Referat Møde i Lokal-MED udvalget, Teknisk Afdeling Den 27. februar 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Møde i Lokal-MED udvalget, Teknisk Afdeling Den 27. februar 2013"

Transkript

1 Hospitalsenheden Vest Teknisk Afdeling Dato: 29. februar 2013 Sagsbehandler: Mona Vennersdorf Referat Møde i Lokal-MED udvalget, Teknisk Afdeling Den 27. februar 2013 Deltagere: Thorkil Vandborg Søren Krogh Christiansen René Edslev Flemming Madsen Bjørk V. Poulsen Finn Møller Sørensen René Sørensen Thomas Kirketerp Anders Kristensen Fraværende:: Seneste ændringer i Lokal-MED udvalget: Jesper Andresen udtrådt som tillidsrepræsentant (medicoteknik) 31. december 2012) Lassse Ørum Thomsen udtrådt som suppleant f. tillidsrepræsentant (medicoteknik) 31. december 2012) Søren W. Sørensen udtrådt som arbejdsmiljørepræsentant (26. februar 2013) Thomas Kirketerp indtrådt som arbejdsmiljørepræsentant (26. februar 2013) Anders Kristensen indtrådt som medlem (26. februar 2013) Den 26. marts 2013 afvikles endeligt valg til LMU for perioden 1. april marts Godkendelse af referat fra tidligere møder Bilag: Referat fra mødet den 29. november Godkendt Referat/høringssvar fra ekstraordinært møde den 19. december Godkendt. (Se også punkt 5) Referat - LMU Teknisk Afdeling Side 1 / 7

2 2. Godkendelse af dagsorden til dagens møde --- Godkendt med tilføjelse af følgende 2 punkter: Utilsigtede hændelser Rygepolitik retningslinjer for eksterne medarbejdere. 3. Status på valg til LMU, Teknisk Afdeling for perioden 1. april marts 2015 I henhold til MED-aftalen vælges medlemmer af Lokal-MED udvalget for 2 år ad gangen. Valg finder sted i første kvartal i ulige år. Valg skal derfor afvikles inden udgangen af marts I LMU for Teknisk Afdeling vil der fremover ikke være repræsentanter fra medicoteknisk område, som pr. 1. januar 2013 organisatorisk er underlagt Indkøb og Medicoteknik i Region Midtjylland. --- Valg til LMU for den kommende periode 1. april marts 2015 har fundet sted blandt medarbejderne i Teknisk Afdeling i Herning den 16. februar I Holstebro er der endnu ikke foretaget valg, og der er fra medarbejderside her utilfredshed med, at man ikke fra ledelsens side har tilstræbt at koordinere valget til LMU på de 2 matrikler, og at der nu kun er valgt nye repræsentanter til LMU fra Herning. Man bør dog også holde sig for øje, at der i LMU først og fremmest skal være en bred faglig repræsentation frem for en ligelig fordelt repræsentation fra matriklerne. Det skal slås fast, at Teknisk Afdeling er én samlet enhed i Hospitalsenheden Vest og ikke 2 selvstændige afdelinger. Medlemstallet i LMU blev drøftet. Man har i Teknisk Afdelings ledelse talt om, at LMU i forbindelse med, at medicoteknisk område nu rent organisatorisk er udenfor HEV, skulle reduceres med en medarbejderrepræsentant (fra 5 til 4 medarbejdere). Dette synspunkt har man dog ikke fået meldt ud i afdelingen. Da der i nu mellemtiden er foretaget nyvalg til LMU i Herning, og man endnu ikke har valgt arbejdsmiljørepræsentant i Holstebro, vil det i stedet være nærliggende, at medarbejdersiden udvides fra 5-6 medarbejdere, således at RHL s arbejdsmiljørepræsentant også indgår i LMU. --- Man vil i Teknisk Afdelings ledelse drøfte den fremtidige sammensætning af LMU. --- Ledelsen i Teknisk Afdeling har efter dette LMU-møde drøftet den fremtidige sammensætning af LMU. Ledelsen ønsker, at der foretages omvalg, således det fremtidige medlemstal er 4 A-medlemmer og 5 B-medlemmer. 4. Kvalitetsarbejdet i Teknisk Afdeling. Nedsættelse af selvstændigt Kvalitetsudvalg. Orientering På LMU-mødet den 28. september 2012 blev det besluttet, at der i fremtiden skal være et selvstændigt kvalitetsudvalg. Orientering v. René Edslev. --- I Teknisk Afdeling har man nu nedsat et selvstændigt Kvalitetsudvalg, som er et såkaldt arbejdende udvalg. Der afholdes møde hver 14. dag. En af opgaverne, er arbejdet med e-dok. Fremover skal medarbejdere i Teknisk Afdeling være mere opmærksomme på e-dok altså erhverve sig kendskab til hvor og hvordan man kan finde retningslinjer, instrukser og politikker. Dette er noget, som formentlig vil blive tjekket i den næste akkrediteringsrunde i I forhold til den Tværgående Akkreditering og Kvalitetsudvikling (TAK) har man nu opfyldt 127 af 198 indikatorer så man er ret godt med i Teknisk Afdeling i forhold til en kommende akkreditering. Der arbejdes i øjeblikket med Microsoft Project, som er et projektstyringsværktøj, hvor afdelingens opgaver og projekter indarbejdes og hvor proces og status kan følges altså en form for tidsplanstyring Referat - LMU Teknisk Afdeling Side 2 / 7

3 5. Ny organisations- og ledelsesstruktur i Hospitalsenheden Vest. Orientering. Den 7. december 2012 sendte hospitalsledelsen Oplæg til Organisations- og ledelsesstruktur, DNV-Gødstrup til høring i bl.a. MED-systemet. LMU Teknisk Afdeling afholdt ekstraordinært møde den 19. december, og udarbejdede efterfølgende høringssvar. Høringsfristen udløb fredag d. 4. januar, I alt er der indkommet 34 høringssvar. Der er med baggrund i høringssvarene og HL s dialog med høringsparterne nu foretaget enkelte justeringer i oplægget fra december Ændringerne er indarbejdet i: Rapport vedrørende Organisations- og ledelsesstruktur, DNV- Gødstrup, af januar 2013, som hospitalsledelsen primo februar 2013 vil fremsende til godkendelse hos direktionen i Region Midtjylland. De 34 indkomne høringssvar kan ses på hjemmesiden her Thorkil Vandborg orienterede. Af rapporten fremgår, at Teknisk Afdeling og Driftsafdelingen vil få fælles ledelse (èn afdelingsleder) i forbindelse med udflytning til DNV Gødstrup. Teknik- og servicefunktioner som forsyning, teknik, drift, transport, hospitalsservice, patientkøkken og kantine vil altså blive samlet i én afdeling. Den reviderede rapport beskriver tankerne/ideerne for hele HEV organisationen. Et skema viser hvordan ledelsesstrukturen er tænkt i fremtiden. Nogle af disse ændringer vil først ske i forbindelse med udflytning til Gødstrup og nogle vil blive gennemført inden udflytningen til Gødstrup. I forhold til det høringssvar LMU Teknisk Afdeling har afgivet på baggrund af rapporten, har man fra flere sider i HEV tilkendegivet, at høringssvaret med sine klare synspunkter har sendt et tydeligt signal om Teknisk Afdelings holdning i forhold til de planlagte organisations- og strukturændringer. Der er allerede nu et vist samarbejde mellem Driftsafdelingen og Teknisk Afdeling, idet nogle opgaver skal kunne løses af begge afdelinger. Der kan bl.a. være tale om elevatornedbrud, hvor personer skal have hurtig og professionel assistance. Her kan der være tale om fælles træning af mandskab. Sådanne fælles opgaver og funktioner drøftes bl.a. på flere årlige møder mellem de 2 afdelingers ledelse. 6. Regnskab/Budget - orientering Regnskab Regnskab 2012 viser et overskud på kr. I modsætning til tidligere, er det nu muligt at overføre et års overskud til det kommende regnskabsår. Budget Energi/forbrugsafgifter vil fra og med budget 2013 ikke indgå i Teknisk Afdelings budget og regnskab. Hospitalsledelsen har besluttet, at disse poster fremover skal regnskabsføres på en fælles konto i HEV uden for Teknisk Afdelings regnskaber. Løn og tjenestekørsel/befordringsudgifter er nu reduceret i Teknisk Afdeling i forbindelse med, at medicoteknisk område nu hører under Århus. Man har dog måttet afgive ca. 3 mio af budgettet i forbindelse med, at medicoteknisk område ikke længere organisatorisk ligger i HEV. Af større investeringer i 2013 forventes udgifter til etablering af arealdatabase. I løbet af marts måned drøftes det med hospitalsledelsen, hvordan nogle fremtidige lidt tungere udgifter skal finansieres. Der er bl.a. tale om udgifter til køleanlæg. BUA er under udarbejdelse. I forbindelse med DNV planlægges en besparelse på omkring 8 procent. Det vil derfor være nødvendigt at gennemtænke muligheder for besparelser. Man er i Teknisk Afdeling/LMU ikke overbevist om, at driftsomkostningerne ved det nye storsygehus kan reduceres i forhold til de nuværende driftsomkostninger Referat - LMU Teknisk Afdeling Side 3 / 7

4 Vedr. energiforbrug Man er i HEV begyndt at anvende LED-pærer som lyskilde. LED-pærer er langtidsholdbare og har et lavt strømforbrug og skulle derfor være meget økonomiske at anvende. Et minus er dog, at de spoler der sidder i de enkelte lamper hurtigt brænder af. Udskiftning af disse spoler er meget bekosteligt, og der kan derfor være usikkerhed omkring hvilken besparelse man opnår ved at overgå til LED-belysning. Thorkil Vandborg tager dette med til drøftelse i arbejdsgruppen vedr. det tekniske område i forhold til DNV. 7. Arbejdsmiljø / APV o Orientering fra arbejdsmiljøgruppen o APV prioritering --- Den planlagte oprydningsdag er endnu ikke afviklet. Der er behov for nogle ansvarlige arbejdsledere på dagen på de forskellige områder/lokaliteter. Når man engang har ryddet op, vil der forhåbentlig være skabt et overblik over, hvilke ting der vil være nødvendige at have på lager. Arbejdstilsynet har et krav om, at kemikalier, skyllevæsker o.l. er registreret. I Teknisk Afdeling er man p.t. i færd med at lave mapper og fortegnelser. Varmt arbejde: Ved såkaldt varmt arbejde linoleumspålægning, svejsning. Lodning, varmeblæsning m.v. er der fra forsikringsselskabernes side krav om, at der inden arbejdet går i gang udfyldes en varmt arbejde blanket mellem bygherre og det firma der udfører arbejdet. Der er tale om et sikkerhedskrav, der skal opfyldes. Elværktøjer mærkes nu med labels og Id-numre fra Medusa. Det betyder, at man ikke længere mærker med strips. Man bestræber sig i afdelingen på at Medusa hele tiden er opdateret i forhold til rekvisitioner, således at det er muligt at følge en opgaves udførelse og afslutning. 2 APV sager indkommet: Rampen ved Teknisk Afdeling Herning ønske om justering af hældning. Støj fra ventilationsanlæg i Teknisk Afdeling Holstebro.. Løste APV sager: Gelænder opsat ved rampen v. Teknisk Afdeling i Herning. Dette er en midlertidig løsning. Udluftning i frokoststuen i Herning. Eventuel indkøb af transportvogn til Herning Gulv repareret i Teknisk Afdeling Herning Tyveri fra Teknisk Afdeling i Herning. Et tyveri fra en medarbejders omklædningsskab har givet anledning til drøftelser i ledergruppen og i arbejdsmiljøgruppen. Det anbefales, at alle medarbejdere sætter en lås på egne omklædningsskabe. Derved undgår man at der skabes unødig mistanke til kollegaer. Endvidere er flere uheld/arbejdsulykker blevet behandlet i arbejdsmiljøgruppen. 8. Medarbejdersituationen i Teknisk Afdeling --- Der vil eventuelt blive ansat en elektriker, som får base i Holstebro. 8.1 Arbejdstider Komme/gå --- I Teknisk Afdelings ledelse er man opmærksom på, at der vil være nødvendigt at se på en omlægning af arbejdstiden, så det i fremtiden er muligt at betjene virksomheden og klinikkerne bedst muligt. For det mandskab, der varetager vagten i Teknisk Afdeling vil lørdage og søndage fremover blive sidestillet med almindelige arbejdsdage. Der kan således ikke opnås ekstraordinær aflønning for weekendarbejde udover de overenskomstmæssige lørdags/søndagssatser. Samtidig skal vagtmandskabet opholde sig på arbejdspladsen i dagtimer i weekender der er altså tale om et fast rul. Kun ved aften/nat tjeneste/vagt gives ekstraordinært tillæg Referat - LMU Teknisk Afdeling Side 4 / 7

5 For alle medarbejdere planlægges indført en såkaldt flextidsordning. Den daglige arbejdstidsramme kan være fastlagt mellem kl. 06 og 18. Samtidig indføres flextid tidspunkter v. arbejdstids begyndelse og slutning, hvor man (som regel efter aftale) kan flexe. Ligeså vil der være en såkaldt fixtid en periode på dagen, hvor der skal være såkaldt normal bemanding. Eksempel: 06:00 07:30 Flextid (1½ time) 09:00 14:00 Fixtid (4½ time) 15:30 Flextid (1½ time) 18:00 Handlingsplan: Forslaget drøftes med de faglige organisationer og skal naturligvis følge overenskomsten. En sådan ny ordning kan formentlig først træde i kraft i 2014 grundet dels krav om varslinger samt opsigelse af nuværende ordning. Planer om nyt tidsregistreringssystem: elektronisk registrering af komme/gå tider evt. via computer eller ved hjælp af nøglekort. Dette kan give et bedre overblik over hvem der er på arbejde. Teknisk Afdelings ledelse drøfter dette i første omgang med vagten. LMU medlemmerne drøfter det ude på arbejdspladserne. Herefter behandles ny tid i LMU. Der orienteres om ordningen på et personalemøde. 9. Byggesager Indkøb af brugt MR-scanner. Operationsrobot til Holstebro er indkøbt. Robotten installeres på operationsstue som fællesredskab for Urinvejkirurgisk, gynækologisk og kirurgisk afdeling. Gamma/ TC til kommer til Holstebro til efteråret. Konvertering af fjernvarme i Holstebro mio kr. skal anvendes til at renovere IT netværk Man har i Teknisk Afdeling vurderet, at der er behov for 4-6 mio kr. til vedligeholdelsesområdet. Ringkøbing er 6 lægepraksis i udbud. 10 tandlægeklinikker forventes indrettet i Ringkøbing Sundhedshus. Hospitalsenheden Vest skal fortsat varetage den bygningsmæssige drift i Ringkøbing. 9.1 Opstart af acceleratorer --- De første acceleratorer startes pr. 1. marts. Fra medarbejderside er der ønske om to kollegaer og dobbeltbemanding af hensyn til tryghed og sikkerhed i arbejdet. Ledelsen siger OK til dette. 9.2 DNV/Gødstrup --- P.t. er det udarbejdede dispositionsforslag i en godkendelsesproces. Der er nogle logistiske udfordringer/problemer der skal løses bl.a. i forhold til elevatorer. Der udarbejdes en liste med bemærkninger. Også sikringskonceptet gennemgås herunder videoovervågning og alarmer. Her operer man med sikkerhedszoner: rød, gul og grøn zone. Emnerne drøftes med HMU den 14. marts. 10. Utilsigtede hændelser. --- Et uheld, hvor en neurologisk patient faldt ud af sengen sengehesten svigtede. Teknisk Afdeling har efterfølgende tjekket sengen, men har ikke kunnet påvise nogle fejl. Neurologisk Afdeling er berørt af hændelsen, og vil naturligvis gerne frikendes for menneskelig fejl. Det vil fremover være nødvendigt med en øget opmærksomhed på vedligehold af senge. Ved syn/reparation af senge bør dette registreres på en tjekliste enten via Medusa eller blanket i e-dok, så man sikrer sig, at alle dele er gennemgået. Dette vil samtidig være dokumentation for Teknisk Afdelings eftersyn og reparationer. Spørgsmålet om utilsigtede hændelser i forhold til udstyr medtages i Teknisk Afdelings kvalitetsudvalg Referat - LMU Teknisk Afdeling Side 5 / 7

6 11. Rygepolitik --- Det blev påpeget, at det er vigtigt at håndhæve den gældende rygepolitik i Hospitalsenheden Vest. Dette gælder for såvel interne og eksterne medarbejdere. Det blev foreslået at informere de håndværksmestre, man i HEV samarbejder med, om den gældende rygepolitik samt opfordre til, at reglerne indskærpes overfor de medarbejdere i de enkelte firmaer, som er tilknyttet Hospitalsenheden Vest. 12. Orienteringssager 10.1 Kursus i det Sociale Kapitel i 2013 Der afholdes igen i år 2 dages kurser i Det Sociale Kapitel. Formålet med kurserne er at opkvalificere deltagerne til at arbejde med Det Sociale Kapitel, med speciel fokus på sygefravær og fastholdelse samt støttemuligheder. Målgruppe for kurserne er: Ledere, tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter, personalekonsulenter og andre, der arbejder med sygefravær på arbejdspladsen. Kursuspjecen er vedhæftet. Information og tilmelding på følgende link: https://rm.plan2learn.dk/kursusvalg.aspx?id= Til orientering 13. Eventuelt Indretning af det tidligere teknikrum for fysiurgisk bad i kælderen på Regionshospitalet Herning. --- Det blev fra medarbejderside foreslået, at det tidligere teknikrum indrettes som et mindre værksted og lager. Det vil kunne lette arbejdet for reparatørerne, at man har et magasin tæt på de klinikker og afdelinger, som man ofte betjener. 14. Kommende møder: o torsdag 23. maj - i Holstebro o onsdag 28. august - i Herning o onsdag 20. november - i Holstebro B-medlemmer kan en time før mødet holde formøde i det reserverede mødelokale Referat - LMU Teknisk Afdeling Side 6 / 7

7 Hospitalsenheden Vest Lokal-MED udvalg Teknisk Afdeling 26. februar 2013 A medlemmer Afdelingsleder Thorkil Vandborg HEV Sektionsleder Søren Krogh Christiansen HEV Sektionsleder Flemming Madsen HEV Afsnitsleder René Edslev HEV B-medlemmer VVS og maskiner Bjørk V. Poulsen Herning VVS og Maskiner Finn Møller Sørensen Holstebro Bygningsteam Thomas Kirketerp Herning Projektkoordinator Anders Kristensen Herning Bygnings- Vedligeholdelse René Sørensen Holstebro Suppleanter for B-medlemmer El- /KS arbejde Peer Toustrup Herning VVS og Maskiner Mikael Sørensen Holstebro Elevatorteam Claus Dam Holstebro Formand Næstformand Tillidsrepræsentant Almen Teknisk Herning Tillidsrepræsentant Almen Teknisk Holstebro Arbejdsmiljørepr. Almen Teknisk Herning Bjørk V. Poulsen Finn Møller Sørensen René Sørensen Bygnings- Vedligeholdelse Per Sprogøe Rechnitzer Holstebro Herudover deltager Mona Vennersdorf som referent ved møderne. Arbejdsmiljøkonsulent deltager efter behov i møderne. Anders Kristensen Arbejdsmiljørepr. Holstebro Thomas Kirketerp Seneste ændringer i Lokal-MED udvalget: Jesper Andresen udtrådt som tillidsrepræsentant (medicoteknik) 31. december 2012) Lassse Ørum Thomsen udtrådt som suppleant f. tillidsrepræsentant (medicoteknik) 31. december 2012) Søren W. Sørensen udtrådt som arbejdsmiljørepræsentant (26. februar 2013) Thomas Kirketerp indtrådt som arbejdsmiljørepræsentant (26. februar 2013) Anders Kristensen indtrådt som medlem (26. februar 2013) Den 26. marts 2013 afvikles endeligt valg til LMU for perioden 1. april marts Referat - LMU Teknisk Afdeling Side 7 / 7

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

Referat fra ordinært HMU-møde med tema Masterplan den 27. maj 2014. 1. Godkendelse af referat og dagsorden (5 min.) kl. 13.00-13.

Referat fra ordinært HMU-møde med tema Masterplan den 27. maj 2014. 1. Godkendelse af referat og dagsorden (5 min.) kl. 13.00-13. Referat fra ordinært HMU-møde med tema Masterplan den 27. maj 2014 Sagsb. Indstilling 1. Godkendelse af referat og dagsorden (5 min.) kl. 13.00-13.05 Punkter til evt. Bilag Referat fra HMU-møde den 31.

Læs mere

Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling

Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling torsdag den 26. marts 2015 kl. 16.30 på lærerværelset på Engstrandskolen, Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Endelig dagsorden 1) Valg af dirigent Kredsstyrelsens

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring Randers Kommune Vejledning i miljøstyring Randers Kommune, januar 2000 Forord Randers Kommune har igennem de sidste tre-fire år vedtaget og gennemført en række miljøpolitiske tiltag, der i dag placerer

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:25. Fraværende: Børge Olsen Indholdsfortegnelse Side 1. Endelig afrapportering fra den nedsatte

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Skanderborg-Odder Lærerkreds

Skanderborg-Odder Lærerkreds Generalforsamling 2015 Skanderborg-Odder Lærerkreds Onsdag den 25. marts kl. 17:00 på Morten Børupskolen Møllegade 45, 8660 Skanderborg Skanderborg-Odder Lærerkreds FORRETNINGSORDEN For generalforsamlingen

Læs mere

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 BESTYRELSENS BERETNING 2014 15 Tirsdag den 10. marts 2015 Kl. 18.30, i Boligforeningens - 1 - mødelokale, Holger Drachmanns Gade 1 Kære beboer

Læs mere

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3.

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. september 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

ELINDCOs Arbejdsmiljøledelseshåndbog

ELINDCOs Arbejdsmiljøledelseshåndbog ELINDCOs Arbejdsmiljøledelseshåndbog Indhold 1. ELINDCO Byggefirmas arbejdsmiljøpolitik... 2 2. Arbejdsmiljøorganisationen... 3 3. Ansvar for arbejdsmiljøledelsessystemet... 6 4. Kommunikation mellem ELINDCOs

Læs mere

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO.

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. MED-aftale 2014 Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. Forord MED-aftale 2014 er opdateret som følge af ændringer i den centrale

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015 Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser Marts 2015 BERETNING OM HOSPITALERNES BRUG AF PERSONALERESURSER Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål

Læs mere

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 Velkommen til ordinært smøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på dagsordenen. En evaluering af projektet: Udvikling af det psykiske arbejdsmiljø i Trafikstyring i Banedanmark

Psykisk arbejdsmiljø på dagsordenen. En evaluering af projektet: Udvikling af det psykiske arbejdsmiljø i Trafikstyring i Banedanmark Psykisk arbejdsmiljø på dagsordenen En evaluering af projektet: Udvikling af det psykiske arbejdsmiljø i Trafikstyring i Banedanmark Hans Jørgen Limborg og Inger-Marie Wiegman December 2006 Indhold Forord...3

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat ordinært bestyrelsesmøde MSBolig - 11. juni 2013 side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30

Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30 Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30 Bestyrelsens beretning 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om regionsbestyrelsens arbejde i det forløbne år

Læs mere

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D & A N S A T T E KIRKEMINISTERIET 2003 MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER SKJALSJRIEOWOFNSKGBSD F TALER MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER

Læs mere

5. udgave udgivet 2008 af: Glumsø Bogtrykkeri A/S. www.b14.dk. Håndbogen kan downloades fra www.personaleweb.dk og fra parternes hjemmesider:

5. udgave udgivet 2008 af: Glumsø Bogtrykkeri A/S. www.b14.dk. Håndbogen kan downloades fra www.personaleweb.dk og fra parternes hjemmesider: 1 MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med RLTN s og KTO s fælles vejledning Rammer for medindflydelse og medbestemmelse. Hvorfor, hvordan og hvornår? Det er I selv med til at bestemm

Læs mere

Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri

Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Til medlemmerne af Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri: 3F Formand Flemming Madsen Karin Olsen Peter Kaae Holm Thorbjørn Guttesen Danske Anlægsgartnere

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet #JobInfo Criteria=S1# Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet Til stede: Stine Gotved, Marie Grundtvig Buss, Lone Henriksen, Hanne Tennes, Steen Donsby Afbud fra:

Læs mere

Styringsmanual for byggeprojektet Det nye hospital i Vest (DNV-Gødstrup)

Styringsmanual for byggeprojektet Det nye hospital i Vest (DNV-Gødstrup) Styringsmanual for byggeprojektet Det nye hospital i Vest (DNV-Gødstrup) Udarbejdet 3. august 2011 Revideret 12. marts 2012 Udkast til revision 22. januar 2013 Godkendt i regionsrådet 27. februar 2013

Læs mere

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere:

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere: Referat Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand Jens Andersen Lars Onsberg Henriksen Per Bennetsen- afbud Henrik Dalsgaard

Læs mere

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 TIRSDAG DEN 20. SEPTEMBER 2012 KL 19.00! PVRAMIDEN,SKREJRUPVEJ, RØNDE Emne: Generalforsamling Rønde Fjernvarme Sted: Mødetid: Pyramiden

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune Bilag til MED-aftalen Greve Kommune 1 Indholdsfortegnelse Værdier og ledelsesgrundlag i Greve Kommune bilag 1... 3 MED orgaisationene bilag 2... 7 Bemærkninger til bilag 2... 8 Minimumsforretningsorden

Læs mere