Udkast. Forslag til Landsplanredegørelse 2013 høringssvar fra Region Syddanmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udkast. Forslag til Landsplanredegørelse 2013 høringssvar fra Region Syddanmark"

Transkript

1 Udkast Til Miljøministeriet Naturstyrelsen Regional Udvikling Strategi og analyse Kontaktperson: Birger Christensen Direkte tlf august 2013 Side 1 / 4 Forslag til Landsplanredegørelse 2013 høringssvar fra Region Syddanmark Miljøministeren har den 28. juni 2013 udsendt forslag til Landsplanredegørelse Region Syddanmark finder, at redegørelsen giver et udmærket overblik over vigtige temaer i Danmarks regionale udvikling og Regeringens initiativer i forhold hertil Indholdet omfatter politiske budskaber under 7 temaer, der er suppleret med regeringens danmarksbillede. Desuden indgår et baggrundsmateriale, der belyser udviklingen og forventningerne i forhold til de enkelte temaer. De syv temaer er: 1. Vækst, grøn omstilling og udvikling i hele landet 2. Danmark i en nordisk og europæisk kontekst 3. Grøn omstilling, klimatilpasning, ressourcer og grøn energi 4. Byerne på vej mod bæredygtighed 5. Udviklingen i Hovedstadsområdet 6. Landdistrikter i udvikling 7. Det åbne land For hvert tema anføres Hvad regeringen vil gøre og i varierende omfang Forventninger til regionernes og kommunernes planlægning. De nævnte regeringsinitiativer beskriver overvejende tiltag, der er kendte og i gang. Region Syddanmark finder de 7 temaer aktuelle og relevante. Men præsentationen af nationale målsætninger og tiltag, samt de korte generelle beskrivelser af, hvad regioner og kommuner kan gøre resulterer ikke i et sammenhængende strategisk papir. Region Syddanmark kunne ønske, at landsplanredegørelsen tydeligere medvirkede til at belyse, hvordan forskellige initiativer kan igangsættes på tværs af stat, region og kommuner og på tværs af udviklingssektorer som erhverv, infrastruktur, uddannelse, klima, yderområder mm. Region Syddanmark anser en sammenhængende og helhedspræget landsplanlægning som værende af stor betydning for Syddanmarks muligheder for at medvirke til en effektiv udviklingsindsats på tværs af sektorer og regions og kommunegrænser. De kommende regionale vækst og udviklingsstrategier kan i denne sammenhæng blive et meget stærkt værktøj til at skabe helhed i spektret af nationale og regionale udviklingspolitikker og kommunernes plan og udviklingsstrategier. De formelle rammer for

2 Side 2 / 5 de nye vækst og udviklingsstrategier, der nu udformes i Erhvervsministeriet, bør sikre og forstærke helheden i den regionale udviklingsindsats. Nedenfor anføres Region Syddanmarks bemærkninger til Landsplanredegørelsens temaafsnit. Bemærkninger til Vækst, grøn omstilling og udvikling i hele landet Det fremgår, at regeringen som opfølgning på arbejdet i de enkelte vækstteam vil udarbejde konkrete vækstplaner som regionale og lokale aktører kan være med til at udmønte. Endvidere fremgår, at regeringen vil styrke den regionale vækst og erhvervsudvikling ved at styrke samarbejdet mellem den nationale, regionale og lokale indsats for vækst og erhvervsudvikling. Et af de midler, der nævnes, er vækstpartnerskaberne mellem regeringen og de regionale vækstfora, der skal fremme vækst og skabe flere job baseret på hver regions særlige forudsætninger. Partnerskabsaftalerne mellem hvert Vækstforum og regeringen, er et skridt på vejen til at etablere synlig konsistens i regionernes og statens indsats. Landsplanredegørelsen bør her bidrage mere aktivt, så den statslige udviklingsindsats kommer rundt om alle emner, der er nødvendige for at skabe helhed i udviklingsindsatsen. Ifølge samme afsnit i Landsplanredegørelsen skal jo f.eks. mobilitet og vækst i høj grad understøttes af en velfungerende transportsektor og af mere uddannelse og forskning. For at få det bedste udbytte af de mange forskellige danske indsatser for regional udvikling må de statslige, regionale og kommunale udviklingsindsatser bringes i klar korrespondance gennem dialog og et fælles videngrundlag. Region Syddanmark har bl.a. i sin regionale udviklingsplan arbejdet for, at spektret af udviklingsstrategier i forskelligt regi så vidt muligt baseres på et fælles, evidensbaseret videngrundlag. Dette har klart fremmet og effektiviseret dialogen om mål og effekter i den regionale udvikling bl.a. mellem staten og Regionsråd/Vækstfora og mellem Regionsråd/Vækstfora og kommunerne. Regeringens beslutning om at samle den regionale udviklingsplan og den regionale erhvervsstrategi i en ny og mere slagkraftig regional vækst og udviklingsstrategi begrundes med ønsket om at styrke fundamentet for en sammenhængende indsats for vækst og udvikling. De kommende regionale vækst og udviklingsstrategier bør derfor bringes i synligt spil, så de opnår den styrke, der er hensigten med regeringens opfølgning på evalueringen af kommunalreformen. Region Syddanmark ser nu frem til en stærkere dialog mellem partnere i den regionale udvikling herunder med de statslige aktører, således at helheden i indsatsen styrkes. Syddanmark arbejder i sin regionale udviklingsplan med 4 regionale initiativer og 4 byregioner., som er Sydvestjylland, Sønderjylland, Fyn og Trekantområdet.

3 Side 3 / 5 I Sydvestjylland samarbejdes f.eks. om en fremadrettet strategi for byroller og byfunktioner, og om flytteanalyser. Tilsvarende deltager Region Syddanmark i det fynske byregionsamarbejde, som nævnes i Landsplanredegørelsen. Sydvestjylland med landets 5. største by Esbjerg er ikke markeret med opland som øvrige storbyer på Regeringens Danmarksbillede, figur 1A, men hele Sydvestjylland er markeret som landsplanområde på figur 2 i afsnit 1. Kortenes anvendelsesformål fremgår ikke. Det er Region Syddanmarks opfattelse, at begge kort bør sende samme signal og afspejle områdets funktionelle samhørighed i forhold til argumentationen for storbyerne som drivkraft for udviklingen i det omkringliggende område. Derved opnår man også overensstemmelse med den regionale udviklingsplan, som der henvises til i afsnit 1. Tilsvarende er det Region Syddanmarks opfattelse, at cirkelsignaturen for byregionen omkring Odense på figur 1A, og landsplanområdet figur 2, samstemmende bør omfatte Fyn og øer (ekskl. Middelfart i Trekantområdet). Både kortenes inddeling og betegnelserne til de forskellige områder medvirker til en usikker og uheldig signalsending, der også rammer en stor del af Sønderjylland, der får betegnelsen småbyregioner. Byregionerne er efter Region Syddanmarks opfattelse en vigtig byggesten i den regionale udvikling til at opnå en effektiv udnyttelse af de muligheder, der ligger i Syddanmarks delområder med forskellige typer byer og et stort fællesskab i forhold til erhverv og bosætning. Arbejdet i de fire byregioner har et helhedspræget sigte, hvor der lægges vægt på, at der i indsatserne kan skabes en synergieffekt til gavn for hele regionen, og at der i arbejdet er en rød tråd til både regionale og nationale strategier. Bemærkninger til Danmark i en nordisk og europæisk kontekst Landsplanredegørelsen nævner, at OECD i en analyse fra 2009 anfører, at København er under pres i den internationale konkurrence mellem storbyer, investeringer og erhvervsudvikling. Problemet påvirker hele Danmark, da vækst i hovedstaden har en afsmittende effekt på resten af landet. Det fremgår videre, at et samarbejde mellem Erhvervs og Vækstministeriet, Region Sjælland og Region Hovedstaden skal udarbejde en vækststrategi, der skal sikre, at vækstpotentialet i forbindelse med den kommende Fehmern Bælt forbindelse udnyttes. Yderligere anføres, at der i København i det lys vil blive foretaget historisk store offentlige investeringer i Vidensbydelen Nørre Campus. Region Syddanmark er enig i, at hovedstadens vækst er vigtig for resten af landet. Imidlertid finder vi det påfaldende, at de internationale udviklingspotentialer i Vestdanmark reelt ikke ofres opmærksomhed i Landsplanredegørelsen. Derfor finder vi behov for at få belyst, hvordan regeringen påtænker at medvirke til en international udviklingsstrategi for væksten i Vestdanmark? Transporten i Jyllandskorridoren hen over landegrænsen til Tyskland har stor betydning for Danmark. Vestdanmarks udvikling beror i meget høj grad på udviklingen af infrastrukturen, samhandelen og samarbejdet i denne akse ned mod Hamborg. Derfor er Region Syddanmark nu meget aktiv i at

4 Side 4 / 5 udvikle et dansk tysk samarbejde, der i første trin skal afdække interaktionen og vækstpotentialerne inden for et område, der omfatter Jylland Fyn og Nordtyskland til Hamborg. Aktuelt er Hamborg hovedkraft i samarbejdet, som bakkes op af Slesvig Holsten, Region Syddanmark, Region Midtjylland og Region Nordjylland samt en række kommuner i Vestdanmark herunder de 4 største bykommuner Aarhus, Odense, Ålborg og Esbjerg. EU har i det transeuropæiske netværk (TEN T) udpeget både forbindelsen Hamburg København og Hamburg Aarhus som del af det højtprioriterede kernenetværk (Core Network), hvilket understreger mulighederne i og behovet for dansk opmærksomhed på denne vestdanske udviklingskorridor. Bemærkninger til Grøn omstilling, klimatilpasning, ressourcer og grøn energi Her anfører Landsplanredegørelsen, at regionerne i relevant omfang kan sætte fokus på klimatilpasning og ressourceeffektivitet, hvor det kan ses i sammenhæng med den regionale erhvervsudvikling. I forlængelse heraf vil Region Syddanmark gøre opmærksom på, at de regionale udviklingsplaner også har taget forebyggelse af klimaforandringer og klimatilpasning op som en grundlæggende betingelse for den regionale udvikling. Bemærkninger til Byerne på vej mod bæredygtighed Afsnittet gør opmærksom på byernes mange funktioner og byernes forandring. Under beskrivelsen af regeringens indsats omtales bl.a. 4 årige kulturaftaler med grupper af kommuner, hvor kulturen strategisk tænkes som et aktiv i forhold til at skabe vækst, engagement og gode byer og landområder. Landsplanredegørelsen bør i sammenhæng hermed også nævne, at kultur dermed også bliver et element i en sammenhængende vækst og udviklingsstrategi. Bemærkninger til Landdistrikternes udvikling og Det åbne land Landsplanredegørelsen gør opmærksom på udfordringerne i disse områder, men også på områdernes muligheder og ressourcer. Der nævnes unik natur, iværksætterånd, virkelyst og fællesskab. Som initiativer nævnes bl.a. viden og erfaringsformidling f.eks. gennem en internetportal og et rejsehold. Det er Region Syddanmarks erfaring, at udviklingsproblemerne i mange landdistrikter og yderområder vanskeligt lader sig tackle ved inspiration og vidensformidling alene. Der er behov for en strategisk indsats, der konkret afdækker mulighederne i det enkelte område herunder erhvervspotentialer, bosætning, natur, kultur og borgerressourcer. Den strategiske indsats må følges op og faciliteres med kommunen som nøgleaktør.

5 Side 5 / 5 Det bemærkes i den forbindelse, at Region Syddanmark har erfaringer fra projekter i mindre byer og gennemfører netop nu et projekt i samarbejde med Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og Tønder kommune. Venlig hilsen Carl Holst Regionsrådsformand