Allerød Kommune. Teknik og Drift. Udbud af drift, vedligehold og modernisering af vejbelysning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Allerød Kommune. Teknik og Drift. Udbud af drift, vedligehold og modernisering af vejbelysning"

Transkript

1 Allerød Kommune Teknik og Drift Udbud af drift, vedligehold og modernisering af vejbelysning Særlig arbejdsbeskrivelse - SAB Vejbelysningsmateriel (del 1) Styring og samarbejde (del 2) 5589udb001, Rev. 2,

2 Side 2 Indhold: Dette dokument består af en SAB for Vejbelysningsmateriel (del 1) og en SAB for Styring og Samarbejde (del 2). SAB Vejbelysningsmateriel (del 1) består af afsnit vedrørende: Drift og vedligehold Modernisering af vejbelysningsanlæg Separation af kommunale og private vejbelysningsanlæg Bilag A-J SAB Styring og samarbejde (del 2) består af afsnit vedrørende: Kontrol Dokumentation Kvalitets- og miljøledelse Styring af sikkerhed og sundhed i arbejdsområderne Trafiksikkerhed og - afvikling Særlig arbejdsbeskrivelse - SAB Rev. 2, ÅF - Lighting\...\5589udb001 -Rev2- SAB - Vejbelysning samlet.docx

3 Side 3 INDHOLD 1. Generelt Drift og vedligehold Alment Omfang Anlægselementer Ordregivers ydelser Leverandørens ydelser Administrative ydelser Materialer Udførelse Generelt Trafikafvikling Påvisning af kabler Ledningsejermøder Kontrol Generelt Opstartsmøde, anlægsgennemgang og driftsmøder Dokumentation Generelt Dokumentation Anlægsoversigt Opdatering af anlægsoversigt Opdatering af anlægsdokumentation Eftersyn Alment Operationelt mål Gennemkørsler - Eftersyn Materialer Udførelse Generelt Kvalitetsniveau Kontrol Dokumentation Særlig arbejdsbeskrivelse - SAB Rev. 2, ÅF - Lighting\...\5589udb001 -Rev2- SAB - Vejbelysning samlet.docx

4 Side 4 4. Hovedeftersyn Alment Operationelt mål Omfang Materialer Udførelse Generelt Serieudskiftninger i forbindelse med hovedeftersyn Kvalitetsniveau Kontrol Dokumentation Udvidet hovedeftersyn Alment Operationelt mål Omfang Gennemkørsler - Udvidet hovedeftersyn Materialer Udførelse Generelt Kvalitetsniveau Opdatering af anlægsoversigt Opdatering af anlægsdokumentation Kontrol Dokumentation Serieudskiftning Alment Operationelt mål Omfang Materialer Udførelse Generelt Kvalitetsniveau Kontrol Dokumentation Særlig arbejdsbeskrivelse - SAB Rev. 2, ÅF - Lighting\...\5589udb001 -Rev2- SAB - Vejbelysning samlet.docx

5 Side 5 7. Vagtordning Alment Operationelt mål Udførelse Generelt Kvalitetsniveau Kontrol Dokumentation Afhjælpning af fejl og mangler Alment Operationelt mål Omfang Materialer Udførelse Generelt Kvalitetsniveau Punktudskiftning af lyskilder Kontrol Dokumentation Modernisering og energirenovering Alment Omfang Grænseflader Materiel Plast Overfladebehandling Armaturer Master og armaturarme Fundament Bolte mv Armaturkabler Kabler i jord Masteindsats Vejbelysningsskabe Særlig arbejdsbeskrivelse - SAB Rev. 2, ÅF - Lighting\...\5589udb001 -Rev2- SAB - Vejbelysning samlet.docx

6 Side Udførelse Generelt Beton Maling Lugeåbning og luge Montageskinne Masteindsats/sikringsindsats Armaturstuds Armaturer Mærkning og brugsanvisning Armaturkabler Lyskilder Mærkning Styring Kabelgrave Fundering Montering af mast El-arbejde Vejbelysningsskab - udførelse Anlægsdokumentation Kvalitetsniveau Kontrol Dokumentation og aflevering Separation af private vejbelysningsanlæg Alment Operationelt mål Omfang af separation af vejbelysningsanlæg Etablering af vejbelysningsskab med måler Kabelgrave inkl. reetablering og bortkørsel Kabler Dokumentation Bilag Bilag A - Anlægsoversigt Bilag B - Vedligeholdsoversigt Særlig arbejdsbeskrivelse - SAB Rev. 2, ÅF - Lighting\...\5589udb001 -Rev2- SAB - Vejbelysning samlet.docx

7 Side 7 Bilag C - Udbudskontrolplaner Bilag D - Tilstandsvurdering Bilag E - Forslag til tjekskemaer - Eksempler Bilag F - Forslag til eftersynsrapport Bilag G - Forslag til afhjælpnings-/fejlrapport Bilag H - Logbog Bilag I Lysstyringsstrategi, designkrav og armaturliste Bilag J - Grundlag for lystekniske beregninger Alment Opstartsmøde, projektmøder og driftsmøder Arbejdsplan mv Generelt Kontrol Fælleskontrol Dokumentation Kvalitets- og miljøledelse Alment Krav til Leverandørens kvalitets- og miljøplan Styring af dokumenter og registreringer Uddannelse og instruktion Styring af underleverandører Styring af bygherreleverancer Styring af inspektions-, prøvnings- og måleudstyr Kvalitets- og miljøaudit (miljørevision) Styring af ændringer Styring af afvigelser og korrigerende handlinger Styring af sikkerhed og sundhed i arbejdsområderne Alment Organisering af sikkerheds- og sundhedsarbejdet i fællesområder Alment Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) Beredskabsplan Trafiksikkerhed og - afvikling Alment Særlig arbejdsbeskrivelse - SAB Rev. 2, ÅF - Lighting\...\5589udb001 -Rev2- SAB - Vejbelysning samlet.docx

8 Side 8 9. Styring af forhold til myndigheder Alment Oversigt over standarder, normer, vejregler, vejledninger mv Særlig arbejdsbeskrivelse - SAB Rev. 2, ÅF - Lighting\...\5589udb001 -Rev2- SAB - Vejbelysning samlet.docx

9 Side 9 SAB Vejbelysningsmateriel (del 1) 1. Generelt Denne SAB for Vejbelysningsmateriel (del 1) og SAB for Styring og samarbejde (del 2) beskriver de opgaver, som er omfattet af Udbud af drift, vedligehold og energirenovering af vejbelysning i Allerød Kommune. SAB Vejbelysningsmateriel omfatter følgende afsnit: Drift og vedligehold Modernisering og energirenovering Separation af kommunale og private vejbelysningsanlæg (376 armaturer) Dette dokument henviser til "Kommunen" og/eller "Ordregiver", hvilket skal forstås som en henvisning til Allerød Kommune. Alle henvisninger til "leverandøren" skal forstås som en henvisning til vindende tilbudsgiver. Udbuddets hovedformål er drift og vedligehold af ca armaturer, master og tilhørende belysningsskabe som beskrevet i Driftskontrakten. Udbuddet gennemføres som følge af at Allerød Kommunes eksisterende driftskontrakt med DONG udløber. Det drejer sig således om drift og vedligehold af i alt ca armaturer inkl. 376 armaturer på private veje. Disse er primært placeret på offentlige veje, lokalveje og stier. I det omfang Kommunen i kontraktperioden overtager yderligere armaturer på strækninger, hvor Kommunen er vejmyndighed, vil disse også indgå. Da en del af Kommunens vejbelysningsanlæg er udtjent, forventes denne at skulle udskiftes i løbet af de kommende år. Udskiftningen omfatter ca armaturer bestykket med kviksølvlyskilder, lysstofrør og ukendte lyskilder. Derudover skal ca. 75 træmaster udskiftes. Udskiftningen foretages typisk pr. vejstrækning eller pr. område, da dette er mest omkostningseffektivt. De inden for kontraktperioden aftalte udskiftninger kan strække sig ud over kontraktperioden, og Allerød Kommune vil i samarbejde med den kommende leverandør løbende analysere behovet for udskiftning af armaturer. Modernisering af vejbelysningsanlæggene gennemføres med henblik på energioptimering samt fornyelse af forældede og udtjente vejbelysningsanlæg. Der kan ligeledes i kontraktperioden ske ændring og udbygning af veje og deres udstyr, herunder placering og omlægning af fremmede ledningsejeres kabler mv., som kan medføre nye anlægsopgaver.

10 Side 10 Kommunen har dispositionsfrihed til at ændre på planlægning af arbejdsgange i forbindelse med drift og vedligehold, fx flytte et eftersyn. Disse ændringer skal tåles af leverandøren uden nogen form for kompensation. Arbejder i forbindelse med Driftskontrakten og Moderniseringskontrakten (hvis optionen udnyttes) skal leveres i henhold til: Specifikationer angivet i nærværende SAB med bilag. Lov om sikkerhed ved elektriske anlæg, elektriske installationer og elektrisk materiel (elsikkerhedsloven) af 1. januar Lov nr. 401 af 28/04/ Lov om autorisation af virksomheder på el-, vvs-, og kloakinstallationsområdet Vejdirektoratets Almindelige Arbejdsbeskrivelser (AAB) i det omfang disse ikke er fraveget i denne SAB. "Fælles for vejudstyr - AAB", Maj "Vejbelysningsmateriel - AAB", Maj Leverandøranvisninger blandt andet med hensyn til montering, vedligehold og anvendelse. Elforsyningsselskabets lokale bestemmelser. SIK-meddelelser. Håndbog for Vejbelysning, Vejdirektoratet. Ud over de i Fælles for vejudstyr - AAB og Vejbelysningsmateriel - AAB nævnte standarder/anvisninger gælder følgende: DS/EN :2014 Lavspændingstavler - Del 1 : Generelle regler eller tilsvarende. DS/EN :2012 Lavspændingstavler - Del 3 : Fordelingstavler beregnet til at blive betjent af lægmand eller tilsvarende. DS/EN :2015 Lavspændingstavler - Del 5: Tavler til energiforsyning i offentlige net eller tilsvarende. DS/HD serien - gældende tidligst fra 1. januar 2017 For alle standarder/anvisninger gælder seneste udgave. Leverandøren skal i kontraktperioden agere i overensstemmelse med den standard/anvisning, som er gældende på det tidspunkt, hvor arbejdet udføres. Drift og vedligehold af elforsyningsanlæg, elforsyning, samt udgifter til elforbrug er ikke indeholdt i kontrakten.

11 Side Drift og vedligehold 2.1 Alment Målet med dette afsnit er at beskrive opgaven med drift og vedligehold af Ordregivers vejbelysningsanlæg. Medmindre andet udtrykkeligt fremgår af sammenhængen, skal leverandøren varetage alle de opgaver, som er beskrevet i dette afsnit, samt tilhørende bilag. Den udbudte Driftskontrakt omfatter følgende drifts- og vedligeholdsaktiviteter for vejbelysningsanlæg: Eftersyn Hovedeftersyn Udvidet hovedeftersyn inkl. sikkerhedseftersyn Serieudskiftning af lyskilder Vagtordning Afhjælpning af fejl og mangler Udlevering af ledningsoplysninger ol. Administrative ydelser Løbende dialog med Ordregiver Arbejdet omfatter fast definerede eftersyn, hovedeftersyn og udvidede hovedeftersyn, serieudskiftning samt driftsmøder og afhjælpningsopgaver i forbindelse med konstaterede fejl, skadevoldersager, kabelanvisninger og lignende. Med et varsel på 4 uger kan Ordregiver lade en serieudskiftning eller et udvidet hovedeftersyn på en given strækning udskyde, eksempelvis til fordel for en udskiftning af armaturer mv. 2.2 Omfang Driftskontrakten omfatter drift og vedligehold af alle Ordregivers belysningsanlæg, som er medtaget i Bilag A - Anlægsoversigt samt nye anlæg som etableres i kontraktperioden. Anlæggene omfatter i dag ca armaturer. Specificering af lyskildetyper samt oversigt over vejbelysningsskabe findes i Bilag A - Anlægsoversigt og Bilag B - Vedligeholdelsesoversigt Anlægselementer Vejbelysningsanlæg består af følgende: Vejbelysningsmaster inkl. armaturarme og fundamenter Vejbelysningsarmaturer

12 Side 12 Forsynings- og styreskabe (vejbelysningsskabe) inkl. styringskomponenter og eventuelle målerskabe. Anlægget indeholder bl.a.77 træmaster og et enkelt wireanlæg med 14 gittermaster (tværophæng). Eksisterende styringsløsninger er Smart Light og Lumistep, som sikrer at armaturer, som er installeret med styring, dæmpes efter den profil, de er programmeret til. Eksisterende styringsløsninger skal vedligeholdes i den udstrækning der er behov herfor Ordregivers ydelser For Ordregivers eksisterende anlæg foreligger der anlægsdokumentation i form af en anlægsoversigt, med angivelse af vejnavn, mastetype, armatur- lyskildetype og seneste udførte serieudskiftning. Anlægsoversigten fremgår af bilag A - Anlægsoversigt. Alle eksisterende anlæg er overført til Ordregivers GIS-system med angivelse af masteplaceringer. I forbindelse med nærværende udbud leveres eksisterende GIS-data af Ordregiver efter kontraktindgåelse Leverandørens ydelser Leverandørens ydelser omfatter alle arbejder og leverancer samt alt nødvendigt standardmateriel, som er nødvendige for kontraktens udførelse herunder biler, lifte, hånd- og elværktøj, måleudstyr mv. Leverandørens mandskab skal have følgende til rådighed i deres daglige arbejde: Ved kørsel skal leverandørens mandskab anvende servicevogne udstyret med lysende blink og spærrebom iht. Vejdirektoratets og Vejregelrådets regler herfor. Servicevogne skal kunne transportere det nødvendige mandskab, deres værktøj og materialer. I servicevognene skal der altid forefindes 2 stk. plomberede 6 kg pulverslukkere (fyldt og testet), der i tilfælde af trafikuheld med brand omgående skal kunne anvendes af leverandørens mandskab for at minimere en evt. brandudvikling. Servicevogne skal være forsynet med anhængertræk og skal lovligt kunne trække de til kontrakten hørende påhængskøretøjer. Leverandørens ledende mandskab (overmontør og projektleder) skal alle have mobiltelefoner med kendte numre for Ordregiver til brug i deres arbejdstid. PC med internetopkobling, som er installeret med de for kontrakten nødvendige programmer.

13 Side Administrative ydelser Driftskontrakten omfatter følgende administrative ydelser: Leverandørens deltagelse i projektopstarts-/gennemgangsmøder jf. afsnit Leverandørens deltagelse i driftsmøder, der afholdes på Allerød Rådhus mindst en gang om måneden Leverandørens påvisning af kabler Leverandørens deltagelse i ledningsmøder Administration af skadevoldersager, se afsnit Opdatering af GIS, se afsnit Leverandøren skal indhente alle nødvendige rådighedstilladelser, gravetilladelser og ledningsoplysninger. Leverandøren skal administrere og vedligeholde oplysninger i LER (Ledningsejerregistret) samt, efter aftale med Ordregiver, stå for udlevering af disse i tilfælde af at Ordregiver eller tredjemand skal udføre arbejder nær kabler. Leverandøren skal endvidere, på forespørgsel fra Ordregiver, levere detailoplysninger om energiforbrug samt drift- og vedligeholdsomkostninger for afgrænsede strækninger. Forventet omfang er 2-3 gange årigt. Leverandøren har pligt til at rapportere samtlige ændringer af belysningsanlæggene til Ordregiver. Herudover kan Ordregiver efter behov indkalde til yderligere driftsmøder. Al kommunikation med Ordregiver skal foregå på dansk Administration af skadevoldersager Skadevoldersager kan opstå i forbindelse med trafikuheld og hærværk. Leverandøren forestår al administration i forbindelse med skadevoldersager og udbedring af skader på de anlæg, som er indeholdt i Driftskontrakten. Derved bærer leverandøren selv ansvaret for, hvorvidt skaden skal behandles som skadevoldersag eller ej, og forestår selv inddrivelse af skadeserstatning. Leverandøren skal besigtige og dokumentere skaden (min. 2 fotos med dato, tid og evt. GPS-koordinater) umiddelbart efter den er indmeldt, medmindre det skønnes, at det med fordel kan vente til næst kommende hverdag uden risiko for skade på tredjepart, gene for trafikanterne eller yderligere skade på anlægget. Skader skal udbedres eller afhjælpes straks, hvis de har indflydelse på trafikafviklingen eller sikkerheden. Afhjælpning herudover igangsættes iht. afsnit 8 - Afhjælpning af fejl og mangler.

14 Side 14 Afhjælpning af skaderne skal være afsluttet inden for tidsrummet beskrevet i afsnit Kvalitetsniveau. Der forventes gennemsnitligt et antal skadevoldersager uden kendt skadevolder i størrelsesordenen 20 stk. påkørte master og 20 stk. ødelagte armaturer pr. år. De udgifter, der er forbundet med skadevoldersager uden kendt skadevolder, skal indkalkuleres i prisen. Antallet kan variere. Ved væsentlige ændringer (+15 %) kompenseres leverandøren forholdsmæssigt. Ordregiver vil give navn og adresse på skadevolder, hvor denne kendes. 2.3 Materialer Samtlige materialer leveres af leverandøren som en del af driftsprisen. Generelt skal defekte komponenter udskiftes med nye tilsvarende komponenter for driftsentreprenørens regning, men efter aftale med ordregiver kan der eventuelt anvendes brugt materiel i udskiftningen. Ordregiver forbeholder sig ret til at forlange bestemte materialer anvendt. Såfremt leverandøren kan dokumentere, at materialer som forlanges anvendt er dyrere end de tilbudte, er leverandøren berettiget til ekstrabetaling. Leverandøren skal bortskaffe alle udskiftede, kasserede materialer. Kasserede materialer skal afleveres til godkendt deponi eller via kollektive indsamlingsordninger i henhold til Bekendtgørelse nr. 130 af 6. februar Rengøringsmidler skal være godkendt af armaturfabrikanten. Rengøringsmidler skal være biologisk nedbrydelige, og må ikke indeholde organiske opløsningsmidler. Leverandøren skal løbende opretholde eget reservedelslager til brug for drift og vedligehold af anlæggene, samt opbevare materiel der midlertidigt er nedtaget. Nedtagne materialer skal mærkes med tydelig angivelse af, hvor de er taget ned, Ordregivers navn samt dato for nedtagelse. Reservedelslageret skal som minimum omfatte følgende: Lyskilder af alle relevante typer til Ordregivers vejbelysning. Se anlægsoversigt Bilag A - Anlægsoversigt Småmaterialer for anlæg, dvs. forkoblinger, spoler, kondensatorer, fatninger, samlemuffer, skruer, møtrikker mv. Det påhviler leverandøren at vurdere, i hvilket omfang det er nødvendigt at indkøbe og lagerføre andet udstyr til drift og vedligehold af anlæggene, herunder armaturer, master, armaturarme, beslag, ophæng, sikringsindsatse og diverse el-materiel til eget lager, for at kunne afhjælpe fejl inden for de krævede tidsfrister.

15 Side Udførelse Generelt Arbejdet består i at opretholde et bestemt angivet kvalitetsniveau som angivet i afsnit 8, for driften af vejbelysningsanlæg Trafikafvikling I forbindelse med vedligeholdsarbejdet skal der tages størst muligt hensyn til trafiksikkerheden og trafikkens afvikling, og arbejdet skal gennemføres til mindst mulig gene for vejens trafikanter, beboere og forretningsdrivende. Desuden skal afspærringsregler i BEK 1129, Bekendtgørelse om afmærkning af vejarbejder mv. af 18. september 2013 samt Håndbogen Afmærkning af vejarbejder mv. med tilhørende Tegninger for afmærkning af vejarbejder i byområder, begge af 1. oktober 2013, følges Påvisning af kabler Leverandøren har generelt pligt til at opdatere eksisterende ledningsplaner, når der foretages ændringer eller ved etablering af nye kabler i de anlæg, som er omfattet af Driftskontrakten og Moderniseringskontrakten. Det er herunder leverandørens pligt at forestå alle indberetninger til Ledningsejerregistret (LER). Leverandøren skal, på baggrund af henvendelser fra LER, udlevere ledningsoplysninger med orientering til Ordregiver på mail. Ordregiver forestår gravetilladelser. Leverandøren er pligtig til selv at rekvirere den nødvendige dokumentation hos alle relevante parter for egne arbejder. I tilfælde af at Ordregiver eller tredjemand skal udføre arbejder nær kabler, der er omfattet af Driftskontrakten og Moderniseringskontrakten, skal leverandøren i nødvendigt omfang påvise de pågældende kabler. Det forventes, at der vil forekomme gennemsnitligt 10 stk. tilkald om året vedr. påvisning af kabler, men antallet kan variere. Påvisningen består i afsætning af kabeltraceet i det ønskede område og afsætningen skal have den nøjagtighed, som det pågældende arbejde nødvendiggør. Tredjemand kan dog pålægges at fastlægge kablernes nøjagtige placering ved frigravning i nødvendigt omfang. Frigravning skal ske ved forsigtig håndgravning inden for de af leverandøren anviste afstande. Hvis sådanne afstande ikke er anvist eller fastlagt med prøvehuller, skal tredjemand håndgrave nærmere end 1 m fra ledningens formodede placering. Ledningsoplysninger i Allerød Kommune er kun tilgængelige i begrænset omfang. Kabelplaceringer, som er vist på det udleverede dokumentationsmateriale og hvor der ikke er angivet mål, må kun betragtes som vejledende og dermed ikke betragtes som kablernes nøjagtige placering.

16 Side Ledningsejermøder Leverandøren skal i nødvendigt omfang deltage i ledningsmøder i tilfælde, hvor Ordregiver eller tredjemand har behov for afklaring af forhold i forbindelse med arbejder, der berører anlæg, som er omfattet af Driftskontrakten og Moderniseringskontrakten. Ledningsmøder skal registreres i logbogen. Ordregiver forventer, at leverandøren skal deltage i gennemsnitligt 5 stk. ledningsejermøder om året af 1,5 times varighed. Antal og varighed kan dog variere, uden at leverandøren er berettiget til ekstrabetaling. Ved væsentlige ændringer (+15 %) kompenseres leverandøren forholdsmæssigt. 2.5 Kontrol Ved kontrol forstås i dette afsnit de aktiviteter, som er nødvendige for at opnå en tilfredsstillende kvalitetssikring af de til Ordregiver leverede ydelser og materialer Generelt Der stilles følgende krav til leverandørens kvalitetssikring, som til stadighed skal være ajourført: Såfremt parterne ved anlægsgennemgangen (se afsnit 2.5.2) er enige om at vedtage ændringer, som afviger fra de i udbudsmaterialet specificerede krav, vil disse ændringer være gældende for Driftskontrakten. Leverandøren skal udarbejde en arbejdsplan for arbejdets udførelse med oplysninger om: Tidsplan, personale og maskinelle ressourcer. De månedlige udbetalingers forventede størrelser som oplyses kvartalsvis til Ordregiver. Foranstaltninger af hensyn til det omgivende miljø Oplysninger om perioder, hvor det vides at der skal ske anmeldelse til myndighederne, eksempelvis efter lov om forurenet jord. Leverandøren skal leve op til de kvalitetskrav, der nævnes under de enkelte afsnit i denne SAB. Leverandøren skal over for Ordregiver kunne dokumentere, at kvalitetsniveauet er overholdt. Uafhængigt af leverandørens kontrol forbeholder Ordregiver sig ret til at udføre stikprøvekontrol eller audit med henblik på at kontrollere, at kvalitetssikringen gennemføres korrekt samt i det aftalte omfang. Leverandøren er på forlangende forpligtet til at være til stede ved stikprøvekontrol eller audit, samt at fremlægge den nødvendige dokumentation for udført egenkontrol.

17 Side Opstartsmøde, anlægsgennemgang og driftsmøder Leverandøren skal deltage ved opstartsmøde samt ved møder om anlægsgennemgang med 1 person, der som minimum har ansvar for driften (evt. driftschef) og som fast vil være tilknyttet opgaven. På mødet foretages der en detaljeret gennemgang af den indgåede aftale, herunder de juridiske forhold (tidsfrister m.v.), arbejdernes gennemførelse, samt krav til kontrol og dokumentation af det udførte arbejde. Gennemgangen dokumenteres af Ordregiver i form af et mødereferat. Det forventes at gennemgangen vil vare ca. 1 arbejdsdag. I kontraktperiodens første år afholdes der driftsmøder én gang om måneden, i den øvrige del af kontraktperioden afholdes driftsmøder kvartalsvis. Herudover kan Ordregiver efter behov indkalde til yderligere driftsmøder, hvilket skal kunne tåles af Leverandøren. Der ydes ikke kompensation for Leverandørens deltagelse i driftsmøder. På hvert driftsmøde skal Leverandøren som minimum gennemgå og forklare: Arbejds- og tidsplan. Organisation og personalets kvalifikationer. Status på udførte eftersyn Status på skadevoldersager Belysningsanlæggets generelle tilstand Planlagte arbejder, herunder forholdsregler vedrørende trafik, miljø og arbejdmiljø. Egenkontrol med arbejdets udførelse. Ordregiver kan forud for hvert byggemøde forlange særlige emner gennemgået og forklaret af Leverandøren. Disse særlige emner skal skriftligt være fremsendt til Leverandøren minimum én uge inden et fastlagt driftsmøde. Oplæring af mandskabet, der er nødvendig for Driftskontraktens gennemførelse, skal ske inden arbejderne påbegyndes. Leverandøren skal selv stå for oplæring af mandskabet. Ved ændringer i leverandørens personale, skal leverandøren selv sørge for, at nyt personale bliver oplært på samme niveau, som de tilsvarende personer i det oprindelige mandskab. 2.6 Dokumentation Generelt Leverandørens system til opbevaring af dokumenter skal være indrettet således, at dokumenterne let kan genfindes og henføres til en bestemt tidsperiode og et bestemt geografisk område (f.eks. en vejstrækning). Dokumenterne skal opbevares på en sikker og forsvarlig måde i hele perioden Driftskontrakten løber. Ved driftskontraktens ophør uanset årsagen hertil, skal samtlige dokumenter udleveres til Ordregiver. Dokumentationen opdeles som følger:

18 Side 18 Drift- og vedligeholdsdokumentation Anlægsoversigt Anlægsdokumentation herunder eventuelle produktgarantier. Al dokumentation fremsendes digitalt til ordregiver og alle tegninger skal sendes digitalt i form af MapInfo-tabeller. Anlægsdokumentationen betragtes ikke som afleveret, før den er lagt ind i GIS og kontrolleret af Ordregiver. Format af anlægsdokumentationen aftales nærmere med Ordregiver i forbindelse med kontraktindgåelse Dokumentation Leverandøren skal i forbindelse med Driftskontrakten udarbejde følgende dokumentation: Logbog Tjekskema (vejbelysning) Eftersynsrapporter (for alle eftersynsformer) Afhjælpnings-/fejlrapporter Årsrapport Dokumentationen skal foreligge elektronisk, men på forespørgsel leveres både elektronisk og i papirform Logbog Leverandøren skal ved Driftskontraktens start oprette en logbog, som løbende opdateres, således at arbejder altid er registreret inden for en uge efter de er igangsat. Logbogen skal kronologisk og detaljeret beskrive samtlige arbejder, som foretages af leverandøren i løbet af Driftskontraktperioden. Logbogen skal leveres som et elektronisk baseret dokument. Leverandøren skal, sammen med faktura for udførte arbejder, fremsende logbog i digitalt format til Ordregiver månedsvis sammen med faktura. Samtidigt skal leverandøren medsende en ajourført arbejdsplan for de planlagte arbejder, der forestår i resten af kontraktperioden. Såfremt logbogen ikke er opdateret, kan der ikke foretages betaling for de udførte arbejder Tjekskemaer Leverandøren skal anvende tjekskemaer ved samtlige eftersynsaktiviteter. Skemaerne anvendes som arbejdsdokument i forbindelse med eftersyn, hovedeftersyn og udvidet hovedeftersyn.

19 Side 19 Eksempel på tjekskemaer, som skal anvendes i forbindelse med eftersyn fremgår af bilag E - Forslag til tjekskemaer - Eksempel. Leverandøren er forpligtiget til at optimere vedligeholdelsen og dermed foreslå ændringer til tjekskemaerne, hvis drift- og vedligeholdsopgaver kan udføres efter en fremgangsmåde, som er mere effektivt og/eller mere økonomisk. Tjekskemaer opbevares digitalt af leverandøren, og registreres i logbogen med angivelse af referencenummer til eftersyn/eftersynsrapport. Tjekskemaer skal på forlangende af ordregiver fremsendes inden for 14 kalenderdage Eftersynsrapporter Som dokumentation for udførsel af eftersyn, hovedeftersyn samt udvidet hovedeftersyn skal leverandøren udarbejde en eftersynsrapport. Rapporter udformes som angivet i Bilag F - Forslag til eftersynsrapport, og underskrives af den ansvarlige driftschef. Underskriften bekræfter, at eftersynet er fuldført i henhold til kravene i nærværende udbudsmateriale samt, at alle vedligeholdelsespunkterne på tjekskemaet er udført. Rapporter opbevares digitalt af leverandøren, og registreres i logbogen med referencenummer til det udførte eftersyn, samt angivelse af tid, sted, ansvarlig overmontør og den montør som har udført eftersynet. Eftersynsrapporter skal på forlangende af Ordregiver, fremsendes inden for 14 kalenderdage. I det følgende specificeres forskellene i de informationer, der er omfattet af de forskellige typer af eftersyn. Eftersynsrapport Eftersynsrapporten skal indeholde information om, hvilke aktiviteter der efterfølgende vil blive udført under SAB afsnit 8 Afhjælpning af fejl og mangler. Alle afhjælpninger udføres som angivet i afsnit 8. Hovedeftersynsrapport Hovedeftersynsrapporten skal indeholde information om, hvilke aktiviteter der allerede er udført for at afhjælpe eventuelle sikkerhedsmæssige risici, samt hvilke aktiviteter der efterfølgende vil blive udført under Afhjælpning af fejl og mangler. Alle afhjælpninger udføres som angivet i afsnit 8 - Afhjælpning af fejl og mangler. Udvidet hovedeftersynsrapport Rapporten for udvidet hovedeftersyn skal indeholde information om følgende: Hvor mange komponenter og hvilke typer komponenter, der er skiftet i forbindelse med det udvidede hovedeftersyn. De tiltag der er udført pga. sikkerhedsmæssige risici, samt hvilke tiltag, der efterfølgende skal udføres.

20 Side 20 Information om hvilke fejl og mangler der er observeret, herunder oversigt over udstyr tjenligt til udskiftning inden næste hovedeftersyn. Oplysninger om hvilke armaturer, master og vejbelysningsskabe der har været åbnet i forbindelse med stikprøvekontrol. Vejnavn, armatur- og mastetype samt evt. nr. på armaturer, master og vejbelysningsskabe skal angives. Derudover skal placeringen af armaturer og master angives på et kort eller en tegning Afhjælpnings-/fejlrapporter Leverandøren skal oprette en afhjælpnings-/fejlrapport for alle igangsatte arbejder. Både for opgaver genereret under de tre former for eftersyn samt opgaver overdraget direkte fra Allerød Kommune eller andre instanser jf. afsnit 8 - Afhjælpning af fejl og mangler. Fejlrapporten fremgår af Bilag G - Forslag til afhjælpnings-/fejlrapport. Leverandøren skal følge op på rapporten, indtil opgaven er fuldført og arbejdet kan færdigmeldes af leverandøren. Er der behov for at tilkalde en specialistvirksomhed, overdrages afhjælpnings-/ fejlrapporten til denne virksomhed for videre bearbejdning. Leverandøren skal returnere den endelige rapport, når opgaven er fuldført. Hvis leverandøren har yderligere arbejde på sagen efter at specialistvirksomheden har færdigmeldt denne, udføres dette og rapporten afsluttes. Leverandøren skal opbevare et opdateret sæt af samtlige rapporter sorteret efter rapportnummer. Rapporter opbevares digitalt af leverandøren, og registreres i logbogen med referencenummer til det udførte arbejde, samt angivelse af tid og sted. Rapporter skal på forlangende af Ordregiver fremsendes inden for 14 kalenderdage. I forbindelse med skadevoldersager oprettes ligeledes en afhjælpnings-/fejlrapport efter samme princip som nævnt ovenfor Årsrapport En gang årligt skal leverandøren på baggrund af oplysninger i logbogen, samt erfaringer med anlæggene, aflevere en analyse af anlæggenes tilstand, samt komme med evt. forslag til ændringer af anlæg, for at forebygge fejl og mangler. Analysen skal skabe overskuelighed over mængder og art af afhjælpninger i de enkelte anlæg samt evt. lighedspunkter ved de forskellige fejl/mangler og hvori ligheden består. Formålet med analysen er at give Ordregiver mulighed for at vurdere, hvornår det er rentabelt at udskifte et anlæg. Analysen skal bl.a. tage udgangspunkt i følgende:

21 Side 21 Det samlede antal udkald til hvert anlæg samt hvor mange der skyldes skadevoldersager. Det samlede antal afhjælpninger udført af leverandør. Det samlede antal afhjælpninger udført af anden specialentreprenør. Den samlede udgift til afhjælpning af skadevoldersager. Årsrapporten skal udarbejdes i Excel-regneark og fremsendes senest den 1. juni hvert år i kontraktens løbetid. Årsrapporten for kontraktens sidste år skal overdrages i sin endelige udgave senest 3 mdr. inden Driftskontrakten udløber Anlægsoversigt Den eksisterende anlægsdokumentation består primært af en samlet oversigt over vejbelysningsanlæg. Anlægsoversigten angiver anlægsnummer og vejstrækninger samt typer og antal af master, armaturer og lyskildetyper. Masteplaceringer er indtegnet i GIS-lag. Ved indgåelse af Driftskontrakten skal leverandøren inden for 4 måneder gennemgå anlægsoversigten og kontrollere, at der er overensstemmelse med de faktiske forhold. Anlægsoversigten opdateres løbende og skal opdateres minimum én gang i kvartalet, den endelige procedure aftales med Ordregiver. Anlægsoversigten opdateres løbende af leverandøren. Leverandøren har pligt til at rapportere alle yderligere ændringer i anlæggene til Ordregiver. Leverandøren har pligt til at opdatere og vedligeholde det eksisterende anlægsdata samt indberette alle ændrede/tilføjede kabelplaceringer, foretaget af leverandøren til relevante ledningsejere samt LER Opdatering af anlægsoversigt I forbindelse med hovedeftersyn og udvidede hovedeftersyn skal leverandøren registrere/kontrollere følgende oplysninger, som herefter skal opdateres i Bilag A - Anlægsoversigt: Armatur- og lyskildetype Mastetype Mastehøjde Seneste udførte serieudskiftning Såfremt ovenstående oplysninger ikke fremgår af anlægsoversigten, skal disse vurderes og resultatet af vurderingen skal registreres.

22 Side 22 Dette gælder også for ændringer udført i forbindelse med renovering af belysningsanlæg. Leverandøren skal indtaste de registrerede oplysninger i Bilag A - Anlægsoversigt Opdatering af anlægsdokumentation Såfremt der i forbindelse med hovedeftersyn eller udvidede hovedeftersyn registreres ændringer i anlægsoversigten, som har indflydelse på anlægsdokumentationen, skal disse ændringer ligeledes tilføjes anlægsdokumentationen.

23 Side Eftersyn 3.1 Alment Ved eftersyn forstås gennemkørsel af anlæggene for registrering af udbrændte lyskilder og andre fejl, som kan konstateres fra en servicevogn i lygtetændingstiden Operationelt mål Formålet med eftersynene er at registrere om anlæggene fungerer korrekt Gennemkørsler - Eftersyn Vejbelysningsanlæggene skal gennemkøres i alt to gange om året. Gennemkørsler skal dokumenteres med GPS-filer. For at tilgodese den bedst mulige service tilpasses gennemkørslerne til brændetimeantallet pr. døgn over året. Dette medfører, at gennemkørsler skal påbegyndes i ugerne 4 og 31. Bemærk at gennemkørslen i uge 31 er del af et hovedeftersyn eller udvidet hovedeftersyn, hvor almindeligt eftersyn er indeholdt. Eftersyn kan strække sig over flere uger, men skal være afsluttet 2 uger efter opstart. Ordregiver kan frit vælge at flytte et eftersyn, hovedeftersyn eller udvidet hovedeftersyn med et varsel på min. 4 uger. 3.2 Materialer Ingen bemærkninger. 3.3 Udførelse Generelt Ved hvert eftersyn foretages en visuel kontrol af samtlige armaturer, master m.v. Kontrollen udføres fra en kørende servicevogn og foretages i lygtetændingstiden. Eftersynet omfatter kontrol og registrering af fejl som: Udbrændte lyskilder Synlige fejl eller skader på armaturer, master, ophæng og lignende, som kan konstateres fra den langsomt kørende servicevogn, f.eks.: Utætheder og tilsmudsning indvendigt Mekaniske skader Armaturers opsætning/orientering Beplantning omkring belysningsanlæg kontrolleres for om disse måtte udgøre en potentiel fare eller gene for belysningen.

24 Side 24 Hvis der registreres beplantninger omkring belysningsanlæg, der måtte udgøre en potentiel fare eller gene for trafikken, skal leverandøren kontakte Ordregiver. Alle fejl og mangler noteres i en eftersynsrapport som beskrevet under afsnit 3.4 Kontrol og afhjælpes i henhold til afsnit 8 Afhjælpning af fejl og mangler Kvalitetsniveau Kvalitetsniveauet er bestemt af, at de i afsnit og angivne eftersynsuger og -kriterier. Vedligeholdsaktiviteterne er så vidt muligt indarbejdet i tjekskemaerne. Se Bilag E - Forslag til tjekskemaer - Eksempel. 3.4 Kontrol Leverandøren udfører løbende kvalitetskontrol af: Procedure for arbejdets udførelse Overholdelse af tidsfrister Dokumentation i relation til eftersynsrapporten og logbogen. Kontrollen skal udføres iht. afsnit Dokumentation Som dokumentation for udførelsen af eftersyn skal leverandøren fremsende en eftersynsrapport iht. afsnit Eftersynsrapporter. Alle eftersyn skal registreres i logbogen iht. afsnit Logbog samt dokumenteres vha. fotos.

25 Side Hovedeftersyn 4.1 Alment Hovedeftersyn foretages én gang årligt. Ved hovedeftersyn forstås gennemgang af anlæggene for registrering af fejl og mangler m.m. som kan konstateres fra jorden i dagslys. Hovedeftersyn af vejbelysningsanlæggene påbegyndes i uge 31 og må højst strække sig over 2 uger. De år hvor der foretages udvidet hovedeftersyn, foretages der ikke almindeligt hovedeftersyn. Ordregiver kan frit vælge at et hovedeftersyn flyttes til en anden uge. Serieudskiftning er ikke en del af hovedeftersynet, men i visse år kan lyskilder med fordel serieudskiftes i forbindelse med hovedeftersynet Operationelt mål Formålet med hovedeftersynene er: At registrere om anlæggene fungerer korrekt. At registrere opståede fejl og mangler. At foretage sikkerhedseftersyn jvf. Sikkerhedsstyrelsens Anbefaling - Sikkerhedsmæssig kontrol af udendørs lysanlæg på offentlige steder af 27. januar Eventuel serieudskiftning (gruppeudskiftning) af lyskilder inkl. rengøring af skærme/frontglas og reflektorer. I armaturer med starter udskiftes starteren ligeledes. 4.2 Omfang Hovedeftersyn består i: Visuel gennemgang af samtlige anlæg. Serieudskiftning (gruppeudskiftning) af visse lyskilder, herunder rengøring af skærme, frontglas og opale overflader på armaturer samt reflektorer. I armaturer med starter udskiftes starteren ligeledes. Beplantninger omkring belysningsanlæg kontrolleres for, om disse udgør en potentiel fare eller er til gene for trafikken og belysningen. Øvrige fejl og mangler, såsom defekte sikringselementer og reflektorer som konstateres på baggrund af gennemgangen, afhjælpes jvf. Afsnit 8.

26 Side 26 Når hovedeftersynet er fuldført skal alle armaturer i anlægget være funktionsdygtige medmindre andet aftales med Ordregiver. Dette skal kunne kontrolleres af Ordregiver den først kommende mandag efter afslutningen af eftersynet. 4.3 Materialer Småmateriel, rengøringsmidler, lyskilder og startere leveres af leverandøren som en del af servicen. Småmateriel omfatter eksempelvis spoler, drivere, reflektorer, skærme, masteindsatse og sikringer mv. 4.4 Udførelse Generelt Ved hvert hovedeftersyn udføres visuel kontrol af samtlige armaturer, master mv. observeret fra jorden i dagslys. Herudover udføres visuel kontrol af den samlede installation inkl. skabe, kabelinstallationer m.v. Hovedeftersynet foretages uden adskillelse eller åbning af dæksler, armaturer mv. Skabe åbnes og efterses visuelt indeni uden demontering af evt. afdækning. Under et hovedeftersyn skal samtlige armaturer tændes således, at anlægget kan kontrolleres for udbrændte lyskilder. Ved observation af udbrændte lyskilder foretages punktudskiftning i forbindelse med eftersynet. Hovedeftersynet omfatter kontrol og registrering af fejl som: Udbrændte lyskilder Synlige fejl eller skader på armaturer, master, ophæng og lignende, som kan konstateres fra jorden f.eks.: Utætheder og tilsmudsning indvendigt Mekaniske skader Armaturers opsætning/orientering Beplantning omkring belysningsanlæg kontrolleres for, om disse måtte udgøre en potentiel fare eller gene for trafikken og belysningen. Hvis der registreres beplantninger omkring belysningsanlæg der måtte udgøre en potentiel fare, skal leverandøren kontakte Ordregiver. Leverandøren må ikke foretage beskæring af beplantningerne (eksempelvis bortskæring af mindre grene ved armaturer), med mindre dette er aftalt med Ordregiver. Konstaterede fejl, der vurderes at udgøre en sikkerhedsmæssig risiko, skal udbedres hurtigst muligt hhv. sikres mod, at der opstår farer. Ordregiver skal informeres hurtigst muligt og udbedring kan foretages uden Ordregivers forudgående accept.

27 Side 27 Alle fejl og mangler noteres i en hovedeftersynsrapport som beskrevet under afsnit Dokumentation og afhjælpes iht. Afsnit 8. Bemærk: Punktudskiftning af udbrændte lyskilder foretages under eftersynet Serieudskiftninger i forbindelse med hovedeftersyn Ved visse hovedeftersyn foretages serieudskiftning af lyskilder, jvf. Bilag B - Vedligeholdsoversigt. Fejl som konstateres under udskiftning af lyskilder noteres ligeledes i hovedeftersynsrapporten Kvalitetsniveau Kvalitetsniveauet er bestemt af de i afsnit 4.1 og angivne eftersynsuger og -kriterier. Vedligeholdsaktiviteterne er så vidt muligt indarbejdet i tjekskemaerne. Se Bilag E - Forslag til tjekskemaer - Eksempel Kontrol Leverandøren skal løbende udføre kvalitetskontrol af: Procedure for arbejdets udførelse Overholdelse af tidsfrister Dokumentation i relation til hovedeftersynsrapporten og logbogen. Kontrollen skal udføres iht. afsnit Kontrol. 4.5 Dokumentation Som dokumentation for udførelsen af hovedeftersyn skal leverandøren fremsende en hovedeftersynsrapport iht. afsnit Eftersynsrapporter. Leverandøren skal opdatere anlægsoversigten mht. dato for hovedeftersyn, tilstandskarakterer samt anlægsoplysningerne nævnt i afsnit og Anlægsdokumentation opdateres med ændringer til anlægsoplysninger som nævnt i afsnit Eftersynet skal registreres i logbogen iht. afsnit Logbog.

28 Side Udvidet hovedeftersyn 5.1 Alment Ved udvidet hovedeftersyn forstås en visuel gennemgang i dagslys af samtlige synlige installationer i alle anlæg for registrering af fejl og mangler m.m. Derudover åbnes udvalgte armaturer, masteluger og vejbelysningsskabe med henblik på en nærmere undersøgelse af de elektriske komponenters tilstand. I det udvidede hovedeftersyn er der indeholdt serieudskiftning af lyskilder. I forbindelse med det udvidede hovedeftersyn skal der foretages en registrering/kontrol af udvalgte anlægsdata. 5.2 Operationelt mål Formålet med det udvidede hovedeftersyn er at: Registrere om anlæggene fungerer korrekt. Registrere opståede fejl og mangler. Foretage udvidet sikkerhedseftersyn jvf. Sikkerhedsstyrelsens Anbefaling - Sikkerhedsmæssig kontrol af udendørs lysanlæg på offentlige steder af 27. januar Undgå fejl og nedbrud i anlægget, som kan medføre uhensigtsmæssige og farlige situationer samt unødig gene for trafikken. Holde anlæggets stand på et fastlagt niveau. Opretholde oprindelige dimensioneringsforudsætninger. Undgå uforudsete udgifter til anlægsudskiftninger. 5.3 Omfang Udvidet hovedeftersyn består i: Visuel gennemgang af planlagt område. Udførsel af sikkerhedsmæssige kontrolmålinger baseret på stikprøvekontrol. Serieudskiftning (gruppeudskiftning) af lyskilder inkl. rengøring af skærme, frontglas og opale overflader af armaturer samt reflektorer. I armaturer med starter udskiftes starteren ligeledes. Rengøring af LED-armaturer. Kontrol af styring. Beplantninger omkring belysningsanlæg kontrolleres for om disse måtte udgøre en potentiel fare eller gene for trafikken og belysningen.

29 Side 29 Fejl på defekte forkoblingsenheder, herunder spoler, kondensatorer, fatninger, samlemuffer, skruer og møtrikker, der konstateres i armaturerne under det udvidede hovedeftersyn, skal afhjælpes som et led i det udvidede hovedeftersyn. Fejl på defekte LED-moduler og drivere skal ligeledes afhjælpes. Øvrige fejl og mangler, såsom defekte sikringselementer og reflektorer, som konstateres på baggrund af gennemgangen, skal afhjælpes jvf. afsnit 8. Når det udvidede hovedeftersyn er fuldført, skal alle armaturer i anlægget være funktionsdygtige, med mindre andet aftales med Ordregiver. Dette skal kunne kontrolleres af Ordregiver den først kommende mandag efter afslutningen af eftersynet Gennemkørsler - Udvidet hovedeftersyn I Driftskontraktens løbetid foretages der ét udvidet hovedeftersyn for samtlige belysningsanlæg hvert 4. år. Såfremt optionen på forlængelse udnyttes skal der ligeledes ske hovedeftersyn i år 5. Det planlagte udvidede hovedeftersyn skal påbegyndes i uge år Ordregiver kan frit vælge at et udvidet hovedeftersyn flyttes til en anden uge eller udskydes med et varsel på minimum 4 uger. De angivne tider og rækkefølger skal følges for at overholde de angivne intervaller for udvidet hovedeftersyn. 5.4 Materialer Småmateriel, rengøringsmidler, lyskilder og startere leveres af leverandøren, som en del af servicen. 5.5 Udførelse Generelt Konstaterede fejl, der vurderes at udgøre en sikkerhedsmæssig risiko, skal udbedres hurtigst muligt hhv. sikres mod, at der opstår farer. Ordregiver skal informeres hurtigst muligt, men udbedring kan foretages uden Ordregivers forudgående accept. Alle fejl og mangler noteres i en hovedeftersynsrapport som beskrevet under afsnit 3.5 og afhjælpes iht. afsnit 8 - Afhjælpning af fejl og mangler. Ved hvert udvidet hovedeftersyn udføres visuel kontrol af samtlige armaturer, master, skabe, kabelinstallationer m.v. Eftersynet foretages i dagslys ved anvendelse af lift. Hvis der registreres beplantninger omkring belysningsanlæg, der måtte udgøre en potentiel fare, skal leverandøren kontakte Ordregiver. Leverandøren må ikke foretage beskæring af beplantningerne med mindre dette er aftalt med Ordregiver (eksempelvis bortskæring af mindre grene ved armaturer).

30 Side 30 Tilstandsvurdering På baggrund af den visuelle gennemgang skal leverandøren foretage en samlet tilstandsvurdering af de enkelte anlægsdele (armaturer, master, masteindsatse og vejbelysningsskabe) i hvert anlæg. Dvs. at armaturerne i et givent anlæg/på en given vejstrækning skal tildeles en kollektiv tilstandskarakter, der beskriver armaturernes "fælles" tilstand. Hver anlægsdel skal tildeles karakteren 0-5, hvor 0 er bedst og 5 er dårligst. Se Bilag D - Tilstandsvurdering for en specificering af karaktergivningen. Udvidet sikkerhedseftersyn Der foretages udvidet sikkerhedseftersyn, baseret på stikprøvekontrol, hvor udvalgte armaturer, masteluger og vejbelysningsskabe åbnes. Det er leverandøren der udvælger, hvilke armaturer, master og vejbelysningsskabe der skal kontrolleres. Kontrollen skal udføres efter følgende principper: På anlæg ældre end 10 år, foretages der udvidet sikkerhedseftersyn af armaturer og master efter behov. Dog skal minimum 10 % af alle armaturer og master i hvert anlæg efterses. På anlæg yngre end 10 år foretages der udvidet sikkerhedseftersyn af armaturer og master efter behov. Dog skal minimum 5 % af alle armaturer og master i hvert anlæg efterses. Der foretages udvidet sikkerhedseftersyn af alle vejbelysningsskabe. For at undgå at de samme armaturer, master og vejbelysningsskabe udvælges i fremtidige stikprøvekontroller, skal der i eftersynsrapporten noteres, hvilke armaturer, master og vejbelysningsskabe, der har været foretaget udvidet sikkerhedseftersyn på Kvalitetsniveau Udvidet hovedeftersyn skal indeholde de i efterfølgende underafsnit præciserede aktiviteter. Vedligeholdsaktiviteterne er så vidt muligt indarbejdet i tjekskemaerne. Se Bilag E - Forslag til tjekskemaer - Eksempel Master Alle dele af masten eller dele som er fastgjort til masten, såsom luger og kabler mm., gennemgås for funktionsmæssige og æstetiske fejl. Ved hvert udvidet hovedeftersyn gennemføres følgende for samtlige master: Inspektion af overflade og rustbeskyttelse af mast og synlige befæstelsesdele. Opstillingen af master kontrolleres. Skæve og løst stående master (mere end 2 cm pr. meter) rettes op og/eller fastgøres. Masternes tilstand noteres i eftersynsrapporten.

31 Side 31 Følgende foretages på stikprøvebasis: Klemme- og sikringselementer samt lignende elektriske komponenter i eller på masten inspiceres. Aflastninger for kabel- og ledningsindføringer kontrolleres. Klemmeforbindelser efterses for løse forbindelser samt efterspændes efter behov Armaturer Ved hvert udvidet hovedeftersyn gennemføres følgende: Skærme/frontglas og reflektorer rengøres. Rengøringen udføres efter armaturfabrikantens anvisninger. Fastgørelse af armaturer og spejle kontrolleres, justeres og efterspændes efter behov. Pakninger kontrolleres. Defekte forkoblingsenheder inkl. spoler, kondensatorer o.l. udskiftes. Defekte LED-moduler og drivere Armaturers tilstand noteres i eftersynsrapporten. På stikprøvebasis foretages følgende: Alle mekaniske og elektriske dele i armaturerne gennemgås. Der foretages reparation af mekaniske fejl som umiddelbart kan repareres Lyskilde-serieudskiftninger i forbindelse med udvidet hovedeftersyn Ved visse udvidede hovedeftersyn kan der med fordel foretages serieudskiftning af udvalgte lyskildetyper. Fejl som konstateres under udskiftning af lyskilder noteres ligeledes i rapporten Skabe og andet udstyr Der udføres oprydning og plantebeskæring i terræn omkring samtlige skabe, således at forekomster af bevoksning i skabet undgås eller minimeres og adgang til skabet sikres. Følgende gennemføres: Skabe og andet udstyr rengøres indvendigt. Skabe og andet udstyr gennemgås for mekaniske og elektriske fejl og mangler, som udbedres iht. afsnit 8.

32 Side 32 Installationen gennemmåles jf. anbefaling fra Sikkerhedsstyrelsen. Der udføres isolationsmåling. Der udføres sumstrømsmåling eller fejlspændingsmåling. De inspicerede skabes tilstand noteres i eftersynsrapporten Styring og funktion For de vejbelysningsskabe, hvor der udføres udvidet sikkerhedseftersyn kontrolleres anlæggets forsynings-, styrings- og kontrolsystemer, hvilket omfatter: Måling af forsyningsspændingen. Afprøvning af eventuelle transmitterede tænd/sluk signaler udefra og til anlægget. Afprøvning, justering og rengøring af eventuelle ure. Justering og rengøring af skumringsrelæer. Afprøvning af styringscontroller Opdatering af anlægsoversigt I forbindelse med det udvidede hovedeftersyn skal leverandøren registrere/kontrollere følgende oplysninger, som herefter skal opdateres i Bilag A - Anlægsoversigt: Armaturtype Lyskildetype Mastetype Styring / regulering Etableringsår Såfremt ovenstående oplysninger ikke fremgår af anlægsoversigten, skal disse vurderes og resultatet af vurderingen skal registreres. Leverandøren skal indtaste de registrerede oplysninger i Bilag A - Anlægsoversigt, der af Ordregiver udleveres i form af et Excel-regneark. Derudover skal leverandøren kontrollere placeringen af vejbelysningsmaster på et kort. Valg af kort aftales med Ordregiver efter kontraktens indgåelse Opdatering af anlægsdokumentation Såfremt der i forbindelse med det udvidede hovedeftersyn og opdatering af anlægsoversigten registres ændringer, som har indflydelse på anlægsdokumentationen, skal disse ændringer tilføjes anlægsdokumentationen.

33 Side Kontrol Leverandøren skal løbende udføre kvalitetskontrol af: Procedure for arbejdets udførelse. Overholdelse af tidsfrister. Dokumentation i relation til den udvidede hovedeftersynsrapport og logbogen, se Bilag H - Logbog. Kontrollen skal udføres iht. afsnit Dokumentation Leverandøren skal opdatere anlægsoversigten mht. dato for udvidet hovedeftersyn, tilstandskarakterer samt anlægsoplysningerne nævnt i afsnit og Anlægsdokumentation opdateres med ændringer til anlægsoplysninger som nævnt i afsnit og Som dokumentation for udførelsen af det udvidede hovedeftersyn skal leverandøren arkivere rapport for udvidet hovedeftersyn iht. afsnit Eftersynsrapporter. Det udvidede hovedeftersyn skal registreres i logbogen iht. afsnit Logbog. 6. Serieudskiftning 6.1 Alment Ved serieudskiftning forstås, at samtlige lyskilder inkl. startere af en bestemt type med samme brændetid udskiftes samtidigt. Ved lyskilder forstås i det følgende både konventionelle lyskilder og LED-moduler. Serieudskiftningerne foretages under hovedeftersynet eller det udvidede hovedeftersyn Operationelt mål Formålet med serieudskiftning er at: Gennemføre en samlet lyskildeudskiftning inden for et fast afsat tidsrum. Reducere det afhjælpende vedligehold med punktudskiftning. Fastholde et acceptabelt belysningsniveau på de belyste arealer Omfang Serieudskiftningen består i at udskifte samtlige lyskilder af den pågældende type til nye lyskilder, udskifte eventuelle startere samt rengøring af armaturer inkl. reflektor med en tør klud.

34 Side Materialer Lyskilder og startere leveres af leverandøren. Ordregiver ønsker, at lyskilder og startere har en høj levetid, samt et minimalt antal udfald af produkter, inden for den oplyste levetid. Nedenstående mindstekrav skal opfyldes. Mindstekrav til lyskilder Farvetemperatur til lokalveje og stier på 3000K og en farvegengivelse Ra>80. Farvetemperatur på trafikveje 4000 K og farvegengivelse Ra >70. (For højtryksnatrium og kviksølv vælges egenskaber så tæt på de angivne som muligt) Højtryksnatrium-lyskilder (under 100W) Højtryksnatrium-lyskilder (100W og derover) Kviksølv-lyskilder (lyskilden er udfaset) Metalhalogen-lyskilder (under 100W) Lysrør. Hvor dette ikke er muligt vælger leverandøren bedst egnede alternativ med længst mulig levetid. Kompaktrør Mindstekrav til økonomisk levetid timer timer Serieudskiftes ikke timer timer timer Levetid for LED moduler angivet som L80B timer Økonomisk levetid for konventionelle lyskilder defineres som det tidspunkt, hvor produktet af udfaldskurven og lysstrømnedgangskurven for en given lyskilde er lig med 70 % af den nominelle lysstrøm. Den økonomiske levetid fortæller derfor noget om den relative lysudsendelse fra belysningsanlæg med samme type lyskilder, hvoraf alle med tiden giver en forringet lysstrøm, og nogle helt ophører med at fungere. Småmateriel, rengøringsmidler, lyskilder og startere leveres af leverandøren, som en del af servicen. 6.3 Udførelse Generelt Der skal foretages serieudskiftninger jvf. Bilag B - Vedligeholdsoversigt. Lyskilder der er funktionsdygtige, gemmes ved serieudskiftning og anvendes ved senere punktudskiftninger, hærværk eller skader i Driftskontrakt-perioden. Når lyskilder udskiftes, rengøres hele det pågældende armatur - både ind- og udvendigt med en tør klud Kvalitetsniveau Efter en serieudskiftning skal samtlige serieudskiftede armaturer kunne lyse med den for lyskilden specificerede lysstrøm.

35 Side Kontrol Leverandøren skal løbende udføre kvalitetskontrol af: Procedure for arbejdets udførelse. Overholdelse af tidsfrister. Dokumentation i relation til hovedeftersynsrapporten eller den udvidede hovedeftersynsrapport og logbogen. Kontrollen skal udføres i henhold til afsnit Dokumentation Leverandøren skal opdatere dato for serieudskiftning i anlægsoversigten. Yderligere dokumentation indgår i henholdsvis hovedeftersyn og udvidet hovedeftersyn.

36 Side Vagtordning 7.1 Alment Leverandøren skal etablere en døgnvagt, som har til formål at opretholde driften af anlæggene. Leverandøren skal oplyse et telefonnummer, som er tilknyttet vagtordningen og som Ordregiver kan viderestille til. Viderestilling til det af leverandøren oplyste telefonnummer aktiveres ved kontraktstart Operationelt mål Målsætning for vagtordningen er, at meddelelser om pludseligt opståede fejl eller skader på anlæggene kan modtages uden unødig forsinkelse, så nødvendig afhjælpning kan iværksættes så hurtigt, at risiko for skade på tredjepart, gener for trafikanterne eller yderligere skade på anlægget minimeres. 7.2 Udførelse Generelt Leverandøren skal etablere og opretholde en vagtordning, der via telefon kan tilkalde servicemontører døgnet rundt og på alle årets dage. Tilkald skal ligeledes kunne ske via , hjemmeside eller lignende. Leverandøren skal kunne modtage henvendelser fra Ordregivers LE34 system ( Alle henvendelser som bliver til sager skal registreres umiddelbart efter at leverandøren har modtaget henvendelsen. Leverandøren skal sørge for, at modtagne fejlmeldinger systematisk registreres i logbogen samt i en rapport over afhjælpning af fejl og mangler. Leverandøren kan i forbindelse med sin vagt forvente henvendelser fra nedenstående parter, der alle skal oplyses om telefonnummer til leverandørens vagtordning samt eventuel adresse: Ordregiver Politi Nordsjællands Brandvæsen Ved enhver henvendelse skal leverandøren klarlægge fejlens omfang og indvirkning samt iværksætte den fornødne afhjælpning i henhold til afsnit 8. I tilfælde, hvor der måtte være behov herfor i relation til afhjælpningen, skal leverandøren yderligere tage initiativ til at kontakte andre relevante parter, såsom andre leverandører, el-leverandør og/eller politi.

37 Side Kvalitetsniveau Ventetid ved telefonisk opkald til vagten må højst være to minutter. I ventetiden skal det tydeliggøres at forbindelsen er etableret, og at der er en kort ventetid. Telefoniske henvendelser skal være videregivet til en vagthavende servicemontør inden 10 min. efter fejlmeddelelsen. Kravene til servicemontørens reaktionstid for vejbelysning er beskrevet i afsnit Besvarelse af henvendelser via og lignende skal ske på alle arbejdsdage, dog inden for normal arbejdstid. 7.3 Kontrol Leverandøren skal løbende udføre kvalitetskontrol af: Procedure for arbejdets udførelse Overholdelse af tidsfrister Dokumentation i relation til logbog Kontrollen skal udføres iht. afsnit Dokumentation Som dokumentation for vagtordningen skal leverandøren løbende registrere samtlige fejlanmeldelser og fejlafhjælpninger som beskrevet i afsnit Afhjælpnings-/ fejlrapporter. Registreringen skal indeholde foto med angivelse af dato og tidspunkt.

38 Side Afhjælpning af fejl og mangler 8.1 Alment Leverandøren skal løbende afhjælpe fejl og mangler Operationelt mål Afhjælpningen af fejl og mangler har til formål at sikre, at opståede fejl og mangler i vejbelysningsanlægget udbedres løbende i Driftskontraktperioden Omfang Leverandøren skal afhjælpe nedenstående fejl eller mangler uden ekstra omkostninger for Ordregiver. Afhjælpningen af fejl og mangler kan opdeles i: Punktudskiftning (enkeltudskiftning) af udbrændte lyskilder, startere m.m. uden for diverse eftersyn. Reparation af anlægsdele, hvor der er opstået mulighed for direkte eller indirekte spændingsfare eller anden fare. Reparation af alle andre fejl og mangler, som har betydning for vejbelysningsanlæggets korrekte funktion. Ved kabelfejl skal leverandøren sikre lys på anlægget. Udrykningstider følger tabel i afsnit Kabelfejlen skal efterfølgende udbedres. I Allerød Kommune forekommer der typisk 5-10 kabelfejl under jord pr. år. Skader, der er påført anlægget af tredjemand, skal behandles i overensstemmelse med afsnit Administration af skadevoldersager. Hvis master vælter og luftledningsanlæg beskadiges i forbindelse med storm og lignende forhold, betragtes dette som force majeure. Øvrige forhold skal være indeholdt i den faste ydelse. Leverandøren har pligt til øjeblikkeligt at give Ordregiver besked om alle væsentlige uregelmæssigheder. 8.2 Materialer Samtlige materialer leveres af leverandøren som en del af driftsprisen.

39 Side Udførelse Generelt Fejlafhjælpninger skal gennemføres på baggrund af henvendelser og eftersyn, herunder: Henvendelser fra Allerød Kommune Henvendelser via Giv os et praj eller LE34 systemet Henvendelser fra Politi Henvendelser fra Nordsjællands Brandvæsen Henvendelser indberettet til leverandørens vagtordning Eftersynsrapporter Hovedeftersynsrapporter Udvidet hovedeftersynsrapporter Uanset arten og ansvaret for fejl og mangler på anlægget, er det leverandørens ansvar når fejlen anmeldes, at sende kvalificeret personale ud til anlægget, som analyserer fejlen og foretager afhjælpning inden for Driftskontraktens område. Fejl og mangler, som vurderes at skulle afhjælpes ved andres foranstaltning, analyseres bedst muligt og beskrives. Umiddelbart herefter gives rapport til den instans, som skal afhjælpe fejlen Kvalitetsniveau Udrykningstiden er afhængig af, hvor kritisk fejlen er for trafikken eller sikkerheden i øvrigt. Fejlene opdeles i fem kategorier, herunder ses et skema med de forskellige udrykningstider: Kategori Udrykningstider 1 Senest 2 timer efter modtagelse af fejlmelding 2 Først kommende arbejdsdag efter modtagelse af fejlmelding 3 Inden én uge efter modtagelse af fejlmelding 4 Inden 10 dage 5 Ved først kommende lejlighed, ved næste eftersyn eller efter aftale med Ordregiver Hvordan en fejl kategoriseres, beskrives nærmere herunder: 1. Ved større fejl eller udfald, såsom strømafbrydelse, væltede master og skabe/tavler, spændingsberøringsfare m.v., hvor der er fare for trafikanter eller trafikkens

40 Side 40 afvikling, skal leverandøren øjeblikkeligt, og højst to timer efter fejlens anmeldelse, påbegynde afhjælpning af uregelmæssigheden. Såfremt det ikke umiddelbart er muligt at afhjælpe fejlen, skal der etableres afspærring til sikring af trafikkens afvikling. Afhjælpning skal derefter påbegyndes inden 24 timer. 2. Ved konstaterede uregelmæssigheder, der umiddelbart ikke er til fare for trafikken, og ved større strækninger uden lys (mere end 5 lamper, der er placeret lige efter hinanden), skal afhjælpningen påbegyndes den efterfølgende arbejdsdag og færdiggøres kontinuerligt. 3. Fejl på mindre strækninger uden lys (3-5 lamper, der er placeret lige efter hinanden) samt øvrige funktionsmæssige fejl, såsom udskiftning af enkelte armaturer m.m., skal afhjælpes inden 10 dage efter registrering af fejlen (arbejdsopgaverne løses på hverdage mellem kl. 7 og kl. 20). Beskadigede master og enkeltlyskilder udskiftes ligeledes inden 10 dage. 4. Fejl og mangler af vedligeholdsmæssig karakter, der ikke har funktionsmæssig betydning, skal udbedres ved først kommende lejlighed eller ved først kommende eftersyn. 5. Ved fejl, hvor materialer ikke haves på lager, og hvor der er leveringstid udover 1 uge, skal Ordregiver kontaktes øjeblikkeligt for at aftale afhjælpning og tidsperspektiv for afhjælpningen. Startdato samt forventet udbedringstid skal godkendes af Ordregiver Punktudskiftning af lyskilder Udbrændte lyskilder kan punktudskiftes uden forudgående accept fra Ordregiver. Frist for punktudskiftning af udbrændte lyskilder er 10 dage fra modtagelse af henvendelse, f.eks. via Allerød Borgertip. Lyskilder der konstateres udbrændte i forbindelse med et hovedeftersyn eller et udvidet hovedeftersyn skal punktudskiftes som en del af servicen under eftersynet. Anvendelse af lyskilder, der er gemt i forbindelse med tidligere serieudskiftninger, prioriteres frem for anvendelse af nye lyskilder. I forbindelse med punktudskiftning skal skærm/frontglas og reflektorer. For opale armaturer skal armaturhuset ligeledes altid rengøres. Alle nye lyskilder, der opsættes ved punktudskiftning, skal registreres/mærkes med dato. Det forventes, at der i gennemsnit ved eftersyn er punkudskiftninger svarende til 5 % af det samlede antal lyskilder pr. år. Ved væsentlige ændringer (+15 %) kompenseres leverandøren forholdsmæssigt.

41 Side Kontrol Det er leverandørens pligt og ansvar at kontrollere, at arbejdet er udført korrekt, således at der ikke opstår farlige situationer både for personer, husdyr og mht. trafikforhold. Leverandøren skal løbende udføre kvalitetskontrol af følgende: Egne udførte arbejder ved egenkontrol Procedure for arbejdets udførelse Overholdelse af tidsfrister Dokumentation i relation til afhjælpnings-/fejlrapporter og logbog Kontrollen skal udføres iht. afsnit Kontrol. 8.5 Dokumentation Som dokumentation for udførslen af afhjælpningen skal leverandøren fremsende en afhjælpnings/fejlrapport for alle aktiviteter iht. afsnit Afhjælpnings-/fejlrapporter. Afhjælpninger skal registreres i logbogen.

42 Side Modernisering og energirenovering 9.1 Alment Efter aftale med Ordregiver, skal leverandøren modernisere og energirenovere vejbelysningsanlæg på udvalgte vejstrækninger. I alt forventes det, at armaturer i Allerød skal opsættes i kontraktperioden. Derudover skal ca. 77 træmaster udskiftes. 9.2 Omfang Arbejdet omfatter udskiftning af ca armaturer inkl. tilhørende armaturkabler og masteindsatse. Enkelte armaturer er monteret på wire. Eksisterende stålmaster skal som udgangspunkt genanvendes i de nuværende positioner. Træmaster bortskaffes og erstattes af nye koniske rørmaster, eventuelt med armaturarme. Ydelserne omfatter renovering og modernisering af vejbelysningsanlæg i henhold til TAG og tilbudslistens poster, herunder en række administrative ydelser. Bygherren forbeholder sig ret til, i begrænset omfang, at levere armaturer som bygherreleverancer til specielle formål Grænseflader Grænsefladen mellem belysningsanlægget og elforsyningsanlægget er defineret ved afgangsklemmerne på sikringsholderne i kabelskabene. Drift og vedligehold af stikledninger er indeholdt i kontrakten. 9.3 Materiel Alle materialer kontrolleres for skade ved modtagelsen. Ridser, buler, skrammer m.v. på leverede materialer betragtes som beskadigelser, og den beskadigede del skal udskiftes på leverandørens regning. Såfremt evt. ridser, buler, skrammer m.v. ikke er umiddelbart synlige efter færdigmontagen, afgør tilsynet, hvorvidt det beskadigede i stedet accepteres efter tilsynets anvisning. Ved eventuelle defekter på de af leverandøren leverede materialer, der konstateres under installationen eller afprøvningen, skal rekvirering af nyt materiel og udskiftning ske på leverandørens foranstaltning Plast Kabelrør skal være røde PE-rør Ø110mm med glat inderside. Kabelrør under veje skal være trykklasse PN10/SDR17. Øvrige kabelrør i jord skal være med ringstivhed på mindst SN8.

43 Side 43 Tomrør skal efter nedlægning være sammenhængende og med endemuffer. Rørene skal være tydeligt markeret i dokumentationen samt registreret i GIS. Der skal nedlægges tomrør i alle længdegravninger Overfladebehandling Korrosionsklassen for master, skabe og armaturer skal være minimum C3. Hvor der anvendes indfarvet belysningsmateriel, vil farven blive specificeret af Allerød Kommune Armaturer Vejbelysningsarmaturer skal opfylde kravene til funktion og kvalitet, som er beskrevet i Vejdirektoratets udbudsforskrifter AAB for vejbelysningsmateriel, maj 2011, samt nærværende SAB - Vejbelysning. I tilfælde af uoverensstemmelse er kravene i nærværende SAB for armaturer gældende. Der skal ydes mindst fem års garanti på armaturer og mindst fem års garanti på elektroniske komponenter. Garantien skal overgå til Ordregiver ved kontraktslut. Alle leverancer skal være egnet til montage i Allerød Kommune i følgende omgivelser: Omgivelsestemperatur: mellem -20 C og +30 C Relativ luftfugtighed: op til 100 % Armaturer leveres med følgende specifikationer: Design/form: Se Bilag I Lysstyringsstrategi, designkrav og armaturliste Kapslingsklasse: Min. IP44 Isolationsklasse: Klasse II Vandalklasser: Vægarmaturer, projektører samt armaturer, der placeres med en lyspunktshøjde mindre end 4 meter, skal opfylde vandalklasse IK10. Armaturer monteret i lyspunkthøjde på 4 meter eller mere skal min. opfylde vandalklasse IK06. Transientbeskyttelse i armatur: min. 10 kv, Klasse 2+3 med varistor i henhold til EN Lyskilde: LED, maks. MacAdam step 4 Forkobling/Driver: CLO (Constant Lumen Output) Styring: Integreret i armatur (dog skal separat styring etableres på særlige strækninger). Dæmpbar: Ja Dæmpningsprofil: Se Bilag I Lysstyringsstrategi, designkrav og armaturkatalog Levetidsgaranti: Min timer L80B10 i henhold til IEC 62717

44 Side 44 Garanti: Fuld produktgaranti på 5 år Sti Lokalvej Trafikvej Farvetemperatur 3000K 3000K 4000K Farvegengivelse Ra > 80 Ra > 80 Ra > 70 Belysningsklasse E2 E2 L7a Afskærmningsklasse - G3 G4 Blændingstalsklasse D6 D6 - Der skal leveres datablade for alle armaturtyper der er indeholdt i tilbuddet Master og armaturarme Master leveres med følgende specifikationer: Materiale: Stålmast Korrosionsbeskyttelse: Varmgalvaniseret Design/form: Rundkonisk rørmast Opstillingsmetode: Ved faststøbning af mast in situ skal overkant af fundament være min. 200 mm under terræn. Vind: 10 min. middelvind på 24 m/s i henhold til Eurocode 1 og DS/EN NA:2015 Eftergivelige master skal desuden opfylde følgende specifikationer: Hastighedsklasse: 70 Sikkerhedsklasse: Højest mulig Fundament For hvert nyt fundament skal leverandøren kontrollere, at kravene til tolerancer er opfyldt. Der anvendes følgende fundamenttyper: Præfabrikeret betonfundament for master på 10 meter og derover Vingefundament for master under 10 meter

45 Side Bolte mv. Der påføres egnet gevindsmøremiddel på fundamentbolte efter leverandørens anvisninger Armaturkabler Armaturkabler leveres med følgende specifikationer: Kabeltype: H05VVF Kabeltværsnit: minimum 2 x 1,0 mm² Kabler i jord Kabler i jord skal være 4x10 mm² CU med svær kappe og egnet til nedlægning i jord. Kabler dækkes med hårdt dækbånd på min 10 cm. Alle kabler skal være mærket ved enderne. Mærkning skal omfatte vejbelysningsskabsbetegnelse, gruppe-nr. samt angivelse af, om kablet er tilgående (fra maste nr.) eller afgående (til maste nr.). Mærkningen skal være holdbar og læselig i minimum 25 år. Dymotape accepteres ikke. Leverandøren skal indmelde ledningsoplysninger for nye belysningsanlæg til Ledningsejerregistret (LER) Masteindsats Masteindsatse leveres med følgende specifikationer: Kapslingsklasse: Min. IP44 Isolationsklasse: Klasse II 1 stk. D0 sikring pr. afgang Plads til min. 3 stk. 4x10 mm² kabel Kabelaflastninger for til- og afgangskabler Mulighed for at udføre fasefordeling i indsatsen med ens fasefølge Vejbelysningsskabe Vejbelysningsskabe leveres med følgende specifikationer: Materiale: Stålskab med trekantnøgle og isokasser indvendigt Overfladebehandling: Imprægneret mod graffiti Farve: Grå Design/form: Kasseformet Kapslingsklasse: IP65 (indvendig kapsling)

46 Side 46 Kapslingsklasse: IP44 (udvendig kapsling) Isolationsklasse: Klasse II Målertavle: Forberedt for stikben-/ledningsmåler jf. Fællesregulativet og lokalt forsyningsselskabs særregler. Antal afgange: 4 Transientbeskyttelse: Type 1+2 efter EN Jordforbindelse min. 10 mm 2 og 3 meter kobberbelagt jordspyd. 4-polet. Transientbeskyttelsen skal ved defekt give alarm via styringen. Sikringer: Smeltesikringer Neo Zed D01. Skabet skal opfylde bestemmelserne i DS/EN :2014, DS/EN :2012 og DS/EN :2015 eller tilsvarende. Styring : Styring: Ur- & luxstyring med ekstern sensor placeret i nærmeste mast, yderligere skal Bilag I - Lysstyringsstrategi, designkrav og armaturliste opfyldes. 9.4 Udførelse Generelt Leverandøren skal projektere elinstallation og vejbelysning, herunder stå for udførelse af tekniske lysberegninger, valg af master, armaturer, armaturarme, masteindsatse samt alt andet installationsmateriel. Belysningen skal efterleve angivne krav til belysningsklasser for de relevante vejprofiler, som er beskrevet i Bilag J - Grundlag for lystekniske beregninger. Ved valg af armaturer skal leverandøren tage udgangspunkt i den fremsendte anlægsdokumentation og armaturliste. Ved udskiftning af de eksisterende armaturer skal der foretages specifikke lysberegninger for de pågældende vejstrækninger og vejbelysningsreglerne skal som udgangspunkt opfyldes med de eksisterende masteplaceringer. Beregninger skal udføres med beregningsnet som følger anvisninger i DS/EN : 2015 Vejbelysning Del 3: Beregning af funktion Beton Master der nedgraves skal fastholdes i top og bund ved etablering af fundamentsplade i størrelsen 500x500 mm, som in situ støbes. Fundamentspladerne skal som minimum bestå af 0,075 m 3 beton. Der etableres en fundamentsplade i bunden af masten samt en fundamentsplade ca. 200 mm under terræn.

47 Side 47 For betonen skal følgende være opfyldt: Betonstyrke 5 Nøddesten kontrolklasse III Miljøklasse C Kabelåbninger under terræn skal holdes fri for jord og beton ved afdækning med plast eller lignende Maling Standardmateriel uden indfarvning er galvaniseret mast og armatur i producentens standardfarve Lugeåbning og luge Alle skruer til luger mm. til betjening af mastedele skal være i syrefast rustfrit stål og skal smøres med grafitfedt, inden de monteres Montageskinne Masteindsatse fastgøres med rustfri stålskruer til C-skinne i masten Masteindsats/sikringsindsats Sikring i mast skal være 2 ampere. Masteindsatse mærkes med armaturtype inkl. lumenpakke og optiktype. Armaturkabler fordeles på L1, L2 og L3, således at anlæggets belastning er ligeligt fordelt i vejbelysningsskabets tilgang og at to efterfølgende armaturer ikke er tilsluttet samme fase. Kabler må ikke indføres for oven i masteindsats/sikringsindsats. Af- og tilgangskabler skal være aflastet Armaturstuds Alle skruer til armaturstudsen skal være i syrefast rustfrit stål og skal smøres med grafitfedt eller lignende inden de monteres Armaturer Montering af armaturer skal udføres i henhold til leverandørens anvisninger Mærkning og brugsanvisning Der skal leveres datablad og brugsanvisning på alle af leverandøren leverede komponenter.

48 Side Armaturkabler Armaturkabler skal leveres monteret på armaturerne fra armaturleverandøren. Skumstykker leveres og monteres af leverandøren efter følgende anvisninger: Det første skumstykke monteres 1 m fra masteindsatsen Det sidste skumstykke monteres 1 m fra armaturarmen eller armaturet Skumstykkerne monteres med 2,5 m mellemrum 1 skumstykke monteres lige under mastelugen Lyskilder Der skal anvendes LED i alle nye armaturer jf. tilbudslisten Mærkning Identifikationsmærkning af vejbelysningsskabene aftales med Ordregiver. Tavlen skal mærkes jf. DS/EN :2012 med resopalskilte Styring Alle nye belysningsanlæg på stier, lokalveje og trafikveje skal etableres med stand alone dæmpningsenheder indbygget i armaturerne og styres fra Vejbelysningsskabet med mindre at andet fremgår af tilbudslisten. Dæmpningsprofiler for stier, lokalveje og trafikveje skal være som anvist i Bilag I - Lysstyringsstrategi, designkrav og armaturliste Kabelgrave Tilfyldning skal ske i henhold til AAB Fundering Tilfyldning skal ske i henhold til AAB Montering af mast Mastecenterlinje må maksimalt afvige 2 fra lodret. Armaturets længdeakse på masterne skal orienteres vinkelret på vejens centerlinje, eller som vist på tilhørende plantegninger El-arbejde Leverandøren skal indsende de fornødne papirer til forsyningsselskabet i rette tid inden el-tilslutningen ønskes, således at arbejdet ikke forsinkes. Installationerne skal oprettes hos el-leverandøren med korrekte data fra Allerød Kommune. Tilslutningsbidrag er ikke indeholdt i nærværende projekt.

49 Side 49 Anlæg navngives efter nærmere aftale med Ordregiver. Ved oprettelse af installationer skal disse forsynes med anlægsnummer, således at anlæggene er navngivet entydigt. Anlægsnummer oplyses af Ordregiver Vejbelysningsskab - udførelse Vejbelysningsskabe skal være udført for lægmandsbetjening, således at der ikke kan opstå berøringsfare når skabene åbnes. Skabene skal aflåses med trekantnøgle eller systemnøgle efter aftale med Ordregiver. Ordregiver afholder eventuelle udgifter til systemnøgleløsning. Ved beregning af tilbud skal prisen fastsattes ud fra, at der leveres en losning med trekantsnogle. Alle vejbelysningsskabe skal være specificeret som beskrevet i afsnit Alle ledere skal afsluttes i klemmer og med kun en leder i hver skrueterminal. Der må ikke anvendes samlemuffer. Identifikationsmærkning af vejbelysningsskabene aftales med Ordregiver. Tavlen skal mærkes, jf. DS/EN :2012. Alle vejbelysningsskabe skal være udført som standard kabelskabe, og skal opfylde bestemmelserne i DS/EN :2014, DS/EN :2012 og DS/EN : Anlægsdokumentation Leverandøren skal udarbejde anlægsdokumentationen for belysningsanlæggene bestående af: Beskrivelse af anlægget Tegninger (som udført) GIS-indmålinger Desuden skal Leverandøren levere opdateret anlægsoversigt i henhold til afsnit Kvalitetsniveau Arbejdet tilrettelægges således, at omkringliggende omgivelser og trafik forstyrres mindst muligt. Når arbejdet er udført, skal eventuelle berørte arealer reetableres og opryddes Kontrol Det er leverandørens pligt og ansvar at kontrollere, at arbejdet er udført korrekt, således at der ikke opstår farlige situationer for hverken personer, husdyr eller mht. trafikforhold. Leverandøren skal løbende udføre kvalitetskontrol af: Egne udførte arbejder ved egenkontrol. Procedure for arbejdets udførelse.

50 Side 50 Overholdelse af tidsfrister. At masteluge er placeret på bagside af mast set i kørselsretningen. At armatur og armaturarm er orienteret vinkelret på vejens centerlinje (max. 2 promille fra lodret). At armaturer er monteret i vage. At reetablering af befæstning og beplantning er foretaget korrekt. Kontrollen skal udføres iht. afsnit Dokumentation og aflevering Der skal udføres tavle/skabsdokumentation for nye vejbelysningsskabe bestående af flerstregsdiagrammer/kredsskemaer for hoved- og styrestrøm samt komponentlister og EF- Overensstemmelseserklæringer. Leverandøren skal hurtigst muligt opdatere anlægsoversigten (Bilag A - Anlægsoversigt) samt anlægsdokumentationen for de berørte belysningsanlæg. Al dokumentation skal være afleveret digitalt eller tilgængeligt digitalt senest 2 arbejdsdage før aflevering af et konkret projekt. Dokumentationen skal omfatte det i AAB anførte samt: Slutkontrolrapport jf. Stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit 6, kapitel 61 Retningslinjer for drift og vedligehold af vejbelysningsanlæg og vejbelysningsskabe Alle projekter afleveres til Ordregiver ved gennemførelse af en afleveringsforretning.

51 Side Separation af private vejbelysningsanlæg 10.1 Alment Moderniseringskontrakten omfatter alene anlæg på private områder. Disse anlæg skal eventuelt separeres fra det kommunale vejbelysningsanlæg efter nærmere aftale med Ordregiver Operationelt mål Målet er at fortage en elektrisk adskillelse mellem kommunale belysningsanlæg og private belysningsanlæg Omfang af separation af vejbelysningsanlæg Leverandøren skal kortlægge omfanget af arbejdet ved besigtigelse på stedet, i nogle tilfælde er det måske muligt at tilslutte en installation til en eksisterende fællesinstallation, vaskeri, fælleshus eller lignende. Private belysningsanlæg på private veje og private fællesveje omfatter ca. 376 armaturer, som er elektrisk forsynet fra kommunens vejbelysning. Leverandøren udarbejder et oplæg til separation af anlæggene, herunder etablering af nye vejbelysningsskabe med plads til målere samt kabelføring Etablering af vejbelysningsskab med måler Inden etablering af vejbelysningsskabe med måler skal leverandøren besigtige eksisterende installationer, som er omfattet af krav om separation. På baggrund af besigtigelse skal Leverandøren fastlægge den mest optimale løsning og udarbejde projektforslag. Ved etableringen af nye vejbelysningsskabe skal leverandøren sørge for følgende: Udføre til- og afmeldinger til stedlige el- forsyningsselskab Levering og montering af nye vejbelysningsskabe forberedt for måler, forsyningsselskab leverer og monterer målere Demontering af eksisterende elinstallation mellem offentligt og privat anlæg Etablering af ny forsyning til demonterede private anlæg inkl. nye fordelingsskabe forberedt for måler Dialog med private anlægsejere og orientering til Ordregiver. Inden arbejdet sættes i gang, skal Ordregiver godkende den tilbudte løsning. Tavler udføres i henhold til afsnit

52 Side Kabelgrave inkl. reetablering og bortkørsel Kabelgrave skal primært placeres i mastetracéen og følge vejens tracé. Kabelgrave skal udføres i overensstemmelse med bestemmelserne i DS 475. Ved udførelse af kabelrave gælder følgende: Kabelgrave skal have en dybde og bredde, der sikrer, at kabler udlægges mellem 0,40 og 0,50 m under terræn. Bunden af kabelgrave skal afrettes jævnt, og der skal udlægges minimum 0,05 m grus. Når kabler er udlagt, udlægges 0,10 m grus ovenpå. Markeringsplade (dækplast) skal udlægges ca. 0,10 m over kabel. Der skal anvendes røde markeringsplader (dækplast), med mærkningen "Stærkstrøm" eller lignende tekst, hvori ordet "Stærkstrøm" indgår. Kabelgrave fyldes lagvis (ca. 0,20 m) med egnet opgravet materiale eller egnet stenfrit tilfyld som komprimeres ved optimalt vandindhold. Eventuel overskudsjord bortskaffes. Hvor det er nødvendigt leverer Allerød Kommune nye fliser til erstatning af ødelagte fliser. Eventuelle ødelagte fliser registres ved gennemgang, før arbejdet påbegyndes. Eventuelle udgifter i forbindelse med deponering af forurenet jord afholdes af Ordregiver. Leverandøren skal indmelde ledningsoplysninger for nye belysningsanlæg til Ledningsejerregistret (LER) Kabler Kabler i jord skal overholde de i Stærkstrømsbekendtgørelsen gældende regler og normer for kabler lagt i jord samt i føringsrør. Kabler må ikke indeholde PVC. Under kørebanearealer og indkørsler skal kabler trækkes i rør. Samling af kabler i jord må ikke forekomme. Kabelleverandørens anvisninger skal følges, herunder anvisninger vedr. med træk i ledere, bøjningsradier og montering ved lave temperaturer. Parallelt løbende kabler fremføres i fælles kabelgrav nedlagt med en minimumafstand svarende til 2 x største kabeldiameter. Hvis flere kabler trækkes i samme rør, skal der benyttes en korrektionsfaktor, jf. afsnit 6, punkt i Stærkstrømsbekendtgørelsen. Kabler i jord skal være af typen let installationskabel med svær PEX-isolation(kappe), med runde trådsnoede kobberledere. Kablet skal have en mærkespænding på min. 300/500V og være brandtestet efter IEC Alle kabler skal mærkes ved enderne. Mærkningen skal have tydelige tilhørsforhold. Mærkningen skal være holdbar og læselig i min. 25 år Dokumentation Leverandøren skal udføre anlægsdokumentationen for de nye vejbelysningsskabe i henhold afsnit

53 Side Bilag Bilag A - Anlægsoversigt Bilaget er udleveret som EXCEL-fil (Eksemplificeret ved nedenstående billede) sammen med det øvrige udbudsmateriale.

54 Side 54 Bilag B - Vedligeholdsoversigt Drift og vedligehold af vejbelysningsanlægget i Allerød Kommune omfatter følgende ydelser: Eftersyn Hovedeftersyn Udvidet hovedeftersyn Serieudskiftning Leverandøren skal udarbejde en endelig vedligeholdelsesplan, som skal godkendes af ordregiver. Serieudskiftning af lyskilder skal tilpasses lyskildernes levetid og tidligere serieudskiftninger. Hoved- og udvidet hovedeftersyn foretages som udgangspunkt efter intervaller som angivet for sikkerhedseftersyn i Sikkerhedsstyrelsens Anbefaling - Sikkerhedsmæssig kontrol af udendørs lysanlæg på offentlige steder af 27. januar Tidspunkt for udvidet hovedeftersyn skal være sammenfaldende med tidspunkt for serieudskiftning. Hvis levetider på lyskilder er så lang, at den overstiger 8 år, lægges det udvidede hovedeftersyn midt mellem to serieudskiftninger. Hovedeftersyn foretages de år, hvor der ikke er udvidet hovedeftersyn. Eftersyn foretages tre gange årligt, idet et almindeligt eftersyn er indeholdt i hovedeftersyn/udvidet hovedeftersyn.

55 Side 55 Bilag C - Udbudskontrolplaner Udbudskontrolplan Drift og vedligehold Leverandørkontrol: Vejbelysningsanlæg Driftsaktivitet Kontrol/måling/ registrering Kontroltidspunkt/ frekvens Kontrolmetode Acceptkriterium Dokumentation Vagtordning Reaktion Opkald Løbende Stikprøvevis I henhold til betingelserne - Aktivering Løbende Stikprøvevis i SAB - Tidsfrist Løbende Egenkontrol Logbog Eftersyn I henhold til betingelserne Eftersynsrapport I forbindelse med arbejdets gennemførelse Kvalitet af eftersyn Egenkontrol i SAB Trafikrestriktioner Løbende Egenkontrol - Hovedeftersyn (inkl. Tidsfrist Løbende Egenkontrol Logbog I henhold til betingelserne Eftersynsrapport evt. serieudskiftning) I forbindelse med arbejdets gennemførelse Kvalitet af hovedeftersyn Egenkontrol i SAB Trafikrestriktioner Løbende Egenkontrol - Udvidet Tidsfrist Løbende Egenkontrol Logbog I henhold til betingelserne Eftersynsrapport hovedeftersyn Kvalitet af det udvidede I forbindelse med arbejdets gennemførelse Egenkontrol hovedeftersyn i SAB Trafikrestriktioner Løbende Egenkontrol - Afhjælpning Tidsfrist Løbende Egenkontrol Logbog Kvalitet af afhjælpningen I forbindelse med arbejdets gennemførelse serne I henhold til betingel- Egenkontrol Eftersynsrapport Trafikrestriktioner Løbende Egenkontrol i SAB -

56 Side 56 Udbudskontrolplan Drift og vedligehold Udbudskontrolplan: Modernisering og energirenovering Nr. Emne Reference Metode Omfang Tidspunkt Acceptkriterium Dokumentation 1 Modtage kontrol 2 Kabelgrav 3 Fundamenter SAB afsnit 2 VK Kontrol af alle materialer Ved modtagelse AAB 2.9 AAB 4.14 AAB 3.30 AAB 3.31 Tegning AAB 2.9 AAB 3.12 AAB 3.33 Tegning 4 Kabler Tegning AAB Master AAB 2.9 AAB AAB 4.17 Tegning VK/MK VK/MK VK VK/MK Kontrol af nærføring til andre kabler og ledninger. Kontrol af bund og kabeldækning. Kontrol af kabler og ledningers placering. Kontrol af markeringsbånds/-pladers placering. Kontrol af korrekt afsætning. Kontrol af korrekt montering. Kontrol af korrekte kabeltyper og dimensioner. Kontrol af kabelindføringer i master (trækaflastning). Kontrol af korrekt placering jf. tegning. Kontrol af lodsætning og korrekt orientering. Kontrol af jordkomprimering omkring master. Før og under tilfyldning Før mastemontage 100 % Kontrol-journal 100 % Kontrol-journal, foto og indmålingsdata 100 % Kontrol-journal Løbende 100 % Kontrol-journal Løbende 100 % Kontrol-journal

57 Side 57 6 Masteindsatse 6.1 Arma-turer 8.1 skabe m.m. SAB 3.19 AAB 3.19 Tegninger AAB 3.23 Tegning AAB 3.19 AAB 3.25 AAB AAB 3.31 AAB SBEi 6, kap. 61 VK VK VK/MK Kontrol af kabel-tilslutninger (fasefølge). Kontrol af fastgørelse til C-skinne. Kontrol af sikringsstørrelser. Kontrol af korrekt placering jf. tegning. Kontrol af armaturmontage. Kontrol af udluftning og kondens (nedgravningsarmaturer). Kontrol af korrekt placering jf. tegning. Idriftsætningsrapport jf. SBEi afsnit 6, kap. 61. Kontrol af opmærkning. Løbende 100 % Kontrol-journal Løbende 100 % Kontrol-journal Afslutning 100 % Kontrol-journal og slutkontrol-rapport AAB: Almindelig arbejdsbeskrivelse - Vejbelysningsmateriel SAB: Særlig arbejdsbeskrivelse - Vejbelysningsmateriel VK: Visuel kontrol MK: Målekontrol Arbejdet omfatter egenkontrol af alle konstruktioner og arbejder, som beskrevet i AAB. Dokumentation i form af skemaer og journaler udarbejdes af leverandøren og overdrages til Ordregivers tilsyn ved aflevering af arbejdet. SBEi: Stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit 6 (elektriske installationer)

58 Side 58 Bilag D - Tilstandsvurdering Tilstandsvurderingen består af følgende: En karaktergivning af masters, armaturers og vejbelysningsskabes tilstand, som indikerer restlevetid, samt bemærkninger til begrundelse af karakteren. En generel anbefaling af, hvornår og evt. hvordan anlægget skal udskiftes, renoveres eller repareres. Karaktergivningens betydning fremgår af nedenstående skema. Karaktergivning Karakter Betydning 0 Helt ubetydelige forhold Anlægsdelens tilstand svarer til et nyt anlæg 1 Kun mindre tegn på nedbrydning. Skader kan forekomme og udvikle sig over mange år. Ingen udbedring nødvendig da anlægsdelen stort set svarer til et nyt anlæg. 2 De forekommende skader befinder sig på et lavt udviklingsniveau, eller der forekommer få fuldt udviklede skader. Udbedring kan udføres ved lejlighed, da der kan gå flere år før anlægsdelens funktion ikke længere er opfyldt. 3 Skaderne har udviklet sig til en tilstand og omfang som kan føre til en risiko for at anlægsdelen inden kort tid ikke længere kan opfylde sin funktion. Udbedring inden for nogle få år må forventes. 4 Anlægsdelen er svært nedbrudt og dens funktion vil snart ophøre. Udbedring er påkrævet inden næste kontrol- og vedligeholdsperiode. 5 Anlægsdelen er fuldstændigt nedbrudt og virker ikke længere. Udbedring er påkrævet øjeblikkelig. Særlig arbejdsbeskrivelse - SAB - Vejbelysning Rev. 2,

59 Side 59 Bilag E - Forslag til tjekskemaer - Eksempler Tjekskema 1 Eftersyn TEKST Kontrollen gennemføres ved gennemkørsler i lygtetændingstiden fra kørende bil uden brug af lift. BEMÆRKNINGER ELLER TJEK Kontrollen omfatter registrering af fejl som: - Udbrændte lyskilder - Mekaniske skader på master - Mekaniske skader på armaturer og ophæng - Armaturernes opsætning/orientering - Utætheder og tilsmudsning - Alle andre fejl og mangler, som har betydning for vejbelysningsanlæggets korrekte funktion. Bemærk: Punktudskiftning af udbrændte lyskilder er en del af servicen under eftersynet. Alle fejl og mangler noteres i en eftersynsrapport. Eftersynet registreres i logbogen. Særlig arbejdsbeskrivelse - SAB - Vejbelysning Rev. 2,

60 Side 60 Tjekskema 2 - Hovedeftersyn TEKST Kontrollen består af en visuel inspektion af samtlige armaturer, master mv. foretaget fra jorden (uden brug af lift) i dagslys. BEMÆRKNINGER ELLER TJEK Herudover foretages visuel kontrol af den samlede installation inkl. skabe, kabelinstallationer mv. Hovedeftersynet foretages uden adskillelse eller åbning af dæksler, skabe, armaturer mv. Under hovedeftersynet skal samtlige armaturer indkobles manuelt således, at de kan kontrolleres for udbrændte lyskilder. Kontrollen omfatter registrering af fejl som: - Udbrændte lyskilder - Mekaniske skader på master - Mekaniske skader på armaturer og ophæng - Armaturernes opsætning/orientering - Utætheder og tilsmudsning indvendigt - Anlægsdele, på hvilke der er opstået mulighed for direkte eller indirekte spændingsfare eller anden fare - Alle andre fejl og mangler, som har betydning for vejbelysningsanlæggets korrekte funktion. Konstaterede fejl, der vurderes at udgøre en sikkerhedsmæssig risiko, skal udbedres hurtigst muligt hhv. sikres mod, at der opstår farer. Ordregiver skal informeres snarest, men accept fra Ordregiver er ikke nødvendig forinden. Samtidig med nogle hovedeftersyn foretages serieudskiftning af udvalgte lyskilder. Bemærk: Punktudskiftning af udbrændte lyskilder kan være en del af servicen under eftersynet. Alle fejl og mangler noteres i en hovedeftersynsrapport. Hovedeftersynet registreres i logbogen. Måleraflæsningerne behandles i en rapport. Særlig arbejdsbeskrivelse - SAB - Vejbelysning Rev. 2,

61 Side 61 Tjekskema 3 - Udvidet hovedeftersyn Generelt TEKST Der foretages serieudskiftning og kontrol af anlæggene jvf. tjekskema 3a-3e. BEMÆRKNINGER ELLER TJEK Kontrollen består af en visuel gennemgang af samtlige installationer i alle anlæg for registrering af fejl og mangler m.m. i dagslys. Kontrollen foretages ved anvendelse af lift. På baggrund af den visuelle gennemgang skal leverandøren foretage en samlet tilstandsvurdering af de enkelte anlægsdele (armaturer, master og vejbelysningsskabe) i et anlæg. Dvs. armaturerne i et givent anlæg/på en given vejstrækning skal tildeles en kollektiv tilstandskarakter, der beskriver armaturernes "fælles" tilstand. Hver anlægsdel skal tildeles karakteren 0-5, hvor 0 er bedst og 5 er dårligst. Udvalgte armaturer, mastelemme og vejbelysningsskabe åbnes med henblik på en nærmere undersøgelse af de elektriske komponenters tilstand. (Se SAB afsnit for en beskrivelse af proceduren for udvælgelse af armaturer, master og vejbelysningsskabe til stikprøvekontrol). Bemærk: Konstaterede fejl, der vurderes at udgøre en sikkerhedsmæssig risiko, skal udbedres hurtigst muligt hhv. sikres mod, at der opstår farer. Ordregiver skal informeres snarest, men accept fra Ordregiver er ikke nødvendig forinden. Alle fejl og mangler noteres i en udvidet hovedeftersynsrapport. Anlægsoversigten opdateres mht. dato for udvidet hovedeftersyn samt tilstandskarakterer. Det udvidede hovedeftersynet registreres i logbogen. Måleraflæsningerne behandles i en rapport. Særlig arbejdsbeskrivelse - SAB - Vejbelysning Rev. 2,

62 Side 62 Tjekskema 3a - Udvidet hovedeftersyn - Kontrol af armaturer, lyskilder og overflader TEKST Armaturer Ved hvert udvidet hovedeftersyn gennemføres følgende: Skærme/frontglas og reflektorer rengøres. Skærme/frontglas aftørres først med våd og derefter med tør klud. Reflektorer aftørres med tør klud. Rengøringen udføres efter armaturleverandørens anvisninger. Anvendte rengøringsmidler skal være godkendt af armaturleverandøren samt være biologisk nedbrydelige og må ikke indeholde organiske opløsningsmidler. Fastgørelse af armaturer og spejle kontrolleres, justeres og efterspændes efter behov. Pakninger kontrolleres. Udskiftning af defekte forkoblingsenheder inkl. spoler, kondensatorer o.l. BEMÆRKNINGER ELLER TJEK På stikprøvebasis foretages følgende: Alle mekaniske og elektriske dele i armaturerne gennemgås. Forkoblingsenheder o.l. udskiftes i nødvendigt omfang. Der foretages reparation af mekaniske fejl som umiddelbart kan repareres. De inspicerede armaturers tilstand noteres i eftersynsrapporten. Lyskilder Lyskilderne serieudskiftes, se tjekskema 4. Overflader Skader på overflader registreres af leverandøren og repareres efter aftale med Ordregiver efter leverandørernes anvisninger. Særlig arbejdsbeskrivelse - SAB - Vejbelysning Rev. 2,

63 Side 63 Tjekskema 3b - Udvidet hovedeftersyn - Kontrol af master TEKST BEMÆRKNINGER ELLER TJEK Alle dele af masten eller dele, som er fastgjort til masten, såsom lemme, kabler m.m., gennemgås for funktionsmæssige og æstetiske fejl. Følgende kontrolleres: Masters og synlige befæstelsesdeles overflader og rustbeskyttelse inspiceres. Opstillingen af master kontrolleres. Skæve og løst stående master rettes op og/eller fastgøres. På stikprøvebasis foretages følgende: Klemme- og sikringselementer samt lignende elektriske komponenter i eller på masten inspiceres. Alle kabel- og ledningsindføringer og klemmeforbindelser efterses for løse forbindelser og efterspændes efter behov. De inspicerede masters tilstand noteres i eftersynsrapporten. Særlig arbejdsbeskrivelse - SAB - Vejbelysning Rev. 2,

64 Side 64 Tjekskema 3c - Udvidet hovedeftersyn - Kontrol af vejbelysningsskab TEKST Der udføres en oprydning og plantebeskæring i terræn omkring samtlige vejbelysningsskabe, samt plantebeskæring således, at der ikke er bevoksning i skabene. BEMÆRKNINGER ELLER TJEK På stikprøvebasis foretages følgende: Skruer, bolte og forskruninger efterses og efterspændes efter behov. Installationen gennemmåles jvf. anbefaling fra Sikkerhedsstyrelsen. Isolationsmåling anbefales: Isolationsmodstanden afprøves på samtlige ledere, inkl. nul-leder, samtidigt. Forsyningsnettets nul-leder kan anvendes som jord. Isolationsmodstanden skal være større end de af Sikkerhedsstyrelsens angivne værdier afhængig af alder. Alternativt kan sumstrømsmåling eller fejlspændings-måling foretages. Afprøvning / kontrol af afbrydere o.a. Omskifter motioneres og det kontrolleres at belysningen tilknyttet vejbelysningsskabet følger omskifterens aktuelle indstilling. Målte værdi, samlet mω Automatsikringer motioneres. Alle kontaktorer, klemmer osv. kontrolleres for overophedning (misfarvning) samt løse forbindelser og mekaniske skader. Rengøring Vejbelysningsskab støvsuges indvendigt, især skal isolerende dele rengøres for snavs og støv. Tilsmudsede overflader på vejbelysningsskab rengøres med en fugtig blød børste eller aftørres med en fugtig klud. De inspicerede skabes tilstand noteres i eftersynsrapporten. Særlig arbejdsbeskrivelse - SAB - Vejbelysning Rev. 2,

65 Side 65 Tjekskema 3d - Udvidet hovedeftersyn - Kontrol af lysstyring for vejbelysningsanlæg TEKST På stikprøvebasis foretages følgende: BEMÆRKNINGER ELLER TJEK Anlæggets forsynings-, styrings-, og kontrolsystemer prøves, hvilket omfatter: Måling af forsyningsspændingen. Afprøvning af transmission, dvs. at tænde/slukkesignaler udefra modtages af anlægget. Afprøvning, justering og rengøring af eventuelle ure. Justering og rengøring af fotoceller Afprøvning af eventuelle fejlmeldesystemer. Tjekskema 4 - Serieudskiftning af lyskilder TEKST Alle lyskilder af en bestemt type med samme brændetid udskiftes. Serieudskiftningen registreres i eftersynsrapporten samt logbogen. BEMÆRKNINGER ELLER TJEK Dato for serieudskiftning opdateres i anlægsoversigten. Særlig arbejdsbeskrivelse - SAB - Vejbelysning Rev. 2,

66 Side 66 Bilag F - Forslag til eftersynsrapport Drift og vedligeholdsleverandørens navn VEDLIGEHOLD AF VEJBELYSNINGSANLÆG Udfærdiget i forbindelse med: X X Eftersyn Hovedeftersyn Udvidet hovedeftersyn Serieudskiftning Vejnavn: Udført af: XXX XXX i perioden dd.mm.åå - dd.mm.åå Tilstandskarakter og evt. bemærkninger: Øvrige bemærkninger: Indsæt tekst Indsæt tekst Registrerede behov for afhjælpning af fejl og mangler: Stikprøvekontrol er udført på: (Husk vedlæg kort) Indsæt tekst Mast nr. X med tilhørende armatur Mast nr. Y med tilhørende armatur Vejbelysningsskab XXXx Det bekræftes hermed at eftersynet er fuldført i henhold til beskrivelse i udbudsmaterialet samt at alle vedligeholdspunkter på tjekskemaet er udført. Dato: Overmontør Særlig arbejdsbeskrivelse - SAB - Vejbelysning Rev. 2,

67 Side 67 Bilag G - Forslag til afhjælpnings-/fejlrapport Rapport nr.: Evt. skadessagsnr.: Fremsendt til ordregiver for accept /fax.nr.: Att.: Accepteret af ordregiver /fax.nr.: Att.: Opgaven er afsluttet Vejnavn: Sted: Ud for nr.: Mellem nr.: og Hele vejen: Anlægstype: Eftersyn Ved: Leverandør: Overfor: Komponent ID: Hovedeftersyn Rekvirent: Udvidet hovedeftersyn Af Kommunen Af Politi Fejlmeldings-tidspunkt (ÅÅ.MM.DD-tt.mm) Klarmeldingstidspunkt (ÅÅ.MM.DD-tt.mm) Afhjælpningsspecifikation Anlæggets status ved ankomst: Montør: Dato/tidspunkt for forventet færdigmelding: Forventet tidsforbrug m.m.: Årsag: Afhjælpning: Anlæggets status ved afgang: Anvendte reservedele: Evt. yderligere aktioner Tidspunkt Trafikrestriktion: Er politi, elselskab el. andre underrettet: Nej Ja:, Hvem: Særlig arbejdsbeskrivelse - SAB - Vejbelysning Rev. 2,

68 Side 68 Supplerende bemærkninger er skrevet i bilag til denne rapport: Ja Nej Rapport nr.: Evt. skadessagsnr. (opgives af Ordregiver): Vejnavn: Sted: Ud for nr.: Mellem nr.: og Hele vejen: Ved: Overfor: Anlægstype: Montør/Tid: Dato Beskrivelse Komponent ID: Rapporterne skal nummereres med "årstal-løbenummer" (åååå-l). Eksempelvis Særlig arbejdsbeskrivelse - SAB - Vejbelysning Rev. 2,

69 Side 69 Bilag H - Logbog Eksempel på logbog pr. ultimo måned 20XX Drift- og vedligeholdsleverandørnavn Allerød Kommune - Drift og vedligehold af vejbelysningsanlæg Status dato: XX.XX.20XX *1) Igangsættende forhold: E = Eftersyn H = Hovedeftersyn U = Udvidet hovedeftersyn S = Serieudskiftning AE = Afhjælpning rekvireret på baggrund af et eftersyn, hovedeftersyn eller udvidet hovedeftersyn AK = Afhjælpning rekvireret af Kommunen Ap = Afhjælpning rekvireret af Politi M = Mødeaktivitet mellem leverandør og Kommunen R = Andet reparationsarbejde igangsat af Kommunen *2) Afkryds om arbejdet har krævet trafikrestriktioner A./f-rap. nr. Anlægs betegnelse/ Vejnavn Kortfattet beskrivelse af arbejdet ("Årsag...") I gang *1) Armaturtype Lyskildetype Trafik *2) Post i tilbudslisten Fakturerings dato Faktura nr. Faktureret I alt XXX Særlig arbejdsbeskrivelse - SAB - Vejbelysning Rev. 2,

70 Side 70 Bilag I Lysstyringsstrategi, designkrav og armaturliste Lysstyring Med en velegnet styring af belysningen er det muligt at dæmpe belysningsstyrken i de trafiksvage perioder og dermed opnå en væsentlig energibesparelse. Den fremtidige styring skal kunne håndtere dæmpning af armaturer med konventionelle lyskilder og i særdeleshed armaturer med LED. Med LED er det enklere at regulere belysningsniveau afhængig af aktivitet, trafikmængde eller tidspunkt på døgnet. Med LED kan man således designe den dæmpningsprofil, som passer bedst til trafikintensiteten i det pågældende område, hvorved der kan opnås større energibesparelser i forhold til et anlæg, der ikke dæmpes eller dæmpes ens overalt. På langt de fleste strækninger i Allerød Kommune skal den fremtidige styringsteknologi bestå af en stand-alone styringsløsning, som kan dæmpe lyset i minimum 5 trin. I første omgang vil blive anvendt en dæmpningsprofil med 2 trin. En profil med mulighed for dæmpning i 5 trin ønskes for at sikre anlægget fleksibilitet og mulighed for ændringer i fremtiden. Som udgangspunkt benyttes en dæmpningsprofil som vist herunder. Dette gælder, med mindre belysningen har tilknytning til signalanlæg og fodgængerfelter, hvor lyset ikke skal dæmpes. % Kl. Dæmpningsprofil for Allerød Kommune 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 Ved renovering af belysning, herunder udskiftning af enkelte armaturer, opsættes nye armaturer med LED og stand-alone, med mindre andet er aftalt med Allerød Kommune. Særlig arbejdsbeskrivelse - SAB - Vejbelysning Rev. 2,

71 Side 71 Constant Light Output Til alle nye LED-løsninger vælges en driver, som har integreret CLO (Constant Light Output). Drivere og styreenheder skal være tilpasset dette princip, som giver elbesparelse på op til 15 %. Besparelsen sker ved at reducere lysstrømmen fra anlæggets idriftsættelse til det nødvendige niveau og gradvist ved at øge strømmen til armaturet og herved kompensere for ældning og lysstrømsnedgang fra lyskilderne. Med CLO fastholdes herved et ensartet belysningsniveau i hele anlæggets levetid. Uden CLO er man nødt til at have en højere belysningsstyrke fra starten af anlæggets levetid, og dermed et forhøjet energiforbrug for at kompensere for den lysstrømsnedgang, der vil være henover anlæggets levetid og for at sikre at den nødvendige lysstrøm er til stede ved slutningen af anlæggets levetid. Med CLO (Constant light output) kan belysningsstyrken og dermed effektforbruget reduceres i hele levetiden. CLO giver energibesparelser på op til 15 %. Særlig arbejdsbeskrivelse - SAB - Vejbelysning Rev. 2,

72 Side 72 Overordnede ønsker til design i Allerød Kommune Allerød Kommune ønsker et design, der er enkelt, gennembearbejdet og i tråd med grundlæggende kvaliteter i den skandinaviske designtradition for vejbelysningsarmaturer. Vurdering af om et armaturs design er i tråd med skandinavisk designtradition sker på baggrund af følgende kvalitative parametre: Form Formen skal følge funktionen Armaturets form skal tage udgangspunkt i en grundform (se oversigt nedenfor) og være udtryk for en sammenhængende form Armaturets formgivning, dele og detaljer skal fremstå bearbejdede og tænkt sammen Formen skal være let aflæselig og armaturet skal ligne et armatur Samlet designudtryk Det samlede designudtryk skal være enkelt uden unødig detaljering/dekoration Proportionerne og overgangene mellem armaturets forskellige dele skal harmonere Overgangen mellem mast, evt. arm og armatur skal være harmonisk Armaturets proportioner skal harmonere med højden og dimensionerne af de master, hvorpå de skal monteres. Når armaturet iagttages i kørselsretningen, skal armaturets silhuet opleves enkel og tilpasset mast og eventuel arm. Materialer Der skal være en logisk sammenhæng mellem materialer og design Forarbejdningen af materialerne skal være god Samlingen af armaturets komponenter skal være af god håndværksmæssig udførelse Armaturet skal være robust og kunne modstå påvirkningerne i det miljø, hvor det skal benyttes Finish Armaturets finish og designudtryk skal harmonere Særlig arbejdsbeskrivelse - SAB - Vejbelysning Rev. 2,

73 Side 73 Farver Armaturets farver skal passe til armaturets udtryk og må ikke give anledning til gener, fx forøget blænding (mørke farver mod lysende flader) Kommunen ønsker, at armaturerne har en formgivning der, både om dagen og natten, harmonerer med traditionel dansk arkitektur og typisk struktur i danske bymiljøer med blandet lav bebyggelse. Hvert af de anvendte armaturer ønskes fremstående med et enkelt og let aflæseligt visuelt udtryk uden dekoration, unødvendige elementer eller brud på formen og det samlede udtryk. Det vil blive tillagt positiv vægt, at armaturet har en tydelig silhuet, og at dets form afspejler én af de grundformer, der er vist i tabellen nedenfor. Variationer over en af de viste former kan i visse tilfælde ligeledes opnå en positiv vurdering, men sammensatte former og kombination af to eller flere grundformer i samme armatur ønskes ikke. Armaturet bør umiddelbart kunne genkendes som et belysningsarmatur og det vil blive tillagt negativ vægt, hvis armaturets form og udtryk ændres væsentligt ved skift mellem dag og nat. Grundform Tegning Beskrivelse Halvkugle Armaturhuset har form som en halvkugle. Lyset udsendes fra halvkuglens cirkulære plane bundflade. Kegle Armaturhuset har form som en omvendt kegle. Lyset udsendes nedad gennem keglens sider. Bådformet ellipsoideudsnit Armaturhuset har form som en ellipsoideformet båd, hvor den ene ende mod masten er skåret af. Lyset udsendes nedad fra formens plane bundflade. Særlig arbejdsbeskrivelse - SAB - Vejbelysning Rev. 2,

74 Side 74 Cylinder Armaturhuset har form som en cylinder. Lyset udsendes gennem cylinderens lodrette sider. Kegleudsnit Armaturhuset har form som et kegleudsnit. Lyset udsendes fra kegleudsnittets cirkulære plane bundflade. Cylinder med flad skive Armaturhuset har form som en cylinder monteret med en flad rund skive i toppen. Lyset udsendes gennem cylinderens (lodrette) sider. Ellipsoideudsnit Armaturhusets silhuet har form som et ellipsoideudsnit. Lyset udsendes nedad gennem formens plane bundflade. Armaturliste I Allerød Kommune anvendes armaturløsninger, som bidrager til at underbygge den helhed og sammenhæng, som ønskes i kommunen, både i dagtimerne og når det er mørkt. Armaturerne ønskes tilsammen at skabe en passende sammenhæng mellem områder, hvor der både er større trafikveje, lokalveje og pladser samt byrum. Armaturerne giver fleksibilitet og valgmuligheder, uden at det går ud over helheden. Således kan der ved valg af armatur differentieres mellem områder, der har forskellig karakter og funktion. Udskiftning af armaturer sker som udgangspunkt til armaturtyper med LED. Armaturkataloget herunder indeholder eksisterende armaturtyper i Allerød Kommune, som fortsat kan benyttes. Nye armaturer skal kunne indgå i designmæssig sammenhæng med de eksisterende armaturløsninger. Særlig arbejdsbeskrivelse - SAB - Vejbelysning Rev. 2,

75 Side 75 ARMATURLISTE FOR ALLERØD KOMMUNE Fabrikant/Navn Philips / København Philips / Iridium Philips/ Milewide 2 LED Focus / Nyx Philips/GrandeVille Særlig arbejdsbeskrivelse - SAB - Vejbelysning Rev. 2,

76 Side 76 Bilag J - Grundlag for lystekniske beregninger Særlig arbejdsbeskrivelse - SAB - Vejbelysning Rev. 2,

77 Side 77 Særlig arbejdsbeskrivelse - SAB - Vejbelysning Rev. 2,

78 Side 78 Særlig arbejdsbeskrivelse - SAB - Vejbelysning Rev. 2,