Indledning 4. Fremlæggelses- og vedtagelsespåtegning 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indledning 4. Fremlæggelses- og vedtagelsespåtegning 10"

Transkript

1

2

3 Lokalpian nr. 130 Indhoidsfortegnelse Indledning 4 1. Formål 5 2. Område og zonestatus 5 3. Områdets anvendelse 6 4. Veje og stier 7 5. Teknik 7 6. Bebyggelsens omfang, placering og ydre fremtræden 8 7. Ubebyggede arealer 9 8. Forudsætning for ibrugtagen 9 9. Retsvirkninger 10 Fremlæggelses- og vedtagelsespåtegning 10 Kort 1. Kort 2. Matrikelkort Vefledende illustrationspian Bilag 1. Lokalplanens forhold til anden planlægning 11 Det danske planlovssystem Bilag 2. Hvad er en lokalplan 16 Lokaiplan nr 130 samt tillæg nr 10 til kommuneplanen var fremlagt til offentlig debat og til behandling hos overordnede myndigheder i en periode pa 8 uger fra den 20 februar til den 17 april2001 Planerne, der blev godkendt af Munkebo Byrad den 14 august 2001, er ikke ændret væsentligt i forhold til forslagene 1 Bygningshojden i omrade III er fastsat til højst 8,5 meter, jf66 2 Der er fastsat en byggehnie mod Odense Fjord i en afstand pa50m,jf 35og63 3 Redegørelsen er suppleret med forhold vedrørende landbrug, støj, samt vurdering af eventuelle pavirkrnnger af det internationale naturomrade pa Odense Fjord Har De spørgsmal til planerne, er De velkommen til at rette henvendelse til Tekrnsk Forvaltning, Radhuset, Munkebo Kommune, tlf

4 Lokalpian nr. 130 Munkebo Byråd har besluttet at udarbejde denne lokalpian for at sikre udvidelse aflindøværftets område. I forbindelse med planlægning afopbygning afny kran er det vurderet at der bliver behov for udvidelser. I første omgang er der tale om servicebygninger og oplagsarealerder ikke hensigtsmæssigt kan placeres under den store kran. Endvidere er der tale om en justering af det eksisterende område omfattet af Lokaiplan nr. 117 idet den sydvestlige områdeafgrænsning reguleres. For at sikre overskueligheden i planlægningen omfatter denne lokaiplan foruden udvidelsen af området tillige Lokalplan nr. 117, der ophæves ved endelig godkendelse afnærværende lokalplan. Lokaiplanens område afgrænses af Odense Fjord mod nord, Værftet mod øst og landbrugsarealer mod syd og vest som vist på nedenstående skitse, fig. 1. Lokalplanen omfatter et areal på ca. 38 ha hvoraf de Ca. 21 ha var omfattet af Lokalpian nr Lokaiplanen opdeles i 4 delområder. Delområderne I - III er beliggende itilknytning til det eksisterende værftområde mens delområde IV, der er et 20 meter bredt beplantningsbælte, er beliggende længere mod syd langs tidligere kystlinier og dæmninger. Inden for området ligger en ejendom, der skal være nedlagt som bolig, inden området kan tages i brug. Umiddelbart op til den vestlige afgrænsning ligger 2 boliger. Lokalplanområdetzoneinddeles således, at der ikke kan foregå egentlig produktion inden for en afstand af 250 meter fra nærmeste opholdsarealer ved boligen. Endvidere etableres en 20 meter bred beplantning mellem delområdeme og omkring området.

5 Lokalpian nr. 130 Lokalpian nr. 130 for et område af Lindøværftet. I henhold tilplanloven (lov nr. 746 af 16. august 1994) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1.Formål 11 Lokalplanens formal er - at sikre et omrade til udvidelse af værftindustri. - at sikre at hensyn til omgivelserne irni ved indretning og beplantning tilgo- deses bedst muligt Lokalplanen er en videreførelse aflokaiplan nr. 117 og de intentioner og fremtidsperspektiver der var lagt til grund fordenne. Da orkanen ramte Danmark den 3. december 1999 skete der havari på portalkranen på værftet. I forbindelsemed opbygning af ny kran på stedet er der behov for yderligere oplagsplads, samtidig med at der skal ske en del omplacering afservicebygninger og hovedafvandingskanalenfor Dræby Landvindingslag skal omlægges. Lokalplanen er udarbejdet for at sikre fremtidig udvidelse aflindøværftet under hensyn til omgivelserne. 2. Område og zonestatus 2.1 Lokalplanens område afgrænses som vist på kort I og omfatter følgende matrikelnumre: 57a, 57c, 57d 57f Dræby By, Munkebo samtdel af 87a Munkebo By, Munkebo, 56e Dræby By, Munkebo, la, Ib, 1,2c, 2d, 2e, 2f, og 3c Vigerø-Lindø lndd., Munkebo samt alle parceller der efter den 1. februar 2000 udstykkes fra ovennævnte ejendomme. 2.2 Lokaiplanen opdeles i delområderne I, II, Ill og IV som vist på kort I og De/område / forbliver uændret i byzone. En mindre del af de/område II samt hele delområde Iller landzone der overføres til byzone med Byrådets offentlige bekendtgørelse af den endelig godkendte lokalplan. De/område IV forbliver i landzone. En stor del aflokalpianens område Ca. 22,7 ha er inddæmmet areal, hvorimod resten af området Ca. 15,3 ha svarer til det, der før inddæmningen udgjorde Vigerø. Læsevejlednmg For at øge læsbarheden er den nærmerebeskrivelse aflokalpianens indhold sat op i højre spalte sideløbende med selve lokalpianens bestemmelser(),der star i venstre spalte i kursiv

6 Lokalpian nr Områdets anvendelse 3.1 Delområderne I og II udlægges til erhvervsformål som værftsindustri med dertil hørende service-, administrations- og oplagsvirksomhed o.l. 3.2 I Delområde II er der forbud mod generende virksomhedjf. fig. 2 områdetype Delområde Ill udlægges tilservicevirksomhed, lager- og oplagsvirksomhed for værftet. 3.4 Delområde IV udlægges til afskærmende beplantning. 3.5 Inden for lokaiplanens område må der ikke etableres virksomhed nærmere kysten end 50 meter. 3.6 Virksomhed inden for området skal kunne overholde Miljøstyrelsens til enhver tid gældende vefledende støjgrænser. 1 Den endelige udnyttelse af områderne er endnu ikke fastlagt i detaljer, hvorfor en egentlig doku- Pr mentation af støjforholdene først kan vurderes i forbindelse med konkrete projekter. Delområderne er bygget op for at skabe en aftagende tendens i intensiteten i området faldende ud mod omgivelserne. Område II og III adskilles af et 20 meter bredt beplantningsbælte og der afsluttes tillige mod syd og vest med 20 meter brede beplantninger. I forbindelse med etablering af aktivitet i området skal det være dokumenteret, at de til enhver tid gældende miljøkrav er overholdt, inden området kan tages i brug. Jf Der kan i denne forbindelsepåregnes krav om etablering af jordvold i beplantningsbæltet i den nord-vestlige del afdelområde III, inden området kan udnyttes med henblik på at sikre overholdelse af støj niveauet ved de 2 eksisterende boliger Vigerøvej 521 og 523,jf En vurdering af støjgrænsen ved boligerne skal tage udgangspunkt i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 område 3, jf. fig. 2 nederst på siden. Bestemmelsen i 3.5 er dog ikke til hinder for, at der etableres en kørevej/transportvej på landsiden afdiget og beplantningsbæltet Tabellerover vefledendegrænseværdierforstojbeiastningog formalcsimalværdieraf stajniveauermålt udendørs Tabd 1. Vej1edenderænseværdierfor etøjbelastningen fra virksomhedersn1tudendørs. Tidsrum Områdetype (faktisk sov.) Mandag- fredag kl edag kl Mandag- fredag kl rdag kl søn- og helligdag kl Alle dage kl Edivervs- og Induatriområder Erhverve.og induatriområdermed forbudmod gene. rendevirksomheder Områder forblandet boligog erhvervsbebyggelse, renteromrader(bykerne) Fig. 2

7 Lokaiplan nr Veje og stier 4.1 Adgang tilområdet skal foregå fra Kystvejen og over øvrige værftsarealer som hidtil. 4.2 Der skal sikres adgangsvej til Dræby Landvindingslags dige og pumpestation. 4.3 I områderne kan der etableres et stisystem efter en af Byrådet godkendt stiplan. 5. Teknik 5.1 Kloakering af området skal ske som separat system. 5.2 Spildevand skal ledes til afskærende ledning, der fra Lindøværftet føres til den offentlige kloakforsyning og videre til fælleskommunalt renseanlæg i Kerteminde med udledning i Romsø Sund. 5.3 Regnvand skal ledes gennem olie- og sandfang til Odense Fjord. 5.4 Elkabler, herunder til vejbelysning, må kun udføres som jordkabler. 5.5 Der skal sikres mulighed for fremføring af afvandingskanall-ledning. 5.6 Området skal i.h.t. varmeplanen forsynes med naturgas. Der er forbud mod elopvarmning i nybyggeri. I E Dræby Landvindingslagskal være sikret adgang til dige og pumpestation med henblik på tilsyn og servicering.

8 Lokalpian nr Bebyggelsens omfang placering og ydre fremtræden 6.1 Det samlede rumfang af bygninger må ikke overstige 4 m3 pr. m2 grundareal. 6.2 Det bebyggede areal for områderne I, II og III må ikke overstige 50% af nettogrundarealet. 6.3 Inden for lokalplanens område må der ikke etableres bebyggelse nærmere kysten end 50 meter, jf. bygge/mie på kort Inden for de/område / må bygningshøjden ikke overstige 45 meter over terræn. Dog kan kraner og dele af bygninger, såsom skorstene, antenner og lignende opføres i en større højde, hvis særlige hensyn til virksomhedens drift gørdet nødvendigt. 6.5 Inden for delområde II må bygningshøjden ikke overstige 20 meter over terræn. Enkelte bygninger eller dele afbygninger, såsom kraner, skorstene, antenner og lignende kan dog opføres i større højde, hvis særlige hensyn til virksomhedens drift gør det nødvendigt. 6.6 Inden for de/område Ill må bygningshøjden ikke overstige 8,5 meter over terræn. Enkelte bygninger eller dele af bygninger, såsom skorstene, antenner og lignende kan dog opføres i større højde, hvis særlige hensyn til virksomhedens drift gørdet nødvendigt. 6.7 Belysningsarmaturer for produktion, færdsel o.l. skal indrettes således, at der ikke bliver gener for naboer til området. 6.8 Bygningers materialer og farver skal være i harmoni med omgivelserne og områdets karakter. 6.9 Skiltning og reklamering må kun finde sted med Byrådets tilladelse i hvert enkelt tilfælde. Nettogrundarealet. Ved beregning afbebyggelsesprocenten kan der være dele af grunden, der ikke kan medtages i beregningen. I beregningen kan ikke medtages dele af en grund der ligger i anden zone. dele af en grund der ligger i et andet delområde. arealer anvendt eller planlagt til transportveje eller vej/stiareal. Selvom det af Skov- og Naturstyrelsens forslag fremgår at strandbeskyttelseslinien ophæves inden for lokalpianens område fastsætter lokalplanen en byggelinie på 50 meter fra strandkanten. Denne bestemmelse er med til at sikre, at naturbeskyttelsesomradet pa Odense Fjord ikke belastes yderligere end det er tilfældet i dag samt almenhedens frie adgang langs stranden

9 Lokalpian nr Ubebyggede arealer Beplantning Beplantningsbælterne har forskellige funktioner,og sammensætningen aftræarter skal derfor indrettes herefter. Det er konstateret at beplantningenhar vanskelige vækstbetingelser i området. Selv om anvendelsen af store dele af arealerne ligger uden foren overskuelig fremtid, er der allerede nu planer om at udføre alle de i lokalplanenkrævede beplantninger i hele området med flerårige planter. Trægrupperne mod Odense Fjord skal primært fungere som slørende beplantning, der fra fjorden skal opleves som et naturligt element i området. Beplantningsbælterne inden for delområderne II og III skal fungere delvis som slørende og støjdæmpende beplantninger,hvor der lægges størst vægt på den støjdæmpende funtion i de nord-sydgående beplantninger. Delområde IV skal hovedsagelig være en slørende beplantning, der med et bunddække og høje storkronede træer kan sløre udsigten til værftet fra omgivelserne. Beplantningsplanen skal tage hensyntil Landvindingslagets diger og rørledninger. 7.1 Områderne I, II og Ill kan opfyldes tilkote 2, I område II og Ill skal der langs den sydlige og vestlige områdeafgrænsning, samt langs delområdegrænsen mellem område II og Ill etableres et 20 meter bredt beplantningsbælte, jf. kort Ved den nordlige afgrænsning af de/område II og Ill etableres som minimum II beplantningsgrupper af ca. 20 x 20 meter som delvis afskærmning mod Odense Fjord som vist på kort Område IV er udlagt til et 20 meter bredt beplantningsbælte. 7.5 Beplantningerne skal bestå af plantearter der egner sig bedst muligt afhængig af formålet, jf. supplerende bemærkninger. Der skal udarbejdes detaljeret beplantningsplan, der skal godkendes af Munkebo Kommune. 7.6 Offentligheden skal til enhver tid have adgang til stranden, jf. endvidere Naturbeskyttelseslovens Forudsætning for ibrugtagen afnybebyggelse og anlæg 8.1 Førny bebyggelse inden for området kan tages i brug, skal de i 7 omtalte beplantninger være etableret. 8.2 Vigerøvej501 skal nedlægges som bolig, inden området kan tages i brug. 8.3 Førområdet kan tages i brug, skal det være dokumenteret, at de gældende miljøkrav er overholdt, herunder skal eventuel nødvendig støjafskærmning være etableret. :1 Lokalpianens redegørelse side 15 indeholder en beskrivelse af hvilke andre myndigheder, der skal opnåes tilladelse fra og det er aftalt med Fyns Amt, at nye projekter i området på et såtidligt tidspunkt som muligt tilsendes amtet med henblik på en vurdering af, om disse er omfattet afvvm reglerne.

10 Lokaiplan nr Retsvirkninger En lokalplan medfører ikke en handlepligt til at ændre lovlige bestående forhold eller til at gennemføre det i lokalplanen omhandlede nybyggeri m.v. Mennår ejerenlbrugeren selv ønsker at ændre det bestående eller bygge nyt, så skal det gøres i overensstemmelse med lokalplanen. Dispensation kan kun meddeles efter forudgående naboorientering, medmindre Byrådet skønner, at en forudgående orientering er af underordnet betydning for de personer og foreninger, der efterbestemmelsen normalt skal orienteres, jf. 20, stk 2 i Planloven. Til en uddybning afdette emne og til Planloven generelt henvises til publikationen: Vejledning om Planloven, Miljø- og Energiministeriet, Landsplanafdelingen Ejendomme, der er omfattet af planen, må kun udstykkes, bebygges el/er i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovligeanvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Loka/planen medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen. 9.2 Byrådetkan meddele dispensation tilmindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke er i strid med principperne i planen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. 9.3 Private byggeseivitutter og andre tilstandsservitutter. Der er ikke, ved gennemgang af tingbogens byrderubrik for de berørte ejendomme, fundet servitutter der ikke er forenelige med loka/planens bestemmelser. 9.4 I henhold til 47 i Lov om Planlægning, kan der foretages ekspropriation af privat ejendom eller rettigheder over ejendomme, nårekspropriationen vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen afloka/planen. 9.5 Ved byrådets endelige godkendelse af nærværende lokalplan ophæves tidligere lokalplan nr. 117 i sin helhed. 9.6 Lokalplanen tinglyses på de berørte ejendomme. i Fremlæggelses- og vedtagelsespåtegning Således vedtaget fremlagt af Munkebo Byråd den 13. februar På Byrådets vegne Pa/le Han -ø; 7L en I borgmester i Eon arde kon/munildirektør / henhold til Planlovens 27 vedtages ovenstående Iokalplan endeligt. Munkebo Byråd den 14. august På Byrådets vegne org-en Palle sen borgmester / /Eç ng/arde kommunaldirektør

11 . I, Se.

12

13 I Lokaiplan nr. 130 Lokalplanens forhold til anden planlægning Detdanske planlovssystem Redegørelse Med dette afsnit er det hensigten at vise, hvordan det danske planlovssystem er opbygget, og hvilke funktioner de enkelte planer har. Regionplanen Lokaiplanen er i overensstemmelse med regionpianen. Afgrænsning aframmeområdet 5. E. 13 reguleres for en mindre del ind i det område der er medtaget i regionplanforslag Planlovssystemet er opbygget som et rammesystem, som beskrevet og illustreret i det følgende. Kommuneplanen angiver hovedretningslinierne forkommunens udvikling de kommende år. Kommuneplanen udarbejdes af kommunalbestyrelsen. Kommuneplanen må ikke stride mod udstedte landsplandirektiver, der feks. kan omfatte reservering af arealer til landsomfattende opgaver som det overordnede naturgasnet, eller mod regionpianen, der angiverde overordnede retningslinier for udviklingen for hele Fyns Amt. Landsplandirektiver udstedes afmiljøministeren, mens regionplanen udarbejdes affyns Amtsråd. Kommuneplanen er ikke bindende over for borgerne. Først i det øjeblik kommunalbestyrelsen har vedtaget en loka/plan bindes borgerne afplanlægningen. For at sikre kommuneplanens gennemførelse og tid til at udarbejde en lokalplan, kan der dog nedlægges forbud overfor borgerne i indtil et år mod etablering af forhold, der kan hindres ved en lokalplan. Lokalplanen pålægger ingen handlepligt, men lokalplanens bestemmelser er bindende for alle nyetableringer og ændringer, der foretages inden for planens område. - Kommuneplanen Kommuneplanen blev godkendt den 12. august Området er omfattet afkommuneplanens rammer ved tillæg nr. 3, godkendt af Byrådet den 14. maj 1991, rammeområde 5. E.13 og 6. J. 2, beplantningsbælte i landzone. Udvidelsen aframmeområdet hænger sammen med, at der skal ske en ændring af afvandingskanalens forløb, rammeområde 5. E. 13. Idet rammeområdets afgrænsning ændres og opdelingen inden for området reguleres er det en forudsætning for lokaiplanens vedtagelse, at der tilvejebringes et kommuneplantillæg, der kan imødekomme lokaiplanens bestemmelser. Datillægget ikke strider imod kommuneplanens hovedprincipper, er der ikke foretaget en forudgående offentlighed før udarbejdelsen. På denne baggrund er der derfor i forbindelse med nærværende lokalplan udarbejdet et tillæg til kommuneplanen. Vej- og stiforhold Vejadgang til området skal fortsat ske fra Kystvejen over Værftets område. Der skal dog sikresadgangsvej gennemeller udenom området til Dræby Landvindingslags dige og pumpestation. Kommuneplanens intentioner er, at der i og omkring området skal fastlægges et stisystem og lokaiplanen skal derfor sikre, at der er mulighed foretablering af stier i området.

14 Lokaiplan nr. 130 Kommuneplanens opbygning. Hovedstrukturplanen er den overordnede sammenfattende plan for hele kommunen. Planen angiver efter hvilke mål og principper, kommunen skal udvikles, og fastlægger den fremtidige hovedanvendelse af samtlige arealer i kommunen. Eksempelvis fastlægges afgrænsningen mellem by og land og mellem bolig- og erhvervsområder, placeringen af center- og servicefunktioner, forsyningen med vej- og stianlæg samt kollektiv trafikbetjening m. v. Kommuneplanens hovedstruktur konkretiseres i rammebestemmelserne. Rammerne for lokalplanlægningen angiver hvilke arealer, der i planperioden er udlagt til bebyggelse, grønne områder, trafikanlæg, tekniske anlæg o.a. samt hvilken art, hvilket omfang og hvilket anvende/sesformål bebyggelsen kan få i de enkelte områder. Rammerne afgrænser indholdet i de loka/planer, som senere udarbejdes for de enkelte dele af kommunen. Det er ud fra rammerne, at borgerne kan vurdere, om en /okalp/an er i overensstemmelse med kommuneplanen. Teknisk forsyning Spildevandsplanen. Lokalplanområdet skal ifølge spildevandspianen separatkloakeres, og spildevandet skal via en offentlig afskærende ledning førestil fælleskommunalt renseanlæg i Kerteminde Kommune og videre til Romsø Sund, hvor det udledes via en 600 m lang havledning. Varmeforsyning. Lokalplanmrådet skal forsynes med Naturgas. Vandforsyning. Lokalplanområdet forsynes med vand fra Munkebo Kommunale Værker. Elforsyning. Lokalpianområdet forsynes med el fra Nordøstfyns Elforsyning. Fællesantenne. Lokaiplanområdet vil blive forsynet med radio- og TV-signaler fra Munkebo Antennelaug. Desuden er der mulighed for tilslutning til internet. Kystnærhedszonen Lokaiplanområdet ligger som resten af Munkebo Kommune inden for kystnærhedszonen, hvorunder lokalplanforslag skal følges af en redegørelse for bebyggelser og anlægs visuelle påvirkning afomgivelserne, og ved bygningshøjder over 8,5 m skal den større højde begrundes. Værftet er en særdeles markant virksomhed i området. Eksisterende kraner og haller, der udgørden altovervejende del afsynligheden, vil ikke ændres med nærværende lokaiplan. Der er i eksisterende område mulighed foropførelse af bygninger på 20 og 45 meter samt kraner og enkelte andre bygningsdele endnu højere. Erstatningen for den havarerede portalkran kan komme op på omkring 110 m s højde. I eksisterende planlægning og nærværende lokalpian er der taget højde for indsigt fra Odense Fjord samt omkringliggende landområder med beplantninger, der både skal virke støj dæmpende og slørende for indsigten. Nærværende lokalplan, der for en stor del omfatter eksisterende bebyggelse og åbner mulighed for opførelse af bebyggelse på 8,5-20 meters højde, skønnes ikke at ville ændre betydeligt på den totale visuelle oplevelse af Lindøværftet.

15 Lokalpian nr. 130 Internationalt naturbeskyttelsesområde på del af Odense Fjord. Redegørelse. Det nordvestlige område aflokaiplanen er beliggende ud til den del af Odense fjord, der er omfattet af bekendtgørelsen vedrørende EF-habitatområde H94 og fuglebeskyttelsesområde F75, jf. nedenstående kort. EF-fuglebeskyttelsesområder omfatter rastende fugle og fugle i yngletiden. EF-Habitatsområde H94 omfatter naturtyper samt dyre- og plantearter. Odense Fjord indgår i Regionplan som del af Natura 2000 netværket. Netværket forpligter EU-medlemslandene til gensidigt at beskytte de europæiske naturværdier. Lokaiplanområdet er sikret gennem udlæg i Regionpian og Kommuneplan og Skov- og Naturstyrelsen har på denne baggrund stillet Munkebo Kommune i udsigt at strandbeskyttelseslinien i forbindelse med den igangværende revision vil blive ophævet inden for området. Fyns amt har anbefalet ophævelse af strandbeskyttelsesliien inden for området. Den del aflokaiplanens område der ligger nærmes fjorden er delområde II og III. Lokalpianen udlægger område II til erhvervsformål som værftsindustri med dertil hørende service-, administrations og oplagsvirksomhed o.l. med forbud mod generende virksomhed. Med forbud mod generende virksomhed sikres at støjniveauet ikke overskrider 60 db(a). Lokalplanen udlægger område IIItil servicevirksomhed, lager- og oplagsvirksomhed forværftet. I støjmæssig henseende sammenlignesanvendelsen med områder for blandet bolig og erhvervsbebyggelse, centerområder (bykerne). Støjniveauet er fastsat til 55 db(a) i dagtimerne, 45 i aftentimeme og 40 alle dage fra til Internationalt naturbeskyttelsesområde på Odense Fjord

16 Lokaiplan nr. 130 Som grundlag for en vurdering af eventuelle påvirkninger afnaturområdet Odense Fjord kan der peges på følgende forhold, der tilsammen modvirkeren belastning afområdet. Lokalplanen sikrer, at der ikke foregår aktiviteter på stranden ud over almenhedens frie adgang. Lokalpianen sikrer endvidere, at der udlægges en konsekvenszone på 50 meter langs kysten, hvor der ikke må foregå aktiviteter. Landvindingslagets dige, der stort set løber langs hele området, virker endvidere som støjvold ud mod fjorden. Behovet forudvidelsen afværftets område er hovedsagelig baseret på en omstrukturering af infrastruktur og rationalisering afarbejdsgange hvorimod der ikke forventes forøgelse af aktiviteten i området. På grundlag af ovennævnte forventes det ikke, at udvidelsen vil fmærkbar indflydelse på det internationale naturbeskyttelsesområde- del afodense Fjord. I forbindelse med ansøgninger om nye anlægs-/byggeprojekter i området vil der blive taget kontakt til Fyns Amt med henblik på beslutning om, hvorvidt projektet er omfattet afvvm reglerne. En VVM undersøgelse vil igen omfatte vurdering afeventuelle påvirkninger afnaturbeskyttelsesområdet. Landbrugsloven Lokaiplanens område indeholder arealer, der er omfattet aflandbrugsloven. Det drejer sig om følgende ejendomme: 57a, Dræby By, Munkebo (Inden for Lokalplanens område) Samnoteret med la, Vigerø-Lindø Inddæmningen, Munkebo Ejendommen i alt m m m2 Vigerøvej 503: Avis- og driftsbygning Ingen personer registreret på adressen 56e, Dræby By, Munkebo (Inden for iokalplanens område) Samnoteret med 57c, Dræby By, Munkebo (Inden for lokalpianens område) 57e, Dræby By Munkebo ib, Vigerø-Lindø Inddænmingen, Munkebo heraf (inden for lokalpianens) område Ca m2. Ejendommen i alt Vigerøvej 501: Beboelse Personer registreret på adressen. Inden området kan tages i anvendelse, skal der opnås dispensation fra Landbrugsiovens 4 vedrørende ophævelse aflandbrugspligt samt 7 vedrørende kravet om beboelsesbygning m2 638 m m m m2

17 Lokalpian nr. 130 Affaldsdepoter Hvis der på området konstateres forurening under bygge- og anlægsarbejde skal arbejdet straks standses og Munkebo Byråd underrettes, jf. Lov om forurenetjord 71. Fortidsminder Hvis der under anlægsarbejde eller på anden måde konstateres tegn på fortidsminder, skal arbejdet straks standses og Kertemindeegnens museer underrettes. Strandbeskyttelseslinien Strandbeskyttelseslinien er under revision. I det forslag, der forventes godkendt inden for den nærmeste fremtid, er området undtaget for strandbeskyttelsesliie. Indtil den endelige godkendelse foreligger gælder Naturfredningslovens 15. Udnyttelsen af området forudsætter at linien er ophævet inden forlokalplanområdet. Tilladelser fra andre myndigheder Virkeiiggørelsen aflokalpianen er afhængig af at Landbrugskommissionen meddeler dispensation vedrørende Landbrugslovens 4 vedr. ophævelse aflandbrugspligt samt 7 vedr, kravet om beboelsesbygning. Endvidere at Fyns Amt meddeler dispensation vedrørende strandbeskyttelseslinien. 0

18 14: Lokaiplan nr. 130 Hvad er en lokalplan Alle emner af byplanmæssig betydning kan behandles i en loka/plan. Loven nævner følgende emner, der kan behandles i en loka/plan: 1. Overførselaf arealer til byzone eller sommerhusområde. 2. Områdets anvendelse. 3. Ejendommens størrelse og afgrænsning. 4. Vej- og stiforhold. 5. Beliggenhed af spor- og ledningsan/æg. 6. Bebyggelsers beliggenhed på grundene. 7. Bebyggelsers omfang og udformning. 8. Anvendelse af de enkelte bygninger. 9. Udformning, anvendelse og vedligeholde/se afubebyggede arealer. 10. Bevaring af/andskabstræk i forbindelse med et bymæssigt område eller et sommerhusområde. 11. Fælles an/æg. 12. Afskærmningsforanstaltninger. 13. Oprette/se afgrundejerforeninger. 14. Bevaring af eksisterende bebyggelse. 15. Friho/de/se af et område for ny bebyggelse. 16. Ophævelse afservitutter, der strider mod lokalpianens formål. 17. Sammenlægning af/efligheder i eksisterende boligbebyggelse. 18. Isolering af eksisterende boligbebyggelse mod støj. 19. Forbud mod større byggearbejder på eksisterende bebyggelse. En lokalplan for f. eks. et nyt boligområde vil behandle mange af emnerne, mens loka/planer for andre typer områder, feks. for en golfbane eller et rensningsanlæg, kun vil behandle nogle færre emner. -.- I lokalplanen konkretiseres de retningslinier, der for området er udstukket i kommuneplanen. Lokalplanen er således den plantype, der overfor både grundejere og brugere fastsætter bindende bestemmelser for et områdes fremtidige anvendelse og karakter. I lokalpianen fastsættes der hovedsagelig bestemmelser, der vedrører en detaljeret reguleringafden fremtidige arealanvendelse og den fremtidige bebyggelse på de enkelte ejendommesamt disponering aftrafikvejnettet i lokalpianområdet. Intentionernei Planloven er blandt andet at sikre brugerne medindflydelse på den lokale planlægning. Dette medfører, at Byrådet er forpligtet til at lade udarbejde en lokalplan for potentielle udviklingsområder, før større anlægs- og byggearbej der påbegyndes og før planlægningsmæssige dispositioner med be- tydning for offentligheden træder i kraft. En lokalplan skal fremlægges offentligt i mindst 8 uger som et lokalplanforslag inden den endeligt vedtages afbyrådet. Der er herved skabt mulighed for, at implicerede og interesserede borgere kan fremkomme med indsigelser og ændringsforslag til planen, inden den endeligt vedtages. Det skal dertil bemærkes, at Byrådet er forpligtet til, inden lokalplanforslaget vedtages endeligt, at behandle indsigelser og ændringsforslag, men ikke at efterkomme disse. Som en konsekvens heraf kan der ikke klages over, at Byrådet efter borgernes opfattelse burde have truffet en anden planmæssig afgørelse. Kun retslige spørgsmål kan påklages. Det vil sige, at man kan klage, hvis man mener, at Byrådetikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen.