Klinisk Farmakologisk Afdeling. Årsrapport 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klinisk Farmakologisk Afdeling. Årsrapport 2011"

Transkript

1 Klinisk Farmaklgisk Afdeling Årsrapprt 2011

2 Indhldsfrtegnelse INDLEDNING.. 3 FASTE AKTIVITETER. 4 MedicinInf. 4 Giftlinien 5 Zel fase I enhed.. 6 Klinisk Farmaklgisk Labratrium. 7 Regin Hvedstadens Lægemiddelkmite 7 De lkale lægemiddelkmiteer.. 8 Samarbejde med praksissektren.. 9 Undervisning. 9 Uddannelse af speciallæger.. 9 PROJEKTER.. 9 Prjekt Optimed.. 9 Frskningsprjekter. 11 Afsluttede prjekter/eksamener 11 ØVRIGE AKTIVITETER. 11 Tillidspster m.m. 11 PUBLIKATIONER etc Originale artikler. 13 Bgkapitler g anden videnskabelig frmidling. 15 Pstere g inviterede fredrag 15 Debatindlæg.. 17 Priser 17 Stipendier/øknmisk støtte. 17 BILAG 18 Persnale

3 Indledning I 2011 knækkede vi kurven på lægemiddeludgifter efter flere års vækst. Det er der mange frklaringer på, men uden et vedhldende fkus på ratinel farmakterapi, at sikre de mest sikre g effektive lægemidler til prisen, var dette nk ikke lykkedes. Et stærkt lægemiddelkmitesystem under knstant udvikling, visinære direktiner g plitikere g en del slid, er nødvendigt fr at pnå dette. Klinisk farmaklger har deltaget i de årlige dialgmøder, med de fleste afdelinger på reginens hspitalsafdelinger g deltaget aktivt i de fleste lkale lægemiddelkmiteer. Afdelingen var en væsentlig aktør i frbindelse med udarbejdelsen af lægemiddelanalyserapprten i 2011, der tydeliggjrde, at Regin Hvedstaden på mange måder har pnået rigtig gde resultater i såvel hspitals- sm praksissektr, gså i frhld til de øvrige reginer, på lægemiddelmrådet. Resultaterne af denne rapprt danner bl.a. grundlag fr den frtsatte udvikling g arbejde på lægemiddelmrådet. Det var desværre gså det år, hvr Klinisk Farmaklgisk afdeling blev ramt af en særlig str besparelse, der udmøntede sig i en reduktin af aktiviteter på klinisk farmaklgisk labratrium. Dette har selvfølgelig givet en del ur, men labratriet er nu igen på plads efter nødvendig mstrukturering. Resultaterne fra prjekt Optimed (se s. 10) har vist så gde resultater, at mange af aktiviteterne er frtsat i hele reginen (sygeplejerske uddannelse i ratinel farmakterapi g medicinhåndtering) g er bl.a. indgået i Danske Reginers frslag til reginale aktiviteter (bivirknings-manager). Mange hspitaler har desuden rettet henvendelse m. h. p. ønsket m klinisk farmaklgiske stuegange. Afdelingen har igen i år prethldt str frskningsaktivitet g publiceret 33 artikler i 2011, udver adskillige lærebgskapitler, debatindlæg mm. Et meget impnerende resultat, synes jeg. Medicininf g Giftlinjen har været hyppigt benyttet af brgere g sundhedspersnale, g udvikles g udvides stadig. Afdelingen har 8 uddannelsesstillinger g en del tid er brugt til vejledning g andre uddannelsesaktiviteter, et mråde vi frtsat må udvikle g ptimere, men henblik på at give de unge reservelæger, den bedst mulige uddannelse der er brug fr dem. Tak fr rigtig gdt samarbejde både med alle de kliniske afdelinger, SFR g specielt på Bispebjerg Hspital, men gså i hele reginen, til Kncern Praksis g Regin hvedstadens Aptek g alle andre samarbejdsparter. Uden adgang g samarbejde med klinikken har klinisk farmaklgi ikke den styrke, viden g frståelse, der er nødvendig fr at sikre udvikling i den rigtige retning med henblik på at støtte klinikerne g give patienterne den bedst mulige behandling. Hanne Rlighed Christensen Ledende verlæge Klinisk farmaklgisk afdeling 3

4 FASTE AKTIVITETER MedicinInf Medicininf har i sin nuværende frm eksisteret siden 1. marts Den er en amalgamatin mellem Aptekets Infrmatin g lægemiddelrådgivningen på Klinisk Farmaklgisk Afdeling. Den daglige lægelige leder har i 2011 uændret været verlæge Jens P. Kampmann. Overrdnet ledes Medicininf af Apteker Lars Nielsen g ledende verlæge Hanne Rlighed Christensen, Klinisk Farmaklgisk afdeling. MedicinInf er bemandet med aptekspersnale g 1 læge. Den mdtager frtsat ca. 250 henvendelser per måned, hvraf 80 % er telefniske. Svartiden g -dybde aftales med spørgerne, g alle svar gennemgås næste mrgen ved en knference, før de sm tidligere arkiveres i t databaser (Liweb fr lægelige g SAID fr apteks-spørgsmål). Hyppigste spørgsmålskategrier SAID LIWEB Prduktinfrmatin 22% Bivirkninger 24% Dsering g administratin 20% Interaktiner 20% Hldbarhed 20% Graviditet 19% Prduktin g levering 10% Terapivalg 7% Andre kategrier 28% Andre kategrier 20% Rekvirentens stilling SAID LIWEB Farmaknm 37% Læge 93% Sygeplejerske 23% Sygeplejerske 2% Farmaceut 19% Andet 5% Læge 17% Andre 4% Af de i alt 2689 spørgsmål til MedicinInf var de 329 primært lægefaglige. I 2011 blev udarbejdet en fælles instruks fr Medicininf mfattende både praktiske g infrmatinsmæssige aspekter. Det lykkedes frtsat ikke at få taletid på andre end Bispebjerg Hspitals intrduktinsprgrammer (hvr der hver måned afsættes 15 minutter til infrmatin m ratinel farmakterapi), men Allan Schrøder g Jens P. Kampmann har afhldt prmveringsmøde på Hvidvre, g Allan Schrøder har afhldt møde på Herlev hspital. Svartider Målet er her, at spørgsmål skal besvares inden afslutningen af næste arbejdsdag brtset fra større prblemer, der kræver længerevarende litteraturstudier. I 2011 blev målet (da < 24 timer medmindre andet var aftalt) pfyldt fr 61 % s vedkmmende. Kvalitetskntrl Et panel bestående af t farmaceuter g 1 klinisk farmaklgi vurderer regelmæssigt et udvalg bestående af 4 kvalitetsindikatrer fr både lægelige g farmaceutiske spørgsmål (% pfyldt): Svartid 61% 80% Mdtageren har søgt faglig sparring* 100% 100% Besvarelsen har et rimeligt mfang 94% 100% Besvarelsen har en acceptabelt faglig standard 91% 100% *Hvis relevant Kriterier fr svartider er herefter blevet ændret i mere relevant retning, se ven fr. 4

5 Andre aktiviteter fr MedicinInf I efteråret 2011 blev afhldt møde mellem læger tilknyttet MedicinInf g repræsentanter fr RELIS (Reginale sentre fr Legemiddelinfrmasjn (i Nrge)). Dels til almindelig erfarings- g meningsudveksling, idet besøget fra Nrge var en genvisit fr Hanne Rlighed g Jens P. Kampmanns besøg i Trndheim g Bergen, dels fr at diskutere en eventuel sammenlægning af vre infrmatins-databaser, idet den svenske er blevet nedlagt g nu har tilsluttet sig den nrske. Frhandlingerne går videre i 2012, hvr målet er at træffe en beslutning. Medicininf s arbejde har været repræsenteret ved flere kngresser; herunder Eurpean Assciatin f Hspital Pharmacists (EAHP) samt Internatinal Pharmaceutical Federatin (FIP). Giftlinjen Antal g type henvendelser Giftlinjen har i hele året haft i alt henvendelser, hvilket er en stigning på (8 %) i frhld til 2010, hvr der var i alt henvendelser. Der er i lighed med tidligere år en sæsnvariatin med flest henvendelser i smmerperiden (juni september) med maksimum i august, hvr der i gennemsnit var 61 henvendelser dagligt (figur 1). Det er uklart, hvad der betinger denne sæsnvariatin. På figur 2 kan man se typen af henvendelser. Hvad angår henvendelser relateret til lægemidler, kmmer paracetaml sm enkeltstf ind på førstepladsen med 876 henvendelser, g antipsyktika ind sm den hyppigste gruppe af lægemidler (med 890 henvendelser). Frgiftninger med rengørings- g desinfektinsmidler udgør den hyppigste henvendelse indenfr det arbejdsmedicinske fagmråde (med i alt henvendelser). Af ulvlige rusmidler er den hyppigste henvendelse til Giftlinjen frgiftning med amfetamin/xtc (i alt 269 henvendelser). Fig. 1 Fig. 2 Adgang til actincard g vejledninger I frbindelse med prjekt Optimed (se m dette andetsteds i årsrapprten) blev der i 2009 åbnet fr muligheden af at Bispebjerg Hspitals læger (g andre læger på reginens hspitaler) kunne tilgå Giftlinjens actincards g vejledninger elektrnisk via Intranettet. I 2011 hvr dette således havde været muligt i lidt ver 2 år blev Giftlinjens actincards tilgået i alt gang (297 frskellige actincards). Dette var en stigning fra 2010 på 25 % (2.239 dwnlads i 2010). På figur 3 ses de 20 hyppigste actincard dwnlads. Giftlinjens vejledninger er mere detaljerede beskrivelser af lægemidlers nrmale kinetik g tksiklgi. 5

6 Disse blev gså hyppigt tilgået af hspitalslægerne (i alt gange i 2011) md 887 gange i 2010 (en stigning på 23 %). De 20 vejledninger der hyppigst blev tilgået fremgår af figur 4. Fig. 3 (actincards) Fig. 4 (vejledninger) Nye lkaler I 2011 flyttede Giftlinjen til nye lkaler i pgang 20C. Flytningen gav bedre plads til persnalet, g særligt frhldene mkring sygeplejerskernes arbejdsstatiner blev markant frbedret. Der blev herudver skabt mulighed fr flere åbne arbejdspladser, så samarbejdspartnerne fra henhldsvis Z, FARM g AMED fik mulighed fr arbejde mere permanent i Giftlinjen. Indflytningen blev fficielt fejret ved en receptin i september under verværelse af vres nrdiske klleger (i frbindelse med NAPC mødet i Danmark) g festtale af den lægelige direktør. EAPCCT Det eurpæiske selskab fr giftinfrmatinscentre (EAPCCT) afhldt deres årlige knference i Dubrvnik i Kratien i maj Der var igen i år gd dansk deltagelse med 8 accepterede abstracts. Nrdisk møde i klinisk tksiklgi 2011 Danmark var i september vært fr det nrdiske møde i klinisk tksiklgi (NAPC). Det fregik i Vejle på htel Munkebjerg med deltagelse af danske g nrdiske klleger. Der var udarbejdet et bredt sammensat prgram med fredrag spændende vidt fra præhspital frgiftningsbehandling til frgiftning efter udsættelse fr methyl-meta-acrylate. De baltiske lande, sm nu er blevet reelle medlemmer af NAPC, deltg i mødet med flere delegerede. Zel fase I enhed I løbet af 2011 har der været en stigende aktivitet i fase I enheden. I samarbejde med DanTrials har afdelingen været engageret i 4 kmmercielle studier med medicinindustrielle partnere, mens 5 frskellige frskergrupper fra Rigshspitalet, Bispebjerg Hspital, Hvidvre hspital g Gentfte hspital, har gennemført akademiske nnkmmercielle studier. I alt har frsøgspersner/patienter aflagt 1030 besøg i frskningsenheden, hvraf knap 100 har været vernatninger. 6

7 Klinisk Farmaklgisk Labratrium Klinisk farmaklgisk Labratrium er beliggende sm udefunktin på Rigshspitalet. Der pågår indledende vervejelse m placeringen af labratriet i det kmmende nybyggeri på Bispebjerg Hspitals mråde, herunder hvrledes der bedst pnås den mest hensigtsmæssige placering af den samlede afdelings enheder således at både afdelingens integritet, såvel sm sammenhængen med de øvrige afdelinger g labratriets behv fr infrastruktur, tilgdeses. Analyseaktivetiten har været sm de fregående år, men der frventes et phør af analyser fr eksterne rekvirenter i løbet af 2012, idet labratriet fik udmeldt en selektiv besparelse. Knsekvensen er, at der fra medi 2012 vil blive fkuseret på analyser fr Regin H g på frskningsaktiviteter. Labratriet har fået bevilget et nyt UPLC-tandem massispectrmeter, sm er leveret december 2011 g indkørt prim Der er afsluttet t ph.d. prjekter indenfr farmakgenetik i Juni 2011 blev Labratriets Danak akkreditering frlænget. Regin Hvedstadens Lægemiddelkmité Igen i år har Regin Hvedstadens lægemiddelkmite (RLK) ydet et strt bidrag til, at patienter i Regin Hvedstaden får en sikker, evidensbaseret lægemiddelbehandling, sm ikke er unødvendig dyr. Der har været afhldt fire møder i RLK, syv møder i frretningsudvalget, samt ugentlige møder i sekretariatet. Sm nget helt nyt arrangerede RLK en lægemiddelhøring. Medlemmerne af RLK s underudvalg fr antikagulatinsbehandling std fr flere indlæg, g i et fyldt auditrium fik gdt 150 deltagere en grundig g kritisk gennemgang af de nye behandlingsmuligheder indenfr antikagulatin. Den stre tilslutning illustrerer behvet fr industriuafhængig lægemiddelinfrmatin efterspørges, g lægemiddelhøringer vil derfr blive en fast del af RLK s aktiviteter. Den næste høring kmmer til at handle m antibitikabehandling g resistens g er planlagt til februar Rekmmandatinslisten fr hspitalerne er et af RLK s hvedprdukter, sm bliver til i samarbejde med Reginsapteket g de sundhedsfaglige råd. Listen mfatter lægemidler til den generelle terapi g krdineres med Medicinfunktinens rekmmandatinsliste (Basislisten) fr praksissektren, så der strt set anbefales de samme lægemidler på hspitalerne g hs de praktiserende læger. Dermed undgår patienterne mange medicinskift ved sektrvergange. Akkreditering ved Jint Cmmissin g frberedelse til den første IKAS akkreditering var gså en del af årets prgram. Flere af reginens hspitaler deltg fr første gang i en akkreditering, g derfr arrangerede RLK et møde fr hspitalernes lkale lægemiddelkmiteer. Her blev erfaringer fra tidligere akkrediteringsbesøg g særligt finurlige krav i lægemiddelstandarder g vejledninger drøftet. Akkrediteringen i 2011 gav gså nye pgaver til RLK, bl.a. mnitrering af nye lægemidler. RLK har nu taget en ny prcedure i brug, sm frventes at give større pmærksmhed på bivirkninger g patientsikkerhed, når de helt nye lægemidler tages i brug på reginens hspitaler. RLK s tværgående vejledninger på medicinmrådet, g ikke mindst den krte udgave, Pixibgen, er et vigtigt redskab til at sikre en ratinel g sikker håndtering af lægemidler. Sidst på året tg RLK fat på at revidere vejledningerne, g en helt pdateret udgave ventes klar i løbet af fråret I 2011 afsluttedes arbejdet med at analysere medicinmrådet med udgivelse af Medicinrapprten, sm lægger p til en række nye tiltag. Anbefalingerne er nu ved at blive mfrmet til handlingsplaner, sm frmentlig vil kmme til at præge arbejdet i lægemiddelkmiteen de kmmende år. 7

8 RLK s sekretariat har en stadig større pgave med at implementere g mnitrere natinale behandlingsvejledninger fra Rådet fr Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS). RADS blev nedsat af Danske Reginer fr at skabe natinal knsensus g frpligtigende aftaler fr klinisk brug af dyr sygehusmedicin. RLK s sekretariat har udviklet en ny prcedure g samarbejder med de relevante sundhedsfaglige råd. Ved årets udgang var fem vejledninger fuldt implementeret g flere var på vej. Men arbejdet med disse vejledninger begynder gså at få effekt. Gennem en årrække har udgifterne til lægemidler i Regin Hvedstaden har været kraftigt stigende, mens mængdefrbruget har været ngenlunde knstant, men i 2011 fik vi fr første gang et lille fald på 27 milliner krner sammenlignet med Andre frhld har dg gså haft indflydelse, bl.a. brtfald af patenter. Således pnåede Amgrs stre besparelser på det fælles indkøb af lægemidler. F.eks. blev letrzl til brystkræft ca. 90 prcent billigere, mens merpenem, sm er et antibitikum, blev ca. 75 prcent billigere. Reginen sparede ca. 45 mi. krner alene på de t lægemidler i De faldende lægemiddeludgifter skal ses i lyset af, at der faktisk var budgetteret med en stigning på 150 mi. kr. Så reelt har Regin Hvedstaden hentet gdt 175 milliner krner ind i 2011 på de faldende medicinudgifter. De lkale lægemiddelkmitéer Overrdnet Klink Farmaklgisk afdeling bidrager med en speciallæge eller en uddannelseslæge (H-læge) i alle hspitalers lkale lægemiddelkmitéer. På Bispebjerg Hspital beklædes frmandskabet; på Rigshspitalet har Klinisk Farmaklgisk Afdeling et fast medlem, mens de øvrige hspitaler anvender den kliniske farmaklgiske repræsentant sm knsulent. Alle repræsentanter mødes 4 gange årligt m. h. p. krdinering g vidensdeling. Der er udsendt et ydelseskatalg til frmændene fr de lkale lægemiddelkmitéer med beskrivelse af afdelingens bistand (bl.a. gennemgang af præparater, der søges ptaget i afdelingernes standardsrtiment g gennemgang af materiale til g ved deltagelse i dialgmøderne med afdelingsledelserne). Bispebjerg Hspital Fra 2010 til 2011 steg lægemiddeludgifterne fra 87,9 til 89,9 mi. kr. (2%), g mængdefrbruget faldt fra 4,4 til 4,25 mi. definerede døgndser (DDD) (3%). Bilgiske lægemidler (ATC-gruppe L) er frtsat den tungeste udgiftspst på Bispebjerg Hspital, idet udgifterne til ATC-gruppe L (væsentligst de bilgiske lægemidler) udgjrde 49 mi. kr. i 2011, hvilket svarer til 54,5% af de samlede lægemiddeludgifter på Bispebjerg Hspital. ESBL-prjektet afsluttedes ved udgangen af Prjektet resulterede i mere ratinel anvendelse af antibitika g en reduktin af infektiner med multiresistente bakterier. ESBLprjektet vandt i 2011 Bispebjerg Hspitals kvalitetspris. Ved den årlige medicintracer udført af den lkale lægemiddelkmite fandtes generelt sikre frhld mkring medicineringsprcesserne, men der fandtes gså frhld, sm kan frbedres herunder pbevaring af patienternes egen medicin g anvendelse af stregkdescannere. I februar 2011 blev Bispebjerg Hspital akkrediteret ved Jint Cmmissin, g der var kun enkelte anmærkninger i frbindelse med medicineringsprcesserne; således har den lkale lægemiddelkmite udarbejdet en prcedure fr pfølgning på genuint nye lægemidler taget i brug på Bispebjerg Hspital. 8

9 Samarbejde med Praksissektren I 2011 blev arbejdet i RLK underudvalget, Underudvalget fr tværsektrielle rekmmandatiner frankret i RLK g FU, hvr der i 2011 har været fkus på en tværsektriel indsats fr at nedbringe frbruget af xycdn i begge sektrer. Endvidere er der fkus på et stigende frbrug af midler md ADHD, hvrfr en henvendelse er rettet til psykiatriens Lægemiddelkmité m. h. p. det ratinelle heri. Yderligere er der taget initiativ til at der udarbejdes et PKO nyt m steprsebehandling, idet der i begge sektrer ses et stigende frbrug af de parenteralt administrerede præparater. Tværsektrielt er der arbejdet på g lykkedes med, at øge verensstemmelsen mellem praksissektrens basisliste g hspitalernes rekmmandatinsbg. Undervisning Afdelingens læger deltager i både præ- g pstgraduat undervisning af læger samt i undervisningen af andre faggrupper i lægemiddelrelaterede emner g klinisk farmaklgiske prblemstillinger. Aftalen sm blev truffet i 2009 med ledelserne på afd. L g I m at vertage 3 studenterklinikker i hvert semester g hvr undervisningen med udgangspunkt i en given patient fkuserer på klinisk farmaklgiske prblemstillinger, frsættes. Af knkrete undervisningsaktiviteter kan bl.a. nævnes undervisning Af medicinansvarlige sygeplejersker sm en del af prjekt Optimed Af farmaceuter g farmaknmer på uddannelsesinstitutinen Pharmakn På diverse kurser hs Institut fr Ratinel Farmakterapi Ved Lægedage fr praktiserende læger Af medicinknsulenter i Regin Sjælland I ratinel farmakterapi på A-kurser Af læger på medicinske afdelinger på Bispebjerg Hspital (g andre hspitaler) På diverse ph.d. kurser m bl.a. randmiserede kliniske undersøgelser I pædiatrisk farmaklgi I klinisk farmaklgi på kursus i Lægefreningen (Inkl. kursusledelse) I klinisk farmaklgi fr lægevikarer i FADL Videregående kursus i klinisk tksiklgi I 2011 blev der fr første gang mulighed fr at udarbejde et mere avanceret g dybdegående kursus i tksiklgi. Kurset blev muliggjrt af en større bevilling fra Regin Hvedstaden (3- partsmidler) g tilbudt både læger g sygeplejersker ansat på Bispebjerg Hspital. Kurset mfattede 11 ½-dags lektiner frdelt på 5 dage i efteråret med deltagelse af i alt 26 kursister ligelig frdelt mellem læger g sygeplejersker. Alle mråder inden fr den kliniske tksiklgi blev berørt, g der var indbudt flere eksterne undervisere fra ind- g udland bl.a. en svampekyndig bilg g verlæge Mark Persnne fra den svenske giftinfrmatin. Kurset blev afsluttet med en frivillig Tentamen. Uddannelsen af speciallæger I 2011 blev der påbegyndt 2 hveduddannelsesfrløb i klinisk farmaklgi. Hanne Brgesskv begyndte d. 1. maj med 1 års klinikphld på medicinsk afd., Amager Hspital. Kristine Mll Harbe begyndte d. 1 nv. med 1 års klinikphld på endkrinlgisk afd., Bispebjerg Hspital. Thalia Blicher afsluttede d. 30. sept. sit hveduddannelsesfrløb g kan nu kalde sig speciallæge i klinisk farmaklgi. PROJEKTER 9

10 Prjekt Optimed Prjekt Optimed blev udviklet g gennemført i 2011, g mfattede 4 af Medicinerfrum gdkendte aktiviteter udgået fra Klinisk Farmaklgisk Afdeling, BBH: 1. Uddannelse af den medicinansvarlige sygeplejersker 2. Klinisk farmaklgisk stuegange 3. Bivirkningsmanager 4. Optimeret frgiftningsrådgivning Uddannelse af den medicinansvarlige sygeplejerske Grundet større krav g fkus på kvalitet g sikkerhed i lægemiddelhåndtering udviklede Klinisk Farmaklgisk Afdeling sammen med afdelings- g versygeplejerske i de deltagende medicinske afdelinger et 16 dages kursus i ratinel farmakterapi fr medicinske sygeplejersker. Kurset blev afsluttet med en skriftlig pgave, et miniprjekt samt et mundtligt frsvar. Kursisterne mødes efter kursusafslutning frtsat x 2 årligt m. h. p. gensidig pdatering g inspiratin. Kurset blev finansieret af trepartsmidler fra reginen, blev evalueret meget psitivt, g har dannet grundlag fr en videreførelse af kurset til hele reginen sm prjekt. Klinisk farmaklgiske stuegange Prjekt klinisk farmaklgiske stuegange, sm var en del af Optimed prjektet, g sm blev gennemført på afdelingerne L, I, Y, G g N, Bispebjerg Hspital, blev afsluttet medi Samlet set har afdelingen gennemgået jurnaler g EPM fr 738 patienter svarende til en gennemgang af 6144 medicinrdinatiner. De kliniske farmaklger har freslået ændringer af 601 rdinatiner, hvraf de kliniske afdelinger implementerede ca. 2/3. Langt vervejende var de særlige prblemmråder, sm blev identificeret undervejs, antibitika, psykfarmaka, analgetika g prtnpumpeinhibitrer. Denne funktin skal finde sin plads i frhld til en bredere frankring i frhld til reginens øvrige hspitaler, der gså har efterspurgt denne funktin. Bivirkningsmanager Prjekt bivirkningsmanager, sm gså en del af Optimed prjektet afsluttedes i bivirkningsmanagerfunktinen blev varetaget af afdelingens læger, sm i den 1-årige prjektperide tg sig af bivirkningsindberetningen fr fem medicinske afdelinger. Blev delvist finansieret af en bevilling fra Sundhedsministeriet. Frmålet med rdningen var at lette lægernes arbejde med den fte tidskrævende bivirkningsindberetning g derved øge antallet af indberetninger. Rent praktisk kunne lægerne på de fem afdelinger kntakte bivirkningsmanageren pr telefn eller fax g plyse patientens CPR-nummer, lægemiddel g bivirkning, hvrefter bivirkningsmanageren indhentede plysninger elektrnisk via OPUS, LABKA II, web1000 g EPM g indberettede til Lægemiddelstyrelsen. Bivirkningsmanageren blev hyppigst kntaktet af lægen pr telefn g samtalen varede ca. 2-3 minutter. Tidsfrbruget til selve indberetningen til Lægemiddelstyrelsen var knap 30 minutter pr. bivirkning (baseret på 120 indberetninger). Resultaterne viste, at antallet af indberettede bivirkninger fra Bispebjerg Hspital ca. 5- dbledes i frsøgsperiden (se figur 5) Jan Sep 2010 (før prjekt) Okt Jul 2011 (prjektperide) Fig. 5 Gennemsnitlige antal månedlige bivirkningsindberetninger fr Bispebjerg Hspital g øvrige hspitaler i snit i Regin Hvedstaden. Lyseblå søjler viser 21 mdr. før interventin. Mørkeblå søjler viser 10 mdr. efter interventin Bispebjerg Hspital Øvrige Hspialer 10

11 Denne funktin er anbefalet af Danske Reginer implementeret i alle reginer efter en BBH mdel. Optimeret frgiftningsrådgivning Prjekt ptimeret frgiftningsrådgivning har 3 ben: En del med lettere adgang Giftlinjens vejledninger g actincards; Således, g sm beskrevet venstående under pkt. m Giftlinjen, har hspitalernes læger i stigende grad benyttet sig af både vejledninger g actincards En del der øger frgiftningsundervisningen i frm af bl.a. månedlig intrduktin til Giftlinjen fr nyansatte på Bispebjerg Hspital, undervisning af yngre medicinske læger i tksiklgiske emner m.m. En del der frbedrer behandlingen af frgiftede patienter i frm af mulighed fr rekvirering af tksiklgisk tilsyn på de kliniske afdelinger Frskningsprjekter Ny metde til at styre diabetesbehandlingen: Urinudskillelsen af RNA xidatin markør 8-xGu målt krt tid efter diagnsen af type 2 diabetes frudsiger den langsigtede dødelighed. Dette fund tyder på, at 8-xGu kunne tjene sm en ny klinisk bimarkør i diabetes. Denne nypdagede sygdmsmarkør kan føre til bedre styring af diabetes behandlingen - med ptentielt færre tilfælde af dødsfald til følge. Denne metde kan desuden bruges til at give s en bedre frståelse af andre sygdmme, sm Alzheimers sygdm g hjertesvigt Genetiske plymrfiers betydning fr betablkker-behandlingen af hjertesvigtspatienter Oncpharmacgenetic prædiktive markører er relateret med flurpyrimidin adjuverende kemterapeutisk behandling af klrektal cancer Lægemiddelfrbrug hs gravide g lægemidlets påvirkning af fstret; misdannelser, væksthæmning m.m. Effekten af gentypning fr CYP450 2D6 g 2C19 plymrfisme fr behandlingen med antipsyktika hs skizfrene Antibitika g multiresistente bakterier (ESBL) Lægers rdinatinsmønstre fr antidepressiva g piider Farmaceutisk ptimering af medicineringsprcessen Afsluttede prjekter/eksamener Kirstine Mll Harbe frsvarede d sin ph.d. med titlen: The Quality f Chlecystectmy in Denmark. Shaib Afzal frsvarede d sin ph.d med titlen: Pharmacgenetics f 5-FU-based adjuvant treatment f clrectal cancer. Stud.med. Alexandra Blædel har d afsluttet eksamen i sit kandidatspeciale med Emnet: Farmakgenetik g krnisk hjertesvigt: Har plymrfier betydning fr effekten af ACEhæmmerbehandling hs hjertesvigtpatienter? Sara Daugaard Ppik g Lina Kallehauge Hansen frsvarede den deres Master Thesis (Osval 2) med titlen PENTRIOX - A randmized, placeb-cntrlled clinical trial n the pssible inductin f xidative stress by v-penicillin and trimethprim. ØVRIGE AKTIVITETER Tillidspster m.m. Medlem af styregruppen i RADS 11

12 Medlem af redaktinsgruppen fr månedsbladet fr Institut fr Ratinel farmakterapi (IRF), Sundhedsstyrelsen Medlem af styregruppen fr den Natinale Rekmmandatinsliste, IRF Censr på det Farmaceutiske Fakultet, KU Knsulent i Lægemiddelstyrelsen/Sundhedsstyrelsen fr bivirkninger g interaktiner Medlem Lægemiddelstyrelsens/Sundhedsstyrelsen udvalg fr medicineringsfejl Bestyrelsesmedlem i Dansk Selskab fr Klinisk Farmaklgi Medlem af Bispebjerg Hspitals Kvalitetsudvalg Næstfrmand i SFR klinisk farmaklgi Jens P. Kampmann Frmand fr Dansk Selskab fr Klinisk Farmaklgi (DSKF) Medlem af faggruppen i RADS fr midler md cancer prstatae Medlem ad de lkale lægemiddelkmiteer på Helsingør hspital g Rigshspitalet Jesper Snne Medlem af Lægemiddelskadeankenævnet Medicinsk sekretær i Lægemiddelstyrelsen Pstgraduat klinisk lektr Ph.d. kursusleder på Farmaceutisk Fakultet, KU: Clinical Evaluatin f Drug Prducts Henrik Enghusen Pulsen President f the Sciety fr Free Radical Research Eurpe, served n the bard f SFRR-Eurpe and a member f the Editrial Bard f five internatinal jurnals Frmand fr Den Centrale Videnskabsetiske Kmité Medlem af RLK Kim Dalhff Klinisk lektr i klinisk farmaklgi på Københavns Universitet Redaktør på medicin.dk (DLI) Medlem af den videnskabelige kmité i EAPCCT (Eurpean Assciatin f Pisn Centres and Clinical Txiclgists) Farmaklgisk ekspert fr Retslægerådet Lene Ørskv Reuther Medlem af Regin Hvedstadens Reginale Lægemiddelkmité (RLK) Medlem af flere udvalg under RLK Medlem af FMK implementeringsgruppe (prjektledelsen) på BBH FMK ambassadør på Klinisk Farmaklgisk Afdeling, BBH Frmand fr gruppen af LLK medlemmer på Klinisk Farmaklgisk Afdeling, BBH Medlem af LLK, Frederiksberg Hspital Medlem i Lev Vel prgrammet i delprjektet, Brgerrettede Add On s til det fælles medicinkrt (FMK) Stig Ejdrup Andersen Næstfrmand i Regin Hvedstadens lægemiddelkmite Medlem af psykiatriens samt Gentfte g Bispebjerg Hspitals lkale lægemiddelkmiteer Suppleant i Lægemiddelskadeankenævnet Medlem af Kvalitetsudvalget Bispebjerg Hspital Redaktør fr Sundhedsstyrelsens serie af MTV-puljeprjekter Gesche Jürgens Frmand fr Giftlinjens Kvalitetsråd Delkursusleder: DSIM, Ratinel Farmakterapi 12

13 Ida Elisabeth Irene Penninga Medvejleder fr en medicinstuderende på Københavns Universitets frskningsår PUBLIKATIONER etc. Originale artikler Afzal S, Gusella M, Jensen SA, Vainer B, Vgel U, Andersen JT, et al. The assciatin f plymrphisms in 5-flururacil metablism genes with utcme in adjuvant treatment f clrectal cancer. Pharmacgenmics 2011 Sep;12(9): Afzal S, Gusella M, Vainer B, Vgel UB, Andersen JT, Bredbaek K, et al. Cmbinatins f plymrphisms in genes invlved in the 5-Flururacil metablism pathway are assciated with gastrintestinal txicity in chemtherapy-treated clrectal cancer patients. Clin Cancer Res 2011 Jun 1;17(11): Afzal S, Jensen SA, Srensen JB, Henriksen T, Weimann A, Pulsen HE. Oxidative damage t guanine nuclesides fllwing cmbinatin chemtherapy with 5-flururacil and xaliplatin. Cancer Chemther Pharmacl 2011 Jun 28. Brst L, Wallerek S, Dalhff K, Rasmussen KK, Wesenberg F, Wehner PS & Schmiegelw K. The impact f CYP3A5*3 n risk and prgnsis in childhd acute lymphblastic leukemia. Eur J Haematl 2011; 86: Bredbaek K, Henriksen T, Weimann A, Petersen M, Andersen JT, Afzal S, et al. Lng-term effects f Irbesartan treatment and smking n nucleic acid xidatin in patients with type 2 diabetes and micralbuminuria: an Irbesartan in patients with type 2 diabetes and Micralbuminuria (IRMA 2) substudy. Diabetes Care 2011 May;34(5): Bredbaek K, Ribel-Madsen R, Henriksen T, Weimann A, Petersen M, Andersen JT, et al. Genetic and envirnmental influences n xidative damage assessed in elderly Danish twins. Free Radic Bil Med 2011 Jun 1;50(11): Bredbaek K, Siersma V, Henriksen T, Weimann A, Petersen M, Andersen JT, et al. Urinary markers f nucleic acid xidatin and lng-term mrtality f newly diagnsed type 2 diabetic patients. Diabetes Care 2011 Dec;34(12): Bredbaek K, Siersma V, Andersen JT, Petersen M, Afzal S, Hjelvang B, et al. The assciatin between lw-grade inflammatin, irn status and nucleic acid xidatin in the elderly. Free Radic Res 2011 Apr;45(4): Bredbaek K, Weimann A, Stvgaard ES, Pulsen HE. Urinary 8-x-7,8-dihydr-2'- dexyguansine as a bimarker in type 2 diabetes. Free Radic Bil Med 2011 Oct 15;51(8): Bøgevig S, Høgberg LCG, Dalhff K & Mrtensen OS. Status and trends in pisnings in Denmark Danish Medical Bulletin 2011; 58/5. Bøgevig S, Høgberg LCG, Dalhff K & Mrtensen OS. Status g udvikling i frgiftninger i Danmark Ugeskrift Læger 2011; 173/20: Castaner O, Fit M, Lpez-Sabater MC, Pulsen HE, Nyyssnen K, Schrder H, et al. The effect f live il plyphenls n antibdies against xidized LDL. A randmized clinical trial. Clin Nutr 2011 Aug;30(4):

14 Edfrs K, Andersen SE. Quality f Drug treatment in Danish Healtcare Centres. Dan Med Bul 2011;58:A4218 (resumé i Ugeskr Laeger 2011;173:108). Elers J, Pedersen L, Henninge J, Hemmersbach P, Dalhff K & Backer V. Urine Cncentratins f Repetitive Dses f Inhaled Salbutaml. Int J Sprts Med 2011; 32: Garcia Ortiz P, Hansen SH, Shah VP, Snne J, Benfeldt E. Are Marketed Tpical Metrnidazle Creams Biequivalent? Evaluatin by in viv Micr dialysis Sampling and Tape Stripping Methdlgy. Skin Pharmaclgy and Physilgy, 2011, vl. 24 n. 1. Grvic N, Afzal S, Tjnneland A, Overvad K, Vgel U, Albrechtsen C, et al. Genetic variatin in the htas2r38 taste receptr and brassica vegetable intake. Scand J Clin Lab Invest 2011 Jul;71(4): Graudal NA, Hubeck-Graudal T, Jurgens G. Effects f lw sdium diet versus high sdium diet n bld pressure, renin, aldsterne, catechlamines, chlesterl, and triglyceride. Cchrane Database Syst Rev Nv 9;11:CD Graudal NA, Hubeck-Graudal T, Jürgens G. Effects f Lw-Sdium Diet vs. High-Sdium Diet n Bld Pressure, Renin, Aldsterne, Catechlamines, Chlesterl, and Triglyceride (Cchrane Review). Am J Hypertens Jan;25(1):1-15. di: /ajh Epub 2011 Nv 9. Graudal N, Jürgens G. The sdium phantm. BMJ Sep 27;343:d6119. Harbe KM, Bardram L. Natinwide quality imprvement f chlecystectmy; results frm a natinal database. Int J Qual Health Care Oct;23(5): Harbe KM, Bardram L. The quality f chlecystectmy in Denmark: utcme and risk factrs fr 20,307 patients frm the natinal database. Surg Endsc May;25(5): Hegberg LC, Jürgens G, Zederkf VW, Hlgerssn B, Anderssn JE, Dalhff KP, Larsen EB, Angel HR. A Cmputerised Sampling Strategy fr Therapeutic Drug Mnitring f Lithium Prvides Precise Estimates and Significantly Reduces Dse-Finding Time. Basic Clin Pharmacl Txicl Sep 20. di: /j x. [Epub ahead f print] Hlzknecht BJ, Thrup J, Arendrup MC, Andersen SE, Steensen M, Hesselfeldt P, Nielsen JN, Knudsen JD. Decreasing candidemia rate in abdminal surgery patients after intrductin f flucnazle prphylaxis. Clinical Micrbilgy and Infectin 2011;17: Jergensen A, Bredbaek K, Weimann A, Semba RD, Ferrucci L, Jergensen MB, et al. Assciatin between urinary excretin f crtisl and markers f xidatively damaged DNA and RNA in humans. PLS One 2011;6(6):e Jürgens G, Jacbsen CB, Rasmussen HB, Werge T, Nrdentft M, Andersen SE. Utility and adptin f CYP2D6 and CYP2C19 gentyping and its translatin int psychiatric clinical practice. Acta Psychiatr Scand Nv 30. di: /j x. [Epub ahead f print] Jürgens G. Methd f Estimating Sdium Intake and Its Pssible Influence n NHANES III Outcme. Arch Intern Med Dec 12;171(22): Larsen KL, Gradel KO, Helms M, Hrnstrup T, Jürgens G, Mens H, Rsager CL, Clausen TH, Krnbrg G, Nielsen H. Nn-typhidal Salmnella and Campylbacter Infectin amng HIV psitive patients in Denmark. Scan J Inf Dis

15 Lysen C, Hendriksen C, Faxhlm MS, Reuther LØ. Medicatin errrs after hspitalisatin due t multi-dse drug dispensing in the primary sectr. Ugeskr Laeger Aug 15;173(33): Paulsen MS, Sndergaard J, Reuther L, Larsen PS, Munck AP, Larsen PV, Damsgaard J, Pulsen L, Hansen DG, Jacbsen IA, Larsen ML, Christensen HR, Christensen B, Andersen M. Treatment f 5413 hypertensive patients; a crss-sectinal study. Fam Pract Dec;28(6): Epub 2011 May 19. Petersen M, Andersen JT, Hjelvang BR, Bredbaek K, Afzal S, Nyegaard M, et al. Assciatin f beta-adrenergic receptr plymrphisms and mrtality in carvedill-treated chrnic heartfailure patients. Br J Clin Pharmacl 2011 Apr;71(4): Petersen TS, Andersen SE, Gerstfte J, Thrsteinssn K, Larsen CS, Pedersen G, Obel N. Adherence t natinal guidelines fr initiatin f antiretrviral regimens in HIV patients: a Danish natinwide study. BJCP 2011;71(1): Reuther LO, Lysen C, Faxhlm M, Salmn L, Hendriksen C. Multi-dse drug dispensing in at challenge acrss the primary-secndary care interface. Dan Med Bull Dec; 58(12): A4341. Tveden-Nybrg P, Hasselhlt S, Miyashita N, Ms T, Pulsen HE, Lykkesfeldt J. Chrnic Vitamin C Deficiency des nt Accelerate Oxidative Stress in Ageing Brains f Guinea Pigs. Basic Clin Pharmacl Txicl 2011 Dec 24. Weeke P, Flke F, Gislasn GH, Lippert FK, Olesen JB, Anderssn C, et al. Hspital admissins and pharmactherapy befre ut-f-hspital cardiac arrest accrding t age. Resuscitatin 2011 Nv 6. Bgkapitler g anden videnskabelig frmidling Andersen SE m.fl. Antipsyktisk Plyfarmaci i behandlingen af skizfreni en medicinsk teknlgivurdering. Sundhedsstyrelsen Andersen SE & Jørgensen T. Kritisk litteraturgennemgang. Kapitel i Jørgensen T, Christensen E & Kampmann JP. Klinisk Frskningsmetde. En grundbg. 3. udgave Munksgaard Danmark. Dalhff K. Lægemiddellvgivning g receptskrivning. I: Sundhedsdansk. Redaktører: Kristensen JK, Lippert E, Mørkeberg C & Vahr S. Munksgaard Danmark, København Jørgensen T, Christensen E, Kampmann JP (eds.). Klinisk frskningsmetde, en grundbg. 3. udg. Munksgaards frlag Kampmann JP. Dsering af lægemidler til adipøse patienter. I: Svendsen OL, Astrup A, Hansen GS. Adipsitas, sygdm, behandling g rganisatin. Pp Munksgaard, 1. udg Pstere g inviterede fredrag Andersen SE. A hspital-wide prgram t ptimze antibitic use in respnse t increasing rate f cefurxime resistant klebsiella pneumniae. 10 th Cngress f the Eurpean Assciatin fr Clinical Pharmaclgy and Therapeutics (EACPT 2011), Budapest, Ungarn,

16 Andersen SE, Sendergaard A, Knudsen JD. A Managed Hspital wide Multidisciplinary Prject t Reduce Extended-Spectrum Beta-Lactamase (ESBL)-Prducing Klepsiella pneumniae. Internatinal Sciety fr Quality in Health Care s 28 th Internatinal Cnference (ISQua 2011), Hng Kng, Kina, Balchen B, Snne J, Högsberg K et al. Safety and tlerability f single ascending intranasal dses f AZD8848 in BchE-deficient subjects. Christensen HR. Cuncil fr the Use f Expensive Hspital Medicine. Danish Sciety fr Pharmaclgy. Christensen HR. Analyse af frbruget af lægemidler i Regin Hvedstaden Regin Hvedstadens Kvalitetsråd. Christensen HR. Flere indlæg. Dansk Selskab fr Klinisk Farmaklgis årsmøde. Christensen HR. Mind the Gap Between Efficacy and Effectiveness. Farmaceutisk fakultet, Københavns Universitet. Christensen HR. Rådet fr Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin. Institut fr Ratinel Farmakterapis årsmøde. Christensen HR. A part f clinical txiclgy is embedded in clinical pharmaclgy in Denmark Advantage r disadvantage? Nrdisk tksiklgimøde. Christensen HR. Struktur g styring i reginalt regi. LIF. Christensen HR. Prjekt Optimed. Bispebjerg Hspitals Kvalitetsråd. Christensen HR. Plyfarmaci i Almen Praksis. Astrazeneca kngres. Christiansen MLS, Olsen AB, Reuther LØ, Riis T, Van der Mark S, Jørgensen HL, Andersen SE. Opiidbehandling af hftebrudspatienter. Før, under g efter indlæggelse på Ortpædkirurgisk Afdeling. Dalhff KD, Krgh J: Cncurrency between advice given by the Danish Pisn Infrmatin Centre (DPIC) and infrmatin in hspital discharge letters. EAPCCT, Dubrvnik, Kratien maj Harbe KM. Natinwide quality imprvement f chlecystectmy; results frm a natinal database. "Internatinal frum n Quality and Safety in Health Care", Amsterdam. Kampmann, JP: Bisimilars generics r nt. Præsenteret sm inviteret fredrag på Eurpæiske Hspitals farmaceut kngres (EAHP) i Wien. Knudsen JD, Andersen SE. A significant impact n the rate f ESBL-prducing Klebsiella pneumniae by changing the antibitic plicy and cnsumptin. 21 st Cngress f the Eurpean Sciety f Clinical Micrbilgy and Infectius Diseases (ESCMI 2011). Milan, Italien, Nielsen TRH, Hnré PH, Andersen SE, Rasmussen M. Pharmaceutical ptimizatin f the medicatin prcess during admissin t hspital. A multicentre, randmized, cntrlled trial. Danish Sciety fr Pharmaclgy. 3 rd annual meeting. Odense Pulsen HE har sm medlem af The Internatinal Advisry Cmmittee, deltaget i kngressen Sciety fr Free Radical Research Eurpe 2011 Meeting i Istanbul, Tyrkiet. Henrik hldt fredragene Mdificatins t nucleic acids: RNA xidatin a nvel mechanism fr diseases g Hw t measure xidative stress t nucleic acids. 16

17 Pulsen HE har været invited lecturer g chairman ved 5th Sciety fr Free Radicial Research Asia knference 31. August - 4. September Fredraget havde titlen: Oxidative stress t nucleic acids in diabetes and the metablic syndrme. Pulsen HE var til 12th Cnference in advanced medical chemistry - Ratinal Drug Design and Develpment den Maj 2011 i Thessalniki, Grækenland. Henrik hldt et fredrag med titlen Oxidative damage t nucleic acids: clinical relevance. Reuther LØ. Hypertensin in general practice: Hw can we imprve treatment and cntrl? The 17 th Nrdic Cngress f general Practice, Trmsø, June Snessn E, Krsgren M, Lejhrer-Graiwer J, O Byrne S, Snne J et al. A phase I dseescalatin study f a human mnclnal antibdy directed against xidized lw density lipprtein (xldl) in healthy subjects with elevated LDL-levels. Præsenteret ved AAPS NBC Thmsen H, Herizi P, Jakbsen HN, Andersen SE. Changing dctrs prescriptins f mrphine and xycdne a reginal drug cmmittee perspective. American Sciety f Health System Pharmasists 2011 Midyear Clinical Meeting (ASHP 2011), New Orleans, Luisiana, USA Debatindlæg Hanne R Christensen g Jens P Kampmann har skrevet indlæg til Dagens Medicin d. 25. Feb. m ratinel plitik på lægemiddelmrådet. Priser Espen Slem fra Klinisk Farmaklgisk Labratrium vandt fredragsknkurrencen ved Lassendagen fr sit plæg m sammenhængen mellem lykkepiller g graviditet, g anden pladsen i fredragsknkurrencen gik til Kasper Brødbæk, Klinisk Farmaklgisk Afdeling, fr sit fredrag m en markør i urinen kan give indikatiner fr dødelighed blandt type-2 diabetikere. Jn Trærup g Mrten Petersen vandt den 5. maj 2011 en delt andenplads i Freningen af Yngre Frskeres (FYF) årlige psterknkurrence. Jns pster bliver udstillet på Panum i en uge, g Mrten vil fremlagde sin pster på Eurpean Sciety f Cardilgy-kngressen i Paris august Mrten Pedersen fik en pris af British Jurnal f Clinical Pharmaclgy fr The best paper in 2011 by authrs in training med artiklen: Assciatin f beta-adrenergic receptr plymrphisms and mrtality in carvedill-treated chrnic heart-failure patients. Vl. 71, issue 4, page Stig Ejdrup Andersen var en del af styregruppen fr ESBL Interventinsprjektet, Bispebjerg Hspital, sm mdtg Regin Hvedstadens Kvalitetspris ( kr.) den 7. juni Stipendier/øknmisk støtte Kim Dalhff g Gesche Jürgens får ca. 2 mi. kr. fra det Strategiske Frskningsråd Individ, Sygdm g Samfund. Pengene er bevilget til et nyt tværfagligt frskningsprjekt i Regin Hvedstadens Psykiatri (INDICES), sm har fkus på farmakgenetiske undersøgelser af CES1 genet i relatin til behandling med methylphenidat g trandlapril hs persner med henhldsvis ADHD eller krnisk hjertesygdm. Thalia Blicher har mdtaget kr. fra Nyrefreningens Frskningsfnd, kr. fra Dansk Nefrlgisk Selskab g kr. fra Helen g Ejnar Bjørnws Fnd. Pengene skal 17

18 bruges til ph.d. prjekt m bldprp i hjertet hs dialysepatienter sammenlignet med ikkedialysepatienter. Kasper Brødbæk har mdtaget kr. fra Augustinusfnden til støtte til analyser g statistik i frbindelse med ph.d. prjekt m diabetes g xidativt stress. Gesche Jürgens har mdtaget kr. fra reginen (trepartsmidlerne). Pengene skal gå til en master i klinisk tksiklgi på Cardiff University. Giftlinjen har mdtaget kr. fra reginen (trepartsmidler) til kursus fr læger g sygeplejersker m behandling af frgiftninger. BILAG Persnale Ledelse Ledende verlæge Hanne Rlighed Christensen, prf., ph.d., speciallæge i klinisk farmaklgi, intern medicin g lungemedicin Klinisk Farmaklgisk Afdeling, lkatin Bispebjerg Hspital Overlæge Stig Ejdrup Andersen, ph.d., speciallæge i klinisk farmaklgi Overlæge Kim Peder Dalhff, dr.med., speciallæge i hepatlgi g klinisk farmaklgi Overlæge Jesper Snne, dr.med., speciallæge i klinisk farmaklgi, intern medicin g medicinsk gastrenterlgi Overlæge Lene Ørskv Reuther, speciallæge i klinisk farmaklgi Overlæge Jens Peter Kampmann, dr.med., speciallæge i klinisk farmaklgi, intern medicin g lungesygdm Overlæge Gesche Jürgens, ph.d., speciallæge i klinisk farmaklgi (verlæge fra 1. sept.) 1. Reservelæge Ida Irene Elisabeth Penninga (rlv 1. Maj 3. Aug.) 1. Reservelæge Lisa Bürgel Pedersen (start 1. Jul.) 1. Reservelæge Thalia Blicher (slut 30. Sept.) Reservelæge Charltte Lysén (barselsrlv til 31. Jul.) Nana Gulstad (slut 30. Apr.) Reservelæge Kirstine Mll Harbe (slut 31. Okt.) Reservelæge Anja Birch Olsen (slut 24. Jun.) Reservelæge Anders Rune Lander (slut 30. Sept.) Reservelæge Gregers Brünnich Damgaard Rasmussen (barselsrlv 1. Aug. 21. Okt.) Reservelæge Anne Fischer Sørensen (barselsrlv 22. Aug.) Reservelæge Mette Kjølhede Nedergaard (vikar til 31. Jan.) Reservelæge Marie Luise Schugaard Christiansen (start 1. Jun.) Reservelæge Maria Jersild Jespersen (start 14. Jun.) Reservelæge Signe Hancck Dlleris (start 1. Nv.) Læge ph.d. Stud. Claus Stage (start 1. Okt. 2011) Farmaceut Henrik Thmsen Farmaceut Mahnaz Ayadi Panah (Start 21. Nv. i virksmhedspraktik; prjektansat 19. Dec.) Sekretær Dris Christiansen Sekretær Jhanne Maria Wrm Klinisk Farmaklgisk Labratrium, udefunktin, lkatin Rigshspitalet Overlæge Henrik Enghusen Pulsen, prfessr, dr.med., speciallæge i klinisk farmaklgi Ledende bianalytiker Lis Kjær Hansen 18

19 Chefknsulent Allan Weimann Fuldmægtig Lilli-Ann Deleuran Bianalytiker Jytte Dagmar Jensen Bianalytiker Senia Scharling Jørgensen Anna Margrethe Nielsen (start 1. Dec.) Klinisk assistent Kasper Brødbæk Klinisk assistent Jn Trærup Andersen Klinisk assistent Mrten Petersen Reservelæge Espen Victr Jiminez Slem Reservelæge Elisabeth Ida Specht Stvgaard (barsel fra Aug.) Labrant Christina Albrechtsen Labrant Katja Røhsle Christensen Labrant Mads Sabre (slut 31. Okt.) Industrilabrant Tanja Maria Nielsen Analysekemiker Trine Henriksen Analysekemiker Lenette Hlm Olsen (slut 31. Dec.) Stud. Pharm. Line Kallehave (1. Feb. 1. Jun.) Stud. Pharm. Sara Ppik (1. Feb. 1. Jun.) Stud. Med. Kasper Meidahl Petersen (1. Feb. 1. Aug.) Stud. Med. Pia Klarskv (start 1. Aug.) Videnskabelig assistent (slut 28. Feb.) ph.d. student Alexandra Blædel (Feb. Aug.) Sklarstipendiat Arendse Lærke Trp-Pedersen (start 1. Okt.) 19

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Bestyrelsesmøde fr SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Afbud fra: Skjld de la Mtte, Grete Breinhild, Pia Stryger, Berit Henriksen g Martin (elev) 1. Gdkendelse af dagsrden g evt. tilføjelser

Læs mere

ÅRSRAPPORT Klinisk Farmakologisk Afdeling

ÅRSRAPPORT Klinisk Farmakologisk Afdeling 2013 ÅRSRAPPORT Klinisk Farmaklgisk Afdeling Vi bidrager til, at patienter g sundhedspersnale anvender lægemidler på en måde, der gavner patienter g samfund bedst muligt Regin Hvedstaden Bispebjerg Hspital

Læs mere

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG Februar 2014 1 HVORDAN ARBEJDER PR UDVALGET OG HVAD ER DERES ROLLE Indledning PR udfrdringer i Danmark PR er en prces der

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) Intern organisation og opgavedeling mellem kompetencecentrene. Baggrund for opgavedelingen

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) Intern organisation og opgavedeling mellem kompetencecentrene. Baggrund for opgavedelingen Reginernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprgram (RKKP) Intern rganisatin g pgavedeling mellem kmpetencecentrene Her beskrives alene den interne rganisatin. Fr et verblik ver hele rganisatinen mkring Reginernes

Læs mere

Sygeplejefaglig kvalitet Indenfor nefrologien. Hvem? Hvordan? Og Hvorfor? 1. og 2. oktober 2014

Sygeplejefaglig kvalitet Indenfor nefrologien. Hvem? Hvordan? Og Hvorfor? 1. og 2. oktober 2014 s Årsmøde 2014 Sygeplejefaglig kvalitet Indenfr nefrlgien Hvem? Hvrdan? Og Hvrfr? 1. g 2. ktber 2014 Arrangør: Faglig Selskab fr nefrlgiske sygeplejerske Knferencen afhldes på: Kldkærgaard knferencecenter

Læs mere

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015 Temagruppe Alkhl Tlf. 2898 5415 E- mail: anbe03@frederiksberg.dk Dat 10. marts 2015 Referat: Frårsmøde i Alkhltemagruppen 2015 Sted: Phønix, Schaksgade 39, 5000 Odense C. lkale 327 Tid: Tirsdag den 10.

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

Referat af REG LAB bestyrelsesmøde den 14. maj 2008 hos KL

Referat af REG LAB bestyrelsesmøde den 14. maj 2008 hos KL Referat af REG LAB bestyrelsesmøde den 14. maj 2008 hs KL Deltagere: Hans Henrik Fischer, Marlene Haugaard, Hanne Schu, Trben Kjærsgaard, Niels Jhannesen, Finn Lauritzen, Gitte Bengtssn, Henrik Tft Jensen

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Rengøringsassistent til Gistrup skole.

Rengøringsassistent til Gistrup skole. Rtatins jb Rengøringsassistent til Gistrup skle. Aalbrg Kmmune Gistrup skle Hadsundvej 406 9260 Gistrup Gistrup skle søger pr. 21. januar 2013 til den 20. september 2013 en tidsbegrænset rengøringsassistent

Læs mere

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk Deltagere: ESB-netværkets FU Mgens Schlüter, SOSU Esbjerg Anne Birthe Mrtensen, Randers Tekniske Skle ESB-sekretariatet Afbud: Anette Halvgaard Lajla Pedersen Anders la Cur, København Tekniske Skle Kent

Læs mere

1. Introduktion til sikkerhedsrundering... 4. 1.1 Formål og mål... 4. 1.2 Den samlede proces... 4

1. Introduktion til sikkerhedsrundering... 4. 1.1 Formål og mål... 4. 1.2 Den samlede proces... 4 1. Intrduktin til sikkerhedsrundering... 4 1.1 Frmål g mål... 4 1.2 Den samlede prces... 4 2. Patientsikkerhedsrundering g Den Danske Kvalitetsmdel... 5 3. Ledelse g sikkerhedsrundering... 5 Eksempler

Læs mere

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret Kikhøj Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2011 Scialcentret 1 Indhld Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 2 Navn g Adresse...2 Ledelse...3 Målgruppe...3 Dat fr tilsynet...3 Anvendte tilsynsmetder...3

Læs mere

Klinisk farmakologisk afdeling

Klinisk farmakologisk afdeling Klinisk farmakologisk afdeling Bispebjerg Hospital 2010/11 Ledende overlæge, ph.d. Hanne R Christensen Organisering 1 afdeling i Region Hovedstaden på to matrikler BBH og RH 1 leder og 1 afsnitsledelse

Læs mere

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014 Sundheds- g Frebyggelsesudvalget 2014-15 L 35 Bilag 3 Offentligt Teknisk gennemgang i Sundheds- g Frebyggelsesudvalget den 21. ktber 2014 Frslag til lv m ændring af aptekerlven (Friere adgang til prettelse

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

INFORMATIONSSKRIVELSE VEDR. ANSØG- NING AF TREPARTSMIDLER TIL KOMPETEN- CEUDVIKLING 2010

INFORMATIONSSKRIVELSE VEDR. ANSØG- NING AF TREPARTSMIDLER TIL KOMPETEN- CEUDVIKLING 2010 Reginshuset Vibrg HR Til ledere, medarbejdere g tillidsrepræsentanter på Psykiatri g Scialmrådet Skttenbrg 26 DK-8800 Vibrg Tel. +45 8728 5000 HR-vibrg@rm.dk www.reginmidtjylland.dk INFORMATIONSSKRIVELSE

Læs mere

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet.

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet. 3. juni 2013 Nyhedsbrev Capital Markets Anbefalinger fr gd selskabsledelse Kmitéen fr gd Selskabsledelse (herefter Kmitéen ) har i maj 2013 ffentliggjrt reviderede anbefalinger fr gd selskabsledelse. NASDAQ

Læs mere

Referat af FU-møde den 23. september 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ

Referat af FU-møde den 23. september 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ Deltagere: ESB-netværkets FU Mgens Schlüter, SOSU Esbjerg Anne Birthe Mrtensen, Tradium Kent W. Kristensen, VUC Skive-Vibrg ESB-sekretariatet Afbud: Anette Halvgaard Lajla Pedersen Anders la Cur, København

Læs mere

Kommissorium; Styregruppe

Kommissorium; Styregruppe Kmmissrium; Styregruppe Prjekt Opkvalificering af reginen til bæredygtigt byggeri I det efterfølgende præciseres kmmissrier fr prjektets styregruppe. I frbindelse med det udarbejdede kmmissrium skelnes

Læs mere

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats.

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats. Ntat Diabetes sm indsatsmråde Krtlægning af Svendbrg Kmmunes nuværende brger- g patientrettede indsatser indenfr diabetes samt plæg til en pkvalificeret indsats. Indledning I 2015 er der i øknmiaftalen

Læs mere

Referat af Lean Construction-DK: Generalforsamling 2012

Referat af Lean Construction-DK: Generalforsamling 2012 Referat af Lean Cnstructin-DK: Generalfrsamling 2012 Afhldt den 22. marts kl. 16.00-17.30, Teknlgisk Institut, Taastrup. Til generalfrsamlingen var der fremmødt bestyrelsen samt ca. 10 medlemmer af freningen.

Læs mere

l-/ 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for 2013 til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. 5. Forslag.

l-/ 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for 2013 til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. 5. Forslag. n l-/ Ar 2013, den 4. april, kl. 19.00, blev der afhldt rdinær generalfrsamling i A/B Lllandsvej 35-37-39, der blev afhldt i beberlkalet, Lllandsvej 39 med følgende dagsrden: 1. Valg af dirigent g referent.

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem

Samarbejdsaftale mellem LOGO1TH_LS_POSrød Samarbejdsaftale mellem Klding Kmmune, IBC, Hansenberg, Business Klding g LO Indledning Denne samarbejdsaftale er blevet til i et knstruktivt samspil mellem Business Klding, LO, Internatinal

Læs mere

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri Enhed fr Evaluering g Brugerinddragelse Nvember 2014 Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri

Læs mere

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker Danske Reginer Dampfærgevej 22 2100 København Ø Att: Martin Grønberg Jhansen Input til handlingsplan fr Brgernes Sundhedsvæsen Danske Patienter takker fr muligheden fr at kmmentere på fremsendte handlingsplan

Læs mere

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab Staben Middelfart Kmmune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefn +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5010 Fax +45 8888 5501 Dat: 20. februar 2013 Sagsnr.: 2012-010287-12 Sabine.Christensen@middelfart.dk

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune - k p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kmmune g Ikast-Brande Kmmune 1 Aftalens parter Aftalens parter er Herning Kmmune & Ikast-Brande Kmmune på den ene side

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Frretningsudvalgets møde den 21. april 2009 Sag nr. 5 Emne: Sundhedsplan 1 bilag [Emne] [Dat] Sundhedsplan Udkast 2009 Frrd af Vibeke Strm Rasmussen...3 Indledning...4 Sundhedsvæsenet

Læs mere

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som Start ny gruppe PLan Ldsskvvad. Ft: Henrik Weigelt. Du kan skabe gde friluftsplevelser fr børn g unge. Vær med til at starte en ny Blå spejdergruppe i dit lkalmråde. Hvis du synes, at det er fantastisk

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning til ansøgning m støtte fra puljen Samarbejdsaftaler m pladser på phldssteder g døgninstitutiner med frhøjet sikkerhed til børn g

Læs mere

Dagsorden. DDS bestyrelsesmøde den 27. november 2010

Dagsorden. DDS bestyrelsesmøde den 27. november 2010 Dagsrden A. Valg af rdstyrer B. Valg af referent C. Gdkendelse af dagsrdenspunkterne D. Gdkendelse af sidste mødereferat E. Regnskab (OJ) E1 Status DDS øknmi (OJ) E2 Budget 2011 gdkendelse (OJ/TB) F. Opfølgning

Læs mere

NORDISK SAMARBEJDE OM HØJT SPECIALISERET BEHANDLING. Konferencerapport

NORDISK SAMARBEJDE OM HØJT SPECIALISERET BEHANDLING. Konferencerapport NORDISK SAMARBEJDE OM HØJT SPECIALISERET BEHANDLING Knferencerapprt 2012 Nrdisk samarbejde m højt specialiseret behandling. Knferencerapprt Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikatinen kan frit refereres med

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland 27. februar 2014 Mdel fr frstærket samarbejde m de mest specialiserede sciale tilbud i Nrdjylland Indhld 1. Baggrund... 2 2. Frmål... 2 3. Kriterier fr udvælgelse af de mest specialiserede tilbud... 3

Læs mere

R A P P O R T. Virksomhedsgrundlag

R A P P O R T. Virksomhedsgrundlag R A P P O R T Virksmhedsgrundlag Kncern HR Intern Udvikling g Persnale Juni 2015 Udarbejdet i frlængelse af HR-strategi 2015 V i r k s m h e d s g r u n d l a g S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

Referat. Fra møde i LEU. Mandag den 23. januar 2012 fra klokken 8.30 til 10.00. Mødet afholdes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa, Lokale 0.

Referat. Fra møde i LEU. Mandag den 23. januar 2012 fra klokken 8.30 til 10.00. Mødet afholdes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa, Lokale 0. Bjergparken Bjerggade 4M 6200 Aabenraa Tlf.: 73 33 43 00 ssu@ssu-syd.dk www.ssu-syd.dk Referat Kntakt: Kntakt Dat: Dat CPR-nr.: Cpr Fra møde i LEU Side 1 af 5 Mandag den 23. januar 2012 fra klkken 8.30

Læs mere

Effektivisering af vandforsyningsanlæg kræver mere nuanceret benchmarking

Effektivisering af vandforsyningsanlæg kræver mere nuanceret benchmarking Ingeniør, MSc Jørgen G. Øllgaard, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Civilingeniør Anders Christiansen, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Ingeniør Mads Nørgaard, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Fkus:

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

REFERAT AF KORPSRÅDSMØDE 1. FEBRUAR 2014 PÅ HOLMEN, KØBENHAVN

REFERAT AF KORPSRÅDSMØDE 1. FEBRUAR 2014 PÅ HOLMEN, KØBENHAVN HUSK AT SE REFERAT AF KORPSRÅDSMØDE 1. FEBRUAR 2014 PÅ HOLMEN, KØBENHAVN Til stede: Stine Algt Nielsen (SA), Signe Lund Christensen (SLC), Niels Dam (ND), Sarah Basnv (SB) km kl. 17, Kathrine Færløv Christensen

Læs mere

Informationsstrategi

Informationsstrategi Infrmatinsstrategi Skandinavisk Kmpetenceudviklingsnetværk Baggrund Infrmatinsstrategien fr Skandinavisk kmpetence er en verrdnet ramme, der har sit fkus på de generelle hensyn, sm skal tilgdeses i prjektets

Læs mere

Ledetråd til kommunikationsplan INTERREG-projekt

Ledetråd til kommunikationsplan INTERREG-projekt Ledetråd til kmmunikatinsplan INTERREG-prjekt I den fra EU finansierede prjektperide er hvert INTERREG-prjekt frpligtet til at gennemføre kmmunikatins- g ffentlighedsarbejde. INTERREG-prgrammet finansieres

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

2. Orientering om økonomi v /AH Økonomisk oversigt uddelt og AH orienterede kort om de enkelte økonomipunkter.

2. Orientering om økonomi v /AH Økonomisk oversigt uddelt og AH orienterede kort om de enkelte økonomipunkter. Deltagere ESB- styregruppens medlemmer g suppleanter Anne Birthe Mrtensen, Randers TS (ABM) Anders la Cur, København TS (AlC) Lisbeth Jensen, Specialundervisningscentret Egedam (LJ) Karen Jespersen, SOSU

Læs mere

Ego. Mikkel Fledelius Jensen. Erhvervsakademi Dania. Specialkonsulent, Dania Games, Grenaa. Projektleder og initiativtager til SGD

Ego. Mikkel Fledelius Jensen. Erhvervsakademi Dania. Specialkonsulent, Dania Games, Grenaa. Projektleder og initiativtager til SGD Eg Mikkel Fledelius Jensen Erhvervsakademi Dania Specialknsulent, Dania Games, Grenaa Prjektleder g initiativtager til SGD Daglig leder af iværksættermiljø fr spiludviklere Scandinavian Game Develpers

Læs mere

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8.

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8. Medlemsmøde/Februar/2011møde/Februar/2011 Så fik vi endelig afhldt det første rigtige medlemsmøde i RyCC. Omkring 35 mødte frem g det er vel meget gdt i betragtning af, at møde var lagt lige i den travle

Læs mere

INDLEDNING. Den overordnede vision er: Taekwondo den værdiudviklende sport fælles mål, fælles ansvar

INDLEDNING. Den overordnede vision er: Taekwondo den værdiudviklende sport fælles mål, fælles ansvar INDLEDNING I efteråret 2011 gik hvedbestyrelsen i gang med at arbejde på en visins- g missinsplan, der skulle udstikke retningen fr frbundet ver den kmmende årrække. Frmålet med visinsplanen er, at sørge

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Knjunktur g Arbejdsmarked Uge 22 Indhld: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal m knjunktur g arbejdsmarked Ugens tema: Plitisk aftale m dagpenge Uddannelsesrdning frlænges Ny midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

Visitation til og fra Hjemmefødselsordning Sjælland

Visitation til og fra Hjemmefødselsordning Sjælland Niveau: Retningslinjer Hjemmefødsel - en naturlig del af livet Visitatin til g fra Hjemmefødselsrdning Sjælland ID-nr.: R-15 Versin: 1 Standard(er): 2.4.1 g 2.12.1 DDKM 2. vers. Gyldighed: 21.03.14-20.03.17

Læs mere

AutoPilot kurser og servicebesøg

AutoPilot kurser og servicebesøg AutPilt - Kursusbeskrivelse AutPilt kurser g servicebesøg KORSGAARD EDB tilbyder følgende kurser, sm giver et gdt indblik i g en slid viden m AutPilt. Basiskurser: Administratin, Fakturering g Sagsplanlægning.

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014 Dialgbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nrd 2014 Der er beskrevet 4 fkusmråder: 1. Tværfagligt samarbejde, 2. Bebernes relatiner / netværk, 3. Medbrgerskab - mestring, medinddragelse g selvbestemmelse

Læs mere

Varetagelse af kørselsadministrationen for specialundervisningen og brugere i de tidligere Frederiksborg og Københavns amter

Varetagelse af kørselsadministrationen for specialundervisningen og brugere i de tidligere Frederiksborg og Københavns amter MOVIA Den Krdinerende Funktin fr Specialundervisning (kørselsadministratinen) Aftaleparadigme Varetagelse af kørselsadministratinen fr specialundervisningen g brugere i de tidligere Frederiksbrg g Københavns

Læs mere

Sundhedshus Svendborg - Økonomi og finansieringsmuligheder

Sundhedshus Svendborg - Økonomi og finansieringsmuligheder Sundhedshus Svendbrg - Øknmi g finansieringsmuligheder Udarbejdet af Øknmi g Udbud, Sundhed g CETS Indledning Følgende ntat er udarbejdet af Øknmi g Udbud i samarbejde med Scial g Sundhed g indehlder plæg

Læs mere

3. Navnerunde Espen, Gunvor, Frederik, Uffe, Eva, Andreas, Fie, Kasper, Malte, Birgitte og Christina.

3. Navnerunde Espen, Gunvor, Frederik, Uffe, Eva, Andreas, Fie, Kasper, Malte, Birgitte og Christina. Referat 2.04.14 kl. 14:30 Lk. 423, etage 4. byg. 1463. Referat 2.04.14 kl. 14:30 Lk. 423, etage 4. byg. 1463. Espen 1. Valg af rdstyrer Gunvr 2. Valg af referent 3. Navnerunde Espen, Gunvr, Frederik, Uffe,

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalfrsamling den 23. april 2014 Referat 1. Indledning med andagt v/ Martin Lykkegaard 2. Valg af dirigent - Kristian Søndergaard blev valgt 3. Bestyrelsens beretning g visiner - Året der gik i Elim.

Læs mere

Checkliste ved revision

Checkliste ved revision Lederhåndbg side 8.4.1 Checkliste ved revisin Grundlag til brug ved revisin af freningens tilskudsregnskab: Kmmunens regler fr revisin. Fra 1.januar 2003 er det kmmunen, sm fastsætter reglerne fr revisin.

Læs mere

EU-kapital til vækst Business Horsens og Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015. Rikke Edsjö, EU-konsulent

EU-kapital til vækst Business Horsens og Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015. Rikke Edsjö, EU-konsulent EU-kapital til vækst Business Hrsens g Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015 Rikke Edsjö, EU-knsulent Indhld Hvem er Central Denmark EU Office? Hvrfr søge EU-tilskud? Hvad er der tilskud til? Hvrdan får

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

SÆT FART I SALGET. - et udviklingsforløb for salgsansvarlige og sælgere, som har viljen til mere salg gennem en bedre og mere målrettet salgstilgang

SÆT FART I SALGET. - et udviklingsforløb for salgsansvarlige og sælgere, som har viljen til mere salg gennem en bedre og mere målrettet salgstilgang SÆT FART I SALGET. - et udviklingsfrløb fr salgsansvarlige g sælgere, sm har viljen til mere salg gennem en bedre g mere målrettet salgstilgang Billed: Fqus salg FORLØBETS OPBYGNING OG IMPLEMENTERING Frløbet

Læs mere

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest Udbuds- g udliciteringsplitik 2012 fr EUC Nrdvest EUC Nrdvest ønsker gennem udbuds- g udliciteringsplitikken fr 2012 at afspejle, hvilke plitikker g beslutninger der ligger til grund fr sklens udbud af

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsphld Udveksling til: Kenya Udvekslingsperide: 3. februar 13. april 2013 Navn: Email: Anne Therese Sørensen annetherese86@gmail.cm Tlf. nr. 22914550 Evt. rejsekammerat: Simne, Christina

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG Retningslinjer fr sygeplejestuderendes medvirken ved medicinhåndtering Indhld 1 Ansvarsfrdeling i klinikken... 4 2 Delegering af medicingivning... 4 3 Den sygeplejestuderendes

Læs mere

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk Deltagere: ESB-netværkets styregruppe Anne Birthe Mrtensen, Randers Tekniske Skle (AMB) Mia Rasmussen, Århus tekniske Skle (MR) Yvnne Andersen, Syddansk Erhvervsskle (YA) Kirsten Habekst, VUC Vestegnen

Læs mere

Til: Transportministeriet, Frederiksberg kommune, Københavns kommune, Trafikstyrelsen, DSB, Metro

Til: Transportministeriet, Frederiksberg kommune, Københavns kommune, Trafikstyrelsen, DSB, Metro Ntat Til: Transprtministeriet, Frederiksberg kmmune, Københavns kmmune, Trafikstyrelsen, DSB, Metr Kpi til: sag 1. juli 2009 Sagsnummer Sagsbehandler KV Direkte 36 13 16 67 Fax KV@mviatrafik.dk CVR nr:

Læs mere

Kom i dialog med virksomhederne om jobåbninger og skab flere pladser til voksenlærlinge, jobrotation, praktikanter og ansættelse med løntilskud

Kom i dialog med virksomhederne om jobåbninger og skab flere pladser til voksenlærlinge, jobrotation, praktikanter og ansættelse med løntilskud Km i dialg med virksmhederne m jbåbninger g skab flere pladser til vksenlærlinge, jbrtatin, praktikanter g ansættelse med løntilskud Ansøgning til det lkale Beskæftigelsesråd i Frederikssund, ktber 2012

Læs mere

1. Planlægge projektledelsen

1. Planlægge projektledelsen 1. Planlægge prjektledelsen Indhld: 10 Samlet plan fr prjektledelsen 12 Prjektets kendetegn 13 Prjektledelsens udfrdringer 14 Prjektledelsens aktiviteter 20 Ledelsesaktiviteter 21 Ledelsesaktiviteter under

Læs mere

Torsdag d. 26. januar 2015 Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby Kl. 16.00 19.00

Torsdag d. 26. januar 2015 Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby Kl. 16.00 19.00 Den Danske Skiskle Bestyrelsesmøde 26. februar 2015 Dagsrden Dat Mødested Mødetid Deltagere Trsdag d. 26. januar 2015 Idrættens Hus, Brøndby Stadin 20, 2605 Brøndby Kl. 16.00 19.00 Rasmus Lundby (RL) Tue

Læs mere

Referat af møde i budgetsamrådet. Dagsorden. Budgetsamråd for fællesfonden. Møde d. 18. marts 2014, kl. 10-14 i København

Referat af møde i budgetsamrådet. Dagsorden. Budgetsamråd for fællesfonden. Møde d. 18. marts 2014, kl. 10-14 i København Referat af møde i budgetsamrådet Deltagere: Kjeld Hlm, Paw King Andersen, Helle Samsn, Klaus Kerrn-Jespersen, Inge Lise Pedersen, Verner Hylby, Knud-Erik Rasmussen, Jens Andersen, Karsten Knradsen, Erling

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sciale Arbejde i Danmark Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM's Sciale Arbejde i Danmark

Læs mere

De små skridt. Evaluering af aktiveringsforløb for indsatsklare kontanthjælpsmodtagere. Jobcentersekretariatet Aalborg Kommune 12-02-2013

De små skridt. Evaluering af aktiveringsforløb for indsatsklare kontanthjælpsmodtagere. Jobcentersekretariatet Aalborg Kommune 12-02-2013 De små skridt 2013 Evaluering af aktiveringsfrløb fr indsatsklare kntanthjælpsmdtagere Jbcentersekretariatet Aalbrg Kmmune 12-02-2013 2 Frrd g læsevejledning Den gennemsnitlige tid på kntanthjælp er fr

Læs mere

Vedtægt for Dansk Magisterforening (DM)

Vedtægt for Dansk Magisterforening (DM) Vedtægt fr Dansk Magisterfrening (DM) Indhldsfrtegnelse: 1. Navn 2. Hjemsted 3. Frmål 4. Medlemskab 5. Medlemmernes rettigheder g pligter 6. Indmeldelse g udmeldelse 7. Arbejdspladsklubber 8. Landsklubber,

Læs mere

REFERAT. 1 Driften + opsamling af beslutninger. For afdelingsbestyrelsesmøde den 7. august 2013

REFERAT. 1 Driften + opsamling af beslutninger. For afdelingsbestyrelsesmøde den 7. august 2013 1/5 Afdelingsbestyrelsen, Afd. 19 Skødstrup Bestyrelsesmøde: 7. august 2013 REFERAT Fr afdelingsbestyrelsesmøde den 7. august 2013 Til stede Thmas (frmand), B, Klaus, Simn, Helene, Christina (ref.), Jørn

Læs mere

Erhvervsfondsudvalgets rapport om fremtidens regulering af erhvervsdrivende

Erhvervsfondsudvalgets rapport om fremtidens regulering af erhvervsdrivende Januar 2013 Nyhedsbrev Crprate/M&A Erhvervsfndsudvalgets rapprt m fremtidens regulering af erhvervsdrivende fnde Erhvervsfndsudvalget ( Udvalget ) afleverede den 18. december 2012 sin rapprt m fremtidens

Læs mere

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt Appendiksversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse Bilag 2 Spørgeguide til kvalitative interviews Bilag 3 Interviewversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse NCK 2.5, undersøgelse 3 - fase 2 Titel Barrierer

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, torsdag den 8. december 2011 kl. 17.30, FSKBH s kontor, Knuthenborgvej 24.

Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, torsdag den 8. december 2011 kl. 17.30, FSKBH s kontor, Knuthenborgvej 24. Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StrKøbenhavn, trsdag den 8. december 2011 kl. 17.30, FSKBH s kntr, Knuthenbrgvej 24. 14. december 2011 Mødedeltagere: Asger Gaard (ASG), Michael Kfed (MK), Gitte

Læs mere

Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hos Katrine B. i Odense

Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hos Katrine B. i Odense Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hs Katrine B. i Odense Til stede: Katrine B, Katrine S, Jette, Anne Mette, Marina, Mariann, Lisbeth Fraværende: Helle 1. Overdragelse af websiden til den

Læs mere

Handlingsplan for e- læring på SDU

Handlingsplan for e- læring på SDU Handlingsplan fr e- læring på SDU 2010-2012 E-læringsenheden Niels Bhrs Allé 1 5230 Odense M Sidst pdateret d. 15. september 2010 1 Visin 1 SDU er det førende danske universitet, når det gælder identifikatin

Læs mere

Udbudspolitik 2014. Udbudsgodkendelse og dækningsområde

Udbudspolitik 2014. Udbudsgodkendelse og dækningsområde Randers Scial- g Sundhedsskle Udbudsplitik 2014 Randers Scial- g Sundhedsskle udbyder erhvervsrettet vksen- g efteruddannelse i henhld til Lv m arbejdsmarkedsuddannelser samt Lv m Åben uddannelse. Udbudsplitikken

Læs mere

Insemination med donor sæd

Insemination med donor sæd Patient infrmatin Inseminatin med dnr sæd - IUID www.nrdica.rg 1 Patient infrmatin Nrdica Fertilitetsklinik E-mail: cpenhagen@nrdica.rg Inseminatin med dnr sæd - IUID www.nrdica.rg 2 Inseminatin med dnr

Læs mere

Silkeborg Kommune på Facebook

Silkeborg Kommune på Facebook Silkebrg Kmmune på Facebk 06. december 2012 Julie Wraa Stine Hmann Hans Mgensen 1. Baggrund De sciale medier har ver en længere årrække vundet str udbredelse til private frmål, g gennem de senere år gså

Læs mere

1. Velkomst ved Ebbe Hargbøl ESH bød velkommen til den nye styregruppe, hvorefter de nye styregruppemedlemmer præsenterede sig for hinanden.

1. Velkomst ved Ebbe Hargbøl ESH bød velkommen til den nye styregruppe, hvorefter de nye styregruppemedlemmer præsenterede sig for hinanden. Deltagere: Afbud: ESB-netværkets styregruppe Anne Birthe Mrtensen, Tradium (ABM) Jan Havreland, VUC Vestsjælland Nrd (JH) Carl E. Trnhjem, SOSU Sjælland (CES) Karin Rsenmejer, København VUC (KR) Mia Rasmussen,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Lokalt tillæg til studieordningen. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt

Modulbeskrivelse. Modul 14. Lokalt tillæg til studieordningen. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt Mdulbeskrivelse Lkalt tillæg til studierdningen Mdul 14 Ergterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelrprjekt August 2015 DASN g TON / TRHJ g LIFP 1 1.0. Indledning Mdulbeskrivelsen fr mdul 14 består af studieaktivitetsmdellen,

Læs mere

Tillæg om administrative samarbejder

Tillæg om administrative samarbejder Tillæg m administrative samarbejder Tillæg til aftale m reginalt vækstpartnerskab 2014 mellem regeringen g Vækstfrum fr Regin Midtjylland Øget fkus på effekt g læring Evalueringen af kmmunalrefrmen i 2012

Læs mere

At der kan være mulige økonomiske besparelser. Større åbenhed i udviklingen af IT systemer. Mere konkurrence og mindre leverandørafhængighed.

At der kan være mulige økonomiske besparelser. Større åbenhed i udviklingen af IT systemer. Mere konkurrence og mindre leverandørafhængighed. BILAG : ORDFORKLARINGSREGISTER NemLgin Fællesffentlig funktinalitet sm gør det muligt, at brgeren kan nøjes med at lgge ind én gang, når han benytter de tilknyttede ffentlige servicetilbud på nettet. Dette

Læs mere

Referat Ekstraordinær Generalforsamling Ejerforeningen Mejlgade 67/69 Onsdag den 15. maj 2013 kl. 19 30 i Café Sappho, Mejlgade 71

Referat Ekstraordinær Generalforsamling Ejerforeningen Mejlgade 67/69 Onsdag den 15. maj 2013 kl. 19 30 i Café Sappho, Mejlgade 71 Referat Ekstrardinær Generalfrsamling Ejerfreningen Mejlgade 67/69 Onsdag den 15. maj 2013 kl. 19 30 i Café Sapph, Mejlgade 71 1. Valg af dirigent g referent Dirigent: Mikkel Agerbæk Referent: Christian

Læs mere

Tema og udviklingsudvalget

Tema og udviklingsudvalget Referat Tema g udviklingsudvalget kl. 08:30 Jammerbugt Kmmune Tema g udviklingsudvalget Punkter på åbent møde: 81. Ekskursin - genptaget august 1 82. Kndemnering - 3-6 ejendmme i kmmunen - genptaget august

Læs mere

Organisering af bygningsdriften på 8000C

Organisering af bygningsdriften på 8000C Når Viden skaber resultater--- Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Delrapprt Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Rambøll Management AS

Læs mere

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement Verdensbrger Hjem Målgruppe: Spirer g grønsmutter Årstid: Hele året. Evt. i frbindelse med Spejderhjælpsugen Varighed: 3 trin + et engagement Hjem - niveau 1 g 2 - trin fr trin Danske pigespejdere skal

Læs mere

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008 Midtfynsværkstederne Aftale 2008 Indhldsfrtegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 5 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 5 5.0 DEN ADMINISTRATIVE

Læs mere

STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG

STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG Randers & Skive STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 TILHØRSFORHOLD... 3 UDDANNELSENS MÅL, VARIGHED, STRUKTUR OG TILRETTELÆGGELSE 4 KERNEOMRÅDER... 6 UNDERVISNINGENS

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen 2013 17. marts

Referat fra Generalforsamlingen 2013 17. marts Referat fra Generalfrsamlingen 2013 17. marts Sted: Højby Frsamlingshus, Højbyvej 23, 5260 Odense S. Dat: 17 marts 2013 Tid. 13.00 Kl. 18.00 Referent: Line Grundtvig Sørensen/ Drte Andersen Frmål Generalfrsamling

Læs mere

UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I

UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I Udarbejdet: Nvember 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 UDBUDSBETINGELSER... 2 1. Indledning... 2 1.1 Velkmst... 2 2. Generelle frhld...

Læs mere