Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Onsdag den 06. juni 2018 Kl. 17:30 Lokale Kongsgårde, Ebeltoft.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Onsdag den 06. juni 2018 Kl. 17:30 Lokale Kongsgårde, Ebeltoft."

Transkript

1 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Onsdag den 06. juni 2018 Kl. 17:30 Lokale Kongsgårde, Ebeltoft Medlemmer Kirstine Bille (F) Christian Haubuf (A) Jørgen Ivar Brus Mikkelsen (V) Else Marie Høgh (V) Jesper Yde Knudsen (Ø) Fraværende

2 Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side 57. Budgetopfølgning pr. 30. april Udvalget for familie og institutioner - anlæg Budgetopfølgning pr. 30. april Udvalget for familie og institutioner - drift DEMO-rådet gæster udvalgsmødet Status på arbejdet med uddannelsesparathed Orientering om Ungekontakten Resultatdokumentation af investering på familieområdet Ændring af Dagtilbudslov. Implementering i Syddjurs Kommune Studieture på tværs af udvalg i Orienteringssager til 6. juni

3 Side Budgetopfølgning pr. 30. april Udvalget for familie og institutioner - anlæg Sagsnr.: 18/20325 Sagen afgøres i: Udvalget for familie og institutioner (FI) Resumé Sagen er udvalgets bidrag til den strategiske økonomirapportering der samles til Økonomiudvalg og Byråd. Rapporteringen sker på baggrund af forbruget den 30. april Der forventes samlet budgetoverholdelse i forhold til korrigeret budget på anlæg for de tre bevillinger Børn, Unge og Familier, Skoleområdet og Dagtilbud til børn. Sagsfremstilling Der forventes samlet budgetoverholdelse i forhold til korrigeret budget på anlæg for de tre bevillinger Børn, Unge og Familier, Skoleområdet og Dagtilbud til børn. Se bilag for de enkelte projekter og bemærkninger. Anlægsprojektet med ny daginstitution i Mørke forventes først færdigt primo 2019, så lige nu forventes en overførsel af budget på 8,7 mio. kr. fra 2018 til Økonomi og organisatoriske konsekvenser Rådighedsbeløb (Hele kr.) 11 anlæ g Udvalget for familieog institutione r Børn, Unge og Familier Skoleområd et Dagtilbud til børn Oprindeli gt budget Korriger et budget Forbru g Forvent et regnska b Afvigels e i.f.t. opr. Budget Afvigels e i.f.t. korr. budget Ansøgnin g om tillægsbevilling Indstilling Direktøren indstiller til Udvalget, at budgetopfølgningen på anlæg tages til efterretning og sagsfremstillingen indarbejdes i økonomirapporteringen for anlæg til Økonomiudvalg og Byråd. Beslutning i Direktionsmøde den Taget til efterretning og indstilles til udvalgets godkendelse. Fraværende: Jørgen Andersen Beslutning i Udvalget for familie og institutioner (FI) den Indstilling indstilles godkendt. Bilag 1 Åben Budgetopfølgning pr anlæg - Udvalget for familie og institutioner.pdf /18

4 Side Budgetopfølgning pr. 30. april Udvalget for familie og institutioner - drift Sagsnr.: 18/20325 Sagen afgøres i: Udvalget for familie og institutioner (FI) Resumé Sagen er udvalgets bidrag til den strategiske økonomirapportering der samles til Økonomiudvalg og Byråd. Rapporteringen sker på baggrund af forbruget den 30. april Med sagen følger rapportering på ikke-finansielle mål for Syddjurs Kommune til orientering. Der forventes samlet budgetoverholdelse i forhold til korrigeret budget for de tre driftsbevillinger Børn, Unge og Familier, Skoleområdet og Dagtilbud til børn. Sagsfremstilling Børn, unge og familier Social og Familie forventer samlet set budgetoverholdelse i forhold til korrigeret budget på bevillingen Børn, Unge og Familier. Der arbejdes fortsat på at omstille foranstaltningerne for at nå målene på området. Budget 2018 er samlet reduceret med ca. netto 4 mio. kr. i forhold til budget Det er inkl. tilførsel af 1,5 mio. kr. til styrkelse af den tidlige indsats i sundhedsplejen fra 2018 og 2,7 mio. kr. til etablering af et nyt aflastningstilbud på handicapområdet, der fra 2020 skal bidrage en reducering af udgifterne. Der er således behov for et fortsat fokus på en stram styring på det samlede område for at nå målene, selvom der blev taget skridt på vejen i 2017 med opnåelsen af et mindreforbrug på 3,7 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget De samlede investeringer ser stadig ud til at vise resultater, hvilket afspejler sig i de ikke finansielle mål, hvor antallet af anbringelser og anbringelsesdage fortsat er faldende (se ikke-finansielle mål graf 1 (graferne findes i bilaget). I forhold til tidlige forebyggende indsatser, har det øgede fokus betydet, at man fortsat de første måneder af 2018 opnår en høj andel af tidlig indsats (se ikke-finansielle mål graf 2). Projektet for svært overvægtige børn fortsætter den gode udvikling, hvor hovedparten af børnene taber sig (se ikke-finansielle mål graf 3). Det bekymrende fravær på skolerne har ligget stabilt over en periode, men der ses nogle udsving og herunder større stigninger primo og igen ultimo 2017, som kan skyldes øget fokus på fraværsregistrering og giver anledning til at se nærmere på data (se ikkefinansielle mål graf 4). Fra august 2016 blev der besluttet en ensartet registrering på skolerne, og fraværsdata er herefter mere valid. Det skal endelig bemærkes, at forskellen mellem oprindeligt budget og korrigeret budget skyldes særligt flytning af PPR til skoleområdet svarende til ca. 12,3 mio. kr. og overførsel af mindreforbrug på samlet ca. 1 mio. kr. Skoleområdet Børn og Læring forventer samlet set en budgetoverholdelse i forhold til korrigeret budget på bevillingen Skoleområdet. Forskellen mellem oprindeligt budget og korrigeret budget skyldes især to ting. Den første er flytning af PPR fra Børn, Unge og Familier til Skoleområdet på 12,3 mio. kr. Den næste er overførsel fra 2017 til 2018 på samlet 8,3 mio. kr. Der er ingen opdateringer til de ikke-finansielle mål. Det er valgt at udmønte 2 mio. kr. af den centrale overførsel fra 2017 til 2018 til folkeskolerne. Der er en forventning om at midlerne anvendes til at understøtte tiltag der har betydning for den daglige undervisning. Det kunne eksempelvis være tiltag eller udvikling af nye tiltag omkring undervisningsdifferentiering, mulighederne omkring øget holddeling, indsatser vedrørende øget inklusion, sprogindsatser, mv.

5 Side 4 Dagtilbud til børn Børn og Læring forventer samlet set en budgetoverholdelse i forhold til korrigeret budget på bevillingen Dagtilbud til børn. I de ikke-finansielle mål på børnetal kunne det lige nu se ud til at antallet af nulårige pr. 1. januar 2019 ender på samme niveau som pr. 1. januar Antallet af nulårige pr. 1. januar 2018 var 359 børn. Hvis antallet af nulårige børn indtil nu i 2018 er et pejlemærke for hele året, så kan tallet pr. 1. januar 2019 godt blive højere end pr. 1. januar Afdeling Ågaarden under Hornslet Vest er pr. 1. maj 2018 blevet en integreret institution med ny vuggestueafdeling. Vuggestueafdelingen på Ågaarden er taget i brug pr. 1. maj Der er startet 8 børn pr. 1. maj og resten op til 15 følger 1. juni. Afdeling Mosegaarden under Hornslet Øst udvides med 50 ekstra børnehavepladser pr. 1. august Mosegaardens ekstra 50 børnehavepladser forventes, at blive taget i brug 1. august 2018, hvor 15 børn starter. Herefter vil der løbende i efteråret blive optaget ekstra børn i Mosegaarden. Der forventes ekstra børn indskrevet pr. 1. januar Begge steder ansættes der i forbindelse med den øgede tilgang ekstra personale løbende. Økonomi og organisatoriske konsekvenser 11 - Drift Hele kr. Udvalget for familie og institutioner Børn, Unge og Familier Oprindeligt budget Korrigeret budget Forbrug ultimo april Forventet regnskab Afvigelse i.f.t. Opr. Budget Afvigelse i.f.t. Korr. Budget Ansøgning om tillægsbevilling Skoleområdet Dagtilbud til børn Indstilling Direktøren indstiller til Udvalget, Økonomiudvalget og Byrådet at budgetopfølgningen tages til efterretning og at sagsfremstillingen indarbejdes i økonomirapporteringen til Økonomiudvalg og Byråd. Beslutning i Direktionsmøde den Taget til efterretning med følgende bemærkninger: Direktionen bemærker, at der på særligt skoleområdet er, forventede mindreforbrug på en række centrale konti, som følge af bl.a. udviklingen i udgifterne til vidtgående specialundervisning og heraf afledte fald i befordringsudgifterne. Dette mindreforbrug på særligt en række centrale konti indikerer et økonomisk råderum på særligt skoleområdet, som kan bringes til fornyet politisk drøftelse og prioritering i forbindelse med budgetlægningen for de kommende år. Det bemærkes desuden, at den decentrale økonomi på området generelt er robust med stigende decentral opsparing blandt kommunens folkeskoler til følge. Fraværende: Jørgen Andersen Beslutning i Udvalget for familie og institutioner (FI) den Indstilling indstilles godkendt.

6 Side 5 Bilag 1 Åben Ikke-finansielle mål fi.pdf /18

7 Side DEMO-rådet gæster udvalgsmødet Sagsnr.: 18/11458 Sagen afgøres i: Udvalget for familie og institutioner (FI) Resumé DEMO-rådet er kommunens ungeråd og talerør mellem kommunens unge og byrådspolitikerne. På mødet deltager repræsentanter fra DEMO-rådet for at fortælle om deres arbejde. DEMO-rådet er inviteret fra Direktøren indstiller til orientering om DEMO-rådets arbejde. Sagsfremstilling Om DEMO-rådet DEMO-rådet er Syddjurs Kommunes talerør mellem kommunens unge og byrådspolitikerne. DEMOrådet arbejder med ungdomspolitiske spørgsmål og ønsker og er i tæt dialog med Byrådet og andre ungdomsorganisationer i kommunen. DEMO-rådet har en rolle at spille skolepolitisk. Derfor er det vigtigt, at FI-udvalget har kendskab til medlemmerne, og at medlemmer har kendskab til det politiske udvalg. Eksempler på samarbejde med DEMO-rådet DEMO-rådet blev inddraget i forbindelse med FI-udvalgets beslutning den 29. maj 2017 om at indføre røgfri skoletid. FI-udvalget bad i den sammenhæng om en udtalelse fra DEMO-rådet. DEMO-rådet deltog sammen med Syddjurs Forenede Elevråd på FI-udvalgsmødet den 25. september 2017, hvor FI-udvalget drøftede elevinddragelse gennem samarbejdet med og inddragelse af DEMOrådet og Det Fælles Elevråd. Aftalen blev blandt andet, at DEMO-rådet skal inddrages i høringer på skoleområdet. DEMO-rådet er desuden blevet hørt i forbindelse med udarbejdelsen af Børn og Lærings sektorplan DEMO-rådet blev inddraget gennem en drøftelse af fremtiden for kommunens børn og unge på et møde mellem Chef for Børn og Læring og DEMO-rådet den 4. oktober DEMO-rådet er inviteret til at indgive et høringssvar på sektorplanen i den igangværende høringsperiode. Indstilling Direktøren indstiller til orientering om DEMO-rådets arbejde. Beslutning i Udvalget for familie og institutioner (FI) den Der blev drøftet med DEMO rådet om rekruttering til rådet, samt om videreføreslen af unge rigsdag som var en god oplevelse. DEMO rådet vil søge at gentænke rekrutteringen til rådet. Der er samspil med det fælles elevråd. DEMO rådet vil gerne inviteres til Byrådsmøderne og spise sammen med Byrådet bagefter, fordi der sker god netværkning med Byrådet i den situation. Udvalget vil gerne understøtte at DEMO rådet har en rolle i forhold til relevante sager. DEMO rådet inviteres på besøg hos Unge kontakten, som de har været inviteret ind i udviklingen af.

8 Side Status på arbejdet med uddannelsesparathed Sagsnr.: 18/985 Sagen afgøres i: Udvalget for familie og institutioner (FI) Resumé Leder af UU Djursland deltager på mødet for at orientere om det nye tiltag Bliv klar til din ungdomsuddannelse. Tiltaget følger af, at der med budget 2018 blev afsat 2 mio. kr. til et øget fokus på at understøtte, at kommunens elever bliver uddannelsesparate dels gennem en fremrykket indsats fra UU Djursland, dels ved ansættelsen af tre læringsguider. Lederen af UU Djursland er inviteret fra Direktøren indstiller leder af UU Djurslands oplæg om Bliv klar til din ungdomsuddannelse til orientering. Sagsfremstilling Bliv klar til din ungdomsuddannelse Med Bliv klar til din ungdomsuddannelse sætter UU Djursland fokus på elevernes faglige og sociale kompetencer. UU Djursland er inspireret af en forældreinddragende tilgang på Kolind Centralskole. Ideen er at inddrage forældrene og hjælpe eleverne til at finde ud, hvad der motiverer dem, hvilke kompetencer de har, og hvordan de passer ind i verden omkring dem. Indsatsen følger af, at der med budget 2018 blev afsat 2 mio. kr. til at prioritere arbejdet med uddannelsesparathed. 0,425 mio. kr. blev tildelt UU Djursland arbejde med at fremrykke arbejdet med uddannelsesparathed. Bliv klar til din ungdomsuddannelse indføres i 7. klasse og er for alle elever. Læringsguider Med midlerne i budget 2018 ansættes desuden tre læringsguider, der skal understøtte eleverne i at blive så dygtige, de kan med særligt fokus på at styrke deres personlige og sociale kompetencer. Der er afsat 1,575 mio. kr. til ansættelsen af læringsguider. De tre læringsguider skal fungere som guide, vejleder, mentor og et sikkert ståsted for eleverne. Læringsguiderne skal arbejde med at motivere eleverne til sammen med deres forældre at tage medansvar for deres eget uddannelsesvalg. Læringsguidernes arbejde ligger i forlængelse af UU Djurslands indsatser og skal bidrage til, at eleverne i Syddjurs Kommune bliver uddannelsesparate. Indstilling Direktøren indstiller leder af UU Djurslands oplæg om Bliv klar til din ungdomsuddannelse til orientering. Beslutning i Udvalget for familie og institutioner (FI) den Orientering, med anerkendelse af indsatsen. Bilag 1 Åben UU syddjurs /18

9 Side Orientering om Ungekontakten Sagsnr.: 18/22919 Sagen afgøres i: Udvalget for familie og institutioner (FI) Resumé Den 1. marts 2018 åbnede Ungekontakten, der er en udvidelse af tilbuddet om åben anonym rådgivning i regi af Center for Børn Unge og Familier. FI-udvalget orienteres om tilbuddets indhold, og om status efter tre måneders drift. Leder af Center for Børn, Unge og Familier deltager i behandlingen af punktet. Sagsfremstilling Den 1. marts 2018 åbnede Ungekontakten på adressen Maarupvej 5B i Kolind. Ungekontakten er en udvidelse af det eksisterende tilbud om åben anonym rådgivning i regi af Center for Børn Unge og Familier. Hovedformålet med at styrke rådgivningstilbuddet til unge er at sikre en sammenhængende og tværgående indsats i overgangen fra barn til voksen således, at alle unge kan få hjælp til at gennemføre en ungdomsuddannelse og opnå en stabil tilknytning til arbejdsmarkedet. Ungekontakten henvender sig til unge i alderen år, der oplever behov for rådgivning og vejledning i at mestre udfordringer i hverdagslivet. De unge kan have mange forskellige problematikker som eksempelvis: Lavt selvværd, ensomhed, mobning Angst eller sundhedsproblemer Manglende uddannelsesparathed eller højt skolefravær Forældres skilsmisse eller konfliktfyldte relationer til forældre og netværk Selvskadende adfærd eller misbrug Problematiske boligforhold Ungekontakten kan tilbyde: 3 anonyme samtaler (derefter kræves registrering via cpr.nr.) Herefter kontakt til forældremyndighedsindehaveren Op til 7 individuelle samtaler, som kan forlænges, hvis der er tale om en afgrænset problemstilling Forløb hos en psykolog eller en kontaktperson som en del af en udredning Samarbejds- og koordineringsmøder med eksempelvis den unges skole/uddannelsesinstitution eller fritidsjob Støtte og vejledning i forhold til yderligere behandling i regi af Center for Børn, Unge og Familier eller anden aktør i kommunen Alle unge, der ikke i forvejen har en sag i Børn, Unge og Familier, har mulighed for at søge råd og vejledning hos Ungekontakten. Henvendelser til Ungekontakten er anonyme, og bliver besvaret indenfor 48 timer på hverdage. Man kan selv henvende sig til Ungekontakten, eller man kan få hjælp til henvende sig hos de socialfaglige rådgivere på skolerne, hos Sundhedsplejen eller hos andre aktører på området. Ungekontakten har aftenåbent foreløbig én aften om ugen, og personalet er fleksible i forhold til at møde ind på f.eks. Ungdomsskolen for at møde de unge, hvor de i forvejen færdes. Selvom henvendelser er anonyme, registrerer Ungekontakten en række oplysninger. Herunder dato, problemstilling i hovedtræk, og hvilken medarbejder der har behandlet henvendelsen. En opgørelse

10 Side 9 foretaget den 23. maj viste, at Ungekontakten siden åbningen den 1. marts havde modtaget 48 henvendelser fra unge indenfor målgruppen. Leder af Center for Børn, Unge og Familier deltager i behandlingen af punktet, og præsenterer tilbuddet nærmere. Økonomi og organisatoriske konsekvenser Ungekontakten er en udvidelse af de eksisterende rådgivningstilbud, og drives indenfor Familieområdets eksisterende bevilling. Udgifterne til Ungekontakten beløber sig til ca. 1.9 mio. kr. pr. år efter nedenstående fordeling. Budget DKK 1 psykolog pædagog med koordinatorfunktion Socialrådgiver eller pædagog Administrativ medarbejder 15 timer pr. uge Driftsomkostninger Kørsel, uddannelse, forplejning m.m I alt Lovgrundlag Ungekontakten drives med hjemmel i Servicelovens 10 og 11. Indstilling Direktøren indstiller, at FI udvalget tager orienteringen til efterretning Beslutning i Udvalget for familie og institutioner (FI) den Orienteret, med anerkendelse af indsatsen Bilag 1 Åben Præsentation af Ungeenheden /18

11 Side Resultatdokumentation af investering på familieområdet Sagsnr.: 16/35207 Sagen afgøres i: Udvalget for familie og institutioner (FI) Resumé FI-udvalget orienteres om statusrapport fra Implement Consulting Group omkring effekter af investering i familieområdets tidlige forebyggende arbejde. Sagsfremstilling Med vedtagelsen af Budget 2016 besluttede Byrådet at investere i en styrkelse af familieområdets tidlige og forebyggende arbejde. Investeringen blev udmøntet i en særlig myndighedsindsats i 4 af 10 skoledistrikter, etablering af en særlig socialfaglig rådgiverfunktion på skoler og i dagtilbud samt en udvidet indsats i Sundhedsplejen. Målsætningerne med at investere i en styrkelse af det tidlige forebyggende arbejde var at opnå: 1. En øget oplevelse af koordinerede og sammenhængende indsatser hos børn, unge og deres familier 2. Et ændret anbringelsesmønster 3. Relativt flere i slægts- og netværkspleje 4. Færre langvarigt anbragte på døgninstitutioner 5. En øget oplevelse hos samarbejdspartnere af kvalitet i anbringelsen 6. Hurtigere opsporing 7. Flere tidlige og effektive forebyggende indsatser Implement Consulting Group har for Syddjurs Kommune løbende fulgt effekten af investeringen. Implement har udarbejdet en effektmålingsrapport to år efter, at investeringen blev foretaget. Rapporten blev modtaget den 22. maj Rapporten indgår i sagen som bilag. I de 4 skoledistrikter, der er udvalgt til en særlig myndighedsindsats, har den enkelte socialrådgiver et lavere sagstal end de kolleger, der er ansvarlige for sager med børn hjemmehørende i de resterende 6 skoledistrikter. Det lavere sagstal modsvares af øgede krav om en væsentligt tættere opfølgning i sagerne. I rapporten fra Implement benævnes den særlige myndighedsindsats som Styrket indsats, mens de øvrige sager indgår i det, der kaldes Klassisk indsats. I hovedtræk konkluderer rapporten i afsnit (side 9 ff.), at resultatmålene er opfyldt således: Mål Resultat 1.En øget oplevelse af koordinerede og sammenhængende indsatser hos børn, unge og deres familier Målet er delvist nået. Der ses en stigende positiv oplevelse af koordination og sammenhæng i indsatserne blandt familierne. Oplevelsen af, at viden er delt på tværs, er samlet set højest blandt familier med en indsats hos Styrket Indsats Samlet set er oplevelsen mest positiv hos familier med en indsats i Styrket Indsats. 2.Et ændret anbringelsesmønster Målet er nået Der ses et generelt fald i antallet af

12 Side 11 Mål 3.Relativt flere i slægts- og netværkspleje Resultat anbringelser på tværs af teams med det største fald efter 1. kvartal 2017, hvorefter niveauet i begge teams har været forholdsvist konstant. Det største fald i antallet af anbringelser ses i Team Styrket Indsats med et markant fald i antallet af plejefamilieanbringelser. Målet er nået Der ses en lille relativ stigning i forhold til det samlede antal anbringelser. 4.Færre langvarigt anbragte på døgninstitutioner 5.En øget oplevelse hos samarbejdspartnere af kvalitet i anbringelsen Det har ikke været muligt igennem forløbet at indsamle data på varighed af anbringelser, hvorfor målopfyldelse ikke kan vurderes. Målet er nået Der opleves generelt høj kvalitet i anbringelser fra samarbejdspartnerne med en markant mere positiv vurdering af kvaliteten og tilrettelæggelsen af indsatsen i Team Styrket Indsats. Denne tendens er faldende for vurderingen af samarbejdet med Team Klassisk. Der ses samtidig et fald i antallet af uplanlagte sammenbrud i anbringelser. 6.Hurtigere opsporing Målet er nået Der ses generelt en stigning i antallet af underretninger. Tendensen viser en stigning i underretninger på såvel ufødte børn, som børn fra 3-5 år, og unge over 15 år. Der ses samtidig en markant stigning i antallet af forebyggende indsatser. 7.Flere tidlige og effektive forebyggende indsatser Registreringspraksis er ikke tilstrækkelige til at vurdere opnåelsen af dette mål. På den baggrund anbefaler rapporten fremadrettet, at: Der investeres flere ressourcer i myndighedsområdet, så sagsstammerne udlignes imellem de to teams, og den samlede kvalitet i sagsbehandlingen højnes. Det vurderes ikke af afgørende nødvendighed, at sagstallet holdes på et helt så lavt niveau, som det er tilfældet i Team Styrket Indsats Den tætte opfølgning fastholdes De administrative konsekvenser for samarbejdspartnere ved den hyppige opfølgning tages i betragtning i en revidering af opfølgningspraksis

13 Side 12 Der arbejdes med kommunikationen mellem almenområdet og myndighedsområdet i forhold til forventninger og lovgivningsmæssige muligheder Der udarbejdes en systematisk registrering af forløb og kontaktpunkter med fagprofessionelle til synliggørelse af SFRs arbejde Det overvejes at investere yderligere i SFR-funktionen, og at indføre en specialisering i henholdsvis dagtilbud og skoler Der udarbejdes retningslinjer for snitfladerne mellem CBUF forløb, forløb i Modtagelsen og SFR Der fremadrettet arbejdes med en mere detaljeret registrering af underretninger Økonomi og organisatoriske konsekvenser Ingen bemærkninger. Lovgrundlag Ingen bemærkninger. Indstilling Direktøren indstiller, at FI-udvalget tager orienteringen til efterretning Beslutning i Udvalget for familie og institutioner (FI) den Taget til efterretning, med stor anerkendelse af indsatsen. Bilag 1 Åben Slutevaluering Syddjurs Familieafdeling Styrket indsats og SFR /18

14 Side Ændring af Dagtilbudslov. Implementering i Syddjurs Kommune Sagsnr.: 17/39047 Sagen afgøres i: Udvalget for familie og institutioner (FI) Resumé Folketinget har den 24. maj vedtaget ændringer i Dagtilbudsloven. Lovændringerne går under navnene stærke dagtilbud og styrkede læreplaner. Der er i tidligere sager orienteret om de forventede ændringer. Der gives et overblik over status og implementering i Syddjurs Kommune. Sagsfremstilling Folketinget har efter 3 behandling torsdag den 24. maj vedtaget ændringer i Dagtilbudsloven. Lovændringerne har til formål at styrke kvaliteten i dagtilbud samt øge fleksibilitet og frit valg for forældre. Centralt i loven er den nye ramme for den pædagogiske læreplan. Den pædagogiske læreplan skal udarbejdes med udgangspunkt i 6 læreplanstemaer samt mål for sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børns læring. Lovændringerne på dette punkt træder i kraft den 1. juli 2018 således at dagtilbuddene fra denne dato skal arbejde på det nye grundlag. Den første pædagogiske læreplan skal være fuldt indarbejdet og evalueret senest 1. juli 2010 (se vedhæftede brev fra ministeren). Syddjurs Kommune har iværksat arbejdet og har allerede afholdt fyraftenmøder for pædagoger i kommunen. Udover den nye styrkede læreplan indeholder loven en lang række ændringer bl.a.de nedenfor oplistede: Styrket forældreindflydelse i forældrebestyrelser Pædagogisk tilsyn med private pasningsordninger Ret til deltidspladser for forældre på barsel- forældreorlov Krav om læringsfokus i SFO Bedre kvalitet i private pasningsordninger Kombinationstilbud til familier med skæve arbejdstider Forældres ret til et konkret dagtilbud Bedre vilkår for private leverandører Syddjurs Kommune har været på forkant af mange af ændringerne af lovgivningen, hvilket fremgår af bilag til sagen, hvor status og implementering fremgår. Der gives på møde en detaljeret gennemgang af alle ændringerne i Dagtilbudsloven samt status og implementeringsplan. Økonomi og organisatoriske konsekvenser Der vil være øgede udgifter til opgaver, som administration af deltidspladser, øget pædagogisk tilsyn med private børnepassere mm. Omfanget er vanskeligt at opgøre. Indstilling Direktøren indstiller sagen drøftet og taget til efterretning. Beslutning i Udvalget for familie og institutioner (FI) den Taget til efterretning.

15 Side 14 Bilag 1 Åben Oversigt over ny dagtilbudslov. Opdateret. - Ny dagtilbudslovgivning. Hvad betyder det for Syddjurs Kommune. Oversigt.docx /18 2 Åben - aftaletekst-staerke-dagtilbud.pdf /17 3 Åben Orienteringsbrev fra børne- og socialminister Mai Mercado om den styrkede pædagogiske læreplan - Orienteringsbrev til kommunalbestyrelsen om nye regler for den styrkede pædagogiske læreplan.pdf 4 Åben Orienteringsbrev fra børne- og socialminister Mai Mercado om den styrkede pædagogiske læreplan / /18

16 Side Studieture på tværs af udvalg i 2019 Sagsnr.: 18/20355 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget (ØK) Resumé Det er besluttet, at fagudvalg og ØK i Syddjurs Kommune om muligt på tværs af udvalg tager på studietur. Studieturene skal om muligt finde sted inden udgangen af Formålet med denne sag er, at fagudvalg og Økonomiudvalg drøfter emner, det enkelte udvalg er optaget af med henblik på efterfølgende at udvælge destinationer. Sagsfremstilling Formålet med studieturene er at få inspiration til løsninger på de udfordringer, udvalgene ser foran sig. På baggrund af udvalgenes drøftelser udarbejdes der en samlet sag til fagudvalg og ØK med forslag til konkrete emner og destinationer, der om muligt går på tværs af udvalg. Udvalgene bør i drøftelsen være opmærksom på, at der også er gode eksempler på inspiration at hente i Danmark. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at: 1. Udvalget drøfter mulige temaer og destinationer for en studietur, der vil være relevant for udvalget (og evt. går på tværs af udvalg). 2. Udvalget efterfølgende præsenteres for forslag til konkrete emner og destinationer (der evt. går på tværs af udvalg). Beslutning i Udvalget for erhverv og beskæftigelse (EB) den Drøftet åbenhed i forhold til ture, der kan involvere flere spor og flere udvalg, ikke afgørende om det er i Danmark eller let tilgængeligt udland. Beslutning i Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) den Gerne fokus på psykiatri og unge og gerne sammen med andre udvalg. Demens også et væsentligt tema. Gerne i Danmark. Beslutning i Udvalget for familie og institutioner (FI) den Udvalget ser gerne en fælles tur med andre udvalg, hvor der er kan være et fælles tema, eks. unge. Et andet tema at tage udgangspunkt i er skole og læringsmiljøer, eks. den åbne skole. Beslutning i Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) den Følgende temaer blev nævnt: Urbaniseringens betydning for landdistrikterne. Samarbejdet mellem Nationalpark og kommune. (England) Arbejdet med de 17 verdensmål. Iværksætteri overfor unge (Schweiz) Indsatsplanlægning Klimatilpasning og synergiprojekter herunder med fokus på biodiversitet Naturformidling Affalds- og ressourceområdet Samskabelse og borgerinvolvering (England) Kyst og havn Beslutning i Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) den Følgende emner drøftes: - Arbejdet med større kulturevents

17 Side 16 - Revitalisering af små og mellemstore byer (evt fælles med NTM) - Bosætning - Drift af projekter a la Ny Malt - Besøgscentre - Biblioteksudvikling - Nationalparken - Borgerinddragelse (borgerpanel) Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Taget til efterretning.

18 Side Orienteringssager til 6. juni 2018 Sagsnr.: 18/625 Sagen afgøres i: Udvalget for familie og institutioner (FI) Resumé 1. Nyt fra formanden 2. Ferieplan for 2019/2020 Der er fastlagt ferieplan for 2019/202. Ferieplanen er i overensstemmelse med Midttrafiks ferieplan. Sommerferie Lørdag 29. juni til søndag 11. august 2019 Efterårsferie Lørdag 12. oktober til søndag 20. oktober 2019 Juleferie Lørdag 21. december 2019 til torsdag 2. januar 2020 Vinterferie Lørdag den 8. februar til søndag den 16. februar 2020 Påskeferie Lørdag den 4. april til mandag den 13. april 2020 St. Bededag Fredag den 8. maj 2020 Kr. Himmelfartsferie Torsdag den 21. maj til søndag den 24. maj 2020 Pinseferie Lørdag den 30. maj til mandag den 1. juni 2020 Grundlovsdag Fredag den 5. juni 2020 Sommerferie Lørdag den 27. juni til Endnu ikke fastlagt 3. A. P. Møller Fonden har bevilliget 4,5 mio. kr. til projektet PLF Syddjurs 2.0. PLF Syddjurs 2.0 er den videre implementering af professionelle læringsfællesskaber (PLF) i kommunen skoler. PLF går ud på at øge elevernes læring og trivsel gennem en ændret praksis ved at udnytte og udvikle pædagogernes kompetencer ind i skolen samt professionalisere samarbejdet mellem lærere og pædagoger. Med de bevilligede fondsmidler er intentionen at styrke ledernes, vejledernes og medarbejdernes kompetencer indenfor arbejdet med PLF, blandt andet i forhold til at understøtte implementeringen af kommunens Lærings- og trivselspolitik. 4. Henvendelse fra Ådalen Se det vedhæftede bilag Henvendelse fra Ådalen. 5. Orientering om forældrebestyrelsernes beslutninger (afstemninger) vedrørende det kommunale tilbud om frokostordning i daginstitutionerne. 2 institutioner Uglen og Kolind børnehus, har besluttet at have frokostordning. 6. Ny ledelse Hornslet Vest, Daginstitutioner (Ågaarden og Bækdalen). a. pr. 1. august 2018 er Ulrik Nørgaard Jensen ansat som ny leder af Daginstitutionerne i Hornslet Vest (Ågaarden & Bækdalen) 7. Børnehaverne i Ryomgård 8. Adoption

19 Side 18 Bilag 1 Åben Madordning i Ådalen - Ønske til budget /18

20 Side 19 Underskriftsside Kirstine Bille (F) Else Marie Høgh (V) Christian Haubuf (A) Jesper Yde Knudsen (Ø) Jørgen Ivar Brus Mikkelsen (V)