Referat fra 1. møde i Implementeringsgruppen for Den Gode Genoptræningsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra 1. møde i Implementeringsgruppen for Den Gode Genoptræningsplan"

Transkript

1 Dato: Vor ref.: KRC Referat fra 1. møde i Implementeringsgruppen for Den Gode Genoptræningsplan Dato: Sted: Deltagere: Konferencen, Forskerparken 10, 5230 Odense M Lone Vinhard, KL Tora Haraldsen Dahl, Sundhedsstyrelsen Andrea Grandelag, Danske regioner Morten Østergaard, Region Hovedstaden Sharon Wintcentsen, Region Hovedstaden Bo Gottshalck, Region Hovedstaden Mie Rask Møller, Region Sjælland Bjarne Aage Rasmussen, Region Sjælland Anne Kathrine Leksø, Region Sjælland Ulla Ross Andersen, Region Nordjylland Annemarie Gammelgaard Frandsen, Region Nordjylland Dorrit Christensen, Region Nordjylland Tina Holgaard, Region Midtjylland Kirsten Poulsen, Region Midtjylland Berit Tange, Region Syddanmark Linette Krell, Region Syddanmark Pia Hansen, Region Syddanmark Grethe Udbjørg, KKR Hovedstaden Lisbeth Suh Sværholdt, KKR Hovedstaden Pia Wisbøl, KKR Hovedstaden Jette Gudmundsen, KKR Sjælland Alexandra Klinzing, KKR Nordjylland Flemming T. Pedersen, KKR Nordjylland Niels Boritz Sørensen, KKR Midtjylland Vivi Altenburg, KKR Midtjylland Dorthe Skou Lassen, MedCom Kirsten Ravn Christiansen, MedCom Fraværende: Malte Harbou Thyssen, Danske regioner

2 Referat: 1. Velkomst og præsentationsrunde Dorthe byder velkommen. Alle deltagere præsenterer sig selv. Præsentationer fra mødet samt mødegodtgørelsesskema vedlægges referatet. 2. Baggrund for mødet Kommentarer udover præsentationen: Målet med tidsplanen er at teste leverandører inden sommerferien med henblik på fællesovergangsdato d. 1. oktober 2015 til den nye version af genoptræningsplanen. Det er en intens og forceret tidsplan, der kræver commitment og prioritering. Det er samtidig vigtigt, at parterne er ærlige og åbne om eventuelle udfordringer i processen, så man kan agere på forkant af udfordringer. Dynamisk blanket-delen som udelukkende handler om visning a la lægeblanketter fjernes fra den nye version af standarden for genoptræningsplaner, da der ikke er behov for den. Den oprindelige ide med blanket formatet var, at gøre det lettere at foretage ændringer, men dette koncept har ikke fungeret, da det vil kræve samtidig ændring hos samtlige leverandører og på tværs af alle MedCom standarder. NSI er orienteret om, at den nye standard er på vej. Det bør derfor drøftes, om NSI eventuelt skal deltage i den nationale koordineringsgruppe bestående af deltagere fra SUM, SST, DR, KL og MedCom. Der spørges ind til privathospitalernes opgave i forhold til den nye genoptræningsplan. SST svarer, at privathospitaler, som udfører offentlige ydelser, er omfattet af den offentlig lovning, og er derfor underlagt de samme rammer. I den forbindelse er det regionerne, der skal hjælpe med at presse privatsygehusleverandørerne. Lægesystemleverandørerne inviteres ligeledes til at implementere den nye standard, flere af lægesystemleverandørerne er samtidig leverandør af It-systemer til privathospitalerne. MedCom har lige godkendt leverandør til privathospitaler (Skarpell). MedCom har desuden haft flere forespørgsler fra leverandører til privathospitaler i forhold DGOP/G-GOP. Det er efter pres fra kommunerne at der er lidt udvikling indenfor området. Man er i processen med den nye genoptræningsplan bevidst om, at det er nødvendigt at have fokus på arbejdsunderstøttelse, således at de lokale systemer i regioner og kommuner understøtter arbejdsgangen mest muligt. Formålet med 1-dags workshop 8/4 er bl.a. at facilitere dialog mellem leverandører og regioner og kommuner med henblik på dette. MedCom opfordrer til, at der foretages pilottest i regioner og kommuner, efter at leverandører har været igennem teknisk test og certificering. Det drøftes, at alle tre kommunale leverandører bør testes i hver region. Det er enighed om dette. b. Status efter ikrafttrædelse af den nye bekendtgørelse Behandles senere på mødet efter yderligere information om den nye kommunikationsstandard. c. Kommissorium for implementeringsgruppen MedCom er bevidst om, at det kan være vanskeligt at udvælge deltagere til implementeringsgruppen. 2

3 Derfor er det naturligvis muligt at melde en anden deltager til møderne, hvis det er mere hensigtsmæssigt i.f.t. mødefokus. MedCom anbefaler, at man nedsætter en lokal koordineringsgruppe regionalt og kommunalt, for at undgå at antallet af deltagere i implementeringsgruppen bliver for stort til konstruktivt mødeform. 3. MedComs nye version af kommunikationsstandarden og tidsplan Kommentarer udover præsentationen: Tora gennemgår baggrunden for ændringerne i genoptræningsplaner. Der er ikke ændret i sundhedsloven, derfor hedder det også genoptræningsplan ved rehabilitering. Formålet med ændringerne er en forenkling af arbejdet i forbindelse med genoptræningsplaner. Genoptræningsplanen anses som et fagligt dokument, som udveksles mellem sundhedsfaglige personer. Derfor vil den fagperson, som udarbejder og afsender genoptræningsplanen være ansvarlig for denne og indholdet deri. Autoriseret sundhedspersoner, ikke kun læger, kan udarbejdet og afsende genoptræningsplaner. Indholdet bør være kontekstspecifikt. Specialiseringsniveauerne er beskrevet. Inddeling af genoptræning på hhv. basalt og avanceret niveau foretages i kommunen, efter at sygehuset har henvist en patient til genoptræning på almen niveau. Det drøftes, hvorledes journalnotater kan udtrækkes på lovlig vis med påført ansvarlige fagperson m.m. Dette område pågår der arbejde med både på de kommende arbejdsmøder og i MedCom s tekniske arbejdsgruppe. Det bliver muligt at vedhæfte filer, men anvendelse forudsætter at både regionale og kommunale systemer understøtter denne funktionalitet. Der skal endvidere være klare aftaler for, hvilke type format som må vedhæftes. I.f.t. ICF-klassifikation klargøres standarden til at medtage ICF-koder med henblik på fremtidssikring. Det skal dog afklares, om disse koder skal medtages i standarden fra start, man kan evt. aftale med ITleverandørerne at ICF-felter endnu ikke skal vises i brugergrænsefladen, men først aktiveres når den enkelte kunde har behovet for dette. Da der endnu ikke er aftalt nationale retningslinjer for brug af ICF, kan der være en udfordring i at sikre at de relevante ICF-felter er medtaget, da ICF-klassifikationen er mere kompleks end f.eks. ICD10 sygdoms klassifikationen. Aktuelt er ICF-felter i overensstemmelse med SKS (gradienter vises som tillægskoder: ). Case-eksempler Man vil gerne indsamle case eksempler fra det virkelig liv med henblik på at illustrere den nye genoptræningsplan på realistiske case-eksempler. Man efterspørger derfor, at regioner/kommuner melder sig med henblik på levering af case-eksempel. Standard og HTML-visning MedCom gør opmærksom på, at HTML-visningen af den nye standard udelukkende er ment som en visuel illustration af XML-delen, som leverandørerne modtager. Den visuelle visning er derfor ment som et hjælpeværktøj med henblik på at demonstrere elementerne i genoptræningsplanen. Det er derfor vigtigt at understrege, at HTML-visningen ikke diktere eventuel visning eller rækkefølge, da dette er forskelligt fra det ene system til det andet. Overskrifterne i genoptræningsplane må ikke differentiere som er sket i forbindelse med DGOP. 3

4 Kommentarer til indholdet i visningen, som skal rettes nu og her: Civilstatus under Patient skal fjernes helt fra genoptræningsplanen. Pårørende type ej relevant skal tilføjes til feltet med information om Pårørende/Relationer. Supplerende information til modtager i forbindelse med visitation bør erstattes med teksten, der bruges i nuværende genoptræningsplan DGOP Generelt bør overskrifter, der kan genbruges, og der er god erfaring med fra DGOP en, genbruges i stedet for at tage nye i brug. Hvis der er felter i DGOP, som ikke er hensigtsmæssige, bør disse erstattes af nye. Under feltet Aktuel indlæggelse skal Udskrevet ændres til Forventet udskrivelse og overskriften på feltet Aktuel indlæggelse skal ændres til Aktuelt kontakt (da man også bør tage højde for ambulante besøg). Under feltet Helbredsrelateret funktionsevne skal overskrifterne i det hvide felt betragtes som en skabelon, som kan bruges i fritekst-feltet. Relevant information bør derfor påskrives under oveskrifterne, der er relevante. Der hvor der ikke skrives noget, medsendes felterne ikke. Det er derfor op til den sundhedsfaglige person at bedømme, hvilke informationer der skal medsendes. I forbindelse hermed, efterspørges en klar udmelding på, hvad der reelt kommer til at stå i standarden, og hvad der kan bruges som skabeloner, hvis man ønsker. Der efterspørges, at det visuelt vises anderledes, så det er klart, hvad der reelt er standarden, og hvad der ikke er. ICF-koder bør ligge der som en mulighed men ikke være synlige. Felterne Spørgsmål til Regionen og Spørgsmål til Kommunen er relevante samt i overensstemmelse med vejledningen og kan ikke bortskaffes. Der efterspørges, at der under feltet Underskriftfelt er mulighed for kontaktoplysninger på to personer, da dette ofte er fagligt relevant. Kommentar SST og MedCom: dog er der stadig kun en, som vil kunne underskrive genoptræningsplanen. Telefonnummeret under kontaktoplysninger i feltet Underskrifttfelt skal være et afdelingsnummer i stedet for person-telefonnumre. Derudover skal adresse ikke oplyses! Derudover efterspørges det, at det besluttes at vedhæftede bilag udelukkende skal være pdfformat. Kommentarer til indholdet i visningen eller funktioner, som skal drøftes på fremtidige arbejdsmøder i implementeringsgruppen: Det nævnes, at det ikke er hensigtsmæssigt at gøre påskrivning af pårørende i genoptræningsplanen til et obligatorisk automatiseret felt. Det diskuteres, at det bør drøftes på et fremtidigt arbejdsmøde, hvilke felter det er hensigtsmæssigt at gøre obligatoriske, og hvilke der ikke er. Det nævnes, at man i.f.t. obligatoriske felter også skal kunne håndtere fx asylansøgere, som ikke vil have den påkrævet data. SST kommenterer, at de obligatoriske felter er valgt med udgangspunkt i bekendtgørelsen. 4

5 Aktionsdiagnose kan være en udfordring at påføre inden udskrivelse, det skal drøftes hvilke muligheder der er for at påføre denne ved udsendelse af genoptræningsplan, som sker inden udskrivelse af patienten. I.f.t. feltet Patientens genoptræningsbehov og potentiale diskuteres det, at det muligvis ikke vil være hensigtsmæssigt, at man udtaler sig om patientens potentiale. Dette tages med op på den nationale koordineringsgruppe, da det er en kommentar til det sundhedsfaglige indhold. Vedhæftningen af bilag har indflydelse på arbejdsgange i forbindelse med udsendelse af genoptræningsplanen til patienten. Snakken om vedhæftede bilag er et emne, som vi skal arbejdere videre med og drøfte i implementeringsgruppen. Det drøftes, at man nogle steder udsteder foreløbige genoptræningsplaner som en form for tidlig advarsel om, at en genoptræningsplan snart kommer og et samarbejdsforløb skal startes op. Derfor bør man kigge på, hvorledes informationer indtastet i genoptræningsplanen kan anvendes tidligt i forløbet, inden genoptræningsplanen officielt sendes ud. Der gøres opmærksom på, at det er et problem, at der kun må sendes en genoptræningsplan pr. forløb, da dette ikke harmonerer med de skift som sker i genoptræningsniveauer under et samlet forløb, hvis en patient/borger udvikler sig fra behov for specialiseret træning til almen træning. Implementeringsgruppen efterspørger case-eksempel på, hvorledes en case med kun en genoptræningsplan kan se ud, da dette er urealistisk i forhold til deres arbejdsgange. Dette emne tages med tilbage til drøftelse i den nationale koordineringsgruppe. MedCom foreslår, at man eventuelt arbejder med forskellige versioner under hvert forløb. Yderligere kommentarer til genoptræningsplanen, som er udenfor MedCom standarden: Det drøftes yderligere at følgende kunne være interessant: at have genoptræningsplanen som en del af fx sundhedsjournalen med eget visningsfelt, så vil man have en let læse-adgang for både patienter og evt.. praktiserende læger, hvis en sådan visning understøtter journalføringsloven. at sende genoptræningsplanen til patientens e-boks Levering af genoptræningsplanen til patientens e-boks er noget, som skal tages op med den enkelte ITleverandør i regionen eller kommunen. Det nævnes, at selve genoptræningsplanen nok ikke vil være let læsestof til patienter, som også modtager denne jævnfør lovgivningen. Det videre forløb: Implementeringsgruppen efterspørger at få visningen ud til kommentering efter mødet. KL og DR efterspørges ligeledes, at den kommer i høring i den nationale koordineringsgruppe, før noget vedtages endeligt. Processen er derfor som følger: 1. SST og MedCom arbejder med standarden på baggrund af de indkomne kommentarer under mødet. 5

6 2. MedCom udsender efter revidering af standarden, på baggrund af kommentarerne, ny version til alle i implementeringsgruppen. 3. Versionen sendes til den nationale koordineringsgruppe til høring. b. Status efter ikrafttrædelse af den nye bekendtgørelse Umiddelbare reaktioner fra regioner og kommuner: Nordjylland: Man er ved at omsætte bekendtgørelsen, der er trådt i kraft. En følgegruppe med både regionale og kommunale deltagere nedsættes. Man tilstræber at overholde tidsplanen for at understøtte kliniske personale hurtigst muligt. Albertslund Kommune: Man samarbejder med yderligere to kommuner og fordeler opgaverne i forhold til basal og avanceret niveau. Københavns Kommune: Man har en udfordring på træningsområdet, da man har planlagt at opdatere systemet på forhånd inden denne nye genoptræningsplan kom. Det kan derfor blive en udfordring og time disse forskellige opdateringer. Vesthimmerlands Kommune: Man ser det som en udfordring, og samarbejder med andre kommuner om det. Hjørring Kommune: Man ser det som en systemmæssig udfordring, da man har planlagt at opdatere systemet i februar. Herefter havde man ikke regnet med en opdatering før sidst på året. Hovedstaden: Man ser det som en ambitiøs for ambitiøs og useriøs tidsplan grundet de mange elementer i det. En fornuftigere og mere realistisk tidsplan ville være implementering i april Man er dog opmærksom på, at det nuværende forløb med en ny bekendtgørelse og gamle genoptræningsplaner ikke er optimalt i.f.t. personale eller patienter. Og derfor vil man arbejde intenst på at løse opgaven. Tidsplanen som den er nu, er dog for urealistisk. Syddanmark: Man anser det for at være meget ambitiøst rent teknisk, da der i forvejen ligger road maps for år Man vil dog prøve at få skubbet opgaven ind i en release som ligger i oktober måned. I.f.t. det faglige er man i gang med koordineringen. Sjælland: Man er i forhold til ændringerne rent fagligt udfordret, da den følgegruppe som var nedsat pt. er lukket. Derfor skal den etableres igen. Desuden kommenteres det, at vejledningerne til overgangsfasen ikke så anvendelige, da overskrifter ikke er ens. Man anser tidsplanen med implementering til oktober for meget ambitiøs. Midtjylland: Man har nedsat en følgegruppe i.f.t. det faglige for at omsætte den nye bekendtgørelse. I.f.t. det tekniske anses tidsplanen for useriøs. Der er mange trin i det tekniske arbejde, som tager tid. Desuden er man bekymret for resultatets kvalitet ved en så forceret tidsplan. Man foretrækker også april 2016 som release-dato. Generelt, så er der enighed om, at en release-dato til implementering i regioner og kommuner, der hedder april 2016, vil være mere realistisk! 6

7 4. Fokus på arbejdsgangsunderstøttelse Punktet blev ikke gennemgået grundet tidsnød, men blev delvist drøftet under forudgående punkter. 5. KL: værktøj til vurdering af de kommunale genoptræningstilbud Punktet blev ikke gennemgået grundet tidsnød. 6. Eventuelt Ref: Kirsten Ravn Christiansen 7