3.0 Gennemgang forundersøgelser v. ingeniør Lars Aksel Hansen. LAAH gennemgik kort det blåscenarie, herefter spørgsmål fra salen.?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3.0 Gennemgang forundersøgelser v. ingeniør Lars Aksel Hansen. LAAH gennemgik kort det blåscenarie, herefter spørgsmål fra salen.?"

Transkript

1 Mødereferat Projektnavn: Cykelstiprojekt Vigersted - Roskildevej Afholdt d. 22 / Referent: Kristoffer Weile Bilag til mødereferatet 1. Power Point præsentation fremvist på mødet samt udleveret til mødedeltagere 2. Modtagne input til det blå scenarie (løsning langs Rusgårds Bakke) 3. Modtagne input til det røde scenarie (løsning over marker til plejecenter, krydsning via tunnel) 1.0 Mødedeltagere Ca. 50 personer inkl. byrådsmedlemmer Derudover deltog følgende fra administrationen: Ringsted Kommune Centerchef Kenni Nielsen, KENI Ringsted Kommune Projektleder - Lars Aksel Hansen, LAAH Ringsted Kommune Mødeleder Claus Alfred Christensen, CLCH Ringsted Kommune Referent - Kristoffer Weile, KRWE 2.0 Velkomst ved udvalgsformand Torben Lollike Kort velkomst. Cykelstien mellem Vigersted og Roskildevej er på liste med 4 prioriterede cykelstier: Bringstrup, Bjergvej, Nordrup og Vigersted. Formålet med dagens møde er at finde en mulig placering af cykelstien samt at lytte til input fra deltagerne 3.0 Gennemgang forundersøgelser v. ingeniør Lars Aksel Hansen Lars Aksel Hansen gennemgik projektet. Se Power Point bilag Spørgsmål og svar til det blå scenarie LAAH gennemgik kort det blåscenarie, herefter spørgsmål fra salen. Har Vejdirektoratet (VD) regnet på fremkommeligheden ifbm. mulighed for lysregulering LAAH: VD har afvist lysregulering med henvisning til fremkommeligheden på Roskildevej samt begrænset trafikmængde fra sidevej. Der sidder typisk kun få personer med de konkrete sager / henvendelser hos VD, man kan derfor godt gå hårdt til dem LAAH: Der har været afholdt to møder med VD, det sidste med flere deltagere på beslutningstagerniveau. Det vurderes ikke muligt at komme videre i sagen på teknikker niveau. Er en broløsning overvejet LAAH: Løsning har været nævnt som mulig løsning, men er ikke reelt behandlet i Dato: kristoffer sterner weile Side 1 af 5

2 forundersøgelse m.m. Der kan være store krav til frihøjde m.m. Kunne være en mulig løsning, indgår blandt de øvrige forslag. Der er meget trafik på Roskildevej, det vil derfor ikke være muligt for børn at krydse vejen. Det er svært at komme ud på Roskildevej, mange vælger alternative (om)veje for ikke at skulle vente længe på at komme ud. Krydsningsheller ikke egnet til børn, men kun voksne. Der køres vanvittigt på Roskildevej Den maksimale tilladte hastighed på 70 km/t er for høj, ønskes nedsat Er et fodgængerfelt med gult blink en mulighed CLCH: Løsningen må ikke anvendes hvis forgængerfeltet kun benyttes periodevis. Er en rundkørselsløsning ved Nebsmøllevej overvejet Dette vil tvinge farten ned. LAAH: Det er en mulighed, men løser kun problemerne ved Nebsmøllevej, og ikke ved Værkevadsvej. Hejdesvej tilgodeses i det blå scenarie men ikke det røde da brugerne ikke vil køre en omvej for at benytte tunnel. LAAH: COWI s tal underbygger ovenstående, derfor er der færre forventede brugere at det røde scenarie grundet omvej for sydfra kommende. Hvad er ideen bag det grønne scenarie Det er en stille vej, hvorfor kan den ikke benyttes som den er Hvad vil skulle anlægges her LAAH: Ideen bag det grønne scenarie er at få brugere kommende fra Roskildesiden til at benytte stien. En sikker krydsning kan kun laves med et lyskryds. 2 km. Længere mod syd (Ringsted) findes der en lysregulering på vejen, ligesom der er 2-3 lyskryds igennem Osted. Har I under drøftelserne gjort VD opmærksom på at Kommunen vil bidrage økonomisk til etablering af lyskrydset LAAH: Det er en forudsætning for VD at Ringsted Kommune er ansvarlig for at finanserne lyskryds, krydsningsheller m.m. Et lyskryds anslås at koste ca mio. kr. Roskildevej er farlig. Er der for begge løsninger ikke problemer med stigning / stejlhed på stien LAAH: Både det røde og blå scenarie er som udgangspunkt for stejle jf. gældende regler og anbefalinger. Dette vil blive afhjulpet ved udjævning ved afgravning / påfyldning af jord. Uanset dette kan anbefalinger til stigning ikke helt opfyldes. Borger fra Nebsmøllevej, 2 børn i 5 og 6 klasse. Mine børn får ikke lov til at krydse Roskildevej, de skal benytte tunnel. Krydsning af Roskildevej er vigtig for projektet. Drop derfor projektet helt hvis der ikke kan findes en løsning. LAAH: Enig, krydsning er meget vigtig Der findes en eksisterende vej mellem tanken og Vigersted, er denne løsning overvejet LAAH: Er overvejet men for lang en omvej samt vil kun benyttes af brugere kommende fra syd. Er en hastighedsnedsættelse på Rusgårdsbakke og i Vigersted en del af projektet LAAH: Ikke en del af projektet pt., men kan overvejes. 2 minus 1 veje inkl. fartnedsættelse er undersøgt, men fravalgt grundet oversigtsforhold. Der er intens trafik på Roskildevej mellem , bliver meget svær at krydse for børn på vej i skole. LAAH: Dette problem er blevet nævnt fra flere sider Dato: kristoffer sterner weile Side 2 af 5

3 5.0 Spørgsmål og svar til det røde scenarie LAAH gennemgik kort det røde scenarie, herefter spørgsmål fra salen. LAAH bemærkede at den eksisterende tunnel er en gangtunnel, ligesom adgang til tunnel kun er for gående. Den løsning der er indeholdt i det røde scenarie kræver at cykler trækkes ned til / op fra tunnel, også da etablering af ramper ned til tunnel vil kræve omfattende anlægsarbejder, inddragelse af privat ejendom m.m. Bakke op mod plejecenter medfører en stejl sti som desuden utryg at benytte i mørke. Løsning vil kun blive benyttet af få cyklister. Der er brugt tid og kræfter på forundersøgelsen, hvor det blå scenarie desuden vurderes som den bedste løsning. Lodsejer har der ud over udtrykt vilje til at indgå aftale om afgivelse af jord til gennemførsel af det blå scenarie. LAAH: Der er her tale om et ægte dilemma, hvor krydsning af Roskildevej er meget vigtig. Anvendelse at den eksisterende tunnel giver den mest sikre løsning hvis den vel og mærke vil blive benyttet at brugerne. Roskildevej vanskelig at passere sikkert hvis ikke tunnel benyttes. Er muligheden for længere dobbeltrettet cykelsti undersøgt hos VD, altså blå scenarie kombineret med tunnelløsning LAAH: VD siger nej til udvidet anvendelse af dobbeltrette cykelsti. Har kun givet tilsagn til at der kan etableres ca. 100 m. dobbeltrette cykelsti mellem Nebsmøllevej og tunnel. Ikke mange vil cykle fra Jystrup til Ortved når de skal køre på den smalle Nebsmøllevej Hvordan skal overbygning komme frem Anden borger svarer med skolebus. Det blev kort drøftet hvem der drev skolebus, endte uafklaret. LAAH: Det potentielle antal bruger er nævnt i forundersøgelsesrapporten, men det kræver at de får lov til at cykle. Antal er fundet ud fra de nuværende skolebørns hjemadresser. Vi skal huske hvorfor det var lokalrådet i sin tid ønskede en sti, for børnenes skyld. Cykler selv på Rusgårdsbakke på cykel inkl. barnesæde, det er stejlt men man vænner sig til det, og udsigten er flot fra toppen. De passerende biler gør at man ikke føler sig utryg. Passerende biler tager generelt hensyn til cykler, barnevogne m.m. Et ubelyst rødt scenarie vil være utrygt og børnene vil ikke få lov til at benytte den. Der ligger mange ejendomme på Nebsmøllevej og et forventeligt generationsskifte vil medføre mange skolebørn i fremtiden herfra. LAAH: Løsning må gerne kunne integreres med en evt. fremtidig løsning mellem Ortved og Jystrup, men det aktuelle projekt omfatter kun en forbindelse mellem Vigersted og Roskildevej. Hvilken overgang / løsning er tænkt igennem Vigersted 2 minus 1 løsning med krydsning ved overgang til dobbeltrettet cykelsti. De endelige detaljer løses i forbindelse med detailprojekteringen. Der er kun få sikre overgange på Roskildevej, dette på trods af mange beboere langs vejen. Dette må kunne bruges som argument overfor VD til at få flere sikre overgange. Finders der noget talmateriale der kan underbygge dette argument LAAH: Det vides ikke om der findes noget talmateriale. Kun lys drøftet i forbindelse med det røde scenarie, hvorfor ikke også ved det blå scenarie, her er også meget mørkt. LAAH: I det blå scenarie vil de forbipasserende biler bidragepositivt til tryghedsfølelsen. Vi vil formodentligt desuden slet ikke få lov til at etablere lys på en sti i det åbne land. Dato: kristoffer sterner weile Side 3 af 5

4 Det er svært at se en god løsning uanset hvilket scenarie der vælges. Brugerne kommer sandsynligvis til at køre mod færdslen uanset løsning. Der er mange farlige situationer ved tanken hvor der er meget at have opmærksomhed på. Hvorfor er belysning ikke en mulighed, dette ses i mange andre steder på stier i det åbne land Findes der særlige regler om dette i Ringsted Kommune LAAH: Belysning kræver en landskabsmæssig tilladelse hvilket vurderes vanskeligt at opnå. Der findes dog nye muligheder i form af LED ledelys m.m. der kunne være et alternativ. Det skal desuden bemærkes at udgifter til belysning ikke er indeholdt i anlægsoverslag. 6.0 Drøftelse af scenarier input m.m. i smågrupper KENI: Administrationen har fået stillet den opgave at søge dialogen med de berørte borgere, at finde ud af hvad borgene mener der er op og ned i sagen. Deltagerene opfordres derfor til komme med input, forslag, kommentarer m.m., dette er vigtigt for administrationen i det videre arbejde, herunder at informationer kan videregives til klima og miljøudvalg m.m. Mødedeltagerne blev opfordret til at benytte de udleverede sedler og til at få det hele med så som forslag om rundkørsel, lys osv. De indkomne forslag m.m. fremgår af bilag 2 og 3. Herunder forslag dikteret direkte til referenten: Kai Scharck: lige syd for kryds Værkevadsvej / Roskildevej findes nogle naturlige høje skrænter på begge sider af vejen, der vil kunne anvendes til en broløsning over Roskildevej. Kai gjorde desuden opmærksom på at der allerede havde været dødsulykker med bløde trafikanter, dette må også kunne bruges som argument overfor VD En brokyndig borger mente at en traditionel stålbrosløsning vil kunne gennemføres for ca. 2 mio. kr. inkl. adgangstrappe / rampe. Forbindelse til indskoling bør tænkes ind i projektet, her sker mange farlige situationer. Mødedeltagerren beskrev senere i plenum en farlig situation hvor en bil på fortovet nær havde ramt mødedeltageren og dennes børn. 7.0 Opfølgende spørgsmål Per, Vigersted Lokalråd. Lokalrådet har gjort administrationen opmærksom på at en sikker krydsning af Roskildevej var det vigtigste problem at få løst, resten har man ladet været op til administrationen at finde gode løsninger på. En løsning med lysregulering har vist sig vanskelig at få igennem, derfor har lokalrådet bedt om at få problemstillingen bragt op på politisk niveau. Har sagen været bragt op på politisk niveau LAAH: Sagen har været drøftet politisk 2 gange med følgende opgaver til administrationen: 1) Sagen skulle tages op igen med VD. 2) Der skulle afholdelse dette borgermøde for indhentning af input, forslag m.m. KENI: Uddybende svar på hidtidig kontakt med VD: Dato: kristoffer sterner weile Side 4 af 5

5 1) På første møde med VD deltog centerchef (KENI) samt projektleder (LAAH) 2) Herefter henvendte Ringsted Kommunes kommunaldirektør sig til vejdirektøren hvorefter et andet møde blev arrangeret. 3) På dette møde deltog ud over centerchef og projektleder også den tekniske direktør. Fra VD deltog afdelingschef. Sagen har altså endnu ikke været bragt op på politisk niveau, men drøftet på højt teknisk niveau. Der blev udtrykt samstemmende modstand mod løsning med krydsningsheller. Der er et lyskryds ved Netto i Osted, her er færre biler end fra sideveje i Ortved. Der er i alt 4 lyskryds i Osted. Politikkere og administration blev opfordret til at lægge hårdt pres på VD, evt. via medierne, TV2 øst blev nævnt. Torben Lollike: Anvendelse af medier er ikke en politisk løsning. Men det er forstået at et politisk pres overfor VD ønskes. Selvom krydsningsløsning endnu ikke er fundet ønskes cykelstiprojekt gennemført hurtigst muligt til glæde for de brugere der bor på Vigersted siden af Roskildevej og dermed ikke behøver krydse vejen. Jørgen Larsen: meget af trafikken på vejen skyldes pendlertrafik på vej til toget i Borup. Trafikbilledet vil ændre sig med den nye København Ringstedbane, her vil flere køre til Ringsted for at tage toget. Derfor er krydsningen af Roskildevej vigtig. Den røde løsning er kun bragt i spil på baggrund af VDs modvilje mod at etablere en sikker krydsning. Hvad er tidshorisonten for projektet På Nordrupvej projektet er der nu gået 4-5 år siden start og stien er stadigt ikke blevet til noget. Er der tale om en bevidst forsinkelse af projekterne Torben Lollike: Hvad skulle motivationen være til at bevidst forsinke cykelstiprojekterne Økonomiske forhold, ønske om besparelse. Var stierne blevet udført tidligere kunne de have været gennemført langt billigere end nu. Torben Lollike: Der er i alt afsat 40 millioner til cykelstierne på kommunernes budgetter. LAAH: Priserne er muligvis steget lidt i løbet af processen, men slet ikke i den størrelsesorden. Fra endeligt beslutning vil det tage ca. 1.5 år at gennemføre projektet. Trafikale forhold i Vigersted bør inkluderes i projektet. LAAH: I forbindelse med forprojektet er det bl.a. anbefalet at ændre vigepligtsforhold i krydset Snekkerupvej/Vigersted Bygade. Men de endelige undersøgelser og løsninger findes først i forbindelse med detailprojekteringen. 8.0 Afslutning ved udvalgsformand Torben Lollike Der havde deltaget i alt 13 byrådsmedlemmer i mødet som havde lyttet til de mange input. Torben Lollike havde særligt bemærket følgende: En sikker krydsning af Roskildevej er essentiel for projektet. Cykelstien er vigtigt, en hurtig gennemførsel af projektet er vigtig. Et Politisk pres på VD ønskes, en løsning med et trafiklys er den bedste løsning. Dato: kristoffer sterner weile Side 5 af 5

6 Cykelsti - Vigersted til Roskildevej. Borgermøde Vigersted Skole 22. januar 2018 Dagsorden 19.00: Velkomst Torben Lollike formand for Klima- og Miljøudvalget 19.05: Borgermøde Vigersted Forsamlingshus, maj 2016 Forundersøgelsesrapport kort gennemgang, anbefaling Krydsning af Roskildevej Dialog med Vejdirektoratet Etablering af cykelstien, Vigersted Roskildevej Spørgsmål 19.35: Borgerne på banen 20.05: Spørgsmål - Dialog 20.25: Opsamling og afrunding - Torben Lollike Skriv evt. til Vej&Ejendomscentret på mail:

7 Borgermøde Vigersted Forsamlingshus, maj 2016 Scenarier i forundersøgelsen

8 Borgermøde Vigersted Forsamlingshus, maj 2016 Uddrag af kommentarer, synspunkter og ideer Trafiksikkerheden skal prioriteres højt herunder at tunellen ved plejecentret anvendes. Etablering af signalregulering i krydset Værkevadsvej/ Roskildevej. Kommunen blev opfordret til igen at drøfte mulighederne for signalregulering ved Værkevadsvej med Vejdirektoratet Etablering af cykelsti udenfor eksisterende vej ville ødelægge det flotte landskab. Området langs åen er et naturfølsomt område.

9 Borgermøde Vigersted Forsamlingshus, maj 2016 Uddrag af kommentarer, synspunkter og ideer Området langs åen til tider er vådt. Vil forældre sende deres børn gennem et forholdsvist øde område tæt på en å For at øge trygheden på stien blev der foreslået at etablere belysning langs stien.

10 Forundersøgelsesrapport Anbefaling Samlet peges i forundersøgelsen på blåt scenarie som løsning. Eventuelt suppleret med grønt scenarie alene med ændringer i krydset Ortvedlund/Rusgårds Bakke suppleret med fysisk lukning af vejen. De to scenarier tilsammen forventes at give størst cykeltrafik idet der tages hensyn til cyklister fra syd, nord og vest. Nærheden til eksisterende vej vægtes meget højt i forhold til andre kriterier/temaer.

11 Forundersøgelsesrapport Anlægsoverslag og mulige cyklende skolebørn Anlægsoverslag mio. kr. Mulige cyklende skolebørn Blåt scenarie: Rusgårds Bakke Gult scenarie: Åen Rødt scenarie: Plejecenter Grønt scenarie: Ortvedlund 16,8 11,8 16,9 6, Hjemadresser på alle skolebørn på Søholmskolen og Vigersted skole ligger til grund for beregningen af hvilken stiløsning mulige cyklende skolebørn kunne vælge.

12 Krydsning af Roskildevej Rødt scenarie, Tunnel ved plejecentret Krydsning af Roskildevej Rødt scenarie,tunnel ved plejecentret

13 Krydsning af Roskildevej Blåt scenarie, eksempel på krydsningshelle Krydsning af Roskildevej Blåt scenarie, eksempler på krydsningsheller.

14 Dialog med Vejdirektoratet Dialogen med vejdirektoratet har omfattet: Signalanlæg på Roskildevej ved Værkevadsvej Dobbeltrettet cykelsti langs Roskildevej Eksisterende tunnel ved Ortved Plejecenter

15 Dialog med Vejdirektoratet Vejdirektoratet har givet tilsagn om: Benyttelse af eksisterede tunnel ved Ortved Plejecenter Dobbeltrettet cykelsti fra tunnelen til Nebsmøllevej langs nordside af Roskildevej Etablering af krydsningsheller på Roskildevej

16 Dialog med Vejdirektoratet Vejdirektoratet vil ikke give tilsagn om: Signalanlæg på Roskildevej ved Værkevadsvej Udvidet brug af dobbeltrettet cykelsti langs Roskildevej

17 Etablering af cykelstien, Vigersted- Roskildevej, Blåt scenarie. Blåt scenarie Cykelsti Vigersted Roskildevej

18 Etablering af cykelstien, Vigersted- Roskildevej, blåt scenarie. Spørgsmål til blåt scenarie

19 Cykelsti Vigersted Roskildevej Rødt Scenarie

20 Etablering af cykelstien, Vigersted- Roskildevej, rødt scenarie. Spørgsmål til rødt scenarie

21 Borgerne på banen Hvad synes du der er af fordele og ulemper ved blåt scenarie Hvad synes du der er af fordele og ulemper ved rødt scenarie Hvilken cykelstiløsning tror du vil blive brugt af cyklisterne

22 Hvis du kommer i tanke om noget kan du senest 1. februar 2018 skrive til Ringsted Kommune Vej- og ejendomscentret på mail:

23 Opsamling og afrunding Tak for iaften.

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

Forundersøgelser for cykelsti mellem Vigersted og Ortved med mulig fortsættelse til Jystrup. Borgermøde 31. maj 2016

Forundersøgelser for cykelsti mellem Vigersted og Ortved med mulig fortsættelse til Jystrup. Borgermøde 31. maj 2016 Forundersøgelser for cykelsti mellem Vigersted og Ortved med mulig fortsættelse til Jystrup Borgermøde 31. maj 2016 1 06-06-2016 Program Ca. tidspunkt Program 19.00 Velkomst og kort introduktion ved udvalgsformand

Læs mere

1 Program for borgermødet Program

1 Program for borgermødet Program MØDEREFERAT TITEL Rusgårds Bakke borgermøde DATO 31. maj 2016 STED Ringsted Kommune DELTAGERE Ca. 40 borgere 5 politikere Formand for Klima- og Miljøudvalget Klaus Hansen Direktør Johnny Hauskjold Christensen,

Læs mere

1 Program for borgermødet Program

1 Program for borgermødet Program MØDEREFERAT TITEL Nordrupvej borgermøde nr. 2 DATO 4. oktober 2016 STED Ringsted Kommune ADRESSE COWI A/S Nørretrov 14 4100 Ringsted TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DELTAGERE Ca. 45

Læs mere

Bilag 3. Hvidbog Høring omkring cykelstiløsning for cykelstiprojektet mellem Ortved og Vigersted

Bilag 3. Hvidbog Høring omkring cykelstiløsning for cykelstiprojektet mellem Ortved og Vigersted Bilag 3. Hvidbog Høring omkring cykelstiløsning for cykelstiprojektet mellem Ortved og Vigersted I høringsperioden er der indkommet i alt 10 høringssvar. Herunder behandles høringssvarene. Nogle af høringssvarene

Læs mere

Antal skolebørn. Andel lastbiler

Antal skolebørn. Andel lastbiler NOTAT Trafik, Vej & Park Trafiksti-prioritering 2013 Prioriteringsnotat Trafiksti-projekter (alfabetisk rækkefølge) Bemærkninger Allindelillevej 2 410 25 40 * 5,4 4,2 1 78 80 21 10,5 Trafiksikkerhedsplan

Læs mere

Forundersøgelser af dobbeltrettet cykelsti langs Nordrupvej i Ringsted

Forundersøgelser af dobbeltrettet cykelsti langs Nordrupvej i Ringsted Forundersøgelser af dobbeltrettet cykelsti langs Nordrupvej i Ringsted Borgermøde i Nordrup 18. maj 2016 1 08-07-2016 Program Ca. tidspunkt Program 19.00 Velkomst og kort introduktion ved udvalgsformand

Læs mere

Bilag 4. Hvidbog - forbedret cyklistsikkerhed på Nordrupvej

Bilag 4. Hvidbog - forbedret cyklistsikkerhed på Nordrupvej Bilag 4. Hvidbog - forbedret cyklistsikkerhed på Nordrupvej I høringsperioden, der løb fra den 17. november 2016 til den 16. december 2016, er der indkommet i alt 38 høringssvar. Høringssvar fra 1 borger

Læs mere

CYKELSTI PÅ RUSGÅRDS BAKKE

CYKELSTI PÅ RUSGÅRDS BAKKE RINGSTED KOMMUNE CYKELSTI PÅ RUSGÅRDS BAKKE ADRESSE COWI A/S Nørretorv 14 4100 Ringsted Danmark FORUNDERSØGELSE TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.com PROJEKTNR. DOKUMENTNR. A0-79549-003

Læs mere

Deltagere: Vigersted Lokalråd Palle Kristofferen Peter Hansen Kim Petersen

Deltagere: Vigersted Lokalråd Palle Kristofferen Peter Hansen Kim Petersen Referat fra møde med repræsentanter fra Vigersted lokalråd Dato/tid: tirsdag den 7. oktober 2014 kl. 16:30 Sted: Rønnedevej 9, Ringsted (tekniske centre) Emne: Status for trafikale udfordringer som lokalrådet

Læs mere

UDKAST. Gladsaxe Kommune. Indledning. Mørkhøj Parkallé Signalregulering ved Enghavegård Skole og Blaagaard Seminarium. NOTAT 22.

UDKAST. Gladsaxe Kommune. Indledning. Mørkhøj Parkallé Signalregulering ved Enghavegård Skole og Blaagaard Seminarium. NOTAT 22. UDKAST Gladsaxe Kommune Mørkhøj Parkallé Signalregulering ved Enghavegård Skole og Blaagaard Seminarium NOTAT 22. april 2009 SB/uvh 0 Indledning Gladsaxe Kommune ønsker at forbedre trygheden i det firbenede

Læs mere

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen BILAG 2 J. nr.: 153-2015-7595 Dato: 07-04-2016 Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen I vedlagte liste er de højest prioriterede forslag oplistet og beskrevet. Projekterne

Læs mere

Borgermøde. Forbedring af trafiksikkerhed omkring Kastanjerundkørslen Tirsdag d. 25. september 2018

Borgermøde. Forbedring af trafiksikkerhed omkring Kastanjerundkørslen Tirsdag d. 25. september 2018 Borgermøde Forbedring af trafiksikkerhed omkring Kastanjerundkørslen Tirsdag d. 25. september 2018 Program for aftenen 1. Velkommen/ v. Borgmester Ib Kristensen (5-10 min.) - Rammesætning for aftenen,

Læs mere

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google Brådalvej Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse Trafiksikkerhedsrevision Trin 1 google Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 19.02.2014 Version: 01 Projekt nr.: 6011-006 MOE A/S Åboulevarden 22 DK-8000 Aarhus

Læs mere

Anbefaling af placering af ny cykelsti

Anbefaling af placering af ny cykelsti Cykelsti ved Bjergvej i Kværkeby Anbefaling af placering af ny cykelsti Projektnummer: 1011811 Dato: 19. maj 2014 Udarbejdet af: LMA Kontrolleret af: EKJ Godkendt af: AHK Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Trafikplan for Brinken Kystvejen. Workshop 27. oktober 2015. Henrik Grell og Lárus Ágústsson 11-11-2015 TRAFIKPLAN KYSTVEJEN - BRINKEN - WORKSHOP

Trafikplan for Brinken Kystvejen. Workshop 27. oktober 2015. Henrik Grell og Lárus Ágústsson 11-11-2015 TRAFIKPLAN KYSTVEJEN - BRINKEN - WORKSHOP Trafikplan for Brinken Kystvejen Workshop 27. oktober 2015 Henrik Grell og Lárus Ágústsson 1 Dagsorden Tid Indhold 18:30 18:45 Velkomst ved Stevns Kommune og introduktion til workshop ved COWI 18:45 19:10

Læs mere

Københavns Kommune. Skolevejundersøgelse for Vigerslev Allés Skole

Københavns Kommune. Skolevejundersøgelse for Vigerslev Allés Skole Københavns Kommune Skolevejundersøgelse for Vigerslev Allés Skole Januar 2006 Notatet er udarbejdet i samarbejde mellem Københavns Kommune og Rambøll Nyvig. 30.1.2006 Rambøll Nyvig A/S Bredevej 2 2830

Læs mere

VVM for Vasevej. Referat for 2. borgermøde vedrørende projekt for Vasevej - Forslag til kommuneplantillæg 4 med VVM-Redegørelse

VVM for Vasevej. Referat for 2. borgermøde vedrørende projekt for Vasevej - Forslag til kommuneplantillæg 4 med VVM-Redegørelse VVM for Vasevej Referat for 2. borgermøde vedrørende projekt for Vasevej - Forslag til kommuneplantillæg 4 med VVM-Redegørelse Mødet afholdtes torsdag den 9. juni 2011 i Store Sal i administrationscentret

Læs mere

Borgermøde Renovering og ombygning af Holbækvej

Borgermøde Renovering og ombygning af Holbækvej Borgermøde Renovering og ombygning af Holbækvej 1 Velkommen Velkommen til mødet, ved formand for Teknik- og Miljøudvalget, Jacob Beck Jensen og næstformand for Teknik- og Miljøudvalget, Hanne Olesen Borgermødets

Læs mere

Hørsholm Kommune ønsker at gennemføre trafiksanering af Område A i den vestlige del af kommunen. Området er vist på figur 1.

Hørsholm Kommune ønsker at gennemføre trafiksanering af Område A i den vestlige del af kommunen. Området er vist på figur 1. NOTAT Projekt Trafiksanering Område A Kunde Hørsholm Kommune Notat nr. 01 Dato 2016-06-15 Til Johanne Leth Nielsen Fra Lars Testmann 1. Trafiksanering af Område A Hørsholm Kommune ønsker at gennemføre

Læs mere

Opsamling på noter fra borgermødet 26. juli samt efterfølgende kommentarer

Opsamling på noter fra borgermødet 26. juli samt efterfølgende kommentarer Opsamling på noter fra borgermødet 26. juli samt efterfølgende kommentarer Boligudvikling og infrastruktur Emne Bemærkninger Plancher med tegninger fra borgermødet Blåt scenarie Fordele: Meget attraktivt;

Læs mere

Principskitse. 1 Storegade

Principskitse. 1 Storegade 1 Storegade Strækning Som en del af byomdannelsen i Bredebro ønskes det at give Storegade et nyt profil mellem Søndergade og det nye torv. Det er et ønske at få bedre styr på parkering, skabe bedre forhold

Læs mere

Liste over trafiksikkerhedsprojekter i prioriteret rækkefølge

Liste over trafiksikkerhedsprojekter i prioriteret rækkefølge BILAG 1 J. nr.: 153-2015-7595 Dato: 18-04-2016 Liste over trafiksikkerhedsprojekter i prioriteret rækkefølge I vedlagte liste er trafiksikkerhedsprojekterne oplistet i prioriteret rækkefølge (højest prioriterede)

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSREVISION TRIN 3: DOBBELTRETTET CYKELSTI I STABY

TRAFIKSIKKERHEDSREVISION TRIN 3: DOBBELTRETTET CYKELSTI I STABY TRAFIKSIKKERHEDSREVISION TRIN 3: DOBBELTRETTET CYKELSTI I STABY Luxenburger Trafiksikkerhed & Vejteknik Side 1 af 10 Alskovvej 21, 7470 Karup J Tlf. 2295 7797, jan@luxenburger.dk www.luxenburger.dk CVR-nr.

Læs mere

Borgermøde mandag den 7. november 2016 Strøby Egede, den sydligste del, trafik. Noter i forbindelse med mødet

Borgermøde mandag den 7. november 2016 Strøby Egede, den sydligste del, trafik. Noter i forbindelse med mødet Borgermøde mandag den 7. november 2016 Strøby Egede, den sydligste del, trafik. Noter i forbindelse med mødet Hvad gør man med vejen mens der bliver etaberet en tunnel? Vil det ikke give køer? Kommentar:

Læs mere

Referat. Klima- og Miljøudvalget

Referat. Klima- og Miljøudvalget Referat Klima- og Miljøudvalget Møde nr.: 11/2017 Dannet den: Fredag den 01-12-2017 Mødedato: Torsdag den 30-11-2017 Mødetidspunkt: 18:00-19:00 Mødested: Mødelokale 1, Rønnedevej Medlemmer Klaus Hansen

Læs mere

Vedrørende trafikforhold i Vigersted

Vedrørende trafikforhold i Vigersted Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Rønnedevej 9 4100 Ringsted Formand Palle Kristoffersen Vedrørende trafikforhold i Vigersted Borupvej 60, Snekkerup 4140 Borup Notat på baggrund af møde den 28. august

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Engesvang Skole

Skolevejsanalyse 2013 Engesvang Skole Skolevejsanalyse 2013 Engesvang Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

Skanderborg Kommune. 1. Indledning. 2. Eksisterende forhold. Krydsningsmuligheder for cyklister ved Bytorvet. i Ry bymidte

Skanderborg Kommune. 1. Indledning. 2. Eksisterende forhold. Krydsningsmuligheder for cyklister ved Bytorvet. i Ry bymidte Skanderborg Kommune Krydsningsmuligheder for cyklister ved Bytorvet i Ry bymidte Trafikplan ApS Enghavevej 12 8660 Skanderborg Tlf.: 25 30 06 63 info@trafikplan.dk www.trafikplan.dk CVR: 37539163 Dato

Læs mere

Trafikale forhold ved 3 skoler

Trafikale forhold ved 3 skoler Vedrørende: Trafikale forhold ved Kristrup Skole, Søndermarkskolen og Vestervangsskolen Sagsnavn: Ny skolestruktur. Trafikale forhold ved Kristrup Skole, Søndermarkskolen og Vestervangsskolen Sagsnummer:

Læs mere

Etablering af cykelstier STIPLAN

Etablering af cykelstier STIPLAN Etablering af cykelstier STIPLAN 2018-2020 31,078 mio kr til investering i Cykelstier Forfatter: Teknik, Erhverv og Kultur Dato: 7. februar 2018 Revideret 10. april 2018 Indhold Formål... 2 Mål... 2 Budget...

Læs mere

Københavns Kommune. Skolevejundersøgelse for Østrigsgades Skole

Københavns Kommune. Skolevejundersøgelse for Østrigsgades Skole Københavns Kommune Skolevejundersøgelse for Østrigsgades Skole Januar 2006 Notatet er udarbejdet i samarbejde mellem Københavns Kommune og Rambøll Nyvig. 30.01.2006 Rambøll Nyvig A/S Bredevej 2 2830 Virum

Læs mere

Håndbog om supercykelstier

Håndbog om supercykelstier Håndbog om supercykelstier Henrik Grell, COWIs projektleder 1 Introduktion 2 Introduktion Baggrund og formål Supercykelstier har medvind lige nu => Vigtigt at smede mens jernet er varmt Men hvad er supercykelstier?

Læs mere

Bilag 1: Fordele og ulemper ved en bussluse på Hejnstrupvej

Bilag 1: Fordele og ulemper ved en bussluse på Hejnstrupvej Veje og Grønne Områder Sagsnr. 265418 Brevid. 2072288 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk Veje og Grønne Områder Sagsnr. 265418 Brevid. 2072288 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk

Læs mere

Velkommen til Borgermødet 26. april 2011

Velkommen til Borgermødet 26. april 2011 Velkommen til Borgermødet 26. april 2011 1 Dagsorden Valg af dirigent. Formanden har ordret. Orientering om cykelstien Fremlæggelse af Plan 2011 Opbakning til plan 2011, Dirigent Orientering om bus 324

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Nørre Snede Skole

Skolevejsanalyse 2013 Nørre Snede Skole Skolevejsanalyse 2013 Nørre Snede Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

Anbefalede skoleruter Jens Kristian Duhn, Troels Vorre Olsen, Via Trafik Rådgivning

Anbefalede skoleruter Jens Kristian Duhn, Troels Vorre Olsen, Via Trafik Rådgivning Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Skagen Landevej Cykelsti fra Bjergby til Mygdal (6 km)

Skagen Landevej Cykelsti fra Bjergby til Mygdal (6 km) Cykelsti-projekter Der er afsat et anlægsprojekt på 2 mio. kr. til cykelstiprojekter i 2016. I overslagsårene figurerer følgende beløb 2 mio. kr. (2017), 0,5 mio. kr. (2018) og 0,5 mio. kr. (2019) Administrationen

Læs mere

Søborg Grundejerforening - I front for grundejerne i mere end 100 år

Søborg Grundejerforening - I front for grundejerne i mere end 100 år Dato 28. juli 2009 Til Byrådet Britt Vorgod Pedersen, By- og miljøforvaltningen Ivan Christensen, By- og miljøforvaltningen Maj Green, By- og miljøforvaltningen Emne Søborg Hovedgade projektet Indrømmet,

Læs mere

Københavns Kommune. 1 Indledning. S-N-LGS-6001 TSR 1 TSA Strandvænget - lokalgade. 1.1 Revisionsprocessen. 17. februar 2014 SB/UVH

Københavns Kommune. 1 Indledning. S-N-LGS-6001 TSR 1 TSA Strandvænget - lokalgade. 1.1 Revisionsprocessen. 17. februar 2014 SB/UVH S-N-LGS-6001 TSR 1 TSA Strandvænget - lokalgade 17. februar 2014 SB/UVH 1 Indledning Københavns Kommune har anmodet Via Trafik om at foretage en trafiksikkerhedsrevision (TSR) af et alternativ profil for

Læs mere

Principper for cykelpendlerruterne - opsamling på workshop den 9. juni 2010 11. juni 2010/NIHE

Principper for cykelpendlerruterne - opsamling på workshop den 9. juni 2010 11. juni 2010/NIHE Cykelpendlerruter i hovedstadsområdet Principper for cykelpendlerruterne - opsamling på workshop den 9 juni 2010 11 juni 2010/NIHE På workshoppen blev gennemgået en række principper for de kommende cykelpendlerruter

Læs mere

Ekspropriation til etablering af cykelsti langs Brådalvej mellem Visse og Nøvling.

Ekspropriation til etablering af cykelsti langs Brådalvej mellem Visse og Nøvling. Punkt 18. Ekspropriation til etablering af cykelsti langs Brådalvej mellem Visse og Nøvling. 2014-7290. indstiller, at byrådet godkender, at der træffes beslutning om ekspropriation ifølge lov om offentlige

Læs mere

Bemærkninger fra orienteringsmøde med lodsejere og borgerne

Bemærkninger fra orienteringsmøde med lodsejere og borgerne Bemærkninger fra orienteringsmøde med lodsejere og borgerne Projekt Den nye bane København-Ringsted Fagområde: Orienteringsmøde vedr. skærende veje Mødedato/tid 5. sep 2013 Næste mødedato/tid: - Referent

Læs mere

Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej

Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej Aarhus Kommune Att. Teknisk Udvalg Rådhuset 8100 Århus C Skåde, den 12. juni 2016 Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej Fremlæggelse mandag den 13. juni kl.

Læs mere

Anlægsbevilling - Projekter i cykelstiplanen - Åbent

Anlægsbevilling - Projekter i cykelstiplanen - Åbent Anlægsbevilling - Projekter i cykelstiplanen - Åbent Tidl. politisk behandling Forventet sagsgang Lovgrundlag BY, 03.05.11, pkt. 57 TM-U, ØK, BY Vejloven SAGENS INDHOLD I budget 2014 er der afsat 4,0 mio.

Læs mere

Dato: Udarbejdet af: Jette Schmidt, Skanderborg Kommune

Dato: Udarbejdet af: Jette Schmidt, Skanderborg Kommune Projekt: Evaluering af 40 km/t zone på Vestermøllevej gennem Fruering. Dato: 09-01-2019 Udarbejdet af: Jette Schmidt, Skanderborg Kommune 1. Evaluering af 40 km/t zone på Vestermøllevej gennem Fruering.

Læs mere

Kommentarer fra borgermødet i Viby, den 3. maj 2016, til Trafik og mobilitetsplan for Roskilde Syd.

Kommentarer fra borgermødet i Viby, den 3. maj 2016, til Trafik og mobilitetsplan for Roskilde Syd. Kommentarer fra borgermødet i Viby, den 3. maj 2016, til Trafik og mobilitetsplan for Roskilde Syd. Dette notat indeholder et billede af alle indleverede kommentarer. I de tilfælde, hvor der tilføres nyt

Læs mere

Trafikpolitik Sebber Landsbyordning, Regnbuen og Sebber Skole

Trafikpolitik Sebber Landsbyordning, Regnbuen og Sebber Skole Trafikpolitik Sebber Landsbyordning, Regnbuen og Sebber Skole Sebber Landsbyordning, Regnbuen og Sebber Skole Gl. Skolevej 1 A+B Tlf. 98 35 54 62 www.sebberskole.dk 9240 Nibe sebberskole@aalborg.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

CYKELSTI PÅ NORDRUPVEJ

CYKELSTI PÅ NORDRUPVEJ RINGSTED KOMMUNE CYKELSTI PÅ NORDRUPVEJ ADRESSE COWI A/S Nørretorv 14 4100 Ringsted Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.com PROJEKTNR. DOKUMENTNR. A079549-004 009 VERSION UDGIVELSESDATO

Læs mere

Forslag til opgradering af National Cykelrute 9 og Strandvejen i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner

Forslag til opgradering af National Cykelrute 9 og Strandvejen i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner Lyngby-Taarbæk/Rudersdal lokalafdeling November 2016 Forslag til opgradering af National Cykelrute 9 og Strandvejen i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner https://www.cyklistforbundet.dk/find-din-afdeling/find-dit-lokale-cyklistforbund/hovedstaden-og-

Læs mere

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Ekspropriation til etablering af cykelsti langs Brådalvej mellem Visse og Nøvling.

Ekspropriation til etablering af cykelsti langs Brådalvej mellem Visse og Nøvling. Punkt 18. Ekspropriation til etablering af cykelsti langs Brådalvej mellem Visse og Nøvling. Etape 1. 2014-7290. By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender, at der træffes beslutning

Læs mere

Forslag til opgradering af Langmarksvej

Forslag til opgradering af Langmarksvej Forslag til opgradering af Langmarksvej Forord Horsens vokser år for år, og det betyder flere biler på vores veje. For at vejnettet ikke skal sande til, vedtog Horsens Byråd i 2017 en ambitiøs trafikplan,

Læs mere

VIGERSTED SKOLE Ågerupvej 1, Vigersted, 4100 Ringsted

VIGERSTED SKOLE Ågerupvej 1, Vigersted, 4100 Ringsted Vigersteds skoles trafikpolitik Sammenfatning: Vigersted Skole har haft en trafikpolitik siden 2004. Den er revideret i 2009. De tre vigtigste punkter i årene fremover er: At sikre sikker cykelforbindelse

Læs mere

Egedal Kommune. Ganløse Skole Vurdering af skoleveje NOTAT 8. september 2017 IH/PH/TVO

Egedal Kommune. Ganløse Skole Vurdering af skoleveje NOTAT 8. september 2017 IH/PH/TVO Ganløse Skole Vurdering af skoleveje NOTAT 8. september 2017 IH/PH/TVO 1 Indledning... 3 2 Problemstillinger... 5 3 Trafiktal... 9 4 Løsningsforslag... 11 4.1 Løsningsforslag 1... 11 4.2 Løsningsforslag

Læs mere

I foråret 2014 bad Hørsholm Kommune Rambøll om at evaluere trafikløsningen for Ørbæksvej, efter at kommunen har indført dobbeltrettet

I foråret 2014 bad Hørsholm Kommune Rambøll om at evaluere trafikløsningen for Ørbæksvej, efter at kommunen har indført dobbeltrettet NOTAT Projekt Ørbæksvej - Alsvej Kunde Hørsholm Kommune Dato 2017-09-20 Til Johanne Leth Nielsen Fra Rambøll By og Trafik Kopi til Charlotte Skov 1. Baggrund I foråret 2014 bad Hørsholm Kommune Rambøll

Læs mere

Mødereferat. Udvidelse af Lågegyde.

Mødereferat. Udvidelse af Lågegyde. Mødereferat Sted: Hørsholm Rådhus Dato: 4. februar 2010 Deltagere: Repræsentanter fra grundejerforeningerne omkring Lågegyde Politi Movia Dansk Cyklistforbund Repræsentanter fra Grønt Råd Viatrafik Repræsentanter

Læs mere

Cykelsti langs Stumpedyssevej

Cykelsti langs Stumpedyssevej Cykelsti langs Stumpedyssevej Hørsholm Kommune ønsker at forbedre forholdene for cyklister langs Stumpedyssevej for at give især skolebørn en god og sikker cykelforbindelse frem til skolen. 1. Overordnet

Læs mere

VERSION UDGIVELSESDATO BESKRIVELSE UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT RLHA/KSC OWJ KSC

VERSION UDGIVELSESDATO BESKRIVELSE UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT RLHA/KSC OWJ KSC GRUE + KIRKGAARD NY BEBYGGELSE VED VIBORGVEJ I MEJRUP ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TRAFIKAL VURDERING INDHOLD 1 Baggrund og formål 2 1.1

Læs mere

NOTAT. Herskindskolen forslag til forbedret skolevej

NOTAT. Herskindskolen forslag til forbedret skolevej NOTAT Projekt Kunde Skoleanalyser i Skanderborg: Herskindskolen Skanderborg Kommune Til Fra Kresten Madsen Maria Thrysøe Krogh-Mayntzhusen, Erik Gersdorff Stilling og Martin Splid Svendsen Herskindskolen

Læs mere

NOTAT: Vurdering af Svogerslev Sikker Trafiks oplæg. I notatet gennemgås forslaget fra gruppen Sikker trafik i Svogerslev.

NOTAT: Vurdering af Svogerslev Sikker Trafiks oplæg. I notatet gennemgås forslaget fra gruppen Sikker trafik i Svogerslev. Veje og Grønne Områder Sagsnr. 291111 Brevid. 2589079 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk NOTAT: Vurdering af Svogerslev Sikker Trafiks oplæg 7. august 2017 I notatet gennemgås forslaget

Læs mere

TRAFIKAL ANALYSE - UDSTYKNING VED TOFTEGÅRDSVEJ

TRAFIKAL ANALYSE - UDSTYKNING VED TOFTEGÅRDSVEJ TRAFIKAL ANALYSE - UDSTYKNING VED TOFTEGÅRDSVEJ Projekt Boligområde mellem Toftegårdsvej og Elgårdsmindestien Kunde Skanderborg Kommune Notat nr. 1 Dato 2017-06-12 Til Fra Skanderborg Kommune Michael Wolf

Læs mere

Notat om trafikregulerende foranstaltninger

Notat om trafikregulerende foranstaltninger NOTAT 05.01.45-P00-1-17 Notat om trafikregulerende foranstaltninger på J. F. Willumsensvej. Notat om trafikregulerende foranstaltninger på J. F. Willumsensvej. Jf. anlægsloven for Fjordforbindelsen skal

Læs mere

Trafikstrategi for Nr. Herlev

Trafikstrategi for Nr. Herlev Trafikstrategi for Nr. Herlev Beskrivelse af problemer Forslag til ændringer/forbedringer Ophævelsen af 40 km/t zonen ved indkørslen til Strædet er et eksempel på uheldig skilteplacering Udarbejdet i marts

Læs mere

Formålet med trafiksaneringen var, at nedsætte biltrafikkens hastighed og øge trygheden for de bløde trafikanter.

Formålet med trafiksaneringen var, at nedsætte biltrafikkens hastighed og øge trygheden for de bløde trafikanter. NOTAT Projekt Evaluering af 2 minus 1 vej på Stumpedyssevej Kunde Hørsholm Kommune Notat nr. 01 Dato 2016-12-20 Til Johanne Leth Nielsen Fra Lars Testmann Kopi til Charlotte Skov 1. Evaluering af 2 minus

Læs mere

- Teamleder Charlotte Skov, Hørsholm Kommune. - Ingeniør Peter Beck, Hørsholm Kommune - Konsulent Martin Kristian Kallesen, VIA Trafik

- Teamleder Charlotte Skov, Hørsholm Kommune. - Ingeniør Peter Beck, Hørsholm Kommune - Konsulent Martin Kristian Kallesen, VIA Trafik Mødereferat Sted: Hørsholm Rådhus Dato: 21.06 2012 Deltagere: Mødeholdere: - Udvalgsformand Peter Antonsen, Hørsholm Kommune - Centerchef Katrine Langer, Hørsholm Kommune - Teamleder Charlotte Skov, Hørsholm

Læs mere

Forslag til forbedring af trafiksikkerheden pa Lille Næstved Skoles afdelinger

Forslag til forbedring af trafiksikkerheden pa Lille Næstved Skoles afdelinger Forslag til forbedring af trafiksikkerheden pa Lille Næstved Skoles afdelinger Indhold Sandved - 2 forslag (samme sted)... 2 Sandved 1 - Forslag om fodgængerovergang og bump eller anden form for chikaner

Læs mere

Willumsensvej. Notat om trafikregulerende foranstaltninger på J. F. Willumsensvej.

Willumsensvej. Notat om trafikregulerende foranstaltninger på J. F. Willumsensvej. NOTAT 05.01.45-P00-1-17 Notat om trafikregulerende foranstaltninger på J. F. Willumsensvej. Notat om trafikregulerende foranstaltninger på J. F. Willumsensvej. I anlægsloven for Fjordforbindelsen forudsættes

Læs mere

Mobilitetsudfordringer

Mobilitetsudfordringer Mobilitetsudfordringer Mobilitetsudfordringer Veje Stier Kollektiv trafik 13. december 2017 Lystrup-Elsted-Elev-Nye Fællesråd 2 Mobilitetsudfordringer Veje Sønderskovvej Høvej Lystrupvej Møgelgårdsvej

Læs mere

Trafikdage 2015. Erfaringer med tiltag på supercykelstier og cykelpendlerruter. Mogens Møller mm@viatrafik.dk

Trafikdage 2015. Erfaringer med tiltag på supercykelstier og cykelpendlerruter. Mogens Møller mm@viatrafik.dk Trafikdage 2015 Erfaringer med tiltag på supercykelstier og cykelpendlerruter Mogens Møller mm@viatrafik.dk Program: Metode Overblik Opbygning Erfaringer Resume: Eksempler med erfaringer fra projekter

Læs mere

Referat fra Borgermøde i Torrild forsamlingshus den 24.11.2015

Referat fra Borgermøde i Torrild forsamlingshus den 24.11.2015 1 Torrild lokalråds bestyrelse, Torrild den 8. december 2015. Referat fra Borgermøde i Torrild forsamlingshus den 24.11.2015 Dagsorden: 1. Velkomst ved formand Henrik Iversen 2. Oplæg ved Kommunaldirektør

Læs mere

Jellebakkeskolen, revision 2013:

Jellebakkeskolen, revision 2013: Jellebakkeskolen, revision 2013: Jellebakkeskolen er beliggende i Risskov nord for Aarhus. Skolen har 0.-9. klassetrin og modtager pr. august 2013 samtlige elever fra Vejlby Skole. SFO er beliggende nær

Læs mere

Vedr.: HELHEDSPLAN FOR AFD. 106 SØNDERAGER OG 107 PORSHØJ STYREGRUPPEMØDE NR. 1

Vedr.: HELHEDSPLAN FOR AFD. 106 SØNDERAGER OG 107 PORSHØJ STYREGRUPPEMØDE NR. 1 22.11.2012 MM6 CBR Vedr.: HELHEDSPLAN FOR AFD. 106 SØNDERAGER OG 107 PORSHØJ STYREGRUPPEMØDE NR. 1 REFERAT: Tid og sted: Torsdag den 15. november 2012 kl. 18.30-20.30, Skolegade 62. Referent: Camilla Bjørn/Inge

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger Hørsholm Kommune Trafikanalyse af Lågegyde COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 2 Forudsætninger 1 3 Grundlag

Læs mere

UDKAST. Fredensborg og Hørsholm kommuner. Lågegyde Projektbeskrivelse. 25. marts 2010 mkk/jvl

UDKAST. Fredensborg og Hørsholm kommuner. Lågegyde Projektbeskrivelse. 25. marts 2010 mkk/jvl UDKAST Fredensborg og Hørsholm kommuner Lågegyde Projektbeskrivelse 25. marts 2010 mkk/jvl Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Analyser... 4 2.1 Trafiktællinger... 4 2.2 Uheld... 5 2.3 Tilfredshed...

Læs mere

Skoleveje Kirstinebjergskolen

Skoleveje Kirstinebjergskolen Notat Skoleveje Kirstinebjergskolen Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Kirstinebjergskolen med undervisning på 4 skoler: Bøgeskov Skole 0. 6. kl. fra eget tidligere distrikt. Egumvejens

Læs mere

På vej til skole. Sikker skolevej et fælles ansvar

På vej til skole. Sikker skolevej et fælles ansvar På vej til skole Sikker skolevej et fælles ansvar Ny skolevej Sikker skolevej og sunde børn færre bilister - flere børn der cykler eller går Færre og færre børn går eller cykler til skole. Flere og flere

Læs mere

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området.

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området. NOTAT Projekt Ombygning af krydset Søvej Rolighedsvej i Ringe Kunde Faaborg Midtfyn Kommune Notat nr. 2 Dato 29. juni 2012 Fra Erik Gersdorff Stilling 1. Baggrund Faaborg Midtfyn Kommune har i en trafiksikkerhedsrevision,

Læs mere

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

TRAFIKFORHOLD PÅ BRÅBYVEJ I HASLEV INDHOLD. 1 Indledning og baggrund 2. 2 Sammenfatning 3

TRAFIKFORHOLD PÅ BRÅBYVEJ I HASLEV INDHOLD. 1 Indledning og baggrund 2. 2 Sammenfatning 3 FAXE KOMMUNE TRAFIKFORHOLD PÅ BRÅBYVEJ I HASLEV ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNSIK NOTAT INDHOLD 1 Indledning og baggrund 2 2

Læs mere

UDKAST. Vordingborg Kommune. Busomlægning Chr. Richardtsvej Notat. NOTAT 22. september 2013 TFK/TVO

UDKAST. Vordingborg Kommune. Busomlægning Chr. Richardtsvej Notat. NOTAT 22. september 2013 TFK/TVO UDKAST Vordingborg Kommune Busomlægning Chr. Richardtsvej Notat NOTAT 22. september 2013 TFK/TVO Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1 Buslinjer... 4 2.2 Trafikafvikling

Læs mere

FORSØG MED HØJRE- SVING FOR RØDT FOR CYKLISTER

FORSØG MED HØJRE- SVING FOR RØDT FOR CYKLISTER FORSØG MED HØJRE- SVING FOR RØDT FOR CYKLISTER HØJRESVING FOR RØDT - HVORFOR? Transportministeriet arbejder med at formulere en ny national cykelstrategi. Visionen er, at hele Danmark skal op på cyklen.

Læs mere

Notat (version 2, revideret pr )

Notat (version 2, revideret pr ) Notat (version 2, revideret pr. 6.10.2016) (Suppleret med svar fra fagenheden, nov. 2016. Forelagt udvalget for Teknik og Miljø, den 7. november 2016) Teknik & Byg Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro

Læs mere

Opsummering fra workshop om Brinken - Kystvejen i Stevns Kommune

Opsummering fra workshop om Brinken - Kystvejen i Stevns Kommune STEVNS KOMMUNE Opsummering fra workshop om Brinken - Kystvejen i Stevns Kommune ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk WORKSHOP AFHOLDT 8.

Læs mere

Rute 52 fra Demstrup til Skægkær

Rute 52 fra Demstrup til Skægkær Lokalrådene i Sjørslev/Demstrup Vinderslev Kjellerup og Skægkær området har sammen drøftet udfordringerne omkring rute 52. Følgende blev drøftet: a. Flere bilister vælger rute 52 når de skal fra Viborg

Læs mere

Tør du CYKLE HER?...CYKLE HER OM AFTENEN?...LADE DIT BARN CYKLE HER? LÆS BL.A. HER OM: En fremtid med en CYKELSTI MELLEM ODENSE OG MORUD

Tør du CYKLE HER?...CYKLE HER OM AFTENEN?...LADE DIT BARN CYKLE HER? LÆS BL.A. HER OM: En fremtid med en CYKELSTI MELLEM ODENSE OG MORUD Tør du......cykle HER?...CYKLE HER OM AFTENEN?...LADE DIT BARN CYKLE HER? En fremtid med en CYKELSTI MELLEM ODENSE OG MORUD venter rundt i svinget! I 2019... VI KAN GODT! LÆS BL.A. HER OM: De mange gode

Læs mere

Oversigtskort: 2 af 14

Oversigtskort: 2 af 14 er beliggende i den sydlige del af Hobro. Skolen har ca. 520 elever fordelt på 0.-6. klassetrin. SFO er beliggende ved skolen. Der er udpeget 12 fokuslokaliteter i skoledistriktet. Kort 1 af 14 Skole:

Læs mere

UDKAST. Ejerforeningen Terrassehaven. Indholdsfortegnelse. 1 Baggrund. Vejadgang til institutioner via Risterivej Trafikal vurdering

UDKAST. Ejerforeningen Terrassehaven. Indholdsfortegnelse. 1 Baggrund. Vejadgang til institutioner via Risterivej Trafikal vurdering UDKAST Ejerforeningen Terrassehaven Vejadgang til institutioner via Risterivej Trafikal vurdering NOTAT 7. juli 2017 ph Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 1 2 Området... 2 3 Institutionens trafik... 3 4

Læs mere

Furesø Kommune. 0 Indholdsfortegnelse. Farum bymidteanalyse Strategi. NOTAT 20. juni 2011 RAR

Furesø Kommune. 0 Indholdsfortegnelse. Farum bymidteanalyse Strategi. NOTAT 20. juni 2011 RAR Farum bymidteanalyse Strategi NOTAT 20. juni 2011 RAR 0 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 1.1 Strategi... 2 1.1.1 Vejklassificering... 3 2 Frederiksborgvej... 4 2.1 Tværsnit af Frederiksborgvej...

Læs mere

Opsummering fra workshop om Brinken - Kystvejen i Stevns Kommune

Opsummering fra workshop om Brinken - Kystvejen i Stevns Kommune STEVNS KOMMUNE Opsummering fra workshop om Brinken - Kystvejen i Stevns Kommune ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk WORKSHOP AFHOLDT 27.

Læs mere

Dragør Kommune. 1 Indledning. Ombygning af krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej. NOTAT 24. maj 2017 SB

Dragør Kommune. 1 Indledning. Ombygning af krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej. NOTAT 24. maj 2017 SB 1 Indledning NOTAT 24. maj 2017 SB Dragør Kommune har bedt Via Trafik om at undersøge, hvordan krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej mest hensigtsmæssigt kan ombygges, herunder udarbejde anlægsoverslag

Læs mere

Kapacitetsanalyse på Stevnsvej

Kapacitetsanalyse på Stevnsvej Afsender Ashti Bamarne E-mail Ashti.bamarne@afconsult.com Dato 07/11/2017 Projekt ID 5958 Modtager Stevns Kommune Kapacitetsanalyse på Stevnsvej 5958rap001-Rev0-Kapacitetsanalyse.docx Page 1 (10) Indholdsfortegnelse

Læs mere

STIKRYDSNING AF HOBROVEJ I STØVRING INDHOLD. 1 Baggrund Trafikgrundlag og uheldsbillede 3

STIKRYDSNING AF HOBROVEJ I STØVRING INDHOLD. 1 Baggrund Trafikgrundlag og uheldsbillede 3 REBILD KOMMUNE STIKRYDSNING AF HOBROVEJ I STØVRING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TRAFIKSIKKERHEDSVURDERING VERSION 2 INDHOLD 1 Baggrund

Læs mere

Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler parkeret langs Bygade og der er kun ét fortov langs Bygade.

Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler parkeret langs Bygade og der er kun ét fortov langs Bygade. Tørring Elevtal: ca. 450. Klassetrin: 0. til 10. Lavet registreringer 12 steder ved den gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler

Læs mere

Naboforum Udvidelse af Helsingørmotorvejen fra Egebækvej til Hørsholm Kongevej Naboforum 4. december 2013

Naboforum Udvidelse af Helsingørmotorvejen fra Egebækvej til Hørsholm Kongevej Naboforum 4. december 2013 Naboforum Udvidelse af Helsingørmotorvejen fra Egebækvej til Hørsholm Kongevej Naboforum 4. december 2013 Helsingørmotorvejen Dagsorden 1. Velkommen 2. Præsentation 3. Mødets formål 4. Kommunikation 5.

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Ikast Nordre Skole

Skolevejsanalyse 2013 Ikast Nordre Skole Skolevejsanalyse 2013 Ikast Nordre Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

Politisk enighed om principperne for Sikker trafik i Svogerslev

Politisk enighed om principperne for Sikker trafik i Svogerslev Billedet, arbejdsmøde d. 16. maj 2017: Byrådsmedlemmerne, fra venstre side af: Bent Jørgensen (V), Merete Dea Larsen (DF) Kandidaterne, for højre side af: Pierre Kary(A) og Michael Højbjerg (V) Principperne

Læs mere

TILTAG I SIGNALREGULEREDE KRYDS. undgå højresvingsulykker

TILTAG I SIGNALREGULEREDE KRYDS. undgå højresvingsulykker TILTAG I SIGNALREGULEREDE KRYDS undgå højresvingsulykker Undgå højresvingsulykker Tiltag til forebyggelse af ulykker mellem højresvingende lastbiler/biler og ligeudkørende cyklister i signalregulerende

Læs mere

Notat. Syddjurs Kommune Trafiksikkerhed på Hovedgaden i Rønde. : Lars Bonde, Syddjurs Kommune. : Thomas Rud Dalby, Grontmij A/S. Vedlagt : Kopi til :

Notat. Syddjurs Kommune Trafiksikkerhed på Hovedgaden i Rønde. : Lars Bonde, Syddjurs Kommune. : Thomas Rud Dalby, Grontmij A/S. Vedlagt : Kopi til : Notat Syddjurs Kommune Trafiksikkerhed på Hovedgaden i Rønde Sofiendalsvej 94 9200 Aalborg SV Danmark T +45 9879 9800 F +45 9879 9857 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 17. maj 2011 Projekt: 21.2776.53 Til

Læs mere

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Vejdirektoratet Vejplan- og miljøafdelingen Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Placering af motorvejen Motorvejen går tværs igennem vores lokalområde

Læs mere

Kørsel på vej. Øvelseshæfte

Kørsel på vej. Øvelseshæfte EasyDrive.dk Administration: Tranegilde Bygade 13, 2635 Ishøj Tlf. 24 25 42 00 e-mail info@easydrive.dk Kørsel på vej Øvelseshæfte Mål med øvelserne på vej Formålet med undervisningen er at give dig færdighed

Læs mere