ØSTERBRO LOKALUDVALG. DAGSORDEN for mødet den , kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ØSTERBRO LOKALUDVALG. DAGSORDEN for mødet den , kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø"

Transkript

1 ØSTERBRO LOKALUDVALG DAGSORDEN for mødet den , kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø 1. Borgernes 20 minutter ( ) 1 2. Godkendelse af dagsorden ( ) 2 3. Forankring af Områdefornyelsens projekter ( ) 3 4. Høring: Marmormolen II ( ) 5 5. Opsamling på lokaludvalgets seminar den 3. oktober ( ) 9 6. Valg af tovholder for bydelsplanprojekterne Østerbrogade, Carl Nielsens Allé og Strandboulevarden ( ) 7. Valg til kontaktudvalg for Miljøpunkt Østerbro ( ) Meddelelser ( ) Mødeevaluering ( ) Eventuelt ( ) 23 16

2 ØSTERBRO LOKALUDVALG 1. Borgernes 20 minutter ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 1. at lokaludvalget afholder 20 minutters åben spørgetid, hvor fremmødte borgere kan stille spørgsmål eller komme med forslag til lokaludvalget. Side 1

3 ØSTERBRO LOKALUDVALG 2. Godkendelse af dagsorden ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 1. at lokaludvalget godkender dagsordenen for mødet. Side 2

4 ØSTERBRO LOKALUDVALG 3. Forankring af Områdefornyelsens projekter ( ) Østerbro Lokaludvalg orienteres om og drøfter forankring af Områdefornyelsen i Skt. Kjelds Kvarters projekter. TIDLIGERE BESLUTNINGER Østerbro Lokaludvalgs beslutning i ordinært møde den 27. maj 2015: 1. Lokaludvalget tog formandskabets orientering vedr. forankring af områdefornyelsens projekter til efterretning. 2. Lokaludvalget udskød drøftelse af heraf til et senere møde. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 1. at lokaludvalget tager områdefornyelsens projektchef, René Sommer Lindsays orientering til efterretning 2. at lokaludvalget drøfter: 1) hvilke større projekter der evt. skal indpasses i lokaludvalgets kommende interne årsplan, 2) hvordan de bedst forankres, 3) hvordan lokaludvalget kan bidrage til andre lokale initiativer, der opstår i forlængelse af områdefornyelsens indsats, og 4) hvordan projekternes lokale forankring kan vedligeholdes/stimuleres. PROBLEMSTILLING Områdefornyelsen i Skt. Kjelds kvarter er en 5-årig indsats understøttet af og forankret i Københavns Kommunes Teknik og Miljøforvaltning. Indsatsen er planlagt til at stoppe i sensommeren 2016, hvorefter områdefornyelsens projekter og aktiviteter enten skal overdrages til andre eller stopper. Områdefornyelsens projekter har meget forskelligartet karakter, der spænder fra fysisk omdannelse af byrum, kulturelle arrangementer og events til løbende dialog, samarbejde og understøttende indsatser med en lang række lokale aktører. Nogle projekter vil være afsluttede, andre i byggefase og forankret i Teknik- og Miljøforvaltningens udførende del, nogle projekter vil kunne forankres i lokale borgergrupper, bolig- eller andre foreninger, og atter andre vil lokaludvalget kunne fortsætte med eller overtage. For at sikre at bæredygtige og gode projekter ikke falder på gulvet eller går i stå når områdefornyelsen slutter, er det derfor hensigtsmæssigt at lokaludvalget indgår i en løbende dialog med områdefornyelsen og de andre aktører omkring områdefornyelsens projekter om en vurdering af de enkelte projekter i forhold til enten afslutning eller forankring hos en eller flere lokale aktører, herunder lokaludvalget. Side 3

5 LØSNING De primære projekter, der kan være af interesse for Østerbro Lokaludvalg, er: Klimatilpasningsprojekter: Lokaludvalget skal være opmærksomt på HOFOR og klimaenhedens fysiske projekter i området og eventuelle synergieffekter i forhold til omdannelse af byrum både i selve Skt. Kjelds kvarter, og "nedstrøms" i relaterede/berørte områder på Østerbro. Projekterne kan ses på 1) Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads: Projektet har en lokal følgegruppe bestående af borgere fra de tilstødende ejendomme samt udvalgte interessenter. Følgegruppen er pt. forankret i områdefornyelsen, men der er behov for, at afklare gruppens status, når områdefornyelsen lukker. Områdefornyelsen foreslår, at gruppen får en tilknytning til lokaludvalget. 2) Carl Nielsen Allé og Østerbrogade nord er begge på grænsen af områdefornyelsens område. Områdefornyelsen er klar over, at lokaludvalget har udarbejdet projekter med p.t. hvilende projektgrupper af borgere, og at lokaludvalget tidligere har gennemført borgermøder, og nu har afventet udviklingen i skybrudsprojekterne. Desuden at Miljøpunkt Østerbro deltager aktivt i projektet for Carl Nielsens Allé, og der har været gennemført spørgeskemaundersøgelser og møder med borgerne. Områdefornyelsen vil gerne understøtte, at erfaringer og gode eksempler fra klimakvarter-projektet også bliver bragt ind i klimatilpasningsprojekterne på Østerbrogade og Carl Nielsens Allé. Områdefornyelsen laver i oktober og november en indledende registrering af brugere og aktiviteter på gaden, og kommunikerer om projektet på hjemmesiden 3) Strandboulevarden: Områdefornyelsen vil ikke arbejde med Strandboulevarden, da det ligger uden for deres projektområde. Projektet vil dog blive lagt på hjemmesiden I det omfang lokaludvalget ønsker det, er der mulighed for at give input til, hvilke aspekter af projektet, der skal lægges vægt på, når projektet kommunikeres på hjemmesiden. 4) De fysiske projekter/nye byrum: Lokaludvalget kan være opmærksomt på forsat at bidrage til udvikling af bylivet ved at henlægge/prioritere arrangementer på pladserne, så som Tåsinge Plads og Skt. Kjelds Plads/ Bryggervangen når den bliver færdiggjort, og ved at stimulere fortsat lokal forankring af byrumsprojekter nord for Jagtvej. Side 4

6 ØSTERBRO LOKALUDVALG 4. Høring: Marmormolen II ( ) Østerbro Lokaludvalg skal tage stilling til forslag til tillæg til lokalplan "Marmormolen II". INDSTILLING OG BESLUTNING Fagudvalget for teknik og miljø indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 1. at lokaludvalget godkender fagudvalgets udkast til høringssvar til "Marmormolen II" (fagudvalgets udkast til høringssvar eftersendes pr. mail) PROBLEMSTILLING Østerbro Lokaludvalg har af Teknik og Miljøforvaltningen, Byens Udvikling fået forslag til tillæg til lokalplan for Marmormolen II i høring. Høringsperioden løber fra den 11. september til den 2. november Borgerrepræsentationen vedtog den 10. december 2009 den gældende lokalplan for Marmolen, som bl.a. muliggjorde bygning af to høje huse "L/M husene" på spidsen af Langelinje (113 meter) og Marmormolen 98 meter), som skulle forbindes med en offentlig tilgængelig gang og cykelsti i 65 meters højde. Borgerrepræsentationen har dog nu med dette tillæg til lokalplan efterkommet bygherrens ønske om, at den planlagte gang og cykelsti ikke bliver offentlig. Argumentationen for dette er, at en offentlig broforbindelse vil betyde en omfattende elevatorkørsel i begge huse. I lokalplanen har Borgerrepræsentationen i stedet indsat som præmis, at der laves et offentligt udsigtspunkt i 65 meters højde, fx i forbindelse med en café eller restaurant. Som kompensation har bygherren tilbudt at betale for en lavbroforbindelse fra Langelinje til Amerika Plads. Denne del med lavbroen er dog ikke omhandlet af dette lokalplanstillæg, men vil kræve udarbejdelse af en lokalplan for det specifikke område. LØSNING Fagudvalget for teknik og miljø mener, at lokalplanstillæget har stor betydning for borgerne og brugerne af området, og har derfor inviteret en række interessenter fra området til at deltage i det næstkommende fagudvalgsmøde den 20. oktober 2015 kl på Vennemindevej 39. Her vil projektlederen komme og fortælle om projektet, og de fremmødtes vil kunne fremføre deres holdninger til projektet og problemstillinger kan blive diskuteret som baggrund for lokaludvalgets høringssvar. Dette betyder, at fagudvalgets udkast til høringssvar først vil blive eftersendt pr. mail til lokaludvalgets medlemmer den 21. oktober efter fagudvalgets møde den 20. oktober. BILAG Intern høringsbrev Marmormolen II.pdf Illustration Marmormolen II.pdf Side 5

7 4 INTERN HØRINGSBREV MARMORMOLEN II.PDF

8 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Sagsnr Dokumentnr Høring i forbindelse med udarbejdelse af forslag til tillæg til lokalplan nr. 440 Marmormolen II Baggrund Borgerrepræsentationen vedtog den 20. august 2015, at der skal udarbejdes et forslag til tillæg til lokalplan nr. 440 Marmormolen II, herefter benævnt tillæg 1, der justerer rammerne for underområde III på en række punkter som ønsket af den aktuelle bygherre. I underområde III muliggøres pt. bl.a. opførelsen af et projekt af den amerikanske arkitekt Steven Holl med et højhus på spidsen af Langelinie på 113 meter og et højhus på Marmormolen på 98 meter. Imellem højhusene udspændes en lukket cykel- og fodgængerbro i 65 meters højde. Den gældende lokalplan har som formål, at den lukkede cykel- og fodgængerbro mellem de to højhuse skal fungere som offentlig forbindelse mellem Langelinie og Marmormolen. Da bygherre ser broen som en ineffektiv offentlig forbindelse med bl.a. omfattende elevatorkørsel i begge højhuse, ønskes dette ændret, så broen bliver privat og kun kan anvendes af virksomheder i de to højhuse. I stedet for den offentlige broforbindelse foreslår bygherre en udbygningsaftale, hvor bygherre etablerer en oplukkelig lavbro over Søndre Frihavnsbassinet for fodgængere og cyklister. Endvidere ønsker bygherre, at det fortsat skal være muligt for offentligheden at komme op i højhuset på Marmormolen for at opleve udsigten, og foreslår derfor et offentligt udsigtspunkt på eller over etagen hvor broen er fæstet i 65 meters højde. Bygherre ønsker derudover en række mindre ændringer af lokalplanens rammer i form af et justeret byggefelt og tilpasning af facader mv. for bl.a. at kunne opfylde ændrede krav til bygningsklasse (2020), samt en tilføjelse til anvendelsesbestemmelserne om også at Center for Byplanlægning Njalsgade 13, 5. sal Postboks København S Telefon EAN nummer Side 6

9 indeholde mulighed for kongrescenter og mulighed for at projektet kan opføres i etaper, så højhuset på Marmormolen kan opføres først. Ændringerne er i overensstemmelse med kommuneplanens rammer, der derfor ikke berøres. Indstilling og beslutning kan ses i dette link: ed5b51d941ec/df7b3c13-e16f-451f-9176-bf04c4a1c374 Høring Vi vil gerne have jeres eventuelle bemærkninger inden den 2. november 2015 til Hører vi ikke fra jer, regner vi ikke med, at I har bemærkninger. I er velkomne til at kontakte undertegnede på telefon eller på mail hvis I har spørgsmål til sagen. Venlig hilsen Kim Vindbjerg Side 2 af 2 Side 7

10 4 ILLUSTRATION MARMORMOLEN II.PDF

11 3D-Illustration Illustrationen viser et kig ind over Søndre Frihavnsbassinet mod Marmormolen. Forest i billedet vises en illustration af den foreslåede lavbro over Søndre Frihavn, som bygherre tilbyder at anlægge som alternativ til en offentlig forbindelse gennem de to højhuse og over den udspændte bro. (Ill. Harbour P/S) Side 8

12 ØSTERBRO LOKALUDVALG 5. Opsamling på lokaludvalgets seminar den 3. oktober ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Seminarplanlægningsgruppen indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 1. at lokaludvalget tager orientering og drøftelse af det afholdte lokaludvalgsseminar til efterretning 2. at lokaludvalget vælger 1-2 personer, der sammen med sekretariatet, udarbejder oplæg til næstkommende lokaludvalgsmøde om borgerdialogmetoder og -værktøjer for PROBLEMSTILLING Østerbro Lokaludvalg afholdt den 3. oktober 2015 seminar om borgerdialog. På seminariet drøftede de fremmødte medlemmer og suppleanter borgerdialogtilgange og -metoder i forhold til lokaludvalgets arbejde. Ikke alle medlemmer havde mulighed for at deltage i seminariet, der er derfor behov for en overlevering og orientering om de drøftelser, der fandt sted på seminariet. LØSNING Hovedpointer fra oplægsholderne: - Arbejd systematisk og målrettet med borgerdialog - Overvej målgrupper i forhold til den enkelte sag og afpas metoder i forhold til målgrupper - Dokumenter jeres borgerinddragelse - Gå konstruktivt ind i samarbejdet med borgere, politikere og embedsmænd - Borgerdialogtilgange og -perspektiver kan føres tilbage til forskellige demokratisyn, særligt repræsentativt (fokus på politikernes egne holdninger) i forhold til deliberativt (fokus på borgernes og eksperternes holdninger) demokrati - Lokaludvalgsmedlemmer kan se sig selv som lokale eksperter, værter for det lokale deltagelsesdemokrati og formidlere/advokater. Hovedpointer fra gruppearbejdet: Der var en række idéer, som opstod i flere grupper: - Pop-up arrangementer - Bydelsrettet, hustandsomdelt avis nogle gange om året/hvert kvartal - Surveys - spørgeskemaundersøgelser - Online borgerdialog, herunder brug af Facebook En opsamling fra hele seminariet er vedlagt i bilaget: "Opsamling seminar 3.oktober". Ligeledes kan oplægsholdernes oplæg findes i vedlagte bilag. Forslag Seminarplanlægningsgruppen foreslår, at lokaludvalget vælger 1-2 personer, der sammen med Side 9

13 sekretariatet, udarbejder oplæg til næstkommende lokaludvalgsmøde om, hvilke metoder og værktøjer lokaludvalget skal afprøve i den kommende tid i forhold til borgerdialog. BILAG Opsamling på lokaludvalgets seminar 3. oktober 2015 Side 10

14 5 OPSAMLING PÅ LOKALUDVALGETS SEMINAR 3. OKTOBER 2015

15 Opsamling på lokaludvalgets seminar 3. oktober 2015 Vennemindevej København Ø Telefon EAN nummer Oplæg v/ Ole Pedersen, Formand for Amager Øst Lokaludvalg, om AØLUs borgerdialogfokus AØLU besluttede i begyndelsen af 2015 at køre et forløb med særligt fokus på borgerinddragelse. De ville gerne have samlet erfaringer og have nye metoder i værktøjskassen. De har arbejdet systematisk med - Valg af metoder i relation til problemstilling/sag - Formulering af formål (hvad vil vi gerne have ud af inddragelsen) og målgrupper - Involverer særlige målgrupper i forhold til en given sag - Dokumentation af borgerinddragelsesforløb Resultater: - Meget forskelligt hvor mange deltagere ved de forskellige inddragelsesaktiviteter men vi er i lokaludvalget blevet meget mere bevidste og grundige i vores forarbejde. Bl.a. i forhold til at vælge de rette metoder i forhold til målgrupper, gøre os tanker om målsætninger og ønsker til output. Anbefalinger: - Vær gode til at dokumentere borgerinddragelsen og vise at borgerne kvalificerer lokaludvalgets svar - Indgå konstruktivt i samarbejde med både borgerne og Rådhusets politikere og embedsmænd - Tænk i gulerødder for de der deltager og skalerbare set-ups Se i øvrigt Oles oplæg (vedlagt) NOTAT Sagsnr Dokumentnr Fagudvalg/temagruppers oplæg omkring deres borgerdialog Nordhavn: - Pga. tovholderskift har gruppen ikke haft aktiviteter i særlig stor udstrækning. Primært aktiv ifbm. Kulturhavn. Alt i alt positivt med Østerbro Lokaludvalg er en uafhængig lokal forsamling, der er oprettet af Københavns Kommune. Lokaludvalget fungerer som bindeled mellem københavnerne i bydelen og politikerne på Københavns Rådhus. Side 11

16 stort fremmøde, men man kunne dog tænke på at udnytte tiden på havnerundfarterne bedre til fx at gå i dialog med borgerne. Fremadrettet vil gruppen gerne forsøge at lave en sammenslutning, der skal se på udviklingen af Nordhavn samlet set. Udviklingen af Nordhavn er ikke kun Østerbros anliggende, men for hele København. Folkeskoletemagruppe: - Der har været god dialog med skolerne, som har gjort, at der er kommet et fint billede af skolerne, deres profiler, kontaktpersoner mv. Det har også givet et fingerpeg om, hvilke skoler der reelt ønsker, eller har tid til, at indgå i et samarbejde. På den måde kan man fremadrettet være bedre forberedt. Skolerne oplever et boom i tilbud om samarbejde pga. af Åben Skole arbejdet, det i sammenhold med skolereformen giver udfordringer. Social dumping: - I dette projekt har gruppen været på gaden med information om social dumping. Centralforvaltningen har leveret materiale, som er blevet uddelt sammen med kaffe/te fra en kaffevogn på flere knudepunkter på Østerbro bl.a. Trianglen. Det viste sig, at noget at det uddelte materiale ikke var så godt oplyst, og det skabte forvirring, hvad der reelt var tale om. Gruppens medlemmer oplevede, hvis de brugte ord som fair forhold i stedet, blev temaet mere klart og interessant for de forbipasserende. FSS: - Borgermøder i mere klassisk forstand, hvor borgmestrene har deltaget. Dette har der været interesse omkring. Fokus i fagudvalget har især været på ældre og handicappede, hvorimod det sociale er nedprioriteret. Fagudvalget har bevidst foretaget dette valg, da dette har knyttet sig bedst op til de temaer, der er behandlet i udvalget. Oplæg v/ Martin Severin Frandsen, forsker ved RUC om lokaludvalg, demokrati og borgerinddragelse Martin præsenterede forskellige demokratiperspektiver (det repræsentative demokrati og deltagelsesdemokratiet) og de dertilhørende perspektiver på borgerdeltagelse. Martin havde desuden bud på lokaludvalgets rolle og funktion, samt konkrete borgerdialogværktøjer. Se Martins oplæg (vedhæftet). Side 2 af 5 Side 12

17 Gruppearbejde 1: Hvad er vores rolle, og hvad er god borgerdialog for os? Har vi i Østerbro Lokaludvalg en fælles forståelse af, hvad borgerinddragelse er? o Nej, og det gør heller ikke noget vi er forskellige på godt og ondt o Borgerdialog er processer, der sikrer borgere indflydelse på eget lokalmiljø Hvad er vores rolle i forhold til borgerne? (Er vi bydelsambassadører? Lokalpolitikere? Formidlere? Bindeled? Talerør? Netværsskabere? Lobbyister? Puljeuddelere? Vidensdelere?) o Dannelse/uddannelse byttecentral for holdninger. Lokaludvalget udveksler holdninger og indsigt med borgerne. o Vi er ikke til for at legitimere beslutninger truffet på Rådhuset o Vi er bindeled talerør til Borgerrepræsentationen o Lokaludvalgene er på nogle punkter foran borgerne ifht. Indsigt pga. tilknytningen til forvaltningen o Vi skal vælge vores kampe, og bruge tiden på de sager der er særligt vigtige for bydelen. Fx kun svare på de høringer der har en særlig interesse for Østerbro. o Lokaludvalget har en utaknemmelig rolle. Det er vanskeligt reelt at få ændret sager på trods af en bred borgeropbakning. o Skal repræsentere Østerbro, behøver ikke at være tro mod partipolitik o Vi er formidlere af borgerholdninger, vi skal tage relevante og aktuelle problemstillinger op o Vi skal lytte til borgeren og ikke kun behandle sager i egen baggård o Problematik 23 individualister. Kan vi tage et tema op og tage nogle diskussioner i udvalget? kan få nogle skarpere markerede holdninger o ØLUs roller er at facilitere processer, der sikrer borgere indflydelse på eget lokalmiljø Side 3 af 5 Side 13

18 o Borgerne skal komme til lokaludvalget med deres ting, lokaludvalget skal ikke gå ud til borgerne Hvad er vellykket borgerinddragelse for os? o Det handler ikke om antallet af deltagere i forbindelse med borgerdialogaktiviteter det er dialogen, der er i centrum. o Ikke alle holdninger er repræsenteret i ØLU vi må sikre os, at andre holdninger også kommer i spil og udfoldes o Der må godt være mange også modstridende holdninger i spil, der er med til at nuancere sagerne. Så god borgerdialog handler også om at skabe processer, hvor mange holdninger kommer frem. o Dilemma i forhold til hverdagsviden vs. ekspertviden. Det kan være svært at udtale sig om meget tekniske sager o Vellykket borgerdialog er, når et repræsentativt udsnit af berørte borgere deltager og kommer til orde, og derved skaber ny viden, som påvirker udviklingen o Vi skal informere involvere analysere- evaluere Gruppearbejde 2: Hvilke metoder og værktøjer skal vi have i brug i 2016 Forslag til konkrete tiltag, arbejdsmetoder, konkrete inddragelses- og kommunikationsværktøjer vi skal afprøve/sætte i gang i 2016 o Bydelsrettet, husstandsomdelt avis mulighed for at trykprøve nogle idéer og holdninger o Pop-up aktiviteter kan vi anskaffe os en gammel campingvogn, som kan køres ud i gaderne? o ipads til online on-the-spot surveys o Samarbejdsmøder, eks. m/ Handelsforeninger, bilister osv. o Fast overskrift Borgerdialog i dagsordenen under hvert punkt herunder forslag til metoder fra sekretariatet o Mere aktiv brug af Facebook kursus i brug af Facebook for LUmedlemmer o Surveys o Metoder til at måle interesseområder, fx via elektroniske platforme. Måle borgernes stemme. Tage pulsen på en problematik set i forhold til borgerne. o Info-standere rundt om i bydelen o Temalaboratorier o Byvandringer o Etnografisk feltarbejde/antropologisk undersøgelse: finde ud af hvem Østerbroborgeren er, evt. kvarter for kvarter Side 4 af 5 Side 14

19 o Vi skal huske guleroden hvad får borgerne ud af at deltage? o Vi skal tage fat i håndgribelige problemstillinger og de små sager. På den måde får vi en god chance for at få indflydelse. o Vi skal følge op på sager, som borgerne har bragt ind o Tematisering af puljeansøgere/ansøgninger mere systematisk brug af dem o Lave målgruppeanalyser i forhold til borgerdialog, så man når de rigtig folk, med de rette midler o Invitere til et stormøde en gang årligt dialog med borgerne om større spørgsmål om bydelen. I 2016 kunne det være om fx Østre Gasværk, Havnetunnel, Nordhavn, Østerbrogade projekt infrastrukturprojekter. Det skal være i et samarbejde med forvaltningerne og TV Lorry, Østerbro Avis og Metro Express skal inviteres o Finde en fællesnævner, et overordnet tema, for lokaludvalgets arbejde i løbet af året fx frivillighed. Dette skal hjælpe med at kæde puljeansøgere, puljeprojekter, temagrupper og egne projekter sammen. o Lokaludvalgsmøder: annoncering i avisen, det skal fremgå hvilke emner lokaludvalget drøfter, bede folk om at komme med deres synspunkter på de ting, der er på dagsordenen. o E-boks besked til alle Østerbroborgere o Vi skal tænke i let forståelig information, og hvordan borgeren let kan melde tilbage Øvrige overvejelser o De partipolitiske forpligtes til at gå tilbage til partiforeningen for at påvirke beslutningerne fra en politisk platform o Vi skal lade LU få en egen tid i lokaludvalgsmødet, for at give mulighed for at diskutere og tale sammen, og på den måde få taget gassen af ballonen, så der ikke diskuteres så meget ved de enkelte sager. o Mere systematisk inddragelse af suppleanter o Kan uenighed blive en fremdrift en force til at få nuancer og kompleksitet frem i emnerne/sagerne det skal ind i nogle rammer Side 5 af 5 Side 15

20 ØSTERBRO LOKALUDVALG 6. Valg af tovholder for bydelsplanprojekterne Østerbrogade, Carl Nielsens Allé og Strandboulevarden ( ) Østerbro Lokaludvalg skal vælge tovholder for de 3 bydelsplanprojekter: Østerbrogade, Carl Nielsens Allé og Strandboulevarden. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 1. at lokaludvalget vælger en tovholder for bydelsplanprojekt Østerbrogade. 2. at lokaludvalget vælger en tovholder for bydelsplanprojekt Carl Nielsens Allé. 3. at lokaludvalget vælger en tovholder for bydelsplanprojekt Strandboulevarden. PROBLEMSTILLING Østerbro Lokaludvalg udarbejdede bydelsplan i 2012 i samarbejde med Center for Byudvikling. Planen blev taget til efterretning af Borgerrepræsentationen. Bydelsplanen indeholder 11 projekter, herunder omdannelse af Østerbrogade som miljøprioriteret handelsstrøg fra Svanemøllebroen til bydelsgrænsen. Stykket herfra til Grønningen blev udarbejdet sammen med Lokaludvalget for Indre By. Strandboulevarden blev udarbejdet som grønt klimastrøg og Carl Nielsens Allé som klimalommepark. Alle tre projekter har været udarbejdet sammen med arbejdsgrupper og udstillet og accepteret på borgermøder I Budget 2016 for Københavns Kommune er der afsat midler til forundersøgelser på Strandboulevarden og Østerbrogade, samt afsat 15 mio. kr. til den konkrete omdannelse af Carl Nielsens Allé. LØSNING Projekterne er nu aktuelle igen, og formanden foreslår, at der vælges (nye) tovholdere for de 3 bydelsplanprojekter, Østerbrogade, Carl Nielsens Allé og Strandboulevarden. De tidligere aktive arbejdsgrupper tænkes udvidet og aktiveret igen. Side 16

21 ØSTERBRO LOKALUDVALG 7. Valg til kontaktudvalg for Miljøpunkt Østerbro ( ) Østerbro Lokaludvalg udpeger et nyt medlem til kontaktudvalget mellem lokaludvalget og Miljøpunkt Østerbro. TIDLIGERE BESLUTNINGER Østerbro Lokaludvalg besluttede i ordinært møde den 15. maj 2014: 1. Lokaludvalget valgte Jørgen Johannes Thomsen, Mads Faber Henriksen og Bo Sandberg til det fælles kontaktudvalg med Miljøpunkt Østerbro. INDSTILLING OG BESLUTNING Formandskabet indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget udpeger 1 nyt lokaludvalgsmedlem til at repræsentere lokaludvalget i kontaktudvalget med Miljøpunkt Østerbro PROBLEMSTILLING Borgerrepræsentationen besluttede i forbindelse med budgetaftalen for 2011, at lokaludvalgene skulle overtage ansvaret for det lokale miljøarbejde, og Teknik og Miljøforvaltningens opsagde derfor deres driftsstøtteaftaler med de lokale miljøpunkter. Som led i beslutningen blev der lagt op til, at lokaludvalgene og miljøpunkterne i samarbejde selv skulle finde en lokal løsning for deres bydel. På Østerbro indgik miljøpunktet og lokaludvalget en driftsstøtteaftale som beskriver rammerne for samarbejdet og gensidige forpligtigelser, så som hvor meget der overføres i driftsmidler og hvilke miljøfaglige temaer der skal prioriteres. Lokaludvalget og miljøpunktet besluttede, som del af driftsstøtteaftalen, at nedsætte et fælles kontaktudvalg, hvor udviklingen i det lokale miljøarbejde og det fælles samarbejde kan drøftes og koordineres løbende. LØSNING Østerbro Lokaludvalg valgte den 15. maj medlemmer til at repræsentere lokaludvalget i det fælles kontaktudvalg med miljøpunktet, som i løbet af denne lokaludvalgsperiode fungerer som kontakt til miljøpunktets bestyrelse. Mads Faber Henriksen har valgt at trække sig fra sine poster i lokaludvalget, og der skal derfor vælges et nyt medlem til kontaktudvalget. Kontaktudvalgets primære opgave i den nærmeste tid er at koordinere årsplan og budget for det lokale miljøarbejde med miljøpunktets bestyrelse. Dette skal fremlægges for lokaludvalget allerede den 24. november I følge driftsstøttekontrakten skal udkast til årsplan og budget for det kommende år afleveres senest den 31. oktober. Kontaktudvalget skal således sikre den løbende kontakt mellem lokaludvalg og miljøpunkt i forhold til, hvilke prioriteter og emner lokaludvalget ønsker at fokusere på i opgaveløsningen, dvs. forslag til den indholdsmæssige del af lokaludvalgets miljøfokus for den kommende periode. Kontaktudvalget vil få sekretariatsbetjening til sin opgaveløsning. Side 17

22 ØSTERBRO LOKALUDVALG 8. Meddelelser ( ) 1. Udskydelse af de 2 arrangementer omkring Østre Gasværk Lokaludvalget besluttede på seneste møde den 23. september at bevilge kr. til 2 events på Østre Gasværksgrunden. De to arrangementer var oprindeligt planlagt til den 23. og 24. oktober 2015, men på grund af den korte tidsfrist er der kommet afbud fra flere centrale deltagere. Dette betyder, at de 2 arrangementer bliver udskudt og i stedet afholdes i løbet af de kommende 2 måneder. Datoerne fastlægges snarest muligt. 2. Intern høring om Lersø Parkallé 2 Lokaludvalget har modtaget forslag til lokalplan for Lersø Parkallé 2, som skal muliggøre bygning af ca. 164 almene ungdomsboliger på området, der bl.a. har været brugt til undervisning af KEA (Københavns Erhvervsakademi). Lokaludvalgets formand har på baggrund af det tilsendte materiale vurderet, at lokaludvalget ikke bør svare på høringen Svar fra Teknik- og Miljøforvaltningen om Silkeborg Plads Lokaludvalget har fået nedenstående svar fra Teknik. og Miljøforvaltningen vedr. lokaludvalgets forslag til lukning af Silkeborg Plads: "Forvaltningen er fortsat positiv overfor den grundlæggende idé i at skabe et bedre lokalt byrum for flere omkring Silkeborg Plads på Østerbro. Da der fortsat skal være vejadgang til adresserne Silkeborg Plads 2-8 er det ikke sikkert, at der kan etableres det antal p-pladser, som angivet på den fremsendte tegning 2. Vi forventer, at et eventuelt anlægsprojekt vil kortlægge de præcise konsekvenser for bl.a. parkering. Der er ikke afsat midler til det foreslåede projekt, og indtil det sker forventer forvaltningen ikke at løfte projektet yderligere." 4. Kursus om sociale indsatser Der afholdes et kursus for lokaludvalgsmedlemmer med temaet "sociale indsatser" mandag den 16. november kl i Vanløse Kulturstation. Kurset er arrangeret af en arbejdsgruppe fra lokaludvalgenes sekretariater og er åbent for alle lokaludvalgs medlemmer. Invitation er også rundsendt på mail. 5. Ændringer i puljeprojekt "Klima og miljø når du bor i byen" Sekretariatet blev i en gennemgang af de kørende puljeprojekter opmærksom på, at der er foretaget en række ændringer i projektet "Klima og miljø når du bor i byen", i forhold til ansøgningen, som lokaludvalget har imødekommet med kr. Ændringerne har særligt været på - væsentlig nedskrivning af deltagerantal, flytning af hovedfokus og ændring af budgetposter. Sekretariatet har i samråd med lokaludvalgets formand og puljeudvalget vurderet, at der var tale om så væsentlige ændringer i forudsætningerne for bevillingen, at støtten blev trukket tilbage pr. 9. oktober 2015 således at projektet ikke færdiggøres. Ansøger skal herefter fremlægge regnskab for de udgifter, der har været indtil nu for at undersøge, hvor meget af den bevilgede støtte der evt. skal udbetales. Side 18

23 6. Status på informationspulje Forbrug på informationspulje i 2015 godkendt af formand Projekt Beløb Hvad dækker det/hvorfor Borgermøde om KP15 475,52 Lokaler dyrere end beregnet Strandboulevardmøde og event 388,73 Tagtomat dyrere end beregnet Lynpulje 5000 ekstra flyers Borgmestermøde 18/2 1899,24 Dækker underskud på bevilling I alt 7763,49 7. Status på puljeøkonomi BUDGET ØSTERBRO LOKALUDVALG PULJEMIDLER Samlet budgetramme Budget Udbetalt Disponeret Rest til disponering Indstillet på dette møde Østerbropuljen Egne projekter Temaaktiviteter Miljøpunkt Østerbro I alt Rest hvis indstillin følges BILAG kursus for medlemmer invitation sociale indsatser.pdf Side 19

24 8 KURSUS FOR MEDLEMMER INVITATION SOCIALE INDSATSER.PDF

25 INVITATION Kursus for medlemmer - sociale indsatser Mandag d. 16. november kl i Vanløse Kulturstation Ønsker du inspiration til hvordan lokaludvalg kan arbejde med sociale indsatser? Eller har du gode erfaringer som du kan dele ud af? Tag med til inspirationsaften og deltag i debatten med Socialborgmester Jesper Christensen om, hvordan lokaludvalgene kan engagere sig mere i forhold til de mere bløde emner - på tværs af temaer som det sociale, sundhed, integration og beskæftigelse. Mødet foregår i festsalen. Tilmelding er nødvendig inden d. 9. november - skriv til Signe: okf.kk.dk Program: Socialborgmester Jesper Christensen om LU s sociale indsatser Fælles drøftelse af de bløde emner i lokaludvalg Let middagsanretning Inspirationsoplæg: - lokaludvalg som dialogvært for væresteder - lokaludvalg som netværksskaber til etniske minoritetsgrupper Erfaringsudveksling på tværs af bydele Opsamling Tak for i aften Side 20

26 MERE INFORMATION Kulturstation Vanløse, Festsalen Frode Jakobsens Plads 4, 1. Biblioteksindgang; Jernbane Alle Vanløse Metro og S-tog Kulturstationen Vanløse ligger få skridt fra Vanløse Station med Metro og S-tog. Indgang på Frode Jakobsens Plads 4 over Føtex på 1.sal eller via Jernbane Allé 38. Bus Du kan tage linierne 13, 14, 22, 29 og 142 og stå af på, eller i umiddelbar nærhed af Frode Jakobsens Plads. Du kan også benytte den nye Vanløse Servicebus, linje 861, som standser ved stationen. Parkeringsforhold Gæster til Kulturstationen Vanløse kan benytte parkeringskælderen med indkørsel fra Lindehøjen, der er en sidevej til Jernbane Allé, når du kommer fra Frederiksberg-siden. Der kan du holde op til 3 timer. Fra parkeringskælderen har du adgang til Kulturstationen med elevator. Elevatoren er tilgængelig fra kulturhuset: man-tors. kl , fre-lør. kl og søn. kl Derudover er der altid adgang til parkeringskælderen fra Lindehøjen. Denne port er åben døgnet rundt. Side 21

27 ØSTERBRO LOKALUDVALG 9. Mødeevaluering ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 1. at lokaludvalget evaluerer mødets forløb. Side 22

28 ØSTERBRO LOKALUDVALG 10. Eventuelt ( ) Side 23

Opsamling på lokaludvalgets seminar 3. oktober 2015

Opsamling på lokaludvalgets seminar 3. oktober 2015 Opsamling på lokaludvalgets seminar 3. oktober 2015 Vennemindevej 39 2100 København Ø Telefon 3555 7436 E-mail BD1K@okf.kk.dk EAN nummer 5798009800176 Oplæg v/ Ole Pedersen, Formand for Amager Øst Lokaludvalg,

Læs mere

ØSTERBRO LOKALUDVALG

ØSTERBRO LOKALUDVALG DAGSORDEN for mødet den 26.03.2015, kl. 19:00 i Kildevælds Sogns Plejehjem, Helsingborggade 16, 2100 Kbh. Ø 1. Borgernes 20 minutter (2015-0071908) 1 2. Godkendelse af dagsorden (2015-0071908) 2 3. Kultur

Læs mere

Høringsnotat for høring af Agenda 21-strategi Bæredygtige sammenhænge

Høringsnotat for høring af Agenda 21-strategi Bæredygtige sammenhænge KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen NOTAT Bilag 2: Høringsnotat for høring af Agenda 21-strategi 2016-2019 Bæredygtige sammenhænge Indledning Agenda 21-strategien Bæredygtige sammenhænge har

Læs mere

Sagsnr Amager Øst Lokaludvalg Att.: Formand Ole Pedersen. Dokumentnr

Sagsnr Amager Øst Lokaludvalg Att.: Formand Ole Pedersen. Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 23-07-2015 Amager Øst Lokaludvalg Att.: Formand Ole Pedersen Sagsnr. 2015-0145742 Dokumentnr. 2015-0145742-4 Svar til Lokaludvalget vedr.

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

KOMMISSORIUM FOR LOKALUDVALG

KOMMISSORIUM FOR LOKALUDVALG KOMMISSORIUM FOR LOKALUDVALG På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt 12 lokaludvalg i 10 bydele efter bestemmelsen i den kommunale

Læs mere

Bilag februar Sagsnr Dokumentnr Naboorientering om dispensation vedrørende byggefelt L på Sluseholmen

Bilag februar Sagsnr Dokumentnr Naboorientering om dispensation vedrørende byggefelt L på Sluseholmen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Bilag 2 7. februar 2018 Sagsnr. 2017-0365837 Dokumentnr. 2017-0365837-5 om dispensation vedrørende byggefelt L på Sluseholmen Bygherren

Læs mere

Lokalplan nr. 440 tillæg 1

Lokalplan nr. 440 tillæg 1 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Bilag 6 Referat af borgermøde den 18. august 2016 Dato: 18.09.2016 Tid: 19.00 21.00 Sted: Østerbrohuset, Århusgade 103 Mødedeltagere: Kim

Læs mere

for mødet den , kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø

for mødet den , kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø PROTOKOL, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø 1. Borgernes 20 minutter (2011-30622) 2. Godkendelse af dagsorden (2011-30558) 3. Formandens meddelelser (2011-30625) 4. Redegørelse og forslag

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Ændring af forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 425 Krimsvej

Ændring af forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 425 Krimsvej KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 06-07-2015 Sagsnr. 2015-0137435 Dokumentnr. 2015-0137435-1 SUPPLERENDE HØRING Ændring af forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 425

Læs mere

STRATEGI FOR OMVERDENSINDDRAGELSE

STRATEGI FOR OMVERDENSINDDRAGELSE STRATEGI FOR OMVERDENSINDDRAGELSE LOKALPLAN KALVEBOD BRYGGE VEST II Bilag 6 Indhold 1. INTRODUKTION...3 1.1 BAGGRUND... 3 1.2 FORMÅL OG RAMMER... 4 1.3 DEMOGRAFI... 4 2. INDDRAGELSESAKTIVITETER... 5 2.1

Læs mere

Bilag 3: Vedtægter for styregruppe Områdefornyelsen Indre Nørrebro

Bilag 3: Vedtægter for styregruppe Områdefornyelsen Indre Nørrebro KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 3: Vedtægter for styregruppe Områdefornyelsen Indre Nørrebro 1 Baggrund Med overførselssagen 2013 Fremgang i Fællesskab, som blev

Læs mere

Vedtægter for styregruppen for områdefornyelse i Husum

Vedtægter for styregruppen for områdefornyelse i Husum Teknik- og Miljøforvaltningen NOTAT 05-11-2009 Bilag 1 - Vedtægter for områdefornyelsen i Husum Vedtægter for styregruppen for områdefornyelse i Husum 1 Navn Styregruppen for Områdefornyelse i Husum Sagsnr.

Læs mere

Ny struktur for lokaludvalgene

Ny struktur for lokaludvalgene Ny struktur for lokaludvalgene Økonomiforvaltningen har identificeret følgende relevante emner, der skal adresseres i drøftelserne af ny struktur for lokaludvalgene: Koncept for lokaludvalgene Styrkelse

Læs mere

Udkast til arbejdsplan 2013 Østerbro Lokaludvalg

Udkast til arbejdsplan 2013 Østerbro Lokaludvalg Udkast til arbejdsplan 2013 Østerbro Lokaludvalg Østerbro lokaludvalg hvem er vi Østerbro Lokaludvalg Østerbroernes link til politikerne i Borgerrepræsentationen. Lokaludvalget varetager lokale interesser

Læs mere

Referat LUFT 1. december 2014

Referat LUFT 1. december 2014 Referat LUFT 1. december 2014 Fremmødt: Østerbro/ Axel Thrige Laursen Vanløse/ Bent Christensen Indre By/Bent Lohmann Brønshøj-Husum/Erik Fisker Valby/Michael Fjeldsøe Amager Øst/Ole Pedersen Christianshavn/Poul

Læs mere

Østerbro Lokaludvalg består af 23 medlemmer, der er valgt ind i Lokaludvalget som repræsentanter for en lokal forening eller et politisk parti.

Østerbro Lokaludvalg består af 23 medlemmer, der er valgt ind i Lokaludvalget som repræsentanter for en lokal forening eller et politisk parti. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Østerbro Lokaludvalg NOTAT 27. november 2017 Østerbro Lokaludvalg - Årsberetning 2017 Østerbro Lokaludvalg er en uafhængig lokal forsamling, der er oprettet af Københavns

Læs mere

OKF Sikker By. Sammen om Byen besvarelse til Økonomiforvaltningen

OKF Sikker By. Sammen om Byen besvarelse til Økonomiforvaltningen OKF Sikker By Brønshøj-Husum Lokaludvalg Kobbelvænget 65 2700 Brønshøj Telefon 3881 1049 Direkte telefon 26771049 E-mail kch@okf.kk.dk EAN nummer 5798009800176 Sammen om Byen besvarelse til Økonomiforvaltningen

Læs mere

Amager Vest Lokaludvalgs arbejde med københavnerinddragelse

Amager Vest Lokaludvalgs arbejde med københavnerinddragelse KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Sekretariatet for Amager Vest Lokaludvalg 18. januar 2019 Sagsnr. 2016-0350417 Amager Vest Lokaludvalgs arbejde med københavnerinddragelse Dokumentnr. 2016-0350417-15

Læs mere

Lokaludvalgene er reguleret i Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune. Lokaludvalgenes opgaver er beskrevet i Kommissorium for Lokaludvalg.

Lokaludvalgene er reguleret i Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune. Lokaludvalgenes opgaver er beskrevet i Kommissorium for Lokaludvalg. NOTAT: BAGGRUND OG RAMMER; SERVICEEFTERSYN FOR LOKALUDVALG Lokaludvalg Der er i Københavns Kommune oprettet 12 lokaludvalg. Der er ét lokaludvalg i hver af kommunens bydele. To bydele, Vesterbro bydel

Læs mere

Referat. Møde i Teknik- og Miljøudvalget Dato: Tirsdag den 9. januar 2018 kl til Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, lokale 102

Referat. Møde i Teknik- og Miljøudvalget Dato: Tirsdag den 9. januar 2018 kl til Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, lokale 102 Referat Møde i Teknik- og Miljøudvalget Dato: Tirsdag den 9. januar 2018 kl. 12.30 til 14.30 Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, lokale 102 Medlemmer: Svend Aage Sørensen (formand), Vera Eckhardt (næstforkvinde),

Læs mere

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune:

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 6: Politiske beslutninger om områdefornyelse i Kulbanekvarteret samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske

Læs mere

Charlotte Møller præsenterede konceptet for helhedsrenovering (jf. oplæg). Ann Urbrand: Er der en tidsplan for helhedsrenoveringen?

Charlotte Møller præsenterede konceptet for helhedsrenovering (jf. oplæg). Ann Urbrand: Er der en tidsplan for helhedsrenoveringen? KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for nye anlægsprojekter NOTAT Referat af møde i den lokale styregruppe den 22.9.14 Præsentation af ny projektleder fra KEJD Charlotte Møller præsenterede

Læs mere

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne Teknik- og Miljøforvaltningens direktion Rådhuset, 1. sal, vær. 34 Postboks 444 1505 København V 04-11-2009 Sagsnr. 2009-60034 Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. Vedrørende egen driftundersøgelse om BR

Læs mere

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen Kilebestyrelsen for i Mimersgadekvarteret (1/5) er et kommende offentligt friareal i Mimersgadekvarteret. s fysiske rammer er det offentligt tilgængelige areal mellem Nørrebrogade ved Nørrebrohallen og

Læs mere

Bilag 5 Referat af borgermøde - Lindgreens Allé januar 2017

Bilag 5 Referat af borgermøde - Lindgreens Allé januar 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling BILAG 5 Til Teknik- og Miljøudvalget Bilag 5 Referat af borgermøde - Lindgreens Allé - 16. januar 2017 07-03-2017 Sagsnr. 2017-0116928 Dokumentnr.

Læs mere

Lokalplan nr. 432 med tillæg 6 kan ses her: planid=

Lokalplan nr. 432 med tillæg 6 kan ses her:   planid= KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 28. september 2017 Sagsnr. 2017-0310966 NABOORIENTERING Dokumentnr. 2017-0310966-4 Ansøgning om dispensation fra lokalplan nr. 432 Carlsberg

Læs mere

Nyt projekt for. Sagsnr. om, at der gives 295 Nørre. Kvarter, danne baggrund 30. august. Københavns. med glas og stål bilag. Mod dagslys i gården.

Nyt projekt for. Sagsnr. om, at der gives 295 Nørre. Kvarter, danne baggrund 30. august. Københavns. med glas og stål bilag. Mod dagslys i gården. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign NOTAT Nyt projekt for Frederiksberggade 38 Teknik- og Miljøforvaltningen orienterer Tekniken bygningg med butik og og Miljøudvalget

Læs mere

Bilag 1: Vedtægter for styregruppen i områdefornyelserne på det Centrale Vesterbro Øst og Vest

Bilag 1: Vedtægter for styregruppen i områdefornyelserne på det Centrale Vesterbro Øst og Vest KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign NOTAT Bilag 1: Vedtægter for styregruppen i områdefornyelserne på det Centrale Vesterbro Øst og Vest 1 Navn Styregruppen for Områdefornyelse

Læs mere

Økonomiforvaltningen har sendt et nyt koncept for bydelsplaner i høring hos lokaludvalgene med svarfrist den 1. marts 2016.

Økonomiforvaltningen har sendt et nyt koncept for bydelsplaner i høring hos lokaludvalgene med svarfrist den 1. marts 2016. Indre By Lokaludvalg Rådhusstræde 13 1466 København K indrebylokaludvalg@okf.kk.dk Tlf. 60 37 80 58 EAN nr. 5798009800077 Økonomiforvaltningen Økonomiforvaltningen har sendt et nyt koncept for bydelsplaner

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget 2. maj 2016, Startredegørelse for Postgrunden Teknik- og Miljøudvalget behandlede startredegørelse for Postgrunden.

Teknik- og Miljøudvalget 2. maj 2016, Startredegørelse for Postgrunden Teknik- og Miljøudvalget behandlede startredegørelse for Postgrunden. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT 17. september 2018 Bilag 1 - Oversigt over den politiske behandling Beslutninger og orienteringer Sagsnr. 2018-0247832 Dokumentnr.

Læs mere

Evaluering af bydelsplaner

Evaluering af bydelsplaner KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Evaluering af bydelsplaner Denne evaluering er udarbejdet på baggrund af tidligere evalueringsrapport (Als Research) fra 2010 og evaluering

Læs mere

INDRE BY LOKALUDVALG. for mødet den 07.02.2013, kl. 18:30 i Det grønlandske Hus, Løvstræde 6

INDRE BY LOKALUDVALG. for mødet den 07.02.2013, kl. 18:30 i Det grønlandske Hus, Løvstræde 6 REFERAT for mødet den 07.02.2013, kl. 18:30 i Det grønlandske Hus, Løvstræde 6 1. Borgerdialog om Skt. Annæ Projektet (2013-22128) 1 2. Orientering fra arbejdsgrupperne mv. (2013-19971) 3 1. Borgerdialog

Læs mere

Høringssvar fra Nørrebro Lokaludvalg vedr. høring om Trafiktiltag i Mimersgadekvarteret

Høringssvar fra Nørrebro Lokaludvalg vedr. høring om Trafiktiltag i Mimersgadekvarteret Nørrebro Lokaludvalg Nørrebrogade 208 2200 København N Høringssvar fra Nørrebro Lokaludvalg vedr. høring om Trafiktiltag i Mimersgadekvarteret Nørrebro Lokaludvalg vil gerne takke Trafik- og Miljøudvalget

Læs mere

Østerbro Lokaludvalgs høringssvar og Teknik- og Miljøforvaltningens kommentarer til høringssvar. Sagsnr

Østerbro Lokaludvalgs høringssvar og Teknik- og Miljøforvaltningens kommentarer til høringssvar. Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Bilag 5 Østerbro Lokaludvalgs høringssvar og Teknik- og Miljøforvaltningens kommentarer til høringssvar Høringssvar vedr. Svanemøllerutens 3. etape (af

Læs mere

Dagsorden til møde i Bygnings- og Arkitekturudvalget

Dagsorden til møde i Bygnings- og Arkitekturudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Bygnings- og Arkitekturudvalget Mødetidspunkt 17-12-2018 17:35 Mødeafholdelse Rådssalen Indholdsfortegnelse Bygnings- og Arkitekturudvalget 17-12-2018 17:35 1 (Åben)

Læs mere

Borgermøde om Tåsinge Plads

Borgermøde om Tåsinge Plads Borgermøde Ny Tåsinge Plads Den 27. september 2012 Borgermøde om Tåsinge Plads 27. september 2012 kl. 19-21 på Vennemindevej 39 Resumé Borgermødet blev afholdt den 27. september 2012 kl. 19-21 med omkring

Læs mere

for mødet den , kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø

for mødet den , kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø DAGSORDEN, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø 1. Borgernes 20 minutter (2011-16211) 2. Godkendelse af dagsorden (2011-16493) 3. Formandens meddelelser (2011-16494) 4. Høring om Københavns

Læs mere

I HØRINGSPERIODEN. Bilag 3A. Offentlig høringsperiode fra den 21. marts til den 18. april 2018

I HØRINGSPERIODEN. Bilag 3A. Offentlig høringsperiode fra den 21. marts til den 18. april 2018 henvendelser MODTAGET I HØRINGSPERIODEN Til Carlsgade forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 138 Offentlig høringsperiode fra den 21. marts til den 18. april 2018 Bilag 3A Høringssvar Besvarelser indkommet

Læs mere

I HØRINGSPERIODEN. Bilag 3B. Offentlig høringsperiode fra den 22. marts til den 19. april 2018

I HØRINGSPERIODEN. Bilag 3B. Offentlig høringsperiode fra den 22. marts til den 19. april 2018 henvendelser MODTAGET I HØRINGSPERIODEN Til Lybækgade forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 187 Offentlig høringsperiode fra den 22. marts til den 19. april 2018 Bilag 3B Høringssvar Besvarelser indkommet

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG Vedtaget den 30. maj 2018

FORRETNINGSORDEN FOR CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG Vedtaget den 30. maj 2018 FORRETNINGSORDEN FOR CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG Vedtaget den 30. maj 2018 Konstituering og formandskab 1. Det ældste medlem (i alder) indkalder til lokaludvalgets 1. møde, som skal afholdes max. en måned

Læs mere

Referat fra borgermøde

Referat fra borgermøde KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling BILAG 5 Referat fra borgermøde Dato: 14.3.2016 Tid: Kl. 19-21 Sted: Østerbrohuset, Århusgade, Kbh Ø Mødedeltagere: Ca. 35 Kim Vindbjerg

Læs mere

Kultur og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 20. februar Mødetidspunkt: 21:40. Mødested: Udvalgsværelse 2. Deltagere: Fraværende: Bemærkninger:

Kultur og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 20. februar Mødetidspunkt: 21:40. Mødested: Udvalgsværelse 2. Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Referat Mødetidspunkt: 21:40 Mødested: Udvalgsværelse 2 Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Sidetal: 2 Sidetal: 3 Indholdsfortegnelse Sidetal: 4 30. Fortsat udvikling under Bispeengbuen Åbent - 01.11.20-P20-6-17

Læs mere

Projektforslaget er præsenteret for Østerbro Lokaludvalg på deres møde 16. august 2017.

Projektforslaget er præsenteret for Østerbro Lokaludvalg på deres møde 16. august 2017. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Udførelse af Anlæg Bilag 6 19-09-2017 Bilag 6. Høring af Østerbro Lokaludvalg Projektforslaget er præsenteret for Østerbro Lokaludvalg på deres

Læs mere

Begge naboorienteringer er udsendt den 5. december 2018.

Begge naboorienteringer er udsendt den 5. december 2018. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT 20. december 2018 Bilag 2 Naboorienteringer Begge naboorienteringer er udsendt den 5. december 2018. Naboorientering - Ørestad City

Læs mere

Oplæg fra Østerbro Lokaludvalgs udviklingsudvalg til lokaludvalgets møde den

Oplæg fra Østerbro Lokaludvalgs udviklingsudvalg til lokaludvalgets møde den Oplæg fra Østerbro Lokaludvalgs udviklingsudvalg til lokaludvalgets møde den 25.09.2014 A. Indledning Udviklingsudvalget Udviklingsudvalget er nedsat for at komme med forslag til, hvordan lokaludvalget

Læs mere

Evaluering af året der er gået Hvad er gået godt og hvad er gået mindre godt?

Evaluering af året der er gået Hvad er gået godt og hvad er gået mindre godt? Referat af fremtidsseminaret Comwell Roskilde 26. okt-27. okt FREDAG Punktet ledes af Klaus. Fælles intro til fremtidsseminaret Evaluering af året der er gået Hvad er gået godt og hvad er gået mindre godt?

Læs mere

Referat af Integrationsrådets møde den kl. 19:30 i Mødelokale 3

Referat af Integrationsrådets møde den kl. 19:30 i Mødelokale 3 Referat af Integrationsrådets møde den 19.04.2010 kl. 19:30 i Mødelokale 3 Tilstedeværende: Anwar Abdulaziz Al-Nameh (. ) Enayatullah Safi (. ) Johnny Jensen (. ) Kadir Ünver (. ) Maryam Hamze (. ) Ridvan

Læs mere

Eksterne deltagere: Under punkt 4 deltager økonomidirektør Hanne Baastrup, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (kl ).

Eksterne deltagere: Under punkt 4 deltager økonomidirektør Hanne Baastrup, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (kl ). DAGSORDEN Møde i Forretningsudvalget Dato: onsdag den 17. januar 2018 kl. 10.00 15.00 Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, lokale 102 Medlemmer: Kirsten Nissen (formand), Bente Ketty Hansen (næstformand),

Læs mere

Notat. Bilag: Kommissorium 1.0. Kommissorium for Medborgerskabsudvalget. Den 30. januar 2014. Aarhus Kommune

Notat. Bilag: Kommissorium 1.0. Kommissorium for Medborgerskabsudvalget. Den 30. januar 2014. Aarhus Kommune Notat Bilag: Kommissorium 1.0 Den 30. januar 2014 Kommissorium for Medborgerskabsudvalget Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Baggrund Byrådet vedtog 6. november 2013 at nedsætte et Medborgerskabsudvalg

Læs mere

Oversigt over politisk behandling

Oversigt over politisk behandling Oversigt over politisk behandling Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, 1.at godkende forslag til lokalplan

Læs mere

Lokaludvalgenes miljøopgave vejledning til økonomistyring og opfølgning

Lokaludvalgenes miljøopgave vejledning til økonomistyring og opfølgning KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Sikker By NOTAT Lokaludvalgenes miljøopgave vejledning til økonomistyring og opfølgning Dette notat er tænkt som en vejledning til lokaludvalg og miljøpunkter

Læs mere

Projektskema. Vanløse Lokaludvalg Før projektet påbegyndes: Titel: Dato: Ansvarspersoner i lokaludvalget: Ansvarlig i sekretariatet:

Projektskema. Vanløse Lokaludvalg Før projektet påbegyndes: Titel: Dato: Ansvarspersoner i lokaludvalget: Ansvarlig i sekretariatet: Projektskema Vanløse Lokaludvalg 2017 Før projektet påbegyndes: Titel: Dato: Ansvarspersoner i lokaludvalget: Ansvarlig i sekretariatet: Formål: * Hvorfor skal lokaludvalget lave projektet? Hvad vil vi

Læs mere

ØSTERBRO LOKALUDVALG. DAGSORDEN for mødet den , kl. 19:00 i Kollektivhuset, Hans Knudsens Plads 1, 2100 København Ø

ØSTERBRO LOKALUDVALG. DAGSORDEN for mødet den , kl. 19:00 i Kollektivhuset, Hans Knudsens Plads 1, 2100 København Ø DAGSORDEN for mødet den 27.05.2015, kl. 19:00 i Kollektivhuset, Hans Knudsens Plads 1, 2100 København Ø 1. Borgernes 20 minutter (2015-0113769) 1 2. Godkendelse af dagsorden (2015-0113769) 2 3. Lokaludvalgets

Læs mere

Bilag 1. Sagsnr Resultat af bymidtegennemgangen. Dokumentnr

Bilag 1. Sagsnr Resultat af bymidtegennemgangen. Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning NOTAT Bilag 1 Resultat af bymidtegennemgangen Bymidterne er fastlagt i kommuneplanen og skal regulere omfanget og placeringen af

Læs mere

høringssvar Til Snorresgade forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 205

høringssvar Til Snorresgade forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 205 Bilag 3 høringssvar Til Snorresgade forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 205 Offentlig høringsperiode fra den 2. maj til den 30. juni 2017 Høringssvar Besvarelser indkommet på anden vis... nr. 10-9

Læs mere

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Økonomiudvalget Mødetidspunkt 17-12-2018 17:00 Mødeafholdelse Rådssalen Indholdsfortegnelse Økonomiudvalget 17-12-2018 17:00 1 (Åben) Godkendelse af forslag til kommissorium

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FRAVÆRENDE BJØRN BORRE MELDTE AFBUD, SUPPLEANT INGE KOBBELTVEDT DELTOG I HELE MØDET.

BESLUTNINGSPROTOKOL FRAVÆRENDE BJØRN BORRE MELDTE AFBUD, SUPPLEANT INGE KOBBELTVEDT DELTOG I HELE MØDET. BESLUTNINGSPROTOKOL FRAVÆRENDE BJØRN BORRE MELDTE AFBUD, SUPPLEANT INGE KOBBELTVEDT DELTOG I HELE MØDET. JENS WILLIAM GRAV MELDTE AFBUD, SUPPLEANT TRINE MADSEN DELTOG I HELE MØDET. SVEND AAGE SØRENSEN

Læs mere

Kommunalvalg Forslag og værktøjer til Friluftsrådets kredse

Kommunalvalg Forslag og værktøjer til Friluftsrådets kredse Kommunalvalg 2017 Forslag og værktøjer til Friluftsrådets kredse 1 Det kan du finde i materialet 1. Kommunalvalg i Friluftsrådets kredse 2. Idékatalog med eksempler på mærkesager 3. Guide og værktøjer

Læs mere

I HØRINGSPERIODEN. Bilag 4. Offentlig høringsperiode fra den 15. november 2017 til den 10. januar Til Østergade 27 forslag til lokalplan

I HØRINGSPERIODEN. Bilag 4. Offentlig høringsperiode fra den 15. november 2017 til den 10. januar Til Østergade 27 forslag til lokalplan henvendelser MODTAGET I HØRINGSPERIODEN Til Østergade 27 forslag til lokalplan Offentlig høringsperiode fra den 15. november 2017 til den 10. januar 2018 Bilag 4 Høringssvar Besvarelser indkommet på anden

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Borgerrepræsentationens Sekretariat NOTAT Til forvaltningerne Indledende høring om mødeplan 2018 1. Høring i forvaltningerne BR-Sekr. har udarbejdet et udkast til

Læs mere

REFERAT. Afbud: Arvin Storgaard, Joan Jensen. Ikke mødt: Hjørdis Espensen. 1. Godkendelse af dagsorden v/ Svend Aage Sørensen (beslutningspunkt)

REFERAT. Afbud: Arvin Storgaard, Joan Jensen. Ikke mødt: Hjørdis Espensen. 1. Godkendelse af dagsorden v/ Svend Aage Sørensen (beslutningspunkt) REFERAT Møde i Trafik- og Miljøudvalget Dato: Tirsdag den 11. april 2017 kl. 12.30 til 15. Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, stuen, lokale 125 (Ældrerådets eget lokale) Til stede: Svend Aage Sørensen

Læs mere

Orientering om spørgeskemaundersøgelse på indre Vesterbro

Orientering om spørgeskemaundersøgelse på indre Vesterbro KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik Til Socialudvalget Orientering om spørgeskemaundersøgelse på indre Vesterbro Socialforvaltningen gennemførte i september en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Borgerrepræsentationen, den 11. december 2014, vedtagelse af Kommuneplanstrategi Den sammenhængende by

Borgerrepræsentationen, den 11. december 2014, vedtagelse af Kommuneplanstrategi Den sammenhængende by KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen TMF Stab NOTAT 19. april 2018 Bilag 1: Overblik over den politiske behandling Borgerrepræsentationen, den 11. december 2014, vedtagelse af Kommuneplanstrategi

Læs mere

Afbud: Hjørdis Espensen, Bjarne Mortensen, Knud Johnsen, Steen Reinhold Jeppson og Svend Aage Sørensen.

Afbud: Hjørdis Espensen, Bjarne Mortensen, Knud Johnsen, Steen Reinhold Jeppson og Svend Aage Sørensen. Referat Møde i Teknik- og Miljøudvalget Dato: Tirsdag den 10. oktober 2017 kl. 12.30 til 14.30 Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, lokale 102 Medlemmer: Svend Aage Sørensen (formand), Vera Eckhardt (næstforkvinde),

Læs mere

Høringsregler i kommunens syv forvaltninger

Høringsregler i kommunens syv forvaltninger Borgerrådgiveren Økonomiforvaltningen, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Socialforvaltningen, Teknik- og Miljøforvaltningen, Beskæftigelses-

Læs mere

Ungeråd KBH - Forretningsorden. 1 - Kontakt og dialog mellem møder

Ungeråd KBH - Forretningsorden. 1 - Kontakt og dialog mellem møder Ungeråd KBH - Forretningsorden 1 - Kontakt og dialog mellem møder 1.0 Kommunikation i Ungerådets arbejdsgrupper 1.1 Der nedsættes en koordinationsgruppe med repræsentanter fra arbejdsgrupperne, Talspersonerne

Læs mere

Aftale mellem Østerbro Lokaludvalg og Fonden Miljøpunkt Østerbro, Agenda 21 for et bæredygtigt UDKAST

Aftale mellem Østerbro Lokaludvalg og Fonden Miljøpunkt Østerbro, Agenda 21 for et bæredygtigt UDKAST Aftale mellem Østerbro Lokaludvalg og Fonden Miljøpunkt Østerbro, Agenda 21 for et bæredygtigt København UDKAST 1 1 Parter, baggrund og formål Denne aftale er indgået mellem Østerbro Lokaludvalg Vennemindevej

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Mødetidspunkt 17-12-2018 17:20 Mødeafholdelse Rådssalen Indholdsfortegnelse Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Læs mere

Høringssvar til rapport om evaluering af lokaludvalgene i København

Høringssvar til rapport om evaluering af lokaludvalgene i København Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Center for Sikker By Att.: Louise Nordskilde Mail: lou@okf.kk.dk KONGENS ENGHAVE LOKALUDVALG Valdemarsgade 4 1665 København V www.kongensenghavelokaludvalg.kk.dk

Læs mere

Bilag 3. Notat om henvendelser modtaget i høringsperioden

Bilag 3. Notat om henvendelser modtaget i høringsperioden KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT 3. januar 2019 Bilag 3. Notat om henvendelser modtaget i høringsperioden Dispensationer i Ørestad City Nord og Ørestad Syd Forvaltningen

Læs mere

Bach Gruppen, som ejer ejendommene ovenfor, har fået udarbejdet et nyt projekt, som Bach Gruppen ønsker at opføre bygning H på området.

Bach Gruppen, som ejer ejendommene ovenfor, har fået udarbejdet et nyt projekt, som Bach Gruppen ønsker at opføre bygning H på området. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning BILAG 1 Til ejere, lejere og brugere af ejendommene Ørestads Boulevard 4-5 Svend Aukens Plads 1, 3, 5, 7, 9 og 11 Njalsgade 58,

Læs mere

Henvendelser fra myndigheder og andre offentlige instanser

Henvendelser fra myndigheder og andre offentlige instanser KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 5 - Notat om henvendelser Endelig vedtagelse af lokalplan Grøndalsvængets Skole, Bispebjerg Forslag til lokalplan Grøndalsvængets

Læs mere

1. at udvalget godkender referat fra udvalgsmødet den 10. april 2018.

1. at udvalget godkender referat fra udvalgsmødet den 10. april 2018. DAGSORDEN Møde i Teknik- og Miljøudvalget Dato: Tirsdag den 15. maj 2018 kl. 12.30 til 14.30 Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, lokale 102 Medlemmer: Svend Aage Sørensen (formand), Vera Eckhardt (næstforkvinde),

Læs mere

Projektskema egne projekter

Projektskema egne projekter Projektskema egne projekter Titel BRANDING AF LOKALUDVALGET OP TIL OPSTILLINGSMØDE 2014 Kort beskrivelse af Efter afholdelsen af kommunalvalget den 19. november 2013, skal der etableres nye lokaludvalg

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Projektstatus_august 2014

Projektstatus_august 2014 Projektstatus_august 2014 TITEL - og mål for projektet STATUS FREMADRETTET/ANBEFALINGER SAMARBEJDSPARTNERE/INTERESSENTER TOVHOLDER, ARBEJDSGRUPPE ØSTRE GASVÆRKSGRUNDEN: Grunden udnyttes til idræt og rekreative

Læs mere

Til ØU 4. december Sagsnr

Til ØU 4. december Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Til ØU 4. december 2017 Orientering om Københavns Kommunes høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af lov om Metroselskabet

Læs mere

Høringssvar vedr. Kommuneplanstrategi offentlig høring

Høringssvar vedr. Kommuneplanstrategi offentlig høring Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling Att. Marc Jørgensen Sundholmsvej 8 2300 København S E-mail ZH3T@okf.kk.dk www.avlu.dk Høringssvar vedr. Kommuneplanstrategi 2014 - offentlig høring Amager Vest

Læs mere

Sidst i brevet kan du se, hvordan du indsender dine eventuelle bemærkninger.

Sidst i brevet kan du se, hvordan du indsender dine eventuelle bemærkninger. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Bilag 3 20. marts 2018 Sagsnr. 2018-0080909 Dokumentnr. 2018-0080909-4 Naboorientering - fældning af bevaringsværdigt træ Konsortiet Friis

Læs mere

LAGERKÆLDER 3 Illustrationer

LAGERKÆLDER 3 Illustrationer LAGERKÆLDER 3 Illustrationer Naboorientering i forbindelse med dispensation fra lokalplan nr. 432 til etablering af tagbygning på Lagerkælder 3 Februar-marts 2017 Bygningen idag Lagerkælder 3 er opført

Læs mere

Projektskema. Vanløse Lokaludvalg Før projektet påbegyndes: Titel: Dato: Ansvarspersoner i lokaludvalget:

Projektskema. Vanløse Lokaludvalg Før projektet påbegyndes: Titel: Dato: Ansvarspersoner i lokaludvalget: Projektskema Vanløse Lokaludvalg 2017 Før projektet påbegyndes: Titel: Dato: Ansvarspersoner i lokaludvalget: Ansvarlig i sekretariatet: Formål: * Hvorfor skal lokaludvalget lave projektet? Hvad vil vi

Læs mere

Udmøntning af den nye integrationspulje

Udmøntning af den nye integrationspulje Stab og Udvikling Dato: 27. september 2016 Tlf. dir.: 4477 6594 E-mail: nins@balk.dk Kontakt: Nina Birthe Sørensen Udmøntning af den nye integrationspulje Kommunalbestyrelsen besluttede på deres møde den

Læs mere

OPSAMLING. Trusler og muligheder for Amager Øst Lokaludvalg. Amager Øst Lokaludvalg Internt seminar Lørdag den 8. november 2014.

OPSAMLING. Trusler og muligheder for Amager Øst Lokaludvalg. Amager Øst Lokaludvalg Internt seminar Lørdag den 8. november 2014. OPSAMLING Amager Øst Lokaludvalg Internt seminar Lørdag den 8. november 2014 og muligheder for Amager Øst Lokaludvalg Interne forhold Integration af nye medlemmer Snævre rammer Sådan plejer vi at gøre

Læs mere

Amager Øst Lokaludvalg Drøftelsesnotat til lokaludvalgsmøde den 21. marts 2019 vedrørende Nordøstamager

Amager Øst Lokaludvalg Drøftelsesnotat til lokaludvalgsmøde den 21. marts 2019 vedrørende Nordøstamager KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Sekretariatet for Amager Øst Lokaludvalg NOTAT 13. marts 2019 Amager Øst Lokaludvalg 2019 - Drøftelsesnotat til lokaludvalgsmøde den 21. marts 2019 vedrørende Nordøstamager

Læs mere

Sagsnr Hvidbog: Nyt koncept for bydelsplaner. Kommenterede høringssvar fra lokaludvalg og forvaltninger.

Sagsnr Hvidbog: Nyt koncept for bydelsplaner. Kommenterede høringssvar fra lokaludvalg og forvaltninger. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT 08-03-2016 Hvidbog: Nyt koncept for bydelsplaner Kommenterede høringssvar fra lokaludvalg og forvaltninger. Forvaltninger Beskæftigelse-

Læs mere

Til Børne- og Ungdomsforvaltningen. Sagsnr Dokumentnr

Til Børne- og Ungdomsforvaltningen. Sagsnr Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Handicaprådet NOTAT Til Børne- og Ungdomsforvaltningen Høringssvar vedr. sammenlægning af Grupperne og Familiekurserne Handicaprådet takker for det fremsendte høringsmateriale. 09-05-2014

Læs mere

Opsamling på dialogmøder om borgerinddragelse

Opsamling på dialogmøder om borgerinddragelse Opsamling på dialogmøder om borgerinddragelse Følgende opsamling er dannet på baggrund af kommentarer fra de fem dialogmøder der har været om borgerinddragelse i april/maj 2017. Opsamlingen skal læses

Læs mere

En ny skole er på vej i Ørestad. Det er vi rigtig glade for i Amager Vest Lokaludvalg.

En ny skole er på vej i Ørestad. Det er vi rigtig glade for i Amager Vest Lokaludvalg. Børne- og Ungeudvalget Københavns Kommune Sundholmsvej 8 2300 København S E-mail F91J@okf.kk.dk www.avlu.dk Henvendelse vedr. borgerinddragelsen ifm. skoleplanlægning En ny skole er på vej i Ørestad. Det

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

9. april Sagsnr Bilag 2, Opsamling af borgermøde. Dokumentnr

9. april Sagsnr Bilag 2, Opsamling af borgermøde. Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat og Byudvikling NOTAT 9. april 2019 Bilag 2, Opsamling af borgermøde Referat af Workshop om ny biblioteksstruktur på Østerbro i Østerbrohuset

Læs mere

BORGERREPRÆSENTATIONEN. for mødet den , kl. 16:00 i Borgerrepræsentationens mødesal

BORGERREPRÆSENTATIONEN. for mødet den , kl. 16:00 i Borgerrepræsentationens mødesal BORGERREPRÆSENTATIONEN DAGSORDEN for mødet den 22.06.2017, kl. 16:00 i Borgerrepræsentationens mødesal 53. Mødeplan 2018 for Borgerrepræsentationens ordinære møder (2017-0218764) 2 Side 2 Side 3 Side 4

Læs mere

UDARBEJDELSE AF FORSLAG TIL TILLÆG 2 TIL LOKALPLAN NR. 425 KRIMSVEJ INTERNT HØRINGSBREV

UDARBEJDELSE AF FORSLAG TIL TILLÆG 2 TIL LOKALPLAN NR. 425 KRIMSVEJ INTERNT HØRINGSBREV KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 22-10-2015 Sagsnr. 2015-0224600 UDARBEJDELSE AF FORSLAG TIL TILLÆG 2 TIL LOKALPLAN NR. 425 KRIMSVEJ INTERNT HØRINGSBREV Dokumentnr. 2015-0224600-1

Læs mere

Opsamling på lokaludvalgets seminar lørdag den 2. juni 2018

Opsamling på lokaludvalgets seminar lørdag den 2. juni 2018 Opsamling på lokaludvalgets seminar lørdag den 2. juni 2018 Dialogrunde 1: Hvilke områder brænder jeg for? Stikord fra meget stor fælles planche: - Folkeskolen - god dialog med lokale - madspild - Udbredelse

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden

Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden Tidspunkt 7. april kl. 18.00 21.00 Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden Sted ÅUF Sankt Nicolaus Gade 2, 8000 Aarhus C Indbudte Afbud Tilstede Ikke til Navn stede X Cecilie Hansen, formand

Læs mere

Indre By Lokaludvalgs overordnede kommentarer Københavns blå og grønne områder må ikke betragtes som potentielle byggegrunde.

Indre By Lokaludvalgs overordnede kommentarer Københavns blå og grønne områder må ikke betragtes som potentielle byggegrunde. Indre By Lokaludvalg Rådhusstræde 13 1466 København K indrebylokaludvalg@okf.kk.dk Tlf. 60 37 80 58 EAN nr. 5798009800077 Teknik- og Miljøforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen har sendt lokalplanforslaget

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere