilføres fugtig luft fra andre dele af byggeriet. at opfugtning af materialerne forebygges, og at materialelagre beskyttes mod fugt og nedbør. Sørg for vandstop på vandinstallationer, så udstrømning af vand undgås. at udtørringen tilpasses til behovet, og at der følges op på udtørringen. 7

8 Derudover bør materialerne beskyttes mod nedbør, procesvand og vand fra rengøring. Totalinddækning bør overvejes, idet det skaber et bedre arbejdsmiljø. Endelig bør man sørge for styret ventilation, især under malerarbejde, og sikring af vandinstallationer med vandstop, så der ikke opstår skader f.eks. i forbindelse med processer, tyveri, hærværk eller trykprøvning af installationer. Dernæst er det vigtigt at tilpasse udtørringen til behovet. Materialer og byggetekniske løsninger kan stille meget forskellige krav til nødvendig udtørring. Meget massive betonkonstruktioner er i praksis næsten umulige at udtørre, og her må enten benyttes egnet betonkvalitet eller lukkes med membraner eller tilsvarende. Der skal opstilles klare mål for, hvilke udtørringsniveauer der skal nås, og hvordan de måles. Planlæg udtørringen, så der er så lang tid som muligt til dette. Undgå energikrævende forceret udtørring. Udtørring er normalt nemmere om vinteren end om sommeren. Kold udeluft, der opvarmes, får en meget lav relativ fugtighed (RF), og det fremmer udtørringen, mens varm fugtholdig sommerluft er vanskelig at anvende til udtørring. Fremskynd bygningens permanente varme- og ventilationssystem, og udnyt dette i forbindelse med udtørringen. Sørg for disciplin omkring lukning af vinduer og døre, og hvis udtørringen gennemføres etapevis i bygningen, bør man effektivt sikre mod utilsigtet lufttilstrømning. 8

9 Elsparefonden anbefaler At der kritisk vælges apparater (pumper, kompressorer etc.) med lavt energiforbrug og med kapacitet tilpasset behovet. At driftstiden på apparater (pumper, kompressorer etc.) styres, så de kun er tændt, når det er nødvendigt. At der vælges lyskilder med høj effektivitet. At belysningen forsynes med styring, f.eks. dagslysstyring, urstyring og bevægelsesmeldere. Husk at differentiere ved at skelne mellem orienteringsbelysning og arbejdsbelysning. Elforbrug til proces og belysning Proces og belysning er en af de store elforbrugere på byggepladsen, og der er store besparelser at hente på styring og valg af energieffektive apparater og lyskilder. Effektiviteten fortæller, hvor effektiv lyskilden er til at omsætte elektriciteten til lys. En glødepæres effektivitet er lumen/watt, mens effektiviteten for lysstofrør med HF-forkobling er helt oppe på lumen/watt. Når der anvendes lysstofrør med HF-forkoblinger, får man altså 6-8 gange mere lys for det samme energiforbrug, mens højtryks-natriumlamper giver op til 10 gange mere lys. På næste side kan du se forslag til energieffektive lyskilder på byggepladsen. Hvorfor ikke halogen? Fordi en halogen bruger 5 gange mere strøm end f.eks. en højtryks-natriumlampe af samme styrke. Også levetiden af højtryksnatriumlampen er mange gange længere end for halogenlampen. 9

10 Energieffektive lyskilder Lyskilde Højtryksnatriumlampe Effektivitet (lumen/watt) Egner sig til Orienterings- og pladsbelysning, der er tændt i længere perioder. Belysning, hvor der ikke stilles særlige krav til farvegengivelsen. Egenskaber Billig i drift. Ringe farvegengivelse. Lang starttid. Ikke egnet til lysstyring. Bruger tid til at køle ned og til at varme op ved hvert sluk/tænd. Metalhalogen Orienterings- og pladsbelysning, der er tændt i længere perioder. Billig. Ikke god til lysstyring, fordi den bruger tid på at køle ned og varme op ved hver sluk/tænd. Lysstofrør med HF-forkobling Orienteringsbelysning som f.eks. gang og rum belysning. Dyrere end almindelige lysstofarmaturer med konventionel forkobling. Kan tåle at blive tændt/ slukket mange gange. Velegnet til lysstyring (kan lysdæmpes). Lysstofrør, konventionel forkobling Orienteringsbelysning i gangarealer, hvor armaturets levetid er kort på grund af belastningen på byggepladsen. Ikke særlig egnet til lysdæmpning. Armaturet er typisk billigere i indkøb. Kompaktlysstofrør 60 Punktbelysning til mindre arbejdsopgaver. Relativ hurtig opstart. Armaturer kan fås med HF-forkobling og dermed egnet til lysdæmpning. Sparepære Punktbelysning til mindre arbejdsopgaver. Ikke egnet til lysdæmpning. 10

11 Skurvogne bruger tit meget energi, især el, fordi de er elopvarmede. Men det kan reduceres ved at isolere bedre og varme op med omtanke. Skurbyen består typisk af mandskabsvogne, kontorvogne og pavillonmoduler. Ingen af de skurvogne, som markedsføres, har et isoleringsniveau, der nærmer sig nye permanente bygninger. Varmetabet kan reduceres yderligere ved at sørge for, at skurvognen er tæt (især omkring vinduer og døre), og at det ikke blæser ind under skurvognen. Skurvogne kan med fordel placeres i læ og tæt op ad hinanden. Elsparefonden anbefaler, at ventilationsanlægget forsynes med varmegenvinding, hvorved op til % af varmen genanvendes, uden at det går ud over luftkvaliteten. Brug termostater, natsænkning, dørpumper og særlige kontakter i vinduerne, der slukker automatisk for opvarmningen, når vinduet er åbent. Brug desuden automatisk natsænkning af temperaturen. Elsparefonden anbefaler Skurbyen at vælge skure med god isolering, der gør varmetabet mindre at sikre energirigtig brug: Sluk lyset, luk døren at den permanente forsyning så vidt muligt bruges i byggeperioden at elopvarmede skurvogne forsynes med varmepumpe at ventilation forsynes med varmegenvinding at der følges op på styringen, så der ikke finder unødvendigt forbrug sted at der installeres natsænkning En skurvogn med et vandbaseret varmeanlæg kan anvende fjernvarme eller evt. anden eksisterende centralvarme og dermed spare CO 2. Det er især en god ide, hvis skurvognen skal stå relativt længe pvå samme sted, da installationsomkostningerne er højere. Hvor det ikke er muligt med et vandbaseret anlæg, kan der i stedet anvendes varmepumper. Elsparefonden anbefaler, at der vælges de bedste skure på markedet dvs. mindst Væg: Mindst 150 mm mineraluld Loft: Mindst 200 mm mineraluld Gulv: Mindst 200 mm mineraluld Ruder: Termoruder med energiglas Minimumskrav ifølge skurvognsregulativet Væg: 75 mm mineraluld Loft: 100 mm mineraluld Gulv: 100 mm mineraluld Ruder: 2 glas eller termoruder Det anbefales at stille krav til skurvognens isoleringstykkelse. 11

12 Containere anvendes overalt på byggepladser til opbevaring, som værksteder eller blot som simpel tyveribeskyttelse af værktøj mv. I nogle tilfælde er containerne opvarmede, mens det i andre tilfælde ikke er nødvendigt. Containere er tit dårligt isolerede og har store døre og utætheder. Hvis containeren efterisoleres og forsynes med automatisk temperaturstyring, og der varmes op med omtanke, kan energiforbruget sænkes væsentligt. Når der anskaffes containere, bør det være klart, hvad den skal bruges til. Hvis den skal være opvarmet, er det vigtigt, at den er godt isoleret. Det kan sikres ved enten at vælge en efterisoleret standardcontainer eller en forhenværende kølecontainer, der allerede er isoleret. Sørg for, at der er styring af varme og lys, f.eks. at der er termostatregulering på radiatorerne, og at de er korrekt indstillet. En container, som anvendes til arbejdsformål og derfor opvarmes til grader, bør have mindst 150 mm isolering i vægge og lofter og mindst 100 mm i gulvet, men gerne meget mere. Containere har tit store døre, og containeren kan med fordel forsynes med en isoleret indervæg med en ekstra dør. Behold den yderste metaldør, den sikrer godt mod tyveri. Placer evt. indervæggen et stykke inde i containeren, hvis I kun har behov for at varme en mindre del af containeren op. De fleste containere bliver varmet op med el-varmeblæsere, som tit er større, end der er behov for. Erstat dem med en frostvagt (en særlig el-radiator, hvis funktion er at holde lokalet frostfrit) eller med en mindre varmeblæser. En efterisoleret container skaber gode forhold Containere Der bør så vidt muligt anvendes en container med gitterlåge til opbevaring af olie, benzin og gasflasker i stedet for en lukket. På den måde kan energikrævende mekanisk ventilation undgås. Det er vigtigt, at lovkrav om brandfarlige væsker overholdes. Automatikken omfatter termostatregulering på opvarmningen. Sørg for, at den er indstillet på den ønskede temperatur. Undlad at skrue op, når der er for koldt. Det giver ikke hurtigere varme, men giver til gengæld overforbrug, hvis I glemmer at skrue ned igen. Brug natsænkning på radiatorerne i de opvarmede containere, så temperaturen sænkes uden for arbejdstid. Forsyn døren med en kontakt, som lukker for varmen, når døren er åben. Brug dørpumper overalt ved opvarmede arealer. Elsparefonden anbefaler at behovet afdækkes, før der anskaffes containere at sørge for god isolering at der bruges frostvagt i stedet for elvarmeblæsere at ventilation udstyres med automatik at der følges op på styringen, så der ikke finder unødvendigt forbrug sted i containerne 12

13 TJEKLISTE Adfærd Er der udpeget en energiansvarlig på byggepladsen? Følges der op på den energimæssige indretning og adfærd? Lukning af byggeriet Kan bygningens permanente vinduer og døre anvendes til lukning under byggeprocessen? Er interimsdøre og -vinduer foretrukket frem for lukning med plast? Er byggeriet forsynet med naturlige udluftningsmuligheder, som kan anvendes efter behov? Er det muligt at foretage en totalinddækning af byggeriet? Opvarmning og fjernelse af fugt fra byggeriet Er der valgt selvudtørrende beton, hvor det er muligt? Er der truffet foranstaltninger, så opfugtning af materialer forebygges? Er der foretaget en fornuftig planlægning af udtørringen? Er der sørget for styring, kontrol og opfølgning på opvarmning og udtørring, så unødvendigt energiforbrug undgås? Er der tid nok til udtørringen, så forceret udtørring undgås? Er vandinstallationer mv. forsynet med vandstop, så udstrømning af vand undgås? Proces og belysning Bliver processer og apparater (pumper, kompressorer etc.) styret efter behov? Er der valgt apparater med lavt forbrug? Er der stillet krav til effektiviteten af lyskilder i de enkelte områder på byggepladsen? Er belysning i byggeriet styret efter behov f.eks. med lysfølere og ur, evt. kombineret med en bevægelsesføler? Skure og containere Er der stillet krav til isoleringen af de opvarmede containere? Er placeringen rigtig i forhold til at mindske varmetab? Er tætningen ok? Er der stillet krav til varmekilder: Kan skuret leveres med et vandbaseret varmesystem. Hvis ja: er det muligt at tilslutte skuret til fjernvarmenettet? Er elopvarmede skure forsynet med varmepumpe? Er der tilstrækkelig styring og regulering på opvarmning og ventilation, herunder natsænkning? Er der installeret bevægelsesfølere på lyset? Bliver der fulgt op på styringen, så der ikke finder unødvendigt forbrug sted? 13

14 Fremtidige løsninger Der har hidtil ikke været fokus på byggepladsens energiforbrug. Byggepladsens midlertidige karakter og den skiftende bemanding i kombination med at ansvaret for energiforbruget ikke er entydigt placeret betyder at forbruget af energi ofte er unødvendigt stort. Næsten alt energiforbrug på byggepladser har hidtil mest bestået af elektricitet. I takt med stigende energipriser og øget fokus på energiforbrug kan man forvente skærpede krav til energiforbruget og energiforsyningen, og det vil stille krav til såvel producenter af skurvogne og containere som til byggepladsens driftspersonale. Bygherren og hans rådgivere vil i større omfang få fokus på energiforbruget under opførelse. Energiforbruget under opførelse svarer i dag til flere års drift af den færdige bygning, og energiforbruget afhænger i stor udstrækning af de valg, der træffes under projekteringen. I en ikke så fjern fremtid kunne man ønske udvikling af mere effektive løsninger. Det kunne f.eks. være: Udvikling af mobile anlæg til produktion af energi på byggepladsen. Tilrettelæggelse af byggeriet, så den færdige klimaskærm, installationer etc. kan udnyttes ved opvarmning og udtørring. Udvikling af enkle modeller for tilslutning af skurvogne og containere til den permanente forsyning, typisk fjernvarmeanlæg. Udvikling af prisbillige og effektive belysningsanlæg f.eks. lysdiodebelysning. Udvikling af forbedrede byggemetoder, så fugt på byggepladsen undgås. En større del af produktionen lagt uden for byggepladsen, hvor det er enklere at sikre et lavt energiforbrug, og hvor transporten af materialer til byggepladsen minimeres. Pjecen er udarbejdet af Gert Jespersen og Svend Mertz, NCC Construction Danmark A/S, og Fridolin Müller Holm og Dorthe Bechmann, Viegand & Maagøe ApS for Elsparefonden, november ISBN

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 177 m³ Naturgas 1188 kwh Elvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 177 m³ Naturgas 1188 kwh Elvarme SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Honnørkajen 1 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-011978 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Kvik-tjek af husets energitilstand

Kvik-tjek af husets energitilstand UDGIVET DECEMBER 2011 Kvik-tjek af husets energitilstand Dette kvik-tjek-skema kan bruges til en hurtig vurdering af, om der er behov for energioptimering af konkrete enfamiliehuse. Du får med skemaet

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Næsgårdvej 7 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-090766-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Gevninge Bygade 46 B 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009019-001 Energimærkning nr.: 100201288 Gyldigt 5 år fra: 11-01-2011 Energikonsulent:

Energimærke. Gevninge Bygade 46 B 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009019-001 Energimærkning nr.: 100201288 Gyldigt 5 år fra: 11-01-2011 Energikonsulent: SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: Gevninge Bygade 46 B 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009019-001 Energikonsulent: Annette Hallgård Christensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hornsherredvej 202 Postnr./by: 4070 Kirke Hyllinge BBR-nr.: 350-001766 Energikonsulent: Stine Jacobsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Gl. Evetoftevej 1 Postnr./by: 3300 Frederiksværk BBR-nr.: 260-013502-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Aarestrupvej 23 Postnr./by: 7470 Karup J BBR-nr.: 791-212031-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kirkevænget 3 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-195055 Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Stadionparken 50 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-111478-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udskiftning af toiletter. 48 m³ vand 1680 kr. 13290 kr. 7.9 år

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udskiftning af toiletter. 48 m³ vand 1680 kr. 13290 kr. 7.9 år SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Stationsvej 6 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-018498 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Haderslev

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Vollsmose Alle 16 Postnr./by: 5240 Odense NØ BBR-nr.: 461-514359-003 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Elmevang 2 Postnr./by: 4970 Rødby BBR-nr.: 360-026892-001 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 7.900 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 7.900 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 9 Adresse: Bangsboparken 5 Postnr./by: 8541 Skødstrup BBR-nr.: 751-966482-001 Energikonsulent: André Enemærke Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Jacob Hansens Vej 51 Postnr./by: 5260 Odense S BBR-nr.: 461-293271 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Østvej 1 Postnr./by: 4880 Nysted BBR-nr.: 376-012074 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Preben

Læs mere

Energimærke. Adresse: Vidtfeltsvej 18 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Vidtfeltsvej 18 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Vidtfeltsvej 18 Postnr./by: 8990 Fårup BBR-nr.: 846-017938-002 Energikonsulent: Leif Hedensted Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Idrætsvej 6 Postnr./by: 8950 Ørsted BBR-nr.: 707-112010 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 7 Adresse: Bakkedraget 17 Postnr./by: 6040 Egtved BBR-nr.: 621-262482-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Adresse: Rødager Alle 93 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-057714-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft 3873.00 kwh Elvarme 7750 kr. 89964 kr. 11.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft 3873.00 kwh Elvarme 7750 kr. 89964 kr. 11. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Møllebakken 56 A Postnr./by: 4581 Rørvig BBR-nr.: 306-019116 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Åvendingen 7 A 2700 Brønshøj BBR-nr.: 101-689603 Energikonsulent: Finn Albrechtsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Finn

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hovedgaden 87 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-108312 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: hasselhaven 14 Postnr./by: 3500 Værløse BBR-nr.: 190-006122-001 Energikonsulent: Carsten Hørling Nielsen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 0,42 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 0,42 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 9 Adresse: Solvænget 6 Postnr./by: 6580 Vamdrup BBR-nr.: 621-254750-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand Energimærke nr.: E 6-1875-65 Energimærket er gyldigt i 3 år fra: 16. maj 26 Ejendommens BBR nr.: 253 37261 1 Byggeår: 1974 Anvendelse: Enfamiliehus Ejendommens adresse: Hinbjerg 15, 269 Karlslunde Forudsætninger

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Ro 047 Stenvænget 1 4000 Roskilde Bygningens energimærke: Gyldig fra 29. november 2012 Til den 29. november 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: Elme Alle 6A 8963 Auning BBR-nr.: 707-114253-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Adresse: Solsikkevej 2 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-009657-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Præstevænget 115 Postnr./by: 7280 Sønder Felding BBR-nr.: 657-910590 Energikonsulent: Gunner Lund Sørensen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Frejasvej 11 Postnr./by: 4640 Fakse BBR-nr.: 320-006490 Energikonsulent: Ejvind Endrup Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Murbyg ApS

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Tinghøjvej 8 Postnr./by: 8560 Kolind BBR-nr.: 707-004657-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Sdr Fælledvej 007 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-114451-002 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vidars Alle 8 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-187541 Energikonsulent: Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: R

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: Hovedvejen 10B 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009450-007 Energikonsulent: Klaus Lund Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy Hadsten Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Næsgårdvej 5 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-080604-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Greve Alle 7 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-023231-001 Energikonsulent: Ejvind Endrup Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rolighedsvej 13 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113235 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Langballevej 154 Postnr./by: 8320 Mårslet BBR-nr.: 751-754248 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Klokkergårdsvej 12 Postnr./by: 4684 Holmegaard BBR-nr.: 370-007198 Energikonsulent: Ejvind Endrup Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Broagervej 001 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107614 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: Brannersvej 1A 2920 Charlottenlund BBR-nr.: 157-016962-001 Energikonsulent: Ejvind Endrup Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 6 Adresse: Bystedparken 73 Postnr./by: 7080 Børkop BBR-nr.: 630-005922-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 13 Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Bronzealdervej 70A 8210 Århus V BBR-nr.: 751-912242-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 8 Adresse: Rubinvej 14 Postnr./by: 3650 Ølstykke BBR-nr.: 240-013830-001 Energikonsulent: Søren Pedersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Liljevej 1 Postnr./by: 4500 Nykøbing Sj BBR-nr.: 306-012220-001 Energikonsulent: Ejvind Endrup Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 7 Adresse: Havblik 004 Postnr./by: 9560 Hadsund BBR-nr.: 846-006352-009 Energikonsulent: Kalle Vestergaard Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: Birkhøjen 10D 8382 Hinnerup BBR-nr.: 710-013477-001 Energikonsulent: Bjarne Bilskov Jespersen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1001 liter Fyringsgasolie, 50 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1001 liter Fyringsgasolie, 50 kwh el SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lyngbyvej 301 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2900 Hellerup BBR-nr.: 157-120255 Energikonsulent: Jan Chrillesen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.8 MWh Fjernvarme, 333 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.8 MWh Fjernvarme, 333 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bymidten 1 Postnr./by: 4500 Nykøbing Sj. BBR-nr.: 306-020284 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Fædresmindevej 28 Postnr./by: 5250 Odense SV BBR-nr.: 461-129072-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grænsevej 50 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

15.964 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

15.964 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Lyngbyvej 49 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Vestergade 17 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113416-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Bronzealdervej 22A 8210 Århus V BBR-nr.: 751-908326-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.8 MWh Fjernvarme, 247 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.8 MWh Fjernvarme, 247 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hiort Lorenzens Vej 67 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-014219 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rosenlyparken 13 Postnr./by: 2670 Greve BBR-nr.: 253-125799 Energikonsulent: Finn Albrechtsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Finn

Læs mere

Få større glæde af din gulvvarme. Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme

Få større glæde af din gulvvarme. Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme Få større glæde af din gulvvarme Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme Fjernvarme helt sikkert Sådan får du god økonomi i din gulvvarme Mange parcelhuse bliver i dag opført med gulvarme, da det

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Rouloen 31 Postnr./by: 8250 Egå BBR-nr.: 751-387571-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere

Energimærke. Skattergade 7A 5700 Svendborg BBR-nr.: 479-188130-001 Energimærkning nr.: 200049767 Gyldigt 7 år fra: 01-06-2011 Energikonsulent:

Energimærke. Skattergade 7A 5700 Svendborg BBR-nr.: 479-188130-001 Energimærkning nr.: 200049767 Gyldigt 7 år fra: 01-06-2011 Energikonsulent: SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: Skattergade 7A 5700 Svendborg BBR-nr.: 479-188130-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Logbogen ajour føres fortløbende ved hver ændring af standardværdikataloget. Seneste ændringer er listet øverst.

Logbogen ajour føres fortløbende ved hver ændring af standardværdikataloget. Seneste ændringer er listet øverst. Standardværdikatalog logbog - 2015 Logbogen ajour føres fortløbende ved hver ændring af standardværdikataloget. Seneste ændringer er listet øverst. Ændring 06.02.2015 Følgende ændringer er foretaget den

Læs mere

Energimærkning. Adresse: Illeborgvej 39 Postnr./by:

Energimærkning. Adresse: Illeborgvej 39 Postnr./by: SIDE 1 AF 6 Adresse: Illeborgvej 39 Postnr./by: Resultat 6990 Ulfborg BBR-nr.: 661-183477-001 Energikonsulent: Ole Dammark Knudsen Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: Birkeparken 228B 5240 Odense NØ BBR-nr.: 461-439462-043 Energikonsulent: Torben Stange Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Jagtvej 141 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2200 København N BBR-nr.: 101-271455 Energikonsulent: Ejvind Endrup Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Multebærvænget 12 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-104347-001 Energikonsulent: Bjarne Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Montering af termostatventiler 2,81 GJ fjernvarme 400 kr. 5.500 kr.

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Montering af termostatventiler 2,81 GJ fjernvarme 400 kr. 5.500 kr. SIDE 1 AF 52 Adresse: Fiskenes Kvarter 153 Postnr./by: 6710 Esbjerg V BBR-nr.: 561-273456-001 Energikonsulent: Mona Alslev Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 7 Adresse: Fyrreparken 62 Postnr./by: 5240 Odense NØ BBR-nr.: 461-004024-014 Energikonsulent: Per Jakobsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 293 kwh el 16.010 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 293 kwh el 16.010 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 9 Adresse: Bangsboparken 11 Postnr./by: 8541 Skødstrup BBR-nr.: 751-964013-002 Energikonsulent: André Enemærke Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3 Varmerør isoleres 90 kwh Fjernvarme 40 kr. 110 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3 Varmerør isoleres 90 kwh Fjernvarme 40 kr. 110 kr. 2. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Potetevej 14 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-114252 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. -32 m³ Naturgas, 1178 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. -32 m³ Naturgas, 1178 kwh el SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Storegade 29 Postnr./by: 6560 Sommersted BBR-nr.: 510-021324 Energikonsulent: Dorthe Friehling Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 65 MWh Fjernvarme, 42 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 65 MWh Fjernvarme, 42 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Jyllandsvej 10 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-065620 Energikonsulent: Ejvind Endrup Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET. innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø

MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET. innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø HVORFOR VÆLGE ALTIFLEX Altiflex interimsaflukning er et innovativt og fleksibelt system til midlertidig aflukning

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Postnr./by: Rougsøvej 155A 8950 Ørsted BBR-nr.: 707-109239-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Solbakken 6 Postnr./by: 3600 Frederikssund BBR-nr.: 250-003077 Energikonsulent: Per Johansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: PJ Arkitekt-

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 6 Adresse: Postnr./by: Gammelgårds Alle 7D 2665 Vallensbæk Strand BBR-nr.: 187-029007-053 Energikonsulent: Michael Hansen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rynkebyvej 4 Postnr./by: 5750 Ringe BBR-nr.: 430-015032 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Faaborg

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolere gulv mod kælder 451 m³ Naturgas 3240 kr. 72730 kr. 22.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolere gulv mod kælder 451 m³ Naturgas 3240 kr. 72730 kr. 22. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Søndermarksvej 1A Postnr./by: 6560 Sommersted BBR-nr.: 510-018840 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

TJEKLISTE AF HUSETS ENERGITILSTAND

TJEKLISTE AF HUSETS ENERGITILSTAND TJEKLISTE AF HUSETS ENERGITILSTAND Dette kvik-tjek-skema kan bruges til en hurtig vurdering af, om der er behov for energioptimering af konkrete enfamiliehuse. Du får med skemaet en række tommelfingerregler

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Hi 051 Esthersvej 34 2900 Hellerup Bygningens energimærke: Gyldig fra 19. oktober 2012 Til den 19. oktober 2019. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2270 kwh Fjernvarme. 5970 kwh Fjernvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2270 kwh Fjernvarme. 5970 kwh Fjernvarme SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Willemoesgade 25 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8200 Århus N BBR-nr.: 751-552270 Energikonsulent: Jens Kierstein Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Overgade 52 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-296173-002 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

35.765 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

35.765 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Adresse: Nordostvej 14 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Clemensgade 8 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 6000 Kolding BBR-nr.: 621-029215 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energianalyse af fem daginstitutioner i Greve Kommune

Energianalyse af fem daginstitutioner i Greve Kommune Energianalyse af fem daginstitutioner i Greve Kommune Indholdsfortegnelse BESKRIVELSE... 3 KLIMASKÆRM... 3 VARMEINSTALLATIONER... 4 VENTILATION...4 BELYSNING... 5 ANDET... 5 BESPARELSESPOTENTIALE... 6

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovgyden 2 Postnr./by: 5642 Millinge BBR-nr.: 430-008056 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Vestergade 17 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113416-002 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Ryttermarken 4 Postnr./by: 4871 Horbelev BBR-nr.: 376-025195-001 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Snubbekorsvej 58 Postnr./by: 2620 Albertslund BBR-nr.: 165-014294 Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder m3 Fjernvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder m3 Fjernvarme SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rydsåvej 66 Postnr./by: 5210 Odense NV BBR-nr.: 461-331173 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 8 Adresse: Østergade 96 Postnr./by: 4340 Tølløse BBR-nr.: 316-027477-001 Energikonsulent: Søren Pedersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Dronning Sofies Vej 111 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-015751 Energikonsulent: Per Johansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 58 m³ Naturgas, 496 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 58 m³ Naturgas, 496 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bygaden 18 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-016848 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Haderslev

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Brokkedalvej 5 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-101950-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Baunehøjvej 8 Postnr./by: 8543 Hornslet BBR-nr.: 706-020908-001 Energikonsulent: Aage Hjortshøj Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Højen 9B 4700 Næstved BBR-nr.: 370-006003 Energikonsulent: Jesper Elin Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Næstved

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Jernbanealle 4B 3050 Humlebæk BBR-nr.: 210-001691 Energikonsulent: Ole Søndergaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: RIOS

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Blankegaardsvej 1 Postnr./by: 5466 Asperup BBR-nr.: 410-014922 Energikonsulent: Jørn Olsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: OT consult

Læs mere