Haller Ændring af gammelt snoretræk til moderne elektronisk markering af skiver, resultat vises på monitor ved brugeren.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Haller Ændring af gammelt snoretræk til moderne elektronisk markering af skiver, resultat vises på monitor ved brugeren."

Transkript

1 1 Allested-Vejle Elektronisk markering på 15m bane Allested-Vejle Haller Ændring af gammelt snoretræk til moderne elektronisk markering af skiver, resultat vises på monitor ved brugeren. Indstilles til delvis støtte af det ansøgte. Enkelt og brugbart projekt der giver Allested-Vejle og skytteforeningen en mulighed for at tilbyde moderne skydning. Projektet har mulighed for at kunne søge ekstern, og derfor gives der max 50% af den samlede % 1, 2, 4, 5, 8 Anbefaler Broby Facadeløft og indgangsparti Broby Broby Ombygning af indgangsparti ( kr.) og ny facadedekoration ( kr.). Broby s facade/indgangsparti og forhal trænger efter 50 år, til en ansigtsløftning og til en energioptimering. Selve indgangspartiet består i dag af store vinduespartier, uden tidssvarende isolering, og vinduerne er heller ikke i en kvalitet, som er værd at skrive om. Forhallen er kold og uindbydende og er ikke det mødested, det kunne være for centerets brugere. Facaden på hallen fremstår mørk og kedelig, og trænger til at blive muntret op. Vores mål med facadeløft og Broby er, at det skal ligne det mødested og være det indbydende omdrejningspunkt for byens borgere, som det faktisk er, og samtidig skal fritidscenteret udstråle aktivitet og have en kunstnerisk og dekorativ facade, der byder alle indenfor. Afslag. Projektet lever op til ideen om at modernisere ved at åbne op og skabe mere velkomne og indbydende faciliteter. Det er et stort og omfangsrigt projekt, som på sigt kan give flere brugere mulighed for at blive aktive ved at hallens og foreningernes muligheder bliver mere synlige. Der mangler et mere udførligt budget for projektet. Ifølge tidsplanen skal projektet realiseres i sommeren 2019 og det er derfor aftalt med Broby at de med grundlag i de FMK midler de allerede har bevilget til øvrige projekter i og omkring hallen, bruger det næste år på at søge midler fra andre fonde. Der kan søges i puljen igen næste år, når og budget er længere fremme. Følgende midler er bevilget fra andre FMK puljer til projekter i og omkring hallen kr. er bevilget til områdefornyelse, som primært går til udearealerne kr. er bevilget til renovering af flade tage og gavl kr. er bevilget til bygningsfornyelse af facaden mod vejen øst for hallen. Projektet indgår dermed som en del af en større hallen og området. Evt. energirenovering i projektet foreslås finansieret gennem kommunegaranteret lån. - 0% 1, 4, 6, 7, 8 Anbefaler 3 Bøgebjerg Hallen Motionscenter i Bøgebjerghallen Bøgebjerghallen Bøgebjerghallen ønsker at lave en udbygning så der bliver plads til et motionscenter samt aktivitetsrum. I forbindelse med udviklingsplanen der blev lavet tilbage i 2014 fik Bøgebjerghallen lavet et oplæg til en stor tilbygning. På baggrund af de seneste tiltag fra FMK omkring besparelser af tilskud til hallerne har halbestyrelsen været inde og revurdere planen og har lavet et nyt oplæg som vi kalder "Motionscenter i Bøgebjerghallen" Indstilles til delvis støtte af det ansøgte. Projektet har været undervejs længe og er blevet skåret til og tilpasset et mere realistisk niveau. Projektet vurderes at gavne hallens og foreningernes muligheder for at tilbyde en bred variation af aktiviteter. Støtte kan kun anvendes til udbygning og ikke til udstyr. En tilbygning til Bøgebjerg Hallen kræver dog en ny lokalplan. En ny lokalplan er estimeret til at tage op til 1 år, og Bøgebjerg hallen vurderer selv at projektet tidligst kan realiseres i Bøgebjerg Hallen indstilles derfor til et foreløbigt støtte på kr. til at gå igang med at at søge fonde. I 2019 kan hallen søge moderniseringspuljen igen - og vil til den tid have et bedre overblik over den eksterne % 1,2, 5, 7, 8 Anbefaler 4 Gislev Hallen Energibesparelse vedr. toiletter og porte Gislev Hallen Der ansøges om 2 moderniseringer: 1) - Udskiftning af toiletter og urinalkumme. 2) - Udskiftning af træporte og døre. Afslag. Ligger uden for puljens kriterier. Det anbefales at søge halmodellens energipulje pr. 1. april. - 0% 8 Anbefaler 5 Horne Hallen Fra traditionel idrætshal til moderne mødested Horne Hallen Horne Hallen vil gerne være et moderne mødested, hvor faciliteterne er indbydende. Der søges om midler til indkøb af nye borde og stole mv. til hallens cafeteria. Afslag. Indkøb af nye stole og borde vurderes at ligge uden for puljens kriterier. Det anbefales at søge div. Fynske fonde og banker. - 0% 1, 8 Anbefaler Side 1 af 5

2 6 Korinth Hallen Styrkelse af Korinth Hallens sociale aspekt gennem hallens køkken-, café og handicapfaciliteter Korinth Hallen Nærværende projekt, som søges til, er fase 2 i et overordnet udviklingsprojekt for Korinth Hallen, der handler om at gøre Korinth Hallen til det naturlige mødested i lokalområdet. Fase 1 handlede om at forøge Korinth Hallens indtægtsgrundlag i form af etableringen af et fitnesscenter. Det har vi gennemført med omfattende frivilligt arbejde. Fase 2 handler om at forbedre køkken og cafefaciliteter og tilgængeliggøre Korinth Hallen, for derigennem at understøtte hallen som et moderne aktivitets- og mødested også for handicappede. Med disse ændringer sikrer vi en lys, brugervenlig, funktionel og ikke mindst tidssvarende hal, så vi kan holde fast i den positive brugsspiral vi har fået sat i gang med de senere års omstillingsproces, herunder medvirke til at konsolidere hallens økonomi.der søges 1.0 mio. i Moderniseringspuljen. Der søges i 2018 om kr. til arbejde i år 1 og kr. til arbejde i år 2. Det gør vi for at vide med sikkerhed, at vi har en på plads på arbejder, som først finder sted i år 2. Indstilles til at støtte det ansøgte for Projektet opfylder puljens kriterier og giver Korinth Hallen en mulighed for at skabe mere moderne opholdsfaciliteter, der kan skabe et mere attraktivt mødested i byen. Projektet gennemføres koordineret med en renovering af gamle omklædningsrum, hvor der er i forvejen er bevilget 1 mio. kr. fra puljen til renovering af idrætshaller. Ud af det øvrige moderniseringsprojekt på 1.7 mio. kr. indstilles at der bevilges kr. i 2018, så projektet kan gå igang allerede i Der kan søges igen i dog forudsættes det at Korinth selv er meget aktiv med at søge fonde, mm i det kommende år, og øge den eksterne, så den kommunale kan holdes nede % 1, 3, 4, 8. Anbefaler Rolfhallen Nyt opholds/café område via ombygning/ eksisterende bygning. Rolfhallen Eksisterende spinningrum, forhal og kølerum ombygges/moderniseres og lægges sammen til et stort samlingsrum med ny glaskarnap mod Ørbækvej som hermed skaber øget synlighed og transparens, lokalet får direkte forbindelse til det eksisterende køkken og der oprettes et lille tekøkken i selve lokalet til brug for selvbetjeningsarrangementer. Nuværende forhold består af spinninglokale 36 kvadratmeter, kølerum 10 kvadratmeter, forhal 40 kvadratmeter, hertil kommer en ny glaskarnap på 20 kvadratmeter, i ombygget stand 106 kvadratmeter der indrettes som sportscafé miljø, der vil kunne være ca. 75 personer i området. Indstilles at de får delvis støtte nu. Projektet åbner hallen op og gør den mere indbydende og velkommen. Rolfhallen har iværksat en stor og ambitiøs udviklingsplan, og hallen vil have mulighed for at kunne søge puljen i de kommende år til flere del-projekter i deres udviklingsplan. Det ansøgte projekt er et mindre projekt, og blot 1. etape ud af mange del-projekter i hallens plan. Der kan ikke søges yderligere midler til det ansøgte del-projekt % 1, 3, 4, 8, Anbefaler 8 Svanningehallen Øget kapacitet i Svanningehallen, så hallens mange nye brugere får plads Aktivitetscentret Svanningehallen Hallen foreslår at etablere yderligere et multirum på ca 85 m2. Det betyder, at spinnecyklerne kan stå fast i et multirum (hvorfra de kan flyttes, hvis der er behov), og der bliver kapacitet til det potentiale, der er i yoga, jumping, funktionel træning og dans work out, og til spinning. Hallen foreslår desuden renovering af hallens 2 gamle omklædningsrum, så de får en tidssvarende standard, og der etableres toiletter, som kan nås uden man skal ind i omklædningsrummene. Indstilles til mindre støtte til projektet nu - med mulighed for at søge yderligere næste år. Projektets formål og ide opfylder kriterierne, men projektet virker ikke helt klart, og splanen er uklar. Efter dialog med hallen indstilles det at støtte med et mindre, så der kan skabes skitse- og hovedprojekt, og der kan arbejdes med en splan. Det foreslås at der afsættes et ramme på kr. som hallen efter nærmere aftale med kommunen kan gøre brug af til at udvikle projektet. I forhold til renovering af omklædningsrummene vil det blive gennemgået på den kommende kommunale gennemgang af større renoveringsprojekter i hallen % 1, 2, 4, 8. Anbefaler 9 Ryslinge Hallen Udvikling af Ryslingehallen Ryslingehallen Der søges om midler til udvidelse af opholds- og cafe-område og heri etableringen af fitnesslokale i direkte tilknytning til hallen. Det er udviklingsplanens fase 1 der søges til. Indstilles til at støtte med det ansøgte. Projektet opfylder mange kriterier og har et begrænset og realistisk omfang % 1, 2, 4, 7, 8. Anbefaler Side 2 af 5

3 Foreninger Faaborg Roklub Coastalbåde Færgevej 19, 5600 Faaborg Udvidelse med en ny bådtype, som er mere sødygtig og stabil. Dette giver mulighed for at komme ud på vandet flere dage om året, fordi de kan klare dårligere vejr. Afslag. Ligger uden for puljens kriterier. Det anbefales at søge udviklingspuljen pr. 20. april. - 0% Anbefaler 11 Kellerup Rideklub Spring og dressurhegn Boltinggårdvej Der ansøges om 3 modernisering: 1) - Nye springredskaber kr. 2) - Et dressurhegn omkring banen kr. 3) - En håndvask til badeværelset, da det er flækket kr. Udover ovenstående vil udlejer opføre et overdækket skur med fliser, så spring kan sættes i tørvejr, så de ikke rådner op. Så det søges der ikke midler til. Det kommer til at koste ca kr , så det indgår som egen finansering - udover ovenstående 3 projekter. Indstilles til delvis støtte til indkøb af nye spring- og dressurredskaber. Det vurderes at være et stort aktiv for klubbens muligheder for at udvikle spring- og dressuraktiviteter for medlemmerne, samt afholdelse af stævner - såvel ude som inde. Klubben er inde i en positiv periode med voksende medlemstal. Spring- og dressurredskaberne vil være klubbens ejendom (ved evt. ophør af klubben skal redskaberne tilfalde andre rideklubber i FMK). I 2017 blev der givet en lignende støtte til redskaber/ faciliteter i Diernæs Rideklub. Der gives afslag til at støtte renovering af håndvask. Det anbefales at søge støtte til vedligeholdelse af håndvask i Folkeoplysningsudvalgets pulje til alm. vedligehold % 1, 2, 4. Anbefaler 12 Horne Forenede Sportsklubber og Horne Idrætscenter Modernisering og udvikling af "Egsfield Ground" Horne Stadion - etape 1 Horne Idrætscenter / Horne Stadion Der ansøges om 3 moderniseringer: a) Etablering af et automatisk vandingsanlæg til klubbens opvisningsbane ( kr.). b) Etablering af ny kunstgræsbelægning på klubbens 16 x 32 meter Multibane, som blev etableret i 2001 på den m2 store Idrætslegeplads tæt ved Idrætscentret ( kr.). c) Etablering af et 14 x 24 meter legeområde til boldspil - leg - øvelse og balancetræning på den m2 store Idrætslegeplads tæt ved Idrætscentret ( kr.). Klubben er blevet spurgt om yderligere argumenter for vandingsanlægget, hvor der allerede ligger støtte fra Albanifonden på kr.: Klubben vil kunne tiltrække større events, og den forventer bl.a. at kunne tiltrække flere træningslejre, som også vil kunne gavne det lokale erhvervsliv, overnatning, butikker, mm. Klubben forventer at investeringen giver meget tilbage til FMK med overnatninger, bespisning, turisme, mm Anlægget er vandbesparende og anbefales som optimalt for større kampe på banen. Klubben har prøvet kommunens anlæg og det fungerer ikke optimalt. Indstilles til delvis støtte af a) automatisk vandingsanlæg med kr. så anlægget kan indkøbes i Ligeledes indstilles at støtte c) legeområde med kr. - det vurderes oplagt at søge fonde til dette projekt. Udskiftning af kunstgræsbelægning vurderes ikke at leve op til kriterierne i denne pulje, men henvises til at søge Folkeoplysningsudvalgets vedligeholdelsespulje. Det er første gang at der søges til ny belægning på en foreningsdrevet multibane, og derfor vurderer administrationen at Folkeoplysningsudvalget bør drøfte om det falder inden for rammen af støtte i vedligeholdelsespuljen % 1, 2, 3, 4, 5, 7 Anbefaler. vurderer at ny belægning til multibanen kan søges som vedligeholdelse.h os. 13 Horne Forenede Sportsklubber og Horne Idrætscenter Modernisering og udvikling af "Egsfield Ground" Horne Stadion - etape 2 Horne Idrætscenter / Horne Stadion Etablering af en overdækket tribune på den ene langside ved opvisningsbane med plads til ca. 500 tilskuere. Horne fs vil gerne modernisere og udvide rammerne til at kunne opfylde de stigende konditioner der er til at tiltrække store events til gavn for både klub, egn og Faaborg-Midtfyn Kommune jf. kommunens fritids- og udviklingstrategi. Etablering af projektet vil gøre at events blive mindre vejrafhængige. Ligeledes vil udgifter til arrangementer blive mindre, da der ikke skal lejes tribuner. Afslag. Ansøger vurderer selv at projektet kan vente til % 1, 2, 4 Anbefaler 14 Ringe Bio BabyBio til Ringe Bio Ringe Bio Efter opfordring starter Ringe Bio Baby Bio den 21. februar kl. 10. Der ansøges om følgende: - Puslebord og puslemadras (2.214 kr.) - Skraldespand og microovn (1.597 kr.) - Tilskud til indrykning af flyers og annoncer (5.000 kr.) Afslag. Moderniseringspuljen støtter ikke tilskud til indrykning af flyers og annoncer. - 0% 1, 2, 4. Anbefaler Så længe der er plads, kan barnevogne stilles indendørs, og man må gerne medbringe bebsene i salen, hvis man vil, hvor der vil være dæmpet belysning og evt. dæmpet lyd. Der bliver mulighed for bleskift og lignende og der vil også kunne varmes flasker i mikroovn. Side 3 af 5

4 Skytteforeninger Horneskytteforening Nye 10 meter baner til luftskydning Skyttecentret Telemarken Etablering af 3, 10 meter baner med elektronisk markering, på den eksisterende 15 meter bane. Moderniseringen vil gøre at de samme skydebaner kan bruges til flere forskellige skydediscipliner, og klubben samtidig får mulighed for at fastholde unge konkurrenceskytter. Indstilles til delvis støtte af det ansøgte. Enkelt, brugbart og billigt projekt der giver alle foreningerne i Telemarken en mulighed for at tilbyde andre former for skydning. Projektet har mulighed for at kunne søge ekstern, og derfor gives der 50 % af den samlede % 1, 2, 3, 4. Anbefaler 16 Skydebaneforeningen Telemarken Modernisering af pistol anlæg til duelskydning Skydebaneforenin gen Telemarken Der ønskes ny elektronik til styring af 10 pistolbaner, så der igen kan skydes efter DGI`s regler. Elektronikken gør at der kan skydes duel-skydning, hvor målskiven kan åbne og lukke automatisk med tidsintervaller. Indstilles til delvis støtte. Med flere foreninger der kan få glæde af systemet bør resten af et kunne egenfinansieres % 1, 2, 3, 4. Anbefaler 17 Midtfyns SG&I/1. Hovedkreds Renovering og udvidelse af klubhus og skydebaner ved Lombjerge. Klubhus og skydebaner Midtfyns SG&I/1 Hovedkreds søger til et projekt med 3 elementer: 1) - Jordarbejde i forbindelse med udgravning til 4 stk 100 meter baner 2) - Et nyt standpladshus med 5 standpladser + tilhørende støjsluser. Hertil et handicaptoilet, skivedepot og opførelse af 25 m pistolbane. 3) - Renovering af eksisterende klubhus, herunder nyt tag, nye vinduer, ny vedligeholdelsesfri facade, "opshining" indvendig samt nyt varmeanlæg. Afslag. Foreningen blev i henholdsvis 2016 bevilliget kr. til anlæg af baner og i 2017 bevilliget til at modernisere det eksisterende klubhus. Det vurderes derfor at foreningen allerede har fået bevilliget til projekt 1 og 3 og derfor ikke skal have en yderligere bevilling. Når disse projekter er gennemført har foreningen mulighed for at søge igen til yderligere etaper. Foreningen søger flere midler til renovering af klubhuset, og her henvises til Folkeoplysningsudvalgets pulje til vedligehold. - 0% 1, 2, 3, 4 Anbefaler Side 4 af 5

5 19 Ferritslev Fritidshus Nøglesystem - led lamper - udenoms arealer Ferritslev Fritidshus Der ansøges om 3 moderniseringer: Fritids- og kulturhuse 1) - Fornyelse af husets låse/nøglesystem (21243,75 kr). 2) - opstart af udskiftning af husets lamper. I første omgang den store sal, hvor der udskiftes til LED lys. ( kr). 3) - En tiltrængt renovering af husets udenoms arealer er også på ønskelisten. ( kr). Afslag, da ansøgningen ligger uden for puljens kriterier. - 0% Anbefaler 18. I alt ,5% Puljens budget Puljen inkl. overførte restmidler Rest (nummerering angiver ikke prioritering): 1. at moderniseringen skaber nye aktiviteter eller udvikler eksisterende aktiviteter, som vil gavne mange borgere - enten lokalt eller via et stort potentielt opland. 2. at kommunens investering i modernisering og udvikling af fritidsfaciliteten giver mulighed for nye aktivitetstilbud, der øger aktivitetsniveauet i faciliteten 3. om der er etableret samarbejder med andre lokale faciliteter og/eller foreninger i og omkring faciliteten. 4. at nye faciliteter i videst muligt omfang integreres i eksisterende faciliteter 5. hvorvidt projektet er innovativt og nytænkende 6. om investeringen på sigt kan nedbringe behovet for kommunale drifts- og anlægstilskud 7. graden af med og/eller ekstern 8. projekter fra idrætshallerne prioriteres højt Side 5 af 5