Forholdet mellem musik og dans - specielt belyst ud fra en analyse af»tidligt Forårs Danse«af Per Nørgård og Dinna Bjørn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forholdet mellem musik og dans - specielt belyst ud fra en analyse af»tidligt Forårs Danse«af Per Nørgård og Dinna Bjørn"

Transkript

1 191 Frhldet mellem musik g dans - specielt belyst ud fra en analyse af»tidligt Frårs Danse«af Per Nørgård g Dinna Bjørn Af Henning Urup, Ivan Hansen, Per Nørgård g Dinna Bjørn Nærværende artikel er resultatet af et samarbejde mellem de fire frfattere, sm hver har skrevet deres selvstændige afsnit, men tillige indbyrdes har diskuteret g planlagt artiklens helhed. Det indledende g det afsluttende afsnit er skrevet af Henning Urup (sm tillige har fungeret sm redaktør), g der pstilles indledningsvis en række frskningsmæssige prblemstillinger, sm atter diskuteres i slutningsafsnittet. Udgangspunktet fr de analytiske betragtninger er»tidligt Frårs Danse«af kmpnisten Per Nørgård g kregrafen Dinna Bjørn, sm hver har skrevet sit afsnit af artiklen. Tillige har Ivan Hansen, sm selv har været stærkt invlveret i værkets realisatin (g er medstifter - sammen med Per Nørgård - af trmmegruppen»sl g Måne«), bidraget med et afsnit indehldende en analyse af musikkens struktur g frudsætninger. Analysen af»tidligt Frårs Danse«er iøvrigt baseret på både førstepførelsen i april 1980 g en efterfølgende pførelse i lidt ændret (g pstrammet) frm i januar Det bør her gså anføres, at mange af de begreber g betegnelser, sm nævnes i artiklens enkelte afsnit, er behandlet mere udtømmende i andre afsnit.

2 192 Krelgiske prblemstillinger: dansefrskningens status - især i relatin til musikfrskningen. Af Henning Urup Nærværende artikel har sm hvedemne at belyse frhldet mellem musikken g dansen på basis af en analyse af samarbejdet mellem kmpnisten Per Nørgård g kregrafen Dinna Bjørn - specielt sm dette samarbejde har manifesteret sig i værket»tidligt Frårs Danse«(1980), sm reelt er en statin på vejen i en arbejdsprces af længere varighed. Hele dette prjekt er baseret på arbejdet med musikalsk udfldelse på grundlag af en ttnerække bestående af skiftevis lyse g mørke trmmetner rdnet efter et bestemt mønster, g rækken kan dels anvendes i sin grundfrm - dels f~emtræde i mønstre, sm på frskellig vis er afledt af grundfrmen efter frskellige principper. Dansen består på tilsvarende måde af figurer, hvis elementer er afledt efter et bestemt princip, der er helt analgt til musikkens princip. Man står derfr her verfr en kmpsitin, hvr dans g musik er pbygget efter en g samme systematik g sm en helt naturlig følge heraf vil der kunne frventes samme frmstrukturer g frløb i både musikken g dansen. Et primært spørgsmål - set fra analytikerens side - er her: i hvr høj grad vil dette fænmen udtrykke sig i det færdige resultat, g vil det pfattes af»udenfrstående«persner, g tillige hvrledes g efter hvilke metder skal en analyse af sådanne fænmener verhvedet gribes an. En analyses resultat vil man j nrmalt frvente at se på skriftlig g publicerbar frm. En naturlig indledning til denne artikel vil derfr være en diskussin af de generelle prblemer ved analyse af dansefrmer - bl.a. udfra en versigtsmæssig statuspgørelse ver dansefrskningen»krelgien«til dags dat, idet det her bør anføres, at dette mråde, sm videnskabelig disciplin, er relativt ungt. Dansefrskningens pgave er at udfrske g beskrive dansefrmer g dansetraditiner, g analyser af dansefænmener kan ske udfra vidt frskellige indfaldsvinkler, sm fte er bestemt af den pågældende frskers bag-

3 193 grund i frskningstraditin g videnskabsteri. Man vil dg givetvis kunne fasthlde, at dans g musik sm fænmener har en række ligheder, idet begge freteelser ptræder i et tidsfrløb med en peridisk g rytmisk struktur, g dans ptræder ftest i frbindelse med musik - i de fleste tilfælde endg udløst af g funktinelt tilknyttet musik. Det vil derfr 'synes naturligt, at dansefrskningen, sm sammenfattende hensigtsmæssigt kan betegnes»krelgi«(i analgi med musiklgi lig musikvidenskab, betegnelsen»kregrafi«angiver så læren m nedskrift eller billedlig, symblmæssig fremstilling af dans), har en række metdemæssige lighedspunkter med musikvidenskaben, g sm den vil kunne pdeles i f.eks. en systematisk del g en histrisk del- der selvsagt hører nøje sammen. I analgi til musikfrskningen må dansefrskningen gså beskæftige sig med såvel (af bl.a. æstetiske nrmer regulerede) kunstfrmer g (af primært funktinsmæssige sammenhænge regulerede) flkelige frmer, g det kan derfr synes naturligt at analysere dansekmpsitiner (»værker») tilhørende teatrets balletrepertire g flkelige dansefrmer, der både kan have rd i»flkedanstraditiner«eller nye frmer inkluderende diskteksdans, på frskellige måder g udfra frskellige indfaldsvinkler, g sm en følge henf ptræder etnkrelgien (flkedansfrskningen) sm et selvstændigt mråde indenfr dansefrskningen i lighed med etnmusiklgien indenfr musikfrskningen. Man bør dg her gøre sig klart, at det meget vel kan vise sig frugtbringende at analysere kunstfrmer udfra etnlgiske principper, ligesm man kan anlægge de i frbindelse med kunstfrmerne typiske frmanalytiske synspunkter på analyse af ppulærdansfrmer - dette ligger helt i tråd med de synspunkter vedrørende musikanalyse, der prægede en række af diskussinerne på baggrund af arbejdsseminarerne m musikanalyse på den nrdiske musikfrskerkngres i Ljungskile, juni 1979, g sm knkluderede i, at en fuldstændig analyse bør mfatte både en tekstanalyse g en kntekstanalyse. l Fænmenet dans kan have primært sigte på danserne selv (sm selskabelig samværsfrm) eller henvende sig til et udenfrstående publikum (sm teaterfrm). Dansen kan tillige tillægges en magisk rituel funktin, g i mange tilfælde vil dansen (sm musikken) ptræde med flere funktiner på samme tid. Eksempelvis giver musiceren i et kammermusikensemble mulighed fr musikalsk knversatin mellem musikerne, samtidig med at der fregår en kmmunikatin til (g fra) et udenfrstående publikum, g samme mdel har gyldighed fr en ensembledans (teaterdans eller flkelig selskabsdans ).2 Musik g dans vil således i sin fremtrædelsesfrm være afhængig af situatinen mfattende ydre mgivelser, tilstedeværende persner, instrumen- 13 Musik & frskning

4 194 ter, musikere, dansere, rekvisitter g klædedragt - hvrtil kmmer påvirkninger fra traditinsfrestillinger, eventuelle frskrifter fr fremførelsen (fra kmpnist g kregraf) g indflydelse fra den øjeblikkelige situatin. Tillige er det væsentligt, at analytikeren gør sig klart, at fremførelsessituatinen pleves frskelligt af en deltager (udøvende) g en iagttager, samt at iagttageren (frskeren) meget vel vil kunne risikere at påvirke selve fremførelsessituatinen - d.v.s. ved sin tilstedeværelse gribe ind i g ændre det fænmen, sm udgør frskningsbjektet. Fremførelsessituatinen g resultatet heraf: plevelsen hs en tilstedeværende persn (udøvende eller publikum) kan illustreres sm et kybernetisk system mfattende en række kmmunikatinskæder - se det viste frenklede diagram. øj eblikkelige påvirkninger I instrument I ~ Imusikerl!traditinl Idanserl ~ Irekvisit, dragtl interrelatiner ~ frskrifter nder, kregrafi Frenklet kybernetisk diagram fr musik/dans - situatin. Analytikeren må derfr gøre sig klart, m analysen skal gælde fremførelsen, fremførelsens resultat eller frskrifterne fr fremførelsen - eller sagt på en anden måde: er udgangspunktet et partitur g en kregrafi, eller er det musikkens klingende realisatin g dansens tilsvarende, således sm den pfattes af: 1. udenfrstående persner (publikum), 2. indfrståede persner (kritikere, et frud infrmeret publikum), 3. persner, sm direkte er indvlverede (medvirkende musikere g dansere, kmpnist, kregraf). Det er nemlig højst sandsynligt, at det perciperede indtryk - plevelsen - vil være frskellig fr disse persngrupper - ligesm den nk vil være frskellig fra individ til individ - g analytikeren må så her eventuelt fretage en bearbejdning af sine data - en»datareduktin«, fr at nå et verskueligt resultat. Til gengæld må man gøre sig klart, at fr at nå en større almengyldighed fr sine resultater, må man så give afkald på visse detaljer specifikke fr det individuelle. Musikanalyse har fr kmpsitinsmusikkens vedkmmende primært været partituranalyse, d.v.s. tekstanalyse uden at man har inddraget knteksten i væsentligt mfang. Analysen har mfattet frmanalyse g satsanalyse udfra frskellige grundideer g ftest psplittet i en række enkeltdiscipliner

5 195 (meldilære, harmnilære, frmlære), idet de verrdnede grundsynspunkter fr analysemetderne har svinget gennem tiderne (eksemplificeret ved navne sm bl.a. Marx, Wilh. Fischer, Ernst Kurt, Hug Riernann, Heinrich Schenker, Rudlf Tbel, Rudlph Reti), g i sin bg»guidelines fr Style Analysis«(1970) pstiller Jan La Rue en række basiskmpnenter - eller parametre m man vil - sm værktøj fr det analytiske arbejde: Sund (timbre, range,' texture, dynamics), Harmny (tnality, mvement relatinships, chrds, part exchange), Meldy (range, mtin, pattern, dimensins), Rhythm, g Grwth (dimensins, shape), idet han betner betydningen af at nå frem til signifikante bservatiner. 3 Det er indlysende, at tilsvarende frmanalyser gså lader sig udføre på dansefrmer, g et frslag til symblsystem fr krelgisk frmanalyse er f.eks. publiceret 1972 af en gruppe dansefrskere indenfr Internatinal Flk Music Cuncil - primært på basis af analyse af østeurpæiske flkedanse. 4 I en artikel i Dansk Årbg fr Musikfrskning (1978) gør Per Nørgård sig til talsmand fr en musikanalyse baseret på den mentale perceptinsprces hs tilhøreren med udgangspunkt i Jean Piaget's teriers, g ifølge disse terier er struktur et system af transfrmatiner, sm - eftersm de er et system g ikke blt en sum af elementer - indehlder lve. Ttaliteten fremstår sm et system af transfrmatiner g ikke sm en statisk frm. Musikkens tilblivelse, således sm den sker i tilhørerens bevidsthed, vil ske i frm af et hierarkisk system bestående af en række lag, hver med deres rdener af tempi, sm af Per Nørgård betegnes bølgelængder. Sm det senere vil fremgå af nærværende artikel, vil der kunne ses en nøje sammenhæng mellem de musikteretiske frestillinger hs kmpnisten Per Nørgård g musikken til det værk, sm særligt skal behandles her»tidligt Frårs Danse«, g de samme frestillinger knstituerer sig tillige i Dinna Bjørn's kregrafi. Dette kan ses sm en bekræftigeise af synspunktet (sm gså er fremsat af andre tidligere), at det teretiske grundlag fr et værks fremståen udgør en væsentlig frudsætning fr frståelsen af værket - g her er vi allerede et langt skridt hen i retning af betningen af kntekstanalysens nødvendighed. (Hr. hvad der allerede er anført m musikanalysediskussiner på den nrdiske musikfrskerkngres i 1979). Frmanalyse g strukturanalyse af dansefrmer kan ikke siges at have dmineret litteraturen m dans til dat, hvr nk de fleste sider har beskæftiget sig med bigrafiske data m kmpnister, kregrafer g dansere samt mere eller mindre jurnalistisk prægede kritiske artikler - mange i frm af anmeldelser af bestemte frestillinger uden synderlig dybtgående analyse. Dette gælder nk især balletlitteratur, hvr teaterhistriske indfaldsvinkler har været dminerende suppleret med alment bigrafisk stf, g tager man sm eksempel samlebindet repræsenterende den nyeste danske Burnnvil- 13"

6 196 lefrskning»perspektiv på Burnnville«(1980), så har disse bemærkninger da gså fuld gyldighed verfr dette værk. 5 Den sandsynligste frklaring på dette faktum er givetvis manglen på et analytisk begrebsapparat indenfr dansefrskningen g manglen på træning i udnyttelse af g ukendskab til de metder, der allerede findes, men næppe kan siges at være tilstrækkelig veludviklede, g på dette punkt står dansefrskningen på et helt andet g mere primitivt stade end musikvidenskaben, sm kan bygge på en lang frskningstraditin g et højt udviklet begrebsapparat. Et af dansefrskningens stre prblemer har blandt andet været savnet af et enkelt g fyldestgørende ntatinssystem svarende til musikkens, men sagen er klart denne, at beskrivelsen af krpsbevægelser, sm j nødvendigvis må ske i et tredimensinalt rum i afhængighed af tiden, kræver fastlæggelse af adskillige parametre, g et enkelt g samtidigt alment anvendeligt system synes derfr at være en umulighed. Ikke dest mindre er eksistensen af ntatinssystemer en næsten nødvendig frudsætning fr en analyse, sm j nrmalt skal kmmunikeres i skriftlig frm, g savnet af det enkle, men fuldt anvendelige ntatinssystem, har da gså været et prblem fr kregrafer samt ikke mindst fr den histriske dansefrskning. Af de hidtil udviklede dansentatinssystemer synes det af Rudlf vn Laban udviklede system, sm siden er videreudviklet på talrige internatinale knferencer, reelt at være det eneste, der har vundet almindelig udbredelse i frskningsmæssig sammenhæng 7 Det bør dg anføres, at talrige andre dansentatinssystemer er blevet udviklet gennem tiderne - eksempelvis kan nævnes det af Feuillet publicerede (Paris 1701), sm fik en vis udbredelse i 1700-tallet - udver i Frankrig tillige i Tyskland g England - g placerer trinsymbler på en kurve, der angiver danserens bevægelsesfigur på gulvet g sm frsynes med taktstreger svarende til musikkens. Labantatin anvender stiliserede pilespidser sm grundsymbler fr frskrifter fr bevægelser, der placeres på et liniesystem udgørende en tidsakse, hvr aksens højre g venstre side repræsenterer danserens højre g venstre side, g i frskellige klnner angives så frskrifter fr vægtverføring til gulv, benbevægelse, krpsbevægelse, armbevægelse etc., idet grundsymblerne kan frsynes med en række ekstra tegn. Fr fuldstændighedens skyld skal det nævnes, at mange andre systemer har set dagens lys, g af disse har især»benesh-ntatin«(udviklet af Rudlf g Jan Benesh) fået en vis udbredelse især til ntatin af balletværker. 8 Især indenfr den amerikanske dansefrskning har labantatin suppleret med begrebsapparatet fra»effrt-shape-analysis«været et hvedværktøj til analytisk arbejde, g sådanne analyser præger en lang række af artiklerne publiceret i CRD's Dance Research Annuais.»CRD«står fr»cn-

7 197 gress n Research in Dance«- en internatinal, men i langt vervejende grad amerikansk dmineret frskerrganisatin, p til 1978 med navnet»cmmittee n Research in Dance«g stiftet på amerikansk initiativ i De af CRD udsendte publikatiner indehlder artikler mhandlende alle frmer fr dans spændende fra asiatiske frmer til eurpæiske - g såvel flkelige frmer sm ballet samt histrisk dans. Herudver rummer publikatinerne bevægelsesanalyse, dansepsyklgi, dansepædaggik g ntatin, g en del af baggrunden herfr er uden tvivl, at dans er universitetsfag i USA på lige fd med andre discipliner. I Det er antydet i det frudgående, at dansefrskning sm videnskabelig disciplin er af afgjrt nyere dat, g mange endg særdeles væsentlige metdeprblemer står frtsat uløste. Dans har sm fænmen en mængde ligheder med musik, g dans ptræder sammen med musik i mange situatiner med funktiner nært beslægtede med musikkens, g endvidere er dansen fte udløst af musikken. Dans spiller fte en meget væsentlig rlle med funktin af teatralsk eller rituel art, g dans fungerer sm mgangsfrm i selskabelige situatiner, g fte sker der en blanding af alle disse rller. Dansens udførelse kan være bestemt af frskrifter hvilende i en traditin eller i frskrifter hidrørende fra en kregraf, hvr frmålet kan være at udtrykke en kunstnerisk ide, men i begge tilfælde er dansens realisatin bestemt af det univers, danserne, musikerne g iøvrigt samtlige i situatinen indgående persner befinder sig. Det er derfr indlysende, at en analyse af dans må behandle dansens kntekst, de umiddelbare frudsætninger g de mere - måske latent liggende - traditiner (sm både kan ligge i en flkelig dansetraditin, en 'festtraditin eller et stiigrundlag hs en kmpnist eller kregraf - måske med baggrund i bestemte tilstedeværende ressurcer af øknmisk eller idemæssig art). Men det er gså umgængeligt nødvendigt at analysere selve dansen, dansens frløb, udførelse g tekniske aspekter g dens pbygning i frm g struktur, g på dette punkt er det nk, at manglen af et tilstrækkelig udviklet analyse-apparat er mest iøjnefaldende. Det gælder dg her, at mange af musikanalysens begreber g metder umiddelbart lader sig verføre til analyse af dansefrmer - g sm allerede mtalt er der gså udført analyser af denne art under anvendelse af symbler svarende til de i den musikalske frmanalyse anvendte. Sm kregrafisk ntatinssystem synes Labantatin at være det mest velegnede - især suppleret med de indenfr effrtshape-analysen udviklede dynamiske begreber. En analyse kan fretages på basis af en ntatin, g her vil det nk være vigtigt at klargøre sig, m denne er præskriptiv - d.v.s. er en frskrift fr udførelsen, eller m den er deskriptiv, d.v.s. søger at gengive en realiseret

8 198 udførelse. En anden mulighed er analyse via en visuel/auditiv metdik af det realiserede værk, sm måske er den eneste mulighed, hvis imprvisatriske elementer er væsentlige i situatinen. 11 Hertil kmmer så, at plevelsen hs tilskuere/tilhørere eventuelt knstituerer sig på en måde, der - hvis denne tages til udgangspunkt fr analyse - vil give et resultat, der er væsentligt frskelligt fra resultatet af en analyse på basis af en nedskreven kregrafi eller et partitur, sm nrmalt repræsenterer en præskriptiv ntatin. Det er derfr væsentligt, at en krelgisk analyse (iøvrigt analgt en musiklgisk analyse) bør ske udfra flere frskellige indfaldsvinkler g mfatte analyse af både selve dansen med tilhørende musik g knteksten, g dansefrskning bør tillige (sm gså musikfrskningen) pfattes på tværfagligt grundlag invlverende metdeapparater fra de tilgrænsende emnemråder. Henimd»Tidligt Frårsdanse«Af Per Nørgård»Tidligt Frårsdanse«er et let varieret g delvis beriget uddrag af det næsten timelange værk»krystalspejlinger«, der urpførtes 3. sept på Musikknservatriet i Århus. At en frløber fr»krystalspejlinger«(århus, 29. april 1979) ligeledes rummede kmmende»tidligt Frårsdanse«fragmenter nævnes fr at antyde de kmplicerede tilblivelsesmstændigheder; g man må tilføje: tilblivelse af hvad? Fr på trds af den senere tilkmst af»tidligt Frårsdanse«anser i hver,t tilfælde kmpnisten»krystalspejlinger «fr værkmæssigt at være den hidtidige kulminatin af samarbejdet med Dinna Bjørn. Men hertil må føjes den kmmentar, at fremtidige varianter g»berigede genkmster«af»krystalspejlinger«meget vel kan skubbe 79-versinen i baggrunden. Sagen er den, at der i stik ppsitin til senrmantisk g mdernistisk traditin indenfr de klassiske kunstarter er ved at pstå en annym g værk-transcenderende musik- g dansegruppebevægelse, der sptter al»gd mdernistisk tne«, såsm riginalitetskriteriet (»phavsmandsfrveksleligheden«), klangdefinitinens strengt præciserede»sådan-g-ikke-anderledes-instrumentatin«- samt den mtalte værk-identitet. Dette kmpleks af samtidens æstetiske frdringer er, sm fte bemærket, j gså i kntrast til

9 199 f.eks. barktidens usmålighed med hensyn til de mtalte mråder (g andre tilsvarende), g man kunne derfr tr, at en sammenligning mellem barktidens praksis g»sl g Måne«-bevægelsen ville være plysende. g rigtigt er det vel gså ved nøjere øjesyn, at der er en række sammenfaldende mstændigheder.:.. men alligevel vil den måske væsentligste egenskab ved»sl g Måne«-praksis undgå at blive registreret. Til de sammenfaldende mstændigheder må - udver de mtalte»negative«bestemmelser - regnes en højt pbygget hierarkisk kmpsitins-tekstur, med kralkantatens mange tids-dimensiner g dens langvarigt, intervallisk, afbrudte kral sm et direkte til»lang-bølge-lagene«krrespnderende fænmen (i»sl g Måne«-teriernes terminlgi). gså den stre integratin af amatører g prfessinelle finder vi begge steder. Derimd trr jeg ikke, man vil kunne finde eksempler i barktiden på en så large mgang med, g blanding af, frmled til knstant nye helheder - således sm det er tilfældet med»sl g Måne«-mulighederne i almindelighed g»tider g Højtider«,»Krystalspejlinger«g»Tidligt Frårsdanse«i særdeleshed. En nøjere redegørelse fr de fænmenlgiske særtræk g disses teretisk definerbare knsekvenser falder imidlertid uden fr rammen af denne artikel, hvis sigte er rettet md just»tidligt Frårsdanse«g dette værks tilblivelsesprces. Der vil derfr i det følgende blive anvendt begreber g termer, der er frklaret i andre artikler, da fremstillingen derved får mulighed fr at hæve sig til en vis perspektiverende højde.»tidligt Frårsdanse«består af tre kntrasterende frmdele, hver baseret på sine basale ideer g disse igen verensstemmende indbyrdes: A: en rent rytmisk del, hvr fire grupper af trmmepar (lys-mørk i fire registre fra»diskant«ver»alt«g»tenr«til»bas«) udfører 15 serier af lys-mørk-ansatser. De 15 serier (»Hvirvler«) udgøres hver af en 12 gange gentaget rytmefigur, startende med et anslag (altså gentaget 12 gange) g derpå i hver følgende serie udvidet med en frøgelse på et anslag (gange 12). På denne måde kmmer ttneuendelighedsseriens første 15 tner langsmt»til syne«: Ilys (x 12), Ilys + 1 mørk (x 12), Ilys + 2 mørke (x 12) etc. Da frøgelsen altså strækker sig til ialt 15 (x 12) ansatser, er det umiddelbart indlysende, at mulighederne fr accentdifferentiering tiltager gradvis, hvrved rytmebilledet kan pnå en tiltagende spænding mellem grundmønstrets stabilitet g accentfrskydningernes ufrudsigelighed. I den 12. af disse serier slutter en b sig til klangbilledet, g i den 15. intnerer kret en»cluster-klang«med vksende intensitet under seriens frløb, der dertil føjer et accelerand henimd pløbet til den 16. serie. B: en ligeledes rent rytmisk del, hvr imidlertid den fregående række af 1 til 15 serier udmunder i en»16-serie«(»havet«), der straks spalter sig,»hierarkisk«, i en række regelmæssigt underdelte bølgelængder i de 4 fr-

10 200 skellige klangregistre (BL 1 i Spranstemmen, BL 2 i Alten, BL 4 i Tenren, BL 8 g BL 16 i Bassen). Baggrunden herfr er den kendsgerning, at med»de 16«er»Havet«nået, hvri alle størrelser af»fisk«(mtiver) kan svømme rundt, frdi»de 16«rummer såvel 32, 64, 128 sm de øvrige ptenser af 2. Derfr føjes der ikke til (sm i 1-15), men der bearbejdes, med accelerand- g ritardand-mtiver sm»bred g Smal Vifte«, kmbinatiner heraf,»pischp«g afslutningsvis med et kllektivt accelerand, der nedbryder serien til den ene»lyse«, sm det hele pstd af. C: indledes af a cappella-, 4-stemmigt, blandet kr, der ansætter satsen»frårssang«, baseret på et, af kmpnisten versat, fragment af Rilkes»Snet til rpheus«:»friihling ist wiedergekmmen«, (sm på tysk g in extens indgår, sm midtersats, i krværket»wie ein Kind«). Ved starten af et, resten af satsen varende»pischp-afsnit«, indsætter slagtøjet ligeledes med»pischp«på 3 1 /2 sæsn (sæsn = spilleramme på 256 tner), hvrpå resten af C, iøvrigt kaldet pstludi eller bare»trmmesang«, frløber i 41»perider«(peride = 64 tner). Efter den første præsentatin af»frårssang«i en krt versin synges en på fnetiske stavelser baseret sats kaldet»drum«på grund af et hyppigt frekmmende fnem af denne lyd. Afslutningsvis kmmer»frårssang«igen i en lidt længere versin, der slutter i 6/8 takt g derved kmmer i variable fasefrhld til den knstant frløbende»peride«med dens principielle firedelinger. Trmmegruppen veksler efter den indledende»pischp«-sektin mellem diverse i»sl g Måne«-spillet udfrskede mtiver såsm»grv«- g»fin«-»gylden«,»tre'er«,'»fem' er«,»rumba«,»højre«,»venstre«,»timeglas«, de mtalte»vifter«g afslutningsvis, igen, 4 perider»pischp«. Med denne baggrund i»tidligt Frårsdanse«s frmelle sammensætning g med lejlighedsvise referencer hertil skal jeg i det følgende skitsere prjektets sammenhæng med det tidligere samarbejde mellem Dinna Bjørn g mig - g dettes pståen g frudsætninger. Et kregrafisk arbejde fra 1971 ver min»anatmisk Safari«fr Accrden gav mig et verbevisende indtryk af den mhu g usædvanlige detaille-pmærksmhed, der præger Dinna's frhld til det fr hendes kregrafi tilgrundliggende musikværk. Vi frtsatte samarbejdet med min»hierarkiske musik«sm basis g især med meldier til le Sarvig-teksterne»Året«g»Krsalme«(udgivet 1980 på Brønnums Frlag med Helle Thrbrgs træsnit). Dinna anvendte i sæsnerne materialet i sin aspirantundervisning på Det kg!. Teater's elevskle g deltg i drøftelser g eksperimenter indenfr en såkaldt»rfeus-gruppe«, der var sammensat af privatpersner med mere eller mindre faglig tilknytning til musik g teater, men alle med interesse fr nye frmer fr teater-musik-samspillet. Men det var først efter min hjemkmst januar 1976 fra Bali g den derpå

11 201 følgende kncentratin m t-tne-trmmespillets muligheder, at samarbejdet Dinna Bjørn/Per Nørgård tg fart. Uendelighedsmeldierne, herunder t-tne-rækken, har abslut ikke nget påviseligt at gøre med Balimusikken, men inspiratinen herfra udsprang fra den balinesiske t-tnetrmme anvendelse (sm gså findes bl.a. i Indien g de arabiske lande). Jeg tg undervisning i Ubud hs Agung Raka g lærte grundlaget fr Kendhang-spillet at kende. Hjemkmmen ptg jeg spillet, men nu med t trmmer hs en persn (i mdsætning til den balinesiske du-praksis) g anvendte sm øvelsesmateriale udskrifter af ttnerækken, sm jeg tidligere havde anvendt i rkesterværkerne»lila«(1971) g»3. symfni«( ). Jeg pdagede nye dimensiner i min erindrings samspil med mine hænders bevægelse g øvede mig i timevis med pøvning i stadig længere passager uden nder. Jeg nåede derved i løbet af smmeren 1976 p til 1024 tner g knstaterede det hierarkiske verbliks stre frdele f.eks. gennem hjælp af betningsnuancer i mange rdenslag. Jeg præsenterede Dinna fr mine frsøg g tanker herfr, g hun udviklede sammen med mig i de følgende år teknik g idegrundlag i en strøm af gensidige inspiratiner, med hensyn til både rytme- g kregrafimtiver. I 1977 gæstede vi perasklen i Stckhlm g nåede på kun 2 uger frem til at præsentere»den afbrudte sang«efter samarbejdet med studerende i ballet, pera g instrumentalspil, ialt ca. 36 medvirkende, indgående slistisk eller i ensembler i en prvisrisk, løst tegnet»rfeus-eurydike«-frestilling til tekster af Ulla R yum g mig selv. I april samme år mødtes alle igep i Hlstebr g sluttede sig til ensembler på Hlstebr Højskle g Marselisbrg Gymnasium i Århus under ledelse af henhldsvis kmpnisten Hans Gefrs g adjunkt Eva Kullberg. Denne indsats afsluttedes med t pførelser: 1. g 2. maj på»din-teatret«g»det jydske Musikknservatrium«. Det må i denne frbindelse nævnes, at Gefrs i løbet af hele sæsnen havde frberedt sine elever på højsklen på begivenheden, g at Eva Kullberg i samarbejde med især Jens Jhansen gjrde en intensiv indsats med frivillige deltagere på et frtløbende aftenkursus i kædedans, bevægelse g krsang ver»uendelighedsmusik«. Samarbejdet med Eva Kullberg udvidedes senere til at mfatte hendes mand, dcent Erling Kullberg, samt dcent ved Det jyske Musikknservatrium, slagtøjsspilleren Einar Nielsen. Dette udvidede samarbejde førte til de(t) tidligere mtalte værk(er)»krystalspejlinger«- m.v., g fandt et yderligere udtryk i»den Tredie Tilstand«s 12 frestillinger i»den grå hal«i Christiania. Frinden havde dg Ivan Hansen sluttet sig til samarbejdet, gjrt interesseret under et af mig gennemført kursus i»uendelighedstrmning«i Skjern (i smmeren 1978). Han bragte ekstra vitalitet til det af mig samlede private trmmehld, der akkmpagnerede Dinna's dansere under den ugentlige

12 202 træning, der sm ftest fandt sted i Wilhelm Hansen's kursuslkale i Gthersgade. Ivan startede desuden efteråret 1980 et begynderhld. I dette begynderhld er den prindelige visin af»brbygger-funktinen«vedligehldt, da der indgår ikke blt g hvedsageligt amatører, men gså et par børn på 5 g 10 år. Endelig prettedes på initiativ af Ivan Hansen g Gert Mrtensen et prfessinelt slagtøjsensemble hvedsagelig bestående af knservatriestuderende. Det kan være svært at afgrænse frudsætningerne fr tilblivelsen af»tidligt Frårsdanse«frdi, sm jeg håber hermed at have antydet, så mange mstændigheder g samspil knstant har grebet ind. Fr eks. er samarbejdet med B Hltens kr»ars Nva«af str betydning, g det km i stand under»den Tredie Tilstand«, der sammenbragte så frskellige gruppementaliteter sm Billedstf teatrets, Marie Lalanders, fruden Dinnas, B's g Einars samt Ivans g mine grupper! I denne sammenhæng bør nævnes et samarbejde med krlederen Gunnar Erikssn, der sammen med danseren Barbara Wilczek gennemførte en»mix-frestilling«af mine nyere kr- g instrumental satser i en bevægelsesrienteret sammenhæng. I skrivende stund frudses et samarbejde med Brås kmmune m et større prjekt inddragende lkale kræfter, ledet af distriktsleder Trgel Perssn. På det værkmæssige plan må»tidligt Frårsdanse«anses sm en slags replik i en situatin, næppe sm et værk i lighed med»krystalspejlinger«, sm det skylder væsentlige dele af sin eksistens (g slet ikke et værk sm det prjekterede Wlfli-spil»Tanz in Paradies«). Til de knkrete frudsætninger hører, at de i»hvirvler«nævnte pspændinger, fra 1 til 15 ansatser, er anvendt i rkestral sammenhæng i rkesterværket»twilight«(1977), hvrtil Dinna har skabt en adækvat sl, der udgør et visuelt, rytmisk kntrapunkt til dirigentens armbevægelser. I»Twilight«er denne»a-ide«sat ind i såvel t-tnige sm syv-tnige realisatiners sammenhæng. B-stykket er resultatet især af Århusgruppens studier i det»hierarkiske accelerand«, hvr stadig længere»bølger«tilsynekmmer, frtættes g bruser væk i et permanent psat temp. I C-stykket genfindes især de i københavner-privat-gruppen anvendte g»udfrskede«sammenhænge af rytmerntiver; (det er j frskelligt hvr gdt g intensivt mtiver»snakker sammen«. F.eks. er»pischpper«i flere»bølgelængder«særdeles inciterende at lytte til g kmbinatiner af»grv Gylden«g»Pischp«i samme bølgelængde ligeledes, derimd er andre frbindelser måske uinteressante - dette pdages kun ved praksis). Det er min pfattelse, at denne pdagerfærd endnu står ved sin på mange måder usikre begyndelse. Alt kan ske.

13 203 Tidligt Frårs Danse - kmpsitinen Af Ivan Hansen Den kmpsitriske baggrund fr»tidligt Frårs Danse«(1980) bygger, sm de fleste af Per Nørgårds værker siden ca. 1960, på hans såkaldte»uendelighedsrække«- et tne-bevægelsesprincip sm i Tidligt Frårs danse er baseret på dens enkleste frm med bare t tner (lys g mørk). Uendelighedsrækken (herefter u-rækken) er ikke en fast musikalsk materialestruktur der fastfryser musikken på frhånd (sm ddekafni g serialisme) - men er netp et bevægelsesprincip sm kan bruges på vidt frskelligt musikalsk materiale, fra krmatik til diatnik, pentatnik, vertnerækker, firetnerækker, tretnerækker sv. - g altså ttnerækker - g det er den frm der har været udgangspunkt fr de seneste års quasiimprviserede samspil-musik fr slagtøj, bl.a.»tidligt Frårs Danse«. Jeg skal her prøve at klargøre det materialetekniske fundament - generelt g i den specielle udfrmning i»tidligt Frårs Danse«. Uendelighedsrække - fra metamrfse til hierarkisk musik Hs mange kmpnister efter Schønberg har der ligget et strengt, selvgjrt strukturelt princip til grund fr kmpsitinsarbejdet. Hs Nørgård drejer det sig m en kmbinatin af det danske»metamrfse-princip«(fra Hlmbe siden slutningen af 1940erne) g den serielle teknik (fra Rm, Klnavantgarden mkring 1960) - videreudviklet i en speciel teknik, uendelighedsrækken, sm man kunne betegne sm»metamrfsen i seriel udfrmning«- et kmpsitinsprincip sm Nørgård efter mange eksperimenter fandt frem til mkring m disse siger Nørgård:»Uendelighedsrækken pstd sm et meldisk bevægelsesprincip mkr efter mange frsøg på at finde alternativer der frenede rækketeknikkens (f.x. tlvtnerækken)»arkitektniske«frdele med en uphørlig nyskabelse - i mdsætning til det klaustrfbisk lukkede ved f.x. de tlv tners kredsen i sig selv, (trds eller måske netp understreget af de»ivlige«mbytninger, frfra, bagfra, hver fjerde.s.v.). Uendelighedsrækken er ikke knyttet til bestemte tner, kan udflde sig indenfr ethvert tænkeligt skalasystem, men bevarer

#Hashtagging pa Instagram

#Hashtagging pa Instagram #Hashtagging pa Instagram Et speciale m unge g medier Kathrine Bach Pachniuk Maj 2014 Det Infrmatinsvidenskabelige Akademi, KU Vejleder: Hans Elbeshausen Antal anslag: 178.590 (74,4 nrmalsider) Instagram:

Læs mere

INDHOLD. Formål, konklusioner og anbefalinger Indledning Et analytisk dobbeltperspektiv: undersøgelsens forskningsdesign og rapportens opbygning

INDHOLD. Formål, konklusioner og anbefalinger Indledning Et analytisk dobbeltperspektiv: undersøgelsens forskningsdesign og rapportens opbygning INDHOLD Frmål, knklusiner g anbefalinger Indledning Et analytisk dbbeltperspektiv: undersøgelsens frskningsdesign g rapprtens pbygning 1 Børn g bibliteker i et vidensamfund Børns senmderne hverdagsliv

Læs mere

Evaluering af Brug for alle unge 1. perioderapport. Den 29. september 2009. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Evaluering af Brug for alle unge 1. perioderapport. Den 29. september 2009. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Evaluering af Brug fr alle unge 1. periderapprt Den 29. september 2009 Ministeriet fr Flygtninge, Indvandrere g Integratin Indhldsfrtegnelse 1. Effektevaluering af Brug fr alle unge, 2008-2009 3 2. Sammenfatning

Læs mere

Logik og argumentation. Noter til de to forberedende aktiviteter

Logik og argumentation. Noter til de to forberedende aktiviteter Lgik g argumentatin Nter til de t frberedende aktiviteter Belæg: 17 ender på 7, sm er et ulige tal Påstand: 17 er et ulige tal Hjemmel: Et tal er ulige, hvis det ender på et ulige ciffer Belæg: 17 er et

Læs mere

Hvad betyder specifikationerne nævnt på reklamernes farverige sider? Hvilke er væsentlige, og hvilke har mindre betydning? Hvad skal man gå efter?

Hvad betyder specifikationerne nævnt på reklamernes farverige sider? Hvilke er væsentlige, og hvilke har mindre betydning? Hvad skal man gå efter? Overvejelser ved køb af ny PC Hvad betyder specifikatinerne nævnt på reklamernes farverige sider? Hvilke er væsentlige, g hvilke har mindre betydning? Hvad skal man gå efter? Frmålet med denne guide er,

Læs mere

Jens-Ole Jensen - Lars Peter Bech Kjeldsen - Hanne Borup Lisbeth Marcher - Ilse Marie Mortensen - Lone Wiegaard HEY, JEG KAN!

Jens-Ole Jensen - Lars Peter Bech Kjeldsen - Hanne Borup Lisbeth Marcher - Ilse Marie Mortensen - Lone Wiegaard HEY, JEG KAN! Jens-Ole Jensen - Lars Peter Bech Kjeldsen - Hanne Borup Lisbeth Marcher - Ilse Marie Mortensen - Lone Wiegaard Århus Kommune Børn og Unge HEY, JEG KAN! KROP, BEVÆGELSE OG LÆRING I DAGINSTITUTIONER HEY,

Læs mere

D r i k k e v a n d. - r e n t v a n d, m e n h v o r d a n?

D r i k k e v a n d. - r e n t v a n d, m e n h v o r d a n? D r i k k e v a n d - r e n t v a n d, m e n h v r d a n? Drikkevand rent vand, men hvrdan? Udgivet af Teknlgirådet April 2011 Materialet er udarbejdet af Teknlgirådet med bridrag fra prjektets baggrundsgruppe

Læs mere

Planlægning af it-undervisning

Planlægning af it-undervisning Planlægning af it-undervisning IT- & Telestyrelsen, juni 2009. Planlægning af it-undervisning Udgivet af: IT- & Telestyrelsen Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk ISBN

Læs mere

Billederne i vejledningen er fra tv-udsendelserne

Billederne i vejledningen er fra tv-udsendelserne Pædaggisk vejledning www.cfufilmgtv.dk Billederne i vejledningen er fra tv-udsendelserne Titel:, 2. sæsn (1 6) Tema: Reality/dkumentar, arrangerede ægteskaber, kærlighed, kultur Fag: Mediefag, dansk, religin,

Læs mere

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003.

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. Indledning. * SAMMENFATNING, KONKLUSIONER OG PERSPEKTIVER.

Læs mere

Rapport udarbejdet for Mødrehjælpen. af Gitte Duus

Rapport udarbejdet for Mødrehjælpen. af Gitte Duus I gang med uddannelse eller arbejde som ung mor Rapport udarbejdet for Mødrehjælpen af Gitte Duus 2007 Rapporten er udarbejdet i forbindelse med et 3-årigt projekt finansieret af Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

Den Kreative Platform

Den Kreative Platform Den Kreative Platform Søren Hansen & Christian Byrge Kreativitetslaboratoriet, Aalborg Universitet 2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse........................................................................................................................................................

Læs mere

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale - bidrag til en antologi for Ministeriet for familie- og forbrugsanliggender i forbindelse med indføring af pædagogiske læreplaner for

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

Jamen, hvordan gør man i virkeligheden?

Jamen, hvordan gør man i virkeligheden? Jamen, hvordan gør man i virkeligheden? Autentiske eksempler på hvad man kan gøre, og hvad man bør undgå i kronikken, essayet og den litterære/analyserende artikel. Til brug for elever, lærere og censorer

Læs mere

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer - Et observationsstudie på Experimentarium og Danmarks Akvarium Professionsbachelorprojekt, RESUME Afleveret 22. 12. 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den digitale revolution

Den digitale revolution datalogisk institut københavns universitet Den digitale revolution fortællinger fra datalogiens verden DIKU 1970 2010 Den digitale revolution fortællinger fra datalogiens verden Datalogisk Institut, Københavns

Læs mere

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN Til Formandskabet for Rådet for Børns Læring Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING

Læs mere

Samtalen...24. Indeksikalitet...28. Deiksis...29. Reparationer...31. Transaktionsanalyse...33

Samtalen...24. Indeksikalitet...28. Deiksis...29. Reparationer...31. Transaktionsanalyse...33 INDLEDNING...7 Indledning...8 Problemstilling...9 Afgrænsning...9 METODE...11 Opbygning af projektet...12 Projektets videnskabsteoretiske ramme...13 Hvilken status har den videnskab, vi bedriver?...14

Læs mere

Elever med generelle indlæringsvanskeligheder

Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Læringsmiljø, social kompetence og motivation Navn: Studienr.: Lisa Skytte Filipsen A070045 Stamhold: 08-5 Fag: Faglig vejleder: Pædagogisk vejleder: Antal

Læs mere

Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar

Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar Inddragelse af brugerne er væsentlig for at sikre og udvikle kvaliteten af de leverede ydelser. Der gennemføres traditionelle brugerundersøgelser, der

Læs mere

Co-kreér dig selv og din verden Professionsbachelorprojekt 2011 Liv Berger Madsen 30281011

Co-kreér dig selv og din verden Professionsbachelorprojekt 2011 Liv Berger Madsen 30281011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Kapitel 1. Indledning... 4 1.1 Problemformulering... 4 1.2 Læsevejledning... 4 Kapitel 2. Begrebsafklaring og teoretiske udgangspunkt... 5 2.1 Kreativitet

Læs mere

Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby. Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme

Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby. Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme 1 Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby Samspil

Læs mere

Et klik på skærmen - forstår du, hvad du læser? Udfordringer med it-læsestrategier for elever i læsevanskeligheder i overbygningen

Et klik på skærmen - forstår du, hvad du læser? Udfordringer med it-læsestrategier for elever i læsevanskeligheder i overbygningen Et klik på skærmen - forstår du, hvad du læser? Udfordringer med it-læsestrategier for elever i læsevanskeligheder i overbygningen 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemformulering... 4 Metodeafsnit...

Læs mere

Find din type. før du søger job. Find din type, før du søger job. Fredi Falk Vogelius

Find din type. før du søger job. Find din type, før du søger job. Fredi Falk Vogelius Find din type, før du søger job Fredi Falk Vogelius Find din type før du søger job > Kend dit talent og dine skjulte ressourcer > Vælg det job, der passer til dig > Prøv en personlighedstest på Facebook

Læs mere

50 år med ufoer - erfaringer fra halvtreds års rapportarbejde. Toke Haunstrup

50 år med ufoer - erfaringer fra halvtreds års rapportarbejde. Toke Haunstrup 50 år med ufoer - erfaringer fra halvtreds års rapportarbejde Toke Haunstrup Toke Haunstrup 50 år med ufoer - erfaringer fra halvtreds års rapportarbejde Skandinavisk UFO Information 50 år med ufoer -

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere