ØSTERBRO LOKALUDVALG. DAGSORDEN for mødet den , kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ØSTERBRO LOKALUDVALG. DAGSORDEN for mødet den , kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø"

Transkript

1 ØSTERBRO LOKALUDVALG DAGSORDEN for mødet den , kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø 1. Borgernes 20 minutter ( ) 1 2. Godkendelse af dagsorden ( ) 2 3. Forankring af Områdefornyelsens projekter ( ) 3 4. Høring: Marmormolen II ( ) 5 5. Opsamling på lokaludvalgets seminar den 3. oktober ( ) 9 6. Valg af tovholder for bydelsplanprojekterne Østerbrogade, Carl Nielsens Allé og Strandboulevarden ( ) 7. Valg til kontaktudvalg for Miljøpunkt Østerbro ( ) Meddelelser ( ) Mødeevaluering ( ) Eventuelt ( ) 23 16

2 ØSTERBRO LOKALUDVALG 1. Borgernes 20 minutter ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 1. at lokaludvalget afholder 20 minutters åben spørgetid, hvor fremmødte borgere kan stille spørgsmål eller komme med forslag til lokaludvalget. Side 1

3 ØSTERBRO LOKALUDVALG 2. Godkendelse af dagsorden ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 1. at lokaludvalget godkender dagsordenen for mødet. Side 2

4 ØSTERBRO LOKALUDVALG 3. Forankring af Områdefornyelsens projekter ( ) Østerbro Lokaludvalg orienteres om og drøfter forankring af Områdefornyelsen i Skt. Kjelds Kvarters projekter. TIDLIGERE BESLUTNINGER Østerbro Lokaludvalgs beslutning i ordinært møde den 27. maj 2015: 1. Lokaludvalget tog formandskabets orientering vedr. forankring af områdefornyelsens projekter til efterretning. 2. Lokaludvalget udskød drøftelse af heraf til et senere møde. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 1. at lokaludvalget tager områdefornyelsens projektchef, René Sommer Lindsays orientering til efterretning 2. at lokaludvalget drøfter: 1) hvilke større projekter der evt. skal indpasses i lokaludvalgets kommende interne årsplan, 2) hvordan de bedst forankres, 3) hvordan lokaludvalget kan bidrage til andre lokale initiativer, der opstår i forlængelse af områdefornyelsens indsats, og 4) hvordan projekternes lokale forankring kan vedligeholdes/stimuleres. PROBLEMSTILLING Områdefornyelsen i Skt. Kjelds kvarter er en 5-årig indsats understøttet af og forankret i Københavns Kommunes Teknik og Miljøforvaltning. Indsatsen er planlagt til at stoppe i sensommeren 2016, hvorefter områdefornyelsens projekter og aktiviteter enten skal overdrages til andre eller stopper. Områdefornyelsens projekter har meget forskelligartet karakter, der spænder fra fysisk omdannelse af byrum, kulturelle arrangementer og events til løbende dialog, samarbejde og understøttende indsatser med en lang række lokale aktører. Nogle projekter vil være afsluttede, andre i byggefase og forankret i Teknik- og Miljøforvaltningens udførende del, nogle projekter vil kunne forankres i lokale borgergrupper, bolig- eller andre foreninger, og atter andre vil lokaludvalget kunne fortsætte med eller overtage. For at sikre at bæredygtige og gode projekter ikke falder på gulvet eller går i stå når områdefornyelsen slutter, er det derfor hensigtsmæssigt at lokaludvalget indgår i en løbende dialog med områdefornyelsen og de andre aktører omkring områdefornyelsens projekter om en vurdering af de enkelte projekter i forhold til enten afslutning eller forankring hos en eller flere lokale aktører, herunder lokaludvalget. Side 3

5 LØSNING De primære projekter, der kan være af interesse for Østerbro Lokaludvalg, er: Klimatilpasningsprojekter: Lokaludvalget skal være opmærksomt på HOFOR og klimaenhedens fysiske projekter i området og eventuelle synergieffekter i forhold til omdannelse af byrum både i selve Skt. Kjelds kvarter, og "nedstrøms" i relaterede/berørte områder på Østerbro. Projekterne kan ses på 1) Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads: Projektet har en lokal følgegruppe bestående af borgere fra de tilstødende ejendomme samt udvalgte interessenter. Følgegruppen er pt. forankret i områdefornyelsen, men der er behov for, at afklare gruppens status, når områdefornyelsen lukker. Områdefornyelsen foreslår, at gruppen får en tilknytning til lokaludvalget. 2) Carl Nielsen Allé og Østerbrogade nord er begge på grænsen af områdefornyelsens område. Områdefornyelsen er klar over, at lokaludvalget har udarbejdet projekter med p.t. hvilende projektgrupper af borgere, og at lokaludvalget tidligere har gennemført borgermøder, og nu har afventet udviklingen i skybrudsprojekterne. Desuden at Miljøpunkt Østerbro deltager aktivt i projektet for Carl Nielsens Allé, og der har været gennemført spørgeskemaundersøgelser og møder med borgerne. Områdefornyelsen vil gerne understøtte, at erfaringer og gode eksempler fra klimakvarter-projektet også bliver bragt ind i klimatilpasningsprojekterne på Østerbrogade og Carl Nielsens Allé. Områdefornyelsen laver i oktober og november en indledende registrering af brugere og aktiviteter på gaden, og kommunikerer om projektet på hjemmesiden 3) Strandboulevarden: Områdefornyelsen vil ikke arbejde med Strandboulevarden, da det ligger uden for deres projektområde. Projektet vil dog blive lagt på hjemmesiden I det omfang lokaludvalget ønsker det, er der mulighed for at give input til, hvilke aspekter af projektet, der skal lægges vægt på, når projektet kommunikeres på hjemmesiden. 4) De fysiske projekter/nye byrum: Lokaludvalget kan være opmærksomt på forsat at bidrage til udvikling af bylivet ved at henlægge/prioritere arrangementer på pladserne, så som Tåsinge Plads og Skt. Kjelds Plads/ Bryggervangen når den bliver færdiggjort, og ved at stimulere fortsat lokal forankring af byrumsprojekter nord for Jagtvej. Side 4

6 ØSTERBRO LOKALUDVALG 4. Høring: Marmormolen II ( ) Østerbro Lokaludvalg skal tage stilling til forslag til tillæg til lokalplan "Marmormolen II". INDSTILLING OG BESLUTNING Fagudvalget for teknik og miljø indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 1. at lokaludvalget godkender fagudvalgets udkast til høringssvar til "Marmormolen II" (fagudvalgets udkast til høringssvar eftersendes pr. mail) PROBLEMSTILLING Østerbro Lokaludvalg har af Teknik og Miljøforvaltningen, Byens Udvikling fået forslag til tillæg til lokalplan for Marmormolen II i høring. Høringsperioden løber fra den 11. september til den 2. november Borgerrepræsentationen vedtog den 10. december 2009 den gældende lokalplan for Marmolen, som bl.a. muliggjorde bygning af to høje huse "L/M husene" på spidsen af Langelinje (113 meter) og Marmormolen 98 meter), som skulle forbindes med en offentlig tilgængelig gang og cykelsti i 65 meters højde. Borgerrepræsentationen har dog nu med dette tillæg til lokalplan efterkommet bygherrens ønske om, at den planlagte gang og cykelsti ikke bliver offentlig. Argumentationen for dette er, at en offentlig broforbindelse vil betyde en omfattende elevatorkørsel i begge huse. I lokalplanen har Borgerrepræsentationen i stedet indsat som præmis, at der laves et offentligt udsigtspunkt i 65 meters højde, fx i forbindelse med en café eller restaurant. Som kompensation har bygherren tilbudt at betale for en lavbroforbindelse fra Langelinje til Amerika Plads. Denne del med lavbroen er dog ikke omhandlet af dette lokalplanstillæg, men vil kræve udarbejdelse af en lokalplan for det specifikke område. LØSNING Fagudvalget for teknik og miljø mener, at lokalplanstillæget har stor betydning for borgerne og brugerne af området, og har derfor inviteret en række interessenter fra området til at deltage i det næstkommende fagudvalgsmøde den 20. oktober 2015 kl på Vennemindevej 39. Her vil projektlederen komme og fortælle om projektet, og de fremmødtes vil kunne fremføre deres holdninger til projektet og problemstillinger kan blive diskuteret som baggrund for lokaludvalgets høringssvar. Dette betyder, at fagudvalgets udkast til høringssvar først vil blive eftersendt pr. mail til lokaludvalgets medlemmer den 21. oktober efter fagudvalgets møde den 20. oktober. BILAG Intern høringsbrev Marmormolen II.pdf Illustration Marmormolen II.pdf Side 5

7 4 INTERN HØRINGSBREV MARMORMOLEN II.PDF

8 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Sagsnr Dokumentnr Høring i forbindelse med udarbejdelse af forslag til tillæg til lokalplan nr. 440 Marmormolen II Baggrund Borgerrepræsentationen vedtog den 20. august 2015, at der skal udarbejdes et forslag til tillæg til lokalplan nr. 440 Marmormolen II, herefter benævnt tillæg 1, der justerer rammerne for underområde III på en række punkter som ønsket af den aktuelle bygherre. I underområde III muliggøres pt. bl.a. opførelsen af et projekt af den amerikanske arkitekt Steven Holl med et højhus på spidsen af Langelinie på 113 meter og et højhus på Marmormolen på 98 meter. Imellem højhusene udspændes en lukket cykel- og fodgængerbro i 65 meters højde. Den gældende lokalplan har som formål, at den lukkede cykel- og fodgængerbro mellem de to højhuse skal fungere som offentlig forbindelse mellem Langelinie og Marmormolen. Da bygherre ser broen som en ineffektiv offentlig forbindelse med bl.a. omfattende elevatorkørsel i begge højhuse, ønskes dette ændret, så broen bliver privat og kun kan anvendes af virksomheder i de to højhuse. I stedet for den offentlige broforbindelse foreslår bygherre en udbygningsaftale, hvor bygherre etablerer en oplukkelig lavbro over Søndre Frihavnsbassinet for fodgængere og cyklister. Endvidere ønsker bygherre, at det fortsat skal være muligt for offentligheden at komme op i højhuset på Marmormolen for at opleve udsigten, og foreslår derfor et offentligt udsigtspunkt på eller over etagen hvor broen er fæstet i 65 meters højde. Bygherre ønsker derudover en række mindre ændringer af lokalplanens rammer i form af et justeret byggefelt og tilpasning af facader mv. for bl.a. at kunne opfylde ændrede krav til bygningsklasse (2020), samt en tilføjelse til anvendelsesbestemmelserne om også at Center for Byplanlægning Njalsgade 13, 5. sal Postboks København S Telefon EAN nummer Side 6

9 indeholde mulighed for kongrescenter og mulighed for at projektet kan opføres i etaper, så højhuset på Marmormolen kan opføres først. Ændringerne er i overensstemmelse med kommuneplanens rammer, der derfor ikke berøres. Indstilling og beslutning kan ses i dette link: ed5b51d941ec/df7b3c13-e16f-451f-9176-bf04c4a1c374 Høring Vi vil gerne have jeres eventuelle bemærkninger inden den 2. november 2015 til Hører vi ikke fra jer, regner vi ikke med, at I har bemærkninger. I er velkomne til at kontakte undertegnede på telefon eller på mail hvis I har spørgsmål til sagen. Venlig hilsen Kim Vindbjerg Side 2 af 2 Side 7

10 4 ILLUSTRATION MARMORMOLEN II.PDF

11 3D-Illustration Illustrationen viser et kig ind over Søndre Frihavnsbassinet mod Marmormolen. Forest i billedet vises en illustration af den foreslåede lavbro over Søndre Frihavn, som bygherre tilbyder at anlægge som alternativ til en offentlig forbindelse gennem de to højhuse og over den udspændte bro. (Ill. Harbour P/S) Side 8

12 ØSTERBRO LOKALUDVALG 5. Opsamling på lokaludvalgets seminar den 3. oktober ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Seminarplanlægningsgruppen indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 1. at lokaludvalget tager orientering og drøftelse af det afholdte lokaludvalgsseminar til efterretning 2. at lokaludvalget vælger 1-2 personer, der sammen med sekretariatet, udarbejder oplæg til næstkommende lokaludvalgsmøde om borgerdialogmetoder og -værktøjer for PROBLEMSTILLING Østerbro Lokaludvalg afholdt den 3. oktober 2015 seminar om borgerdialog. På seminariet drøftede de fremmødte medlemmer og suppleanter borgerdialogtilgange og -metoder i forhold til lokaludvalgets arbejde. Ikke alle medlemmer havde mulighed for at deltage i seminariet, der er derfor behov for en overlevering og orientering om de drøftelser, der fandt sted på seminariet. LØSNING Hovedpointer fra oplægsholderne: - Arbejd systematisk og målrettet med borgerdialog - Overvej målgrupper i forhold til den enkelte sag og afpas metoder i forhold til målgrupper - Dokumenter jeres borgerinddragelse - Gå konstruktivt ind i samarbejdet med borgere, politikere og embedsmænd - Borgerdialogtilgange og -perspektiver kan føres tilbage til forskellige demokratisyn, særligt repræsentativt (fokus på politikernes egne holdninger) i forhold til deliberativt (fokus på borgernes og eksperternes holdninger) demokrati - Lokaludvalgsmedlemmer kan se sig selv som lokale eksperter, værter for det lokale deltagelsesdemokrati og formidlere/advokater. Hovedpointer fra gruppearbejdet: Der var en række idéer, som opstod i flere grupper: - Pop-up arrangementer - Bydelsrettet, hustandsomdelt avis nogle gange om året/hvert kvartal - Surveys - spørgeskemaundersøgelser - Online borgerdialog, herunder brug af Facebook En opsamling fra hele seminariet er vedlagt i bilaget: "Opsamling seminar 3.oktober". Ligeledes kan oplægsholdernes oplæg findes i vedlagte bilag. Forslag Seminarplanlægningsgruppen foreslår, at lokaludvalget vælger 1-2 personer, der sammen med Side 9

13 sekretariatet, udarbejder oplæg til næstkommende lokaludvalgsmøde om, hvilke metoder og værktøjer lokaludvalget skal afprøve i den kommende tid i forhold til borgerdialog. BILAG Opsamling på lokaludvalgets seminar 3. oktober 2015 Side 10

14 5 OPSAMLING PÅ LOKALUDVALGETS SEMINAR 3. OKTOBER 2015

15 Opsamling på lokaludvalgets seminar 3. oktober 2015 Vennemindevej København Ø Telefon EAN nummer Oplæg v/ Ole Pedersen, Formand for Amager Øst Lokaludvalg, om AØLUs borgerdialogfokus AØLU besluttede i begyndelsen af 2015 at køre et forløb med særligt fokus på borgerinddragelse. De ville gerne have samlet erfaringer og have nye metoder i værktøjskassen. De har arbejdet systematisk med - Valg af metoder i relation til problemstilling/sag - Formulering af formål (hvad vil vi gerne have ud af inddragelsen) og målgrupper - Involverer særlige målgrupper i forhold til en given sag - Dokumentation af borgerinddragelsesforløb Resultater: - Meget forskelligt hvor mange deltagere ved de forskellige inddragelsesaktiviteter men vi er i lokaludvalget blevet meget mere bevidste og grundige i vores forarbejde. Bl.a. i forhold til at vælge de rette metoder i forhold til målgrupper, gøre os tanker om målsætninger og ønsker til output. Anbefalinger: - Vær gode til at dokumentere borgerinddragelsen og vise at borgerne kvalificerer lokaludvalgets svar - Indgå konstruktivt i samarbejde med både borgerne og Rådhusets politikere og embedsmænd - Tænk i gulerødder for de der deltager og skalerbare set-ups Se i øvrigt Oles oplæg (vedlagt) NOTAT Sagsnr Dokumentnr Fagudvalg/temagruppers oplæg omkring deres borgerdialog Nordhavn: - Pga. tovholderskift har gruppen ikke haft aktiviteter i særlig stor udstrækning. Primært aktiv ifbm. Kulturhavn. Alt i alt positivt med Østerbro Lokaludvalg er en uafhængig lokal forsamling, der er oprettet af Københavns Kommune. Lokaludvalget fungerer som bindeled mellem københavnerne i bydelen og politikerne på Københavns Rådhus. Side 11

16 stort fremmøde, men man kunne dog tænke på at udnytte tiden på havnerundfarterne bedre til fx at gå i dialog med borgerne. Fremadrettet vil gruppen gerne forsøge at lave en sammenslutning, der skal se på udviklingen af Nordhavn samlet set. Udviklingen af Nordhavn er ikke kun Østerbros anliggende, men for hele København. Folkeskoletemagruppe: - Der har været god dialog med skolerne, som har gjort, at der er kommet et fint billede af skolerne, deres profiler, kontaktpersoner mv. Det har også givet et fingerpeg om, hvilke skoler der reelt ønsker, eller har tid til, at indgå i et samarbejde. På den måde kan man fremadrettet være bedre forberedt. Skolerne oplever et boom i tilbud om samarbejde pga. af Åben Skole arbejdet, det i sammenhold med skolereformen giver udfordringer. Social dumping: - I dette projekt har gruppen været på gaden med information om social dumping. Centralforvaltningen har leveret materiale, som er blevet uddelt sammen med kaffe/te fra en kaffevogn på flere knudepunkter på Østerbro bl.a. Trianglen. Det viste sig, at noget at det uddelte materiale ikke var så godt oplyst, og det skabte forvirring, hvad der reelt var tale om. Gruppens medlemmer oplevede, hvis de brugte ord som fair forhold i stedet, blev temaet mere klart og interessant for de forbipasserende. FSS: - Borgermøder i mere klassisk forstand, hvor borgmestrene har deltaget. Dette har der været interesse omkring. Fokus i fagudvalget har især været på ældre og handicappede, hvorimod det sociale er nedprioriteret. Fagudvalget har bevidst foretaget dette valg, da dette har knyttet sig bedst op til de temaer, der er behandlet i udvalget. Oplæg v/ Martin Severin Frandsen, forsker ved RUC om lokaludvalg, demokrati og borgerinddragelse Martin præsenterede forskellige demokratiperspektiver (det repræsentative demokrati og deltagelsesdemokratiet) og de dertilhørende perspektiver på borgerdeltagelse. Martin havde desuden bud på lokaludvalgets rolle og funktion, samt konkrete borgerdialogværktøjer. Se Martins oplæg (vedhæftet). Side 2 af 5 Side 12

17 Gruppearbejde 1: Hvad er vores rolle, og hvad er god borgerdialog for os? Har vi i Østerbro Lokaludvalg en fælles forståelse af, hvad borgerinddragelse er? o Nej, og det gør heller ikke noget vi er forskellige på godt og ondt o Borgerdialog er processer, der sikrer borgere indflydelse på eget lokalmiljø Hvad er vores rolle i forhold til borgerne? (Er vi bydelsambassadører? Lokalpolitikere? Formidlere? Bindeled? Talerør? Netværsskabere? Lobbyister? Puljeuddelere? Vidensdelere?) o Dannelse/uddannelse byttecentral for holdninger. Lokaludvalget udveksler holdninger og indsigt med borgerne. o Vi er ikke til for at legitimere beslutninger truffet på Rådhuset o Vi er bindeled talerør til Borgerrepræsentationen o Lokaludvalgene er på nogle punkter foran borgerne ifht. Indsigt pga. tilknytningen til forvaltningen o Vi skal vælge vores kampe, og bruge tiden på de sager der er særligt vigtige for bydelen. Fx kun svare på de høringer der har en særlig interesse for Østerbro. o Lokaludvalget har en utaknemmelig rolle. Det er vanskeligt reelt at få ændret sager på trods af en bred borgeropbakning. o Skal repræsentere Østerbro, behøver ikke at være tro mod partipolitik o Vi er formidlere af borgerholdninger, vi skal tage relevante og aktuelle problemstillinger op o Vi skal lytte til borgeren og ikke kun behandle sager i egen baggård o Problematik 23 individualister. Kan vi tage et tema op og tage nogle diskussioner i udvalget? kan få nogle skarpere markerede holdninger o ØLUs roller er at facilitere processer, der sikrer borgere indflydelse på eget lokalmiljø Side 3 af 5 Side 13

18 o Borgerne skal komme til lokaludvalget med deres ting, lokaludvalget skal ikke gå ud til borgerne Hvad er vellykket borgerinddragelse for os? o Det handler ikke om antallet af deltagere i forbindelse med borgerdialogaktiviteter det er dialogen, der er i centrum. o Ikke alle holdninger er repræsenteret i ØLU vi må sikre os, at andre holdninger også kommer i spil og udfoldes o Der må godt være mange også modstridende holdninger i spil, der er med til at nuancere sagerne. Så god borgerdialog handler også om at skabe processer, hvor mange holdninger kommer frem. o Dilemma i forhold til hverdagsviden vs. ekspertviden. Det kan være svært at udtale sig om meget tekniske sager o Vellykket borgerdialog er, når et repræsentativt udsnit af berørte borgere deltager og kommer til orde, og derved skaber ny viden, som påvirker udviklingen o Vi skal informere involvere analysere- evaluere Gruppearbejde 2: Hvilke metoder og værktøjer skal vi have i brug i 2016 Forslag til konkrete tiltag, arbejdsmetoder, konkrete inddragelses- og kommunikationsværktøjer vi skal afprøve/sætte i gang i 2016 o Bydelsrettet, husstandsomdelt avis mulighed for at trykprøve nogle idéer og holdninger o Pop-up aktiviteter kan vi anskaffe os en gammel campingvogn, som kan køres ud i gaderne? o ipads til online on-the-spot surveys o Samarbejdsmøder, eks. m/ Handelsforeninger, bilister osv. o Fast overskrift Borgerdialog i dagsordenen under hvert punkt herunder forslag til metoder fra sekretariatet o Mere aktiv brug af Facebook kursus i brug af Facebook for LUmedlemmer o Surveys o Metoder til at måle interesseområder, fx via elektroniske platforme. Måle borgernes stemme. Tage pulsen på en problematik set i forhold til borgerne. o Info-standere rundt om i bydelen o Temalaboratorier o Byvandringer o Etnografisk feltarbejde/antropologisk undersøgelse: finde ud af hvem Østerbroborgeren er, evt. kvarter for kvarter Side 4 af 5 Side 14

19 o Vi skal huske guleroden hvad får borgerne ud af at deltage? o Vi skal tage fat i håndgribelige problemstillinger og de små sager. På den måde får vi en god chance for at få indflydelse. o Vi skal følge op på sager, som borgerne har bragt ind o Tematisering af puljeansøgere/ansøgninger mere systematisk brug af dem o Lave målgruppeanalyser i forhold til borgerdialog, så man når de rigtig folk, med de rette midler o Invitere til et stormøde en gang årligt dialog med borgerne om større spørgsmål om bydelen. I 2016 kunne det være om fx Østre Gasværk, Havnetunnel, Nordhavn, Østerbrogade projekt infrastrukturprojekter. Det skal være i et samarbejde med forvaltningerne og TV Lorry, Østerbro Avis og Metro Express skal inviteres o Finde en fællesnævner, et overordnet tema, for lokaludvalgets arbejde i løbet af året fx frivillighed. Dette skal hjælpe med at kæde puljeansøgere, puljeprojekter, temagrupper og egne projekter sammen. o Lokaludvalgsmøder: annoncering i avisen, det skal fremgå hvilke emner lokaludvalget drøfter, bede folk om at komme med deres synspunkter på de ting, der er på dagsordenen. o E-boks besked til alle Østerbroborgere o Vi skal tænke i let forståelig information, og hvordan borgeren let kan melde tilbage Øvrige overvejelser o De partipolitiske forpligtes til at gå tilbage til partiforeningen for at påvirke beslutningerne fra en politisk platform o Vi skal lade LU få en egen tid i lokaludvalgsmødet, for at give mulighed for at diskutere og tale sammen, og på den måde få taget gassen af ballonen, så der ikke diskuteres så meget ved de enkelte sager. o Mere systematisk inddragelse af suppleanter o Kan uenighed blive en fremdrift en force til at få nuancer og kompleksitet frem i emnerne/sagerne det skal ind i nogle rammer Side 5 af 5 Side 15

20 ØSTERBRO LOKALUDVALG 6. Valg af tovholder for bydelsplanprojekterne Østerbrogade, Carl Nielsens Allé og Strandboulevarden ( ) Østerbro Lokaludvalg skal vælge tovholder for de 3 bydelsplanprojekter: Østerbrogade, Carl Nielsens Allé og Strandboulevarden. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 1. at lokaludvalget vælger en tovholder for bydelsplanprojekt Østerbrogade. 2. at lokaludvalget vælger en tovholder for bydelsplanprojekt Carl Nielsens Allé. 3. at lokaludvalget vælger en tovholder for bydelsplanprojekt Strandboulevarden. PROBLEMSTILLING Østerbro Lokaludvalg udarbejdede bydelsplan i 2012 i samarbejde med Center for Byudvikling. Planen blev taget til efterretning af Borgerrepræsentationen. Bydelsplanen indeholder 11 projekter, herunder omdannelse af Østerbrogade som miljøprioriteret handelsstrøg fra Svanemøllebroen til bydelsgrænsen. Stykket herfra til Grønningen blev udarbejdet sammen med Lokaludvalget for Indre By. Strandboulevarden blev udarbejdet som grønt klimastrøg og Carl Nielsens Allé som klimalommepark. Alle tre projekter har været udarbejdet sammen med arbejdsgrupper og udstillet og accepteret på borgermøder I Budget 2016 for Københavns Kommune er der afsat midler til forundersøgelser på Strandboulevarden og Østerbrogade, samt afsat 15 mio. kr. til den konkrete omdannelse af Carl Nielsens Allé. LØSNING Projekterne er nu aktuelle igen, og formanden foreslår, at der vælges (nye) tovholdere for de 3 bydelsplanprojekter, Østerbrogade, Carl Nielsens Allé og Strandboulevarden. De tidligere aktive arbejdsgrupper tænkes udvidet og aktiveret igen. Side 16

21 ØSTERBRO LOKALUDVALG 7. Valg til kontaktudvalg for Miljøpunkt Østerbro ( ) Østerbro Lokaludvalg udpeger et nyt medlem til kontaktudvalget mellem lokaludvalget og Miljøpunkt Østerbro. TIDLIGERE BESLUTNINGER Østerbro Lokaludvalg besluttede i ordinært møde den 15. maj 2014: 1. Lokaludvalget valgte Jørgen Johannes Thomsen, Mads Faber Henriksen og Bo Sandberg til det fælles kontaktudvalg med Miljøpunkt Østerbro. INDSTILLING OG BESLUTNING Formandskabet indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget udpeger 1 nyt lokaludvalgsmedlem til at repræsentere lokaludvalget i kontaktudvalget med Miljøpunkt Østerbro PROBLEMSTILLING Borgerrepræsentationen besluttede i forbindelse med budgetaftalen for 2011, at lokaludvalgene skulle overtage ansvaret for det lokale miljøarbejde, og Teknik og Miljøforvaltningens opsagde derfor deres driftsstøtteaftaler med de lokale miljøpunkter. Som led i beslutningen blev der lagt op til, at lokaludvalgene og miljøpunkterne i samarbejde selv skulle finde en lokal løsning for deres bydel. På Østerbro indgik miljøpunktet og lokaludvalget en driftsstøtteaftale som beskriver rammerne for samarbejdet og gensidige forpligtigelser, så som hvor meget der overføres i driftsmidler og hvilke miljøfaglige temaer der skal prioriteres. Lokaludvalget og miljøpunktet besluttede, som del af driftsstøtteaftalen, at nedsætte et fælles kontaktudvalg, hvor udviklingen i det lokale miljøarbejde og det fælles samarbejde kan drøftes og koordineres løbende. LØSNING Østerbro Lokaludvalg valgte den 15. maj medlemmer til at repræsentere lokaludvalget i det fælles kontaktudvalg med miljøpunktet, som i løbet af denne lokaludvalgsperiode fungerer som kontakt til miljøpunktets bestyrelse. Mads Faber Henriksen har valgt at trække sig fra sine poster i lokaludvalget, og der skal derfor vælges et nyt medlem til kontaktudvalget. Kontaktudvalgets primære opgave i den nærmeste tid er at koordinere årsplan og budget for det lokale miljøarbejde med miljøpunktets bestyrelse. Dette skal fremlægges for lokaludvalget allerede den 24. november I følge driftsstøttekontrakten skal udkast til årsplan og budget for det kommende år afleveres senest den 31. oktober. Kontaktudvalget skal således sikre den løbende kontakt mellem lokaludvalg og miljøpunkt i forhold til, hvilke prioriteter og emner lokaludvalget ønsker at fokusere på i opgaveløsningen, dvs. forslag til den indholdsmæssige del af lokaludvalgets miljøfokus for den kommende periode. Kontaktudvalget vil få sekretariatsbetjening til sin opgaveløsning. Side 17

22 ØSTERBRO LOKALUDVALG 8. Meddelelser ( ) 1. Udskydelse af de 2 arrangementer omkring Østre Gasværk Lokaludvalget besluttede på seneste møde den 23. september at bevilge kr. til 2 events på Østre Gasværksgrunden. De to arrangementer var oprindeligt planlagt til den 23. og 24. oktober 2015, men på grund af den korte tidsfrist er der kommet afbud fra flere centrale deltagere. Dette betyder, at de 2 arrangementer bliver udskudt og i stedet afholdes i løbet af de kommende 2 måneder. Datoerne fastlægges snarest muligt. 2. Intern høring om Lersø Parkallé 2 Lokaludvalget har modtaget forslag til lokalplan for Lersø Parkallé 2, som skal muliggøre bygning af ca. 164 almene ungdomsboliger på området, der bl.a. har været brugt til undervisning af KEA (Københavns Erhvervsakademi). Lokaludvalgets formand har på baggrund af det tilsendte materiale vurderet, at lokaludvalget ikke bør svare på høringen Svar fra Teknik- og Miljøforvaltningen om Silkeborg Plads Lokaludvalget har fået nedenstående svar fra Teknik. og Miljøforvaltningen vedr. lokaludvalgets forslag til lukning af Silkeborg Plads: "Forvaltningen er fortsat positiv overfor den grundlæggende idé i at skabe et bedre lokalt byrum for flere omkring Silkeborg Plads på Østerbro. Da der fortsat skal være vejadgang til adresserne Silkeborg Plads 2-8 er det ikke sikkert, at der kan etableres det antal p-pladser, som angivet på den fremsendte tegning 2. Vi forventer, at et eventuelt anlægsprojekt vil kortlægge de præcise konsekvenser for bl.a. parkering. Der er ikke afsat midler til det foreslåede projekt, og indtil det sker forventer forvaltningen ikke at løfte projektet yderligere." 4. Kursus om sociale indsatser Der afholdes et kursus for lokaludvalgsmedlemmer med temaet "sociale indsatser" mandag den 16. november kl i Vanløse Kulturstation. Kurset er arrangeret af en arbejdsgruppe fra lokaludvalgenes sekretariater og er åbent for alle lokaludvalgs medlemmer. Invitation er også rundsendt på mail. 5. Ændringer i puljeprojekt "Klima og miljø når du bor i byen" Sekretariatet blev i en gennemgang af de kørende puljeprojekter opmærksom på, at der er foretaget en række ændringer i projektet "Klima og miljø når du bor i byen", i forhold til ansøgningen, som lokaludvalget har imødekommet med kr. Ændringerne har særligt været på - væsentlig nedskrivning af deltagerantal, flytning af hovedfokus og ændring af budgetposter. Sekretariatet har i samråd med lokaludvalgets formand og puljeudvalget vurderet, at der var tale om så væsentlige ændringer i forudsætningerne for bevillingen, at støtten blev trukket tilbage pr. 9. oktober 2015 således at projektet ikke færdiggøres. Ansøger skal herefter fremlægge regnskab for de udgifter, der har været indtil nu for at undersøge, hvor meget af den bevilgede støtte der evt. skal udbetales. Side 18

23 6. Status på informationspulje Forbrug på informationspulje i 2015 godkendt af formand Projekt Beløb Hvad dækker det/hvorfor Borgermøde om KP15 475,52 Lokaler dyrere end beregnet Strandboulevardmøde og event 388,73 Tagtomat dyrere end beregnet Lynpulje 5000 ekstra flyers Borgmestermøde 18/2 1899,24 Dækker underskud på bevilling I alt 7763,49 7. Status på puljeøkonomi BUDGET ØSTERBRO LOKALUDVALG PULJEMIDLER Samlet budgetramme Budget Udbetalt Disponeret Rest til disponering Indstillet på dette møde Østerbropuljen Egne projekter Temaaktiviteter Miljøpunkt Østerbro I alt Rest hvis indstillin følges BILAG kursus for medlemmer invitation sociale indsatser.pdf Side 19

24 8 KURSUS FOR MEDLEMMER INVITATION SOCIALE INDSATSER.PDF

25 INVITATION Kursus for medlemmer - sociale indsatser Mandag d. 16. november kl i Vanløse Kulturstation Ønsker du inspiration til hvordan lokaludvalg kan arbejde med sociale indsatser? Eller har du gode erfaringer som du kan dele ud af? Tag med til inspirationsaften og deltag i debatten med Socialborgmester Jesper Christensen om, hvordan lokaludvalgene kan engagere sig mere i forhold til de mere bløde emner - på tværs af temaer som det sociale, sundhed, integration og beskæftigelse. Mødet foregår i festsalen. Tilmelding er nødvendig inden d. 9. november - skriv til Signe: okf.kk.dk Program: Socialborgmester Jesper Christensen om LU s sociale indsatser Fælles drøftelse af de bløde emner i lokaludvalg Let middagsanretning Inspirationsoplæg: - lokaludvalg som dialogvært for væresteder - lokaludvalg som netværksskaber til etniske minoritetsgrupper Erfaringsudveksling på tværs af bydele Opsamling Tak for i aften Side 20

26 MERE INFORMATION Kulturstation Vanløse, Festsalen Frode Jakobsens Plads 4, 1. Biblioteksindgang; Jernbane Alle Vanløse Metro og S-tog Kulturstationen Vanløse ligger få skridt fra Vanløse Station med Metro og S-tog. Indgang på Frode Jakobsens Plads 4 over Føtex på 1.sal eller via Jernbane Allé 38. Bus Du kan tage linierne 13, 14, 22, 29 og 142 og stå af på, eller i umiddelbar nærhed af Frode Jakobsens Plads. Du kan også benytte den nye Vanløse Servicebus, linje 861, som standser ved stationen. Parkeringsforhold Gæster til Kulturstationen Vanløse kan benytte parkeringskælderen med indkørsel fra Lindehøjen, der er en sidevej til Jernbane Allé, når du kommer fra Frederiksberg-siden. Der kan du holde op til 3 timer. Fra parkeringskælderen har du adgang til Kulturstationen med elevator. Elevatoren er tilgængelig fra kulturhuset: man-tors. kl , fre-lør. kl og søn. kl Derudover er der altid adgang til parkeringskælderen fra Lindehøjen. Denne port er åben døgnet rundt. Side 21

27 ØSTERBRO LOKALUDVALG 9. Mødeevaluering ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 1. at lokaludvalget evaluerer mødets forløb. Side 22

28 ØSTERBRO LOKALUDVALG 10. Eventuelt ( ) Side 23